Branding is quality. It s creating brand recognition and going after market share!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Branding is quality. It s creating brand recognition and going after market share!"

Transkript

1 Branding is quality. It s creating brand recognition and going after market share!

2 2

3 TITELBLAD SPECIALETITEL: GRUPPE: UDDANNELSE: VEJLEDER: OPTIMERING AF CRO VIRKSOMHEDEN C4PAINS MARKEDSFØRINGSSTRATEGI 11gr1017 MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING LARS EHLERS & JEANNE SØRENSEN AFLEVERINGSDATO: 1. juni 2011 SIDEANTAL: 105 ANTAL FIGURER: 37 BILAG: CD ROM UDARBEJDET AF: RASMUS HOGREFFE SØRENSEN 3

4 FORORD Specialet - Optimering af CRO virksomheden c4pains markedsføringsstrategi er skrevet af Rasmus Hogreffe Sørensen ved Department of Health Science and Technology, Aalborg Universitet Specialet koncentrerer sig om at undersøge, hvorledes CRO (Contract Research Organization) virksomheden c4pain kan forbedre deres markedsføringsstrategi ved at benytte Search Engine Optimization (SEO) på deres hjemmeside. Specialet vil yderligere undersøge forskellige SEO metoder med det primære formål at skabe et bedre kendskab til virksomheden. Efterfølgende bliver udvalgte SEO metoder samlet i ét løsningsforslag, hvorefter effekten af løsningsforslaget bliver efterprøvet i praksis ved et effektstudie over 30 dage. Jeg vil gerne rette en stor tak til de 14 medicinalvirksomheder, der har deltaget i interviews og spørgeskema. Endvidere vil jeg rette en speciel tak til Marcel Fuursted, indehaver af ReDeluxe og Lars Arendt Nielsen, partner i c4pain for at bidrage med diverse informationer omkring SEO og relevant information omkring c4pain. Slutteligt vil jeg takke mine vejledere Lars Ehlers og Jeanne Sørensen for deres vejledning og sparring, så dette speciale nu er en realitet. I specialet er litteraturhenvisninger og dertil hørende litteraturliste struktureret ud fra Harvardmetoden, hvor den samlede litteraturliste er placeret sidst i specialet. I specialet er der fortaget i alt 16 interviews og 14 spørgeskemaer. Pga. manglende accept fra medicinalvirksomhederne er 14 af interviews ikke vedlagt specialet, endvidere er deltager informationerne slettet på spørgeskemaerne. Alle spørgeskemaerne vil dog være at finde på vedlagte cd-rom. Cd-rommen indeholder ligeledes interview med Marcel Fuursted og Lars Arendt Nielsen, rå-data fra spørgeskemaundersøgelsen samt præsentationsvideo af c4pains nye hjemmeside. 4

5 EXCLUSIVE SUMMARY The outsourcing of clinical trials to CRO companies has increased in the last years. The reason is that pharmaceutical companies increasingly use their resources to research. The Danish CRO company c4pain is one of the CRO companies that holds the most relevant and advanced knowledge in clinical studies of pain-relieving drugs, but paradoxically is c4pain almost unknown in the pharmaceutical industry. This fact has led me to wonder: How could it be that c4pain is not more known in the pharmaceutical industry?especially since previous studies have shown that pharmaceutical companies prioritize expert knowledge more than anything else, when they are choosing which CRO companies to perform their clinical study. It is problematic that c4pain not more known in the pharmaceutical industry because they have a good product, that both can promote the innovation of new drugs, and minimize costs for pharmaceutical companies through faster development processes. The problem must be viewed in the context of that c4pain is a relatively new company in the industry (around two years old, 2011).Furthermore, one of the co-founders Lars Arendt Nielsen says that the company has not been focusing on marketing, but mainly on their product. The increasing demand for new drugs with pain-relieving effect has led to many pharmaceutical companies is beginning to investigate in this area, which has led to more of c4pains competitors are beginning to offer the same services as c4pain. Because of the Increased competition, c4pain needs to have more focus on marketing in order to get a better awareness of the company in the pharmaceutical industry. As a solution to the problem, this thesis will test how a CRO company can achieve greater awareness by using SEO (Search Engine Optimization) as marketing method. This thesis has tested various SEO methods, which have led to at a full SEO solution. The solution includes; on- and offsite optimization of the website, creating a presentation video of the company etc. The implemented solution was tested over a 30 days period in an effect study. The effect study showed that the solution generated more then 130 % more visit on c4pains website, and hereby a increasing in the awareness of the company. This thesis will guide you though the whole process. Enjoy reading! 5

6 INDHOLD INDLEDNING...S. 8 KAPITEL 1: INTRODUKTION...S Markedspotentiale Outsourcingtendens C4pain Markedsføringskanaler Delkonklusion Teorigrundlag KAPITEL 2: METODE...S Undersøgelsesdesign Interview Spørgeskemaundersøgelse KAPITEL 3: PROBLEMAFSNIT...S Markedsføringsproblem Problemanalyse Delkonklusion KAPITEL 4: PROBLEMLØSNINGSMETODE...S Google analytic Hjemmesideopbygning SEO Delkonklusion 6

7 KAPITEL 5: LØSNINGSFORSLAG...S Onsite optimering Offsite optimering Re-design af hjemmeside KAPITEL 6: RESULTATER...S Google pagerank Google analytic KAPITEL 7: SAMMENFATNING...S Diskussion Perspektivering Metodekritik Konklusion KAPITEL 8: REFERENCELISTE...S KAPITEL 9: BILAG...S.105 7

8 INDLEDNING 8 Som en afsluttende del af uddannelsen medicin med industriel specialisering, har jeg valgt at skrive mit speciale omkring markedsføring af CRO virksomheden c4pain. Engagementet for denne opgave skyldes, at jeg i mit fremtidige professionelle virke gerne vil kvalificere mig til at arbejde som projektleder indenfor medicinalbranchen. For mig betyder det, at det følgelig er vigtigt at besidde en grundlæggende viden om de processer, der omfatter denne branche, og ikke mindst, at det er min store professionelle passion. Kort sagt er formålet med specialet at styrke min viden indenfor klinisk afprøvning af medicin samt hvorledes man kan skabe kendskab til virksomheder via markedsføring. Der er igennem de seneste år sket en udvikling indenfor outsourcing af kliniske studier til CRO virksomheder. Det skyldes, at medicinalvirksomhederne i større grad vil benytte deres ressourcer til grundforskning, i håb om at opdage det nye vidunder-medicin [1]. Metoden, hvorpå disse studier bliver outsourcet, fungerer ved, at studier sendes i udbud ved en række CRO virksomheder verden over (oftest 30 stk.) [2]. Det store problem og genstandsfeltet for dette speciale er, at c4pain anses som værende en af de CRO virksomheder, som er i besiddelse af den mest kompetente viden inden for kliniske studier af smertelindrende præparater; men paradoksalt nok er c4pain meget lidt kendte i fagkredsen [3]. Ved en rundspøge blandt 14 potentielle kunder i Danmark, var der kun to medicinalvirksomheder, der havde kendskab til c4pain [4]! Dette faktum har ført mig til en undren: Hvordan kan det være, at c4pain ikke er mere kendt i medicinalindustrien? Især da tidligere undersøgelser har vist, at medicinalvirksomheder prioriterer ekspertviden højere end noget andet, når de skal vælge hvilken CRO virksomheder, der skal udføre deres kliniske studie [2]. Det er problematisk, at c4pain ikke er mere kendt i medicinalindustrien, idet de har et godt produkt, som dels kan fremme innovationen af nye lægemidler, og minimerer udgifterne for medicinalvirksomheder i form af hurtigere udviklingsprocesser. Denne problematik skal ses i konteksten af, at c4pain af er forholdsvis ny virksomhed i branchen (ca. 2 år gammel). Endvidere har en af grundlæggerne Lars Arendt Nielsen fortalt, at virksomheden ikke har haft fokus på markedsføringen, men blot har fokuseret på, at deres produkt er i særklasse [3]. Den manglende fokus på markedsføring kommer til udtryk i

9 deres visitkort samt en forældet hjemmeside. Grundet stingende efterspørgsel på nye præparater med smertelindrende effekt, er mange medicinalvirksomheder begyndt at forske inden for dette terapiområde, hvilket har medført, at flere af c4pains konkurrenter er begyndt at tilbyde samme service som c4pain [3]. Denne erkendelse bevirker, at indehaverne af c4pain nu har fået mere fokus på markedsføring af virksomheden, i håb om at kendskabet til virksomheden c4pain bliver langt mere udbredt. Jeg vil derfor i dette speciale afprøve SEO som markedsføringsmetode for c4pain med det formål at skabe et større kendskab til virksomheden. For også er inddrage praksisfeltet, og via denne relevante teoretiske vinkler på specialet, har jeg været så heldig, at CRO virksomheden c4pain har stillet sig til rådighed. 9

10 .kapitel 1 INTRO DUKTION

11 Dette speciale retter sig til fagfolk med forskellige professioner, derfor finder jeg det relevant at uddybe nogle generelle informationer vedrørende specialet. Formålet med dette afsnit er derfor at efterlade læseren med et generelt informationsfundament, som vil fremme forståelsen af både selve problematikken og løsningen. >>

12 Markedspotentiale 12 På trods af, at der i mange år ikke er blevet udviklet nye præparater indenfor smertebehandling, er salget af lægemidler med analgetisk effekt gennem de seneste år steget markant. Markedet indenfor smertebehandling vurderes til en størrelsesorden af ca. 250 milliarder kr./ pr. år med årlig stigning på 8,7 % [5]. Det øgede salg kan relateres til, at ca. 16 % af den voksne befolkning lider af kroniske smerter, heriblandt lider 2/3 af disse patienter af muskel smerter [6]. Patientgruppens størrelse er blandt andet begrundet i de demografiske ændringer i verden, hvor udvikling af en usund livsstil menes at have stor forklaringskraft og indflydelse på forbruget af smertestillende midler. Det potentielle kundegrundlag har resulteret i, at over 200 medicinalvirksomheder i øjeblikket er involveret i at udvikle eller markedsføre nye præparater med analgetisk effekt. En udvikling, som har medført, at dette terapiområde sammen med onkologi er blevet til ét af de hurtigst voksende områder indenfor medicinalbranchen. Indenfor overskuelig fremtid vil den massive forskning føre til, at der skal udføres kliniske studier på nogle af de potentielle nye lægemiddelkandidater [7]. Tendensen for at outsource de kliniske studier til CRO virksomheder er stigende [1], og derfor vil der også være et potentielt marked for CRO virksomheder med speciale inden for smerte forskning. Med et forsigtigt gæt er, at der i øjeblikket i USA er 700 kliniske forsøg kørende med smerte som fokusområde. Samme kilde beskriver, at der (maj 2010) er 6143 igangværende kliniske forsøg, som har smerte som en parameter [8]. Værdifastsættelsen af ét klinisk forsøg varierer ligeledes meget, dog vurderes et lille smertestudie (ca. 30 deltagende forsøgspersoner) til at koste mellem 6-10 mio. DKK, hvilket ud fra en forsigtig vurdering giver et samlet økonomisk marked på ca. 4,2-7 mia. DKK [9]. Markedet for salget af præparater med analgetisk effekt udgjorde i mia. DKK og ventes ligeledes at stige i fremtiden, da flere personer globalt set lider af kroniske smerter forvoldt af forskellige faktorer såsom: overvægt, cancer og stress med flere. Ligeledes viser tal fra Asien, at stadig flere asiatere bliver overvægtige blandt andet pga. en øget tendens til at kopiere en vestlig orienteret livsstil [10]. Det asiatiske markeds forbrug af smertestillende præparater har indtil nu være relativt lille,

13 dog vurderes det aktuelt pga. fedme tendens, at salget af præparater med analgetisk effekt vil stige i disse lande. Det store markedspotentiale indenfor præparater med analgetisk effekt har gjort, at stadig flere medicinalvirksomheder forsker indenfor området. Globalt anslås det, at medicinalvirksomhederne investerer omkring 25 milliarder kr. om året i at lede efter nye smertestillende præparater. Denne økonomiske investering sammenholdt med, at kun ca. 1 ud af lægemiddelkandidater bliver lanceret, øger efterspørgslen på løsninger, der kan reducere omkostningerne, og tillige fremskynde og øge mulighederne for succes i udviklingen af nye smertestillende og anti-inflammatoriske stoffer [11]. Outsourcing tendens Forudsætningen for at et nyt lægemiddel kan blive solgt, skal lægemiddelkandidaten gennemgå en række undersøgelser. Formålet med disse undersøgelser er at teste for en række ting, her iblandt eventuelle bivirkninger, optimale dosis med flere. Før lægemiddelkandidaten bliver testet på mennesker, bliver det testet på dyr; dette stadie kaldes for de prækliniske studier. Der er en øget tendens blandt medicinal virksomhederne til at outsource blandt andet klinisk afprøvning til en Contract Research Organisation (CRO), som herefter varetager hele eller dele af det pågældende kliniske studie. Tendensen for outsourcing af kliniske studier til CROer har de sidste år eskaleret, og vurderes i dag til at udgøre et samlet årligt marked på 350 milliarder kr. med en årlig stigning på ca. 14 % [1]. Begrundelsen for, at flere medicinalvirksomheder vælger at outsource deres kliniske studier, skyldes hovedsagelig to grunde: at frigive ressourcer og minimere virksomhedens omkostninger [4]. Ved at outsource kliniske studier kan virksomheden prioritere ressourcerne til grundforskning, og hermed øge virksomhedens chance for at opdage en ny blockbuster. Hvis virksomheden finder en ny blockbuster, øges virksomhedens chance for en solid fremtidig indtjeningskilde. Der er ligeledes flere medicinalvirksomheder, som vælger at outsource deres kliniske studier, begrundet i, at virksomhedernes egne kliniske afdelinger er omkostnings tunge, i perioder, hvor der ikke er nogle præparater, som skal klinisk undersøges. Ved at outsource studierne undgår virksomhederne løbende at skulle ansætte og afskedige personale. 13

14 14 C4pain C4pain er i dag (maj 2010) den eneste internationale CRO virksomhed, som udelukkende fokuserer på smerte og inflammationsområdet. Virksomheden blev grundlagt i 2009 af Claus Christiansen, MD, Dr. Med. Sci, Hans Christian Hoeck, MD, PhD og Lars Arendt-Nielsen, professor, Dr. Med. Sci., PhD, med henblik på at drage fordel af ekspertisen fra det internationale anerkendte smerteforskningscenter (SMI) ved Aalborg Universitet samt den erfarende CRO virksomhed og Site CCBR (Center for Clinical and Basic Research) [3]. Grundlæggerne af c4pain har stor erfaring indenfor området, og har gennem tiden publiceret over 1600 videnskabelige artikler [12]. Den store erfaring har resulteret i, at c4pain i dag tilbyder en række services til medicinalvirksomheder, så som udførelse af kliniske fase 1-4 forsøg, smerte biomarkører, smertemodeller, proof-of-concept (PoC) samt screeningsmodeller med flere [13]. Da smerte er en multi-sensorisk subjektiv opfattelse, og derfor ikke kan måles objektivt, har grundlæggerne af c4pain gennem de sidste 25 år udviklet en række biomarkører, som gør det muligt at opnå kvantitative resultater ved smertestudier. Biomarkører og surrogat smerte modeller kan medicinalvirksomheder benytte til at foretage kvalificeret go / no-go beslutninger på potentielle lægemiddelkandidater. En tidlig go / No go beslutning vil indirekte betyde en økonomisk besparelse for medicinalvirksomheden, samt en øgning af succesraten indenfor lægemiddelkandidaterne [13]. C4pain samarbejder med CRO virksomheden / Sitet CCBR, som er repræsenteret med afdelinger i ni forskellige lande, her i blandt Danmark, Kina, Rumænien, Brasilien, Polen og Tjekkiet med flere. Som kvalitetssikring bliver der gange om året udført revision og inspektion af afdelingerne af blandt andet FDA, EMEA samt de lokale myndigheder. Ligeledes følger alle studier, der bliver udført på afdelingerne, gældende retningslinjer fra UK, EMEA og FDA [13]. Udover kvalitetssikring af de forskellige afdelinger, har c4pain et register over de patienter, der tidligere har deltaget i studier. Dette patientregister indeholder blandt andet følgende patientgrupper: reumatoid arthritis, myofascial smerte, kronisk spænding type hovedpine, migræne piskesmæld, kroniske lændesmerter, rygmarvsskader og angina smerter med flere. Patientregisteret muliggør en effektiv og hurtig sygdoms-specifik søgning, og optimerer samarbejdet og indgåelse af aftaler med de pågældende patienter om deltagelse i nye studier [13].

15 c4pain besidder erfaring, ekspertise samt en unik adgang til specifikke patientgrupper, hvilket gør c4pain til en god samarbejdspartner for medicinalvirksomheder, som har smertelidelser i deres terapiområder. De foregående afsnit har klarlagt, at der er et behov og efterspørgsel for specialiserede CRO virksomheder. Selvom c4pain besidder de kvalifikationer, som medicinalindustrien efterspørger, er kendskabet til virksomheden begrænset. For at afdække problemets størrelse vil følgende afsnit nærmere beskrive det manglende kendskab til c4pain. Manglende kendskab til C4pain En tidligere undersøgelse viste, at kendskabet til c4pain var begrænset, trods deres ekspertise indenfor smerteforskning samt udførelse af kliniske studier. Denne opdagelse undrede mig, idet medicinalvirksomhederne entydigt indikerer, at ekspertise er én af de vigtigste parametre en CRO virksomhed skal besidde, når de vælger at outsource et studie [2]. De begrunder det med, at stor ekspertise indenfor et pågældende område oftest resulterer i en kortere og mere effektiv proces, som oftest også ender ud med et resultat af højere kvalitet [4]. For at undersøge om tendensen fra den foregående undersøgelse, om det manglende kend- skab til C4pain, stadig er den samme er der blevet fortaget endnu en rundspørge blandt medicinalvirksomheder. Jævnfør listen fra lægemiddel industri foreningen (LIF) har de 35 medlemmer. 14 ud af de 35 medicinalvirksomheder har smerte som forskningsområde, og er hermed potentielle kunder for c4pain. En rundspørge blandt de 14 virksomheder viste, at to havde kendskab til c4pain, altså blot 14,2 % af de potentielle kunder, der er placeret i Danmark [4]. Der kan være mange forskellige årsager til det manglende kendskab om c4pains eksistens, såsom manglende kendskab til markedsføringsstrategier, manglende interesse samt fejl disponering af deres markedsføring med mere. Uanset hvad årsagen er, er det af min antagelse, at manglende kendskab resulterer i færre ordre og hermed mindre indtjeningsmuligheder for c4pain. Følgelig vurderes det, at c4pain har behov for at blive markedsført for at skabe et øget kendskab til virksomheden således at virksomheden ikke drukner i stærkt konkurrencepræget marked. Når en virksomhed skal markedsføres, er det vigtigt at vælge den eller de rette markedsføringskanaler for at få mest ud af investeringen, Return Of Investment (ROI). Følgende afsnit vil klarlægge nogle af de mest kendte markedsføringskanaler 15

16 Markedsføringskanaler 16 Når en virksomhed eller et produkt skal markedsføres, er der mange forskellige markedsføringskanaler, der kan benyttes. Det er ikke alle kanaler, som er lige effektive, og det er derfor vigtigt, at der vælges den rette markedsføringskanal som markedsføringsstrategi. Grundlæggende bliver markedsføringskanaler delt op i to grupper: offline markedsføring og online markedsføring. Følgende afsnit vil beskrive nogle af de mest kendte markedsføringskanaler i hver gruppe, samt give eksempler på hvor de bedst egner sig. Offline markedsføring Som navnet antyder, foregår offline markedsføring gennem medier, der ikke er relateret til internettet, hvor online markedsføring er relateret til brug af internettet. Denne type markedsføring er den ældste af de to grupper, og er stadig meget udbredte. TV reklame En af de mest kendte og brugte markedsføringskanaler er markedsføring gennem fjernsynet. Få sekunders tv reklame er i dag en suveræn metode til at formidle budskaber/produkter på, og hvor der kan målrettes både specifikt og bredt [14]. I 2008 var der i Danmark personer, som betalte licens, hvilket indikerer, at stort set alle I Danmark har adgang til et fjernsyn [15]. Et faktum, som bevirker, at tv reklamer en god kanal at benytte til bl.a. B2C (business to consumer) markedsføring. Den første tv reklame blev vist den 1. Juli 1941 I USA. Bag reklamen stod en urmager, som havde betalt 9$ for en 20 sekunders reklame før en baseballkamp [14]. Tv reklamemæssigt kommer Danmark noget senere ind i historien. Denne tv reklame blev vist i 1988 på tv2, og det har efterfølgende medført en rivende udvikling, og tv reklame konceptet har ændret sig meget [16]. Efterhånden opfatter mange forbrugere tv reklamer som et irritations moment og vælger at zappe væk fra kanalen, hvor reklamen vises. Denne tendens har gjort, at producenterne af tv reklamer prøver at gøre dem mere underholdende for at fastholde forbrugeren på kanalen [17]. Som skrevet i overstående er tv reklame en god markedsføringskanal, hvis virksomheden gerne vil brandes til et bredt publikum; dog har tv reklamer den ulempe, at de forholdsvis dyre.

17 Eksempelvis kostede et sekunds reklame i verdens største tv begivenhed Super Bowl i dollars [18]. Det er selvfølgelig ikke den typiske hverdagspris for en tv reklame, dog virker det til at tv reklame er forbeholdt til større virksomheder, idet ROI er forholdsvis lille, og herved kan være en dårlig investering for en mindre virksomhed som oftest ikke har afsat stor nok kapital til at tv reklamen kan give et effektiv afkast. Radio reklame Radio reklamer er som tv reklamer meget anvendt, og de har den fordel, at de ikke er så omkostningstunge, som tv reklamer [14]. Desuden er radio reklamer en god metode til at ramme virksomhedens målgruppe, specielt B2C [19]. Radioreklamer er specielt gode til at nå ud til de kunder, som pendler meget, idet de opholder sig i deres bil i lang tid, og i den forbindelse hører radio. Det vigtigste ved enhver form for reklame er at være klar i budskabet, og eventuel henlede den potentielle kunde til en hjemmeside, hvor de kan søge yderligere information [16]. Radio reklamer kan benyttes som en lokal og national markedsføringskanal, dog er det som med andre reklamemedier, jo bredere reklamen er desto dyrere er den. Set i det markeds perspektiv, hvori C4ain agerer, vil en radio reklame ikke give en stor ROI, idet det hovedsagelig er et international marked, og er det ikke B2C markedsføring men B2B markedsføring c4pain har brug for. Aviser reklame Der findes i dag mange former for aviser, som hver især kan tilpasses til forskellige målgrupper. Reklamer gennem avis mediet har udviklet sig massivt indenfor de seneste år, idet gratis aviser er kommet på markedet [16]. Disse aviser finansieres kun gennem reklamer, hvor den traditionelle avis er finansieret gennem køb, abonnement og reklame. Flere eksperter fraråder at bruge aviser som markedsføringskanal, da omkostningen er forholdsvis stort i forhold til effekten. Prisen på en typisk helside i en avis koster ca kr., og oftest bliver de fleste sider bladret forbi på få sekunder [20]. Denne forholdsvise lave ROI sammenholdt med at c4pains markedspotentiale hovedsagelig er internationalt, betyder, at jeg vurderer, at aviser, som markedsførings kanal, ikke er optimal. Breve reklame Direkte markedsføring, også kendt som direct marketing, har længe været anvendt ved at sende breve direkte til en potentiel kunde / køber. Typisk bliver brev reklamer brugt til B2B (business to business) marketing og som markedsføring gennem nyhedsbreve til eksisterende kunder [17]. Som metoden indikerer, er det en forholdsvis billig markedsførings kanal, og effekten kan til tider være stor. Dog kræver brev reklamer, at virksomheden alle- 17

18 18 rede har kunder at sende ud til, eller har fået potentielle kunders accept [21]. Endvidere kan det være svært at lokalisere, hvilken personer ved modtageren, som har beslutningskompetencen. Brev reklamer kunne give en branding effekt for c4pain, dog vurderes det, at denne markedsføringskanal først bør tages i brug, når der er etableret professionelle relationer, der fører til potentielle kunder. Online markedsføring Selvom markedsføring gennem internettet kan virke meget specifik, findes der forskellige online markedsføringskanaler. I de sidste år har der været en øget tendens for markedsføring gennem internettet, en tendens som synes at være stingende [22]. Online banner reklamer Ligesom det er muligt at lave en banner reklame offline, er det nu muligt at lave reklamer via banner online. Tendensen for brug af online banner reklame har været turbulent gennem de sidste år. Næsten lineært har brugen af online banner reklame vokset med øget kendskab til internettet [22]. Selvom at online banner reklame har vokset sig til en populær marketingskanal, synes der at være en aftagende tendens, idet mange modtagere enten har internetprogrammer, der blokerer dem, el- ler simpelthen overser reklamen. På trods af, at brugen af online banner er aftagende, udtaler eksperter, at online banner har en stor ROI effekt, idet online banner reklamer placeret på de rigtige sites kan give over 1 mio. visninger for under kr. [23] Selv om muligheden for at generere et stort antal visninger via online banner reklamer, vurderes det, at c4pain ikke ville drage stor nytte ved denne markedsføringskanal. Dette begrundes med, at online banner reklame hovedsagelig er tiltænkt som B2C markedsføring, og yderligere vil de sites, som ville genere mange visninger, oftest ikke være af faglig relevans for c4pain. Organisk søgemaskineoptimering (SEO) For ca. 20 år siden blev den første søgemaskine opfundet, denne hed Archie. Denne søgemaskine havde til formål at indeksere FTP-sider, så det blev langt mere overskueligt og effektivt at finde rundt i de forskellige sites [24]. Siden da har søgemaskiner haft en enorm udvikling, hvilket har resulteret i, at ca. 90 % af alle internetbruger starter deres færden på internettet ved en søgning på en søgemaskine [23]. Denne tendens sammenholdt med, at internetbrugere er forholdsvis utålmodige, medfører, at en topplacering ved søgeresultaterne er essentielt set fra et markedsførings synspunkt, se Figur 1.

19 FIGUR 1: Viser resultatet fra Eyetool research studiet. Farverne indikerer hvor flest personer kigger ved en google søgning. Rød farve indikerer stor aktivitet, blå farve indikerer lav aktivitet. Resultatet af studiet viste at 100% af deltagerne så på links der var placeret på 1.,2. Og 3. Pladsen. 85% så på 4. Pladsen, 60% så på 5. Pladsen, 50 % så på 6. Og 7. Pladsen, 30% så på 8. Og 9. Pladsen, 20% så på 10. pladsen. [25] 19

20 20 Påstanden om, at der er god markedsføringsværdi i en høj side placering (kaldt pagerank) ved søgemaskiner understøttes af et studie, der blev udført i 2008 kaldet Eyetools Research. Ved hjælp af et eye-tracting system blev det undersøgt, hvor internetbrugere kigger, når de har lavet en søgning. Resultatet ved studiet viste, at 100 % så på plads nr. 1, 2 og 3; 85 % så på plads nr. 4; 60 % så på plads nr. 5; 50 % så på plads nr. 6 og 7; 30 % så på plads nr. 8 og 9; 20 % så på plads nr. 10 [25]. En af konklusionerne var, at desto højere pagerank desto højere brandingseffekt. Endvidere viste undersøgelsen, at under 30 % af de deltagende kiggede på de betalte reklamer, de såkaldte PPC (pay per click)[25]. I dag er de førende søgemaskiner Google (91%), Yahoo (4%) og Bing (3%), og de resterende 2% refererer til mange forskellige søgemaskiner[26]. Hver søgemaskine har forskellige algoritmer, som kun få personer, internt ved søgemaskinens, kender til. Groft sagt kan algoritmen sidestilles med en ligning, der bestemmer, hvor højt den pågældende hjemmeside skal placeres ved en søgning. Hvis hjemmesiden opfylder algoritmen, bliver den vist i toppen. Men grundet det faktum, at kun få personer kender til de forskellige algoritmer, er der ingen, som har en facitliste for, hvorledes en hjemmeside eksakt kan programmeres for at opnå en topplacering [27]. Selvom meget få mennesker kender til algoritmen ved fx google søgemaskinen, er der stadig nogle generelle metoder, som kan generere til en bedre pagerank. Det drejer sig blandt andet om elementer som at give en god beskrivelse af hjemmesiden, brug af METAtags såsom; søgeord, description og title, samt link building er alle tiltag, som enhver hjemmeside-indehaver kan gå ind og tilpasse på en måde, så hjemmesiden bliver søgemaskinevenlig [24]. Søgemaskiner kan agere på to måder. Hvis man prøver at snyde søgemaskinen, også kaldet black hat seo, kan søgemaskinen udelukke hjemmesiden fra søgeresultatet. Modsat hvis hjemmesiden er søgemaskinevenlig, via bl.a. god struktur, popularitet, loyalitet, søgeord, titles og descriptions kan søgemaskinen belønne hjemmesiden med en højere pagerank [23]. I visse tilfælde kan selv små ændringer på hjemmesiden give en stor effekt på søgemaskinen. Såfremt der ønskes en topplacering på et stort marked med megen konkurrence, kan det det være nødvendigt at hyre en SEO ekspert. Disse personer har oftest arbejdet i mange år med SEO, og trods det, at de ikke kender søgemaskinens algoritme, har de kvalificerede indsigter i, hvorledes de fungerer, og hvordan man kan optimere placeringen bl.a. ved at omprogrammere hjemmesiden. Flere eksperter indenfor branding har bekræftet, at organisk SEO er en af de mest effektive brandingsmetoder [28]. Det gør sig i særlig grad gældende ved et internationalt marked samt B2B markedsføring.

21 Endvidere omtales organisk SEO for at være en af de markedsføringskanaler, som giver størst ROI [23]. Ud fra de forskellige elementer, som organisk SEO indeholder, vurderes det, at denne metode facilitere og optimere c4pains branding, og herved skabe støre kendskab til c4pain. Betalt online reklame (PPC) Søgemaskiner er en virksomhed, der som andre virksomheder tjener deres penge på salg af produkter. Deres indtjeningsmuligheder kan ikke ske gennem søgninger, men foregår via annoncering på deres side. Der er forskellige måder, hvorpå en virksomhed kan købe annoncering, eksempelvis på Google [16]. Den ene handler om at lave en af de før omtalte banner reklamer. Oftest er banner reklamen placeret i højre side af hjemmesiden, se Figur 2. FIGUR 2: Viser et eksempel på pay per clik (PPC) reklamer på google [29]. 21

22 Virksomhederne kan både købe banner reklame og til en topplacering [30]. Betaling for en topplacering handler om cool cash og hjemmesidestrukturen, loyaliteten, links osv. har ingen betydning. Der er mange aspekter ved denne form for branding. Ved PPC branding betaler du pr. Klik eller pr. visning. De forskellige søgeord har forskellige priser. Jo større konkurrence desto dyrere er ordet. Se Figur 3: FIGUR 3: viser et eksempel over forskellige søgeord, deres konkurrenceniveau samt hvor meget de hver i sær vil koste ved en PPC kampagne [31]. 22

Onlinestrategi. hos Brandsite

Onlinestrategi. hos Brandsite Onlinestrategi hos Brandsite Hvem er vi? Brandsite består af en flok dedikerede medarbejdere, der alle brænder for at hjælpe dig og din virksomhed med din online markedsføring. Hvordan startede vi? Konceptet

Læs mere

Kom i gang med Adwords

Kom i gang med Adwords Kom i gang med Adwords Guide fra AdwordsForum skrevet af Jan P. Olsen Er du parat til at få del i alle de fordele Google Adwords kan give? Googles søgemaskine er i dag en af de mest besøgte websites overhovedet

Læs mere

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Maj 2012 FRBO.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1 678 500 9078 info@eintelligenceweb.com

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

Søgemaskineoptimering. Sådan kommer du til tops i Google af Dansk Internet Erhverv

Søgemaskineoptimering. Sådan kommer du til tops i Google af Dansk Internet Erhverv Søgemaskineoptimering Sådan kommer du til tops i Google af Dansk Internet Erhverv Agenda: Kl. 9.00 - kl. 9.10 Velkomst ved salgschef Kim Thrane Kl. 9.10 - kl. 9.40 Præsentation af CMS ved Kim Thrane Kl.

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

SEO. en digital værktøjskasse for begyndere og øvede

SEO. en digital værktøjskasse for begyndere og øvede SEO en digital værktøjskasse for begyndere og øvede 1 Indholdsfortegnelse Hvad er SEO? 3 Stryg til tops i søgning og salg 4 Trends og stats om SEO 5 Best practices for SEO 6 4 gode råd til indhold 10 Linkbuilding

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Googles historie... Forord KAPITEL TO... 19. Introduktion til Google AdWords. Opret din AdWords-konto

INDHOLDSFORTEGNELSE. Googles historie... Forord KAPITEL TO... 19. Introduktion til Google AdWords. Opret din AdWords-konto INDHOLDSFORTEGNELSE Googles historie... Forord KAPITEL ET... 9 Introduktion til Google AdWords Hvad er en søgemaskine?... 10 Hvad er Google AdWords?...11 Eksempel på en AdWords-annonce... 12 Googles partnernetværk...

Læs mere

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE S 2 Salgs trakten Fra: En lineær proces, med relativ stor kontrol over information. Eksponering er den primære driver i markedsføring. 3 Demokratisering af information Baggrunden

Læs mere

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Som nystartet webshop vil du gerne ud over stepperne og begynde at sælge en masse produkter. Det kræver naturligvis,

Læs mere

W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G. Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet

W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G. Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet D E N N E E - B O G E R U D A R B E J D E T A F WILLE Digital Marketing ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2. udgivelse

Læs mere

Gennemgang af de vigtigste elementer i. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009

Gennemgang af de vigtigste elementer i. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009 Gennemgang af de vigtigste elementer i online markedsføring Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009 Hvem f.. er Jan Mortensen? Jan Mortensen Arbejdet med online markedsføring siden 1995 M&P e-marketing

Læs mere

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender LinkedIn Velkommen Loyalitetsreglen Folk køber fra dem, de kender Grundlaget for succes Opbygning af netværk Løbende optimering, justering & udvikling Ressourcer til planlægning, administration & produktion

Læs mere

Maj 2012. Forleasebyowner.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Forbedrede Side trafik, Rankering og Kundeemner For Forleasebyowner.

Maj 2012. Forleasebyowner.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Forbedrede Side trafik, Rankering og Kundeemner For Forleasebyowner. Hvordan E-Intelligence Forbedrede Side trafik, Rankering og Kundeemner For Forleasebyowner.com Maj 2012 Forleasebyowner.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Den larmende verden!!

Den larmende verden!! BLOG DIG TIL SUCCES Den larmende verden Den larmende verden Overflod af indhold og afsendere 1/4 af alt indhold er i dag skabt af brugerne selv 10 timer Så meget content indtager vi hver eneste dag 5x

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009

10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009 10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009 Men først lidt om mig selv Jan Mortensen Arbejdet med online markedsføring siden

Læs mere

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer 10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer Indledning 10 Vigtigste Ranking Faktorer Agilitor Der findes en lang række faktorer, der har indflydelse på din websites position i Google på forskellige søgeord. Faktisk

Læs mere

WEBINAR KEYWORDANALYSEN BASEN FOR SEO. 21. oktober 2015

WEBINAR KEYWORDANALYSEN BASEN FOR SEO. 21. oktober 2015 WEBINAR KEYWORDANALYSEN BASEN FOR SEO 21. oktober 2015 www.mono.net SEO STARTPAKKE Mono s SEO-specialister optimerer: Meta titler Meta beskrivelser Sideadresser (UR) ALT tags på billeder Sideoverskrifter

Læs mere

Trend & Expert Reports: Online Series 2017

Trend & Expert Reports: Online Series 2017 ½ Trend & Expert Reports: Online Series 2017 Interactive Content Læs alt om hvad Interactive Content er, hvordan det giver marketing og salg helt nye muligheder for at skabe leads, kvalificere dem og lukke

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Interlinkage - et netværk af sociale medier

Interlinkage - et netværk af sociale medier Interlinkage - et netværk af sociale medier Introduktion Dette paper præsenterer en kort gennemgang af et analytisk framework baseret på interlinkage ; den måde, sociale netværk er internt forbundne via

Læs mere

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Maj 2012 Jaipurrealty.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1

Læs mere

Vin. Search Marketing Rapport

Vin. Search Marketing Rapport Vin Search Marketing Rapport 1 Introduktion Vinmarkedet er et meget konkurrencepræget marked i Danmark. Det domineres af supermarkederne, der sælger omkring 80 % af al vin i Danmark. Men der ud over består

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

AGENDA. Hvem er Jens Peter? SEO Seneste udvikling. Husk dine mantraer. Læser du i Google Analytics?

AGENDA. Hvem er Jens Peter? SEO Seneste udvikling. Husk dine mantraer. Læser du i Google Analytics? AGENDA Hvem er Jens Peter? SEO Seneste udvikling Husk dine mantraer Læser du i Google Analytics? Jens Peter Nielsen, Online Marketing Manager Forretningsorienteret SEO og Analyse nørd Står på quick dial

Læs mere

SEO TILBUD KORT FORANALYSE

SEO TILBUD KORT FORANALYSE SEO TILBUD Målet er at skabe mere trafik fra organiske søgninger og dermed flere leads både på kort og lang bane. Det er ikke før der er blevet udarbejdet en søgeordsanalyse muligt at vurdere, hvor meget

Læs mere

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION SEARCH ENGINE OPTIMIZATION Søgeord og online marketing v. Kristian Stoffregen Tørning, Lektor (MPL) / Maj 2013 Program 1. Hvordan søger brugerne? 2. Hvordan ved søgemaskinen, hvad der er relevant? 3. Praktisk

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side?

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus er måske ikke det første du tænker på når du skal øge kendskabet til din virksomhed. I det følgende viser jeg hvorfor du

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 Det kan være lidt af en jungle at finde ud af, hvem der vil være den rette ambassadør for dine produkter eller ydelser. Blogly gør det nemt

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Online Marketing. Online marketing

Online Marketing. Online marketing Online marketing 1 Agenda Kort om Novicell Track det i Google Analytics Google AdWords Søgemaskineoptimering Noget med hjem og viden fremover 2 Om Novicell 3 Alt kan og bør trackes! - Google Analytics

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Synlighed på nettet 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Agenda 1. Hvem er jeg og hvorfor står jeg her? 2. Synlighed på nettet, hvorfor? 3. Synlighed på nettet, hvor? 4. Synlighed på nettet, hvordan?

Læs mere

AGENDA. Lidt om mig Markedsføring Hvorfor SEM? SEM Hvad består det af? DJØF Fredag d. 30. maj kl 16-18. Adwords SEO

AGENDA. Lidt om mig Markedsføring Hvorfor SEM? SEM Hvad består det af? DJØF Fredag d. 30. maj kl 16-18. Adwords SEO AGENDA DJØF Fredag d. 30. maj kl 16-18 Lidt om mig Markedsføring Hvorfor SEM? SEM Hvad består det af? Adwords SEO 1 Sarah Vos Thrysøe Arbejde 10 år hos IBM bl.a. som pipeline analytiker Udarbejdelse af

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

Fra 0-100 km/t Sådan fik vi succes online

Fra 0-100 km/t Sådan fik vi succes online Fra 0-100 km/t Sådan fik vi succes online Taler: IT-/Marketing Chef hos Cykelpartner.dk Program Hvem er? Hvem er Cykelpartner.dk? Kundeservice CPA / Affiliate marketing CPC / Adwords, Facebook Ads, Bing

Læs mere

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg Comentor Lounge LinkedIn som must win battle Juni 2015, Aalborg 1 Fakta om LinkedIn 1.789 følgere på company 90-100 nye følgere hver måned 19.513 personlige følgere 60% af vores personlige følgere er aktive

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

I denne e-bog får du en introduktion til følgende:

I denne e-bog får du en introduktion til følgende: Inbound Marketing I denne e-bog får du en introduktion til følgende: Inbound marketing metoden Hvad der adskiller inbound marketing fra de mere traditionelle markedsføringsmetoder Hvordan du tiltrækker

Læs mere

Bliv synlig på nettet!

Bliv synlig på nettet! Bliv synlig på nettet! Østfyns Erhvervsråd Sinatur Hotel Storebælt Nyborg d. 8. september 2015 Sanne Schibsbye IBIZ-Center sanne@ibiz-center.dk +45 7220 1751 Morgenens program Introduktion til online synlighed

Læs mere

Aaby Advice Online Strategi, konceptet.

Aaby Advice Online Strategi, konceptet. Aaby Advice Online Strategi, konceptet. Online strategi Måling og analyse Forbedringsforslag Løbende opfølgning ONLINE STRATEGI Vi sætter os ind i jeres situation internt (teknisk setup, organisationen

Læs mere

Facebook guide for begyndere

Facebook guide for begyndere Facebook guide for begyndere Facebook er stor Facebook er ikke bare kraftfuldt. Det er fleksibelt. Ligegyldigt hvilken type virksomhed du kører, er der nok af forskellige markedførings-muligheder som du

Læs mere

Verdens førende løsning af Augmented Reality Entertainment til marketing kampagner

Verdens førende løsning af Augmented Reality Entertainment til marketing kampagner Verdens førende løsning af Augmented Reality Entertainment til marketing kampagner Velkommen På de følgende sider, vil du bliver præsenteret for og introduceret til Augmented Reality, og hvordan du kan

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS

Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS Dagens filosofiske betragtning Det var godt, vi fik det bedre - men det havde været bedre, hvis vi havde fået det

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Maj 2012. Themosquitocompany.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Top Søgemaskine Resultater For Themosquitocompany.com

Maj 2012. Themosquitocompany.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Top Søgemaskine Resultater For Themosquitocompany.com Hvordan E-Intelligence Opnåede Top Søgemaskine Resultater For Themosquitocompany.com Maj 2012 Themosquitocompany.com Case Studie Endnu en E-Intelligence Kunde Succes Historie Ophavsret eintelligenceweb.com

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER Rekrutteringsdatabaser Rekrutterings-databaser Jobcentre Jobbaser Fagforeninger Jobudbydere A-kasser Udvalget er stort af rekrutterings- og CV-banker, hvor dit CV kan blive optaget. De findes blandt andet

Læs mere

Online markedsføring er i kraftig vækst, fordi det er en af de bedste og mest effektive måde at markedsføre sig på - hvis man gør det rigtigt!

Online markedsføring er i kraftig vækst, fordi det er en af de bedste og mest effektive måde at markedsføre sig på - hvis man gør det rigtigt! A Kursusprogram: Online markedsføring Online markedsføring er i kraftig vækst, fordi det er en af de bedste og mest effektive måde at markedsføre sig på - hvis man gør det rigtigt! For når alt kommer til

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 25% af den danske befolkning læser ugentlig blogs. Det er en stigning på 80% over de seneste 5 år Kilde: Carat CCS Survey 2015 Kort fortalt

Læs mere

AWORKWebbureau FalkonerAle Frederiksberg Annoncering. AWORK Webbureau

AWORKWebbureau FalkonerAle Frederiksberg Annoncering. AWORK Webbureau AWORKWebbureau FalkonerAle15 2000Frederiksberg smb@awork.dk www.awork.dk 88374788 Annoncering AWORK Webbureau 1 AWORK Webbureau 88375788 smb@awork.dk www.awork. AWORK Annoncering Lidt om medierne Google

Læs mere

- et bedre sted at lære ONLINE REPUTATION MANAGEMENT

- et bedre sted at lære ONLINE REPUTATION MANAGEMENT ONLINE REPUTATION MANAGEMENT Agenda Hvad er ORM? 3 metoder til ORM i søgemaskiner Metoderne i praksis Beskyt dit navn Influence Lytter du? Værktøjer Radian6 2 Jesper Outzen 34 år Baggrund Multimediedesigner

Læs mere

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien KUNDELOGO Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien Den 2. december 2010 Copyright 2010 Discus Communications A/S Conventional marketing wisdom long held that a dissatisfied customer tells

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence

Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence www.tinv.dk www.oresund.org/femernlogistics http://regionsjaelland.dk/politik/vaekstforumsjaelland www.ibiz-center.dk PROGRAM

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

SEO og Kommunikation

SEO og Kommunikation SEO og Kommunikation Agenda 1. Kommunikation på nettet 2. SEO hvad er det? 3. Teknisk SEO 4. Søgeordsanalyse 5. On-page SEO 6. Off-page SEO Kommunikation på nettet Kend din målgruppe Hvilke kunder har

Læs mere

Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers

Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers FÅ DIN JOBANNONCE PÅ De sociale medier er ikke til at komme udenom heller ikke når du skal rekruttere nye medarbejdere! Alligevel er der mange virksomheder, der

Læs mere

Digital Marketing Strategi

Digital Marketing Strategi Digital Marketing Strategi Strategi Demografi Konkurrence SEO Sociale medier Content marketing SEM Email marketing Test og mål Forfattet af Lars Niehues Møllebro Side 1 af 11 Strategi Hvor befinder mit

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Udvikling af en effektiv webshop og marketing platform. Seminar hos Deloitte 19. november

Udvikling af en effektiv webshop og marketing platform. Seminar hos Deloitte 19. november Udvikling af en effektiv webshop og marketing platform Seminar hos Deloitte 19. november November 2015 Christian Beer, CEO Agenda Præsentation af Dynamicweb Vejen til en profitabel webshop Værktøjer til

Læs mere

S E O d a n d O M a i n Maj 2012

S E O d a n d O M a i n Maj 2012 Maj 2012 SEO pakke 3 Sådan bestiller du 3 aparte 4 apartes SEO pakke 4 Wiseo 5 Wiseos SEO pakke 5 2 DanDomain SEO pakke DanDomain har sammen med en række samarbejdspartnere udviklet en SEO pakke til dig

Læs mere

Markedsføringspakker

Markedsføringspakker Markedsføringspakker NÅR VORES KUNDER HAR SUCCES, HAR VI SUCCES SEO Gruppen Slotsgade 20C 2.sal TH Odense C 5000 Tlf: +45 78 77 97 10 E-mail: kontakt@seogruppen.dk Basis Markedsføringspakke 4.000,- kr.

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

Skab trafik til dit website

Skab trafik til dit website Skab trafik til dit website Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye

Læs mere

KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017

KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017 KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017 HOVEDRESULTATER Selvom marketing automation er et fokusområde blandt 33% af de deltagende virksomheder, er det kun en lille gruppe der siger deres virksomhed

Læs mere

Maj 2012. Barodarealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence etablerede en Solid og Lukrativ Online Tilstedeværelse for Barodarealty.

Maj 2012. Barodarealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence etablerede en Solid og Lukrativ Online Tilstedeværelse for Barodarealty. Hvordan E-Intelligence etablerede en Solid og Lukrativ Online Tilstedeværelse for Barodarealty.com Maj 2012 Barodarealty.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Velkommen. Hvornår skal hvad gøres for at skabe hurtigst og størst mulig succes!

Velkommen. Hvornår skal hvad gøres for at skabe hurtigst og størst mulig succes! Velkommen Hvornår skal hvad gøres for at skabe hurtigst og størst mulig succes! The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing Nysgerrighed fører til udforskning

Læs mere

VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen?

VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen? VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen? Så er et DANSK HR Partnerskab noget for dig Eksklusiv viden om HR-branchen Nyeste HR-trends Fagligt sparringsrum Kommuniker med DANSK HR-medlemmer Stærk markedsføring

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

BLIV FUNDET PÅ GOOGLE! Hvorfor er det vigtigt? Hvad er Google (en søgemaskine)? Hvordan fungerer den? Hvad er SEO?

BLIV FUNDET PÅ GOOGLE! Hvorfor er det vigtigt? Hvad er Google (en søgemaskine)? Hvordan fungerer den? Hvad er SEO? BLIV FUNDET PÅ GOOGLE! Hvorfor er det vigtigt? Hvad er Google (en søgemaskine)? Hvordan fungerer den? Hvad er SEO? Mål for denne workshop: Grundlæggende forståelse for SEO Grundlæggende redskaber til SEO

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

SOCIAL MEDIA SEMINAR Social Media Manager-uddannelse. Vinter 2014

SOCIAL MEDIA SEMINAR Social Media Manager-uddannelse. Vinter 2014 SOCIAL MEDIA SEMINAR Social Media Manager-uddannelse Vinter 2014 Vinter 2014 Ved Maximilian Frimmer Undervisningschef, CDMKurser Lasse Gammeljord Ejer, BullsEye Communications 2 Dagens program Kl. 09.00-09.05

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Velkommen. Hvornår skal hvad gøres for at skabe hurtigst og størst mulig succes!

Velkommen. Hvornår skal hvad gøres for at skabe hurtigst og størst mulig succes! Velkommen Hvornår skal hvad gøres for at skabe hurtigst og størst mulig succes! The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing Hypotesen Hvad får I med hjem i

Læs mere

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier EKSPORT ONLINE Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier De 4 hovedpunkter Eksport og udvikling: Hvordan står virksomheden rigtigt i andre lande Online tilstedeværelse: Hvordan bliver virksomheden

Læs mere

Maj 2012. Fiberpartner.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Optimerede PPC Kampagnen og Salg For Fiberpartner.com

Maj 2012. Fiberpartner.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Optimerede PPC Kampagnen og Salg For Fiberpartner.com Hvordan E-Intelligence Optimerede PPC Kampagnen og Salg For Fiberpartner.com Maj 2012 Fiberpartner.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1 678 500 9078 info@eintelligenceweb.com

Læs mere

Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig?

Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Få flere kunder Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder og bundlinje?

Læs mere

sådan får du succes med dit nyhedsbrev

sådan får du succes med dit nyhedsbrev sådan får du succes med dit nyhedsbrev AUGUST 2014 Copyright 2014tt easynet ApS Opbyg databasen find et bedre navn PLAN- LÆG OFF- LINE LANDINGSside succes Foretag målinger LOKkemiddel konvertering FOKUSÉR

Læs mere

Danhost Webshop. Bliv fundet på Google

Danhost Webshop. Bliv fundet på Google Danhost Webshop Bliv fundet på Google SEO - Søgemaskineoptimering Når du arbejder med SEO, er det med henblik på, at din hjemmeside eller webshop skal dukke op i søgeresultaterne på f.eks. Google når en

Læs mere

Skab trafik Til din hjemmeside

Skab trafik Til din hjemmeside Skab trafik Til din hjemmeside Agenda 1. Er du online? 2. Hvorfor skal du være online? 3. Kommunikation på nettet Købt, ejet og tjent 4. Tre case virksomheder 5. Din online strategi Er du online? Hvad

Læs mere

Skab trafik til dit website

Skab trafik til dit website Skab trafik til dit website Rasmus Terp Cand.Merc IEC (Soon!) Web2Media senior konsulent/ebusiness expert Tidligere bl.a. Ungarbejde.dk Modul 1: Online tilstedeværelse - Hvordan bygger jeg en hjemmeside

Læs mere