SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG"

Transkript

1 Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0348 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr Den 7. januar 2013 Proces og Administration ABL SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet, COM(2013) Resumé Kommissionen fremsatte den 12. juni 2013 et forslag om ændring af direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet. Forslaget udvider anvendelsesområdet for automatisk udveksling af oplysninger om andre EU-borgeres konti og depoter hos banker og andre finansielle institutter. Det vil indebære, at finansielle institutter i alle EU-lande skal indberette oplysninger til skattemyndighederne i deres eget land om flere typer af betalinger til personer i andre EU-lande, herunder om udbytte og gevinst ved afståelse af aktier, og at disse oplysninger automatisk skal videresendes til skattemyndighederne i personernes hjemlande. 2. Baggrund Kommissionen har ved COM(2013) 348 af 12. juni 2013 fremsendt forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet. Forslaget er fremsat under henvisning til TEUF, særlig artikel 115, og skal vedtages af Rådet med enstemmighed efter høring af Europa-Parlamentet. Det indgår i Kommissionens handlingsplan fra 6. december 2012, at den vil fremme automatisk informationsudveksling. Baggrunden for forslagets udformning er blandt andet USA s indgåelse af bilaterale informationsudvekslingsaftaler til efterlevelse af USA s lovgivning (Foreign Account Tax Compliance Act) de såkaldte FATCA-aftaler, som USA er i gang med at indgå med de enkelte EU-lande og mange andre lande på globalt plan, herunder også skattely. FATCA-lovgivningen forpligter ikkeamerikanske finansielle institutter (dvs. banker mv.) til fra 2015 at afgive en række oplysninger til det amerikanske skattevæsen om konti og depoter tilhørende amerikanske kunder. 1 / 6

2 De 5 store EU-lande (Frankrig, Italien, Spanien, Tyskland og UK) har taget initiativ til, at automatisk informationsudveksling baseret på FATCA-aftalerne skal være ny international standard (sammen med den nuværende standard, som går ud på, at landene skal udveksle oplysninger efter anmodning). Femlandeinitiativet går ud på, at de omfattede lande skal udveksle oplysninger automatisk med hinanden i samme omfang, som de udveksler oplysninger automatisk med USA efter FATCA-aftalerne. 3. Formål og indhold Kommissionens forslag om en styrkelse af direktivet om administrativt samarbejde er vigtigt, da det er dette initiativ, der skal sikre en EU-ramme om den styrkede automatiske informationsudveksling på europæisk og globalt plan, som det blev besluttet at udvikle på ECOFIN den 14. maj og DER den 22. maj. På ECOFIN den 14. maj 2013 vedtog 17 lande, inkl. Danmark, en erklæring, der støtter femlandeinitiativet. Danmark, Sverige og Finland vedtog også en erklæring, der lægger vægt på, at informationsudvekslingen mellem EUlandene samtidig får forankring i en EU-ramme. På sit møde den 22. maj 2013 opfordrede Det Europæiske Råd til at udvide anvendelsen af automatisk informationsudveksling på EU-plan og på globalt plan med henblik på at bekæmpe skattesvig, skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning. Ved denne lejlighed forpligtede Kommissionen sig til at fremsætte forslag i juni 2013 om ændring af direktivet om administrativt samarbejde. Direktivforslaget er udmøntningen af den påtagne forpligtelse. Automatisk udveksling af skatteoplysninger er i forvejen reguleret dels af direktiv 2011/16/EU (direktivet om administrativt samarbejde), som foreslås ændret, dels af direktiv 2003/48/EF ( rentebeskatningsdirektivet ). Det nuværende direktiv om administrativt samarbejde indeholder bestemmelser om, at EU-landenes skattemyndigheder har pligt til uopfordret at sende oplysninger til et andet EU-land, i det omfang oplysninger inden for nærmere opregnede kategorier af indkomster eller betalinger forefindes hos den afsendende skattemyndighed. For fem kategorier skal sådan udveksling første gang ske i 2015 (fast ejendom, løn, bestyrelseshonorarer, pensioner samt livsforsikringer, der ikke er omfattet af andre relevante EU-retsakter dvs. rentebeskatningsdirektivet ). For tre yderligere kategorier (udbytte, kapitalgevinster og royalties) kan sådan udveksling efter nærmere overvejelse iværksættes senere. Kommissionens nye forslag indebærer, at direktivets artikel 8 om automatisk udveksling af oplysninger ændres. Automatisk udveksling af to kategorier (udbytte og kapitalgevinster) fremrykkes til 2015; der tilføjes tre nye kategorier (enhver anden indkomst fra aktiver, der indestår på en finansiel konto, ethvert andet beløb, som det finansielle institut har indgået en forpligtelse for eller er 2 / 6

3 debitor for, samt kontosaldi); og det bestemmes, at der ikke skal gælde noget forbehold for disse kategorier om, at de kun skal udveksles i det omfang de forefindes hos skattemyndigheden i forvejen. Dette kan eventuelt gøre det påkrævet at indføre nye indberetningspligter for danske finansielle institutter, jf. punkt 7. Baggrunden for forslagets udformning er som nævnt de såkaldte FATCAaftaler. USA s FATCA-lovgivning forpligter ikke-amerikanske finansielle institutter (dvs. banker mv.) til fra 2015 at afgive en række oplysninger til det amerikanske skattevæsen om konti og depoter tilhørende amerikanske kunder. De FATCA-aftaler, som flertallet af EU-landene har indgået eller agter at indgå med USA, friholder de finansielle institutter for at afgive oplysninger direkte til det amerikanske skattevæsen, mod at oplysningerne i stedet indberettes til egne skattemyndigheder, og at disse påtager sig at udveksle oplysningerne automatisk med USA. Danmark og USA indgik en sådan aftale den 15. november Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet har i sin Rapport A7-0162/2013 af 2. maj 2013 om kampen mod skattesvig, skatteunddragelse og skattely opfordret til en styrket europæisk og international forpligtelse til gennemsigtighed, som bør resultere i en international, bindende, multilateral aftale om automatisk udveksling af oplysninger i skattesager. På Parlamentets plenardebat den 22. maj 2013 udtrykte MEP erne bred støtte til automatisk udveksling af skatteoplysninger. Parlamentet skal høres om det konkrete direktivforslag i overensstemmelse med TEUF artikel 115. Der foreligger endnu ikke en udtalelse herom. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg har afgivet sin udtalelse den 16. oktober EØSU bifalder forslaget, som efter udvalgets opfattelse skal ses i sammenhæng med andre europæiske og internationale initiativer til styrkelse af udvekslingen af skatteoplysninger, herunder rentebeskatningsdirektivet (EUSD) og FATCA-aftalerne. EØSU opfordrer til, at automatisk udveksling af oplysninger gøres til international standard, og finder, at der bør gøres en indsats for at standardisere de forskellige systemer for informationsudveksling, der er kendetegnende for de enkelte initiativer, og overføre disse til én enkelt ordning. Endelig opfordrer EØSU medlemsstaterne til at sikre, at der bliver stillet de menneskelige, teknologiske og økonomiske ressourcer til rådighed, som er nødvendige for en vellykket gennemførelse af princippet om automatisk udveksling af oplysninger. 5. Nærhedsprincippet Kommissionen anfører, at målene for dette forslag ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af EU-landene og derfor på grund af den påkrævede ensartethed og effektivitet bedre opnås på EU-plan. 3 / 6

4 Regeringen finder, i overensstemmelse med sin erklæring på ECOFIN den 14. maj 2013, at nærhedsprincippet er overholdt, idet formålet med forslaget må opfyldes på fællesskabsplan. 6. Gældende dansk ret De danske finansielle institutter er i et vist omfang underlagt indberetningsforpligtelser til SKAT. Disse indberetningsforpligtelser findes i skattekontrolloven og i den til skattekontrolloven hørende indberetningsbekendtgørelse. 7. Konsekvenser Lovgivningsmæssige konsekvenser Der pågår i øjeblikket et analysearbejde for at kortlægge, i hvilket omfang det vil være nødvendigt at udvide de danske indberetningsforpligtelser for, at Danmark kan opfylde sine udvekslingsforpligtelser over for USA i henhold til den dansk-amerikanske FATCA-aftale (BKI nr. 8 af 4. marts 2013). Overvejelser vedrørende direktivforslaget vil blive inddraget i dette analysearbejde, som foregår med inddragelse af den danske finansielle sektor. Statsfinansielle og samfundsøkonomiske konsekvenser Gennemførelse af forslaget vil medføre, at SKAT vil modtage flere oplysninger fra andre EU-lande om danske skattepligtiges konti og depoter i finansielle institutter i disse lande, sammenlignet med situationen i dag. Dette vil forbedre SKAT s kontrolmuligheder, hvilket skønnes at medføre et merprovenu af begrænset størrelse. Det er dog vanskeligt at skønne over størrelsen heraf. Det bemærkes, at det tidligere er skønnet, at en gennemførelse af FATCAaftalen med USA (BKI nr. 8 af 4. marts 2013) vil medføre engangsomkostninger på i alt 27,1 mio. kr. og løbende omkostninger på i alt 1,2 mio. kr. årligt. Det skønnes, at en udbredelse af ordningen til EU-lande som konsekvens af Kommissionens forslag vil medføre begrænsede yderligere omkostninger. Engangsomkostninger såvel som de løbende omkostninger som følge af Kommissionens forslag afholdes inden for Skatteministeriets eksisterende ramme. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Henset til, at Kommissionens forslag gør brug af netop de samme typer af oplysninger, som skal indsamles i henhold til FATCA-aftalerne, forventes det ikke, at opfyldelse af direktivforslaget isoleret set vil medføre yderligere administrative konsekvenser for de danske finansielle institutter, når bortses fra, at de vil skulle indberette oplysningerne om kontohavere i andre lande end USA. 8. Høring 4 / 6

5 Direktivforslaget vil blive sendt i høring hos Advokatsamfundet, Børsmæglerforeningen, CEPOS, CEVEA, Danmarks Skibskreditfond, Dansk Aktionærforening, Danske Advokater, Datatilsynet, Den Danske Fondsmæglerforening, DVCA, Erhvervsstyrelsen, Finans & Leasing, Finansrådet, Finanstilsynet, Forsikring & Pension, FSR-danske revisorer, Indskydergarantifonden, InvesteringsForeningsRådet, Lokale Pengeinstitutter, Nasdaq OMX Copenhagen A/S, Nationalbanken, Realkreditforeningen, Realkreditrådet, SKAT og SRF Skattefagligt. Forsikring & Pension har afgivet et samlet høringssvar til direktivforslaget og det ovennævnte forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og forskellige andre love (Opfølgning på aftale mellem Danmark og Amerikas Forenede Stater om øget efterrettelighed vedrørende international beskatning samt ophævelse af visse bagatelgrænser m.v.), nu fremsat den 13. november 2013 som lovforslag L 67. Forsikring & Pension støtter, at der globalt indføres automatisk informationsudveksling med henblik på at minimere skatteunddragelse givet at dette gennemføres med et kritisk blik for, hvor risikoen for skatteunddragelse er reel, og tilsvarende med sans for, at de administrative omkostninger skal være rimelige set i forhold til resultatet. Manglende koordinering af de nuværende initiativer giver imidlertid i sig selv en betydelig risiko for administrativt ressourcespild i meget stor skala. De pålagte administrative omkostninger har karakter af en eksternalitet, som skal bæres af kunderne gennem højere præmier, lavere pensioner m.v. Forsikring & Pensions overordnede synspunkter er: Støtter overordnet, at der internationalt gennemføres øget informationsudveksling med henblik på at minimere skatteunddragelse. Støtter OECD s initiativ til at udvikle en international standard på området. Foreslår, at Skatteministeriet ved kommende internationale forhandlinger arbejder for, o at opnå opbakning til færdiggørelse af OECD-standarden, herunder at denne bliver så administrativt enkel at leve op til som muligt o at andre initiativer, herunder i EU, søges gennemført ved indarbejdelse i denne standard o at ambitioner i EU om løbende igangsættelse af ændringer i direktiver så vidt muligt søges sat på hold, hvis de indebærer dobbeltimplementering i den finansielle sektor set i forhold til den forventede gennemførelse af den globale OECD-standard. Støtter dermed også, at regeringen med lovforslagsudkastet har formuleret rammebetingelser i skattekontrolloven med det formål at kunne sikre den fremtidige implementering. 5 / 6

6 InvesteringsForeningsRådet henviser til sit høringssvar til forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og forskellige andre love (Opfølgning på aftale mellem Danmark og Amerikas Forenede Stater om øget efterrettelighed vedrørende international beskatning samt ophævelse af visse bagatelgrænser m.v.), nu fremsat den 13. november 2013 som lovforslag L 67. InvesteringsForeningsRådet finder, at den foreslåede bestemmelse i skattekontrolloven er langt bredere formuleret, end det er nødvendigt af hensyn til, at Danmark kan opfylde FATCA-aftalen med USA. Det foreslås, at bestemmelsen skræddersys til at opfylde forpligtelserne i forhold til aftalen med USA. Folketinget skal så inddrages på ny, hvis der i EU og OECD opnås enighed om at indføre lignende regler på EU- eller verdensplan. InvesteringsForeningsRådet har derudover en række kommentarer til lovforslagets nærmere udformning. Følgende har meddelt, at de ikke har kommentarer til direktivforslaget: Dansk Aktionærforening, DI, SRF Skattefaglig Forening og VP Securities A/S. 9. Generelle forventninger til andre landes holdninger Henset til vedtagelserne på ECOFIN den 14. maj 2013 og Det Europæiske Råd den 22. maj 2013 forventes alle EU-lande overordnet at støtte forslaget. På ECOFIN den 21. juni, hvor Kommissionen præsenterede sit forslag, var der bred opbakning til forslaget blandt EU-landene. 10. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen støtter styrket automatisk informationsudveksling på europæisk og globalt plan og kan overordnet støtte forslaget. Regeringen støttede således også de to erklæringer, som blev vedtaget på ECOFIN den 14. maj, der dels støtter udviklingen af en global standard for udvidet automatisk informationsudveksling, jf. femlandeinitiativet, dels lægger vægt på, at den interne informationsudveksling mellem EU-landene baseres på en EU-ramme. 11. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen blev forelagt for Folketingets Europaudvalg den 18. juni 2013 forud for ECOFIN den 21. juni Grund- og nærhedsnotat om forslaget blev sendt til Folketingets Europaudvalg den 8. juli / 6

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt Notat J.nr. 11-0296877 3. april 2013 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om en fælles

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3067 - økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3067 - økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3067 - økofin Bilag 1 Offentligt 3. februar 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 15. februar 2011 1) Styrket økonomisk samarbejde i EU status for arbejdet a) Stabilitets-

Læs mere

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 9 Offentligt 11. oktober 2010 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010 Dagsorden, 1. udgave 1) Administrativt samarbejde på skatteområdet

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 28. januar 2014

Samlenotat til ECOFIN 28. januar 2014 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3290 - Økofin Bilag 1 Offentligt Enhed INTOKO, International Økonomi Sagsbehandler Koordineret med Sagsnr. 2014-190929 Doknr. 190931 Versionsnr. 1 Dato 17-01-2014 Samlenotat

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt 20. august 2010 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. september 2010 1. Europæisk Semester - Politisk enighed KOM-dokument foreligger

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt 21. november 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 30. november 2011 1) Revision af kapitalkravsdirektivet (CRR/CRD-IV) - Statusrapport

Læs mere

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 18. januar 2011

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 18. januar 2011 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 97 Offentligt 6. januar 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 18. januar 2011 Der fremsendes dokumenter vedrørende følgende markerede dagsordenspunkter,

Læs mere

Styrket indsats mod skattely

Styrket indsats mod skattely Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse og skattelykonstruktioner November 2014 Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. maj 2011 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kreditaftaler

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato: INM 319 Grund- og nærhedsnotat notat vedrørende forslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 250 Offentligt J.nr.: 2009-251-0130 Dato: 2. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes til orientering grundnotat til Folketingets Europaudvalg om Europa-Kommissionens

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til forordning e-signatur og elektronisk identifikation 1. Resumé Kommissionen har den

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0048 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0048 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0048 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Net- og informationssikkerhedsdirektivet (NIS) 1. Resumé Forslaget har til formål at sikre et

Læs mere

Europaudvalget 2011 (Omtryk - 04-03-2011 - revideret notat) Rådsmøde 3076 - økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 (Omtryk - 04-03-2011 - revideret notat) Rådsmøde 3076 - økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 (Omtryk - 04-03-2011 - revideret notat) Rådsmøde 3076 - økofin Bilag 1 Offentligt 4. marts 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 15. marts 2011 1) Styrket økonomisk samarbejde

Læs mere

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0822 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0822 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0822 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 4 oktober 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. januar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009 a) Den europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 4 Offentligt 16. juni 2011 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 20. juni 2011 1) Forslag til revision af direktiv om indskydergarantiordninger

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlet samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. september 2011 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3263 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 3. oktober 2013 J.nr. 2013-6458

Læs mere

Direktivforslag vedr. portabilitet af supplerende pensionsrettigheder (KOM(2005)507)

Direktivforslag vedr. portabilitet af supplerende pensionsrettigheder (KOM(2005)507) Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0507 Bilag 5 Offentligt R E V I D E R E T S A M L E N O T A T Direktivforslag vedr. portabilitet af supplerende pensionsrettigheder (KOM(2005)507) 26. april 2007 J.nr. 6119-0006

Læs mere

Opdateret notat om "Solvens II forslaget" efter fremsættelsen af Kommissionens ændrede forslag

Opdateret notat om Solvens II forslaget efter fremsættelsen af Kommissionens ændrede forslag Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0361 Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 28. april 2008 Opdateret notat om "Solvens II forslaget" efter fremsættelsen af Kommissionens ændrede forslag

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt 1. marts 2010 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 16. marts 2010 1. (FF) Alternative investeringsenheder Politisk drøflelse

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3207 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3207 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3207 - RIA Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 20. november 2012 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2012-3051/01-0011

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3281 - Økofin Bilag 1 Offentligt Enhed INTOKO, International Økonomi Sagsbehandler - Koordineret med Sagsnr. 2013-11729 Doknr. 172801 Versionsnr. 1 Dato 29-11-2013 Samlenotat

Læs mere