Dispensation fra afstandskrav til nabobeboelse for hundepensionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dispensation fra afstandskrav til nabobeboelse for hundepensionen"

Transkript

1 Erik og Minna Bang Clausen Stratvej Bramming Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 15. november 2012 Sagsbehandler Lars Waldemar Telefon direkte Sags id Dispensation fra afstandskrav til nabobeboelse for hundepensionen Stratvej 11, 6740 Bramming Dispensation Esbjerg Kommune meddeler hermed dispensation fra afstandskravet mellem hundepension og nabobolig i husdyrgødningsbekendtgørelsens 1) 5, stk. 2. Dispensationen, der er meddelt efter bekendtgørelsens 5, stk. 3, meddeles på følgende vilkår: 1. Luftning af hunde må ikke foregå i tidsrummet kl Der skal etableres en støjvold eller støjmur ud mod omgivende beboelse. Udformning og placering skal inden etablering accepteres af Natur og Vandmiljø. Støjvold/-mur skal være etableret inden faciliteter til hunde tages i brug. 3. Gødning, herunder afløb fra hunde- og kattebokse skal opsamles og bortskaffes til gødskningsformål. 4. Ejendommen skal renholdes således, at der ikke opstår gener i form af fluer og lugt for omgivelserne. Redegørelse for sagen På ejendommen Stratvej 11, 6740 Bramming ønskes der etableret en hundepension ca. 150 meter fra nærmeste nabobolig, der ligger på Stratvej 9. Ejeren af den berørte ejendom Stratvej 9, 6740 Bramming har skriftligt erklæret samtykke med, at der etableres hundepension på ejendommen Stratvej 11 på trods af, at afstandskravet i husdyrgødningsbekendtgørelsens 5, stk. 2 ikke er overholdt. Hundepensionen på Stratvej 11 ønskes drevet af Minna og Erling Clausen, der bor på adressen. Telefon Telefax

2 I forbindelse med anmodning om yderligere oplysninger om projektet er der oplyst følgende: Der forventes en gennemsnitsbelægning på hunde og 2 katte. I forbindelse med større ferier forventes belægningen at være hunde og 5-10 katte. Indlevering og afhentning af hunde og katte vil normalt skulle foregå i tidsrummet kl Luftning af hundene vil foregå i en lukket løbegård på m 2. Ophold i løbegård og de udvendige hundegårde vil ikke foregå i tidsrummet kl I dette tidsrum er hundene lukket inde i de indendørs hundebokse. De udvendige hundegårde er overdækket. Det er desuden oplyst, at det påtænkes, at etablere en støjvold eller støjmur rundt om hundepensionen. Høring Et forslag til afgørelse er blevet fremsendt til ansøger til kommentering den 11. september Der er ikke modtaget kommentarer om afgørelsens indhold. En nabohøring vurderes ikke at være relevant, idet ejeren af den berørte ejendom skriftligt har tilkendegivet, at der ikke er nogen indvendinger mod projektet. Natur og Vandmiljø s vurderinger og bemærkninger For at hundepensionen må placeres nærmere end 200 meter fra nabobolig kræves det, at der meddeles dispensation efter husdyrgødningsbekendtgørelsens 1) 5, stk. 3. Ifølge 5, stk. 3 skal en dispensation være ledsaget af sådanne vilkår, at der ikke opstår nærliggende risiko for væsentlig forurening eller gener for omgivelserne. Den eneste ejendom, der ligger inden for afstandskravet på 200 meter, er ejendommen Stratvej 9. Ejeren har skriftligt erklæret samtykke om, at der kan etableres hundepension på Stratvej 11. Selv om ejeren har erklæret sit samtykke, skal det gennem vilkår sikres, at der ikke opstår væsentlig forurening eller gener for omgivelserne. Væsentligste påvirkning af omgivelserne fra hundepensioner er støj. Ved at sætte begrænsninger på det tidsrum hvor hundene må være ude og ved at sætte krav om etablering af en støjvold/-mur, vurderes det, at der opnås et støjniveau, der kan anses som acceptabelt for omgivelserne. Det vurderes, at støjvolden med den på skitsen nedenfor angivne placering skal være mindst 2,5 meter høj og som minimum skal have en udstrækning som angivet på skitsen

3 Inden etablering af støjvolden skal udstrækning og højde m.m. accepteres af tilsynsmyndigheden på baggrund af projekt fra ansøger. Ud over krav til støj, er der stillet krav til opsamling og bortskaffelse af gødning fra hunde og katte. Med de i godkendelsen stillede vilkår mener vi, at hundepensionen kan placeres som ansøgt uden, at hundepensionen vil medføre nogen nærliggende risiko for, at der opstår væsentlig forurening eller gener for omgivelserne. Øvrige forhold Afgørelsen er alene en afgørelse efter husdyrgødningsbekendtgørelsen. Øvrige relevante tilladelser og godkendelser skal indhentes særskilt. Offentliggørelse Afgørelsen annonceres den 19. november 2012 på Esbjerg Kommunes hjemmeside og kan ses her: Klagevejledning Afgørelsen kan jf. bekendtgørelsens 37, stk. 2 påklages efter reglerne i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 2) Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettigede er ansøgeren, Miljøministeren, Sundhedsstyrelsen og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald

4 En eventuel klage skal være skriftlig og skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men sendes pr. til eller til Esbjerg Kommune, Torvegade 74, 6700 Esbjerg. Klagen skal være modtaget senest ved kontortids ophør den 17. december 2012, kl. 15. Esbjerg Kommune fremsender indkomne klager til Natur- og Miljøklagenævnet. Hvis afgørelsen påklages, vil det straks blive meddelt ansøgeren. Afgørelsen kan indbringes til domstolsafgørelse inden 6 måneder fra annoncering Natur- og Miljøklagenævnet vil efter modtagelsen af en klage opkræve et gebyr på 500,- kr. (2012 niveau). Gebyret indeksreguleres hvert år. pr. 1. januar. Gebyret kan tilbagebetales hvis: 1. Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves. 2. Klageren får helt eller delvist medhold. 3. Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Venlig hilsen Lars Waldemar 1) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 764 af 28. juni 2012 om erhvervsmæssige dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. 2) Lov nr af 04. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Kopi af denne afgørelse er sendt til: Claus Jæger, Stratvej 7, 6740 Bramming Ernst Ingvartsen, Stratvej 5, 6740 Esbjerg N Kirsten Therkildsen og Claus H. Jensen, Stratvej 22, 6740 Bramming, Michael Simonsen og Tina Frederiksen, Stratvej 20, 6740 Bramming, Esbjerg Kommune Byggeri Peter Lønne Biltoft - 4 -

5 Myndigheder og organisationer Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, v. Niels Barslund, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14,1, 1651 Kbh. V, Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Kbh. V, e- mail: samt lokalafdelingen for Sydvestjylland, e- mail: Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, e- mail: Dansk Fritidsfiskerforbund v/formand Bruno Müller, Knudensvej 82, 9900 Frederikshavn, Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Esbjerg, Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 Kbh. N,

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i bilag 2: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i bilag 2: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering. Bjørn Plovsgård Callesen Nr. Ilstedmarkvej 5 6740 Bramming Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 13. juni 2013 Sagsbehandler Pernille Puggaard Thomsen Telefon direkte 76 16 51 44 Sags id 2013-12129 Afgørelse

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i bilag 2: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i bilag 2: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering. Karsten Nielsen Terpvej 9 6740 Bramming Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. februar 2013 Sagsbehandler Pernille Puggaard Thomsen Telefon direkte 76 16 51 44 Sags id 2013-1169 Afgørelse om at fodersilo kan

Læs mere

Esbjerg Kommune bemærker indledningsvis, at byggeriet allerede er etableret og at denne sagsbehandling omhandler lovliggørelse af projektet.

Esbjerg Kommune bemærker indledningsvis, at byggeriet allerede er etableret og at denne sagsbehandling omhandler lovliggørelse af projektet. Henrik Jensen Lundsbjergvej 3 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 24. august 2012 Sagsbehandler Pernille Puggaard Thomsen Telefon direkte 76 16 51 44 Sags id 2012-7965 Afgørelse om at kornsilo kan

Læs mere

Afgørelse om at bygning til malkerobot kan etableres på Kirkebrovej

Afgørelse om at bygning til malkerobot kan etableres på Kirkebrovej Jens Vesti Ernstsen Kirkebrovej 3 6740 Bramming Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. juni 2013 Sagsbehandler Pernille Puggaard Thomsen Telefon direkte 76 16 51 44 Sags id 2013-12133 Afgørelse om at bygning

Læs mere

Afgørelse om at der kan opføres en fodersilo på Østermarksvej 5,

Afgørelse om at der kan opføres en fodersilo på Østermarksvej 5, HKN opdræt Aps Østermarksvej 4 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. august 2012 Journal nr. 2012-13326 Sagsbehandler Pia Caspersen Telefon direkte 76 16 51 41 E-mail pini@esbjergkommune.dk Afgørelse om at

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i bilag 2: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i bilag 2: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering. Henning Holm Christensen Ølufgårdsvej 51 6715 Esbjerg N Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. maj 2012 Sagsbehandler Thomas Løkkebø Telefon direkte 76 16 51 23 Sags id 2012-7898 Afgørelse om at maskinhus

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i bilag 2: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i bilag 2: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering. Karsten Jørgensen Sønderhedevej 42 6710 Esbjerg V Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 3. oktober 2013 Sagsbehandler Pernille Puggaard Thomsen Telefon direkte 76 16 51 44 Sags id 2013-21888 Afgørelse om at

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgø- relsen i bilag 2: Miljøtekniskk beskrivelse og vurdering.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgø- relsen i bilag 2: Miljøtekniskk beskrivelse og vurdering. Lars og Johannes Sørensen Videkærvej 9 6740 Bramming Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id Torvegade 74. 6700 Esbjerg 27. september 2012 Pernille Puggaard Thomsen 76 16 51 44 2012-14801 Afgørelse

Læs mere

Esbjerg kommune har truffet afgørelse om, at det ansøgte ikke kræver

Esbjerg kommune har truffet afgørelse om, at det ansøgte ikke kræver Teknik & Preben Østergård Sadderupvej 13 6705 Esbjerg Ø Dato Journal nr. Sagsbehandler Telefon direkte E-mail Torvegade 74. 6700 Esbjerg 23. marts 2014 14/4238 Thomas Løkkebø 76 16 51 23 thlkk@esbjergkommune.dk

Læs mere

Afgørelse om at foderlade kan etableres på Gl Hviding Vej 16 Esbjerg Kommune har modtaget en anmeldelse fra Brdr. Karstoft, Ho-

Afgørelse om at foderlade kan etableres på Gl Hviding Vej 16 Esbjerg Kommune har modtaget en anmeldelse fra Brdr. Karstoft, Ho- Jos Pieter Kapitein Gl Hviding Vej 16 6760 Ribe Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id Torvegade 74. 6700 Esbjerg 12. april 2013 Pernille Puggaard Thomsen 76 16 51 44 2012-22058 Byggeriet opføres som

Læs mere

Offentliggørelse Afgørelsen om at det ansøgte kan udføres annonceres den 23. september

Offentliggørelse Afgørelsen om at det ansøgte kan udføres annonceres den 23. september Ralf Otto Sanderink Hedegårdsvej 8 6760 Ribe Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id Torvegade 74. 6700 Esbjerg 19. september 2013 Pernille Puggaard Thomsen 76 16 51 44 2013-17161 Afgørelse om at råvarelager

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgø- relsen i bilag 2: Miljøtekniskk beskrivelse og vurdering.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgø- relsen i bilag 2: Miljøtekniskk beskrivelse og vurdering. Lerhøjgaard I/S Lars Lauridsen Terpagervej 3 6740 Bramming Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id Torvegade 74. 6700 Esbjerg 31. august 2012 Pernille Puggaard Thomsen 76 16 51 44 2012-14711 Byggeriet

