Rosenholm Dagcenter. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Byggeprogram

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rosenholm Dagcenter. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Byggeprogram"

Transkript

1 Rosenholm Dagcenter Byggeprogram Af den

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Projektets baggrund side Indledning 1.2 Byggeprogrammets formål 1.3 Byggeopgaven 1.4 Arkitektur 1.5 Byggeriets kvalitet 2. Organisation side Bygherre 2.2 Bygherrerådgiver 2.3 Brugere 2.4 Byggeudvalg 2.5 Arbejdsfordeling og ansvar 2.6 Projektgruppe 3. Byggegrunden side Byggegrunden 3.2 Lokalplan 3.3 Disponering af byggegrunden 3.4 Adgangsforhold 3.5 P-pladsforhold 3.5 Forsyningsmæssige forhold 4. Forundersøgelser side 5 5. Projektet side Projektets omfang og indhold 5.2 Projektsammenhænge 5.3 Rumprogram 5.4 Rumskemaer 6. Økonomi side Projektøkonomi 6.2 Skønnede brutto- og nettoanlægsudgifter 7. Udbudsform side9 7.1 Udbud af rådgiverydelsen 7.2 Udbud af byggeopgaven 7.3 Tildelingskriterie 8. Hovedtidsplan side Bilag: 1

3 1. Projektets baggrund 1.1 Indledning I forbindelse med budgetkonferencen og senere byrådsbehandling den 11. oktober 2011 er der truffet beslutning om etablering af et dagcenter i tilknytning til Rosenholm. 1.2 Byggeprogrammets formål Byggeprogrammet danner basis for projektets omfang, indhold, økonomi og tidsplan, og er således grundlaget for det videre arbejde med byggeriet, herunder udarbejdelse af projektet samt afholdelse af udbud og licitation. Nærværende byggeprogram er udarbejdet i samarbejde mellem Rosenholm, Handicap og psykiatri, Hjælpemidler og specialrådgivning og Kommunale Ejendomme. Målgruppen er som udgangspunkt Rosenholms brugere, dog mulighed for hjemmeboende. Det forventes at brugere vil benytte dagtilbuddet hver dag. Det forventes, at dagtilbuddet skal være fleksibelt i forhold til hvornår der mødes ind. Brugeren skal kunne komme hjem i egen bolig og hvile efter behov. Samvær og aktivitet er hovedformålet. 1.3 Byggeopgaven Byggeprogrammet omhandler et nyt dagcenter på ca. 380 m2 i tilknytning til det igangværende byggeri. Det igangværende byggeri er en udvidelse af det eksisterende Rosenholm fra 26 til 38 pladser. Byggeriet forventes ibrugtaget februar Arkitektur Projektet skal samlet fremstå med én klar arkitektonisk karakter og bearbejdning, og det arkitektoniske udtryk skal signalere åbenhed, tilgængelighed og funktionalitet. Dagcentret må gerne have sit eget arkitektoniske særpræg set i forhold til det øvrige Rosenholm. 1.5 Byggeriets kvalitet Der ønskes et byggeri af god kvalitet, således at byggeriet også i fremtiden bevarer sin værdi. I materialevalg og håndværksmæssig udførelse skal projektet være gedigent og udtrykke arkitektonisk høj kvalitet. I forbindelse med disponeringen af byggeriet og ved valg af materialer skal der lægges stor vægt på, at drifts- og vedligeholdelsesudgifter begrænses mest muligt. Byggeriet skal bygge på bæredygtige principper for udnyttelse af passivvarme og naturlig ventilation. I et nutidigt formsprog, og i konstruktion og materialevalg skal følgende derfor prioriteres højt: - Indeklima - Lydforhold - Lav miljøbelastning - Lang levetid - Lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 2

4 Følgende delelementer skal der tages hensyn til: Lyse og venlige lokaler med optimale dagslysforhold. God udluftning Ingen trækgener Solafskærmning efter behov Handicapvenligt byggeri 2. Organisation 2.1 Bygherre Kontaktperson: Jens Bech Vestergaard tlf Bygherrerådgiver Kommunale Ejendomme, Herning Kommune Kontaktperson Ingelise Thune, tlf Brugere Rosenholm Kontaktperson: Mona Herskind, tlf Byggeudvalg til udarbejdelse af byggeprogram Til udarbejdelse af nærværende byggeprogram har følgende gruppe været nedsat: Styregruppen: Jens Bech Vestergaard, projektleder SSB Nete Tokkesdal, områdeleder Handicap og Psykiatri Kirsten Andersen, afdelingsleder Kommunale Ejendomme, Herning Kommune. Ingelise Thune, bygherrerådgiver, Kommunale Ejendomme, Herning Kommune Arbejdsgruppen: Jens Bech Vestergaard, projektleder SSB Mona Herskind, centerleder på Rosenholm Nete Tokkesdal, områdeleder Handicap og Psykiatri Karen Hjort, souschef, Rosenholm Lisbeth Gunnarsen, arbejdsmiljørepræsentant, Rosenholm Kirsten Fugl Mattiassen, Hjælpemidler og Specialrådgivning Ingelise Thune, bygherrerådgiver, Kommunale Ejendomme, Herning Kommune 2.5 Arbejdsfordeling og ansvar I henhold til Herning Kommunes byggestyringsregler af november 2001 for Herning Kommune påhviler det fagforvaltningen at påse, at alle nødvendige myndighedsgodkendelser foreligger samt at anlægsbevillingen ikke overskrides. Fagforvaltningen har med assistance fra Kommunale Ejendomme ansvaret for gennemførelse af byggeprogramfasen. Kommunale Ejendomme har med assistance fra fagforvaltningen ansvaret for udarbejdelse af byggeprogram, udbud, kontrahering samt gennemførelse af byggeriet. 3

5 2.6 Projektgruppe til det videre forløb Til udarbejdelse af projektmateriale med arkitekt foreslås nedsat følgende arbejdsgruppe: Arbejdsgruppen: Jens Bech Vestergaard, projektleder SSB Mona Herskind, centerleder på Rosenholm Nete Tokkesdal, områdeleder Handicap og Psykiatri Karen Hjort, souschef, Rosenholm Lisbeth Gunnarsen, arbejdsmiljørepræsentant, Rosenholm Kirsten Fugl Mattiassen, Hjælpemidler og Specialrådgivning Ingelise Thune, bygherrerådgiver, Kommunale Ejendomme, Herning Kommune 3. Byggegrunden 3.1 Byggegrunden Dagcentret skal have sin egen matrikel. Matrikelnummer: - Vej/gade: Rosenholmvej, Tjørring By: 7400 Herning Kommune: Herning Kommune Ejer: Herning Kommune Grundareal: Ca m 2 Bebyggelsesprocenten: 25 % (Jf. lokalplan max. 40%) 3.2 Lokalplan Lokalplan nr. 41.B10.1 er gældende for området. Lokalplanområdet er delt i 4 delområder. I delområde II, zone 2 er gældende, at bebyggelsesprocenten højst må være 40 %, etageantal højst 2 og bygningshøjden højst 8,5 m. Byggeriet vil ikke på nogen af punkterne give anledning til lokalplanmæssige ændringer eller dispensationer. 3.3 Disponering af byggegrunden Grunden skal disponeres under hensyntagen til det i lokalplanen viste byggeområde og de påbudte byggelinier skal respekteres. Fællesarealet mellem boliger og dagcenter skal forsynes med stier der binder boliger og dagcenter sammen. Jf. bilag fra forvaltningen ønskes et grundstykke på 1500 m 2 beliggende mod det eksisterende Rosenholm og langs Rosenholmvej (35). Det betyder at der er disponeret et jordstykke til en evt. udvidelse af det eksisterende Rosenholm mod nordøst. Parkeringspladser til Dagcentret ønskes placeret i tilknytning til det eksisterende Rosenholms parkeringspladser. Dagcentret med facade langs Rosenholmvej (35) og friarealer mod nordøst. 3.4 Adgangsforhold Adgangen til byggegrunden sker fra Rosenholmvej. 3.5 P-pladsforhold Ved evt. krav om yderligere p-plaser udløst af byggeriet etableres 1 p-plads pr. 50 m 2 nybygget bruttoareal. 4

6 3.6 Forsyningsmæssige forhold Målsætningen er, at alle ressourcer i form af vand, varme og energi udnyttes på den mest optimale og hensigtsmæssige måde. Udstyr og komponenter skal derfor vælges ud fra hensynet om lavest muligt energi- og ressourceforbrug, og ventilationsanlæg skal forsynes med effektive varmegenvindingssystemer til udnyttelse af energiindholdet fra luft som udledes fra bygningerne. Opvarmning: Brugsvand: Elforsyning: Afløb: Telefon: EnergiMidt, Herning HerningVand, Herning EnergiMidt, Herning HerningVand, Herning Kommune TDC 4. Forundersøgelser Følgende forundersøgelse skal foretages inden projektering og udførelse af byggeopgaven igangsættes: Arkæologiske undersøgelser, foretages under projekteringen. Geotekniske undersøgelser, foretages når situationsplanen er udarbejdet. 5. Projektet 5.1 Byggeriets omfang og indhold Dagcentret skal indeholde et centralt placeret aktivitetskøkken og 3 basisrum på ca m 2. Brugerne kan som udgangspunkt høre til et bestemt basisrum, da gruppen af bruger ikke er særlig fleksible. Ved basisrummene skal placeres yderligere 2 rum til afskærmning med visuelt kik. Et snoezelrum og toiletter til bruger og personale. Dele af væggene mellem det centrale aktivitetskøkken og to af basisrummene kan være skyde/foldevægge som gør det muligt at åbne når behovet opstår. Området kan dermed ændre karakter til en cafe Rosen Udearealer indrettes til aktiviteter. Der ønskes områder med fast belægning og overdækkede arealer. Personalet på dagcentret er dels personale der møder ind på dagcentret, og dels personale fra Rosenholm. Arbejdsforhold omkring køling og opvarmning af mad vil foregå sammen med brugerne i aktivitetskøkkenet. 5.2 Projektsammenhænge Dagcentret skal være en selvstændig enhed. Dagcentret har dels sit eget personale og dels personale fra det øvrige Rosenholm. Der skal være stiforbindelse fra Rosenholm til Dagcentret. Personaleforhold omkring bad tilgodeses i det nuværende Roseholm. 5

7 5.3 Rumprogram Rumnr. Rumbetegnelse Nettoreal Antal I alt Bemærkninger nettoareal 01 Centralt aktivitetskøkken 39 m m 2 Inkl. lille spiseplads 02 Depot t/køkken 4 m m 2 03 Basisrum m m 2 Inkl. depotskabe 04 Basisrum m m 2 Inkl. depotskabe 05 Basisrum m m 2 Inkl. depotskabe 06 Snoezelrum 32 m m 2 Sanseoplevelser 07 Rum afskærmet 8 m m 2 Afskærmet fra basis 08 Rum afskærmet 8 m m 2 Afskærmet fra basis 09 Brugertoilet 12 m m 2 Meget pleje 10 Brugertoilet 10 m m 2 Delvis pleje 11 Brugertoilet 5 m m 2 Handicaptoilet 12 Personaletoilet 4 m m 2 Forrum/toilet 13 Garderobe niche 8 m m 2 Bruger 14 Kontor 20 m m 2 3 arbejdspladser 15 Rengørings- vaskerum 15 m m 2 Inkl. vask/tørre 16 Depotrum 4 m m 2 Til div. 17 Udstyrsniche 4 m m 2 Til kørestole+vare Nettoareal i alt 254 m 2 Bruttoareal i alt 380 m Rumskemaer Rumbetegnelse generelt: Beskriver funktionen af rummet Antal: Beskriver hvor mange rum der er med den funktion Gulve: Linoleumsgulve/træfodliste, skridsikker vinyl/vinylopkant. Skridsikker klinker/sokkelklinke. Nedfældet måtter ved alle indgange. Alle overgange skal så vidt det er muligt udføres uden bundskinner, og ellers så lidt som det er muligt jf. handicapregler. Vægge: Robuste malede vægge der tåler mindre stød. Udadgående hjørner og gangvægge skal beskyttes mod stød. Ingen vægge må udføres med mindre end 2 lag gips, hvis det er lette vægge. Enkelte vægge kunne udføres i finer eller Rumnummer generelt: Beskriver rum-nummeret Opholdsinterval for person/personer: Hvor lang tid der påregnes ophold i de enkelte rum, og hvor mange personer der er i rummet. Skabe: Skabe skal være i en god kvalitet mindst som HTH`s med højstyrkelaminat på låger. Overskabe skal gå til loft. Håndtørre: Personaletoiletter. Papirholder: Brugertoiletter. Sæbe og spritdispenser: Ved alle håndvaske. Hårde hvidevarer: I en kvalitet der er egnet til institutionsbrug. Der skal påregnes brug flere gange daglig af alle hårde hvidevare. 6

8 som blank mur for at skabe miljø og give svagtseende mulighed for at orienter sig i bygningen. Træbeton i fin udgave, gips akustik eller anden akustik plade med skjult opsætning. Indvendige døre: Malede/finerdøre til samtlige rum skal have en bredde der betyder at en plejeseng skal kunne komme igennem. Døren skal kunne være let at betjene og der skal være automatik på alle døre i fælles gangarealer. Alle fælles adgangsdøre skal være med ABDL anlæg og kunne stå åben. Yderdøre og vindfangsdører skal være automatiske skydedøre. Dørstop, greb, skilte og andet besætning i massiv rustfri stål. Greb skal være handicapegnet. Der skal være kodelås i alle dørgreb, med udtagelse af døre til toilet som skal være med rød/grøn betegnelse. Lyd og akustik generelt: Lydisolation til naborum: Se øvrige skema. Enkelte rum skal kunne adskilles lydmæssigt fra de øvrige rum, det er noteret særskilt. Der skal i disse rum kunne føres en normal samtale uden det kan høres i det tilstødende rum. Elinstallationer generelt: Arbejdsstationer: Antal er angivet i de enkelte rum. En arbejdsstation er beskrevet i IT`s vejledning. Stikkontakter 230V: Ved alle døre og på alle vægge. Er angivet i de enkelte rum. Lampeudtag: Angivet i de enkelte rum, Belysning generelt: Fast armatur: Fast armaturer er planforsinkede i loftet, og det er vigtigt at armaturerne er driftssikre og er lette at udskifte. Skal overholdt BAR s anbefalinger: Min. 100 lux i toiletter, med udtagelse af behandlingsrum 200 lux i møderum og funktioner hos den enkelte beboer. 500 lux i kontorrum og køkkener. Lysdæmpning: angivet i de enkelte rum. Regelmæssighed: angivet i de enkelte rum. Sær-installationer generelt: Alarmer: Der skal være alarmanlæg i hele bygningen. Teleslyngeanlæg: I alle primære rum. Højtaleranlæg: Der er kablet til alle primære rum. Antennestik: I alle primære rum. Telefonstik: I alle primære rum. Der skal installeres et komplet 7

9 placeringer skal aftales med bygherren. Væglamper: Angivet i de enkelte rum, placeringer skal aftales med bygherren. Udv. belysning: På parkeringsarealer, stier, ved indgange og overdækkede områder. El-stik og udv. vandhane. Gulvafløb: Angivet i de enkelte rum WC: angivet i de enkelte rum, er et almindeligt toilet i normal højde. Håndvask: angivet i de enkelte rum. Håndvaske til personale er almindelige håndvaske øvrige er handicaphåndvaske. Udslagsvask: angivet i de enkelte rum. Armatur: Angivet i de enkelte rum. kaldeanlæg med deck telefoner. Der skal være tomrør til alle primær rum fra krydsfeltet, således der efterfølgende kan installeres enheder som er koblet op på netværket. Rumtemperatur dim.: Som udgangspunkt 25 gr. i primære rum jf. At vejledningen. For ventilationsanlægget gælder det overordnet at der skal tages alle nødvendige hensyn for at udgå trækgener. Det betyder at indblæsning er med opvarmet luft. Indeklima er vigtigt af hensyn til de kommende brugere. 8

10 Centralt aktivitetskøkken hvor bruger og 01 personale laver mad og kan spise i en mindre gruppe. 1 Dagtimer for 2 personale og 4 bruger Gulv: Skabe: 1 grydeskab og 6 skuffeskabe. Væg: Fliser fra gulv til u.k. overskabe. Papirholder: Ja Hårde hvidevarer: 4 kogeplader, 1 ovn, 2 køleskab, fryser, mikroovn og opvaskemaskine. Lydisolation til naborum: Arbejdsstation: 1 stk. Stikkontakter 230V: Mange kontakter. Væglampeudtag: Udtag til pendel: Ved spisebord Lysdæmpning: Ja Regelmæssighed: Tænd/sluk Teleslyngeanlæg: Ja Højtaleranlæg: Antennestik: Ja Telefonstik: Ja Vask: 2 køkkenvaske og en håndvask Spejl: WC: Bruser: Gulvafløb: Armatur: Køkkenarmatur og berøringsfri armatur med sensor ved håndvask. Beskrivelse af størrelsen på køkkenet: Hæve/sænkeborde, et mobilt bord med hæve/sænke funktion. Rumtemperatur dim.: 25 gr. Emfang: Over kogeplader. 9

11 Depot til aktivitetskøkken 02 1 Kortvarigt ophold Gulv: Skabe: Dobbeltskab og hylder på de resterende Væg: vægge. Håndtørre: Hårde hvidevarer: Lydisolation til naborum: Stikkontakter 230V: Væglampeudtag: Udtag til pendel: Vask: Spejl: WC: Bruser: Gulvafløb: Armatur: Gulvvarme: Lysdæmpning: Regelmæssighed: Pir- bevægelighed Alarmer: Teleslyngeanlæg: Højtaleranlæg: Antennestik: Telefonstik: Rumtemperatur dim.: 22 gr. 10

12 Basisrum hvor en gruppe bruger har base når de 03, 04, 05 er i dagcentret. 3 Dagtimer for 10 personer. Gulv: Skabe: 2 dobbeltskab til div. materialer. Væg: Papirholder: Ja Hårde hvidevarer: Lydisolation til naborum: Ja Stikkontakter 230V: Væglampeudtag: 2 stk. Udtag til pendel: 2 stk. Arbejdsstationer: 1 stk. Stik til projektor i loft: Ja Lysdæmpning: Ja Regelmæssighed. Tænd/sluk Teleslyngeanlæg: Ja Højtaleranlæg: Ja Antennestik: Ja Telefonstik: Ja Vask: Håndvask. Spejl: WC: Bruser: Gulvafløb: Armatur: Berøringsfri med sensor Gulvvarme: Rumtemperatur dim.: 25 gr. Emfang: 11

13 Snoezelrum for flere bruger som ønsker 06 sanselige oplevelser. 1 Periodisk ophold for flere personer. Gulv: Lys glat flade Skabe: Væg: Lyse glatte flader Papirholder: Lys glat flade Hårde hvidevarer: Lydisolation til naborum: Ja Stikkontakter 230V: Væglampeudtag: 2 stk. Udtag til pendel: 2 stk. Stik til projektor: Ja Mørklægning af rummet: Ja Vask: Spejl: WC: Bruser: Gulvafløb: Armatur: Gulvvarme: Rummet ønskes forsynet med et ovenlys med mulighed for mørklægning. Rumdækkende lift inkl. motor., skal være mindst mulig synlig. Lysdæmpning: Ja Regelmæssighed. Tænd/sluk Teleslyngeanlæg: Ja Højtaleranlæg: Ja Antennestik: Ja Telefonstik: Rumtemperatur dim.: 25 gr. Emfang: 12

14 Afskærmningsrum hvor en bruger kan trække 07 og 08 sig tilbage til. 2 Dagtimer for 1-2 personer. Gulv: Skabe: Væg: Papirholder: Hårde hvidevarer: Lydisolation til naborum: Ja Stikkontakter 230V: Væglampeudtag: 1 stk. Udtag til pendel: 1 stk. Arbejdsstation: 1 stk. Vask: Spejl: WC: Bruser: Gulvafløb: Armatur: Gulvvarme: Lysdæmpning: Ja Regelmæssighed. Tænd/sluk Teleslyngeanlæg: Ja Højtaleranlæg: Antennestik: Ja Telefonstik: Rumtemperatur dim.: 25 gr. 13

15 Brugertoilet stor, her skal der tages højde for 09 alle tænkelige funktioner i forhold til brugen af et toilet i lignende dagcentre. 1 Kort varigt ophold for en bruger med to hjælpere. Gulv: Vinyl, skridsikker. Skabe: Dobbelt hyldeskab med hyldeplads til Væg: hver brugers personlige behov der er tilknyttet dette toilet. Der ønskes adgang fra gang til skab for opfyldning af div. plejeartikler. Papirholder: Ja Hårde hvidevarer: Lydisolation til naborum: Ja Stikkontakter 230V: Væglampeudtag: 1 stk. over spejl Udtag til pendel: Vask: Håndvask, justerbar med el. Spejl: Ja WC: Alm. toilet med armstøtter. Bruser: Ja med 2m slange. Gulvafløb: Ja med skyl af afløb. Armatur: Berøringsfri armatur med sensor. Gulvvarme: Ja Personalebeskrivelse over alle tænkelige funktioner i rummet. Der er rumdækkende lift med skinner, oplader og motor. Lysdæmpning: Regelmæssighed. Tænd/sluk Alarmer: Teleslyngeanlæg: Højtaleranlæg: Antennestik: Telefonstik: Rumtemperatur dim.: 25 gr. Emfang: 14

16 Brugertoilet mellem, her skal der tages højde 10 for normale funktioner i forhold til brugen af et toilet i lignende dagcentre. 1 Kort varigt ophold for en bruger med to hjælpere. Gulv: Vinyl, skridsikker. Skabe: Dobbelt hyldeskab med hyldeplads til Væg: hver brugers personlige behov der er tilknyttet dette toilet. Der skal være adgang fra gang til skab for opfyldning af personlige plejeartikler. Papirholder: Ja Hårde hvidevarer: Lydisolation til naborum: Ja Stikkontakter 230V: elstik ved toilet. Væglampeudtag: 1 stk. over spejl Udtag til pendel: Vask: Håndvask, justerbar med el. Spejl: Ja WC: Alm. toilet med armstøtter. Bruser: Ja med 2 m slange. Gulvafløb: Ja Armatur: Berøringsfri armatur med sensor. Gulvvarme: Ja Der er rumdækkende lift, oplader og motor med i rummet. Lysdæmpning: Regelmæssighed. Tænd/sluk Alarmer: Teleslyngeanlæg: Højtaleranlæg: Antennestik: Telefonstik: Rumtemperatur dim.: 25 gr. Emfang: 15

17 Brugertoilet alm. handicaptoilet 1l 1 Kort varigt ophold for en bruger med en hjælpere. Gulv: Vinyl Skabe: Hyldeskab til toiletpapir og div. Væg: brugsmidler i forbindelse med HC toilettets funktion. Der skal være adgang til skabet fra gangen. Papirholder: Ja Hårde hvidevarer: Lydisolation til naborum: Ja Stikkontakter 230V: elstik v/toilet. Væglampeudtag: 1 stk. over spejl Udtag til pendel: Vask: Håndvask justerbar med el. Spejl: Ja WC: Alm. toilet med armstøtter. Bruser: Gulvafløb: Ja Armatur: Berøringsfri armatur med sensor. Gulvvarme: Ja Lysdæmpning: Regelmæssighed. Tænd/sluk Alarmer: Teleslyngeanlæg: Højtaleranlæg: Antennestik: Telefonstik: Rumtemperatur dim.: 25 gr. Emfang: 16

18 Forrum og personaletoilet 12 1 Kort varigt ophold Gulv: Vinyl Skabe: Lille skab til toiletpapir og div. Væg: brugsmidler i forbindelse med toilettets funktion. Håndtørre: Ja Hårde hvidevarer: Lydisolation til naborum: Ja Stikkontakter 230V: Elstik v/toilet Væglampeudtag: 1 stk. over spejl Udtag til pendel: Vask: Håndvask. Spejl: Ja WC: Ja Bruser: Gulvafløb: Armatur: Berøringsfri armatur med sensor. Gulvvarme: I forrum skal placeres 16 personaletaskeskabe, en garderobestang og en hylde til sko. Lysdæmpning: Regelmæssighed. Pir - bevægelighed Alarmer: Teleslyngeanlæg: Højtaleranlæg: Antennestik: Telefonstik: Rumtemperatur dim.: 22 gr. Emfang: 17

19 Garderobeniche ved indgang til overtøj til 13 brugerne. 1 Kort varigt ophold Gulv: Skabe: Garderoberum til hver bruger Væg: Papirholder: Hårde hvidevarer: Lydisolation til naborum: Stikkontakter 230V: Væglampeudtag: Udtag til pendel: Vask: Spejl: Ja WC: Bruser: Gulvafløb: Armatur: Gulvvarme: Lysdæmpning: Regelmæssighed: Tænd/sluk Alarmer: Teleslyngeanlæg: Højtaleranlæg: Antennestik: Telefonstik: Rumtemperatur dim.: 22 gr. Emfang: 18

20 Kontor til en teamleder og to medarbejder Ophold i dagtimer for en teamleder og to medarbejder. Gulv: Skabe: Væg: Papirholder: Hårde hvidevarer: Lydisolation til naborum: Ja Stikkontakter 230V: Væglampeudtag: Udtag til pendel: 1 stk. Arbejdspladser: 3 stk. Vask: Spejl: WC: Bruser: Gulvafløb: Armatur: Gulvvarme: Teamleder med eget skrivebord samt 2 flydende arbejdspladser med PC som kan bruges af flere ansatte. Reoler til arbejdspladsen. Lysdæmpning: Regelmæssighed. Tænd/sluk Alarmer: Teleslyngeanlæg: Højtaleranlæg: Antennestik: Telefonstik: 3 stk. Rumtemperatur dim.: 22 gr. Emfang: 19

21 Rengørings- og vaskerum Kort varigt ophold. Gulv: Vinyl Skabe: Dobbeltskab til rengøring Væg: Vaskbare vægge. Papirholder: Ja Hårde hvidevarer: Vaskemaskine og tørretumbler Lydisolation til naborum: Lyden af vaskemaskine må ikke kunne høres i primært rum. Stikkontakter 230V: Om nødvendig til vaskmaskine og tørretumbler. Væglampeudtag: Udtag til pendel: Vask: Udslagsvask og køkkenvask. Spejl: WC: Bruser: Gulvafløb: Armatur: Høj armatur til udslagsvask og køkkenvask. Lysdæmpning: Regelmæssighed. Pir -bevægelighed Alarmer: Teleslyngeanlæg: Højtaleranlæg: Antennestik: Telefonstik: Rumtemperatur dim.: 22 gr. Emfang: Der skal være et bord til sammenlægning af linned. Der skal være plads til rengøringsvogn, støvsuger og gulvvasker. 20

22 Depotrum til div Kort varigt ophold. Gulv: Skabe: Dobbeltskab og hylder på resterende Væg: vægge. Papirholder: Hårde hvidevarer: Lydisolation til naborum: Stikkontakter 230V: Væglampeudtag: Udtag til pendel: Vask: Spejl: WC: Bruser: Gulvafløb: Armatur: Gulvvarme: Lysdæmpning: Regelmæssighed. Pir -bevægelighed Alarmer: Teleslyngeanlæg: Højtaleranlæg: Antennestik: Telefonstik: Rumtemperatur dim.: 22 gr. Emfang: 21

23 Udstyrsniche Kort varigt ophold. Gulv: Skabe: Væg: Papirholder: Hårde hvidevarer: Lydisolation til naborum: Stikkontakter 230V: Væglampeudtag: Udtag til pendel: Vask: Spejl: WC: Bruser: Gulvafløb: Armatur: Gulvvarme: Der skal være plads til ca. 3 kørestole som bruger har brugt i forbindelse med flytning fra eget hjem til dagcentret. Lysdæmpning: Regelmæssighed. Tænd/sluk Alarmer: Teleslyngeanlæg: Højtaleranlæg: Antennestik: Telefonstik: Rumtemperatur dim.: 22 gr. 22

24 6. Økonomi 6.1 Projektøkonomi Samtlige udgifter i forbindelse med byggeriet skal rummes indenfor den økonomiske ramme på ,- kr. ekskl. moms. 6.2 Skønnede brutto- og nettoanlægsudgifter I den økonomiske ramme skal håndværkerudgifterne og samtlige omkostninger, herunder rådgivning, vedrørende byggeriet være indeholdt. Omkostninger som er indeholdt i anlægsomkostninger. Grundkøbesum Kloakbidrag Tilslutningsafgifter EL Tilslutningsafgifter vand Tilslutningsafgifter varme Fiberkabel til teknikrum Håndværkerudgifter 380 m2 Uforudseelige udgifter Udtørring, vinterforanstaltninger, byggestrøm Forundersøgelser af Herning museum Forundersøgelser til geoteknikker Landinspektør afsætning og udmatrikulering Honorar til arkitekter og ingeniør Udlæg til tryk og kopier Energimærkning Forsikring Inventar jf. forvaltningen afsættes kr. Anlægsudgifter total Udbudsform 7.1 Udbud af rådgiverydelsen Rådgiverydelsen for nærværende byggeri forventes ikke at overstige ,- kr. og skal derfor i henhold til tilbudsloven ikke udbydes. Herning Kommune udarbejder rådgiveraftale for teknisk rådgivning med Arkitektfirmaet C. Bødtker, og overdrages den videre rådgivning vedrørende projektets gennemførelse. Arkitektfirmaet C. Bødtker udarbejder skitseforslag og udbudsmateriale fra 8. februar Udbud af byggeopgaven Byggeriet foreslås udbudt som indbudt licitation i hovedentreprise. Kommunale Ejendomme kommer med et forslag til forvaltningen. 7.3 Tildelingskriterie Tildelingskriteriet foreslås at være det billigste tilbud. 23

25 8. Hovedtidsplan Udarbejdelse af byggeprogram Jan 2012 Udarbejdelse af skitseforslag fra Feb 2012 Politisk behandling af byggeprogram SOS Politisk behandling af byggeprogram - Økonomiudvalg Politisk behandling af byggeprogram - Byråd Udarbejdelse af udbudsmateriale Mar 2012 Udbud af byggeopgaven i 3 uger April 2012 Licitation Maj 2012 Orientering vedr. licitationsresultat i SOS den 9. Maj. Maj 2012 Kontraktskrivning inden sommerferien Juni 2012 Opstart byggeri Juli 2012 Aflevering af det samlede byggeri Jan 2013 Ibrugtagning Feb 2013 Aflevering af udvendige arbejder Mar Bilag vedlagt byggeprogram: Bilag 1, rumdiagram af Bilag 2, forvaltningens bilag vedligges til den ønskede grund af

Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler

Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler Center for Børn og Læring Herning Kommune Byggeprogram 27.04.2015 Sag nr. 82.20.00-P20-1-15 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Projektets baggrund

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund... 5 1.2 Projektets indhold... 5 2. BYGGESAGENS

Læs mere

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener INDRETNING AF DET GODE KØKKEN Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning Side 3 Kapitel 2 Planlægning af byggeriet Side 5 Kapitel 3 Generelle

Læs mere

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012 Byggeprogram del II Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter 9. marts 2012 Udarbejdet af: Jan Sørensen, Henning Jørgensen, Jette Zwinge, Poul Rahbek Kontrolleret af: Stine Bjødstrup Jensen Godkendt

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Byggeprogram. University College Sjælland. Campus Roskilde. 27. april 2010

Byggeprogram. University College Sjælland. Campus Roskilde. 27. april 2010 Byggeprogram University College Sjælland Campus Roskilde 27. april 2010 Forord Byggeprogrammet er udarbejdet i et samarbejde med UCSJ s byggeudvalg, der består af Ulla Koch, Kim Petersen, Niels Benn Sørensen

Læs mere

Byggesagen ny & tilbygning

Byggesagen ny & tilbygning Byggesagen ny & tilbygning Her er beskrevet de vigtigste forhold, der skal iagttages inden drømmen realiseres der kan dog være andre lokale forhold, som har indflydelse på en bygnings udformning og placering

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Vill. Boligdrømm start her

Vill. Boligdrømm start her a Vill r Boligdrømm e? start her Tak fordi du tager dig tid til, at kigge i vores katalog Jeg håber, at du vil tage dig rigtig god tid. For det er en både vigtig og spændende rejse som du skal ud på, når

Læs mere

KPU. - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11.

KPU. - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11. KPU - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11.2013 1 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

Læs mere

MODELPROGRAM. for botilbud. til ældre med autisme

MODELPROGRAM. for botilbud. til ældre med autisme MODELPROGRAM for botilbud til ældre med autisme forord til deres botilbud pga. deres aldring. Der har ligeledes været en stor gruppe af mennesker i Danmark og har derfor i samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed Bygherrevejledning 2008 - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed 1 Indholdsfortegnelse DEL 0 DEN OFFENTLIGE BYGHERRE... 7 0.1 Statens byggevirksomhed... 7 0.2 Kommunernes

Læs mere

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner dag Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner - 2. udgave Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed

Læs mere

Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans

Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 13 Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans 9 bilag ( Øvrige Bilag

Læs mere

MUSHOLM BUGT FERIECENTER [Oplevelser med plads til forskelle]

MUSHOLM BUGT FERIECENTER [Oplevelser med plads til forskelle] MUSHOLM BUGT FERIECENTER [Oplevelser med plads til forskelle] Musholmfonden Konkurrenceprogram august 2012 MUSHOLM FERIECENTER KONKURRENCEPROGRAM 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDBYDELSE OG FORMÅL...4 2. KONKURRENCENS

Læs mere

Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger

Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger NOTAT Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger Indledning Københavns Kommune har siden 2006 arbejdet med at modernisere boligmassen

Læs mere

Rumoversigt for Nyt Sundhedscenter - Egedal Kommune Dato: 09.03.2012 Udarbejdet af: Signal, EMA, MB

Rumoversigt for Nyt Sundhedscenter - Egedal Kommune Dato: 09.03.2012 Udarbejdet af: Signal, EMA, MB oversigt for Nyt Sundhedscenter - Egedal Kommune Dato: 09.03.2012 Alle r Sundhedscenter Generelt for Sundhedscenter: Det skal være muligt at transportere XLsenge fra Frontoffice til de midlertidige boliger.

Læs mere

Går I med byggetanker? Har I planer om at bygge nyt, bygge til eller bygge om? Hvordan kan planerne realiseres?

Går I med byggetanker? Har I planer om at bygge nyt, bygge til eller bygge om? Hvordan kan planerne realiseres? I G A N G M E D A T B Y G G E Går I med byggetanker? Har I planer om at bygge nyt, bygge til eller bygge om? Hvordan kan planerne realiseres? Denne vejledning er særligt møntet på byggerier indenfor Lokale-

Læs mere

Regler for byggeri i Region Syddanmark

Regler for byggeri i Region Syddanmark Regler for byggeri i Region Syddanmark Bygherrepolitik Byggeregulativ Organisering af udvendig bygningsvedligeholdelse Organisering af intern energi- og miljøstyring Senest ajourført den 6. juli 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3. 2. Køge Kommune...5. 2.1. Socialforvaltningen...6. 2.1.1. Fællesekspeditionen...7

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3. 2. Køge Kommune...5. 2.1. Socialforvaltningen...6. 2.1.1. Fællesekspeditionen...7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Køge Kommune...5 2.1. Socialforvaltningen...6 2.1.1. Fællesekspeditionen...7 2.1.2. Arbejdsmarkedsafdelingen...8 2.1.3. Afdelingen for

Læs mere

Boliger og hjem for særligt udsatte

Boliger og hjem for særligt udsatte Boliger og hjem for særligt udsatte Evalueringsrapport September 2004 Bascon A/S CASA Boliger og hjem for særligt udsatte September 2004 Publikationen kan læses på Socialministeriets hjemmeside: www.sm.dk

Læs mere

Ny børneinstitution i Seest Bedømmelsesudvalgets betænkning

Ny børneinstitution i Seest Bedømmelsesudvalgets betænkning Ny børneinstitution i Seest Side 1 af 25 INDHOLD Side 1. INDLEDNING... 2 2. BEDØMMELSE... 3 2.0 BEDØMMELSESPROCESSENS FORLØB:... 4 2.1 BEDØMMELSE AF TILBUD POINTMODEL... 4 2.2 BEDØMMELSESUDVALGETS MØDER...

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Vestergade Grejsdalen Nyborg Sygehus Lokalplan nr. 241 Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere

Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011

Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011 Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 Torsdag den Klokken 19.00 21.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 22 beboere fra 19 husstande

Læs mere

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/ Nyt Hospital Hvidovre NHH1 Byggeprogram version 2.0 September 2014 Nyt Hospital Hvidovre/ 2/ 3/ Nyt Hospital Hvidovre/ indholdsfortegnelse: 1.0 Basis 1.1 Grundlag 1.1.1 Projektets vision og formål 1.1.2

Læs mere

Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev

Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev Pkt. 352 Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev Sagsnr. 271 Byrådet Lukket punkt Resume Storparcellen har været i udbud, og der er kommet 1 tilbud på køb af storparcellen. Tilbuddet indeholder

Læs mere