Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine)."

Transkript

1 Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver selskabets hjemsted. 2. Formål Selskabets formål er at fremme forskning, udvikling og innovation indenfor intensiv terapi. at udbygge danske lægers og sygeplejerskers uddannelse inden for intensiv terapi, at udvikle og styrke det multidisciplinære samarbejde mellem de lægelige specialer, der deltager i behandlingen af den intensive patient. at formidle samarbejde med den sygeplejefaglige del af intensiv terapi. at etablere samarbejde med tilsvarende nationale og internationale selskaber. Stk. 2. Selskabets formål søges fremmet ved afholdelse af videnskabelige møder, symposier og postgraduat undervisning, ved dannelse af udvalg og arbejdsgrupper, ved stiftelse af et eller flere fonde til varetagelse af afgrænsede opgaver, ved deltagelse i nationalt og internationalt samarbejde og ved udarbejdelse af trykt materiale.

2 Stk. 3. Selskabet tilstræber at arbejde i nær forbindelse med andre videnskabelige selskaber med relaterede interesseområder. 3. Medlemmer Som ordinære medlemmer kan optages læger med interesse for intensiv terapi. Hvert ordinært medlem har een stemme. Stk.2. Som associeret medlem kan optages 1. Personer med anden relevant uddannelse (sygeplejersker, medikoteknikere, fysioterapeuter og andre) med interesse for intensiv terapi. 2. Virksomheder eller organisationer med dokumenteret interesse for intensiv terapi. Stk. 3. Som korresponderende medlem kan efter bestyrelsens afgørelse optages læger, forskere samt virksomheder og organisationer. Stk. 4. Associerede og korresponderende medlemmer har ikke stemmeret og kan ikke vælges til bestyrelsen, men har ret til at overvære foreningens møder og til at deltage i foreningens kurser. Stk. 5. Anmodning om optagelse sendes til bestyrelsen. Endelig godkendelse af optagelse som ordinært eller associeret medlem sker ved næste ordinære generalforsamling. Er mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer for optagelse, er ansøgeren medlem. Udmeldelse kan ske skriftligt til sekretæren. Ved kontingentrestance ud over 1 år ophæves medlemskabet. Stk. 6. Æresmedlemmer kan udpeges af selskabet. Æresmedlemmer kan optages, når der på en generalforsamling er 2/3 majoritet herfor. Æresmedlemmer har stemmeret, hvis de opfylder betingelserne i 3 stk. 1.

3 4. Generalforsamlingen Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Beslutninger træffes på generalforsamlingen ved simpelt flertal blandt de tilstedeværende medlemmer, med undtagelse af de i 3, stk. 5 og stk. 6 nævnte godkendelser. Ændringer af selskabets love og vedtægter kræver 2/3 flertal blandt de tilstedeværende medlemmer. Såfremt 1 medlem ønsker skriftlig afstemning gennemføres dette. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i oktober eller november måned og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Der skal udsendes dagsorden sammen med generalforsamlingens indkaldelse. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt. Dagsorden skal mindst omfatte: 1) Valg af dirigent, der ikke behøver at være medlem af selskabet. 2) Godkendelse af nye medlemmer 3) Formandens beretning. 4) Beretning fra eventuelle udvalg. 5) Forelæggelse af revideret regnskab. 6) Indkomne forslag, herunder godkendelse af nye medlemmer. 7) Fastsættelse af kontingent for næste år. 8) Valg til bestyrelse, herunder suppleanter og revisorer. 9) Eventuelt. Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. september. Dirigenten afgør alle spørgsmål om generalforsamlingens lovlige indkaldelse, sagers behandling og stemmeafgivning, med mindre andet er anført i selskabets love.

4 5. Bestyrelsen Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en sekretær, en kasserer og yderligere tre medlemmer. Ethvert ordinært medlem er valgbar til bestyrelsen. Stk. 2. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen for 2 år ad gangen. Formanden vælges først ved simpelt stemmeflertal. Derefter vælges de øvrige bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv bortset fra formandsposten. Genvalg kan finde sted højst 3 gange. Generalforsamlingen vælger desuden 2 revisorer for en funktionstid af 2 år. Forslag til formandsposten og til bestyrelsesmedlemmer kan fremsættes på generalforsamlingen. Hvis der er opstillet flere kandidater, end der er ledige bestyrelsesposter, foretages skriftlig afstemning. I tilfælde af længerevarende forfald af et bestyrelsesmedlem indtræder suppleant. Suppleanter indtræder i den rækkefølge, de er valgt. Bestyrelsen leder selskabets virksomhed. Selskabet tegnes af formanden og sekretæren i forening. Køb af løsøre, fast ejendom, indgåelse af lejemål og andre økonomiske forpligtelser skal forinden behandles af bestyrelsen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig såfremt mindst 50% er til stede. Ved stemmelighed har formanden 2 stemmer. Stk. 3. Bestyrelsen kan i forhold, hvor det tjener selskabets formål eller tarv, midlertidigt tildele person eller organisation observatørstatus i bestyrelsen eller de af selskabet nedsatte udvalg. Det danske medlem af repræsentantskabet (Counsil) i European Society of Intensive Care Medicine er tilforordnet bestyrelsen med observatørstatus (ingen stemmeret).

5 6. Kontingent Bestyrelsen indstiller inden generalforsamlingen forslag til næste års kontingent. Ekstraordinært kontingent kan fastsættes af en beslutningsdygtig ekstraordinær generalforsamling. Et ekstraordinært kontingent løber kun til førstkommende ordinære generalforsamling. Stk. 2. Ordinære og associerede medlemmer betaler kontingent som besluttet af generalforsamlingen. Æresmedlemmer, korresponderende medlemmer og medlemmer afgået på pension betaler ikke kontingent. 7. Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes såfremt bestyrelsen eller mindst 10 navngivne, ordinære medlemmer forlanger det, og samtidigt indsender skriftligt dagsordenforslag. Indkaldelsen sker skriftligt med udsendelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel, og skal være afholdt senest 6 uger efter kravet er kommet bestyrelsen i hænde. Stk. 2. Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de tilstedeværende ordinære medlemmer, med mindre andet er angivet i lovene. Regler for ekstraordinær generalforsamling følger i øvrigt regler for ordinær generalforsamling. 8. Regnskabsår Selskabets regnskabsår er 1. juli til 30. juni. Stk. 2. Regnskabet fremlægges på generalforsamlingen af kassereren efter at være blevet godkendt af bestyrelsen. Regnskabet, underskrevet af kasserer samt formand og med revisorpåtegning, skal udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelse til generalforsamling.

6 9. Økonomi Selskabets drift finansieres ved hjælp af kontingenter, gaver samt ved ansøgte midler fra såvel private som offentlige fonde og private virksomheder. Stk. 2. Selskabets formue skal anvendes på bedst mulige måde i henhold til selskabets formål. Stk. 3. Selskabet kan på ordinær generalforsamling beslutte at oprette et eller flere fonde, og udforme vedtægter for disses administration og anvendelse. 10. Beskyttelse Selskabet anmeldes til foreningsregisteret, jævnfør Lovbekendtgørelse 147 af 13. marts 1988, samt bekendtgørelse 903 af 21. december 1990 vedrørende anmeldelse til samme. Selskabet anmeldes under navnet Dansk Selskab for Intensiv Terapi (DSIT), samt navnet The Danish Society of Intensive Care Medicine (DSICM). Stk. 2. Selskabets logo anmeldes samme sted. 11. Foreninger Selskabet kan indgå kollektivt medlemskab af andre foreninger. Selskabet søger snarest om optagelse i Dansk Medicinsk Selskab. 12. Vedtægtsændringer

7 Ændringer af selskabets love og vedtægter kan kun ske med vedtagelse på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, og ved hver generalforsamling kræves, at mindst 2/3 af de givne stemmer er for ændring. 13. Ophævelse Beslutning om ophævelse af selskabet kræver vedtagelse af 2/3 af de tilstedeværende medlemmer ved 2 efter hinanden beslutningsdygtige generalforsamlinger. Stk. 2. Selskabets formue anvendes til velgørende formål indenfor selskabets formålsparagraffer, bestemt af den senest beslutningsdygtige generalforsamling. Ovenstående love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi blev vedtaget ved selskabets stiftelse i København den 31. maj (fortegnelse over stifterne bilagt). Odense, den 24. oktober 1998 Poul Klint Andersen Formand Vagn Bach Sekretær Påtegninger: DSIT blev optaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register d. 29. juli Ovenstående love og vedtægter er revideret på DSIT s 2. ordinære generalforsamling d. 25. oktober Bestyrelsen får en anmærkning i generalforsamlingsreferatet til regnskabet, som først ophæves d. 5. december Underskrivelse/anmeldelse af vedtægtsændringerne udskydes derfor til generalforsamlingen i 1998.

8 DSIT blev optaget i DMS 1. januar Vedtægter ændret ved generalforsamlingen, oktober 2000 og endeligt vedtaget oktober 2001 for så vidt angår bestyerelsens størrelse. Samtidig er kontingent i stiftelsesåret slettet. Hillerød, den Oktober 2001 Vagn Bach Formand

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013 Afstemning foretages for hver enkelt paragraf 1 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Dansk Radiologisk Selskab (Danish Society of Radiology, Société Danoise de Radiologie).

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere