Lokalplan nr. 11.C27.2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 11.C27.2"

Transkript

1 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.)

2 Hvad er en lokalplan? Planloven indeholder bestemmelse om, at et lokalplanforslag skal udarbejdes og offentliggøres, inden der udføres et større bygge- og anlægsarbejde, foretages væsentlige nedrivninger eller der sker væsentlige ændringer i anvendelsen af en ejendom. I øvrigt kan der altid udarbejdes lokalplan, når byrådet skønner, at det er nødvendigt. I en lokalplan kan byrådet fastlægge nærmere retningslinjer for et areals anvendelse, bygninger, veje og stiers placering og udformning, friarealers placering og indretning samt bevaring af bevaringsværdige huse og bymiljøer mv. Sådanne bestemmelser skal medvirke til, at et område anvendes og udformes under hensyntagen til de eksisterende omgivelser og i overensstemmelse med den øvrige planlægning i kommunen. En lokalplan er desuden byrådets redskab til at sikre gennemførelse af kommuneplanen. Inden byrådet vedtager en lokalplan endeligt offentliggøres et forslag til lokalplan i 8 uger, således at borgerne kan sætte sig ind i forslaget og få mulighed for at kommentere det og fremsætte ændringsforslag. Når byrådet har vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag, kan lokalplanen vedtages endeligt. Lokalplanens bestemmelser får herefter bindende virkning for grundejere og brugere i området. Tilvejebringelse af en lokalplan betyder ikke forbud mod fortsættelse af en eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom, og en lokalplan medfører heller ikke pligt for grundejerne til at realisere de anlæg, som er indeholdt i planen. Derimod skal ændringer af eksisterende forhold, f.eks. ved om- og nybyggeri eller ved ændret anvendelse af bestående ejendomme, være i overensstemmelse med lokalplanen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre betydende ændringer i en lokalplan efter planens vedtagelse. Mere væsentlige ændringer kan kun gennemføres med tilvejebringelse af en ny lokalplan. Fremlæggelse mv. Dette lokalplanforslag vil være offentligt fremlagt i tiden fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20x (begge dage incl.) på Herning Rådhus (i Borgerservice, indgang B og i Planafdelingen, indgang C 2. sal), på Herning Bibliotekerne og på kommunens hjemmeside. Indsigelser imod og ændringsforslag til lokalplanen skal indsendes skriftligt til Herning Byråd, Rådhuset, 7400 Herning eller pr. til: senest den xx. oktober 20xx Indsendte indsigelser og ændringsforslag offentliggøres på Herning Kommunens hjemmeside med navn der er således fuld offentlighed om indsigelse og indsigers navn. Supplerende oplysninger kan indhentes på By, Erhverv og Kultur, Planafdelingen, tlf ww 11.C27.2

3 Forslag til Lokalplan 11.C27.2 Centerområde Vestergade i Herning 3 Indhold

4 1.0 Redegørelse 1.1 LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanen har til formål at fastægge områdets anvendelse til centerformål i form af butikker med udvalgsvarer, liberale erhverv, servicevirksomheder samt boliger. Lokalplanen skal også sikre, at eksisterende bevaringsværdig bebyggelse og beplantning på Vestergade 41 og 43 bevares samt give mulighed for placering af ny bebyggelse i lokalplanområdet. 1.2 LOKALPLANENS BAGGRUND Herning Byråd har besluttet, at der skal udarbejdes en lokalplan, der bevarer de to bevaringsværdige bygninger på Vestergade 41 og 43. Villaerne er oprindeligt opført som direktørvillaer til Herning Klædefabrik og indgår i Tekstilbyen Hernings bevaringsværdige kulturmiljø omkring Vestergade. Lokalplanen skal også give mulighed for at opføre ny bebyggelse til centerformål, da Herning Byråd i sin overordnede planlægning har tilkendegivet, at der skal ske en fornyelse af området omkring Vestergade, hvor blandt andet liberale erhverv og boliger prioriteres højt. Eksisterende bebyggelse og anlæg På Vestergade 41 og 43 består bebyggelsen af to selvstændige direktørboliger til Herning Klædefabrik. Villaerne ligger tilbagetrukket i forhold til Vestergade. Syd for Vestergade 43 er der opført nyere bebyggelse, der er sammenbygget med villaen. Landskab og natur Områdets terræn ligger i niveau med Vestergade, men med et svagt fald mod syd. Omkring villaerne på Vestergade 41 og 43 er haveanlæg, der fremstår som græsklædte facadearealer med to ældre, markante og karaktergivende træer. En stor del af området er udlagt til befæstede parkeringsarealer, der er afgrænset af træer og buske. 1.3 LOKALPLANENS OMRÅDE Områdets beliggenhed, afgrænsning og størrelse Lokalplanområdet er på cirka 4900 m2 og beliggende i den vestlige udkant af Herning bymidte, syd for Vestergade og med nærhed til Textilforum og Vestre Anlæg. Området afgrænses mod nord af Vestergade, imod øst af en erhvervsejendom, mod vest af en ejendom med blandet bolig og erhverv og imod syd af en række private boligejendomme. Områdets zonestatus Lokalplanområdet er beliggende i byzone. Områdets nuværende anvendelse. Området anvendes ved tidspunktet for lokalplanens udarbejdelse til blandet bolig- og erhvervsbebyggelse. I den østlige del af lokalplanområdet er der parkeringspladser, som betjener funktioner nord for Vestergade. Vestergade 41. Bevaringsværdier Området omkring den tidligere Herning Klædefabrik, der nu anvendes til Textilforum, er en del af Tekstilbyen Hernings udpegning til Nationalt Industriminde. Villaerne på Vestergade 41 og 43 er oprindeligt opført som direktørvillaer til Herning Klædefabrik og er i Herning Kommuneatlas udpeget med middel bevaringsværdi. De to villaer repræsenterer typiske direktørvillaer fra tekstilindustriens storhedstid. Bebyggelserne er opført i en afdæmpet historicistisk stil med typiske vestjyske træk. Husene er opført i røde teglsten i en harmonisk stil med dekorative detaljer i form af murede, profilerede gesimser og indfatninger omkring vinduer og døre. Tagbelægningen har oprindeligt været naturskiffer. 4 Lokalplan 11.C27.2

5 Vestergade udgør en historisk indfaldsvej fra vest (Ringkøbing). Gadeperspektivet udgør et typisk byrum i Herning, hvor bebyggelsen ligger skulder ved skulder og enkelte steder er afbrudt af tilbagetrukket bebyggelse og store, karaktergivende træer. Bebyggelsen og de store træer langs Vestergade Trafikale forhold Lokalplanområdets ejendomme har vejadgang fra Vestergade. Der er tre eksisterede overkørsler fra Vestergade, hvor den vestligste via en tinglyst vejret betjener naboejendommen på Vestergade 45. Størstedelen af friarealerne til Vestergade 43 udnyttes som adgangs- og parkeringsarealer for ansatte og besøgende til de virksomheder, der er placeret i bebyggelsen. De østligste matrikler indeholder parkeringsareal for Textilforum og en anden ejendom på den modsatte side af Vestergade. Eksisitrerende tilbygning og parkeringsanlæg til Vestergade LOKALPLANOMRÅDETS OMGIVELSER Lokalplanområdet er beliggende i den vestlige del af Herning, som den yderste del af det område, der er udpeget som det centrale centerområde. Vestergade er en typisk indfaldsvej til Herning bymidte og rummer en række forskellige anvendelser som mindre butikker, småerhverv, kontorer, servicefunktioner og boliger. Textilforum, der er et kulturhistorisk museumscenter for tekstilindustri og design er indrettet i den tidligere Herning Klædefabrik. Museet ligger skråt over for lokalplanområdet på nordsiden af Vestergade, og den østlige del af lokalplanområdet rummer et parkeringsareal, der blandt andet betjener Textilforums gæster. Vest for lokalplanområdet ligger parken Vestre Anlæg og syd for lokalplanområdet ligger et boligområde med byvillaer. For at tilpasse ny bebyggelse til boligområdets skala må der maksimalt bygges i to etager og 8,5 meters højde. 1.5 LOKALPLANENS INDHOLD Disponering Lokalplanen sikrer, at de to bevaringsværdige villaer mod Vestergade bevares, mens der kan opføres ny bebyggelse syd for villaerne. Arealerne omkring villaerne skal bevares som grønne friarealer med en havelignende karakter. Den eksisterende overkørsel til Vestergade mellem de to villaer opretholdes til vejbetjening af de to villaer og den sydlige del af lokalplanområdet. Anvendelse Lokalplanområdet udlægges til centerformål i form af butikker med udvalgsvarer, liberale erhverv, servicevirksomheder, udstillings- og gallerivirksomhed samt boliger og offentlige formål. Der kan indenfor lokalplanområdet etableres virksomheder i virksomhedsklasse 1 3. Det betyder, at der kun kan drives virksomheder som giver anledning til mindre påvirkning af omgivelserne i form af støj og lignende. Bebyggelse og anlæg Der kan opføres ny bebyggelse i maksimalt 2 etager og 8,5 meters højde indenfor det på kortbilag 2 viste byggefelt. Til at sammenbinde en ny bebyggelse med de bevaringsværdige villaer kan der opføres byggeri i 5 Redegørelse

6 maksimalt 1 etage og 5 meter som vist på kortbilag 2. På matr. nr. 1166a må der opføres i alt 2000 m² bebyggelse inden for de kortbilag 2 viste byggefelter, mens der på matr. nr. 1165a må opføres i alt 575 m² bebyggelse. Det betyder at bebyggelsesprocenten på de to ejendomme bliver cirka 65% for hver. Skiltning Da lokalplanen omfatter et område i bymidten, indeholder lokalplanen bestemmelser om, at skiltning kun må finde sted på bygningernes facader. Der må dog opsættes én skiltepylon ved hver af de to bevaringsværdige bygninger, da der, udover almindelig navne- og nummerskilt ikke må opsættes skilte på de bevaringsværdige bygninger. Grønne områder, landskab og beplantning Lokalplanen fastlægger, at det grønne forareal mod Vestergade skal bevares med sin grønne, havelignende karakter. Enkeltstående store og karaktergivende træer er i lokalplanen udpeget som bevaringsværdige, da de tilfører lokalplanområdet og gaden en grøn karakter. At træerne er udpegede som bevaringsværdige betyder, at der ved opførelse af nyt byggeri, anlæg m.m. skal tages hensyn til, at de ikke beskadiges. Lokalplanen fastlægger desuden, at der skal etableres udeopholdsareal til både bolig- og erhvervsareal. For at give området en grøn karakter og undgå store mængder af afstrømmende regnvand bør det areal, der belægges med fast belægning i form af asfalt, fliser eller lignende, minimeres. Bevaring De to tidligere direktørvillaer er i Herning Kommuneatlas registreret med middel bevaringsværdi og repræsenterer tidstypisk byggeri fra tekstilindustriens storhedstid. Området omkring den tidligere Herning Klædefabrik er en del af Tekstilbyen Hernings udpegning til Nationalt Industriminde og villaerne udgør derfor en del af et vigtigt kulturmiljø i Herning. Lokalplanen fastlægger derfor, at de to bevaringsværdige villaer ikke må nedrives, ombygges, renoveres, tilbygges eller på anden måde ændres, så det ydre fremtræden ændres, uden Herning Byråds godkendelse i hvert enkelt tilfælde. Ved ombygning og renovering skal det tilstræbes, at de arkitektoniske kvaliteter og bygningsdetaljer bevares og forbedres. Veje, stier og parkering Lokalplanområdet skal fortsat vejbetjenes fra Vestergade via de eksisterende overkørsler. Den vestligste overkørsel betjener via en tinglyst vejadgang naboejendommen Vestergade 45. Af hensyn til trafiksikkerheden på Vestergade vil det være en fordel, hvis de to østligste overkørsler ensrettes, så den ene fungerer som indkørsel og den anden som udkørsel. Det vil kræve, at der bliver etableret gennemkørsel fra matr. nr. 1165d til matr. nr. 1166a og at nyt byggeri placeres, så der er mulighed for gennemkørsel. En ensretning af de to østligste ind- og udkørsler vil også give mulighed for en bedre arealudnyttelse af adgangs- og parkeringsarealerne, da kørebanen ikke skal være så bred. For at sikre, at der etableres tilstrækkeligt med parkeringspladser til områdets bebyggelse og funktioner, og for at hindre uhensigtsmæssigt parkerede biler på Vestergade, stiller lokalplanen krav om etablering af parkeringspladser til boliger og erhverv. Miljø Trafikken på Vestergade forventes ikke at medføre støjgener, da områdets udeopholdsarealer kan placeres i den sydlige del af lokalplanområdet, på terræn eller som altaner og tagterasser. Ved en placering af udeopholdsarealerne syd for bebyggelsen vil de både kunne opnå en god solorientering og være skærmet mod trafikstøj. 1.6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Lokalplanens forhold til kommuneplanen Lokalplanen er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan og indeholdt i rammeområde 11.C27 Centerområde og udstillingsområde ved Vestergade. Butikker Der findes ved lokalplanens udarbejdelse ingen butikker inden for lokalplanområdet. Lokalplanen giver mulighed for at etablere butikker, fordi området i kommuneplanen er udlagt til centerformål. Ifølge lokalplanen må der indenfor området etableres i alt 800 m2 butik med udvalgsvarer. Den enkelte butik må ikke være over 400 m2. Lokalplanens bestemmelser vedrørende butikker vil ikke medføre væsentlige ændringer af bymiljøet. 6 Lokalplan 11.C27.2

7 Lokalplanens forhold til miljøet Natura 2000 m.m. I henhold til gældende Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om projektet kan påvirke et Natura 2000 område og beskyttede arter. I betragtning af områdets nuværende bebyggelse, karakter og infrastruktur anses mulige påvirkninger at være ubetydelige. Lokalplanforslaget vurderes til, også med hensyn til nationalt beskyttede naturtyper og arter, at være uden negative konsekvenser for beskyttede naturtyper, biologisk mangfoldighed, beskyttelseskrævende dyr og planter hverken indenfor projektområdet eller udenfor projektområdet under forudsætning af, at bygningsmæssige og produktionsmæssige tiltag reguleres behørigt efter anden lovgivning end naturbeskyttelsesloven m.v. De kommende Vand- og Naturplaner samt den vedtagne Naturpolitik i Herning Kommune, skal give sikkerhed for, at der ikke som følge af gennemførelse af projektet vil kunne indtræffe utilsigtede og uoprettelige negative konsekvenser for beskyttet natur med tilhørende flora og fauna. Lov om Miljøvurdering Ifølge Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer skal der gennemføres en miljøvurdering, hvis en lokalplan antages at få en væsentlig indvirkning på miljøet. Herning Kommune har i en screening vurderet, at lokalplanen ikke medfører nogen væsentlig påvirkning på det omkringliggende miljø, og der er derfor ikke foretaget yderligere miljøvurdering. Screeningen kan ses ved henvendelse til Herning Kommunes planafdeling. KLAGEVEJLEDNING Herning Kommunes afgørelse om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering kan påklages til Naturog Miljøklagenævnet. Klagen skal indgives senest 4 uger efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget. I henhold til planlovens 58, stk. 1, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du ikke mener, at byrådet har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at byrådet efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. Klage skal sendes til alternativt til Herning Kommune, Torvet 5, 7400 Herning. Klagen skal være modtaget af Herning Kommune inden fire uger efter modtagelsen af denne afgørelse. Herning Kommune videresender herefter klagen til Naturog Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for, at Natur- og Miljøklagenævnet behandler din klage, at du indbetaler et gebyr, fastsat til 500 kr. til nævnet. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra det tidspunkt du modtager afgørelsen. Støj og vibrationer Virksomheder, der etablerer sig i området må ikke påføre omgivelserne et støjniveau, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Grænseværdierne gælder både i forhold til lokalplanområdet og i forhold til naboområder, afhængig af områderne faktiske og / eller planlagte anvendelse. Jordforurening Lokalplanområdet er beliggende indenfor et områdeklassificeret område, hvilket betyder, at eventuel overskudsjord fra bygge- og anlægsarbejder skal analyseres og flytningen af overskudsjorden skal anmeldes til Herning Kommune. Inden et areal ændrer anvendelse til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus, skal ejer/bruger sikre enten, at de øverste 50 cm af jordlaget på den ubebyggede del af arealet ikke er forurenet, eller at der er etableret en varig fast belægning. Affald Inden for lokalplanområdet skal der i henhold til lokalplanen udlægges areal til affaldsstationer for indsamling af erhvervs- og husholdningsaffald i overensstemmelse med Herning Kommunes retningslinier og regulativer på affaldsområdet. Der skal ved etageboligbyggeri og tæt-lav bebyggelse etableres affaldsstationer til indsamling af husholdningsaffald i henhold til Herning Kommunes Retningslinier for placering, opbygning og indretning af affaldsstationer ved flerfamilieboliger på private grunde. Der skal i erhvervsområder og butikker etableres affaldsstationer til indsamling af erhvervsaffald i 7 Redegørelse

8 henhold til Herning Kommunes retningslinier og regulativer på affaldsområdet. Grundvand Området er udlagt som OSD Område med Særlige Drikkevandsinteresser. Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte Herning Kommune. Overfladevand fra parkeringsarealer og veje må ikke nedsives i området, men skal udledes til kloak. Alle aktiviteter inden for lokalplanområdet skal ske med hensyntagen til grundvandsbeskyttelsen. Afledning af regn- og overfladevand skal ske i overensstemmelse med den gældende spildevandsplan. Lokalplanens forhold til Herning Kommuneatlas Ejendommene Vestergade 41 og 43 er i Herning Kommuneatlas registreret med middel bevaringsværdi. For at sikre disse bygningers bevaring indeholder lokalplanen bestemmelser om, at det kræver byrådets særlige tilladelse at nedrive eller ændre på disse bygninger. Det betyder for eksempel, at byrådet skal give særlig tilladelse til bl.a. om- og tilbygning, ændring af farver og materialer samt udskiftning af tage, tagrender, vinduer, trapper, gelændere, sålbænke m.v. Teknisk forsyning Området forsynes med varme, el, vand og kloak fra private og offentligt ejede virksomheder på de respektive ledningsejeres til enhver tid gældende betingelser. Lokalplanen fastlægger, at ny bebyggelse ikke må tages i brug, før tilslutning til vand, kloak, elforsyning og kollektiv varmeforsyning har fundet sted. Bortledning af spildevand og regnvand skal ske i overensstemmelse med Herning Kommunes spildevandsplan og Herning Kommuneplan. Kollektiv trafik Nærmeste busforbindelse er ved planens udarbejdelse på Vestergade, hvor der inden for en afstand cirka 200 meter fra lokalplanområdet findes stoppested for bybus. Skoleforhold Lokalplanområdet ligger ved planens udarbejdelse i Vestervangsskolens skoledistrikt. 1.7 MYNDIGHEDSTILLADELSER Herning Kommune Der må uanset lokalplanens bestemmelser ikke etableres miljøfølsom anvendelse som f.eks. bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave, sommerhus eller institution på de arealer, som er registreret som jordforurenede, før Herning kommune har frigivet arealerne til formålet jf. Jordforureningsloven. Lokalplanen er beliggende inden for et områdeklassificeret område, og derfor skal eventuelt overskydende jord fra bygge- og anlægsarbejde analyseres og jordflytningen anmeldes til Herning Kommune. Museer Museum Midtjylland skal i henhold til Museumsloven sikres mulighed for at foretage arkæologiske undersøgelser ved nedrivning, bebyggelse og anlæg. Hvis der under byggeri eller anlægsarbejde træffes på fortidsminder, skal arbejdet jf. Museumsloven stoppes og Museum Midtjylland underrettes. Politiet Der kan jf. Færdselsloven ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.v., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling. Beredskabsstyrelsen Der er på matr. nr. 1166a tinglyst en deklaration omkring sikringsrum. Deklarationen fastlægger, at ejendommens eksisterende sikringsrum ikke må nedlægges. Der kan dog søges dispensation ved Herning Kommune, hvis det ikke er muligt at opretholde sikringsrummene i forbindelse med ombygning. 1.8 LOKALPLANFORSLAGETS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet og offentlig bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder i henhold til planlovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan dog fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet den xx. måned 201x, kan 8 Lokalplan 11.C27.2

9 byrådet dog give tilladelse til at udnytte en ejendom, hvis det er i overensstemmelse med forslaget og med byggeloven. rettidigt er fremsat indsigelser mod lokalplanforslaget, kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen. Hvis der i løbet af den offentlige høringsperiode Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslagets offentliggørelse, det vil sige fra den xx. måned 201x og indtil forslaget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort af byrådet, dog højest indtil den xx. måned 201x. I øvrigt bortfalder forslaget, hvis det ikke er endeligt vedtaget inden tre år efter offentliggørelsen. N Lykk e svej Vestergade Dalgas A Korttitel: llé 200 m Redegørelse

10 2.0 Lokalplanbestemmelser Lokalplan nr.11.c27.2 for Vestergade i Herning I henhold til lov om planlægning (Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanens formål er: 1.1 at udlægge lokalplanens område til centerformål i form af butikker, liberale erhverv, servicevirksomheder, boliger og offentlige formål. 1.2 at sikre bevaring af bevaringsværdig bebyggelse på Vestergade 41 og at fastlægge adgangs- og parkeringsforhold 10 Lokalplan 11.C27.2

11 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanen, der afgrænses som vist på kortbilag nr. 1 og 2, omfatter følgende matr.nr.: 1164, 1165a, 1165d og 1166a Herning Bygrunde samt alle parceller, der efter den 1. marts 2013 udstykkes, arealoverføres eller matrikuleres inden for lokalplanens område. Området ligger i byzone. 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Lokalplanens område udlægges til centerformål. 3.2 Der kan anlægges bebyggelse og anlæg til butikker med udvalgsvarer, liberale erhverv, servicevirksomheder, udstillings- og gallerivirksomhed samt boliger og offentlige formål. Der må kun placeres virksomheder inden for miljøklasse 1 3 inden for lokalplanområdet. Der må ikke etableres detailhandel eller spillehaller inden for lokalplanens område. 3.3 Der kan i tilknytning til butikker etableres værksted for f.eks. guldsmed, keramiker, elektronik, cykelsmed med videre, såfremt det ikke medfører miljøgener for omgivelserne. 3.4 Det samlede areal til butikker inden for lokalplanens område må ikke overstige 800 m2. Bruttoetagearealet for den enkelte udvalgsvarebutik må ikke overstige 400 m2. Beregning af bruttoetagearealet til butiksformål sker efter bygningsreglementets bestemmelser om beregning af bebyggelsens etageareal, idet dog den del af kælderen, hvor det omgivende terræn ligger mindre end 1,25 meter under loftet i kælderen, skal medregnes. Ved beregning af bruttoetagearealet kan fradrages arealer til personalekantine, personaletoiletter, personalefaciliteter og personalepauserum, dog makismalt i alt 200 m2. 4 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD 4.1 Der udlægges areal til vej-, sti- og parkeringsarealer i princippet som vist på kortbilag Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Vestergade i princippet som vist på kortbilag Der skal tilvejebringes parkeringsareal på egen grund svarende til minimum: 1 parkeringsplads pr. 50 m2 erhvervsvareal. 1 parkeringsplads pr. bolig ½ parkeringsplads pr. ungdoms- eller ældrebolig. 4.4 Der skal tilvejebringes minimum 1 cykelparkeringsplads pr. ungdomsbolig samt minimum 1 cykelparkeringsplads pr. 50 m2 erhvervsareal samt. Cykelparkering til medarbejdere og ungdomsboliger skal være overdækket. 4.5 Dele af byggefelter, der ikke anvendes til bebyggelse kan anvendes til adgangs- og parkeringsareal samt opholdsareal. 4.6 Større samlede parkeringsarealer med mere end 8 parkeringspladser skal beplantes med mindst ét træ pr. 6 parkeringspladser. 4.7 Belysning af adgangs- og parkeringsarealer skal ske med ensartede parkarmaturer med en lyspunktshøjde på maksimum 3,5 meter. 11 Bestemmelser

12 5 UDSTYKNING 5.1 Udstykning må kun foretages, så den på kortbilag 2 viste disponering og bebyggelse kan gennemføres. 6 TEKNISKE ANLÆG 6.1 Ved nybyggeri har grundejerne pligt til at lade deres ejendomme tilslutte private eller offentligt ejede forsyningsledninger på de af forsyningsvirksomhederne til enhver tid gældende betingelser. 6.2 Alle områdets forsyningsledninger skal udføres som jordledninger. 6.3 Synlige anlæg til områdets tekniske forsyning skal placeres samlet og skal have samme diskrete udformning og farve. 6.4 Der kan etableres affaldsstationer til indsamling af husholdningsaffald i henhold til Herning Kommunes Retningslinjer for placering, opbygning og indretning af affaldsstationer ved flerfamilieboliger på privat grund. 6.5 Der kan ved butikker og liberale erhverv etableres affaldsstationer til indsamling af erhvervsaffald i henhold til Herning Kommunes retningslinjer og regulativer på affaldsområdet. 6.6 Der kan opstilles containere til storskrald indenfor det på kortbilag 2 viste areal til adgang og parkering. Containerne må ikke være synlige fra Vestergade. 6.7 Arealer omkring affaldsstationer skal med beplantning og lignende gives et ordentligt og grønt udseende. 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 7.1 Der må opføres i alt 2000 m² bebyggelse på matr. nr. 1166a inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter. Der må opføres i alt 575 m² bebyggelse på matr. nr. 1165a inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter. 7.2 Bebyggelse må maksimalt opføres i 2 etager, dog kun i en etage i en mindre del af byggefeltet som vist på kortbilag Bebyggelse må have en højde på maksimum 8,5 meter, dog kun 5 meter i en mindre del af byggefeltet som vist på kortbilag Indenfor de på kortbilag 2 viste byggefelter kan bebyggelse opføres i skel i de ovenfor angivne højder uanset bygningsreglementets afstandskrav. 7.5 Bag- og sidehuse og mindre bygninger såsom udhuse, carporte, cykelskure og lignende kan opføres uden for de på kortbilag 2 viste byggefelter, dog ikke indenfor de områder mod Vestergade, der er udpeget til grønne friarealer eller så de byggeriet kan skade de på kortbilag 2 udpegede bevaringsværdige træer. Sådanne bygninger må højst opføres i én etage og må ikke gives en højde, der overstiger 4 meter. 7.6 Den med særlig signatur på kortbilag 2 viste bebyggelse er bevaringsværdig og må ikke nedrives eller ombygges uden forudgående godkendelse fra Herning Byråd, jf Dele af byggefelter, der ikke anvendes til bebyggelse kan anvendes til adgangs- og parkeringsareal samt opholdsareal. 8 BEBYGGELSESENS UDFORMNING OG FREMTRÆDEN 8.1 Bebyggelse inden for den enkelte ejendom skal fremstå som en samlet helhed i farver, form og materialer. 8.2 Bygninger inden for lokalplanens område skal have ydervægge, der fremtræder i tegl i blank mur eller som pudset, i natursten, i naturlig eller indfarvet beton, skiffer og fiberplade beklædninger. 12 Lokalplan 11.C27.2

13 8.3 Mindre bygningsdele, samt mindre bygninger som udhuse, garager og carporte kan desuden opføres i træ, glas, zink, stål, kobber og aluminium. 8.4 Bebyggelse skal opføres med ligesidet saddeltag, ensidig taghældning eller fladt tag. 8.5 Bygninger må ikke udføres med valm eller halvvalm. 8.6 Mindre bygninger som udhuse, garager og carporte kan udføres med andre tagformer. 8.7 Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer, bortset fra vinduer eller anlæg for udnyttelse af solenergi. 8.8 Anlæg til indvinding af solenergi skal tilpasses til bygningernes arkitektur i farve, materialer m.m., så indvindingsanlæg og bygning kommer til at fremstå som en helhed. 8.9 Der må ikke opsættes nogen form for individuelle udendørs antenner til TV- og radiomodtagelse, radioamatørvirksomhed eller lignende, der kan ses fra offentlige veje-, områder eller parkeringsarealer Tekniske bygningsdele som f.eks. elevatorer, ventilation, klimaanlæg m.v. skal indeholdes i bygninger eller på anden måde indgå som en integreret del af bygningens arkitektur. For skiltning gælder i hele lokalplanområdet: 8.11 Der må kun skiltes med firmanavn og / eller logo. Skiltning for enkeltprodukter kan dog tillades, såfremt produktnavnet er en indarbejdet og nødvendig del af virksomhedens betegnelse Skilte, der henviser til flere virksomheder i samme bygning skal samordnes, det vil sige ens størrelse og ligeværdig placering. Henvisningsskilte for virksomheder med erhvervsudøvelse fra etager over stueetage eller i bagvedliggende bygninger placeres ved den dør eller passage, der viser ind til virksomheden Skiltning med belysning må kun udføres, så skilteteksten og logo er lysende. Blinkende eller animeret skilt ning må ikke finde sted. Skilte skal være indvendigt belyst Flagstænger og fritstående skilte som klapskilte, a-skilte og lignende er ikke tilladt. For skiltning på bevaringsværdig bebyggelse gælder: 8.15 Skiltning på bevaringsværdig bebyggelse på matr. nr. 1165a og 1166 må kun ske som almindelig navneog nummerskilt. Der må opsættes én skiltepylon på maksimum 60 x 12o cm på hver ejendom med en placering som vist på kortbilag 2. Skiltepylonen må kun belyses med indvendig belysning For skiltning på ikke bevaringsværdig bebyggelse gælder: 8.17 Skilte skal placeres, så de markerer indgangspartiet 8.18 Skiltning på facaden skal udføres som bemaling på vinduer eller døre, opsætning af enkeltbogstaver på vinduer eller døre, eller facadeskiltning over vinduer eller døre med med enkeltbogstaver Der må ikke skiltes over butiksfacade. Undtaget er ejendomme med erhverv på 1. sal, hvor der kan placeres diskret skiltning, udført som enkeltsiddende bogstaver i et eller flere af lejemålets vinduer eller som et skilt på facaden Skiltning skal tilpasses efter facadens fagopdeling, vindues - og dørformater, murpillers bredde, farver med videre Skilte må ikke opsættes over murkrone og tagflade. 9 UBEBYGGEDE AREALER 9.1 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse og lignende gives et ordentligt udseende. 9.2 Det grønne friareal omkring de bevaringsværdige bygninger skal vedligeholdes som haveareal. 9.3 Arealer må kun befæstes i det omfang, det er nødvendigt i forhold til adgang, parkering og bebyggelse. 13 Bestemmelser

14 9.4 Der må ikke indenfor lokalplanens område opstilles uindregistrerede campingvogne, både, biler og lignende eller ophobes nogen form for affald. 9.5 Der skal etableres udendørs opholdsareal svarende til minimum 50 % af bruttoetagearealet til boliger og 10 % af bruttoetagearealet til erhverv. Opholdsarealet skal have en placering og indretning, som er egnet til formålet. Dele af byggefelter og adgangs- og parkeringsareal, der ikke anvendes til dette formål kun anvendes til opholdsareal. 9.6 Udendørs opholdsarealer kan etableres på altaner, tagterrasser og lignende, når de er placeret og indrettet til formålet. 10 TERRÆN 10.1 Der må ikke foretages permanente reguleringer af det naturlige terræn på mere end +/- 0,5 meter Der må ikke foretages terrænregulering i skel. 11 HEGNING OG BEPLANTNING 11.1 Det med særlig signatur på kortbilag 2 viste areal udlægges til ubefæstet grønt have- og friareal De med særlig signatur på kortbilag 2 viste træer er bevaringsværdige og må ikke fjernes uden forudgående godkendelse fra Herning Kommune Arealer omkring affaldsstationer, redskabsskure og andre mindre bygninger skal med beplantning og lignende gives et ordentligt og grønt udseende. 12 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE Ny bebyggelse og anlæg må ikke tages i brug før: 12.1 de i 4 nævnte parkerings- og adgangsarealer er etableret for den aktuelle bebyggelse de i 6 nævnte tilslutninger er etableret for den aktuelle bebyggelse de i 9 nævnte udeopholdsarealer er etableret for den aktuelle bebyggelse de aktuelle ejendomme er ryddet for byggeaffald m.v. og fremtræder ordentligt. 13 MILJØ 13.1 Veje og pladser for kørsel med motorkøretøjer eller håndtering af miljøfarlige stoffer skal udføres med en uigennemtrængelig, fast belægning, som muliggør opsamling af afstrømmende vand. 14 BEVARING 14.1 Den med særligt signatur på kortbilag 2 viste bebyggelse er bevaringsværdig og må ikke nedrives, ombygges, renoveres, tilbygges eller på anden måde ændres, så det ydre fremtræden ændres, uden Herning Byråds godkendelse i hvert enkelt tilfælde Ved ombygning og renovering af bevaringsværdig bebyggelse skal der i så vid udstrækning som muligt tilstræbes, at det sker under hensyntagen til bygningens oprindelige arkitektur, så de arkitektoniske kvaliteter og bygningsdetaljer bevares og forbedres Ved brand eller anden skade, der betyder, at bygningen ikke kan reddes, kan der opføres ny bebyggelse, der i omfang og placering svarer til den eksisterende bebyggelse. 14 Lokalplan 11.C27.2

15 14.4 De med særlig signatur på kortbilag 2 viste træer er bevaringsværdige og må ikke fjernes uden forudgående godkendelse fra Herning Kommune. 15 LOKALPANENS RETSVIRKNINGER Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den af byrådet endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højest 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget. Lokalplanens endelige retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må der ifølge 18 i Lov om Planlægning ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om at etablere de anlæg m.v. der er omtalt i planen. Herning Byråd kan ifølge planlovens 19 dispensere fra bestemmelserne i lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper. Videregående afvigelser kan kun foretages ved udarbejdelse af ny lokalplan. I henhold til Planlovens 47 kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. 15 Bestemmelser

16 16 Lokalplan 11.C27.2

17 3.0 Vedtagelsespåtegning Således vedtaget som forslag af Herning Byråd den xx. xx 20xx På Byrådets vegne Kent Falkenvig Jørgen Krogh Formand for Byplanudvalget Direktør By, Erhverv og Kultur 17 Vedtagelsespåtegning

18

19 Lokalplan nr. 11.C27.2 Kortbilag 1 Matrikelkort Mål 1:1.000 N N m 50m

20

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udnytte Nørresundby Tømmerhandels ejendom til 2 stk.

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Miljø i byggeri og anlæg 2010

Miljø i byggeri og anlæg 2010 Miljø i byggeri og anlæg 2010 Universet, Meinungsgade, Nørrebro, København, JJW Arkitekter, Bygherre Københavns Kommune, Ølgård Rådgivende Ingeniører, entreprenør Omega Gruppen, 2009 Fritidshjem med blandt

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

På basis af det i forslaget oplyste er linieføringen skitseret i Figur 7.7 og tilslutning til Helsingørmotorvejen skitseret i Figur 7.8.

På basis af det i forslaget oplyste er linieføringen skitseret i Figur 7.7 og tilslutning til Helsingørmotorvejen skitseret i Figur 7.8. Den foreslåede alternative linieføring vedrører den vestlige del af Nordhavnsvej og tilslutningen til Helsingørmotorvejen. Det antages, at den østlige del af Nordhavnsvej har linieføring som Vejforslag

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Håndbog om Miljø og Planlægning

Håndbog om Miljø og Planlægning Miljøstyrelsen Skov- og Naturstyrelsen Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne 4 Håndbog om Miljø og Planlægning Forord 5

Læs mere

MULIGHEDER MED KVALITET

MULIGHEDER MED KVALITET MULIGHEDER MED KVALITET - en arkitekturpolitik for Randers Kommune RANDERS BYKERNE BYRÅDETS ARKITEKTURPOLITIK Randers Kommune skal kendes som en attraktiv kommune og et godt sted at bo. Kommunens smukke

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory 2 K I R K E R O G K I R K E G Å R D E Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K O mega kommunikation R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen og Nationalmuseet (Forside

Læs mere

Administrationsgrundlag for søterritoriet

Administrationsgrundlag for søterritoriet Administrationsgrundlag for søterritoriet Oceaner af værdier et hav af muligheder Indhold Forord 3 1. Indledning 4 2. Principper og vurderingskriterier 6 2.1. Hvilke overordnede principper ligger til grund

Læs mere