FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR"

Transkript

1 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR Bekendtgørelsens bilag 1.4, Drikkevandskontrol Endeligt forslag til bilag 1.4 i bekendtgørelsen ses i bilag A til nærværende notat. Bilag A og de nedenfor viste tabeller er fremkommet ved beregninger, der ses i regneark /4/. I forhold til bilag i den kommende bekendtgørelse om analysekvalitet mangler forslaget henvisninger til metodedatablade med specifikation af de krævede analysemetoder. Udvikling af forslagene og sammenligning af forslagene med værdier beregnet på basis af miljøkvalitetskrav mv. er beskrevet nedenfor. Beregninger, afrundinger mv. er sket efter de principper, der er beskrevet i notat Bkg. 866 indeholder ikke krav til s T max for tre parametre i drikkevand, svovlbrinte, ilt og aggressiv kuldioxid. I stedet er givet krav til s w, standardafvigelsen indenfor en analyseserie. For disse tre parametre er forslag til kvantifikationsgrænse derfor beregnet som 9 s w. Ved beregning af måleusikkerhed anvendes for disse parametre modellen, at s T svarer til 3 s w. 1.1 Sammenligning af beregnede krav til analysekvalitet (andet forslag) med værdier baseret på EQS mv. De beregnede krav til analysekvalitet er sammenlignet med det ønskelige i forbindelse med kontrol af drikkevandskvalitet (bkg af 11. december 007) /1/ og de krav til analysekvalitet, der er anført i drikkevandsdirektivet //. Kvalitetskrav til drikkevand er sammenlignet med kvantifikationsgrænse og ekspanderet måleusikkerhed som beskrevet i notat 6. I drikkevandsdirektivet er stillet krav til detektionsgrænse for hver enkelt parameter. Kravet er i direktivet udtrykt som en procentdel af vandkvalitetskravet. Procentdelen er defineret for hver enkelt parameter, varierende fra 10% til 5% af vandkvalitetskravet. Kvantifikationsgrænserne er derfor sammenlignet med krav til detektionsgrænse iht. drikkevandsdirektivet multipliceret med 3, idet sammenhængen LQ = 3 LD er anvendt. Drikkevandsdirektivet giver ikke mulighed for at krav til analysekvalitet, som ikke kan opnås med gængs teknologi, i stedet kan fastlægges på basis af bedste tilgængelige teknologi. Det kan derfor være nødvendigt, at fastsætte krav til analysekvalitet, som muligvis ikke kan opnås i praksis Kvantifikationsgrænse Tabel 1 viser resultaterne for kvantifikationsgrænse. Tabellen stammer fra regnearket /4/, siden LQ smlg TV og overv DL. I tabellen er anvendt følgende forkortelser: s T max : Krav til maksimal total standardafvigelse i bkg Drv. krav: Vandkvalitetskrav for drikkevand iht. bkg

2 Direktiv DL: Krav til detektionsgrænse iht. drikkevandsdirektivet. Detektionsgrænsekravet er beregnet ud fra drikkevandsdirektivets krav til drikkevandskvalitet i overensstemmelse med direktivets retningslinjer. 1 LQ: Beregnet kvantifikationsgrænse (første forslag). Den anvendte formel er LQ = 3 s T max LQ: Afrundet kvantifikationsgrænse (andet forslag) 3 LQ: Endeligt forslag til kvantifikationsgrænse I nogle tilfælde er den beregnede og afrundede kvantifikationsgrænse større end de værdier, der er ønskelige i forhold til drikkevandskrav. I disse tilfælde er lagt sværtning over den værdi som de umiddelbare beregninger (kolonne LQ ) ikke kan opfylde. I teksten under tabellen er disse parametre gennemgået og det er konkluderet, i hvilket omfang den ønskelige kvantifikationsgrænse kan tilgodeses. Konklusionen er udmøntet i kolonnen 3 LQ. Tabel 1 Drikkevandskontrol Sammenligning mellem beregnede kvantifikationsgrænser (LQ) og LQ baseret på vandkvalitetskrav til drikkevand (bkg. 1449) og på krav til detektionsgrænse iht. drikkevandsdirektivet Parameter Enhed S T max Drv. krav Direktiv DL 1 LQ LQ 3 LQ 0,3 drv.k. 3 DL Ledningsevne ms/m 1, , Farvetal mg/l Pt 0,5 5 1,5 1,5 1,5 1,5 Turbiditet FNU 0,015 0,3 0,045 0,05 0,05 0,09 Tørstof mg/l Svovlbrinte mg/l S 0,015 0,05 0,14 0,1 0,1* 0,015 Ilt mg/l O 0,06 5 0,54 0,5 0,5 1,5 Klor, frit mg/l Cl 0,03 0,090 0,1 0,1 Total klor mg/l Cl 0,03 0,090 0,1 0,1 Bromat µg/l BrO 3 0,5 10,5 1,5 1,5 1,5 3 8 Aggressiv kuldioxid mg/l CO 18, ,6 Hydrogenkarbonat mg/l HCO , Carbonat mg/l CO 3 6, Klorid mg/l Cl 1, , Sulfat mg/l SO 4 1, , Fluorid mg/l F 0,03 1,5 0,15 0,090 0,1 0,1 0,45 0,5 Calcium mg/l Ca , Magnesium mg/l Mg 0,3 50 0, Natrium mg/l Na 0, , ,5 60 Kalium mg/l K 0, ,18 0, 0, 3 Ammonium mg/l NH 4 0,003 0,05 0,05 0,0090 0,01 0,01 0,015 0, Nitrit mg/l NO 0,003 0,01 0,05 0,0090 0,01 0,003 0,003 0, Nitrat mg/l NO 3 0, , Ortho phosphat phosphor mg/l P 0,003 0,0090 0,01 0,01 Total phosphor mg/l P 0,003 0,15 0,0090 0,01 0,01 0,045 Ikke flygtigt organisk kulstof, NVOC mg/l C 0,15 4 0,45 0,5 0,5 1, Cyanid µg/l CN 1, , Aluminium µg/l Antimon µg/l 0,3 1,5 0, ,5 0,6 4

3 Sammenligning mellem beregnede kvantifikationsgrænser (LQ) og LQ baseret på vandkvalitetskrav til drikkevand (bkg. 1449) og på krav til detektionsgrænse iht. drikkevandsdirektivet Parameter Enhed S T max Drv. krav Direktiv DL 1 LQ LQ 3 LQ 0,3 drv.k. 3 DL Arsen µg/l 0, ,045 0,05 0,05 1,5 3 Barium µg/l , Bly µg/l 0, ,090 0,1 0,1 1,5 3 Bor µg/l , Cadmium µg/l 0,015 0,5 0,045 0,05 0,05 0,6 1,5 Chrom µg/l 0, , Jern, total µg/l Kobber µg/l Kviksølv µg/l 0, , 0,009 0,01 0,01 0,3 0,6 Mangan µg/l 0, , Nikkel µg/l 0,3 0 0, Selen µg/l 0, , Sølv µg/l 0,3 10 0, Zink µg/l Halogenerede alifatiske kulbrinter, herunder dichlormethan, trichlormethan, dichlorbrommethan, chlordibrommethan, tribrommethan, tetrachlormethan, dichlorethener, 1,- dichlorethan, trichlorethen, trichlorethaner, tetrachlorethen, tetrachlorethaner, µg/l 0,03 1 0,09 0,1 0,1 0,3 1,-dibromethan µg/l 0,03 0,01 0,09 0,1 0,1 0,003 1,-dichlorethan µg/l 0,03 1 0,3 0,09 0,1 0,1 0,3 0,9 Trichlorethen, tetrachlorethen µg/l 0,03 1 0,05 0,09 0,1 0,1 0,3 0, Trihalomethaner µg/l 0,03 6,5,5 0,09 0,1 0,1 8 Vinylchlorid µg/l 0,05 0,3 0,15 0, 0,1 0,1 Benzen µg/l 0,03 1 0,5 0,09 0,1 0,1 0,3 0,8 Benzo(a)pyren 1) µg/l 0,003 0,01 0,005 0,009 0,01 0,01** 0,003 0,008 Benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(ghi)perylen og indeno(1,,3-cd)pyren µg/l 0,03 0,1 0,0065 0,09 0,1 0,0 0,03 0,0 Desaminodiketometribuzin, diketometribuzin µg/l 0,01 0,1 0,05 0,03 0,03 0,05* 0,03 0,08 Øvrige pesticider og nedbrydningsprodukter µg/l 0,01 0,1 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,08 *: den foreslåede værdi er udtryk for den bedste tilgængelige teknologi. Kvantifikationsgrænsen er utilstrækkelig til kontrol af overholdelse af kvalitetskrav til drikkevand. **: den foreslåede værdi kan muligvis ikke opnås med gængs teknologi, men opfylder krav til analysekvalitet i drikkevandsdirektivet. Kvantifikationsgrænsen er utilstrækkelig til kontrol af overholdelse af kvalitetskrav til drikkevand. 1) : s T max for benz(a)pyren bør øges fra 0,003 til 0,005 i erkendelse af, at den ønskværdige analysekvalitet ikke er opnåelig 3

4 Svovlbrinte: Andet forslag til kvantifikationsgrænse er for høj i forhold til det ønskelige til kontrol af kravene til drikkevandskvalitet. DS 78 giver ingen information om analysekvalitet og der har ikke været afholdt danske præstationsprøvninger i nyere tid. Vurderingen er således alene baseret på Eurofins Miljø s akkreditering. Eurofins akkrediterede metode tyder på, at en kvantifikationsgrænse på 0,05 0,1 mg/l er mulig. Der er således ikke baggrund for at sænke kravet til kvantifikationsgrænse, og andet forslag til kvantifikationsgrænse er derfor også det endelige forslag. Forslaget er et udtryk for den bedste tilgængelige teknologi. Aggressiv kuldioxid: I bkg 1449 anføres, at vandkvalitetskravet ( mg/l CO ) svarer til detektionsgrænsen for de anvendte metoder. En sammenligning mellem kvantifikationsgrænsen og 0,3 gange drikkevandskvalitetskravet giver derfor ikke mening. Referencelaboratoriets undersøgelser /3/ har imidlertid vist, at en detektionsgrænse på mg/l CO ikke kan overholdes, og at detektionsgrænse og dermed kvantifikationsgrænse må forventes at variere med prøvens indhold af hydrogencarbonat. Med basis i Referencelaboratoriets rapport /3/ vurderes, at det sandsynligvis er muligt at opnå bedre analysekvalitet end beskrevet af andet forslag til kvantifikationsgrænse ( LQ), og det endelige forslag til kvantifikationsgrænse er derfor 10 mg/l CO. Nitrit: Andet forslag til kvantifikationsgrænse er for høj i forhold til det ønskelige til kontrol af kravene til drikkevandskvalitet ved afgang fra vandværk. Data fra kvartalsrapporter for opnået analysekvalitet ved grundvandsovervågning (3 laboratorier i en periode på 1½ år) tyder på, at det vil være muligt at opnå en bedre kvalitet, end andet forslag til kvantifikationsgrænse er udtryk for. Det endelige forslag til kvantifikationsgrænse er derfor skærpet, så det svarer til det ønskelige til kontrol af kravene til drikkevandskvalitet. Antimon: Andet forslag til kvantifikationsgrænse er for høj i forhold til det ønskede for kontrol af kravene til drikkevandskvalitet. Data fra kvartalsrapporter for opnået analysekvalitet ved grundvandsovervågning (3 laboratorier i en periode på 1½ år) tyder på, at det vil være muligt at opnå en bedre kvalitet, end andet forslag til kvantifikationsgrænse er udtryk for. Det endelige forslag til kvantifikationsgrænse er derfor skærpet, så det svarer til det ønskelige ved kontrol af drikkevandskvalitet. Halogenerede alifatiske kulbrinter: Parameteren hed tidligere flygtige organiske klorforbindelser. Navnet er ændret, så det dels svarer til samlebetegnelsen i det nationale overvågningsprogram og dels omfatter alle ønskede parametre i drikkevand, herunder bromerede alifatiske kulbrinter. Desuden er tilføjet definition af hvilke stoffer, der bl.a. omfattes af parameteren. Parametrene 1,-dibromethan, 1,-dichlorethan, tri- og tetrachlorethen, trihalomethaner og vinylchlorid er indsat separat, da eksisterende krav til drikkevandskvalitet afviger fra de øvrige halogenerede alifatiske kulbrinter eller de pågældende parametre er nævnt i drikkevandsdirektivet. 1,-Dibromethan: Andet forslag til kvantifikationsgrænse er for høj i forhold til det ønskelige til kontrol af kravene til drikkevandskvalitet. Imidlertid anføres i bkg. 1449, at det er kendt, at den ønskede analysekvalitet til kontrol af drikkevandskravet ikke er opnåelig, og at der skal anvendes en metode med en detektionsgrænse på højst 0,05 µg/l. Dette svarer til en kvantifikationsgrænse på 0,15 µg/l. Andet forslag til kvantifikationsgrænse opfylder dette krav, kravet er teknisk set opnåeligt, og det er derfor også det endelige forslag til kvantifikationsgrænse. Kravet er identisk med krav for øvrige halogenerede alifatiske kulbrinter, hvorfor det foreslås, at 1,-dibromethan med hensyn til krav til analysekvalitet inkluderes i denne gruppe. 4

5 1,-Dichlorethan, trichlorethen, tetrachlorethen og trihalomethaner: Krav til analysekvalitet identisk med kravene for gruppen af halogenerede alifatiske kulbrinter er sammenlignet med krav til kvantifikationsgrænse baseret på drikkevandsdirektivets krav til detektionsgrænse. Kravene til analysekvalitet tilfredsstiller drikkevandsdirektivets krav, og det foreslås derfor, at de pågældende stoffer inkluderes i gruppen af halogenerede alifatiske kulbrinter. Vinylchlorid: Andet forslag til kvantifikationsgrænse er for høj i forhold til den ønskede til kontrol af kravene til drikkevandskvalitet. Data fra kvartalsrapporter for opnået analysekvalitet ved grundvandsovervågning (3 laboratorier i en periode på 1½ år) tyder på, at det vil være muligt at opnå en bedre kvalitet, end andet forslag til kvantifikationsgrænse er udtryk for. Det endelige forslag til kvantifikationsgrænse er derfor skærpet, så det svarer til det ønskelige til kontrol af drikkevandskvalitet. Benz(a)pyren: Andet forslag til kvantifikationsgrænse er for høj i forhold til det ønskelige til kontrol af kravene til drikkevandskvalitet. BLST har fra DANAK modtaget en henvendelse, hvoraf det fremgår, at end ikke det eksisterende krav til s T max kan overholdes. Der synes således ikke at være basis for en skærpelse af kravet til LQ i forhold til andet forslag ( LQ). En beregning af LQ med anvendelse af den værdi for s T max (0,0045 µg/l), der i DANAKs henvendelse er anført som realistisk, giver på grund af afrunding ikke anledning til ændring af andet forslag til kvantifikationsgrænse. Andet forslag til kvantifikationsgrænse opfylder tillige drikkevandsdirektivets krav til detektionsgrænse. Det er derfor også er det endelige forslag. I konsekvens af det ovenfor beskrevne er værdien for s T max øget fra 0,003 til 0,005 i det endelige forslag til kvalitetskrav (bilag A). Benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(ghi)perylen og indeno(1,,3- cd)pyren: Andet forslag til kvantifikationsgrænse er for høj i forhold til det ønskelige til kontrol af kravene til drikkevandskvalitet og i forhold til krav til deketionsgrænse iht. drikkevandsdirektivet. Analysekvaliteten for de nævnte PAH-forbindelser forventes at være på samme niveau som for benz(a)pyren. Det endelige forslag til kvantifikationsgrænse er derfor skærpet, så det svarer til kravet til detektionsgrænse i drikkevandsdirektivet og dermed også er tilstrækkeligt til kontrol af drikkevandskvalitet. Desaminodiketometribuzin, diketometribuzin: Andet forslag til kvantifikationsgrænse er i lighed med forslag for øvrige pesticider baseret på gældende værdi for s T max. Imidlertid er den praktisk opnåelige detektionsgrænse for disse to nedbrydningsprodukter af et pesticid højere end for øvrige pesticider og nedbrydningsprodukter, og den almindeligt tilgængelige teknologi giver ikke mulighed for forbedring. Endeligt forslag til kvantifikationsgrænse er derfor hævet, idet det noteres, at forslaget derved er utilstrækkeligt til kontrol af drikkevandskvalitet, men det opfylder drikkevandsdirektivets krav til detektionsgrænse. Forslaget er et udtryk for bedste tilgængelige teknologi Måleusikkerhed kontrolprøver og naturlige prøver For drikkevand vurderes det, at der næppe findes store bidrag til måleusikkerheden for naturlige prøver, som ikke er dækket ved de usikkerhedsbidrag, der ses ved kvalitetskontrol. Ekspanderet måleusikkerhed beregnet i første forslag er derfor rundet op uden yderligere øgning. Såfremt den afrundede værdi er meget tæt på den oprindeligt beregnede værdi (mindre end 15% større end den beregnede værdi), er dog rundet et trin længere op. 5

6 1.1.3 Ekspanderet måleusikkerhed (absolut værdi) Tabel viser resultaterne for ekspanderet måleusikkerhed (absolut værdi). Tabellen stammer fra regnearket /4/. De værdier, der er anvendt til beregning af den ekspanderede måleusikkerhed, er vist i bilag B. I tabellen er anvendt følgende forkortelser: Drv. krav: Vandkvalitetskrav for drikkevand iht. bkg Direktivkrav: Kvalitetskrav for drikkevand iht. drikkevandsdirektivet Direktiv U: Krav til måleusikkerhed iht. drikkevandsdirektivet, idet måleusikkerheden er tilnærmet med den aritmetriske sum af drikkevandsdirektivets krav til nøjagtighed og præcision. 1 U abs : Beregnet ekspanderet måleusikkerhed, absolut værdi (første forslag) Den anvendte model er: U abs = (st max ) + (Bias) + (uref ), hvor Bias og u ref er angivet i %, og det antages, at U abs skal gælde op til en koncentration svarende til 10 gange s T max. U abs : Afrundet ekspanderet måleusikkerhed, absolut værdi (andet forslag) 3 U abs : Endeligt forslag til ekspanderet måleusikkerhed, absolut værdi I tabellen er anvendt sværtning på samme måde som i tabel 1, hvor en værdi ikke kan opfyldes med den beregnede og afrundede ekspanderede måleusikkerhed. I teksten under tabellen er disse parametre gennemgået og det er konkluderet, i hvilket omfang den ønskelige ekspanderede måleusikkerhed kan tilgodeses. Konklusionen er udmøntet i kolonnen 3 U abs. Tabel Drikkevandskontrol Sammenligning mellem beregnede ekspanderede usikkerheder (U abs) og U abs på vandkvalitetskrav til drikkevand (bkg. 1449) og krav til nøjagtighed og præcision iht. drikkevandsdirektivet Parameter Enhed Direktiv krav Drv. krav 1 U abs U abs 3 U abs Direktiv U Ledningsevne ms/m , Farvetal mg/l Pt 5 1,5 0,5 drv.k. Turbiditet FNU 0,3 0,03 0,05 0,05 0,15 Tørstof mg/l Svovlbrinte mg/l S 0,05 0,091 0, 0,* 0,05 Ilt mg/l O 5 0,36 0,5 0,5,5 Klor, frit mg/l Cl 0,064 0,1 0,1 Total klor mg/l Cl 0,064 0,1 0,1 Bromat µg/l BrO ,1 5 5 Aggressiv kuldioxid mg/l CO Hydrogenkarbonat mg/l HCO , Carbonat mg/l CO 3 4, Klorid mg/l Cl , Sulfat mg/l SO , Fluorid mg/l F 1,5 1,5 0,064 0,1 0,1 0,3 0,75 Calcium mg/l Ca 00, Magnesium mg/l Mg 50 0, Natrium mg/l Na , ,5 Kalium mg/l K 10 0,13 0, 0, 5 6

7 Sammenligning mellem beregnede ekspanderede usikkerheder (U abs) og U abs på vandkvalitetskrav til drikkevand (bkg. 1449) og krav til nøjagtighed og præcision iht. drikkevandsdirektivet Parameter Enhed Direktiv krav Drv. krav 1 U abs U abs 3 U abs Direktiv U 0,5 drv.k. Ammonium mg/l NH 4 0,5 0,05 0,0064 0,01 0,01 0,1 0,05 Nitrit mg/l NO 0,5 0,01 0,0064 0,01 0,01* 0,1 0,005 Nitrat mg/l NO , Ortho phosphat phosphor mg/l P 0,0064 0,01 0,01 Total phosphor mg/l P 0,15 0,0064 0,01 0,01 0,075 Ikke flygtigt organisk kulstof, NVOC mg/l C 4 0,3 0,50 0,5 Cyanid µg/l CN , Aluminium µg/l , Antimon µg/l 5 0,68 1 1,5 1 Arsen µg/l ,034 0,05 0,05,5 Barium µg/l 700 6, Bly µg/l ,068 0,1 0,1,5 Bor µg/l , Cadmium µg/l 5 0,034 0,05 0, Chrom µg/l , Jern, total µg/l , Kobber µg/l , Kviksølv µg/l 1 1 0,0068 0,01 0,01 0,3 0,5 Mangan µg/l , Nikkel µg/l 0 0 0, Selen µg/l , Sølv µg/l 10 0, Zink µg/l 100 6, Halogenerede alifatiske kulbrinter, herunder dichlormethan, trichlormethan, dichlorbrommethan, chlordibrommethan, tribrommethan, tetrachlormethan, dichlorethener, 1,-dichlorethan, trichlorethen, trichlorethaner, tetrachlorethen, tetrachlorethaner, µg/l 1 0,086 0,1 0,1 0,5 1,-dibromethan µg/l 0,01 0,086 0,1 0,1 0,005 Vinylchlorid µg/l 0,3 0,14 0, 0, 0, Benzen µg/l 1 1 0,086 0,1 0,1 0,5 0,5 Benzo(a)pyren µg/l 0,01 0,01 0,0086 0,01 0,005** 0,005 0,005 Benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(ghi)perylen og indeno(1,,3-cd)pyren µg/l 0,05 0,1 0,086 0,1 0,01** 0,01 0,05 Desaminodiketometribuzin, diketometribuzin µg/l 0,1 0,1 0,09 0,05 0,05 0,05 0,05 Øvrige pesticider µg/l 0,1 0,1 0,09 0,05 0,05 0,05 0,05 *: den foreslåede værdi er udtryk for den bedste tilgængelige teknologi. Den ekspanderede usikkerhed er utilstrækkelig til kontrol af overholdelse af kvalitetskrav til drikkevand. **: den forslåede værdi kan muligvis ikke opnås med gængs teknik, men opfylder krav til analysekvalitet i drikkevandsdirektivet. Svovlbrinte: Andet forslag til ekspanderet måleusikkerhed er for høj i forhold til det ønskelige til kontrol af kravene til drikkevandskvalitet. DS 78 giver ingen information om 7

8 analysekvalitet og der har ikke være afholdt danske præstationsprøvninger i nyere tid. Vurderingen er således alene baseret på Eurofins Miljø s akkreditering. Med en kvantifikationsgrænse omkring 0,1 mg/l forekommer det ikke realistisk at opnå en ekspanderet måleusikkerhed omkring 0,03 mg/l, hvorfor den beregnede måleusikkerhed på 0, mg/l fastholdes. Forslaget er et udtryk for bedste tilgængelige teknologi. Aggressiv kuldioxid: I bkg 1449 anføres, at vandkvalitetskravet ( mg/l CO ) svarer til detektionsgrænsen for de anvendte metoder. En sammenligning mellem ekspanderet måleusikkerhed og 0,5 gange drikkevandskvalitetskravet giver derfor ikke mening. Der er intet krav til aggressiv kuldioxid i drikkevandsdirektivet. Det vurderes, at den beregnede værdi for ekspanderet måleusikkerhed er realistisk, og den fastholdes derfor. Nitrit: Andet forslag til ekspanderet måleusikkerhed er for høj i forhold til det ønskelige til kontrol af kravene til drikkevandskvalitet. Data fra kvartalsrapporter for opnået analysekvalitet ved grundvandsovervågning (3 laboratorier i en periode på 1½ år) viser imidlertid, at det næppe er muligt at opnå bedre kvalitet. Andet forslag til ekspanderet måleusikkerhed er derfor også det endelige forslag. Dette forslag er tilstrækkeligt i forhold til drikkevandsdirektivet krav til ekspanderet måleusikkerhed. Forslaget er et udtryk for bedste tilgængelige teknologi. 1,-Dibromethan: Andet forslag til ekspanderet måleusikkerhed er for høj i forhold til det ønskelige til kontrol af kravene til drikkevandskvalitet. Imidlertid anføres i bkg. 1449, at det er kendt, at den ønskede analysekvalitet til kontrol af drikkevandskravet ikke er opnåelig, og at der skal anvendes en metode med en detektionsgrænse på højst 0,05 µg/l. Set i denne sammenhæng er en ekspanderet måleusikkerhed på 0, µg/l tilstrækkelig, og den er derfor også det endelige forslag til ekspanderet måleusikkerhed. Der er intet krav til 1,-dibromethan i drikkevandsdirektivet. Kravet er identisk med krav for øvrige halogenerede alifatiske kulbrinter, hvorfor det foreslås, at 1,-dibromethan med hensyn til krav til analysekvalitet inkluderes i denne gruppe. 1,-Dichlorethan, trichlorethen, tetrachlorethen og trihalomethaner: Krav til analysekvalitet identisk med kravene for gruppen af halogenerede alifatiske kulbrinter er sammenlignet med krav til ekspanderet måleusikkerhed baseret på drikkevandsdirektivets krav til nøjagtighed og præcision. Kravene til analysekvalitet tilfredsstiller drikkevandsdirektivets krav, og det foreslås derfor, at de pågældende stoffer inkluderes i gruppen af halogenerede alifatiske kulbrinter. Benz(a)pyren: Andet forslag til ekspanderet måleusikkerhed er for høj i forhold til det ønskelige til kontrol af kravene til drikkevandskvalitet og kravet til nøjagtighed og præcision i drikkevandsdirektivet. Som anført under kvantifikationsgrænse, er der praktiske vanskeligheder med at opnå den krævede s T max. s T max udgør den væsentligste del af U abs. Imidlertid er det ikke muligt at tage hensyn hertil, da drikkevandsdirektivet ikke åbner mulighed for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi. Andet forslag til ekspanderet måleusikkerhed er derfor skærpet, så det påfylder drikkevandsdirektivets krav. Det bemærkes imidlertid, at et forarbejde til revision af drikkevandsdirektivet /5/ åbner for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi, hvorfor nødvendigheden af krav til analysekvalitet, som ikke kan opfyldes med nuværende teknologi, muligvis vil forsvinde. Det vil dog næppe ske inden udgivelse af den reviderede bekendtgørelse. Benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(ghi)perylen og indeno(1,,3- cd)pyren: Andet forslag til ekspanderet måleusikkerhed er for høj i forhold til det ønskelige til kontrol af kravene til drikkevandskvalitet og kravet til nøjagtighed og præci- 8

9 sion i drikkevandsdirektivet. Analysekvaliteten for de nævnte PAH-forbindelser forventes at være på samme niveau som for benz(a)pyren. Det endelige forslag til ekspanderet måleusikkerhed er derfor skærpet, så det opfylder drikkevandsdirektivets krav. Det skærpede krav er tæt på at være realistisk opnåeligt med gængs teknik Ekspanderet måleusikkerhed (relativ værdi) Ekspanderet måleusikkerhed som relativ værdi er fremkommet ud fra de principper, der er beskrevet i Notat 4. Den anvendte model er: U rel = (CVT max ) + (Bias) + (uref ), hvor alle bidrag (CV T max, Bias og u ref ) er angivet i %. De værdier, der er anvendt til beregning af den ekspanderede måleusikkerhed, er vist i bilag B. Forslag til ekspanderede måleusikkerheder som relativ værdi fremgår af bilag A, hvor de endelige forslag til analysekvalitet er anført. Alle forslag til ekspanderede måleusikkerheder som relativ værdi er mindre end 50%, og vil derfor også være mindre end 0,5 gange EQS ved koncentrationer tæt på EQS. Ingen af forslagene til ekspanderet måleusikkerhed som relativ værdi giver derfor anledning til at basere kravet på bedste tilgængelige teknologi (BAT) Akkreditering eller kvalitetsstyring i henhold til EN ISO/IEC 1705 I forslag til kvalitetskrav som vist i bilag A er anført, om der kræves akkrediteret teknisk prøvning (vist med et A), eller om det er tilstrækkeligt, at laboratoriet har et kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med standarden EN ISO/IEC1705 eller andre tilsvarende internationalt accepterede standarder (vist med et K). Alle parametre findes i den gældende bekendtgørelse om analysekvalitet (bkg. 866), hvori kravet er akkrediteret teknisk prøvning. Der er derfor som udgangspunkt anført A for alle parametre. Feltmålinger vil i forbindelse med prøvetagning blive omfattet af den kommende revision af bekendtgørelse om analysekvalitet. Det anses som beskrevet i notat.1 ikke for realistisk at kræve akkreditering for alle institutioner, der udfører feltmålingerne. Derfor er kravet til de to feltmålinger, ledningsevne og opløst ilt, ændret til krav om kvalitetsstyring (markering med K). Referencer /1/ Bekendtgørelse nr af 11. december 007 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. // Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand. /3/ By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium: Aggressiv carbondioxid. Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse. Rapport 010. /4/ Bkg_analysekval_bilag_1.4_drv.xls. Filen består af følgende ark: Beregning Basis f beregn af U (findes i kopi i bilag B) Efter afrunding Endeligt forslag (findes i kopi i bilag A) 9

10 LQ smlg TV og overv DL (findes i kopi i tabel 1) U smlg TV (findes i kopi i tabel ) /5/ Working Group established within the European Network of Drinking WAter REgulators: Revision of performance characteristics of the methods for analysis of the quality of water intended for human consumption under the directive 98/83/EC, April 010. uol/lmu 10

11 Bilag A Endeligt forslag til analysekvalitetskrav 1.4 Drikkevandskontrol Beregnede krav i rev bkg efter afrunding Parameter Enhed LQ S Tmax CV Tmax U abs U rel A / K Ledningsevne ms/m 5 1,5 3% 5 15% K Farvetal mg/l Pt 1,5 0,5 5% 0% A Turbiditet FNU 0,05 0,0 5% 0,05 0% A Tørstof mg/l % 30 0% A Svovlbrinte mg/l S 0,1 0,015 Ilt mg/l O 0,5 0,06 *) *) 5% 0, 0% A 5% 0,5 0% K Klor, frit mg/l Cl 0,1 0,03 5% 0,1 0% A Total klor mg/l Cl 0,1 0,03 5% 0,1 0% A Bromat c) µg/l BrO 3 1,5 0,5 5% 0% A Aggressiv kuldioxid mg/l CO 10 *) 5% 15 0% A Hydrogenkarbonat mg/l HCO 3 5 3% 10 15% A Carbonat mg/l CO 3 5 5% 10 0% A Klorid mg/l Cl 5 1,5 3% 5 15% A Sulfat mg/l SO 4 5 1,5 3% 5 15% A Fluorid mg/l F 0,1 0,03 5% 0,1 0% A Calcium mg/l Ca 3 1 5% 3 0% A Magnesium mg/l Mg 1 0,3 5% 1 0% A Natrium mg/l Na 1 0,3 3% 1 15% A Kalium mg/l K 0, 0,06 5% 0, 0% A Ammonium mg/l NH 4 0,01 0,003 5% 0,01 0% A Nitrit mg/l NO 0,003 0,003 5% 0,01 0% A Nitrat mg/l NO 3 1 0,3 3% 1 15% A Ortho phosphat phosphor mg/l P 0,01 0,003 5% 0,01 0% A Total phosphor mg/l P 0,01 0,003 5% 0,01 0% A Ikke flygtigt organisk kulstof, NVOC mg/l C 0,5 0,15 5% 0,5 0% A Cyanid µg/l CN 5 1,5 5% 5 0% A Aluminium µg/l % 10 0% A Antimon µg/l 0,5 0,3 5% 1 0% A Arsen µg/l 0,05 0,015 5% 0,05 0% A Barium µg/l % 10 0% A Bly µg/l 0,1 0,03 5% 0,1 0% A Bor µg/l % 10 0% A Cadmium µg/l 0,05 0,015 5% 0,05 0% A Chrom µg/l 1 0,3 5% 1 0% A Jern, total µg/l % 10 0% A Kobber µg/l % 10 0% A Kviksølv µg/l 0,01 0,003 5% 0,01 0% A Mangan µg/l,0 0,6 5% 0% A Nikkel µg/l 1 0,3 5% 1 0% A Selen µg/l 1 0,3 5% 1 0% A Sølv µg/l 1 0,3 5% 1 0% A 11

12 Beregnede krav i rev bkg efter afrunding Parameter Enhed LQ S Tmax CV Tmax U abs U rel A / K Zink µg/l % 10 0% A Halogenerede alifatiske kulbrinter a), herunder dichlormethan, trichlormethan, dichlorbrommethan, chlordibrommethan, tribrommethan, tetrachlormethan, dichlorethener, 1,- dichlorethan, trichlorethen, trichlorethaner, tetrachlorethen, tetrachlorethaner, 1,-dibromethan µg/l 0,1 0,03 5% 0,1 30% A Vinylchlorid b) µg/l 0,1 0,05 5% 0, 30% A Benzen µg/l 0,1 0,03 5% 0,1 30% A Benzo(a)pyren µg/l 0,01 0,003 5% 0,005 30% A Benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(ghi)perylen og indeno(1,,3-cd)pyren µg/l 0,0 0,03 5% 0,01 30% A Desaminodiketometribuzin, diketometribuzin µg/l 0,05 0,01 Øvrige pesticider og nedbrydningsprodukter fra pesticider µg/l 0,03 0,01 5% 0,05 30% A 5% 0,05 30% A *) Som følge af de praktiske vanskeligheder med dokumentation af st max dokumenteres i stedet sw. sw skal være mindre end den anførte værdi. Krav gælder for hver enkelt komponent a) : Parameternavn ændret i forhold til bkg. 866 b) : s T max er sat identisk med krav i bilag 1.3, Kontrol/overvågning af grundvand c) : enheden for bromat er rettet i forhold til bkg. 866, hvor den fejlagtigt var angivet til mg/l BrO 3 A: målinger skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning K: målinger skal udføres under et kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med standarden EN ISO/IEC1705 eller andre tilsvarende internationalt accepterede standarder, men ikke nødvendigvis som akkrediteret teknisk prøvning 1

13 Bilag B Basis for omregning af gældende krav til ekspanderet usikkerhed (U abs og U rel ) 1.4 Drikkevandskontrol Gældende krav i bkg. 866 Hjælpeinfo Parameter Enhed S Tmax Analysekvalitetsklasse Bias-krav % Ledningsevne ms/m 1,5 1 % 3% Farvetal mg/l Pt 0,5 % 3% Turbiditet FNU 0,015 % 3% Tørstof mg/l 10 % 3% Svovlbrinte mg/l S 0,015 Ilt mg/l O 0,06 *) *) U ref % % 3% % 3% Klor, frit mg/l Cl 0,03 % 3% Total klor mg/l Cl 0,03 % 3% Bromat µg/l BrO 3 0,5 % 3% Aggressiv kuldioxid mg/l CO *) % 3% Hydrogenkarbonat mg/l HCO 3 1 % 3% Carbonat mg/l CO 3 % 3% Klorid mg/l Cl 1,5 1 % 3% Sulfat mg/l SO 4 1,5 1 % 3% Fluorid mg/l F 0,03 % 3% Calcium mg/l Ca 1 % 3% Magnesium mg/l Mg 0,3 % 3% Natrium mg/l Na 0,3 1 % 3% Kalium mg/l K 0,06 % 3% Ammonium mg/l NH 4 0,003 % 3% Nitrit mg/l NO 0,003 % 3% Nitrat mg/l NO 3 0,3 1 % 3% Ortho phosphat phosphor mg/l P 0,003 % 3% Total phosphor mg/l P 0,003 % 3% Ikke flygtigt organisk kulstof, NVOC mg/l C 0,15 % 3% Cyanid µg/l CN 1,5 % 3% Aluminium µg/l 3 % 5% Antimon µg/l 0,3 % 5% Arsen µg/l 0,015 % 5% Barium µg/l 3 % 5% Bly µg/l 0,03 % 5% Bor µg/l 3 % 5% Cadmium µg/l 0,015 % 5% Chrom µg/l 0,3 % 5% Jern, total µg/l 3 % 5% Kobber µg/l 3 % 5% Kviksølv µg/l 0,003 % 5% Mangan µg/l 0,6 % 5% Nikkel µg/l 0,3 % 5% Selen µg/l 0,3 % 5% Sølv µg/l 0,3 % 5% 13

14 Zink µg/l 3 % 5% Halogenerede alifatiske kulbrinter, herunder dichlormethan, trichlormethan, dichlorbrommethan, chlordibrommethan, tribrommethan, tetrachlormethan, dichlorethener, 1,-dichlorethan, trichlorethen, trichlorethaner, tetrachlorethen, tetrachlorethaner µg/l 0,03 % 10% 1,-dibromethan 1) µg/l 0,03 % 10% Vinylchlorid ) µg/l 0,05 % 10% Benzen µg/l 0,03 % 10% Benzo(a)pyren µg/l 0,003 % 10% Benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(ghi)perylen og indeno(1,,3- cd)pyren µg/l 0,03 Desaminodiketometribuzin, diketometribuzin µg/l 0,01 Øvrige pesticider og nedbrydningsprodukter fra pesticider µg/l 0,01 % 10% % 10% % 10% *) Værdier i kolonnen st max skal forstås som maksimumværdier for sw. Krav gælder for hver enkelt komponent 1) : s T max og analysekvalitetsklasse er sat til samme værdier som øvrige halogenerede alifatiske kulbrinter ) : s T max er sat identisk med krav i bilag 1.3, Kontrol/overvågning af grundvand 14

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.4, Drikkevandskontrol Endeligt forslag til bilag 1.4 i bekendtgørelsen ses i

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.8 dato den 15/1-010 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.9, Svømmebassinkontrol Endeligt forslag til bilag

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.9 dato den 18/4-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til bilag

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 0.0a dato den /7-0 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 Bekendtgørelsens bilag., Fersk sediment Endeligt forslag til bilag. i bekendtgørelsen

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.6 dato den 1/7-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER Notat 11.4 dato den /7-011 ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til kvalitetskrav for nye parametre

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc:

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc: Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine Kjær Ottsen Dato: 26. april 2017 QA:

Læs mere

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: 1. marts QA: Emne: Naturstyrelsen om krav Returskyllevand Vandkvalitetskravv Bassinvand Turbiditet NVOC 0,2 FNU 4 mg C/L

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: 1. marts QA: Emne: Naturstyrelsen om krav Returskyllevand Vandkvalitetskravv Bassinvand Turbiditet NVOC 0,2 FNU 4 mg C/L Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Naturstyrelsen cc: Fra: Dato: Ulla Lund. marts 0 QA: Emne: Genanvendelse aff fra svømmebadee forslag til til analysekvalitet I

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER Notat 11.3 dato den 18/4-011 ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag til kvalitetskrav

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER Notat 11.3 dato den 15/9-011 ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag til kvalitetskrav

Læs mere

USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS

USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS REFERENCEVÆRDIER 1 Indledning Ved bestemmelse af måleusikkerhed skal alle signifikante bidrag til usikkerheden inddrages. Et af usikkerhedsbidragene er, i hvilket omfang

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Miljøstyrelsen Teknisk Notat Juni 2003 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Generelle principper Analysekvalitetskrav for parametre, der pt. ikke er dækket af den gældende bekendtgørelse nr. 866, frembringes

Læs mere

Afsnit Hvad RefLabs kommentar Status Generelt Mange steder er LQ mindre end 3 x Stmax??

Afsnit Hvad RefLabs kommentar Status Generelt Mange steder er LQ mindre end 3 x Stmax?? Kommentarer ved for-høring af bkg. om analysekvalitet Afsnit Hvad RefLabs kommentar Status Generelt Mange steder er LQ mindre end 3 x Stmax?? Et vejledende notat om vurdering af LD i I flere tilfælde bliver

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. marts 2014. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) 5. marts 2014. Nr. 231.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. marts 2014. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) 5. marts 2014. Nr. 231. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. marts 2014 5. marts 2014. Nr. 231. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) I medfør af 73, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1 I medfør af 73, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, 15, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, 23, 51 og 61, stk. 4, i

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1 I medfør af 73, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, 15, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, 23, 51 og 61, stk. 4, i

Læs mere

(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Vandværksvej 4 3450 Allerød Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 CA000391 8044688 Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) < 0.00 mg/l 0.0 0.00 SM 17. udg. 400-NH3 (H) 1 Nitrit < 0.001 mg/l 0.1 0.001 SM 17. udg. 400-NO2 (B) 1 Nitrat 0.6 mg/l 0 0.3 SM 17.

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

cc: Til: Ulla Lund Fra: Dato: QA: Emne: drænvand) og bilag pladsperkolat (bilag (bilag Gran-plot. Metodekrav M037 Prøvetypee Grundvand Parameter

cc: Til: Ulla Lund Fra: Dato: QA: Emne: drænvand) og bilag pladsperkolat (bilag (bilag Gran-plot. Metodekrav M037 Prøvetypee Grundvand Parameter Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrels sens Referencelaboratorium cc: Fra: Dato: QA: Emne: Ulla Lund 23. januar 2013 Stine Kjær Ottsen

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max.

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max. Udtagningsadresse: Raffinaderivej 2 Prøveudtagning: kl. 11:50 Analyseperiode: - 14.03.2013 AR-13-CA-00053773-01 EUDKVE-00053773 05377301 Enhed Kravværdier Prøve ID: 001999-30 Min. Max. Prøvens farve Farveløs

Læs mere

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk.

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk. Hvidovre Kommune Vandet i Hvidovre leveres fra følgende vandværker og ledninger: Hvidovre Vandværk på Biblioteksvej, hvor vandet opblandes med vand fra det regionale Regnemark Vandværk. Det opblandede

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 24. oktober 2012 QA: Emne: Stine Kjær Ottsen Opdatering

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 83 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat undersøgelse drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger vedrørende

Læs mere

ANALYSERAPPORT 1207675-252324

ANALYSERAPPORT 1207675-252324 Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 [@ANALYNR_START=34] Ordre Analyse nr. Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetager Kunde-prøvebetegnelse Formål Omfang Udtagningssted. Anlægs-ID Fysisk-kemisk

Læs mere

Notat. Notat: Vandanalyser oversigt over prøvepakker

Notat. Notat: Vandanalyser oversigt over prøvepakker Notat Dato: 10.10.2013 Sagsnr.: 1851-199908 Dok. nr.: 2013-324665 Direkte telefon: 9931 9467 Initialer: MSH Aalborg Forsyning Administration Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Notat: Vandanalyser

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 410 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=496] [@BARCODE= R] LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 410 Kiel Give Vandværk A.M.B.A. Rønnevej 18 33 Give DÄNEMARK DOC-1-859999-DA-P1 ANALYSERAPPORT 1518-496

Læs mere

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE 123032/12 Udtaget: 12122012 9.30 Modtaget: 12122012 Påbegyndt: 12122012 Rynkebjerggårds Forsyningsnet, Ældrecentret, Bispegårdsvej 1,, Lejre Køkken RESULTATER FOR PRØVE 123032/12 Parameter Grænseværdi

Læs mere

EKSISTERENDE, NYE OG REVIDEREDE PRIORITEREDE STOFFER - BETYDNING FOR IGANGVÆRENDE REVISION AF BKG. OM

EKSISTERENDE, NYE OG REVIDEREDE PRIORITEREDE STOFFER - BETYDNING FOR IGANGVÆRENDE REVISION AF BKG. OM EKSISTERENDE, NYE OG REVIDEREDE PRIORITEREDE STOFFER - BETYDNING FOR IGANGVÆRENDE REVISION AF BKG. OM ANALYSEKVALITET 1 Baggrund Arbejdsgruppe E om Kemiske aspekter (Kommissions DG Miljø, Direktorat D

Læs mere

Kemiske undersøgelser af drikkevand Højst Vand fra Søndersø Islevbro Thorsbro Marbjerg Lejre Slangerup Regnemark tilladelige byledningsværdier

Kemiske undersøgelser af drikkevand Højst Vand fra Søndersø Islevbro Thorsbro Marbjerg Lejre Slangerup Regnemark tilladelige byledningsværdier Københavns Kommune Vandet i Københavns Kommune leveres fra de syv regionale vandværker ad følgende ledningsstrækninger: Værkerne Søndersø og Slangerup leder vandet af en fælles trykledning til beholderanlægget

Læs mere

Prøveplan 2014-2018 Røstofte vandværk Hermed fremsendes Prøveplan, udarbejdet af Vordingborg Kommune, Land og Miljø.

Prøveplan 2014-2018 Røstofte vandværk Hermed fremsendes Prøveplan, udarbejdet af Vordingborg Kommune, Land og Miljø. Røstofte vandværk v. Hans Henrik Sorgenfrey Mail: hanshs@privat.dk Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 13/1017 Dokumentnr.: 5224/14 Prøveplan 2014-2018

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 88 Glesborg 22.0.2018 Prøvested: Hedegaardsvej 9, 88 Glesborg, taphane - 78989 - / 472001398 Hedegaardsvej 9, 88 Glesborg Prøveudtagning: 22.0.2018 kl. 09:04 Analyseperiode: 22.0.2018-01.06.2018

Læs mere

Yderligere Informationer til Ordernr

Yderligere Informationer til Ordernr Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel PROVAS Vand A/S Fjordagervej 3 6 Haderslev DÄNEMARK Dato.7.7 87364 Yderligere Informationer til Ordernr.

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1)

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) BEK nr 1311 af 25/11/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-405-00023 Senere ændringer

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 [@ANALYNR_START=3967] LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel Tørring Vandværk A.m.b.a. Eyvind Stæger-Holst Østergade 3 76 Tørring DÄNEMARK ANALYSERAPPORT

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Hane lavtryk kote 44 Lab prøvenr.:

Analyserapport. Prøvemærke: Hane lavtryk kote 44 Lab prøvenr.: Ladelundvej 8 AR-1-CA-00366821-01 0.11.201 Prøveudtagning: 0.11.201 kl. 09:40 Analyseperiode: 0.11.201-19.11.201 ph 7.6 ph 7 8. DS 287 Inddampningsrest 390 mg/l 100 10 DS 204 12 Konduktivitet (Ledningsevne)

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1)

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) BEK nr 1146 af 24/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. SVANA-400-00054 Senere ændringer

Læs mere

Prøvested : DGU C. Prøvedato : kl. 12:15. Prøvetager :

Prøvested : DGU C. Prøvedato : kl. 12:15. Prøvetager : Dianasvej 9 Hønsinge Lyng 4560 Vig Analyserapport nr. 14785 Blad 1 af 3 Kopi til: Odsherred Kommune GEUS (Jupiter) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. DIREKTE UNDERSØGELSE

Læs mere

Drikkevand. Hasmark Vandværk

Drikkevand. Hasmark Vandværk Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel BOMOSEN 4 HASMARK 4 OTTERUP DÄNEMARK ANALYSERAPPORT Ordrenr. 939 Analyse nr. Ordre Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetager

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Inddampningsrest 330 mg/l 10 DS

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Inddampningsrest 330 mg/l 10 DS Fynsvej 400 Bogense Prøvested: Tyrekrogværket - DGU 127.0044 - / 442300020 Prøveudtagning: 23.0.2016 kl. 09:00 Analyseperiode: 23.0.2016-13.06.2016 Ladelundvej 8 AR-16-CA-0042140-01 EUDKVE-0042140 23.0.2016

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Laila Schou Poulsen Dato: 7. februar 2017 QA:

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=888] [@BARCODE= R] LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel Ordre Analyse nr. Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetaker Kunde-prøvebetegnelse Formål Omfang Udtagningssted.

Læs mere

Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet

Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet 1. Formål Formålet med notat er at beskrive hvilke kvalitetsparametre, laboratorierne skal anvende til dokumentation af analysekvalitet,

Læs mere

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL (02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL Hågendrupvej 2 B 3250 Gilleleje Analyserapport nr. 20140521/018 21. maj 2014 Blad 1 af 1 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: cc: Fra: Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium Irene Edelgaard, Miljøstyrelsen Ulla Lund Dato: 21. september

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Aggressiv carbondioxid. By- og Landskabsstyrelsen. Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Aggressiv carbondioxid. By- og Landskabsstyrelsen. Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Aggressiv carbondioxid Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni 2010 Aggressiv carbondioxid Vurdering af analysemetodens

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1)

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. SVANA- 400-00049 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) I medfør af 7 b og 73, stk.

Læs mere

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP)

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP) 2 VANDKVALITET 2.1 Procesidentifikation Vand bruges under forskellige forhold i bryggerier til forskellige formål. Dette dokument beskriver, hvilke krav der (med hensyn til lovgivning og proces) bør stilles

Læs mere

ANALYSERAPPORT. TRE-FOR Vand A/S Registernr.: Att.: CVR Modt. dato:

ANALYSERAPPORT. TRE-FOR Vand A/S Registernr.: Att.: CVR Modt. dato: 6000 Kolding Sidenr.: 1 af 5 Udvidet kontrol, type U Organiske mikroforuren. type O Coliforme bakterier 37 C

Læs mere

(05) BORINGSKONTROL. Vig Lyng Vandværk Ærtemosevej Vig DIREKTE UNDERSØGELSE *

(05) BORINGSKONTROL. Vig Lyng Vandværk Ærtemosevej Vig DIREKTE UNDERSØGELSE * Ærtemosevej 2 4560 Vig Analyserapport nr. 20150506/016 Blad 1 af 3 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for

Læs mere

KRITERIER FOR TILFREDSSTILLENDE PRÆSTATION I

KRITERIER FOR TILFREDSSTILLENDE PRÆSTATION I KRITERIER FOR TILFREDSSTILLENDE PRÆSTATION I PRÆSTATIONSPRØVNING - SAMMENLIGNING MELLEM BKG. 866 OG FORSLAG TIL REVIDERET BEKENDTGØRELSE 1 Baggrund Ved høring af revideret bekendtgørelse om analysekvalitet

Læs mere

Kundenr.: Rosenlunden 3 Ordrenr.: Søndersø Prøvenr.: ANALYSERAPPORT. - Boringskontrol + Org.

Kundenr.: Rosenlunden 3 Ordrenr.: Søndersø Prøvenr.: ANALYSERAPPORT. - Boringskontrol + Org. Sidenr.: 1 af 5 Calcium (Ca) 130 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Magnesium (Mg) 12 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Kalium (K) 5.7 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Natrium (Na) 16 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Jern (Fe) 0.096 mg/l ISO17294m-ICPMS

Læs mere

Hermed fremsendes kontrolplan for Aptrup Vandværk for perioden

Hermed fremsendes kontrolplan for Aptrup Vandværk for perioden Aptrup Vandværk V/ Erik Jakobsen 30. april 2018 Sagsbehandler: Gry Gasser Erlandsen Sagsnr. 710-2008-193 Kontrolplan Hermed fremsendes kontrolplan for Aptrup Vandværk for perioden 2018-2023. Dokument nr.

Læs mere

1 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v.

1 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. BEK nr. 637 af 30/06/1997 (Gældende) downloaded 20040324 DELTA: Denne bek. er blandt

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=637] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel JELS VANDVÆRK Karin Lind Gyrup DIXENSVEJ A JELS 663 RØDDING DÄNEMARK ANALYSERAPPORT 7637-637

Læs mere

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav 12. december Analyser for eftervisning og opfyldelse af de drikkevandsmæssige krav

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav 12. december Analyser for eftervisning og opfyldelse af de drikkevandsmæssige krav Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav 12. december 2013 Analyser for eftervisning og opfyldelse af de drikkevandsmæssige krav Krav vedrørende plast Parameter 1) Analysemetode Testkrav Bemærkninger

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Lugt og smag Organoleptisk undersøgelse, hvor det vurderes om vandet er fri for lugt og smager normalt Temperatur Det bør tilstræbes,

Læs mere

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag:

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag: Analyserapport Rekvirent: Tuse Næs Vandværk A.m.b.a. Sagsnavn: Tuse Næs Vandværk, afd. Markeslev Str. Kirsebærvej 10,Hørby Begrænset kontrol + sporstofkontrol 4300 Holbæk Prøver modtaget: 05052015 Analyse

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 4 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=88448] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 4 Kiel Give Vandværk A.M.B.A. 33 Give DÄNEMARK DOC--349943-DA-P ANALYSERAPPORT 65-88448 Ordre

Læs mere

Vandkvalitet og kontrol

Vandkvalitet og kontrol Vandkvalitet og kontrol For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine K. Ottsen Dato: 4. maj 2015 QA: Emne:

Læs mere

Yderligere Informationer til Ordernr

Yderligere Informationer til Ordernr Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel VANDCENTER SYD AS VANDVÆRKSVEJ 7 5 ODENSE C DÄNEMARK Dato 4.8.7 46 Yderligere Informationer til Ordernr.

Læs mere

(02+09) NORMALKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(02+09) NORMALKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING (02+09) NORMALKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Analyserapport nr. 20160802/003 11. august 2016 Blad 1 af 4 Temperatur 9,1 C Prøvested: Afgang, værk Lillerød Vandværk Lugt Ingen lugt Smag Normal Prøvedato:

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: Styringsgruppen for By- og Landskabsstyrelsen Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 31. oktober 2007 Emne:

Læs mere

1 hvert 2. år Udvidet kontrol, Vandværk

1 hvert 2. år Udvidet kontrol, Vandværk Lyngå Vandværk v. Jan Nielsen Nøragervej 9 8370 Hadsten Favrskov Kommune Virksomheder og Grundvand Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Ændring af kontrolprogram

Læs mere

Yderligere Informationer til Ordernr

Yderligere Informationer til Ordernr Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel VANDCENTER SYD AS VANDVÆRKSVEJ 7 ODENSE C DÄNEMARK Dato 7.9.6 46 Yderligere Informationer til Ordernr. 78834

Læs mere

Hermed fremsendes kontrolplan for Godthåb Vandværk for perioden

Hermed fremsendes kontrolplan for Godthåb Vandværk for perioden Godthåb vandværk Lykkegårdsvej 295A 8472 Sporup Favrskov Kommune Virksomheder og Grundvand Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Kontrolplan Hermed fremsendes kontrolplan

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Analysekvalitet og metoder for bestemmelse af sporelementer i destruerede prøver

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Analysekvalitet og metoder for bestemmelse af sporelementer i destruerede prøver Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Analysekvalitet og metoder for bestemmelse af sporelementer i destruerede prøver Miljøstyrelsen Teknisk Notat November 2004 Analysekvalitet og metoder

Læs mere

Vellev Vandværk Øksendalvej Ulstrup. Kontrolplan. Hermed fremsendes kontrolplan for Vellev Vandværk for perioden

Vellev Vandværk Øksendalvej Ulstrup. Kontrolplan. Hermed fremsendes kontrolplan for Vellev Vandværk for perioden Vellev Vandværk Øksendalvej 14 8860 Ulstrup Favrskov Kommune Virksomheder og Grundvand Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Kontrolplan Hermed fremsendes kontrolplan

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg I bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg foretages følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1)

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) Side 1 af 35 BEK nr 231 af 05/03/2014 Gældende Offentliggørelsesdato: 15-03-2014 Miljøministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 900 af 17/08/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Kemiske målinger Bilag

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 6. juni 2016 QA: Emne: Maj-Britt

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand -1 - Forbrugerne stiller krav til kvaliteten af et. Og krav til information fra vandværker/vandforsyninger. Kravene til information i forhold til forbrugerne skærpes yderligere. Bekendtgørelse nr. 1449

Læs mere

Undersøgelser enhed Grænseværdier Steins Steins Steins Steins

Undersøgelser enhed Grænseværdier Steins Steins Steins Steins enhed Grænseværdier Texaco Vandværk Texaco Kontrolpr Undersøgelser 30-11-04 10-05-05 10-05-05 30-05-05 Vandtemperatur 9,50 10,40 11,80 10,60 Klarhed klar klar klar Smag normal normal normal Lugt ingen

Læs mere

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: QA: Emne: Bilag 1.3 Grundvand Ledningsevne Ilt (O Cl ) Bilag 1.4 Drikkevand Ilt (O Bilag 1.5 vand t. drikkev.

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: QA: Emne: Bilag 1.3 Grundvand Ledningsevne Ilt (O Cl ) Bilag 1.4 Drikkevand Ilt (O Bilag 1.5 vand t. drikkev. Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrels sens Referencelaboratorium cc: Fra: Dato: QA: Emne: Ulla Lund 26. juni 2013 Stine Kjær Ottsen Opdatering

Læs mere

--L. Reg. nr. 168 Journal nr.: PRØVNINGSRAPPORT. '~ 'j; il Prøvetype: Udvidet kontrol Anlæg: 473-V I c

--L. Reg. nr. 168 Journal nr.: PRØVNINGSRAPPORT. '~ 'j; il Prøvetype: Udvidet kontrol Anlæg: 473-V I c ","" cc: '... f - ~=-euro Ins Telefon 70 22 42 66 Telefax 70 22 42 55 Ringe Vandværk Vejen, den 20.01.2006 Lombjergevej 22 --L 5750 Ringe W DANAK Side 1 af 2 Reg. nr. 168 Journal nr.: 8205-93865-01 Prøvetype:

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.11, Sediment Bilag A og hele nærværende notat er udformet for analyse af sediment ved overvågningsopgaver.

Læs mere

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Rapport December 2000 Miljøstyrelsen BOD 5 på lavt niveau Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Agern Allé 11 2970 Hørsholm Tel: 4516 9200 Fax: 4516 9292 E-mail:

Læs mere

Hermed fremsendes kontrolplan for Thorsø Vandværk for perioden 2016-2022.

Hermed fremsendes kontrolplan for Thorsø Vandværk for perioden 2016-2022. Thorsø Vandværk Thorsølundvej 46 8881 Thorsø 7. nuar 2016 Sagsbehandler: Gry Gasser Erlandsen Kontrolplan Hermed fremsendes kontrolplan for Thorsø Vandværk for perioden 2016-2022. I er selv ansvarlige

Læs mere

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg 1)

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg 1) Side 1 af 15 BEK nr 1449 af 11/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-12-2007 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel 2 Kvalitetskrav til vand fra vandforsyningssystemer

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af uklarhed (turbiditet) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af uklarhed (turbiditet) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af uklarhed (turbiditet) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bilag 6 2 BILAG 6 Kontrol med vandets kvalitet. Der opereres med 5 forskellige kontroltyper. Forenklet kontrol foretages på de ikke-almene anlæg, det vil sige enkeltvandforsyningerne, mens begrænset kontrol

Læs mere

Ringe Vandværk Vejen, den Lombjergevej t-.. PRØVNINGSRAPPORT

Ringe Vandværk Vejen, den Lombjergevej t-.. PRØVNINGSRAPPORT .."",."),,,i, ~ ~ J' ~~ eurofins Telefon 70 22 42 66 Telefax 70 22 42 55 --t-.. 5750 Ringe W DANAK Side 1 af 2 Reg. nr. 168 Journal nr.: 8205-93892-01 Prøvetype: 7375 Prøvetype: Boringskontrol Anlæg: 473-V-02-2000-53

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 1449 af 11/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-12-2007 Miljøministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften Lovgivning forskriften vedrører LBK nr 71 af 17/01/2007 Links til EU direktiver,

Læs mere

Til: cc: Ulla Lund. Fra: 11. juli Dato: QA: Emne: Bekendtgørelsens. Analysemetode. relse om grund. Analyse. Behov. grænse. Efter de.

Til: cc: Ulla Lund. Fra: 11. juli Dato: QA: Emne: Bekendtgørelsens. Analysemetode. relse om grund. Analyse. Behov. grænse. Efter de. Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrels sens Referencelaboratorium cc: Fra: Dato: QA: Emne: Ulla Lund 11. juli 2013 Helle Rüsz Hansenn Opdatering

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (Gældende) Udskriftsdato: 30. september 2014 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4601-00413 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium cc:

Læs mere

Usikkerhed ved prøvetagning i havvand af Mikael Krysell, Eurofins A/S

Usikkerhed ved prøvetagning i havvand af Mikael Krysell, Eurofins A/S NYT FRA 2005/ Usikkerhed ved prøvetagning i havvand af Mikael Krysell, Eurofins A/S En gennemgang af eksisterende data viser, at prøvetagningen normalt er den dominerende kilde til usikkerhed i havvandsdata.

Læs mere

Hammel Vandværk. vandkvalitet og tilsyn

Hammel Vandværk. vandkvalitet og tilsyn Hammel Vandværk Sallvej 101 8450 Hammel 4. nuar 2016 Sagsbehandler: Gry Gasser Erlandsen Sagsnr. 710-2007-2433 Kontrolplan Hermed fremsendes kontrolplan for Hammel Vandværk for perioden 2016-2022. Dokument

Læs mere

Hvis der er spørgsmål eller anden information I ønsker, bedes I kontaktere vores kundeservice.

Hvis der er spørgsmål eller anden information I ønsker, bedes I kontaktere vores kundeservice. Dr.-Hell-Str. 6, 247 Kiel, Germany Fax: +49(43)228-498 LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 247 Kiel 558 Nr. Aaby 23..23 53827 Ordrenr. Side 68644 Til kunden, vedlagt analyserapporten. Hvis der er spørgsmål eller

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund og Stine Kjær Ottsen, Referencelaboratoriet

Læs mere

Høringsnotat. vedrørende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger

Høringsnotat. vedrørende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-400-00057 Ref. lmu Den 11.februar 2014 Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger Udkast til bekendtgørelse blev sendt

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 28. november 2013 QA: Emne: Maj-Britt Fruekilde

Læs mere

7. Vinding Vandværk Side 7.1 OVERSIGTSKORT

7. Vinding Vandværk Side 7.1 OVERSIGTSKORT 7. Vinding Vandværk Side 7.1 OVERSIGTSKORT 7. Vinding Vandværk Side 7.2 BYGNINGSFOTO PRINCIPSKITSE 7. Vinding Vandværk Side 7.3 INSTALLATIONSFOTOS Filter Rentvandpumper 7. Vinding Vandværk Side 7.4 REGISTRERINGSSKEMA

Læs mere

2. Akkreditering og måleområder for visse stoffer omfattet af Kvalitetsbekendtgørelsen

2. Akkreditering og måleområder for visse stoffer omfattet af Kvalitetsbekendtgørelsen PRÆCISERINGER OG ÆNDRINGER af 3. juli 20 I tilfælde af indbydes modstrid har Kravspecifikation af 3. juli 20 og Tilbudsliste af 3. juli 20 forrang for Præciseringer og ændringer af 3. juli 20.. Ændring

Læs mere

Coliforme bakterier Kimtal ved 22 C

Coliforme bakterier Kimtal ved 22 C Gruppe A-parametre Mikrobiologiske parametre Escherichia coli (E. coli) Tilstandsparametre Hovedbestanddele Coliforme bakterier Kimtal ved 22 C Smag Lugt Farve Turbiditet ph Ledningsevne Jern (Fe), total

Læs mere