Læs mere

Dispensation til etablering af læskur

Dispensation til etablering af læskur Dispensation til etablering af læskur Dispensation Esbjerg Kommune meddeler hermed dispensation til etablering af læskur på Sjelborggårdsvej 30, 6710 Esbjerg V. Da læskuret er opført er der tale om en

Læs mere

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Birkeland A/S Roager Østermark Ribe

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Birkeland A/S Roager Østermark Ribe Torvegade 74, 6700 Esbjerg Birkeland A/S Roager Østermark 4 6760 Ribe Dato 30. august 2016 Sagsbehandler Karen Brink Nielsen Telefon direkte 76 16 51 36 E-mail kabn@esbjergkommune.dk Sagsid 16/17049 Afgørelse

Læs mere

Afgørelse vedr. byggeri af halvtag til opbevaring af halm mm. på Ribevej 48, 6740 Bramming

Afgørelse vedr. byggeri af halvtag til opbevaring af halm mm. på Ribevej 48, 6740 Bramming Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 8. august 2016 Sagsbehandler Karen Brink Nielsen Telefon direkte 76 16 51 36 E-mail kabn@esbjergkommune.dk Sagsid 16/12935 Afgørelse vedr. byggeri af halvtag til opbevaring

Læs mere

Dispensationen meddeles jf. 9 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af

Dispensationen meddeles jf. 9 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af Korsvanggård I/S Gl. Darumvej 23 6740 Bramming Dato Journal nr. Sagsbehandler Telefon direkte E-mail Torvegade 74. 6700 Esbjerg 11. juli 2014 14/12731 Thomas Løkkebø 76 16 51 23 thlkk@esbjergkommune.dk

Læs mere

Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Søndermarksvej

Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Søndermarksvej Sønderskov I/S Søndermarksvej 12 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 25. september 2013 Journal nr. 2013-18858 Sagsbehandler Thomas Løkkebø Telefon direkte 76 16 51 23 E-mail thlkk@esbjergkommune.dk

Læs mere

Forudsætninger for afgørelsen Det er en forudsætning at ændring af dyreholdet gennemføres som anmeldt.

Forudsætninger for afgørelsen Det er en forudsætning at ændring af dyreholdet gennemføres som anmeldt. Jacob Ulv Christensen Sneumgårdsvej 2 6731 Tjæreborg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. september 2013 Journal nr. 2013-16423 Sagsbehandler Thomas Løkkebø Telefon direkte 76 16 51 23 E-mail thlkk@esbjergkommune.dk

Læs mere

Accepten omfatter etablering af en gyllebeholder. Beholderens kapacitet. opføres af traditionelle grå betonelementer.

Accepten omfatter etablering af en gyllebeholder. Beholderens kapacitet. opføres af traditionelle grå betonelementer. Teknik & Jens Edvard Lauridsen Ålbæk Møllevej 32 6740 Bramming Dato Journal nr. Sagsbehandler Telefon direkte E-mail Torvegade 74. 6700 Esbjerg 12. marts 2015 14/31714 Thomas Løkkebø 76 16 51 23 thlkk@esbjergkommune.dk

Læs mere

Esbjerg kommune har truffet afgørelse om, at det ansøgte ikke kræver godkendelse efter 12 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Esbjerg kommune har truffet afgørelse om, at det ansøgte ikke kræver godkendelse efter 12 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. Carl Laugesen Kalvslundvej 18 6760 Ribe Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id Torvegade 74. 6700 Esbjerg 9. oktober 2013 Sarah Theresa Lund Meilbak 76 16 51 24 2013-20954 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt

Læs mere

Dispensation til placering af ensilageplads 11 m fra naboskel.

Dispensation til placering af ensilageplads 11 m fra naboskel. Kjærgård Landbrugsskole Kjærgårdsvej 31 6740 Bramming Att.: Kjeid Block Jacobsen Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 11. maj 2012 Sagsbehandler Mette Sejerup Rasmussen Telefon direkte 76 16 51 25 Sags id 2012-6127

Læs mere

Afgørelse om accept af udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde på husdyrbruget Sneum Kirkevej 9,

Afgørelse om accept af udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde på husdyrbruget Sneum Kirkevej 9, Gunnar Hansen Sneum Kirkevej 9 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 3. december 2013 Journal nr. 2013-26942 Sagsbehandler Thomas Løkkebø Telefon direkte 76 16 51 23 Afgørelse om accept af udvidelse af dyreholdet

Læs mere

Afgørelse om etablering af gyllebeholder på husdyrbruget

Afgørelse om etablering af gyllebeholder på husdyrbruget Karsten Boesen Nielsen Terpvej 9 6740 Bramming Dato Journal nr. Sagsbehandler Telefon direkte E-mail Torvegade 74. 6700 Esbjerg 2. oktober 2013 2013-19967 Thomas Løkkebø 76 16 51 23 thlkk@esbjergkommune.dk

Læs mere

Som det fremgår af klagevejledningen udløber klagefristen den 7. august 2013, kl

Som det fremgår af klagevejledningen udløber klagefristen den 7. august 2013, kl Til myndigheder og organisationer Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2013 Journal nr. 2013-12098 Sagsbehandler Thomas Løkkebø Telefon direkte 76 16 51 23 E-mail thlkk@esbjergkommune.dk Afgørelse om

Læs mere

Afgørelse om etablering af ensilagesilo på Gl Darumvej 23, 6740 Bramming

Afgørelse om etablering af ensilagesilo på Gl Darumvej 23, 6740 Bramming Korsvanggård I/S Gl Darumvej 23 6740 Bramming Dato Journal nr. Sagsbehandler Telefon direkte E-mail Torvegade 74. 6700 Esbjerg 11. juli 2014 14/12731 Thomas Løkkebø 76 16 51 23 thlkk@esbjergkommune.dk

Læs mere

Afgørelse om etablering af ensilageplads

Afgørelse om etablering af ensilageplads Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 13. maj 2016 Sagsbehandler J. D. Pedersen Telefon direkte 76 16 51 31 E-mail jedup@esbjergkommune.dk Sagsid 16/5852 Afgørelse om etablering af ensilageplads Esbjerg Kommune

Læs mere

Offentliggørelse Afgørelsen om at det anmeldte kan udføres annonceres den 20. august 2014 på Esbjerg Kommunes

Offentliggørelse Afgørelsen om at det anmeldte kan udføres annonceres den 20. august 2014 på Esbjerg Kommunes Teknik & Michael Hansen Sommervej 12 6760 Ribe Dato Journal nr. Sagsbehandler Telefon direkte E-mail Torvegade 74. 6700 Esbjerg 18. august 2014 14/18666 Thomas Løkkebø 76 16 51 23 thlkk@esbjergkommune.dk

Læs mere

Afgørelse om etablering af ensilagesiloer på Hillerup- vej 50, 6760 Ribe

Afgørelse om etablering af ensilagesiloer på Hillerup- vej 50, 6760 Ribe Svend Erik Madsen Hillerupvej 50 6760 Ribe Dato Journal nr. Sagsbehandler Telefon direkte E-mail Torvegade 74. 6700 Esbjerg 27. marts 2014 14/5016 Thomas Løkkebø 76 16 51 23 thlkk@esbjergkommune.dk Afgørelse

Læs mere

Placeringen kan ses på det vedlagte oversigtskort som fremgår af bilag 1.

Placeringen kan ses på det vedlagte oversigtskort som fremgår af bilag 1. Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 30-06-2015 Sagsbehandler Jesper D. Pedersen Telefon direkte 76 16 51 31 Sagsid 15/8100 Afgørelse om accept af anmeldelse vedr. etablering af driftsbygning og fodersilohus

Læs mere

Høring Det ansøgte har været i nabohøring i perioden 4. september til 18. sep-

Høring Det ansøgte har været i nabohøring i perioden 4. september til 18. sep- Hendrik Kool Obbekjærvej 87 6760 Ribe Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id Torvegade 74, 6700 Esbjerg 22. september 2014 Karen Brink Nielsen 76 16 51 36 14/17373 Afgørelse om flytning af dyr mellem

Læs mere

Afgørelse om etablering af møddingsplads på husdyr- bruget Sadderupvej 13, 6705 Esbjerg Ø

Afgørelse om etablering af møddingsplads på husdyr- bruget Sadderupvej 13, 6705 Esbjerg Ø Preben Østergård Sadderupvej 13 6705 Esbjerg Ø Dato Journal nr. Sagsbehandler Telefon direkte E-mail Torvegade 74. 6700 Esbjerg 23. marts 2014 14/3642 Thomas Løkkebø 76 16 51 23 thlkk@esbjergkommune.dk

Læs mere

Afgørelse vedr. svineproduktionen på Kildevangsvej 24, 4000 Roskilde -

Afgørelse vedr. svineproduktionen på Kildevangsvej 24, 4000 Roskilde - Gefion Fulbyvej 15 4180 Sorø Att.: Mikael Kirkhoff Samsøe; mks@gefion.dk CBM Center for Byg og Miljø Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø F 4646 4615 H www.lejre.dk Helen Bovbjerg Sørensen Natur og

Læs mere

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Flemming Olesen Faurholtvej 4 st. th Ribe

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Flemming Olesen Faurholtvej 4 st. th Ribe Flemming Olesen Faurholtvej 4 st. th. 6760 Ribe Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 27-01-2016 Sagsbehandler Thomas Løkkebø Sagsid 15/25121 Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Toftlundvej 87, 6760

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Solbakken agro Tranumvej 180, 9440 Aabybro Godkendelsesdato / offentliggørelse: 18. august 2014.

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Solbakken agro Tranumvej 180, 9440 Aabybro Godkendelsesdato / offentliggørelse: 18. august 2014. TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Kvægbruget Solbakken agro Tranumvej 180, 9440 Aabybro Godkendelsesdato / offentliggørelse: 18. august 2014. Indhold Indhold... 2 Jammerbugt Kommunes afgørelse... 3 Vilkår for

Læs mere

Afgørelse om etablering af gyllebeholder på husdyr-

Afgørelse om etablering af gyllebeholder på husdyr- Flemming Bruun Bryndumdamvej 61 6715 Esbjerg N Dato Journal nr. Sagsbehandler Telefon direkte E-mail Torvegade 74. 6700 Esbjerg 11. oktober 2013 2013-20770 Thomas Løkkebø 76 16 51 23 thlkk@esbjergkommune.dk

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for kvægbruget på Vestterpvej 18, 7200 Grindsted

Revurdering af miljøgodkendelse for kvægbruget på Vestterpvej 18, 7200 Grindsted Erhvervscenteret Bytoften 2, 6800 Varde Revurdering af miljøgodkendelse for kvægbruget på Vestterpvej 18, 7200 Grindsted I henhold til 39 jævnfør 41 i Lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse

Læs mere

UDKAST TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget, Løvhøjsvej 28, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse:

UDKAST TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget, Løvhøjsvej 28, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: UDKAST TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Kvægbruget, Løvhøjsvej 28, 9690 Godkendelsesdato / offentliggørelse: 16.12 2014. Indhold Indhold... 2 Jammerbugt Kommunes afgørelse... 3 Vilkår for tillæg til miljøgodkendelsen...

Læs mere

Afgørelse om etablering af fortank på husdyrbruget Stavnagervej 25, 6760 Ribe

Afgørelse om etablering af fortank på husdyrbruget Stavnagervej 25, 6760 Ribe Carsten v. Jensen Skovlundvej 7 6660 Lintrup Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id Torvegade 74, 6700 Esbjerg 17. oktober 2013 Thomas Løkkebø 76 16 51 23 2013-21815 Afgørelse om etablering af fortank

Læs mere

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Peder Burgaard Sørensen Skovridervej Esbjerg N

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Peder Burgaard Sørensen Skovridervej Esbjerg N Peder Burgaard Sørensen Skovridervej 23 6715 Esbjerg N Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 17. oktober 2016 Sagsbehandler Thomas Løkkebø Telefon direkte 76 16 51 23 E-mail thlkk@esbjergkommune.dk Sagsid 16/17611

Læs mere

Afgørelse om etablering af ensilagesilo på Roustvej 224, 6818 Årre.

Afgørelse om etablering af ensilagesilo på Roustvej 224, 6818 Årre. Lars Nielsen Roustvej 224 6818 Årre Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 14. april 2015 Sagsbehandler Laurids Knudsen Telefon direkte 76 16 51 21 Sags id 15/8702 Afgørelse om etablering af ensilagesilo på Roustvej

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgø- relsen i den miljøtekniske beskrivelse.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgø- relsen i den miljøtekniske beskrivelse. Peter Holdensen Vestergårds Alle 3 6731 Tjæreborg Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id Torvegade 74. 6700 Esbjerg 31. maj 2013 Thomas Løkkebø 76 16 51 23 2013-11553 Afgørelse om accept af udvidelse

Læs mere

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Bartina Swart-Miedema Obbekjærvej Ribe

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Bartina Swart-Miedema Obbekjærvej Ribe Bartina Swart-Miedema Obbekjærvej 69 6760 Ribe Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 5. september 2016 Sagsbehandler Karen Brink Nielsen Telefon direkte 76 16 51 36 E-mail kabn@esbjergkommune.dk Sagsid 16/10640

Læs mere

Esbjerg Kommune har den 11. september 2012 modtaget din ansøgning

Esbjerg Kommune har den 11. september 2012 modtaget din ansøgning Kjeld Andersen Stratvej 4 6740 Bramming Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id Torvegade 74, 6700 Esbjerg 22. oktober 2012 Mette Sejerup Rasmussen 76 16 51 25 2012-17398 Afgørelse om etablering af

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for kvægbruget på Rolighed 1, 6818 Årre fra den 5. august 2008

Revurdering af miljøgodkendelse for kvægbruget på Rolighed 1, 6818 Årre fra den 5. august 2008 Revurdering af miljøgodkendelse for kvægbruget på Rolighed 1, 6818 Årre fra den 5. august 2008 I henhold til 41 stk 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendt den 7. november

Læs mere

Revurdering af MILJØGODKENDELSE for kvægbruget på Sømosevej Varde

Revurdering af MILJØGODKENDELSE for kvægbruget på Sømosevej Varde Erhvervscenteret Bytoften 2, 6800 Varde Revurdering af MILJØGODKENDELSE for kvægbruget på Sømosevej 30 6800 Varde I henhold til 39 jævnfør 41 i Lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelse om etablering af ensilagesilo på Gl. Hviding Vej

Afgørelse om etablering af ensilagesilo på Gl. Hviding Vej Popke Snijder Gl. Hviding Vej 9 6760 Ribe Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id Torvegade 74, 6700 Esbjerg 18. september 2014 Karen Brink Nielsen 76 16 51 36 14/17021 Afgørelse om etablering af ensilagesilo

Læs mere

dyretype på husdyrbruget Grim- strupvej 7, 6740 Bramming

dyretype på husdyrbruget Grim- strupvej 7, 6740 Bramming Helge Mathisen Grimstrupvej 7 6740 Bramming Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id Torvegade 74, 6700 Esbjerg 5. februar 2015 Karen Brink Nielsen 76 16 51 36 14/32528 Afgørelse om skift af dyretype

Læs mere

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Flemming Olesen Favrskovvej 4 st. th Ribe

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Flemming Olesen Favrskovvej 4 st. th Ribe Flemming Olesen Favrskovvej 4 st. th. 6760 Ribe Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 02-02-2016 Sagsbehandler Thomas Løkkebø Telefon direkte 76 16 51 23 Sagsid 15/25278 Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget

Læs mere

Esbjerg Kommune har 19. februar 2015 modtaget ansøgning om skift af dyretype på husdyrbruget beliggende Ll. Roagervej 37, 6760 Ribe.

Esbjerg Kommune har 19. februar 2015 modtaget ansøgning om skift af dyretype på husdyrbruget beliggende Ll. Roagervej 37, 6760 Ribe. Niels C. Larsen Vestermarksvej 20 6760 Ribe Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id Torvegade 74, 6700 Esbjerg 9. april 2015 Karen Brink Nielsen 76 16 51 36 15/4737 Afgørelse om skift af dyretype på

Læs mere

Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Søagervej 4, 6715 Esbjerg N

Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Søagervej 4, 6715 Esbjerg N Torvegade 74, 6700 Esbjerg Per Lassen Jepsen Søagervej 4 6715 Esbjerg N Dato 6. oktober 2015 Sagsbehandler Karen Brink Nielsen Telefon direkte 76 16 51 36 E-mail kabn@esbjergkommune.dk Sagsid 15/18401

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Nedre Nesgård Nesgårdsvej 39, 9460 Brovst

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Nedre Nesgård Nesgårdsvej 39, 9460 Brovst TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Kvægbruget Nedre Nesgård Nesgårdsvej 39, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 8/11 2013 Indhold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Jammerbugt Kommunes afgørelse...

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgø- relsen på side 4-7 i den miljøtekniske beskrivelse.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgø- relsen på side 4-7 i den miljøtekniske beskrivelse. Vangtofte ApS. Lauritz Ingvard Marius Lauritzen Hjortlundvej 104 6771 Gredstedbro Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id Torvegade 74, 6700 Esbjerg 19. januar 2012 Mette Sejerup Rasmussen 76 16 51

Læs mere

Afgørelse om etablering af ensilageplads på Trehøjevej 10, 6818 Årre

Afgørelse om etablering af ensilageplads på Trehøjevej 10, 6818 Årre I/S Mathiesen c/o Allan Mathiesen Trehøjevej 10 6818 Årre Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id Torvegade 74, 6700 Esbjerg 8. februar 2012 Mette Sejerup Rasmussen 76 16 51 25 2011-24428 Afgørelse

Læs mere

Dispensation til etablering af gyllebeholder på matr. nr. 1i Hjortlund By, Hjortlund

Dispensation til etablering af gyllebeholder på matr. nr. 1i Hjortlund By, Hjortlund I/S Rønhave Breumvej 12 6740 Bramming Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 16. december 2016 Sagsid 15/7597 Sagsbehandler Christian D. Andersen Telefon direkte 76 16 51 24 E-mail cha8@esbjergkommune.dk Dispensation

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Etablering af svineproduktion Østre Hygumvej 8, 6715 Esbjerg N April 2013

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Etablering af svineproduktion Østre Hygumvej 8, 6715 Esbjerg N April 2013 Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist Etablering af svineproduktion Østre Hygumvej 8, 6715 Esbjerg N April 2013 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon

Læs mere

Afgørelse om lovliggørelse af ensilageplads på Span- detvej 30, 6760 Ribe

Afgørelse om lovliggørelse af ensilageplads på Span- detvej 30, 6760 Ribe Svend Ebsen Schøler Spandetvej 30 6760 Ribe Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id Torvegade 74, 6700 Esbjerg 25. juni 2012 Mette Sejerup Rasmussen 76 16 51 25 2012-1610 Esbjerg Kommune har den 7.

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 12-07-2013 Sagsnr.: 13/22799 Dok.løbenr.: 197345/13 Kontakt: Susanne

Læs mere

Esbjerg Kommune har 21. maj 2013 modtaget ansøgning om skift af dy- Esbjerg Kommune har afgjort, at bedriftens malkekvægbestand kan øges

Esbjerg Kommune har 21. maj 2013 modtaget ansøgning om skift af dy- Esbjerg Kommune har afgjort, at bedriftens malkekvægbestand kan øges Peder Steen Andersen Philipp Lustrupvej 41 6760 Ribe Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id Torvegade 74. 6700 Esbjerg 10. juli 2013 Thomas Løkkebø 76 16 51 23 2013-13351 Udnyttelsesfrist Afgørelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist Forlængelse af udnyttelsesfristen for svineproduktion Tømmerbyvej 10, 6740 Bramming Juli 2013 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616

Læs mere

Afgørelse om etablering af staldanlæg på husdyrbruget Ørnelundvej 15, 6740 Bramming for opfyldelse af dyrevelfærdsmæssige krav

Afgørelse om etablering af staldanlæg på husdyrbruget Ørnelundvej 15, 6740 Bramming for opfyldelse af dyrevelfærdsmæssige krav Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 21-08-2015 Sagsbehandler Karen Brink Nielsen Telefon direkte 76 16 51 36 E-mail kabn@esbjergkommune.dk Sagsid 15/15415 Afgørelse om etablering af staldanlæg på husdyrbruget

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af ungdyrstald på husdyrbru- get Ravningvej 13, 6760 Ribe for opfyldelse af dyrevel- færdsmæssige krav

Afgørelse om udvidelse af ungdyrstald på husdyrbru- get Ravningvej 13, 6760 Ribe for opfyldelse af dyrevel- færdsmæssige krav Ole Sørensen Ravningvej 13 6760 Ribe Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id Torvegade 74. 6700 Esbjerg 26. juni 2013 Thomas Løkkebø 76 16 51 23 2013-11923 Afgørelse om udvidelse af ungdyrstald på husdyrbru-

Læs mere

d og 19 e i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. 1

d og 19 e i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. 1 Belly Aps. c/o Sten Birkelund Roager Østermark 2 6760 Ribe Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id Torvegade 74, 6700 Esbjerg 11. marts 2013 Mette Sejerup Rasmussen 76 16 51 25 2012-23124 Afgørelse

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgø-

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgø- Jan Lauridsen Rindbyvej 6 6720 Fanø Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id Torvegade 74, 6700 Esbjerg 20. september 2012 Mette Sejerup Rasmussen 76 16 51 25 2012-15610 Afgørelse om skift af dyretype

Læs mere

Afgørelse om ændring af plansilo på husdyrbruget Vestermarksvej 20, 6760 Ribe for opfyldelse af dyrevelfærdsmæssige

Afgørelse om ændring af plansilo på husdyrbruget Vestermarksvej 20, 6760 Ribe for opfyldelse af dyrevelfærdsmæssige Teknik & Niels Christoffer Larsen Vestermarksvej 20 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 7. marts 2012 CVR 29 18 98 03 Sagsbehandler Sarah Theresa Lund Meilbak Telefon direkte 76 16 51 24 E-mail slm@esbjergkommune.dk

Læs mere

Der kan klages over kommunens afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 3. april 2018 jf. vedlagte klagevejledning.

Der kan klages over kommunens afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 3. april 2018 jf. vedlagte klagevejledning. TEKNIK & MILJØ Erhvervsmiljø Dato: 2. marts 2018 Sagsnr.: 18/8337 CVR-nr.: 24990125 Fam Kühne I/S Langetved Skovvej 5 6630 Rødding Kontaktperson: Majbrit Holst Nielsen Dir. tlf.: 7996 6268 E-mail: mhni@vejen.dk

Læs mere

udvidelse i eksisterende stalde på husdyrbruget beliggende Hjortkærvej 12, 6740 Bramming.

udvidelse i eksisterende stalde på husdyrbruget beliggende Hjortkærvej 12, 6740 Bramming. Henning Skøtt Jensen Møllegårdsvej 24 6818 Årre Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id Torvegade 74, 6700 Esbjerg 22. marts 2013 Mette Sejerup Rasmussen 76 16 51 25 2013-187 Afgørelse om accept af

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt af kalvehytter, Lerchenfeldvej 231. Afgørelse. Baggrund

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt af kalvehytter, Lerchenfeldvej 231. Afgørelse. Baggrund Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Palle Birk Nielsen Lerchenfeldvej 231 4400 Kalundborg DATO 7. august 2013 SAGS NR. 326-2013-31247 BETJE N D IG SELV Afgørelse om ikke-godkendelsespligt af kalvehytter,

Læs mere

12 Tillæg til Miljøgodkendelse. svineproduktionen. på Baskærvej 5, 8370 Hadsten

12 Tillæg til Miljøgodkendelse. svineproduktionen. på Baskærvej 5, 8370 Hadsten 12 Tillæg til Miljøgodkendelse af svineproduktionen på Baskærvej 5, 8370 Hadsten Godkendelsesdato den 7. september 2012 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Baskærvej 5, 8370 Hadsten Matrikel

Læs mere

Afgørelse Herning Kommune meddeler dispensation til afstandskravene i Husdyrbrugsloven

Afgørelse Herning Kommune meddeler dispensation til afstandskravene i Husdyrbrugsloven TEKNIK OG MILJØ Poul Nellemann V Fastrupvej 15 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-6-17 CVR-nr.:

Læs mere

Natur & Vandmiljø Teknik & Miljø. Tillæg til godkendelse af husdyrproduktion Plougsvadvej 10, 6771 Gredstedbro. Miljøgodkendelse

Natur & Vandmiljø Teknik & Miljø. Tillæg til godkendelse af husdyrproduktion Plougsvadvej 10, 6771 Gredstedbro. Miljøgodkendelse Natur & Vandmiljø Teknik & Miljø Tillæg til godkendelse af husdyrproduktion Plougsvadvej 10, 6771 Gredstedbro Miljøgodkendelse juni 2012 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon

Læs mere

Lars Kragh Jensen Tandrupvej 5, Hørslev 8462 Harlev J. Den 18. november Natur og Miljø

Lars Kragh Jensen Tandrupvej 5, Hørslev 8462 Harlev J. Den 18. november Natur og Miljø Lars Kragh Jensen Tandrupvej 5, Hørslev 8462 Harlev J Den 18. november 2011 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved udbringning af husdyrgødning på tredjemandsarealer Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus

Læs mere

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby 18. september 2012 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget din ansøgning vedrørende etablering af hundepension,

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Bakkebo Landbrug, Hovedvej A1 26, 6740 Bramming har søgt om at æn- dre anvendelsen af en lade på Tangevej 7, 6690 Gørding.

Bakkebo Landbrug, Hovedvej A1 26, 6740 Bramming har søgt om at æn- dre anvendelsen af en lade på Tangevej 7, 6690 Gørding. Bakkebo Landbrug ApS Hovedvej A1 26 6740 Bramming Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id Torvegade 74, 6700 Esbjerg 12. september 2012 Jesper Duer Pedersen 76 16 51 31 2012-13499 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt

Læs mere

Dispensation til hundekennel

Dispensation til hundekennel Ulla Zinn Hvidberg og Jan Zinn Bertelsen Gammelmosevej 171 A 2800 Lyngby 6. juli 2016 Sags id: 16/11847 Dispensation til hundekennel Midlertidig tilladelse til et hundehold med 5 eller flere voksne hunde

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

I forbindelse med anmeldelse af, og ansøgning om byggetilladelse til en ny møddingsplads og samlebrønd er der søgt om dispensation fra afstandskrav

I forbindelse med anmeldelse af, og ansøgning om byggetilladelse til en ny møddingsplads og samlebrønd er der søgt om dispensation fra afstandskrav Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Alrøvej 17, 8300 Odder Dispensation fra afstandskravet til naboskel. I forbindelse med anmeldelse af, og ansøgning om byggetilladelse til en ny møddingsplads og samlebrønd

Læs mere

Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse, efter 12, stk. 3. Store Skikkild Timlingvej 1, 7600 Struer

Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse, efter 12, stk. 3. Store Skikkild Timlingvej 1, 7600 Struer POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse, efter 12, stk. 3

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse VEJEN KOMMUNE TEKNIK & MILJØ Peter Rostgård Andersen Træskodal 14 6630 Rødding Dato: 16.11.2012 Sagsnr.: 12/30048 E-mail:Teknik@vejenkom.dk Web: www.vejenkom.dk Tlf: 7996 5000 Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelse om etablering af møddingsplads på husdyr- bruget Torrupvej , 6715 Esbjerg N

Afgørelse om etablering af møddingsplads på husdyr- bruget Torrupvej , 6715 Esbjerg N Leif Bertel Sørensen Torrupvej 103 6715 Esbjerg N Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id Torvegade 74. 6700 Esbjerg 19. juli 2011 Thomas Løkkebø 76 16 51 23 2011-9123 Afgørelse om etablering af møddingsplads

Læs mere

Helle R. Hansen Viborgvej 301 Korsbakken 7840 Højslev Den 28. februar 2013

Helle R. Hansen Viborgvej 301 Korsbakken 7840 Højslev Den 28. februar 2013 Helle R. Hansen Viborgvej 301 Korsbakken 7840 Højslev svendrauff@mail.tele.dk Den 28. februar 2013 Viborgvej 301 7840 Højslev - Afgørelse - Anmeldelse - 19 b - Gødningsopbevaringsanlæg 2013 Skive Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse til hundepension, samt dispensation fra husdyrgødningsbekendtgørelsen, Vestre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia

Landzonetilladelse til hundepension, samt dispensation fra husdyrgødningsbekendtgørelsen, Vestre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia Vibeke Jakobsen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia Landzonetilladelse til hundepension, samt dispensation fra husdyrgødningsbekendtgørelsen, Vestre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia Du har ansøgt om landzonetilladelse

Læs mere

Aabenraa Kommune imødekommer ansøgningen om forlængelse af udnyttelsesfristen.

Aabenraa Kommune imødekommer ansøgningen om forlængelse af udnyttelsesfristen. Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Digital annoncering Tlf. : 73 76 76 76 Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 31-05-2012 Sagsnr.: 12/26040 Dok.nr.: 8 Kontakt: Susanne Niman

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af kvægstald på husdyrbruget Strengevej 65, 6760 Ribe for opfyldelse af dyrevelfærdsmæssige

Afgørelse om udvidelse af kvægstald på husdyrbruget Strengevej 65, 6760 Ribe for opfyldelse af dyrevelfærdsmæssige Peder Philipp Lustrupvej 41 6760 Ribe Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id Torvegade 74. 6700 Esbjerg 6. august 2013 Thomas Løkkebø 76 16 51 23 2013-13417 Esbjerg Kommune har den 21. maj 2013 modtaget

Læs mere

Dorthe Rohmann Oluf Ringsvej Skårup. Dispensation fra afstandskrav - læskure

Dorthe Rohmann Oluf Ringsvej Skårup. Dispensation fra afstandskrav - læskure Dorthe Rohmann Oluf Ringsvej 18 5881 Skårup Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge lene.lind@svendborg.dk www.svendborg.dk Dispensation fra afstandskrav - læskure

Læs mere

Anmeldelse af dyrehold (op til 15 dyreenheder) på adressen Bøgelyvej 14, 6920 Videbæk.

Anmeldelse af dyrehold (op til 15 dyreenheder) på adressen Bøgelyvej 14, 6920 Videbæk. Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Ole Christensen Bøgelyvej 14 6920 Videbæk Sagsbehandler Frank Boddum Direkte telefon 9974 1849 E-post frank.boddum@rksk.dk Dato

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af Maskinhus. Anders K Andersen Smækbjergvej Vildbjerg

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af Maskinhus. Anders K Andersen Smækbjergvej Vildbjerg Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af Maskinhus Anders K Andersen Smækbjergvej 17 7480 Vildbjerg

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i den miljøtekniske beskrivelse.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i den miljøtekniske beskrivelse. Yvonne og Albertus Prins Sprækvej 8 6760 Ribe Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id Torvegade 74, 6700 Esbjerg 3. april 2013 Mette Sejerup Rasmussen 76 16 51 25 2012-23047 Afgørelse om skift af dyretype

Læs mere

I/S Degnsgårde H. T & Kr. Ø. Jensen Lundøvej 120 Degnsgårde 7840 Højslev Den 21. februar 2014

I/S Degnsgårde H. T & Kr. Ø. Jensen Lundøvej 120 Degnsgårde 7840 Højslev Den 21. februar 2014 I/S Degnsgårde H. T & Kr. Ø. Jensen Lundøvej 120 Degnsgårde 7840 Højslev degnsgaard@mail.dk Den 21. februar 2014 Lundøvej 120 7840 Højslev - 27 - Afgørelse Planlager til korn Skive Kommune har den 5. februar

Læs mere

vej 10, 6771 Gredstedbro

vej 10, 6771 Gredstedbro Ralf Otto Sanderink Hedegårdsvej 8 6760 Ribe Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id Torvegade 74, 6700 Esbjerg 3. april 2013 Mette Sejerup Rasmussen 76 16 51 25 2012-23211 Esbjerg Kommune har 29. november

Læs mere

Afgørelse om dispensation til afstandskrav fra naboskel til etablering af gyllebeholder med teltoverdækning på Sønderborgvej 185, 6200 Aabenraa

Afgørelse om dispensation til afstandskrav fra naboskel til etablering af gyllebeholder med teltoverdækning på Sønderborgvej 185, 6200 Aabenraa Digital annonce Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 14. marts 2017 Sagsnr.: 17/3823 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte tlf.: 7376 7480 E-mail: snj@aabenraa.dk

Læs mere

Afgørelse om etablering af halmlade og møddingsplads på husdyrbruget Hovedvej A1 35, 6740 Bramming

Afgørelse om etablering af halmlade og møddingsplads på husdyrbruget Hovedvej A1 35, 6740 Bramming Kennet Møller Hovedvej A1 35 6740 Bramming Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id Torvegade 74, 6700 Esbjerg 20. december 2012 Mette Sejerup Rasmussen 76 16 51 25 2012-21816 Afgørelse om etablering

Læs mere

Nikolaj Bjerrum Ginnerupvej Spøttrup. Den 24. juni 2016

Nikolaj Bjerrum Ginnerupvej Spøttrup. Den 24. juni 2016 Nikolaj Bjerrum Ginnerupvej 23 7860 Spøttrup nikolajbjerrum@hotmail.com Den 24. juni 2016 Ginnerupvej 23 7860 Spøttrup - 29 anmeldelse af opsamlingsplads til malkekøer - Uden nabohøring Skive Kommune har

Læs mere

I efterbehandlingsperioden skal der minimum en gang årligt udføres målinger af sætninger i affaldet.

I efterbehandlingsperioden skal der minimum en gang årligt udføres målinger af sætninger i affaldet. Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg I/S Bogensevej 89 5500 Middelfart Virksomheder J.nr. MST-1272-01239 Ref. chccl/jemma Den 26. november 2013 Sendt elektronisk til: Morten Bang Møller: Morten.Bang-Moller@middelfart.dk

Læs mere

Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk. Den 26. september 2014

Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk. Den 26. september 2014 Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk Den 26. september 2014 Furvej 31 7800 Skive - Afgørelse uden nabohøring - Anmeldeordning 27 - Malkeanlæg Skive Kommune har den 2. juli 2014 modtaget

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014 Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk Den 9. oktober 2014 Andrupvej 9, 7860 Spøttrup - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - Uden

Læs mere

Torben Svenningsen Dalstrupvej Roslev. Den 30. juni 2016

Torben Svenningsen Dalstrupvej Roslev. Den 30. juni 2016 Torben Svenningsen Dalstrupvej 6 7870 Roslev svenningsen@energimail.dk Den 30. juni 2016 Dalstrupvej 6 7870 Roslev - 29 anmeldelse af en fortank til gylle - uden nabohøring. Skive Kommune har den 30. juni

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper i eksisterende stalde på Egemosevej 5, 5871 Frørup, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper i eksisterende stalde på Egemosevej 5, 5871 Frørup, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Mikkel Grubbe Egemosevej 5 5871 Frørup Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere