Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej Herning. Ændring af vilkår i gældende miljøgodkendelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning. Ændring af vilkår i gældende miljøgodkendelse"

Transkript

1 TEKNIK OG MILJØ Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: Lokal Sagsnummer: P Ændring af vilkår i gældende miljøgodkendelse Herning Kommune har den 3. oktober 2013 modtaget din ansøgning om ændring af vilkår i gældende miljøgodkendelse givet efter kapitel 5 i Lov om Miljøbeskyttelse til Sønder Skjerkvej 18, 7490 Aulum. Miljøgodkendelsen er meddelt den 5. oktober 2006 og omfatter en svineproduktion på 348,9 DE på ansøgningstidspunktet fordelt på svin fra 7,2 kg til 102 kg. Kontaktperson: Louise Lindegaard Weinreich Dato: Anne Marie og Leif Nørgaard søger om at ændre/ophæve vilkår 15, 16, 27, 33, 34 og 35 a, b, c og d. Endvidere skal vilkårene omkring udbringningsarealet ophæves, da de omfattes af anden godkendelse. Ordlyden på de nævnte vilkår lyder således: 15. Døde dyr skal straks fjernes fra besætningen og bortskaffes til autoriseret destruktionsanstalt. Indtil afhentningen skal døde dyr opbevares i container eller under kadavercap eller anden overdækning på grus eller fast bund. Døde dyr skal enten opbevares afkølet eller være afhentet inden 3 dage. 16. Farligt affald skal opbevares i egnede beholdere med tætsluttende låg på tæt bund. Oplagspladsen skal være under tag og indrettet således, at spild kan opsamles. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen på den største beholder. Der må ikke være risiko for opsamling af slagregn eller sne. Til opsamling af spild kan f.eks. bruges en spildbakke. Beholderne skal være beregnet til formålet og være tydelig mærket med angivelse af indhold. 27. Ventilatorer skal renholdes og rengøres inden mindst 1 gang om året. Der skal foretages eftersyn af ventilatorer mindst 1 gang om året, således at de fungerer optimalt. 33. Afregning fra slagteriet for det foregående kalenderår skal sendes til kommunen senest d. 1. marts hvert år. Afregningen skal kunne dokumentere antallet af slagtede svin det pågældende år. Derudover skal slagtesvinenes gennemsnitsvægt fremgå af afregningen. 34. Dokumentation for det foregående kalenderår for antallet af indsatte grise med angivelse af gennemsnitsvægt skal sendes til kommunen senest d. 1. marts hvert år. - 1 Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på

2 35. Driftsjournal skal mindst indeholde: a. Tidspunkt og ansvarlig for rengøring og vedligeholdelse af ventilationsanlæg. b. Rengøring af stalde. c. Afhentning af døde dyr. d. Aflevering/afhentning af farligt affald. 39. Driften af ejendommen tilrettelægges således at der er mindst mulig kvælstofudvaskning fra udspredningsarealerne. På samtlige udspredningsarealer må den gennemsnitlige udvaskningen fra rodzonen maksimalt svare til en beregnet udvaskning på 60 kg kvælstof per ha, svarende til en koncentration på maksimalt 49 mg nitrat per liter ud af rodzonen. 40. Da kvælstofudvaskningen ud af rodzonen på gylleaftalearealet ligger meget højt, skal aftalen udskiftes med en anden aftale, senest et år efter at udvidelsen er foretaget. Ændring i gylleaftale skal godkendes hos kommunen. 41. Det skal fra vækståret 2007/2008 årligt kunne dokumenteres at kvælstofudvaskningen ikke overstiger ovenstående niveauer. Ved beregninger af kvælstoftabet anvendes den til en hver tid gældende version af modelprogrammet Simmelsgaard IIIb eller anden lignende beregningsmetode efter kommunens anvisning. 42. Dokumentation for kvælstofudvaskning og for nitratudvaskning ud af rodzonen, skal ved anmodning indsendes eller afleveres til Aulum-Haderup kommune indenfor en frist af fire uger. Sammen med beregningerne skal der foreligge en kort redegørelse med konklusion på beregningerne og eventuelle kommentarer. 43. For ejede arealer skal der til en hver tid foreligge højest 5 år gamle repræsentative fosforanalyser på markniveau. Udtagning og analyse af jordprøverne skal i øvrigt ske efter en metode, der er accepteret af kommunen, hvilket for nærværende vil sige i overensstemmelse med Plantedirektoratets Fælles arbejdsmetoder for jordbundsanalyser fra marts Jordprøverne til fosforanalyserne skal udtages af land- eller havebrugskonsulent et tilfældigt sted på marken, hvor der tilføres husdyrgødning. 44. På arealer med moderat tab af fosfor, jf. VVM-redegørelsen, må der fra vækståret 2008/2009 højest gødes til fosforoverskud på 5 kg P/ha. 45. På arealer med stort tab af fosfor, jf. VVM-redegørelsen, må der fra vækståret 2008/2009 højest gødes til fosforbalance på 0 kg P/ha. 46. På arealer med fosfortal > 6 må der ikke tilføres fosfor. 47. Driften af ejendommen tilrettelægges efter ovenstående vilkår samtidig med, at der på bedriftsniveau årligt kan dokumenteres en fosforoverskud på højest 0 kg P/ha/år. Dog kan der i en overgangsperiode til og med vækståret 2010/2011 tillades et fosforoverskud på højest 2 kg P/ha/år på bedriftsniveau. 48. Fra og med vækståret 2008/2009 skal det årligt kunne dokumenteres, at ovennævnte vilkår overholdes. Ved dokumentation skal fosformængden i tilført gødning opgøres som totalfosfor, og fosformængden i afgrøden opgøres ud fra eget fosfor og afgrøderegnskab (efter principperne for grønt regnskab). Der skal foretages særskilte opgørelser for arealer med moderat og stor risiko for tab af fosfor og for arealer med begrænset risiko for tab af fosfor, samt for arealer med moderat og stor risiko for tab af fosfor, hvor repræsentative jordprøver viser meget høje fosfortal (>6). 49. Dokumentation for fosfortal og fosforoverskud på markniveau, skal ved anmodning indsendes eller afleveres til Aulum Haderup kommune indenfor en frist af fire uger. Sammen med beregningerne skal der foreligge en kort redegørelse med konklusion på beregningerne og eventuelle kommentarer

3 50. Væsentlige ændringer i nuværende arealer med hensyn til dræning og/eller afgrøftning, skal oplyses til Ringkøbing Amt, med henblik på vurdering af ændringer i fosfortabsrisiko. 51. Ved køb/forpagtning af jord eller ved ændringer i husdyrgødningsaftaler, der er nævnt i redegørelsen, eller ved andre ændringer i udspredningsarealerne, skal dette forelægges Ringkjøbing Amt, så amtet kan tage stilling til om ændringen skal screenes for VVM-pligt. Der søges om at få vilkårene ændret/ophævet. Afgørelse På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger træffer Herning Kommune afgørelse om at ophævelsen af vilkårene ikke er en godkendelsespligtig ændring og derfor ikke kræver tilladelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 1. Herning Kommune vurderer på den baggrund, at vilkårene kan ophæves. Hermed meddeler Herning Kommune vilkårsændring til eksisterende Kapitel 5 miljøgodkendelse til Sønder Skjerkvej 18, 7490 Aulum meddelt den 5. oktober Afgørelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i dyreholdet eller øvrige anlæg, før ændringen er anmeldt og godkendt af Herning Kommune. Herning Kommunes samlede vurdering Vilkår 15 og 35c) Ansøger har søgt om at vilkår 15 og 35. c) ændres. Ansøger argumenterer med at afhentning af døde dyr registreres af DAKA og fremgår også af CHR-registret. Herning Kommune vurderer, at i forhold til afhentning af døde dyr er dette blevet omfattet af generel lovgivning, i dette tilfælde bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr 2. Herning Kommune ophæver derfor vilkårene. Vilkår 16 og 35d) Ansøger har søgt om at vilkår 16 og 35. d) ændres. Farligt affald, afleveres mod kvittering på kommunes genbrugsplads, og kvittering opbevares og kan fremvises ved miljøtilsyn. Almindeligt affald afhentes via kontrakt med Marius Pedersen A/S, som månedligt afhenter. Herning Kommune vurderer, at i forhold til afhentning af farligt affald lever ansøger op til Herning Kommunes affaldsdirektiv og den gældende Affaldsbekendtgørelse 3. Derfor ophæves vilkårene. Vilkår 33 og 34 Ansøger har søgt om at få ophævet vilkår 33 og 34 angående årligt indsendelse af afregning fra slagteriet samt dokumentation for det foregående kalenderår for antallet af indsatte grise med angivelse af gennemsnitsvægt. 1 Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr af 04/ , med efterfølgende ændringer 2 Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr nr. 558 af 01/06/ Affaldsbekendtgørelse nr af 18. dec

4 Ansøger argumenterer med, at slagteriafregningerne i forvejen er registreret og indgår i gødningsregnskabet, og alle afhentninger af slagtedyr er registreret i CHR-registreret. Herning Kommune vurderer, at vilkårene kan slettes da bedriften lever op til generel lovgivning med indberetning til CHR-registret og laver gødningsregnskab årligt. Endvidere gennemgås dette ved miljøtilsyn. Vilkår 27 og 35.a) Ansøger har søgt om at vilkår 27 og vilkår 35. a) ændres. Ansøger argumenterer for at få vilkårene slettet, da ventilationsanlægget tilses dagligt og er koblet op til alarmkaldeanlæg på telefoner til ejer, medarbejder og virksomhedens elektriker, dvs. ved nedbrud, strømsvigt og fejl på anlægget kaldes der op, og fejlene rettes omgående. Herning Kommune accepterer ansøgers argumenter og ophæver vilkårene. Hvis der i fremtiden opstår væsentlige problemer med lugt eller der indkommer klager har Herning Kommune stadig mulighed for at reagere via vilkår 37 og kræve en lugtmåling og stille yderligere krav til ansøger. Vilkår 35.b) Ansøger har søgt om at vilkår 35. b) ændres. Ansøger argumenterer med at rengøring af stalde er en del af den faste daglige rutine. Herning Kommune accepterer ansøgers argument om daglig rengøring af stalde og sletter vilkår 35b. Ang. Vilkår Herning Kommune ophæver vilkårene 39 til 51. Vilkårene handler om driften af udbringningsarealet, men disse drives ud fra Visgårdvej 3, 7400 Herning og er miljøgodkendt i gældende miljøgodkendelse af 16. december 2008 til Visgårdvej 3. Endvidere er der 19. februar 2014 indsendt en 16 ansøgning til Herning Kommune om at få det samlede udbringningsareal med nye ændringer vurderet i en arealgodkendelse. Generelt Det er Herning Kommunes vurdering at de berørte vilkår kan ophæves. De ansøgte vilkårsændringer vurderes ikke at kunne påvirke naboer væsentligt, da det drejer sig om egenkontrolvilkår, vilkår som er blevet omfattet af generel lovgivning siden den givne miljøgodkendelse samt ophævelse af arealvilkår som omfattes i en 16 arealgodkendelse efter husdyrloven. Herning Kommune vurderer derfor, at de ansøgte vilkårsændringer ikke er omfattet af godkendelsespligt

5 Lovgrundlag Ansøgningen om vilkårsændring er behandlet i henhold til reglerne i Husdyrloven 4 med tilhørende bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 5 samt Miljøstyrelsens vejledning om miljøgodkendelse af husdyrbrug version Afgørelsen har i henhold til 38 stk. 4 ikke været i 2 ugers høring hos naboer til Sønder Skjerkvej 18, 7490 Aulum. Det er fordi de ansøgte vilkårsændringer er egenkontrolvilkår, omfattet af generel lovgivning eller omfattes i en 16 arealgodkendelse, som ikke har væsentlig betydning for naboerne. Derfor skønner Herning Kommune, at sletning af de ansøgte vilkår er af underordnet betydning for naboerne. Klagevejledning og offentliggørelse Afgørelsen omkring vilkårsændringen bliver offentliggjort på Herning Kommunes hjemmeside under Offentliggørelser og høringer og Landbrug den 21. marts Det er muligt at klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettigede er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen. Man kan klage inden fire uger efter afgørelsens offentliggørelse, det vil sige senest den 25. april Klagen skal rettes til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, dog skal klagen sendes skriftligt til Herning Kommune, Miljø og Klima, Rådhuset, Torvet, 7400 Herning eller på Herefter videresendes klagen med tilhørende bilag til Natur- og Miljøklagenævnet. Herning Kommune skal have klagen senest den 25. april 2014 indenfor rådhusets åbningstid. For at få behandlet en klage, koster det et gebyr på 500 kr., som skal betales til Natur- og Miljøklagenævnet. Se vejledning om klagegebyr og procedurer omkring dette på: Hvis afgørelsen bliver påklaget, vil det blive meddelt ansøger. Denne afgørelse kan også indbringes for domstolene, jf. Husdyrloven Dette skal ske indenfor seks måneder efter meddelelsen. Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte mig på eller skrive til Med venlig hilsen Louise Lindegaard Weinreich Cand. Agro Miljømedarbejder, Miljø og Klima Herning Kommune 4 Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr af 04/ , med efterfølgende ændringer 5 Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug nr af 08/11/2013, med efterfølgende ændringer 6 7 Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug nr af 4. dec med efterfølgende ændringer - 5 -

6 Nedenstående er orienteret om meddelelse af vilkårsændringen: Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 84: Ansøger Leif og Anne Marie Nørgaard, Visgårdvej 3, 7490 Aulum Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg. E- mail: Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 85: Danmarks Fiskeriforening, H.C. Andersens Boulevard 37, 1553 Købehavn V. Ferskvandsfiskeriforeningen, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup. Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 3, Postboks 2188, 1017 København K. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1, 1651 København V. Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 86 lokale foreninger: Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdeling Herning, Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling Herning. Danmarks Sportsfiskerforbund. Lokalafd. Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 87 landsdækkende foreninger: Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. Friluftsrådet, Scandiagade 12, 2450 København SV, Att.: Karsten Johansen. Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4 B, 2200 København N. Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten. og Andre: Miljøkonsulent Helle Borum, Heden og Fjorden, Herning Museum, Museumsgade 32, 7400 Herning

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000.

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Jakob Kjærsgård Fastrupvej 30 7400 Herning Afgørelsesdato: xx.xxxx

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Meldgård Fastrupvej 16 7400 Herning Afgørelsesdato: X. XX 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-67-XX

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst MILJØGODKENDELSE kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. november 2009 / 10. november 2009 1 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 4.

Læs mere

Tillæg 1 til miljøgodkendelse

Tillæg 1 til miljøgodkendelse Tillæg 1 til miljøgodkendelse Svinebruget på Lindåhøje 7, 8530 Hjortshøj Den 3. juli 2013 Indhold Datablad... 1 Resumé... 2 1 Afgørelse... 3 2 Generelle forhold... 4 2.1 Omfang... 4 2.2 Gyldighed... 4

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive v/erik Bach Stisen Ballingvej 11 7800 Skive Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast Miljøgodkendelse af husdyrbruget Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: [dag]. [mdr.] [år] 1 2 Ib Nielsen Toftlundvej

Læs mere

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Udvidelse af svineproduktionen fra 228,5 dyreenheder til 506,7 dyreenheder Med denne miljøgodkendelse følger

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Vejbjerggård Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer den 27. juli 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 12 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev MILJØGODKENDELSE Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15.12 2009 Registreringsblad Titel Miljøgodkendelse af svinebruget Højvang Dato: 15.12.2009 Virksomhedens

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for Højbogård Sommerstedvej 7, 6500 Vojens

Revurdering af miljøgodkendelse for Højbogård Sommerstedvej 7, 6500 Vojens Revurdering af miljøgodkendelse for Højbogård Sommerstedvej 7, 6500 Vojens Jf. 41 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 29. november 2013 Haderslev

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillægsgodkendelsen omfatter: Husdyrholdet Adresse: Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Godkendelsen er meddelt til: Gert

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 26-02-2013 Sagsnr.: 11/32235 Dok.nr.: 79 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov

Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov September 2010 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 5 IKKE-TEKNISK RESUME... 5 VILKÅR

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Østergård, Nr. Hostrup Bygade 15, 6230 Rødekro, matr.nr. 245 m.fl. Nr.

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Østergård, Nr. Hostrup Bygade 15, 6230 Rødekro, matr.nr. 245 m.fl. Nr. Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 10-11-2014 Sagsnr.: 14/31344 Dok.nr.: 39 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 Lindy Søgaard Nielsen Mejerivejen 10 Fabjerg 7620 Lemvig 27. april 2015 12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 på adressen Mejerivejen 10 762 Lemvig Teknik &

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 03-10-2014 Sagsnr.: 13/32659 Dok.nr.: 258358/14 Kontakt: Morten

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er

Læs mere

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 21-03-2014 Sagsnr.: 12/21635 Dok.løbenr.: 54732/14 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte tlf.: 73767480

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 15. juni 2010

Læs mere