Oversættelse af monteringsvejledning med driftsvejledning og teknisk bilag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversættelse af monteringsvejledning med driftsvejledning og teknisk bilag"

Transkript

1 BA MRL Pneumatiske drejeaktuatorer Type EB4.1 - EB12.1 SYD dobbeltvirkende Type EB5.1 - EB12.1 SYS enkeltvirkende Eksempler, ikke alle mulige typevarianter er afbildet! Oversættelse af monteringsvejledning med driftsvejledning og teknisk bilag iht. EF-maskindirektiv 2006/42/EF Sprogversion: Dansk Revision:

2 Indhold Side A) GENERELT 3 A1 SYMBOLFORKLARING 3 A2 KORREKT ANVENDELSE 3 A3 AFVIGENDE ANVENDELSE 4 A4 MÆRKNING AF AKTUATOREN 4 A5 TRANSPORT OG (MIDLERTIDIG) OPBEVARING 4 B) OPSÆTNING AF AKTUATOREN PÅ ARMATURET OG TILSLUTNING AF EKSTRAMODULER 5 B1 SIKKERHEDSHENVISNINGER TIL OPSÆTNING OG TILSLUTNING 5 B2 KONTAKTFLADER 5 B3 SEPARAT LEVERET AKTUATOR, OPSÆTNING PÅ ARMATURET 6 B4 ALLE AKTUATORER, TILSLUTNING TIL TRYKLUFTFORSYNINGEN 6 B5 VED BEHOV: TILSLUTNING AF ELEKTRISKE / PNEUMATISKE EKSTRAMODULER TIL STYRINGEN 7 B6 ALLE AKTUATORER: JUSTERING AF GRUNDSTILLINGEN <LUKKET> 8 B7 ALLE AKTUATORER, PRØVEKØRSEL: PRØVETRIN SOM AFSLUTNING PÅ OPSÆTNING OG TILSLUTNING 8 B8 EKSTRA INFORMATION: AFMONTERING AF AKTUATOREN 9 C) DRIFTSVEJLEDNING 10 C1 SIKKERHEDSHENVISNINGER TIL DRIFTEN 10 C2 AUTOMATISK DRIFT / MANUEL DRIFT 10 C3 FEJLSØGNING 10 D) TEKNISK BILAG / PLANLÆGNINGSBILAG 12 D1 STANDARDUDFØRELSE AF AKTUATORERNE 12 D1-1 TILPASNING TIL ARMATURET 12 D1-2 AKTUATORERNES UDGANGSDREJNINGSMOMENTER 12 D1-3 AKTUATORENS OMDREJNINGSRETNING 12 D1-4 ARMATURSAMMENSTILLING 12 D1-5 SELVLÅSNING I STILSTAND 12 D1-6 VARIG HOLDBARHED 13 D1-7 MANUEL NØDAKTIVERING 13 D1-8 MONTERINGSPOSITION 13 D1-9 KORROSIONSBESKYTTELSE 13 D2 MULIGT EKSTRAUDSTYR 13 D2-1 MAGNETVENTIL 13 D2-2 ENDESTOPKONTAKTER (TIL STILLINGSMELDING) 13 D2-3 MANUEL NØDAKTIVERING (MED EKSTRADREV) 13 Side 1

3 D3 TEKNISKE KARAKTERISTIKA FOR AKTUATOREN 14 D4 HENVISNING TIL RISIKOER FRA KONTINUERLIG DRIFT 15 D5 HENVISNINGER TIL ANDRE RISIKOER 15 ERKLÆRING IHT. EF-DIREKTIVER 16 Hvis det er nødvendigt, kan yderligere informationer downloades eller rekvireres under følgende adresser: EBRO Armaturen International Est.+ Co.KG Gewerbestrasse 5 CH-6330 Cham +41 (0) Fax +41 (0) Side 2

4 A) Generelt A1 Symbolforklaring I denne driftsvejledning er henvisninger mærket med følgende symboler: xxxxxxx Fare / Advarsel henviser til en umiddelbart farlig situation, som kan føre til død eller alvorlige kvæstelser af personer, hvis den ikke undgås. Bemærk henviser til en anvisning, som ubetinget skal overholdes. Information giver nyttige tips og anbefalinger. A2 Korrekt anvendelse Pneumatik-drejeaktuatorer type EBx.1 SYD (dobbeltvirkende) og type EBx.1 SYS (med lukke- eller åbningsfjeder) er beregnet til efter tilslutning af magnetventilen til en styring, der er til rådighed på anlægssiden, med et styremedium i gasform (i reglen trykluft) med styretryk iht. typeskilt ved omgivelsesbetingelser mellem -20 C og +80 C (EBRO-standard), eller mellem -40 C og +140 C (EBRO-specialudførelser) ved typen EB SYD med dobbeltvirkende funktion, ved typen EBx.1 SYS med fail safe -funktionen fjederlukkende eller fjederåbnende at aktivere armaturer med 90 -drejebevægelse (f.eks. ventiler og kuglehaner) i stillingerne <ÅBEN> og <LUKKET> med den ovenfor nævnte styrings elektriske signaler. En korrekt tilsluttet aktuator skal i reglen lukke i retning med uret (når man ser på armaturets drivaksel) og åbne i den modsatte retning. Aktuatoren skal være tilpasset til armaturet med sit drivmoment og sin karakteristik se teknisk bilag og vise armaturets stilling korrekt med sin optiske visning. Trykluften skal være filtreret med 40µm maskebredde (ISO , klasse 5) for at beskytte magnetventilen. Den skal være tørret og skal ved koblingscyklusser >4x/min. indeholde lidt olie. Et (som option) installeret modul stillingsmelder på aktuatoren er beregnet til at signalisere denne aktuatorstilling til styringen på anlægssiden. Et (som option) installeret modul stillingsføler på aktuatoren er beregnet til også at køre til armaturets mellemstillinger mellem <ÅBEN> og <LUKKET> og signalisere til styringen på anlægssiden. Aktuatoren må først tages i brug, når følgende dokumenter er læst: De <Producenterklæringer til EF-direktiver>, der er vedlagt leveringen. Denne EBRO-monteringsvejledning MV4.1 maskindirektiv (som er vedlagt leveringen). Sikkerhedshenvisningerne i afsnit B1 og C1 skal overholdes under opsætning og drift af aktuatoren. Side 3

5 Det afhænger af den korrekte anvendelse af armaturet og ved aktuatorer med fail safe -funktion af typen af aktuatorens fjeder, hvilket tilslutningsskema der anvendes: Det skal planlæggeren/bestilleren af aktuatoren afgøre og vælge, så det passer. Anvendelsestypiske tilslutningsskemaer, se afsnit B4. Henvisning 1: Denne vejledning gælder fortrinsvis sammen med vejledningen til det armatur, som aktuatoren er opsat på, og vejledningen til dette armatur skal først og fremmest følges. Henvisning 2: Bestilleren er ansvarlig for tildelingen af en separat leveret aktuator til armaturet. Bilag B til typestandarden EN giver henvisninger i den forbindelse. A3 Afvigende anvendelse Efter afstemning med producenten, EBRO-Armaturen International, kan aktuatoren også anvendes med andre medier end trykluft. A4 Mærkning af aktuatoren Alle aktuatorer er mærket med et typeskilt: Typeskiltet på aktuatorhuset må ikke tildækkes efter opsætningen af aktuatoren på armaturet og efter monteringen i rørafsnittet, for at aktuatoren fortsat kan identificeres. Fare Overskridelse af det angivne maksimumtryk på typeskiltet betyder fare for den senere drift. A5 Transport og (midlertidig) opbevaring Aktuatorer med elektriske ekstramoduler: For at undgå korrosionsskader på elektriske komponenter under opbevaring skal opbevaringen foregå med en konstant rumtemperatur. Hvis en aktuator allerede er opsat på armaturet: Transporthenvisningen og opbevaringsforskriften i vejledningen til armaturet gælder. Under alle omstændigheder skal enheden opbevares i lukkede rum med konstant temperatur. I forbindelse med korrekt transport af en separat leveret aktuator skal følgende overholdes: Vær opmærksom på symbolerne på emballagen ved transport af kolliene. Lad aktuatoren blive i fabriksemballagen indtil anvendelsen (opsætning på armaturet). Aktuatoren må kun lægges på den flade side, og evt. monteret tilbehør (f.eks. magnetventil/endestopkontakter eller manuelt nøddrev) skal vende opad eller til siden. Beskyt aktuatoren mod snavs og fugt. Anvend holdeseler (ingen kæder) som transporthjælp, hvis der er behov for det. Når en sele fastgøres, skal det sikres, at den ikke fastgøres til ekstramoduler. Beskyt aktuatoren mod enhver form for beskadigelse under transporten. Kun for specialaktuatorer med opsat (manuelt nødbetjenings-)drev: Da drevet i reglen er tungere end aktuatoren, kan holdeselerne også fastgøres på drevets hus (men ikke på håndhjulet!). Side 4

6 B) Opsætning af aktuatoren på armaturet og tilslutning af ekstramoduler Denne vejledning indeholder sikkerhedshenvisninger vedrørende forudseelige risikoer i forbindelse med opsætning af aktuatoren på et armatur. Det er brugerens ansvar at supplere disse henvisninger til andre, specielt armaturtypisk betingede risikoer. Overholdelsen af alle krav til dette system forudsættes. Tilslutning af evt. medleverede elektriske/el-pneumatiske ekstramoduler er beskrevet i den vedlagte dokumentation. Disse bilag gælder sammen med denne vejledning. B1 Sikkerhedshenvisninger til opsætning og tilslutning Fare for at komme i klemme! Opsætningen og den pneumatiske/elektriske tilslutning af en aktuator til et system/systemer hos brugeren må kun udføres af sagkyndigt, faguddannet personale. Sagkyndige i denne vejlednings betydning er personer, som på grund af deres uddannelse, sagkendskab og erhvervserfaring er fortrolige med pneumatiske komponenter, og kan bedømme de arbejder, de får overdraget, rigtigt og udføre dem korrekt og kan identificere og fjerne mulige farer. Kendskab til typiske egenskaber for drejearmaturer (ventiler, kuglehaner) er også nødvendige for opsætningen, og opsætning og tilslutning skal i givet fald også ske efter afstemning med sagkyndige kolleger. Aktuatorer er ikke trappestiger : Ydre belastninger skal holdes på afstand af armatur, aktuator og tilledninger. Ibrugtagningen af aktuatoren, som er opsat på et armatur, er først tilladt, når armaturet er omsluttet fra begge sider af et rør- eller apparatafsnit enhver aktivering før betyder fare for at komme i klemme og er udelukkende brugerens ansvar. B2 Kontaktflader Bestilleren skal sikre, at følgende kontaktflader stemmer overens: a) Flangeforbindelse aktuator/armatur: Med mål iht. ISO 5211 (aktuator og/eller armatur kan have flere huller!). b) Drivaksel armatur/hul indvendig firkant/pasfeder i aktuatoren: Form (= firkant eller med pasfjeder) skal stemme overens. Armaturproducenten skal have fastlagt de passende mål og tolerancer på armaturakslen. c) Hvis tilbehør (f.eks. magnetventil/endestopkontakter) ikke var med i leveringen fra EBRO- Armaturen International, skal bestilleren sikre overensstemmelsen af funktionerne / kontaktfladerne aktuator-tilbehør. Her er VDI/VDE 3845 afgørende. Side 5

7 B3 Separat leveret aktuator, opsætning på armaturet Sæt aktuatoren i <LUKKET> eller i <ÅBEN>-stilling afhængigt af armaturets stilling ved hjælp af en (provisorisk) trykluftforsyning, sæt aktuatoren på armaturet, og centrer den. Aktuatorens stilling på armaturet er vilkårlig og kan fastlægges på opsætningsstedet. Skrueforbindelsen skal være spændt så fast, at drivmomentet overføres pr. friktionsslutning se tabellen nedenfor. Aktuatorens flangestørrelse er angivet på typeskiltet. Spænd skruerne over kryds. Flangestørrelse ISO F04 F05 F07 F10 F12 F16 Spænding med [Nm] 5-6 Nm 8-10 Nm Nm Nm Nm Nm Stillingsviseren skal justeres/være justeret passende til armaturets stilling: Viser på tværs af rørledningsaksen: Armaturet er lukket. Viser parallelt med rørledningsaksen: Armaturet er åbent. Fare En forkert stillingsvisning betyder fare for den senere drift. B4 Alle aktuatorer, tilslutning til trykluftforsyningen Før opsætningen skal det sikres, at anlægsdataene styretryk, styrespænding og frekvens for alle moduler stemmer overens med de tekniske data, som er markeret på aktuatorens og ekstramodulets(ernes) typeskilte. Uforpligtende anbefaling for tilledningstværsnittet: Størrelse EB4.1 EB5.1 EB6.1 EB8.1 EB10.1 EB12.1 Aktuatorens volumen / løft [liter] 0,18 0,46 0,91 1,49 3,25 5,63 Anbefalet tillednings - (indtil 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 8 mm 8 mm længde på 6 m) Kortest mulige koblingstid (ca.) [sek.] 0,25 0,35 0,45 0,7 1,0 Bemærk: Den kortest mulige koblingstid i henhold til denne tabel er en vejledende værdi for dobbeltvirkende standardaktuatorer uden påmonteret armatur og ved optimal forsyning med og bortskaffelse af styremediet. Efter opsætningen af aktuatoren på armaturet forlænges denne grænseværdi tydeligt. Styrediagrammerne for dobbeltvirkende aktuatorer EBx.1 SYD er vist på billede 1. enkelt virkende aktuatorer med fjedertilbagestilling EBx.1 SYS er vist på billede 2. For yderligere angivelser se vejledningen til magnetventilen. Tilslutningsdiagrammerne iht. VDI/VDE 3845 (Namur) er forsynet med et G ¼ gevind. Side 6

8 Billede 1: Diagrammer for dobbeltvirkende aktuatorer EBx.1 SYD Billede 2: Diagrammer for enkelt virkende aktuatorer EB SYS På standardudførelsen af aktuatoren skal tilførsel af styreluft via tilslutningen til venstre bevirke en aktivering mod uret og tilførsel via tilslutningen til højre med uret. Fjedertilbagestillende aktuatorer skal kun forsynes via tilslutningen til venstre, se billede 2. B5 Ved behov: Tilslutning af elektriske / pneumatiske ekstramoduler til styringen Hvis sådanne moduler tilsluttes, skal de(n) vedlagte vejledning(er) fra komponentproducenten overholdes. Side 7

9 B6 Alle aktuatorer: Justering af grundstillingen <LUKKET> Dette afsnit skal kun anvendes, hvis armaturproducenten ikke allerede har justeret stillingerne <LUKKET> og <ÅBEN> nøjagtigt. Fra fabrikken er endeanslaget i aktuatoren justeret til stillingen <LUKKET>: Ved behov: Juster anslagsskrue. Fare Yderpositionerne må kun indstilles i trykløs tilstand! Løsn begge tætningsmøtrikker, og drej endeanslagsskruerne nogle omdrejninger ud. Foretag en ændring af stempelstillingen ved at dreje drivakslen, indtil akselfirkantens not står parallelt med cylinderens længdeakse. Dreje endeanslagsskruerne i begge sider så langt ind, at der kan mærkes modstand, og spænd tætningsmøtrikkerne. B7 Alle aktuatorer, prøvekørsel: Prøvetrin som afslutning på opsætning og tilslutning For at sikre den fejlfri funktion af aktuatoren til automatiseret drift skal følgende prøvetrin gennemføres på hver enhed armatur/aktuator efter opsætningen: Stemmer stillingsviseren på aktuatoren og armaturets stilling overens? Hvis ikke, skal viserens stilling justeres igen. En forkert stillingstilbagemelding (og forkert optisk visning) betyder fare for den senere drift. Fare Er styretrykket på stedet tilstrækkeligt? Umiddelbart ved magnetventilen skal der mindst være det styretryk, som er markeret på aktuatorens typeskilt og sikrer en rykfri aktivering af et armatur under driftsbetingelser. Er magnetventilen tilsluttet korrekt? Med tilsluttet styretryk, men udfald af styresignalet (for kontrol: Træk f.eks. stikket ud) skal armaturet køre til den stilling, bestilleren har fastlagt: Aktuatortype Typenr. Armaturet skal Dobbeltvirkende Fjederlukkende Fjederåbnende EB.1 SYD EB.1 SYS Hvis ikke andet er fastlagt ved bestillingen: køre i stillingen LUKKET. køre i sikkerhedsstillingen LUKKET. køre i sikkerhedsstillingen ÅBEN. Hvis det ikke passer, skal styringen og/eller koblingen af magnetventilen korrigeres tilsvarende. Afhjælpning: Se afsnit C3: Fejlsøgning. Side 8

10 Forbindelse aktuator/armatur spændt korrekt? Under funktionskontrollen må der ikke kunne registreres nogen relative bevægelser mellem armatur, montagebro (såfremt den forefindes) og pneumatikaktuator. Hvis det er nødvendigt, skal alle flangeforbindelsens skruer efterspændes, se tabellen i afsnit B3. Kontrollér aktiveringsfunktion og visning: Når der er tilsluttet styretryk, skal armaturet med styrekommandoerne LUKKET og ÅBEN køre til de pågældende slutstillinger. Den optiske visning på aktuatoren (og i givet fald på armaturet) skal vise dette korrekt. Hvis det ikke passer, skal styringen af aktuatoren og/eller viserens stilling korrigeres tilsvarende. Kontrollér den elektriske stillingstilbagemelding (hvis modulet forefindes): De elektriske signalers visning ÅBEN og LUKKET (i styrecentralen på anlægssiden) skal sammenlignes med armaturets optiske visning. Signal og visning skal stemme overens. Hvis det ikke passer, skal styringen og/eller justeringen af stillingsmelderen kontrolleres. Monteringsanvisningerne fra komponentproducenten skal overholdes. B8 Ekstra information: Afmontering af aktuatoren Der skal overholdes de samme sikkerhedsregler som for rørledningssystemet, for trykluftforsyningen og for det (elektriske / elektrisk-pneumatiske) styresystem. Gå så frem i følgende trin: Markér aktuatorens stilling i forhold til armaturets stilling, og dokumentér det for genopsætning. Afbryd trykluftforsyningen sikret, og fjern i givet fald trykket fra armaturet. Tag trykluftforsynings- og styretilslutningerne af. Løsn flangeforbindelsen armatur/aktuator, og løft aktuatoren af armaturet. Side 9

11 C) Driftsvejledning Iht. maskindirektivet 2006/42/EF skal producenten udarbejde en omfattende risikoanalyse. Til det formål stiller EBRO-Armaturen følgende bilag til rådighed: Denne monterings- og driftsvejledning Den forklaring til EF-direktiver, der er vedlagt i begyndelsen af dokumentet. Denne vejledning indeholder sikkerhedshenvisninger vedrørende forudseelige risikoer i forbindelse med brugen af aktuatoren til industriel anvendelse. Det er brugerens ansvar at supplere disse henvisninger til andre, specielt armaturtypisk betingede risikoer. C1 Sikkerhedshenvisninger til driften Funktionen af en pneumatisk aktuator, som er opsat på et armatur, skal stemme overens med den <korrekte anvendelse>, som er beskrevet i afsnit A2. Anvendelsesbetingelserne skal svare til mærkningen på aktuatorens typeskilt. En aktuator i standardudførelse må udelukkende anvendes inden for de tilladte temperaturgrænser -20 C og +80 C (EBRO-standard). Alle arbejder på aktuatoren må kun udføres af sagkyndigt personale. Sagkyndige i denne vejlednings betydning er personer, som på grund af deres uddannelse, sagkendskab og erhvervserfaring kan bedømme de arbejder, de får overdraget, rigtigt og udføre dem korrekt og kan identificere og fjerne mulige farer. Fare for at komme i klemme! Aktivering af en aktuator, som er opsat på et armatur, er kun tilladt, så længe armaturet er omsluttet fra begge sider af et rør- eller apparatafsnit enhver anden aktivering før betyder fare for at komme i klemme og er udelukkende brugerens ansvar. C2 Automatisk drift / manuel drift Hvis aktuatoren er tilsluttet korrekt iht. afsnit B, arbejder den automatisk og er dimensioneret til kontinuerlig drift iht. EN , tabel 1. For at kunne fungere stabilt kræver aktuatoren ved pneumatisk drift en permanent forsyning med trykluft. <Fail-safe>-aktuatorer kører efter afbrydelse (eller frakobling) af trykluftforsyningen armaturet til den forudbestemte stilling LUKKET eller ÅBEN. C3 Fejlsøgning Før der gennemføres fejlsøgningsforanstaltninger, skal man være opmærksom på sikkerhedshenvisningerne for monteringsog reparationsarbejder. Fejlsøgningsforanstaltninger må kun udføres af uddannet personale. Side 10

12 Anvendte værktøjer skal overholde de relevante forskrifter og være i fejlfri tilstand. Før drejeaktuatoren afmonteres for fejlsøgning, skal den ansvarlige driftsafdeling give tilladelsen (frigivelse). Fejlsøgningstabellen nedenfor beskriver et udvalg af erfaringsmæssigt forekommende fejlårsager og foranstaltninger til udbedring af dem: Fejl Fejlårsag Fejludbedring Drejeaktuator reagerer ikke. Spændingsforsyning til 5/2-vejsmagnetventil afbrudt. Etabler spændingsforsyning, funktionskontrol. Styremediumforsyning afbrudt. Genetabler styremediumforsyning, funktionskontrol. Styretryk foran aktuator for lavt. Kontrollér styremediumforsyning (efterjuster evt.), funktionskontrol. Magnetventil defekt. Frigiv magnetventilen, og udskift eller reparer den, funktionskontrol. Armatur defekt (i klemme). Se Fejlsøgning armatur. Aktuator defekt (tab af styretrykket). Afmonter og reparer aktuator, monter aktuator, funktionskontrol. Drejeaktuatoren kan ikke bevæges til yderpositionerne. Anslagsskruer justeret forkert. Armatur defekt (i klemme). Juster anslagsskruerne, funktionskontrol. Se Fejlsøgning fra armaturproducenten. Side 11

13 D) Teknisk bilag / planlægningsbilag Bemærk: Dette bilag er ikke en del af den <originale monteringsvejledning>, men giver kun ekstra informationer til den. Planlæggeren/bestilleren af aktuatoren skal have tilpasset den til det armatur, den er opsat på. anlæggets trykluftforsyning og styresystemet. Der er efterfølgende en liste over vigtige tekniske angivelser i den forbindelse. D1 Standardudførelse af aktuatorerne D1-1 Tilpasning til armaturet De pneumatiske drejeaktuatorer af typen EB SYD (dobbeltvirkende) og typen EB.1 SYS (med lukkeeller åbningsfjeder) kan alle opsættes på armaturer med drejebevægelse (90 ), som har en påsætningsflange iht. EN ISO D1-2 Aktuatorernes udgangsdrejningsmomenter De udgangsdrejningsmomenter for drejeaktuatorerne, der er angivet i afsnit D5, er nom. momenter. De opnås ved en trykluftforsyning med nom. tryk 5,5 bar. Drivmomentet ændres med det aktuelt effektive tryklufttryk på aktuatoren. Overtryk indtil 8 bar er dækket af aktuatorens udformning. Planlæggeren/bestilleren skal tage højde for undertryk ved valget af aktuatorstørrelse se også D 1.4 forneden. D1-3 Aktuatorens omdrejningsretning Iht. typestandarden EN er det defineret, at armaturet lukker med uret. Det skal realiseres på opstillingsstedet med korrekt tilslutning af magnetventilen til spændingsforsyning og styring se også afsnit B4 dokumentationen til magnetventilen skal give den nødvendige information i den forbindelse. D1-4 Armatursammenstilling De væsentlige påvirkningsfaktorer for det krævede aktiveringsmoment er bestemt af armaturet (nom. diameter), driftstrykket og mediet. Når der tages højde for disse parametre, fremkommer det krævede aktiveringsmoment for armaturet, som armaturproducenten skal angive. Det anbefales at lægge en sikkerhedsreserve til denne værdi for dimensioneringen af aktuatoren. D1-5 Selvlåsning i stilstand Alle dobbeltvirkende drejeaktuatorer har kun med tilsluttet styretryk og alle <fail-safe>-aktuatorer med fjedre i yderpositionerne drivmomentet iht. de tekniske data i afsnit D3. Mediets hydrauliske moment kan i reglen ikke påvirke afspærringsorganets position. Side 12

14 D1-6 Varig holdbarhed Dimensioneringen af aktuatoren iht. EN , tabel 1 er angivelsen til typeprøvningen af aktuatoren ved en vedvarende test ved 30 % af den nom. effekt under laboratoriebetingelser. Det afhænger af driftsbetingelserne især af trykluftens tryk og renhed, om og hvornår der kræves en vedligeholdelse af aktuatoren: I reglen gælder, at en aktuators vedligeholdelsesinterval er betydeligt længere end armaturets vedligeholdelsesinterval: Hvis der foretages en vedligeholdelse af armaturet, skal det mindst kontrolleres og sikres, at aktuatoren fungerer fejlfrit. D1-7 Manuel nødaktivering Den manuelle nødaktivering med et ekstradrev med friløb er ikke standard for pneumatiske aktuatorer. D1-8 Monteringsposition Monteringspositionen for enheden armatur/drejeaktuator er vilkårlig. Placering over armaturet er den almindelige position for en aktuator. Evt. begrænser armaturets konstruktion de mulige monteringspositioner. I tilfælde af en vandret positionering af armaturakslen ved en aktuator med et manuelt ekstradrev skal anlægsplanlæggeren eller armaturproducenten afgøre, om en aktuator udøver et ikke-tilladt torsionsmoment på armaturet og/eller rørledningen og skal støttes. D1-9 Korrosionsbeskyttelse Iht. standarden EN for pneumatiske aktuatorer svarer det til korrosionskategori C4. D2 Muligt ekstraudstyr D2-1 Magnetventil Efter kundeønske kan en magnetventil medleveres og monteres direkte ventilens fabrikat, spænding og strømtype (DC eller AC) skal aftales. D2-2 Endestopkontakter (til stillingsmelding) Efter kundeønske kan 2 (eller flere) endestopkontakter til tilbagemelding af ÅBEN og LUKKET medleveres og monteres direkte fabrikat, spænding og strømtype (DC eller AC) skal fastlægges for magneten. D2-3 Manuel nødaktivering (med ekstradrev) Efter kundeønske kan der opsættes en snekkeudveksling med en kobling, der skal isættes manuelt, på drejeaktuatoren. Side 13

15 D3 Tekniske karakteristika for aktuatoren Type EB.1 SYD - dobbeltvirkende og EB.1 SYS enkeltvirkende Drivmoment dobbeltvirkende i Nm Styretryk Aktuator 2,5 bar 3,0 bar 3,5 bar 4,0 bar 4,5 bar 5,0 bar 5,5 bar 6,0 bar 7,0 bar 8,0 bar Aktuator EB EB 4.1 EB 5, EB 5,1 EB 6, EB 6,1 EB 8, EB 8,1 EB 10, EB 10,1 EB 12, EB 12,1 Drivmoment enkeltvirkende i Nm Aktuatorstørrelse Fjedervariant Fjedermoment Effektivt luftmoment i Nm ved styretryk Antal i Nm 2,5 bar 3,0 bar 4,0 bar 5,0 bar 5,5 bar 6,0 bar fjedre EB 5.1 SYS25 VI 2 12,0 20,0 19,7 11,7 26,0 18,0 38,7 30,7 51,3 43,3 57,7 49,7 64,0 56,0 EB 5.1 SYS30 V 2 17,0 27,0 21,0 11,0 33,7 23,7 46,3 36,3 52,7 42,7 59,0 49,0 EB 5.1 SYS40 IV 2 22,0 35,0 28,7 15,7 41,3 28,3 47,7 34,7 54,0 41,0 EB 5.1 SYS50 III 3 27,0 44,0 36,3 19,3 42,7 25,7 49,0 32,0 EB 5.1 SYS55 II 3 30,0 49,0 39,7 20,7 46,0 27,0 EB 5.1 SYS60 I 4 35,0 58,0 41,0 18,0 EB 6.1 SYS25 VI 2 27,0 44,8 38,0 20,2 51,0 33,2 77,0 59,2 103,0 85,2 116,0 98,2 129,0 111,2 EB 6.1 SYS30 V 2 35,0 57,0 43,0 21,0 69,0 47,0 95,0 73,0 108,0 86,0 121,0 99,0 EB 6.1 SYS40 IV 2 45,0 74,0 59,0 30,0 85,0 56,0 98,0 69,0 111,0 82,0 EB 6.1 SYS50 III 3 55,0 90,0 75,0 40,0 88,0 53,0 101,0 66,0 EB 6.1 SYS55 II 3 63,0 102,0 80,0 41,0 93,0 54,0 EB 6.1 SYS60 I 4 73,0 119,0 83,0 37,0 EB 8.1 SYS25 VI 2 40,0 67,0 64,2 37,2 85,0 58,0 126,7 99,7 168,3 141,3 189,2 162,2 210,0 183,0 EB 8.1 SYS30 V 2 48,0 82,0 77,0 43,0 118,7 84,7 160,3 126,3 181,2 147,2 202,0 168,0 EB 8.1 SYS40 IV 2 65,0 111,0 101,7 55,7 143,3 97,3 164,2 118,2 185,0 139,0 EB 8.1 SYS50 III 3 82,0 140,0 126,3 68,3 147,2 89,2 168,0 110,0 EB 8.1 SYS55 II 3 90,0 152,0 139,2 77,2 160,0 98,0 EB 8.1 SYS60 I 4 107,0 181,0 143,0 69,0 EB10.1 SYS25 VI 2 89,0 151,0 131,8 69,8 176,0 114,0 264,3 202,3 352,7 290,7 396,8 334,8 441,0 379,0 EB10.1 SYS30 V 2 107,0 182,0 158,0 83,0 246,3 171,3 334,7 259,7 378,8 303,8 423,0 348,0 EB10.1 SYS40 IV 2 145,0 231,0 208,3 122,3 296,7 210,7 340,8 254,8 385,0 299,0 EB10.1 SYS50 III 3 182,0 279,0 259,7 162,7 303,8 206,8 348,0 251,0 EB10.1 SYS55 II 3 198,0 322,0 257,8 163,8 332,0 208,0 EB10.1 SYS60 I 4 236,0 370,0 294,0 160,0 EB12.1 SYS25 VI 2 155,0 224,0 226,0 138,5 302,0 233,0 455,0 386,0 607,0 538,0 684,0 615,0 760,0 691,0 EB12.1 SYS30 V 2 185,0 309,0 272,0 148,0 425,0 301,0 577,0 453,0 654,0 530,0 730,0 606,0 EB12.1 SYS40 IV 2 241,0 392,0 369,0 218,0 521,0 370,0 598,0 447,0 674,0 523,0 EB12.1 SYS50 III 3 296,0 475,0 466,0 287,0 543,0 364,0 619,0 440,0 EB12.1 SYS55 II 3 333,0 546,0 506,0 293,0 582,0 369,0 EB12.1 SYS60 I 4 389,0 630,0 526,0 285,0 Side 14

16 D4 Henvisning til risikoer fra kontinuerlig drift Aktuatoren er i overensstemmelse med EN , tabel 1 dimensioneret til kontinuerlig drift. Aktuatoren er skruet sammen med armaturet i kontaktfladen iht. ISO5211. Afsnit B2 indeholder skrueforbindelsens nødvendige tilspændingsmomenter. Aktuatorer med en høj aktiveringsfrekvens skal med passende mellemrum (senest ved vedligeholdelsen af armaturet) overvåges med en visual kontrol af, om denne skrueforbindelse er fast, og om nødvendigt efterspændes. Aktuatoren er konstrueret til aktivering med ren og tør trykluft iht. afsnit 1 <Korrekt anvendelse>. Kontaktfladen armaturets drivaksel skal fra armaturproducentens side iht. angivelserne i EN 5211 være tilpasset koblingscyklussernes frekvens, hvad angår materialevalg og fremstillingstolerancer. Armaturets <LUKKET>-stilling justeres i reglen ved opsætningen af aktuatoren. Så længe armaturet er tæt, skal denne indstilling ikke ændres. Hvis efterindstilling er nødvendig, giver EBRO-monteringsvejledningen MV4.1- maskindirektiv afsnit B6 og/eller den tilhørende vejledning til armaturet nøjagtig information om dette. D5 Henvisninger til andre risikoer Sikring af de forspændte fjedre: Fjedersamlingerne af typen EB SYS er sikret forspændt. Denne sikringsbeskytter må ikke ændres af brugeren. Det forudsættes, at fjedre ikke udsættes for korrosivt styremedium. Udskiftning af fjedersamlinger: Ved behov kan fjedersamlinger af typen EB.1 SYS udskiftes, hvis armaturets drejningsmomentbehov kræver det. Mekaniske belastninger: Aktuatorer er ikke trappestiger : Ydre belastninger skal holdes på afstand af armatur, aktuator og tilbehør. Aktuatoren er dimensioneret til en statisk belastning i rørsystemet. Risikoer på grund af belastninger ved vibrationer i systemet er ikke dækket: I sådanne tilfælde skal mindst den varige sikring af skrueforbindelserne på aktuatoren afstemmes med producenten EBRO-Armaturen. Side 15

17 Erklæring iht. EF-direktiver Producenten EBRO Armaturen International Est. Co.KG Eschen, Zweigniederlassung Cham Gewerbestrasse 5 CH-6330 Cham, Switzerland erklærer, at de pneumatiske drejeaktuatorer Type EB4.1 - EB12.1 SYD dobbeltvirkende Type EB5.1 - EB12.1 SYS enkeltvirkende er fremstillet iht. kravene i følgende standarder: DIN EN ISO 5211 DIN EN VDI / VDE 3845 EN {}- ISO kl. 3 og 5 Følgende produktbilag er til rådighed: Tilslutninger af drejeaktuatorer til armaturer Monteringssæt til tilslutninger af drejeaktuatorer til armaturer Forbindelsessted styreelement Maskinsikkerhed Trykluftens kvalitet Tekniske datablade, EB-SYD - 4.1, EB-SYS Disse produkter svarer til følgende direktiver: Maskindirektivet 2006/42 EF [gælder kun i sammenhæng med et armatur] 1. Produkterne er en ufuldstændig maskine i henhold til art. 2 g) i dette direktiv. 2. Tabellen på den anden side indeholder en liste over, om og hvordan krav i dette direktiv opfyldes. 3. Denne erklæring er monteringserklæringen iht. dette direktiv. For overensstemmelsen med de ovenfor nævnte direktiver gælder følgende: 1. Brugeren skal overholde den <korrekte anvendelse >, som er defineret i den Oversættelse af original monterings- og betjeningsvejledning (BV 4.1-maskindirektiv rev. 0/2009), som er vedlagt leveringen, og alle henvisningerne denne vejledning. Hvis denne anvisning ikke overholdes, kan det i et vigtigt tilfælde fritage producenten fra sit produktansvar. 2. Ibrugtagningen af armaturet (og i givet fald den påmonterede aktuator) er forbudt, indtil overensstemmelsen af systemet, som armaturet er bygget ind i, med alle relevante ovenfor nævnte EF-direktiver er erklæret af den ansvarlige for dette. Til den ovenfor nævnte aktuator medleveres der en separat erklæring. 3. Producenten EBRO-Armaturen har gennemført og dokumenteret de nødvendige risikoanalyser, og den ansvarlige medarbejder for denne dokumentation, som er til rådighed, er Bernhard Mitschke i firmaet EBRO- Armaturen. Side 16

18 Producenten EBRO ARMATUREN Gebr. Bröer GmbH, D Hagen erklærer, at EBRO-pneumatikaktuatorerne EBx.1 SYD/SYS opfylder følgende forskrifter: Krav iht. bilag I til maskindirektivet 2006/42/EF 1.1.1, g) Korrekt anvendelse Se driftsvejledning , c) Advarsler forkert anvendelse Se driftsvejledning , c) Nødv. beskyttelsesudstyr Nøjagtigt det samme som til det rørafsnit, armaturet er monteret i , e) Tilbehør Intet specialværktøj nødvendigt til udskiftning af sliddele. De medieberørte deles materialer er afstemt før leveringen og er både specificeret i Medieberørte dele typedatabladet og i EBRO-ordrebekræftelsen. Brugerens gennemførelse af en tilsvarende risikoanalyse for bestandigheden over for driftsmediet forudsættes Håndtering Opfylder henvisningerne i installationsvejledningen. 1.2 og Styring Brugerens ansvar i afstemning med installationsvejledningen til aktuatoren Forhindring af brudrisiko For funktionsdele: Sikret ved korrekt anvendelse af aktuatoren Skarpe hjørner og kanter Krav opfyldt /.8 Kvæstelser pga. bevægelige dele Krav opfyldt ved korrekt anvendelse. Vedligeholdelse og reparationer er kun tilladt med frakoblet aktuator og frakoblet energitilførsel på aktuatoren Energiforsyning Brugerens ansvar. Se også installationsvejledningen til aktuatoren. Advarselshenvisning mod ikke-tilladt overskridelse: Se driftsvejledning, afsnittet Driftstemperatur <Korrekt anvendelse> Eksplosion -beskyttelse nødvendig. Skal være aftalt udtrykkeligt i købskontrakten. I dette tilfælde: Kun anvendelse som mærket på aktuatoren Emission af farlige substanser Ikke tilfældet. Se driftsvejledning. Aftal oplagring af sliddele med EBRO-Armaturen Vedligeholdelse International Est. + Co.KG. Armatur: Iht. opsætningsvejledning Mærkning Aktuator: Se dokumentation fra aktuatorproducenten. Denne monteringsvejledning indeholder også henvisninger til driften af aktuatoren Driftsvejledning Nødvendige supplementer til driftsvejledningen til den <fuldstændige maskine> er planlæggerens/brugerens ansvarsområde. Aktuatoren er ingen <fuldstændig maskine>: Derfor ingen CE-mærkning for Bilag III overensstemmelse med maskindirektivet. Bilag IV, VIII-XI Ikke tilfældet. iht. EN Basis er årtiers erfaring med anvendelse af de aktuatorudførelser, der er nævnt på side Anvendelsesområde Bemærk: Det skal forudsættes, at brugeren foretager en risikoanalyse, som er specielt indrettet efter driftstilfældet, for rørledningsafsnittet inklusive de der indsatte armaturer i henhold til afsnit 4 til 6 i EN det er ikke muligt for producenten EBRO Armaturen International Est. + Co.KG. i forbindelse med standardarmaturer. 3.20, 6.1 Iboende sikker konstruktion Aktuatorerne er udført efter princippet om <iboende sikker konstruktion>. Erfaringer med de fejlfunktioner og den misbrug, der er dokumenteret hos producenten Analyse iht. afsnit 4, 5 og 6 inden for rammerne af skadestilfælde (dokumentation iht. ISO9001), er lagt til grund. Afgrænsningen af den <ufuldstændige maskine> er foretaget iht. den <korrekte 5.3 Maskinens grænser anvendelse> af aktuatoren. Ikke inden for ansvarsområdet for producenten EBRO Armaturen International Est Ud-af-brug-tagning, bortskaffelse Co.KG. Da armatur og aktuator omslutter funktionsdelene ved korrekt anvendelse, er dette Geometriske faktorer afsnit ikke relevant. 6.3 Tekniske beskyttelsesanordninger Hvis relevant, kun nødvendige til tilbehør se ordrebekræftelse Driftsvejledning Risikoanalyse Da armaturer med aktuator arbejder automatisk efter styringens kommandoer, beskrives de aspekter i driftsvejledningen, som er <aktuatortypiske> og skal stilles til rådighed for producenten af (rørlednings-)systemet. Den gennemførte risikoanalyse er iht. maskindirektivet, bilag VII, B) gennemført af producenten EBRO Armaturen International Est. + Co.KG og er dokumenteret iht. maskindirektivet, bilag VII B). Side 17

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør

PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør HVER RØG-/RØGEVAKUERINGSSPJÆLD SKAL INSTALLERES I HENHOLD TIL DENNE INSTALLATIONSVEJLEDNING! DK Vejledning til

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Drifts- og monteringsvejledning

Drifts- og monteringsvejledning DP32 DP33 DP34 1.0 Generelt om driftsvejledningen... 9-2 2.0 Sikkerhedshenvisninger... 9-2 2.1 Symbolernes betydning...9-2 2.2 Forklaringer til sikkerhedsrelevante henvisninger.9-2 3.0 Opbevaring og transport...

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN110B, Nr. B107DKF Bernard el-aktuator Type SQ4 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 2 Komplet leverance... 2 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 - drejende (fig. 1)... 3 2. Indstilling

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Beskrivelse Variabel regulering af ventilflow fra lineært til logaritmisk eller omvendt. Belastningsafhængige endestopkontakter, der sikrer, at aktuator og ventil

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Armatec pneumatisk aktuator Kinetrol

Armatec pneumatisk aktuator Kinetrol Anvendelse er ideel, hvor man ønsker at dreje, løfte, holde eller stoppe aktuatoren i en bestemt mellemstilling, men stadig ønsker at kunne gøre brug af 0-90 (0-180 ekstra) bevægelsen. Eks. til begrænsning

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Tekniske data. Sikkerhed

Tekniske data. Sikkerhed eknisk datablad CQA-L- Drejemotor med L-Bus til zone ventil (CQ) ominel spænding AC/DC V Styring: Via Belimo -Bus Snap montering Variabel kvs Med klemme-tilslutning ekniske data Elektriske data ominel

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Oversættelse af monteringsvejledning med driftsvejledning og teknisk bilag

Oversættelse af monteringsvejledning med driftsvejledning og teknisk bilag BA 1.0 - DGRL/MRL Centriske, forede butterflyventiler Serierne Z, F, M, T, TW, BE Z011 Z014 F012 T211 T214 Eksempler, ikke alle mulige typevarianter er afbildet! Oversættelse af monteringsvejledning med

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling eknisk datablad NR2A- Drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 1... 2 Moment 10 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Programmerbar, -Bus Konvertering af sensor signaler Styring: Modulerende DC 2... 10 V eller

Læs mere

Effektforbrug Drift Dimensionering

Effektforbrug Drift Dimensionering Trykregulator til statisk trykføler VFP... til kanal- eller rumtryk Variabelt eller konstant tryk Trykområder 0... 2500 Pa Nominel spænding AC 24 V Styring: DC 2... 10 V, AC 0... 20 V fasesnit Tekniske

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering NRQ2A-SR eknisk datablad Modulerende drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 15... DN 0 Drejemoment 8 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Styring: Modulerende DC 2... 10 V Stillingssignal: DC 2... 10 V

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation

Læs mere

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning OEM Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning VSG519... Støbegods GJS-400-15 DN15... DN50 k vs 2,5...32 m 3 /h Differenstrykindstillinger Fast: VSG519D..., VSG519E... Justerbar: VSG519K..., VSG519L...

Læs mere

FLEX -LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014

FLEX -LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014 FLEX - LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014 Indhold: 1. Sikkerhedsinformation 2. Symboler 3. Monteringsvejledning 4. Før brug 5. Anvendelse 6. Opbevaring 7. Genbrug 8. Garanti 9. CE-mærkning 10. Reservedelsliste

Læs mere

AVK SpadeVentil - type 1-3 - 4 702

AVK SpadeVentil - type 1-3 - 4 702 Indledning AVK spadeventilen er en blødtættende, patenteret ventil med glat gennemløb. Den er selvrensende og tæt for flow i begge retninger. Fordele Lav vægt og kort byggelængde muliggør let installation

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Robot nr: Har deltaget: Oplysning om robotcellen: produktion og virkemåde; kort forklaring eller henvisning.

Robot nr: Har deltaget: Oplysning om robotcellen: produktion og virkemåde; kort forklaring eller henvisning. Robot nr: Kontrol af robotceller Nye / ændringer Dato for gennemgang. Accept af ibrugtagning Initialer Underskrift Ja Nej Projektleder (ansvarlig indkøber) Robotintegrator Modtager (ansvarlig drift) Kompetent

Læs mere

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14.

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14. S i d e 1 Montage vejledning for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 4 Service

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE , 3-SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE , 3-SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 01-29, -SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling, installation

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686

Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686 Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686 7687 Marklin 7687 Drejeskive Decoderen kan anvendes på følgende måder til etablering af Styring til Drejeskiven fra Centralstation 2. (Dette dokument tager udgangspunkt

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012.

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012. FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10 Monteringsvejledning FLENDER couplings FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til

Læs mere

Mulig, bemærk effektforbrug. Funktionsdata Moment Min. 1 Nm

Mulig, bemærk effektforbrug. Funktionsdata Moment Min. 1 Nm eknisk datablad CQKA-SR SuperCap drejemotor til zone ventiler ominel spænding AC/DC V Modulerende styring Hurtig montering af motor Variabel flow indstilling års levetid for SuperCaps Sikkerhedsstilling

Læs mere

Brugervejledning for Hi-Force Højtryks-hydraulikværktøjer

Brugervejledning for Hi-Force Højtryks-hydraulikværktøjer Brugervejledning for Hi-Force Højtryks-hydraulikværktøjer Brugervejledning Advarsel: Ved anvendelse af Hi-Force Hydraulikværktøjer kommer der et meget højt tryk til anvendelse. For at undgå ulykker er

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN til styring via IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave Model: Rullegardin til IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring.

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. HINDLE Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. Indhold 1 Opbevaring/beskyttelse 1 2 Montering 1 3 Rutinemæssig

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse!

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! KOMBISTRØER K 51 Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! Denne brugervejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye eller brugte

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

1,5 W 18 VA (I max. 20 A @ 5 ms) Kabel 1 m, 4 x 0,75 mm 2, option: 3 og 5 m kabel, klemrække Funktions-data Fabriksindstilling Variabel

1,5 W 18 VA (I max. 20 A @ 5 ms) Kabel 1 m, 4 x 0,75 mm 2, option: 3 og 5 m kabel, klemrække Funktions-data Fabriksindstilling Variabel eknisk datablad LMQA-MF Programmerbare spjældmotorer til luftspjæld i klima- og ventilationsanlæg, til laboratorie- og industriudsugning For spjæld op til ca. 0,8 m Drejemoment Nm Nominel spænding AC/DC

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer.

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer. Side 1 Side 1-2 Side 4 Vedlagt SIKKERHED INSTALLATIONSVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESPLAN BORTSKAFFELSE EF OVERENSTEMMELSESERKLÆRING MOTOR INSTALLATIONSVEJLEDNING - Stykliste på motorindhold - Brugervejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 0397..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 0397.. Betjeningsvejledning Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 0397.. Indhold Betjeningsvejledning Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 2 Installation af rumtemperaturregulatoren

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR.

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Type KBT Radial ventilator KBT med fremadkrummet ventilatorhjul Type KBR Radial ventilator KBR med bagudkrummet

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Side

INDHOLDSFORTEGNELSE Side BRUGERMANUAL IC1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål 8 Transport og

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler

FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler DK Installationsvejledning trådløs mini-åbningsføler 14 Version 1.0 390350 09-2014 - 58 - Indhold Forord...- 60 - Advarsler vedr. batteriet...- 61 - Sikkerhedshenvisninger...-

Læs mere

Brugsanvisning. Melag Inkubator Incubat 80. Kirudan varenummer 64-36-100. - et godt sted at handle

Brugsanvisning. Melag Inkubator Incubat 80. Kirudan varenummer 64-36-100. - et godt sted at handle Brugsanvisning Melag Inkubator Incubat 80 Kirudan varenummer 64-36-100 - et godt sted at handle Kære kunde! Tak fordi du valgte at købe denne Melag inkubator. I mere end 50 år har Melag, som er et mellemstort

Læs mere

Vejviseren Magnetventiler

Vejviseren Magnetventiler Vejviseren Magnetventiler Et godt værktøj i hverdagen Vejviseren på magnetventiler er tænkt som et værktøj for dig i hverdagen. Vi har samlet de mest anvendte produkter på en enkel og overskuelig måde,

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedel for tilladte fremløbstemperaturer op til 120 C Nominel varmeydelse 2,1 til 6,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedel for tilladte fremløbstemperaturer op til 120 C Nominel varmeydelse 2,1 til 6,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedel for tilladte fremløbstemperaturer op til 120 C Nominel varmeydelse 2,1 til 6,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

- TYPE (PAT. PENDING)

- TYPE (PAT. PENDING) ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORDD ConSet - TYPE 501-5 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

Pneumatisk aktuator Type 3277

Pneumatisk aktuator Type 3277 Pneumatisk aktuator Type 3277 Fig. 1 Type 3277 Pneum. aktuator Fig. 2 Type 3277-5 Pneum. aktuator 1. Funktion og opbygning Den pneumatiske aktuator Type 3277 (Fig. 1) bliver primært brugt på SAMSON Ventil

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

N L1 AC 230 V AC 24 V - + DC 24 V

N L1 AC 230 V AC 24 V - + DC 24 V GM A/A Tilslutning V via sikkerhedstransformer. N L AC V N L AC V GM A For adskillelse fra nettet anvendes en kontakt med min. mm kontaktåbning. GM A GM A GM A GM A Paralleldrift af flere motorer mulig.

Læs mere

BRUGERMANUAL MAXI SAFE 2010 MAXI SAFE 2012 MAXI SAFE COMBI

BRUGERMANUAL MAXI SAFE 2010 MAXI SAFE 2012 MAXI SAFE COMBI BRUGERMANUAL MAXI SAFE 2010 MAXI SAFE 2012 MAXI SAFE COMBI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5-6 Sikkerhed og Værnemidler 6-7 Garantibestemmelser

Læs mere

GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Dansk. Driftsvejledning 818582-02. Skueglas Vaposkop VK 14, VK 16

GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Dansk. Driftsvejledning 818582-02. Skueglas Vaposkop VK 14, VK 16 GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 DK Dansk Driftsvejledning 818582-02 Skueglas Vaposkop VK 14, VK 16 1 Indholdsfortegnelse Vigtige henvisninger Side Anvendelse i henhold til bestemmelserne...4 Sikkerhedshenvisning...4

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

LRG 12-2. Driftsvejledning 810560-00. Ledningsevneelektrode LRG 12-2

LRG 12-2. Driftsvejledning 810560-00. Ledningsevneelektrode LRG 12-2 LRG 12-2 Driftsvejledning 810560-00 Ledningsevneelektrode LRG 12-2 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Advarselshenvisning... 7 Oplysninger Pakningens indhold... 7 Systembeskrivelse...

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7 0 Elster GmbH Edition 0. Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

Montage- og Betjeningsvejledning EB 8313 DA. Pneumatisk og elektropneumatisk aktuator Type 3372

Montage- og Betjeningsvejledning EB 8313 DA. Pneumatisk og elektropneumatisk aktuator Type 3372 Pneumatisk og elektropneumatisk aktuator Type 3372 Fig.1 Pneumatisk aktuator Type 3372-04xx Fig.2 Ventil V2001-IP Elektropneumatisk aktuator Type 3372-0511/0531 med Ventil Type Montage- og Betjeningsvejledning

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud Udgave 06/2007 11469099 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1

Læs mere