Oversigt (indholdsfortegnelse)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt (indholdsfortegnelse)"

Transkript

1 BEK nr 1449 af 11/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Miljøministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften Lovgivning forskriften vedrører LBK nr 71 af 17/01/2007 Links til EU direktiver, jf. note L0083 Yderligere dokumenter: Forskrifter, som implementerer EU direktiv 31998L0083 Alle cirkulærer, vejledninger m.v. til denne bekendtgørelse Afgørelser truffet i henhold til denne retsforskrift Beretninger fra ombudsmanden, der anvender denne retsforskrift Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel 2 Kvalitetskrav til vand fra vandforsyningssystemer Kapitel 3 Kontrol med vandets kvalitet Kapitel 4 Kontrol med vandforbruget Kapitel 5 Tilsyn med det tekniske anlæg Kapitel 6 Andre indberetningspligter Kapitel 7 Information til forbrugerne om vandets kvalitet Kapitel 8 Klage Kapitel 9 Straf Kapitel 10 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Bilag 1 a Bilag 1 b Bilag 1 c Bilag 1 d Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= (1 af 13) :02:46

2 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Bilag 10 Den fulde tekst Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg 1) I medfør af 5, 8, 55, stk. 8, 56, 57, stk. 2, 58, stk. 3 og 4, 59, stk. 3, 60, stk. 2, og 84, stk. 2 og 3, i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 71 af 17. januar 2007, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen fastsætter 1) de kvalitetskrav, som drikkevand og vand, der benyttes i forbindelse med fødevarefremstilling m.v., skal opfylde, 2) hvilke undersøgelser, der skal foretages af vandet, 3) hvordan der skal føres kontrol med indvundne vandmængder, og 4) hvilket tilsyn, der skal føres med vandforsyningssystemerne. Stk. 2. Det skal i hvert enkelt tilfælde tilstræbes, at vandkvaliteten er bedst mulig uanset kvalitetskravene i denne bekendtgørelse. Tilsyn 2. Tilsyn med vandforsyningssystemer føres af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor anlæggets vand forbruges. Stk. 2. Forbruges anlæggets vand i flere kommuner, afgøres det ved aftale mellem de pågældende kommunalbestyrelser, hvorledes det offentlige tilsyn skal føres på kommunalbestyrelsernes vegne. Kan der ikke opnås enighed herom, afgøres spørgsmålet af By- og Landskabsstyrelsen. Stk. 3. De regler, der i kapitel 3-7 er givet om kommunalbestyrelsens tilsyn, gælder også for tilsyn, der udføres efter stk. 2. Kapitel 2 Kvalitetskrav til vand fra vandforsyningssystemer 3. Vand fra vandforsyningssystemer, der forsyner mennesker med vand til husholdningsbrug, skal overholde de kvalitetskrav, som er angivet i bilag 1a-d finder ikke anvendelse på regnvand opsamlet fra tage til brug for wc-skyl og tøjvask i maskine. Stk. 2. Anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for wc-skyl og tøjvask i maskine skal være udført i overensstemmelse med Rørcenteranvisning 003, juli 2000 udarbejdet af Økonomi- og Erhvervsministeriet og Miljøministeriet. 2) Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse for institutioner med særligt udsatte personer, som for eksempel skoler, daginstitutioner, (herunder for eksempel vuggestuer, børnehaver, skolefritidsordninger og fritidshjem), døgninstitutioner (herunder for eksempel plejeinstitutioner og hospitaler) samt hoteller og bygninger med offentlig adgang. 5. Bestemmelserne i 3 finder endvidere anvendelse på vand fra vandforsyningssystemer, som forsyner virksomheder, der tilvirker eller tilbereder fødevarer, herunder ved vaskning af spiselige gartneriafgrøder, lægemidler eller andre produkter, der stiller særlige sundhedsmæssige krav til vandforsyningen. Stk. 2. Vand til brug for vanding af spiselige gartneriafgrøder må ikke overstige de kvalitetskrav, som er opgjort for mikrobiologiske parametre i bilag 1d. Stk. 3. By- og Landskabsstyrelsen kan efter ansøgning fra en fødevarevirksomhed undtage et anlæg fra kravene i denne bekendtgørelse, hvis det er fastslået, at vandets kvalitet ikke kan påvirke den færdige fødevares sundhedsmæssige kvalitet. Ansøgningen skal indsendes til Fødevarestyrelsen, som sender denne videre til By- og Landskabsstyrelsen med Fødevarestyrelsens indstilling. Kapitel 3 Kontrol med vandets kvalitet 6. Der skal til brug for den offentlige kontrol foretages regelmæssige undersøgelser af prøver af vandet fra 1) vandforsyningsanlæg til husholdningsbrug, 2) vandforsyningsanlæg, der forsyner offentlige eller private institutioner (skoler, sygehuse, kaserner o.l.), samt kommercielle formål (restaurationer, campingpladser, hoteller o.l.), 3) vandforsyningsanlæg, der forsyner virksomheder, hvor fødevarer behandles eller sælges, herunder vand til rengøring af malkeudstyr m.v. samt til køling af mælk, 4) vandforsyningsanlæg, der forsyner virksomheder, hvor der fremstilles produkter (f.eks. lægemidler), der stiller særlige sundhedsmæssige krav til vandforsyning, 5) vandforsyningsanlæg, der forsyner andre virksomheder end nævnt under nr. 2, 3 og 4, når anlægget leverer vand til et https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= (2 af 13) :02:46

3 fast personale på mere end 5 personer, 6) nødvandforsyningsanlæg, herunder tankvogne og tankskibe, til formål som nævnt under nr. 1-5, og 7) vandforsyningsanlæg hvis vand benyttes til vanding eller vaskning af spiselige gartneriafgrøder. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at også andre vandforsyningsanlæg skal inddrages under det regelmæssige offentlige tilsyn. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om, så vidt muligt efter indstilling fra de enkelte vandforsyningsanlæg, hvorledes kontrolordningen skal tilrettelægges for vedkommende anlæg efter reglerne i Undersøgelserne skal foretages på et laboratorium valgt af vandforsyningsanlægget. Laboratoriet skal opfylde betingelserne i I den regelmæssige kontrol skal indgå 1) en forenklet kontrol af vand til husholdningsbrug fra ikke-almene vandforsyningsanlæg, som producerer mindre end m3 vand årligt jf. bilag 2, 2) en begrænset kontrol af vandet i et vandforsyningsanlægs ledningsnet jf. bilag 3, 3) en normal kontrol af vandet på vandindvindingsanlægget jf. bilag 4, 4) en udvidet kontrol af vandet på vandindvindingsanlægget jf. bilag 5, 5) en kontrol med uorganiske sporstoffer i vandet i et vandforsyningsanlægs ledningsnet jf. bilag 6, 6) en kontrol med organiske mikroforureninger i vandet på vandindvindingsanlægget, jf. bilag 7, og 7) en boringskontrol af vandet i de enkelte boringer til et vandforsyningsanlæg jf. bilag 8. Stk. 2. Når det er fastslået i det nationale overvågningsprogram, at det er sandsynligt, at en eller flere parametre fastsat i bilag 1 a-d ikke er til stede, kan By- og Landskabsstyrelsen ændre bilagene til bekendtgørelsen for hele eller dele af landet. På baggrund af det nationale overvågningsprogram vurderer By- og Landskabsstyrelsen mindst én gang om året, om bilagene til bekendtgørelsen skal ændres. Stk. 3. Er der grund til at antage, at der findes stoffer eller mikroorganismer i vandet, som kan udgøre en potentiel fare for sundheden, og som ikke er omfattet af bilag 1 a-d, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om supplerende undersøgelser. Er disse omfattet af bilag 1 a-d, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om, hvorvidt undersøgelser efter stk. 1 skal suppleres med yderligere undersøgelser for disse stoffer eller mikroorganismer. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal oplyse forbrugere af vand fra vandforsyningsanlæg omfattet af stk. 1, nr. 1, om, at vandet alene undergår en forenklet kontrol. Denne oplysning kan ske ved offentlig annoncering. 8. For vandforsyningsanlæg, som omfattes af 6, stk. 1, nr. 1-4, skal kontrollen, jf. bilag 3-8, foretages med den hyppighed, som er angivet i bilag 9 og 10. For vandforsyningsanlæg, hvor kontrolhyppigheden ikke er fastlagt i bilagene, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om hyppigheden af den regelmæssige kontrol. For vand fra vandforsyningsanlæg der forsyner fødevarevirksomheder, jf. 6, stk. 1, nr. 3, eller til kommercielt formål, institutioner e.l., jf. 6, stk. 1, nr. 2, skal der dog mindst én gang årligt foretages en forenklet kontrol, jf. bilag 2, og mindst hvert tredje år skal der foretages den kontrol, som er angivet i bilag 3-7, jf. dog stk. 4 og 5. For vand fra vandforsyningsanlæg der benyttes til rengøring af malkeudstyr m.v. samt til køling af mælk, skal der foretages mindst én forenklet kontrol årligt. Stk. 2. Kontrolhyppigheden fastsættes på grundlag af den vandmængde, som vandforsyningsanlægget har produceret eller distribueret det foregående kalenderår. Kan denne vandmængde ikke oplyses, eller ventes forholdene væsentligt ændret, skal hyppigheden fastsættes af kommunalbestyrelsen efter et skøn over vandmængden. Stk. 3. Hvor vandforsyningsanlæg indgår i en fælles ordning, der omfatter flere kommuner, kan kommunalbestyrelserne træffe afgørelse om, at kontrolhyppigheden skal fastsættes for kommunerne eller for en del af kommunerne i fællesskab på grundlag af den vandmængde, der distribueres i det samlede forsyningsområde. Kommunalbestyrelserne kan i så fald træffe afgørelse om fordelingen af kontrollen på ledningsnettet i de enkelte kommuner. Kan der ikke opnås enighed mellem kommunalbestyrelserne om fordelingen, afgøres spørgsmålet af By- og Landskabsstyrelsen. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at kontrolhyppigheden for den begrænsede kontrol kan nedsættes, jf. bilag 9. Stk. 5. Når det er fastslået, at det er sandsynligt, at én eller flere af de parametre, som fremgår af bilag 1 a-d, ikke er til stede, kan kommunalbestyrelsen for enkelte vandforsyningsanlæg eller i almindelighed træffe afgørelse om, at kontrollen for én eller flere parametre omfattet af bilag 6-7 kan nedsættes til den hyppighed, der fremgår af bilag 10. Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at kontrollen skal foretages hyppigere end angivet i bilag 9 og 10, når udfaldet af tidligere undersøgelser, anlæggets særlige udsættelse for forurening eller andre forhold taler for det. Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal underrette By- og Landskabsstyrelsen og Sundhedsstyrelsen om beslutninger truffet i medfør af stk For vandforsyningsanlæg, som omfattes af 6, stk. 1, nr. 5, skal der foretages én normal kontrol en gang årligt. Overstiger virksomhedens faste personale 50, skal kommunalbestyrelsen dog træffe afgørelse om yderligere kontrol. 7, stk. 2 og 3, og 8, stk. 6 og 7, finder tilsvarende anvendelse. 10. For nødvandforsyningsanlæg, som omfattes af 6, stk. 1, nr. 6, skal der foretages én normal kontrol én gang årlig. 7, stk. 2 og 3, og 8, stk. 6 og 7, finder tilsvarende anvendelse. Stk. 2. For drikkevand, der distribueres via tankskib eller tankvogn, bestemmes arten og hyppigheden af kontrollen af kommunalbestyrelsen. 11. For vandforsyningsanlæg, som omfattes af 6, stk. 1, nr. 7, skal der kun kontrolleres for de mikrobiologiske parametre, som er angivet for normal kontrol i bilag 4. Hyppigheden fastlægges af kommunalbestyrelsen. 7, stk. 2 og 3, og 8, stk. 6 og 7, finder anvendelse. 12. For vandforsyningsanlæg, som omfattes af 6, stk. 2, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om arten og hyppigheden af kontrollen. Sted for udtagning og undersøgelse af vandprøver 13. Steder for udtagning af vandprøver, der indgår i den regelmæssige kontrol, skal godkendes af kommunalbestyrelsen sa mtid ig med, at der træffes afgørelse om kontrolordningen, jf. 6, stk Prøverne skal udtages af og undersøges på et laboratorium, der er akkrediteret hertil, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. Andre undersøgelser https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= (3 af 13) :02:46

4 15. Ved kommunalbestyrelsens foranstaltning kan der foretages undersøgelser af vandet fra vandforsyningsanlæg udover den kontrol, der er nævnt i Undersøgelserne foretages i det omfang, kommunalbestyrelsen eller By- og Landskabsstyrelsen finder det nødvendigt, herunder til bedømmelsen af klager og til afgørelse af sager om ændring af et områdes vandforsyningsstruktur. Prøverne skal udtages af og undersøges på et laboratorium efter reglerne i 14. Undersøgelserne betales af kommunalbestyrelsen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at det påhviler ejeren af ejendommens installationer at lade udføre supplerende undersøgelser af vandets kvalitet samt undersøgelser af ejendommens installationer til opsporing af eventuelle forureningskilder. Kommunalbestyrelsen kan dog kun træffe afgørelse om, at disse undersøgelser skal betales af ejeren i de tilfælde, hvor det er fundet godtgjort, at vandet fra et vandforsyningsanlæg omfattet af 6, stk. 1, ved levering til ejendommen opfylder kvalitetskravene i bekendtgørelsen. Underretningsforpligtelse 16. Hvis resultater af undersøgelser, som ejeren af et alment vandforsyningsanlæg udfører eller lader udføre af egen drift eller på baggrund af vilkår fastsat i anlæggets indvindingstilladelse eller lignende, viser, at vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal anlæggets ejer straks underrette kommunalbestyrelsen. Ejeren af et vandforsyningsanlæg skal ligeledes underrette kommunalbestyrelsen, hvis der i vandet konstateres andre kemiske eller mikrobiologiske forureninger. Forholdsregler mod utilfredsstillende vandkvalitet 17. Opfylder vandet i et vandforsyningssystem ikke de kvalitetskrav, der er fastsat i medfør af denne bekendtgørelse, eller bedømmes vandet i et vandforsyningssystem at være sundhedsfarligt, eller er der efter kommunalbestyrelsens skøn nærliggende fare for, at vandet kan blive sundhedsfarligt, træffer kommunalbestyrelsen efter lovens 62 afgørelse om, hvilke foranstaltninger, der skal træffes. Stk. 2. Opfylder vandet i et alment vandforsyningsanlæg ikke de kvalitetskrav, der er fastsat i medfør af denne bekendtgørelse, kan kommunalbestyrelsen i det påbud, som meddeles efter lovens 62, stk. 1, dispensere fra de i bilag 1 a-d fastsatte kvalitetskrav for et bestemt tidsrum, der skal fastsættes så kort som muligt, og som højst kan være 3 år. Det samme gælder for ikke-almene vandforsyningsanlæg, som producerer mere end m3 vand årligt, samt vandforsyningsanlæg omfattet af 6, stk. 1, nr Stk. 3. Der kan ikke dispenseres fra de i bilag 1d fastsatte kvalitetskrav for mikrobiologiske parametre, bortset fra kimtal ved 22 C. Stk. 4. Inden der kan dispenseres, skal der indhentes en udtalelse fra Sundhedsstyrelsen. Stk. 5. Dispensation fra de i bilag 1 a-d fastsatte kvalitetskrav kan ikke gives, hvis der er umiddelbar mulighed for at fremskaffe anden vandforsyning. Stk. 6. I forbindelse med dispensation fra de i bilag 1a-d fastsatte kvalitetskrav træffer kommunalbestyrelsen efter lovens 62 beslutning om, hvilke foranstaltninger der skal træffes i den periode, hvor dispensationen er gældende. 18. Dispensationer, der meddeles efter 17, stk. 2, skal indeholde 1) oplysning om årsagen til dispensationen, 2) oplysning om den pågældende parameter og tidligere relevante kontrolresultater, 3) oplysning om den højeste tilladte værdi i henhold til dispensationen, 4) oplysning om det geografiske område, mængden af vand, der leveres pr. dag, den berørte befolkning, og om der er nogen relevant fødevarevirksomhed der påvirkes, 5) en passende kontrolplan, om nødvendigt med øget kontrolhyppighed, 6) et sammendrag af projektet for de nødvendige udbedrende foranstaltninger, herunder en tidsplan for arbejdet og et skøn over omkostningerne og bestemmelser om revision, og 7) oplysning om varigheden af dispensationen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal på passende vis informere forbrugere, der berøres af dispensationen, om dispensationen, betingelserne herfor og om nødvendigt vejlede forbrugerne om, i hvilket omfang dispensationen kan indebære en særlig risiko. Kommunalbestyrelsen sender kopi af dispensationen til By- og Landskabsstyrelsen og Sundhedsstyrelsen. Stk. 3. I dispensationsperioden skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med de udbedrende foranstaltninger for at fastslå, om der er gjort tilstrækkelige fremskridt. Stk. 4. Påbud, der indeholder en dispensation til en vandforsyning, som har tilladelse til indvinding af mere end m3 vand årligt, skal af kommunalbestyrelsen straks sendes i kopi til By- og Landskabsstyrelsen, som sender dispensationen videre til Europa-Kommissionen. 19. Er en overskridelse af kvalitetskravene i vandet fra et vandforsyningsanlæg ikke afhjulpet inden for 3 år, jf. 17, stk. 2, kan kommunalbestyrelsen, efter ansøgning fra ejeren af vandforsyningsanlægget og efter indhentet udtalelse fra Sundhedsstyrelsen, for vandforsyningsanlægget eller for nærmere afgrænsede områder, dispensere fra de i bilag 1 a-d fastsatte kvalitetskrav. Stk. 2. Der kan ikke dispenseres fra de i bilag 1d fastsatte kvalitetskrav for mikrobiologiske parametre. Stk. 3. Dispensation fra de i bilag 1 a-d fastsatte kvalitetskrav kan ikke gives, hvis der er umiddelbar mulighed for at fremskaffe anden vandforsyning. Stk. 4. I forbindelse med dispensation fra de i bilag 1a-d fastsatte kvalitetskrav træffer kommunalbestyrelsen efter lovens 62 beslutning om, hvilke foranstaltninger der skal træffes i den periode, hvor dispensationen er gældende. Stk. 5. Dispensation fra de i bilag 1a-d fastsatte kvalitetskrav meddeles for et bestemt tidsrum, der skal fastsættes så kort som muligt, og som højst kan være 3 år. Stk. 6. Dispensationen skal indeholde oplysninger, som nævnt i 18, stk. 1. Stk. 7. I dispensationsperioden skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med de udbedrende foranstaltninger for at fastslå, om der er gjort tilstrækkelige fremskridt. Stk. 8. Kommunalbestyrelsen skal på passende vis informere forbrugere, der berøres af dispensationen, om dispensationen, om betingelserne herfor og om nødvendigt vejlede forbrugerne om, i hvilket omfang dispensationen kan indebære en særlig risiko. Stk. 9. Kommunalbestyrelsen skal straks sende kopi af dispensationen til By- og Landskabsstyrelsen, som sender den videre til Europa-Kommissionen. 20. I ganske særlige tilfælde kan kommunalbestyrelsen, efter By- og Landskabsstyrelsens og Europa-Kommissionens godkendelse meddele en yderligere dispensation. Ejeren af vandforsyningsanlægget skal sende ansøgning samt en indhentet udtalelse fra kommunalbestyrelsen herom til By- og Landskabsstyrelsen. Stk. 2. I forbindelse med ansøgning og meddelelse af dispensation efter stk. 1 finder 19 tilsvarende anvendelse. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= (4 af 13) :02:46

5 Kapitel 4 Kontrol med vandforbruget 21. Ejerne af vandforsyningsanlæg, som efter deres art ville kræve indvindingstilladelse efter lovens 20 skal registrere de vandmængder, som indvindes fra anlægget, jf. dog stk. 2. Stk. 2. For ikke-almene anlæg, som efter deres art ville kræve tilladelse efter lovens 20, stk. 1, nr. 1 og 2, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om, i hvilket omfang der skal føres kontrol med den indvundne vandmængde. 22. Måling af indvindingsmængden skal ske med en måleanordning, hvis karakter til enhver tid kan bestemmes af kommunalbestyrelsen. 23. Anlæggets ejer skal registrere dato for hver opgørelse af indvindingen og den vandmængde, der er indvundet siden sidste registrering. Registreringen skal for anlæg med en årlig tilladt indvinding på under m3 finde sted ved begyndelsen af hvert år, for anlæg med en årlig tilladt indvinding på m3 ved begyndelsen af hvert kvartal og for anlæg med en årlig tilladt indvinding på over m3 ved begyndelsen af hver måned. Stk. 2. Registreringen skal opbevares i mindst 10 år og på anmodning forevises myndighederne. 24. Anlæggets ejer skal sende indberetning til kommunalbestyrelsen om anlæggets årsindvinding, opgjort for tiden 1. januar til 31. december. Indberetningen skal ske inden den 1. februar det følgende år. Er måleranordningen udskiftet i årets løb, skal dette fremgå af indberetningen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vurderer de indberettede oplysninger, herunder størrelsen af de indvundne vandmængder. Kommunalbestyrelsen skal derefter inden den 1. april registrere indberetningerne i den fælles offentlige database for grund- og drikkevand samt boringer (Jupiter). Stk. 3. Almene vandforsyningsanlæg, som modtager vand fra andre anlæg, skal endvidere indberette størrelsen af den distribuerede vandmængde til kommunalbestyrelsen, opgjort for tiden 1. januar til 31. december. Almene anlæg, som leverer vand til andre vandforsyninger, skal oplyse om størrelsen af denne leverance. Pejlinger af vandstanden 25. Anlæggets ejer skal måle og registrere grundvandsstanden i anlæggets indvindingsboringer og omkringliggende boringer og brønde i det omfang, det er bestemt i anlæggets indvindingstilladelse. Resultaterne skal opbevares i mindst 10 år. De skal på anmodning forevises myndighederne. Stk. 2. Resultater efter stk. 1, som efter anmodning sendes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, skal sendes via den fælles offentlige database for grund- og drikkevand samt boringer (Jupiter). Kapitel 5 Tilsyn med det tekniske anlæg 26. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med det tekniske anlæg ved almene vandforsyningsanlæg og ved anlæg, der omfattes af 6, stk. 1, nr. 2 og 3. Stk. 2. Tilsynet skal bl.a. omfatte anlæggets indretning og funktion og dets vedligeholdelses- og renholdelsestilstand. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om det tekniske tilsyns hyppighed. Stk. 4. For andre vandforsyningsanlæg kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, hvorvidt der skal føres et sådant tilsyn. Kapitel 6 Andre indberetningspligter 27. Det undersøgende laboratorium skal sende resultaterne af kontrollen med vandkvaliteten efter denne bekendtgørelse til ejeren af vandforsyningsanlægget og til kommunalbestyrelsen. Hvis kvalitetskravene ikke er overholdt, skal laboratoriet også sende resultaterne til Sundhedsstyrelsen. Når kommunalbestyrelsen i medfør af 16 modtager oplysninger om andre undersøgelser af vandkvaliteten, skal den underrette By- og Landskabsstyrelsen og Sundhedsstyrelsen. Stk. 2. Det undersøgende laboratorium skal indberette resultater efter stk. 1 til kommunalbestyrelsen via den fælles offentlige database for grund- og drikkevand samt boringer (Jupiter). Formatet for indberetningen fastlægges af By- og Landskabsstyrelsen efter forhandling med KL. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sende kopi af resultaterne af tilsynet med det tekniske anlæg, jf. 26, til ejeren af anlægget, By- og Landskabsstyrelsen og Sundhedsstyrelsen. 28. Kommunalbestyrelsen skal til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse indberette de oplysninger, som kommunalbestyrelsen modtager om indvindingsmængde fra vandforsyningsanlæg og fra laboratorier om kvaliteten af vand fra vandforsyningsanlæg. Stk. 2. Oplysninger efter stk. 1 skal indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse via den fælles offentlige database for grund- og drikkevand samt boringer (Jupiter). Formatet for indberetningen fastlægges af By- og Landskabsstyrelsen efter forhandling med KL. Stk. 3. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse skal efter anmodning meddele de indberettede oplysninger til kommunalbestyrelser, Miljøcenter Aalborg, Miljøcenter Århus, Miljøcenter Ringkøbing, Miljøcenter Ribe, Miljøcenter Odense, Miljøcenter Roskilde og Miljøcenter Nykøbing Falster, By- og Landskabsstyrelsen og andre myndigheder. Kapitel 7 Information til forbrugerne om vandets kvalitet 29. Ejeren af et alment vandforsyningsanlæg skal stille den nødvendige information om vandforsyningen og drikkevandets kvalitet til rådighed for forbrugerne. Informationen skal mindst indeholde oplysninger om 1) vandforsyningens navn, adresse, telefonnummer, faxnummer, e-post, hjemmeside og eventuelle kontaktpersoner, 2) forsyningsområder, 3) indvindingsmængder og områder, hvor vandet indvindes fra, 4) vandbehandling på vandforsyningsanlægget, 5) drikkevandets kvalitet i relation til maksimale værdier fastsat i henhold til bilag 1 a-d, resultaterne af supplerende undersøgelser efter 7, stk. 3, eller kvalitetskrav fastsat ved vilkår i indvindingstilladelsen, herunder antal og resultater af https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= (5 af 13) :02:46

6 samtlige analyser, der er foretaget i henhold til denne bekendtgørelse og vilkår i indvindingstilladelsen, og 6) en generel beskrivelse af drikkevandets kvalitet, herunder værdier for almindelige parametre såsom hårdhed, jern, mangan og mikrobiologisk kvalitet, værdier for parametre af særlig lokal betydning, såsom nitrat, nikkel og fluorid, samt oplysninger om overskridelser af maksimale værdier fastsat i henhold til bilag 1 a-d, resultaterne af supplerende undersøgelser efter 7, stk. 3, eller kvalitetskrav fastsat ved vilkår i indvindingstilladelsen. Stk. 2. Ejeren af det almene vandforsyningsanlæg skal mindst én gang om året opdatere oplysninger efter stk. 1. Stk. 3. Ejeren af det almene vandforsyningsanlæg skal mindst én gang om året offentliggøre oplysninger omfattet af stk. 1, nr. 1 og nr. 6, i et trykt medie, som er til rådighed for alle forbrugere af vand fra det almene vandforsyningsanlæg, f.eks. et omdelt lokalblad, en lokal vejviser eller en hustandsomdelt folder. Det skal af det offentliggjorte materiale fremgå, hvor og hvordan forbrugeren kan indhente yderligere oplysninger om forhold under stk. 1, nr Kapitel 8 Klage 30. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan påklages til Miljøklagenævnet efter reglerne i lovens kapitel 13. Stk. 2. By- og Landskabsstyrelsens afgørelser kan ikke påklages. Kapitel 9 Straf 31. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der 1) ikke lader foretage regelmæssige undersøgelser af anlæggets vandkvalitet i overensstemmelse med 6-14, 2) undlader at underrette kommunalbestyrelsen efter 16, 3) undlader at kontrollere, registrere eller indberette vandmængder eller grundvandsstand efter 21, stk. 1, 23, stk. 1, 24, stk. 1 og 3, og 25, 4) tilsidesætter afgørelser efter 7, stk. 3, 15, stk. 2, 21, stk. 2, og 22, 5) undlader at opbevare registrering eller resultater eller nægter at forevise disse efter anmodning, jf. 23, stk. 2, og 25, 6) undlader at indsende resultater i overensstemmelse med 27, stk. 1 og 2, eller 7) undlader at stille information til rådighed eller at offentliggøre denne i overensstemmelse med 29. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Kapitel 10 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 32. Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. december Stk. 2. Bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg ophæves. Miljøministeriet, den 11. december 2007 Troels Lund Poulsen / Anne-Marie V. Rasmussen Kvalitetskrav til drikkevandets hovedbestanddele Bilag 1 a Hvor intet andet er anført, er der i tabellerne tale om højst tilladelige værdier. Vandkvalitetskrav Parameter Enhed Værdi ved Værdi ved Værdi ved afgang fra indgang til forbrugers vandværk 1) ejendom 2) taphane) Farve 4) mg Pt/l 5 8) Turbiditet 4) FTU 0,3 8) 1 1 Lugt Smag Temperatur ºC Subjektiv bedømmelse ph 7 8,5 Ledningsevne ms/m Bemærkninger Vandet må ikke have en afvigende smag og lugt, desinfektionsmidler undtaget Det bør tilstræbes, at vandet er højst 12ºC ved taphanen Vandet må ikke være kalkaggressivt Vandets ledningsevne bør som minimum være 30 ms/m https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= (6 af 13) :02:46

7 NVOC mg C/l Inddampningsrest 4) mg/l Calcium mg Ca/l Magnesium mg Mg/l Hårdhed, total ºdH Natrium mg Na/l Kalium mg K/l Ammonium 5)6)14) mg NH4 /l 0,05 0,05 0,05 Jern 6) mg Fe/l 0,1 0,2 0,2 Mangan 6) mg Mn/l 0,02 0,05 0,05 Bikarbonat mg HCO3 /l Indholdet bør ikke overstige 200 mg/l Vandets hårdhed bør ligge mellem 5º og 30º dh Indholdet bør være over 100 mg/l Klorid mg Cl/l Sulfat mg SO4 /l Nitrat mg NO3 /l Nitrit 6)7) mg NO2 /l 0,01 8) 0,1 0,1 Totalt fosforindhold 4) 12) mg P/l 0,15 0,15 0,15 Fluorid mg F/l 1,5 1,5 1,5 Ilt 4) mg O2 /l 9) 5 Minimumskrav Aggressiv kuldioxid 4) 10) mg CO2 /l Svovlbrinte 4)10) mg H2 S/l 0,05 0,05 0,05 Metan 4)10) mg CH4 /l 0,01 0,01 0,01 Klor, frit og total 4)11) mg Cl/l Indholdet bør være mindst muligt under samtidig overholdelse af de mikrobiologiske krav 1) Prøven udtages fra afgangsledning eller rentvandsbeholder på vandværket. 2) Prøven udtages ved indgang til bygning (ved vandmåler eller nærmeste taphane herefter), når vandet har løbet så længe, at det vand, der står i installationer og stikledning, er udskyllet, og vandet har løbet i mindst 5 minutter. 3) Prøven udtages efter en af By- og Landskabsstyrelsen anvist metode. 4) Undersøgelserne foretages efter en af By- og Landskabsstyrelsen anvist metode. 5) For at undgå overskridelse af nitritgrænseværdien i ledningsnet skal indholdet i iltet og filtreret vand være mindre end 0,05 mg/ l, dog kan ammoniumindhold op til 0,5 mg/l accepteres, når drikkevandet ikke filtreres på vandværket, og ammoniumindholdet i øvrigt ikke omdannes til nitrit i ledningsnettet. 6) Overskridelser som følge af fornyelse af filtermaterialer kan forekomme, men bør indskrænkes mest muligt. 7) Indholdet skal være mindre end 0,5 mg/l ved desinfektion med kloramin. 8) Såfremt det kan dokumenteres, at kvalitetskravet ved indgang til ejendom er overholdt, kan der tillades højere værdi ved afgang fra vandværk dog maksimalt værdien ved indgang til ejendom. 9) Iltindholdet skal være så højt, at minimumsgrænseværdien ved indgang til ejendom på 5 mg/l overholdes. 10) De angivne grænser svarer til detektionsgrænsen for de anvendte metoder. 11) Eller rest af andet desinfektionsmiddel. 12) Højere værdi kan tillades dog maksimalt 0,3 mg/l, hvis det kan dokumenteres, at fosforindholdet skyldes geologiske aflejringer i grundvandsmagasinet og det ikke er muligt at forbedre vandkvaliteten 13) Højere værdi kan tillades dog maksimalt 20 mg/l, hvis det kan dokumenteres, at kaliumindholdet skyldes geologiske aflejringer i grundvandsmagasinet og det ikke er muligt at forbedre vandkvaliteten 14) Indholdet skal være mindre end 0,2 mg/l ved desinfektion med kloramin. Bilag 1 b Kvalitetskrav til uorganiske sporstoffer Parameter Enhed Værdi ved indgang til ejendom 1) Vandkvalitetskrav Værdi ved forbrugers taphane 2) Bemærkninger til værdien ved forbrugers taphane Aluminium µg Al/l Antimon µg Sb/l 2 5 Beregnet gennemsnitsværdi 3) Arsen µg As/l 5 10 Beregnet gennemsnitsværdi3) Barium µg Ba/l Bly µg Pb/l 5 10 Beregnet gennemsnitsværdi 3) Bor µg B/l ) 1000 Cadmium µg Cd/l 2 5 Beregnet gennemsnitsværdi 3) Krom µg Cr/l Beregnet gennemsnitsværdi 3) Cyanid µg CN/l Kobber µg Cu/l Efter henstand 12 timer i forbrugerens installation Kviksølv 5) µg Hg/l 1 1 Nikkel µg Ni/l Beregnet gennemsnitsværdi 3) Selen µg Se/l Sølv 6) µg Ag/l Tin µg Sn/l Zink µg Zn/l Halogenholdige omdannelsesprodukter Chlorit 7) µg ClO2- /l Chlorat 7) µg ClO3- /l Sum af chlorit og chlorat µg/l Efter henstand 12 timer i forbrugerens installation Beregnet gennemsnitsværdi 3 ) Efter henstand 12 timer i forbrugerens installation https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= (7 af 13) :02:46

8 Bromat 8) µg BrO3 /l Radioaktivitetsindkatorer Tritium 9)10) Bq/l Total indikativ dosis 9)10) msv/år 0,1 0,1 1) Prøven udtages ved indgangen til bygning (ved vandmåler eller nærmeste taphane herefter), når vandet har løbet så længe, at det vand, der står i installationer og stikledning, er udskyllet, og vandet har løbet i mindst 5 minutter. Hvis vandværket kan dokumentere, at der ikke sker en tilførsel af metaller i ledningsnettet, kan målingen i stedet foretages ved afgang fra vandværket jf. bilag 6. 2) Prøven udtages af forbrugerens taphane efter en af By- og Landskabsstyrelsen anvist måde. 3) Gennemsnitsværdien bestemmes efter en af By- og Landskabsstyrelsen anvist metode. 4) Det bør tilstræbes at levere vand med så lavt et indhold af bor som muligt og bedst under 300 µg/l. 5) Det bør tilstræbes at levere vand med så lavt et indhold af kviksølv som muligt og bedst under 0,1 µg/l. 6) Bestemmes kun hvis der anvendes sølv som materiale eller kemikalie. 7) Nedbrydningsprodukterne er til stede i den anvendte kloropløsning og vil kunne øges yderligere ved henstand på vandværket. 8) Bestemmes kun ved desinfektion med klor, ozon eller lignende stærkt iltende stoffer. 9) Målingen foretages på udvalgte stationer på nationalt plan. 10) Målingen foretaget på en af By- og Landskabsstyrelsen anvist metode. Bilag 1 c Kvalitetskrav til organiske mikroforureninger Vandkvalitetskrav Parameter Værdi ved afgang fra vandværk 1) µg/l Værdi ved indgang til ejendom 2) µg/l Værdi ved forbrugers taphane 3) µg/l Klorholdige opløsningsmidler Flygtige organiske klorforbindelser 4)13) Sum af flygtige organiske klorforbindelser 4) Vinylchlorid 0,3 0,3 0,5 Chlorbenzener mono-, di- og tri Sum af trihalomethaner 5) Indhold i olieprodukter Alkylbenzener 6) Benzen 6) Naftalen 6)7) Methyl-tertiær-butylether MTBE 6) Bemærkninger Værdien gælder for hvert enkelt stof Sumværdien kan kun anvendes, hvis koncentrationen af enkeltstofferne er under 1 µg/l Værdien gælder for hvert enkelt stof Kloringen bør gennemføres, så indholdet bliver lavest muligt Bestemmes som summen af 1-methyl-3-ethylbenzen, 1,2,4-trimethylbenzen og 1,3,5-trimethylbenzen Stoffet indgår i benzinprodukter Det bør tilstræbes, at indholdet er under 2 µg/l. 1,2-dibromethan 6) 0,018) 0,018) 0,01 8) Stoffet indgik i de gamle blyholdige benzinprodukter Total olie 6)9) PAH forbindelser 7) Fluoranthen 0,1 0,1 0,1 Benzo(a)pyren 0,01 0,01 0,01 Sum af benzo(b)fluoranthen, benzo(k) fluoranthen, benzo(ghi)perylen og indeno(1,2,3-cd)pyren Pesticider 10) Aldrin, dieldrin, heptachlor, heptachlorepoxid 0,1 0,1 0,1 0,03 0,03 0,03 Andre pesticider 0,1 0,1 0,1 Sum af alle pesticider 0,5 0,5 0,5 Fenoler Sum af octylphenol og nonylphenol Øvrige fenoler 14) 0,5 0,5 0,5 Klorfenoler Pentachlorphenol 0,011 1) 0,011 1) 0,011 1) Øvrige klorfenoler 0,1 0,1 0,1 Værdien gælder for hvert enkelt pesticid Værdien gælder for hvert enkelt pesticid Værdien gælder for hver enkelt type fenol Værdien gælder for hver enkelt type klorfenol Phthalater Di-ethyl-hexyl-phthalat (DEHP) Sum af øvrige phthalater Detergenter Anioniske detergenter 9) Målt som natriumlaurylsulfat Materiale monomerer 12) Acrylamid 0,1 0,1 0,1 Acrylonitril 0,05 0,05 0,1 Anvendelse af kemikalier med indhold heraf bør undgås til vandbehandling https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= (8 af 13) :02:47

9 Epichlorhydrin 0,1 0,1 0,1 Formaldehyd Styren 0,2 0,2 1 Vinylchlorid 0,3 0,3 0,5 1) Prøven udtages fra afgangsledning eller rentvandsbeholder på vandværket. 2) Prøven udtages ved indgangen til bygning (ved vandmåler eller nærmeste taphane herefter), når vandet har løbet så længe, at det vand, der står i installationer og stikledning, er udskyllet, og vandet mindst har i løbet 5 minutter. 3) Prøven udtages efter en af By- og Landskabsstyrelsen anvist metode. 4) Ved flygtige organiske klorforbindelser forstås di-, og trichlormethan, dichlorethener, 1,2-dichlorethan, trichlorethen og trichlorethaner, tetrachlorethen og tetrachlorethaner. 5) Ved trihalomethaner forstås summen af det indhold af trichlormethan, dichlorbrommethan, chlordibrommethan og tribrommethan, som dannes ved kloring af vandets naturlige indhold af organisk stof. 6) Indikator for olie- og benzinprodukter. 7) Indikator for tjæreprodukter. 8) Det angivne kvalitetskrav kan ikke bestemmes med en metode, der er almindelig anvendt i laboratoriet. Der må, indtil bedre teknikker er udviklet, anvendes en metode, der har en detektionsgrænse på højst 0,05 µg/l. 9) Undersøgelserne foretages efter en af By- og Landskabsstyrelsen anvist metode. 10) Ved pesticider forstås organiske insekticider, herbicider, fungicider, nematocider, acaricider, algicider, rodenticider og slimicider samt lignende produkter (bl.a. vækstregulatorer) og deres metabolitter, nedbrydnings- og reaktionsprodukter. 11) Det angivne kvalitetskrav kan ikke bestemmes tilstrækkeligt godt med en metode, der er almindelig anvendt i laboratoriet. Der må, indtil bedre teknikker er udviklet, anvendes en metode, der har en detektionsgrænse på højst 0,01 µg/l. 12) Det angivne kvalitetskrav henviser til indholdet af monomerer i vandet beregnet efter specifikationerne for den maksimale migration fra tilsvarende polymere produkter i kontakt med drikkevandet. 13) Hvis indholdet af kloroform i råvandet er større end 1 µg/l skal det udredes om kilden er naturlig eller forureningsbestemt. Hvis indholdet er naturlig kan der tillades en højere værdi dog maksimalt 10 µg/l. 14) Kvalitetskravet gælder ikke for naturligt forekommende fenoler, som ikke reagerer med klor. Bilag 1 d Kvalitetskrav til mikrobiologiske parametre Parameter1) Enhed Vandkvalitetskrav Værdi ved afgang fra vandværk 2) Værdi ved indgang til ejendom 3) Coliforme bakterier Pr. 100 ml i.m. 4) i.m. 4) Escherichia coli (E. coli) Pr. 100 ml i.m. 4) i.m. 4) Kimtal ved 37 C Pr. ml 5 20 Kimtal ved 22 C Pr. ml ) 200 Enterokokker Pr. 100 ml i.m. 4) i.m. 4) Clostridium perfringens, herunder sporer 6) Pr. 50 ml i.m. 4) i.m. 4) 1) Undersøgelserne foretages efter en af By- og Landskabsstyrelsen anvist metode. 2) Prøven udtages fra afgangsledning eller rentvandsbeholder på vandværket. 3) Prøven udtages ved indgangen til bygning (ved vandmåler eller nærmeste taphane herefter), når vandet har løbet så længe, at det vand, der står i installationer og stikledning, er udskyllet, og vandet har løbet i mindst 5 minutter. 4) i.m. = ikke målelig ved den anviste metode. 5) Værdien gælder for desinficeret vand. 6) Parameteren bestemmes kun, hvis vandet hidrører fra eller påvirkes af overfladevand. Bilag 2 Forenklet kontrol (på ikke almene vandforsyningsanlæg) Vandets udseende og lugt 1) ph Ledningsevne Coliforme bakterier Nitrat Escherichia coli (E. coli) Totalt fosforindhold Kimtal ved 22 C Clostridium perfringens, herunder sporer 2) 1) Subjektiv bedømmelse 2) Undersøgelsen foretages kun, hvis der sker tilledning af overfladevand. Begrænset kontrol (i vandforsyningsanlægs ledningsnet) Bilag 3 Vandets udseende 1)2) Nitrit 3) Lugt og smag Klor, frit og total 4) Ledningsevne Aluminium 5) Temperatur Coliforme bakterier ph Escherichia coli (E. coli) Ammonium 6) Kimtal ved 37 C7) Jern Kimtal ved 22 C Ilt PAH-forbindelser 8) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= (9 af 13) :02:47

10 1) Subjektiv bedømmelse. 2) Omfatter bl.a. farve og uklarhed. 3) Kun påkrævet, når vandet desinficeres med kloramin, eller når ammoniumindholdet i sidste prøve af vandværksvandet (bilag 4 og 5) overstiger 0,05 mg/l. 4) Eller rest af andet desinfektionsmiddel. Analysen foretages kun, hvis vandet desinficeres; analyser for frit og totalt klor skal foretages på prøveudtagningsstedet. 5) Kun nødvendig, hvis der anvendes aluminiumholdige vandbehandlingskemikalier, eller hvis kalkaggressivt vand transporteres i beton- eller cementrør. 6) Måles kun ved kloramintilsætning. 7) Bestemmes kun på indikation af mikrobiel forurening eller ved ledningsbrud. 8) Hvis der i vandforsyningsanlægget er anvendt vandrør af jern med indvendige tjærebelægninger, foretages undersøgelsen for de i bilag 1 nævnte PAH-forbindelser med hyppigheden anført i bilag 10 for kontrol med organiske mikroforureninger: Bilag 4 Normal kontrol (på vandværket) Vandets udseende 1)2) Nitrat Lugt og smag Nitrit Temperatur Sulfat 3) ph Totalt fosforindhold 3) Ledningsevne Klor, frit og total 4) NVOC Coliforme bakterier Ammonium Escherichia coli (E. coli) Jern Kimtal ved 37 C Mangan Kimtal ved 22 C Klorid Enterokokker 5) Fluorid Clostridium perfringens, herunder sporer 6) 1) Subjektiv bedømmelse. 2) Omfatter bl.a. farve og uklarhed. 3) For vandforsyningsanlæg med en årlig udpumpet vandmængde på over m3, kan analysen udelades, hvis de værdier, der er fremkommet ved undersøgelserne i de foregående 2 år, har været ensartede og væsentligt under kvalitetskravene i bilag 1, og der ikke er påvist forhold, som vil kunne forringe vandets kvalitet. 4) Eller rest af andet desinfektionsmiddel. Analysen foretages kun, hvis vandet desinficeres; analyser for frit og totalt klor skal foretages på prøveudtagningsstedet. 5) Enterokokker måles kun ved fund af E. coli. 6) Undersøgelsen foretages kun, hvis vandet hidrører fra eller påvirkes af overfladevand. Bilag 5 Udvidet kontrol (på vandværket) Farve Klorid Turbiditet Sulfat Lugt og smag 1) Nitrat Temperatur Nitrit ph Totalt fosforindhold Ledningsevne Fluorid Inddampningsrest Ilt NVOC Aggressiv kuldioxid Calcium Svovlbrinte 2) Magnesium Metan 2) Hårdhed, total Klor, frit og total 3) Natrium Coliforme bakterier Kalium Escherichia coli (E. coli) Ammonium Kimtal ved 37 C Jern Kimtal ved 22 C Mangan Enterokokker 4) Bikarbonat Clostridium perfringens, herunder sporer 5) 1) Subjektiv bedømmelse. 2) Undersøgelsen foretages kun, hvis parameteren er påvist i boringskontrollen. 3) Eller rest af andet desinfektionsmiddel. Analysen foretages kun, hvis vandet desinficeres; analyser for frit og totalt klor foretages på prøveudtagningsstedet. 4) Enterokokker måles kun ved fund af E. coli. 5) Undersøgelsen foretages kun, hvis vandet hidrører fra eller påvirkes af overfladevand. Bilag 6 Kontrol med uorganiske sporstoffer(i vandforsyningsanlægs ledningsnet1) eller på vandværket) Uorganiske sporstoffer måles i det landsdækkende grundvandsmoniteringsprogram GRUMO. Resultater herfra har godtgjort, at det for vandværker med en årlig udpumpet vandmængde på op til m3 kun er påkrævet at måle for et reduceret måleprogram som anført nedenfor. Vandværker over denne størrelse skal analysere for alle stofferne under henvisning til forsigtighedsprincippet. By- og Landskabsstyrelsen kan ændre undersøgelsesprogrammerne ved den årlige revision af bilagene. For vandværker med en årlig udpumpet vandmængde over m 3 skal der kontrolleres for: Aluminium 2) Krom, total Antimon Cyanid 3) Arsen Kobber Barium Kviksølv Bly Nikkel Bor Selen Bromat 4) Sølv 5) Cadmium Zink For vandværker med en årlig udpumpet vandmængde op til og med m 3 skal der kontrolleres for: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= (10 af 13) :02:47

11 Aluminium 2) Cyanid 3) Arsen Nikkel Bor Sø lv 5) Bromat 4) 1) Prøven udtages ved indgangen til bygning (ved vandmåler eller nærmeste taphane herefter), når vandet har løbet så længe, at vandet, der står i installationer og stikledning, er udskyllet, og vandet mindst har løbet i 5 minutter. Vandværket er ansvarlig for vandkvaliteten frem til indgang til forbrugernes ejendom, men hvis vandværket kan dokumentere, at der ikke sker en tilførsel af metaller i ledningsnettet, kan målingen i stedet foretages ved afgang fra vandværket. Særligt bly, kobber, nikkel og zink vil kunne tilføres i ledningsnettet. 2) Analysen foretages, hvor grundvandets ph er mindre end 6. 3) Måles kun, hvis der i indvindingsoplandet findes forureningskilder hertil som f.eks. gasværksgrunde, lossepladser, saltoplag eller galvaniseringsanstalter, hvor der har været anvendt eller anvendes cyanid. 4) Analysen foretages kun, hvis vandet desinficeres med klor, ozon eller lignende stærkt iltende stoffer. 5) Analysen foretages kun, hvis der foretages desinfektion af tanke o.l. med sølvforbindelser. Bilag 7 Obligatoriske Kontrol med organiske mikroforureninger (på vandværket) Pesticider og nedbrydningsprodukter Aromater: Benzen Toluen Xylener Naftalen Organiske klorforbindelser Undersøgelsen skal mindst indeholde følgende stoffer: Trichlormethan Tetrachlormethan Trichlorethen Tetrachlorethen 1,1,1-trichlorethan 1,2-dichlorethan Obligatoriske ved særlige betingelser Vinylchlorid PAH-forbindelser: Benz(a)pyren Benz(b)fluoranthen Benz(k)fluoranthen Benz(ghi)perylen Indeno(1,2,3-cd)pyren Fluoranthen Trihalomethaner: Trichlormethan Dichlorbrommethan Chlordibrommethan Tribrommethan Andre stofgrupper tilpasset efter de mulige forureningskilder Fenoler f.eks. Phenol 2-methylphenol 3-methylphenol 4-methylphenol 2,3-dimethylphenol 2,4-dimethylphenol 2,5-dimethylphenol 2,6-dimethylphenol Anioniske detergenter Olieprodukter: Alkylbenzener målt ved summen af indikatorstofferne: 1- methyl-3-ethylbenzen, 1,2,4-trimethylbenzen, 1,3,5- trimethylbenzen Benzen Naftalen Methyl-tertiær-butylether, MTBE 1,2-dibrommethan Total olie Bemærkninger Undersøgelse omfatter de pesticider og nedbrydningsprodukter (p.t. 23), som er angivet i Miljøstyrelsens tilsynsvejledning nr. 3/2005. Undersøgelsen omfatter derudover andre pesticider, som vides at være anvendt i vandindvindingsområdet, og som vurderes at kunne udgøre en trussel for grundvandet. Såfremt der ikke tidligere har været foretaget undersøgelser for aromater, kan screening anvendes, hvor eventuelle fund følges op med en specifik analyse til fastlæggelse af stof og koncentration. Såfremt der ikke tidligere har været foretaget undersøgelser for organiske klorforbindelser, kan screening anvendes, hvor eventuelle fund følges op med en specifik analyse til fastlæggelse af stof og koncentration. Denne parameter bestemmes, hvis der er konstateret indhold af triog/eller tetrachlorethen. Undersøgelse foretages, hvis der i indvindingsoplandet er arealer forurenede med olie-, tjære- eller asfaltprodukter, herunder f.eks. fra tankstationer og gasværksgrunde. Undersøgelsen foretages kun, hvis vandet desinficeres med klor, ozon og lignende stærkt iltende stoffer. Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 1997, om boringskontrol på vandværker, særligt bilag 1 (Beskrivelse af de enkelte punktkilder) og 2 (Liniekilder) Undersøgelsen fastlægges ud fra et nærmere kendskab til forureningskilden. Hvis kilden er ukendt, kan der være behov for at analysere for samtlige anførte parametre. Boringskontrol (i de enkelte indvindingsboringer) Bilag 8 Temperatur ph Ledningsevne Inddampningsrest NVOC Nitrat Nitrit Totalt fosforindhold Fluorid Ilt https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= (11 af 13) :02:47

12 Calcium Aggressiv kuldioxid Magnesium Svovlbrinte 1) Natrium Metan 1) Kalium Aluminium 2) Ammonium Nikkel Jern Arsen 3) Mangan Barium 3) Bikarbonat Bor 3) Klorid Pesticider og nedbrydningsprodukter 4) Sulfat Andre organiske mikroforureninger 5) 1) Undersøgelserne foretages, hvis der er begrundet mistanke om tilstedeværelse af henholdsvis metan og svovlbrinte, eller hvis nitratindholdet er mindre end 3 mg/l. 2) Undersøges, hvis ph i grundvandet er under 6. 3) Antallet af prøver til undersøgelse kan nedsættes til en tredjedel af den angivne hyppighed i bilag 10, når 3 på hinanden følgende prøveudtagninger har vist ensartede og væsentligt lavere indhold end de angivne kvalitetskrav, og der ikke er kilder til forurening med disse stoffer. 4) Undersøgelsen omfatter de pesticider og nedbrydningsprodukter (p.t. 23), som er angivet i Miljøstyrelsens tilsynsvejledning nr. 3/2005, sammen med andre pesticider, som vides at være anvendt i vandindvindingområdet, og som vurderes at udgøre en trussel for grundvandet. 5) Analyser for organiske mikroforureninger vælges efter de forureningskilder, der er i området (se kontrol med organiske mikroforureninger i bilag 7). Bilag 9 Kontrolhyppighed ved begrænset kontrol (i vandforsyningens ledningsnet) For vandforsyningsanlæg med en produceret eller distribueret vandmængde på m3 om året eller derover skal der mindst foretages det nedennævnte antal årlige undersøgelser, jf. bilag 3. For vandforsyningsanlæg med en produceret eller distribueret vandmængde på 4,2 mio. m3 om året eller derover udregnes kontrolhyppigheden i henhold til følgende formel: 37 undersøgelser pr. år + 3 undersøgelser pr. år for hver yderligere påbegyndt produceret eller distribueret vandmængde på m3 /år. Antallet af undersøgelser kan maksimalt nedsættes som angivet i tabellens kolonne Nedsat kontrolhyppighed. Det kan kun ske, hvis de værdier, der er fremkommet ved undersøgelserne i de foregående 2 år, har været ensartede og væsentligt under kvalitetskravene i bilag 1, og der ikke er påvist forhold, som vil kunne forringe vandets kvalitet. Distribueret eller produceret vandmængde Kontrolhyppighed Nedsat kontrolhyppighed m3 pr. år Undersøgelser pr. år Undersøgelser pr. år /2 1) 1/2 1) ) Den anførte brøk skal forstås således, at ½ betyder en prøveudtagning hvert andet år. Bilag 10 Kontrolhyppighed (på vandforsyningsanlæg og i de tilhørende indvindingsboringer) For vandforsyningsanlæg med en produceret eller distribueret vandmængde på m3 om året eller derover skal der mindst foretages det nedennævnte antal årlige undersøgelser, jf. bilag 4-8. For vandforsyningsanlæg med en produceret eller distribueret vandmængde mellem 14 mio.- 35 mio. m3 om året gælder følgende: Kontrolhyppigheden fastsættes samlet for den normale kontrol og den udvidede kontrol i henhold til følgende formel: 7 undersøgelser pr. år + 1 undersøgelser pr. år for hver yderligere påbegyndt produceret eller distribueret vandmængde på 3,5 mio. m3 pr. år. Fordelingen mellem normal og udvidet kontrol fastlægges af kommunalbestyrelsen, med hovedvægt af prøver på normal kontrol. For kontrol med organiske mikroforureninger anvendes ligeledes formlen: 7 undersøgelser pr. år + 1 undersøgelse pr. år for hver yderligere påbegyndt produceret eller distribueret vandmængde på 3,5 mio. m3 pr. år. Kontrol med sporstoffer foretages med samme hyppighed som den valgte for udvidet kontrol. Hyppigheden af boringskontrollen fastlægges af kommunalbestyrelsen. Distribueret eller produceret vandmængde m3 pr. år Undersøgelser pr. år Normal kontrol Udvidet kontrol Kontrol med sporstoffer Kontrol med organiske mikroforureninger /21) 1/21) 1/21) 1/21) 1/51) /21) 1/21) 1/21) 1/21) 1/51) /41) /41) /31) /31) /31) /31) /31) Boringskontrol https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= (12 af 13) :02:47

13 Antallet af undersøgelser for den enkelte parameter i kontrol med sporstoffer og kontrol med organiske mikroforureninger kan nedsættes efter nedenstående skema, når flere på hinanden følgende prøveudtagninger har vist ensartede og væsentligt lavere indhold end de angivne kvalitetskrav, og der ikke er kilder til forurening med disse stoffer. For vandforsyningsanlæg med en årlig udpumpet vandmængde på over m3 pr. år kræves 3 på hinanden følgende undersøgelser, mens der for vandforsyningsanlæg under denne størrelse kræves 2 på hinanden følgende undersøgelser. Distribueret eller produceret vandmængde i m3 pr. år Kontrol med sporstoffer Kontrol med organiske mikroforureninger 2) /6 1) 1/4 1) /6 1) 1/4 1) /3 1) 1/2 1) /3 1) /3 1) 3/2 1) /3 1) /3 1) 5/2 1) /3 1) /3 1) 7/2 1) 1) Den anførte brøk skal forstås således, at 1/6 betyder en undersøgelse hvert sjette år, mens 1/5 betyder en undersøgelse hvert femte år, 1/4 betyder en undersøgelse hvert fjerde år, 1/3 betyder en undersøgelse hvert tredje år, og 1/2 betyder en undersøgelse hvert andet år. 2/3 betyder, at der skal foretages en 2 undersøgelser i løbet af tre år, mens 3/2, 5/2 og 7/2 angiver, at der i løbet af to år skal foretages henholdsvis 3, 5 og 7 undersøgelser. For boringskontrollen foretages undersøgelser fra boringer i turnus, således at alle boringer undersøges hvert 5., 4. eller 3. år. 2) Efter yderligere to undersøgelser uden fund kan hyppigheden reduceres yderligere for vandværker med en årlig udpumpet vandmængde over m3, hvis der ikke er kilder til forurening med disse stoffer. Dog skal vandværker med en årlig udpumpet vandmængde på mellem m3 og m3 mindst foretage én undersøgelse hvert andet år, mens vandværker med en årlig udpumpet vandmængde på over m3 mindst skal foretage én undersøgelse hvert år. Officielle noter 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv nr. 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand, (EF-tidende 1998 nr. L 330, s. 32). 2) Rørcenteranvisning 003, juli 2000 udarbejdet af Økonomi- og Erhvervsministeriet og Miljøministeriet kan findes på www. blst.dk https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= (13 af 13) :02:47

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Lugt og smag Organoleptisk undersøgelse, hvor det vurderes om vandet er fri for lugt og smager normalt Temperatur Det bør tilstræbes,

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand -1 - Forbrugerne stiller krav til kvaliteten af et. Og krav til information fra vandværker/vandforsyninger. Kravene til information i forhold til forbrugerne skærpes yderligere. Bekendtgørelse nr. 1449

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand - 1 - Forbrugerne stiller krav til kvaliteten af et. Og krav til information fra vandværker/vandforsyninger. Kravene til information i forhold til forbrugerne skærpes yderligere. Bekendtgørelse nr. 1024

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Høringsudkast til vejledning

Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Høringsudkast til vejledning Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Høringsudkast til vejledning 29. august 2013 Indhold 1. Indledning... 7 1.1 Definitioner... 8 2. Vandkvalitet... 10 2.1 Generelt... 10 2.2 Fastsættelse af

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand Kvalitetskrav til drikkevand Kravene til drikkevand fremgår af Drikkevandsbekendtgørelsen (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. dec. 2007). Bekendtgørelsen indeholder mindste og/eller højst

Læs mere

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse:

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Temperatur ved prøvetagning: For høj temperatur på drikkevandet påvirker smagsindtrykket og kan give risiko for bakterievækst. Der er

Læs mere

Ord forklaring af analyse rapporter

Ord forklaring af analyse rapporter Ord forklaring af analyse rapporter Den kemiske analyse Farvetal Et højt farvetal er udtryk for, at vandet ikke er farveløst, men mere eller mindre gulligt. Denne gulfarvning skyldes som regel et højt

Læs mere

enterokokker, pr. 100 ml. i.m. DS/EN7899/2 Kimtal v. 37, pr.100 ml. 5 DS/EN6222 2254 Farvetal Pt mg/l 5 DS/EN7887 5%

enterokokker, pr. 100 ml. i.m. DS/EN7899/2 Kimtal v. 37, pr.100 ml. 5 DS/EN6222 2254 Farvetal Pt mg/l 5 DS/EN7887 5% Direkte undersøgelse * Temperatur Lugt Smag Farve Prøvested Prøvedato Prøvetager Modtaget på Lab Udseende MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE Resultat Vandkvalitetskrav Analysemetode Coliforme bakterier, pr. 100

Læs mere

ANALYSEORDBOG. 1,1,1-trichlorethan Se organiske chlorforbindelser. 1,2-dichlorethan Se organiske chlorforbindelser.

ANALYSEORDBOG. 1,1,1-trichlorethan Se organiske chlorforbindelser. 1,2-dichlorethan Se organiske chlorforbindelser. ANALYSEORDBOG 1,1,1-trichlorethan Se organiske chlorforbindelser. 1 1,2-dichlorethan Se organiske chlorforbindelser. A Aggressiv kuldioxid (CO2) Forekommer hvor jorden er kalkfattig. Kuldioxid er en svag

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Analyseordbog. Uddrag fra vejledningen "Analyser" af

Analyseordbog. Uddrag fra vejledningen Analyser af Uddrag fra vejledningen "Analyser" af Uddrag Foreningen fra vejledningen af Vandværker "Analyser" i Danmark af (FVD) Foreningen 2012 af Vandværker i Danmark Bilag 7. (FVD) 2012 Analyseordbog 1 1,1,1-trichlorethan

Læs mere

Hvad fortæller en drikkevandsanalyse?

Hvad fortæller en drikkevandsanalyse? Hvad fortæller en drikkevandsanalyse? Den bakteriologiske vandanalyse Kimtal, 22 C Dette kimtal giver et udtryk for antallet af "kuldeelskende" bakterier, der kan være naturligt forekommende i naturen,

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Drikkevandsforureninger 2010 Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Organisation Embedslægerne arbejder i Sundhedsstyrelsens lokalkontorer i regionerne Der er lokalkontorer i følgende byer: Embedslægerne

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. marts 2014. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) 5. marts 2014. Nr. 231.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. marts 2014. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) 5. marts 2014. Nr. 231. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. marts 2014 5. marts 2014. Nr. 231. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) I medfør af 73, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879

Læs mere

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Eva Høy Engelund, ph. d. (food science) Miljø og Toksikologi, DHI ehe@dhigroup.com 4516 9096 18. Marts 2015, Odense Indhold Hvor findes reglerne,

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1 I medfør af 73, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, 15, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, 23, 51 og 61, stk. 4, i

Læs mere

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse og historie Kostræde Ny vandværk er et privat vandværk, som er organiseret som et A.m.b.a. og beliggende på Højdevej 18, 4750 Lundby, matrikel nr. 25cu Kostræde

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk Tilstandsrapport og status Stokkebro Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER GRØNT REGNSKAB FOR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDENDE OPLYSNINGER... 3 1.1 Virksomhed... 3 1.2 Branche... 3 1.3 Organisation... 3 1.4 Andelshavere pr.

Læs mere

Kastrup Nedervindinge Vandværk

Kastrup Nedervindinge Vandværk Kastrup Nedervindinge Vandværk Beskrivelse og historie Kastrup Nedervindinge Vandværk er et privat vandværk og beliggende på Engvej 13, 4760 Vordingborg, matrikel nr. 9i Neder Vindinge By, Kastrup. Vandværket

Læs mere

Tilstandsrapport og status Beauvais

Tilstandsrapport og status Beauvais Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Beauvais Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk Tilstandsrapport og status Gjerrild Nordstrands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

A/S Storebælt Storebæltsvej 70 4220 Korsør

A/S Storebælt Storebæltsvej 70 4220 Korsør A/S Storebælt Storebæltsvej 70 4220 Korsør Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tilladelse til membranfilter til drikkevand på Sprogø

Læs mere

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage Indsatsplan for Skagen Klitplantage Skrevet af Gruppe A213, Aalborg Universitet, 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det siger loven om indsatsplaner... 3 Baggrund... 4 Sammenfatning...

Læs mere

Beskrivelse af Kindvig Sageby Vandværk

Beskrivelse af Kindvig Sageby Vandværk Beskrivelse af Kindvig Sageby Vandværk Beskrivelse og historie Kindvig Sageby Vandværk er et privat vandværk organiseret som en forening. Vandværket er beliggende på Kindvigvej 4, 4735 Mern på matrikel

Læs mere

Vejledning om indberetning og godkendelse af vandforsyningsdata

Vejledning om indberetning og godkendelse af vandforsyningsdata Vejledning om indberetning og godkendelse af vandforsyningsdata By- og Landskabsstyrelsen, November 2010 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG BAGGRUND 4 1.2 INDHOLD 4 1.3 SIKRING AF OFFENTLIGHEDENS

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Uglehøj, Fladså Kommune En del af matrikel 7b og 8b Vester Egesborg By, Vester Egesborg Journalnr. 8-70-30-353-2-2000 / 04-000171 27. januar 2004 JES 1

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

Syddjurs Kommune 21. juni 2012

Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Morten Hundahl Steen Wengel Sune Mikkelsen Susanne Kornvig Dagsorden 1. Velkomst 2. Seneste nyt fra kommunen a. Web indberetning og off. digital

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Vandværk

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Vandværk Tilstandsrapport og status Bønnerup Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk

Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk Beskrivelse og historie Svinø ved Mosen Vandværk er et privat vandværk organiseret som et andelsselskab og beliggende på Dybsøvejen 24, 4750 Lundby på matrikel nr.

Læs mere

Carbonatsystemet og geokemi

Carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet og geokemi Definition af carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet udgøres af følgende ligevægte: CO 2 (aq) + H 2 O H 2 CO 3 (aq) H 2 CO 3 H + + HCO3 - HCO 3 - H + + CO 3 2- Kuldioxid

Læs mere

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Opdateret juni og juli 2010 Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Følgende lister er tænkt som en hjælp til kommuner, regioner, embedslæger, rådgivere

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Opdateret maj 2014 Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Følgende lister er tænkt som en hjælp til kommuner, regioner, embedslæger, rådgivere

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

FORKLARINGER PÅ ANALYSER Detektionsgrænse Hvad er det? Hvad betyder det for mig?

FORKLARINGER PÅ ANALYSER Detektionsgrænse Hvad er det? Hvad betyder det for mig? Kemiske hovedbestanddele Aggressivt CO₂ MAX mg/l MIN mg/l FORKLARINGER PÅ ANALYSER Detektionsgrænse Hvad er det? Hvad betyder det for mig? Kuldioxid på en form, der kan medføre opløsning af kalk samt tæring

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-14 10.6.2014

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk

Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk Tilstandsrapport og status Vivild Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker.

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker. Bestyrelsens beretning 2012. Velkommen til generalforsamling i Vandråd Randers. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Jens Erik Thomsen, Kristrup Vandværk. Aktivitetsplan

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 5 Brobyværk Andelsvandværk Andelsselskab 2 2 Brobyværk Andelsvandværk Brobyværk Andelsvandværk Hjemmeside: http://www.brobyvand.dk

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010 Englerup Indelukke Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V02-0042-00 Navn: Englerup Indelukke Vandværk Adresse: Indelukket 31, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Formand: Allan Meier Bahn Dato

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

De små & mindre vandværker. Ledelses kvalitetssikring. BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra. Miljøministeriet. Skal være indført senest 31.

De små & mindre vandværker. Ledelses kvalitetssikring. BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra. Miljøministeriet. Skal være indført senest 31. NYHEDSBREV Kvalitetssikring på vandværker De små & mindre vandværker Ledelses kvalitetssikring BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra Miljøministeriet Skal være indført senest 31. december 2014 [Indsæt billedtekst

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

Syddjurs Kommune 10. april 2013

Syddjurs Kommune 10. april 2013 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 10. april 2013 Morten Hundahl Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Klima og energioptimering

Læs mere

Tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling - UV bestråling af drikkevandet på Bonnet vandværk

Tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling - UV bestråling af drikkevandet på Bonnet vandværk Bonnet Vandværk Sendt på e-mail til bestyrelsen på hanneogleif4243@gmail.com britmo37@vip.cybercity.dk aasborg@city.dk jensjogmerete@privat.tdcadsl.dk langgaard-pj@adslhome.dk 22. december 2014 Tilladelse

Læs mere

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Administrationen Dato: 21.08.2009 Init.: lbj R e f e r a t Sagsnr: 2009-41950 Doknr.: 2009-230312 Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Tid Torsdag den 20.08.2009,

Læs mere

Tilladelse til etablering af 1 boring på matr. nr. 1857, Rødding Ejerlav, Rødding samt tilladelse til prøvepumpning af boringen.

Tilladelse til etablering af 1 boring på matr. nr. 1857, Rødding Ejerlav, Rødding samt tilladelse til prøvepumpning af boringen. Dato: 09-07-2015 Sagsnr.: 15/19015 Kontaktperson: Iben Nilsson E-mail: teknik@vejen.dk Rødding Vandforsyning Vestermarksvej 1 6630 Rødding Sendt pr. mail til: rvcentral@mail.tele.dk Og lcs@dge.dk Tilladelse

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord 1. Orientering fra Vandmyndigheden (Lise) 2. Indsatsplanlægning og Grundvandsbeskyttelse (Pernille) Opfølgning på indsatsplanerne 3. Områdets emner 4.

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Broby Vandværk Nr. Broby Vandværk Hjemmeside: http://www.nrbrobyvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 15. april 1986, 25. oktober 1999 og 24. maj 2006

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

Tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Solkær Vandværk

Tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Solkær Vandværk SOLKÆR VANDVÆRK Formand Nikolaj Nielsen Kærvej 48 8722 Hedensted Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-15 19.05.2015

Læs mere

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Indvindingsanlæg på enkeltejendomme

Indvindingsanlæg på enkeltejendomme Indvindingsanlæg på enkeltejendomme Information fra Lejre Kommune om drikkevandsanalyse, forurening af drikkevand og indretning af boringer og brønde på enkeltejendomme. LEJRE KOMMUNE Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S Information og takstblad fra Gl. Himmelev Vandværk I/S April 2010 Referat fra generalforsamling den 08. marts 2010 Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen til de ca. 20 personer, som

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND Side 1/9 Henning Troldtoft Jensen Røjkærvej 23 7500 Holstebro Dato: 27-10-2014 Sagsnr.: 13.02.01-P19-88-13 Henv. til: Lise Kristensen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7807 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS. 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1

UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS. 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1 UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1 Disposition Indvendig udforing Overboring Overboring, optagning af

Læs mere

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Indførelse af ledelsessystemer på vandforsyninger Rapport udgivet af BLST i 2009. ALECTIA A/S ENVIRON Management&Audit Kulegravningsudvalgets

Læs mere

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport

BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport T!LSYNSRAPPORT Sagsnr.:12150243 Sagsnavn: Salvig Vandværk Kommune: Holbæk Dato:30.10.2012 Kontaktoplysninger på tilslmsføren- Dato for sidste tilsyn: de: Navn; Christina

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hvem skal kende retningslinjerne for hygiejne? Hvad skal du vide noget om? Som medarbejder hos Nordvand kan du have direkte eller indirekte indflydelse på kvaliteten af drikkevandet,

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Tommy Koefoed, civilingeniør ATV 28. maj 2015 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende indsatsplan vedtaget af

Læs mere

Nordfyns Vandværk Amba

Nordfyns Vandværk Amba Nordfyns Vandværk Amba Agernæsvej 48, 545 Otterup CVR nr. 587 1718 Administrations adresse: Thygesensvej 2, 545 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 21 Årsrapporten er godkendt på generalforsamlingen,

Læs mere

Stk. 5. Pligten efter stk. 1 og 2 til straks at indberette påhviler desuden lodsen på skibet eller platformen.

Stk. 5. Pligten efter stk. 1 og 2 til straks at indberette påhviler desuden lodsen på skibet eller platformen. Udkast til Bekendtgørelse om indberetning i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet 1 I medfør af 39, 61, stk. 1, og 62 i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 7. januar

Læs mere

VANDKVALITETEN i den færøske fiskeindustri. Rikke Berg Larsen HEILSUFRØÐILIGA STARVSSTOVAN 2000-4

VANDKVALITETEN i den færøske fiskeindustri. Rikke Berg Larsen HEILSUFRØÐILIGA STARVSSTOVAN 2000-4 VANDKVALITETEN i den færøske fiskeindustri Rikke Berg Larsen HEILSUFRØÐILIGA STARVSSTOVAN F o o d a n d E n v i r o n m e n t a l A g e n c y 2000-4 VANDKVALITETEN i den færøske fiskeindustri 2000-4 Tey

Læs mere

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1)

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1) Side 1 af 5 BEK nr 1019 af 25/10/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 31-10-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Ansøgning

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

BILAG 1 Analyserapporter

BILAG 1 Analyserapporter Sønderborg Forsynings Spildevand A/S BILAG 1 er Rapporterne er listet op i fælgende rækkefølge: Sønderborg rensningsanlæg Hummelvig rensningsanlæg Broager rensningsanlæg Huk rensningsanlæg Afhentning og

Læs mere

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH En mulighed for at vurdere ændringer i mængden af grundvand er ved hjælp af regelmæssige pejlinger af grundvandsstanden. Variation i nedbør og fordampning hen

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

6. Spørgsmål 4 (vedr. Bilag 2, Kravspecifikation)

6. Spørgsmål 4 (vedr. Bilag 2, Kravspecifikation) Advokatpartnerselskab J.nr. 295235-MRP RETTELSESBLAD / SPØR GSMÅL-SVAR 3 6. Spørgsmål 4 (vedr. Bilag 2, Kravspecifikation) Akkreditering af udvalgte freonstoffer i luft. Af bilaget fremgår det, at der

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-783-00006 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1346 af 21/12/2011 BEK nr 874

Læs mere