Kåre Lauring: Ostindienfareren GREV ERNST SCHIMMEI, MANN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kåre Lauring: Ostindienfareren GREV ERNST SCHIMMEI, MANN 17794780"

Transkript

1 Kåre Lauring: Ostindienfareren GREV ERNST SCHIMMEI, MANN Den 12. juni 2004 afholdtes på Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg en møntauktion over svenske kobberplademønter. Mønterne var en del af lasten fra det danske skib GREV ERNST SCHLMN1ELMANN, der i november 1780 forliste ved Porto Praio på Cap Verde Øerne. L 1999 blev vraget, der befinder sig på 6 meter vand, udgravet af det portugisiske firma Arqueologia Subaquatica S.A., der var i tæt samarbejde med regeringen på Cap Verde Øerne, som vraget tilhører. L skibets last fandtes, ud over 114 mindre kanoner, også 846 svenske kobberplademønter, af dem tilhørte, efter aftale med dykkerfirmaet, de 423 regeringen på Cap Verde Øerne, medens 200 af de resterende mønter, af firmaet Thomas Højland Auktioner A/S, blev sat på auktion på Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. På trods af at denne type mønter ikke er nogen sjældenhed, i Sverige har man således omkring stk. i private og offentlige samlinger, må auktionen alligevel betegnes som en succes, idet den indbragte Thomas Højland Auktioner A/S omkring kr. i hammerslag. For søfartsmuseet var det et spændende og vellykket forsøg på et samarbejde, der tegner et moderne museum, der både nu og i tiden fremover vil være i et stadigt tættere samarbejde med offentlige institutioner samt det private erhvervsliv både inden- og udenfor den maritime verden. Da udgravningen af vraget gik i gang, havde dykkerfirmaet Arqueologia Subaquatica S.A. ikke mange oplysninger om det vrag, de var i gang med at udforske, så Handels- og Søfartsmuseet fik, også til opgave at finde ud af, hvilket skib det drejede sig om, hvor det var på vej hen, og hvorfor en last svenske kobberplademønter befandt sig om bord i skibet. Disse spørgsmål giver Kåre Lauring i det efterfølgende et bud på. GREV ERNST SCHIMMELMANN I august 1780 forlod skibet GREV ERNST SCHIMMELMANN København med kurs mod Indien. GREV ERNST SCHIMMEL MANN, der var på ca. 700 tons, var et oprindeligt tysk skib, DER CRON PRINTZ VON PREUSSEN, inkøbt i 1779 af det københavnske handelshus Fred. de Coninck og N. L. Reiersen. I et brev til Kommercekollegiet af 24. april 1780 fortæller de Coninck og Reisersen, at kongen (Christian VII ) har:»behaget, efter Collegii derom giorte forestilling at tillade mig at kiøbe og bruge udenlandske Skibe til mine Udredninger til Indien uden deraf at erlægge den paabudne Afgift af fremmede Skibe. I Overenstemmelse dermed haver ieaf kiøbt Skibet DER CRON PKJiN 1L VON PREUSSEN, som herefter skal føre navn af GREV ERNST SCHIMMELMANN, hvilket nu her til staden er ankommet bestemt til en Ostindisk Reyse og beder 87

2 hermed ærbødigst at jeg paa samme Skib maa vorde forsynet med det fornødne Document til befrielse for den ellers befalede Afgift.«1 I løbet af foråret 1780 kom GREV ERNST SCHIMMELMANN til København, hvor dets nye ejere gjorde skibet klar til den forestående rejse. Kaptajn om bord blev Hans Reimert Reiersen, født 1749 og lillebror til skibet ene ejer Niels Lunde Reiersen^ løjtnant og udlånt fra Orlogsflåden. Også en besætning- skulle samle«m<-*-> d^ var gode tider for den danske handelsflåde, så det at få samlet en ordentlig besætning var ikke nemt, og firmaet Fred. de Coninck & N. L. Reiersen havde behov for hjælp. På den baggrund skrev firmaet da også i april 1780 til Kommercekollegiet og berettede:»den nærværende Mangel på dygtige Søe Folck sætter mig i frygt for at finde de fornødne matroser til skibet GREV ERNST SCHIMMELMANN, som nu er i fuld Ladning, for at gaae, så snart det kan til Ostindien. Jeg vilde blive sadt i yderlig forlegenhed og giøre et væsentligt Tab, om jeg af saadan aarsag, skulle blive Opholdt i Skibets Reyse; det maatte derfor tillades mig at søge om Understyttelse i den henseende i det høye Collogio, som giør Handelens, Navigationens og industriens befordring til dets hovedbeskæftigelse og Omhu. Jeg vil behøve circa 76 mand, halv delen befarne den anden halv del halvbefarne folk, og beder ærbødigen at Collegium ved sin formaaenhed vil gunstigen faa mig hos vedkommende Departement forsynet med Antal dygtige folck, uden hvilket Skibet og Exspeditionen bliver absolut standset i sin fremgang.«2 På trods af denne skrivelse var der åbenbart stadig problemer med at få samlet et mandskab, for i juli 1780 gentages ansøgningen, idet man stadig mangler 56 mand, som man her ansøger:»maae af Hans Maits. flaade gunstigen blive os overladt«3. At man manglede søfolk var under tidens gunstige handelsforhold ikke noget særtilfælde, og denne mangel førte da også til, at skibe på vej hjem fra Indien til København gjorde brug af udenlandske søfolk. Således omtaler Fred de Coninck & N. L. Reiersen i en skrivelse af 14. oktober 1780 til Kommercekollegiet lønspørgsmål vedrørende de 34 lascars (indiske søfolk), der var kommet til København med kompagniets skib PRINS FREDERICH. 4 Firmaet Fred. de Coninck & N. L. Reiersen var heller ikke de eneste, der manglede folk i de år. I en skrivelse til Kommercekollegiet af 15. oktober fortæller Asiatisk Kompagni, at man til den forestående sæsons skibe til både Indien og Kina mangler 250 helbefarne matroser, 40 halvbefarne samt 30 søvante folk, som kompagniet ikke har nogen mulighed for»at kunde tilveyebringe, med mindre Compagniet med saa mange Kongelige og enroullerede Matroser blev forsynet«5 Også en last til GREV ERNST SCHIM MELMANN blev indkøbt, det meste af den bestod af varer importeret med re-eksport for øje. På den baggrund ansøgte Fred. De Coninck og N. L. Reiersen i april 1780 om at kunne få:»udvirket fri indgang i Øresund og her på de forskellige artikler, som jeg forventede til cagaissionen for det til Indien bestemte skib, som skal bære navn af GREV ERNST SCHIMMELMANN«lige-

3 Svenske kobbermønter: Det er fra venstre en 2- daler mønt og dernæst to 1-dalers mønter. I midten af stemplet ses møntens værdi. Da kobbermøntens værdi er sat i forhold til en sølvmønt, er værdien benævnt som f.eks.:»2 daler SilfMint«. Ude i hjørnerne, der evt. kan være klippet i forbindelse med en finjustering, ses årstal og den regerende konges initialer. For de her viste mønter er det Adolf Frederick Regina Suecia ( ) og Carl XII Regina Suecia ( ). Mønter af denne type er ikke sjældne i Sverige. På svenske museer skulle der befinde sig ca stk. og i svenske privatsamlinger omkring stk. Endelig viser tre, af de her viste mønter, tegn på fortæring efter det lange ophold i saltvand, hvilket yderligere blandt numismatikere er med til at sænke interessen for mønterne. (Foto: Lisbeth Ehlers, H&S) Siuedish copper coins: From the left a two-daler coin and Ihen tioo one-daler coins. The value of the coin can be seen in the middle of the stamp. Since the value of a copper coin is set by comparison with a silver coin, the value is given as, for example,»2 daler SilfMint«. Out in the corners, zuhich may possibly have been cut in order to make a fine adjustment, the year of origin can be seen as toell as the initials of the reigning king. In the case of these coins they are Adolf Frederick Regina Suecia ( ) and Carl XII Regina Suecia ( ). Coins ofthis type are not uncommon in Sweelen. There should be about 5000 in Swedish museums and about 7000 in Siuedish jmvate collections. Finally, the three coins shoiun here show signs of erosion after their long immersion in salt water, ivhich further reduces their interest for numismatists. (Photo: Lisbeth Ehlers, DMAI) 89

4 som man beder om et beløb som»øresunds Told Cammer haver affordret de Herrer Godemins & George Fenwick i Helsingøer 49 rdl. 39 sk. For Told af 3196 stænger veyende 500 skippund Jern ankommen med Skipper Engel Dirck fra Gothenburg, og til denne Expedition bestemte«måtte blive tilbagebetalt. 6 Mandskab og last blev på trods af de problemer, der opstod undervejs, samlet, og skibet blev gjort klart til den forestående rejse. Men før vi sender GREV ERNST SCHIMMELMANN af sted på sin rejse til Indien, skal vi lige stoppe op for at beskæftige os lidt med forholdene mellem Danmark og Indien og den handel på Indien, som skibets rejse var en del af årenes Danmark havde gode forbindelser med Indien. Allerede i 1620 havde Roland Crappé og Ove Gjedde, som udsendinge fra Christian IV ( ), lavet en traktat med nayaken af Tanjore, der overlod dem byen Tranquebar på Coromandelkysten af Indien (sydøstkysten) mod at danskerne anlagde en fæstning og brugte byen som udgangspunkt for handel. Siden var denne besiddelse så blevet fulgt op af flere besiddelser eller handelsloger. På Malabarkysten (vestkysten) var den vigtigste i Calicut ca. 500 km nord for Cape Comorin. På østkysten fik kompagniet i 1755 rettigheder til en handelsloge i byen Serampore ved Hughli floden lige ved det nuværende Calcutta, grundlagt i 1690 af det engelske East India Company. Logen ved Serampore, der i årene 1763 til 1772 blev fulgt af flere loger i Bengalen, blev i 1700-årene Asiatisk Kompagnis vigtigste aktiv i Indien. I 1757, i slaget ved Plassey, lykkedes det den engelske Robert Clive, guvernør over Fort St. James i Madras, at erobre Bengalen for East India Company, og i årene efter dette voksede Bengalen, der var en af Indiens rigeste delstater, frem til at være East India Companys vigtigste område i Indien. Hovedvarerne ud af Bengalen var bomuld, salpeter og senere hen også opium, varer, der fandt et stort marked i Europa, Afrika og Kina, og varer, der i løbet af 1700-årene sammen med teen fra Kina, blev hovedvarerne i europæernes handel på Asien. Dermed skete der et skift i forhold til 1600-årene, hvor vægten havde ligget på krydderihandel ud af Molukkerne, Ceylon og Sydindien. Calcutta, der igennem det meste af 1700-årene havde haltet bagefter de to andre engelske hovedområder Madras og Bombay, voksede da også frem på bekostning af de to andre, og ligesom East India Company skiftede fokus fra krydderihandel til handel med bomuld og te, fulgte det danske Asiatiske Kompagni og den danske private handel efter med skift i både varesortiment og placering af vigtigste handelsloger. I 1755 havde Asiatisk Kompagni monopol på den danske handel på Indien og på Kina. I 1772 udløb Asiatisk Kompagnis oktroj, og en ny skulle underskrives. Et af problemerne, da den nye oktroj skulle forhandles på plads, var de meget store administrationsomkostninger, Asiatisk Kompagni havde i forbindelse med administrationen af forter, handelsloger og faktorier i Indien og Kina. Problemet var almindeligt for hele den danske kolonihandel, og i 1754 havde staten da også overtaget admi- 90

