Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010"

Transkript

1 Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 9 Offentligt 11. oktober 2010 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010 Dagsorden, 1. udgave 1) Administrativt samarbejde på skatteområdet (bistandsdirektivet) - Politisk enighed KOM(2009) 29 2) Anvendelse af særlige nationale anti-momssvig-regler, der afviger fra EUs fælles momsregler - Politisk enighed KOM(2010) 175 3) Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten - Vurdering af effektive tiltag foretaget af Litauen og Rumænien - Rådskonklusioner KOM(2010) 495 4) Opfølgning på det uformelle økonomi- og finansministermøde den 30. september 1. oktober Orientering/status KOM-dokument foreligger ikke 5) Forberedelse af G20 finansministermøde den oktober Forberedelse af fælles EU-holdning (Terms of References) KOM-dokument foreligger ikke 6) Rapport om effektivitet og efficiens i de offentlige udgifter til tertiær uddannelse i EU-medlemslandene - Rådskonklusioner KOM-dokument foreligger ikke 7) Rapport om finanspolitiske rammer gennemgang af foregangslande - Orientering KOM-dokument foreligger ikke 8) Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den oktober 2010 a) i) Bankafgifter til finansiering af afviklingsfonde mv.

2 2 - Rapport til Det Europæiske Råd KOM(2010) 254 ii) Skat på finansielle transaktioner - Rapport til Det Europæiske Råd KOM-dokument foreligger ikke b)forberedelse af G20-topmøde den november Forberedelse af fælles EU-holdning (Terms of References) KOM-dokument foreligger ikke 9) Orientering om en ny EU-struktur for finansielt tilsyn - Fremskridtsrapport KOM-dokument foreligger ikke 10) (FF) Rapport fra Taskforcen vedr. styrket økonomisk samarbejde - Orientering/status KOM-dokument foreligger ikke 11) Ændringer i EU's vedtægter for tjenestemænd og EU's finansforordning som følge af etableringen af Den Fælles Udenrigstjeneste - Vedtagelse KOM(2010) 85, KOM(2010) ) Eventuelt 13) Siden sidst

3 3 Der fremsendes dokumenter vedrørende følgende dagsordenspunkter, som skønnes at vedrøre Skatteudvalgets ansvarsområde: 1) Administrativt samarbejde på skatteområdet (bistandsdirektivet) - Politisk enighed KOM(2009) 29 2) Anvendelse af særlige nationale anti-momssvig-regler, der afviger fra EUs fælles momsregler - Politisk enighed KOM(2010) 175 8) Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den oktober 2010 a) i) Bankafgifter til finansiering af afviklingsfonde mv. - Rapport til Det Europæiske Råd KOM(2010) 254 ii) Skat på finansielle transaktioner - Rapport til Det Europæiske Råd KOM-dokument foreligger ikke

4 4 Dagsordenspunkt 1: Administrativt samarbejde på skatteområdet (bistandsdirektivet) Resumé ECOFIN ventes at drøfte forslaget til nyt direktiv om administrativt samarbejde på skatteområdet (bistandsdirektivet). Det ny direktiv skal afløse det gældende bistandsdirektiv fra 1977, som ikke har fulgt den internationale udvikling, herunder især i forhold til bankhemmelighed. Det nye direktiv skal styrke og udvide udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaternes skattemyndigheder. Drøftelsen ventes især at angå automatisk informationsudveksling. KOM(2009)29 Baggrund Det gældende bistandsdirektiv (77/799/EØF) har til formål at sikre, at medlemsstaterne udveksler de oplysninger, som er nødvendige for en korrekt beskatning af personer og virksomheder i en medlemsstat, som har økonomiske relationer til en anden medlemsstat. Direktivet er ændret mange gange siden Direktivet er imidlertid utilstrækkeligt til at opfylde formålet. Den vigtigste mangel er, at direktivet giver en medlemsstat mulighed for at afslå en anmodning fra en anden medlemsstat om oplysninger med den begrundelse, at statens egen lovgivning eller administrative praksis (bankhemmelighed) forhindrer den i at indhente oplysningerne. Desuden indebærer direktivet ikke pligt til automatisk informationsudveksling. Det vil sige, at oplysninger, som en medlemsstats myndigheder får indberettet om visse betalinger, på nuværende tidspunkt ikke videresendes automatisk i de tilfælde, hvor modtagerne af betalingerne er hjemmehørende i en anden medlemsstat. Kommissionen har derfor fremsat forslag til et nyt bistandsdirektiv, som skal forbedre og på visse punkter udvide udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaternes skattemyndigheder. Der udestår imidlertid stadig spørgsmål om hvilke indtægtstyper, der skal være omfattet af automatisk informationsudveksling. Det belgiske formandskab har foreslået, at medlemsstaternes pligt kun bør omfatte automatisk udveksling af de oplysninger, som de er i besiddelse af, for så vidt angår lønindkomst, bestyrelseshonorarer, udbytter, kapitalgevinster, royalties, pensioner og indkomst af fast ejendom. Direktivforslaget skal altså ikke pålægge medlemsstaterne at indhente oplysninger med henblik på automatisk udveksling. Formandskabets forslag vil kunne betyde en vis asymmetri i omfanget af afsendte og modtagne oplysninger imellem medlemsstater, som har indberettede oplysninger om indtægtstyper i forskelligt omfang.

5 5 Formandskabet har desuden foreslået en bestemmelse vedr. det ny direktivs ikrafttræden. Bestemmelsen vil betyde, at en medlemsstat vil kunne undlade at sende oplysninger til en anden medlemsstat i overensstemmelse med det ny direktiv, hvis oplysningerne vedrører en periode før 2010, og videresendelse af oplysningerne kan afvises efter det gældende direktiv, fordi det ville være i strid med statens lovgivning eller praksis. Indhold Kommissionens forslag indebærer overordnet, at alle direkte skatter og indirekte skatter bliver omfattet af ensartede regler om udveksling af oplysninger, undtagen told og indirekte skatter, som er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 1798/2003 og Rådets forordning 2073/2004. Derudover indeholder forslaget en række ændringer vedr. bistandens art, udvekslingen af oplysninger, administrativt samarbejde mv. Bistandens art Direktivforslaget har regler om fem forskellige typer af bistand til fremsendelse af oplysninger: udveksling efter anmodning, automatisk udveksling, spontan udveksling, embedsmænds tilstedeværelse på en anden medlemsstats territorium og samtidigt gennemførte undersøgelser ( simultane revisioner ). Disse fem typer er de samme som de fem typer af bistand, som almindeligvis aftales bilateralt efter en bestemmelse i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, der svarer til artikel 26 i OECD s model til sådanne overenskomster. Direktivforslagets bestemmelse om, at embedsmænd fra en medlemsstat kan være til stede ved en skatteundersøgelse på en anden medlemsstats territorium er ny i forhold til det gældende direktiv. Direktivforslaget skærper reglen om automatisk udveksling af oplysninger. Det betyder, at en medlemsstat med aftalte mellemrum sender en anden medlemsstat de oplysninger om visse betalinger, som den førstnævnte stat har fået indberettet, når modtagerne er hjemmehørende i den anden medlemsstat. Oplysningerne skal altså sendes, uden at den anden stat har anmodet om dem. Herudover medfører direktivforslaget en præcisering af den spontane udveksling af oplysninger. En medlemsstat vil i fremtiden være forpligtet til at sende oplysninger til en anden medlemsstat i tilfælde, hvor førstnævnte stat vurderer det som sandsynligt, at skattereglerne overtrædes, eller at der er tale om skatteundgåelse eller -unddragelse i den anden medlemsstat, eller vurderer, at der er risiko for, at der vil ske ukorrekt beskatning i den anden medlemsstat. Udveksling af oplysninger Direktivforslaget har en bestemmelse om, at oplysninger, som en medlemsstat har modtaget efter direktivet, skal holdes fortrolige på samme måde som oplysninger, som denne stat indhenter efter sin egen lovgivning. De oplysninger, som en medlemsstat har modtaget efter direktivet, skal endvidere kunne anvendes til andre formål end beskatning efter tilladelse fra den anden stat, som har givet oplysnin-

6 6 gerne. En medlemsstat, som har modtaget oplysninger fra en anden medlemsstat, skal desuden kunne videregive oplysningerne til en tredje medlemsstat, forudsat at direktivets regler og procedurer overholdes. Direktivforslaget har en særlig bestemmelse, hvorefter oplysninger, som en medlemsstat modtager fra et tredjeland, kan videregives til andre medlemsstater, som har interesse i oplysningerne, i det omfang der er i overensstemmelse med aftalen med det pågældende tredjeland. Mht. medlemsstaternes forpligtelser og begrænsninger heri foreslås det, at den medlemsstat, der modtager en anmodning om oplysninger, skal indsamle informationen, selv om den ikke har brug for oplysningerne til egne skattemæssige formål. Direktivforslaget forpligter ikke en medlemsstat til at indhente eller videregive oplysninger, hvis det ville være i strid med statens lovgivning at gennemføre sådanne undersøgelser eller indhente sådanne oplysninger til egne formål. En medlemsstat kan dog ikke afslå at indhente oplysninger alene med den begrundelse, at oplysningerne findes i et pengeinstitut el.lign., eller at oplysningerne vedrører ejerskabet til fx et selskab eller en fond. Det vil bl.a. indebære, at medlemsstater, der har bankhemmelighed, skal afskaffe denne. Direktivforslaget indeholder derudover en form for såkaldt mestbegunstigelsesbestemmelse. Bestemmelsen medfører, at hvis en medlemsstat har påtaget sig forpligtelser over for et ikke-eu-land til at afgive oplysninger i videre omfang, end hvad der følger af direktivet, så skal medlemsstaten afgive oplysninger i samme omfang til de øvrige EU-medlemsstater, som ønsker at indgå et sådant gensidigt videre samarbejde. Efter direktivforslaget er der dog visse begrænsninger for en medlemsstats muligheder for at anmode om bistand i en anden medlemsstat. Eksempelvis skal en medlemsstat først anmode en anden medlemsstat om oplysninger, når den har udtømt egne rimelige muligheder for selv at skaffe oplysningerne. Administrativt samarbejde mv. I modsætning til det gældende direktiv indeholder forslaget en række regler om tilrettelæggelsen af det administrative samarbejde mellem medlemsstaterne, herunder bl.a. regler om en organisationsplan, fælles procedureregler, fælles formularer, formater og kanaler for udveksling af oplysninger samt udvidede feed-backprocedurer. Hjemmelsgrundlag Direktivforslaget har hjemmel i EF-traktatens artikel 93 og 94, som kræver enstemmig vedtagelse af medlemslandene. Nærhedsprincippet

7 7 Bekæmpelse af skattesvig forudsætter et effektivt administrativt samarbejde på EU-niveau, som kun kan opnås ved en fælles retsakt. Regeringen vurderer derfor, at forslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Høring Direktivforslaget har været i høring hos Advokatsamfundet, CEPOS Center for Politiske Studier, Finansrådet, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Foreningen Danske Revisorer, Foreningen Registrerede Revisorer samt Forsikring og Pension. Advokatsamfundet anfører retssikkerhedsmæssige betænkeligheder ved en bestemmelse i Kommissionens forslag, der tillægger udenlandske embedsmænd adgang til at gøre brug af lokale kontrolbeføjelser. Denne bestemmelse er udgået i det seneste forslag. Advokatsamfundet kritiserer desuden en bestemmelse om udenlandsk bevismateriale, som efter Advokatsamfundets opfattelse indskrænker de nationale domstoles adgang til at vurdere værdien af disse beviser. Hertil skal bemærkes, at den pågældende bestemmelse alene går ud på, at en medlemsstat kan påberåbe eller anvende oplysninger, rapporter mv., som den har modtaget fra en anden medlemsstat, som bevismateriale på samme måde som tilsvarende oplysninger, rapporter mv., som staten har modtaget fra andre af dens myndigheder. Europa-Parlamentets udtalelse Europa-Parlamentets udtalelse foreligger endnu ikke. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor Efter gældende dansk ret varetages de opgaver, der omfattes af direktivet, af SKAT. Konsekvenserne af forslaget om automatisk udveksling af oplysninger er endnu ikke vurderet, da det endnu ikke er afklaret, hvilke oplysninger der skal være omfattet af automatisk informationsudveksling. Det er muligt, at der kan være behov for at tilpasse de danske indberetningsregler. Det er ligeledes muligt, at der må ændres i kontrol- og indberetningsreglerne vedrørende danske pengeinstitutter mv. Forslaget indeholder tidsfrister for bl.a. besvarelse af anmodninger om oplysninger. Sådanne tidsfrister findes ikke i gældende dansk ret og kræver derfor muligvis en ændring i lovgivningen. Statsfinansielle og samfundsøkonomiske konsekvenser Gennemførelse af direktivforslaget vil medvirke til at begrænse provenutab, der opstår ved skatteunddragelse og utilsigtet udnyttelse af skatteregler. Direktivet vil således have en positiv virkning for statsfinanserne og samfundsøkonomien.

8 8 Gennemførelse af direktivforslaget forventes at medføre et behov for øgede ressourcer i SKAT, herunder udgifter til systemudvikling. Der kan ikke skønnes over størrelsen heraf, før direktivets endelige udformning kendes, og før det er endeligt afklaret, hvilke oplysninger der skal udveksles automatisk, og hvilke statistiske oplysninger medlemsstaterne skal afgive, samt fremgangsmåden herfor. Disse udgifter afholdes inden for SKATs eksisterende udgiftsrammer. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg Sagen er tidligere blevet forelagt Folketingets Europaudvalg til orientering forud for ECOFIN den 2. december Holdning Dansk holdning Danmark kan generelt støtte forslaget om et nyt bistandsdirektiv, idet man arbejder for, at omfanget af den automatiske informationsudveksling bliver så bredt som muligt. Andre landes holdninger Flertallet af medlemsstater forventes at kunne støtte det nye bistandsdirektiv, idet enkelte lande dog har reservationer.

9 9 Dagsordenspunkt 2: Anvendelse af særlige nationale anti-momssvigregler, der afviger fra EUs fælles momsregler Resumé Forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse, hvorefter Tyskland, Italien, Østrig og UK med henblik på at bekæmpe momssvig - og for en tidsbegrænset periode til den 31. december får tilladelse til at anvende omvendt betalingspligt for moms ved indenlandsk handel med mobiltelefoner og integrerede kredsløbsanordninger (bestanddele i mobiltelefoner, PCere m.v.) samt for Italiens vedkommende tillige PCere med tilhørende komponenter og tilbehør. Et enkelt EU-land, der er uden for kredsen af de 4 EU-lande, som omfattes af forslaget, har ved de hidtidige drøftelser af forslaget haft forbehold overfor de omfattede varetyper og varigheden for tilladelserne til at anvende omvendt betalingspligt. På Rådets møde (ECOFIN) den 19. oktober 2010 ventes en drøftelse af forslaget med henblik på at opnå politisk enighed. Forslaget kan tiltrædes fra dansk side. KOM(2010)175 Baggrund Efter artikel 193 i EUs momssystemdirektiv 2006/112/EF, der er hovedreglen for betalingspligt for moms ved indenlandsk handel, skal en momsregistreret sælger afregne moms ved sit salg af varer eller tjenesteydelser, mens en momsregistreret køber af varerne eller tjenesteydelserne har fradrag for det samme beløb i sit momsregnskab. Det følger endvidere af momssystemdirektivets artikel 395, at Rådet kan give et EU-land tilladelse til at anvende nationale særregler i forhold til EUs fælles momsregler med henblik på enten at forenkle momsadministrationen eller at modvirke visse former for momssvig. Der er tidligere vedtaget et ændringsdirektiv, nr. 2010/23/EU, til momssystemdirektivet, hvorefter EU-landene efter fælles harmoniserede regler har adgang til at indføre omvendt betalingspligt for moms ved indenlandsk handel med tjenesteydelser i form af CO2-kvoter og CO2-kreditter. Efter hovedreglerne for moms ved indenlandsk handel mellem momsregistrerede købere og sælgere, skal der betales moms ved salg af varer eller tjenesteydelser, mens en momsregistreret køber af varer eller tjenesteydelser har fradrag for beløbet i sit momsregnskab. Såkaldt momskarruselsvig kunne foregå på den måde, at sælgeren unddrager sig afregningen af sin moms ved f.eks. at lukke sin momsregistrering ned, mens køberen efter formel fakturadokumentation fortsat kan fradrage beløbet. Omvendt betalingspligt udgør et værn imod momssvig derved, at køberen er afregningspligtig for sælgerens moms som betingelse for køberens

10 10 fradrag for det samme beløb, mens sælgeren ikke har en momsafregning, som denne kan unddrage sig. I Kommissionens oprindelige forslag, KOM(2009)511, til ovennævnte ændringsdirektiv indgik, at EU-landene efter fælles harmoniserede regler skulle have adgang til indtil udgangen af 2014 og for en periode på mindst 2 år at anvende omvendt betalingspligt for moms ved indenlandsk handel med visse udvalgte varetyper, herunder mobiltelefoner og integrerede kredsløbsanordninger. Imidlertid kunne der ikke opnås politisk enighed om en generel adgang til at anvende omvendt betalingspligt for moms ved handel med mobiltelefoner m.v. Visse EU-lande modsætter sig dette af principielle grunde, bl.a. begrundet med hensynet til bevarelse af det gældende momssystem. De enkelte EU-lande, der kan påvise konkrete problemer med momssvig ved indenlandsk handel med mobiltelefoner m.v., er herefter henvist til at anmode om tilladelse efter momssystemdirektivets artikel 395 til at anvende omvendt betalingspligt for moms ved indenlandsk handel med mobiltelefoner m.v. Ifølge Rådets erklæring for ECOFIN den 2. december 2009 erklærede Kommissionen, at den inden juni 2010 ville fremsætte forslag om enkeltstående tilladelser til at anvende omvendt betalingspligt for moms ved handel med mobiltelefoner m.v. Det blev i sammenhængen forstået på den måde, at det enkelte EU-land, der i givet fald havde interesse for at indføre en sådan ordning, skulle indgive anmodning til Kommissionen tidligt i 1. halvår 2010 for at være omfattet af Kommissionens forslag. Indhold Tyskland, Italien og Østrig har på baggrund af ovennævnte erklæring fra ECO- FIN i december 2009 indgivet anmodninger til Kommissionen om at anvende omvendt betalingspligt for moms ved indenlandsk handel med mobiltelefoner m.v. Kommissionen har herefter fremsat forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse, hvorefter Tyskland, Italien og Østrig med henblik på at bekæmpe momssvig får tilladelse til at anvende nationale særregler for omvendt betalingspligt for moms ved indenlandsk handel med mobiltelefoner og integrerede kredsløbsanordninger samt for Italiens vedkommende tillige PCere med tilhørende komponenter og tilbehør. I forslaget til Rådets gennemførelsesafgørelse indgår også, at Storbritannien for anden gang får forlænget sin gældende tilladelse til at anvende omvendt betalingspligt for moms ved indenlandsk handel med mobiltelefoner og integrerede kredsløbsanordninger. Tilladelserne til alle 4 EU-lande foreslås at løbe til den 31. december 2014.

11 11 I Kommissionens oprindelige forslag indgik, at Østrig kunne få tilladelse til at anvende omvendt betalingspligt for moms ved indenlandsk handel med en lang række af varer inden for forbrugerelektronik ud over mobiltelefoner og integrerede kredsløbsanordninger. I det seneste kompromisforslag er forslaget til tilladelse til Østrig begrænset til at angå mobiltelefoner og integrerede kredsløbsanordninger. Forslaget har været behandlet på COREPER den 22. september 2010 og den 6. oktober 2010, uden at der kunne opnås enighed. På Rådets møde (ECOFIN) den 19. oktober 2010 ventes en drøftelse af forslaget med henblik på at opnå politisk enighed. Hjemmelsgrundlag Forslaget er baseret på Rådets momssystemdirektiv 2006/112/EF af 28. november 2006, særlig artikel 395, der har basis i EUF-Traktaten, særlig artikel 113. Forslaget skal vedtages med enstemmighed. Nærhedsprincippet Forslaget er omfattet af EUs eksklusive kompetence, når det gælder de harmoniserede regler for det fælles momssystem, og er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke høres. Lovgivningsmæssige konsekvenser Det foreliggende forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse har ikke konsekvenser for dansk lovgivning. Statsfinansielle og samfundsøkonomiske konsekvenser Med det foreliggende forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse vil flere EU-lande få tilladelse til at anvende omvendt betalingspligt for moms ved indenlandsk handel med mobiltelefoner og integrerede kredsløbsanordninger. I denne nye situation vurderer Skatteministeriet, at der er en vis risiko for, at problemerne med momskarruselsvig ved handel med mobiltelefoner og integrerede kredsløbsanordninger vil kunne flytte sig fra EU-landene, der anvender omvendt betalingspligt for moms for disse varetyper, til lande der ikke anvender omvendt betalingspligt for disse varer, heriblandt Danmark. Skatteministeriet vil følge situationen og behovet for, at der i givet fald fra dansk side eventuelt indgives anmodning til Kommissionen med henblik at opnå Rådets afgørelse om tilladelse for Danmark til at anvende omvendt betalingspligt for moms ved indenlandsk handel med mobiltelefoner og integrerede kredsløbsanordninger. Høring

12 12 Forslaget skal ikke i ekstern høring. Regeringens holdning Dansk holdning Regeringen kan støtte det foreliggende forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse. Andre landes holdning Alle EU-lande ventes at kunne støtte det foreliggende forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg.

13 13 Dagsordenspunkt 8ai: Forberedelse af DER den oktober 2010 Bankafgifter til finansiering af afviklingsfonde mv. Resumé På det kommende ECOFIN ventes en drøftelse af afviklingsfonde og af den finansielle sektors bidrag til finansiering af omkostninger ved finansielle kriser med henblik på forberedelse af kommende drøftelser i Det Europæiske Råd og i G20. KOM(2010) 254 Baggrund Bankafgifter og afviklingsfonde blev behandlet på Det Europæiske Råd og i G20 i juni. Der er ikke i G20 opbakning til at skabe afviklingsfonde baseret på bankafgifter, men i DER var der i juni enighed om, at medlemsstaterne som en del af en troværdig kriseløsningsramme bør indføre ordninger med afgifter og skatter for de finansielle institutioner for at sikre en retfærdig fordeling af byrderne og indføre incitamenter til at dæmme op for systemiske risici. Baggrunden for drøftelserne var en overordnet meddelelse fra Kommissionen af 26. maj Kommissionen støtter opbygningen af afviklingsfonde, der finansieres af finansielle institutioner i kraft af en afgift, og forud for at en evt. krise opstår (ex ante finansiering). Kommissionen har ikke stillet forslag om en konkret model, men ventes at fremlægge en mere konkret meddelelse i løbet af oktober forud for DER mhp. at fremlægge egentlige forslag i Sideløbende hermed har en embedsmandsgruppe arbejdet videre med overvejelser om bankskatter og har udarbejdet en foreløbig rapport om sagen. Flere medlemslande har allerede indført eller er i færd med at indføre bankafgifter til finansiering af afviklingsfonde eller lignende men med meget forskellig indretning. Sagen har været drøftet på ECOFIN d. 7. september, og Kommissionen har i den forbindelse (og på baggrund af den store variation i de enkelte landes ordninger og planer) opfordret til øget koordination for at understøtte lige konkurrencevilkår og undgå dobbeltbeskatning, ligesom Kommissionen konkret anbefaler, at en skattebase tager udgangspunkt i bankernes passiver ekskl. forsikrede indskud og egenkapital. ECOFIN ventes på det kommende møde at drøfte en kort rapport om sagen som bidrag til Det Europæiske Råd den oktober Indhold ECOFIN ventes i sin rapport at redegøre for, at der endnu ikke er enighed om det præcise formål med en bankafgift samt om, hvorvidt bankafgiften skal anvendes til opbygningen af en separat fond eller indgå direkte i de offentlige budgetter. Omvendt er der bevægelse i retning af større konsensus om en mulig skattebase og hvilke finansielle virksomheder, der vil kunne være omfattet. Rapporten noterer sig, at flere medlemslande allerede har indført eller er i færd med at indføre bankafgifter til finansiering af afviklingsfonde eller lignende, herunder Sverige, UK, Tyskland, Frankrig, Ungarn og Belgien. Der er store variatio-

14 14 ner mellem landene mht. de konkrete modeller på flere områder, herunder vedr. bl.a. skattebase (og rate), geografisk afgrænsning (dvs. om landene beskatter datterselskaber og filialer i hhv. indland og udland) og om der oprettes en egentlig fond med dertil hørende afviklingsmyndigheder, eller om indtægterne indføres i det generelle offentlige budget. Rapporten understreger på den baggrund, at der aktuelt er stort behov for koordinering for at understøtte lige konkurrencevilkår og for at undgå dobbeltbeskatning. Sidstnævnte er aktuelt, idet f.eks. UK valgt at beskatte både moderselskaber, datterselskaber/filialer i UK samt datterselskaber/filialer af britiske banker i andre lande. Frankrig lægger op til at beskatte moderselskaber, datterselskaber i Frankrig samt datterselskaber/filialer af franske banker i andre lande. Konsekvensen af den ukoordinerede tilgang er, at f.eks. en fransk filial i UK, vil skulle betale afgift både til Frankrig og til UK, mens en fransk filial i Sverige kun skal betale afgift i Frankrig. Problemet er tilsyneladende løst ved en bilateral aftale mellem UK og Frankrig, men ulempen er, at der potentielt skal indgås mange sådanne aftaler, hvilket vil være administrativt tungt. Andre lande, f.eks. Sverige og Tyskland, har valgt at lade beskatningen være bestemt af tilsynsansvaret, hvorved dobbeltbeskatningsproblemet kan undgås. Rapporten lægger også vægt på, at der på mellemlang sigt bør fokuseres på mere konkrete overvejelser om, hvorledes et troværdigt afviklingsregime, som er formålet med bankafgifterne, indrettes. Kommissionen lagde i sin meddelelse i foråret op til at midlerne kun skulle bruges til egentlig afvikling, dvs. efter det er konstateret, at en bank ikke er levedygtig. Embedsmandsarbejdsgruppen har imidlertid lagt op til, at det også bør overvejes nærmere om der vil kunne være situationer, hvor man skal kunne bruge midlerne i forbindelse med tidlig indgriben. F.eks. således at de kritiske elementer af en nødlidende bank videreføres, og at midlerne vil kunne bruges hertil i det omfang, der ikke kan skaffes tilstrækkelige ressourcer ved at inddrage aktionærernes aktiekapital og de uforsikrede indskyderes tilgodehavender. Tidlig indgriben kan medvirke til at reducere de samfundsmæssige omkostninger betragteligt, især ved store, systemisk vigtige institutioner. Rapporten lægger endelig vægt på, at bankafgifter på længere sigt indgår i samlet system af aftaler og regler om krisehåndtering og afvikling, i forhold til statsstøtteregler, indskydergarantiordninger mv. Der er allerede forud for drøftelserne af bankafgifter iværksat et arbejde med sådanne rammer, hvor Kommissionen planlægger at fremlægge yderligere overvejelser og udspil i efteråret 2010 og foråret I det videre arbejde med spørgsmålet om bankafgifter vil der derudover skulle tages stilling til følgende spørgsmål, som imidlertid ikke ventes behandlet i ECO- FIN s rapport til DER. Offentligt budget eller separat fond: Kommissionen foretrækker at skabe egentlige uafhængige fonde for at undgå mulige procykliske effekter som følge

15 15 af, at medlemslandene ellers vil skulle trække ressourcer ud af de offentlige budgetter på et tidspunkt, hvor disse også potentielt vil være under pres, som det er set i den aktuelle situation. Andre finder det mere hensigtsmæssigt at indtægterne indgår på de offentlige budgetter, eventuelt på en særskilt konto, og der henvises til, at det ikke vil være et problem at finansiere omkostninger ved finansielle kriser, hvis finanspolitikken i øvrigt er holdbar og troværdig. Nationale fonde, netværk af fonde eller en europæisk fond: Kommissionen ønsker på lang sigt en fælles europæisk fond, der er øremærket finansielle kriser, men foreslår for nu nationale fonde i form af et netværk af fonde. Det har ikke været tydeliggjort hvad der forstås med netværket. Ex ante eller ex post finansiering: Kommissionen finder, at passende finansiering skal sikres før en aktuel krise, såkaldt ex ante finansiering. Da det ikke vil være muligt at kende behovet for finansiering på forhånd, kan der imidlertid fortsat være brug for også ex post finansiering. I den forbindelse er det også relevant at overveje størrelsen på fonden. Nogle finder, at fondene fremover skal træde i stedet for offentlige penge, men hvis bruttoudgifterne ved den nuværende krise skulle have været dækket, skulle fondene have været i størrelsesordenen pct. af BNP. Dette er ikke hensigtsmæssigt. En anden mulighed er at sigte efter, at sektoren mindst betaler nettoomkostningerne ved interventioner. Disse omkostninger kan imidlertid først endeligt opgøres på et relativt sent tidspunkt (efter salg af opkøbte statslige aktiver, ophør af garantier mv.), hvorfor der alligevel kan være brug for offentlig mellemfinansiering. Hjemmelsgrundlag Ikke relevant. Nærhedsprincippet Ikke relevant. Europa-Parlamentets udtalelser Ikke relevant. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor Den forventede ECOFIN-rapport har ikke i sig selv lovgivningsmæssige konsekvenser. Det bemærkes, at Folketinget 1. juni 2010 vedtog lov om en frivillig afviklingsordning for håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter udløbet af den generelle statsgarantiordning d. 30. september Lovens formål er en kontrolleret afvikling af kriseramte institutter, finansieret af de finansielle virksomheder. Denne model kan sammenlignes med Kommissionens forslag om etablering af afviklingsfonde.

16 16 Loven indebærer, at tab i et nødlidende institut under afvikling som udgangspunkt dækkes af aktionærer m.v. og ikke-forsikrede indskydere 1. Hvis der opstår yderligere tab under afviklingen, er resten af sektoren, gennem den nyoprettede afviklingsafdeling under Indskydergarantifonden, forpligtiget til at dække tab via indeståelser på i første omgang 3,2 mia.kr. Ved behov for yderligere finansiering vil der kunne optages lån i markedet ultimativt på baggrund af en statsgaranti, og ex post vil eventuelle tab over tid blive finansieret af sektoren. Finansieringen af den nyoprettede afviklingsafdeling er en spejling af den gældende finansiering af Indskydergarantifonden. Der er i bemærkningerne til loven gjort opmærksom på, at finansieringen alene er en midlertidig finansiering, eftersom Kommissionen i relation til arbejdet med revision af Indskydergarantidirektivet arbejder på en harmonisering af finansieringen. Statsfinansielle konsekvenser Eventuelle statsfinansielle konsekvenser vil afhænge af de konkrete forslag. Udgangspunktet er både i den danske model og i Kommissionens forslag at omkostninger ved finansielle kriser skal afholdes af den finansielle sektor. I det omfang afviklingsfonde mindsker behovet for offentlig finansiering i finansielle krisesituationer, bl.a. som følge af at behovet for afviklinger reduceres, vil de have positive statsfinansielle konsekvenser. Samfundsøkonomiske konsekvenser Eventuelle samfundsøkonomiske konsekvenser vil afhænge af de konkrete forslag. I det omfang afviklingsfonde kan bidrage til at reducere sandsynligheden for finansielle kriser vil de have gavnlige samfundsøkonomiske konsekvenser. Høring ECOFIN-rapporten har ikke været i ekstern høring. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Kommissionens meddelelse af 26. maj 2010 er forelagt Folketingets Europaudvalg til forhandlingsoplæg den 4. juni 2010 i forbindelse med forelæggelsen af dagsordenen for mødet i ECOFIN d. 8. juni Holdning Foreløbig dansk holdning Regeringen kan støtte den forventede ECOFIN-rapport. Regeringen støtter fælles EU-regler for afviklingsfonde med henblik på at sikre lige konkurrencevilkår. Regeringen støtter, at initiativer relateret til finansiering fra den finansielle sektor og afviklingsfonde så vidt muligt også koordineres globalt. 1 Indskud, der ikke dækkes af indskydergarantien, er f.eks. indskud, der overstiger garantibeløbet i indskydergarantiordningen på kr.

17 17 Regeringen arbejder for, at den finansielle sektor skal bære nettoomkostningerne ved finansielle kriser. Den finansielle sektor i Danmark har som led i bankpakken fra 2008 og kreditpakken fra 2009 bidraget væsentligt til dækning af offentlige udgifter og risici forbundet med den finansielle krise, og dette princip er ligeledes gældende for håndteringen af nødlidende pengeinstitutioner efter 30. september 2010, jf. lovrevisionen vedtaget 1. juni Regeringen finder, at det bør undersøges nærmere, om finansieringen af afviklingsfonde kan være risikobaseret, således at der tages højde for det enkelte instituts potentielle systemiske virkning på den finansielle stabilitet. Regeringen finder, at en afviklingsfond skal indrettes, således at virksomhedernes ledelse, aktionærer og usikrede kreditorer m.v. bærer deres del af risikoen, således at etableringen af en afviklingsfond ikke i sig selv tilskynder til overdreven risikotagning. Regeringen vil arbejde for fleksibilitet mht. den konkrete indretning af landenes ordninger, så f.eks. den danske ordning vil kunne rummes inden for en evt. fælles EU-ramme. Regeringen finder det f.eks. hensigtsmæssigt, at et kommende EU initiativ giver mulighed for både ex ante og ex post finansiering, og at fordele og ulemper ved begge finansieringsmuligheder undersøges nærmere. Regeringen støtter, at der udarbejdes regler for, hvornår en afviklingsfond kan træde til med finansiering, herunder f.eks. at mulighederne for private overtagelser vurderes at være udtømte. Regeringen lægger vægt på styrket regulering i form af styrkede kapitalkrav, regnskabsstandarder mv., der sigter på at øge bæredygtigheden for de finansielle institutioner i dårlige tider, og dermed at mindske behovet for fremtidige afviklinger og interventioner. En afviklingsfond bør være et supplement til denne nye regulering. Samspillet mellem en styrket regulering og etablering af afviklingsfonde bør overvejes nøje. Andre landes holdning Der ventes generel støtte til den forventede ECOFIN-rapport. En række lande har eller er i færd med at øge beskatningen af den finansielle sektor. Det gælder UK, Frankrig, Tyskland, Sverige, Ungarn og Belgien. Det kan imidlertid konstateres, at der er betydelige variationer mellem de forskellige landes ordninger, og det ventes derfor ikke muligt at opnå enighed om én europæisk model for alle lande.

18 18 Dagsordenspunkt 8aii: Forberedelse af DER den oktober 2020 Skat på finansielle transaktioner Resumé Det belgiske formandskab ønsker at fortsætte drøftelsen i ECOFIN af en finansiel transaktionsskat, og sagen er sat på dagsordenen for det kommende møde evt. sammen med en drøftelse af andre former for beskatning af den finansielle sektor. Der ventes fortsat ikke at kunne skabes enighed om sagen, og der ventes på den baggrund lagt op til, at ECOFIN informerer Det Europæiske Råd om, at ECOFIN vil vende tilbage til sagen igen i foråret 2011 på basis af yderligere analyser. KOM(2010) 549 Baggrund Det belgiske formandskab har lagt op til en fortsat drøftelse i ECOFIN af mulighederne for indførelsen af en skat på finansielle transaktioner (en variation af den såkaldte Tobin-skat) evt. sammen med en drøftelse af andre former for beskatning af den finansielle sektor. Der er i nogle EU-lande en interesse for en finansiel transaktionsskat, bl.a. afspejlet i konklusionerne fra Det Europæiske Råd i december 2009 og juni 2010, hvor det bl.a. fremgår, at en global finansiel transaktionsskat skal undersøges og udvikles videre. Kommissionen har den 7. oktober offentliggjort en meddelelse om beskatning af den finansielle sektor, som må ventes at indgå i drøftelsen på det kommende ECOFIN. Kommissionen udtaler støtte til en øget beskatning af den finansielle sektor og indeholder overordnede vurderinger i relation til dels skatter på finansielle transaktioner og dels skatter på finansiel aktivitet (lønsumsafgifter og lignende). Kommissionen finder overordnet, at der på EU-niveau er størst potentiale for skatter på finansiel aktivitet. Drøftelsen af finansielle transaktionsskatter på det kommende møde ventes at afspejle drøftelsen på ECOFIN den 7. september 2010, hvor der ikke var enighed om sagen. Der ventes således heller ikke på det kommende møde at kunne skabes enighed om en finansiel transaktionsskat, eller blive truffet beslutninger om konkrete elementer af en sådan skat. Der ventes på den baggrund lagt op til, at ECO- FIN informerer Det Europæiske Råd om, at ECOFIN vil vende tilbage til sagen igen i foråret 2011 på baggrund af yderligere input fra bl.a. Kommissionen og EU s arbejdsgruppe om skattepolitik ( Taxation Policy Group ). For så vidt angår fonde til bankafvikling finansieret af afgifter på finansielle virksomheder, henvises til separat dagsordenspunkt. Indhold Skat på finansielle transaktioner

19 19 Tanken med en finansiel transaktionsskat skulle bl.a. være at begrænse uønsket eller overdreven spekulation, og dermed bidrage til finansiel stabilitet, og at opnå finansiering til specifikke (internationale) formål. Det er imidlertid ikke i praksis muligt at definere og identificere hvilke finansielle transaktioner, der er spekulative frem for ikke-spekulative, eller som i øvrigt umiddelbart kan siges at være samfundsøkonomisk uønskede. Det er heller ikke muligt at definere, hvornår finansielle transaktioner antager et overdrevent omfang og hvad det rette omfang i givet fald skal være. Hvis en skat på finansielle transaktioner kan håndhæves, vil den derfor komme til at omfatte alle transaktioner, herunder også transaktioner med positive samfundsøkonomiske effekter foretaget af ikkefinansielle virksomheder og borgere f.eks. som led i at spare op, rejse kapital, værne mod risici, eksportere m.v. Selv små transaktionsskatter vil kunne nedsætte omsætning, effektivitet og likviditet på de finansielle markeder. I sidste ende vil det øge omkostningerne for virksomheder og forbrugere i de lande, der håndhæver skatten, herunder især påvirke virksomhedernes mulighed for at skaffe kapital og afdække risici negativt. Dermed risikerer en finansiel transaktionsskat reelt at føre til mindre velfærd og større ustabilitet på de finansielle markeder. Hvis f.eks. skattebasen er valutahandel, vil skatten i sidste ende øge omkostninger for international handel og vil ramme forbrugere, virksomheder og lande, der er særligt afhængige af at udveksle varer og tjenesteydelser på det internationale marked. Det gælder små, åbne økonomier som Danmark, men også udviklingslande. Hvis basen er mere bredt defineret som finansielle transaktioner, vil det især ramme virksomheders finansiering og risikoafdækning, herunder ikke-finansielle virksomheder. Desuden kan en bredt defineret skattebase være vanskelig at implementere på grund af visse finansielle aktivers karakteristika. Kommissionen har den 7. oktober offentliggjort en meddelelse om beskatning af den finansielle sektor. I forhold til skatter på finansielle transaktioner udtaler Kommissionen overordnet principiel støtte til en global finansiel transaktionsskat for at øge den finansielle sektors bidrag til de offentlige finanser og skaffe finansiering til at opfylde internationale forpligtelser vedr. især klima og udviklingsbistand. Kommissionens meddelelse oplister dog en række af ovennævnte ulemper som konkrete udfordringer ved udformningen heraf, herunder de negative effekter på markedernes effektivitet og finansiel stabilitet. Kommissionen lægger især vægt på, at en finansiel transaktionsskat som følge af den høje mobilitet af finansielle transaktioner bør opkræves i alle finansielle centre både inden for og uden for EU for at undgå risikoen for omgåelse ved at transaktionerne flyttes til skattely, hvor skatten ikke håndhæves. Kommissionen påpeger desuden, at provenuet ved en finansiel transaktionsskat sandsynligvis vil være koncentreret i de relativt få finansielle centre, hvor en stor del af transaktionerne finder sted. Kommissionen anfører, at man kunne overveje at indføre en finansiel transaktionsskat alene i EU, men Kommissionen understreger i den forbindelse de risici, der vil være forbundet hermed. Kommis-

20 20 sionen erklærer sig interesseret i at arbejde for en finansiel transaktionsskat på globalt niveau, særligt i G20. Også IMF har i en rapport til G20 i juni 2010 foretaget en vurdering af finansielle transaktionsskatter. IMF finder det ikke hensigtsmæssigt med en finansiel transaktionsskat med tilsvarende begrundelser som nævnt ovenfor. IMF nævner endvidere, at en skat på finansielle transaktioner alt andet lige vil give incitamenter til større koncentration på de finansielle markeder, hvilket er i modsætning til det aktuelle arbejde med finansiel regulering i øvrigt, hvor man tværtimod søger at reducere koncentrationen på de finansielle markeder af hensyn til finansiel stabilitet. En finansiel transaktionsskat kan have en sådan effekt fordi en sådan skat vil kumulere med antallet af transaktioner, således at en konkret finansiel tjenesteydelse vil fordyres, jo flere transaktioner, der kræves for at producere den. Således kan en sådan skat give de finansielle virksomheder incitamenter til at flytte så mange transaktionsled som muligt fra markedet - hvor transaktionen beskattes - til internt i en virksomhed, hvor transaktionen ikke beskattes. Det bemærkes endeligt, at Den Europæiske Centralbank (ECB) bl.a. i forbindelse med drøftelserne på ECOFIN den 7. september 2010 har udtrykt stærk skepsis over for en finansiel transaktionsskat og vurderer, at en evt. ensidig indførelse heraf i EU vil være skadelig for de finansielle markeder i EU. Skat på finansiel aktivitet (lønsumsafgifter o.l.) Som en anden mulig form for beskatning af den finansielle sektor anbefaler Kommissionen i sin meddelelse af 7. oktober 2010, at man indenfor EU arbejder videre med en såkaldt finansiel aktivitetsskat (også omtalt som en FAT Financial Activities Tax). Der er tale om en skat på en base, der søger at afspejle merværdien i den finansielle sektor i stedet for en skat på de enkelte transaktioner, og eftersom den ikke påvirker priserne på den enkelte finansielle transaktion, vil den derfor heller ikke have samme ulemper for markedets effektivitet som en finansiel transaktionsskat. En aktivitetsskat kan på grund af sit fokus på merværdien også ses som en slags erstatnings-moms, idet der af tekniske grunde ikke kan opkræves normal moms på finansielle tjenesteydelser. En sådan aktivitetsskat kan dermed bidrage til at mindske den positive særbehandling af den finansielle sektor, som aktuelt er indbygget i en række EU-landes moms-systemer. I Kommissionens meddelelse ses på en aktivitetsskat, der opkræves på summen af lønsum og overskud, men også andre modeller nævnes. En sådan aktivitetsskat svarer i store træk til den allerede eksisterende danske lønsumsafgift på den finansielle sektor, som imidlertid kun har lønsummen (og ikke overskud) som beregningsgrundlag. Også Frankrig og Italien opererer allerede med variationer af sådanne aktivitetsskatter.kommissionen finder overordnet, at der på EU-niveau er størst potentiale for skatter på finansiel aktivitet. IMF fremhævede ligeledes i sin rapport til G20, at en sådan finansiel aktivitetsskat vil være et langt bedre instrument end en finansiel transaktionsskat i forhold til at skabe et givent skatteprovenu.

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt 3. november 2015 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2015 1) Kommissionens handlingsplan for en kapitalmarkedsunion - Rådskonklusioner

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt 24. september 2015 Samlet kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 6. oktober 2015 1) Automatisk udveksling af information

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt 20. august 2010 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. september 2010 1. Europæisk Semester - Politisk enighed KOM-dokument foreligger

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009

Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 296 Offentligt 28. april 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 1. Økonomisk og finansiel situation - Udveksling af synspunkter 2. Kvalitet

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 271 Offentligt Notat J.nr. 13-0189237 Den 8. juli 2013 Proces og Administration Mhh GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 158 Offentligt 23. februar 2009 Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Dagsorden, 1. udgave 1. Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten a) Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere

Talepunkt til Skatteudvalget 11. februar 2016

Talepunkt til Skatteudvalget 11. februar 2016 Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 239 Offentligt Talepunkt til Skatteudvalget 11. februar 2016 5. februar 2016 F5 Jeg vil først orientere udvalget om de centrale skattesager

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 10 Offentligt Notat 30. juni 2015 J.nr. 15-0247969 Proces og Administration ABL GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0029 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 2009-724-0001 27. februar 2009 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat om

Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 1 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 1. september 2010 1. september 2010 J.nr. 2010-221-0032 Grund-

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt 5. november 2010 Supplement til samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 17. november 2010 1) Administrativt samarbejde på skatteområdet

Læs mere

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0348 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 13-0189237 Den 7. januar 2013 Proces og Administration ABL SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 119 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 119 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 119 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards talepapir Det talte ord gælder A1 Anledning: Samråd i SAU 6. november 2014

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 87 Offentligt Notat J.nr. 2011-241-0029 12. december 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 76 (alm. del) af 22. november 2006

Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 76 (alm. del) af 22. november 2006 Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 76 Offentligt Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 76 (alm. del) af 22. november 2006 Spørgsmål: Ministeren bedes oversende sit talepapir fra samrådet den

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 99 Offentligt 26. februar 2008 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Foreløbig oversigt over rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 1. Implementering

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 15. februar 2011

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 15. februar 2011 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 123 Offentligt 4. februar 2011 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 15. februar 2011 Der fremsendes dokumenter vedrørende følgende markerede dagsordenspunkter,

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 17. november 2010

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 17. november 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 45 Offentligt 5. november 2010 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 17. november 2010 Der fremsendes dokumenter vedrørende følgende markerede dagsordenspunkter,

Læs mere

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011 Europaudvalget 2011 Ekstraordinært økofin Bilag 1 Offentligt 18. oktober 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011 1) Forberedelse af Det Europæiske Råd den 23. oktober 2011 -

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 93 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 93 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 93 Offentligt Notat II 12. januar 2017 J.nr 16-1784570 Grund- og nærhedsnotat vedr. Europa-Kommissionens forslag til Rådets forordning om modernisering af momsreglerne

Læs mere

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2004 2629 - transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 1. december 2004 Med

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Europaudvalget 2011 3178 - Økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 3178 - Økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 3178 - Økofin Bilag 4 Offentligt Økonomi- og Indenrigsministeriet International økonomi Dato: 11.06.12 Samlenotat vedr. dagsorden for Rådsmødet (ECOFIN) den 22. juni 2012 1) Energibeskatningsdirektivet

Læs mere

Talepunkt til Skatteudvalget 1. december forud for ECOFIN 6. december 2016

Talepunkt til Skatteudvalget 1. december forud for ECOFIN 6. december 2016 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 114 Offentligt Talepunkt til Skatteudvalget 1. december forud for ECOFIN 6. december 2016 1. december 2016 F5 På dagsordenen for ECOFIN 6.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

2. Baggrund Kommissionen har ved KOM(2016) 811 af 21. december 2016 fremsat forslag om ændring

2. Baggrund Kommissionen har ved KOM(2016) 811 af 21. december 2016 fremsat forslag om ændring Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 116 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets direktiv om ændring af momssystemdirektivet (direktiv 2006/112/EF) for så vidt angår midlertidig

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-131 Center for Europa og Nordamerika Den 7. juni 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24.

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 124 Offentligt 2. februar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 Dagsorden, 1. udgave 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs- og vækstudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. december 2015 Forslag om

Læs mere

for kreditinstitutter, COM (2013) 520

for kreditinstitutter, COM (2013) 520 EU- specialudvalget Att.: Helene Gyldenløve EU-mail (EU.mail@ftnet.dk) Høring over forslag til forordning om fælles afviklingsmekanisme for kreditinstitutter, COM (2013) 520 Finansrådet vil gerne takke

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt 8. februar 2015 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 13. juli 2010 1. Den europæiske finansielle tilsynspakke a) (evt.)

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget Den økonomiske konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Note om forstærket samarbejde vedrørende

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 20. juni 2014

Samlenotat til ECOFIN 20. juni 2014 Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3324 - Økofin Bilag 3 Offentligt Enhed International Økonomi Samlenotat til ECOFIN 20. juni 2014 Sagsbehandler DEPTLK Koordineret med 1. Udkast til EU s budget for 2014 - Præsentation

Læs mere

Notat. Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt. 1. Resumé. 2. Baggrund. Til Folketingets Europaudvalg

Notat. Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt. 1. Resumé. 2. Baggrund. Til Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg 2. februar 2016 J.nr. 15-2917515 Moms, Afgifter og Told HMH Notat Hermed fremsendes notat vedrørende EU-Kommissionens

Læs mere

Talepunkt til Skatteudvalget 15. juni forud for ECOFIN 17. juni 2016

Talepunkt til Skatteudvalget 15. juni forud for ECOFIN 17. juni 2016 Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 518 Offentligt Talepunkt til Skatteudvalget 15. juni forud for ECOFIN 17. juni 2016 9. juni 2016 F5 På dagsordenen for ECOFIN 17. juni er der

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 290 Offentligt 23. april 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 1. Økonomisk og finansiel situation - Udveksling af synspunkter 2. Kvalitet og holdbarhed

Læs mere

Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg

Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg 18. marts 2009 Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg Dagsordenspunkt 1a Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten - Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse

Læs mere

Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010

Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 74 Offentligt 30. november 2010 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 Der fremsendes dokumenter vedrørende følgende markerede

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for De Faste Repræsentanters Komité (2. afdeling)/ Udkast

Læs mere

EU-SKATTEPAKKE TÆT PÅ VEDTAGELSE

EU-SKATTEPAKKE TÆT PÅ VEDTAGELSE 16. februar 2006 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: EU-SKATTEPAKKE TÆT PÅ VEDTAGELSE Skattepakken, der ifølge en tidligere EU-beslutning skal vedtages samlet, omfatter tre bestanddele:

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 234 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. april 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt 22. februar 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Dagsordenspunkt 4a: Bekæmpelse af momssvig Resumé Formandskabet ventes

Læs mere

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 17. maj 2011

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 17. maj 2011 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 206 Offentligt 5. maj 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 17. maj 2011 Der fremsendes dokumenter vedrørende følgende markerede dagsordenspunkter,

Læs mere

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår:

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår: Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0677 Bilag 1 Offentligt SKATTEMINISTERIET Departementet Afgift 12. december 2007 Grundnotat om Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF af 28. november

Læs mere

Analyse 24. marts 2014

Analyse 24. marts 2014 24. marts 2014. Bankunion, SIFI, CRD IV, BRRD OMG! Af Christian Helbo Andersen, Jens Hauch, Lars Jensen og Nikolaj Warming Larsen En hjørnesten i bankunionen blev i sidste uge forhandlet på plads i EU,

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

SKAT Told, EU-kontoret J. nr

SKAT Told, EU-kontoret J. nr Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0464 Bilag 1 Offentligt SKAT Told, EU-kontoret J. nr. 12-0198819 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlingsprogram

Læs mere

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. oktober 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0045 (CNS) 14949/14 FISC 181 ECOFIN 1001 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14576/14

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser.

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser. Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0002 Bilag 1 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Rådets forordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt angår særordninger

Læs mere

Revideret grund- og nærhedsnotat Nyt notat

Revideret grund- og nærhedsnotat Nyt notat Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0721 Bilag 2 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) J.nr. 13-4936463 Den 16. december 2013 Proces og Administration BL Revideret

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt 30. november 2010 Supplerende kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 1) Moms forlængelse af regel om minimumsniveau

Læs mere

14257/16 nd/nd/sl 1 DG G 2B

14257/16 nd/nd/sl 1 DG G 2B for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. november 2016 (OR. en) 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for dato: 9. november 2016 til: delegationerne Tidl. dok.

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2948 - Økofin Bilag 2 Offentligt 26. maj 2009 Supplement til samlenotat vedr. ECOFIN den 9. juni 2009 Dagsordenspunkt1b: Internationale regnskabsstandarder Resumé På ECOFIN den 9. juni

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.4.2017 COM(2017) 169 final 2017/0078 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Den Italienske Republik til at anvende en særlig foranstaltning,

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 564 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPMHE Sags nr.: 1109266 Dok. Nr.: 643094 Dato: 8. september 2011 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. februar 2006 /DAL Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0074 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0074 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0074 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 6. april 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3205 - økofin Bilag 4 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

B 90 - forslag til folketingsbeslutning om indhentelse af oplysninger i Tyskland om navne på danskere med formue i banker i Liechtenstein.

B 90 - forslag til folketingsbeslutning om indhentelse af oplysninger i Tyskland om navne på danskere med formue i banker i Liechtenstein. Skatteudvalget (2. samling) B 90 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt j.nr. 08-069658 Dato : 4. juni 2008 Til Folketingets Skatteudvalg B 90 - forslag til folketingsbeslutning om indhentelse af oplysninger

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 16. marts 2010

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 16. marts 2010 Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 145 Offentligt 2. marts 2010 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 16. marts 2010 Dagsorden 1. udgave 1. (FF) Alternative investeringsenheder Politisk drøftelse

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Spørgsmål 61: Ministeren bedes oversende sit talepapir fra samrådet den 20. oktober 2004 om samrådsspørgsmål A.

Spørgsmål 61: Ministeren bedes oversende sit talepapir fra samrådet den 20. oktober 2004 om samrådsspørgsmål A. 27. oktober 2004 Besvarelse af spørgsmål 61, alm. del, stillet af Folketingets Skatteudvalg den 20. oktober 2004 Spørgsmål 61: Ministeren bedes oversende sit talepapir fra samrådet den 20. oktober 2004

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Økologi/DEP/Miljøenheden/ Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 11-60111-000001/Dep. sagsnr. 13790 Den 15. marts 2012 FVM

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 185 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Fødevarestyrelsen 6. kt./ Departementet 3.1/2.1 Dep. sagsnr.: 13121 Den 16.

Læs mere

Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010

Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 75 Offentligt 30. november 2010 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 Der fremsendes dokumenter vedrørende følgende markerede

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0853 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0853 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0853 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. January 17 17/00328-1 bni-dep Kommissionens forslag til ændring af direktivet om genopretning

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om EU-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kontrol med likvide midler, der føres ind

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

Grundnotat- og nærhedsnotat

Grundnotat- og nærhedsnotat Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 29 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) J.nr. 13-4936463 Den 28. oktober 2013 Proces og Administration BL Grundnotat-

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (51/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Republikken Bulgariens nationalforsamling om forslag til Rådets direktiv om ændring

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 69 Offentligt 08.11.2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens forordning for principper for god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere