Provst Torvald Biering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Provst Torvald Biering"

Transkript

1 Om en dansk præst Provst Torvald Biering Af H. A. Biering Op imod jul - som et stykke i et julehæfte bør begynde - blev der for 100 år siden glæde i præstegården i Svindinge på Fyn. Præstekonen nedkom med en velskabt lille søn, hvorved præsten fik sit 14. barn. Nærmere betegnet: Den 13. december 1870 blev min far født som søn af pastor Frederik Ferdinand Biering og dennes anden hustru, Hansine Biering. Min farfar var dengang 57 år gammel og havde været sognepræst i Svindinge i over 20 år. Barndomshjemmet i Svindinge var et i ordets bedste forstand præstegårdsmiljø og en lykkelig ramme for præsteparrets mange børn. Jeg har fra senere beretninger fra onkler og fastre og fra min far selv et billede af min farfar som en trofast og kærlig præst, levende optaget af sine sognebørns ve og vel og søgt både som sjælesørger og rådgiver. Der er ingen tvivl om, at skønt min far kun var ni år gammel, da hans far døde nytårsaften 1879, har minderne fra barndomshjemmet om faderens præstegerning haft megen indflydelse på min fars senere tilværelse. Min farmor flyttede til Svendborg, hvor min far og hans mindreårige søskende kom i skole, og hvor han blev konfirmeret hos pastor R. Prip, hvilket også gjorde et indtryk af varig betydning på ham blev han optaget på Sorø Akademi, hvorfra han i 1889 blev student. Sorø-årene fik i flere henseender betydning for den unge mands fremtid, dels ved den selvstændighed og indøvelse til at klare sig, som kostskolelivet opdrog til, dels ved det gode kammeratskab og de venskaber for livet, som der knyttedes. Jeg mindes, hvor herligt det var i min drengetid at lytte til min far og hans venner, særlig de to brødre Niels og Svend Spandet og den senere rektor på Sorø, H. Raaschou-Nielsen, når de udvekslede historier fra skole- og ungdomstiden. I september 1889 tog den nybagte student straks og med selvfølge fat på det teologiske studium ved Københavns Universitet. Den understøttelse fra Greve Moltke-Huitfeldt til Glorup, hvorunder Svindinge sognekald hørte, som havde muliggjort skolegangen på Sorø, ophørte med grevens overgang til katolicismen. Dette førte med sig, at studierne i væsentlig grad måtte finansieres ved forskelligt arbejde i studietiden, hvilket i hine tider var mindre almindeligt end nu om dage, men ikke mindre udviklende for studenten. Den unge stud.teol. Biering tjente en del ved undervisning, foruden at han i perioder udførte sekretærarbejde for den bekendte geheimeetatsråd C. F. Tietgen, hvis hustru var en barndomsveninde af hans mor. Megen støtte modtog han også gennem en ældrehalvbroder, der var overlæge i København, og i hvis hjem han næsten blev behandlet som et plejebarn. - I det Tietgenske hjem traf den unge livlige student mange af tidens betydelige mænd og lærte deraf, og i det hele taget har han med liv og lyst deltaget i det københavnske studenterliv blandt andet sammen med kammeraterne fra Sorø Akademi. Han var også ivrig idrætsmand og aktiv som akademisk skytte. Men studentertiden blev også præget af alvorligere oplevelser. Ved en afskedsfest i Akademisk Missionsforening for den kendte missionær L. P. Larsen fik min far en kraftig åndelig påvirkning, som forstærkedes yderligere ved det nordiske kristelige studentermøde i Hillerød i Følgen af mødet blev optagelsen i fabrikant L. Nyrop's søndagsskolearbejde på Østerbro og det derfra udgående sociale arbejde; endvidere kom min far ind i en studenterbibelkreds under ledelse af professor Harald Westergaard, og begge disse to mænd øvede stor indflydelse på den unge teolog, medens han følte sig mindre hjemme i de grundtvigske kredse, som han gennem den Tietgenske familie kom i forbindelse med. Størst betydning fik måske tilhørsforholdet til en lille privat vennekreds af en halv snes unge teologer, som mødtes hver 14. dag til samtale og drøftelse af studiet og det kristelige liv i det hele. Olfert Ricard var kredsens betydeligste medlem og blev en særlig ungdomsven for min far, fordi de senere kom til at dele lykkelige arbejdsår i KFUMs tjeneste. Alle disse aktiviteter var af' betydning for den unge stud. teol. og mange indtryk og oplevelser påvirkede - og brødes - i hans modtagelige sind. Men særlig fremmende for koncentrationen om studierne var de ikke. Resultatet blev da også en anden karakter til embedseksamen i sommeren og en omgående beslutning om at læse om. Det Ivar en stor ydmygelse for den ærekære mand, men min far har selv senere erkendt, at den eftertanke, den vakte hos ham, måske har været tiltrængt og derved blev ham til gavn. Side 1

2 Omlæsning blev der imidlertid intet af, for trods datidens overproduktion af teologer fik han straks tilbud om tre stillinger, af hvilke han valgte at blive sekretær ved KFUM i Horsens - den første stilling af den art uden for København. Samtidig blev han timelærer ved Horsens Latinskole og uordineret medhjælper hos præsterne i Horsens. Det var en god skole for en ung mand, som gerne ville blive præst. KFUM gik stærkt frem i disse år, snart måtte foreningen købe og indrette et nyt hjem, som fyldtes med glad ungdom. Arbejdet blandt eleverne på latinskolen fandt min far ikke mindre fornøjeligt og tiltrækkende, så tiltrækkende at han af og til tænkte på, om han ikke skulle opgive præstevejen og blive ved skolen, hvor der syntes at tilbyde sig visse lokkende fremtidsmuligheder. Men livet i de HelUges Samfund i byen og samarbejdet med præsterne Jespersen og Olesen (den senere biskop i Ribe), som begge påvirkede deres unge kaldsbroder stærkt og positivt, førte dog til, at han efter fire lykkelige år i Horsens valgte præstegerningen. Det skete ved, at han blev valgt til rejsepræst for KFUM og KFUK i Danmark. Denne stilling forudsatte ordination, og hertil krævedes en rigtig præsteansættelse. Den blev fundet som ordineret medhjælper for sognepræsten ved St. Hans Kirke i Odense, pastor Grove-Rasmussen. Ordinationen fandt sted i Ribe Domkirke den 16. august 1899 og blev foretaget af biskop Gøtzsche. Min far har skildret denne festdag, hvis 50 års-dag han oplevede. Der var 9 ordinander, hvis virkefelt skulle strække sig fra Danmark til missionsmarker i Indien og Kina. Den aldrende og erfarne biskop holdt dem målet for øje ved at tale over apostelen Paulus' ord:»jeg er bleven alt for alle, for at jeg dog kan frelse nogle«. Efter en studierejse til KFUM-organisationen i Tyskland og Schweiz optog den i bogstavelig forstand friske unge præst sit første embede, der blev organiseret på den måde, at han 14 dage tjente i St. Hans Sogn i Odense og så de næste 14 dage var på rejse - hele året rundt. Så godt som alle landets købstæder og talrige landdistrikter, hvor ungdomsarbejdet groede frem i disse år, ofte gennem store vækkelser, blev besøgt. Men glanspunkterne i den treårige periode var gudstjenesterne i St. Hans Kirke, der samlede en talrig menighed. Da jeg, vistnok i sommeren 1939, altså ca. 40 år senere, kørte min far til en højtidelighed i kirken, fortalte han herom, og jeg erindrer bemærkningen»ak, hvad havde jeg unge mand at bringe til så mange? Mon de ikke til dels kom, fordi jeg var så hurtig til at sige Amen! «En stor oplevelse i disse år var en Amerika-rejse som repræsentant for Danmarks KFUM ved de amerikanske foreningers 50-års jubilæurn i Boston. De allerede dengang fremherskende amerikanske kæmpearrangementer gjorde et stort indtryk på den følelsesmæssigt bevægede unge danske præst, som blandt andet livet igennem bevarede mindet om komponisten Sankeys ledelse af kor- og fællessangen ved disse stævner. jeg kan endnu for mit indre øre høre min fars gode sangstemme synge for i danske forsamlinger på, hvad man måske da kunne betegne som den kristne ungdoms slagsang»kristi Stridsmænd, ser I mærket...?«en pudsig vanskelighed opstod, da han kom hjem, nemlig den at forklare sin mor og sine søskende, hvorfor han ikke havde besøgt sine slægtninge i Amerika, herunder et par brødre, nu da han var derovre. Forklaringen var, at de boede langt oppe og ude i den nordvestlige del af kontinentet, og rejsen dertil var mere tidskrævende - og kostbar - end passagen af Atlanterhavet. Men overfor de med danske afstande mere fortrolige var det svært at trænge igennem med slig sandhed. En væsentligere - ja afgørende begivenhed efter hjemkomsten fra rejsen til Amerika var mødet med den unge pige, Karen Ingeborg Jepsen, datter af direktør for Crome & Goldschmidts Fabrikker i Horsens, ingeniør A. B. Jepsen. Denne havde været og var den mest aktive støtte for KFUM-hjemmet i Horsens. Dette møde mellem den 30-årige præst og den 18-årige unge pige dannede grundlaget for et livsvarigt fællesskab, et samliv hvor to forskellige personligheder i gensidig kærlighed supplerede hinanden, et præstepar i dette begrebs egentligste og dybeste forstand. Begivenhedernes forløb blev, at rejsepræsten søgte og fik blivende sted i Thyregod-Vester sognekald. i Midtjylland, hvor i øvrigt hans ældste halvbroder ca. 25 år tidligere havde været sognepræst. Indsættelsen fandt sted i september 1902, og i november samme år førte den nye sognepræst sin unge brud dertil. Det blev en helt ny - og sund - tilværelse at røgte en sognepræsts gerning i et midtjydsk pastorat, 23 kilometer langt og 15 kilometer bredt, med to kirker. De unge præstefolk faldt vel til, og også livsvarige venskaber og samhørsforhold blev skabt i disse år. - Kontakten med KFUM og K blev dog ikke brudt, tværtimod kom min far i 1903, på grund af Olfert Ricards sygdom til at overtage landssekretariatet og redaktionen af»de unges Blad«indtil etableringen af organisationernes landskontor i Århus. Igennem 25 år oplevede min far som medlem af Fællesbestyrelsen den kristne Ungdomsbevægelses vækst ud over landet. Og til sine sidste dage bar han KFUM-emblemet i knaphullet og ungdomssagen i hjertet følte min far sig opfordret til at søge embedet som residerende kapellan i Esbjerg, hvor der skulle bygges en ny kirke. Det var vemodigt at forlade gerningen i Thyregod-Vester, men, ikke mindst tilskyndet af biskop Koch i Ribe, som også senere viste sig som en ven og vejleder, søgte min far embedet, og i januar 1909 Side 2

3 flyttede præstefamilien, som det nu var blevet til, til Esbjerg. Det blev aktive år. Esbjerg var en særpræget by, endnu nybyggeragtig, en by i næsten klondyke-agtig vækst. Også en by med et meget kraftigt menighedsliv - præget af havets folk, fiskerne og sømændene - og også af forbindelsen til omverdenen over Vesterhavet. Klimaet kunne være barskt, både bogstaveligt og åndeligt, og den unge ihærdige præst kastede sig med liv og sjæl ud i begge dele. Hans ligefremme væsen skabte de bedste kontaktmuligheder til alle kredse i byen. Han kunne virke festlig, ja havde en evne til at begejstre, men hans budskab var alvorligt og manende - ja det kunne virke barskt som stormene. Som en ung KFUM'er skrev ved en lejlighed»provst Biering gjorde det festligt omkring sig. Han kunne være så morsom; - men inden vi andre næsten var færdig med at le, var han igen midt i alvoren«. Gerningen i sognet voksede, og arbejdet i forbindelse med opførelsen af den nye Zionskirken og den deraf fulgte udskillelse af et nyt sogn opfyldte og opslugte fuldt ud præsten, der dertil i 1915 blev udnævnt til provst for Skads Herred. Der var et vist vemodigt træk over smilet på min fars ansigt, da en ven fra Esbjerg-tiden senere i min nærværelse fortalte om en fortravlet præst, der engang havde siddet ved et bestyrelsesmøde i KFUM, da telefonen ringede. Det var en efterlysning. Han havde fuldstændig glemt, at han samtidig skulle holde festtalen ved»broderkredsen på Havet«s årsmøde i Esbjerg Missionshus. Præsten sprang op med udbruddet:»giv mig en tekst! «og så i løb til mødet, hvor - ifølge fortælleren - den varmhjertede præst holdt en vældig tale til søens folk. Men at en overanstrengelse, der blandt andet svækkede hukommelsen, var overhængende stod min far klart, og dette var en af de væsentlige grunde til, at han i foråret 1918 med taknemmelighed accepterede en opfordring fra menighedsrådet i Sønder Stenderup tæt ved Skamlingsbanken til at søge det der ledige embede. Gerningen i dette sogn med korte afstande men med aktive menighedsmedlemmer og meget trosliv kom til at betyde meget for min far. Og tilværelsen i det smukke og milde sydøstjydske landskab har uden tvivl også været noget af en hvile. Heri kom dog en alvorlig afbrydelse under»den spanske syges«hærgen, som også kaldte præsten ud, fra hjem til hjem for at hjælpe, hvor hjælpes kunne og med hvad som helst, hvortil hjælp var fornøden. Så kom det nationale glædesår, genforeningsåret. - Fra den tidlige ungdom havde den sønderjydske sag levende interesseret min far. Således påvirkedes han allerede af pastor Grove-Rasmussen i Odense, idet denne havde været en af de præster i Nordslesvig, som var blevet forvist, fordi han ikke ville aflægge ed til kejseren. Af betydning har også været ægteskabet med min mor, der er af gammel sønderjydsk slægt, og hvis far var født sønderjyde. Ved den gennemgang af gamle papirer, som nedfældningen af disse linier har haft til grundlag, er jeg blandt andet stødt på eksemplarer af»nordslesvigsk Søndagsblad«s kirkelige del fra 1905 indeholdende bidrag fra den daværende sognepræst i Thyregod-Vester. - At min far tog levende og ivrigt del i alle aspekter af røret omkring genforeningen, kan derfor ikke undre. Han var en aktiv»flensborgmand«- og derfor så skuffet som mange andre over, at det gik, som det gik ved afstemningen i denne by. Men et højdepunkt i hans liv var det, at han var blandt den skare af danske præster, som holdt genforeningsgudstjenester i de sønderjydske kirker og derefter, på selve genforeningsdagen, deltog i den store gudstjeneste i Haderslev Domkirke med Kong Christian den Tiende. Også et vendepunkt i tilværelsen kom genforeningen til at betyde blev min far kaldet til embedet som dansk sognepræst i Sønderborg, og stilledes her umiddelbart over for de krav, som genforeningsarbejdet og organiseringen af et dansk menighedsarbejde rejste. Det var ikke uden ængstelse for de uforudseelige problemer, at den da 50-årige provst»i sin bedste alder«optog sin nye gerning. Det kom til at vise sig, at det kirkelige genforeningsarbejde, med sine åbenbare vanskeligheder, men også med sine glæder - og altid med sine spændende og interessante aspekter, kom til at optage ham fuldt og helt. Der var talrige praktiske opgaver at tage fat på. Kirken skulle have en hovedistandsættelse, KFUM et hus, graveren en bolig, kapellet en udvidelse osv., osv. Meget af dette gennemførtes efterhånden. Nationalpolitiske aspekter af kirke- og skolepolitik optog også i høj grad sindet. Men det afgørende måtte dog være forkyndelsen for og den daglige gerning i en levende, dansk menighed. Det brændte i præstens sjæl og samvittighed. - Arbejdet voksede, som det skulle, og i årenes løb blev der tildelt embedet først en ordineret medhjælper og senere en residerende kapellan og derigennem en række medarbejdere, hvis samarbejde og venskab min far satte stor pris på. - Gerningen igennem årene i Sønderborg var krævende, men inden for menigheden som på de talrige andre områder vækstår, som gav mine forældre et tilhørsforhold og en taknemmelighedsfølelse, som var af varig karakter. Det var derfor ikke uden vemod, at min far i 1931 søgte og blev kaldet til embedet som sognepræst i Dybbøl. Dels anlagde den da 60-årige provst den betragtning, at yngre kræfter på længere sigt bedre ville kunne gøre fyldest i den vidtforgrenede og voksende købstadsgerning, dels havde Dybbølsognet nok også en dragende magt over den nationalt følelsesbevægedes sind. Min far har engang beskrevet sit sidste sognepræsteernbede Side 3

4 som»én stor mindehave, ak med blodige minder om Danmarks kampe; men fra naturens side tillige en af Danmarks skønneste og mest frugtbare egne«. Kort efter indsættelsen i Dybbøl i foråret 1931 blev min far udnævnt til provst for Sønderborg provsti. Et par år senere indtrådte han i»udvalget til Ordning af Forholdet mellem Staten og Kirken«og gik med stor interesse op i dette arbejde. Det var hans overbevisning, at grundlovens løfteparagraf om, at en kirkeordning skulle ordnes ved lov, burde gennemføres, og så sent som i sit sidste leveår, i 1954, skitserede han tanker herom i»de ældres Julebog«. Kirken burde have sin egen styrelse, som folketinget ikke direkte bør have højhedsret over. En for den gamle provst karakteristisk betragtning indeholdt artiklen i følgende ord:»... men i øvrigt skal den, som kæmper for sandhed og ret, ikke spørge om udsigterne, men blot kæmpe videre, for det kan altid nytte at kæmpe for sandheden og retten, for dér har man Gud på sin side«. Det var ord fra en mand, der livet igennem havde kæmpet mod»hvad kan det nytte«tankegangen. Landsby-sognepræstens gerning i det idylliske sogn øvede en personlig tiltrækning på min fars sind, og han gik op i arbejdet med nidkærhed. Til fods var han alle sine dage en glad vandringsmand - og på cykel gennemkrydsede han sognet, kom i kontakt med sognebørnene og lærte dem og deres problemer at kende på alle områder. Ingen forhold var den livsnære præst fremmed overfor, og det viste sig også i den tillid, hvormed de talrige mennesker kom til ham med deres timelige som åndelige vanskeligheder. - Han havde svært ved at sige nej. En eftermiddag - det var nu i Sønderborg-tiden - ringede politimesteren til provsten og spurgte, om han samme dag havde talt med en af byens bekendte vagabond-skikkelser. jo, det havde provsten da. Deres fælles bekendt var kommet og havde fortalt, at nu havde han langt om længe fået godt arbejde et sted oppe i Jylland. Der var blot den lille vanskelighed, at han skulle komme med det samme, og han manglede desværre penge til billetten. Dem fik han så af provsten. ja, sagde politimesteren, så kan jeg bedre forstå, at manden sad så hjerteligt og drak provstens skål, lige før vi måtte hente ham til detentionen! Livet i Dybbøl kom nu ikke helt til at forme sig så stilfærdigt, som min far vel havde forestillet sig det. Han har måske inderst inde næret en drøm om at afslutte sin embedsgerning i tråd med sin ungdoms mål, at komme til at træde i sin fars fodspor som præst og sjælesørger i et landsogn. Denne gerning glemte han heller ikke, men virketrang og mange aktiviteter trak ham dog udensogns - til tider i et omfang, der kunne gøre ham selv betænkelig; men også her var det svært at sige fra. - Det»Kirkelige Udvalg«s arbejde, som jeg før omtalte, indebar til tider mange rejser til København til møder fra tirsdag til fredag i uger i træk. Provstegerningen på Als og Sundeved gik hap op i med stor interesse og arbejdsindsats i samarbejde med provstiets præster og de to andre medlemmer af provstiudvalget, som han kom til at stå i et nært venskabsforhold til. Dertil kom medlemsskab af en række bestyrelser i kristelige og nationale foreninger, og en udstrakt virksomhed som taler ved møder og sammenkomster i det ganske land. Arene op til den anden verdenskrig var nationale brydningsår i Sønderjylland, og det kirkelige som det nationale genforeningsarbejde lå provsten i Dybbøl stærkt på sinde. Utallige er de lejligheder, hvor han med sine evner for ligefrem og kraftig tale ud fra sine dybe fædrelandske følelser har påvirket, opmuntret, ja til tider begejstret sine tilhørere på nationale møder. I dette brede virkefelt er der to områder på hver sin side af menneskelivet, der fortjener særlig omtale. En stærk kærlighed nærede min far gennem hele sit liv til ungdommens sag og særlig til arbejdet på at hjælpe hjemløs og vanskeligt stillet ungdom. I 1908 kom han ind i bestyrelsen for foreningen»ungdommens Vel«og blev dens formand fra Den har gennem årene under skiftende forhold drevet - og driver fortsat - et antal optagelses- og lærlingehjem til hjælp og støtte for en stor skare unge mænd og kvinder, der af den ene eller anden grund var kommet på vej mod livets skyggeside. Det var sikkert en særlig glæde for min far, at det i 1937 lykkedes at få oprettet foreningens dengang 9. hjem, et gartnerlærlingehjem i Ragebøl i Dybbøl sogn. - Samtidig med dette hjem indviedes en institution, også i Ragebøl, men for mennesker i den anden ende af livets bane, et hvilehjem for gamle, og også ved oprettelsen heraf var min far stærkt engageret. De ældres og gamles sag havde livet igennem sammen med ungdommen - måske paradoksalt, den derfor ikke mindre omsat i gerning - en særlig plads i denne vidtfavnende mands hjerte. Et udslag blandt mange heraf var, at han var redaktør af denne julebog helt tilbage fra 1909 og indtil sin død flyttede mine forældre, efter at min far var faldet for aldersgrænsen, til Sønderborg, men et otium i egentlig forstand blev der, i hvert fald i den næste halve snes år, ikke tale om - og det ville heller slet ikke have passet til hans mentalitet. Den omfattende talervirksomhed og indsatsen i den kirkelige og nationale gerning fortsattes, og hertil kom lejligheden til en række vikariater, når præsteembeder i provstiet i kortere eller længere perioder var ledige. Besættelsen påvirkede ham stærkt, men ejheller i de mørke dage mistede han troen på, at retten ville sejre til sidst. Som genforeningen betegnede ét højdepunkt i hans liv, blev et andet at prædike i sin gamle kirke i Sønderborg ved befrielsesgudstjenesten i Og straks derefter kaldte Sydslesvigs sag på en indsats, så helt i tråd med et langt livs dybt nationale indstilling. Enhver mulig bistand til landsmændene syd for grænsen viede han sine kræfter til, i de senere år særlig som formand for Sønderborgs Fadderskabsforening for Slesvig By. Side 4

5 I de sidste år vaklede min fars helbred. Hjertet, som et langt og aktivt liv havde slidt på, kunne ikke rigtigt mere. Tempoet måtte sættes ned, hvilket ikke passede den gamle provst, der stadig følte sig ung af sind og levende ønskede at tage del i alt omkring sig. Men uagtet en række sygdomsperioder, hvor kræfterne tog af, skånedes han nådigt for at blive og føle sig aflægs. Efter lykkeligt at have fejret endnu en jul i familiens kreds døde han pludseligt efter en hjertelammelse den 28. december Han blev stedt til hvile på Sønderborgs gamle kirkegård den 3. januar, og jeg søgte da at tegne disse linier af et billede: Min far havde i de senere, ja ganske mange år den vemodige lod at være med til at begrave flere af sine samtidige - kære slægtninge eller nære venner. Ved en sådan lejlighed husker jeg, at han erindrede om det gamle islandske sagaord: Fæ dør, Frænde dør, Selv dør vi til sidst; - men ét ved vi som aldrig dør: Mindet om god mands dåd! Min fars liv og gerning - og for ham var liv og gerning ét - kan måske kort, men udtømmende karakteriseres ved, at det var bygget på de tre hovedhjørnestene: Troen, Håbet og Kærligheden. Far havde troens evne. Han troede på mennesker - det gode i dem. Det var hans væsen at nære tillid og yde trofasthed. - Men først og sidst stod for ham Troen på Gud. Far kunne slet ikke lade være med at håbe - håbe på det godes sejr. Det var hans naturlige lyssyn. Ikke noget med, at»det jo nok skal gå«, men tværtimod en ansporende handlekraftig optimisme. Men først og sidst bar han dog præget af håbet til himlen. Mest umiddelbart føltes dog måske hos far det kærlige sind. Uselvisk kærlighed til mennesker, hvor han mødte dem på sin vej. Kærlighed til sit kald, til sit land, til sine landsmænd nord som syd for grænsen, eller hvor end rundt om i verden han mødte dem. Og kærlighed til sit hjem, til slægten, over for min mor og os børn. - Men for far stod dog først og sidst hans urokkelige kærlighed til Gud og forvisning om Guds kærlige nåde. Sådan står da min fars liv og gerning - hans dåd - tegnet for mig, og mindet herom vil leve og give vort liv et indhold. Hjørnestenene at bygge på - om hus skal stå. Tak tak til læseren af disse træk fra en i egentlig forstand dansk præsts liv og virke. Side 5

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen.

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen. Prædiken ved Reformationsfejring 29-10-2017 Stenderup Kirke 10:30 Tekster: Jer. 18,1-6; Rom 1,16-17; Matt 22,1-14 Salmer: 343, 337, 305, 487, 321, Når du vil Her for et halvt år siden fik jeg en invitation

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. side 1 Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. Gud er den stærkeste magt, som kan beskytte et menneske på dets vej gennem livet. Jeg vil tage jer med til landet med 13 måneders solskin.

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013 Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Jeg er jo bare et menneske. Sådan forklarer vi vores svagheder. Det hører med til at være menneske, at jeg

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Salmer: v. 376 v.1-4 // 2

Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Salmer: v. 376 v.1-4 // 2 Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 402 448 v. 376 v.1-4 // 2 388 752 v.3-5 Ved gudstjenesten i dag fejrer vi tre små børns ankomst til verden. Tre små mirakler. For

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2,

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2, side 1 Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger. Tekst: Luk. 2, 41-52. Et glimt ind i Jesu barndomsliv. Et glimt som enhver kan genkende sig i. Lukas gav os Jesu egen historie og i den fortælles også ethvert

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 15-05-2016. Tekst. Johs. 14, 15-21. Der er altid noget overstadigt over Pinsesøndags gudstjeneste. Det er så let at synge og i al sin glans stråler livslyset over Guds nåde. Det er centrum

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer: Lihme 9.00 751 Gud ske tak og lov, Dåb: 448 Fyldt af glæde, 52 Du herre Krist, 41 Lille Guds barn, 807 Den lange lyse sommerdag Lem 10.30 751 Gud

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Mariæ Bebudelsesdag 13. marts 2016 Haderslev Domkirke kl kor 23 / , Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas

Mariæ Bebudelsesdag 13. marts 2016 Haderslev Domkirke kl kor 23 / , Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas Mariæ Bebudelsesdag 13. marts 2016 Haderslev Domkirke kl. 10 73 kor 23 / 80 755,2+3 108 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas (1,46-55): Da sagde Maria: Min sjæl ophøjer Herren, og min ånd

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt,

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt, Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. maj 2016 Kirkedag: Trinitatis søndag/b Tekst: Es 49,1-6; Ef 1,3-14; Matt 28,16-20 Salmer: SK: 356 * 418 * 9 * 364 * 6,2 * 11 LL: 356 * 9 * 364 * 6,2

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Trinitatis søndag prædiken til årsmøde for menighedsrådsmedlemmer- Nyborg Strand. 31. maj 2015

Trinitatis søndag prædiken til årsmøde for menighedsrådsmedlemmer- Nyborg Strand. 31. maj 2015 Trinitatis søndag prædiken til årsmøde for menighedsrådsmedlemmer- Nyborg Strand. 31. maj 2015 725 Det dufter lysegrønt 435 Aleneste Gud 493 Gud Herren så til jorden ned 11 Nu takker alle Gud Den intense

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. 5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 313-651/ 673-67 Vinderslev kl.10.30: 313-651- 301/ 673-484- 67 Tekst Joh 17,1-11: Sådan talte Jesus; og han så

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen 1 749 - I østen stiger solen op 419 - O Gud hør min bøn 70 - Du kom til vor runde jord 478 - vi kommer til din kirke, Gud 721 - Frydeligt med jubelkor Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle

Læs mere

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du?

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Forestil dig, at du møder en person, som intet kender til dig. Forestil dig, at den person spørger dig, hvem du er. Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Fortæller du,

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den 21.5. 2017 Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. At bede i Jesu navn er ikke bare et tomt mantra, det er at bede i troen

Læs mere

20.s.e.trin. II. Strellev

20.s.e.trin. II. Strellev For nogen tid siden var det meget moderne at iføre sig en ja-hat. Når man har en ja-hat på, så fokuserer man på muligheder frem for begrænsninger. Man kalder problemer for udfordringer, for man kan klare

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

N I. Arbejdsark. Orienteringsløb

N I. Arbejdsark. Orienteringsløb V Orienteringsløb - Klip et sæt bogstaver ud til hvert hold (kopiér dette ark i samme antal som antal hold). Husk at fordele bogstaverne ud på posterne. Grupperne får udleveret disse bogstaver, når de

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Allehelgens dag, søndag den 2. november 2014 Vor Frue kirke kl. 17. Tekst: (Apok 21,1-7) Mt 5,13-16 Salmer: 571, 434, 332, 561, 52, 732 v.7-8, 560.

Allehelgens dag, søndag den 2. november 2014 Vor Frue kirke kl. 17. Tekst: (Apok 21,1-7) Mt 5,13-16 Salmer: 571, 434, 332, 561, 52, 732 v.7-8, 560. 1 Allehelgens dag, søndag den 2. november 2014 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (Apok 21,1-7) Mt 5,13-16 Salmer: 571, 434, 332, 561, 52, 732 v.7-8, 560. Gud, lær mig før din vinters gru som æblerne,

Læs mere

Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen

Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen Prædiken til påskesøndag 2015 Af Lise Rind 1 tekstrække FRA EN VIRKELIGHED, hvor livet er

Læs mere

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten.

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten. Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 27. juli 2014 Kirkedag: 6.s.e.Trin/B Tekst: Matt 19,16-26 Salmer: Gørløse: 402 * 356 * 414 * 192 * 516 LL: 402 * 447 * 449 *414 * 192 * 512,2 * 516 I De

Læs mere

Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN

Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN Juleaften 2014, Hurup Lukas 2, 1-14 Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN De fleste af os her i Hurup kirke i eftermiddag har glædet os

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11.

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bor Jante i Bording? Jeg ved ikke om du kender Jante, eller om du nogen gang har mødt ham. Der siges at han

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39 1 Anden juledag, Sankt Stefans dag I. Sct. Pauls kirke 26. december 2015 kl. 10.00. Salmer:123/434/102/122//124/439/112/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /129 Åbningshilsen Festen for Undernes

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Og fornuften har det virkelig svært med opstandelsen. Lige siden det skete, som han havde sagt, har mennesker forholdt sig

Og fornuften har det virkelig svært med opstandelsen. Lige siden det skete, som han havde sagt, har mennesker forholdt sig Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 27. marts 2016 Kirkedag: Påskedag/B Tekst: Matt 28,1-8 Salmer: SK: 219 * 235 * 233 * 236 * 227,9 * 240 LL: 219 * 235 * 233 * 236 * 240 Jeg kan godt lide

Læs mere

Åbningshilsen. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Amen.

Åbningshilsen. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Amen. 1 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 17. januar 2016 kl. 16.00. Skitse - og stikordsagtig. Salmer: 289/277/439/362/Hvad er det der gør jul til noget særligt /143 Åbningshilsen. Nåde være

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Prædiken til Midfaste søndag 2016 Tekster: 2.Mosebog 16, Peters brev 1, Johannesevangeliet 6,24-37

Prædiken til Midfaste søndag 2016 Tekster: 2.Mosebog 16, Peters brev 1, Johannesevangeliet 6,24-37 Prædiken til Midfaste søndag 2016 Tekster: 2.Mosebog 16,11-18 - 2. Peters brev 1,3-11 - Johannesevangeliet 6,24-37 Prædiken I indledningen i dag nævnte jeg startsalmen. I den salme digtede Kingo som skrev

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 2,1-12

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 2,1-12 1 Helligtrekongers søndag I. Sct. Pauls kirke 6. januar 2013 kl. 10.00. Radiotransmission. Salmer: 749/434/138/136//362/439/111/356 Uddelingssalme: se ovenfor: 111 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens

Læs mere

2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, , 108, 114

2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, , 108, 114 2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, 122 130, 108, 114 Lad os bede! Herre, tak fordi din julefred er mere end god mad, slik og kager. Hold os fast til dig, også

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

MED HÅBET SOM FORTEGN

MED HÅBET SOM FORTEGN Luk 24,13-35 s.1 Prædiken af Morten Munch 2. påskedag / 6. april 2015 Tekst: Luk 24,13-35 MED HÅBET SOM FORTEGN Uindfriede forhåbninger Vi havde håbet..., sådan siger de to vandrere. Vi kan alle færdiggøre

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

Prædiken til konfirmation Kristi Himmelfartsdag, Jægersborg kirke den 9. maj 2013 ved Erik Høegh-Andersen

Prædiken til konfirmation Kristi Himmelfartsdag, Jægersborg kirke den 9. maj 2013 ved Erik Høegh-Andersen 1 Prædiken til konfirmation Kristi Himmelfartsdag, Jægersborg kirke den 9. maj 2013 ved Erik Høegh-Andersen Kære konfirmander, I træder i dag ind i de voksnes rækker sådan sagde man engang. Og man ser

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Nytårsdag side 1. Prædiken til Nytårsdag Bording. Læsning. Lukas. 2,21.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Nytårsdag side 1. Prædiken til Nytårsdag Bording. Læsning. Lukas. 2,21. side 1 Prædiken til Nytårsdag 2017. Bording. Læsning. Lukas. 2,21. Godt nytår ønsker vi hinanden, og håber at det nye år bliver et godt år. For nogle år siden kaldte dronning Elisabeth året for anno horribilis.

Læs mere

1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411; ; 403; 424

1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411; ; 403; 424 1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411;417-139; 403; 424 Lad os bede! Kære Herre, vi beder dig: Lad dit lys skinne på os i dag, så vi ser hvem vi er, hvor vi hører til,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 100-111/ 98-101- 118 Vinderslev kl.10.30: 100-121- 107/ 98-101- 118 Tekst: Joh 1,1-14 I begyndelsen

Læs mere

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer:

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: DDS 739 - Rind nu op DDS 449 - Vor Herre tar de små i favn DDS

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Luk 2,25-40, s.1 Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Det uforløste menneske Simeon er en betagende, ældre herre, en lidt mystisk person unik

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere