FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR"

Transkript

1 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR Bekendtgørelsens bilag 1.4, Drikkevandskontrol Endeligt forslag til bilag 1.4 i bekendtgørelsen ses i bilag A til nærværende notat. Bilag A og de nedenfor viste tabeller er fremkommet ved beregninger, der ses i regneark /4/. I forhold til bilag i den kommende bekendtgørelse om analysekvalitet mangler forslaget henvisninger til metodedatablade med specifikation af de krævede analysemetoder. Udvikling af forslagene og sammenligning af forslagene med værdier beregnet på basis af miljøkvalitetskrav mv. er beskrevet nedenfor. Beregninger, afrundinger mv. er sket efter de principper, der er beskrevet i notat Bkg. 866 indeholder ikke krav til s T max for tre parametre i drikkevand, svovlbrinte, ilt og aggressiv kuldioxid. I stedet er givet krav til s w, standardafvigelsen indenfor en analyseserie. For disse tre parametre er forslag til kvantifikationsgrænse derfor beregnet som 9 s w. Ved beregning af måleusikkerhed anvendes for disse parametre modellen, at s T svarer til 3 s w. 1.1 Sammenligning af beregnede krav til analysekvalitet (andet forslag) med værdier baseret på EQS mv. De beregnede krav til analysekvalitet er sammenlignet med det ønskelige i forbindelse med kontrol af drikkevandskvalitet (bkg af 11. december 007) /1/ og de krav til analysekvalitet, der er anført i drikkevandsdirektivet //. Kvalitetskrav til drikkevand er sammenlignet med kvantifikationsgrænse og ekspanderet måleusikkerhed som beskrevet i notat 6. I drikkevandsdirektivet er stillet krav til detektionsgrænse for hver enkelt parameter. Kravet er i direktivet udtrykt som en procentdel af vandkvalitetskravet. Procentdelen er defineret for hver enkelt parameter, varierende fra 10% til 5% af vandkvalitetskravet. Kvantifikationsgrænserne er derfor sammenlignet med krav til detektionsgrænse iht. drikkevandsdirektivet multipliceret med 3, idet sammenhængen LQ = 3 LD er anvendt. Drikkevandsdirektivet giver ikke mulighed for at krav til analysekvalitet, som ikke kan opnås med gængs teknologi, i stedet kan fastlægges på basis af bedste tilgængelige teknologi. Det kan derfor være nødvendigt, at fastsætte krav til analysekvalitet, som muligvis ikke kan opnås i praksis Kvantifikationsgrænse Tabel 1 viser resultaterne for kvantifikationsgrænse. Tabellen stammer fra regnearket /4/, siden LQ smlg TV og overv DL. I tabellen er anvendt følgende forkortelser: s T max : Krav til maksimal total standardafvigelse i bkg Drv. krav: Vandkvalitetskrav for drikkevand iht. bkg

2 Direktiv DL: Krav til detektionsgrænse iht. drikkevandsdirektivet. Detektionsgrænsekravet er beregnet ud fra drikkevandsdirektivets krav til drikkevandskvalitet i overensstemmelse med direktivets retningslinjer. 1 LQ: Beregnet kvantifikationsgrænse (første forslag). Den anvendte formel er LQ = 3 s T max LQ: Afrundet kvantifikationsgrænse (andet forslag) 3 LQ: Endeligt forslag til kvantifikationsgrænse I nogle tilfælde er den beregnede og afrundede kvantifikationsgrænse større end de værdier, der er ønskelige i forhold til drikkevandskrav. I disse tilfælde er lagt sværtning over den værdi som de umiddelbare beregninger (kolonne LQ ) ikke kan opfylde. I teksten under tabellen er disse parametre gennemgået og det er konkluderet, i hvilket omfang den ønskelige kvantifikationsgrænse kan tilgodeses. Konklusionen er udmøntet i kolonnen 3 LQ. Tabel 1 Drikkevandskontrol Sammenligning mellem beregnede kvantifikationsgrænser (LQ) og LQ baseret på vandkvalitetskrav til drikkevand (bkg. 1449) og på krav til detektionsgrænse iht. drikkevandsdirektivet Parameter Enhed S T max Drv. krav Direktiv DL 1 LQ LQ 3 LQ 0,3 drv.k. 3 DL Ledningsevne ms/m 1, , Farvetal mg/l Pt 0,5 5 1,5 1,5 1,5 1,5 Turbiditet FNU 0,015 0,3 0,045 0,05 0,05 0,09 Tørstof mg/l Svovlbrinte mg/l S 0,015 0,05 0,14 0,1 0,1* 0,015 Ilt mg/l O 0,06 5 0,54 0,5 0,5 1,5 Klor, frit mg/l Cl 0,03 0,090 0,1 0,1 Total klor mg/l Cl 0,03 0,090 0,1 0,1 Bromat µg/l BrO 3 0,5 10,5 1,5 1,5 1,5 3 8 Aggressiv kuldioxid mg/l CO 18, ,6 Hydrogenkarbonat mg/l HCO , Carbonat mg/l CO 3 6, Klorid mg/l Cl 1, , Sulfat mg/l SO 4 1, , Fluorid mg/l F 0,03 1,5 0,15 0,090 0,1 0,1 0,45 0,5 Calcium mg/l Ca , Magnesium mg/l Mg 0,3 50 0, Natrium mg/l Na 0, , ,5 60 Kalium mg/l K 0, ,18 0, 0, 3 Ammonium mg/l NH 4 0,003 0,05 0,05 0,0090 0,01 0,01 0,015 0, Nitrit mg/l NO 0,003 0,01 0,05 0,0090 0,01 0,003 0,003 0, Nitrat mg/l NO 3 0, , Ortho phosphat phosphor mg/l P 0,003 0,0090 0,01 0,01 Total phosphor mg/l P 0,003 0,15 0,0090 0,01 0,01 0,045 Ikke flygtigt organisk kulstof, NVOC mg/l C 0,15 4 0,45 0,5 0,5 1, Cyanid µg/l CN 1, , Aluminium µg/l Antimon µg/l 0,3 1,5 0, ,5 0,6 4

3 Sammenligning mellem beregnede kvantifikationsgrænser (LQ) og LQ baseret på vandkvalitetskrav til drikkevand (bkg. 1449) og på krav til detektionsgrænse iht. drikkevandsdirektivet Parameter Enhed S T max Drv. krav Direktiv DL 1 LQ LQ 3 LQ 0,3 drv.k. 3 DL Arsen µg/l 0, ,045 0,05 0,05 1,5 3 Barium µg/l , Bly µg/l 0, ,090 0,1 0,1 1,5 3 Bor µg/l , Cadmium µg/l 0,015 0,5 0,045 0,05 0,05 0,6 1,5 Chrom µg/l 0, , Jern, total µg/l Kobber µg/l Kviksølv µg/l 0, , 0,009 0,01 0,01 0,3 0,6 Mangan µg/l 0, , Nikkel µg/l 0,3 0 0, Selen µg/l 0, , Sølv µg/l 0,3 10 0, Zink µg/l Halogenerede alifatiske kulbrinter, herunder dichlormethan, trichlormethan, dichlorbrommethan, chlordibrommethan, tribrommethan, tetrachlormethan, dichlorethener, 1,- dichlorethan, trichlorethen, trichlorethaner, tetrachlorethen, tetrachlorethaner, µg/l 0,03 1 0,09 0,1 0,1 0,3 1,-dibromethan µg/l 0,03 0,01 0,09 0,1 0,1 0,003 1,-dichlorethan µg/l 0,03 1 0,3 0,09 0,1 0,1 0,3 0,9 Trichlorethen, tetrachlorethen µg/l 0,03 1 0,05 0,09 0,1 0,1 0,3 0, Trihalomethaner µg/l 0,03 6,5,5 0,09 0,1 0,1 8 Vinylchlorid µg/l 0,05 0,3 0,15 0, 0,1 0,1 Benzen µg/l 0,03 1 0,5 0,09 0,1 0,1 0,3 0,8 Benzo(a)pyren 1) µg/l 0,003 0,01 0,005 0,009 0,01 0,01** 0,003 0,008 Benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(ghi)perylen og indeno(1,,3-cd)pyren µg/l 0,03 0,1 0,0065 0,09 0,1 0,0 0,03 0,0 Desaminodiketometribuzin, diketometribuzin µg/l 0,01 0,1 0,05 0,03 0,03 0,05* 0,03 0,08 Øvrige pesticider og nedbrydningsprodukter µg/l 0,01 0,1 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,08 *: den foreslåede værdi er udtryk for den bedste tilgængelige teknologi. Kvantifikationsgrænsen er utilstrækkelig til kontrol af overholdelse af kvalitetskrav til drikkevand. **: den foreslåede værdi kan muligvis ikke opnås med gængs teknologi, men opfylder krav til analysekvalitet i drikkevandsdirektivet. Kvantifikationsgrænsen er utilstrækkelig til kontrol af overholdelse af kvalitetskrav til drikkevand. 1) : s T max for benz(a)pyren bør øges fra 0,003 til 0,005 i erkendelse af, at den ønskværdige analysekvalitet ikke er opnåelig 3

4 Svovlbrinte: Andet forslag til kvantifikationsgrænse er for høj i forhold til det ønskelige til kontrol af kravene til drikkevandskvalitet. DS 78 giver ingen information om analysekvalitet og der har ikke været afholdt danske præstationsprøvninger i nyere tid. Vurderingen er således alene baseret på Eurofins Miljø s akkreditering. Eurofins akkrediterede metode tyder på, at en kvantifikationsgrænse på 0,05 0,1 mg/l er mulig. Der er således ikke baggrund for at sænke kravet til kvantifikationsgrænse, og andet forslag til kvantifikationsgrænse er derfor også det endelige forslag. Forslaget er et udtryk for den bedste tilgængelige teknologi. Aggressiv kuldioxid: I bkg 1449 anføres, at vandkvalitetskravet ( mg/l CO ) svarer til detektionsgrænsen for de anvendte metoder. En sammenligning mellem kvantifikationsgrænsen og 0,3 gange drikkevandskvalitetskravet giver derfor ikke mening. Referencelaboratoriets undersøgelser /3/ har imidlertid vist, at en detektionsgrænse på mg/l CO ikke kan overholdes, og at detektionsgrænse og dermed kvantifikationsgrænse må forventes at variere med prøvens indhold af hydrogencarbonat. Med basis i Referencelaboratoriets rapport /3/ vurderes, at det sandsynligvis er muligt at opnå bedre analysekvalitet end beskrevet af andet forslag til kvantifikationsgrænse ( LQ), og det endelige forslag til kvantifikationsgrænse er derfor 10 mg/l CO. Nitrit: Andet forslag til kvantifikationsgrænse er for høj i forhold til det ønskelige til kontrol af kravene til drikkevandskvalitet ved afgang fra vandværk. Data fra kvartalsrapporter for opnået analysekvalitet ved grundvandsovervågning (3 laboratorier i en periode på 1½ år) tyder på, at det vil være muligt at opnå en bedre kvalitet, end andet forslag til kvantifikationsgrænse er udtryk for. Det endelige forslag til kvantifikationsgrænse er derfor skærpet, så det svarer til det ønskelige til kontrol af kravene til drikkevandskvalitet. Antimon: Andet forslag til kvantifikationsgrænse er for høj i forhold til det ønskede for kontrol af kravene til drikkevandskvalitet. Data fra kvartalsrapporter for opnået analysekvalitet ved grundvandsovervågning (3 laboratorier i en periode på 1½ år) tyder på, at det vil være muligt at opnå en bedre kvalitet, end andet forslag til kvantifikationsgrænse er udtryk for. Det endelige forslag til kvantifikationsgrænse er derfor skærpet, så det svarer til det ønskelige ved kontrol af drikkevandskvalitet. Halogenerede alifatiske kulbrinter: Parameteren hed tidligere flygtige organiske klorforbindelser. Navnet er ændret, så det dels svarer til samlebetegnelsen i det nationale overvågningsprogram og dels omfatter alle ønskede parametre i drikkevand, herunder bromerede alifatiske kulbrinter. Desuden er tilføjet definition af hvilke stoffer, der bl.a. omfattes af parameteren. Parametrene 1,-dibromethan, 1,-dichlorethan, tri- og tetrachlorethen, trihalomethaner og vinylchlorid er indsat separat, da eksisterende krav til drikkevandskvalitet afviger fra de øvrige halogenerede alifatiske kulbrinter eller de pågældende parametre er nævnt i drikkevandsdirektivet. 1,-Dibromethan: Andet forslag til kvantifikationsgrænse er for høj i forhold til det ønskelige til kontrol af kravene til drikkevandskvalitet. Imidlertid anføres i bkg. 1449, at det er kendt, at den ønskede analysekvalitet til kontrol af drikkevandskravet ikke er opnåelig, og at der skal anvendes en metode med en detektionsgrænse på højst 0,05 µg/l. Dette svarer til en kvantifikationsgrænse på 0,15 µg/l. Andet forslag til kvantifikationsgrænse opfylder dette krav, kravet er teknisk set opnåeligt, og det er derfor også det endelige forslag til kvantifikationsgrænse. Kravet er identisk med krav for øvrige halogenerede alifatiske kulbrinter, hvorfor det foreslås, at 1,-dibromethan med hensyn til krav til analysekvalitet inkluderes i denne gruppe. 4

5 1,-Dichlorethan, trichlorethen, tetrachlorethen og trihalomethaner: Krav til analysekvalitet identisk med kravene for gruppen af halogenerede alifatiske kulbrinter er sammenlignet med krav til kvantifikationsgrænse baseret på drikkevandsdirektivets krav til detektionsgrænse. Kravene til analysekvalitet tilfredsstiller drikkevandsdirektivets krav, og det foreslås derfor, at de pågældende stoffer inkluderes i gruppen af halogenerede alifatiske kulbrinter. Vinylchlorid: Andet forslag til kvantifikationsgrænse er for høj i forhold til den ønskede til kontrol af kravene til drikkevandskvalitet. Data fra kvartalsrapporter for opnået analysekvalitet ved grundvandsovervågning (3 laboratorier i en periode på 1½ år) tyder på, at det vil være muligt at opnå en bedre kvalitet, end andet forslag til kvantifikationsgrænse er udtryk for. Det endelige forslag til kvantifikationsgrænse er derfor skærpet, så det svarer til det ønskelige til kontrol af drikkevandskvalitet. Benz(a)pyren: Andet forslag til kvantifikationsgrænse er for høj i forhold til det ønskelige til kontrol af kravene til drikkevandskvalitet. BLST har fra DANAK modtaget en henvendelse, hvoraf det fremgår, at end ikke det eksisterende krav til s T max kan overholdes. Der synes således ikke at være basis for en skærpelse af kravet til LQ i forhold til andet forslag ( LQ). En beregning af LQ med anvendelse af den værdi for s T max (0,0045 µg/l), der i DANAKs henvendelse er anført som realistisk, giver på grund af afrunding ikke anledning til ændring af andet forslag til kvantifikationsgrænse. Andet forslag til kvantifikationsgrænse opfylder tillige drikkevandsdirektivets krav til detektionsgrænse. Det er derfor også er det endelige forslag. I konsekvens af det ovenfor beskrevne er værdien for s T max øget fra 0,003 til 0,005 i det endelige forslag til kvalitetskrav (bilag A). Benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(ghi)perylen og indeno(1,,3- cd)pyren: Andet forslag til kvantifikationsgrænse er for høj i forhold til det ønskelige til kontrol af kravene til drikkevandskvalitet og i forhold til krav til deketionsgrænse iht. drikkevandsdirektivet. Analysekvaliteten for de nævnte PAH-forbindelser forventes at være på samme niveau som for benz(a)pyren. Det endelige forslag til kvantifikationsgrænse er derfor skærpet, så det svarer til kravet til detektionsgrænse i drikkevandsdirektivet og dermed også er tilstrækkeligt til kontrol af drikkevandskvalitet. Desaminodiketometribuzin, diketometribuzin: Andet forslag til kvantifikationsgrænse er i lighed med forslag for øvrige pesticider baseret på gældende værdi for s T max. Imidlertid er den praktisk opnåelige detektionsgrænse for disse to nedbrydningsprodukter af et pesticid højere end for øvrige pesticider og nedbrydningsprodukter, og den almindeligt tilgængelige teknologi giver ikke mulighed for forbedring. Endeligt forslag til kvantifikationsgrænse er derfor hævet, idet det noteres, at forslaget derved er utilstrækkeligt til kontrol af drikkevandskvalitet, men det opfylder drikkevandsdirektivets krav til detektionsgrænse. Forslaget er et udtryk for bedste tilgængelige teknologi Måleusikkerhed kontrolprøver og naturlige prøver For drikkevand vurderes det, at der næppe findes store bidrag til måleusikkerheden for naturlige prøver, som ikke er dækket ved de usikkerhedsbidrag, der ses ved kvalitetskontrol. Ekspanderet måleusikkerhed beregnet i første forslag er derfor rundet op uden yderligere øgning. Såfremt den afrundede værdi er meget tæt på den oprindeligt beregnede værdi (mindre end 15% større end den beregnede værdi), er dog rundet et trin længere op. 5

6 1.1.3 Ekspanderet måleusikkerhed (absolut værdi) Tabel viser resultaterne for ekspanderet måleusikkerhed (absolut værdi). Tabellen stammer fra regnearket /4/. De værdier, der er anvendt til beregning af den ekspanderede måleusikkerhed, er vist i bilag B. I tabellen er anvendt følgende forkortelser: Drv. krav: Vandkvalitetskrav for drikkevand iht. bkg Direktivkrav: Kvalitetskrav for drikkevand iht. drikkevandsdirektivet Direktiv U: Krav til måleusikkerhed iht. drikkevandsdirektivet, idet måleusikkerheden er tilnærmet med den aritmetriske sum af drikkevandsdirektivets krav til nøjagtighed og præcision. 1 U abs : Beregnet ekspanderet måleusikkerhed, absolut værdi (første forslag) Den anvendte model er: U abs = (st max ) + (Bias) + (uref ), hvor Bias og u ref er angivet i %, og det antages, at U abs skal gælde op til en koncentration svarende til 10 gange s T max. U abs : Afrundet ekspanderet måleusikkerhed, absolut værdi (andet forslag) 3 U abs : Endeligt forslag til ekspanderet måleusikkerhed, absolut værdi I tabellen er anvendt sværtning på samme måde som i tabel 1, hvor en værdi ikke kan opfyldes med den beregnede og afrundede ekspanderede måleusikkerhed. I teksten under tabellen er disse parametre gennemgået og det er konkluderet, i hvilket omfang den ønskelige ekspanderede måleusikkerhed kan tilgodeses. Konklusionen er udmøntet i kolonnen 3 U abs. Tabel Drikkevandskontrol Sammenligning mellem beregnede ekspanderede usikkerheder (U abs) og U abs på vandkvalitetskrav til drikkevand (bkg. 1449) og krav til nøjagtighed og præcision iht. drikkevandsdirektivet Parameter Enhed Direktiv krav Drv. krav 1 U abs U abs 3 U abs Direktiv U Ledningsevne ms/m , Farvetal mg/l Pt 5 1,5 0,5 drv.k. Turbiditet FNU 0,3 0,03 0,05 0,05 0,15 Tørstof mg/l Svovlbrinte mg/l S 0,05 0,091 0, 0,* 0,05 Ilt mg/l O 5 0,36 0,5 0,5,5 Klor, frit mg/l Cl 0,064 0,1 0,1 Total klor mg/l Cl 0,064 0,1 0,1 Bromat µg/l BrO ,1 5 5 Aggressiv kuldioxid mg/l CO Hydrogenkarbonat mg/l HCO , Carbonat mg/l CO 3 4, Klorid mg/l Cl , Sulfat mg/l SO , Fluorid mg/l F 1,5 1,5 0,064 0,1 0,1 0,3 0,75 Calcium mg/l Ca 00, Magnesium mg/l Mg 50 0, Natrium mg/l Na , ,5 Kalium mg/l K 10 0,13 0, 0, 5 6

7 Sammenligning mellem beregnede ekspanderede usikkerheder (U abs) og U abs på vandkvalitetskrav til drikkevand (bkg. 1449) og krav til nøjagtighed og præcision iht. drikkevandsdirektivet Parameter Enhed Direktiv krav Drv. krav 1 U abs U abs 3 U abs Direktiv U 0,5 drv.k. Ammonium mg/l NH 4 0,5 0,05 0,0064 0,01 0,01 0,1 0,05 Nitrit mg/l NO 0,5 0,01 0,0064 0,01 0,01* 0,1 0,005 Nitrat mg/l NO , Ortho phosphat phosphor mg/l P 0,0064 0,01 0,01 Total phosphor mg/l P 0,15 0,0064 0,01 0,01 0,075 Ikke flygtigt organisk kulstof, NVOC mg/l C 4 0,3 0,50 0,5 Cyanid µg/l CN , Aluminium µg/l , Antimon µg/l 5 0,68 1 1,5 1 Arsen µg/l ,034 0,05 0,05,5 Barium µg/l 700 6, Bly µg/l ,068 0,1 0,1,5 Bor µg/l , Cadmium µg/l 5 0,034 0,05 0, Chrom µg/l , Jern, total µg/l , Kobber µg/l , Kviksølv µg/l 1 1 0,0068 0,01 0,01 0,3 0,5 Mangan µg/l , Nikkel µg/l 0 0 0, Selen µg/l , Sølv µg/l 10 0, Zink µg/l 100 6, Halogenerede alifatiske kulbrinter, herunder dichlormethan, trichlormethan, dichlorbrommethan, chlordibrommethan, tribrommethan, tetrachlormethan, dichlorethener, 1,-dichlorethan, trichlorethen, trichlorethaner, tetrachlorethen, tetrachlorethaner, µg/l 1 0,086 0,1 0,1 0,5 1,-dibromethan µg/l 0,01 0,086 0,1 0,1 0,005 Vinylchlorid µg/l 0,3 0,14 0, 0, 0, Benzen µg/l 1 1 0,086 0,1 0,1 0,5 0,5 Benzo(a)pyren µg/l 0,01 0,01 0,0086 0,01 0,005** 0,005 0,005 Benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(ghi)perylen og indeno(1,,3-cd)pyren µg/l 0,05 0,1 0,086 0,1 0,01** 0,01 0,05 Desaminodiketometribuzin, diketometribuzin µg/l 0,1 0,1 0,09 0,05 0,05 0,05 0,05 Øvrige pesticider µg/l 0,1 0,1 0,09 0,05 0,05 0,05 0,05 *: den foreslåede værdi er udtryk for den bedste tilgængelige teknologi. Den ekspanderede usikkerhed er utilstrækkelig til kontrol af overholdelse af kvalitetskrav til drikkevand. **: den forslåede værdi kan muligvis ikke opnås med gængs teknik, men opfylder krav til analysekvalitet i drikkevandsdirektivet. Svovlbrinte: Andet forslag til ekspanderet måleusikkerhed er for høj i forhold til det ønskelige til kontrol af kravene til drikkevandskvalitet. DS 78 giver ingen information om 7

8 analysekvalitet og der har ikke være afholdt danske præstationsprøvninger i nyere tid. Vurderingen er således alene baseret på Eurofins Miljø s akkreditering. Med en kvantifikationsgrænse omkring 0,1 mg/l forekommer det ikke realistisk at opnå en ekspanderet måleusikkerhed omkring 0,03 mg/l, hvorfor den beregnede måleusikkerhed på 0, mg/l fastholdes. Forslaget er et udtryk for bedste tilgængelige teknologi. Aggressiv kuldioxid: I bkg 1449 anføres, at vandkvalitetskravet ( mg/l CO ) svarer til detektionsgrænsen for de anvendte metoder. En sammenligning mellem ekspanderet måleusikkerhed og 0,5 gange drikkevandskvalitetskravet giver derfor ikke mening. Der er intet krav til aggressiv kuldioxid i drikkevandsdirektivet. Det vurderes, at den beregnede værdi for ekspanderet måleusikkerhed er realistisk, og den fastholdes derfor. Nitrit: Andet forslag til ekspanderet måleusikkerhed er for høj i forhold til det ønskelige til kontrol af kravene til drikkevandskvalitet. Data fra kvartalsrapporter for opnået analysekvalitet ved grundvandsovervågning (3 laboratorier i en periode på 1½ år) viser imidlertid, at det næppe er muligt at opnå bedre kvalitet. Andet forslag til ekspanderet måleusikkerhed er derfor også det endelige forslag. Dette forslag er tilstrækkeligt i forhold til drikkevandsdirektivet krav til ekspanderet måleusikkerhed. Forslaget er et udtryk for bedste tilgængelige teknologi. 1,-Dibromethan: Andet forslag til ekspanderet måleusikkerhed er for høj i forhold til det ønskelige til kontrol af kravene til drikkevandskvalitet. Imidlertid anføres i bkg. 1449, at det er kendt, at den ønskede analysekvalitet til kontrol af drikkevandskravet ikke er opnåelig, og at der skal anvendes en metode med en detektionsgrænse på højst 0,05 µg/l. Set i denne sammenhæng er en ekspanderet måleusikkerhed på 0, µg/l tilstrækkelig, og den er derfor også det endelige forslag til ekspanderet måleusikkerhed. Der er intet krav til 1,-dibromethan i drikkevandsdirektivet. Kravet er identisk med krav for øvrige halogenerede alifatiske kulbrinter, hvorfor det foreslås, at 1,-dibromethan med hensyn til krav til analysekvalitet inkluderes i denne gruppe. 1,-Dichlorethan, trichlorethen, tetrachlorethen og trihalomethaner: Krav til analysekvalitet identisk med kravene for gruppen af halogenerede alifatiske kulbrinter er sammenlignet med krav til ekspanderet måleusikkerhed baseret på drikkevandsdirektivets krav til nøjagtighed og præcision. Kravene til analysekvalitet tilfredsstiller drikkevandsdirektivets krav, og det foreslås derfor, at de pågældende stoffer inkluderes i gruppen af halogenerede alifatiske kulbrinter. Benz(a)pyren: Andet forslag til ekspanderet måleusikkerhed er for høj i forhold til det ønskelige til kontrol af kravene til drikkevandskvalitet og kravet til nøjagtighed og præcision i drikkevandsdirektivet. Som anført under kvantifikationsgrænse, er der praktiske vanskeligheder med at opnå den krævede s T max. s T max udgør den væsentligste del af U abs. Imidlertid er det ikke muligt at tage hensyn hertil, da drikkevandsdirektivet ikke åbner mulighed for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi. Andet forslag til ekspanderet måleusikkerhed er derfor skærpet, så det påfylder drikkevandsdirektivets krav. Det bemærkes imidlertid, at et forarbejde til revision af drikkevandsdirektivet /5/ åbner for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi, hvorfor nødvendigheden af krav til analysekvalitet, som ikke kan opfyldes med nuværende teknologi, muligvis vil forsvinde. Det vil dog næppe ske inden udgivelse af den reviderede bekendtgørelse. Benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(ghi)perylen og indeno(1,,3- cd)pyren: Andet forslag til ekspanderet måleusikkerhed er for høj i forhold til det ønskelige til kontrol af kravene til drikkevandskvalitet og kravet til nøjagtighed og præci- 8

9 sion i drikkevandsdirektivet. Analysekvaliteten for de nævnte PAH-forbindelser forventes at være på samme niveau som for benz(a)pyren. Det endelige forslag til ekspanderet måleusikkerhed er derfor skærpet, så det opfylder drikkevandsdirektivets krav. Det skærpede krav er tæt på at være realistisk opnåeligt med gængs teknik Ekspanderet måleusikkerhed (relativ værdi) Ekspanderet måleusikkerhed som relativ værdi er fremkommet ud fra de principper, der er beskrevet i Notat 4. Den anvendte model er: U rel = (CVT max ) + (Bias) + (uref ), hvor alle bidrag (CV T max, Bias og u ref ) er angivet i %. De værdier, der er anvendt til beregning af den ekspanderede måleusikkerhed, er vist i bilag B. Forslag til ekspanderede måleusikkerheder som relativ værdi fremgår af bilag A, hvor de endelige forslag til analysekvalitet er anført. Alle forslag til ekspanderede måleusikkerheder som relativ værdi er mindre end 50%, og vil derfor også være mindre end 0,5 gange EQS ved koncentrationer tæt på EQS. Ingen af forslagene til ekspanderet måleusikkerhed som relativ værdi giver derfor anledning til at basere kravet på bedste tilgængelige teknologi (BAT) Akkreditering eller kvalitetsstyring i henhold til EN ISO/IEC 1705 I forslag til kvalitetskrav som vist i bilag A er anført, om der kræves akkrediteret teknisk prøvning (vist med et A), eller om det er tilstrækkeligt, at laboratoriet har et kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med standarden EN ISO/IEC1705 eller andre tilsvarende internationalt accepterede standarder (vist med et K). Alle parametre findes i den gældende bekendtgørelse om analysekvalitet (bkg. 866), hvori kravet er akkrediteret teknisk prøvning. Der er derfor som udgangspunkt anført A for alle parametre. Feltmålinger vil i forbindelse med prøvetagning blive omfattet af den kommende revision af bekendtgørelse om analysekvalitet. Det anses som beskrevet i notat.1 ikke for realistisk at kræve akkreditering for alle institutioner, der udfører feltmålingerne. Derfor er kravet til de to feltmålinger, ledningsevne og opløst ilt, ændret til krav om kvalitetsstyring (markering med K). Referencer /1/ Bekendtgørelse nr af 11. december 007 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. // Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand. /3/ By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium: Aggressiv carbondioxid. Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse. Rapport 010. /4/ Bkg_analysekval_bilag_1.4_drv.xls. Filen består af følgende ark: Beregning Basis f beregn af U (findes i kopi i bilag B) Efter afrunding Endeligt forslag (findes i kopi i bilag A) 9

10 LQ smlg TV og overv DL (findes i kopi i tabel 1) U smlg TV (findes i kopi i tabel ) /5/ Working Group established within the European Network of Drinking WAter REgulators: Revision of performance characteristics of the methods for analysis of the quality of water intended for human consumption under the directive 98/83/EC, April 010. uol/lmu 10

11 Bilag A Endeligt forslag til analysekvalitetskrav 1.4 Drikkevandskontrol Beregnede krav i rev bkg efter afrunding Parameter Enhed LQ S Tmax CV Tmax U abs U rel A / K Ledningsevne ms/m 5 1,5 3% 5 15% K Farvetal mg/l Pt 1,5 0,5 5% 0% A Turbiditet FNU 0,05 0,0 5% 0,05 0% A Tørstof mg/l % 30 0% A Svovlbrinte mg/l S 0,1 0,015 Ilt mg/l O 0,5 0,06 *) *) 5% 0, 0% A 5% 0,5 0% K Klor, frit mg/l Cl 0,1 0,03 5% 0,1 0% A Total klor mg/l Cl 0,1 0,03 5% 0,1 0% A Bromat c) µg/l BrO 3 1,5 0,5 5% 0% A Aggressiv kuldioxid mg/l CO 10 *) 5% 15 0% A Hydrogenkarbonat mg/l HCO 3 5 3% 10 15% A Carbonat mg/l CO 3 5 5% 10 0% A Klorid mg/l Cl 5 1,5 3% 5 15% A Sulfat mg/l SO 4 5 1,5 3% 5 15% A Fluorid mg/l F 0,1 0,03 5% 0,1 0% A Calcium mg/l Ca 3 1 5% 3 0% A Magnesium mg/l Mg 1 0,3 5% 1 0% A Natrium mg/l Na 1 0,3 3% 1 15% A Kalium mg/l K 0, 0,06 5% 0, 0% A Ammonium mg/l NH 4 0,01 0,003 5% 0,01 0% A Nitrit mg/l NO 0,003 0,003 5% 0,01 0% A Nitrat mg/l NO 3 1 0,3 3% 1 15% A Ortho phosphat phosphor mg/l P 0,01 0,003 5% 0,01 0% A Total phosphor mg/l P 0,01 0,003 5% 0,01 0% A Ikke flygtigt organisk kulstof, NVOC mg/l C 0,5 0,15 5% 0,5 0% A Cyanid µg/l CN 5 1,5 5% 5 0% A Aluminium µg/l % 10 0% A Antimon µg/l 0,5 0,3 5% 1 0% A Arsen µg/l 0,05 0,015 5% 0,05 0% A Barium µg/l % 10 0% A Bly µg/l 0,1 0,03 5% 0,1 0% A Bor µg/l % 10 0% A Cadmium µg/l 0,05 0,015 5% 0,05 0% A Chrom µg/l 1 0,3 5% 1 0% A Jern, total µg/l % 10 0% A Kobber µg/l % 10 0% A Kviksølv µg/l 0,01 0,003 5% 0,01 0% A Mangan µg/l,0 0,6 5% 0% A Nikkel µg/l 1 0,3 5% 1 0% A Selen µg/l 1 0,3 5% 1 0% A Sølv µg/l 1 0,3 5% 1 0% A 11

12 Beregnede krav i rev bkg efter afrunding Parameter Enhed LQ S Tmax CV Tmax U abs U rel A / K Zink µg/l % 10 0% A Halogenerede alifatiske kulbrinter a), herunder dichlormethan, trichlormethan, dichlorbrommethan, chlordibrommethan, tribrommethan, tetrachlormethan, dichlorethener, 1,- dichlorethan, trichlorethen, trichlorethaner, tetrachlorethen, tetrachlorethaner, 1,-dibromethan µg/l 0,1 0,03 5% 0,1 30% A Vinylchlorid b) µg/l 0,1 0,05 5% 0, 30% A Benzen µg/l 0,1 0,03 5% 0,1 30% A Benzo(a)pyren µg/l 0,01 0,003 5% 0,005 30% A Benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(ghi)perylen og indeno(1,,3-cd)pyren µg/l 0,0 0,03 5% 0,01 30% A Desaminodiketometribuzin, diketometribuzin µg/l 0,05 0,01 Øvrige pesticider og nedbrydningsprodukter fra pesticider µg/l 0,03 0,01 5% 0,05 30% A 5% 0,05 30% A *) Som følge af de praktiske vanskeligheder med dokumentation af st max dokumenteres i stedet sw. sw skal være mindre end den anførte værdi. Krav gælder for hver enkelt komponent a) : Parameternavn ændret i forhold til bkg. 866 b) : s T max er sat identisk med krav i bilag 1.3, Kontrol/overvågning af grundvand c) : enheden for bromat er rettet i forhold til bkg. 866, hvor den fejlagtigt var angivet til mg/l BrO 3 A: målinger skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning K: målinger skal udføres under et kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med standarden EN ISO/IEC1705 eller andre tilsvarende internationalt accepterede standarder, men ikke nødvendigvis som akkrediteret teknisk prøvning 1

13 Bilag B Basis for omregning af gældende krav til ekspanderet usikkerhed (U abs og U rel ) 1.4 Drikkevandskontrol Gældende krav i bkg. 866 Hjælpeinfo Parameter Enhed S Tmax Analysekvalitetsklasse Bias-krav % Ledningsevne ms/m 1,5 1 % 3% Farvetal mg/l Pt 0,5 % 3% Turbiditet FNU 0,015 % 3% Tørstof mg/l 10 % 3% Svovlbrinte mg/l S 0,015 Ilt mg/l O 0,06 *) *) U ref % % 3% % 3% Klor, frit mg/l Cl 0,03 % 3% Total klor mg/l Cl 0,03 % 3% Bromat µg/l BrO 3 0,5 % 3% Aggressiv kuldioxid mg/l CO *) % 3% Hydrogenkarbonat mg/l HCO 3 1 % 3% Carbonat mg/l CO 3 % 3% Klorid mg/l Cl 1,5 1 % 3% Sulfat mg/l SO 4 1,5 1 % 3% Fluorid mg/l F 0,03 % 3% Calcium mg/l Ca 1 % 3% Magnesium mg/l Mg 0,3 % 3% Natrium mg/l Na 0,3 1 % 3% Kalium mg/l K 0,06 % 3% Ammonium mg/l NH 4 0,003 % 3% Nitrit mg/l NO 0,003 % 3% Nitrat mg/l NO 3 0,3 1 % 3% Ortho phosphat phosphor mg/l P 0,003 % 3% Total phosphor mg/l P 0,003 % 3% Ikke flygtigt organisk kulstof, NVOC mg/l C 0,15 % 3% Cyanid µg/l CN 1,5 % 3% Aluminium µg/l 3 % 5% Antimon µg/l 0,3 % 5% Arsen µg/l 0,015 % 5% Barium µg/l 3 % 5% Bly µg/l 0,03 % 5% Bor µg/l 3 % 5% Cadmium µg/l 0,015 % 5% Chrom µg/l 0,3 % 5% Jern, total µg/l 3 % 5% Kobber µg/l 3 % 5% Kviksølv µg/l 0,003 % 5% Mangan µg/l 0,6 % 5% Nikkel µg/l 0,3 % 5% Selen µg/l 0,3 % 5% Sølv µg/l 0,3 % 5% 13

14 Zink µg/l 3 % 5% Halogenerede alifatiske kulbrinter, herunder dichlormethan, trichlormethan, dichlorbrommethan, chlordibrommethan, tribrommethan, tetrachlormethan, dichlorethener, 1,-dichlorethan, trichlorethen, trichlorethaner, tetrachlorethen, tetrachlorethaner µg/l 0,03 % 10% 1,-dibromethan 1) µg/l 0,03 % 10% Vinylchlorid ) µg/l 0,05 % 10% Benzen µg/l 0,03 % 10% Benzo(a)pyren µg/l 0,003 % 10% Benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(ghi)perylen og indeno(1,,3- cd)pyren µg/l 0,03 Desaminodiketometribuzin, diketometribuzin µg/l 0,01 Øvrige pesticider og nedbrydningsprodukter fra pesticider µg/l 0,01 % 10% % 10% % 10% *) Værdier i kolonnen st max skal forstås som maksimumværdier for sw. Krav gælder for hver enkelt komponent 1) : s T max og analysekvalitetsklasse er sat til samme værdier som øvrige halogenerede alifatiske kulbrinter ) : s T max er sat identisk med krav i bilag 1.3, Kontrol/overvågning af grundvand 14

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.4, Drikkevandskontrol Endeligt forslag til bilag 1.4 i bekendtgørelsen ses i

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.5, Fersk overfladevand til fremstilling af drikkevand Endeligt forslag til bilag

Læs mere

1 Bekendtgørelsens bilag 1.3, Kontrol/overvågning af grundvand

1 Bekendtgørelsens bilag 1.3, Kontrol/overvågning af grundvand ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.3, Kontrol/overvågning af grundvand Endeligt forslag til bilag 1.3 i bekendtgørelsen ses i

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.15, Kontrol/overvågning af fersk overfladevand Endeligt forslag til bilag 1.15

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 Bekendtgørelsens bilag.4, Overvågning af jordvand, drænvand m.m. Endeligt forslag til bilag.4 i bekendtgørelsen

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.8, Spildevand, renset og urenset Endeligt forslag til bilag 1.8 i bekendtgørelsen

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.8 dato den 15/1-010 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.9, Svømmebassinkontrol Endeligt forslag til bilag

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 Bekendtgørelsens bilag., Spildevandsslam Endeligt forslag til bilag. i bekendtgørelsen ses i bilag A til

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.9 dato den 18/4-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til bilag

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 0.0a dato den /7-0 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 Bekendtgørelsens bilag., Fersk sediment Endeligt forslag til bilag. i bekendtgørelsen

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.6 dato den 1/7-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.1, Marint sediment Endeligt forslag til bilag 1.1 i bekendtgørelsen ses i bilag

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER Notat 11.4 dato den /7-011 ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til kvalitetskrav for nye parametre

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.13, Spildevandsslam Endeligt forslag til kvalitetskrav for nye parametre i bilag 1.13 i bekendtgørelsen

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc:

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc: Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine Kjær Ottsen Dato: 26. april 2017 QA:

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 3. november 2016 QA: Maj-Britt

Læs mere

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: 1. marts QA: Emne: Naturstyrelsen om krav Returskyllevand Vandkvalitetskravv Bassinvand Turbiditet NVOC 0,2 FNU 4 mg C/L

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: 1. marts QA: Emne: Naturstyrelsen om krav Returskyllevand Vandkvalitetskravv Bassinvand Turbiditet NVOC 0,2 FNU 4 mg C/L Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Naturstyrelsen cc: Fra: Dato: Ulla Lund. marts 0 QA: Emne: Genanvendelse aff fra svømmebadee forslag til til analysekvalitet I

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.15, Kontrol/overvågning af fersk overfladevand Endeligt forslag til kvalitetskrav for nye parametre

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.3, Kontrol/overvågning af grundvand Endeligt forslag til kvalitetskrav for nye parametre i bilag 1.3

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER Notat 11.3 dato den 18/4-011 ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag til kvalitetskrav

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER Notat 11.3 dato den 15/9-011 ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag til kvalitetskrav

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.16, Kontrol/overvågning af skaldyr Skaldyr har ikke tidligere været omfattet af bekendtgørelse om analysekvalitet.

Læs mere

USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS

USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS REFERENCEVÆRDIER 1 Indledning Ved bestemmelse af måleusikkerhed skal alle signifikante bidrag til usikkerheden inddrages. Et af usikkerhedsbidragene er, i hvilket omfang

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Generelle principper Analysekvalitetskrav for parametre, der pt. ikke er dækket af den gældende bekendtgørelse nr. 866, frembringes

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Miljøstyrelsen Teknisk Notat Juni 2003 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Læs mere

Bilag 1: Kontrolprogram for Visse Vandværk

Bilag 1: Kontrolprogram for Visse Vandværk Dok.nr.: 2018-025071-4 Revideret den 24-04-2018 Bilag 1: Kontrolprogram for Visse Vandværk Jupiter ID: 70206 Næste inspektion af rentvandstank: Ikke relevant Produceret/distribueret i 2017: 64.940/66.709

Læs mere

Afsnit Hvad RefLabs kommentar Status Generelt Mange steder er LQ mindre end 3 x Stmax??

Afsnit Hvad RefLabs kommentar Status Generelt Mange steder er LQ mindre end 3 x Stmax?? Kommentarer ved for-høring af bkg. om analysekvalitet Afsnit Hvad RefLabs kommentar Status Generelt Mange steder er LQ mindre end 3 x Stmax?? Et vejledende notat om vurdering af LD i I flere tilfælde bliver

Læs mere

( ) UDVIDET KONTROL + SPORSTOFKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

( ) UDVIDET KONTROL + SPORSTOFKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING (03+08+09) UDVIDET KONTROL + SPORSTOFKONTROL + ORGANISK Vandværksvej 4 3450 Allerød Analyserapport nr. 20170202/005 22. april 2017 Blad 1 af 4 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. marts 2014. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) 5. marts 2014. Nr. 231.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. marts 2014. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) 5. marts 2014. Nr. 231. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. marts 2014 5. marts 2014. Nr. 231. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) I medfør af 73, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1 I medfør af 73, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, 15, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, 23, 51 og 61, stk. 4, i

Læs mere

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Vandværksvej 4 3450 Allerød Analyserapport nr. 20160205/012 16. februar 2016 Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 AR-18-CA-0071040-01 EUDKVE-0071040 8088378 Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) 0.18 mg/l 0.00 SM 17. udg. 400-NH3 (H) 1 Nitrit 0.0013 mg/l 0.001 SM 17. udg. 400-NO2 (B) 1 Nitrat < 0.3

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Prøvehane DGU Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Prøvehane DGU Lab prøvenr: Ladelundvej 8 Prøvested: Ganløse Nordre Vandværk - B2 DGU 200.199-8374 - V20001600 / 423001601 DGU-nr: 200.199 Prøveudtagning: kl. 10:3 Prøvemærke: Prøvehane DGU 200.199 8070318 Uorganiske forbindelser

Læs mere

(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Vandværksvej 4 3450 Allerød Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE

Læs mere

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING v/ Bendt Rasmussen Sandersvej 2 3460 Birkerød Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 CA000391 8044688 Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) < 0.00 mg/l 0.0 0.00 SM 17. udg. 400-NH3 (H) 1 Nitrit < 0.001 mg/l 0.1 0.001 SM 17. udg. 400-NO2 (B) 1 Nitrat 0.6 mg/l 0 0.3 SM 17.

Læs mere

Analyserapport. Vitten Vandværk - Forbruger, taphane / T Krogsvej 27, 8382 Hinnerup Drikkevand - Gruppe A+B parametre

Analyserapport. Vitten Vandværk - Forbruger, taphane / T Krogsvej 27, 8382 Hinnerup Drikkevand - Gruppe A+B parametre - Forbruger, taphane - 78473 - / 4713000499T Krogsvej 27, Prøveudtagning: kl. 12:20 Analyseperiode: - 30.09.2019 Farvetal, Pt 1.9 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.12 FNU 1 0.0 DS/EN

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Farvetal, Pt.0 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.10 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016 1 Mikrobiologi Coliforme bakterier 37 C < 1 MPN/100 ml i.m. 1 Colilert Quanti Tray 0.2 σ) Escherichia

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1 I medfør af 73, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, 15, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, 23, 51 og 61, stk. 4, i

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Uggeløse Bygade 21 3540 Lynge Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: AR-18-CA-00704770-01 EUDKVE-00704770 Prøvested: Verup Vandværk - DGU 204.293 - / 4303000401 DGU-nr: 204.293 Råvand - Kontrol org. mikroforureninger Prøveudtagning: kl. 09:30 Analyseperiode: - 25.08.2018

Læs mere

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Uggeløse Bygade 21 3540 Lynge Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max.

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max. Udtagningsadresse: Raffinaderivej 2 Prøveudtagning: kl. 11:50 Analyseperiode: - 14.03.2013 AR-13-CA-00053773-01 EUDKVE-00053773 05377301 Enhed Kravværdier Prøve ID: 001999-30 Min. Max. Prøvens farve Farveløs

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 24. oktober 2012 QA: Emne: Stine Kjær Ottsen Opdatering

Læs mere

cc: Til: Ulla Lund Fra: Dato: QA: Emne: drænvand) og bilag pladsperkolat (bilag (bilag Gran-plot. Metodekrav M037 Prøvetypee Grundvand Parameter

cc: Til: Ulla Lund Fra: Dato: QA: Emne: drænvand) og bilag pladsperkolat (bilag (bilag Gran-plot. Metodekrav M037 Prøvetypee Grundvand Parameter Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrels sens Referencelaboratorium cc: Fra: Dato: QA: Emne: Ulla Lund 23. januar 2013 Stine Kjær Ottsen

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Prøvested: Bremerholmen 21, Udtaget: 23.03.2015 kl. 14:31:00 Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol Kunde:,, Prøvenr.: 31756/15 Parameter Resultat Enhed Metode Grænseværdi Indgang ejendom FELTMÅLINGER:

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 6.9 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887, metode C 15 Turbiditet 0.09 FTU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 6.9 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887, metode C 15 Turbiditet 0.09 FTU DS/EN ISO : Prøveudtagning: kl. 11:10 Analyseperiode: - 23.04.2018 Farvetal, Pt 6.9 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887, metode C 1 Turbiditet 0.09 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016 1 Mikrobiologi Coliforme bakterier 37 C

Læs mere

Kontrolprogram Ryegaard Vandværk

Kontrolprogram Ryegaard Vandværk Kontrolprogram Ryegaard Vandværk 208-2022 Ryegaard Vandværk Jupiter nr. 04220 Produceret m³ 207: 5.063 Produceret m³ pr. dag: 4 Prøvested Analysepakke 208 209 2020 202 2022 Taphane hos forbruger Gruppe

Læs mere

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk.

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk. Hvidovre Kommune Vandet i Hvidovre leveres fra følgende vandværker og ledninger: Hvidovre Vandværk på Biblioteksvej, hvor vandet opblandes med vand fra det regionale Regnemark Vandværk. Det opblandede

Læs mere

Kontrolprogram Ellekærgård Vandværk

Kontrolprogram Ellekærgård Vandværk Kontrolprogram 208-2022 Jupiter nr. 04684 Produceret m³ 207: 4.336 Produceret m³ pr. dag: 39 Prøvested Analysepakke 208 208 209 209 Taphane hos forbruger Gruppe A maj-juni Sept-nov maj-juni Sept-nov Taphane

Læs mere

Forslag til nyt kontrolprogram

Forslag til nyt kontrolprogram Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg joo@viborg.dk Vandværk med daglig Indvindingsmængde Mellem 100-1000 m3 Forslag til nyt kontrolprogram for mellemstore vandværker - gennemsnitligt produktion mellem

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 CA000391 8044681 Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) 0.017 mg/l 0.0 0.00 SM 17. udg. 400-NH3 (H) 1 Nitrit 0.0023 mg/l 0.1 0.001 SM 17. udg. 400-NO2 (B) 1 Nitrat 0.7 mg/l 0 0.3 SM 17. udg.

Læs mere

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING v/ Jan Enevoldsen Maglebjergvej 12, Ørslev 4760 Vordingborg Blad 1 af 4 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Analyserapport. Rekvirent: Tuse Næs Vandværk A.m.b.a. Sagsnavn: Tuse Næs Vandværk, afd. Markeslev Str. Gruppe A+B parametre

Analyserapport. Rekvirent: Tuse Næs Vandværk A.m.b.a. Sagsnavn: Tuse Næs Vandværk, afd. Markeslev Str. Gruppe A+B parametre . Detek- Lugt Ingen lugt Subjektiv vurdering* Smag Normal Subjektiv vurdering* Prøvetagning, kemi Stikprøve DS/ISO 5667-5:2006 Prøvetagning, mikrobiologi Stikprøve ISO 19458:2006 Temperatur 19,8 C SM 2550:2005,

Læs mere

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve. v/ Helge Christensen Slåenvej 11 4735 Mern Blad 1 af 6 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr:

Analyserapport. Lab prøvenr: Prøveudtagning: kl. 11:27 Analyseperiode: - 06.0.2019 Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) 0.022 mg/l 0.0 0.00 SM 17. udg. 400-NH3 (H) 1 Nitrit < 0.001 mg/l 0.1 0.001 SM 17. udg. 400-NO2 (B) 1 Nitrat

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 83 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat undersøgelse drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger vedrørende

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 4.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.39 FNU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 4.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.39 FNU DS/EN ISO : Holmvej 7, Prøveudtagning: kl. 09:5 Analyseperiode: - 06.02.2019 Farvetal, Pt.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.39 FNU 1 0.05 DS/EN ISO 7027-1: 2016 15 Mikrobiologi Coliforme

Læs mere

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve. Kildevænget 10 Snoldelev 4621 Gadstrup Blad 1 af 6 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede

Læs mere

ANALYSERAPPORT 1207675-252324

ANALYSERAPPORT 1207675-252324 Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 [@ANALYNR_START=34] Ordre Analyse nr. Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetager Kunde-prøvebetegnelse Formål Omfang Udtagningssted. Anlægs-ID Fysisk-kemisk

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 410 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=496] [@BARCODE= R] LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 410 Kiel Give Vandværk A.M.B.A. Rønnevej 18 33 Give DÄNEMARK DOC-1-859999-DA-P1 ANALYSERAPPORT 1518-496

Læs mere

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL (02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL Hågendrupvej 2 B 3250 Gilleleje Analyserapport nr. 20160601/010 1. juni 2016 Blad 1 af 1 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: DGU Lab prøvenr: Min. Max. Inddampningsrest 280 mg/l 10 DS

Analyserapport. Prøvemærke: DGU Lab prøvenr: Min. Max. Inddampningsrest 280 mg/l 10 DS 880 Tjele Prøvested: boring DGU 57.656 - V20000200 / 478900260 DGU-nr: 57.656 Råvand - Boringskontrol Prøveudtagning: kl. 09:20 Analyseperiode: - 06.04.2017 AR-17-CA-0052798-01 EUDKVE-0052798 Prøvemærke:

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr:

Analyserapport. Lab prøvenr: Prøveudtagning: kl. 13:10 Analyseperiode: - 08.0.2018 Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) 0.034 mg/l 0.0 0.00 SM 17. udg. 400-NH3 (H) 1 Nitrit < 0.001 mg/l 0.1 0.001 SM 17. udg. 400-NO2 (B) 1 Nitrat

Læs mere

Notat. Notat: Vandanalyser oversigt over prøvepakker

Notat. Notat: Vandanalyser oversigt over prøvepakker Notat Dato: 10.10.2013 Sagsnr.: 1851-199908 Dok. nr.: 2013-324665 Direkte telefon: 9931 9467 Initialer: MSH Aalborg Forsyning Administration Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Notat: Vandanalyser

Læs mere

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve. v/ Jens Peter Brenøe Hulegårdsvej 3, Allerslev 4320 Lejre Blad 1 af 6 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende

Læs mere

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE 123032/12 Udtaget: 12122012 9.30 Modtaget: 12122012 Påbegyndt: 12122012 Rynkebjerggårds Forsyningsnet, Ældrecentret, Bispegårdsvej 1,, Lejre Køkken RESULTATER FOR PRØVE 123032/12 Parameter Grænseværdi

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1)

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) BEK nr 914 af 27/06/2016 Udskriftsdato: 12. juli 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

EKSISTERENDE, NYE OG REVIDEREDE PRIORITEREDE STOFFER - BETYDNING FOR IGANGVÆRENDE REVISION AF BKG. OM

EKSISTERENDE, NYE OG REVIDEREDE PRIORITEREDE STOFFER - BETYDNING FOR IGANGVÆRENDE REVISION AF BKG. OM EKSISTERENDE, NYE OG REVIDEREDE PRIORITEREDE STOFFER - BETYDNING FOR IGANGVÆRENDE REVISION AF BKG. OM ANALYSEKVALITET 1 Baggrund Arbejdsgruppe E om Kemiske aspekter (Kommissions DG Miljø, Direktorat D

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Ølsted Strand Vandværk Frederikssundsvej 167 3310 Ølsted Att.: Henriette Høeg Udskrevet: 05-07-2017 Version: 1 Modtaget: 21-06-2017 Påbegyndt: 21-06-2017 Ordrenr.: 397693 Sagsnavn Ølsted Strand vv Lokalitet:

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 Prøvested: Ejby Strand Vandværk - Ledningsnet - 104229 - V0220002 / 42100299 8069039 Farvetal, Pt.1 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.16 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1:

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: kote 40 Lab prøvenr: Min. Max.

Analyserapport. Prøvemærke: kote 40 Lab prøvenr: Min. Max. ph 7.8 ph 7 8. 2 DS/EN ISO 1023 Inddampningsrest 360 mg/l 100 10 DS 204 12 Konduktivitet (Ledningsevne) 4 ms/m 0.1 DS/EN 27888 10 Farvetal, Pt 2.7 mg Pt/l 1 DS/EN ISO 7887, metode C 10 Turbiditet 0.10

Læs mere

Lokalenhed Storstrøm (STO). Bilagsoversigt.

Lokalenhed Storstrøm (STO). Bilagsoversigt. Lokalenhed Storstrøm (STO). Bilagsoversigt. ph-forhold ph dybde Bilag 1 Hydrogencarbonat (HCO 3 ) dybde Ca dybde ph Hydrogencarbonat (HCO 3 ) ph Ca Redoxforhold Redoxpotentiale dybde Bilag 2 Ilt (O 2 )

Læs mere

Lokalenhed Midtjylland (MJL). Bilagsoversigt.

Lokalenhed Midtjylland (MJL). Bilagsoversigt. Lokalenhed Midtjylland (MJL). Bilagsoversigt. ph-forhold ph dybde Bilag 1 Hydrogencarbonat (HCO 3 ) dybde Ca dybde ph hydrogencarbonat (HCO 3 ) ph Ca Redoxforhold Redoxpotentiale dybde Bilag 2 Ilt (O 2

Læs mere

Lokalenhed Østjylland (OJL). Bilagsoversigt.

Lokalenhed Østjylland (OJL). Bilagsoversigt. Lokalenhed Østjylland (OJL). Bilagsoversigt. ph-forhold ph dybde Bilag 1 Hydrogencarbonat (HCO 3 ) dybde Ca dybde ph hydrogencarbonat (HCO 3 ) ph Ca Redoxforhold Redoxpotentiale dybde Bilag 2 Ilt (O 2

Læs mere

Lokalenhed Fyn (FYN). Bilagsoversigt.

Lokalenhed Fyn (FYN). Bilagsoversigt. Lokalenhed Fyn (FYN). Bilagsoversigt. ph-forhold ph dybde Bilag 1 Hydrogencarbonat (HCO 3 ) dybde Ca dybde ph hydrogencarbonat (HCO 3 ) ph Ca Redoxforhold Redoxpotentiale dybde Bilag 2 Ilt (O 2 ) dybde

Læs mere

Analyserapport. Klinting Vandværk - Forbrugers taphane / T Klintingvej 191, 6854 Henne Drikkevand - Gruppe A+B parametre

Analyserapport. Klinting Vandværk - Forbrugers taphane / T Klintingvej 191, 6854 Henne Drikkevand - Gruppe A+B parametre - Forbrugers taphane - 49813 - / 43000199T Prøvens lugt Ingen * Organoleptisk Farvetal, Pt 1.6 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.34 FNU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016 1 Mikrobiologi

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 1.9 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.13 FNU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 1.9 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.13 FNU DS/EN ISO : Ladelundvej 8 Siriusvej AR-19-CA-0072077-01 EUDKVE-0072077 Prøvested: - Nygårdsvænget 4-7833 - / 470900098 Nygårdsvænget 4, Prøveudtagning: kl. 11:0 8042134 Farvetal, Pt 1.9 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012,

Læs mere

Lokalenhed Sjælland (SJL). Bilagsoversigt.

Lokalenhed Sjælland (SJL). Bilagsoversigt. Lokalenhed Sjælland (SJL). Bilagsoversigt. ph-forhold ph dybde Bilag 1 Hydrogencarbonat (HCO 3 ) dybde Ca dybde ph hydrogencarbonat (HCO 3 ) ph Ca Redoxforhold Redoxpotentiale dybde Bilag 2 Ilt (O 2 )

Læs mere

Andelsvandværket Helle Vest

Andelsvandværket Helle Vest Andelsvandværket Helle Vest Vedr. fund coliforme bakterier Dette dokument indeholder 2 resultater fra 2 analyser foretaget omkring tidspunktet for forurening med coliforme bakterier på vandværket. Bemærk

Læs mere

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING 3200 Helsinge Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE UNDERSØGELSE

Læs mere

CENTER NATUR OG MILJØ

CENTER NATUR OG MILJØ 1 Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for ikke-almene vandforsyningsanlæg (administrationsgrundlag). 1. Lovgivning Lovgrundlaget for drikkevandskvalitet

Læs mere

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve. Biskop Svanesvej 16 3460 Birkerød Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 Tåstrup Møllevej 2.09.2018 Holbæk Forsyning, forbruger. Tåstrup Møllevej - 103367 - / 431010016T Tåstrup Møllevej, Prøveudtagning: 2.09.2018 kl. 07:30 Analyseperiode: 2.09.2018-0.10.2018

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 4.3 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.27 FNU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 4.3 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.27 FNU DS/EN ISO : Prøvested: Hinnerup Vandværk - H, taphane - 78468 - / 4713000196 H, Prøveudtagning: kl. 12:13 Analyseperiode: - 14.01.2019 Farvetal, Pt 4.3 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.27 FNU

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 88 Glesborg 22.0.2018 Prøvested: Hedegaardsvej 9, 88 Glesborg, taphane - 78989 - / 472001398 Hedegaardsvej 9, 88 Glesborg Prøveudtagning: 22.0.2018 kl. 09:04 Analyseperiode: 22.0.2018-01.06.2018

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 4.7 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887, metode C 15 Turbiditet 0.46 FTU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 4.7 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887, metode C 15 Turbiditet 0.46 FTU DS/EN ISO : Ladelundvej 8 Voergade 890 Ørsted AR-18-CA-0069682-01 EUDKVE-0069682 CA000746 Prøvested: Voer Færgevej 123, 890 Ørsted, taphane - 796 - / 473001998 Voer Færgevej 123, 890 Ørsted Prøveudtagning: kl. 09:28

Læs mere

Prøveplan 2014-2018 Røstofte vandværk Hermed fremsendes Prøveplan, udarbejdet af Vordingborg Kommune, Land og Miljø.

Prøveplan 2014-2018 Røstofte vandværk Hermed fremsendes Prøveplan, udarbejdet af Vordingborg Kommune, Land og Miljø. Røstofte vandværk v. Hans Henrik Sorgenfrey Mail: hanshs@privat.dk Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 13/1017 Dokumentnr.: 5224/14 Prøveplan 2014-2018

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 11 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.28 FNU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 11 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.28 FNU DS/EN ISO : Ladelundvej 8 Prøvested: Hvide Klint Vandværk -, taphane - 1030 - / 4323000897, Prøveudtagning: kl. 11:4 Farvetal, Pt 11 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.28 FNU 1 0.0 DS/EN ISO

Læs mere

Yderligere Informationer til Ordernr

Yderligere Informationer til Ordernr Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel PROVAS Vand A/S Fjordagervej 3 6 Haderslev DÄNEMARK Dato.7.7 87364 Yderligere Informationer til Ordernr.

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 2.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.44 FNU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 2.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.44 FNU DS/EN ISO : Prøvested: - Hjortdalvej 141, taphane - 71688 - / 4811002194 Hjortdalvej 141, Prøveudtagning: kl. 08:2 Analyseperiode: - 2.01.2019 Farvetal, Pt 2.6 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet

Læs mere

ANALYSERAPPORT. MILANA ALS Environmental Bakkegårdsvej 406 A 3050 Humlebæk, Denmark Telefon:

ANALYSERAPPORT. MILANA ALS Environmental Bakkegårdsvej 406 A 3050 Humlebæk, Denmark Telefon: Prøvested: Parkvej 1, Prøve ID: Personalestue, køkkenhane Udtaget: 22.03.2013 kl. 11.25 Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol Prøvenr.: 21413/13 Parameter Resultat Enhed Metode Grænseværdi Indgang

Læs mere

Kemiske undersøgelser af drikkevand Højst Vand fra Søndersø Islevbro Thorsbro Marbjerg Lejre Slangerup Regnemark tilladelige byledningsværdier

Kemiske undersøgelser af drikkevand Højst Vand fra Søndersø Islevbro Thorsbro Marbjerg Lejre Slangerup Regnemark tilladelige byledningsværdier Københavns Kommune Vandet i Københavns Kommune leveres fra de syv regionale vandværker ad følgende ledningsstrækninger: Værkerne Søndersø og Slangerup leder vandet af en fælles trykledning til beholderanlægget

Læs mere

Prøvested: Prøvenr.: K Tidspunkt for prøvetagning: Kl. 08:03 Prøvetager: Højvang Lab (UBB)

Prøvested: Prøvenr.: K Tidspunkt for prøvetagning: Kl. 08:03 Prøvetager: Højvang Lab (UBB) Udt.: Danland Kopi til: RS-Forsyning/makj ; Ringkøbing-Skjern/Drikkevand ; Embedslægeinstitutionen/Midt ; Ringkøbing-Skjern Forsyning Prøvenr.: K218-00770-1 Tidspunkt for prøvetagning: 27-02-18 Kl. 08:03

Læs mere