5 nistrationen af De Vestindiske Øer. Året efter overtog staten forterne på Guinea Kysten, og det var da også som led i denne udvikling, at staten i 1772 også overtog administrationen af de indiske besiddelser. Til gengæld for denne overtagelse mistede Asiatisk Kompagni sit monopol på handelen på Indien, men fik stadig monopol på Kinahandelen. Så fra 1772 havde alle danske handelsfirmaer tilladelse til at handle på Indien. De stadigt stigende administrationsomkostninger var heller ikke kun et dansk fænomen, det gjaldt for alle de europæiske kolonimagter, at koloniernes administrationsomkostninger og, efterhånden som kolonierne voksede sig større, også forsvaret af kolonierne løb fra de indtægter, man kunne opnå ved handelen på områderne. Så hvis det hele skulle løbe rundt, gjaldt det om at få staten til at overtage udgifterne i forbindelse med administration og forsvar. Dette kom da også til at gælde for East India Company, der, efterhånden som erobringerne i Indien skred frem, kom ud i stadig større gæld, hvilket startede en proces der i årene fra ca og frem til 1857 gradvist overførte ejerskab og administration af de indiske besiddelser fra East India Company til den engelske stat. Man kan også sige, hvis man skal gå et spadestik dybere, at med oprettelsen af de første handelsfaktorier i Afrika og Asien havde de europæiske handelskompagnier startet en proces, som hverken de, eller de stater de repræsenterede, var i stand til at styre eller regulere. Det var en proces, der blev styret af udviklingen i koloniområdernes periferi. På mange måder var det en proces, der skønt ofte skubbet fremad af individuelle lokale europæiske initiativer, og initiativer der ofte fik beslutningstagerne hjemme i Europa til at rive sig i håret af fortvivelse havde sin egen ustoppelige inerti. Skal man udtrykke det kort, kan man sige, at med deres handel fik de europæiske handelskompagnier penge, med deres faktorier fulgte indflydelse og med kombinationen mellem penge og indflydelse fulgte stadigt stigende magtbeføjelser. Et eller andet sted i dette forløb gled det økonomisk holdbare så ud over for de omkostninger, der var forbundet med udvidelserne, og da det skete, var eneste mulighed, de private kompagnier havde for at kunne overleve, at overlade administrationen og forsvarsforpligtigelserne af de områder, de havde erhvervet, til staten, der så fik»fornøjelsen«af at føre processen til ende fra kolonimagt til ejer af imperier. Vi er dog stadig i årene efter 1772, den danske Indienshandel var givet fri, og en lang række af Københavns store handelshuse var snart involveret i den nye handel. Det var gode tider, og de skulle blive endnu bedre. Under Syvårskrigen fra 1756 til 1763 havde dobbeltmonarkiet Danmark-Norge været neutralt, hvad der havde åbnet store muligheder for den danske handel på Vestindien og Asiatisk Kompagnis monopol handel på Indien og Kina. I 1776 til 1783 rasede så Den Amerikanske Uafhængighedskrig, og igen var dobbeltmonarkiet neutralt, og nu kunne den private handel og de store københavnske handelshuse drage fordel af denne neutralitet i handel 91

6 m 23 lt^dk! HSÉL. mmmaiåmmhamimmmsmm To-dalers mønt fra GREV ERNST SCHIMMELMANN: Den hvide strip er udgravningsedlen, der viser møntens nummer og hvor i vraget den er fundet. (Foto: Lisbeth Ehlers, H&S) 92 ' Two-daler coin from the GREV ERNST SCHIMMELAIANN: the white strip is the excavation label shoiuing the number of the coin and where in the wreck it was found. (Photo: Lisbeth Ehlers, DAIAI)

7 og ikke kun på Vestindien, men også på Indien. Det samme skulle for øvrigt gentage sig under Napoleonskrigene fra 1792 og for Danmarks vedkommende i hvert fald frem til Som neutral var Danmark nemlig en af de få handelsnationer, der stadig frit kunne sejle på kolonierne i modsætning til de krigsførende magter, der havde svært ved at opretholde forbindelsen med kolonierne og få varerne derfra sejlet hjem. Det blev Danmarks chance, danske skibe, eller skibe ejet af krigsførende nationer udstyret til lejligheden med en enkelt dansk officer og et Dannebrog i agterstavnen, sejlede mod god betaling engelske, franske og hollandske kolonivarer hjem til Europa fra Asien eller Vestindien. Ikke nok med det, men i årene efter 1775 ophørte de Københavnske handelshuse med at sende sølv, udmøntet i spanske sølvdollars Realen van Acht, med skibene ud til Indien til indkøb af returlast. Sølv havde ellers været den mest almindelige vare i laster til Indien og også den mest belastende for den danske betalingsbalance. I perioden 1772 til 1775 udgjorde det udmøntede sølv omkring 32% af den udgående last, og man kan dermed betragte sølvet, som differencen mellem værdien af en udgående last europæiske handelsvarer og den værdi en returlast indiske varer havde. Udsendelsen af sølv sluttede i 1775, for da var pengerigeligheden i Indien så stor, at man i stedet lånte til returlasten af engelske handelsfolk i Indien. Pengene blev lånt på en veksel til udbetaling via et bankhus i City of London, hvor til pengene blev overført, efter at varerne var blevet solgt i København. Gyldne og givtige tider, der fik en brat afslutning med freden i 1783, der blev efterfulgt af en lang række konkurser i den Københavnske handelsverden. Mest kendt er nok den konkurs, der i sommeren 1784 ramte den københavnske vinhandler og handelsmand på Indien, baron Heinrich Bolten i Gothersgade nr. 8. Europæernes ankomst til Indien, og Europærernes gradvise overtagelse af den interasiatiske handel medførte store forandringer ikke mindst i de engelske hovedområder i Indien, Bombay, Madras og Calcutta, og et af de steder, hvor forandringer slog igennem, var inden for skibsbygning. Allerede kort efter portugisernes ankomst indledtes i Indien et større skibsbyggeri, hvor skibe blev bygget efter europæisk metode, dvs. de blev ikke som tidligere bundet sammen med tov spundet af kokos, men med søm eller nagler. Allerede i første halvdel af 1600-årene byggede inderne på både Malabar- og Coromandelkysten skibe på op til 600 tons. 7 I Bombay begyndte man at bygge skibe efter europæisk design omkring 1730, og fra ca begyndte man også at bygge disse skibe i området omkring Calcutta. Skibsværfterne i Bengalen havde også den fordel, at man herfra havde forholdsvis nem adgang til Burmas teaktræ, medens man i Bombay måtte nøjes med den noget ringere Malabar teak. I 1795 var der således alene i Calcutta registreret 575 europæisk/indisk ejede handelsskibe fortrinsvis bygget i Calcuttaområdet, og fra ca blev der i Indien under europæisk ledelse og supervision bygget skibe på op imod 1000 tons. 8 I Bombay indrettede Roy- 93

8 al Navy i årene mellem 1760 og 1773 store reparationsdokker. 9 På det tidspunkt havde byggeriet af handelsskibe i Bombay længe været i kraftig vækst, hvilket skyldtes den store stigning i bomuldseksporten fra Bombay til Canton i årene mellem 1775 og De mange krige, England blev involveret i, gav også yderligere beskæftigelse til skibsbyggeriet i Indien, idet rederier og værfter hjemme i England i stigende grad måtte konkurrere med Royal Navy om både skibsbyggere, egnet tømmer og andre varer, der blev brugt i tidens skibsbyggeri, ligesom også Royal Navy fra 1803 begyndte at bygge skibe i Bombay 10 Den last, GREV ERNST SCHIMMEL MANN medførte, viste da også et bredt udsnit af de varer, et Indien i forandring havde brug for, og var dermed også en efter datiden normal gennemsnitslast for et dansk skib på vej mod Indien. En typisk last til Indien i slutningen af 1700-årene, bestod af 6 hovedgrupper: Forskellige former for metal, skibsudstyr som tjære, tovværk, canvas, ankrer og tømmer. Ammunition, alkohol, sølv samt diverse. Kun meget lidt af det var produceret i Danmark, medens hovedparten var importerede varer, der nu blev re-eksporteret. 11 GREV ERNST SCHIMMELMANNS last bestod af (her omskrevet til moderne retskrivning) : ege- og bøgestammer, bundstykker og klapholter. (note: Klapholt: Fint egeeller bøgetræ skåret i staver normalt brugt i vintønder eller lign.) 96 stykker mastetræer kanonkugler 25 stykker ankertov 550 tønder tjære 500 tønder beg stænger jern 572 bundter båndjern 918 stykker sejldug 43 skippund sejlgarn 38 stk. diverse manufakturvarer 27 kasser vin 17 fustager brændevin I alt havde lasten ud en værdi af rigsdaler 2 mark 10 skilling og Fred. de Coninck og N. L. Reiersen betalte for dette 1/2% i afgift svarende til 333 rigsdaler 4 mark 13 skilling. 12 En del af lasten skulle tilsyneladende have været udsendt med Fred. de Coninck og N. L. Reiersens skib HAABET, men de var blevet til overs, og i brev af 10. juni til Kommercekollegiet ansøger de Coninck og Reiersen om at få forlænget udførselstiden på følgende varer: 114 kanoner 400 flasker genever 468 stykker ravendug (note: ravendug er en form for let sejldug) 270 skippund hamp slået i tovværk 300 tønder tjære 100 tønder beg. Som tilsyneladende nu indgår i lasten på GREV ERNST SCHIMMELMANN. 13 Hvad der derimod ikke nævnes nogen steder, er den last af svenske kobberplademønter, som de udgravninger af vraget, Arqueologia Subaquatica S.A. udførte i 1999, bragte frem i dagens lys. Vi ved, at der i alt blev bjerget 846 svenske kobberplademønter, udmøntet mellem ca

9 og 1765, af hvilke de 200 blev sat på auktion på Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg den 12. juni Men før vi prøver at løse spørgsmålet om, hvorfor denne del af lasten tilsyneladende ikke er nævnt i ladningslisten, kan vi også stille spørgsmålet, hvad er egentlig en svensk kobberplademønt? Oprindeligt var Sverige på en sølvmøntfod, men grundet den store mængde kobber, der var i landet, begyndte man fra 1624 at udmønte kobbermønter. I 1644 kom de første af de typiske firkantede kobbermønter, i hvert af hjørnerne var de mærket med en krone, monarkens forbogstav efterfulgt af RS - f.eks. FRS (Friedericus Regina Suecia) foruden et årstal, medens møntens valør var præget i midten af mønten. Møntens valør svarede til sølvmøntfoden, men en kobbermønt vejede normalt ca. 100 gange så meget. Den største kobbermønt, der blev slået, var en 10 daler kobbermønt, der vejede 19,743 kg. På den baggrund var ham, der kun tjente 4 daler heldigere, den vejede, alt efter kobberprisen, kun omkring 4 kg. Der var altså ikke tale om en udpræget praktisk skillemønt, og rejsende i Sverige kunne da også fortælle, hvordan svenskerne drog rundt med deres skillemønt i et slæng, som de bar over skulderen. Hvis de da ikke bar dem på hovedet. For større betalinger blev mønterne læsset på en vogn. Omkring 1650 toppede udmøntningen af kobberplademønter, og i alt blev der i perioden udmøntet omkring tons om året. Derefter faldt udmøntningen, og i 1716 lå den på omkring tons om året. I 1760 stoppede udmøntningen af plademønter, enkelte blev dog præget frem til , men fra 1777 var pladerne ikke længere gyldigt betalingsmiddel i Sverige. Både før og efter at udmøntningen af kobberplademønter var stoppet, blev disse særlige mønter brugt som en del af den almindelige svenske kobbereksport. Det var da også i forbindelse med en sådan eksport, at mønterne befandt sig om bord i GREV ERNST SCHIMMELMANN. I Indien blev en del af kobbermønterne smedet om til husgeråd og andre metalvarer. Andre blev udmøntet til skillemønt, 14 men størsteparten af kobberet fandt anvendelse inden for det store indiske skibsbyggeri, hvor kobbermønterne blev smedet om til forhudningsplader til skibe. Forhudning forhindrede eller sinkede angreb fra pæleorme som Teredo Navalis, hvis gange kan blive op til 45 cm. lange med en diameter på 6 mm. I tidligere tider holdt man angrebene af pæleormene tilbage ved at sejle skibene op i flodmundinger, da pæleormene ikke kan overleve i fersk vand. Til gengæld lever de i bedste velgående i tropiske farvande med relativt højt saltindhold, og forhudning var derfor ekstra påkrævet på skibe, der sejlede i oversøisk sejlads. På trods af nogen diskussion og modstand, kobberforhudning var nemlig en ret bekostelig affære, fik Royal Navy i årene mellem 1760 og 1780 forhudet sine skibe, og der gik, på trods af yderligere diskussioner også her, ikke længe før end også East India Company begyndte at få sine skibe forhudet. I årene 1780 til 1790 fik East 95

10 India Company forhudet i alt 22 skibe og en meget stor del af dette arbejde blev udført i Indien. 15 Det er på den baggrund ret nemt at forstå, med de gamle og gode forbindelser der var mellem Danmark og Indien og mellem danskere og engelske og indiske forretningsfolk, at en stor del af den svenske kobbereksport til Indien foregik via danske skibe, og dermed i skibe som GREV ERNST SCHIMMELMANN. Tilbage er så spørgsmålet, hvorfor denne del af lasten ikke er nævnt i ladningslisten for GREV ERNST SCHIMMELMANN? Vi ved, at der var en stor eksport af kobberplademønter fra København til Indien, og i ladningslisterne fra flere andre af tidens skibe finder vi da også disse mønter. Skibet ROEPSTORFF, der også var ejet af Fred. de Coninck og N. L. Reiersen, sejlede i 1781 til Indien, og ifølge ladningslisten var der om bord i dette skib»300 skippund kobber fra Sverige«16 Skibet GREV BERN STORFF, også Fred. de Coninck og N. L. Reiersen, afsejlede samme år også med 300 skippund svensk kobber. 17 JOHANNE & MARIA, ejet af Blacks Enke 8c Kompagni, afsejlede ifølge en ladningsliste dateret 22. september 1780, med udmøntede kobberplader fra Goteborg, men i en anden ladningsliste vedrørende dette skib, dateret 4. december 1780, medførte det stykker jern, og ingen kobberplademønter. 18 Et andet tilfælde, der kan nævnes, er skibet PRINTZ AF BEVERN, der i 1780 hjemtog varer fra Stockholm og St. Petersborg. I lastelisten over skibets ladning, der skulle fordeles til re-eksport på skibene MARIA ALETTA og CHRISTIANSTED, begge ejet af grosserer Heinrich Bolte, nævnes» diverse stænger jern«men ikke noget om kobbermønter. 19 I MARIA ALETTAs lasteliste nævnes til gengæld 27 kasser udmøntede kobbermønter og stænger jern. I lastelisten til CHRISTIANSTED nævnes 53 kasser udmøntede kobberplader og stænger jern. 20 Dermed fremgår det, at en formentlig importeret mængde kobbermønter ikke fremgår af de officielle lastelister ved importen, men kun ved re-eksporten. Til gengæld er de importerede stænger jern så ved re-eksporten blevet til stænger jern. Vi ved hvor meget, de eksporterede kobbermønter vejer, men desværre opgiver PRINTZ AF BEVERNS lasteliste ikke vægten på de importerede stænger jern, så vi kan ikke umiddelbart sige, om det er de manglende stænger jern, der er blevet til kobbermønter, men tanken er nærliggende. Ikke mindst når man ser det i sammenhæng med de to lastelister fra JOHANNE & MARIA. På baggrund af dette skift i diverse lastelister mellem kopperplader og stænger jern er det da også sandsynligt, at de 846 kobberplader, der befandt sig om bord i GREV ERNST SCHIMMELMANN, er udført som en del af de i lastelisten nævnte»4.183 stænger jern«. Nærmere kan vi nok ikke, på nuværende tidspunkt, komme det. På sin rejse ned gennem Atlanten stod GREV ERNST SCHIMMELMANN i november mod Porto Praio på St. Jago i Cape Verde Øerne formentlig for at skaffe frisk vand 96

11 Frederick de Coninck: I 1763 kom Frederick de Coninck, der var født i Haag, til København, hvor han slog sig ned som grosserer beskæftiget inden for skibsudredning og oversøisk handel. I årene drev de Coninck, i samarbejde med Niels Lunde Reiersen, et af Københavns største rederier med mere end 60 skibe i søen. De Coninck var en af landets største handelsmænd og tjente da også mange penge. Hans firma kom igennem de svære år efter Englænderkrigenes afslutning i 1814, men i 1821, da firmaet var ledet af hans søn, gik det fallit. Baggrunden på dette maleri, fra 1799 af den engelske maler Daniel Orme, er landskabet omkring Næsseslottet, som de Coninck i årene efter 1781 lod opføre ved Furesøen. (Foto: Kirsten Jappe, H&S) Frederick de Coninck: In 1763 Frederick de Coninck, who was bom in The Hague, came to Copenhagen, luhere he set up shop as a merchant in shipping and overseas tråde. In the years de Coninck, in collaboration with Niels Lunde Reiersen, ran one of Copenhagen 's largest shipfnng companies with more than 60 ships at sea. De Coninck was one ofthe countries biggest merchants and earneel a lot of money, and his firm survived the difficult years after the end of the Napoleonic wars in 1814, but in 1821, under the leadership of his son, the firm went bankrupi. In this painling from 1799 by the English painter Daniel Orme, however, the bacliground is around Næsse Castle which De Coninck had built by the Furesø lake. (Photo: Kirsten fappe, DMM) 97

12 og andre forsyninger. På vej ind mod Porto Praio løb skibet på et skær, der lå så dybt, at det ikke gav brænding, men også så højt, at et skib på størrelse med GREV ERNST SCHIMMELMANN ikke kunne slippe uskadt over. Skibet var ramt, men slap dog fri af skæret, Hans Reimert Reiersen søgte ind mod land og ganske tæt under kysten, så tæt at alle blev reddet, gik skibet på grund og forliste. En del af lasten blev bjerget, vi ved således, at en del af tømmerlasten, og sikkert også tømmer fra selve sidbet, indgik i byggeriet af en kirke i Porto Praio, men det meste af den øvrige last, deriblandt kanonerne og kobbermønterne, blev tilbage i vraget indtil udgravningen i Med en del af besætningen slap Hans Reimert Reiersen til Kapstaden, hvor han mødte det danske orlogsskib INFØDSRET TEN, der var udsendt i konvoj tjeneste i området omkring Kapstaden. Chef om bord i INFØDSRETTEN var kommandørkaptajn Jens Gerner, og i en indberetning hjem til Admiralitetet berettede Gerner, at skibet CHRISTIANSSTED, ejet af Heinrich Bolte og ført af kaptajn Peder Dahl, den 16. april ankom til Kapstaden, og at om bord i CHRISTIANSSTED var også løjtnant Hans Reimert Reiersen samt nogle af hans folk fra GREV ERNST SCHIMMELMANN, der i november 1780 var forlist under indsejling til Porto Praio på Cap Verde Øerne. Gerner indvilgede i at tage Reiersen og 9 af hans mænd med hjem til København, medens 3 andre afgik med en kaptajn Foss. Helbredstilstanden hos de folk, Gerner fik om bord, var meget dårlig, og Reiersen kunne yderligere meddele, at omkring 40 andre lå syge tilbage på St. Jago, medens 24 mand allerede var døde af forskellige sygdomme. Så uanset, at hele besætningen overlevede selve forliset, så kan vi nok regne med, at størsteparten er omkommet senere af forskellige sygdomme. 21 Hans Reimert Reiersen nåede hjem, men året efter stod han igen til søs som næstkommanderende og nyudnævnt kaptajnløjtnant om bord i INFØDSRETTEN ført af kommandørkaptajn Christopher Liitken på rejse til Indien. Den 9. juni 1782 afsejlede INFØDSRETTEN fra København, det nåede frem til Tranquebar i januar 1783 og afgik herfra mod Danmark den 8. februar Ved afgangen fra Tranquebar var 19 mand af besætningen døde siden afgangen fra København, men ved ankomsten til Kapstaden var dødstallet steget til 112, og 230 mand, alle angrebet af skørbug, blev sendt i land til det franske hospital i Kapstaden. I slutningen af juni, efter at de syge var kommet retur, afgik INFØDSRETTEN fra Kapstaden. På det tidspunkt var Christopher Liitken syg, og ifølge indberetning fra to franske koffardiskibe, døde han og blev begravet til søs. Reimert Reiersen har derefter formentlig overtaget kommandoen over skibet, men det er usikkert, hvad der derefter er sket, for INFØDSRETEN forsvandt på rejsen fra Kapstaden. Alle om bord omkom, og det eneste man senere fandt, var skibets barkasse, der ved juletid samme år drev i land på Island. Så skibet er formentlig forlist i Nordatlanten på vej nord om England hjem til København. 98

13 Noter: Kommercekollegiet: Ostindiske Journalsager 969. Kommercekollegiet: Ostindiske Journalsager 969. Kommercekollegiet: Ostindiske Journalsager 968. Kommercekollegiet: Ostindiske Journalsager 968 Kommercekollegiet: Ostindiske Journalsager Kommercekollegiet: Ostindiske Journalsager Chaudhuri, K. N.: The Trading World of Asia and the East India Company side Furber, Holden: Rival Empires, side Lambert, Andrew: Strategy, policy and Shipbuilding, side Nightingale, Pamela: Tråde and Empire in Western India, side Feldbæk, Ole: Indian Tråde under Danish Flag side Kommercekollegiet: Ostindiske Journalsager Kommercekollegiet: Ostindiske Journalsager Chaudhuri, K. N.: The Trading World of Asia, side Sutton, Jean: Fords ofthe East, side Kommercekollegiet: Ostindiske Journalsager Kommercekollegiet: Ostindiske Tonrnalsap-er Kommercekollegiet: Ostindiske Journalsager Kommercekollegiet: Ostindiske Journalsager Kommercekollegiet: Ostindiske Journalsager Admiralitet 510: Indkomne Sager nr

14 Litteraturliste: Chaudhuri, K. N.: The Trading World of Asia and the English East India Company Cambridge Feldbæk, Ole: India Tråde under the Danish Flag København Feldbæk, Ole: Kolonierne i Asien. København Furber, Holden: Rival Empires of Tråde in the Orient Minnesota Ferguson, Nigel: Empire. London Hages Haandbog I Handelsvidenskab. København Keay, John: The Honourable Company. London Lambert, Andrew: Strategy, Policy and Shipbuilding: The Bombay Dockyard, the Indian Navy and Imperial Secitrity in Eastern Seas Bowen, H.W., Lincoln, M. og Rigby, N.: The Worlds of the East India Company. Leicester Lawson, Philip: East India Company. London Linder-Welin, Ulla S.: Svensk Kopipar och Kopparmyntning. Stora Kopparberg Nigthingale, Pamela: Tråde and Empire in Western India Cambridge Suttonjean: Lords ofthe East. London Topsøe-Jensen, T. A. og Marquard, Emil: Officerer i den Dansk-Norske Søetat. Bind 1-2. København

15 The Danish East Indiaman GREV ERNST SCHIMMELMANN Summary On June 4 th 2004 a coin auction was held at the Danish Maritime Museum at Kronborg for Swedish copperplate coins. The coins were part of a cargo from the Danish ship GREV ERNST SCHIMMELMANN that sank off Porto Praio on the Cape Verde Islands in November In 1999 the wreck, lying at a depth of seven meters, was excavated by the Portuguese firm Arqueologia Subaquatica S.A., working in close collaboration with the government ofthe Cape Verde Islands, to whom the wreck belongs. As well as 114 smaller canons there were also 846 Swedish copperplate coins in the ship's cargo hold. By agreement with the excavation firm 423 of them belonged to the government of the Cape Verde Islands, while 200 of the remaining coins were put up for auction at the Danish Maritime Museum at Kronborg by Thomas Højland Auctioneers Ltd. Despite the faet that this type of coin is no rarity (in Sweden, for example, there are about 12,000 in private and public collections), the auction must still be regarded as a success, bringing in as it did about 750,000 D.kr. For the Danish Maritime Museum it was an exciting and successful experiment in collaboration that reflects a modern museum, which both now and in the future will have an even closer collaboration with the private sector within but also outside the maritime world. When the work of excavating the wreck began the firm Arqueologia Subaquatica S. A. did not have much information about the ship they were examining, so the DMM was given the task of finding out what ship it was, where it was heading and why these Swedish copperplate coins were on board. Kåre Lauring gives a possible answer to these questions in his article. In the spring of 1779 the Copenhagen merchants Fred. de Coninck & N. L. Reiersen bought the 700 ton ship DER CRONPRINTZ VON PREUSSEN abroad, and in Denmark it was renamed the GREV ERNST SCHIMMELMANN. In a letter dated April 24 th 1780 the firm of de Coninck & Reiersen thank the Department of Tråde and Commerce for giving them permission to import this ship without paying the normal fees for the import of foreign ships. The GREV ERNST SCHIMMELMANN was named after the Minister of Finance and Director of the Guinea Tråde Company Heinrich Ernst Schimmelmann ( ), who is best known today as the man who abolished the Danish slave tråde and who was responsible for the big currency devaluation in In the spring of 1780 the GREV ERNST SCHIMMELMANN was made ready for a trip to the East Indies, but there were not enough crewmembers. At the end of April 1780 the firm Fred. de Coninck & Reiersen applied to the Danish Navy for the loan of a number of sailors, an application that was repeated in July This was similar to the situation for the officers: the ship's master Hans Reimert Reiersen, who was the younger brother of one of the ship's owners Niels Lunde Reiersen, normally served as an officer in the Royal Danish Navy. The cargo and crew were assembled and in August 1780 the ship sailed from Copenhagen harbour bound for India. The cargo to India consisted mainly of timber, tar, pitch, iron and other metal goods among which were also 846 Swedish copperplate coins as well as cannonballs and 134 canons. Thus most of the goods shipped out were materials for shipbuilding, and they were indeed meant for use in the large-scale shipbuilding activities conducted by the European countries in the vicinity of Bombay and Calcutta. 101

16 These had been started after 1750 and most of the ships were built for the British East India Company. The background for this shipbuilding was partly that it was cheaper to build ships in India, and partly that the shipyards at home in England had neither the capacity nor the materials to meet the increasing demands of the Royal Navy for ships because of the many wars that took place in thel8th century, e.g. the Seven Year War, the American War of Independence and later the Napoleonic Wars. By far the most likely conclusion is that the many copperplate coins in India were to be used for the sheathing of ships. This entails melting the coins down and making them into very thin metal sheets that were hammered on to the side of the ship under the waterline in order to protect the submerged part of the hull from shipworm especially Teredo Navalis, which lives in tropical waters. It was also designed to hinder the growth of various piants, seaweeds and barnacles. The sheathing of ships with metal piates was something that started after For example, The Royal Navy had its ships sheathed with copperplate in the years 1761 to We know that the East India Company, which lagged behind the Royal Navy in this matter, sheathed 22 ships in the period 1779 to On its way to India in November 1780 the GREV ERNST SCHIMMELMANN put in to Porto Praia on the Cape Verde Islands to take on fresh water, but while sailing into Porto Praia the ship hit a submerged reef and was wrecked. It was so close to the coast that everybody on board was rescued ashore. In April 1781 Hans Reimert Reiersen and 12 of the crew rcached the Cape of Good Hope, where they made contact with a Danish naval ship called INFØDSRETTEN. By that time about 24 out of a total ship's crew of 76 had died of illnesses on the Cape Verde Islands, while 40 were still ill and remained on the islands. Out ofthe 12 crewmembers that Reiersen had with him to the Cape of Good Hope two died on the homeward voyage aboard the INFØDSRETTEN. So even though everybody was rescued and taken ashore the wreck still indirectly cost the lives of 26 men as well as those among the 40 sick men on the Cape Verde Islands who died without us having any information about it. The following year Reimert Reiersen became second in command of the same ship INFØDSRETTEN bound for the East Indies, but the ship was wrecked on the journey in 1783 and everybody aboard perished. 102

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen Skibet Fredensborg En storyline om trekantshandelen Der fremstilles et en planche forestillende et tværsnit af et skib i målestoksforhold 1:10 og et kort over Atlanten med Europa, Afrika og Amerika. Året

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

danskere og pirater i tropiske farvande

danskere og pirater i tropiske farvande Overfaldet på fregatten CHARLOTTE AMALIA danskere og pirater i tropiske farvande Af Morten Bronke, stud. mag. Gennem tiderne har mange danske søfolk haft konfrontationer med sørøvere. Det har ofte været

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne.

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Biologi På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Teksterne finder du under punktet Undervisning på teinfo.dk. Derudover

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

k o m skibet i engelsk tjeneste, og 2 1. s e p t e m b e r 1941 i konvoj mellem E n g l a n d og USA blev det torpederet. 16 danske søfolk o m k o m.

k o m skibet i engelsk tjeneste, og 2 1. s e p t e m b e r 1941 i konvoj mellem E n g l a n d og USA blev det torpederet. 16 danske søfolk o m k o m. B e s æ t n i n g s m e d l e m m e r o m b o r d i S/S ERNA af Esbjerg, bygget p å Helsingør Væft 1930 til D / S Vesterhavet (J. Lauritzen). Efter besættelsen april 1940 k o m skibet i engelsk tjeneste,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Friendship Camp 2008 05-12 of July 2008 Scouts from the twin municipalities Hvidovre,

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660. Redaktør: Steffen Møller

SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660. Redaktør: Steffen Møller SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660 Redaktør: Steffen Møller 1561 1563 s søret Tre svenske fartøjer erobres Maden i renæssancen var baseret på kål og rodfrugter, dog ikke kartofler. Kødet blev som

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Fremtidens erhverv og uddannelse:

Fremtidens erhverv og uddannelse: Fremtidens erhverv og uddannelse: Hellere en god håndværker end en dårlig akademiker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLETS GANG The Brætgame kan spilles af 2-6 spillere. Inden spillets start vælger hver spiller en spillefigur (Fritz, Hansi, Gynther,

Læs mere

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt Side 1 af 4 Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet) og varen er defekt, eller der er aftalt køb af original mærkevare og varen der er leveret, er en kopivare, eller

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Tekst til Zeppelin foredrag:

Tekst til Zeppelin foredrag: Page 1 of 9 Besøg på Page 2 of 9 ZEPPELIN MUSEUM Tønder En smagsprøve på hvad der venter FRISKAREN i september 2005: Tønder husede i tiden 1914-1918 en af det tyske kejserriges store luftskibsbaser Marine

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen. foto. Baggrund. Hvad skal I lære? Sådan gør du. Opsamling. Kilde

Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen. foto. Baggrund. Hvad skal I lære? Sådan gør du. Opsamling. Kilde Historiefaget.dk: Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen foto Kildekritiske spørgsmål til forordning om negerhandelen af 16. marts 1792. (50 minutter i 7.-9.

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Englandskrigene Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG ROSE AND CROWN Ideas and Identities in British Politics and Society Malene Djursaa Charlotte Werther Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG Malene Djursaa and Charlotte Werther Rose and Crown Ideas and

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden

Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden Hvad betyder livsstilssygdomme for danske søfolks muligheder for at være en aktiv del af fremtidens globaliserede skibsfartserhverv?

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Der måles og regnes på livet løs

Der måles og regnes på livet løs 3. årgang nr. 6 Maj 2011/12 Der måles og regnes på livet løs Emneuge på 1. årgang I dette nummer: Side 2 Nyt fra ledelsen 3 Famous me 8. årgang har skrevet stile i engelsk om at være berømt 4 Nu er der

Læs mere

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk 17.4.2015 Lettisk optankning En delegation fra Letland besøgte i dag Servicestationen, der er et projekt under Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV), hvor der er en praktisk tilgang til unge, der ikke

Læs mere

Master Mind Aarhus 23 maj 2011. Når outsourcing er eneste vej...

Master Mind Aarhus 23 maj 2011. Når outsourcing er eneste vej... Master Mind Aarhus 23 maj 2011 Når outsourcing er eneste vej... Baggrund Jesper Kinch Andersen, General Manager R&D Ansat Ericsson Diax 1988 2011 Cases på outsourcingforløb 2004 2010 Ericsson Danmark A/S

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

København den 26. 28. september 2012

København den 26. 28. september 2012 Velkommen Det er med stor glæde at vi kan byde velkommen til Skandinavisk SUN2012 Til dig der ikke kommer fra København eller Danmark, siger vi hjertelig velkommen til København. Specielt velkommen til

Læs mere

Min drømme chef Ledelse af ledere Af Pia Torreck, UPTION

Min drømme chef Ledelse af ledere Af Pia Torreck, UPTION Min drømme chef Ledelse af ledere Af Pia Torreck, UPTION Alt for mange mål eller mangel på mål Detail styring og kontrol Konstant skiftende fokus Diffuse tiltag eller ingen strategisk højde Mangel på opbakning

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen.

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen. ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014 Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen Juni 2014 INDHOLD Baggrund og formål... Hvem har vi talt med?... NICE

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Cape of Good Hope 1652 1853

Cape of Good Hope 1652 1853 Cape of Good Hope 1652 1853 1652: Den 6. april gik Jan van Riebeek i land på det sted, hvor Cape Town senere opstod 1853: Den 1. september udkom de første frimærker Lidt om mig Johnny Barth (66 år) Cand.

Læs mere