Omsætningen af CtP-pladefremkaldere faldt til 32,4 mio.kr. fra 47,2 mio.kr. i 2008/09, en reduktion på 32 %.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omsætningen af CtP-pladefremkaldere faldt til 32,4 mio.kr. fra 47,2 mio.kr. i 2008/09, en reduktion på 32 %."

Transkript

1 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr september 2009 Kontaktperson: Per Birk-Sørensen Tlf Mobil DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2009/10 Resume Glunz & Jensen er fortsat påvirket af de ændrede økonomiske konjunkturer. Den negative markedsudvikling i 2. halvår er fortsat i 2009/10, men det forventes, at der i den kommende periode vil ske en vis bedring i afsætningsmulighederne. Den samlede omsætning blev på 62,7 mio.kr. mod 88,7 mio.kr. i. Omsætningen af CtP-pladefremkaldere faldt til 32,4 mio.kr. fra 47,2 mio.kr. i, en reduktion på 32 %. Omsætningen af Andet Prepress-udstyr faldt til 11,4 mio.kr. mod 16,5 mio.kr. i, en reduktion på 31 %, som primært skyldes en opbremsning i sommerperioden i salget af ictp-produkter. Igangsatte tiltag skal sikre at væksten indenfor disse produkter fortsætter. Resultat af primær drift før særlige poster udgjorde 1,7 mio.kr. mod 1,4 mio.kr. i forhold til på trods af faldet i omsætningen. Stigningen skyldes, at der i 2. halvår er gennemført væsentlige besparelsestiltag, som har givet effekt i 2009/10. Periodens resultat blev et overskud på 0,7 mio.kr. mod et overskud på 2,1 mio.kr. i 1. kvartal. De finansielle poster udviser et fald på 2,1 mio.kr. i forhold til sidste år, primært på grund af kursudviklingen på USD, hvilket forklarer faldet i periodens resultat. Cash flow fra driftsaktivitet udviser en stigning på 5,9 mio.kr. mod et fald i samme periode sidste år på 3,0 mio.kr., og i kvartalet er den rentebærende gæld reduceret med yderligere 3,7 mio.kr. Forventningerne til indeværende regnskabsår fastholdes. EBITA for 2009/10 forventes således fortsat at blive væsentligt bedre end resultatet for. Hertil kan komme en eventuel avance ved salg af bygninger i Ringsted og/eller Virginia. Ulrik Gammelgaard Bestyrelsesformand Per Birk-Sørensen Konstitueret adm. direktør Glunz & Jensen A/S Haslevvej 13 DK-4100 Ringsted Danmark Tel.: Fax: Bank: Nordea Bank Danmark A/S, Denmark CVR-nr

2 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 2009/10 Mio.kr. Året Resultatopgørelse Nettoomsætning 62,7 88,7 326,1 Bruttoresultat 13,7 20,2 68,9 Resultat af primær drift før særlige poster (EBITA) 1,7 1,4 (19,3) Nedskrivning af goodwill - - (25,7) Resultat af primær drift (EBIT) 1,7 1,4 (45,1) Finansielle poster, netto (0,8) 1,3 (0,7) Resultat før skat (EBT) 0,9 2,7 (44,4) Periodens resultat 0,7 2,1 (44,8) Balance Aktiver Goodwill - 25,7 - Øvrige langfristede aktiver 101,0 103,9 101,8 Kortfristede aktiver 102,0 147,3 116,7 Aktiver i alt 203,0 276,9 218,5 Passiver Egenkapital 103,9 148,7 103,5 Langfristede forpligtelser 8,8 9,3 9,0 Kortfristede forpligtelser 90,3 118,9 106,0 Passiver i alt 203,0 276,9 218,5 Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet 5,9 (3,0) 33,5 Pengestrømme fra investeringsaktivitet 1) (2,2) (1,0) (10,1) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (0,8) 1,4 (20,9) Ændring i likviditet 2,9 (2,6) (2,5) 1) heraf nettoinvestering i materielle aktiver 2,1 (0,2) (5,4) Nøgletal Overskudsgrad (EBITA) 2,7 1,6 5,9 Afkastningsgrad 0,8 0,5 (8,0) Egenkapitalens forrentning efter skat 0,7 1,4 (35,7) Egenkapitalandel 51,2 53,7 47,4 Andre oplysninger Nettorentebærende gæld 35,9 66,4 39,6 Rentedækningsgrad (EBITA) 3,1 0,9 (4,7) Resultat pr. aktie (EPS) 0,3 1,0 (21,4) Resultat pr. aktie, udvandet (EPS-D) 0,3 1,0 (21,4) Cash flow pr. aktie (CFPS) 2,8 (1,4) 16,0 Indre værdi pr. aktie (BVPS) 49,7 70,8 49,4 Børskurs pr. aktie Gennemsnitligt antal aktier (1.000 stk.) Udbytte pr. aktie 0,0 0,0 0,0 Gennemsnitligt antal medarbejdere Resultat og udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33. Øvrige nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger og Nøgletal Der henvises til definitioner under anvendt regnskabspraksis i Glunz & Jensens årsrapport for 2007/08. Side 2 af 11

3 LEDELSESBERETNING KOMMENTARER TIL UDVIKLINGEN I 1. KVARTAL 2009/10 Omsætning og aktiviteter Glunz & Jensen er fortsat påvirket af de ændrede økonomiske konjunkturer. Den negative markedsudvikling i 2. halvår er fortsat i 2009/10, men det forventes, at der i den kommende periode vil ske en vis bedring i afsætningsmulighederne. Omsætningen udgjorde i 62,7 mio.kr. mod 88,7 mio.kr. i, svarende til et fald på 30 %. Omsætningen af CtP-pladefremkaldere faldt til 32,4 mio.kr. fra 47,2 mio.kr. i, en reduktion på 32 %. Omsætningen af Andet Prepress-udstyr udgjorde 11,4 mio.kr. mod 16,5 mio.kr. i, et fald på 31 %. Faldet i omsætningen dækker over en forskellig udvikling i omsætning inden for de underliggende produktområder: Plateline, punch & bend og ictp. Inden for Plateline-udstyr er omsætningen som ventet faldet. Dette er i tråd med udviklingen igennem de senere år. Omsætningen inden for punch & bend-området har været stabil i forhold til samme kvartal sidste år. Omsætningen af ictp-produkter har hen over sommerperioden vist en midlertidig opbremsning i salget. Igangsatte tiltag skal sikre at væksten indenfor disse produkter fortsætter. For konventionelle fremkaldere er omsætningen faldet til 1,8 mio.kr. mod 2,8 mio.kr. i 1. kvartal, et fald på 36 %. Konventionelle fremkaldere er under udfasning, da omsætningen har nået et niveau, hvor det ikke længere er rentabelt at fortsætte produktionen. Salget af reservedele m.m. var 17,1 mio.kr. mod 22,2 mio.kr. i. Faldet skyldes et lavere salg af tilbehør som følge af den reducerede omsætning af CtP-fremkaldere, hvorimod omsætningen af egentlige reservedele har været stabilt. Resultat og egenkapitaludvikling Resultat af primær drift før særlige poster (EBITA) udgjorde et overskud på 1,7 mio.kr. i 1. kvartal 2009/10 imod et overskud på 1,4 mio.kr. i. I indgik en indtægt af engangskarakter vedrørende en afgørelse i en tvist i forbindelse med købet af Glunz & Jensen K&F Inc. på 1,6 mio.kr. På trods af omsætningsfaldet på 26,0 mio. kr. i forhold til er det således lykkedes at opnå en stigning i EBITA på 1,9 mio.kr., når der ses bort fra engangsindtægten i. Denne forbedring skyldes effekten af tiltag gennemført i 2. halvår, som blev foretaget med henblik på at reducere koncernens omkostningsniveau generelt. Side 3 af 11

4 De finansielle poster udgjorde i 2009/10 minus 0,8 mio. kr. mod en indtægt på 1,3 mio. kr. i. Forskellen på 2,1 mio. kr. kan primært tilskrives kursudviklingen på USD. Glunz & Jensen koncernen opnåede i 2009/10 et overskud på 0,7 mio.kr. mod et overskud på 2,1 mio.kr. i samme periode sidste år. Ultimo 2009/10 udgjorde egenkapitalen 103,9 mio.kr., hvilket er 0,4 mio.kr. mere end ved kvartalets begyndelse. Koncernens aktiviteter har i lighed med tidligere år ikke været afhængige af sæson- eller konjunkturudsving i delårsperioden. Aktiver og passiver Balancen for Glunz & Jensen koncernen udgjorde 203,0 mio.kr. ultimo 2009/10 mod 218,5 mio.kr. ved periodens begyndelse. Denne reduktion på 15,5 mio.kr. skyldes primært fald i lagre og tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser som følge af omsætningsfaldet. BEGIVENHEDER EFTER PERIODENS UDLØB Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter periodens udløb. FORVENTNINGER TIL REGNSKABSÅRET 2009/10 Omsætning og indtjening i 2009/10 var som forventet. Der er derfor ikke anledning til at ændre de forventninger til regnskabsåret 2009/10, som den 27. august 2009 blev angivet i forbindelse med offentliggørelsen af årsregnskabsmeddelelsen for. EBITA for 2009/10 forventes således fortsat at blive væsentligt bedre end resultatet for på minus 19,3 mio. kr. Herudover kommer en eventuel avance ved salg af bygninger i Ringsted og/eller Virginia. Udtalelser om fremtidige forhold Udsagn om fremtidige forhold, herunder især fremtidig omsætning og driftsresultat, er usikre og forbundet med risici. Mange faktorer vil være uden for Glunz & Jensens kontrol og kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de beskrevne forventninger. Sådanne faktorer omfatter blandt andet væsentlige ændringer i markedsforhold herunder udvikling i teknologi, kundeportefølje, valutakurser eller virksomhedskøb eller -frasalg o o O o o Delårsrapport for perioden 1. juni november 2009 forventes offentliggjort den 28. januar Side 4 af 11

5 LEDELSENS PÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. juni august 2009 for Glunz & Jensen A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapportering for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten giver efter vores opfattelse et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. august 2009 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. juni august Herudover giver ledelsesberetningen efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Ringsted, den 24. september 2009 Direktion Per Birk-Sørensen Konstitueret adm. direktør Bestyrelse Ulrik Gammelgaard Henning Skovlund Peter Falkenham Formand Næstformand William Schulin-Zeuthen Preben Drasbek Sørensen Klaus Øhrgaard Side 5 af 11

6 KONCERNRESULTATOPGØRELSE Note Mio.kr. 2009/10 Året 3 Nettoomsætning 62,7 88,7 326,1 Produktionsomkostninger (49,0) (68,5) (257,3) Bruttoresultat 13,7 20,2 68,8 Andre driftsindtægter 0,0 1,6 2,1 Salgs- og distributionsomkostninger (5,4) (8,5) (36,2) Udviklingsomkostninger (1,9) (6,4) (25,2) Administrationsomkostninger (4,7) (5,5) (28,8) Andre driftsomkostninger Resultat af primær drift før særlige poster 1,7 1,4 (19,3) Nedskrivning af goodwill - - (25,7) Resultat af primær drift 1,7 1,4 (45,0) Finansielle indtægter 0,1 2,5 5,2 Finansielle omkostninger (0,9) (1,2) (4,5) Resultat før skat 0,9 2,7 (44,3) Skat af periodens resultat (0,2) (0,6) (0,4) Periodens resultat 0,7 2,1 (44,7) Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie (EPS) 0,3 1,0 (21,4) Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) 0,3 1,0 (21,4) Side 6 af 11

7 KONCERNBALANCE Note Mio.kr. 31. august august maj 2009 AKTIVER Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Goodwill - 25,7 - Øvrige immaterielle aktiver 11,2 16,8 13,0 11,2 42,5 13,0 Materielle aktiver Grunde og bygninger 67,2 67,6 67,1 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 10,9 7,4 10,0 78,1 75,0 77,1 Andre langfristede aktiver Udskudt skat 11,7 12,1 11,7 11,7 12,1 11,7 Langfristede aktiver i alt 101,0 129,6 101,8 Kortfristede aktiver Varebeholdninger 46,7 70,5 53,2 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 36,2 64,4 46,6 Øvrige tilgodehavender 6,9 8,0 7,6 Likvide beholdninger 12,2 4,4 9,3 Aktiver bestemt for salg Kortfristede aktiver i alt 102,0 147,3 116,7 AKTIVER I ALT 203,0 276,9 218,5 PASSIVER Egenkapital i alt 103,9 148,7 103,5 Langfristede forpligtelser Kreditinstitutter 8,2 8,5 8,5 Andre langfristede forpligtelser 0,6 0,8 0,5 Langfristede forpligtelser i alt 8,8 9,3 9,0 Kortfristede forpligtelser Kreditinstitutter 39,8 62,3 40,5 Leverandørgæld 18,4 31,8 26,9 Andre kortfristede forpligtelser 32,1 24,8 38,6 Kortfristede forpligtelser i alt 90,3 118,9 106,0 Forpligtelser i alt 99,1 128,2 115,0 PASSIVER I ALT 203,0 276,9 218,5 Side 7 af 11

8 EGENKAPITALOPGØRELSE Note Mio.kr. Aktiekapital Reserve for valutakurs regulering Overført resultat Foreslået udbytte I alt Egenkapital 1. juni ,5 (2,3) 102,9-147,1 Egenkapitalbevægelser i Valutakursregulering, udenlandske Virksomheder - (0,5) - - (0,5) Nettogevinster indregnet direkte på Egenkapitalen Periodens resultat - - 2,1-2,1 Totalindkomst i alt - (0,5) 2,1-2,1 Egenkapitalbevægelser i alt i 1 kvartal - (0,5) 2,1-1,6 Egenkapital 31. august ,5 (2,8) 105,0-148,7 Egenkapital 1. juni ,5 (0,8) 57,8-103,5 Egenkapitalbevægelser i 2009/10 Valutakursregulering, udenlandske Virksomheder - (0,3) - - (0,3) Nettogevinster indregnet direkte på Egenkapitalen Periodens resultat - - 0,7-0,7 Totalindkomst i alt - (0,3) 0,7-0,4 Egenkapitalbevægelser i alt i 1 kvartal 2009/10 - (0,3) 0,7-0,4 Egenkapital 31. august ,5 (1,1) 58,5-103,9 Side 8 af 11

9 PENGESTRØMSOPGØRELSE Note Mio.kr. 2009/10 Året Drift Resultat af primær drift før særlige poster 1,7 1,4 (19,3) Regulering for ikke-likvide driftsposter m.v. 0,7 3,8 22,6 Pengestrømme fra primær drift før ændring i driftskapital 2,4 5,2 3,3 Ændring i driftskapital 4,5 (8,5) 30,9 Finansielle ind- og udbetalinger (0,8) 1,3 1,0 Betalt selskabsskat (0,2) (1,0) (1,7) Pengestrømme fra driftsaktivitet 5,9 (3,0) 33,5 4 Køb af immaterielle og materielle aktiver (2,3) (1,1) (11,1) 4 Salg af materielle aktiver 0,1 0,1 1,0 Pengestrømme fra investeringsaktivitet (2,2) (1,0) (10,1) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (0,8) 1,4 (20,7) Periodens pengestrøm i alt 2,9 (2,6) 2,5 Likvide beholdninger primo 9,3 6,6 6,6 Kursregulering af likvider (0,0) 0,4 0,2 Likvide beholdninger ultimo 12,2 4,4 9,3 Side 9 af 11

10 NOTER 1. Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten. Årsrapporten for indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. 2. Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger Udarbejdelsen af delårsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentligste skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed er de samme ved udarbejdelsen af den sammendragne delårsrapport som ved udarbejdelsen af årsrapporten pr. 31. maj Segmentoplysninger Glunz & Jensen koncernen består af et segment, det grafiske forretningsområde. En opdeling af koncernens resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse i segmenter svarer således til koncerntallene. Produkter Mio.kr. 2009/10 Året Koncern CtP-fremkaldere 32,4 47,2 172,8 Andet prepress-udstyr 11,4 16,5 68,4 Konventionelle fremkaldere (under udfasning) 1,8 2,8 7,6 Reservedele m.m. 17,1 22,2 77,3 I alt 62,7 88,7 326,1 4. Køb og salg af materielle aktiver I 2009/10 anskaffede koncernen aktiver for i alt 2,1 mio.kr. ( : 0,3 mio.kr.). Anskaffelserne i 2009/10 vedrører primært ERP-udstyr. Der er solgt aktiver i for i alt 0,1 mio. kr. ( : 0,1 mio. kr.). Salget vedrører afhændelse af biler. 5. Oplysninger om nærtstående parter og transaktioner med disse Koncernens nærtstående parter med betydelig indflydelse omfatter moderselskabets bestyrelse og direktion samt ledende medarbejdere og disse personers relaterede familiemedlemmer. Nærtstående parter omfatter endvidere selskaber, hvori før nævnte personkreds har væsentlige interesser. Der har ikke været gennemført transaktioner med bestyrelse, direktion, ledende medarbejdere, væsentlige aktionærer eller andre nærtstående parter udover betaling af sædvanlige vederlag. Side 10 af 11

11 KVARTALSOVERSIGT 2009/10 Mio.kr. 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Resultatopgørelse Nettoomsætning 88,7 96,9 72,3 68,2 62,7 Bruttoresultat 20,2 26,8 12,2 9,7 13,7 Resultat af primær drift (EBITA) 1,4 2,5 (13,4) (9,8) 1,7 Nedskrivning af goodwill - - (25,7) - - Resultat af primær drift (EBIT) 1,4 2,5 (39,1) (9,9) 1,7 Finansielle poster, netto 1,3 0,1 0,3 (2,4) (0,8) Resultat før skat (EBT) 2,7 2,6 (38,8) (10,9) 0,9 Periodens resultat 2,1 3,0 (35,3) (14,6) 0,7 Balance Aktiver Goodwill 25,7 25, Øvrige langfristede aktiver 103,9 104,8 106,9 101,8 101,0 Kortfristede aktiver 147,3 144,4 126,5 116,7 102,0 Aktiver i alt 276,9 274,9 233,4 218,5 203,0 Passiver Egenkapital 148,7 156,4 121,2 103,5 103,9 Langfristede forpligtelser 9,3 10,5 10,4 9,0 8,8 Kortfristede forpligtelser 118,9 108,0 101,8 106,0 90,3 Passiver i alt 276,9 274,9 233,4 218,5 203,0 Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet (3,0) 19,9 13,3 3,3 5,9 Pengestrømme fra investeringsaktivitet 1) (1,0) (2,5) (3,4) (3,2) (2,2) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 1,4 (14,2) (4,5) (3,6) (0,8) Ændring i likviditet (2,6) 3,2 5,4 (8,5) 2,9 1) heraf nettoinvestering i materielle aktiver (0,2) (1,1) (2,2) (1,9) 2,1 Nøgletal Overskudsgrad (EBITA) 1,6 2,5 (18,5) (14,3) 2,7 Afkastningsgrad 0,5 0,9 (5,4) (4,0) 0,8 Egenkapitalens forrentning efter skat 1,4 4,0 (26,4) (11,5) 0,7 Egenkapitalandel 53,7 56,9 51,9 47,4 51,2 Andre oplysninger Nettorentebærende gæld 66,4 50,0 39,7 39,6 35,9 Rentedækningsgrad (EBITA) 0,9 2,0 (23,4) (16,3) 3,1 Resultat pr. aktie (EPS) 1,0 1,5 (16,9) (6,9) 0,3 Resultat pr. aktie, udvandet (EPS-D) 1,0 1,5 (16,9) (6,9) 0,3 Cash flow pr. aktie (CFPS) (1,4) 9,5 6,4 (3,2) 2,8 Indre værdi pr. aktie (BVPS) 70,8 74,7 57,9 49,4 49,7 Børskurs pr. aktie Gennemsnitligt antal aktier (1.000 stk.) Udbytte pr. aktie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gennemsnitligt antal medarbejdere Side 11 af 11

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2010-31. december 2010

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2010-31. december 2010 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2011 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2010-30. september 2010

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2010-30. september 2010 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 26. oktober 2010 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august 2008.

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august 2008. Selskabsmeddelelse nr. 164 25. september 2008 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2008/09 Bestyrelsen for Glunz & Jensen har

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-30. september 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-30. september 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 30. oktober 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

te en betydelig forskydning af omsætning imellem 1. og 2. kvartal det år. I 1. halvår

te en betydelig forskydning af omsætning imellem 1. og 2. kvartal det år. I 1. halvår Til NASDAQ OMX COPENHAGEN A/S Selskabsmeddelelse nr. 172 26. januar 2009 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret.

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret. Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 129 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET Bestyrelsen for Glunz

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-31. marts 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-31. marts 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 17. maj 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2011-31. december 2011

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2011-31. december 2011 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august 2007.

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august 2007. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 144 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2007/08 Bestyrelsen

Læs mere

I kvartal 2007/08 udgjorde resultat af primær drift før særlige poster et overskud på 0,3 mio.kr. mod 0,9 mio.kr. i samme periode 2006/07.

I kvartal 2007/08 udgjorde resultat af primær drift før særlige poster et overskud på 0,3 mio.kr. mod 0,9 mio.kr. i samme periode 2006/07. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 154 31. marts 2008 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2007/08

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07 Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 133 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET Bestyrelsen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr marts Til Nasdaq OMX Copenhagen A/S. Kontaktperson: René Barington Tlf Mobil

Selskabsmeddelelse nr marts Til Nasdaq OMX Copenhagen A/S. Kontaktperson: René Barington Tlf Mobil Til Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 174 26. marts 2009 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2008/09 Resume

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på dagens bestyrelsesmøde behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2009.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på dagens bestyrelsesmøde behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2009. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12-2009 Tivoli, den 30. november 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Hoved og nøgletal for koncernen

Hoved og nøgletal for koncernen Hoved og nøgletal for koncernen År til dato 2. kvartal Årsregn- 1/1-30/6 1/1-30/6 1/4-30/6 1/4-30/6 skab mio. kr. 2007 2006 2007 2006 2006 Hovedtal Nettoomsætning 124,5 122,0 64,1 60,4 251,5 Resultat af

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2009/10

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2009/10 Selskabsmeddelelse nr. 183 28. januar 2010 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET Resume De planlagte omkostningsreduktioner og effektiviseringer i Glunz & Jensen er gennemført og har

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2005/06

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2005/06 Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 119 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET Bestyrelsen

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2010 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2010 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Forbedret driftsindtjening og soliditet i tredje kvartal 2010

Forbedret driftsindtjening og soliditet i tredje kvartal 2010 Forbedret driftsindtjening og soliditet i tredje kvartal 2010 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 9. november 2010 Dantherm har i tredje kvartal 2010 fortsat den positive

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Fremgang i andet kvartal 2010

Fremgang i andet kvartal 2010 Dantherm A/S Jegstrupvej 4 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 25. august 2010 Fremgang i andet kvartal 2010 I tråd med forventningerne har Dantherm i andet kvartal 2010 haft en positiv driftsudvikling

Læs mere

Comendo A/S Sydvestvej 21 2600 Glostrup www.comendo.com. Delårsrapport 1. kvartal 2010/2011

Comendo A/S Sydvestvej 21 2600 Glostrup www.comendo.com. Delårsrapport 1. kvartal 2010/2011 Comendo A/S Sydvestvej 21 2600 Glostrup www.comendo.com Delårsrapport 1. kvartal 2010/2011 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret.

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret. Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 113 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2005/06 Bestyrelsen

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni februar Delårsrapporten er ikke revideret.

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni februar Delårsrapporten er ikke revideret. Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 136 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET Bestyrelsen for Glunz

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

F. Salling Invest A/S. Højbjerg

F. Salling Invest A/S. Højbjerg F. Salling Invest A/S Højbjerg Årsrapport for 2012 CVR-nr. 24 57 46 28 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2009/10

DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2009/10 Selskabsmeddelelse nr. 186 25. marts 2010 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET Resume I har de gennemførte effektiviseringer og omkostningsreduktioner haft fuld effekt. Tilpasningerne i virksomheden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 05/2014 28. maj 2014. Et kvartal der til fulde opfylder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 05/2014 28. maj 2014. Et kvartal der til fulde opfylder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 05/2014 28. maj 2014 Delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2014: Et kvartal der til fulde opfylder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har på møde i dag godkendt

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni februar Delårsrapporten er ikke revideret.

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni februar Delårsrapporten er ikke revideret. Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 122 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET Bestyrelsen for Glunz

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2018 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Dantherm realiserede i 1. kvartal 2015 en omsætning på DKK 93 mio. mod DKK 100 mio. i 1. kvartal 2014. Driftsresultatet (EBIT) blev et underskud på DKK 6,1 mio. (1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2011

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2011 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 24. maj 2011 Delårsrapport

Læs mere

F. E. Bording A/S, 1. kvartalsrapport 2008

F. E. Bording A/S, 1. kvartalsrapport 2008 F.E. Bording A/S Turbinevej 4-6 DK-2730 Herlev Tlf.: Fax CVR- nr. : : : +45 70 11 50 11 +45 44 51 52 82 16 22 94 15 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1067 København K Herlev, den

Læs mere

PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR 15 10 77 07. Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014. Selskabsmeddelelse 10 / 2014

PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR 15 10 77 07. Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014. Selskabsmeddelelse 10 / 2014 CVR 15 10 77 07 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Selskabsmeddelelse 10 / 2014 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Side 1 af 17 Resumé Omsætningen udgjorde 530,6 mio.kr. i de første 6 måneder af

Læs mere

PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR 15 10 77 07. Delårsrapport 1. januar 30. september 2012. Selskabsmeddelelse 22 / 2012

PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR 15 10 77 07. Delårsrapport 1. januar 30. september 2012. Selskabsmeddelelse 22 / 2012 CVR 15 10 77 07 Delårsrapport 1. januar 30. september 2012 Selskabsmeddelelse 22 / 2012 Delårsrapport 1. januar 30. september 2012 Side 1 af 17 Resumé Koncernen opjusterer forventningen til resultat før

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2012

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2012 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2011 31. marts 2012 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2017 31. marts 2018 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ei invest properties Berlin I GmbH & Co. KG

ei invest properties Berlin I GmbH & Co. KG ei invest properties Berlin I GmbH & Co. KG halvårsrapport august 2008 2 Indhold 3 Udvikling i 1. halvår 2008 5 Hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance, Aktiver 8 Balance, Passiver 9 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2014

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2014 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. maj 2014 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 24. maj 2018 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2019

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2019 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2019 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL OG 1.-3. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2015/16

DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL OG 1.-3. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2015/16 Til Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 344 28. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL OG 1.-3. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET Resume Koncernens aktiviteter har i med en omsætningstilbagegang på

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2011

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2011 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2011 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Følgeskrivelse til selskabsmeddelelse nr. 339 11. februar 2016

Følgeskrivelse til selskabsmeddelelse nr. 339 11. februar 2016 Til Nasdaq OMX Copenhagen A/S Følgeskrivelse til selskabsmeddelelse nr. 339 11. februar 2016 Glunz & Jensen har ved en intern gennemgang af den offentliggjorte delårsrapport for og konstateret et behov

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. oktober 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 25. februar 2014 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2009

DELÅRSRAPPORT FOR 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 30. november 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 2009 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2009 er offentliggjort

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2019 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr. 37 75 25 17. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2010

Expedit a/s. CVR-nr. 37 75 25 17. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2010 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2010 For yderligere oplysninger kan bestyrelsesformand Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 17. maj 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 26. februar 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Delårsrapport for 2. kvartal 2015/16 (perioden 1. november 2015 30. april 2016)

Delårsrapport for 2. kvartal 2015/16 (perioden 1. november 2015 30. april 2016) Selskabsmeddelelse nr. 14 2016 Delårsrapport for 2. kvartal (perioden 1. november 2015 30. april 2016) Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR 15 10 77 07. Delårsrapport 1. januar 30. september 2013. Selskabsmeddelelse 12 / 2013

PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR 15 10 77 07. Delårsrapport 1. januar 30. september 2013. Selskabsmeddelelse 12 / 2013 CVR 15 10 77 07 Delårsrapport 1. januar 30. september 2013 Selskabsmeddelelse 12 / 2013 Delårsrapport 1. januar 30. september 2013 Side 1 af 18 Resumé Omsætningen er steget 6,8 mio.kr (til 893,5 mio.kr.)

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Boligmaleren ApS. Årsrapport for 2014

Boligmaleren ApS. Årsrapport for 2014 Salamanderparken 115 8260 Viby J CVR-nr. 35241353 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2015 Jim Gottschalck Hagen

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2012. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 1. kvartal 2012 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2019

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2019 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2018 31. marts 2019 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. februar 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2010

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2010 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. maj 2010 Delårsrapport

Læs mere

BOLIG-ISOLERING ApS. Årsrapport 14. marts 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BOLIG-ISOLERING ApS. Årsrapport 14. marts 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BOLIG-ISOLERING ApS Årsrapport 14. marts 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2013 Ole Rasmussen Hassing Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 9. februar 2010 Delårsrapport

Læs mere

Driftsudvikling på forventet svagt niveau i 1. kvartal 2012

Driftsudvikling på forventet svagt niveau i 1. kvartal 2012 Driftsudvikling på forventet svagt niveau i 1. kvartal 2012 Dantherm realiserede en omsætning på DKK 113 mio. i 1. kvartal 2012, og driftsresultatet blev et underskud på DKK 3,8 mio. Den lavere kvartalsomsætning

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Kvartalsrapport, 3 kvartaler (1. oktober 2015 30. juni 2016) Tre kvartaler af regnskabsåret Resumé: leverer solid fremgang i indtjening og omsætning i årets første tre kvartaler.

Læs mere

Opgørelse af indregnede indtægter og omkostninger

Opgørelse af indregnede indtægter og omkostninger Regnskab 3. kvartal 2009 Resultatopgørelse 2009 2008 2009 2008 2008 3. kvartal 3. kvartal 1.-3. kvt. 1.-3. kvt. Helår Nettoomsætning 3.264 2.810 9.921 8.629 11.282 Produktionsomkostninger 519 433 1.629

Læs mere

BAUN'S MURERFORRETNING ApS

BAUN'S MURERFORRETNING ApS BAUN'S MURERFORRETNING ApS Retortvej 58, kl th 2500 Valby Årsrapport 19. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2015 Mark

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31. Til Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 1. kvartal Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport

Læs mere