Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans"

Transkript

1 1 af :22 opdateret 11. november 2002 Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans Nyhedsbrev Generalforsamling Kursus Love Bestyrelsen Indmeldelse Medlemsliste Nyhedsbrev Kære medlemmer Dato: Maj 2002 Bestyrelsen har fornøjelsen af at kunne tilbyde basis MR kursus: Kurset afholdes i Hillerød i uge 37, d september 2002 Målgruppe: Radiologer og radiografer, der beskæftiger sig med MR, og som ikke tidligere har modtaget formaliseret undervisning i MR. Der vil være begrænset antal kursuspladser ( max. 43), hvorfor først til mølle princippet kommer til at gælde. Tilmelding kan ske til sekretær Jytte Bak, Billeddiagnostisk afd., Hillerød Sygehus. Tlf Pris (inkl. Frokost og en kursusmiddag): for medlemmer kr. 2800,- for ikke-medlemmer kr. 3300,- Overnatningsmulighed: Hotel Hillerød, Milnersvej 41, 3400 Hillerød. Tlf Yderligere information kan fås hos kursuslederne: Overlæge Henri Nielsen og Fysiker Max Stubgaard, Hillerød. Nye medlemmer: Nedenstående har anmodet om optagelse i Selskabet: Radiograf Hanne Suntum, Radiologisk afd., KAS Gentofte Radiograf Nivedita Ramlu, Radiologisk afd., KAS Gentofte Radiograf Dorthe Brunsgaar Poulsen, Radiologisk afd., KAS Gentofte Radiograf Marleen Gyldendal van Ooy, Radiologisk afd., KAS Gentofte Radiograf Marianne Lindberg Hansen, Radiologisk afd., Odense Universitetshospital Overlæge Leif Sørensen, Neuroradiologisk afd. P, Århus Kommune Hospital Overlæge Edith Nielsen, Neuroradiologisk afd. P, Århus Kommune Hospital Afdelingslæge Annette Obel, Neuroradiologisk afd. P, Århus Kommune Hospital Radiograf Charlotte Weigand, Nr. Åby National account manager Frederik R. Jakobsen, Mediwest Denmark ApS Klinisk assistent Louise Gyldensted, Neuroradiologisk afd. P, Århus Kommune Hospital Radiograf Steen Ahlmann Nielsen, RygForskningsCentret Rygcenter Fyn og SDU, Ringe Læge, PhD. Studerende Irene Klærke Andersen, MR-afdelingen, Hvidovre Hospital Civilingeniør, PhD. Studerende Karam Sidaros, MR-afdelingen, Hvidovre Hospital

2 2 af :22 Fysiker Lars G. Hanson, MR-afdelingen, Hvidovre Hospital Klinisk Fysiker Karin Markenroth, MR-afdelingen, Hvidovre Hopsital Ansvarshavende MR læge Bozena B. Andersen, MR-afdelingen, Nykøbing Falster Sygehus Radiograf Lise Tarnak, Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus Afdelingsradiograf Anne Marie Nygaard, Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus Radiograf Jytte Bonfils, Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus Læge Maj-Britt Byrchel, Røntgenafd., Kolding Sygehus MR-fysiker, PhD. Elizaveta Chabanova, Radiologisk afd. 54E2 KAS, Herlev MR-produktspecialist Jørgen Erik Assentoft, Siemens Medical Solutions Ifølge Selskabets love er ansøgerne optaget, såfremt bestyrelsen ikke har modtaget skriftlig indsigelse i løbet af 14 dage. Bestyrelsen har besluttet at for at få et kursus til medlemspris, skal man ansøge om optagelse senest fire mdr. før kursets afholdelse. Selskabet har pr. 1. maj 2002 i alt 252 medlemmer. På bestyrelsens vegne Ingeborg Langkjær Sekretær Tidligere nyhedsbreve: 28. januar 2002 Referat af generalforsamling i DSMMR Torsdag d. 14. marts kl Radisson/SAS H. C. Andersen Hotel, Odense Referat: Deltagerantal: Valg af dirigent: Hans Pedersen, Roskilde 2. Formandens beretning: Vi har nu ca. 235 medlemmer. Der er undersøgt mulighed for, at MR bliver tilbudt som et valgfrit A-kursus, men der forelægger endnu ikke et endeligt svar. I efteråret vil der blive afholdt MR basis-kursus i Hillerød v. kursusledere fysiker Max Stubgaard

