Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010"

Transkript

1 Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 9 Offentligt 11. oktober 2010 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010 Dagsorden, 1. udgave 1) Administrativt samarbejde på skatteområdet (bistandsdirektivet) - Politisk enighed KOM(2009) 29 2) Anvendelse af særlige nationale anti-momssvig-regler, der afviger fra EUs fælles momsregler - Politisk enighed KOM(2010) 175 3) Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten - Vurdering af effektive tiltag foretaget af Litauen og Rumænien - Rådskonklusioner KOM(2010) 495 4) Opfølgning på det uformelle økonomi- og finansministermøde den 30. september 1. oktober Orientering/status KOM-dokument foreligger ikke 5) Forberedelse af G20 finansministermøde den oktober Forberedelse af fælles EU-holdning (Terms of References) KOM-dokument foreligger ikke 6) Rapport om effektivitet og efficiens i de offentlige udgifter til tertiær uddannelse i EU-medlemslandene - Rådskonklusioner KOM-dokument foreligger ikke 7) Rapport om finanspolitiske rammer gennemgang af foregangslande - Orientering KOM-dokument foreligger ikke 8) Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den oktober 2010 a) i) Bankafgifter til finansiering af afviklingsfonde mv.

2 2 - Rapport til Det Europæiske Råd KOM(2010) 254 ii) Skat på finansielle transaktioner - Rapport til Det Europæiske Råd KOM-dokument foreligger ikke b)forberedelse af G20-topmøde den november Forberedelse af fælles EU-holdning (Terms of References) KOM-dokument foreligger ikke 9) Orientering om en ny EU-struktur for finansielt tilsyn - Fremskridtsrapport KOM-dokument foreligger ikke 10) (FF) Rapport fra Taskforcen vedr. styrket økonomisk samarbejde - Orientering/status KOM-dokument foreligger ikke 11) Ændringer i EU's vedtægter for tjenestemænd og EU's finansforordning som følge af etableringen af Den Fælles Udenrigstjeneste - Vedtagelse KOM(2010) 85, KOM(2010) ) Eventuelt 13) Siden sidst

3 3 Der fremsendes dokumenter vedrørende følgende dagsordenspunkter, som skønnes at vedrøre Skatteudvalgets ansvarsområde: 1) Administrativt samarbejde på skatteområdet (bistandsdirektivet) - Politisk enighed KOM(2009) 29 2) Anvendelse af særlige nationale anti-momssvig-regler, der afviger fra EUs fælles momsregler - Politisk enighed KOM(2010) 175 8) Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den oktober 2010 a) i) Bankafgifter til finansiering af afviklingsfonde mv. - Rapport til Det Europæiske Råd KOM(2010) 254 ii) Skat på finansielle transaktioner - Rapport til Det Europæiske Råd KOM-dokument foreligger ikke

4 4 Dagsordenspunkt 1: Administrativt samarbejde på skatteområdet (bistandsdirektivet) Resumé ECOFIN ventes at drøfte forslaget til nyt direktiv om administrativt samarbejde på skatteområdet (bistandsdirektivet). Det ny direktiv skal afløse det gældende bistandsdirektiv fra 1977, som ikke har fulgt den internationale udvikling, herunder især i forhold til bankhemmelighed. Det nye direktiv skal styrke og udvide udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaternes skattemyndigheder. Drøftelsen ventes især at angå automatisk informationsudveksling. KOM(2009)29 Baggrund Det gældende bistandsdirektiv (77/799/EØF) har til formål at sikre, at medlemsstaterne udveksler de oplysninger, som er nødvendige for en korrekt beskatning af personer og virksomheder i en medlemsstat, som har økonomiske relationer til en anden medlemsstat. Direktivet er ændret mange gange siden Direktivet er imidlertid utilstrækkeligt til at opfylde formålet. Den vigtigste mangel er, at direktivet giver en medlemsstat mulighed for at afslå en anmodning fra en anden medlemsstat om oplysninger med den begrundelse, at statens egen lovgivning eller administrative praksis (bankhemmelighed) forhindrer den i at indhente oplysningerne. Desuden indebærer direktivet ikke pligt til automatisk informationsudveksling. Det vil sige, at oplysninger, som en medlemsstats myndigheder får indberettet om visse betalinger, på nuværende tidspunkt ikke videresendes automatisk i de tilfælde, hvor modtagerne af betalingerne er hjemmehørende i en anden medlemsstat. Kommissionen har derfor fremsat forslag til et nyt bistandsdirektiv, som skal forbedre og på visse punkter udvide udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaternes skattemyndigheder. Der udestår imidlertid stadig spørgsmål om hvilke indtægtstyper, der skal være omfattet af automatisk informationsudveksling. Det belgiske formandskab har foreslået, at medlemsstaternes pligt kun bør omfatte automatisk udveksling af de oplysninger, som de er i besiddelse af, for så vidt angår lønindkomst, bestyrelseshonorarer, udbytter, kapitalgevinster, royalties, pensioner og indkomst af fast ejendom. Direktivforslaget skal altså ikke pålægge medlemsstaterne at indhente oplysninger med henblik på automatisk udveksling. Formandskabets forslag vil kunne betyde en vis asymmetri i omfanget af afsendte og modtagne oplysninger imellem medlemsstater, som har indberettede oplysninger om indtægtstyper i forskelligt omfang.

5 5 Formandskabet har desuden foreslået en bestemmelse vedr. det ny direktivs ikrafttræden. Bestemmelsen vil betyde, at en medlemsstat vil kunne undlade at sende oplysninger til en anden medlemsstat i overensstemmelse med det ny direktiv, hvis oplysningerne vedrører en periode før 2010, og videresendelse af oplysningerne kan afvises efter det gældende direktiv, fordi det ville være i strid med statens lovgivning eller praksis. Indhold Kommissionens forslag indebærer overordnet, at alle direkte skatter og indirekte skatter bliver omfattet af ensartede regler om udveksling af oplysninger, undtagen told og indirekte skatter, som er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 1798/2003 og Rådets forordning 2073/2004. Derudover indeholder forslaget en række ændringer vedr. bistandens art, udvekslingen af oplysninger, administrativt samarbejde mv. Bistandens art Direktivforslaget har regler om fem forskellige typer af bistand til fremsendelse af oplysninger: udveksling efter anmodning, automatisk udveksling, spontan udveksling, embedsmænds tilstedeværelse på en anden medlemsstats territorium og samtidigt gennemførte undersøgelser ( simultane revisioner ). Disse fem typer er de samme som de fem typer af bistand, som almindeligvis aftales bilateralt efter en bestemmelse i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, der svarer til artikel 26 i OECD s model til sådanne overenskomster. Direktivforslagets bestemmelse om, at embedsmænd fra en medlemsstat kan være til stede ved en skatteundersøgelse på en anden medlemsstats territorium er ny i forhold til det gældende direktiv. Direktivforslaget skærper reglen om automatisk udveksling af oplysninger. Det betyder, at en medlemsstat med aftalte mellemrum sender en anden medlemsstat de oplysninger om visse betalinger, som den førstnævnte stat har fået indberettet, når modtagerne er hjemmehørende i den anden medlemsstat. Oplysningerne skal altså sendes, uden at den anden stat har anmodet om dem. Herudover medfører direktivforslaget en præcisering af den spontane udveksling af oplysninger. En medlemsstat vil i fremtiden være forpligtet til at sende oplysninger til en anden medlemsstat i tilfælde, hvor førstnævnte stat vurderer det som sandsynligt, at skattereglerne overtrædes, eller at der er tale om skatteundgåelse eller -unddragelse i den anden medlemsstat, eller vurderer, at der er risiko for, at der vil ske ukorrekt beskatning i den anden medlemsstat. Udveksling af oplysninger Direktivforslaget har en bestemmelse om, at oplysninger, som en medlemsstat har modtaget efter direktivet, skal holdes fortrolige på samme måde som oplysninger, som denne stat indhenter efter sin egen lovgivning. De oplysninger, som en medlemsstat har modtaget efter direktivet, skal endvidere kunne anvendes til andre formål end beskatning efter tilladelse fra den anden stat, som har givet oplysnin-

6 6 gerne. En medlemsstat, som har modtaget oplysninger fra en anden medlemsstat, skal desuden kunne videregive oplysningerne til en tredje medlemsstat, forudsat at direktivets regler og procedurer overholdes. Direktivforslaget har en særlig bestemmelse, hvorefter oplysninger, som en medlemsstat modtager fra et tredjeland, kan videregives til andre medlemsstater, som har interesse i oplysningerne, i det omfang der er i overensstemmelse med aftalen med det pågældende tredjeland. Mht. medlemsstaternes forpligtelser og begrænsninger heri foreslås det, at den medlemsstat, der modtager en anmodning om oplysninger, skal indsamle informationen, selv om den ikke har brug for oplysningerne til egne skattemæssige formål. Direktivforslaget forpligter ikke en medlemsstat til at indhente eller videregive oplysninger, hvis det ville være i strid med statens lovgivning at gennemføre sådanne undersøgelser eller indhente sådanne oplysninger til egne formål. En medlemsstat kan dog ikke afslå at indhente oplysninger alene med den begrundelse, at oplysningerne findes i et pengeinstitut el.lign., eller at oplysningerne vedrører ejerskabet til fx et selskab eller en fond. Det vil bl.a. indebære, at medlemsstater, der har bankhemmelighed, skal afskaffe denne. Direktivforslaget indeholder derudover en form for såkaldt mestbegunstigelsesbestemmelse. Bestemmelsen medfører, at hvis en medlemsstat har påtaget sig forpligtelser over for et ikke-eu-land til at afgive oplysninger i videre omfang, end hvad der følger af direktivet, så skal medlemsstaten afgive oplysninger i samme omfang til de øvrige EU-medlemsstater, som ønsker at indgå et sådant gensidigt videre samarbejde. Efter direktivforslaget er der dog visse begrænsninger for en medlemsstats muligheder for at anmode om bistand i en anden medlemsstat. Eksempelvis skal en medlemsstat først anmode en anden medlemsstat om oplysninger, når den har udtømt egne rimelige muligheder for selv at skaffe oplysningerne. Administrativt samarbejde mv. I modsætning til det gældende direktiv indeholder forslaget en række regler om tilrettelæggelsen af det administrative samarbejde mellem medlemsstaterne, herunder bl.a. regler om en organisationsplan, fælles procedureregler, fælles formularer, formater og kanaler for udveksling af oplysninger samt udvidede feed-backprocedurer. Hjemmelsgrundlag Direktivforslaget har hjemmel i EF-traktatens artikel 93 og 94, som kræver enstemmig vedtagelse af medlemslandene. Nærhedsprincippet

7 7 Bekæmpelse af skattesvig forudsætter et effektivt administrativt samarbejde på EU-niveau, som kun kan opnås ved en fælles retsakt. Regeringen vurderer derfor, at forslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Høring Direktivforslaget har været i høring hos Advokatsamfundet, CEPOS Center for Politiske Studier, Finansrådet, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Foreningen Danske Revisorer, Foreningen Registrerede Revisorer samt Forsikring og Pension. Advokatsamfundet anfører retssikkerhedsmæssige betænkeligheder ved en bestemmelse i Kommissionens forslag, der tillægger udenlandske embedsmænd adgang til at gøre brug af lokale kontrolbeføjelser. Denne bestemmelse er udgået i det seneste forslag. Advokatsamfundet kritiserer desuden en bestemmelse om udenlandsk bevismateriale, som efter Advokatsamfundets opfattelse indskrænker de nationale domstoles adgang til at vurdere værdien af disse beviser. Hertil skal bemærkes, at den pågældende bestemmelse alene går ud på, at en medlemsstat kan påberåbe eller anvende oplysninger, rapporter mv., som den har modtaget fra en anden medlemsstat, som bevismateriale på samme måde som tilsvarende oplysninger, rapporter mv., som staten har modtaget fra andre af dens myndigheder. Europa-Parlamentets udtalelse Europa-Parlamentets udtalelse foreligger endnu ikke. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor Efter gældende dansk ret varetages de opgaver, der omfattes af direktivet, af SKAT. Konsekvenserne af forslaget om automatisk udveksling af oplysninger er endnu ikke vurderet, da det endnu ikke er afklaret, hvilke oplysninger der skal være omfattet af automatisk informationsudveksling. Det er muligt, at der kan være behov for at tilpasse de danske indberetningsregler. Det er ligeledes muligt, at der må ændres i kontrol- og indberetningsreglerne vedrørende danske pengeinstitutter mv. Forslaget indeholder tidsfrister for bl.a. besvarelse af anmodninger om oplysninger. Sådanne tidsfrister findes ikke i gældende dansk ret og kræver derfor muligvis en ændring i lovgivningen. Statsfinansielle og samfundsøkonomiske konsekvenser Gennemførelse af direktivforslaget vil medvirke til at begrænse provenutab, der opstår ved skatteunddragelse og utilsigtet udnyttelse af skatteregler. Direktivet vil således have en positiv virkning for statsfinanserne og samfundsøkonomien.

8 8 Gennemførelse af direktivforslaget forventes at medføre et behov for øgede ressourcer i SKAT, herunder udgifter til systemudvikling. Der kan ikke skønnes over størrelsen heraf, før direktivets endelige udformning kendes, og før det er endeligt afklaret, hvilke oplysninger der skal udveksles automatisk, og hvilke statistiske oplysninger medlemsstaterne skal afgive, samt fremgangsmåden herfor. Disse udgifter afholdes inden for SKATs eksisterende udgiftsrammer. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg Sagen er tidligere blevet forelagt Folketingets Europaudvalg til orientering forud for ECOFIN den 2. december Holdning Dansk holdning Danmark kan generelt støtte forslaget om et nyt bistandsdirektiv, idet man arbejder for, at omfanget af den automatiske informationsudveksling bliver så bredt som muligt. Andre landes holdninger Flertallet af medlemsstater forventes at kunne støtte det nye bistandsdirektiv, idet enkelte lande dog har reservationer.

9 9 Dagsordenspunkt 2: Anvendelse af særlige nationale anti-momssvigregler, der afviger fra EUs fælles momsregler Resumé Forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse, hvorefter Tyskland, Italien, Østrig og UK med henblik på at bekæmpe momssvig - og for en tidsbegrænset periode til den 31. december får tilladelse til at anvende omvendt betalingspligt for moms ved indenlandsk handel med mobiltelefoner og integrerede kredsløbsanordninger (bestanddele i mobiltelefoner, PCere m.v.) samt for Italiens vedkommende tillige PCere med tilhørende komponenter og tilbehør. Et enkelt EU-land, der er uden for kredsen af de 4 EU-lande, som omfattes af forslaget, har ved de hidtidige drøftelser af forslaget haft forbehold overfor de omfattede varetyper og varigheden for tilladelserne til at anvende omvendt betalingspligt. På Rådets møde (ECOFIN) den 19. oktober 2010 ventes en drøftelse af forslaget med henblik på at opnå politisk enighed. Forslaget kan tiltrædes fra dansk side. KOM(2010)175 Baggrund Efter artikel 193 i EUs momssystemdirektiv 2006/112/EF, der er hovedreglen for betalingspligt for moms ved indenlandsk handel, skal en momsregistreret sælger afregne moms ved sit salg af varer eller tjenesteydelser, mens en momsregistreret køber af varerne eller tjenesteydelserne har fradrag for det samme beløb i sit momsregnskab. Det følger endvidere af momssystemdirektivets artikel 395, at Rådet kan give et EU-land tilladelse til at anvende nationale særregler i forhold til EUs fælles momsregler med henblik på enten at forenkle momsadministrationen eller at modvirke visse former for momssvig. Der er tidligere vedtaget et ændringsdirektiv, nr. 2010/23/EU, til momssystemdirektivet, hvorefter EU-landene efter fælles harmoniserede regler har adgang til at indføre omvendt betalingspligt for moms ved indenlandsk handel med tjenesteydelser i form af CO2-kvoter og CO2-kreditter. Efter hovedreglerne for moms ved indenlandsk handel mellem momsregistrerede købere og sælgere, skal der betales moms ved salg af varer eller tjenesteydelser, mens en momsregistreret køber af varer eller tjenesteydelser har fradrag for beløbet i sit momsregnskab. Såkaldt momskarruselsvig kunne foregå på den måde, at sælgeren unddrager sig afregningen af sin moms ved f.eks. at lukke sin momsregistrering ned, mens køberen efter formel fakturadokumentation fortsat kan fradrage beløbet. Omvendt betalingspligt udgør et værn imod momssvig derved, at køberen er afregningspligtig for sælgerens moms som betingelse for køberens

10 10 fradrag for det samme beløb, mens sælgeren ikke har en momsafregning, som denne kan unddrage sig. I Kommissionens oprindelige forslag, KOM(2009)511, til ovennævnte ændringsdirektiv indgik, at EU-landene efter fælles harmoniserede regler skulle have adgang til indtil udgangen af 2014 og for en periode på mindst 2 år at anvende omvendt betalingspligt for moms ved indenlandsk handel med visse udvalgte varetyper, herunder mobiltelefoner og integrerede kredsløbsanordninger. Imidlertid kunne der ikke opnås politisk enighed om en generel adgang til at anvende omvendt betalingspligt for moms ved handel med mobiltelefoner m.v. Visse EU-lande modsætter sig dette af principielle grunde, bl.a. begrundet med hensynet til bevarelse af det gældende momssystem. De enkelte EU-lande, der kan påvise konkrete problemer med momssvig ved indenlandsk handel med mobiltelefoner m.v., er herefter henvist til at anmode om tilladelse efter momssystemdirektivets artikel 395 til at anvende omvendt betalingspligt for moms ved indenlandsk handel med mobiltelefoner m.v. Ifølge Rådets erklæring for ECOFIN den 2. december 2009 erklærede Kommissionen, at den inden juni 2010 ville fremsætte forslag om enkeltstående tilladelser til at anvende omvendt betalingspligt for moms ved handel med mobiltelefoner m.v. Det blev i sammenhængen forstået på den måde, at det enkelte EU-land, der i givet fald havde interesse for at indføre en sådan ordning, skulle indgive anmodning til Kommissionen tidligt i 1. halvår 2010 for at være omfattet af Kommissionens forslag. Indhold Tyskland, Italien og Østrig har på baggrund af ovennævnte erklæring fra ECO- FIN i december 2009 indgivet anmodninger til Kommissionen om at anvende omvendt betalingspligt for moms ved indenlandsk handel med mobiltelefoner m.v. Kommissionen har herefter fremsat forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse, hvorefter Tyskland, Italien og Østrig med henblik på at bekæmpe momssvig får tilladelse til at anvende nationale særregler for omvendt betalingspligt for moms ved indenlandsk handel med mobiltelefoner og integrerede kredsløbsanordninger samt for Italiens vedkommende tillige PCere med tilhørende komponenter og tilbehør. I forslaget til Rådets gennemførelsesafgørelse indgår også, at Storbritannien for anden gang får forlænget sin gældende tilladelse til at anvende omvendt betalingspligt for moms ved indenlandsk handel med mobiltelefoner og integrerede kredsløbsanordninger. Tilladelserne til alle 4 EU-lande foreslås at løbe til den 31. december 2014.

11 11 I Kommissionens oprindelige forslag indgik, at Østrig kunne få tilladelse til at anvende omvendt betalingspligt for moms ved indenlandsk handel med en lang række af varer inden for forbrugerelektronik ud over mobiltelefoner og integrerede kredsløbsanordninger. I det seneste kompromisforslag er forslaget til tilladelse til Østrig begrænset til at angå mobiltelefoner og integrerede kredsløbsanordninger. Forslaget har været behandlet på COREPER den 22. september 2010 og den 6. oktober 2010, uden at der kunne opnås enighed. På Rådets møde (ECOFIN) den 19. oktober 2010 ventes en drøftelse af forslaget med henblik på at opnå politisk enighed. Hjemmelsgrundlag Forslaget er baseret på Rådets momssystemdirektiv 2006/112/EF af 28. november 2006, særlig artikel 395, der har basis i EUF-Traktaten, særlig artikel 113. Forslaget skal vedtages med enstemmighed. Nærhedsprincippet Forslaget er omfattet af EUs eksklusive kompetence, når det gælder de harmoniserede regler for det fælles momssystem, og er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke høres. Lovgivningsmæssige konsekvenser Det foreliggende forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse har ikke konsekvenser for dansk lovgivning. Statsfinansielle og samfundsøkonomiske konsekvenser Med det foreliggende forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse vil flere EU-lande få tilladelse til at anvende omvendt betalingspligt for moms ved indenlandsk handel med mobiltelefoner og integrerede kredsløbsanordninger. I denne nye situation vurderer Skatteministeriet, at der er en vis risiko for, at problemerne med momskarruselsvig ved handel med mobiltelefoner og integrerede kredsløbsanordninger vil kunne flytte sig fra EU-landene, der anvender omvendt betalingspligt for moms for disse varetyper, til lande der ikke anvender omvendt betalingspligt for disse varer, heriblandt Danmark. Skatteministeriet vil følge situationen og behovet for, at der i givet fald fra dansk side eventuelt indgives anmodning til Kommissionen med henblik at opnå Rådets afgørelse om tilladelse for Danmark til at anvende omvendt betalingspligt for moms ved indenlandsk handel med mobiltelefoner og integrerede kredsløbsanordninger. Høring

12 12 Forslaget skal ikke i ekstern høring. Regeringens holdning Dansk holdning Regeringen kan støtte det foreliggende forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse. Andre landes holdning Alle EU-lande ventes at kunne støtte det foreliggende forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg.

13 13 Dagsordenspunkt 8ai: Forberedelse af DER den oktober 2010 Bankafgifter til finansiering af afviklingsfonde mv. Resumé På det kommende ECOFIN ventes en drøftelse af afviklingsfonde og af den finansielle sektors bidrag til finansiering af omkostninger ved finansielle kriser med henblik på forberedelse af kommende drøftelser i Det Europæiske Råd og i G20. KOM(2010) 254 Baggrund Bankafgifter og afviklingsfonde blev behandlet på Det Europæiske Råd og i G20 i juni. Der er ikke i G20 opbakning til at skabe afviklingsfonde baseret på bankafgifter, men i DER var der i juni enighed om, at medlemsstaterne som en del af en troværdig kriseløsningsramme bør indføre ordninger med afgifter og skatter for de finansielle institutioner for at sikre en retfærdig fordeling af byrderne og indføre incitamenter til at dæmme op for systemiske risici. Baggrunden for drøftelserne var en overordnet meddelelse fra Kommissionen af 26. maj Kommissionen støtter opbygningen af afviklingsfonde, der finansieres af finansielle institutioner i kraft af en afgift, og forud for at en evt. krise opstår (ex ante finansiering). Kommissionen har ikke stillet forslag om en konkret model, men ventes at fremlægge en mere konkret meddelelse i løbet af oktober forud for DER mhp. at fremlægge egentlige forslag i Sideløbende hermed har en embedsmandsgruppe arbejdet videre med overvejelser om bankskatter og har udarbejdet en foreløbig rapport om sagen. Flere medlemslande har allerede indført eller er i færd med at indføre bankafgifter til finansiering af afviklingsfonde eller lignende men med meget forskellig indretning. Sagen har været drøftet på ECOFIN d. 7. september, og Kommissionen har i den forbindelse (og på baggrund af den store variation i de enkelte landes ordninger og planer) opfordret til øget koordination for at understøtte lige konkurrencevilkår og undgå dobbeltbeskatning, ligesom Kommissionen konkret anbefaler, at en skattebase tager udgangspunkt i bankernes passiver ekskl. forsikrede indskud og egenkapital. ECOFIN ventes på det kommende møde at drøfte en kort rapport om sagen som bidrag til Det Europæiske Råd den oktober Indhold ECOFIN ventes i sin rapport at redegøre for, at der endnu ikke er enighed om det præcise formål med en bankafgift samt om, hvorvidt bankafgiften skal anvendes til opbygningen af en separat fond eller indgå direkte i de offentlige budgetter. Omvendt er der bevægelse i retning af større konsensus om en mulig skattebase og hvilke finansielle virksomheder, der vil kunne være omfattet. Rapporten noterer sig, at flere medlemslande allerede har indført eller er i færd med at indføre bankafgifter til finansiering af afviklingsfonde eller lignende, herunder Sverige, UK, Tyskland, Frankrig, Ungarn og Belgien. Der er store variatio-

14 14 ner mellem landene mht. de konkrete modeller på flere områder, herunder vedr. bl.a. skattebase (og rate), geografisk afgrænsning (dvs. om landene beskatter datterselskaber og filialer i hhv. indland og udland) og om der oprettes en egentlig fond med dertil hørende afviklingsmyndigheder, eller om indtægterne indføres i det generelle offentlige budget. Rapporten understreger på den baggrund, at der aktuelt er stort behov for koordinering for at understøtte lige konkurrencevilkår og for at undgå dobbeltbeskatning. Sidstnævnte er aktuelt, idet f.eks. UK valgt at beskatte både moderselskaber, datterselskaber/filialer i UK samt datterselskaber/filialer af britiske banker i andre lande. Frankrig lægger op til at beskatte moderselskaber, datterselskaber i Frankrig samt datterselskaber/filialer af franske banker i andre lande. Konsekvensen af den ukoordinerede tilgang er, at f.eks. en fransk filial i UK, vil skulle betale afgift både til Frankrig og til UK, mens en fransk filial i Sverige kun skal betale afgift i Frankrig. Problemet er tilsyneladende løst ved en bilateral aftale mellem UK og Frankrig, men ulempen er, at der potentielt skal indgås mange sådanne aftaler, hvilket vil være administrativt tungt. Andre lande, f.eks. Sverige og Tyskland, har valgt at lade beskatningen være bestemt af tilsynsansvaret, hvorved dobbeltbeskatningsproblemet kan undgås. Rapporten lægger også vægt på, at der på mellemlang sigt bør fokuseres på mere konkrete overvejelser om, hvorledes et troværdigt afviklingsregime, som er formålet med bankafgifterne, indrettes. Kommissionen lagde i sin meddelelse i foråret op til at midlerne kun skulle bruges til egentlig afvikling, dvs. efter det er konstateret, at en bank ikke er levedygtig. Embedsmandsarbejdsgruppen har imidlertid lagt op til, at det også bør overvejes nærmere om der vil kunne være situationer, hvor man skal kunne bruge midlerne i forbindelse med tidlig indgriben. F.eks. således at de kritiske elementer af en nødlidende bank videreføres, og at midlerne vil kunne bruges hertil i det omfang, der ikke kan skaffes tilstrækkelige ressourcer ved at inddrage aktionærernes aktiekapital og de uforsikrede indskyderes tilgodehavender. Tidlig indgriben kan medvirke til at reducere de samfundsmæssige omkostninger betragteligt, især ved store, systemisk vigtige institutioner. Rapporten lægger endelig vægt på, at bankafgifter på længere sigt indgår i samlet system af aftaler og regler om krisehåndtering og afvikling, i forhold til statsstøtteregler, indskydergarantiordninger mv. Der er allerede forud for drøftelserne af bankafgifter iværksat et arbejde med sådanne rammer, hvor Kommissionen planlægger at fremlægge yderligere overvejelser og udspil i efteråret 2010 og foråret I det videre arbejde med spørgsmålet om bankafgifter vil der derudover skulle tages stilling til følgende spørgsmål, som imidlertid ikke ventes behandlet i ECO- FIN s rapport til DER. Offentligt budget eller separat fond: Kommissionen foretrækker at skabe egentlige uafhængige fonde for at undgå mulige procykliske effekter som følge

15 15 af, at medlemslandene ellers vil skulle trække ressourcer ud af de offentlige budgetter på et tidspunkt, hvor disse også potentielt vil være under pres, som det er set i den aktuelle situation. Andre finder det mere hensigtsmæssigt at indtægterne indgår på de offentlige budgetter, eventuelt på en særskilt konto, og der henvises til, at det ikke vil være et problem at finansiere omkostninger ved finansielle kriser, hvis finanspolitikken i øvrigt er holdbar og troværdig. Nationale fonde, netværk af fonde eller en europæisk fond: Kommissionen ønsker på lang sigt en fælles europæisk fond, der er øremærket finansielle kriser, men foreslår for nu nationale fonde i form af et netværk af fonde. Det har ikke været tydeliggjort hvad der forstås med netværket. Ex ante eller ex post finansiering: Kommissionen finder, at passende finansiering skal sikres før en aktuel krise, såkaldt ex ante finansiering. Da det ikke vil være muligt at kende behovet for finansiering på forhånd, kan der imidlertid fortsat være brug for også ex post finansiering. I den forbindelse er det også relevant at overveje størrelsen på fonden. Nogle finder, at fondene fremover skal træde i stedet for offentlige penge, men hvis bruttoudgifterne ved den nuværende krise skulle have været dækket, skulle fondene have været i størrelsesordenen pct. af BNP. Dette er ikke hensigtsmæssigt. En anden mulighed er at sigte efter, at sektoren mindst betaler nettoomkostningerne ved interventioner. Disse omkostninger kan imidlertid først endeligt opgøres på et relativt sent tidspunkt (efter salg af opkøbte statslige aktiver, ophør af garantier mv.), hvorfor der alligevel kan være brug for offentlig mellemfinansiering. Hjemmelsgrundlag Ikke relevant. Nærhedsprincippet Ikke relevant. Europa-Parlamentets udtalelser Ikke relevant. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor Den forventede ECOFIN-rapport har ikke i sig selv lovgivningsmæssige konsekvenser. Det bemærkes, at Folketinget 1. juni 2010 vedtog lov om en frivillig afviklingsordning for håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter udløbet af den generelle statsgarantiordning d. 30. september Lovens formål er en kontrolleret afvikling af kriseramte institutter, finansieret af de finansielle virksomheder. Denne model kan sammenlignes med Kommissionens forslag om etablering af afviklingsfonde.

16 16 Loven indebærer, at tab i et nødlidende institut under afvikling som udgangspunkt dækkes af aktionærer m.v. og ikke-forsikrede indskydere 1. Hvis der opstår yderligere tab under afviklingen, er resten af sektoren, gennem den nyoprettede afviklingsafdeling under Indskydergarantifonden, forpligtiget til at dække tab via indeståelser på i første omgang 3,2 mia.kr. Ved behov for yderligere finansiering vil der kunne optages lån i markedet ultimativt på baggrund af en statsgaranti, og ex post vil eventuelle tab over tid blive finansieret af sektoren. Finansieringen af den nyoprettede afviklingsafdeling er en spejling af den gældende finansiering af Indskydergarantifonden. Der er i bemærkningerne til loven gjort opmærksom på, at finansieringen alene er en midlertidig finansiering, eftersom Kommissionen i relation til arbejdet med revision af Indskydergarantidirektivet arbejder på en harmonisering af finansieringen. Statsfinansielle konsekvenser Eventuelle statsfinansielle konsekvenser vil afhænge af de konkrete forslag. Udgangspunktet er både i den danske model og i Kommissionens forslag at omkostninger ved finansielle kriser skal afholdes af den finansielle sektor. I det omfang afviklingsfonde mindsker behovet for offentlig finansiering i finansielle krisesituationer, bl.a. som følge af at behovet for afviklinger reduceres, vil de have positive statsfinansielle konsekvenser. Samfundsøkonomiske konsekvenser Eventuelle samfundsøkonomiske konsekvenser vil afhænge af de konkrete forslag. I det omfang afviklingsfonde kan bidrage til at reducere sandsynligheden for finansielle kriser vil de have gavnlige samfundsøkonomiske konsekvenser. Høring ECOFIN-rapporten har ikke været i ekstern høring. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Kommissionens meddelelse af 26. maj 2010 er forelagt Folketingets Europaudvalg til forhandlingsoplæg den 4. juni 2010 i forbindelse med forelæggelsen af dagsordenen for mødet i ECOFIN d. 8. juni Holdning Foreløbig dansk holdning Regeringen kan støtte den forventede ECOFIN-rapport. Regeringen støtter fælles EU-regler for afviklingsfonde med henblik på at sikre lige konkurrencevilkår. Regeringen støtter, at initiativer relateret til finansiering fra den finansielle sektor og afviklingsfonde så vidt muligt også koordineres globalt. 1 Indskud, der ikke dækkes af indskydergarantien, er f.eks. indskud, der overstiger garantibeløbet i indskydergarantiordningen på kr.

17 17 Regeringen arbejder for, at den finansielle sektor skal bære nettoomkostningerne ved finansielle kriser. Den finansielle sektor i Danmark har som led i bankpakken fra 2008 og kreditpakken fra 2009 bidraget væsentligt til dækning af offentlige udgifter og risici forbundet med den finansielle krise, og dette princip er ligeledes gældende for håndteringen af nødlidende pengeinstitutioner efter 30. september 2010, jf. lovrevisionen vedtaget 1. juni Regeringen finder, at det bør undersøges nærmere, om finansieringen af afviklingsfonde kan være risikobaseret, således at der tages højde for det enkelte instituts potentielle systemiske virkning på den finansielle stabilitet. Regeringen finder, at en afviklingsfond skal indrettes, således at virksomhedernes ledelse, aktionærer og usikrede kreditorer m.v. bærer deres del af risikoen, således at etableringen af en afviklingsfond ikke i sig selv tilskynder til overdreven risikotagning. Regeringen vil arbejde for fleksibilitet mht. den konkrete indretning af landenes ordninger, så f.eks. den danske ordning vil kunne rummes inden for en evt. fælles EU-ramme. Regeringen finder det f.eks. hensigtsmæssigt, at et kommende EU initiativ giver mulighed for både ex ante og ex post finansiering, og at fordele og ulemper ved begge finansieringsmuligheder undersøges nærmere. Regeringen støtter, at der udarbejdes regler for, hvornår en afviklingsfond kan træde til med finansiering, herunder f.eks. at mulighederne for private overtagelser vurderes at være udtømte. Regeringen lægger vægt på styrket regulering i form af styrkede kapitalkrav, regnskabsstandarder mv., der sigter på at øge bæredygtigheden for de finansielle institutioner i dårlige tider, og dermed at mindske behovet for fremtidige afviklinger og interventioner. En afviklingsfond bør være et supplement til denne nye regulering. Samspillet mellem en styrket regulering og etablering af afviklingsfonde bør overvejes nøje. Andre landes holdning Der ventes generel støtte til den forventede ECOFIN-rapport. En række lande har eller er i færd med at øge beskatningen af den finansielle sektor. Det gælder UK, Frankrig, Tyskland, Sverige, Ungarn og Belgien. Det kan imidlertid konstateres, at der er betydelige variationer mellem de forskellige landes ordninger, og det ventes derfor ikke muligt at opnå enighed om én europæisk model for alle lande.

18 18 Dagsordenspunkt 8aii: Forberedelse af DER den oktober 2020 Skat på finansielle transaktioner Resumé Det belgiske formandskab ønsker at fortsætte drøftelsen i ECOFIN af en finansiel transaktionsskat, og sagen er sat på dagsordenen for det kommende møde evt. sammen med en drøftelse af andre former for beskatning af den finansielle sektor. Der ventes fortsat ikke at kunne skabes enighed om sagen, og der ventes på den baggrund lagt op til, at ECOFIN informerer Det Europæiske Råd om, at ECOFIN vil vende tilbage til sagen igen i foråret 2011 på basis af yderligere analyser. KOM(2010) 549 Baggrund Det belgiske formandskab har lagt op til en fortsat drøftelse i ECOFIN af mulighederne for indførelsen af en skat på finansielle transaktioner (en variation af den såkaldte Tobin-skat) evt. sammen med en drøftelse af andre former for beskatning af den finansielle sektor. Der er i nogle EU-lande en interesse for en finansiel transaktionsskat, bl.a. afspejlet i konklusionerne fra Det Europæiske Råd i december 2009 og juni 2010, hvor det bl.a. fremgår, at en global finansiel transaktionsskat skal undersøges og udvikles videre. Kommissionen har den 7. oktober offentliggjort en meddelelse om beskatning af den finansielle sektor, som må ventes at indgå i drøftelsen på det kommende ECOFIN. Kommissionen udtaler støtte til en øget beskatning af den finansielle sektor og indeholder overordnede vurderinger i relation til dels skatter på finansielle transaktioner og dels skatter på finansiel aktivitet (lønsumsafgifter og lignende). Kommissionen finder overordnet, at der på EU-niveau er størst potentiale for skatter på finansiel aktivitet. Drøftelsen af finansielle transaktionsskatter på det kommende møde ventes at afspejle drøftelsen på ECOFIN den 7. september 2010, hvor der ikke var enighed om sagen. Der ventes således heller ikke på det kommende møde at kunne skabes enighed om en finansiel transaktionsskat, eller blive truffet beslutninger om konkrete elementer af en sådan skat. Der ventes på den baggrund lagt op til, at ECO- FIN informerer Det Europæiske Råd om, at ECOFIN vil vende tilbage til sagen igen i foråret 2011 på baggrund af yderligere input fra bl.a. Kommissionen og EU s arbejdsgruppe om skattepolitik ( Taxation Policy Group ). For så vidt angår fonde til bankafvikling finansieret af afgifter på finansielle virksomheder, henvises til separat dagsordenspunkt. Indhold Skat på finansielle transaktioner

19 19 Tanken med en finansiel transaktionsskat skulle bl.a. være at begrænse uønsket eller overdreven spekulation, og dermed bidrage til finansiel stabilitet, og at opnå finansiering til specifikke (internationale) formål. Det er imidlertid ikke i praksis muligt at definere og identificere hvilke finansielle transaktioner, der er spekulative frem for ikke-spekulative, eller som i øvrigt umiddelbart kan siges at være samfundsøkonomisk uønskede. Det er heller ikke muligt at definere, hvornår finansielle transaktioner antager et overdrevent omfang og hvad det rette omfang i givet fald skal være. Hvis en skat på finansielle transaktioner kan håndhæves, vil den derfor komme til at omfatte alle transaktioner, herunder også transaktioner med positive samfundsøkonomiske effekter foretaget af ikkefinansielle virksomheder og borgere f.eks. som led i at spare op, rejse kapital, værne mod risici, eksportere m.v. Selv små transaktionsskatter vil kunne nedsætte omsætning, effektivitet og likviditet på de finansielle markeder. I sidste ende vil det øge omkostningerne for virksomheder og forbrugere i de lande, der håndhæver skatten, herunder især påvirke virksomhedernes mulighed for at skaffe kapital og afdække risici negativt. Dermed risikerer en finansiel transaktionsskat reelt at føre til mindre velfærd og større ustabilitet på de finansielle markeder. Hvis f.eks. skattebasen er valutahandel, vil skatten i sidste ende øge omkostninger for international handel og vil ramme forbrugere, virksomheder og lande, der er særligt afhængige af at udveksle varer og tjenesteydelser på det internationale marked. Det gælder små, åbne økonomier som Danmark, men også udviklingslande. Hvis basen er mere bredt defineret som finansielle transaktioner, vil det især ramme virksomheders finansiering og risikoafdækning, herunder ikke-finansielle virksomheder. Desuden kan en bredt defineret skattebase være vanskelig at implementere på grund af visse finansielle aktivers karakteristika. Kommissionen har den 7. oktober offentliggjort en meddelelse om beskatning af den finansielle sektor. I forhold til skatter på finansielle transaktioner udtaler Kommissionen overordnet principiel støtte til en global finansiel transaktionsskat for at øge den finansielle sektors bidrag til de offentlige finanser og skaffe finansiering til at opfylde internationale forpligtelser vedr. især klima og udviklingsbistand. Kommissionens meddelelse oplister dog en række af ovennævnte ulemper som konkrete udfordringer ved udformningen heraf, herunder de negative effekter på markedernes effektivitet og finansiel stabilitet. Kommissionen lægger især vægt på, at en finansiel transaktionsskat som følge af den høje mobilitet af finansielle transaktioner bør opkræves i alle finansielle centre både inden for og uden for EU for at undgå risikoen for omgåelse ved at transaktionerne flyttes til skattely, hvor skatten ikke håndhæves. Kommissionen påpeger desuden, at provenuet ved en finansiel transaktionsskat sandsynligvis vil være koncentreret i de relativt få finansielle centre, hvor en stor del af transaktionerne finder sted. Kommissionen anfører, at man kunne overveje at indføre en finansiel transaktionsskat alene i EU, men Kommissionen understreger i den forbindelse de risici, der vil være forbundet hermed. Kommis-

20 20 sionen erklærer sig interesseret i at arbejde for en finansiel transaktionsskat på globalt niveau, særligt i G20. Også IMF har i en rapport til G20 i juni 2010 foretaget en vurdering af finansielle transaktionsskatter. IMF finder det ikke hensigtsmæssigt med en finansiel transaktionsskat med tilsvarende begrundelser som nævnt ovenfor. IMF nævner endvidere, at en skat på finansielle transaktioner alt andet lige vil give incitamenter til større koncentration på de finansielle markeder, hvilket er i modsætning til det aktuelle arbejde med finansiel regulering i øvrigt, hvor man tværtimod søger at reducere koncentrationen på de finansielle markeder af hensyn til finansiel stabilitet. En finansiel transaktionsskat kan have en sådan effekt fordi en sådan skat vil kumulere med antallet af transaktioner, således at en konkret finansiel tjenesteydelse vil fordyres, jo flere transaktioner, der kræves for at producere den. Således kan en sådan skat give de finansielle virksomheder incitamenter til at flytte så mange transaktionsled som muligt fra markedet - hvor transaktionen beskattes - til internt i en virksomhed, hvor transaktionen ikke beskattes. Det bemærkes endeligt, at Den Europæiske Centralbank (ECB) bl.a. i forbindelse med drøftelserne på ECOFIN den 7. september 2010 har udtrykt stærk skepsis over for en finansiel transaktionsskat og vurderer, at en evt. ensidig indførelse heraf i EU vil være skadelig for de finansielle markeder i EU. Skat på finansiel aktivitet (lønsumsafgifter o.l.) Som en anden mulig form for beskatning af den finansielle sektor anbefaler Kommissionen i sin meddelelse af 7. oktober 2010, at man indenfor EU arbejder videre med en såkaldt finansiel aktivitetsskat (også omtalt som en FAT Financial Activities Tax). Der er tale om en skat på en base, der søger at afspejle merværdien i den finansielle sektor i stedet for en skat på de enkelte transaktioner, og eftersom den ikke påvirker priserne på den enkelte finansielle transaktion, vil den derfor heller ikke have samme ulemper for markedets effektivitet som en finansiel transaktionsskat. En aktivitetsskat kan på grund af sit fokus på merværdien også ses som en slags erstatnings-moms, idet der af tekniske grunde ikke kan opkræves normal moms på finansielle tjenesteydelser. En sådan aktivitetsskat kan dermed bidrage til at mindske den positive særbehandling af den finansielle sektor, som aktuelt er indbygget i en række EU-landes moms-systemer. I Kommissionens meddelelse ses på en aktivitetsskat, der opkræves på summen af lønsum og overskud, men også andre modeller nævnes. En sådan aktivitetsskat svarer i store træk til den allerede eksisterende danske lønsumsafgift på den finansielle sektor, som imidlertid kun har lønsummen (og ikke overskud) som beregningsgrundlag. Også Frankrig og Italien opererer allerede med variationer af sådanne aktivitetsskatter.kommissionen finder overordnet, at der på EU-niveau er størst potentiale for skatter på finansiel aktivitet. IMF fremhævede ligeledes i sin rapport til G20, at en sådan finansiel aktivitetsskat vil være et langt bedre instrument end en finansiel transaktionsskat i forhold til at skabe et givent skatteprovenu.

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt 20. august 2010 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. september 2010 1. Europæisk Semester - Politisk enighed KOM-dokument foreligger

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0348 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 13-0189237 Den 7. januar 2013 Proces og Administration ABL SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt 8. februar 2015 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 13. juli 2010 1. Den europæiske finansielle tilsynspakke a) (evt.)

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3205 - økofin Bilag 4 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt 30. november 2010 Supplerende kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 1) Moms forlængelse af regel om minimumsniveau

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 EU s bankunion Sammenfatning

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

Analyse 24. marts 2014

Analyse 24. marts 2014 24. marts 2014. Bankunion, SIFI, CRD IV, BRRD OMG! Af Christian Helbo Andersen, Jens Hauch, Lars Jensen og Nikolaj Warming Larsen En hjørnesten i bankunionen blev i sidste uge forhandlet på plads i EU,

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 168 Offentligt Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Notat J.nr. 2010-221-0034 Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt 15. juli 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådets forordning om en oversættelsesordning for EU-patentet, KOM(2010) 350

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

IBIS Analyse Juni 2013 Lars Koch & Julie Halding

IBIS Analyse Juni 2013 Lars Koch & Julie Halding En ny model for skat på selskaber til gavn for udviklingslande. OECD rapport anerkender, at systemet for skat på selskaber er forældet og brudt sammen. I februar 2013 offentliggjorde Organisationen for

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget

Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 184 Offentligt J.nr. 2008-251-0070 Dato: 10. juni 2008 Til Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget Til udvalgenes orientering vedlægges supplerende

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3067 - økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3067 - økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3067 - økofin Bilag 1 Offentligt 3. februar 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 15. februar 2011 1) Styrket økonomisk samarbejde i EU status for arbejdet a) Stabilitets-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Det Systemiske Risikoråd) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr. 512 af 16.

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Samlenotat til Folketingets Skatteudvalg vedr. ECOFIN den 14. maj 2013

Samlenotat til Folketingets Skatteudvalg vedr. ECOFIN den 14. maj 2013 Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 189 Offentligt Samlenotat til Folketingets Skatteudvalg vedr. ECOFIN den 14. maj 2013 Enhed INTOKO, International Økonomi Sagsbehandler - Koordineret med Øvrige

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne industri, indre marked, forskning) den 21. 22.

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. marts 2009 2009-0018853 /mtg Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget EU-Oplysningen & Den Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. august 2015 Den nye lånepakke

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE MARKT/2526/02 DA Orig. EN GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium. Telephone: +32-2-299.11.11 Office:

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 11058 Den 14. oktober 2011 FVM 941 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed sikkerhed for det overskydende beløb 74. Denne bestemmelse begrænser således pengeinstitutternes mulighed for at yde usikrede lån til tegning (men antageligvis ikke salg) af aktie-, andels-, eller garantikapital

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0807 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 14. februar 2008 REAL j.nr. 722-0001 klm/aba/lt Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3088 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3088 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3088 - økofin Bilag 2 Offentligt 6. maj 2011 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 17. maj 2011 1) Forslag til forordning vedr. short selling mv. - Generel

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti,

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 14. januar 2013 Supplerende grundnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd

Læs mere

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg)

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg) EUROPA-KOMMISSIONEN Generaldirektoratet for Det Indre Marked FINANSIERINGSINSTITUTTER Forsikring MARKT/2517/02 DA Orig. EN Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0164 Bilag 1 Offentligt Notat GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG J.nr. 2011-521-0023 Den 16. maj 2012 Kommissionens forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0685 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0685 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0685 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. februar 2006 /sdl Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om aktionærers udøvelse af stemmerettigheder

Læs mere

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 115 Offentligt Notat Center for Store selskaber 20. marts 2007 Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Indledning Kapitalfondes

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 4 Offentligt 16. juni 2011 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 20. juni 2011 1) Forslag til revision af direktiv om indskydergarantiordninger

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger November 2010 Nyhedsbrev Corporate / M&A Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger Indledning Europa-Parlamentet har den 11. november 2010 vedtaget et direktiv (2009/0064(COD))

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere