Oversættelse af monteringsvejledning med driftsvejledning og teknisk bilag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversættelse af monteringsvejledning med driftsvejledning og teknisk bilag"

Transkript

1 BA MRL Pneumatiske drejeaktuatorer Type EB4.1 - EB12.1 SYD dobbeltvirkende Type EB5.1 - EB12.1 SYS enkeltvirkende Eksempler, ikke alle mulige typevarianter er afbildet! Oversættelse af monteringsvejledning med driftsvejledning og teknisk bilag iht. EF-maskindirektiv 2006/42/EF Sprogversion: Dansk Revision:

2 Indhold Side A) GENERELT 3 A1 SYMBOLFORKLARING 3 A2 KORREKT ANVENDELSE 3 A3 AFVIGENDE ANVENDELSE 4 A4 MÆRKNING AF AKTUATOREN 4 A5 TRANSPORT OG (MIDLERTIDIG) OPBEVARING 4 B) OPSÆTNING AF AKTUATOREN PÅ ARMATURET OG TILSLUTNING AF EKSTRAMODULER 5 B1 SIKKERHEDSHENVISNINGER TIL OPSÆTNING OG TILSLUTNING 5 B2 KONTAKTFLADER 5 B3 SEPARAT LEVERET AKTUATOR, OPSÆTNING PÅ ARMATURET 6 B4 ALLE AKTUATORER, TILSLUTNING TIL TRYKLUFTFORSYNINGEN 6 B5 VED BEHOV: TILSLUTNING AF ELEKTRISKE / PNEUMATISKE EKSTRAMODULER TIL STYRINGEN 7 B6 ALLE AKTUATORER: JUSTERING AF GRUNDSTILLINGEN <LUKKET> 8 B7 ALLE AKTUATORER, PRØVEKØRSEL: PRØVETRIN SOM AFSLUTNING PÅ OPSÆTNING OG TILSLUTNING 8 B8 EKSTRA INFORMATION: AFMONTERING AF AKTUATOREN 9 C) DRIFTSVEJLEDNING 10 C1 SIKKERHEDSHENVISNINGER TIL DRIFTEN 10 C2 AUTOMATISK DRIFT / MANUEL DRIFT 10 C3 FEJLSØGNING 10 D) TEKNISK BILAG / PLANLÆGNINGSBILAG 12 D1 STANDARDUDFØRELSE AF AKTUATORERNE 12 D1-1 TILPASNING TIL ARMATURET 12 D1-2 AKTUATORERNES UDGANGSDREJNINGSMOMENTER 12 D1-3 AKTUATORENS OMDREJNINGSRETNING 12 D1-4 ARMATURSAMMENSTILLING 12 D1-5 SELVLÅSNING I STILSTAND 12 D1-6 VARIG HOLDBARHED 13 D1-7 MANUEL NØDAKTIVERING 13 D1-8 MONTERINGSPOSITION 13 D1-9 KORROSIONSBESKYTTELSE 13 D2 MULIGT EKSTRAUDSTYR 13 D2-1 MAGNETVENTIL 13 D2-2 ENDESTOPKONTAKTER (TIL STILLINGSMELDING) 13 D2-3 MANUEL NØDAKTIVERING (MED EKSTRADREV) 13 Side 1

3 D3 TEKNISKE KARAKTERISTIKA FOR AKTUATOREN 14 D4 HENVISNING TIL RISIKOER FRA KONTINUERLIG DRIFT 15 D5 HENVISNINGER TIL ANDRE RISIKOER 15 ERKLÆRING IHT. EF-DIREKTIVER 16 Hvis det er nødvendigt, kan yderligere informationer downloades eller rekvireres under følgende adresser: EBRO Armaturen International Est.+ Co.KG Gewerbestrasse 5 CH-6330 Cham +41 (0) Fax +41 (0) Side 2

4 A) Generelt A1 Symbolforklaring I denne driftsvejledning er henvisninger mærket med følgende symboler: xxxxxxx Fare / Advarsel henviser til en umiddelbart farlig situation, som kan føre til død eller alvorlige kvæstelser af personer, hvis den ikke undgås. Bemærk henviser til en anvisning, som ubetinget skal overholdes. Information giver nyttige tips og anbefalinger. A2 Korrekt anvendelse Pneumatik-drejeaktuatorer type EBx.1 SYD (dobbeltvirkende) og type EBx.1 SYS (med lukke- eller åbningsfjeder) er beregnet til efter tilslutning af magnetventilen til en styring, der er til rådighed på anlægssiden, med et styremedium i gasform (i reglen trykluft) med styretryk iht. typeskilt ved omgivelsesbetingelser mellem -20 C og +80 C (EBRO-standard), eller mellem -40 C og +140 C (EBRO-specialudførelser) ved typen EB SYD med dobbeltvirkende funktion, ved typen EBx.1 SYS med fail safe -funktionen fjederlukkende eller fjederåbnende at aktivere armaturer med 90 -drejebevægelse (f.eks. ventiler og kuglehaner) i stillingerne <ÅBEN> og <LUKKET> med den ovenfor nævnte styrings elektriske signaler. En korrekt tilsluttet aktuator skal i reglen lukke i retning med uret (når man ser på armaturets drivaksel) og åbne i den modsatte retning. Aktuatoren skal være tilpasset til armaturet med sit drivmoment og sin karakteristik se teknisk bilag og vise armaturets stilling korrekt med sin optiske visning. Trykluften skal være filtreret med 40µm maskebredde (ISO , klasse 5) for at beskytte magnetventilen. Den skal være tørret og skal ved koblingscyklusser >4x/min. indeholde lidt olie. Et (som option) installeret modul stillingsmelder på aktuatoren er beregnet til at signalisere denne aktuatorstilling til styringen på anlægssiden. Et (som option) installeret modul stillingsføler på aktuatoren er beregnet til også at køre til armaturets mellemstillinger mellem <ÅBEN> og <LUKKET> og signalisere til styringen på anlægssiden. Aktuatoren må først tages i brug, når følgende dokumenter er læst: De <Producenterklæringer til EF-direktiver>, der er vedlagt leveringen. Denne EBRO-monteringsvejledning MV4.1 maskindirektiv (som er vedlagt leveringen). Sikkerhedshenvisningerne i afsnit B1 og C1 skal overholdes under opsætning og drift af aktuatoren. Side 3

5 Det afhænger af den korrekte anvendelse af armaturet og ved aktuatorer med fail safe -funktion af typen af aktuatorens fjeder, hvilket tilslutningsskema der anvendes: Det skal planlæggeren/bestilleren af aktuatoren afgøre og vælge, så det passer. Anvendelsestypiske tilslutningsskemaer, se afsnit B4. Henvisning 1: Denne vejledning gælder fortrinsvis sammen med vejledningen til det armatur, som aktuatoren er opsat på, og vejledningen til dette armatur skal først og fremmest følges. Henvisning 2: Bestilleren er ansvarlig for tildelingen af en separat leveret aktuator til armaturet. Bilag B til typestandarden EN giver henvisninger i den forbindelse. A3 Afvigende anvendelse Efter afstemning med producenten, EBRO-Armaturen International, kan aktuatoren også anvendes med andre medier end trykluft. A4 Mærkning af aktuatoren Alle aktuatorer er mærket med et typeskilt: Typeskiltet på aktuatorhuset må ikke tildækkes efter opsætningen af aktuatoren på armaturet og efter monteringen i rørafsnittet, for at aktuatoren fortsat kan identificeres. Fare Overskridelse af det angivne maksimumtryk på typeskiltet betyder fare for den senere drift. A5 Transport og (midlertidig) opbevaring Aktuatorer med elektriske ekstramoduler: For at undgå korrosionsskader på elektriske komponenter under opbevaring skal opbevaringen foregå med en konstant rumtemperatur. Hvis en aktuator allerede er opsat på armaturet: Transporthenvisningen og opbevaringsforskriften i vejledningen til armaturet gælder. Under alle omstændigheder skal enheden opbevares i lukkede rum med konstant temperatur. I forbindelse med korrekt transport af en separat leveret aktuator skal følgende overholdes: Vær opmærksom på symbolerne på emballagen ved transport af kolliene. Lad aktuatoren blive i fabriksemballagen indtil anvendelsen (opsætning på armaturet). Aktuatoren må kun lægges på den flade side, og evt. monteret tilbehør (f.eks. magnetventil/endestopkontakter eller manuelt nøddrev) skal vende opad eller til siden. Beskyt aktuatoren mod snavs og fugt. Anvend holdeseler (ingen kæder) som transporthjælp, hvis der er behov for det. Når en sele fastgøres, skal det sikres, at den ikke fastgøres til ekstramoduler. Beskyt aktuatoren mod enhver form for beskadigelse under transporten. Kun for specialaktuatorer med opsat (manuelt nødbetjenings-)drev: Da drevet i reglen er tungere end aktuatoren, kan holdeselerne også fastgøres på drevets hus (men ikke på håndhjulet!). Side 4

6 B) Opsætning af aktuatoren på armaturet og tilslutning af ekstramoduler Denne vejledning indeholder sikkerhedshenvisninger vedrørende forudseelige risikoer i forbindelse med opsætning af aktuatoren på et armatur. Det er brugerens ansvar at supplere disse henvisninger til andre, specielt armaturtypisk betingede risikoer. Overholdelsen af alle krav til dette system forudsættes. Tilslutning af evt. medleverede elektriske/el-pneumatiske ekstramoduler er beskrevet i den vedlagte dokumentation. Disse bilag gælder sammen med denne vejledning. B1 Sikkerhedshenvisninger til opsætning og tilslutning Fare for at komme i klemme! Opsætningen og den pneumatiske/elektriske tilslutning af en aktuator til et system/systemer hos brugeren må kun udføres af sagkyndigt, faguddannet personale. Sagkyndige i denne vejlednings betydning er personer, som på grund af deres uddannelse, sagkendskab og erhvervserfaring er fortrolige med pneumatiske komponenter, og kan bedømme de arbejder, de får overdraget, rigtigt og udføre dem korrekt og kan identificere og fjerne mulige farer. Kendskab til typiske egenskaber for drejearmaturer (ventiler, kuglehaner) er også nødvendige for opsætningen, og opsætning og tilslutning skal i givet fald også ske efter afstemning med sagkyndige kolleger. Aktuatorer er ikke trappestiger : Ydre belastninger skal holdes på afstand af armatur, aktuator og tilledninger. Ibrugtagningen af aktuatoren, som er opsat på et armatur, er først tilladt, når armaturet er omsluttet fra begge sider af et rør- eller apparatafsnit enhver aktivering før betyder fare for at komme i klemme og er udelukkende brugerens ansvar. B2 Kontaktflader Bestilleren skal sikre, at følgende kontaktflader stemmer overens: a) Flangeforbindelse aktuator/armatur: Med mål iht. ISO 5211 (aktuator og/eller armatur kan have flere huller!). b) Drivaksel armatur/hul indvendig firkant/pasfeder i aktuatoren: Form (= firkant eller med pasfjeder) skal stemme overens. Armaturproducenten skal have fastlagt de passende mål og tolerancer på armaturakslen. c) Hvis tilbehør (f.eks. magnetventil/endestopkontakter) ikke var med i leveringen fra EBRO- Armaturen International, skal bestilleren sikre overensstemmelsen af funktionerne / kontaktfladerne aktuator-tilbehør. Her er VDI/VDE 3845 afgørende. Side 5

7 B3 Separat leveret aktuator, opsætning på armaturet Sæt aktuatoren i <LUKKET> eller i <ÅBEN>-stilling afhængigt af armaturets stilling ved hjælp af en (provisorisk) trykluftforsyning, sæt aktuatoren på armaturet, og centrer den. Aktuatorens stilling på armaturet er vilkårlig og kan fastlægges på opsætningsstedet. Skrueforbindelsen skal være spændt så fast, at drivmomentet overføres pr. friktionsslutning se tabellen nedenfor. Aktuatorens flangestørrelse er angivet på typeskiltet. Spænd skruerne over kryds. Flangestørrelse ISO F04 F05 F07 F10 F12 F16 Spænding med [Nm] 5-6 Nm 8-10 Nm Nm Nm Nm Nm Stillingsviseren skal justeres/være justeret passende til armaturets stilling: Viser på tværs af rørledningsaksen: Armaturet er lukket. Viser parallelt med rørledningsaksen: Armaturet er åbent. Fare En forkert stillingsvisning betyder fare for den senere drift. B4 Alle aktuatorer, tilslutning til trykluftforsyningen Før opsætningen skal det sikres, at anlægsdataene styretryk, styrespænding og frekvens for alle moduler stemmer overens med de tekniske data, som er markeret på aktuatorens og ekstramodulets(ernes) typeskilte. Uforpligtende anbefaling for tilledningstværsnittet: Størrelse EB4.1 EB5.1 EB6.1 EB8.1 EB10.1 EB12.1 Aktuatorens volumen / løft [liter] 0,18 0,46 0,91 1,49 3,25 5,63 Anbefalet tillednings - (indtil 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 8 mm 8 mm længde på 6 m) Kortest mulige koblingstid (ca.) [sek.] 0,25 0,35 0,45 0,7 1,0 Bemærk: Den kortest mulige koblingstid i henhold til denne tabel er en vejledende værdi for dobbeltvirkende standardaktuatorer uden påmonteret armatur og ved optimal forsyning med og bortskaffelse af styremediet. Efter opsætningen af aktuatoren på armaturet forlænges denne grænseværdi tydeligt. Styrediagrammerne for dobbeltvirkende aktuatorer EBx.1 SYD er vist på billede 1. enkelt virkende aktuatorer med fjedertilbagestilling EBx.1 SYS er vist på billede 2. For yderligere angivelser se vejledningen til magnetventilen. Tilslutningsdiagrammerne iht. VDI/VDE 3845 (Namur) er forsynet med et G ¼ gevind. Side 6

8 Billede 1: Diagrammer for dobbeltvirkende aktuatorer EBx.1 SYD Billede 2: Diagrammer for enkelt virkende aktuatorer EB SYS På standardudførelsen af aktuatoren skal tilførsel af styreluft via tilslutningen til venstre bevirke en aktivering mod uret og tilførsel via tilslutningen til højre med uret. Fjedertilbagestillende aktuatorer skal kun forsynes via tilslutningen til venstre, se billede 2. B5 Ved behov: Tilslutning af elektriske / pneumatiske ekstramoduler til styringen Hvis sådanne moduler tilsluttes, skal de(n) vedlagte vejledning(er) fra komponentproducenten overholdes. Side 7

9 B6 Alle aktuatorer: Justering af grundstillingen <LUKKET> Dette afsnit skal kun anvendes, hvis armaturproducenten ikke allerede har justeret stillingerne <LUKKET> og <ÅBEN> nøjagtigt. Fra fabrikken er endeanslaget i aktuatoren justeret til stillingen <LUKKET>: Ved behov: Juster anslagsskrue. Fare Yderpositionerne må kun indstilles i trykløs tilstand! Løsn begge tætningsmøtrikker, og drej endeanslagsskruerne nogle omdrejninger ud. Foretag en ændring af stempelstillingen ved at dreje drivakslen, indtil akselfirkantens not står parallelt med cylinderens længdeakse. Dreje endeanslagsskruerne i begge sider så langt ind, at der kan mærkes modstand, og spænd tætningsmøtrikkerne. B7 Alle aktuatorer, prøvekørsel: Prøvetrin som afslutning på opsætning og tilslutning For at sikre den fejlfri funktion af aktuatoren til automatiseret drift skal følgende prøvetrin gennemføres på hver enhed armatur/aktuator efter opsætningen: Stemmer stillingsviseren på aktuatoren og armaturets stilling overens? Hvis ikke, skal viserens stilling justeres igen. En forkert stillingstilbagemelding (og forkert optisk visning) betyder fare for den senere drift. Fare Er styretrykket på stedet tilstrækkeligt? Umiddelbart ved magnetventilen skal der mindst være det styretryk, som er markeret på aktuatorens typeskilt og sikrer en rykfri aktivering af et armatur under driftsbetingelser. Er magnetventilen tilsluttet korrekt? Med tilsluttet styretryk, men udfald af styresignalet (for kontrol: Træk f.eks. stikket ud) skal armaturet køre til den stilling, bestilleren har fastlagt: Aktuatortype Typenr. Armaturet skal Dobbeltvirkende Fjederlukkende Fjederåbnende EB.1 SYD EB.1 SYS Hvis ikke andet er fastlagt ved bestillingen: køre i stillingen LUKKET. køre i sikkerhedsstillingen LUKKET. køre i sikkerhedsstillingen ÅBEN. Hvis det ikke passer, skal styringen og/eller koblingen af magnetventilen korrigeres tilsvarende. Afhjælpning: Se afsnit C3: Fejlsøgning. Side 8

10 Forbindelse aktuator/armatur spændt korrekt? Under funktionskontrollen må der ikke kunne registreres nogen relative bevægelser mellem armatur, montagebro (såfremt den forefindes) og pneumatikaktuator. Hvis det er nødvendigt, skal alle flangeforbindelsens skruer efterspændes, se tabellen i afsnit B3. Kontrollér aktiveringsfunktion og visning: Når der er tilsluttet styretryk, skal armaturet med styrekommandoerne LUKKET og ÅBEN køre til de pågældende slutstillinger. Den optiske visning på aktuatoren (og i givet fald på armaturet) skal vise dette korrekt. Hvis det ikke passer, skal styringen af aktuatoren og/eller viserens stilling korrigeres tilsvarende. Kontrollér den elektriske stillingstilbagemelding (hvis modulet forefindes): De elektriske signalers visning ÅBEN og LUKKET (i styrecentralen på anlægssiden) skal sammenlignes med armaturets optiske visning. Signal og visning skal stemme overens. Hvis det ikke passer, skal styringen og/eller justeringen af stillingsmelderen kontrolleres. Monteringsanvisningerne fra komponentproducenten skal overholdes. B8 Ekstra information: Afmontering af aktuatoren Der skal overholdes de samme sikkerhedsregler som for rørledningssystemet, for trykluftforsyningen og for det (elektriske / elektrisk-pneumatiske) styresystem. Gå så frem i følgende trin: Markér aktuatorens stilling i forhold til armaturets stilling, og dokumentér det for genopsætning. Afbryd trykluftforsyningen sikret, og fjern i givet fald trykket fra armaturet. Tag trykluftforsynings- og styretilslutningerne af. Løsn flangeforbindelsen armatur/aktuator, og løft aktuatoren af armaturet. Side 9

11 C) Driftsvejledning Iht. maskindirektivet 2006/42/EF skal producenten udarbejde en omfattende risikoanalyse. Til det formål stiller EBRO-Armaturen følgende bilag til rådighed: Denne monterings- og driftsvejledning Den forklaring til EF-direktiver, der er vedlagt i begyndelsen af dokumentet. Denne vejledning indeholder sikkerhedshenvisninger vedrørende forudseelige risikoer i forbindelse med brugen af aktuatoren til industriel anvendelse. Det er brugerens ansvar at supplere disse henvisninger til andre, specielt armaturtypisk betingede risikoer. C1 Sikkerhedshenvisninger til driften Funktionen af en pneumatisk aktuator, som er opsat på et armatur, skal stemme overens med den <korrekte anvendelse>, som er beskrevet i afsnit A2. Anvendelsesbetingelserne skal svare til mærkningen på aktuatorens typeskilt. En aktuator i standardudførelse må udelukkende anvendes inden for de tilladte temperaturgrænser -20 C og +80 C (EBRO-standard). Alle arbejder på aktuatoren må kun udføres af sagkyndigt personale. Sagkyndige i denne vejlednings betydning er personer, som på grund af deres uddannelse, sagkendskab og erhvervserfaring kan bedømme de arbejder, de får overdraget, rigtigt og udføre dem korrekt og kan identificere og fjerne mulige farer. Fare for at komme i klemme! Aktivering af en aktuator, som er opsat på et armatur, er kun tilladt, så længe armaturet er omsluttet fra begge sider af et rør- eller apparatafsnit enhver anden aktivering før betyder fare for at komme i klemme og er udelukkende brugerens ansvar. C2 Automatisk drift / manuel drift Hvis aktuatoren er tilsluttet korrekt iht. afsnit B, arbejder den automatisk og er dimensioneret til kontinuerlig drift iht. EN , tabel 1. For at kunne fungere stabilt kræver aktuatoren ved pneumatisk drift en permanent forsyning med trykluft. <Fail-safe>-aktuatorer kører efter afbrydelse (eller frakobling) af trykluftforsyningen armaturet til den forudbestemte stilling LUKKET eller ÅBEN. C3 Fejlsøgning Før der gennemføres fejlsøgningsforanstaltninger, skal man være opmærksom på sikkerhedshenvisningerne for monteringsog reparationsarbejder. Fejlsøgningsforanstaltninger må kun udføres af uddannet personale. Side 10

12 Anvendte værktøjer skal overholde de relevante forskrifter og være i fejlfri tilstand. Før drejeaktuatoren afmonteres for fejlsøgning, skal den ansvarlige driftsafdeling give tilladelsen (frigivelse). Fejlsøgningstabellen nedenfor beskriver et udvalg af erfaringsmæssigt forekommende fejlårsager og foranstaltninger til udbedring af dem: Fejl Fejlårsag Fejludbedring Drejeaktuator reagerer ikke. Spændingsforsyning til 5/2-vejsmagnetventil afbrudt. Etabler spændingsforsyning, funktionskontrol. Styremediumforsyning afbrudt. Genetabler styremediumforsyning, funktionskontrol. Styretryk foran aktuator for lavt. Kontrollér styremediumforsyning (efterjuster evt.), funktionskontrol. Magnetventil defekt. Frigiv magnetventilen, og udskift eller reparer den, funktionskontrol. Armatur defekt (i klemme). Se Fejlsøgning armatur. Aktuator defekt (tab af styretrykket). Afmonter og reparer aktuator, monter aktuator, funktionskontrol. Drejeaktuatoren kan ikke bevæges til yderpositionerne. Anslagsskruer justeret forkert. Armatur defekt (i klemme). Juster anslagsskruerne, funktionskontrol. Se Fejlsøgning fra armaturproducenten. Side 11

13 D) Teknisk bilag / planlægningsbilag Bemærk: Dette bilag er ikke en del af den <originale monteringsvejledning>, men giver kun ekstra informationer til den. Planlæggeren/bestilleren af aktuatoren skal have tilpasset den til det armatur, den er opsat på. anlæggets trykluftforsyning og styresystemet. Der er efterfølgende en liste over vigtige tekniske angivelser i den forbindelse. D1 Standardudførelse af aktuatorerne D1-1 Tilpasning til armaturet De pneumatiske drejeaktuatorer af typen EB SYD (dobbeltvirkende) og typen EB.1 SYS (med lukkeeller åbningsfjeder) kan alle opsættes på armaturer med drejebevægelse (90 ), som har en påsætningsflange iht. EN ISO D1-2 Aktuatorernes udgangsdrejningsmomenter De udgangsdrejningsmomenter for drejeaktuatorerne, der er angivet i afsnit D5, er nom. momenter. De opnås ved en trykluftforsyning med nom. tryk 5,5 bar. Drivmomentet ændres med det aktuelt effektive tryklufttryk på aktuatoren. Overtryk indtil 8 bar er dækket af aktuatorens udformning. Planlæggeren/bestilleren skal tage højde for undertryk ved valget af aktuatorstørrelse se også D 1.4 forneden. D1-3 Aktuatorens omdrejningsretning Iht. typestandarden EN er det defineret, at armaturet lukker med uret. Det skal realiseres på opstillingsstedet med korrekt tilslutning af magnetventilen til spændingsforsyning og styring se også afsnit B4 dokumentationen til magnetventilen skal give den nødvendige information i den forbindelse. D1-4 Armatursammenstilling De væsentlige påvirkningsfaktorer for det krævede aktiveringsmoment er bestemt af armaturet (nom. diameter), driftstrykket og mediet. Når der tages højde for disse parametre, fremkommer det krævede aktiveringsmoment for armaturet, som armaturproducenten skal angive. Det anbefales at lægge en sikkerhedsreserve til denne værdi for dimensioneringen af aktuatoren. D1-5 Selvlåsning i stilstand Alle dobbeltvirkende drejeaktuatorer har kun med tilsluttet styretryk og alle <fail-safe>-aktuatorer med fjedre i yderpositionerne drivmomentet iht. de tekniske data i afsnit D3. Mediets hydrauliske moment kan i reglen ikke påvirke afspærringsorganets position. Side 12

14 D1-6 Varig holdbarhed Dimensioneringen af aktuatoren iht. EN , tabel 1 er angivelsen til typeprøvningen af aktuatoren ved en vedvarende test ved 30 % af den nom. effekt under laboratoriebetingelser. Det afhænger af driftsbetingelserne især af trykluftens tryk og renhed, om og hvornår der kræves en vedligeholdelse af aktuatoren: I reglen gælder, at en aktuators vedligeholdelsesinterval er betydeligt længere end armaturets vedligeholdelsesinterval: Hvis der foretages en vedligeholdelse af armaturet, skal det mindst kontrolleres og sikres, at aktuatoren fungerer fejlfrit. D1-7 Manuel nødaktivering Den manuelle nødaktivering med et ekstradrev med friløb er ikke standard for pneumatiske aktuatorer. D1-8 Monteringsposition Monteringspositionen for enheden armatur/drejeaktuator er vilkårlig. Placering over armaturet er den almindelige position for en aktuator. Evt. begrænser armaturets konstruktion de mulige monteringspositioner. I tilfælde af en vandret positionering af armaturakslen ved en aktuator med et manuelt ekstradrev skal anlægsplanlæggeren eller armaturproducenten afgøre, om en aktuator udøver et ikke-tilladt torsionsmoment på armaturet og/eller rørledningen og skal støttes. D1-9 Korrosionsbeskyttelse Iht. standarden EN for pneumatiske aktuatorer svarer det til korrosionskategori C4. D2 Muligt ekstraudstyr D2-1 Magnetventil Efter kundeønske kan en magnetventil medleveres og monteres direkte ventilens fabrikat, spænding og strømtype (DC eller AC) skal aftales. D2-2 Endestopkontakter (til stillingsmelding) Efter kundeønske kan 2 (eller flere) endestopkontakter til tilbagemelding af ÅBEN og LUKKET medleveres og monteres direkte fabrikat, spænding og strømtype (DC eller AC) skal fastlægges for magneten. D2-3 Manuel nødaktivering (med ekstradrev) Efter kundeønske kan der opsættes en snekkeudveksling med en kobling, der skal isættes manuelt, på drejeaktuatoren. Side 13

15 D3 Tekniske karakteristika for aktuatoren Type EB.1 SYD - dobbeltvirkende og EB.1 SYS enkeltvirkende Drivmoment dobbeltvirkende i Nm Styretryk Aktuator 2,5 bar 3,0 bar 3,5 bar 4,0 bar 4,5 bar 5,0 bar 5,5 bar 6,0 bar 7,0 bar 8,0 bar Aktuator EB EB 4.1 EB 5, EB 5,1 EB 6, EB 6,1 EB 8, EB 8,1 EB 10, EB 10,1 EB 12, EB 12,1 Drivmoment enkeltvirkende i Nm Aktuatorstørrelse Fjedervariant Fjedermoment Effektivt luftmoment i Nm ved styretryk Antal i Nm 2,5 bar 3,0 bar 4,0 bar 5,0 bar 5,5 bar 6,0 bar fjedre EB 5.1 SYS25 VI 2 12,0 20,0 19,7 11,7 26,0 18,0 38,7 30,7 51,3 43,3 57,7 49,7 64,0 56,0 EB 5.1 SYS30 V 2 17,0 27,0 21,0 11,0 33,7 23,7 46,3 36,3 52,7 42,7 59,0 49,0 EB 5.1 SYS40 IV 2 22,0 35,0 28,7 15,7 41,3 28,3 47,7 34,7 54,0 41,0 EB 5.1 SYS50 III 3 27,0 44,0 36,3 19,3 42,7 25,7 49,0 32,0 EB 5.1 SYS55 II 3 30,0 49,0 39,7 20,7 46,0 27,0 EB 5.1 SYS60 I 4 35,0 58,0 41,0 18,0 EB 6.1 SYS25 VI 2 27,0 44,8 38,0 20,2 51,0 33,2 77,0 59,2 103,0 85,2 116,0 98,2 129,0 111,2 EB 6.1 SYS30 V 2 35,0 57,0 43,0 21,0 69,0 47,0 95,0 73,0 108,0 86,0 121,0 99,0 EB 6.1 SYS40 IV 2 45,0 74,0 59,0 30,0 85,0 56,0 98,0 69,0 111,0 82,0 EB 6.1 SYS50 III 3 55,0 90,0 75,0 40,0 88,0 53,0 101,0 66,0 EB 6.1 SYS55 II 3 63,0 102,0 80,0 41,0 93,0 54,0 EB 6.1 SYS60 I 4 73,0 119,0 83,0 37,0 EB 8.1 SYS25 VI 2 40,0 67,0 64,2 37,2 85,0 58,0 126,7 99,7 168,3 141,3 189,2 162,2 210,0 183,0 EB 8.1 SYS30 V 2 48,0 82,0 77,0 43,0 118,7 84,7 160,3 126,3 181,2 147,2 202,0 168,0 EB 8.1 SYS40 IV 2 65,0 111,0 101,7 55,7 143,3 97,3 164,2 118,2 185,0 139,0 EB 8.1 SYS50 III 3 82,0 140,0 126,3 68,3 147,2 89,2 168,0 110,0 EB 8.1 SYS55 II 3 90,0 152,0 139,2 77,2 160,0 98,0 EB 8.1 SYS60 I 4 107,0 181,0 143,0 69,0 EB10.1 SYS25 VI 2 89,0 151,0 131,8 69,8 176,0 114,0 264,3 202,3 352,7 290,7 396,8 334,8 441,0 379,0 EB10.1 SYS30 V 2 107,0 182,0 158,0 83,0 246,3 171,3 334,7 259,7 378,8 303,8 423,0 348,0 EB10.1 SYS40 IV 2 145,0 231,0 208,3 122,3 296,7 210,7 340,8 254,8 385,0 299,0 EB10.1 SYS50 III 3 182,0 279,0 259,7 162,7 303,8 206,8 348,0 251,0 EB10.1 SYS55 II 3 198,0 322,0 257,8 163,8 332,0 208,0 EB10.1 SYS60 I 4 236,0 370,0 294,0 160,0 EB12.1 SYS25 VI 2 155,0 224,0 226,0 138,5 302,0 233,0 455,0 386,0 607,0 538,0 684,0 615,0 760,0 691,0 EB12.1 SYS30 V 2 185,0 309,0 272,0 148,0 425,0 301,0 577,0 453,0 654,0 530,0 730,0 606,0 EB12.1 SYS40 IV 2 241,0 392,0 369,0 218,0 521,0 370,0 598,0 447,0 674,0 523,0 EB12.1 SYS50 III 3 296,0 475,0 466,0 287,0 543,0 364,0 619,0 440,0 EB12.1 SYS55 II 3 333,0 546,0 506,0 293,0 582,0 369,0 EB12.1 SYS60 I 4 389,0 630,0 526,0 285,0 Side 14

16 D4 Henvisning til risikoer fra kontinuerlig drift Aktuatoren er i overensstemmelse med EN , tabel 1 dimensioneret til kontinuerlig drift. Aktuatoren er skruet sammen med armaturet i kontaktfladen iht. ISO5211. Afsnit B2 indeholder skrueforbindelsens nødvendige tilspændingsmomenter. Aktuatorer med en høj aktiveringsfrekvens skal med passende mellemrum (senest ved vedligeholdelsen af armaturet) overvåges med en visual kontrol af, om denne skrueforbindelse er fast, og om nødvendigt efterspændes. Aktuatoren er konstrueret til aktivering med ren og tør trykluft iht. afsnit 1 <Korrekt anvendelse>. Kontaktfladen armaturets drivaksel skal fra armaturproducentens side iht. angivelserne i EN 5211 være tilpasset koblingscyklussernes frekvens, hvad angår materialevalg og fremstillingstolerancer. Armaturets <LUKKET>-stilling justeres i reglen ved opsætningen af aktuatoren. Så længe armaturet er tæt, skal denne indstilling ikke ændres. Hvis efterindstilling er nødvendig, giver EBRO-monteringsvejledningen MV4.1- maskindirektiv afsnit B6 og/eller den tilhørende vejledning til armaturet nøjagtig information om dette. D5 Henvisninger til andre risikoer Sikring af de forspændte fjedre: Fjedersamlingerne af typen EB SYS er sikret forspændt. Denne sikringsbeskytter må ikke ændres af brugeren. Det forudsættes, at fjedre ikke udsættes for korrosivt styremedium. Udskiftning af fjedersamlinger: Ved behov kan fjedersamlinger af typen EB.1 SYS udskiftes, hvis armaturets drejningsmomentbehov kræver det. Mekaniske belastninger: Aktuatorer er ikke trappestiger : Ydre belastninger skal holdes på afstand af armatur, aktuator og tilbehør. Aktuatoren er dimensioneret til en statisk belastning i rørsystemet. Risikoer på grund af belastninger ved vibrationer i systemet er ikke dækket: I sådanne tilfælde skal mindst den varige sikring af skrueforbindelserne på aktuatoren afstemmes med producenten EBRO-Armaturen. Side 15

17 Erklæring iht. EF-direktiver Producenten EBRO Armaturen International Est. Co.KG Eschen, Zweigniederlassung Cham Gewerbestrasse 5 CH-6330 Cham, Switzerland erklærer, at de pneumatiske drejeaktuatorer Type EB4.1 - EB12.1 SYD dobbeltvirkende Type EB5.1 - EB12.1 SYS enkeltvirkende er fremstillet iht. kravene i følgende standarder: DIN EN ISO 5211 DIN EN VDI / VDE 3845 EN {}- ISO kl. 3 og 5 Følgende produktbilag er til rådighed: Tilslutninger af drejeaktuatorer til armaturer Monteringssæt til tilslutninger af drejeaktuatorer til armaturer Forbindelsessted styreelement Maskinsikkerhed Trykluftens kvalitet Tekniske datablade, EB-SYD - 4.1, EB-SYS Disse produkter svarer til følgende direktiver: Maskindirektivet 2006/42 EF [gælder kun i sammenhæng med et armatur] 1. Produkterne er en ufuldstændig maskine i henhold til art. 2 g) i dette direktiv. 2. Tabellen på den anden side indeholder en liste over, om og hvordan krav i dette direktiv opfyldes. 3. Denne erklæring er monteringserklæringen iht. dette direktiv. For overensstemmelsen med de ovenfor nævnte direktiver gælder følgende: 1. Brugeren skal overholde den <korrekte anvendelse >, som er defineret i den Oversættelse af original monterings- og betjeningsvejledning (BV 4.1-maskindirektiv rev. 0/2009), som er vedlagt leveringen, og alle henvisningerne denne vejledning. Hvis denne anvisning ikke overholdes, kan det i et vigtigt tilfælde fritage producenten fra sit produktansvar. 2. Ibrugtagningen af armaturet (og i givet fald den påmonterede aktuator) er forbudt, indtil overensstemmelsen af systemet, som armaturet er bygget ind i, med alle relevante ovenfor nævnte EF-direktiver er erklæret af den ansvarlige for dette. Til den ovenfor nævnte aktuator medleveres der en separat erklæring. 3. Producenten EBRO-Armaturen har gennemført og dokumenteret de nødvendige risikoanalyser, og den ansvarlige medarbejder for denne dokumentation, som er til rådighed, er Bernhard Mitschke i firmaet EBRO- Armaturen. Side 16

18 Producenten EBRO ARMATUREN Gebr. Bröer GmbH, D Hagen erklærer, at EBRO-pneumatikaktuatorerne EBx.1 SYD/SYS opfylder følgende forskrifter: Krav iht. bilag I til maskindirektivet 2006/42/EF 1.1.1, g) Korrekt anvendelse Se driftsvejledning , c) Advarsler forkert anvendelse Se driftsvejledning , c) Nødv. beskyttelsesudstyr Nøjagtigt det samme som til det rørafsnit, armaturet er monteret i , e) Tilbehør Intet specialværktøj nødvendigt til udskiftning af sliddele. De medieberørte deles materialer er afstemt før leveringen og er både specificeret i Medieberørte dele typedatabladet og i EBRO-ordrebekræftelsen. Brugerens gennemførelse af en tilsvarende risikoanalyse for bestandigheden over for driftsmediet forudsættes Håndtering Opfylder henvisningerne i installationsvejledningen. 1.2 og Styring Brugerens ansvar i afstemning med installationsvejledningen til aktuatoren Forhindring af brudrisiko For funktionsdele: Sikret ved korrekt anvendelse af aktuatoren Skarpe hjørner og kanter Krav opfyldt /.8 Kvæstelser pga. bevægelige dele Krav opfyldt ved korrekt anvendelse. Vedligeholdelse og reparationer er kun tilladt med frakoblet aktuator og frakoblet energitilførsel på aktuatoren Energiforsyning Brugerens ansvar. Se også installationsvejledningen til aktuatoren. Advarselshenvisning mod ikke-tilladt overskridelse: Se driftsvejledning, afsnittet Driftstemperatur <Korrekt anvendelse> Eksplosion -beskyttelse nødvendig. Skal være aftalt udtrykkeligt i købskontrakten. I dette tilfælde: Kun anvendelse som mærket på aktuatoren Emission af farlige substanser Ikke tilfældet. Se driftsvejledning. Aftal oplagring af sliddele med EBRO-Armaturen Vedligeholdelse International Est. + Co.KG. Armatur: Iht. opsætningsvejledning Mærkning Aktuator: Se dokumentation fra aktuatorproducenten. Denne monteringsvejledning indeholder også henvisninger til driften af aktuatoren Driftsvejledning Nødvendige supplementer til driftsvejledningen til den <fuldstændige maskine> er planlæggerens/brugerens ansvarsområde. Aktuatoren er ingen <fuldstændig maskine>: Derfor ingen CE-mærkning for Bilag III overensstemmelse med maskindirektivet. Bilag IV, VIII-XI Ikke tilfældet. iht. EN Basis er årtiers erfaring med anvendelse af de aktuatorudførelser, der er nævnt på side Anvendelsesområde Bemærk: Det skal forudsættes, at brugeren foretager en risikoanalyse, som er specielt indrettet efter driftstilfældet, for rørledningsafsnittet inklusive de der indsatte armaturer i henhold til afsnit 4 til 6 i EN det er ikke muligt for producenten EBRO Armaturen International Est. + Co.KG. i forbindelse med standardarmaturer. 3.20, 6.1 Iboende sikker konstruktion Aktuatorerne er udført efter princippet om <iboende sikker konstruktion>. Erfaringer med de fejlfunktioner og den misbrug, der er dokumenteret hos producenten Analyse iht. afsnit 4, 5 og 6 inden for rammerne af skadestilfælde (dokumentation iht. ISO9001), er lagt til grund. Afgrænsningen af den <ufuldstændige maskine> er foretaget iht. den <korrekte 5.3 Maskinens grænser anvendelse> af aktuatoren. Ikke inden for ansvarsområdet for producenten EBRO Armaturen International Est Ud-af-brug-tagning, bortskaffelse Co.KG. Da armatur og aktuator omslutter funktionsdelene ved korrekt anvendelse, er dette Geometriske faktorer afsnit ikke relevant. 6.3 Tekniske beskyttelsesanordninger Hvis relevant, kun nødvendige til tilbehør se ordrebekræftelse Driftsvejledning Risikoanalyse Da armaturer med aktuator arbejder automatisk efter styringens kommandoer, beskrives de aspekter i driftsvejledningen, som er <aktuatortypiske> og skal stilles til rådighed for producenten af (rørlednings-)systemet. Den gennemførte risikoanalyse er iht. maskindirektivet, bilag VII, B) gennemført af producenten EBRO Armaturen International Est. + Co.KG og er dokumenteret iht. maskindirektivet, bilag VII B). Side 17

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

Montage- og Betjeningsvejledning EB 8313 DA. Pneumatisk og elektropneumatisk aktuator Type 3372

Montage- og Betjeningsvejledning EB 8313 DA. Pneumatisk og elektropneumatisk aktuator Type 3372 Pneumatisk og elektropneumatisk aktuator Type 3372 Fig.1 Pneumatisk aktuator Type 3372-04xx Fig.2 Ventil V2001-IP Elektropneumatisk aktuator Type 3372-0511/0531 med Ventil Type Montage- og Betjeningsvejledning

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Hydrus Smart Start Elite. Brugermanual

Hydrus Smart Start Elite. Brugermanual 1 15 Udgave: Juli 2012 Indhold 1. Generelt... 3 1.1 en... 3 1.2 Teknologisk baggrund... 4 1.3 Garanti... 5 1.4 Advarsler... 6 1.4.1 Generelt... 6 1.4.2 Montering & igangsætning... 6 1.4.3 Strøm... 6 2.

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

LRG 12-2. Driftsvejledning 810560-00. Ledningsevneelektrode LRG 12-2

LRG 12-2. Driftsvejledning 810560-00. Ledningsevneelektrode LRG 12-2 LRG 12-2 Driftsvejledning 810560-00 Ledningsevneelektrode LRG 12-2 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Advarselshenvisning... 7 Oplysninger Pakningens indhold... 7 Systembeskrivelse...

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Vejviseren Magnetventiler

Vejviseren Magnetventiler Vejviseren Magnetventiler Et godt værktøj i hverdagen Vejviseren på magnetventiler er tænkt som et værktøj for dig i hverdagen. Vi har samlet de mest anvendte produkter på en enkel og overskuelig måde,

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler Betjeningsvejledning Termolommer Eksempler Betjeningsvejledning for termolommer Side 3-11 2015 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alle rettigheder forbeholdes. WIKA er et registreret varemærke i forskellige

Læs mere

Betjeningsvejledning for maksimalafbryder Masterpact NW08-63

Betjeningsvejledning for maksimalafbryder Masterpact NW08-63 Betjeningsvejledning for maksimalafbryder Lær Masterpact at kende 2 Brug af Masterpact 8 Lær kontrolknapper og indikeringer at kende 8 Spænding af maksimalafbryderens hovedfjeder 9 Indkobling af maksimalafbryderen

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER VACUMEX AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER LÆS MIG FØRST! Instruktionsmanual til type HVA Instruktionsmanual HVA VIGTIGT! Læs hele denne manual grundigt igennem inden montering og ibrugtagning

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Brændstofcellesystem VeGA Servicehæfte Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Figur Figur 5 Figur 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Servicehæfte VeGA Serienummer VeGA

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 73 Fax. 73 3 www.eegholm.dk Indhold Side Egenskaber Kendetegn Revision/Vedligehold Levetid Funktion / Anvendelse

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21)

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Beskrivelse AFP VFG2 (VFG 21) er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker ved stigende differenstryk. Regulatoren

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Trykafbryder, type CS

Trykafbryder, type CS Beskrivelse Kontaktsystem Tre-polet kontaktsystem (TPST), som bryder ved stigende tryk. Kontaktsystemet er i fingersikker udførelse og leveres med åbne terminaler, selvløftende klemmeskiver og +/- skruer.

Læs mere

Reguleringsventil 24 V rumvarme

Reguleringsventil 24 V rumvarme Reguleringsventil 24 V rumvarme Teknisk Info 2015.04.30 Teknisk Info 3 PRODUKTBESKRIVELSE SKOV A/S kan levere reguleringsventiler som 2-vejs eller 3-vejs ventil med aktuator. Figur 1: Reguleringsventiler

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T5 LED-rør

Installationsvejledning til T8/T5 LED-rør Installationsvejledningen skal bruges til at hjælpe med at udskifte eksisterende lysstofrør ud med LED-rør fra samt modificering af eksisterende armatur til benyttelse af LED-rør for at få optimal effekt

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF.

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF. Instruktionsmanual DanskNManual 10591/2009-Nrev1/ska RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks.

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk Montagevejledning RIOpanel Integra gulvkonvektor Indholdsfortegnelse Tekniske data... 3 Montage af gulvkonvektor... 3 El-installation... 4 Styring af vand... 4 Principskitse for tilslutning... 5 E-diagram...

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Spjældmotorer serie NM. Oversigt. Drejemoment. Nominel spænding AC 24 V DC 24 V AC 230 V

Spjældmotorer serie NM. Oversigt. Drejemoment. Nominel spænding AC 24 V DC 24 V AC 230 V BC Spjældmotorer serie NM Oversigt 8 Nm NM2(-F) NM230(-2)(-F) NM2-SR(-F) NM2-SRS Nominel spænding DC 2 V AC 230 V Drejetid 75...150 s 150 s Styring On-Off 1-leder 2-leder Modulerende DC 0...10 V Drejemåde

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Introduktion Trykafbryder type CS er en del af Danfoss pressostatprogram. I alle CS trykafbryderne er der indbygget en trykstyret tre-polet

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation Vejledningen dækker følgende LED-rør fra : Type Længde Watt SPL-T8 60 cm til 150 cm SMD - rør 9 til 22 [W] LED-rørets opbygning og tilslutning: LED-lysrøret kan monteres på to forskellige måder. Første

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 Brugsvejledning

TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 Brugsvejledning TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canons TS-E-objektiver er tilt/shift-objektiver designet for EOS-kameraer. Vippe/flyttemekanismen

Læs mere