Lokalplan nr. 11.C27.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 11.C27.2"

Transkript

1 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.)

2 Hvad er en lokalplan? Planloven indeholder bestemmelse om, at et lokalplanforslag skal udarbejdes og offentliggøres, inden der udføres et større bygge- og anlægsarbejde, foretages væsentlige nedrivninger eller der sker væsentlige ændringer i anvendelsen af en ejendom. I øvrigt kan der altid udarbejdes lokalplan, når byrådet skønner, at det er nødvendigt. I en lokalplan kan byrådet fastlægge nærmere retningslinjer for et areals anvendelse, bygninger, veje og stiers placering og udformning, friarealers placering og indretning samt bevaring af bevaringsværdige huse og bymiljøer mv. Sådanne bestemmelser skal medvirke til, at et område anvendes og udformes under hensyntagen til de eksisterende omgivelser og i overensstemmelse med den øvrige planlægning i kommunen. En lokalplan er desuden byrådets redskab til at sikre gennemførelse af kommuneplanen. Inden byrådet vedtager en lokalplan endeligt offentliggøres et forslag til lokalplan i 8 uger, således at borgerne kan sætte sig ind i forslaget og få mulighed for at kommentere det og fremsætte ændringsforslag. Når byrådet har vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag, kan lokalplanen vedtages endeligt. Lokalplanens bestemmelser får herefter bindende virkning for grundejere og brugere i området. Tilvejebringelse af en lokalplan betyder ikke forbud mod fortsættelse af en eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom, og en lokalplan medfører heller ikke pligt for grundejerne til at realisere de anlæg, som er indeholdt i planen. Derimod skal ændringer af eksisterende forhold, f.eks. ved om- og nybyggeri eller ved ændret anvendelse af bestående ejendomme, være i overensstemmelse med lokalplanen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre betydende ændringer i en lokalplan efter planens vedtagelse. Mere væsentlige ændringer kan kun gennemføres med tilvejebringelse af en ny lokalplan. Fremlæggelse mv. Dette lokalplanforslag vil være offentligt fremlagt i tiden fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20x (begge dage incl.) på Herning Rådhus (i Borgerservice, indgang B og i Planafdelingen, indgang C 2. sal), på Herning Bibliotekerne og på kommunens hjemmeside. Indsigelser imod og ændringsforslag til lokalplanen skal indsendes skriftligt til Herning Byråd, Rådhuset, 7400 Herning eller pr. til: senest den xx. oktober 20xx Indsendte indsigelser og ændringsforslag offentliggøres på Herning Kommunens hjemmeside med navn der er således fuld offentlighed om indsigelse og indsigers navn. Supplerende oplysninger kan indhentes på By, Erhverv og Kultur, Planafdelingen, tlf ww 11.C27.2

3 Forslag til Lokalplan 11.C27.2 Centerområde Vestergade i Herning 3 Indhold

4 1.0 Redegørelse 1.1 LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanen har til formål at fastægge områdets anvendelse til centerformål i form af butikker med udvalgsvarer, liberale erhverv, servicevirksomheder samt boliger. Lokalplanen skal også sikre, at eksisterende bevaringsværdig bebyggelse og beplantning på Vestergade 41 og 43 bevares samt give mulighed for placering af ny bebyggelse i lokalplanområdet. 1.2 LOKALPLANENS BAGGRUND Herning Byråd har besluttet, at der skal udarbejdes en lokalplan, der bevarer de to bevaringsværdige bygninger på Vestergade 41 og 43. Villaerne er oprindeligt opført som direktørvillaer til Herning Klædefabrik og indgår i Tekstilbyen Hernings bevaringsværdige kulturmiljø omkring Vestergade. Lokalplanen skal også give mulighed for at opføre ny bebyggelse til centerformål, da Herning Byråd i sin overordnede planlægning har tilkendegivet, at der skal ske en fornyelse af området omkring Vestergade, hvor blandt andet liberale erhverv og boliger prioriteres højt. Eksisterende bebyggelse og anlæg På Vestergade 41 og 43 består bebyggelsen af to selvstændige direktørboliger til Herning Klædefabrik. Villaerne ligger tilbagetrukket i forhold til Vestergade. Syd for Vestergade 43 er der opført nyere bebyggelse, der er sammenbygget med villaen. Landskab og natur Områdets terræn ligger i niveau med Vestergade, men med et svagt fald mod syd. Omkring villaerne på Vestergade 41 og 43 er haveanlæg, der fremstår som græsklædte facadearealer med to ældre, markante og karaktergivende træer. En stor del af området er udlagt til befæstede parkeringsarealer, der er afgrænset af træer og buske. 1.3 LOKALPLANENS OMRÅDE Områdets beliggenhed, afgrænsning og størrelse Lokalplanområdet er på cirka 4900 m2 og beliggende i den vestlige udkant af Herning bymidte, syd for Vestergade og med nærhed til Textilforum og Vestre Anlæg. Området afgrænses mod nord af Vestergade, imod øst af en erhvervsejendom, mod vest af en ejendom med blandet bolig og erhverv og imod syd af en række private boligejendomme. Områdets zonestatus Lokalplanområdet er beliggende i byzone. Områdets nuværende anvendelse. Området anvendes ved tidspunktet for lokalplanens udarbejdelse til blandet bolig- og erhvervsbebyggelse. I den østlige del af lokalplanområdet er der parkeringspladser, som betjener funktioner nord for Vestergade. Vestergade 41. Bevaringsværdier Området omkring den tidligere Herning Klædefabrik, der nu anvendes til Textilforum, er en del af Tekstilbyen Hernings udpegning til Nationalt Industriminde. Villaerne på Vestergade 41 og 43 er oprindeligt opført som direktørvillaer til Herning Klædefabrik og er i Herning Kommuneatlas udpeget med middel bevaringsværdi. De to villaer repræsenterer typiske direktørvillaer fra tekstilindustriens storhedstid. Bebyggelserne er opført i en afdæmpet historicistisk stil med typiske vestjyske træk. Husene er opført i røde teglsten i en harmonisk stil med dekorative detaljer i form af murede, profilerede gesimser og indfatninger omkring vinduer og døre. Tagbelægningen har oprindeligt været naturskiffer. 4 Lokalplan 11.C27.2

5 Vestergade udgør en historisk indfaldsvej fra vest (Ringkøbing). Gadeperspektivet udgør et typisk byrum i Herning, hvor bebyggelsen ligger skulder ved skulder og enkelte steder er afbrudt af tilbagetrukket bebyggelse og store, karaktergivende træer. Bebyggelsen og de store træer langs Vestergade Trafikale forhold Lokalplanområdets ejendomme har vejadgang fra Vestergade. Der er tre eksisterede overkørsler fra Vestergade, hvor den vestligste via en tinglyst vejret betjener naboejendommen på Vestergade 45. Størstedelen af friarealerne til Vestergade 43 udnyttes som adgangs- og parkeringsarealer for ansatte og besøgende til de virksomheder, der er placeret i bebyggelsen. De østligste matrikler indeholder parkeringsareal for Textilforum og en anden ejendom på den modsatte side af Vestergade. Eksisitrerende tilbygning og parkeringsanlæg til Vestergade LOKALPLANOMRÅDETS OMGIVELSER Lokalplanområdet er beliggende i den vestlige del af Herning, som den yderste del af det område, der er udpeget som det centrale centerområde. Vestergade er en typisk indfaldsvej til Herning bymidte og rummer en række forskellige anvendelser som mindre butikker, småerhverv, kontorer, servicefunktioner og boliger. Textilforum, der er et kulturhistorisk museumscenter for tekstilindustri og design er indrettet i den tidligere Herning Klædefabrik. Museet ligger skråt over for lokalplanområdet på nordsiden af Vestergade, og den østlige del af lokalplanområdet rummer et parkeringsareal, der blandt andet betjener Textilforums gæster. Vest for lokalplanområdet ligger parken Vestre Anlæg og syd for lokalplanområdet ligger et boligområde med byvillaer. For at tilpasse ny bebyggelse til boligområdets skala må der maksimalt bygges i to etager og 8,5 meters højde. 1.5 LOKALPLANENS INDHOLD Disponering Lokalplanen sikrer, at de to bevaringsværdige villaer mod Vestergade bevares, mens der kan opføres ny bebyggelse syd for villaerne. Arealerne omkring villaerne skal bevares som grønne friarealer med en havelignende karakter. Den eksisterende overkørsel til Vestergade mellem de to villaer opretholdes til vejbetjening af de to villaer og den sydlige del af lokalplanområdet. Anvendelse Lokalplanområdet udlægges til centerformål i form af butikker med udvalgsvarer, liberale erhverv, servicevirksomheder, udstillings- og gallerivirksomhed samt boliger og offentlige formål. Der kan indenfor lokalplanområdet etableres virksomheder i virksomhedsklasse 1 3. Det betyder, at der kun kan drives virksomheder som giver anledning til mindre påvirkning af omgivelserne i form af støj og lignende. Bebyggelse og anlæg Der kan opføres ny bebyggelse i maksimalt 2 etager og 8,5 meters højde indenfor det på kortbilag 2 viste byggefelt. Til at sammenbinde en ny bebyggelse med de bevaringsværdige villaer kan der opføres byggeri i 5 Redegørelse

6 maksimalt 1 etage og 5 meter som vist på kortbilag 2. På matr. nr. 1166a må der opføres i alt 2000 m² bebyggelse inden for de kortbilag 2 viste byggefelter, mens der på matr. nr. 1165a må opføres i alt 575 m² bebyggelse. Det betyder at bebyggelsesprocenten på de to ejendomme bliver cirka 65% for hver. Skiltning Da lokalplanen omfatter et område i bymidten, indeholder lokalplanen bestemmelser om, at skiltning kun må finde sted på bygningernes facader. Der må dog opsættes én skiltepylon ved hver af de to bevaringsværdige bygninger, da der, udover almindelig navne- og nummerskilt ikke må opsættes skilte på de bevaringsværdige bygninger. Grønne områder, landskab og beplantning Lokalplanen fastlægger, at det grønne forareal mod Vestergade skal bevares med sin grønne, havelignende karakter. Enkeltstående store og karaktergivende træer er i lokalplanen udpeget som bevaringsværdige, da de tilfører lokalplanområdet og gaden en grøn karakter. At træerne er udpegede som bevaringsværdige betyder, at der ved opførelse af nyt byggeri, anlæg m.m. skal tages hensyn til, at de ikke beskadiges. Lokalplanen fastlægger desuden, at der skal etableres udeopholdsareal til både bolig- og erhvervsareal. For at give området en grøn karakter og undgå store mængder af afstrømmende regnvand bør det areal, der belægges med fast belægning i form af asfalt, fliser eller lignende, minimeres. Bevaring De to tidligere direktørvillaer er i Herning Kommuneatlas registreret med middel bevaringsværdi og repræsenterer tidstypisk byggeri fra tekstilindustriens storhedstid. Området omkring den tidligere Herning Klædefabrik er en del af Tekstilbyen Hernings udpegning til Nationalt Industriminde og villaerne udgør derfor en del af et vigtigt kulturmiljø i Herning. Lokalplanen fastlægger derfor, at de to bevaringsværdige villaer ikke må nedrives, ombygges, renoveres, tilbygges eller på anden måde ændres, så det ydre fremtræden ændres, uden Herning Byråds godkendelse i hvert enkelt tilfælde. Ved ombygning og renovering skal det tilstræbes, at de arkitektoniske kvaliteter og bygningsdetaljer bevares og forbedres. Veje, stier og parkering Lokalplanområdet skal fortsat vejbetjenes fra Vestergade via de eksisterende overkørsler. Den vestligste overkørsel betjener via en tinglyst vejadgang naboejendommen Vestergade 45. Af hensyn til trafiksikkerheden på Vestergade vil det være en fordel, hvis de to østligste overkørsler ensrettes, så den ene fungerer som indkørsel og den anden som udkørsel. Det vil kræve, at der bliver etableret gennemkørsel fra matr. nr. 1165d til matr. nr. 1166a og at nyt byggeri placeres, så der er mulighed for gennemkørsel. En ensretning af de to østligste ind- og udkørsler vil også give mulighed for en bedre arealudnyttelse af adgangs- og parkeringsarealerne, da kørebanen ikke skal være så bred. For at sikre, at der etableres tilstrækkeligt med parkeringspladser til områdets bebyggelse og funktioner, og for at hindre uhensigtsmæssigt parkerede biler på Vestergade, stiller lokalplanen krav om etablering af parkeringspladser til boliger og erhverv. Miljø Trafikken på Vestergade forventes ikke at medføre støjgener, da områdets udeopholdsarealer kan placeres i den sydlige del af lokalplanområdet, på terræn eller som altaner og tagterasser. Ved en placering af udeopholdsarealerne syd for bebyggelsen vil de både kunne opnå en god solorientering og være skærmet mod trafikstøj. 1.6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Lokalplanens forhold til kommuneplanen Lokalplanen er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan og indeholdt i rammeområde 11.C27 Centerområde og udstillingsområde ved Vestergade. Butikker Der findes ved lokalplanens udarbejdelse ingen butikker inden for lokalplanområdet. Lokalplanen giver mulighed for at etablere butikker, fordi området i kommuneplanen er udlagt til centerformål. Ifølge lokalplanen må der indenfor området etableres i alt 800 m2 butik med udvalgsvarer. Den enkelte butik må ikke være over 400 m2. Lokalplanens bestemmelser vedrørende butikker vil ikke medføre væsentlige ændringer af bymiljøet. 6 Lokalplan 11.C27.2

7 Lokalplanens forhold til miljøet Natura 2000 m.m. I henhold til gældende Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om projektet kan påvirke et Natura 2000 område og beskyttede arter. I betragtning af områdets nuværende bebyggelse, karakter og infrastruktur anses mulige påvirkninger at være ubetydelige. Lokalplanforslaget vurderes til, også med hensyn til nationalt beskyttede naturtyper og arter, at være uden negative konsekvenser for beskyttede naturtyper, biologisk mangfoldighed, beskyttelseskrævende dyr og planter hverken indenfor projektområdet eller udenfor projektområdet under forudsætning af, at bygningsmæssige og produktionsmæssige tiltag reguleres behørigt efter anden lovgivning end naturbeskyttelsesloven m.v. De kommende Vand- og Naturplaner samt den vedtagne Naturpolitik i Herning Kommune, skal give sikkerhed for, at der ikke som følge af gennemførelse af projektet vil kunne indtræffe utilsigtede og uoprettelige negative konsekvenser for beskyttet natur med tilhørende flora og fauna. Lov om Miljøvurdering Ifølge Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer skal der gennemføres en miljøvurdering, hvis en lokalplan antages at få en væsentlig indvirkning på miljøet. Herning Kommune har i en screening vurderet, at lokalplanen ikke medfører nogen væsentlig påvirkning på det omkringliggende miljø, og der er derfor ikke foretaget yderligere miljøvurdering. Screeningen kan ses ved henvendelse til Herning Kommunes planafdeling. KLAGEVEJLEDNING Herning Kommunes afgørelse om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering kan påklages til Naturog Miljøklagenævnet. Klagen skal indgives senest 4 uger efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget. I henhold til planlovens 58, stk. 1, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du ikke mener, at byrådet har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at byrådet efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. Klage skal sendes til alternativt til Herning Kommune, Torvet 5, 7400 Herning. Klagen skal være modtaget af Herning Kommune inden fire uger efter modtagelsen af denne afgørelse. Herning Kommune videresender herefter klagen til Naturog Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for, at Natur- og Miljøklagenævnet behandler din klage, at du indbetaler et gebyr, fastsat til 500 kr. til nævnet. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra det tidspunkt du modtager afgørelsen. Støj og vibrationer Virksomheder, der etablerer sig i området må ikke påføre omgivelserne et støjniveau, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Grænseværdierne gælder både i forhold til lokalplanområdet og i forhold til naboområder, afhængig af områderne faktiske og / eller planlagte anvendelse. Jordforurening Lokalplanområdet er beliggende indenfor et områdeklassificeret område, hvilket betyder, at eventuel overskudsjord fra bygge- og anlægsarbejder skal analyseres og flytningen af overskudsjorden skal anmeldes til Herning Kommune. Inden et areal ændrer anvendelse til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus, skal ejer/bruger sikre enten, at de øverste 50 cm af jordlaget på den ubebyggede del af arealet ikke er forurenet, eller at der er etableret en varig fast belægning. Affald Inden for lokalplanområdet skal der i henhold til lokalplanen udlægges areal til affaldsstationer for indsamling af erhvervs- og husholdningsaffald i overensstemmelse med Herning Kommunes retningslinier og regulativer på affaldsområdet. Der skal ved etageboligbyggeri og tæt-lav bebyggelse etableres affaldsstationer til indsamling af husholdningsaffald i henhold til Herning Kommunes Retningslinier for placering, opbygning og indretning af affaldsstationer ved flerfamilieboliger på private grunde. Der skal i erhvervsområder og butikker etableres affaldsstationer til indsamling af erhvervsaffald i 7 Redegørelse

8 henhold til Herning Kommunes retningslinier og regulativer på affaldsområdet. Grundvand Området er udlagt som OSD Område med Særlige Drikkevandsinteresser. Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte Herning Kommune. Overfladevand fra parkeringsarealer og veje må ikke nedsives i området, men skal udledes til kloak. Alle aktiviteter inden for lokalplanområdet skal ske med hensyntagen til grundvandsbeskyttelsen. Afledning af regn- og overfladevand skal ske i overensstemmelse med den gældende spildevandsplan. Lokalplanens forhold til Herning Kommuneatlas Ejendommene Vestergade 41 og 43 er i Herning Kommuneatlas registreret med middel bevaringsværdi. For at sikre disse bygningers bevaring indeholder lokalplanen bestemmelser om, at det kræver byrådets særlige tilladelse at nedrive eller ændre på disse bygninger. Det betyder for eksempel, at byrådet skal give særlig tilladelse til bl.a. om- og tilbygning, ændring af farver og materialer samt udskiftning af tage, tagrender, vinduer, trapper, gelændere, sålbænke m.v. Teknisk forsyning Området forsynes med varme, el, vand og kloak fra private og offentligt ejede virksomheder på de respektive ledningsejeres til enhver tid gældende betingelser. Lokalplanen fastlægger, at ny bebyggelse ikke må tages i brug, før tilslutning til vand, kloak, elforsyning og kollektiv varmeforsyning har fundet sted. Bortledning af spildevand og regnvand skal ske i overensstemmelse med Herning Kommunes spildevandsplan og Herning Kommuneplan. Kollektiv trafik Nærmeste busforbindelse er ved planens udarbejdelse på Vestergade, hvor der inden for en afstand cirka 200 meter fra lokalplanområdet findes stoppested for bybus. Skoleforhold Lokalplanområdet ligger ved planens udarbejdelse i Vestervangsskolens skoledistrikt. 1.7 MYNDIGHEDSTILLADELSER Herning Kommune Der må uanset lokalplanens bestemmelser ikke etableres miljøfølsom anvendelse som f.eks. bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave, sommerhus eller institution på de arealer, som er registreret som jordforurenede, før Herning kommune har frigivet arealerne til formålet jf. Jordforureningsloven. Lokalplanen er beliggende inden for et områdeklassificeret område, og derfor skal eventuelt overskydende jord fra bygge- og anlægsarbejde analyseres og jordflytningen anmeldes til Herning Kommune. Museer Museum Midtjylland skal i henhold til Museumsloven sikres mulighed for at foretage arkæologiske undersøgelser ved nedrivning, bebyggelse og anlæg. Hvis der under byggeri eller anlægsarbejde træffes på fortidsminder, skal arbejdet jf. Museumsloven stoppes og Museum Midtjylland underrettes. Politiet Der kan jf. Færdselsloven ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.v., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling. Beredskabsstyrelsen Der er på matr. nr. 1166a tinglyst en deklaration omkring sikringsrum. Deklarationen fastlægger, at ejendommens eksisterende sikringsrum ikke må nedlægges. Der kan dog søges dispensation ved Herning Kommune, hvis det ikke er muligt at opretholde sikringsrummene i forbindelse med ombygning. 1.8 LOKALPLANFORSLAGETS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet og offentlig bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder i henhold til planlovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan dog fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet den xx. måned 201x, kan 8 Lokalplan 11.C27.2

9 byrådet dog give tilladelse til at udnytte en ejendom, hvis det er i overensstemmelse med forslaget og med byggeloven. rettidigt er fremsat indsigelser mod lokalplanforslaget, kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen. Hvis der i løbet af den offentlige høringsperiode Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslagets offentliggørelse, det vil sige fra den xx. måned 201x og indtil forslaget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort af byrådet, dog højest indtil den xx. måned 201x. I øvrigt bortfalder forslaget, hvis det ikke er endeligt vedtaget inden tre år efter offentliggørelsen. N Lykk e svej Vestergade Dalgas A Korttitel: llé 200 m Redegørelse

10 2.0 Lokalplanbestemmelser Lokalplan nr.11.c27.2 for Vestergade i Herning I henhold til lov om planlægning (Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanens formål er: 1.1 at udlægge lokalplanens område til centerformål i form af butikker, liberale erhverv, servicevirksomheder, boliger og offentlige formål. 1.2 at sikre bevaring af bevaringsværdig bebyggelse på Vestergade 41 og at fastlægge adgangs- og parkeringsforhold 10 Lokalplan 11.C27.2

11 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanen, der afgrænses som vist på kortbilag nr. 1 og 2, omfatter følgende matr.nr.: 1164, 1165a, 1165d og 1166a Herning Bygrunde samt alle parceller, der efter den 1. marts 2013 udstykkes, arealoverføres eller matrikuleres inden for lokalplanens område. Området ligger i byzone. 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Lokalplanens område udlægges til centerformål. 3.2 Der kan anlægges bebyggelse og anlæg til butikker med udvalgsvarer, liberale erhverv, servicevirksomheder, udstillings- og gallerivirksomhed samt boliger og offentlige formål. Der må kun placeres virksomheder inden for miljøklasse 1 3 inden for lokalplanområdet. Der må ikke etableres detailhandel eller spillehaller inden for lokalplanens område. 3.3 Der kan i tilknytning til butikker etableres værksted for f.eks. guldsmed, keramiker, elektronik, cykelsmed med videre, såfremt det ikke medfører miljøgener for omgivelserne. 3.4 Det samlede areal til butikker inden for lokalplanens område må ikke overstige 800 m2. Bruttoetagearealet for den enkelte udvalgsvarebutik må ikke overstige 400 m2. Beregning af bruttoetagearealet til butiksformål sker efter bygningsreglementets bestemmelser om beregning af bebyggelsens etageareal, idet dog den del af kælderen, hvor det omgivende terræn ligger mindre end 1,25 meter under loftet i kælderen, skal medregnes. Ved beregning af bruttoetagearealet kan fradrages arealer til personalekantine, personaletoiletter, personalefaciliteter og personalepauserum, dog makismalt i alt 200 m2. 4 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD 4.1 Der udlægges areal til vej-, sti- og parkeringsarealer i princippet som vist på kortbilag Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Vestergade i princippet som vist på kortbilag Der skal tilvejebringes parkeringsareal på egen grund svarende til minimum: 1 parkeringsplads pr. 50 m2 erhvervsvareal. 1 parkeringsplads pr. bolig ½ parkeringsplads pr. ungdoms- eller ældrebolig. 4.4 Der skal tilvejebringes minimum 1 cykelparkeringsplads pr. ungdomsbolig samt minimum 1 cykelparkeringsplads pr. 50 m2 erhvervsareal samt. Cykelparkering til medarbejdere og ungdomsboliger skal være overdækket. 4.5 Dele af byggefelter, der ikke anvendes til bebyggelse kan anvendes til adgangs- og parkeringsareal samt opholdsareal. 4.6 Større samlede parkeringsarealer med mere end 8 parkeringspladser skal beplantes med mindst ét træ pr. 6 parkeringspladser. 4.7 Belysning af adgangs- og parkeringsarealer skal ske med ensartede parkarmaturer med en lyspunktshøjde på maksimum 3,5 meter. 11 Bestemmelser

12 5 UDSTYKNING 5.1 Udstykning må kun foretages, så den på kortbilag 2 viste disponering og bebyggelse kan gennemføres. 6 TEKNISKE ANLÆG 6.1 Ved nybyggeri har grundejerne pligt til at lade deres ejendomme tilslutte private eller offentligt ejede forsyningsledninger på de af forsyningsvirksomhederne til enhver tid gældende betingelser. 6.2 Alle områdets forsyningsledninger skal udføres som jordledninger. 6.3 Synlige anlæg til områdets tekniske forsyning skal placeres samlet og skal have samme diskrete udformning og farve. 6.4 Der kan etableres affaldsstationer til indsamling af husholdningsaffald i henhold til Herning Kommunes Retningslinjer for placering, opbygning og indretning af affaldsstationer ved flerfamilieboliger på privat grund. 6.5 Der kan ved butikker og liberale erhverv etableres affaldsstationer til indsamling af erhvervsaffald i henhold til Herning Kommunes retningslinjer og regulativer på affaldsområdet. 6.6 Der kan opstilles containere til storskrald indenfor det på kortbilag 2 viste areal til adgang og parkering. Containerne må ikke være synlige fra Vestergade. 6.7 Arealer omkring affaldsstationer skal med beplantning og lignende gives et ordentligt og grønt udseende. 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 7.1 Der må opføres i alt 2000 m² bebyggelse på matr. nr. 1166a inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter. Der må opføres i alt 575 m² bebyggelse på matr. nr. 1165a inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter. 7.2 Bebyggelse må maksimalt opføres i 2 etager, dog kun i en etage i en mindre del af byggefeltet som vist på kortbilag Bebyggelse må have en højde på maksimum 8,5 meter, dog kun 5 meter i en mindre del af byggefeltet som vist på kortbilag Indenfor de på kortbilag 2 viste byggefelter kan bebyggelse opføres i skel i de ovenfor angivne højder uanset bygningsreglementets afstandskrav. 7.5 Bag- og sidehuse og mindre bygninger såsom udhuse, carporte, cykelskure og lignende kan opføres uden for de på kortbilag 2 viste byggefelter, dog ikke indenfor de områder mod Vestergade, der er udpeget til grønne friarealer eller så de byggeriet kan skade de på kortbilag 2 udpegede bevaringsværdige træer. Sådanne bygninger må højst opføres i én etage og må ikke gives en højde, der overstiger 4 meter. 7.6 Den med særlig signatur på kortbilag 2 viste bebyggelse er bevaringsværdig og må ikke nedrives eller ombygges uden forudgående godkendelse fra Herning Byråd, jf Dele af byggefelter, der ikke anvendes til bebyggelse kan anvendes til adgangs- og parkeringsareal samt opholdsareal. 8 BEBYGGELSESENS UDFORMNING OG FREMTRÆDEN 8.1 Bebyggelse inden for den enkelte ejendom skal fremstå som en samlet helhed i farver, form og materialer. 8.2 Bygninger inden for lokalplanens område skal have ydervægge, der fremtræder i tegl i blank mur eller som pudset, i natursten, i naturlig eller indfarvet beton, skiffer og fiberplade beklædninger. 12 Lokalplan 11.C27.2

13 8.3 Mindre bygningsdele, samt mindre bygninger som udhuse, garager og carporte kan desuden opføres i træ, glas, zink, stål, kobber og aluminium. 8.4 Bebyggelse skal opføres med ligesidet saddeltag, ensidig taghældning eller fladt tag. 8.5 Bygninger må ikke udføres med valm eller halvvalm. 8.6 Mindre bygninger som udhuse, garager og carporte kan udføres med andre tagformer. 8.7 Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer, bortset fra vinduer eller anlæg for udnyttelse af solenergi. 8.8 Anlæg til indvinding af solenergi skal tilpasses til bygningernes arkitektur i farve, materialer m.m., så indvindingsanlæg og bygning kommer til at fremstå som en helhed. 8.9 Der må ikke opsættes nogen form for individuelle udendørs antenner til TV- og radiomodtagelse, radioamatørvirksomhed eller lignende, der kan ses fra offentlige veje-, områder eller parkeringsarealer Tekniske bygningsdele som f.eks. elevatorer, ventilation, klimaanlæg m.v. skal indeholdes i bygninger eller på anden måde indgå som en integreret del af bygningens arkitektur. For skiltning gælder i hele lokalplanområdet: 8.11 Der må kun skiltes med firmanavn og / eller logo. Skiltning for enkeltprodukter kan dog tillades, såfremt produktnavnet er en indarbejdet og nødvendig del af virksomhedens betegnelse Skilte, der henviser til flere virksomheder i samme bygning skal samordnes, det vil sige ens størrelse og ligeværdig placering. Henvisningsskilte for virksomheder med erhvervsudøvelse fra etager over stueetage eller i bagvedliggende bygninger placeres ved den dør eller passage, der viser ind til virksomheden Skiltning med belysning må kun udføres, så skilteteksten og logo er lysende. Blinkende eller animeret skilt ning må ikke finde sted. Skilte skal være indvendigt belyst Flagstænger og fritstående skilte som klapskilte, a-skilte og lignende er ikke tilladt. For skiltning på bevaringsværdig bebyggelse gælder: 8.15 Skiltning på bevaringsværdig bebyggelse på matr. nr. 1165a og 1166 må kun ske som almindelig navneog nummerskilt. Der må opsættes én skiltepylon på maksimum 60 x 12o cm på hver ejendom med en placering som vist på kortbilag 2. Skiltepylonen må kun belyses med indvendig belysning For skiltning på ikke bevaringsværdig bebyggelse gælder: 8.17 Skilte skal placeres, så de markerer indgangspartiet 8.18 Skiltning på facaden skal udføres som bemaling på vinduer eller døre, opsætning af enkeltbogstaver på vinduer eller døre, eller facadeskiltning over vinduer eller døre med med enkeltbogstaver Der må ikke skiltes over butiksfacade. Undtaget er ejendomme med erhverv på 1. sal, hvor der kan placeres diskret skiltning, udført som enkeltsiddende bogstaver i et eller flere af lejemålets vinduer eller som et skilt på facaden Skiltning skal tilpasses efter facadens fagopdeling, vindues - og dørformater, murpillers bredde, farver med videre Skilte må ikke opsættes over murkrone og tagflade. 9 UBEBYGGEDE AREALER 9.1 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse og lignende gives et ordentligt udseende. 9.2 Det grønne friareal omkring de bevaringsværdige bygninger skal vedligeholdes som haveareal. 9.3 Arealer må kun befæstes i det omfang, det er nødvendigt i forhold til adgang, parkering og bebyggelse. 13 Bestemmelser

14 9.4 Der må ikke indenfor lokalplanens område opstilles uindregistrerede campingvogne, både, biler og lignende eller ophobes nogen form for affald. 9.5 Der skal etableres udendørs opholdsareal svarende til minimum 50 % af bruttoetagearealet til boliger og 10 % af bruttoetagearealet til erhverv. Opholdsarealet skal have en placering og indretning, som er egnet til formålet. Dele af byggefelter og adgangs- og parkeringsareal, der ikke anvendes til dette formål kun anvendes til opholdsareal. 9.6 Udendørs opholdsarealer kan etableres på altaner, tagterrasser og lignende, når de er placeret og indrettet til formålet. 10 TERRÆN 10.1 Der må ikke foretages permanente reguleringer af det naturlige terræn på mere end +/- 0,5 meter Der må ikke foretages terrænregulering i skel. 11 HEGNING OG BEPLANTNING 11.1 Det med særlig signatur på kortbilag 2 viste areal udlægges til ubefæstet grønt have- og friareal De med særlig signatur på kortbilag 2 viste træer er bevaringsværdige og må ikke fjernes uden forudgående godkendelse fra Herning Kommune Arealer omkring affaldsstationer, redskabsskure og andre mindre bygninger skal med beplantning og lignende gives et ordentligt og grønt udseende. 12 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE Ny bebyggelse og anlæg må ikke tages i brug før: 12.1 de i 4 nævnte parkerings- og adgangsarealer er etableret for den aktuelle bebyggelse de i 6 nævnte tilslutninger er etableret for den aktuelle bebyggelse de i 9 nævnte udeopholdsarealer er etableret for den aktuelle bebyggelse de aktuelle ejendomme er ryddet for byggeaffald m.v. og fremtræder ordentligt. 13 MILJØ 13.1 Veje og pladser for kørsel med motorkøretøjer eller håndtering af miljøfarlige stoffer skal udføres med en uigennemtrængelig, fast belægning, som muliggør opsamling af afstrømmende vand. 14 BEVARING 14.1 Den med særligt signatur på kortbilag 2 viste bebyggelse er bevaringsværdig og må ikke nedrives, ombygges, renoveres, tilbygges eller på anden måde ændres, så det ydre fremtræden ændres, uden Herning Byråds godkendelse i hvert enkelt tilfælde Ved ombygning og renovering af bevaringsværdig bebyggelse skal der i så vid udstrækning som muligt tilstræbes, at det sker under hensyntagen til bygningens oprindelige arkitektur, så de arkitektoniske kvaliteter og bygningsdetaljer bevares og forbedres Ved brand eller anden skade, der betyder, at bygningen ikke kan reddes, kan der opføres ny bebyggelse, der i omfang og placering svarer til den eksisterende bebyggelse. 14 Lokalplan 11.C27.2

15 14.4 De med særlig signatur på kortbilag 2 viste træer er bevaringsværdige og må ikke fjernes uden forudgående godkendelse fra Herning Kommune. 15 LOKALPANENS RETSVIRKNINGER Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den af byrådet endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højest 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget. Lokalplanens endelige retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må der ifølge 18 i Lov om Planlægning ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om at etablere de anlæg m.v. der er omtalt i planen. Herning Byråd kan ifølge planlovens 19 dispensere fra bestemmelserne i lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper. Videregående afvigelser kan kun foretages ved udarbejdelse af ny lokalplan. I henhold til Planlovens 47 kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. 15 Bestemmelser

16 16 Lokalplan 11.C27.2

17 3.0 Vedtagelsespåtegning Således vedtaget som forslag af Herning Byråd den xx. xx 20xx På Byrådets vegne Kent Falkenvig Jørgen Krogh Formand for Byplanudvalget Direktør By, Erhverv og Kultur 17 Vedtagelsespåtegning

18

19 Lokalplan nr. 11.C27.2 Kortbilag 1 Matrikelkort Mål 1:1.000 N N m 50m

20

Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Rammeområde 61.E7 Erhvervsområde langs Messevejen i Lind Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte

Læs mere

Lokalplan nr. 69.T23.1

Lokalplan nr. 69.T23.1 Lokalplan nr. 69.T23.1 Solcelleanlæg vest for Kollund Byvej 85, Kollund Forslag Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven indeholder bestemmelse

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 78 til Rammeområde 21.S4 Sommerhusområde ved Sunds Sø Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af

Læs mere

Tillæg nr. 87 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 87 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 87 til Rammeområde BL2 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Søndergårdsparken i Skarrild Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er

Læs mere

Tillæg nr. 27 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 27 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 27 til Rammeområde 41.BL1 og 41.BL2 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Tjørring Hovedgade i Tjørring Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde BL18 Fårbæk Fremlægges fra 23. maj 2012 til 18. juli 2012 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 85 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 85 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 85 til Rammeområde 31.C1 og 31.C2 Område udlagt til centerområde i Hammerum Fremlægges fra xx. måned 2012 til xx. måned 2012 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 32 til Rammeområde 41.B11 og 41.OF4 Boligområde ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring. Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende for borgerne.

Læs mere

Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 02.OF3, 02.R5 og 02.B4 Boligområde ved Jens Jensensvej i Haderup Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C9.7

Lokalplan nr. 11.C9.7 Lokalplan nr. 11.C9.7 Th. Nielsens Gade Nygade Kousgaards Plads Nørregade Kampmannsgade Østergade Smedegade Boliger Nørregades Parkeringsplads Forslag Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 68 til Rammeområder 81.C3 Centerområde ved Nørregade og Bredgades nordlige del og 81.BL1 Blandet bolig og erhvervsområde ved Bødkervej Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Lokalplan nr.41.bl2.2

Lokalplan nr.41.bl2.2 Lokalplan nr.41.bl2.2 Brogårdvej Baunekirken Gilmosevej Tjørring Hovedgade Bytoften Blomstertoften Centerområde ved Bytoften 78 i Tjørring Hvad er en lokalplan? Planloven indeholder bestemmelse om, at

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan nr. 01.B6.1

Lokalplan nr. 01.B6.1 Lokalplan nr. 01.B6.1 Kirkegade Korsholmsvej Forslag Boligområde ved Korsholmsvej i Aulum Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven indeholder

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr. 09.T1.1

Lokalplan nr. 09.T1.1 Lokalplan nr. 09.T1.1 Feldborgvej Område for affaldshåndtering ved Feldborgvej Skjerk ved Aulum Forslag Fremlægges fra den 5. september 2012 til den 31. oktober 2012. (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan?

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et. område ved Brydes Allé, Assens By

FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et. område ved Brydes Allé, Assens By FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et område ved Brydes Allé, Assens By September 2017 Forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 Forslag til tillæg nr 1 til Lokalplan nr.1-c602 er i

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C25.2

Lokalplan nr. 11.C25.2 Lokalplan nr. 11.C25.2 Silkeborgvej Haakonsgade Centerområde på hjørnet af Haakonsgade og Silkeborgvej i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Hvad

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Tillæg nr. 67 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 67 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 67 til Rammeområde 54.OF1 og 54.T1 Teknisk anlæg for solceller ved DNV Gødstrup ved Herning Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C5.5

Lokalplan nr. 11.C5.5 Lokalplan nr. 11.C5.5 Bethaniagade Rådhuset Skolegade Bredgade Bredgade Bryggergade Mindegade Dalgasgade Dr. Boulevard Mindegade 2-6 i Herning Fremlægges fra den 6. august 2014 til den 1. oktober 2014.

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Lokalplan F.7.6 for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven ansvaret for, at der

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Lokalplan nr. 69.T23.1

Lokalplan nr. 69.T23.1 Lokalplan nr. 69.T23.1 Solcelleanlæg vest for Kollund Byvej 85, Kollund Hvad er en lokalplan? Planloven indeholder bestemmelse om, at et lokalplanforslag skal udarbejdes og offentliggøres, inden der udføres

Læs mere

Lokalplan nr. 01.OF4.1

Lokalplan nr. 01.OF4.1 Lokalplan nr. 01.OF4.1 Østergade Irisvej Område til skole, institutioner og offentlige formål på Østergade i Aulum Forslag Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Hvad

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 25 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 25 til Rammeområde 99.T46 Teknisk anlæg recirkuleret fiskeopdræt ved Timlundvej, Sandet Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

Lokalplan nr Udkast af To boligparceller på Laubsvej 50, Holstebro. Laubsvej. Niels W. Gades Vej. Hartmannsvej.

Lokalplan nr Udkast af To boligparceller på Laubsvej 50, Holstebro. Laubsvej. Niels W. Gades Vej. Hartmannsvej. Laubsvej Niels W. Gades Vej Birkelundstien Hartmannsvej To boligparceller på Laubsvej 50, Holstebro Udkast af 01.09.2011 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til lokalplanen Offentlig fremlæggelse Lokalplanforslaget

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Bykernen i Nyborg Nørregade 25-37 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

PLAN ERHVERV. Juni Forslag. Lokalplan nr Perron 1, Slagelse Station

PLAN ERHVERV. Juni Forslag. Lokalplan nr Perron 1, Slagelse Station PLAN ERHVERV Juni 2010 Forslag Lokalplan nr. 1091 Perron 1, Slagelse Station HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole ÆRØ KOMMUNE Lokalplan 125-1 for et område ved Marstal skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledning... 3 1. Hvad er en lokalplan?... 3 2. Hvornår laves der lokalplan?... 3 3. Lokalplanforslaget

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Lokalplan nr. 61.E7.1

Lokalplan nr. 61.E7.1 Lokalplan nr. 61.E7.1 Messevejen Vejlevej Koustrup Allé 400 m Erhvervsområde Vejlevej 1-3 i Lind 160 240 320 Korttitel: Ajourført indtil: Afdeling: Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx.

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården 1. Lokalplanens formål, At fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for sommerhusområderne. At overføre de dele der er beliggende i landzone

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Lokalplan nr. 12.BL3.1

Lokalplan nr. 12.BL3.1 Lokalplan nr. 12.BL3.1 H C Ørstedsvej Nørregade Th Nielsensgade Monrads Gade Torvet Boliger og erhverv ved Nørregade 44-50, Herning Forslag Foreløbig Behandling Hvad er en lokalplan? Planloven indeholder

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE Matr. nr. 266 c. og del af 266 b Ringkøbing bygrunde, 2 fi, del af 2 fk, del af 30 as og del af 2 am, Ringkøbing markjorder, samt Lle_parc ller,_ dor ter_den A2. marts \nmelder: Advokat H. Thorninger Herningvej

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 02.B4.1

Lokalplan nr. 02.B4.1 Lokalplan nr. 02.B4.1 Jens Jensensvej Granbakken Boligområde ved Jens Jensensvej i Haderup Forslag Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg Næsset Skanderborg Kommune 1996 NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 078 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere