Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans"

Transkript

1 1 af :26 opdateret marts 2004 Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans Nyhedsbrev Generalforsamling Love Bestyrelsen Indmeldelse Medlemsliste Tidligere nyhedsbreve: Januar 2002 Maj 2002 Januar 2003 November 2003 Generalforsamling i DSMMR d Kære medlemmer. Der indkaldes hermed til Generalforsamling i DSMMR Onsdag d. 24.marts 2004 kl Radisson/SAS H. C. Andersens Hotel, Odense Dagsorden: Valg af dirigent Formandens beretning Forelæggelse af revideret regnskab Kontingentfastsættelse Bestyrelsen : Nyvalg af formand og tre øvrige bestyrelsesmedlemmer. Fysiker Max Stubgaard er ikke på valg Revisorer Forslag til forestående møder og kurser Evt. Generalforsamlingen i år vil især være præget af nyvalg til bestyrelsen! Efter generalforsamlingen er der middag for selskabets medlemmer på hotellet.

2 2 af :26 Middagen er sponsoreret af Schering. Tilmelding til middagen senest onsdag d. 10. marts 2003 til: Sekretær Lone Fischer-Hansen: Tlf , eller Anette Edal, person-søger 077, Radiologisk afd., Glostrup. Link: Referat fra Generelforsamlingen 2003 Vedrørende nye medlemmer: Ansøgning om optagelse i Selskabet bedes rettet til Overlæge dr. med. Henri Nielsen Billeddiagnostisk Afdeling Hillerød Sygehus Helsevej Hillerød Tlf: Formand: Kasserer: Sekretær: Bestyrelsen Fysiker Max Stubgaard, Radiologisk Afdeling, Hillerød Sygehus, Helsevej 2, 3400 Hillerød. Tlf Overlæge Kirsten Neergaard, H:S Bispebjerg Hospital, Røntgenafdelingen, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV. Tlf Overlæge Anne-Mette Leffers, H:S Hvidovre Hospital, MR-afdelingen, Afsnit 340, Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre. Tlf Kontaktperson vedr. ind- og udmeldelser:

3 3 af :26 Overlæge Torben Nygaard, Billeddiagnostisk Afdeling, Randers Centralsygehus, Skovlyvej 1, 8900 Randers. Tlf Love for Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans Vedtaget på en stiftende generalforsamling den Selskabets navn er: Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans. Over for udlandet: Danish Society for Magnetic Resonance in Medicine. Dets hjemsted er den til enhver tid fungerende formands adresse. 2. Selskabets formål er at befordre teoretiske og praktiske fremskridt inden for magnetisk resonans, overvejende inden for lægevidenskaben, at afholde videnskabelige møder og at medvirke til videre uddannelse af læger, andre akademikere og øvrige medlemsgrupper. Selskabet stiller sin ekspertise inden for disciplinen medicinsk magnetisk resonans til rådighed for det danske sundhedsvæsen. 3. Selskabet er tilsluttet Dansk Medicinsk Selskab. 4. Som medlemmer kan optages personer, som ved deres faglige virke fremmer selskabets formål. Anmodning om optagelse sendes til bestyrelsen. Dersom bestyrelsen kan anbefale optagelse, underrettes selskabets medlemmer herom. Modtager bestyrelsen ikke skriftlig indsigelse i løbet af 14 dage, er ansøgeren optaget. Kan bestyrelsen ikke anbefale en optagelse, skal anmodningen, hvis den fastholdes, drøftes ved næste generalforsamling, og meddelelse herom skal gives på indkaldelsen. Er efter drøftelse mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer for optagelse, er ansøgeren medlem. Samme fremgangsmåde anvendes, dersom der fremkommer rettidig indsigelse fra medlemsside.

4 4 af :26 Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til sekretæren. Ved kontingentrestance udover et år, sker udmeldelse automatisk. 5. Korresponderende medlemmer kan efter bestyrelsens skøn optages i selskabet. Æresmedlemmer kan efter bestyrelsens forslag udnævnes efter en afstemning på en generalforsamling. 2/3 af de afgivne stemmer skal være for udnævnelsen. 6. Som firmamedlemmer kan optages interesserede virksomheder efter de i 4, stk. 2 ff anførte regler. Firmamedlemmers medarbejdere har ret til at overvære selskabets møder og til at deltage i selskabets kurser. Endvidere kan firmamedlemmer ved selskabets møder få lejlighed til kortvarige demonstrationer af tekniske nyheder og lignende. Firmamedlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen. Firmaansatte, der har opnået personligt medlemskab har samme rettigheder som selskabets øvrige ordinære medlemmer. 7. Selskabets virksomhed ledes af en bestyrelse, bestående af fem medlemmer, herunder en formand og fire ordinære medlemmer. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen afgør, hvem af dens medlemmer, der i formandens forfald skal fungere som viceformand. Der bør tilstræbes en bred faglig repræsentation i bestyrelsen. Valg sker for 2 år, og genvalg for yderligere 2 år kan findes sted. Et medlem, der har siddet i bestyrelsen i 4 år, kan kun nyvælges til bestyrelsen, når der er gået mindst 2 år siden sidste funktionsperiode. Dog kan et medlem, som har siddet i bestyrelsen i 4 år, vælges til formand for 2 år med mulighed for genvalg en gang. En eventuel vakance i bestyrelsen kan bestå indtil førstkommende generalforsamling. Valg foretages af generalforsamlingen. Formanden vælges særskilt blandt de ordinære medlemmer ved almindelig stemmeflerhed på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes ved almindelig stemmeflerhed. Hvert ordinært medlem har ret til at afgive lige så mange stemmer, som der er vakante poster i bestyrelsen, dog højst en stemme per kandidat. Efter formandens forslag vælger bestyrelsen blandt de ordinære bestyrelsesmedlemmer en sekretær og en kasserer. 8. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. Kassereren udarbejder budget og regnskab. Regnskabet revideres af to, på en generalforsamling valgte, revisorer.

5 5 af :26 Genvalg kan finde sted. 9. Bestyrelsen nedsætter eller ophæver udvalg eller arbejdsgrupper til behandling af de forskellige opgaver og fastlægger deres kommissorium. Bestyrelsen afgør, hvilke nationale og internationale foreninger og organisationer, selskabet skal være tilsluttet og udpeger medlemmer til bestyrelser, udvalg eller komiteer. 10. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert forår. Den indvarsles af bestyrelsen med mindst 2 ugers skriftligt varsel med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse af formandens beretning. 3. Meddelelser fra eventuelle udvalg. 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 5. Fastlæggelse af kontingenter. 6. Eventuelt valgt af formand. 7. Eventuelle valg af bestyrelsesmedlemmer. 8. Valg af to revisorer. 9. Eventuelt. 11. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet. Ordinære medlemmer har stemmeret. Sager omfattet af 4, 5 og 7 afgøres som nævnt i de respektive paragraffer. Øvrige sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. I sager vedrørende Dansk Medicinsk Selskab har kun foreningens lægelige medlemmer stemmeret. Afstemningen gennemføres skriftligt, såfremt generalforsamlingens dirigent eller mindst seks tilstedeværende medlemmer ønsker dette. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens (ved generalforsamlinger med formandsvalg: den afgående formands) stemme dobbelt. 12. En ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen efter eget skøn eller dersom mindst 5 medlemmer skriftligt forlanger det og samtidig opgiver forhandlingsemnet. Indkaldelse skal da ske inden 3 uger.

6 6 af :26 En ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig meddelelse, der indeholder dagsorden. Afvikling af en ekstraordinær generalforsamling sker som angivet i Ændringer i lovene kan foretages ved ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger, efter at forslag til lovændring skriftligt er tilstillet medlemmerne ved generalforsamlingens indvarsling. Vedtagelse af lovændringer forudsætter, at mere end halvdelen af selskabets stemmeberettigede medlemmer er til stede ved generalforsamlingen, samt at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt mindre end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, kan spørgsmålet udsættes til en følgende generalforsamling, subsidiært sendes til urafstemning. I begge tilfælde vedtages lovændringer ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed følges fremgangsmåden i Beslutning om selskabets ophævelse kan ske på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Et eventuelt forslag herom skal have været angivet på den udsendte dagsorden. Til forslagets vedtagelse kræves, at over halvdelen af foreningens medlemmer er for forslaget. Er denne betingelse ikke opfyldt, skal forslaget afgøres ved urafstemning blandt alle foreningens medlemmer. Til dets vedtagelse kræves, at over halvdelen af de afgivne stemmer er for ophævelse. I tilfælde af foreningens ophævelse skal selskabets formue tilfalde formål svarende til de i lovens 2 angivne formål. Sep.97 MEDLEMMER PR Agerskov, Kim Alexandersvej Charlottenlund Amersham Health A/S Thomsen, Susanne Slotsmarken Hørsholm Amersham Health A/S Johansen, Anne B. Nørretorp Herning Amtssygehuset i Gentofte Poulsen, Dorthe B. Radiologisk afd Gentofte

7 7 af :26 Amtssygehuset i Gentofte Suntum, Hanne Radiologisk afd Gentofte Amtssygehuset i Gentofte Ramll, Nivedita Radiologisk afd Gentofte Amtssygehuset i Herlev Chabanova, Eliz. Radiologisk Afd Herlev Amtssygehuset Roskilde Helligsøe, Christian Køgevej Roskilde Amtssygehuset Roskilde Nielsen, Hanne Køgevej Roskilde Amtssygehuset Roskilde Gulbæk, Margit Køgevej Roskilde Amtssygehuset Roskilde Mogensen, Pia Køgevej Roskilde Andersen, Britta Liljevej Jerslev J. Andersen, Louise Bach Seggesundvej 10, 1. tv Ålborg Ø. Andersen, Peter Bøgeskov Mågebakken Odense SV Andersen, Ulrich Gjørlingsvej Hellerup

8 8 af :26 Arif, Daria Enggårdsvej 48,1 th 9000 Ålborg Arif, Khalad Enggårdsvej 48,1 th 9000 Ålborg Arlien-Søborg, Peter Stenkløvervej København NV Astra Tech A/S Pedersen, Annette Husby Allé Tåstrup Astra Tech A/S Juul-Hansen, Kirsten Husby Allé Tåstrup Bak, Henrik Islevhusvej 41,1 th 2700 Brønshøj Bak, Lene Hannerupgårdsvej Odense M. Bech, Birthe Højlund Ved Stampedammen Hørsholm Bennicke, Kim Digtervænget Mariager Bergmann, Inge Skovparken Nivå Berthelsen, Anne Kill Strandvejen 218B 2920 Charlottenlund Bitsch, Karen Rath Danas Plads 22,1 th Frederiksberg C Blankholm, Anne Dorte

9 9 af :26 Kristtornvej Århus N Boesen, Lisbeth Tjørnelundsvej Randers Bollinger, Birgit Kathrinevej Hellerup Bonfils, Jytte St. Gråbrødrestræde 8. 1.th Roskilde Borgsmidt, Bente Mågevej Frederikssund Bovin, Jan Norgesgade 36, København S. Broen, Lars Ordrup Jagtvej Charlottenlund Brzost-Andersen, Bczenea Ejegodvej 8 F 4800 Nykøbing F Brøndum, Vibeke Sauntes Vænget Gentofte Buron, Birgitte Marie Due Christiansdal Rødovre Byrckel, Maj-Britt Nytoft 14, Bramdrupdam 6000 Kolding Bülow, Jens Bjørn Egevænget 6 Gadevang 3400 Hillerød Carlsen, Søren Damgaard Haagendrupvej 1 Smidstrup

10 10 af : Gilleleje Centralsygehuset i Næstved Reiter, Camilla Røntgenafdelingen 4700 Næstved Chauhan, Ajay Manohar Skovbrynet 22,1 tv Kolding Christensen, Thorkil Rugmarken Lystrup Christiansen, Anne Pernille Drosselvænget Kokkedal Christiansen, Finn Lesak Gråspurvevej Hjørring Christiansen, Jørgen Vallø Blåmose 39, Hørup Hav 6470 Sydals Christiansen, Susanne Ove Rodes Plads 1, 2.th København Ø. Conrad, Carsten Gunnar V. Lundhøjvej Hjørring Cortsen, Marie Elisabeth Dronningens Tværgade 39,7 tv København K Dam, Mogens Brovænget Virum Danielsen, Else Rubæk Over gaden neden vandet 58, st. th 1414 København K Davidsen, Eydbjørg D. Hegnshusene 131, Brønsparken 2700 Brønshøj

11 11 af :26 Dirksen, Karen-Lisbeth Bay Nøddehøj Holte Drejer, Jens Vandværksvej Nykøbing F Ebling, Annette Hørup Dragsbækvej 23E, st Thisted Edal, Anette Loft Junggreensvej Odense C Egense, Birthe Merethe Dommervænget 32C, 1 tv Roskilde Egund, Niels Bredkær Parkvej Egå Elgaard, Lili Østerstrandallé 3C 8240 Risskov Elingaard-Larsen, Anette Ohrt Tingbakken Herlufmagle Engen, Hanne Klitrenden Hirtshals Espersen, Jakob Busk Byskellet Slagelse Falkenløve, Preben Udlandsboende Fallentin, Eva Marie Brønshøjholms Allé Brønshøj Farah, Abdulkadir Ali Barthsgafe 7, st.tv Århus N.

12 12 af :26 Fiedel, Marianne Sanderhusvej Haslev Fiirgaard, Bente Solagervej 10A 8250 Egå Fog, Inger Follerupvej Fredericia Frederiksen, Jette Lautrup Hyldegårds Tværvej 45, Charlottenlund Friis, Merete Højstrupvej Vanløse Friis, Torben Våbenstedvej Herlev Gammelgaard, Lise Skovmarken 17, Vindum 8850 Bjerringbro Galster, Michael Engstien 4,3 tv Kolding Gelineck, John Oversdal Mårslet Gideon, Peter Havnegade 21,4 tv København K Gregersen, Hans Granvej 28, Hasseris 9000 Ålborg Grindsted, Jacob Juel Dronningens Tværgade 39,7 tv Købenahvn K Guerbet Ankær, Annette H. Sverigesvej 178

13 13 af : Lyngby Gyldensted, Carsten Lindegårdsvej Mårslet Gyldensted, Louise Regenburgsgade 21, 1.th 8000 Århus C. Gyldensted, Merete Fruegade Slagelse GE Medical Systems Thomsen, Jeanne Lundehusvænget Solrød strand H.C. Ørsteds Institut Schaumburg, Kjeld Universitetsparken 5 21 København Ø. Hallam, Dorte Merete Solkrogen Taastrup Hallberg, Lena Strandvej Nykøbing F. Halldorsson, Hilmar Kingosgade 17, st.th Tåstrup Hammer, Pia Sprogøvej Esbjerg V Hansen, Henrik Steen M. Petersborgvænget 4,2 th 3400 Hillerød Hansen, Lene Guldberg Liljevej Esbjerg Ø Hansen, Mette Rodi Dianavej Ålborg

14 14 af :26 Hansen, Tom Troels Skrænten Hjørring Hanson, Lars G. Asnæsgade 1, st. th København N. Harms, Kirsten Skovhusvejen Ugerløse Harees, Leif Østergaard Jacob Knudsensvej Åbyhøj Haunsø, Stig Esbeern Snares vej Rungsted Kyst Hede, Jytte Ladefogedvej Århus N Hellfritzsch, Michel Back Saralystvej Højbjerg Hennild, Vagn Smedievej Hillerød Henriksen, Jens Henrik Fasanhaven Gentofte Henriksen, Ole Himmelkol Rødovre Hermansen, Flemming Birger Spergelvej 2A 8240 Risskov Herning, Gudrun Margrethe Duntzfelts Alle 14, st. tv Hellerup Himmer, Knud Haydnsvej 1

15 15 af : Herning Hjersing, Lis Grønnevej 128B 2830 Virum Holm, Alice Østerbro Holme-Olstrup Hvidovre Hospital, MR-Afd. Klærke, Irene Kettegård Allé Hvidovre Hvidovre Hospital, MR-Afd. Sidaros, Karam Kettegård Allé Hvidovre Hvidovre Hospital, MR-Afd. Markenroth, Karin Kettegård Allé Hvidovre Højgaard, Liselotte Rosenvænget Farum Ilkjær, Lars Bo Ny Munkegde Århus C Ingerman-Nielsen, Margrethe W. Sønder Tranders Bygade Ålborg Ø Jensen, Annette Reimer Købmagergade Næstved Jensen, Claus Verner Drogdensgade 1,3 tv København S Jensen, Jørgen Thorkild Stolpedalsvej Ålborg Jensen, Karl Erik Bygdevej 27

16 16 af : Virum Jensen, Lis Bording Malmmosevej 71A 2830 Virum Jensen, Lise Ingemann Skjoldagervej Gentofte Jensen, Nikolaj Sejersen Rævebakken Vordingborg Jensen, Per Rejnert Teglparken Slagelse Jensen, Ulla Solsiden Veflinge Johannesen, Helle Hjorth Tagensvej 38, 4. tv København N. Johannsen, Anne Mette Buhl Nycomed Amersham A/S Slotsmarken Hørsholm Johansen, Torben Palner Herluf Trolles vej Næstved Jensen, Svend Erik HIS Fællesindkøb Carl Nielsens Allé København Ø Johnsen, Anni H. Frederiksberg Allé 66, Frederiksberg Johnsen, Frederique M. A. Påbølvej 5, Hoven 6880 Tarm Johnsen, Susanne Hammelvej 289, Bøstrup 8870 Langå

17 17 af :26 Jurik, Anne Grethe Bredkær Parkvej Egå Just, Sven R. Lundgren Norddalsvej Holte Juul, Niels Peter Dronning Margrethes vej 12,3 th Roskilde Jæger, Lars St. Bjerggade Vejle Jørgensen, Jørgen Hvedevangen Århus N Jørgensen, Steen Brandt Landlyst Vænge Ishøj Jørgensen, Vinnie T. Norgesgade 35, København S Kaasbøl, Mari-Anne Magnoliavej Frederiksberg Karstoft, Jens Karstoft Bülowsvej 12, st Odense M Kbh. Tandlægehøjskole Eigild Møller Nørre Alle København N Kjær, Lasse Ulrich Furesø Parkvej Virum Klarlund, Mette Rygårdsvænget 4,4 th Hellerup Knudsen, Dorthe Ulrik

18 18 af :26 Kløvervænget 14D 5000 Odense C Knudsen, Lisbet Lomholdt Bostamose Østre Stræde Klampenborg Krabbe, Katja Havnegade 21,4 th 1050 København K Kristensen, Claus Andrup Ordrupvej 59,3 tv 2900 Charlottenlund Langfeldt, Sten Kildegården 12,1 th 8000 Århus C Langkilde, Annika Reynberg Kastanie Alle Allerød Langkjær, Ingeborg Privathospitalet Mølholm Brummersvej Vejle Larsen, Ejnar Ledreborgvej Nørresundby Larsen, Lone Øverødvej 33A 2840 Holte Larsen, Vibeke Andree Virumbakken Virum Larsson, Henrik Bo Wiberg Hvedemarken Espergærde Lauridsen, Kirsten Norup Ravnsbjerg Mark 6 Gjellerup 7400 Herning Laursen, Niels Østergaard Knapstrupvej 35

19 19 af : Brønshøj Leffers, Anne-Mette Kløvervænget Birkerød Lindewald, Helle Niels Andersens vej 9A 2900 Hellerup Lou, Hans C. Keilstruplund Birkerød Lund, Elisabeth Buus Holmevej 24, Vinge Møller, Nr. Vinge 8830 Tjele Lundorf, Erik Skoleparken Beder Madsen, Mads Maribovej Kolding Madsen, Peter Bech Nybanegårdsgade 49,1 tv Århus C Manthorpe, Rolf Vejlesøparken 11,2 th 2840 Holte Mantoni, Margit Yvonne Hjortevangen Charlottenlund Mathiesen, Finn Kristian Dyrehegnet 1, Bredballe 7120 Vejle Ø Mediwest Danmark Jakobsen, Frederik Naverland Glostrup Mensing, Jens Jørgen Møllebyvej 5, Stadil 6980 Tim

20 20 af :26 Miletic, Tomisalv Klokkebakken Århus V Mousten, Allette Solsortevej Mariager Møller, Arne Præstestræde 5, Overby 4583 Sjællands Odde Møller, Jakob Gyvelvej 1A,2 tv Vanløse Neergaard, Kirsten Fortunvej Charlottenlund Nehen, Anna-Marie Hasserishøj Ålborg Nepper-Rasmussen, Hans Jørgen Torpvej Odense S Nielsen, Arne Mariendalsvej 34c st.tv 2000 Frederiksberg Nielsen, Bent Fyrhøjvej Lyngby Nielsen, Edith Vilhelmsborgvænget Beder Nielsen, Ellen B. Odense Universitetshospital MR-afs. Sdr. Boulevard Odense C Nielsen, Henri Bakkedraget Hillerød Nielsen, Henrik Richter Bontmagervej 12

21 21 af : Randers Nielsen, Jens Kellberg Nordahl Griegs Vej Søborg Nielsen, Kristian Raaschou Dalstrøget 87, st. tv Søborg Nielsen, Nina Thrane Hjortevænget Allerød Nielsen, Vivi-Ann Herss Mosevangen Hillerød Noer, Ivan Hovedvejen 11, Kousted 8900 Randers Nygaard, Anne Marie Hvidkløvervej 12, Tune 4000 Roskilde Nygaard, Torben Lillerupvej Rønde Obel, Annette Sivsangervej Brabrand Odense Universitetshospital, MR-Afsnit. Hansen, Marianne L. Radiologisk Afd Odense C. Odense Universitetshospital, MR-AB Kenneth Sørensen Sdr. Boulevard Odense C Olesen, Knud Peter Gøgevænget Hillerød Olsen, Pia Kamstrupvej Rødovre

22 22 af :26 Paulson, Olaf Bjarne Heslegårdsvej Hellerup Pedersen, Bente Vestergaard Venslev Enghavevej Rude Pedersen, Erik Morre Grønfeldvej Risskov Pedersen, Hans Skovsvinget Lyngby Pehar, Bruno H. C. Lumbyes Vej Næstved Petersen, Aqqaluk Manasse K. Kastelsvej 1,4 dør København Ø Petersen, Kitt Mia Falk Udlandsboende Petersen, Susanne Kærsangervænget Langeskov Philips Medico A/S Kurt Nielsen Brendstrupgårdsvej Århus N Pihl, Hanne Effersøe Svanevænget København Ø Pontoppidan, Bente Delfinvej Allerød Poulsen, J.M. Ved Skelbækken Hillerød Povlsen, Jan Plougmann Hovedgaden 7

23 23 af :26 Lime 8544 Mørke Privathospitalet Mølholm Nielsen, Annie Brummersvej Vejle Præstholm, Johannes Skovbrinken Allerød Quistorff, Bjørn Skjoldgårdsvej Charlottenlund Raaschou, Hans Otto Præstebakken Rødovre Rappeport, Eli David Malmøgade 12, 2. th København Ø. Rasch, Henrik Rygaard Kaas Alle Hellerup Rasmussen, Finn Blåmunkevej Risskov Richelsen, Marianne Rørmosevej 17 Tulstrup 3400 Hillerød Ring, Poul Søhuse Bagsværd Rodenberg, Jennifer Christin Tjørnevej 143 Mejdal 7500 Holstebro Rosted, Anna Symfonivej Herlev Rovsing, Hans

24 24 af :26 Ordruphøjvej Chrlottenlund Rygforskningscentret Steen A. Nielsen Lindevej Ringe Sanchez, Jette Østerbæksvej 16, St. Th Odense S. Sandberg, Henrik Isefjordsvej Holbæk Sass, Anton Frugtparken Holbæk Savnik, Anette Hovmarksvej Charlottenlund Schaumburg, Kjeld Universitetsparken 5 H.C. Ørsteds Institut 2100 København Ø Schering A/S Ording, Helle Herstedøstervej postbox Albertslund Schering A/S Anette Sahlholdt Herstedøstervej Albertslund Schering A/S Michael Petersen Kærsangervej Haderslev Sendrup, Linda Kildeportvej 4 Nødebo 3480 Fredensborg Severinsen, Lis Hovgaard Jernaldervej 41C

25 25 af : Århus V Siem-Jørgensen, Peter Midsommervej Silkeborg Siemens A/S Medicotek Borupvang Ballerup Simonsen, Carsten Lergravvej Trige Simonsen, Cheryl Lergravvej Trige Simonsen, Helle Hovedstensvej 11,1 tv Hvidovre Skejby Sygehus Finn T. Jensen Brendstrupgårdsvej MR-Centret 8200 Århus N Skejby Sygehus, MR-Forskningscentret Pedersen, Michael Brendstrupgårdsvej 8200 Århus N Skovgaard, Niels Kajerød Have Birkerød Skriver, Elisabeth Bech Baunegårdsvej Gentofte Stubgaard, Max Gribskovvænget 7, Gadevang 3400 Hillerød Svare, Ulla Maribovej Kolding Søndergaard, Lars

26 26 af :26 Sandviggårdsvej Hillerød Sørensen, Joan Solgaard Kirke Søvej 10A 5792 Årslev Sørensen, Leif Hougård Lerkenfeltvej Ålborg SV. Sørensen, Morten Santax A/S Hestehaven Odense S Sørensen, Peter Grundtvig Hostrups Have 38,4 tv Frederiksberg C Tarnak, Lise Kristoffersvej Ringsted Thomsen, Carsten Valnøddebakken Lyngby Thomsen, Susanne Nycomed Amersham A/S Slotsmarken Høsholm Toft, Peter Bjerre Frydenlund Park Vedbæk Torfing, Katrine Østerbæksvej Odense M Uhre, Poul Vesterbakken Holstebro van Ooy, Marleen Gyldendal Amtssygehuset i Gentofte, Radiologisk Afd Gentofte Vestergaard, Aage Steen Forchammersvej 1, st

27 27 af : Frederiksberg C Videbæk, Henrik Sædding Strandvej Esbjerg V. Wagner, Aase Jagtporten Herlev Weigand, Charlotte Søndergade Nørre Aaby Widding, Alice O. Høyer Birkebakken 67A, Bistrup 3460 Birkerød Wieslander, Steen Bo Keilsruplund Birkerød Zeidler, Dora Gyden Rønde Østergaard, Mikkel Håbets Alle Brønshøj Webmaster: Finn Mathiesen

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 INDHOLD BERETNING 2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 LIDT OM ALBOA I 2013 6 Pensionistfest

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Alt om rekordvalget. Mød DF s første borgmester s. 10. Kanonvalg for DF Ungdom s. 14. Lokalportræt Greve s. 16. 107 år og DF er s. 27. s.

Alt om rekordvalget. Mød DF s første borgmester s. 10. Kanonvalg for DF Ungdom s. 14. Lokalportræt Greve s. 16. 107 år og DF er s. 27. s. Nr. 7 december 2013 17. årgang Alt om rekordvalget s. 4-7 Mød DF s første borgmester s. 10 Lokalportræt Greve s. 16 Kanonvalg for DF Ungdom s. 14 107 år og DF er s. 27 Leder Regeringen på kollisionskurs

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

JernbanefritidJuni 2011 65. Årgang

JernbanefritidJuni 2011 65. Årgang 5 JernbanefritidJuni 2011 65. Årgang DJF Nyt Redaktionsudvalget: John Ravn (ansv.), Finn Christensen og Jørgen Skov Stof til Jernbanefritid: John Ravn, Stenhøjgårdsvej 74, 3460 Birkerød eller DSBFIRST

Læs mere

19. juli 2011. Infofile for Landsforeningen CISV Danmark

19. juli 2011. Infofile for Landsforeningen CISV Danmark 19. juli 2011 Infofile for Landsforeningen CISV Danmark 1 Indhold Indledning... 4 ORGANISATIONEN... 5 STRUKTUR... 6 HOVEDBESTYRELSEN (HB)... 9 DAGLIG LEDELSE (DL)... 10 ARBEJDSGANGE FOR CISV DANMARKS HOVEDBESTYRELSE...

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

maler nyt April 2008 nr. 2 Flere i fagforening i USA Side 6

maler nyt April 2008 nr. 2 Flere i fagforening i USA Side 6 maler nyt April 2008 nr. 2 Flere i fagforening i USA Side 6 Medlemsblad for Malernes Fagforening i Storkøbenhavn Indhold Ansvarshavende redaktør: Steen Harup Redaktionsudvalg: Steen Harup og Bo Rosschou

Læs mere

IT og Telekommunikation

IT og Telekommunikation FORMANDSBLADET 6 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 6 december 2014 DFF som en del af AJOUR Ny teknologi brug også hovedet Teknik og sunde værdier giver overskud TEMA: IT og Telekommunikation

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

SAGA. Thomsen. ; Nielsen & Skolen på Islands Brygge Fælleslokalet i bygning 5, L sal Artillerivej 57, 2300 København S. Runddelt den 15.

SAGA. Thomsen. ; Nielsen & Skolen på Islands Brygge Fælleslokalet i bygning 5, L sal Artillerivej 57, 2300 København S. Runddelt den 15. FAX ; Nielsen & SAGA G Runddelt den 15. maj 2012 Til beboerne i Saga G GENERALFORSAMLING EVENTUEL STIFTELSE AF ANDELSBOLIGFORENING Lejerne er i brev af 15. marts 2012 blevet tilbud at købe ejendommen på

Læs mere

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1994

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1994 STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1994 1 2 Indhold side Fondens styrelse og administration 4 Beretning fra bestyrelsen 9 Beretning fra De billedkunstneriske udvalg Udsmykningsudvalget

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Den Lille Grønne. Egmont Højskolens Elevforening juni 2015

Den Lille Grønne. Egmont Højskolens Elevforening juni 2015 Den Lille Grønne Egmont Højskolens Elevforening juni 2015 CONTENTS Sommerhilsen fra skaldepanden... 3 Siden sidst... 7 Politiske diskussioner på solskinsøen... 9 Har det nogen virkning at træne fysisk,

Læs mere

jørgen lilholm petersen, rådg. ingeniør- og konsulentfirma aps tqrvet 6, dk-41 00 ringsted, tlf.03 61 63 23, telefax 03 61 94 89

jørgen lilholm petersen, rådg. ingeniør- og konsulentfirma aps tqrvet 6, dk-41 00 ringsted, tlf.03 61 63 23, telefax 03 61 94 89 jørgen lilholm petersen, rådg. ingeniør- og konsulentfirma aps tqrvet 6, dk-41 00 ringsted, tlf.03 61 63 23, telefax 03 61 94 89 Ringsted, april1988 Ny firmaadresse. Det er nu -6 år, - 8 atletikstadions

Læs mere

Nimtofte og Omegns Fjernvarme Forsyning A.m.b.a.

Nimtofte og Omegns Fjernvarme Forsyning A.m.b.a. Nimtofte og Omegns Fjernvarme Forsyning A.m.b.a. Projekt for tilslutnings- og forblivelsespligt. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og tilslutningsbekendtgørelsen 28. oktober 2014 Revideret 11. december

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub Vedtægter for Dansk Retriever Klub 1 INDHOLD 1 Navn og hjemsted...side 3 2 Organisation...side 3 3 Klubbens formål...side 3 4 Avlsarbejde...side 4 5 Medlemsskab...side 4 6 Kontingent...side 4 7 Stemmeret

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere