DEN SELVEJENDE INSTITUTION GRØNJORDSKOLLEGIET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN SELVEJENDE INSTITUTION GRØNJORDSKOLLEGIET"

Transkript

1 Statsautoriserede revisorer Bjarne N. Hansen Benny Jensen Kurt Lægård Østerbrogade København Ø Telefon: Telefax: DEN SELVEJENDE INSTITUTION GRØNJORDSKOLLEGIET ---oo0oo--- ÅRSRAPPORT FOR 2006/07 Kontorfællesskab mellem de statsautoriserede revisionsfirmaer Bjarne N. Hansen Benny Jensen A/S Kurt Lægård CVR. NR CVR. NR CVR. NR

2 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 1. august juli Balance pr. 31. juli Noter 9-16

3 2 Ledelsens regnskabspåtegning Inspektør og forretningsfører har dags dato aflagt årsrapport for 2006/07. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af institutionens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse. København, den / 2007 inspektør forretningsfører Bestyrelse: Sune Rugbjerg Anne Breinholt Leif Kajberg Robert Nielsen Poul Nielsen Preben Nielsen

4 3 Den uafhængige revisors påtegning Vi har revideret årsrapporten for Den Selvejende Institution Grønjordskollegiet for regnskabsåret 1. august juli 2007, omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Ledelsens ansvar for årsrapporten Kollegiets ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lovgivningen og vedtægterne. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for institutionens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. juli 2007 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. august juli 2007 i overensstemmelse med lovgivningen og bestemmelserne i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse af 1. juni København, den 1. oktober 2007 Revisionsfirmaet Benny Jensen A/S Benny Jensen statsautoriseret revisor

5 4 Anvendt regnskabspraksis RESULTATOPGØRELSEN Husleje, tilskud og andre indtægter, der vedrører regnskabsperioden, er indtægtsført i resultatopgørelsen, uanset om huslejen m.v. er indbetalt til kollegiet pr. 31. juli Ligeledes er alle omkostninger, der vedrører regnskabsperioden, udgiftsført i resultatopgørelsen, uanset om omkostningerne er betalt af kollegiet pr. 31. juli Årets henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse samt fornyelser er udgiftsført i resultatopgørelsen. Henlæggelserne er beregnet på baggrund af seneste tilstandsrapport. BALANCEN Aktiver Ejendommene matr.nr. 263 og 61 Sundby Overdrev er værdiansat til anskaffelsessum med tillæg af forbedringer, i alt kr Kollegiets værdipapirbeholdning er optaget til kursværdien pr. 31. juli Tilgodehavender optages til de værdier, de forventes at ville indbringe kollegiet. Passiver Prioritetsgæld, kr er medtaget til nominel restgæld, hvilket vil sige det beløb, kollegiet skal tilbagebetale ved normale afdrag. Øvrige gældsposter er ligeledes optaget til nominel restgæld. Årets henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse samt fornyelser er tillagt henlæggelseskontiene, og de i årets løb anvendte beløb er fratrukket.

6 5 Resultatopgørelse for perioden 1. august juli 2007 Budget Budget 2006/ /08 Note t.kr. t.kr. UDGIFTER Prioritetsydelser, heraf afdrag kr Kurstab obligationer Vand- og kloakafgift Renovation Forsikringer Varmeomkostninger Elektricitet Administration Revision Ejendomsfunktionærer Rengøring Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse: 6 Afholdte udgifter Dækket af henlagte midler Fornyelser: 7 Afholdte udgifter Dækket af henlagte midler Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse Henlæggelse til fornyelser Tab på flyttedebitorer Telefon Internet Beboerfaciliteter Antennebidrag Udgifter i alt

7 6 Resultatopgørelse for perioden 1. august juli 2007 Budget Budget 2006/ /08 Note t.kr. t.kr. INDTÆGTER 14 Husleje kollegianere Gebyrer Andre lejeindtægter Renteindtægter Vaskeriindtægter Driftssikring Indtægter i alt Årets resultat

8 7 Balance pr. 31. juli 2007 Note AKTIVER Ejendommens anskaffelsessum Energiforbedringer Betonrenovering Køkken- & gavlrenovering Fælleshus Igangværende projekt, centralsug (Kontant vurdering pr. 1. oktober 2006 for ejendommen kr , og for inspektørboligen kr ). 22 Indexregulering af prioritetsgæld Værdipapirer: Obligationsrenter tilgode Værdipapirbeholdning Tilgodehavender Likvide midler AKTIVER I ALT

9 8 Balance pr. 31. juli 2007 Note PASSIVER Henlæggelser: 8 Planlagt og periodisk vedligeholdelse Fornyelser Kursreguleringskonto 0 20 Tabs- og vindingskonto Gæld: 21 Prioritetsgæld vedrørende opførelsen Lån til forbedringer Prioritetsgæld vedrørende betonrenovering LR Realkredit, køkken- & gavlrenovering LR Realkredit, fælleshus Ejendommens afskrivningskonto Engangsstøttelån og huslejelån Ekstraordinært underskud Deposita og forudbetalt leje Skyldige omkostninger PASSIVER I ALT

10 9 Noter til årsrapporten 2006/07 Note 1 Forsikringer Bygnings-, brand- og glasforsikring Dagpengeforsikring Arbejdsskadeforsikring Falck abonnement Kautionsforsikring Erhvervsforsikring Securitas Øvrige forsikringer samt brandinspektion Note 2 Administration Lønninger til administration Refunderede sygedagpenge Pensionsudgifter Kontorartikler Telefonudgifter Porto Depotafgift og bankgebyrer, PBS Kontingenter Personaleomkostninger AER-bidrag, ATP-bidrag, barsel m.m Mødeudgifter Leasing kopimaskine Øvrige kontorudgifter Indstillingshonorar Forretningsfører, administration m.m Incassoomkostninger Regnskabsassistance, økonomimøder m.m Revisor, budgetassistance Note 3 Ejendomsfunktionærer Løn til inspektør Lønninger til gårdmænd Refunderede sygedagpenge Pensionsordninger Arbejdstøj

11 10 Note 4 Rengøring Lønninger til rengøring Refunderede sygedagpenge Pensionsudgifter Rengøringsartikler, containerservice Skadedyrsbekæmpelse Note 5 Almindelig vedligeholdelse Blikkenslager Elektriker Kloakarbejde Maler: Løn til malere Pensionsordninger Refunderede sygedagpenge Diverse indkøb Lønsumsafgift Moms vedrørende malere Snedker: Løn til snedker Pensionsordning Refunderede sygedagpenge Diverse værktøj Elevatorer Glarmester Øvrig bygningsvedligeholdelse Vaskeri Hærværk Værelsesinventar, gardiner El-pærer og artikler Haveanlæg: Løn til havemand Pensionsordning Refunderet sygedagpenge Diverse indkøb Vejvedligeholdelse transport

12 11 note 5 transport Drift af maskiner og automobil Indgået fra beboere Indgået fra forsikring Note 6 Planlagt og periodisk vedligeholdelse Blikkenslager Elektriker Snedker Nye lofter Heraf dækket af henlagte midler Note 7 Fornyelser Diverse bygningsfornyelse Gulvarbejde og materialer Fælleshus, inventar, låse, flytning Malerarbejde Heraf dækket af henlagte midler Note 8 Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse Saldo pr. 1. august Henlagt i perioden 1. august juli Anvendt i 2006/ Saldo pr. 31. juli

13 12 Note 9 Henlæggelser til fornyelser Saldo pr. 1. august Henlagt i perioden 1. august juli Anvendt i 2006/ Saldo pr. 31. juli Henlæggelserne for året 2006/07 er i overensstemmelse med det vedtagne budget. Henlæggelserne opfylder kravet til minimumsbeløbet ifølge Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 340 af 1. juni Note 10 Telefon Telia, abonnement og service Note 11 Internet Løn til system- og netværksadministrator TDC abonnement Leasing Øvrige udgifter Note 12 Beboerfaciliteter Kollegianerfaciliteter Projekter på Kollegiet Fællesfaciliteter Løn møbeldepot

14 13 Note 13 Antennebidrag Signallevering Copy-Dan Note 14 Husleje kollegianere 840 værelser á i 12 måneder værelser á i 12 måneder Note 15 Gebyrer Rykkergebyrer Note 16 Renteindtægter Bankkonti Obligationer Udbytte investeringsbeviser Note 17 Tilgodehavender Huslejedebitorer og vask Flyttedebitorer Hensat til imødegåelse af tab Driftssikring, periodisering Forudbetalt CIU Forudbetalt forsikring Note 18 Likvide midler Lokalkasse Amagerbanken, konto Sikringskonto Aftalekonti

15 14 Note 19 Værdipapirbeholdning Anskaffel- % Papir sessum Nominel Kursværdi 3 Skibskreditfond Bankinvest II lange dk. obl Saldo pr. 31. juli Saldo pr. 1. august Udtrukket 2006/07: 4 Nykredit 5.d Nykredit 2.d Totalkredit, 111c, Salg i 2006/07: 4 Nykredit 5.d Nykredit 2.d Totalkredit, 111c, Saldo pr. 31. juli Kursregulering Kursreguleringskonto: Saldo pr. 1. august Kursregulering jævnfør ovenfor Realiseret kurstab overført til resultatopgørelsen Kursregulering overført til resultatopgørelsen Saldo pr. 31. juli

16 15 Note 20 Tabs- og vindingskonto Saldo pr. 1. august Årets resultat Saldo pr. 31. juli Note 21 Prioritetsgæld Saldo pr. Saldo pr. 1/ Afdrag 31/ BRF-kredit Realkredit Danmark Statslån Statslån LR Realkredit, køkken- & gavlrenovering LR Realkredit, fælleshus Note 22 Prioritetsgæld Nykredit, indexlån Indexregulering Indexreguleret saldo pr. 31. juli Afdrag i alt Note 23 Ejendommens afskrivningskonto Saldo pr. 1. august Årets afdrag fast finansiering Saldo pr. 31. juli

17 16 Note 24 Engangsstøttelån og huslejelån Huslejelån Københavns Kommunes Kollegiefond Engangsstøttelån: Boligministeriet Københavns kommune Realkredit Danmark I alt Betalte afdrag 2006/07 kr Note 25 Deposita og forudbetalt leje Deposita Depositum Sonofon Deposita vaskekort Forudbetalt husleje Note 26 Skyldig omkostninger Offentlige afgifter ATP og AMP Beregnede prioritetsrenter juli Moms 1. halvår Elektricitet Fjernvarme.165 Revision og regnskabsassistance Advokat vedrørende administration Hensættelse vedrørende låseomlægning Håndværkere m.m

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Således vedtaget på foreningens generalforsamling,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19

ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 ÅRSRAPPORT 2010

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Domus Vista

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Bryggervangen 12-16 Bryggervangen 12-16 / Sct. Kjeldsgade 23-29 / Ourøgade 19-33 (Matr. nr. 4352, 4783 UKK) Regnskab for året 2006 Administrator: Advokaternes Ejendomsadministration A/S

Læs mere

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13 Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2008 samt budget for året 2009 og 2010 Elektroteknisk Forening 1 Revisionspåtegning fra foreningens uafhængige

Læs mere

Sejlklubben København

Sejlklubben København Sejlklubben København Sundkrogskaj 19, 2100 København Ø Årsrapport for 2011 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon: 36 10 20 30 Telefax: 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2010 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 Budget Realiseret Realiseret 2010 2010 2009 Udstillingsvirksomhed:

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber 1. januar 31. december 2009 Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for 2009 s.2 Grundejerforeningen

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet - Regnbuen Arsrapport 21106 levr-nr. 18 19 42 79) J D Nørre Farimagsgade 11 D Torvet 21 D Olof Palmes Alle 25A, 1 Mali mfo@ap.dk An indepefldent

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2006

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2006 Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for året 2006 1 GRUNDEJERFORENINGEN VELLERUP SOMMERBY RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2006 Indtægter:

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. april 2010-31. marts 2011 Spec. Vedtaget budget 2010/11 Budgetforslag 2011/12 Indtægter:

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening Afdeling 1 Brøndby Parkvej Årsregnskab for 2008

Brøndbyernes Andelsboligforening Afdeling 1 Brøndby Parkvej Årsregnskab for 2008 Administrator: Brøndbyernes Andelsboligforening Afdeling 1 Brøndby Parkvej Årsregnskab for 2008 Tilsynsførende kommune: LBF-nr.: 214 Kommunenr. 153 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Brøndby Kommune

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport Erhvervsforum Roskilde Årsrapport 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Foreningsoplysninger Oplysninger om foreningen 3 Årsregnskab 1. januar - 31.

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2014 samt budget for året 2015 og 2016

Læs mere

Grundejerforeningen Svaneparken

Grundejerforeningen Svaneparken Grundejerforeningen Svaneparken Årsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Flemming Bølling Johansen Side 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2. Bestyrelsens regnskabspåtegning... 3. Revisors

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

STATUSBOGEN BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. (28. regnskabsår) Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager. Årsrapport for 2006

STATUSBOGEN BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. (28. regnskabsår) Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager. Årsrapport for 2006 BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER '' '' STATUSBOGEN Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager Årsrapport for 2006 (28. regnskabsår) === LERSØ PARKALLE 112 2100 KØBENHAVN Ø TELEFON 3929 0800 TELEFAX

Læs mere