3 3 af :22 og overlæge Henri Nielsen. Der er fremkommet en kogebog fra Skejby (ELU/JG) til MR skanninger (hjemmeside Formanden efterlyser emner til foredrag og undervisning til næste møde. Fra deltagerne fremkom forskellige emner: Parallel imaging (SENSE), organer I abdomen, onkologi. 3. Forelæggelse af revideret regnskab. Kasserer Eva Fallentin: Formue d : kr ,37 mod ,61 d Kontingentfastsættelse: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, dvs. kr. 125,- pr. år for ordinære medlemmer og kr. 75, - for studenter og pensionister. Dette blev vedtaget. 5. Nyvalg til bestyrelsen: Valg af formand: Anette Edal modtog under klapsalver genvalg. Valg til bestyrelsen: Eva Fallentin, Henri Nielsen og Ingeborg Langkjær modtog ligeledes genvalg. Der var ligeledes genvalg af revisorerne Peter Andersen og Jørgen Vallø Christiansen. 1. Forslag til nye kurser og møder i Selskabets regi. Henrik Videbæk: Et forum hvor man over nettet kan lægge svære cases ud til diskussion. Søren Carlsen (SC): Refenceprogrammer til forskellige modaliteter, kan vi ikke være lidt mere offensive? evt. en fælles udmelding fra radiologerne. Vi kunne invitere f.eks. en ortopædkirurg til vores møder/kurser for at komme på bølgelængde Henrik Videbæk: Referenceprogrammer bør udsendes med Ugeskriftet, så de bliver officielle, da klinikerne kun opfatter dem som interne. Hans Petersen: Referenceprogrammerne står for at blive revideret. Foreslår at SC henvender sig til DRS s formand. Karen Lisbeth Dirksen: foreslår bredt radiologisk emne f. eks. Urologi, staging af cancer o.lign. 2. Evt. Anette Edal: Antal MR skannere i Danmark: 48 (+ 7 under opstilling) Dirigenten takkede for god ro og orden. Referent Ingeborg Langkjær Næste Kursus:

4 4 af :22 Afholder 1-dags kursus i MR - onkologi d. 19. marts Kurset afholdes i Odense på Radisson/SAS H.C. Andersen Hotel. Kursusprogram følger i næste nummer. Vedrørende nye medlemmer: Ansøgning om optagelse i Selskabet bedes rettet til Overlæge dr. med. Henri Nielsen Billeddiagnostisk Afdeling Hillerød Sygehus Helsevej Hillerød Tlf: Bestyrelsen Formand Overlæge Anette Edal Røntgendiagnostisk afdeling Odense Universitetshospital 5000 Odense C. Tlf.: FAX: Sekretær Radiograf Ingeborg Langkjær Privathospitalet Mølholm Brummersvej Vejle Tlf: Fax: Kasserer Overlæge Eva Fallentin Røntgen-Ultralydafdelingen Amtssygehuset i Glostrup Ndr. Ringvej 2600 Glostrup Tlf: Fysiker Max Stubgaard Billeddiagnostisk afd. Hillerød Sygehus

5 5 af :22 Helsevej Hillerød Tlf: Overlæge dr. med. Henri Nielsen Billeddiagnostisk Afdeling Hillerød Sygehus Helsevej Hillerød Tlf: Love for Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans Vedtaget på en stiftende generalforsamling den Selskabets navn er: Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans. Over for udlandet: Danish Society for Magnetic Resonance in Medicine. Dets hjemsted er den til enhver tid fungerende formands adresse. 2. Selskabets formål er at befordre teoretiske og praktiske fremskridt inden for magnetisk resonans, overvejende inden for lægevidenskaben, at afholde videnskabelige møder og at medvirke til videre uddannelse af læger, andre akademikere og øvrige medlemsgrupper. Selskabet stiller sin ekspertise inden for disciplinen medicinsk magnetisk resonans til rådighed for det danske sundhedsvæsen. 3. Selskabet er tilsluttet Dansk Medicinsk Selskab. 4. Som medlemmer kan optages personer, som ved deres faglige virke fremmer selskabets formål. Anmodning om optagelse sendes til bestyrelsen. Dersom bestyrelsen kan anbefale optagelse, underrettes selskabets medlemmer herom. Modtager bestyrelsen ikke skriftlig indsigelse i løbet af 14 dage, er ansøgeren optaget. Kan bestyrelsen ikke anbefale en optagelse, skal anmodningen, hvis den fastholdes, drøftes ved

6 6 af :22 næste generalforsamling, og meddelelse herom skal gives på indkaldelsen. Er efter drøftelse mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer for optagelse, er ansøgeren medlem. Samme fremgangsmåde anvendes, dersom der fremkommer rettidig indsigelse fra medlemsside. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til sekretæren. Ved kontingentrestance udover et år, sker udmeldelse automatisk. 5. Korresponderende medlemmer kan efter bestyrelsens skøn optages i selskabet. Æresmedlemmer kan efter bestyrelsens forslag udnævnes efter en afstemning på en generalforsamling. 2/3 af de afgivne stemmer skal være for udnævnelsen. 6. Som firmamedlemmer kan optages interesserede virksomheder efter de i 4, stk. 2 ff anførte regler. Firmamedlemmers medarbejdere har ret til at overvære selskabets møder og til at deltage i selskabets kurser. Endvidere kan firmamedlemmer ved selskabets møder få lejlighed til kortvarige demonstrationer af tekniske nyheder og lignende. Firmamedlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen. Firmaansatte, der har opnået personligt medlemskab har samme rettigheder som selskabets øvrige ordinære medlemmer. 7. Selskabets virksomhed ledes af en bestyrelse, bestående af fem medlemmer, herunder en formand og fire ordinære medlemmer. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen afgør, hvem af dens medlemmer, der i formandens forfald skal fungere som viceformand. Der bør tilstræbes en bred faglig repræsentation i bestyrelsen. Valg sker for 2 år, og genvalg for yderligere 2 år kan findes sted. Et medlem, der har siddet i bestyrelsen i 4 år, kan kun nyvælges til bestyrelsen, når der er gået mindst 2 år siden sidste funktionsperiode. Dog kan et medlem, som har siddet i bestyrelsen i 4 år, vælges til formand for 2 år med mulighed for genvalg en gang. En eventuel vakance i bestyrelsen kan bestå indtil førstkommende generalforsamling. Valg foretages af generalforsamlingen. Formanden vælges særskilt blandt de ordinære medlemmer ved almindelig stemmeflerhed på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes ved almindelig stemmeflerhed. Hvert ordinært medlem har ret til at afgive lige så mange stemmer, som der er vakante poster i bestyrelsen, dog højst en stemme per kandidat. Efter formandens forslag vælger bestyrelsen blandt de ordinære bestyrelsesmedlemmer en sekretær og en kasserer. 8. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. Kassereren udarbejder budget og regnskab. Regnskabet revideres af to, på en generalforsamling valgte, revisorer. Genvalg kan finde sted.

7 7 af :22 9. Bestyrelsen nedsætter eller ophæver udvalg eller arbejdsgrupper til behandling af de forskellige opgaver og fastlægger deres kommissorium. Bestyrelsen afgør, hvilke nationale og internationale foreninger og organisationer, selskabet skal være tilsluttet og udpeger medlemmer til bestyrelser, udvalg eller komiteer. 10. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert forår. Den indvarsles af bestyrelsen med mindst 2 ugers skriftligt varsel med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse af formandens beretning. 3. Meddelelser fra eventuelle udvalg. 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 5. Fastlæggelse af kontingenter. 6. Eventuelt valgt af formand. 7. Eventuelle valg af bestyrelsesmedlemmer. 8. Valg af to revisorer. 9. Eventuelt. 11. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet. Ordinære medlemmer har stemmeret. Sager omfattet af 4, 5 og 7 afgøres som nævnt i de respektive paragraffer. Øvrige sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. I sager vedrørende Dansk Medicinsk Selskab har kun foreningens lægelige medlemmer stemmeret. Afstemningen gennemføres skriftligt, såfremt generalforsamlingens dirigent eller mindst seks tilstedeværende medlemmer ønsker dette. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens (ved generalforsamlinger med formandsvalg: den afgående formands) stemme dobbelt. 12. En ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen efter eget skøn eller dersom mindst 5 medlemmer skriftligt forlanger det og samtidig opgiver forhandlingsemnet. Indkaldelse skal da ske inden 3 uger. En ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig meddelelse, der indeholder dagsorden. Afvikling af en ekstraordinær generalforsamling sker som angivet i Ændringer i lovene kan foretages ved ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger, efter at

8 8 af :22 forslag til lovændring skriftligt er tilstillet medlemmerne ved generalforsamlingens indvarsling. Vedtagelse af lovændringer forudsætter, at mere end halvdelen af selskabets stemmeberettigede medlemmer er til stede ved generalforsamlingen, samt at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt mindre end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, kan spørgsmålet udsættes til en følgende generalforsamling, subsidiært sendes til urafstemning. I begge tilfælde vedtages lovændringer ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed følges fremgangsmåden i Beslutning om selskabets ophævelse kan ske på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Et eventuelt forslag herom skal have været angivet på den udsendte dagsorden. Til forslagets vedtagelse kræves, at over halvdelen af foreningens medlemmer er for forslaget. Er denne betingelse ikke opfyldt, skal forslaget afgøres ved urafstemning blandt alle foreningens medlemmer. Til dets vedtagelse kræves, at over halvdelen af de afgivne stemmer er for ophævelse. I tilfælde af foreningens ophævelse skal selskabets formue tilfalde formål svarende til de i lovens 2 angivne formål. Sep.97 MEDLEMMER PR Agerskov, Kim Alexandersvej Charlottenlund Amersham Health A/S Thomsen, Susanne Slotsmarken Hørsholm Amersham Health A/S Johansen, Anne B. Nørretorp Herning Amtssygehuset i Gentofte Poulsen, Dorthe B. Radiologisk afd Gentofte Amtssygehuset i Gentofte Suntum, Hanne Radiologisk afd Gentofte Amtssygehuset i Gentofte Ramll, Nivedita Radiologisk afd Gentofte

9 9 af :22 Amtssygehuset i Herlev Chabanova, Eliz. Radiologisk Afd Herlev Amtssygehuset Roskilde Helligsøe, Christian Køgevej Roskilde Amtssygehuset Roskilde Nielsen, Hanne Køgevej Roskilde Amtssygehuset Roskilde Gulbæk, Margit Køgevej Roskilde Amtssygehuset Roskilde Mogensen, Pia Køgevej Roskilde Andersen, Britta Liljevej Jerslev J. Andersen, Louise Bach Seggesundvej 10, 1. tv Ålborg Ø. Andersen, Peter Bøgeskov Mågebakken Odense SV Andersen, Ulrich Gjørlingsvej Hellerup Arif, Daria Enggårdsvej 48,1 th 9000 Ålborg Arif, Khalad Enggårdsvej 48,1 th 9000 Ålborg Arlien-Søborg, Peter Stenkløvervej København NV

10 10 af :22 Astra Tech A/S Pedersen, Annette Husby Allé Tåstrup Astra Tech A/S Juul-Hansen, Kirsten Husby Allé Tåstrup Bak, Henrik Islevhusvej 41,1 th 2700 Brønshøj Bak, Lene Hannerupgårdsvej Odense M. Bech, Birthe Højlund Ved Stampedammen Hørsholm Bennicke, Kim Digtervænget Mariager Bergmann, Inge Skovparken Nivå Berthelsen, Anne Kill Strandvejen 218B 2920 Charlottenlund Bitsch, Karen Rath Danas Plads 22,1 th Frederiksberg C Blankholm, Anne Dorte Kristtornvej Århus N Boesen, Lisbeth Tjørnelundsvej Randers Bollinger, Birgit Kathrinevej Hellerup Bonfils, Jytte

11 11 af :22 St. Gråbrødrestræde 8. 1.th Roskilde Borgsmidt, Bente Mågevej Frederikssund Bovin, Jan Norgesgade 36, København S. Broen, Lars Ordrup Jagtvej Charlottenlund Brzost-Andersen, Bczenea Ejegodvej 8 F 4800 Nykøbing F Brøndum, Vibeke Sauntes Vænget Gentofte Buron, Birgitte Marie Due Christiansdal Rødovre Byrckel, Maj-Britt Nytoft 14, Bramdrupdam 6000 Kolding Bülow, Jens Bjørn Egevænget 6 Gadevang 3400 Hillerød Carlsen, Søren Damgaard Haagendrupvej 1 Smidstrup 3250 Gilleleje Centralsygehuset i Næstved Reiter, Camilla Røntgenafdelingen 4700 Næstved Chauhan, Ajay Manohar Skovbrynet 22,1 tv Kolding Christensen, Thorkil Rugmarken 87

12 12 af : Lystrup Christiansen, Anne Pernille Drosselvænget Kokkedal Christiansen, Finn Lesak Gråspurvevej Hjørring Christiansen, Jørgen Vallø Blåmose 39, Hørup Hav 6470 Sydals Christiansen, Susanne Ove Rodes Plads 1, 2.th København Ø. Conrad, Carsten Gunnar V. Lundhøjvej Hjørring Cortsen, Marie Elisabeth Dronningens Tværgade 39,7 tv København K Dam, Mogens Brovænget Virum Danielsen, Else Rubæk Over gaden neden vandet 58, st. th 1414 København K Davidsen, Eydbjørg D. Hegnshusene 131, Brønsparken 2700 Brønshøj Dirksen, Karen-Lisbeth Bay Nøddehøj Holte Drejer, Jens Vandværksvej Nykøbing F Ebling, Annette Hørup Dragsbækvej 23E, st Thisted Edal, Anette Loft Junggreensvej 5

13 13 af : Odense C Egense, Birthe Merethe Dommervænget 32C, 1 tv Roskilde Egund, Niels Bredkær Parkvej Egå Elgaard, Lili Østerstrandallé 3C 8240 Risskov Elingaard-Larsen, Anette Ohrt Tingbakken Herlufmagle Engen, Hanne Klitrenden Hirtshals Espersen, Jakob Busk Byskellet Slagelse Falkenløve, Preben Udlandsboende Fallentin, Eva Marie Brønshøjholms Allé Brønshøj Farah, Abdulkadir Ali Barthsgafe 7, st.tv Århus N. Fiedel, Marianne Sanderhusvej Haslev Fiirgaard, Bente Solagervej 10A 8250 Egå Fog, Inger Follerupvej Fredericia Frederiksen, Jette Lautrup Hyldegårds Tværvej 45, Charlottenlund

14 14 af :22 Friis, Merete Højstrupvej Vanløse Friis, Torben Våbenstedvej Herlev Gammelgaard, Lise Skovmarken 17, Vindum 8850 Bjerringbro Galster, Michael Engstien 4,3 tv Kolding Gelineck, John Oversdal Mårslet Gideon, Peter Havnegade 21,4 tv København K Gregersen, Hans Granvej 28, Hasseris 9000 Ålborg Grindsted, Jacob Juel Dronningens Tværgade 39,7 tv Købenahvn K Guerbet Ankær, Annette H. Sverigesvej Lyngby Gyldensted, Carsten Lindegårdsvej Mårslet Gyldensted, Louise Regenburgsgade 21, 1.th 8000 Århus C. Gyldensted, Merete Fruegade Slagelse GE Medical Systems Thomsen, Jeanne

15 15 af :22 Lundehusvænget Solrød strand H.C. Ørsteds Institut Schaumburg, Kjeld Universitetsparken 5 21 København Ø. Hallam, Dorte Merete Solkrogen Taastrup Hallberg, Lena Strandvej Nykøbing F. Halldorsson, Hilmar Kingosgade 17, st.th Tåstrup Hammer, Pia Sprogøvej Esbjerg V Hansen, Henrik Steen M. Petersborgvænget 4,2 th 3400 Hillerød Hansen, Lene Guldberg Liljevej Esbjerg Ø Hansen, Mette Rodi Dianavej Ålborg Hansen, Tom Troels Skrænten Hjørring Hanson, Lars G. Asnæsgade 1, st. th København N. Harms, Kirsten Skovhusvejen Ugerløse Harees, Leif Østergaard Jacob Knudsensvej Åbyhøj

16 16 af :22 Haunsø, Stig Esbeern Snares vej Rungsted Kyst Hede, Jytte Ladefogedvej Århus N Hellfritzsch, Michel Back Saralystvej Højbjerg Hennild, Vagn Smedievej Hillerød Henriksen, Jens Henrik Fasanhaven Gentofte Henriksen, Ole Himmelkol Rødovre Hermansen, Flemming Birger Spergelvej 2A 8240 Risskov Herning, Gudrun Margrethe Duntzfelts Alle 14, st. tv Hellerup Himmer, Knud Haydnsvej Herning Hjersing, Lis Grønnevej 128B 2830 Virum Holm, Alice Østerbro Holme-Olstrup Hvidovre Hospital, MR-Afd. Klærke, Irene Kettegård Allé Hvidovre Hvidovre Hospital, MR-Afd. Sidaros, Karam Kettegård Allé 30

17 17 af : Hvidovre Hvidovre Hospital, MR-Afd. Markenroth, Karin Kettegård Allé Hvidovre Højgaard, Liselotte Rosenvænget Farum Ilkjær, Lars Bo Ny Munkegde Århus C Ingerman-Nielsen, Margrethe W. Sønder Tranders Bygade Ålborg Ø Jensen, Annette Reimer Købmagergade Næstved Jensen, Claus Verner Drogdensgade 1,3 tv København S Jensen, Jørgen Thorkild Stolpedalsvej Ålborg Jensen, Karl Erik Bygdevej Virum Jensen, Lis Bording Malmmosevej 71A 2830 Virum Jensen, Lise Ingemann Skjoldagervej Gentofte Jensen, Nikolaj Sejersen Rævebakken Vordingborg Jensen, Per Rejnert Teglparken Slagelse Jensen, Ulla

18 18 af :22 Solsiden Veflinge Johannesen, Helle Hjorth Tagensvej 38, 4. tv København N. Johannsen, Anne Mette Buhl Nycomed Amersham A/S Slotsmarken Hørsholm Johansen, Torben Palner Herluf Trolles vej Næstved Jensen, Svend Erik HIS Fællesindkøb Carl Nielsens Allé København Ø Johnsen, Anni H. Frederiksberg Allé 66, Frederiksberg Johnsen, Frederique M. A. Påbølvej 5, Hoven 6880 Tarm Johnsen, Susanne Hammelvej 289, Bøstrup 8870 Langå Jurik, Anne Grethe Bredkær Parkvej Egå Just, Sven R. Lundgren Norddalsvej Holte Juul, Niels Peter Dronning Margrethes vej 12,3 th Roskilde Jæger, Lars St. Bjerggade Vejle Jørgensen, Jørgen Hvedevangen Århus N

19 19 af :22 Jørgensen, Steen Brandt Landlyst Vænge Ishøj Jørgensen, Vinnie T. Norgesgade 35, København S Kaasbøl, Mari-Anne Magnoliavej Frederiksberg Karstoft, Jens Karstoft Bülowsvej 12, st Odense M Kbh. Tandlægehøjskole Eigild Møller Nørre Alle København N Kjær, Lasse Ulrich Furesø Parkvej Virum Klarlund, Mette Rygårdsvænget 4,4 th Hellerup Knudsen, Dorthe Ulrik Kløvervænget 14D 5000 Odense C Knudsen, Lisbet Lomholdt Bostamose Østre Stræde Klampenborg Krabbe, Katja Havnegade 21,4 th 1050 København K Kristensen, Claus Andrup Ordrupvej 59,3 tv 2900 Charlottenlund Langfeldt, Sten Kildegården 12,1 th 8000 Århus C Langkilde, Annika Reynberg Kastanie Alle 1

20 20 af : Allerød Langkjær, Ingeborg Privathospitalet Mølholm Brummersvej Vejle Larsen, Ejnar Ledreborgvej Nørresundby Larsen, Lone Øverødvej 33A 2840 Holte Larsen, Vibeke Andree Virumbakken Virum Larsson, Henrik Bo Wiberg Hvedemarken Espergærde Lauridsen, Kirsten Norup Ravnsbjerg Mark 6 Gjellerup 7400 Herning Laursen, Niels Østergaard Knapstrupvej Brønshøj Leffers, Anne-Mette Kløvervænget Birkerød Lindewald, Helle Niels Andersens vej 9A 2900 Hellerup Lou, Hans C. Keilstruplund Birkerød Lund, Elisabeth Buus Holmevej 24, Vinge Møller, Nr. Vinge 8830 Tjele Lundorf, Erik Skoleparken Beder

21 21 af :22 Madsen, Mads Maribovej Kolding Madsen, Peter Bech Nybanegårdsgade 49,1 tv Århus C Manthorpe, Rolf Vejlesøparken 11,2 th 2840 Holte Mantoni, Margit Yvonne Hjortevangen Charlottenlund Mathiesen, Finn Kristian Dyrehegnet 1, Bredballe 7120 Vejle Ø Mediwest Danmark Jakobsen, Frederik Naverland Glostrup Mensing, Jens Jørgen Møllebyvej 5, Stadil 6980 Tim Miletic, Tomisalv Klokkebakken Århus V Mousten, Allette Solsortevej Mariager Møller, Arne Præstestræde 5, Overby 4583 Sjællands Odde Møller, Jakob Gyvelvej 1A,2 tv Vanløse Neergaard, Kirsten Fortunvej Charlottenlund Nehen, Anna-Marie Hasserishøj Ålborg

22 22 af :22 Nepper-Rasmussen, Hans Jørgen Torpvej Odense S Nielsen, Arne Mariendalsvej 34c st.tv 2000 Frederiksberg Nielsen, Bent Fyrhøjvej Lyngby Nielsen, Edith Vilhelmsborgvænget Beder Nielsen, Ellen B. Odense Universitetshospital MR-afs. Sdr. Boulevard Odense C Nielsen, Henri Bakkedraget Hillerød Nielsen, Henrik Richter Bontmagervej Randers Nielsen, Jens Kellberg Nordahl Griegs Vej Søborg Nielsen, Kristian Raaschou Dalstrøget 87, st. tv Søborg Nielsen, Nina Thrane Hjortevænget Allerød Nielsen, Vivi-Ann Herss Mosevangen Hillerød Noer, Ivan Hovedvejen 11, Kousted 8900 Randers Nygaard, Anne Marie Hvidkløvervej 12, Tune

23 23 af : Roskilde Nygaard, Torben Lillerupvej Rønde Obel, Annette Sivsangervej Brabrand Odense Universitetshospital, MR-Afsnit. Hansen, Marianne L. Radiologisk Afd Odense C. Odense Universitetshospital, MR-AB Kenneth Sørensen Sdr. Boulevard Odense C Olesen, Knud Peter Gøgevænget Hillerød Olsen, Pia Kamstrupvej Rødovre Paulson, Olaf Bjarne Heslegårdsvej Hellerup Pedersen, Bente Vestergaard Venslev Enghavevej Rude Pedersen, Erik Morre Grønfeldvej Risskov Pedersen, Hans Skovsvinget Lyngby Pehar, Bruno H. C. Lumbyes Vej Næstved Petersen, Aqqaluk Manasse K. Kastelsvej 1,4 dør København Ø

24 24 af :22 Petersen, Kitt Mia Falk Udlandsboende Petersen, Susanne Kærsangervænget Langeskov Philips Medico A/S Kurt Nielsen Brendstrupgårdsvej Århus N Pihl, Hanne Effersøe Svanevænget København Ø Pontoppidan, Bente Delfinvej Allerød Poulsen, J.M. Ved Skelbækken Hillerød Povlsen, Jan Plougmann Hovedgaden 7 Lime 8544 Mørke Privathospitalet Mølholm Nielsen, Annie Brummersvej Vejle Præstholm, Johannes Skovbrinken Allerød Quistorff, Bjørn Skjoldgårdsvej Charlottenlund Raaschou, Hans Otto Præstebakken Rødovre Rappeport, Eli David Malmøgade 12, 2. th København Ø. Rasch, Henrik Rygaard Kaas Alle 33

25 25 af : Hellerup Rasmussen, Finn Blåmunkevej Risskov Richelsen, Marianne Rørmosevej 17 Tulstrup 3400 Hillerød Ring, Poul Søhuse Bagsværd Rodenberg, Jennifer Christin Tjørnevej 143 Mejdal 7500 Holstebro Rosted, Anna Symfonivej Herlev Rovsing, Hans Ordruphøjvej Chrlottenlund Rygforskningscentret Steen A. Nielsen Lindevej Ringe Sanchez, Jette Østerbæksvej 16, St. Th Odense S. Sandberg, Henrik Isefjordsvej Holbæk Sass, Anton Frugtparken Holbæk Savnik, Anette Hovmarksvej Charlottenlund Schaumburg, Kjeld Universitetsparken 5 H.C. Ørsteds Institut

26 26 af : København Ø Schering A/S Ording, Helle Herstedøstervej postbox Albertslund Schering A/S Anette Sahlholdt Herstedøstervej Albertslund Schering A/S Michael Petersen Kærsangervej Haderslev Sendrup, Linda Kildeportvej 4 Nødebo 3480 Fredensborg Severinsen, Lis Hovgaard Jernaldervej 41C 8210 Århus V Siem-Jørgensen, Peter Midsommervej Silkeborg Siemens A/S Medicotek Borupvang Ballerup Simonsen, Carsten Lergravvej Trige Simonsen, Cheryl Lergravvej Trige Simonsen, Helle Hovedstensvej 11,1 tv Hvidovre Skejby Sygehus Finn T. Jensen Brendstrupgårdsvej MR-Centret 8200 Århus N

27 27 af :22 Skejby Sygehus, MR-Forskningscentret Pedersen, Michael Brendstrupgårdsvej 8200 Århus N Skovgaard, Niels Kajerød Have Birkerød Skriver, Elisabeth Bech Baunegårdsvej Gentofte Stubgaard, Max Gribskovvænget 7, Gadevang 3400 Hillerød Svare, Ulla Maribovej Kolding Søndergaard, Lars Sandviggårdsvej Hillerød Sørensen, Joan Solgaard Kirke Søvej 10A 5792 Årslev Sørensen, Leif Hougård Lerkenfeltvej Ålborg SV. Sørensen, Morten Santax A/S Hestehaven Odense S Sørensen, Peter Grundtvig Hostrups Have 38,4 tv Frederiksberg C Tarnak, Lise Kristoffersvej Ringsted Thomsen, Carsten Valnøddebakken Lyngby Thomsen, Susanne

28 28 af :22 Nycomed Amersham A/S Slotsmarken Høsholm Toft, Peter Bjerre Frydenlund Park Vedbæk Torfing, Katrine Østerbæksvej Odense M Uhre, Poul Vesterbakken Holstebro van Ooy, Marleen Gyldendal Amtssygehuset i Gentofte, Radiologisk Afd Gentofte Vestergaard, Aage Steen Forchammersvej 1, st 1920 Frederiksberg C Videbæk, Henrik Sædding Strandvej Esbjerg V. Wagner, Aase Jagtporten Herlev Weigand, Charlotte Søndergade Nørre Aaby Widding, Alice O. Høyer Birkebakken 67A, Bistrup 3460 Birkerød Wieslander, Steen Bo Keilsruplund Birkerød Zeidler, Dora Gyden Rønde Østergaard, Mikkel Håbets Alle Brønshøj

29 29 af :22 Webmaster: Finn Mathiesen

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans 1 af 27 03-04-2008 22:26 opdateret marts 2004 Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans Nyhedsbrev Generalforsamling Love Bestyrelsen Indmeldelse Medlemsliste Tidligere nyhedsbreve: Januar 2002 Maj

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans 1 af 24 03-04-2008 22:24 opdateret 21. januar 2003 Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans Nyhedsbrev Generalforsamling Kursus Love Bestyrelsen Indmeldelse Medlemsliste Nyhedsbrev Dato: januar 2003

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012 Navn og adresse Celletyper Opdateringsdato Aagaard Fertilitetsklinik Hedeager 35 Aalborg Sygehus FBE Klinisk Immunologi Reberbansgade 18-22 Postboks 561 9000 Aalborg Århus Sygehus Den Danske Hornhindebank

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

21 72 08 06 eca@bosj.dk Åbakken 191 Ågerup 4000 Roskilde Tlf. 46 78 78 19

21 72 08 06 eca@bosj.dk Åbakken 191 Ågerup 4000 Roskilde Tlf. 46 78 78 19 Opdateret den 7. juli 2014 SKUEMESTRE ESL BOLIGSERVICE Ejvind Carlsen Boligselskabet Sjælland Parkvænget 25 21 72 08 06 eca@bosj.dk Åbakken 191 Ågerup Tlf. 46 78 78 19 Ivan Dürr John Nielsen Carsten Pedersen

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Spodsbjerg-Longelse. Regnskab for 2010

Grundejerforeningen Spodsbjerg-Longelse. Regnskab for 2010 Grundejerforeningen Spodsbjerg-Longelse Regnskab for 2010 Indholdsfortegnelse: Foreningsoplysninger Side 3 Regnskabets godkendelse Side 4 Resultat Side 5 Balance Side 6 Ejerfortegnelse Side 7 Side 2 Foreningsoplysninger:

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30. MOTIVERING fra bestyrelsen

Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30. MOTIVERING fra bestyrelsen Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30 MOTIVERING fra bestyrelsen Baggrunden for indkaldelsen er at ensarte vedtægter og kontingenter i forhold til det holdfællesskab,

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

vedtægter for Foreningen Gúllfaxi

vedtægter for Foreningen Gúllfaxi vedtægter for Foreningen Gúllfaxi 1 Foreningens navn er Foreningen Gúllfaxi Foreningen er hjemmehørende i Åbenrå Kommune på adressen Årupgade 45, Foreningen Gúllfaxi ønsker at blive optaget som medlem

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012 Naverparken Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Alice & Lars Steinicke 9 M x Anna & Erik Middelhede 9 L x Anna & Knud Kristoffersen 11 E

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 Medlemsfortegnelse Dansk Træ 4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 A/S Botica Entreprise en@botica.dk Erik Nimb Brydehusvej

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere:

Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere: Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere: Jylland Privathospitaler og klinikker Aleris Privathospitaler (Herning, Esbjerg, Århus, Ålborg) Birk Centerpark 28 7400 Herning Tlf.: 36

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994 Vedtægter Fredericia Billard Klub Stiftet 17. maj 1994 1 KLUBNAVN Klubbens navn er Fredericia Billard Klub. 2 KLUBBENS FORMÅL Klubbens formål er at fremme billardsporten. 3 MEDLEM AF ORGANISATIONER Fredericia

Læs mere

Tele-Veteranernes billedbog

Tele-Veteranernes billedbog Jørgen Busch Stejlepladsen 41 59 44 56 90 4300 Holbæk j.busch@privat.dk THU 49-51, NNSQ 58-59, KTO 59-62, NSSQ 62-65 Lizzi Busch Stejlepladsen 41 4300 Holbæk KTO, NSSQ, 59 44 56 90 Ulla Christensen Brøndby

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening Navn og hjemsted 1, stk 1. Foreningens navn er Vibenshusbeboerne`s Antenneforening 1, stk. 2. Foreningens hjemsted er bebyggelsen Vibenshus, beliggende på Buddinge Hovedgade 283-299 og Vibevænget 4-54

Læs mere

Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg

Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg Punkt 1 Valg af dirigent Søren Kløjgaard indstillede på hovedbestyrelsens vegne advokat Henrik Oehlenschläger som dirigent.

Læs mere

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7 Vedtægter www.alsgokartklub.dk Vedtaget 5. december 2013 Side 1 af 7 1. Foreningens navn er Als Gokart Klub (AGK). 1a. Klubbens hjemsted er Sønderborg Kommune. 2. Als Gokart Klubs formål er: a. At virke

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013 Afstemning foretages for hver enkelt paragraf 1 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Dansk Radiologisk Selskab (Danish Society of Radiology, Société Danoise de Radiologie).

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter Deltagerliste til seminar d. 14. marts 2012 på Hotel Byggecentrum, Middelfart Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere