Oversættelse af monteringsvejledning med driftsvejledning og teknisk bilag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversættelse af monteringsvejledning med driftsvejledning og teknisk bilag"

Transkript

1 BA MRL Pneumatiske drejeaktuatorer Type EB4.1 - EB12.1 SYD dobbeltvirkende Type EB5.1 - EB12.1 SYS enkeltvirkende Eksempler, ikke alle mulige typevarianter er afbildet! Oversættelse af monteringsvejledning med driftsvejledning og teknisk bilag iht. EF-maskindirektiv 2006/42/EF Sprogversion: Dansk Revision:

2 Indhold Side A) GENERELT 3 A1 SYMBOLFORKLARING 3 A2 KORREKT ANVENDELSE 3 A3 AFVIGENDE ANVENDELSE 4 A4 MÆRKNING AF AKTUATOREN 4 A5 TRANSPORT OG (MIDLERTIDIG) OPBEVARING 4 B) OPSÆTNING AF AKTUATOREN PÅ ARMATURET OG TILSLUTNING AF EKSTRAMODULER 5 B1 SIKKERHEDSHENVISNINGER TIL OPSÆTNING OG TILSLUTNING 5 B2 KONTAKTFLADER 5 B3 SEPARAT LEVERET AKTUATOR, OPSÆTNING PÅ ARMATURET 6 B4 ALLE AKTUATORER, TILSLUTNING TIL TRYKLUFTFORSYNINGEN 6 B5 VED BEHOV: TILSLUTNING AF ELEKTRISKE / PNEUMATISKE EKSTRAMODULER TIL STYRINGEN 7 B6 ALLE AKTUATORER: JUSTERING AF GRUNDSTILLINGEN <LUKKET> 8 B7 ALLE AKTUATORER, PRØVEKØRSEL: PRØVETRIN SOM AFSLUTNING PÅ OPSÆTNING OG TILSLUTNING 8 B8 EKSTRA INFORMATION: AFMONTERING AF AKTUATOREN 9 C) DRIFTSVEJLEDNING 10 C1 SIKKERHEDSHENVISNINGER TIL DRIFTEN 10 C2 AUTOMATISK DRIFT / MANUEL DRIFT 10 C3 FEJLSØGNING 10 D) TEKNISK BILAG / PLANLÆGNINGSBILAG 12 D1 STANDARDUDFØRELSE AF AKTUATORERNE 12 D1-1 TILPASNING TIL ARMATURET 12 D1-2 AKTUATORERNES UDGANGSDREJNINGSMOMENTER 12 D1-3 AKTUATORENS OMDREJNINGSRETNING 12 D1-4 ARMATURSAMMENSTILLING 12 D1-5 SELVLÅSNING I STILSTAND 12 D1-6 VARIG HOLDBARHED 13 D1-7 MANUEL NØDAKTIVERING 13 D1-8 MONTERINGSPOSITION 13 D1-9 KORROSIONSBESKYTTELSE 13 D2 MULIGT EKSTRAUDSTYR 13 D2-1 MAGNETVENTIL 13 D2-2 ENDESTOPKONTAKTER (TIL STILLINGSMELDING) 13 D2-3 MANUEL NØDAKTIVERING (MED EKSTRADREV) 13 Side 1

3 D3 TEKNISKE KARAKTERISTIKA FOR AKTUATOREN 14 D4 HENVISNING TIL RISIKOER FRA KONTINUERLIG DRIFT 15 D5 HENVISNINGER TIL ANDRE RISIKOER 15 ERKLÆRING IHT. EF-DIREKTIVER 16 Hvis det er nødvendigt, kan yderligere informationer downloades eller rekvireres under følgende adresser: EBRO Armaturen International Est.+ Co.KG Gewerbestrasse 5 CH-6330 Cham +41 (0) Fax +41 (0) Side 2

4 A) Generelt A1 Symbolforklaring I denne driftsvejledning er henvisninger mærket med følgende symboler: xxxxxxx Fare / Advarsel henviser til en umiddelbart farlig situation, som kan føre til død eller alvorlige kvæstelser af personer, hvis den ikke undgås. Bemærk henviser til en anvisning, som ubetinget skal overholdes. Information giver nyttige tips og anbefalinger. A2 Korrekt anvendelse Pneumatik-drejeaktuatorer type EBx.1 SYD (dobbeltvirkende) og type EBx.1 SYS (med lukke- eller åbningsfjeder) er beregnet til efter tilslutning af magnetventilen til en styring, der er til rådighed på anlægssiden, med et styremedium i gasform (i reglen trykluft) med styretryk iht. typeskilt ved omgivelsesbetingelser mellem -20 C og +80 C (EBRO-standard), eller mellem -40 C og +140 C (EBRO-specialudførelser) ved typen EB SYD med dobbeltvirkende funktion, ved typen EBx.1 SYS med fail safe -funktionen fjederlukkende eller fjederåbnende at aktivere armaturer med 90 -drejebevægelse (f.eks. ventiler og kuglehaner) i stillingerne <ÅBEN> og <LUKKET> med den ovenfor nævnte styrings elektriske signaler. En korrekt tilsluttet aktuator skal i reglen lukke i retning med uret (når man ser på armaturets drivaksel) og åbne i den modsatte retning. Aktuatoren skal være tilpasset til armaturet med sit drivmoment og sin karakteristik se teknisk bilag og vise armaturets stilling korrekt med sin optiske visning. Trykluften skal være filtreret med 40µm maskebredde (ISO , klasse 5) for at beskytte magnetventilen. Den skal være tørret og skal ved koblingscyklusser >4x/min. indeholde lidt olie. Et (som option) installeret modul stillingsmelder på aktuatoren er beregnet til at signalisere denne aktuatorstilling til styringen på anlægssiden. Et (som option) installeret modul stillingsføler på aktuatoren er beregnet til også at køre til armaturets mellemstillinger mellem <ÅBEN> og <LUKKET> og signalisere til styringen på anlægssiden. Aktuatoren må først tages i brug, når følgende dokumenter er læst: De <Producenterklæringer til EF-direktiver>, der er vedlagt leveringen. Denne EBRO-monteringsvejledning MV4.1 maskindirektiv (som er vedlagt leveringen). Sikkerhedshenvisningerne i afsnit B1 og C1 skal overholdes under opsætning og drift af aktuatoren. Side 3

5 Det afhænger af den korrekte anvendelse af armaturet og ved aktuatorer med fail safe -funktion af typen af aktuatorens fjeder, hvilket tilslutningsskema der anvendes: Det skal planlæggeren/bestilleren af aktuatoren afgøre og vælge, så det passer. Anvendelsestypiske tilslutningsskemaer, se afsnit B4. Henvisning 1: Denne vejledning gælder fortrinsvis sammen med vejledningen til det armatur, som aktuatoren er opsat på, og vejledningen til dette armatur skal først og fremmest følges. Henvisning 2: Bestilleren er ansvarlig for tildelingen af en separat leveret aktuator til armaturet. Bilag B til typestandarden EN giver henvisninger i den forbindelse. A3 Afvigende anvendelse Efter afstemning med producenten, EBRO-Armaturen International, kan aktuatoren også anvendes med andre medier end trykluft. A4 Mærkning af aktuatoren Alle aktuatorer er mærket med et typeskilt: Typeskiltet på aktuatorhuset må ikke tildækkes efter opsætningen af aktuatoren på armaturet og efter monteringen i rørafsnittet, for at aktuatoren fortsat kan identificeres. Fare Overskridelse af det angivne maksimumtryk på typeskiltet betyder fare for den senere drift. A5 Transport og (midlertidig) opbevaring Aktuatorer med elektriske ekstramoduler: For at undgå korrosionsskader på elektriske komponenter under opbevaring skal opbevaringen foregå med en konstant rumtemperatur. Hvis en aktuator allerede er opsat på armaturet: Transporthenvisningen og opbevaringsforskriften i vejledningen til armaturet gælder. Under alle omstændigheder skal enheden opbevares i lukkede rum med konstant temperatur. I forbindelse med korrekt transport af en separat leveret aktuator skal følgende overholdes: Vær opmærksom på symbolerne på emballagen ved transport af kolliene. Lad aktuatoren blive i fabriksemballagen indtil anvendelsen (opsætning på armaturet). Aktuatoren må kun lægges på den flade side, og evt. monteret tilbehør (f.eks. magnetventil/endestopkontakter eller manuelt nøddrev) skal vende opad eller til siden. Beskyt aktuatoren mod snavs og fugt. Anvend holdeseler (ingen kæder) som transporthjælp, hvis der er behov for det. Når en sele fastgøres, skal det sikres, at den ikke fastgøres til ekstramoduler. Beskyt aktuatoren mod enhver form for beskadigelse under transporten. Kun for specialaktuatorer med opsat (manuelt nødbetjenings-)drev: Da drevet i reglen er tungere end aktuatoren, kan holdeselerne også fastgøres på drevets hus (men ikke på håndhjulet!). Side 4

6 B) Opsætning af aktuatoren på armaturet og tilslutning af ekstramoduler Denne vejledning indeholder sikkerhedshenvisninger vedrørende forudseelige risikoer i forbindelse med opsætning af aktuatoren på et armatur. Det er brugerens ansvar at supplere disse henvisninger til andre, specielt armaturtypisk betingede risikoer. Overholdelsen af alle krav til dette system forudsættes. Tilslutning af evt. medleverede elektriske/el-pneumatiske ekstramoduler er beskrevet i den vedlagte dokumentation. Disse bilag gælder sammen med denne vejledning. B1 Sikkerhedshenvisninger til opsætning og tilslutning Fare for at komme i klemme! Opsætningen og den pneumatiske/elektriske tilslutning af en aktuator til et system/systemer hos brugeren må kun udføres af sagkyndigt, faguddannet personale. Sagkyndige i denne vejlednings betydning er personer, som på grund af deres uddannelse, sagkendskab og erhvervserfaring er fortrolige med pneumatiske komponenter, og kan bedømme de arbejder, de får overdraget, rigtigt og udføre dem korrekt og kan identificere og fjerne mulige farer. Kendskab til typiske egenskaber for drejearmaturer (ventiler, kuglehaner) er også nødvendige for opsætningen, og opsætning og tilslutning skal i givet fald også ske efter afstemning med sagkyndige kolleger. Aktuatorer er ikke trappestiger : Ydre belastninger skal holdes på afstand af armatur, aktuator og tilledninger. Ibrugtagningen af aktuatoren, som er opsat på et armatur, er først tilladt, når armaturet er omsluttet fra begge sider af et rør- eller apparatafsnit enhver aktivering før betyder fare for at komme i klemme og er udelukkende brugerens ansvar. B2 Kontaktflader Bestilleren skal sikre, at følgende kontaktflader stemmer overens: a) Flangeforbindelse aktuator/armatur: Med mål iht. ISO 5211 (aktuator og/eller armatur kan have flere huller!). b) Drivaksel armatur/hul indvendig firkant/pasfeder i aktuatoren: Form (= firkant eller med pasfjeder) skal stemme overens. Armaturproducenten skal have fastlagt de passende mål og tolerancer på armaturakslen. c) Hvis tilbehør (f.eks. magnetventil/endestopkontakter) ikke var med i leveringen fra EBRO- Armaturen International, skal bestilleren sikre overensstemmelsen af funktionerne / kontaktfladerne aktuator-tilbehør. Her er VDI/VDE 3845 afgørende. Side 5

7 B3 Separat leveret aktuator, opsætning på armaturet Sæt aktuatoren i <LUKKET> eller i <ÅBEN>-stilling afhængigt af armaturets stilling ved hjælp af en (provisorisk) trykluftforsyning, sæt aktuatoren på armaturet, og centrer den. Aktuatorens stilling på armaturet er vilkårlig og kan fastlægges på opsætningsstedet. Skrueforbindelsen skal være spændt så fast, at drivmomentet overføres pr. friktionsslutning se tabellen nedenfor. Aktuatorens flangestørrelse er angivet på typeskiltet. Spænd skruerne over kryds. Flangestørrelse ISO F04 F05 F07 F10 F12 F16 Spænding med [Nm] 5-6 Nm 8-10 Nm Nm Nm Nm Nm Stillingsviseren skal justeres/være justeret passende til armaturets stilling: Viser på tværs af rørledningsaksen: Armaturet er lukket. Viser parallelt med rørledningsaksen: Armaturet er åbent. Fare En forkert stillingsvisning betyder fare for den senere drift. B4 Alle aktuatorer, tilslutning til trykluftforsyningen Før opsætningen skal det sikres, at anlægsdataene styretryk, styrespænding og frekvens for alle moduler stemmer overens med de tekniske data, som er markeret på aktuatorens og ekstramodulets(ernes) typeskilte. Uforpligtende anbefaling for tilledningstværsnittet: Størrelse EB4.1 EB5.1 EB6.1 EB8.1 EB10.1 EB12.1 Aktuatorens volumen / løft [liter] 0,18 0,46 0,91 1,49 3,25 5,63 Anbefalet tillednings - (indtil 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 8 mm 8 mm længde på 6 m) Kortest mulige koblingstid (ca.) [sek.] 0,25 0,35 0,45 0,7 1,0 Bemærk: Den kortest mulige koblingstid i henhold til denne tabel er en vejledende værdi for dobbeltvirkende standardaktuatorer uden påmonteret armatur og ved optimal forsyning med og bortskaffelse af styremediet. Efter opsætningen af aktuatoren på armaturet forlænges denne grænseværdi tydeligt. Styrediagrammerne for dobbeltvirkende aktuatorer EBx.1 SYD er vist på billede 1. enkelt virkende aktuatorer med fjedertilbagestilling EBx.1 SYS er vist på billede 2. For yderligere angivelser se vejledningen til magnetventilen. Tilslutningsdiagrammerne iht. VDI/VDE 3845 (Namur) er forsynet med et G ¼ gevind. Side 6

8 Billede 1: Diagrammer for dobbeltvirkende aktuatorer EBx.1 SYD Billede 2: Diagrammer for enkelt virkende aktuatorer EB SYS På standardudførelsen af aktuatoren skal tilførsel af styreluft via tilslutningen til venstre bevirke en aktivering mod uret og tilførsel via tilslutningen til højre med uret. Fjedertilbagestillende aktuatorer skal kun forsynes via tilslutningen til venstre, se billede 2. B5 Ved behov: Tilslutning af elektriske / pneumatiske ekstramoduler til styringen Hvis sådanne moduler tilsluttes, skal de(n) vedlagte vejledning(er) fra komponentproducenten overholdes. Side 7

9 B6 Alle aktuatorer: Justering af grundstillingen <LUKKET> Dette afsnit skal kun anvendes, hvis armaturproducenten ikke allerede har justeret stillingerne <LUKKET> og <ÅBEN> nøjagtigt. Fra fabrikken er endeanslaget i aktuatoren justeret til stillingen <LUKKET>: Ved behov: Juster anslagsskrue. Fare Yderpositionerne må kun indstilles i trykløs tilstand! Løsn begge tætningsmøtrikker, og drej endeanslagsskruerne nogle omdrejninger ud. Foretag en ændring af stempelstillingen ved at dreje drivakslen, indtil akselfirkantens not står parallelt med cylinderens længdeakse. Dreje endeanslagsskruerne i begge sider så langt ind, at der kan mærkes modstand, og spænd tætningsmøtrikkerne. B7 Alle aktuatorer, prøvekørsel: Prøvetrin som afslutning på opsætning og tilslutning For at sikre den fejlfri funktion af aktuatoren til automatiseret drift skal følgende prøvetrin gennemføres på hver enhed armatur/aktuator efter opsætningen: Stemmer stillingsviseren på aktuatoren og armaturets stilling overens? Hvis ikke, skal viserens stilling justeres igen. En forkert stillingstilbagemelding (og forkert optisk visning) betyder fare for den senere drift. Fare Er styretrykket på stedet tilstrækkeligt? Umiddelbart ved magnetventilen skal der mindst være det styretryk, som er markeret på aktuatorens typeskilt og sikrer en rykfri aktivering af et armatur under driftsbetingelser. Er magnetventilen tilsluttet korrekt? Med tilsluttet styretryk, men udfald af styresignalet (for kontrol: Træk f.eks. stikket ud) skal armaturet køre til den stilling, bestilleren har fastlagt: Aktuatortype Typenr. Armaturet skal Dobbeltvirkende Fjederlukkende Fjederåbnende EB.1 SYD EB.1 SYS Hvis ikke andet er fastlagt ved bestillingen: køre i stillingen LUKKET. køre i sikkerhedsstillingen LUKKET. køre i sikkerhedsstillingen ÅBEN. Hvis det ikke passer, skal styringen og/eller koblingen af magnetventilen korrigeres tilsvarende. Afhjælpning: Se afsnit C3: Fejlsøgning. Side 8

10 Forbindelse aktuator/armatur spændt korrekt? Under funktionskontrollen må der ikke kunne registreres nogen relative bevægelser mellem armatur, montagebro (såfremt den forefindes) og pneumatikaktuator. Hvis det er nødvendigt, skal alle flangeforbindelsens skruer efterspændes, se tabellen i afsnit B3. Kontrollér aktiveringsfunktion og visning: Når der er tilsluttet styretryk, skal armaturet med styrekommandoerne LUKKET og ÅBEN køre til de pågældende slutstillinger. Den optiske visning på aktuatoren (og i givet fald på armaturet) skal vise dette korrekt. Hvis det ikke passer, skal styringen af aktuatoren og/eller viserens stilling korrigeres tilsvarende. Kontrollér den elektriske stillingstilbagemelding (hvis modulet forefindes): De elektriske signalers visning ÅBEN og LUKKET (i styrecentralen på anlægssiden) skal sammenlignes med armaturets optiske visning. Signal og visning skal stemme overens. Hvis det ikke passer, skal styringen og/eller justeringen af stillingsmelderen kontrolleres. Monteringsanvisningerne fra komponentproducenten skal overholdes. B8 Ekstra information: Afmontering af aktuatoren Der skal overholdes de samme sikkerhedsregler som for rørledningssystemet, for trykluftforsyningen og for det (elektriske / elektrisk-pneumatiske) styresystem. Gå så frem i følgende trin: Markér aktuatorens stilling i forhold til armaturets stilling, og dokumentér det for genopsætning. Afbryd trykluftforsyningen sikret, og fjern i givet fald trykket fra armaturet. Tag trykluftforsynings- og styretilslutningerne af. Løsn flangeforbindelsen armatur/aktuator, og løft aktuatoren af armaturet. Side 9

11 C) Driftsvejledning Iht. maskindirektivet 2006/42/EF skal producenten udarbejde en omfattende risikoanalyse. Til det formål stiller EBRO-Armaturen følgende bilag til rådighed: Denne monterings- og driftsvejledning Den forklaring til EF-direktiver, der er vedlagt i begyndelsen af dokumentet. Denne vejledning indeholder sikkerhedshenvisninger vedrørende forudseelige risikoer i forbindelse med brugen af aktuatoren til industriel anvendelse. Det er brugerens ansvar at supplere disse henvisninger til andre, specielt armaturtypisk betingede risikoer. C1 Sikkerhedshenvisninger til driften Funktionen af en pneumatisk aktuator, som er opsat på et armatur, skal stemme overens med den <korrekte anvendelse>, som er beskrevet i afsnit A2. Anvendelsesbetingelserne skal svare til mærkningen på aktuatorens typeskilt. En aktuator i standardudførelse må udelukkende anvendes inden for de tilladte temperaturgrænser -20 C og +80 C (EBRO-standard). Alle arbejder på aktuatoren må kun udføres af sagkyndigt personale. Sagkyndige i denne vejlednings betydning er personer, som på grund af deres uddannelse, sagkendskab og erhvervserfaring kan bedømme de arbejder, de får overdraget, rigtigt og udføre dem korrekt og kan identificere og fjerne mulige farer. Fare for at komme i klemme! Aktivering af en aktuator, som er opsat på et armatur, er kun tilladt, så længe armaturet er omsluttet fra begge sider af et rør- eller apparatafsnit enhver anden aktivering før betyder fare for at komme i klemme og er udelukkende brugerens ansvar. C2 Automatisk drift / manuel drift Hvis aktuatoren er tilsluttet korrekt iht. afsnit B, arbejder den automatisk og er dimensioneret til kontinuerlig drift iht. EN , tabel 1. For at kunne fungere stabilt kræver aktuatoren ved pneumatisk drift en permanent forsyning med trykluft. <Fail-safe>-aktuatorer kører efter afbrydelse (eller frakobling) af trykluftforsyningen armaturet til den forudbestemte stilling LUKKET eller ÅBEN. C3 Fejlsøgning Før der gennemføres fejlsøgningsforanstaltninger, skal man være opmærksom på sikkerhedshenvisningerne for monteringsog reparationsarbejder. Fejlsøgningsforanstaltninger må kun udføres af uddannet personale. Side 10

12 Anvendte værktøjer skal overholde de relevante forskrifter og være i fejlfri tilstand. Før drejeaktuatoren afmonteres for fejlsøgning, skal den ansvarlige driftsafdeling give tilladelsen (frigivelse). Fejlsøgningstabellen nedenfor beskriver et udvalg af erfaringsmæssigt forekommende fejlårsager og foranstaltninger til udbedring af dem: Fejl Fejlårsag Fejludbedring Drejeaktuator reagerer ikke. Spændingsforsyning til 5/2-vejsmagnetventil afbrudt. Etabler spændingsforsyning, funktionskontrol. Styremediumforsyning afbrudt. Genetabler styremediumforsyning, funktionskontrol. Styretryk foran aktuator for lavt. Kontrollér styremediumforsyning (efterjuster evt.), funktionskontrol. Magnetventil defekt. Frigiv magnetventilen, og udskift eller reparer den, funktionskontrol. Armatur defekt (i klemme). Se Fejlsøgning armatur. Aktuator defekt (tab af styretrykket). Afmonter og reparer aktuator, monter aktuator, funktionskontrol. Drejeaktuatoren kan ikke bevæges til yderpositionerne. Anslagsskruer justeret forkert. Armatur defekt (i klemme). Juster anslagsskruerne, funktionskontrol. Se Fejlsøgning fra armaturproducenten. Side 11

13 D) Teknisk bilag / planlægningsbilag Bemærk: Dette bilag er ikke en del af den <originale monteringsvejledning>, men giver kun ekstra informationer til den. Planlæggeren/bestilleren af aktuatoren skal have tilpasset den til det armatur, den er opsat på. anlæggets trykluftforsyning og styresystemet. Der er efterfølgende en liste over vigtige tekniske angivelser i den forbindelse. D1 Standardudførelse af aktuatorerne D1-1 Tilpasning til armaturet De pneumatiske drejeaktuatorer af typen EB SYD (dobbeltvirkende) og typen EB.1 SYS (med lukkeeller åbningsfjeder) kan alle opsættes på armaturer med drejebevægelse (90 ), som har en påsætningsflange iht. EN ISO D1-2 Aktuatorernes udgangsdrejningsmomenter De udgangsdrejningsmomenter for drejeaktuatorerne, der er angivet i afsnit D5, er nom. momenter. De opnås ved en trykluftforsyning med nom. tryk 5,5 bar. Drivmomentet ændres med det aktuelt effektive tryklufttryk på aktuatoren. Overtryk indtil 8 bar er dækket af aktuatorens udformning. Planlæggeren/bestilleren skal tage højde for undertryk ved valget af aktuatorstørrelse se også D 1.4 forneden. D1-3 Aktuatorens omdrejningsretning Iht. typestandarden EN er det defineret, at armaturet lukker med uret. Det skal realiseres på opstillingsstedet med korrekt tilslutning af magnetventilen til spændingsforsyning og styring se også afsnit B4 dokumentationen til magnetventilen skal give den nødvendige information i den forbindelse. D1-4 Armatursammenstilling De væsentlige påvirkningsfaktorer for det krævede aktiveringsmoment er bestemt af armaturet (nom. diameter), driftstrykket og mediet. Når der tages højde for disse parametre, fremkommer det krævede aktiveringsmoment for armaturet, som armaturproducenten skal angive. Det anbefales at lægge en sikkerhedsreserve til denne værdi for dimensioneringen af aktuatoren. D1-5 Selvlåsning i stilstand Alle dobbeltvirkende drejeaktuatorer har kun med tilsluttet styretryk og alle <fail-safe>-aktuatorer med fjedre i yderpositionerne drivmomentet iht. de tekniske data i afsnit D3. Mediets hydrauliske moment kan i reglen ikke påvirke afspærringsorganets position. Side 12

14 D1-6 Varig holdbarhed Dimensioneringen af aktuatoren iht. EN , tabel 1 er angivelsen til typeprøvningen af aktuatoren ved en vedvarende test ved 30 % af den nom. effekt under laboratoriebetingelser. Det afhænger af driftsbetingelserne især af trykluftens tryk og renhed, om og hvornår der kræves en vedligeholdelse af aktuatoren: I reglen gælder, at en aktuators vedligeholdelsesinterval er betydeligt længere end armaturets vedligeholdelsesinterval: Hvis der foretages en vedligeholdelse af armaturet, skal det mindst kontrolleres og sikres, at aktuatoren fungerer fejlfrit. D1-7 Manuel nødaktivering Den manuelle nødaktivering med et ekstradrev med friløb er ikke standard for pneumatiske aktuatorer. D1-8 Monteringsposition Monteringspositionen for enheden armatur/drejeaktuator er vilkårlig. Placering over armaturet er den almindelige position for en aktuator. Evt. begrænser armaturets konstruktion de mulige monteringspositioner. I tilfælde af en vandret positionering af armaturakslen ved en aktuator med et manuelt ekstradrev skal anlægsplanlæggeren eller armaturproducenten afgøre, om en aktuator udøver et ikke-tilladt torsionsmoment på armaturet og/eller rørledningen og skal støttes. D1-9 Korrosionsbeskyttelse Iht. standarden EN for pneumatiske aktuatorer svarer det til korrosionskategori C4. D2 Muligt ekstraudstyr D2-1 Magnetventil Efter kundeønske kan en magnetventil medleveres og monteres direkte ventilens fabrikat, spænding og strømtype (DC eller AC) skal aftales. D2-2 Endestopkontakter (til stillingsmelding) Efter kundeønske kan 2 (eller flere) endestopkontakter til tilbagemelding af ÅBEN og LUKKET medleveres og monteres direkte fabrikat, spænding og strømtype (DC eller AC) skal fastlægges for magneten. D2-3 Manuel nødaktivering (med ekstradrev) Efter kundeønske kan der opsættes en snekkeudveksling med en kobling, der skal isættes manuelt, på drejeaktuatoren. Side 13

15 D3 Tekniske karakteristika for aktuatoren Type EB.1 SYD - dobbeltvirkende og EB.1 SYS enkeltvirkende Drivmoment dobbeltvirkende i Nm Styretryk Aktuator 2,5 bar 3,0 bar 3,5 bar 4,0 bar 4,5 bar 5,0 bar 5,5 bar 6,0 bar 7,0 bar 8,0 bar Aktuator EB EB 4.1 EB 5, EB 5,1 EB 6, EB 6,1 EB 8, EB 8,1 EB 10, EB 10,1 EB 12, EB 12,1 Drivmoment enkeltvirkende i Nm Aktuatorstørrelse Fjedervariant Fjedermoment Effektivt luftmoment i Nm ved styretryk Antal i Nm 2,5 bar 3,0 bar 4,0 bar 5,0 bar 5,5 bar 6,0 bar fjedre EB 5.1 SYS25 VI 2 12,0 20,0 19,7 11,7 26,0 18,0 38,7 30,7 51,3 43,3 57,7 49,7 64,0 56,0 EB 5.1 SYS30 V 2 17,0 27,0 21,0 11,0 33,7 23,7 46,3 36,3 52,7 42,7 59,0 49,0 EB 5.1 SYS40 IV 2 22,0 35,0 28,7 15,7 41,3 28,3 47,7 34,7 54,0 41,0 EB 5.1 SYS50 III 3 27,0 44,0 36,3 19,3 42,7 25,7 49,0 32,0 EB 5.1 SYS55 II 3 30,0 49,0 39,7 20,7 46,0 27,0 EB 5.1 SYS60 I 4 35,0 58,0 41,0 18,0 EB 6.1 SYS25 VI 2 27,0 44,8 38,0 20,2 51,0 33,2 77,0 59,2 103,0 85,2 116,0 98,2 129,0 111,2 EB 6.1 SYS30 V 2 35,0 57,0 43,0 21,0 69,0 47,0 95,0 73,0 108,0 86,0 121,0 99,0 EB 6.1 SYS40 IV 2 45,0 74,0 59,0 30,0 85,0 56,0 98,0 69,0 111,0 82,0 EB 6.1 SYS50 III 3 55,0 90,0 75,0 40,0 88,0 53,0 101,0 66,0 EB 6.1 SYS55 II 3 63,0 102,0 80,0 41,0 93,0 54,0 EB 6.1 SYS60 I 4 73,0 119,0 83,0 37,0 EB 8.1 SYS25 VI 2 40,0 67,0 64,2 37,2 85,0 58,0 126,7 99,7 168,3 141,3 189,2 162,2 210,0 183,0 EB 8.1 SYS30 V 2 48,0 82,0 77,0 43,0 118,7 84,7 160,3 126,3 181,2 147,2 202,0 168,0 EB 8.1 SYS40 IV 2 65,0 111,0 101,7 55,7 143,3 97,3 164,2 118,2 185,0 139,0 EB 8.1 SYS50 III 3 82,0 140,0 126,3 68,3 147,2 89,2 168,0 110,0 EB 8.1 SYS55 II 3 90,0 152,0 139,2 77,2 160,0 98,0 EB 8.1 SYS60 I 4 107,0 181,0 143,0 69,0 EB10.1 SYS25 VI 2 89,0 151,0 131,8 69,8 176,0 114,0 264,3 202,3 352,7 290,7 396,8 334,8 441,0 379,0 EB10.1 SYS30 V 2 107,0 182,0 158,0 83,0 246,3 171,3 334,7 259,7 378,8 303,8 423,0 348,0 EB10.1 SYS40 IV 2 145,0 231,0 208,3 122,3 296,7 210,7 340,8 254,8 385,0 299,0 EB10.1 SYS50 III 3 182,0 279,0 259,7 162,7 303,8 206,8 348,0 251,0 EB10.1 SYS55 II 3 198,0 322,0 257,8 163,8 332,0 208,0 EB10.1 SYS60 I 4 236,0 370,0 294,0 160,0 EB12.1 SYS25 VI 2 155,0 224,0 226,0 138,5 302,0 233,0 455,0 386,0 607,0 538,0 684,0 615,0 760,0 691,0 EB12.1 SYS30 V 2 185,0 309,0 272,0 148,0 425,0 301,0 577,0 453,0 654,0 530,0 730,0 606,0 EB12.1 SYS40 IV 2 241,0 392,0 369,0 218,0 521,0 370,0 598,0 447,0 674,0 523,0 EB12.1 SYS50 III 3 296,0 475,0 466,0 287,0 543,0 364,0 619,0 440,0 EB12.1 SYS55 II 3 333,0 546,0 506,0 293,0 582,0 369,0 EB12.1 SYS60 I 4 389,0 630,0 526,0 285,0 Side 14

16 D4 Henvisning til risikoer fra kontinuerlig drift Aktuatoren er i overensstemmelse med EN , tabel 1 dimensioneret til kontinuerlig drift. Aktuatoren er skruet sammen med armaturet i kontaktfladen iht. ISO5211. Afsnit B2 indeholder skrueforbindelsens nødvendige tilspændingsmomenter. Aktuatorer med en høj aktiveringsfrekvens skal med passende mellemrum (senest ved vedligeholdelsen af armaturet) overvåges med en visual kontrol af, om denne skrueforbindelse er fast, og om nødvendigt efterspændes. Aktuatoren er konstrueret til aktivering med ren og tør trykluft iht. afsnit 1 <Korrekt anvendelse>. Kontaktfladen armaturets drivaksel skal fra armaturproducentens side iht. angivelserne i EN 5211 være tilpasset koblingscyklussernes frekvens, hvad angår materialevalg og fremstillingstolerancer. Armaturets <LUKKET>-stilling justeres i reglen ved opsætningen af aktuatoren. Så længe armaturet er tæt, skal denne indstilling ikke ændres. Hvis efterindstilling er nødvendig, giver EBRO-monteringsvejledningen MV4.1- maskindirektiv afsnit B6 og/eller den tilhørende vejledning til armaturet nøjagtig information om dette. D5 Henvisninger til andre risikoer Sikring af de forspændte fjedre: Fjedersamlingerne af typen EB SYS er sikret forspændt. Denne sikringsbeskytter må ikke ændres af brugeren. Det forudsættes, at fjedre ikke udsættes for korrosivt styremedium. Udskiftning af fjedersamlinger: Ved behov kan fjedersamlinger af typen EB.1 SYS udskiftes, hvis armaturets drejningsmomentbehov kræver det. Mekaniske belastninger: Aktuatorer er ikke trappestiger : Ydre belastninger skal holdes på afstand af armatur, aktuator og tilbehør. Aktuatoren er dimensioneret til en statisk belastning i rørsystemet. Risikoer på grund af belastninger ved vibrationer i systemet er ikke dækket: I sådanne tilfælde skal mindst den varige sikring af skrueforbindelserne på aktuatoren afstemmes med producenten EBRO-Armaturen. Side 15

17 Erklæring iht. EF-direktiver Producenten EBRO Armaturen International Est. Co.KG Eschen, Zweigniederlassung Cham Gewerbestrasse 5 CH-6330 Cham, Switzerland erklærer, at de pneumatiske drejeaktuatorer Type EB4.1 - EB12.1 SYD dobbeltvirkende Type EB5.1 - EB12.1 SYS enkeltvirkende er fremstillet iht. kravene i følgende standarder: DIN EN ISO 5211 DIN EN VDI / VDE 3845 EN {}- ISO kl. 3 og 5 Følgende produktbilag er til rådighed: Tilslutninger af drejeaktuatorer til armaturer Monteringssæt til tilslutninger af drejeaktuatorer til armaturer Forbindelsessted styreelement Maskinsikkerhed Trykluftens kvalitet Tekniske datablade, EB-SYD - 4.1, EB-SYS Disse produkter svarer til følgende direktiver: Maskindirektivet 2006/42 EF [gælder kun i sammenhæng med et armatur] 1. Produkterne er en ufuldstændig maskine i henhold til art. 2 g) i dette direktiv. 2. Tabellen på den anden side indeholder en liste over, om og hvordan krav i dette direktiv opfyldes. 3. Denne erklæring er monteringserklæringen iht. dette direktiv. For overensstemmelsen med de ovenfor nævnte direktiver gælder følgende: 1. Brugeren skal overholde den <korrekte anvendelse >, som er defineret i den Oversættelse af original monterings- og betjeningsvejledning (BV 4.1-maskindirektiv rev. 0/2009), som er vedlagt leveringen, og alle henvisningerne denne vejledning. Hvis denne anvisning ikke overholdes, kan det i et vigtigt tilfælde fritage producenten fra sit produktansvar. 2. Ibrugtagningen af armaturet (og i givet fald den påmonterede aktuator) er forbudt, indtil overensstemmelsen af systemet, som armaturet er bygget ind i, med alle relevante ovenfor nævnte EF-direktiver er erklæret af den ansvarlige for dette. Til den ovenfor nævnte aktuator medleveres der en separat erklæring. 3. Producenten EBRO-Armaturen har gennemført og dokumenteret de nødvendige risikoanalyser, og den ansvarlige medarbejder for denne dokumentation, som er til rådighed, er Bernhard Mitschke i firmaet EBRO- Armaturen. Side 16

18 Producenten EBRO ARMATUREN Gebr. Bröer GmbH, D Hagen erklærer, at EBRO-pneumatikaktuatorerne EBx.1 SYD/SYS opfylder følgende forskrifter: Krav iht. bilag I til maskindirektivet 2006/42/EF 1.1.1, g) Korrekt anvendelse Se driftsvejledning , c) Advarsler forkert anvendelse Se driftsvejledning , c) Nødv. beskyttelsesudstyr Nøjagtigt det samme som til det rørafsnit, armaturet er monteret i , e) Tilbehør Intet specialværktøj nødvendigt til udskiftning af sliddele. De medieberørte deles materialer er afstemt før leveringen og er både specificeret i Medieberørte dele typedatabladet og i EBRO-ordrebekræftelsen. Brugerens gennemførelse af en tilsvarende risikoanalyse for bestandigheden over for driftsmediet forudsættes Håndtering Opfylder henvisningerne i installationsvejledningen. 1.2 og Styring Brugerens ansvar i afstemning med installationsvejledningen til aktuatoren Forhindring af brudrisiko For funktionsdele: Sikret ved korrekt anvendelse af aktuatoren Skarpe hjørner og kanter Krav opfyldt /.8 Kvæstelser pga. bevægelige dele Krav opfyldt ved korrekt anvendelse. Vedligeholdelse og reparationer er kun tilladt med frakoblet aktuator og frakoblet energitilførsel på aktuatoren Energiforsyning Brugerens ansvar. Se også installationsvejledningen til aktuatoren. Advarselshenvisning mod ikke-tilladt overskridelse: Se driftsvejledning, afsnittet Driftstemperatur <Korrekt anvendelse> Eksplosion -beskyttelse nødvendig. Skal være aftalt udtrykkeligt i købskontrakten. I dette tilfælde: Kun anvendelse som mærket på aktuatoren Emission af farlige substanser Ikke tilfældet. Se driftsvejledning. Aftal oplagring af sliddele med EBRO-Armaturen Vedligeholdelse International Est. + Co.KG. Armatur: Iht. opsætningsvejledning Mærkning Aktuator: Se dokumentation fra aktuatorproducenten. Denne monteringsvejledning indeholder også henvisninger til driften af aktuatoren Driftsvejledning Nødvendige supplementer til driftsvejledningen til den <fuldstændige maskine> er planlæggerens/brugerens ansvarsområde. Aktuatoren er ingen <fuldstændig maskine>: Derfor ingen CE-mærkning for Bilag III overensstemmelse med maskindirektivet. Bilag IV, VIII-XI Ikke tilfældet. iht. EN Basis er årtiers erfaring med anvendelse af de aktuatorudførelser, der er nævnt på side Anvendelsesområde Bemærk: Det skal forudsættes, at brugeren foretager en risikoanalyse, som er specielt indrettet efter driftstilfældet, for rørledningsafsnittet inklusive de der indsatte armaturer i henhold til afsnit 4 til 6 i EN det er ikke muligt for producenten EBRO Armaturen International Est. + Co.KG. i forbindelse med standardarmaturer. 3.20, 6.1 Iboende sikker konstruktion Aktuatorerne er udført efter princippet om <iboende sikker konstruktion>. Erfaringer med de fejlfunktioner og den misbrug, der er dokumenteret hos producenten Analyse iht. afsnit 4, 5 og 6 inden for rammerne af skadestilfælde (dokumentation iht. ISO9001), er lagt til grund. Afgrænsningen af den <ufuldstændige maskine> er foretaget iht. den <korrekte 5.3 Maskinens grænser anvendelse> af aktuatoren. Ikke inden for ansvarsområdet for producenten EBRO Armaturen International Est Ud-af-brug-tagning, bortskaffelse Co.KG. Da armatur og aktuator omslutter funktionsdelene ved korrekt anvendelse, er dette Geometriske faktorer afsnit ikke relevant. 6.3 Tekniske beskyttelsesanordninger Hvis relevant, kun nødvendige til tilbehør se ordrebekræftelse Driftsvejledning Risikoanalyse Da armaturer med aktuator arbejder automatisk efter styringens kommandoer, beskrives de aspekter i driftsvejledningen, som er <aktuatortypiske> og skal stilles til rådighed for producenten af (rørlednings-)systemet. Den gennemførte risikoanalyse er iht. maskindirektivet, bilag VII, B) gennemført af producenten EBRO Armaturen International Est. + Co.KG og er dokumenteret iht. maskindirektivet, bilag VII B). Side 17

Elektriske multiturn-aktuatorer

Elektriske multiturn-aktuatorer Elektriske multiturn-aktuatorer SA071 SA301 SAR 071 SAR 301 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Zertifikat-Registrier-Nr 12 100/1044269 Driftsvejledning med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM

Læs mere

Sikkerhedshåndbog Systembeskrivelse

Sikkerhedshåndbog Systembeskrivelse Systembeskrivelse Vægsavning Udgave: 29.8.06 10983333 da / 29.8.06 Producentadresse TYROLIT Hydrostress AG Witzbergstrasse 18 CH-8330 Pfäffikon Schweiz Telefon +41 (0) 44 / 952 18 18 Telefax +41 (0) 44

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

Sartorius WM-modeller

Sartorius WM-modeller Betjeningsvejledning Sartorius WM-modeller Dynamisk vejning Skal opbevares til senere opslag. Original betjeningsvejledning Sartorius AG 98648-018-91 98648-018-91 Typeskilt Typeskilt Kontrollér, inden

Læs mere

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning Instruktions og vedligeholdelsesvejledning S/N 101 690 31... Vibrationsplade Katalog-nr. 008 121 87 07/2002 )RURUG Forord BOMAG - maskinerne er resultatet af en bred række produkter af BOMAG-komprimeringsmaskiner.

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning)

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies Malkesæt IQ Intelligent firvejsmalkesæt Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies - The right choice. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-da-13 98-109200.03 Version 1.3 DANSK Juridiske bestemmelser SMA Solar Technology AG Juridiske

Læs mere

Driftsvejledning. MEIKO - opvaskemaskine model K-Tronic. Oversættelse af den "ORIGINALE driftsvejledning"

Driftsvejledning. MEIKO - opvaskemaskine model K-Tronic. Oversættelse af den ORIGINALE driftsvejledning Driftsvejledning MEIKO - opvaskemaskine model K-Tronic Oversættelse af den "ORIGINALE driftsvejledning" Datei:2K_9674706_Betriebsanleitung-MIKE_DA_2005-09-01.doc Update: 2010-03-31 19, 23, 28, 30-38 9674706

Læs mere

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986890 Rev. 00 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 2 af 45 Indhold 1. GENEREL

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

Monterings- og driftsvejledning

Monterings- og driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear Type R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Udgave 07/2011 17012481 / DA SEW-EURODRIVE

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

SIMOTICS TN Series N-compact

SIMOTICS TN Series N-compact SIMOTICS TN Series N-compact Induktionsmotor Type 1PP8 Driftsvejledning / Installationsanvisninger Edition 03/2015 Answers for industry. 24.03.2015 05:55 V9.03 Indledning 1 Sikkerhedsanvisninger 2 Induktionsmotor

Læs mere

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 10/2011 Maistro RC / CC Art.: 80430606 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi,

Læs mere

Driftsvejledning. Elektriske aktuatorer. SIPOS 5 PROFITRON HiMod. Ret til ændringer forbeholdes!

Driftsvejledning. Elektriske aktuatorer. SIPOS 5 PROFITRON HiMod. Ret til ændringer forbeholdes! Driftsvejledning Elektriske aktuatorer SIPOS 5 PROFITRON HiMod Udgave 08.14 Ret til ændringer forbeholdes! Indhold Driftsvejledning Indhold 1 Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Sikkerhedsinformationer...

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 IV. INSTALLATION... 133 1. GENERELLE OPLYSNINGER... 133 2. TRASPORT, FLYTNING OG

Læs mere

Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning

Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning Hybridbefugter Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning 1116319 DK 0011.1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1 Forord 4 1.2 Bemærkninger til montage- og driftsvejledningen 4 2.

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kompakt kondenserende oliekedel Logano plus S05(T) - 9 Logano plus S05(T) - 7 Til montøren Skal læses omhyggeligt før montering og vedligeholdelse. 6 70 648 077

Læs mere

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100 Instruktionsmanual Manual 10661/2009-Nrev1/ska RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks. åndemiddelluft),

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Leica CM1850 UV. Kryostat

Leica CM1850 UV. Kryostat Leica CM1850 UV Kryostat Betjeningsvejledning Leica CM1850 UV, V1.2 Dansk 10/2006 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De

Læs mere

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions Mover SE R / TE R Gebrauchsanweisung Einbauanweisung Seite 2 Seite 9 Page 5 Page 20 To be kept in the vehicle! Mode d emploi Instructions de montage Da tenere nel veicolo! Pagina 56 Brugsanvisning Monteringsanvisning

Læs mere

Roterende elektriske maskiner lavspænding. Instruktion for betjening og vedligehold

Roterende elektriske maskiner lavspænding. Instruktion for betjening og vedligehold Roterende elektriske maskiner lavspænding Instruktion for betjening og vedligehold Atav Les Ateliers de l Avre is a Cemp trademark INDHOLD Side Forord........................ 4 Bemærkning vedrørende elektromagnetisk

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 IMDA-SBXTL-21 Version 2.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger

Læs mere