Rosenholm Dagcenter. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Byggeprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rosenholm Dagcenter. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Byggeprogram"

Transkript

1 Rosenholm Dagcenter Byggeprogram Af den

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Projektets baggrund side Indledning 1.2 Byggeprogrammets formål 1.3 Byggeopgaven 1.4 Arkitektur 1.5 Byggeriets kvalitet 2. Organisation side Bygherre 2.2 Bygherrerådgiver 2.3 Brugere 2.4 Byggeudvalg 2.5 Arbejdsfordeling og ansvar 2.6 Projektgruppe 3. Byggegrunden side Byggegrunden 3.2 Lokalplan 3.3 Disponering af byggegrunden 3.4 Adgangsforhold 3.5 P-pladsforhold 3.5 Forsyningsmæssige forhold 4. Forundersøgelser side 5 5. Projektet side Projektets omfang og indhold 5.2 Projektsammenhænge 5.3 Rumprogram 5.4 Rumskemaer 6. Økonomi side Projektøkonomi 6.2 Skønnede brutto- og nettoanlægsudgifter 7. Udbudsform side9 7.1 Udbud af rådgiverydelsen 7.2 Udbud af byggeopgaven 7.3 Tildelingskriterie 8. Hovedtidsplan side Bilag: 1

3 1. Projektets baggrund 1.1 Indledning I forbindelse med budgetkonferencen og senere byrådsbehandling den 11. oktober 2011 er der truffet beslutning om etablering af et dagcenter i tilknytning til Rosenholm. 1.2 Byggeprogrammets formål Byggeprogrammet danner basis for projektets omfang, indhold, økonomi og tidsplan, og er således grundlaget for det videre arbejde med byggeriet, herunder udarbejdelse af projektet samt afholdelse af udbud og licitation. Nærværende byggeprogram er udarbejdet i samarbejde mellem Rosenholm, Handicap og psykiatri, Hjælpemidler og specialrådgivning og Kommunale Ejendomme. Målgruppen er som udgangspunkt Rosenholms brugere, dog mulighed for hjemmeboende. Det forventes at brugere vil benytte dagtilbuddet hver dag. Det forventes, at dagtilbuddet skal være fleksibelt i forhold til hvornår der mødes ind. Brugeren skal kunne komme hjem i egen bolig og hvile efter behov. Samvær og aktivitet er hovedformålet. 1.3 Byggeopgaven Byggeprogrammet omhandler et nyt dagcenter på ca. 380 m2 i tilknytning til det igangværende byggeri. Det igangværende byggeri er en udvidelse af det eksisterende Rosenholm fra 26 til 38 pladser. Byggeriet forventes ibrugtaget februar Arkitektur Projektet skal samlet fremstå med én klar arkitektonisk karakter og bearbejdning, og det arkitektoniske udtryk skal signalere åbenhed, tilgængelighed og funktionalitet. Dagcentret må gerne have sit eget arkitektoniske særpræg set i forhold til det øvrige Rosenholm. 1.5 Byggeriets kvalitet Der ønskes et byggeri af god kvalitet, således at byggeriet også i fremtiden bevarer sin værdi. I materialevalg og håndværksmæssig udførelse skal projektet være gedigent og udtrykke arkitektonisk høj kvalitet. I forbindelse med disponeringen af byggeriet og ved valg af materialer skal der lægges stor vægt på, at drifts- og vedligeholdelsesudgifter begrænses mest muligt. Byggeriet skal bygge på bæredygtige principper for udnyttelse af passivvarme og naturlig ventilation. I et nutidigt formsprog, og i konstruktion og materialevalg skal følgende derfor prioriteres højt: - Indeklima - Lydforhold - Lav miljøbelastning - Lang levetid - Lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 2

4 Følgende delelementer skal der tages hensyn til: Lyse og venlige lokaler med optimale dagslysforhold. God udluftning Ingen trækgener Solafskærmning efter behov Handicapvenligt byggeri 2. Organisation 2.1 Bygherre Kontaktperson: Jens Bech Vestergaard tlf Bygherrerådgiver Kommunale Ejendomme, Herning Kommune Kontaktperson Ingelise Thune, tlf Brugere Rosenholm Kontaktperson: Mona Herskind, tlf Byggeudvalg til udarbejdelse af byggeprogram Til udarbejdelse af nærværende byggeprogram har følgende gruppe været nedsat: Styregruppen: Jens Bech Vestergaard, projektleder SSB Nete Tokkesdal, områdeleder Handicap og Psykiatri Kirsten Andersen, afdelingsleder Kommunale Ejendomme, Herning Kommune. Ingelise Thune, bygherrerådgiver, Kommunale Ejendomme, Herning Kommune Arbejdsgruppen: Jens Bech Vestergaard, projektleder SSB Mona Herskind, centerleder på Rosenholm Nete Tokkesdal, områdeleder Handicap og Psykiatri Karen Hjort, souschef, Rosenholm Lisbeth Gunnarsen, arbejdsmiljørepræsentant, Rosenholm Kirsten Fugl Mattiassen, Hjælpemidler og Specialrådgivning Ingelise Thune, bygherrerådgiver, Kommunale Ejendomme, Herning Kommune 2.5 Arbejdsfordeling og ansvar I henhold til Herning Kommunes byggestyringsregler af november 2001 for Herning Kommune påhviler det fagforvaltningen at påse, at alle nødvendige myndighedsgodkendelser foreligger samt at anlægsbevillingen ikke overskrides. Fagforvaltningen har med assistance fra Kommunale Ejendomme ansvaret for gennemførelse af byggeprogramfasen. Kommunale Ejendomme har med assistance fra fagforvaltningen ansvaret for udarbejdelse af byggeprogram, udbud, kontrahering samt gennemførelse af byggeriet. 3

5 2.6 Projektgruppe til det videre forløb Til udarbejdelse af projektmateriale med arkitekt foreslås nedsat følgende arbejdsgruppe: Arbejdsgruppen: Jens Bech Vestergaard, projektleder SSB Mona Herskind, centerleder på Rosenholm Nete Tokkesdal, områdeleder Handicap og Psykiatri Karen Hjort, souschef, Rosenholm Lisbeth Gunnarsen, arbejdsmiljørepræsentant, Rosenholm Kirsten Fugl Mattiassen, Hjælpemidler og Specialrådgivning Ingelise Thune, bygherrerådgiver, Kommunale Ejendomme, Herning Kommune 3. Byggegrunden 3.1 Byggegrunden Dagcentret skal have sin egen matrikel. Matrikelnummer: - Vej/gade: Rosenholmvej, Tjørring By: 7400 Herning Kommune: Herning Kommune Ejer: Herning Kommune Grundareal: Ca m 2 Bebyggelsesprocenten: 25 % (Jf. lokalplan max. 40%) 3.2 Lokalplan Lokalplan nr. 41.B10.1 er gældende for området. Lokalplanområdet er delt i 4 delområder. I delområde II, zone 2 er gældende, at bebyggelsesprocenten højst må være 40 %, etageantal højst 2 og bygningshøjden højst 8,5 m. Byggeriet vil ikke på nogen af punkterne give anledning til lokalplanmæssige ændringer eller dispensationer. 3.3 Disponering af byggegrunden Grunden skal disponeres under hensyntagen til det i lokalplanen viste byggeområde og de påbudte byggelinier skal respekteres. Fællesarealet mellem boliger og dagcenter skal forsynes med stier der binder boliger og dagcenter sammen. Jf. bilag fra forvaltningen ønskes et grundstykke på 1500 m 2 beliggende mod det eksisterende Rosenholm og langs Rosenholmvej (35). Det betyder at der er disponeret et jordstykke til en evt. udvidelse af det eksisterende Rosenholm mod nordøst. Parkeringspladser til Dagcentret ønskes placeret i tilknytning til det eksisterende Rosenholms parkeringspladser. Dagcentret med facade langs Rosenholmvej (35) og friarealer mod nordøst. 3.4 Adgangsforhold Adgangen til byggegrunden sker fra Rosenholmvej. 3.5 P-pladsforhold Ved evt. krav om yderligere p-plaser udløst af byggeriet etableres 1 p-plads pr. 50 m 2 nybygget bruttoareal. 4

6 3.6 Forsyningsmæssige forhold Målsætningen er, at alle ressourcer i form af vand, varme og energi udnyttes på den mest optimale og hensigtsmæssige måde. Udstyr og komponenter skal derfor vælges ud fra hensynet om lavest muligt energi- og ressourceforbrug, og ventilationsanlæg skal forsynes med effektive varmegenvindingssystemer til udnyttelse af energiindholdet fra luft som udledes fra bygningerne. Opvarmning: Brugsvand: Elforsyning: Afløb: Telefon: EnergiMidt, Herning HerningVand, Herning EnergiMidt, Herning HerningVand, Herning Kommune TDC 4. Forundersøgelser Følgende forundersøgelse skal foretages inden projektering og udførelse af byggeopgaven igangsættes: Arkæologiske undersøgelser, foretages under projekteringen. Geotekniske undersøgelser, foretages når situationsplanen er udarbejdet. 5. Projektet 5.1 Byggeriets omfang og indhold Dagcentret skal indeholde et centralt placeret aktivitetskøkken og 3 basisrum på ca m 2. Brugerne kan som udgangspunkt høre til et bestemt basisrum, da gruppen af bruger ikke er særlig fleksible. Ved basisrummene skal placeres yderligere 2 rum til afskærmning med visuelt kik. Et snoezelrum og toiletter til bruger og personale. Dele af væggene mellem det centrale aktivitetskøkken og to af basisrummene kan være skyde/foldevægge som gør det muligt at åbne når behovet opstår. Området kan dermed ændre karakter til en cafe Rosen Udearealer indrettes til aktiviteter. Der ønskes områder med fast belægning og overdækkede arealer. Personalet på dagcentret er dels personale der møder ind på dagcentret, og dels personale fra Rosenholm. Arbejdsforhold omkring køling og opvarmning af mad vil foregå sammen med brugerne i aktivitetskøkkenet. 5.2 Projektsammenhænge Dagcentret skal være en selvstændig enhed. Dagcentret har dels sit eget personale og dels personale fra det øvrige Rosenholm. Der skal være stiforbindelse fra Rosenholm til Dagcentret. Personaleforhold omkring bad tilgodeses i det nuværende Roseholm. 5

7 5.3 Rumprogram Rumnr. Rumbetegnelse Nettoreal Antal I alt Bemærkninger nettoareal 01 Centralt aktivitetskøkken 39 m m 2 Inkl. lille spiseplads 02 Depot t/køkken 4 m m 2 03 Basisrum m m 2 Inkl. depotskabe 04 Basisrum m m 2 Inkl. depotskabe 05 Basisrum m m 2 Inkl. depotskabe 06 Snoezelrum 32 m m 2 Sanseoplevelser 07 Rum afskærmet 8 m m 2 Afskærmet fra basis 08 Rum afskærmet 8 m m 2 Afskærmet fra basis 09 Brugertoilet 12 m m 2 Meget pleje 10 Brugertoilet 10 m m 2 Delvis pleje 11 Brugertoilet 5 m m 2 Handicaptoilet 12 Personaletoilet 4 m m 2 Forrum/toilet 13 Garderobe niche 8 m m 2 Bruger 14 Kontor 20 m m 2 3 arbejdspladser 15 Rengørings- vaskerum 15 m m 2 Inkl. vask/tørre 16 Depotrum 4 m m 2 Til div. 17 Udstyrsniche 4 m m 2 Til kørestole+vare Nettoareal i alt 254 m 2 Bruttoareal i alt 380 m Rumskemaer Rumbetegnelse generelt: Beskriver funktionen af rummet Antal: Beskriver hvor mange rum der er med den funktion Gulve: Linoleumsgulve/træfodliste, skridsikker vinyl/vinylopkant. Skridsikker klinker/sokkelklinke. Nedfældet måtter ved alle indgange. Alle overgange skal så vidt det er muligt udføres uden bundskinner, og ellers så lidt som det er muligt jf. handicapregler. Vægge: Robuste malede vægge der tåler mindre stød. Udadgående hjørner og gangvægge skal beskyttes mod stød. Ingen vægge må udføres med mindre end 2 lag gips, hvis det er lette vægge. Enkelte vægge kunne udføres i finer eller Rumnummer generelt: Beskriver rum-nummeret Opholdsinterval for person/personer: Hvor lang tid der påregnes ophold i de enkelte rum, og hvor mange personer der er i rummet. Skabe: Skabe skal være i en god kvalitet mindst som HTH`s med højstyrkelaminat på låger. Overskabe skal gå til loft. Håndtørre: Personaletoiletter. Papirholder: Brugertoiletter. Sæbe og spritdispenser: Ved alle håndvaske. Hårde hvidevarer: I en kvalitet der er egnet til institutionsbrug. Der skal påregnes brug flere gange daglig af alle hårde hvidevare. 6

8 som blank mur for at skabe miljø og give svagtseende mulighed for at orienter sig i bygningen. Træbeton i fin udgave, gips akustik eller anden akustik plade med skjult opsætning. Indvendige døre: Malede/finerdøre til samtlige rum skal have en bredde der betyder at en plejeseng skal kunne komme igennem. Døren skal kunne være let at betjene og der skal være automatik på alle døre i fælles gangarealer. Alle fælles adgangsdøre skal være med ABDL anlæg og kunne stå åben. Yderdøre og vindfangsdører skal være automatiske skydedøre. Dørstop, greb, skilte og andet besætning i massiv rustfri stål. Greb skal være handicapegnet. Der skal være kodelås i alle dørgreb, med udtagelse af døre til toilet som skal være med rød/grøn betegnelse. Lyd og akustik generelt: Lydisolation til naborum: Se øvrige skema. Enkelte rum skal kunne adskilles lydmæssigt fra de øvrige rum, det er noteret særskilt. Der skal i disse rum kunne føres en normal samtale uden det kan høres i det tilstødende rum. Elinstallationer generelt: Arbejdsstationer: Antal er angivet i de enkelte rum. En arbejdsstation er beskrevet i IT`s vejledning. Stikkontakter 230V: Ved alle døre og på alle vægge. Er angivet i de enkelte rum. Lampeudtag: Angivet i de enkelte rum, Belysning generelt: Fast armatur: Fast armaturer er planforsinkede i loftet, og det er vigtigt at armaturerne er driftssikre og er lette at udskifte. Skal overholdt BAR s anbefalinger: Min. 100 lux i toiletter, med udtagelse af behandlingsrum 200 lux i møderum og funktioner hos den enkelte beboer. 500 lux i kontorrum og køkkener. Lysdæmpning: angivet i de enkelte rum. Regelmæssighed: angivet i de enkelte rum. Sær-installationer generelt: Alarmer: Der skal være alarmanlæg i hele bygningen. Teleslyngeanlæg: I alle primære rum. Højtaleranlæg: Der er kablet til alle primære rum. Antennestik: I alle primære rum. Telefonstik: I alle primære rum. Der skal installeres et komplet 7

9 placeringer skal aftales med bygherren. Væglamper: Angivet i de enkelte rum, placeringer skal aftales med bygherren. Udv. belysning: På parkeringsarealer, stier, ved indgange og overdækkede områder. El-stik og udv. vandhane. Gulvafløb: Angivet i de enkelte rum WC: angivet i de enkelte rum, er et almindeligt toilet i normal højde. Håndvask: angivet i de enkelte rum. Håndvaske til personale er almindelige håndvaske øvrige er handicaphåndvaske. Udslagsvask: angivet i de enkelte rum. Armatur: Angivet i de enkelte rum. kaldeanlæg med deck telefoner. Der skal være tomrør til alle primær rum fra krydsfeltet, således der efterfølgende kan installeres enheder som er koblet op på netværket. Rumtemperatur dim.: Som udgangspunkt 25 gr. i primære rum jf. At vejledningen. For ventilationsanlægget gælder det overordnet at der skal tages alle nødvendige hensyn for at udgå trækgener. Det betyder at indblæsning er med opvarmet luft. Indeklima er vigtigt af hensyn til de kommende brugere. 8

10 Centralt aktivitetskøkken hvor bruger og 01 personale laver mad og kan spise i en mindre gruppe. 1 Dagtimer for 2 personale og 4 bruger Gulv: Skabe: 1 grydeskab og 6 skuffeskabe. Væg: Fliser fra gulv til u.k. overskabe. Papirholder: Ja Hårde hvidevarer: 4 kogeplader, 1 ovn, 2 køleskab, fryser, mikroovn og opvaskemaskine. Lydisolation til naborum: Arbejdsstation: 1 stk. Stikkontakter 230V: Mange kontakter. Væglampeudtag: Udtag til pendel: Ved spisebord Lysdæmpning: Ja Regelmæssighed: Tænd/sluk Teleslyngeanlæg: Ja Højtaleranlæg: Antennestik: Ja Telefonstik: Ja Vask: 2 køkkenvaske og en håndvask Spejl: WC: Bruser: Gulvafløb: Armatur: Køkkenarmatur og berøringsfri armatur med sensor ved håndvask. Beskrivelse af størrelsen på køkkenet: Hæve/sænkeborde, et mobilt bord med hæve/sænke funktion. Rumtemperatur dim.: 25 gr. Emfang: Over kogeplader. 9

11 Depot til aktivitetskøkken 02 1 Kortvarigt ophold Gulv: Skabe: Dobbeltskab og hylder på de resterende Væg: vægge. Håndtørre: Hårde hvidevarer: Lydisolation til naborum: Stikkontakter 230V: Væglampeudtag: Udtag til pendel: Vask: Spejl: WC: Bruser: Gulvafløb: Armatur: Gulvvarme: Lysdæmpning: Regelmæssighed: Pir- bevægelighed Alarmer: Teleslyngeanlæg: Højtaleranlæg: Antennestik: Telefonstik: Rumtemperatur dim.: 22 gr. 10

12 Basisrum hvor en gruppe bruger har base når de 03, 04, 05 er i dagcentret. 3 Dagtimer for 10 personer. Gulv: Skabe: 2 dobbeltskab til div. materialer. Væg: Papirholder: Ja Hårde hvidevarer: Lydisolation til naborum: Ja Stikkontakter 230V: Væglampeudtag: 2 stk. Udtag til pendel: 2 stk. Arbejdsstationer: 1 stk. Stik til projektor i loft: Ja Lysdæmpning: Ja Regelmæssighed. Tænd/sluk Teleslyngeanlæg: Ja Højtaleranlæg: Ja Antennestik: Ja Telefonstik: Ja Vask: Håndvask. Spejl: WC: Bruser: Gulvafløb: Armatur: Berøringsfri med sensor Gulvvarme: Rumtemperatur dim.: 25 gr. Emfang: 11

13 Snoezelrum for flere bruger som ønsker 06 sanselige oplevelser. 1 Periodisk ophold for flere personer. Gulv: Lys glat flade Skabe: Væg: Lyse glatte flader Papirholder: Lys glat flade Hårde hvidevarer: Lydisolation til naborum: Ja Stikkontakter 230V: Væglampeudtag: 2 stk. Udtag til pendel: 2 stk. Stik til projektor: Ja Mørklægning af rummet: Ja Vask: Spejl: WC: Bruser: Gulvafløb: Armatur: Gulvvarme: Rummet ønskes forsynet med et ovenlys med mulighed for mørklægning. Rumdækkende lift inkl. motor., skal være mindst mulig synlig. Lysdæmpning: Ja Regelmæssighed. Tænd/sluk Teleslyngeanlæg: Ja Højtaleranlæg: Ja Antennestik: Ja Telefonstik: Rumtemperatur dim.: 25 gr. Emfang: 12

14 Afskærmningsrum hvor en bruger kan trække 07 og 08 sig tilbage til. 2 Dagtimer for 1-2 personer. Gulv: Skabe: Væg: Papirholder: Hårde hvidevarer: Lydisolation til naborum: Ja Stikkontakter 230V: Væglampeudtag: 1 stk. Udtag til pendel: 1 stk. Arbejdsstation: 1 stk. Vask: Spejl: WC: Bruser: Gulvafløb: Armatur: Gulvvarme: Lysdæmpning: Ja Regelmæssighed. Tænd/sluk Teleslyngeanlæg: Ja Højtaleranlæg: Antennestik: Ja Telefonstik: Rumtemperatur dim.: 25 gr. 13

15 Brugertoilet stor, her skal der tages højde for 09 alle tænkelige funktioner i forhold til brugen af et toilet i lignende dagcentre. 1 Kort varigt ophold for en bruger med to hjælpere. Gulv: Vinyl, skridsikker. Skabe: Dobbelt hyldeskab med hyldeplads til Væg: hver brugers personlige behov der er tilknyttet dette toilet. Der ønskes adgang fra gang til skab for opfyldning af div. plejeartikler. Papirholder: Ja Hårde hvidevarer: Lydisolation til naborum: Ja Stikkontakter 230V: Væglampeudtag: 1 stk. over spejl Udtag til pendel: Vask: Håndvask, justerbar med el. Spejl: Ja WC: Alm. toilet med armstøtter. Bruser: Ja med 2m slange. Gulvafløb: Ja med skyl af afløb. Armatur: Berøringsfri armatur med sensor. Gulvvarme: Ja Personalebeskrivelse over alle tænkelige funktioner i rummet. Der er rumdækkende lift med skinner, oplader og motor. Lysdæmpning: Regelmæssighed. Tænd/sluk Alarmer: Teleslyngeanlæg: Højtaleranlæg: Antennestik: Telefonstik: Rumtemperatur dim.: 25 gr. Emfang: 14

16 Brugertoilet mellem, her skal der tages højde 10 for normale funktioner i forhold til brugen af et toilet i lignende dagcentre. 1 Kort varigt ophold for en bruger med to hjælpere. Gulv: Vinyl, skridsikker. Skabe: Dobbelt hyldeskab med hyldeplads til Væg: hver brugers personlige behov der er tilknyttet dette toilet. Der skal være adgang fra gang til skab for opfyldning af personlige plejeartikler. Papirholder: Ja Hårde hvidevarer: Lydisolation til naborum: Ja Stikkontakter 230V: elstik ved toilet. Væglampeudtag: 1 stk. over spejl Udtag til pendel: Vask: Håndvask, justerbar med el. Spejl: Ja WC: Alm. toilet med armstøtter. Bruser: Ja med 2 m slange. Gulvafløb: Ja Armatur: Berøringsfri armatur med sensor. Gulvvarme: Ja Der er rumdækkende lift, oplader og motor med i rummet. Lysdæmpning: Regelmæssighed. Tænd/sluk Alarmer: Teleslyngeanlæg: Højtaleranlæg: Antennestik: Telefonstik: Rumtemperatur dim.: 25 gr. Emfang: 15

17 Brugertoilet alm. handicaptoilet 1l 1 Kort varigt ophold for en bruger med en hjælpere. Gulv: Vinyl Skabe: Hyldeskab til toiletpapir og div. Væg: brugsmidler i forbindelse med HC toilettets funktion. Der skal være adgang til skabet fra gangen. Papirholder: Ja Hårde hvidevarer: Lydisolation til naborum: Ja Stikkontakter 230V: elstik v/toilet. Væglampeudtag: 1 stk. over spejl Udtag til pendel: Vask: Håndvask justerbar med el. Spejl: Ja WC: Alm. toilet med armstøtter. Bruser: Gulvafløb: Ja Armatur: Berøringsfri armatur med sensor. Gulvvarme: Ja Lysdæmpning: Regelmæssighed. Tænd/sluk Alarmer: Teleslyngeanlæg: Højtaleranlæg: Antennestik: Telefonstik: Rumtemperatur dim.: 25 gr. Emfang: 16

18 Forrum og personaletoilet 12 1 Kort varigt ophold Gulv: Vinyl Skabe: Lille skab til toiletpapir og div. Væg: brugsmidler i forbindelse med toilettets funktion. Håndtørre: Ja Hårde hvidevarer: Lydisolation til naborum: Ja Stikkontakter 230V: Elstik v/toilet Væglampeudtag: 1 stk. over spejl Udtag til pendel: Vask: Håndvask. Spejl: Ja WC: Ja Bruser: Gulvafløb: Armatur: Berøringsfri armatur med sensor. Gulvvarme: I forrum skal placeres 16 personaletaskeskabe, en garderobestang og en hylde til sko. Lysdæmpning: Regelmæssighed. Pir - bevægelighed Alarmer: Teleslyngeanlæg: Højtaleranlæg: Antennestik: Telefonstik: Rumtemperatur dim.: 22 gr. Emfang: 17

19 Garderobeniche ved indgang til overtøj til 13 brugerne. 1 Kort varigt ophold Gulv: Skabe: Garderoberum til hver bruger Væg: Papirholder: Hårde hvidevarer: Lydisolation til naborum: Stikkontakter 230V: Væglampeudtag: Udtag til pendel: Vask: Spejl: Ja WC: Bruser: Gulvafløb: Armatur: Gulvvarme: Lysdæmpning: Regelmæssighed: Tænd/sluk Alarmer: Teleslyngeanlæg: Højtaleranlæg: Antennestik: Telefonstik: Rumtemperatur dim.: 22 gr. Emfang: 18

20 Kontor til en teamleder og to medarbejder Ophold i dagtimer for en teamleder og to medarbejder. Gulv: Skabe: Væg: Papirholder: Hårde hvidevarer: Lydisolation til naborum: Ja Stikkontakter 230V: Væglampeudtag: Udtag til pendel: 1 stk. Arbejdspladser: 3 stk. Vask: Spejl: WC: Bruser: Gulvafløb: Armatur: Gulvvarme: Teamleder med eget skrivebord samt 2 flydende arbejdspladser med PC som kan bruges af flere ansatte. Reoler til arbejdspladsen. Lysdæmpning: Regelmæssighed. Tænd/sluk Alarmer: Teleslyngeanlæg: Højtaleranlæg: Antennestik: Telefonstik: 3 stk. Rumtemperatur dim.: 22 gr. Emfang: 19

21 Rengørings- og vaskerum Kort varigt ophold. Gulv: Vinyl Skabe: Dobbeltskab til rengøring Væg: Vaskbare vægge. Papirholder: Ja Hårde hvidevarer: Vaskemaskine og tørretumbler Lydisolation til naborum: Lyden af vaskemaskine må ikke kunne høres i primært rum. Stikkontakter 230V: Om nødvendig til vaskmaskine og tørretumbler. Væglampeudtag: Udtag til pendel: Vask: Udslagsvask og køkkenvask. Spejl: WC: Bruser: Gulvafløb: Armatur: Høj armatur til udslagsvask og køkkenvask. Lysdæmpning: Regelmæssighed. Pir -bevægelighed Alarmer: Teleslyngeanlæg: Højtaleranlæg: Antennestik: Telefonstik: Rumtemperatur dim.: 22 gr. Emfang: Der skal være et bord til sammenlægning af linned. Der skal være plads til rengøringsvogn, støvsuger og gulvvasker. 20

22 Depotrum til div Kort varigt ophold. Gulv: Skabe: Dobbeltskab og hylder på resterende Væg: vægge. Papirholder: Hårde hvidevarer: Lydisolation til naborum: Stikkontakter 230V: Væglampeudtag: Udtag til pendel: Vask: Spejl: WC: Bruser: Gulvafløb: Armatur: Gulvvarme: Lysdæmpning: Regelmæssighed. Pir -bevægelighed Alarmer: Teleslyngeanlæg: Højtaleranlæg: Antennestik: Telefonstik: Rumtemperatur dim.: 22 gr. Emfang: 21

23 Udstyrsniche Kort varigt ophold. Gulv: Skabe: Væg: Papirholder: Hårde hvidevarer: Lydisolation til naborum: Stikkontakter 230V: Væglampeudtag: Udtag til pendel: Vask: Spejl: WC: Bruser: Gulvafløb: Armatur: Gulvvarme: Der skal være plads til ca. 3 kørestole som bruger har brugt i forbindelse med flytning fra eget hjem til dagcentret. Lysdæmpning: Regelmæssighed. Tænd/sluk Alarmer: Teleslyngeanlæg: Højtaleranlæg: Antennestik: Telefonstik: Rumtemperatur dim.: 22 gr. 22

24 6. Økonomi 6.1 Projektøkonomi Samtlige udgifter i forbindelse med byggeriet skal rummes indenfor den økonomiske ramme på ,- kr. ekskl. moms. 6.2 Skønnede brutto- og nettoanlægsudgifter I den økonomiske ramme skal håndværkerudgifterne og samtlige omkostninger, herunder rådgivning, vedrørende byggeriet være indeholdt. Omkostninger som er indeholdt i anlægsomkostninger. Grundkøbesum Kloakbidrag Tilslutningsafgifter EL Tilslutningsafgifter vand Tilslutningsafgifter varme Fiberkabel til teknikrum Håndværkerudgifter 380 m2 Uforudseelige udgifter Udtørring, vinterforanstaltninger, byggestrøm Forundersøgelser af Herning museum Forundersøgelser til geoteknikker Landinspektør afsætning og udmatrikulering Honorar til arkitekter og ingeniør Udlæg til tryk og kopier Energimærkning Forsikring Inventar jf. forvaltningen afsættes kr. Anlægsudgifter total Udbudsform 7.1 Udbud af rådgiverydelsen Rådgiverydelsen for nærværende byggeri forventes ikke at overstige ,- kr. og skal derfor i henhold til tilbudsloven ikke udbydes. Herning Kommune udarbejder rådgiveraftale for teknisk rådgivning med Arkitektfirmaet C. Bødtker, og overdrages den videre rådgivning vedrørende projektets gennemførelse. Arkitektfirmaet C. Bødtker udarbejder skitseforslag og udbudsmateriale fra 8. februar Udbud af byggeopgaven Byggeriet foreslås udbudt som indbudt licitation i hovedentreprise. Kommunale Ejendomme kommer med et forslag til forvaltningen. 7.3 Tildelingskriterie Tildelingskriteriet foreslås at være det billigste tilbud. 23

25 8. Hovedtidsplan Udarbejdelse af byggeprogram Jan 2012 Udarbejdelse af skitseforslag fra Feb 2012 Politisk behandling af byggeprogram SOS Politisk behandling af byggeprogram - Økonomiudvalg Politisk behandling af byggeprogram - Byråd Udarbejdelse af udbudsmateriale Mar 2012 Udbud af byggeopgaven i 3 uger April 2012 Licitation Maj 2012 Orientering vedr. licitationsresultat i SOS den 9. Maj. Maj 2012 Kontraktskrivning inden sommerferien Juni 2012 Opstart byggeri Juli 2012 Aflevering af det samlede byggeri Jan 2013 Ibrugtagning Feb 2013 Aflevering af udvendige arbejder Mar Bilag vedlagt byggeprogram: Bilag 1, rumdiagram af Bilag 2, forvaltningens bilag vedligges til den ønskede grund af

Sønder Felding Skole Om- og tilbygning. Center for Børn og Læring Herning Kommune. Programoplæg. 21.05.2014 Sag nr. 82.20.

Sønder Felding Skole Om- og tilbygning. Center for Børn og Læring Herning Kommune. Programoplæg. 21.05.2014 Sag nr. 82.20. Sønder Felding Skole Om- og tilbygning Center for Børn og Læring Herning Kommune Programoplæg 21.05.2014 Sag nr. 82.20.00-G01-1-14 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Projektets baggrund... 2 1.1 Indledning... 2 1.2

Læs mere

- 1 - Programoplæg Landsbycentret i Skarrild Ny integreret daginstitution

- 1 - Programoplæg Landsbycentret i Skarrild Ny integreret daginstitution - 1 - Programoplæg Landsbycentret i Skarrild Ny integreret daginstitution Børn og Unge Herning Kommune Dato: 25.09.2015 - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Projektets baggrund 1.1 Indledning side 2 1.2 Programoplæggets

Læs mere

Børnehuset Himmelblå Ny institution. Center for Børn og Læring Herning Kommune. Programoplæg. 20.08.2014 Sag nr. 82.20.00-G01-1-14

Børnehuset Himmelblå Ny institution. Center for Børn og Læring Herning Kommune. Programoplæg. 20.08.2014 Sag nr. 82.20.00-G01-1-14 Børnehuset Himmelblå Ny institution Center for Børn og Læring Herning Kommune Programoplæg 20.08.2014 Sag nr. 82.20.00-G01-1-14 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Projektets baggrund... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Programoplæggets

Læs mere

Sundhedshus Sæby. Plan: Stue Rev. A: Funktion: Sundhedshus Rev. B: Rumtype: Fællesarealer Rum nr.: 0-5.08

Sundhedshus Sæby. Plan: Stue Rev. A: Funktion: Sundhedshus Rev. B: Rumtype: Fællesarealer Rum nr.: 0-5.08 Fællesarealer Rum nr.: 0-5.08 Reception Areal: 11 m 2 m2 i alt 11 m 2 udv. døre Vinduer Indv. Døre Dørbredde Væg overflade Glasfilt, malet Natur anodiseret alu Mod indgang 0-4.01. Samme format som facadeplader

Læs mere

Byggeprogram for nye lokaler til Hjemmeplejen Vest i Glesborg

Byggeprogram for nye lokaler til Hjemmeplejen Vest i Glesborg Byggeprogram for nye lokaler til Hjemmeplejen Vest i Glesborg Den nye bygning placeres nordvest for plejecentret. Der er adgang til bygningen fra den eksisterende parkeringsplads. Området er afdækket af

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Rumskemaer Bilag 4 til Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Rumskemaer Bilag 4 til Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Rumskemaer Bilag 4 til Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 27 Rumnr.: 0.01 Rumtype: Natur/teknik Note: Bemærkninger: Inventar Indv.

Læs mere

Herningsholmskolen Tilbygning. Center for Børn og Læring Herning Kommune. Byggeprogram. 17.09.2014 Sag nr. 82.20.00-P20-1-14

Herningsholmskolen Tilbygning. Center for Børn og Læring Herning Kommune. Byggeprogram. 17.09.2014 Sag nr. 82.20.00-P20-1-14 Herningsholmskolen Tilbygning Center for Børn og Læring Herning Kommune Byggeprogram 17.09.2014 Sag nr. 82.20.00-P20-1-14 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Projektets baggrund... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Byggeprogramgets

Læs mere

FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014

FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014 FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014 HANS LUND, Arkitekt maa, Tingvej 12, 6630 Rødding, 74841564, 20221073, arkilund@gmail.com 01 Vest for Landsbyen Tiset (6510 Gram) ligger der et anlæg eller stadion

Læs mere

Indhold. Overordnet beskrivelse af kravene Bofællesskabet etableres som en opgang med i alt 12 boliger samt fælles- og serviceareal.

Indhold. Overordnet beskrivelse af kravene Bofællesskabet etableres som en opgang med i alt 12 boliger samt fælles- og serviceareal. NOTAT 28-08-2013 Særprogram til etablering af 12 boliger til borgere med sindslidelse i Nordhavnen I nedenstående gennemgås krav til indretning af opgangsbofællesskab med 12 boliger, som udgør en specificering

Læs mere

Ny Tandklinik Ringe. Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe.

Ny Tandklinik Ringe. Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe. Ny Tandklinik Ringe Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe. Udarbejdet af: Faaborg-Midtfyn kommune Teknik - Kommunale Bygninger Nørregade 4, 5600 Faaborg Arkitekt:

Læs mere

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER 2008 TOTALRÅDGIVER: RAMBØLL DANMARK A/S BAG HAVERNE 32 4600 KØGE ARKITEKT: ARKITEKTERNE KØGE A/S VESTERGADE 20 4600 KØGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Petanque Center opførelse af hal til petanque og tennis for Karlslunde Idræt Forening

Dansk Petanque Center opførelse af hal til petanque og tennis for Karlslunde Idræt Forening Dansk Petanque Center opførelse af hal til petanque og tennis for Karlslunde Idræt Forening Kongens Enge 42, 2690 Karlslunde Matr. Nr. 1b Kgs. Enge, Karlslunde - TOTALENTREPRISE 2016.07.07 Ver. Dines Jørgensen

Læs mere

Holtegården Opfølgning på boligplanen

Holtegården Opfølgning på boligplanen Holtegården Opfølgning på boligplanen Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 25. februar 2010 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat

Læs mere

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga BOLIGEN Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Massiv egeparket Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide.

Læs mere

Kravene er udarbejdet ud fra erfaringer fra ombygning af Rymarksvej, hvor der etableret 17 boliger i 2010, og 8 boliger i 2012 til samme målgruppe.

Kravene er udarbejdet ud fra erfaringer fra ombygning af Rymarksvej, hvor der etableret 17 boliger i 2010, og 8 boliger i 2012 til samme målgruppe. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Byggeri og Kontrakt Særprogram til indretning af opgangsbofællesskab til 12 borgere med handicap i Nordhavnen I nedenstående gennemgås krav til indretning

Læs mere

ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ SVANELUNDSBAKKEN

ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ SVANELUNDSBAKKEN SVANEN SITUATIONSPLAN MATERIALEBESKRIVELSE Materialer er angivet nedenfor og hvor der kan foretages ændringer i materialevalget, fremgår dette direkte af beskrivelsen. For nogle områder er materialerne

Læs mere

Ingen Lette begrænsninger begrænsning

Ingen Lette begrænsninger begrænsning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Vedligeholde/kompensere 2.1.1 Rengøring Indsats med henblik på at sikre/udføre rengøringsopgaver i borgerens hjem. Lovgrundlag Lov om Social

Læs mere

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 07. KVALITETSLISTER MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I.

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 07. KVALITETSLISTER MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 07. KVALITETSLISTER MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. Tilbudte materialer - indvendig og udvendig aptering Gulve Trægulve

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

Satellitten 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing. Nybygning Programoplæg. September 2013

Satellitten 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing. Nybygning Programoplæg. September 2013 Satellitten 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing Nybygning. September 2013 Bygherre: Ringkøbing Skjern-Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Revisionsdato 17. september 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE. SIDE

Læs mere

RÅDHUSPARKEN ALLERØD - 30 FAMILIEBOLIGER

RÅDHUSPARKEN ALLERØD - 30 FAMILIEBOLIGER RÅDHUSPARKEN ALLERØD - 30 FAMILIEBOLIGER DANSKE FUNKTIONÆRERS BOLIGSELSKAB DATO: 16.09.2015 Rådhusparken Allerød: Rådhusparken ligger på Rådhusvej mellem Allerød Rådhus og Allerød St på den tidligere Rådhusgrund.

Læs mere

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE.

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. Fordelen ved at bo i et rækkehus som Magnolia Husene II er, at du får det bedste fra alle etager. Mange, der skal vælge sig en ny lejlighed, skal vælge

Læs mere

Afd. 4, Mølleparken fokusgruppemøde d. 06. marts 2013

Afd. 4, Mølleparken fokusgruppemøde d. 06. marts 2013 Der var tilmeldt 18 beboere samt hele afdelingsbestyrelsen med suppleanter. Hanne Pedersen og Steen Andersen bød velkommen og takkede de fremmødte for deres interesse/engagement i det forestående arbejde

Læs mere

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER Byggeafsnit: 2 AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER INDHOLD: Generelt om BYGGEAFSNIT 2... side 3 Indflytningstidspunkt - situationsplan... side 4 Indflytningstidspunkt, typer og adresser...

Læs mere

Platanbo. resumé af byggeprogram vedr. om- og tilbygning samt bæredygtighedsvurdering

Platanbo. resumé af byggeprogram vedr. om- og tilbygning samt bæredygtighedsvurdering Platanbo resumé af byggeprogram vedr. om- og tilbygning samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 23. september 2009 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er

Læs mere

Rolands Have. Ældre- og handicapegnede boliger

Rolands Have. Ældre- og handicapegnede boliger Rolands Have Ældre- og handicapegnede boliger Afdeling 921-0 Brøndby Boligselskab 22 2-værelses boliger i Brøndby klar til indflytning i efteråret 2015 Nygårds Plads 27, 1. 2605 Brøndby Telefon 3812 1353

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering

Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering 21 Marts 2012 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk af de væsentlige afsnit

Læs mere

Materialeliste. Materialer og valgmuligheder. På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard

Materialeliste. Materialer og valgmuligheder. På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard Materialeliste Materialer og valgmuligheder På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard indgår i lejlighederne, og ikke mindst om de mange forskellige muligheder du har for at påvirke

Læs mere

Rengøringsservice. Vejledende krav til lokaler: AMU - rengøring EUD - serviceassistent

Rengøringsservice. Vejledende krav til lokaler: AMU - rengøring EUD - serviceassistent Side1 SUS Uddannelsesudvalget for rengøring og service September 2011 Rengøringsservice Vejledende krav til lokaler: AMU - rengøring EUD - serviceassistent Side2 Lokalernes formål Teori- og praktiklokalernes

Læs mere

bygning 01 F_Carpet_Brown Stiagergrunden type 1.1 - varianter Boligtype 1.1 1.1 Bolig nr 1-1.sal, tv 1.1 Bolig nr 3-2.

bygning 01 F_Carpet_Brown Stiagergrunden type 1.1 - varianter Boligtype 1.1 1.1 Bolig nr 1-1.sal, tv 1.1 Bolig nr 3-2. tiagergrunden bygning 01 Bolig Bolig 1 Boligtype 1.1 Rum Bruttoareal 9m 2 Nettoareal 8m 2 0 m 1.1 Bolig nr 1-1.sal, tv OVEVÆRELE VÆRELE type 1.1 - varianter 1.1 Bolig nr - 2.sal, tv Bruttoareal 9m 2 Nettoareal

Læs mere

Programoplæg. Etablering af Multihus ved Nim Skole

Programoplæg. Etablering af Multihus ved Nim Skole Programoplæg Etablering af Multihus ved Nim Skole Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER 2. PROJEKTORGANISATION 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 3.1 Generelt 3.2 Funktions- og rumoversigt 3.3 Forsyningsanlæg

Læs mere

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Bredgade/Markedsgade, 8870

Læs mere

NYE ANDELS- OG EJERLEJLIGHEDER TÆT PÅ KØGE CENTRUM KONGSBERG PARK

NYE ANDELS- OG EJERLEJLIGHEDER TÆT PÅ KØGE CENTRUM KONGSBERG PARK NYE ANDELS- OG EJERLEJLIGHEDER TÆT PÅ KØGE CENTRUM KONGSBERG PARK En helt ny grøn oase i det sydlige Køge www.kongsbergpark.dk Materialebeskrivelse Projektudvikling: Kortfattet beskrivelse af arkitektur

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. maj 24 via Magistraten Tlf. nr.: 894 3534 Jour. nr.: 82.6.A.M1/22/2222 Ref.:

Læs mere

SVANEPUNKTET. Plejeboliger Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Plejeboliger Furesø Boligselskab SVAEPUKTET Plejeboliger Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5 Situationsplan side 6 Materialer og udstyr side 7-8 Oversigt

Læs mere

BYGGEPROGRAM. Kommunens sagsnr. : 12/14717. Dato : 23-04-2013 Internt sagsnr. : 12041 : Østre Skolevej 2, 5700 Svendborg : Renovering af Ørkildskolen

BYGGEPROGRAM. Kommunens sagsnr. : 12/14717. Dato : 23-04-2013 Internt sagsnr. : 12041 : Østre Skolevej 2, 5700 Svendborg : Renovering af Ørkildskolen BYGGEPROGRAM Kommunens sagsnr. : 12/14717 Sagsnavn : Renovering af Ørkildsskolen Dato : 23-04-2013 Internt sagsnr. : 12041 Sag : Østre Skolevej 2, 5700 Svendborg Emne : Renovering af Ørkildskolen Bygning

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Markedsgade 12, Randers

Markedsgade 12, Randers D. 06.05.12 Markedsgade 12, Randers 7 stk. boliger på hver 84-94 m² bolig inkl. fællesarealer excl. depotrum og P-hus. Salg og information Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej

Læs mere

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab SVANEPUNKTET Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5

Læs mere

Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP

Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP 21. januar 2010 Projekt nr. 47016201 MHP Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP LEIF HANSEN ENGINEERING A/S Jens Juuls vej 16 DK-8260 Viby J Telefon +45 96 85 86 87 Telefax +45 96 85 86 78 Leifhansen@leifhansen.dk

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune 04. 1. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse

Læs mere

NOTAT. Fælles produktionskøkken. Børnehuset Stenen og Krogen. Stenen og Krogen skal slås sammen til en fælles daginstitution for børn fra 0-6 år.

NOTAT. Fælles produktionskøkken. Børnehuset Stenen og Krogen. Stenen og Krogen skal slås sammen til en fælles daginstitution for børn fra 0-6 år. NOTAT 27. maj 2014 Børnehuset Stenen og Krogen Wissenberg A/S Valdemarsgade 14 1665 København V Tlf: 33 86 34 86 info@wissenberg.dk www.wissenberg.dk CVR-nr: 26369126 Fælles produktionskøkken Stenen og

Læs mere

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg www.vindebakke.dk Beskrivelse af område VINDE BAKKE Med udsigt over Skive by og det omkringliggende landskab udstykkes 1. etape af et nyt stort boligprojekt i Skive.

Læs mere

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5 Søndersø skole Afdeling Nordmark, december 2007 Vurdering af delparametre. Hvert af de tre projekter tildeles 3-5 point (hvor 5 er bedst). H. Skjøde Knudsen Casa Arkitekter Cowi NovoCon Creo Arkitekter

Læs mere

Forprojekt Beskrivelse mm. Udarb.: THP

Forprojekt Beskrivelse mm. Udarb.: THP Prissat forprojekt vedr. Birkerød Svømmehal renovering af omklædnings- og baderum. Projektomfang: Beskrivelse, 21.02.2014 Forprojekt, budget, 21.02.2014. Tegninger, 21.02.2014, (29)3.03 Plan Stue, eksisterende

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for LYNGPARKEN II RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Januar 2012 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen

Læs mere

Byggeprogram. Huset No7 ombygning

Byggeprogram. Huset No7 ombygning Byggeprogram Huset No7 ombygning Kultur & Fritid Herning Kommune Sagsnr. 82.20.00-P00-2-14 Dato: 11.04.2014 0 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 PROJEKTETS BAGGRUND... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Byggeprogrammets formål...

Læs mere

65. BØRNEHAVEN SCT. HEDVIGSØSTRENE

65. BØRNEHAVEN SCT. HEDVIGSØSTRENE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 65. BØRNEHAVEN SCT. HEDVIGSØSTRENE Sct. Michaelsgade 10, 6000 Kolding Institutionen er beliggende i den vestlige del af Kolding

Læs mere

MATERIALELISTE BØLGEN. VEJLE VALGMULIHED MERPRIS

MATERIALELISTE  BØLGEN. VEJLE VALGMULIHED MERPRIS BOLIGEN: Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Egeparket. Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide. Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes.

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende

Læs mere

Aarhus Projektnr Ref. SIE/Simon Enevoldsen Dato

Aarhus Projektnr Ref. SIE/Simon Enevoldsen  Dato 1. Administrative bestemmelser xx BR15 01.01.2016 UNDERSØGES 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser BR15 01.01.2016 2.1 Generelt Beregning af bebyggelsesregulerende forhold BR15 2.1 Kapitel 2 s gyldighed

Læs mere

Projektudvikler: Projektselskabet ApS

Projektudvikler: Projektselskabet ApS Dato: 25.05.2015 Skovhuse, Svendborg 4 boliger på 172 m 2 i 1 plan og skur/redskabsrum på 39 m 2. Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57

Læs mere

Udbudsbeskrivelse for Nyt Korttidscenter, Leos Plejecenter Bargumsvej 2 6270 Tønder. Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder

Udbudsbeskrivelse for Nyt Korttidscenter, Leos Plejecenter Bargumsvej 2 6270 Tønder. Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Udbudsbeskrivelse for Nyt Korttidscenter, Leos Plejecenter Bargumsvej 2 6270 Tønder - Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Oktober 2012 Team Ejendomme Tønder Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

FrisørHus. Nemt at etablere egen salon. - et nøglefærdigt salonkoncept

FrisørHus. Nemt at etablere egen salon. - et nøglefærdigt salonkoncept FrisørHus - et nøglefærdigt salonkoncept Nemt at etablere egen salon Frisørhus er markedets nemmeste adgang til at etablere en flot, trendy og energirigtig salon hvor der er tænkt på alt. Frisørhus leveres

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 4 København d. 12. marts 2015 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 4 Tag/Spidsloft: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås.

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 Hølundsvej multibane indkørsel p-plads - 26 stk terrasse bålplads BYENS HUS - Øster Hassing forsamlingshus grønning / boldbane Et hus til at

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

04. Tilbudsliste 2. udgave:

04. Tilbudsliste 2. udgave: 04. Tilbudsliste 2. udgave: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre

Læs mere

22 nyopførte rækkehuse til salg & udlejning

22 nyopførte rækkehuse til salg & udlejning 22 nyopførte rækkehuse til salg & udlejning Trankær Mosevej 31-73, 8310 Tranbjerg Etape 1 - Salg Fakta Type A: Antal Boligareal Grundareal Carport Udhus Indflytning Energimærke Pris 7 stk. 136 m2 min. 200

Læs mere

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler Byg nyt -og lej det Under Egen 32 - Holstebro Prøvebo jeres nye hus i to år, før I bestemmer jer for, om I vil købe det Med det nye prøvebo-koncept kan I opføre et skræddersyet Holm Hus helt fra bunden

Læs mere

PILEVANGEN SOLBJERG AFD. ALBOA BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse

PILEVANGEN SOLBJERG AFD. ALBOA BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse AFD. 79 PILEVANGEN SOLBJERG ALBOA PILEVANGEN BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse INDHOLD: Generelt om afdelingen... side 3 Boligtyper, størrelser og priser... side 4 Materialer

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

Næsten så godt som hjemme...

Næsten så godt som hjemme... Næsten så godt som hjemme... TeaterHotellet udvider med 12 hotel lejligheder Nyindrettede og indflytningsklare, lækre møbler, lyse rum, elevator og central beliggenhed. TeaterHotellet som er kendt for

Læs mere

Mejeriparken III, Hjallerup MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 01.07.2008 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Mejeriparken, Hjallerup Boligerne

Læs mere

ROSMUS BØRNEHUS. Behovsanalyse

ROSMUS BØRNEHUS. Behovsanalyse ROSMUS BØRNEHUS Behovsanalyse Vi vil være Syddjurs bedste børnehave/vuggestue som en integreret del af et børne- ungemiljø dækkende fra 0 18 år. Vuggestue/børnehave har sammen med skole/sfo et fælles værdigrundlag,

Læs mere

Tilbud på Geodome (bolig) til genhusning af flygtninge

Tilbud på Geodome (bolig) til genhusning af flygtninge Dragør Kommune Teknik og miljø Kirkevej 7 2791 Dragør Dragør den 28. Maj 2017 Tilbud på Geodome (bolig) til genhusning af flygtninge Kære Dragør kommune, Geodomen er indrettet med henblik som bolig. Indretningen

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

LUKSUSBOLIGER VED ØRESUND

LUKSUSBOLIGER VED ØRESUND LUKSUSBOLIGER VED ØRESUND GENERELT Husene er på hver 163 m2 over to plan placeret på 702 m2 grund med tagterrasser på mellem 56 m2 og 60 m2 og terrasseareal mod Øresund på mellem 45 m2 og 57 m2. SOKKEL

Læs mere

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid KONCEPT Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid Produceret på fabrik uden påvirkning af vejr Spændende materialer med lang levetid Minimal vedligehold Kort montagetid

Læs mere

Indbyggede udv. elstik

Indbyggede udv. elstik 1.11 Nyt lærred - vinduer skal kunne mørklægges Ny klimadør KT. 3740 11 Depot 12 12.98 m² Værksted BD30M 13.18 m²... 1300 BD30 800 1250 Ny loftmonteret projektor Ny åbning m. 2 nye søjler 79 Stole KT.

Læs mere

Midtpunkt II, Tværgade Fjerritslev. 11 boliger á 78,0-97 m 2 inkl. fællesadgangsveje

Midtpunkt II, Tværgade Fjerritslev. 11 boliger á 78,0-97 m 2 inkl. fællesadgangsveje Dato: 25.01.2014 Midtpunkt II, Tværgade Fjerritslev 11 boliger á 78,0-97 m 2 inkl. fællesadgangsveje (ekskl. 4 m 2 skur) Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg N Parklampe

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

GISLEV SKOLE OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF GISLEV SKOLE DATO 10.08.

GISLEV SKOLE OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF GISLEV SKOLE DATO 10.08. GISLEV SKOLE GISLEV SKOLE DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF GISLEV SKOLE I ARKITEKTFIRMAET ENGLANDSGADE 25, 1 POSTBOKS 40 DK-5100 ODENSE C www.tkt.dk OMBYGNING DATO 10.08.2011 TKT A / S 1

Læs mere

Center for Høretab. resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium. samt bæredygtighedsvurdering

Center for Høretab. resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium. samt bæredygtighedsvurdering Center for Høretab resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 23. november 2009 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN VADUM SKOLE - DET FLEKSIBLE LÆRINGSMILJØ SØNDERMARKEN 29 9430 VADUM SKITSEFORSLAG 06. SEPTEMBER 2010 AaK Bygninger Rendsburggade 6, 1.sal 9000 Aalborg Moe &

Læs mere

Lokalitetsskemaer. Udkast. ØK 10. januar 2013. Rebild Kommune UDKAST. Nyt rådhus 08.01.13

Lokalitetsskemaer. Udkast. ØK 10. januar 2013. Rebild Kommune UDKAST. Nyt rådhus 08.01.13 Lokalitetsskemaer Rebild Kommune UDKAST Nyt rådhus 08.01.13 Side 2 af 67 Forord Efterfølgende lokalitetsskemaer oplyser de overordnede krav til rummene. Skemaer passer med de lokaliteter der er oplistet

Læs mere

[IDEOPLÆG VEDR. OPRETTELSE AF TILBUD TIL SAMLING AF SÆRFORANSTALTNINGER, SOCIALPSYKIATRI]

[IDEOPLÆG VEDR. OPRETTELSE AF TILBUD TIL SAMLING AF SÆRFORANSTALTNINGER, SOCIALPSYKIATRI] 2011 Esbjerg Kommune Social og Tilbud [IDEOPLÆG VEDR. OPRETTELSE AF TILBUD TIL SAMLING AF SÆRFORANSTALTNINGER, SOCIALPSYKIATRI] 2 Ideoplæg vedr. Oprettelse af tilbud til samling af særforanstaltninger,

Læs mere

SØNDERVANGEN I VIBY J

SØNDERVANGEN I VIBY J AFD. 24 SØNDERVANGEN I VIBY J OMBYGGEDE BOLIGER INDHOLD: Generelt...side 3 Boligtyper og priser...side 4 Materialer og tekniske data...side 5 Materialer og tekniske data fortsat...side 6 Plantegning 2

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. De 5 hovedregler side 1-2. Forbedringer side 3. Forandringer side 4. Kollektiv råderet side 5. Godtgørelse side 6

INDHOLDSFORTEGNELSE. De 5 hovedregler side 1-2. Forbedringer side 3. Forandringer side 4. Kollektiv råderet side 5. Godtgørelse side 6 RÅDERET 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE De 5 hovedregler side 1-2 Forbedringer side 3 Forandringer side 4 Kollektiv råderet side 5 Godtgørelse side 6 Installationsretten side 7 RÅDERET i din afdeling Princippet

Læs mere

FUNKIS 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering

FUNKIS 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering KONCEPT Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid Produceret på fabrik uden påvirkning af vejr Spændende materialer med lang levetid Minimal vedligehold Kort montagetid

Læs mere

installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler

installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler samt rengøring Lærerværelset Er lokalets areal passende i forhold til antallet af brugere, dvs.

Læs mere

Kingstrup, 4 nye boliger - resumé af byggeprogram. samt bæredygtighedsvurdering

Kingstrup, 4 nye boliger - resumé af byggeprogram. samt bæredygtighedsvurdering Kingstrup, 4 nye boliger - resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 18. november 2009 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk

Læs mere

11.4 DAGINSTITUTIONEN PETERSBJERGGÅRD

11.4 DAGINSTITUTIONEN PETERSBJERGGÅRD Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2014-2021 Bind III 11.4 DAGINSTITUTIONEN PETERSBJERGGÅRD Petersbjerggård 30, 6000 Kolding Petersbjerggård er beliggende i den nordlige del af Kolding.

Læs mere

Ideoplæg til botilbud til 15 borgere under Socialt Rehabiliteringscenter

Ideoplæg til botilbud til 15 borgere under Socialt Rehabiliteringscenter Esbjerg Kommune Ideoplæg til botilbud til 15 borgere under Socialt Rehabiliteringscenter Botilbud på Kornvangen 9 A Lone Stengaard, Jeanette Grath, Tanja Rasmussen, Morten S. Pedersen, Jan Rosendahl, Annette

Læs mere

Resumé af byggeprogram

Resumé af byggeprogram Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering P-hus på sygehusgrunden i Aabenraa December 2010 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk af de væsentlige

Læs mere

Tjekliste til byggeprocessen daginstitutionsbyggeri og renovering, Hjørring Kommune

Tjekliste til byggeprocessen daginstitutionsbyggeri og renovering, Hjørring Kommune Tjekliste til byggeprocessen daginstitutionsbyggeri og renovering, Hjørring Kommune Bemanding og rollefordeling Leder og intern teknisk rådgiver følger hele byggeprocessen for løbende at fange fejl og

Læs mere

Dispositionsforslag. Til godkendelse hos bygherre

Dispositionsforslag. Til godkendelse hos bygherre Dispositionsforslag Til godkendelse hos bygherre 18-9-2013 UCN Business og Teknologi Bygningskontruktør 2. semester Porthusgade 1, lokale 430 9000 Aalborg Bygherre 1 Boligbyggervej 52 1111 Parcelhuskvarter

Læs mere

Informationsmøde. VElkommen til. Skoleparken Hillerød 24. JUNI 2014 1. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød

Informationsmøde. VElkommen til. Skoleparken Hillerød 24. JUNI 2014 1. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød VElkommen til Informationsmøde Skoleparken Hillerød Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød 1 Aftenens program : Velkommen Siden sidst Hvem er med når

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens afsnit II med henblik på udvælgelse og tildeling af totalrådgiveren.

Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens afsnit II med henblik på udvælgelse og tildeling af totalrådgiveren. Holstebro, den 15. marts 2013 13.08/nca/kb Side 1 af 6 UDBUDSANNONCE Annoncering af totalrådgivning i forbindelse med Bovbjerg Fyr Tæller Fonden Bovbjerg Fyr Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 9 Ejerboliger Sofiendal Enge, Aalborg

MATERIALEBESKRIVELSE. 9 Ejerboliger Sofiendal Enge, Aalborg MATERIALEBESKRIVELSE 9 Ejerboliger Sofiendal Enge, Aalborg GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og ikke mindst om de

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

UDKAST PRÆSTEMOSEN FRITIDSHJEM - HVIDOVRE KOMMUNE - PROJEKTFORSLAG - 09.07.2010 - RAMBØLL A/S - MANGOR & NAGEL A/S ARKITEKTFIRMA

UDKAST PRÆSTEMOSEN FRITIDSHJEM - HVIDOVRE KOMMUNE - PROJEKTFORSLAG - 09.07.2010 - RAMBØLL A/S - MANGOR & NAGEL A/S ARKITEKTFIRMA UDKAST PRÆSTEMOSEN FRITIDSHJEM - HVIDOVRE KOMMUNE - PROJEKTFORSLAG - 09.07.2010 - RAMBØLL A/S - MANGOR & NAGEL A/S ARKITEKTFIRMA Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Overordnet

Læs mere

Træningshuset Etape 2

Træningshuset Etape 2 Træningshuset Etape 2 1. Sagens parter Bygherre: Purhus Idrætsforening Søndergade - Asferg ved: Henrik Vangsted Entreprenør: Myhlenberg v. Søren Vangsted Vest A/S Myhlenbergvej 56 9510 Arden Telefon 9856

Læs mere

Klasselokale nr: APV - Fase 1 Skema 1

Klasselokale nr: APV - Fase 1 Skema 1 Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere