Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans"

Transkript

1 1 af :22 opdateret 11. november 2002 Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans Nyhedsbrev Generalforsamling Kursus Love Bestyrelsen Indmeldelse Medlemsliste Nyhedsbrev Kære medlemmer Dato: Maj 2002 Bestyrelsen har fornøjelsen af at kunne tilbyde basis MR kursus: Kurset afholdes i Hillerød i uge 37, d september 2002 Målgruppe: Radiologer og radiografer, der beskæftiger sig med MR, og som ikke tidligere har modtaget formaliseret undervisning i MR. Der vil være begrænset antal kursuspladser ( max. 43), hvorfor først til mølle princippet kommer til at gælde. Tilmelding kan ske til sekretær Jytte Bak, Billeddiagnostisk afd., Hillerød Sygehus. Tlf Pris (inkl. Frokost og en kursusmiddag): for medlemmer kr. 2800,- for ikke-medlemmer kr. 3300,- Overnatningsmulighed: Hotel Hillerød, Milnersvej 41, 3400 Hillerød. Tlf Yderligere information kan fås hos kursuslederne: Overlæge Henri Nielsen og Fysiker Max Stubgaard, Hillerød. Nye medlemmer: Nedenstående har anmodet om optagelse i Selskabet: Radiograf Hanne Suntum, Radiologisk afd., KAS Gentofte Radiograf Nivedita Ramlu, Radiologisk afd., KAS Gentofte Radiograf Dorthe Brunsgaar Poulsen, Radiologisk afd., KAS Gentofte Radiograf Marleen Gyldendal van Ooy, Radiologisk afd., KAS Gentofte Radiograf Marianne Lindberg Hansen, Radiologisk afd., Odense Universitetshospital Overlæge Leif Sørensen, Neuroradiologisk afd. P, Århus Kommune Hospital Overlæge Edith Nielsen, Neuroradiologisk afd. P, Århus Kommune Hospital Afdelingslæge Annette Obel, Neuroradiologisk afd. P, Århus Kommune Hospital Radiograf Charlotte Weigand, Nr. Åby National account manager Frederik R. Jakobsen, Mediwest Denmark ApS Klinisk assistent Louise Gyldensted, Neuroradiologisk afd. P, Århus Kommune Hospital Radiograf Steen Ahlmann Nielsen, RygForskningsCentret Rygcenter Fyn og SDU, Ringe Læge, PhD. Studerende Irene Klærke Andersen, MR-afdelingen, Hvidovre Hospital Civilingeniør, PhD. Studerende Karam Sidaros, MR-afdelingen, Hvidovre Hospital

2 2 af :22 Fysiker Lars G. Hanson, MR-afdelingen, Hvidovre Hospital Klinisk Fysiker Karin Markenroth, MR-afdelingen, Hvidovre Hopsital Ansvarshavende MR læge Bozena B. Andersen, MR-afdelingen, Nykøbing Falster Sygehus Radiograf Lise Tarnak, Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus Afdelingsradiograf Anne Marie Nygaard, Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus Radiograf Jytte Bonfils, Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus Læge Maj-Britt Byrchel, Røntgenafd., Kolding Sygehus MR-fysiker, PhD. Elizaveta Chabanova, Radiologisk afd. 54E2 KAS, Herlev MR-produktspecialist Jørgen Erik Assentoft, Siemens Medical Solutions Ifølge Selskabets love er ansøgerne optaget, såfremt bestyrelsen ikke har modtaget skriftlig indsigelse i løbet af 14 dage. Bestyrelsen har besluttet at for at få et kursus til medlemspris, skal man ansøge om optagelse senest fire mdr. før kursets afholdelse. Selskabet har pr. 1. maj 2002 i alt 252 medlemmer. På bestyrelsens vegne Ingeborg Langkjær Sekretær Tidligere nyhedsbreve: 28. januar 2002 Referat af generalforsamling i DSMMR Torsdag d. 14. marts kl Radisson/SAS H. C. Andersen Hotel, Odense Referat: Deltagerantal: Valg af dirigent: Hans Pedersen, Roskilde 2. Formandens beretning: Vi har nu ca. 235 medlemmer. Der er undersøgt mulighed for, at MR bliver tilbudt som et valgfrit A-kursus, men der forelægger endnu ikke et endeligt svar. I efteråret vil der blive afholdt MR basis-kursus i Hillerød v. kursusledere fysiker Max Stubgaard

3 3 af :22 og overlæge Henri Nielsen. Der er fremkommet en kogebog fra Skejby (ELU/JG) til MR skanninger (hjemmeside Formanden efterlyser emner til foredrag og undervisning til næste møde. Fra deltagerne fremkom forskellige emner: Parallel imaging (SENSE), organer I abdomen, onkologi. 3. Forelæggelse af revideret regnskab. Kasserer Eva Fallentin: Formue d : kr ,37 mod ,61 d Kontingentfastsættelse: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, dvs. kr. 125,- pr. år for ordinære medlemmer og kr. 75, - for studenter og pensionister. Dette blev vedtaget. 5. Nyvalg til bestyrelsen: Valg af formand: Anette Edal modtog under klapsalver genvalg. Valg til bestyrelsen: Eva Fallentin, Henri Nielsen og Ingeborg Langkjær modtog ligeledes genvalg. Der var ligeledes genvalg af revisorerne Peter Andersen og Jørgen Vallø Christiansen. 1. Forslag til nye kurser og møder i Selskabets regi. Henrik Videbæk: Et forum hvor man over nettet kan lægge svære cases ud til diskussion. Søren Carlsen (SC): Refenceprogrammer til forskellige modaliteter, kan vi ikke være lidt mere offensive? evt. en fælles udmelding fra radiologerne. Vi kunne invitere f.eks. en ortopædkirurg til vores møder/kurser for at komme på bølgelængde Henrik Videbæk: Referenceprogrammer bør udsendes med Ugeskriftet, så de bliver officielle, da klinikerne kun opfatter dem som interne. Hans Petersen: Referenceprogrammerne står for at blive revideret. Foreslår at SC henvender sig til DRS s formand. Karen Lisbeth Dirksen: foreslår bredt radiologisk emne f. eks. Urologi, staging af cancer o.lign. 2. Evt. Anette Edal: Antal MR skannere i Danmark: 48 (+ 7 under opstilling) Dirigenten takkede for god ro og orden. Referent Ingeborg Langkjær Næste Kursus:

4 4 af :22 Afholder 1-dags kursus i MR - onkologi d. 19. marts Kurset afholdes i Odense på Radisson/SAS H.C. Andersen Hotel. Kursusprogram følger i næste nummer. Vedrørende nye medlemmer: Ansøgning om optagelse i Selskabet bedes rettet til Overlæge dr. med. Henri Nielsen Billeddiagnostisk Afdeling Hillerød Sygehus Helsevej Hillerød Tlf: Bestyrelsen Formand Overlæge Anette Edal Røntgendiagnostisk afdeling Odense Universitetshospital 5000 Odense C. Tlf.: FAX: Sekretær Radiograf Ingeborg Langkjær Privathospitalet Mølholm Brummersvej Vejle Tlf: Fax: Kasserer Overlæge Eva Fallentin Røntgen-Ultralydafdelingen Amtssygehuset i Glostrup Ndr. Ringvej 2600 Glostrup Tlf: Fysiker Max Stubgaard Billeddiagnostisk afd. Hillerød Sygehus

5 5 af :22 Helsevej Hillerød Tlf: Overlæge dr. med. Henri Nielsen Billeddiagnostisk Afdeling Hillerød Sygehus Helsevej Hillerød Tlf: Love for Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans Vedtaget på en stiftende generalforsamling den Selskabets navn er: Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans. Over for udlandet: Danish Society for Magnetic Resonance in Medicine. Dets hjemsted er den til enhver tid fungerende formands adresse. 2. Selskabets formål er at befordre teoretiske og praktiske fremskridt inden for magnetisk resonans, overvejende inden for lægevidenskaben, at afholde videnskabelige møder og at medvirke til videre uddannelse af læger, andre akademikere og øvrige medlemsgrupper. Selskabet stiller sin ekspertise inden for disciplinen medicinsk magnetisk resonans til rådighed for det danske sundhedsvæsen. 3. Selskabet er tilsluttet Dansk Medicinsk Selskab. 4. Som medlemmer kan optages personer, som ved deres faglige virke fremmer selskabets formål. Anmodning om optagelse sendes til bestyrelsen. Dersom bestyrelsen kan anbefale optagelse, underrettes selskabets medlemmer herom. Modtager bestyrelsen ikke skriftlig indsigelse i løbet af 14 dage, er ansøgeren optaget. Kan bestyrelsen ikke anbefale en optagelse, skal anmodningen, hvis den fastholdes, drøftes ved

6 6 af :22 næste generalforsamling, og meddelelse herom skal gives på indkaldelsen. Er efter drøftelse mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer for optagelse, er ansøgeren medlem. Samme fremgangsmåde anvendes, dersom der fremkommer rettidig indsigelse fra medlemsside. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til sekretæren. Ved kontingentrestance udover et år, sker udmeldelse automatisk. 5. Korresponderende medlemmer kan efter bestyrelsens skøn optages i selskabet. Æresmedlemmer kan efter bestyrelsens forslag udnævnes efter en afstemning på en generalforsamling. 2/3 af de afgivne stemmer skal være for udnævnelsen. 6. Som firmamedlemmer kan optages interesserede virksomheder efter de i 4, stk. 2 ff anførte regler. Firmamedlemmers medarbejdere har ret til at overvære selskabets møder og til at deltage i selskabets kurser. Endvidere kan firmamedlemmer ved selskabets møder få lejlighed til kortvarige demonstrationer af tekniske nyheder og lignende. Firmamedlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen. Firmaansatte, der har opnået personligt medlemskab har samme rettigheder som selskabets øvrige ordinære medlemmer. 7. Selskabets virksomhed ledes af en bestyrelse, bestående af fem medlemmer, herunder en formand og fire ordinære medlemmer. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen afgør, hvem af dens medlemmer, der i formandens forfald skal fungere som viceformand. Der bør tilstræbes en bred faglig repræsentation i bestyrelsen. Valg sker for 2 år, og genvalg for yderligere 2 år kan findes sted. Et medlem, der har siddet i bestyrelsen i 4 år, kan kun nyvælges til bestyrelsen, når der er gået mindst 2 år siden sidste funktionsperiode. Dog kan et medlem, som har siddet i bestyrelsen i 4 år, vælges til formand for 2 år med mulighed for genvalg en gang. En eventuel vakance i bestyrelsen kan bestå indtil førstkommende generalforsamling. Valg foretages af generalforsamlingen. Formanden vælges særskilt blandt de ordinære medlemmer ved almindelig stemmeflerhed på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes ved almindelig stemmeflerhed. Hvert ordinært medlem har ret til at afgive lige så mange stemmer, som der er vakante poster i bestyrelsen, dog højst en stemme per kandidat. Efter formandens forslag vælger bestyrelsen blandt de ordinære bestyrelsesmedlemmer en sekretær og en kasserer. 8. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. Kassereren udarbejder budget og regnskab. Regnskabet revideres af to, på en generalforsamling valgte, revisorer. Genvalg kan finde sted.

7 7 af :22 9. Bestyrelsen nedsætter eller ophæver udvalg eller arbejdsgrupper til behandling af de forskellige opgaver og fastlægger deres kommissorium. Bestyrelsen afgør, hvilke nationale og internationale foreninger og organisationer, selskabet skal være tilsluttet og udpeger medlemmer til bestyrelser, udvalg eller komiteer. 10. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert forår. Den indvarsles af bestyrelsen med mindst 2 ugers skriftligt varsel med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse af formandens beretning. 3. Meddelelser fra eventuelle udvalg. 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 5. Fastlæggelse af kontingenter. 6. Eventuelt valgt af formand. 7. Eventuelle valg af bestyrelsesmedlemmer. 8. Valg af to revisorer. 9. Eventuelt. 11. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet. Ordinære medlemmer har stemmeret. Sager omfattet af 4, 5 og 7 afgøres som nævnt i de respektive paragraffer. Øvrige sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. I sager vedrørende Dansk Medicinsk Selskab har kun foreningens lægelige medlemmer stemmeret. Afstemningen gennemføres skriftligt, såfremt generalforsamlingens dirigent eller mindst seks tilstedeværende medlemmer ønsker dette. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens (ved generalforsamlinger med formandsvalg: den afgående formands) stemme dobbelt. 12. En ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen efter eget skøn eller dersom mindst 5 medlemmer skriftligt forlanger det og samtidig opgiver forhandlingsemnet. Indkaldelse skal da ske inden 3 uger. En ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig meddelelse, der indeholder dagsorden. Afvikling af en ekstraordinær generalforsamling sker som angivet i Ændringer i lovene kan foretages ved ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger, efter at

8 8 af :22 forslag til lovændring skriftligt er tilstillet medlemmerne ved generalforsamlingens indvarsling. Vedtagelse af lovændringer forudsætter, at mere end halvdelen af selskabets stemmeberettigede medlemmer er til stede ved generalforsamlingen, samt at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt mindre end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, kan spørgsmålet udsættes til en følgende generalforsamling, subsidiært sendes til urafstemning. I begge tilfælde vedtages lovændringer ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed følges fremgangsmåden i Beslutning om selskabets ophævelse kan ske på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Et eventuelt forslag herom skal have været angivet på den udsendte dagsorden. Til forslagets vedtagelse kræves, at over halvdelen af foreningens medlemmer er for forslaget. Er denne betingelse ikke opfyldt, skal forslaget afgøres ved urafstemning blandt alle foreningens medlemmer. Til dets vedtagelse kræves, at over halvdelen af de afgivne stemmer er for ophævelse. I tilfælde af foreningens ophævelse skal selskabets formue tilfalde formål svarende til de i lovens 2 angivne formål. Sep.97 MEDLEMMER PR Agerskov, Kim Alexandersvej Charlottenlund Amersham Health A/S Thomsen, Susanne Slotsmarken Hørsholm Amersham Health A/S Johansen, Anne B. Nørretorp Herning Amtssygehuset i Gentofte Poulsen, Dorthe B. Radiologisk afd Gentofte Amtssygehuset i Gentofte Suntum, Hanne Radiologisk afd Gentofte Amtssygehuset i Gentofte Ramll, Nivedita Radiologisk afd Gentofte

9 9 af :22 Amtssygehuset i Herlev Chabanova, Eliz. Radiologisk Afd Herlev Amtssygehuset Roskilde Helligsøe, Christian Køgevej Roskilde Amtssygehuset Roskilde Nielsen, Hanne Køgevej Roskilde Amtssygehuset Roskilde Gulbæk, Margit Køgevej Roskilde Amtssygehuset Roskilde Mogensen, Pia Køgevej Roskilde Andersen, Britta Liljevej Jerslev J. Andersen, Louise Bach Seggesundvej 10, 1. tv Ålborg Ø. Andersen, Peter Bøgeskov Mågebakken Odense SV Andersen, Ulrich Gjørlingsvej Hellerup Arif, Daria Enggårdsvej 48,1 th 9000 Ålborg Arif, Khalad Enggårdsvej 48,1 th 9000 Ålborg Arlien-Søborg, Peter Stenkløvervej København NV

10 10 af :22 Astra Tech A/S Pedersen, Annette Husby Allé Tåstrup Astra Tech A/S Juul-Hansen, Kirsten Husby Allé Tåstrup Bak, Henrik Islevhusvej 41,1 th 2700 Brønshøj Bak, Lene Hannerupgårdsvej Odense M. Bech, Birthe Højlund Ved Stampedammen Hørsholm Bennicke, Kim Digtervænget Mariager Bergmann, Inge Skovparken Nivå Berthelsen, Anne Kill Strandvejen 218B 2920 Charlottenlund Bitsch, Karen Rath Danas Plads 22,1 th Frederiksberg C Blankholm, Anne Dorte Kristtornvej Århus N Boesen, Lisbeth Tjørnelundsvej Randers Bollinger, Birgit Kathrinevej Hellerup Bonfils, Jytte

11 11 af :22 St. Gråbrødrestræde 8. 1.th Roskilde Borgsmidt, Bente Mågevej Frederikssund Bovin, Jan Norgesgade 36, København S. Broen, Lars Ordrup Jagtvej Charlottenlund Brzost-Andersen, Bczenea Ejegodvej 8 F 4800 Nykøbing F Brøndum, Vibeke Sauntes Vænget Gentofte Buron, Birgitte Marie Due Christiansdal Rødovre Byrckel, Maj-Britt Nytoft 14, Bramdrupdam 6000 Kolding Bülow, Jens Bjørn Egevænget 6 Gadevang 3400 Hillerød Carlsen, Søren Damgaard Haagendrupvej 1 Smidstrup 3250 Gilleleje Centralsygehuset i Næstved Reiter, Camilla Røntgenafdelingen 4700 Næstved Chauhan, Ajay Manohar Skovbrynet 22,1 tv Kolding Christensen, Thorkil Rugmarken 87

12 12 af : Lystrup Christiansen, Anne Pernille Drosselvænget Kokkedal Christiansen, Finn Lesak Gråspurvevej Hjørring Christiansen, Jørgen Vallø Blåmose 39, Hørup Hav 6470 Sydals Christiansen, Susanne Ove Rodes Plads 1, 2.th København Ø. Conrad, Carsten Gunnar V. Lundhøjvej Hjørring Cortsen, Marie Elisabeth Dronningens Tværgade 39,7 tv København K Dam, Mogens Brovænget Virum Danielsen, Else Rubæk Over gaden neden vandet 58, st. th 1414 København K Davidsen, Eydbjørg D. Hegnshusene 131, Brønsparken 2700 Brønshøj Dirksen, Karen-Lisbeth Bay Nøddehøj Holte Drejer, Jens Vandværksvej Nykøbing F Ebling, Annette Hørup Dragsbækvej 23E, st Thisted Edal, Anette Loft Junggreensvej 5

13 13 af : Odense C Egense, Birthe Merethe Dommervænget 32C, 1 tv Roskilde Egund, Niels Bredkær Parkvej Egå Elgaard, Lili Østerstrandallé 3C 8240 Risskov Elingaard-Larsen, Anette Ohrt Tingbakken Herlufmagle Engen, Hanne Klitrenden Hirtshals Espersen, Jakob Busk Byskellet Slagelse Falkenløve, Preben Udlandsboende Fallentin, Eva Marie Brønshøjholms Allé Brønshøj Farah, Abdulkadir Ali Barthsgafe 7, st.tv Århus N. Fiedel, Marianne Sanderhusvej Haslev Fiirgaard, Bente Solagervej 10A 8250 Egå Fog, Inger Follerupvej Fredericia Frederiksen, Jette Lautrup Hyldegårds Tværvej 45, Charlottenlund

14 14 af :22 Friis, Merete Højstrupvej Vanløse Friis, Torben Våbenstedvej Herlev Gammelgaard, Lise Skovmarken 17, Vindum 8850 Bjerringbro Galster, Michael Engstien 4,3 tv Kolding Gelineck, John Oversdal Mårslet Gideon, Peter Havnegade 21,4 tv København K Gregersen, Hans Granvej 28, Hasseris 9000 Ålborg Grindsted, Jacob Juel Dronningens Tværgade 39,7 tv Købenahvn K Guerbet Ankær, Annette H. Sverigesvej Lyngby Gyldensted, Carsten Lindegårdsvej Mårslet Gyldensted, Louise Regenburgsgade 21, 1.th 8000 Århus C. Gyldensted, Merete Fruegade Slagelse GE Medical Systems Thomsen, Jeanne

15 15 af :22 Lundehusvænget Solrød strand H.C. Ørsteds Institut Schaumburg, Kjeld Universitetsparken 5 21 København Ø. Hallam, Dorte Merete Solkrogen Taastrup Hallberg, Lena Strandvej Nykøbing F. Halldorsson, Hilmar Kingosgade 17, st.th Tåstrup Hammer, Pia Sprogøvej Esbjerg V Hansen, Henrik Steen M. Petersborgvænget 4,2 th 3400 Hillerød Hansen, Lene Guldberg Liljevej Esbjerg Ø Hansen, Mette Rodi Dianavej Ålborg Hansen, Tom Troels Skrænten Hjørring Hanson, Lars G. Asnæsgade 1, st. th København N. Harms, Kirsten Skovhusvejen Ugerløse Harees, Leif Østergaard Jacob Knudsensvej Åbyhøj

16 16 af :22 Haunsø, Stig Esbeern Snares vej Rungsted Kyst Hede, Jytte Ladefogedvej Århus N Hellfritzsch, Michel Back Saralystvej Højbjerg Hennild, Vagn Smedievej Hillerød Henriksen, Jens Henrik Fasanhaven Gentofte Henriksen, Ole Himmelkol Rødovre Hermansen, Flemming Birger Spergelvej 2A 8240 Risskov Herning, Gudrun Margrethe Duntzfelts Alle 14, st. tv Hellerup Himmer, Knud Haydnsvej Herning Hjersing, Lis Grønnevej 128B 2830 Virum Holm, Alice Østerbro Holme-Olstrup Hvidovre Hospital, MR-Afd. Klærke, Irene Kettegård Allé Hvidovre Hvidovre Hospital, MR-Afd. Sidaros, Karam Kettegård Allé 30

17 17 af : Hvidovre Hvidovre Hospital, MR-Afd. Markenroth, Karin Kettegård Allé Hvidovre Højgaard, Liselotte Rosenvænget Farum Ilkjær, Lars Bo Ny Munkegde Århus C Ingerman-Nielsen, Margrethe W. Sønder Tranders Bygade Ålborg Ø Jensen, Annette Reimer Købmagergade Næstved Jensen, Claus Verner Drogdensgade 1,3 tv København S Jensen, Jørgen Thorkild Stolpedalsvej Ålborg Jensen, Karl Erik Bygdevej Virum Jensen, Lis Bording Malmmosevej 71A 2830 Virum Jensen, Lise Ingemann Skjoldagervej Gentofte Jensen, Nikolaj Sejersen Rævebakken Vordingborg Jensen, Per Rejnert Teglparken Slagelse Jensen, Ulla

18 18 af :22 Solsiden Veflinge Johannesen, Helle Hjorth Tagensvej 38, 4. tv København N. Johannsen, Anne Mette Buhl Nycomed Amersham A/S Slotsmarken Hørsholm Johansen, Torben Palner Herluf Trolles vej Næstved Jensen, Svend Erik HIS Fællesindkøb Carl Nielsens Allé København Ø Johnsen, Anni H. Frederiksberg Allé 66, Frederiksberg Johnsen, Frederique M. A. Påbølvej 5, Hoven 6880 Tarm Johnsen, Susanne Hammelvej 289, Bøstrup 8870 Langå Jurik, Anne Grethe Bredkær Parkvej Egå Just, Sven R. Lundgren Norddalsvej Holte Juul, Niels Peter Dronning Margrethes vej 12,3 th Roskilde Jæger, Lars St. Bjerggade Vejle Jørgensen, Jørgen Hvedevangen Århus N

19 19 af :22 Jørgensen, Steen Brandt Landlyst Vænge Ishøj Jørgensen, Vinnie T. Norgesgade 35, København S Kaasbøl, Mari-Anne Magnoliavej Frederiksberg Karstoft, Jens Karstoft Bülowsvej 12, st Odense M Kbh. Tandlægehøjskole Eigild Møller Nørre Alle København N Kjær, Lasse Ulrich Furesø Parkvej Virum Klarlund, Mette Rygårdsvænget 4,4 th Hellerup Knudsen, Dorthe Ulrik Kløvervænget 14D 5000 Odense C Knudsen, Lisbet Lomholdt Bostamose Østre Stræde Klampenborg Krabbe, Katja Havnegade 21,4 th 1050 København K Kristensen, Claus Andrup Ordrupvej 59,3 tv 2900 Charlottenlund Langfeldt, Sten Kildegården 12,1 th 8000 Århus C Langkilde, Annika Reynberg Kastanie Alle 1

20 20 af : Allerød Langkjær, Ingeborg Privathospitalet Mølholm Brummersvej Vejle Larsen, Ejnar Ledreborgvej Nørresundby Larsen, Lone Øverødvej 33A 2840 Holte Larsen, Vibeke Andree Virumbakken Virum Larsson, Henrik Bo Wiberg Hvedemarken Espergærde Lauridsen, Kirsten Norup Ravnsbjerg Mark 6 Gjellerup 7400 Herning Laursen, Niels Østergaard Knapstrupvej Brønshøj Leffers, Anne-Mette Kløvervænget Birkerød Lindewald, Helle Niels Andersens vej 9A 2900 Hellerup Lou, Hans C. Keilstruplund Birkerød Lund, Elisabeth Buus Holmevej 24, Vinge Møller, Nr. Vinge 8830 Tjele Lundorf, Erik Skoleparken Beder

21 21 af :22 Madsen, Mads Maribovej Kolding Madsen, Peter Bech Nybanegårdsgade 49,1 tv Århus C Manthorpe, Rolf Vejlesøparken 11,2 th 2840 Holte Mantoni, Margit Yvonne Hjortevangen Charlottenlund Mathiesen, Finn Kristian Dyrehegnet 1, Bredballe 7120 Vejle Ø Mediwest Danmark Jakobsen, Frederik Naverland Glostrup Mensing, Jens Jørgen Møllebyvej 5, Stadil 6980 Tim Miletic, Tomisalv Klokkebakken Århus V Mousten, Allette Solsortevej Mariager Møller, Arne Præstestræde 5, Overby 4583 Sjællands Odde Møller, Jakob Gyvelvej 1A,2 tv Vanløse Neergaard, Kirsten Fortunvej Charlottenlund Nehen, Anna-Marie Hasserishøj Ålborg

22 22 af :22 Nepper-Rasmussen, Hans Jørgen Torpvej Odense S Nielsen, Arne Mariendalsvej 34c st.tv 2000 Frederiksberg Nielsen, Bent Fyrhøjvej Lyngby Nielsen, Edith Vilhelmsborgvænget Beder Nielsen, Ellen B. Odense Universitetshospital MR-afs. Sdr. Boulevard Odense C Nielsen, Henri Bakkedraget Hillerød Nielsen, Henrik Richter Bontmagervej Randers Nielsen, Jens Kellberg Nordahl Griegs Vej Søborg Nielsen, Kristian Raaschou Dalstrøget 87, st. tv Søborg Nielsen, Nina Thrane Hjortevænget Allerød Nielsen, Vivi-Ann Herss Mosevangen Hillerød Noer, Ivan Hovedvejen 11, Kousted 8900 Randers Nygaard, Anne Marie Hvidkløvervej 12, Tune

23 23 af : Roskilde Nygaard, Torben Lillerupvej Rønde Obel, Annette Sivsangervej Brabrand Odense Universitetshospital, MR-Afsnit. Hansen, Marianne L. Radiologisk Afd Odense C. Odense Universitetshospital, MR-AB Kenneth Sørensen Sdr. Boulevard Odense C Olesen, Knud Peter Gøgevænget Hillerød Olsen, Pia Kamstrupvej Rødovre Paulson, Olaf Bjarne Heslegårdsvej Hellerup Pedersen, Bente Vestergaard Venslev Enghavevej Rude Pedersen, Erik Morre Grønfeldvej Risskov Pedersen, Hans Skovsvinget Lyngby Pehar, Bruno H. C. Lumbyes Vej Næstved Petersen, Aqqaluk Manasse K. Kastelsvej 1,4 dør København Ø

24 24 af :22 Petersen, Kitt Mia Falk Udlandsboende Petersen, Susanne Kærsangervænget Langeskov Philips Medico A/S Kurt Nielsen Brendstrupgårdsvej Århus N Pihl, Hanne Effersøe Svanevænget København Ø Pontoppidan, Bente Delfinvej Allerød Poulsen, J.M. Ved Skelbækken Hillerød Povlsen, Jan Plougmann Hovedgaden 7 Lime 8544 Mørke Privathospitalet Mølholm Nielsen, Annie Brummersvej Vejle Præstholm, Johannes Skovbrinken Allerød Quistorff, Bjørn Skjoldgårdsvej Charlottenlund Raaschou, Hans Otto Præstebakken Rødovre Rappeport, Eli David Malmøgade 12, 2. th København Ø. Rasch, Henrik Rygaard Kaas Alle 33

25 25 af : Hellerup Rasmussen, Finn Blåmunkevej Risskov Richelsen, Marianne Rørmosevej 17 Tulstrup 3400 Hillerød Ring, Poul Søhuse Bagsværd Rodenberg, Jennifer Christin Tjørnevej 143 Mejdal 7500 Holstebro Rosted, Anna Symfonivej Herlev Rovsing, Hans Ordruphøjvej Chrlottenlund Rygforskningscentret Steen A. Nielsen Lindevej Ringe Sanchez, Jette Østerbæksvej 16, St. Th Odense S. Sandberg, Henrik Isefjordsvej Holbæk Sass, Anton Frugtparken Holbæk Savnik, Anette Hovmarksvej Charlottenlund Schaumburg, Kjeld Universitetsparken 5 H.C. Ørsteds Institut

26 26 af : København Ø Schering A/S Ording, Helle Herstedøstervej postbox Albertslund Schering A/S Anette Sahlholdt Herstedøstervej Albertslund Schering A/S Michael Petersen Kærsangervej Haderslev Sendrup, Linda Kildeportvej 4 Nødebo 3480 Fredensborg Severinsen, Lis Hovgaard Jernaldervej 41C 8210 Århus V Siem-Jørgensen, Peter Midsommervej Silkeborg Siemens A/S Medicotek Borupvang Ballerup Simonsen, Carsten Lergravvej Trige Simonsen, Cheryl Lergravvej Trige Simonsen, Helle Hovedstensvej 11,1 tv Hvidovre Skejby Sygehus Finn T. Jensen Brendstrupgårdsvej MR-Centret 8200 Århus N

27 27 af :22 Skejby Sygehus, MR-Forskningscentret Pedersen, Michael Brendstrupgårdsvej 8200 Århus N Skovgaard, Niels Kajerød Have Birkerød Skriver, Elisabeth Bech Baunegårdsvej Gentofte Stubgaard, Max Gribskovvænget 7, Gadevang 3400 Hillerød Svare, Ulla Maribovej Kolding Søndergaard, Lars Sandviggårdsvej Hillerød Sørensen, Joan Solgaard Kirke Søvej 10A 5792 Årslev Sørensen, Leif Hougård Lerkenfeltvej Ålborg SV. Sørensen, Morten Santax A/S Hestehaven Odense S Sørensen, Peter Grundtvig Hostrups Have 38,4 tv Frederiksberg C Tarnak, Lise Kristoffersvej Ringsted Thomsen, Carsten Valnøddebakken Lyngby Thomsen, Susanne

28 28 af :22 Nycomed Amersham A/S Slotsmarken Høsholm Toft, Peter Bjerre Frydenlund Park Vedbæk Torfing, Katrine Østerbæksvej Odense M Uhre, Poul Vesterbakken Holstebro van Ooy, Marleen Gyldendal Amtssygehuset i Gentofte, Radiologisk Afd Gentofte Vestergaard, Aage Steen Forchammersvej 1, st 1920 Frederiksberg C Videbæk, Henrik Sædding Strandvej Esbjerg V. Wagner, Aase Jagtporten Herlev Weigand, Charlotte Søndergade Nørre Aaby Widding, Alice O. Høyer Birkebakken 67A, Bistrup 3460 Birkerød Wieslander, Steen Bo Keilsruplund Birkerød Zeidler, Dora Gyden Rønde Østergaard, Mikkel Håbets Alle Brønshøj

29 29 af :22 Webmaster: Finn Mathiesen

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans 1 af 27 03-04-2008 22:26 opdateret marts 2004 Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans Nyhedsbrev Generalforsamling Love Bestyrelsen Indmeldelse Medlemsliste Tidligere nyhedsbreve: Januar 2002 Maj

Læs mere

Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 35 75 36 FAX: 35 45 34 47 E-mail: best@drs.

Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 35 75 36 FAX: 35 45 34 47 E-mail: best@drs. 2005 nr.2 april DRS bestyrelse 2003-2005 Formand Birthe Højlund Bech Overlæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 45 22 99 FAX: 35 45 34 47 E-mail: formand@drs.dk

Læs mere

DANSK RADIOLOGISK SELSKAB DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY MEDLEMSBLAD NR. 3 DECEMBER 2006. Indhold:

DANSK RADIOLOGISK SELSKAB DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY MEDLEMSBLAD NR. 3 DECEMBER 2006. Indhold: DANSK RADIOLOGISK SELSKAB DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY MEDLEMSBLAD NR. 3 DECEMBER 2006 Indhold: Bestyrelsen 2005-2007 2 Korte meddelelser 2 Nyt fra formanden 3 Ordinær generalforsamling 24. januar 2007

Læs mere

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. April 2011

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. April 2011 DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1 DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY April 2011 Indhold: Formandens beretning 3 Referat fra generalforsamling i DRS 5 DRS regnskab 2010 9 DRS budget 2011 11 Udvalgsberetninger

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Udskrift af protokollat fra Ældre Sagens delegeretforsamling den 20. og 21. november 2007 på Hotel Nyborg Strand

Udskrift af protokollat fra Ældre Sagens delegeretforsamling den 20. og 21. november 2007 på Hotel Nyborg Strand 1 Udskrift af protokollat fra Ældre Sagens delegeretforsamling den 20. og 21. november 2007 på Hotel Nyborg Strand DELTAGERE: Alfabetisk efter komite Komite Navn Albertslund Erik Vang Nielsen Allerød Inger

Læs mere

Der har siden udsendelsen af sidste årsberetning været afholdt 10 bestyrelsesmøder.

Der har siden udsendelsen af sidste årsberetning været afholdt 10 bestyrelsesmøder. DEN DANSKE DOMMERFORENINGS ÅRSBERETNING 2013-2014 INDHOLD Bestyrelsen Årsmøder Andre dommermøder Høringssager Arbejde i udvalg mv. Andre faglige spørgsmål Den Særlige Klageret Relationer til udlandet Personalia

Læs mere

Der har siden udsendelsen af sidste årsberetning været afholdt 12 bestyrelsesmøder.

Der har siden udsendelsen af sidste årsberetning været afholdt 12 bestyrelsesmøder. DEN DANSKE DOMMERFORENINGS ÅRSBERETNING 2007-2008 INDHOLD Bestyrelsen Årsmøder Andre dommermøder Fagforeningsmæssige emner Høringssager Arbejde i udvalg m.v. Andre faglige spørgsmål Relationer til udlandet

Læs mere

Værd at vide om. Spastikerforeningen

Værd at vide om. Spastikerforeningen Værd at vide om Spastikerforeningen 1 2 Værd at vide om Spastikerforeningen Side 4 Side 25 Side 26 Side 29 Side 30 Side 38 Kredse og tillidsfolk SPU - Spastikerforeningens Ungdomsafdeling Hovedbestyrelse

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENINGS ÅRSBERETNING 2011-2012

DEN DANSKE DOMMERFORENINGS ÅRSBERETNING 2011-2012 DEN DANSKE DOMMERFORENINGS ÅRSBERETNING 2011-2012 INDHOLD Bestyrelsen Årsmøder Andre dommermøder Fagforeningsmæssige emner Høringssager Arbejde i udvalg mv. Andre faglige spørgsmål Relationer til udlandet

Læs mere

Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 35 75 36 FAX: 35 45 34 47 E-mail: best@drs.

Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 35 75 36 FAX: 35 45 34 47 E-mail: best@drs. DRS bestyrelse 2003-2005 Formand Birthe Højlund Bech Overlæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 45 22 99 FAX: 35 45 34 47 E-mail: formand@drs.dk Næstformand:

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2004... 3 LEDER... 8 MSEC-PORTALEN... 10 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I UDVALG I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB...

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2004... 3 LEDER... 8 MSEC-PORTALEN... 10 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I UDVALG I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB... DOS BULLETIN NR. 4 JUNI 2004 33. ÅRGANG ÅRSMØDET 2004............................. 3 - INDKALDELSE AF FOREDRAG OG POSTERS........ 4 - ABSTRACTS OG POSTERE.................... 5 - FOREDRAGSKONKURRENCE...................

Læs mere

VEDTÆGTER. Frie Skolers Lærerforening. gældende fra 3. november 2012 1

VEDTÆGTER. Frie Skolers Lærerforening. gældende fra 3. november 2012 1 VEDTÆGTER Frie Skolers Lærerforening gældende fra 3. november 2012 1 Udgivet af: Frie Skolers Lærerforening Ravnsøvej 6-8240 Risskov T: 8746 9110 F: 8746 9111 Telefontid: Man.-tors. 9.30-15.30 Fredag 9.30-14.30

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Danmarks Internationale Veteranmuseum Under protektion af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen Associeret medlem af Museum Sønderjylland.

Danmarks Internationale Veteranmuseum Under protektion af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen Associeret medlem af Museum Sønderjylland. 22. ÅRGANG, FEB 2014 Danmarks Internationale Veteranmuseum Under protektion af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen Associeret medlem af Museum Sønderjylland. INDHOLD Nytårshilsen fra museets formand Det

Læs mere

Åbningstider: Mandag torsdag kl. 9-16. Fredag kl. 9-14. 1. og 3. onsdag i måneden til kl. 18.

Åbningstider: Mandag torsdag kl. 9-16. Fredag kl. 9-14. 1. og 3. onsdag i måneden til kl. 18. Forælder Rådgivningskontoret Åboulevard 5, 1635 København V Åbningstider: Mandag torsdag kl. 9-16. Fredag kl. 9-14. 1. og 3. onsdag i måneden til kl. 18. Telefon: 35 83 68 86. Fax: 35 83 88 02 mail@foraelderfonden.dk

Læs mere

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013 Afstemning foretages for hver enkelt paragraf 1 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Dansk Radiologisk Selskab (Danish Society of Radiology, Société Danoise de Radiologie).

Læs mere

Der har siden udsendelsen af sidste årsberetning været afholdt 10 bestyrelsesmøder.

Der har siden udsendelsen af sidste årsberetning været afholdt 10 bestyrelsesmøder. DEN DANSKE DOMMERFORENINGS ÅRSBERETNING 2012-2013 INDHOLD Bestyrelsen Årsmøder Andre dommermøder Fagforeningsmæssige emner Høringssager Arbejde i udvalg mv. Andre faglige spørgsmål Relationer til udlandet

Læs mere

Forælder Fonden Årsberetning 2013

Forælder Fonden Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Ikke et ondt ord om skilsmisser. Bare en masse alvorsord om konsekvenserne for børn. Selvom dagligt beskæftiger sig med den ofte høje menneskelige pris på skilsmisser, og konsekvensen

Læs mere

Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion

Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion Dansk Byggeris vedtægter 2015 Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion 2 Indhold Side 4 Navn og formål 4 Medlemmerne 6 Repræsentantskab 8 Bestyrelsen 8 Regioner 10

Læs mere

Interne træk. Septembert 1996 årgang 33, nr. 1. Generalforsamling

Interne træk. Septembert 1996 årgang 33, nr. 1. Generalforsamling Interne træk Septembert 1996 årgang 33, nr. 1 Generalforsamling Interne træk september 1996, årgang 33, nr. 1 Skakblad for Rødovre Skakklub Højnæsvej 63 2610 Rødovre Formand: Knud Hornhaver telefon 3537-2821

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

maler nyt Oktober2007 nr. 4 Fogh fik besked Bagsiden

maler nyt Oktober2007 nr. 4 Fogh fik besked Bagsiden maler nyt Oktober2007 nr. 4 Fogh fik besked Bagsiden Medlemsblad for Malernes Fagforening i Storkøbenhavn Indhold Ansvarshavende redaktør: Steen Harup Redaktionsudvalg: Steen Harup og Bo Rosschou Oplag:

Læs mere

FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992. Bestemmelser og retningslinjer. Denne udgave er opdateret 21.april, 2015

FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992. Bestemmelser og retningslinjer. Denne udgave er opdateret 21.april, 2015 FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992 Bestemmelser og retningslinjer Denne udgave er opdateret 21.april, 2015 1 INDHOLD Side2 Indledning Side 3 Vision Side 3 Vedtægter Side 4 til 8 Bestyrelsesmøder

Læs mere

Mogens Camre i EU-Parlamentet

Mogens Camre i EU-Parlamentet NUMMER 3. 1999. 3.ÅRGANG Ny DF-triumf Mogens Camre i EU-Parlamentet LEDER Opgøret, der udeblev... INDHOLD Nyhedsbrev Brev fra Pia Kjærsgaard 3 Det hævdes, at det eneste, vi har lært af historien er, at

Læs mere

Gladsaxe Volleyball Klub Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.00. MOTIVERING fra bestyrelsen

Gladsaxe Volleyball Klub Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.00. MOTIVERING fra bestyrelsen Gladsaxe Volleyball Klub Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.00 MOTIVERING fra bestyrelsen Baggrunden for indkaldelsen er at ensarte vedtægter og kontingenter i forhold til

Læs mere