Rosenholm Dagcenter. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Byggeprogram

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rosenholm Dagcenter. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Byggeprogram"

Transkript

1 Rosenholm Dagcenter Byggeprogram Af den

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Projektets baggrund side Indledning 1.2 Byggeprogrammets formål 1.3 Byggeopgaven 1.4 Arkitektur 1.5 Byggeriets kvalitet 2. Organisation side Bygherre 2.2 Bygherrerådgiver 2.3 Brugere 2.4 Byggeudvalg 2.5 Arbejdsfordeling og ansvar 2.6 Projektgruppe 3. Byggegrunden side Byggegrunden 3.2 Lokalplan 3.3 Disponering af byggegrunden 3.4 Adgangsforhold 3.5 P-pladsforhold 3.5 Forsyningsmæssige forhold 4. Forundersøgelser side 5 5. Projektet side Projektets omfang og indhold 5.2 Projektsammenhænge 5.3 Rumprogram 5.4 Rumskemaer 6. Økonomi side Projektøkonomi 6.2 Skønnede brutto- og nettoanlægsudgifter 7. Udbudsform side9 7.1 Udbud af rådgiverydelsen 7.2 Udbud af byggeopgaven 7.3 Tildelingskriterie 8. Hovedtidsplan side Bilag: 1

3 1. Projektets baggrund 1.1 Indledning I forbindelse med budgetkonferencen og senere byrådsbehandling den 11. oktober 2011 er der truffet beslutning om etablering af et dagcenter i tilknytning til Rosenholm. 1.2 Byggeprogrammets formål Byggeprogrammet danner basis for projektets omfang, indhold, økonomi og tidsplan, og er således grundlaget for det videre arbejde med byggeriet, herunder udarbejdelse af projektet samt afholdelse af udbud og licitation. Nærværende byggeprogram er udarbejdet i samarbejde mellem Rosenholm, Handicap og psykiatri, Hjælpemidler og specialrådgivning og Kommunale Ejendomme. Målgruppen er som udgangspunkt Rosenholms brugere, dog mulighed for hjemmeboende. Det forventes at brugere vil benytte dagtilbuddet hver dag. Det forventes, at dagtilbuddet skal være fleksibelt i forhold til hvornår der mødes ind. Brugeren skal kunne komme hjem i egen bolig og hvile efter behov. Samvær og aktivitet er hovedformålet. 1.3 Byggeopgaven Byggeprogrammet omhandler et nyt dagcenter på ca. 380 m2 i tilknytning til det igangværende byggeri. Det igangværende byggeri er en udvidelse af det eksisterende Rosenholm fra 26 til 38 pladser. Byggeriet forventes ibrugtaget februar Arkitektur Projektet skal samlet fremstå med én klar arkitektonisk karakter og bearbejdning, og det arkitektoniske udtryk skal signalere åbenhed, tilgængelighed og funktionalitet. Dagcentret må gerne have sit eget arkitektoniske særpræg set i forhold til det øvrige Rosenholm. 1.5 Byggeriets kvalitet Der ønskes et byggeri af god kvalitet, således at byggeriet også i fremtiden bevarer sin værdi. I materialevalg og håndværksmæssig udførelse skal projektet være gedigent og udtrykke arkitektonisk høj kvalitet. I forbindelse med disponeringen af byggeriet og ved valg af materialer skal der lægges stor vægt på, at drifts- og vedligeholdelsesudgifter begrænses mest muligt. Byggeriet skal bygge på bæredygtige principper for udnyttelse af passivvarme og naturlig ventilation. I et nutidigt formsprog, og i konstruktion og materialevalg skal følgende derfor prioriteres højt: - Indeklima - Lydforhold - Lav miljøbelastning - Lang levetid - Lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 2

4 Følgende delelementer skal der tages hensyn til: Lyse og venlige lokaler med optimale dagslysforhold. God udluftning Ingen trækgener Solafskærmning efter behov Handicapvenligt byggeri 2. Organisation 2.1 Bygherre Kontaktperson: Jens Bech Vestergaard tlf Bygherrerådgiver Kommunale Ejendomme, Herning Kommune Kontaktperson Ingelise Thune, tlf Brugere Rosenholm Kontaktperson: Mona Herskind, tlf Byggeudvalg til udarbejdelse af byggeprogram Til udarbejdelse af nærværende byggeprogram har følgende gruppe været nedsat: Styregruppen: Jens Bech Vestergaard, projektleder SSB Nete Tokkesdal, områdeleder Handicap og Psykiatri Kirsten Andersen, afdelingsleder Kommunale Ejendomme, Herning Kommune. Ingelise Thune, bygherrerådgiver, Kommunale Ejendomme, Herning Kommune Arbejdsgruppen: Jens Bech Vestergaard, projektleder SSB Mona Herskind, centerleder på Rosenholm Nete Tokkesdal, områdeleder Handicap og Psykiatri Karen Hjort, souschef, Rosenholm Lisbeth Gunnarsen, arbejdsmiljørepræsentant, Rosenholm Kirsten Fugl Mattiassen, Hjælpemidler og Specialrådgivning Ingelise Thune, bygherrerådgiver, Kommunale Ejendomme, Herning Kommune 2.5 Arbejdsfordeling og ansvar I henhold til Herning Kommunes byggestyringsregler af november 2001 for Herning Kommune påhviler det fagforvaltningen at påse, at alle nødvendige myndighedsgodkendelser foreligger samt at anlægsbevillingen ikke overskrides. Fagforvaltningen har med assistance fra Kommunale Ejendomme ansvaret for gennemførelse af byggeprogramfasen. Kommunale Ejendomme har med assistance fra fagforvaltningen ansvaret for udarbejdelse af byggeprogram, udbud, kontrahering samt gennemførelse af byggeriet. 3

5 2.6 Projektgruppe til det videre forløb Til udarbejdelse af projektmateriale med arkitekt foreslås nedsat følgende arbejdsgruppe: Arbejdsgruppen: Jens Bech Vestergaard, projektleder SSB Mona Herskind, centerleder på Rosenholm Nete Tokkesdal, områdeleder Handicap og Psykiatri Karen Hjort, souschef, Rosenholm Lisbeth Gunnarsen, arbejdsmiljørepræsentant, Rosenholm Kirsten Fugl Mattiassen, Hjælpemidler og Specialrådgivning Ingelise Thune, bygherrerådgiver, Kommunale Ejendomme, Herning Kommune 3. Byggegrunden 3.1 Byggegrunden Dagcentret skal have sin egen matrikel. Matrikelnummer: - Vej/gade: Rosenholmvej, Tjørring By: 7400 Herning Kommune: Herning Kommune Ejer: Herning Kommune Grundareal: Ca m 2 Bebyggelsesprocenten: 25 % (Jf. lokalplan max. 40%) 3.2 Lokalplan Lokalplan nr. 41.B10.1 er gældende for området. Lokalplanområdet er delt i 4 delområder. I delområde II, zone 2 er gældende, at bebyggelsesprocenten højst må være 40 %, etageantal højst 2 og bygningshøjden højst 8,5 m. Byggeriet vil ikke på nogen af punkterne give anledning til lokalplanmæssige ændringer eller dispensationer. 3.3 Disponering af byggegrunden Grunden skal disponeres under hensyntagen til det i lokalplanen viste byggeområde og de påbudte byggelinier skal respekteres. Fællesarealet mellem boliger og dagcenter skal forsynes med stier der binder boliger og dagcenter sammen. Jf. bilag fra forvaltningen ønskes et grundstykke på 1500 m 2 beliggende mod det eksisterende Rosenholm og langs Rosenholmvej (35). Det betyder at der er disponeret et jordstykke til en evt. udvidelse af det eksisterende Rosenholm mod nordøst. Parkeringspladser til Dagcentret ønskes placeret i tilknytning til det eksisterende Rosenholms parkeringspladser. Dagcentret med facade langs Rosenholmvej (35) og friarealer mod nordøst. 3.4 Adgangsforhold Adgangen til byggegrunden sker fra Rosenholmvej. 3.5 P-pladsforhold Ved evt. krav om yderligere p-plaser udløst af byggeriet etableres 1 p-plads pr. 50 m 2 nybygget bruttoareal. 4

6 3.6 Forsyningsmæssige forhold Målsætningen er, at alle ressourcer i form af vand, varme og energi udnyttes på den mest optimale og hensigtsmæssige måde. Udstyr og komponenter skal derfor vælges ud fra hensynet om lavest muligt energi- og ressourceforbrug, og ventilationsanlæg skal forsynes med effektive varmegenvindingssystemer til udnyttelse af energiindholdet fra luft som udledes fra bygningerne. Opvarmning: Brugsvand: Elforsyning: Afløb: Telefon: EnergiMidt, Herning HerningVand, Herning EnergiMidt, Herning HerningVand, Herning Kommune TDC 4. Forundersøgelser Følgende forundersøgelse skal foretages inden projektering og udførelse af byggeopgaven igangsættes: Arkæologiske undersøgelser, foretages under projekteringen. Geotekniske undersøgelser, foretages når situationsplanen er udarbejdet. 5. Projektet 5.1 Byggeriets omfang og indhold Dagcentret skal indeholde et centralt placeret aktivitetskøkken og 3 basisrum på ca m 2. Brugerne kan som udgangspunkt høre til et bestemt basisrum, da gruppen af bruger ikke er særlig fleksible. Ved basisrummene skal placeres yderligere 2 rum til afskærmning med visuelt kik. Et snoezelrum og toiletter til bruger og personale. Dele af væggene mellem det centrale aktivitetskøkken og to af basisrummene kan være skyde/foldevægge som gør det muligt at åbne når behovet opstår. Området kan dermed ændre karakter til en cafe Rosen Udearealer indrettes til aktiviteter. Der ønskes områder med fast belægning og overdækkede arealer. Personalet på dagcentret er dels personale der møder ind på dagcentret, og dels personale fra Rosenholm. Arbejdsforhold omkring køling og opvarmning af mad vil foregå sammen med brugerne i aktivitetskøkkenet. 5.2 Projektsammenhænge Dagcentret skal være en selvstændig enhed. Dagcentret har dels sit eget personale og dels personale fra det øvrige Rosenholm. Der skal være stiforbindelse fra Rosenholm til Dagcentret. Personaleforhold omkring bad tilgodeses i det nuværende Roseholm. 5

7 5.3 Rumprogram Rumnr. Rumbetegnelse Nettoreal Antal I alt Bemærkninger nettoareal 01 Centralt aktivitetskøkken 39 m m 2 Inkl. lille spiseplads 02 Depot t/køkken 4 m m 2 03 Basisrum m m 2 Inkl. depotskabe 04 Basisrum m m 2 Inkl. depotskabe 05 Basisrum m m 2 Inkl. depotskabe 06 Snoezelrum 32 m m 2 Sanseoplevelser 07 Rum afskærmet 8 m m 2 Afskærmet fra basis 08 Rum afskærmet 8 m m 2 Afskærmet fra basis 09 Brugertoilet 12 m m 2 Meget pleje 10 Brugertoilet 10 m m 2 Delvis pleje 11 Brugertoilet 5 m m 2 Handicaptoilet 12 Personaletoilet 4 m m 2 Forrum/toilet 13 Garderobe niche 8 m m 2 Bruger 14 Kontor 20 m m 2 3 arbejdspladser 15 Rengørings- vaskerum 15 m m 2 Inkl. vask/tørre 16 Depotrum 4 m m 2 Til div. 17 Udstyrsniche 4 m m 2 Til kørestole+vare Nettoareal i alt 254 m 2 Bruttoareal i alt 380 m Rumskemaer Rumbetegnelse generelt: Beskriver funktionen af rummet Antal: Beskriver hvor mange rum der er med den funktion Gulve: Linoleumsgulve/træfodliste, skridsikker vinyl/vinylopkant. Skridsikker klinker/sokkelklinke. Nedfældet måtter ved alle indgange. Alle overgange skal så vidt det er muligt udføres uden bundskinner, og ellers så lidt som det er muligt jf. handicapregler. Vægge: Robuste malede vægge der tåler mindre stød. Udadgående hjørner og gangvægge skal beskyttes mod stød. Ingen vægge må udføres med mindre end 2 lag gips, hvis det er lette vægge. Enkelte vægge kunne udføres i finer eller Rumnummer generelt: Beskriver rum-nummeret Opholdsinterval for person/personer: Hvor lang tid der påregnes ophold i de enkelte rum, og hvor mange personer der er i rummet. Skabe: Skabe skal være i en god kvalitet mindst som HTH`s med højstyrkelaminat på låger. Overskabe skal gå til loft. Håndtørre: Personaletoiletter. Papirholder: Brugertoiletter. Sæbe og spritdispenser: Ved alle håndvaske. Hårde hvidevarer: I en kvalitet der er egnet til institutionsbrug. Der skal påregnes brug flere gange daglig af alle hårde hvidevare. 6

8 som blank mur for at skabe miljø og give svagtseende mulighed for at orienter sig i bygningen. Træbeton i fin udgave, gips akustik eller anden akustik plade med skjult opsætning. Indvendige døre: Malede/finerdøre til samtlige rum skal have en bredde der betyder at en plejeseng skal kunne komme igennem. Døren skal kunne være let at betjene og der skal være automatik på alle døre i fælles gangarealer. Alle fælles adgangsdøre skal være med ABDL anlæg og kunne stå åben. Yderdøre og vindfangsdører skal være automatiske skydedøre. Dørstop, greb, skilte og andet besætning i massiv rustfri stål. Greb skal være handicapegnet. Der skal være kodelås i alle dørgreb, med udtagelse af døre til toilet som skal være med rød/grøn betegnelse. Lyd og akustik generelt: Lydisolation til naborum: Se øvrige skema. Enkelte rum skal kunne adskilles lydmæssigt fra de øvrige rum, det er noteret særskilt. Der skal i disse rum kunne føres en normal samtale uden det kan høres i det tilstødende rum. Elinstallationer generelt: Arbejdsstationer: Antal er angivet i de enkelte rum. En arbejdsstation er beskrevet i IT`s vejledning. Stikkontakter 230V: Ved alle døre og på alle vægge. Er angivet i de enkelte rum. Lampeudtag: Angivet i de enkelte rum, Belysning generelt: Fast armatur: Fast armaturer er planforsinkede i loftet, og det er vigtigt at armaturerne er driftssikre og er lette at udskifte. Skal overholdt BAR s anbefalinger: Min. 100 lux i toiletter, med udtagelse af behandlingsrum 200 lux i møderum og funktioner hos den enkelte beboer. 500 lux i kontorrum og køkkener. Lysdæmpning: angivet i de enkelte rum. Regelmæssighed: angivet i de enkelte rum. Sær-installationer generelt: Alarmer: Der skal være alarmanlæg i hele bygningen. Teleslyngeanlæg: I alle primære rum. Højtaleranlæg: Der er kablet til alle primære rum. Antennestik: I alle primære rum. Telefonstik: I alle primære rum. Der skal installeres et komplet 7

9 placeringer skal aftales med bygherren. Væglamper: Angivet i de enkelte rum, placeringer skal aftales med bygherren. Udv. belysning: På parkeringsarealer, stier, ved indgange og overdækkede områder. El-stik og udv. vandhane. Gulvafløb: Angivet i de enkelte rum WC: angivet i de enkelte rum, er et almindeligt toilet i normal højde. Håndvask: angivet i de enkelte rum. Håndvaske til personale er almindelige håndvaske øvrige er handicaphåndvaske. Udslagsvask: angivet i de enkelte rum. Armatur: Angivet i de enkelte rum. kaldeanlæg med deck telefoner. Der skal være tomrør til alle primær rum fra krydsfeltet, således der efterfølgende kan installeres enheder som er koblet op på netværket. Rumtemperatur dim.: Som udgangspunkt 25 gr. i primære rum jf. At vejledningen. For ventilationsanlægget gælder det overordnet at der skal tages alle nødvendige hensyn for at udgå trækgener. Det betyder at indblæsning er med opvarmet luft. Indeklima er vigtigt af hensyn til de kommende brugere. 8

10 Centralt aktivitetskøkken hvor bruger og 01 personale laver mad og kan spise i en mindre gruppe. 1 Dagtimer for 2 personale og 4 bruger Gulv: Skabe: 1 grydeskab og 6 skuffeskabe. Væg: Fliser fra gulv til u.k. overskabe. Papirholder: Ja Hårde hvidevarer: 4 kogeplader, 1 ovn, 2 køleskab, fryser, mikroovn og opvaskemaskine. Lydisolation til naborum: Arbejdsstation: 1 stk. Stikkontakter 230V: Mange kontakter. Væglampeudtag: Udtag til pendel: Ved spisebord Lysdæmpning: Ja Regelmæssighed: Tænd/sluk Teleslyngeanlæg: Ja Højtaleranlæg: Antennestik: Ja Telefonstik: Ja Vask: 2 køkkenvaske og en håndvask Spejl: WC: Bruser: Gulvafløb: Armatur: Køkkenarmatur og berøringsfri armatur med sensor ved håndvask. Beskrivelse af størrelsen på køkkenet: Hæve/sænkeborde, et mobilt bord med hæve/sænke funktion. Rumtemperatur dim.: 25 gr. Emfang: Over kogeplader. 9

11 Depot til aktivitetskøkken 02 1 Kortvarigt ophold Gulv: Skabe: Dobbeltskab og hylder på de resterende Væg: vægge. Håndtørre: Hårde hvidevarer: Lydisolation til naborum: Stikkontakter 230V: Væglampeudtag: Udtag til pendel: Vask: Spejl: WC: Bruser: Gulvafløb: Armatur: Gulvvarme: Lysdæmpning: Regelmæssighed: Pir- bevægelighed Alarmer: Teleslyngeanlæg: Højtaleranlæg: Antennestik: Telefonstik: Rumtemperatur dim.: 22 gr. 10

12 Basisrum hvor en gruppe bruger har base når de 03, 04, 05 er i dagcentret. 3 Dagtimer for 10 personer. Gulv: Skabe: 2 dobbeltskab til div. materialer. Væg: Papirholder: Ja Hårde hvidevarer: Lydisolation til naborum: Ja Stikkontakter 230V: Væglampeudtag: 2 stk. Udtag til pendel: 2 stk. Arbejdsstationer: 1 stk. Stik til projektor i loft: Ja Lysdæmpning: Ja Regelmæssighed. Tænd/sluk Teleslyngeanlæg: Ja Højtaleranlæg: Ja Antennestik: Ja Telefonstik: Ja Vask: Håndvask. Spejl: WC: Bruser: Gulvafløb: Armatur: Berøringsfri med sensor Gulvvarme: Rumtemperatur dim.: 25 gr. Emfang: 11

13 Snoezelrum for flere bruger som ønsker 06 sanselige oplevelser. 1 Periodisk ophold for flere personer. Gulv: Lys glat flade Skabe: Væg: Lyse glatte flader Papirholder: Lys glat flade Hårde hvidevarer: Lydisolation til naborum: Ja Stikkontakter 230V: Væglampeudtag: 2 stk. Udtag til pendel: 2 stk. Stik til projektor: Ja Mørklægning af rummet: Ja Vask: Spejl: WC: Bruser: Gulvafløb: Armatur: Gulvvarme: Rummet ønskes forsynet med et ovenlys med mulighed for mørklægning. Rumdækkende lift inkl. motor., skal være mindst mulig synlig. Lysdæmpning: Ja Regelmæssighed. Tænd/sluk Teleslyngeanlæg: Ja Højtaleranlæg: Ja Antennestik: Ja Telefonstik: Rumtemperatur dim.: 25 gr. Emfang: 12

14 Afskærmningsrum hvor en bruger kan trække 07 og 08 sig tilbage til. 2 Dagtimer for 1-2 personer. Gulv: Skabe: Væg: Papirholder: Hårde hvidevarer: Lydisolation til naborum: Ja Stikkontakter 230V: Væglampeudtag: 1 stk. Udtag til pendel: 1 stk. Arbejdsstation: 1 stk. Vask: Spejl: WC: Bruser: Gulvafløb: Armatur: Gulvvarme: Lysdæmpning: Ja Regelmæssighed. Tænd/sluk Teleslyngeanlæg: Ja Højtaleranlæg: Antennestik: Ja Telefonstik: Rumtemperatur dim.: 25 gr. 13

15 Brugertoilet stor, her skal der tages højde for 09 alle tænkelige funktioner i forhold til brugen af et toilet i lignende dagcentre. 1 Kort varigt ophold for en bruger med to hjælpere. Gulv: Vinyl, skridsikker. Skabe: Dobbelt hyldeskab med hyldeplads til Væg: hver brugers personlige behov der er tilknyttet dette toilet. Der ønskes adgang fra gang til skab for opfyldning af div. plejeartikler. Papirholder: Ja Hårde hvidevarer: Lydisolation til naborum: Ja Stikkontakter 230V: Væglampeudtag: 1 stk. over spejl Udtag til pendel: Vask: Håndvask, justerbar med el. Spejl: Ja WC: Alm. toilet med armstøtter. Bruser: Ja med 2m slange. Gulvafløb: Ja med skyl af afløb. Armatur: Berøringsfri armatur med sensor. Gulvvarme: Ja Personalebeskrivelse over alle tænkelige funktioner i rummet. Der er rumdækkende lift med skinner, oplader og motor. Lysdæmpning: Regelmæssighed. Tænd/sluk Alarmer: Teleslyngeanlæg: Højtaleranlæg: Antennestik: Telefonstik: Rumtemperatur dim.: 25 gr. Emfang: 14

16 Brugertoilet mellem, her skal der tages højde 10 for normale funktioner i forhold til brugen af et toilet i lignende dagcentre. 1 Kort varigt ophold for en bruger med to hjælpere. Gulv: Vinyl, skridsikker. Skabe: Dobbelt hyldeskab med hyldeplads til Væg: hver brugers personlige behov der er tilknyttet dette toilet. Der skal være adgang fra gang til skab for opfyldning af personlige plejeartikler. Papirholder: Ja Hårde hvidevarer: Lydisolation til naborum: Ja Stikkontakter 230V: elstik ved toilet. Væglampeudtag: 1 stk. over spejl Udtag til pendel: Vask: Håndvask, justerbar med el. Spejl: Ja WC: Alm. toilet med armstøtter. Bruser: Ja med 2 m slange. Gulvafløb: Ja Armatur: Berøringsfri armatur med sensor. Gulvvarme: Ja Der er rumdækkende lift, oplader og motor med i rummet. Lysdæmpning: Regelmæssighed. Tænd/sluk Alarmer: Teleslyngeanlæg: Højtaleranlæg: Antennestik: Telefonstik: Rumtemperatur dim.: 25 gr. Emfang: 15

17 Brugertoilet alm. handicaptoilet 1l 1 Kort varigt ophold for en bruger med en hjælpere. Gulv: Vinyl Skabe: Hyldeskab til toiletpapir og div. Væg: brugsmidler i forbindelse med HC toilettets funktion. Der skal være adgang til skabet fra gangen. Papirholder: Ja Hårde hvidevarer: Lydisolation til naborum: Ja Stikkontakter 230V: elstik v/toilet. Væglampeudtag: 1 stk. over spejl Udtag til pendel: Vask: Håndvask justerbar med el. Spejl: Ja WC: Alm. toilet med armstøtter. Bruser: Gulvafløb: Ja Armatur: Berøringsfri armatur med sensor. Gulvvarme: Ja Lysdæmpning: Regelmæssighed. Tænd/sluk Alarmer: Teleslyngeanlæg: Højtaleranlæg: Antennestik: Telefonstik: Rumtemperatur dim.: 25 gr. Emfang: 16

18 Forrum og personaletoilet 12 1 Kort varigt ophold Gulv: Vinyl Skabe: Lille skab til toiletpapir og div. Væg: brugsmidler i forbindelse med toilettets funktion. Håndtørre: Ja Hårde hvidevarer: Lydisolation til naborum: Ja Stikkontakter 230V: Elstik v/toilet Væglampeudtag: 1 stk. over spejl Udtag til pendel: Vask: Håndvask. Spejl: Ja WC: Ja Bruser: Gulvafløb: Armatur: Berøringsfri armatur med sensor. Gulvvarme: I forrum skal placeres 16 personaletaskeskabe, en garderobestang og en hylde til sko. Lysdæmpning: Regelmæssighed. Pir - bevægelighed Alarmer: Teleslyngeanlæg: Højtaleranlæg: Antennestik: Telefonstik: Rumtemperatur dim.: 22 gr. Emfang: 17

19 Garderobeniche ved indgang til overtøj til 13 brugerne. 1 Kort varigt ophold Gulv: Skabe: Garderoberum til hver bruger Væg: Papirholder: Hårde hvidevarer: Lydisolation til naborum: Stikkontakter 230V: Væglampeudtag: Udtag til pendel: Vask: Spejl: Ja WC: Bruser: Gulvafløb: Armatur: Gulvvarme: Lysdæmpning: Regelmæssighed: Tænd/sluk Alarmer: Teleslyngeanlæg: Højtaleranlæg: Antennestik: Telefonstik: Rumtemperatur dim.: 22 gr. Emfang: 18

20 Kontor til en teamleder og to medarbejder Ophold i dagtimer for en teamleder og to medarbejder. Gulv: Skabe: Væg: Papirholder: Hårde hvidevarer: Lydisolation til naborum: Ja Stikkontakter 230V: Væglampeudtag: Udtag til pendel: 1 stk. Arbejdspladser: 3 stk. Vask: Spejl: WC: Bruser: Gulvafløb: Armatur: Gulvvarme: Teamleder med eget skrivebord samt 2 flydende arbejdspladser med PC som kan bruges af flere ansatte. Reoler til arbejdspladsen. Lysdæmpning: Regelmæssighed. Tænd/sluk Alarmer: Teleslyngeanlæg: Højtaleranlæg: Antennestik: Telefonstik: 3 stk. Rumtemperatur dim.: 22 gr. Emfang: 19

21 Rengørings- og vaskerum Kort varigt ophold. Gulv: Vinyl Skabe: Dobbeltskab til rengøring Væg: Vaskbare vægge. Papirholder: Ja Hårde hvidevarer: Vaskemaskine og tørretumbler Lydisolation til naborum: Lyden af vaskemaskine må ikke kunne høres i primært rum. Stikkontakter 230V: Om nødvendig til vaskmaskine og tørretumbler. Væglampeudtag: Udtag til pendel: Vask: Udslagsvask og køkkenvask. Spejl: WC: Bruser: Gulvafløb: Armatur: Høj armatur til udslagsvask og køkkenvask. Lysdæmpning: Regelmæssighed. Pir -bevægelighed Alarmer: Teleslyngeanlæg: Højtaleranlæg: Antennestik: Telefonstik: Rumtemperatur dim.: 22 gr. Emfang: Der skal være et bord til sammenlægning af linned. Der skal være plads til rengøringsvogn, støvsuger og gulvvasker. 20

22 Depotrum til div Kort varigt ophold. Gulv: Skabe: Dobbeltskab og hylder på resterende Væg: vægge. Papirholder: Hårde hvidevarer: Lydisolation til naborum: Stikkontakter 230V: Væglampeudtag: Udtag til pendel: Vask: Spejl: WC: Bruser: Gulvafløb: Armatur: Gulvvarme: Lysdæmpning: Regelmæssighed. Pir -bevægelighed Alarmer: Teleslyngeanlæg: Højtaleranlæg: Antennestik: Telefonstik: Rumtemperatur dim.: 22 gr. Emfang: 21

23 Udstyrsniche Kort varigt ophold. Gulv: Skabe: Væg: Papirholder: Hårde hvidevarer: Lydisolation til naborum: Stikkontakter 230V: Væglampeudtag: Udtag til pendel: Vask: Spejl: WC: Bruser: Gulvafløb: Armatur: Gulvvarme: Der skal være plads til ca. 3 kørestole som bruger har brugt i forbindelse med flytning fra eget hjem til dagcentret. Lysdæmpning: Regelmæssighed. Tænd/sluk Alarmer: Teleslyngeanlæg: Højtaleranlæg: Antennestik: Telefonstik: Rumtemperatur dim.: 22 gr. 22

24 6. Økonomi 6.1 Projektøkonomi Samtlige udgifter i forbindelse med byggeriet skal rummes indenfor den økonomiske ramme på ,- kr. ekskl. moms. 6.2 Skønnede brutto- og nettoanlægsudgifter I den økonomiske ramme skal håndværkerudgifterne og samtlige omkostninger, herunder rådgivning, vedrørende byggeriet være indeholdt. Omkostninger som er indeholdt i anlægsomkostninger. Grundkøbesum Kloakbidrag Tilslutningsafgifter EL Tilslutningsafgifter vand Tilslutningsafgifter varme Fiberkabel til teknikrum Håndværkerudgifter 380 m2 Uforudseelige udgifter Udtørring, vinterforanstaltninger, byggestrøm Forundersøgelser af Herning museum Forundersøgelser til geoteknikker Landinspektør afsætning og udmatrikulering Honorar til arkitekter og ingeniør Udlæg til tryk og kopier Energimærkning Forsikring Inventar jf. forvaltningen afsættes kr. Anlægsudgifter total Udbudsform 7.1 Udbud af rådgiverydelsen Rådgiverydelsen for nærværende byggeri forventes ikke at overstige ,- kr. og skal derfor i henhold til tilbudsloven ikke udbydes. Herning Kommune udarbejder rådgiveraftale for teknisk rådgivning med Arkitektfirmaet C. Bødtker, og overdrages den videre rådgivning vedrørende projektets gennemførelse. Arkitektfirmaet C. Bødtker udarbejder skitseforslag og udbudsmateriale fra 8. februar Udbud af byggeopgaven Byggeriet foreslås udbudt som indbudt licitation i hovedentreprise. Kommunale Ejendomme kommer med et forslag til forvaltningen. 7.3 Tildelingskriterie Tildelingskriteriet foreslås at være det billigste tilbud. 23

25 8. Hovedtidsplan Udarbejdelse af byggeprogram Jan 2012 Udarbejdelse af skitseforslag fra Feb 2012 Politisk behandling af byggeprogram SOS Politisk behandling af byggeprogram - Økonomiudvalg Politisk behandling af byggeprogram - Byråd Udarbejdelse af udbudsmateriale Mar 2012 Udbud af byggeopgaven i 3 uger April 2012 Licitation Maj 2012 Orientering vedr. licitationsresultat i SOS den 9. Maj. Maj 2012 Kontraktskrivning inden sommerferien Juni 2012 Opstart byggeri Juli 2012 Aflevering af det samlede byggeri Jan 2013 Ibrugtagning Feb 2013 Aflevering af udvendige arbejder Mar Bilag vedlagt byggeprogram: Bilag 1, rumdiagram af Bilag 2, forvaltningens bilag vedligges til den ønskede grund af

Herningsholmskolen Tilbygning. Center for Børn og Læring Herning Kommune. Byggeprogram. 17.09.2014 Sag nr. 82.20.00-P20-1-14

Herningsholmskolen Tilbygning. Center for Børn og Læring Herning Kommune. Byggeprogram. 17.09.2014 Sag nr. 82.20.00-P20-1-14 Herningsholmskolen Tilbygning Center for Børn og Læring Herning Kommune Byggeprogram 17.09.2014 Sag nr. 82.20.00-P20-1-14 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Projektets baggrund... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Byggeprogramgets

Læs mere

Satellitten 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing. Nybygning Programoplæg. September 2013

Satellitten 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing. Nybygning Programoplæg. September 2013 Satellitten 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing Nybygning. September 2013 Bygherre: Ringkøbing Skjern-Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Revisionsdato 17. september 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE. SIDE

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga BOLIGEN Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Massiv egeparket Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide.

Læs mere

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER Byggeafsnit: 2 AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER INDHOLD: Generelt om BYGGEAFSNIT 2... side 3 Indflytningstidspunkt - situationsplan... side 4 Indflytningstidspunkt, typer og adresser...

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

Rengøringsservice. Vejledende krav til lokaler: AMU - rengøring EUD - serviceassistent

Rengøringsservice. Vejledende krav til lokaler: AMU - rengøring EUD - serviceassistent Side1 SUS Uddannelsesudvalget for rengøring og service September 2011 Rengøringsservice Vejledende krav til lokaler: AMU - rengøring EUD - serviceassistent Side2 Lokalernes formål Teori- og praktiklokalernes

Læs mere

FrisørHus. Nemt at etablere egen salon. - et nøglefærdigt salonkoncept

FrisørHus. Nemt at etablere egen salon. - et nøglefærdigt salonkoncept FrisørHus - et nøglefærdigt salonkoncept Nemt at etablere egen salon Frisørhus er markedets nemmeste adgang til at etablere en flot, trendy og energirigtig salon hvor der er tænkt på alt. Frisørhus leveres

Læs mere

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg www.vindebakke.dk Beskrivelse af område VINDE BAKKE Med udsigt over Skive by og det omkringliggende landskab udstykkes 1. etape af et nyt stort boligprojekt i Skive.

Læs mere

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler Byg nyt -og lej det Under Egen 32 - Holstebro Prøvebo jeres nye hus i to år, før I bestemmer jer for, om I vil købe det Med det nye prøvebo-koncept kan I opføre et skræddersyet Holm Hus helt fra bunden

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

SØNDERVANGEN I VIBY J

SØNDERVANGEN I VIBY J AFD. 24 SØNDERVANGEN I VIBY J OMBYGGEDE BOLIGER INDHOLD: Generelt...side 3 Boligtyper og priser...side 4 Materialer og tekniske data...side 5 Materialer og tekniske data fortsat...side 6 Plantegning 2

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune 04. 1. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

PILEVANGEN SOLBJERG AFD. ALBOA BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse

PILEVANGEN SOLBJERG AFD. ALBOA BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse AFD. 79 PILEVANGEN SOLBJERG ALBOA PILEVANGEN BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse INDHOLD: Generelt om afdelingen... side 3 Boligtyper, størrelser og priser... side 4 Materialer

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes.

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

TM Moderne Standard. LTM Klassisk UDVENDIG BESKRIVELSE. AVENERGI AVENERGIKLASSE 2 - opfylder bygningsreglementet BR10 TEGLTYPE INDUER

TM Moderne Standard. LTM Klassisk UDVENDIG BESKRIVELSE. AVENERGI AVENERGIKLASSE 2 - opfylder bygningsreglementet BR10 TEGLTYPE INDUER Side 1 KLASSE 2 - opfylder bygningsreglementet BR10 DVENDIG L BESKRIVELSE LKLASSE 1 - opfylder bygningsreglementet BR15 AGTYPE: Gitterspær UDVENDIG BESKRIVELSE AGHÆLDNING: 2 AGUDHÆNG: Tag Ingen AGBEKLÆDNING:

Læs mere

NYE TAGBOLIGER. - i en karré med karakter. I ejendommen Lyngbyvej 70 72/ Æbeløgade 23 29 opføres 12 nye tagboliger.

NYE TAGBOLIGER. - i en karré med karakter. I ejendommen Lyngbyvej 70 72/ Æbeløgade 23 29 opføres 12 nye tagboliger. Lyngbyvang_A4_Salg_rent 27/04/06 14:11 Side 1 12 NYE TAGBOLIGER - i en karré med karakter I ejendommen Lyngbyvej 70 72/ Æbeløgade 23 29 opføres 12 nye tagboliger. Indhold Boligerne 3 Oversigt og beliggenhed

Læs mere

Beskrivelse af område

Beskrivelse af område www.vindebakke.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af område 3 Brochure med lavenergiboliger 4 Beskrivelse af boliger 5 Boligtyper 6 Facader 8 Visualisering 9 Visualiseringer fra Designa

Læs mere

Næsten så godt som hjemme...

Næsten så godt som hjemme... Næsten så godt som hjemme... TeaterHotellet udvider med 12 hotel lejligheder Nyindrettede og indflytningsklare, lækre møbler, lyse rum, elevator og central beliggenhed. TeaterHotellet som er kendt for

Læs mere

Enfamiliehuse i lauritshøj type 146 m 2

Enfamiliehuse i lauritshøj type 146 m 2 skødstrup Enfamiliehuse i lauritshøj type 146 m 2 Construction A/S Construction A/S velkommen til lauritshøj Skødstrup Lauritshøj INDHOLD Beskrivelse af grundene > > > 2 placering på grund > > > 4 projektets

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Bygning nr. 5 Indgangsparti m.v. mod vej. Ny aut. alufacadedør (niveaufri)ved indgang komplet med tilpasning af højtsiddende vinduesparti Aut. indv.

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

MILJØ. Skovbrynet LAVENERGI, KLASSE 1

MILJØ. Skovbrynet LAVENERGI, KLASSE 1 Arkitekttegnet grøn bolig LAVENERGI, KLASSE 1 MILJØ Skovbrynet Virupskovvej 85-95 8530 Hjortshøj - 125 m² i 2 plan, 3 eller 4 værelser - Allergivenligt ventilationsanlæg - Højisoleret med lavt varmeforbrug

Læs mere

ETABLERING AF HANDICAPTOILET I ALSLEV FORSAMLINGSHUS

ETABLERING AF HANDICAPTOILET I ALSLEV FORSAMLINGSHUS ETABLERING AF HANDICAPTOILET I ALSLEV FORSAMLINGSHUS OPLYSNINGER OM ANSØGER Alslev er beliggende mellem Esbjerg og Varde i et område med øget bosætning/nybygning/tilflytning. Forsamlingshuset er et centralt

Læs mere

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes.

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes. INDHOLD 1 INDLEDNING 2 PROJEKTVURDERING 2.1 Lovkrav 2.2 Funktionsmæssige forhold 2.3 Arkitektonisk kvalitet 2.4 Byggeteknisk kvalitet 2.5 Miljøbelastning 2.6 Anlægsøkonomi 2.7 Drifts- og vedligeholdsøkonomi

Læs mere

AREALSKEMA RUMKRAV 2015 Prælim. Budget 03.08.2015 side 1

AREALSKEMA RUMKRAV 2015 Prælim. Budget 03.08.2015 side 1 AREALSKEMA RUMKRAV Prælim. Budget 3.8. side 1 FUNKTIONER Lægehus Genoptræning Fælles Beskriver p.t. udelukkende Genoptræningens behov 1. UDENDØRSAREALER 1.1 PARKERINGSPLADSER 6 stk Tjenestebiler 15 stk

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10076 Oversigt over klagepunkter: Ulovlige elinstallationer. 1. Stikkontakt med afbryder ved terrassedør (sidder løs) er tilsluttet med blød ledning. Herfra udgår forlængerledning

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

- de originale streger til forskel

- de originale streger til forskel - de originale streger til forskel Drømmene og ønskerne.. Vi er et lille, men professionelt byggefirma med lang erfaring i individuelt boligbyggeri. Hos Zebra Byg A/S kan I som nybyggere få opfyldt de

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

Koldkær Feriecenter, Hals 10 lejligheder & Café

Koldkær Feriecenter, Hals 10 lejligheder & Café Dato: 11.02.11 Koldkær Feriecenter, Hals 10 lejligheder & Café Bygherre: Koldkærferiecenter Sønderskovvej 49 9370 Hals Facader 2 Facader 3 Situationsplan 4 Areal oversigt Kolkær feriecenter Areal oversigt

Læs mere

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune.

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune. 5.1 Boligindretning: Fjernelse af dørtrin Hvad indgår i ydelsen? Hvad indgår ikke i ydelsen? Hvem bevilger ydelsen? Hvad koster ydelsen for modtageren? Hvordan følges op på ydelsen? Er der afledte forhold

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

BYGGEPROGRAM NYT PÆGAGOGISK SERVICECENTER. Matrikelnr. 107 E UDARBEJDET AF BRIAN HANSEN FOR VEJLE KOMMUNE

BYGGEPROGRAM NYT PÆGAGOGISK SERVICECENTER. Matrikelnr. 107 E UDARBEJDET AF BRIAN HANSEN FOR VEJLE KOMMUNE NYT PÆGAGOGISK SERVICECENTER Matrikelnr. 107 E UDARBEJDET AF BRIAN HANSEN FOR VEJLE KOMMUNE Indholdsfortegnelse. 1.0 Bygherren og projektorganisation 1 2.0 Det Aktuelle projekt 2 3.0 Bygningsmæssig status

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus

MATERIALEBESKRIVELSE. 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus MATERIALEBESKRIVELSE 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

KAMPAGNE: ARK 2020 VILLA

KAMPAGNE: ARK 2020 VILLA KAMPAGNE: ARK 2020 VILLA PROJEKT PORTFOLIO // 2015 HD BOLIG SMEDEBAKKEN 8 8600 SILKEBORG WWW.HDBOLIG.DK 180 m 2 fremtidsikret super lavenergi bolig Følgende er indholdt i prisen: 180m² velindrettet og

Læs mere

KAMPAGNE: ECO 2020 VILLA

KAMPAGNE: ECO 2020 VILLA KAMPAGNE: ECO 2020 VILLA PROJEKT PORTFOLIO // 2014 HD BOLIG SMEDEBAKKEN 8 8600 SILKEBORG WWW.HDBOLIG.DK KAMPAGNEMODEL ECO 2020 VILLA 150 m 2 fremtidsikret super lavenergi bolig Samlet nøglefærdig pris*

Læs mere

Sådan passer du på din lejlighed

Sådan passer du på din lejlighed Sådan passer du på din lejlighed Kære beboer Som beboer har du ansvaret for at passe godt på din lejlighed. Når du flytter, skal den være i samme stand, som da du flyttede ind (bortset fra almindeligt

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Sådan arbejder en ambitiøs bygherre med bæredygtighed. Palle Jørgensen, Direktør Boligforeningen Ringgården

Sådan arbejder en ambitiøs bygherre med bæredygtighed. Palle Jørgensen, Direktør Boligforeningen Ringgården Sådan arbejder en ambitiøs bygherre med bæredygtighed Palle Jørgensen, Direktør Boligforeningen Ringgården Konkurrenceprogram Lisbjerg Plusenergi 2013 BÆREDYGTIGHEDSKRAV Generelt anvendelige boliger Fokus

Læs mere

KAMPAGNE: ECO 2020 VILLA

KAMPAGNE: ECO 2020 VILLA KAMPAGNE: ECO 2020 VILLA PROJEKT PORTFOLIO // 2015 HD BOLIG SMEDEBAKKEN 8 8600 SILKEBORG WWW.HDBOLIG.DK KAMPAGNEMODEL: ECO 2020 VILLA 150 m 2 fremtidsikret super lavenergi bolig Følgende er indholdt i

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

HOLDEPUNKTET - FARUM - PLANLØSNINGER OG MATERIALEBESKRIVELSE

HOLDEPUNKTET - FARUM - PLANLØSNINGER OG MATERIALEBESKRIVELSE HOLDEPUNKTET - FARUM - PLANLØSNINGER OG MATERIALEBESKRIVELSE interiør planløsning Plan forslag 1:100 MODEL 91 MODEL 91 9,7 m Overdækket indgang Entré/ teknik 6 m 2 Soveværelse 11 m 2 3 m 2 Bad 7,9 m VM

Læs mere

WWW.GLASPARKEN-EBELTOFT.DK

WWW.GLASPARKEN-EBELTOFT.DK GLASPARKEN Den nye boligbebyggelse Glasparken, placerer sig centralt i de fremtidige planer for Ebeltoft havnefront. Havnefrontens helhedsplan indeholder en oplevelsesrig promenade langs havnen, der knytter

Læs mere

22.1 BØRNEHUSET VED ÅEN - Børnehaveafdeling

22.1 BØRNEHUSET VED ÅEN - Børnehaveafdeling 22.1 BØRNEHUSET VED ÅEN - Børnehaveafdeling Engstien 9, 6000 Kolding Børnehuset Ved Åen er beliggende i Kolding by og består af en børnehaveafdeling og en vuggestueafdeling. Institutionen er normeret til

Læs mere

Lergaarden plejecenter - august 2013

Lergaarden plejecenter - august 2013 Lergaarden plejecenter - august 2013 udvidelse af plejecentret lergaarden projektforslag april 2013 indhold: - Plan af eksisterende plejecenter - Oversigt - Situationsplan - Klub Lergaarden - Centerdelen

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Etablering af børnehave i Bedstedskole, Syrenvej 3, 6240 Løgumkloster Bygherre Tønder Kommune

Etablering af børnehave i Bedstedskole, Syrenvej 3, 6240 Løgumkloster Bygherre Tønder Kommune 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: 01. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

50 Boliger Georg Krügers Vej, Svejbæk

50 Boliger Georg Krügers Vej, Svejbæk Februar 2011 Beliggenhed Bebyggelsen er beliggende i den sydlige del af Silkeborg. Svejbæk er et særdeles attraktivt og naturskønt område med Gudenåen, søer samt store rekreative skovområder. Resenbro

Læs mere

Engholm Søpark Fink Byg Etape 4

Engholm Søpark Fink Byg Etape 4 Engholm Søpark Fink Byg Etape 4 Flotte nybyggede kædevillaer i Herning BILAG 3 Kontantpris kr. 1.965.000 midterbolig Kr. 2.045.000 enderækkebolig Indflytning forår 2016 115 m 2 bolig + 24 m² carport og

Læs mere

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 BUDGET 2014 2015 2016 2017 Anlægsbudget 500.000 499.000 500.000 0 Driftsbudget 500.000 0 0 0 I alt: 1.000.000 499.000 500.000 0 I samarbejde med Teknik

Læs mere

Torphusene. Rækkehuse i Humlebæk. Boligplaner & Materialebeskrivelse

Torphusene. Rækkehuse i Humlebæk. Boligplaner & Materialebeskrivelse Torphusene Rækkehuse i Humlebæk oligplaner & Materialebeskrivelse 3Torphusene r på 10 side 3 Type C olig i to plan Dejligt /al med udgang til hyggelig gårdhave Stue med udgang til mindre have Sove med

Læs mere

Hvor er tiltaget igangsat? (Hvilket Hvilke konkrete velfærdsteknologiske tiltag har I. Terapeuter i Træning & Aktivitet

Hvor er tiltaget igangsat? (Hvilket Hvilke konkrete velfærdsteknologiske tiltag har I. Terapeuter i Træning & Aktivitet Velfærdsteknologi 26. februar/rev. 28. februar 2012/js Tilbuddet er indenfor: Sundhed & Ældre Baggrundsoply s-ninger - Navn på tilbud / eller område som besvarelsen Angiv konkret velfærdsteknologisk tiltag

Læs mere

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken Dato : 24-11-2010 Revisionsdato : 07-12-2010 Sagsnr. : 102405 Projektleder : SH Udarbejdet af : SH/FL/KIKA/dtm Godkendt af : Teknikerbyen 34 2830

Læs mere

Tillæg vedrørende eventuel placering på Stenstrupgaard

Tillæg vedrørende eventuel placering på Stenstrupgaard Center for Ejendomme Ejendomsadministration og Udvikling Analyse fælles byggeri for plejehjem og daginstitution i Hornbæk Tillæg vedrørende eventuel placering på Stenstrupgaard 6. august 2013 Christiansen

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Folder med spørgsmål og svar

Folder med spørgsmål og svar Folder med spørgsmål og svar 29. MAJ 2015 Du må altid stille spørgsmål Hvad skal der ske? Hvordan, hvorfor, hvem, hvad, hvor, hvornår? Kære beboer i Ryhaven Til oktober begynder renoveringen af Ryhaven.

Læs mere

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen.

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. www.combihouse.dk Combihouse Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. Konceptet hedder Combihouse, da det er meningen at boligkøberen

Læs mere

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. Altandør samt fransk altandør Det er ikke tilladt at male, bore eller på anden måde beskadige altandørens aluminium Antenne, Parabol Placering kun efter afdelingens

Læs mere

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12 Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 1 Bestyrelse Byggeudvalg: Bestyrelsesformand Direktør Vicedirektør Økonomi og adm.chef 1 uddannelseschef

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

Stålmosegård Huse ApS opfører 9 rækkehuse på 108 og 125 m2 i samarbejde med. Rækkehusene kan overtages fra 1. september 2015.

Stålmosegård Huse ApS opfører 9 rækkehuse på 108 og 125 m2 i samarbejde med. Rækkehusene kan overtages fra 1. september 2015. STÅLMOSEN ETAPE 3 Stålmosegård Huse ApS opfører 9 rækkehuse på 108 og 125 m2 i samarbejde med Rækkehusene kan overtages fra 1. september 2015. Yderligere info på www.stålmosen.dk Salg og yderligere information:

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj

Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj 1 FLOTTE LAVENERGIBOLIGER I HJORTSHØJ Boligkontoret Århus opfører 65 nye og energirigtige boliger i et skønt naturområde, som samtidig ligger

Læs mere

Renovering af klubhus

Renovering af klubhus Renovering af klubhus Status De eksisterende omklædningsrum findes i to bygninger. Den ældste er det første klubhus, der er opført i 1958, og den anden bygning er opført i 1984 med kælder. Lokalerne har

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 8 Ejerboliger Rylevej, Horsens

MATERIALEBESKRIVELSE. 8 Ejerboliger Rylevej, Horsens MATERIALEBESKRIVELSE 8 Ejerboliger Rylevej, Horsens GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og ikke mindst om de mange forskellige

Læs mere

Udlejning af boliger på Fyn.

Udlejning af boliger på Fyn. Udlejning af boliger på Fyn. Vesterhavnen 10-12, Nyborg Bredgade 91 5560 Aarup www.sepgruppen.dk Tillid mellem lejer & udlejer Troværdig & tillid er to vigtige parameter når man skal leje en bolig. Som

Læs mere

HD BOLIG // ECO2020 VILLA

HD BOLIG // ECO2020 VILLA Vi bygger passivhuse og energirigtige boliger altid på forkant med gældende krav og anbefalinger HD BOLIG // ECO2020 VILLA OPLEV EN GENNEMFØRT OG FREMTIDSSIKRET 2020-BOLIG... VILLAEN ER OPFØRT I KVALITETS-

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

Brug af råderet i AlmenBolig+

Brug af råderet i AlmenBolig+ Brug af råderet i AlmenBolig+ 1. Dine muligheder 2. Forandringsarbejde 3. Forbedringsarbejde 4. Fremgangsmåde - hvordan kommer jeg i gang 5. Hvordan kommer jeg i gang med arbejder der kræver særlig tilladelse

Læs mere

De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372

De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 Positivlisten ser således ud: 1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering,

Læs mere

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård , Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre HOVEDENTREPRISEN

Læs mere

Søndergade 21 E, Frederikshavn MATERIALE-BESKRIVELSE Haverslev, 06.02.2010 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Søndergade 21 E, 9900 Frederikshavn.

Læs mere

NY HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM PROJEKTFORSLAG

NY HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM PROJEKTFORSLAG PROJEKTFORSLAG DEC. 2008 Indhold Beliggenhed Situationsplan Boafsnit Snit Facader Skitse fra Gårdrum Skole Snit Facader Skitse fra Torv Administration Snit Facader Skitse fra Ankomst 3 4 5 6 8 9 10 11

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Fasanskellet 2-10 31 moderne familieboliger i Ishøj. September 2014

Fasanskellet 2-10 31 moderne familieboliger i Ishøj. September 2014 Fasanskellet 2-10 31 moderne familieboliger i Ishøj September 2014 1 Indholdsfortegnelse s.3 Beliggenhed s.4 Bebyggelsen og lokalområdet s.6 Situationsplan s.8 Materialer og Udstyr s.12 Plantegninger -

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD TOILET OG TØMNINGSFACILITETER BILAG 7.4 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens Dato: 25.09.2011 Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan *** Tegningen er ikke målfast *** 2 Visualisering Indgangsfacade

Læs mere

VANDVÆRK FENSMARK. Næstved Kommune. WHITE arkitekter A/S - Vestre Kaj 2 1. sal 4700 Næstved 01 SAG.: 13079

VANDVÆRK FENSMARK. Næstved Kommune. WHITE arkitekter A/S - Vestre Kaj 2 1. sal 4700 Næstved 01 SAG.: 13079 VANDVÆRK FENMARK Næstved Kommune WHITE arkitekter A/ - Vestre Kaj 2 1. sal 4700 Næstved 01 Den 11. september 2013 KITEFORLAG AG.: 13079 VANDVÆRK FENMARK Næstved Kommune Bygherre: Fensmark Vandværk A.m.b.a

Læs mere