Jydsk Medicinsk Selskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk"

Transkript

1 Jydsk Medicinsk Selskab Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og afløser de love der blev vedtaget på generalforsamlingen den 19. november Lovene er gennemgået og godkendt af advokat Søren Lund (H), Clemens Advokater A/S, Sct. Clemens Stræde 7, Postboks 623, 8100 Århus C [Journal nr. SL-20142; SL ] 1 Navn Stk. 1 Selskabets navn er JYDSK MEDICINSK SELSKAB 2:: Formål Selskabets formål er at udbrede kendskabet til lægevidenskabens fremskridt, og at fremme lægevidenskabelig forskning og udvikling. Disse formål søges bl.a. fremmet gennem foredrag og diskussioner ved møder for selskabets medlemmer. 3 Møder Stk. 1 Selskabet afholder almindeligvis 6 møder årligt. Møderne afholdes i Jylland. Møderne ledes af formanden eller ved dennes forfald næstformanden eller et medlem af bestyrelsen udpeget af formanden. Udover de nævnte 6 årlige møder er bestyrelsen berettiget til at lade afholde yderligere møder, symposier, sammenkomster, fester o.l., alt efter de foreliggende omstændigheder. Selskabet er medlem af Dansk Medicinsk Selskab. Udover selskabets medlemmer har også andre adgang til at deltage i selskabets møder. Dagsordenen for møderne bekendtgøres direkte overfor medlemmerne, eventuelt via selskabets hjemmeside samt i øvrigt ved behov gennem annoncering i medierne. Selskabet driver en hjemmeside, hvor selskabets arrangementer, generalforsamling, referater fra generalforsamlinger og andre af selskabets aktiviteter annonceres.

2 Side 2 af 7 4 Medlemskab Følgende former for medlemskab er mulige: Ordinært medlem Stk. 1 Som ordinære medlemmer kan læger optages. Indmeldelsesproceduren fastlægges af bestyrelsen. Anmodning om indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen. Når spørgsmålet om optagelse er afgjort af bestyrelsen sender formanden den pågældende skriftlig meddelelse herom. Bestyrelsen kan nægte optagelse, hvis det skønnes, at optagelse vil være uforenelig med selskabets interesser. Den som nægtes optagelse kan forlange at få spørgsmålet forelagt på den førstkommende ordinære generalforsamling, på hvilken optagelse kan finde sted, såfremt 2/3 af de mødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for optagelse. Associeret medlem: Selskabet kan som associerede medlemmer optage personer og firmaer tilknyttet medicinal- og sundhedsområdet. Indmeldelsesproceduren fastlægges af bestyrelsen. Ekstraordinære medlemmer og æresmedlemmer: Selskabet kan optage ekstraordinære medlemmer og udnævne æresmedlemmer. De under stk. 3 og 4 nævnte kan optages eller udnævnes efter motiveret forslag fra bestyrelsen på en generalforsamling såfremt 2/3 af de mødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for. Stk. 6 Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med 1 måneds varsel til udløbet af et regnskabsår. Medlemskab gælder mindst 1 år. Stk. 7 Medlemmer, der er i restance med kontingent for mere end 1 år kan af bestyrelsen slettes som medlem. Fornyet medlemskab forudsætter betaling af kontingentrestancen. Stk. 8 Forslag om eksklusion af et medlem kan fremsættes af bestyrelsen eller af 20 stemmeberettigede medlemmer. Beslutning om eksklusion tages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling efter de samme regler som er fastsat for lovændringer jfr. 11 nedenfor.

3 Side 3 af 7 5 Kontingent Stk. 1 Kontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen for 1 år ad gangen i forbindelse med aflæggelsen af forrige års regnskab. Medlemmer, som er fyldt 70 år, fritages for kontingent fra og med næstfølgende regnskabsår. De i 4, stk. 4 nævnte medlemmer er kontingentfri. Herudover kan bestyrelsen, når særlige forhold taler derfor, indrømme enkelte ordinære medlemmer kontingentfrihed. De i 4 stk. 3 nævnte medlemmer betaler 20 gange det ordinære årlige kontingent. 6 Generalforsamling Stk. 1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes almindeligvis i Århus i 1. halvdel af året. Indkaldelse til generalforsamlingen foretages med mindst 4 ugers varsel med angivelse af tidspunktet og stedet for generalforsamlingen hos medlemmer med e-post adresse, mens øvrige medlemmer må orientere sig om indkaldelsen på selskabets hjemmeside. Dagsordenen offentliggøres på selskabets hjemmeside. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes. Endelig dagsorden offentliggøres på selskabets hjemmeside senest 1 uge, før generalforsamlingen afholdes. Dagsordenen for generalforsamlingenen skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat af forrige generalforsamling 3. Formandens beretning 4. Aflæggelse af revideret regnskab 5. Fremlæggelse af budgetforslag 6. Fastsættelse af kontingent 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen 8. Valg af revisor 9. Behandling af indkomne forslag 10. Eventuelt Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens ledelse og afstemning.

4 Side 4 af 7 Dirigenten vælges efter forslag af bestyrelsen og behøver ikke at være medlem af selskabet. Referatet af generalforsamlingen lægges på selskabets hjemmeside. Stk. 6 Stemmeberettigede på generalforsamlingen er ethvert ordinært medlem samt æresmedlemmer, der tidligere har været ordinære medlemmer af selskabet. Stk. 7 Stemmeafgivelse sker ved håndsoprækning, men skal dog ske skriftligt ved alle valg hvor der er flere kandidater end ledige poster, og i øvrigt når mindst to stemmeberettigede medlemmer kræver det. Stk. 8 Ved valg mellem flere kandidater sker afstemning ved, at der på samme stemmeseddel kan stemmes på så mange kandidater som antallet af ledige pladser. Stk. 9 Alle beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed med mindre andet er fastsat i nærværende love. Stk. 10 Stemmer kan ikke afgives i henhold til fuldmagt. Stk. 11 Under dagsordenens pkt. 12 kan generalforsamlingen ikke træffe beslutninger eller foretage valg.

5 Side 5 af 7 7 Ekstraordinær generalforsamling Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen eller mindst 25 af selskabets stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsender anmodning herom med angivelse af de forslag der ønskes behandlet. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske inden 6 uger fra anmodningens modtagelse og med mindst 2 ugers skriftlig varsel herom til medlemmerne. Indkaldelse til medlemmer med e-post adresse kan ske elektronisk. Dagsordenen for en ekstraordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Behandling af det eller de forslag der har foranlediget den ekstraordinære generalforsamling indkaldt 3. Eventuelt Et forslag, som er forkastet på en ekstraordinær generalforsamling, kan ikke atter bringes frem før næste ordinære generalforsamling.

6 Side 6 af 7 8 Bestyrelsen Stk. 1 Selskabet ledes af en bestyrelse på mellem 8 til 12 medlemmer, valgt af generalforsamlingen der også udpeger formanden og næstformanden mens bestyrelsen selv vælger kasserer og sekretær indenfor sin kreds. Valgperioden er 4 år Formand og næstformand afgår ikke samme år Genvalg kan finde sted Bestyrelsen skal så vidt muligt bestå af medlemmer fra hele Jylland. Bestyrelsen leder selskabets virksomhed, og formanden leder selskabets møder. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 6 Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden på dennes initiativ eller når det begæres af et bestyrelsesmedlem. Stk. 7 Bestyrelsen fører referat af sine møder. Referatet godkendes af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 9 Tegningsregel Stk. 1 Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med bestyrelsesformanden, eller i dennes fravær bestyrelsens næstformand. 10 Udvalg Stk. 1 Generalforsamlingen kan nedsætte udvalg til at varetage særlige opgaver. Valg til sådanne udvalg kan aldrig gælde for mere end 4 år. Genvalg vil kunne finde sted. Sådanne udvalg kan ikke foretage udadgående skridt uden forud at have opnået bestyrelsens godkendelse i hvert enkelt tilfælde.

7 Side 7 af 7 11 Lovændringer Stk. 1 Ændringer i selskabets love kan kun foretages, når ændringerne har været udsendt skriftligt til medlemmerne senest sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, og kræver at mindst halvdelen af de ordinære medlemmer er tilstede samt at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen mødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Opnås der på en generalforsamling 2/3 majoritet for et forslag om en ændring af selskabets love, men uden at et tilstrækkeligt antal medlemmer, jfr. ovenfor, er tilstede, indkalder bestyrelsen inden for 3 måneder til en ekstraordinær generalforsamling hvor forslaget kan vedtages med tilslutning af 2/3 af de fremmødte ordinære medlemmers stemmer. 12 Regnskab og regnskabsår Stk. 1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Selskabets regnskab revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor. Revisoren, der ikke kan være medlem af bestyrelsen, vælges for 3 år ad gangen. Revisoren kan genvælges. Det anførte for revisor gældende er tillige gældende for revisorsuppleanten. 13 Hæftelse Stk. 1 Selskabet hæfter kun for sine forpligtelser med den for selskabet til enhver tid hørende formue. 14 Opløsning Stk. 1 Beslutning om selskabets opløsning kan alene træffes af generalforsamlingen når mindst halvdelen af de ordinære medlemmer er til stede og når 2/3 af de på generalforsamlingen mødte stemmeberettigede medlemmer er for forslaget. Opnås der på en generalforsamling 2/3 majoritet for opløsning af selskabet, men uden at et tilstrækkeligt antal stemmeberettigede medlemmer, jfr. ovenfor, er tilstede, indkalder bestyrelsen inden for 2 måneder til en ekstraordinær generalforsamling hvor opløsning kan besluttes med tilslutning af 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer. I tilfælde af selskabets opløsning tilfalder selskabets eventuelle formue eller likvidationsprovenu et videnskabeligt selskab med almennyttigt formål (i overensstemmelse med selskabets formålsparagraf) her i landet. Bestemmelse herom træffes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling og iværksættes af selskabets likvidator, som vælges af generalforsamlingen.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere