BK 2 - Introduktion til Statik og Styrkelære - Grundkursus i Bærende Konstruktioner Olesen, Frits Bolonius

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BK 2 - Introduktion til Statik og Styrkelære - Grundkursus i Bærende Konstruktioner Olesen, Frits Bolonius"

Transkript

1 Aalborg Universitet BK 2 - Introduktion til Statik og Styrkelære - Grundkursus i Bærende Konstruktioner Olesen, Frits Bolonius Publication date: 2001 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA): Olesen, F. B. (2001). BK 2 - Introduktion til Statik og Styrkelære - Grundkursus i Bærende Konstruktioner: Gitterkonstruktioner. Aalborg: Institut for Bygningsteknik, Aalborg Universitet. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.? Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.? You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain? You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us at providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Downloaded from vbn.aau.dk on: juli 07, 2015

2 Aalborg Universitet Arkitektur & Design BK2 Introduktion til Statik og Styrkelrere Grundkursus i Brerende konstruktioner Gitterkonstruktioner NotatBK2 Gitterkonstruktioner Frits Bolonius Revideret september 2001

3 :---ft"'.,.._.- Gitterkonstruktioner Lresevejledning: M&R*) side Sammendrag, uddybning, eksempler: Stangsystemer, snitkrrefter, stangkrrefter I. I figur 2.1 er vist en Iodret stang (et retliniet, prismatisk legeme), der er ophrengt i et drejeligt led foroyen (punkt A) og er fri forneden (punkt B). Stangen angribes i punkt B af en nedadrettet lodret kraft P, hvilket giver anledning til en modsat-rettet lodret reaktionskraft R ( = RAv) i A. (Bemrerk, at der ikke er nog en vandret reaktion i A, jvf projektionsligningen pa vandret Rm + IJplwrisontal = 0... RAH = p= Stangen er her betragtet som et stift legeme (regnes her vregtl.es), og sammenhrengen mellem de ydre krrefter (her kun en en.kelt lodret kraft) og reaktionerne (her kun en en.kelt lodret reaktion) kan bestemmes ved ligewegtsligningeme alene. For at bestemme, hvad der sker inde i konstruktionen trenkes lagt etfikivt snit vinkelret pa stangens Irengdeakse (et sakaldt normalsnit), hvorved stangen deles i to dele. For at der kan vrere statisk cekvivalens mellem den virkelige (udelte) stang og denfiktivt delte stang, skal der til hver af dennes to dele tilfejes en ekstra kraft (pa den.0verste del en nedadrettet kraft S, pa den nederste del en opadrettet k.raft S). Disse krrefter kaldes snitkrrefter og er altsa et udtryk for, hvordan den.0verste del pavirker den nederste, og omvendt. I dette tilfrelde, hvor snitkraften (S) ligger i stangens retning, dvs. star vin.kelret pa nonnalsnittet, benrevnes den en normalkraft eller stangkraft. Stangkrrefteme regnes sredvanligvis positive som trrek og negative som tryk. Tilsvarende benrevnes strengerne trrekstrenger og trykstrenger. Et eksempel: En lodret last P (figur 2.2) er ophrengt i to lige lange ~ren Feer j.c og BC i eitlodret plan. Begge strenger danner en vinkel «med ~. Lregges et fiktivt snit gennem de to strenger og tilf0jes snitkrrefterne S (der af symmetrigrunde umiddelbart ses at vrere ens for de to strenger), tas ved lodret projektion af de krrefter, der virker i punkt C: ~5. P - 2 cosa = 0... S = 1fz P/cosct Reaktionskrrefterne i A og B er lig med stangkraften S i stamgermes retning. Opwses de i en vertikal og en horisontal komposant, tas (positive for lodret opad og vandret mod h.0jre): - f j...'!j_l.- ' I,o<.,. - ;1> v.t.r c,o::...:.. RAH = - 1 /z-pltga *) M&R: Hans Friis Mathiasen & Erik Reitzel: Grundtrrek af Brerende konstruktioner i arkitekturen. Arkitektens forlag

4 I figur 2.3 er vist en buk, som bestar af to slcratstillede planker, der er samlet med en bolt i toppen og hver isrer er understmtet fomeden ptl en sten og st0ttet sidevrerts af en skraprel. Konstruktionen Jigger i en lodret plan og skal brere en byrde, der bevirker en lodret kraft i toppen. Figuren viser tillige konstruktionens statiske model, hvor vederlagene regnes som faste, simple underst~tninger, og tophrengslet som chamiere. Konstruktionen ses at vrere en statisk bestemt plan konstruktion, idet der er 4 uafhrengige ligevagtsligninger (for eksempel 2 projektionsligninger og 2 momentligninger) til bestemmelse af de 4 ubekendte reaktioner. Lodret projektion: (1) V andret projektion: (2) Moment om A: P L/2- R 8 v'l = 0 - R 8 v = RAv = Vz P (3) So m sidste ligevregtsligning kan momentligevcegt om B ikke bruges, da den blot giver samme resultat som (1) og (3). Betragtes derimod stang CA og udtrykkes, at denne del alene skal vrere i momentligevregt om for eksempel C, fas (idet afstanden fra C tillinien AB er ha!e-= L/2) Moment om C: R,lV L/2- RA8 ha{[, = 0 fah = -'RAv = 'h-p Stangkraften SAc er vektorsununen af RAH og RA.v altsa -{i!2 P, og S 8 c tilsvarende -{i!2 P, dvs.begge strenger er trykstcenger. Trenk:es skraprelene, der yder de vandrette reaktioner i figur 2.3, fjernet, vil strengerne "skride ud" til siden, en ten i A ell er B ell er i begge punkter. Konstruktionen ikke lrengere stabil - medmindre der anordnes en erstating for de fjemede skraprele, der kan "holde sammen" pa strengerne og forhi..na:lre A og B i at skride bort fra hinanden og sikre, at de bliver liggende. Det kan for eksempel geres ved at forbinde strengeme med en ekstra stang AB (figur 2.4), saledes at de tre strenger tilsanunen udg0r et stift legeme. For at vrere geometrisk bestemt (fikseret i planen) og dermed statisk bestemt, krreves blot 3 geometriske betingelser, for eksempel et rulleleje i Bog enfast, simpel underst~tning i A. De lodrette reaktioner RAv og R 8 v er urendret ( = % P), men de vandrette reaktioner RAH og RBH rendres begge tu 0 (ses ved vandret projektion). De fjemede skrapreles funktion (at fastholde strengeme mod udskridning i A og B) er overtaget af stangen AB, der derfor tar stangkraften SAB = 1 h-p (dvs, trcek). Den faste underst0tnings (A s) evne til at optage vandrette krrefter udnyttes ikke i dette tilfrelde, hvor der kun er lodret last. Den kunne strengt tages undvreres, men i sa fald ville konstruktionen ikke vrere stabil i tilfrelde. hvor de ydre krrefter har en vandret komposant. 2.3

5 ' 2.5 Gitterkonstruktioner En trekantformet konstruktion, der er sarnmensat af tre strenger med friktionswse led (charnierer) i forbindelsespunkteme (for eksempel som den i figur 2.4 viste), er grundelementet i gitterkonstruktioner. En gitterkonstruktion kan indeholde et vilkarligt antal strenger (en plan konstruktion dog mindst 3, en rumlig mindst 6 strenger). Forbindelsesleddene kaldes gitterkonstrulctionens knudepunkter eller kort knuder. Den plane konstruktion i figur 2.5 bestar af 11 gitterstamger, der er samlet i 7 knuder. De danner tilsammen et stift legeme, der er indvendig geometrisk bestemt, hvonned menes, at hvis blot en stang er fikseret i planen (1 punkt og 1 retning), kan alle mrrige knuder konstrueres (fikseres) entydigt. Hvis der er en ~stang, reprresenterer den en overtallig geometrisk binding - konstruktionen er 1 gang geometrisk overbestemt. Ved 2 ekstra strenger er konstruktionen 2 gange geometrisk overbestemt osv. For at fiksere gitterkonstruktionen i planen, fordres 3 underst:mn.ingsbetingelser, for eksempel som vist med en fast, simpel understmning og en bevregelig simpel underswtning. Den kunne ogsa vrere fastholdt med 3 bevregelige underswtninger, men i sa fald ma normal erne til de 3 rullebaner ikke ga igennem samme pun.kt ( da konstruktionen i sa fald ville kunne rotere om dette punkt og altsa ikke vrere stabi[). For en geometrisk ( og dermed statisk) bestemt plan gitterkonstruktion med s strenger, k knuder og r undersootningsreaktioner grelder relationen 2 k = s + r (2. 1) For en rumlig gitterkonstruktion er den tilsvarende relation 3 k = s + r (2.2) Konstruktionen i figur 2.5 er statisk bestemt, idet s + r = = 14 = 27 = 2 k. I figur 2.6 er vist en plan gitterkonstruktion med to lodrette og to vandrette strenger samt 1 skni (45~ stang (en diagonal), underswttet fast i punkt 3 og bevregeligt med lodret rullebane i punkt 1 og belastet med en lodret kraft Vi punkt 2. Konstruktionen er statisk bestemt, id et s + r = = 8 = 2 4 = 2 k. Stangkrrefterne skal bestemmes. Reaktioneme bestemmes: Lodret projektion: V -R 3 v = 0 - Vandret projektion: (2) 2.4 f

6 Moment om 1 V a - R 38 a = 0... Indsat i (2): Rm =-V 2.7 Idet stangkrrefterne benrevnes S 12 = S 21, S 13 = S 31 osv., bestemmes de ved successivt at "friskrere" knudeme og opstille ligevregtsligningeme for de krrefter (ydre krrefter, reaktioner og stangkrrefter), der virker pa knuden: Knude 3 (se figur 2. 7) Lodret projektion: J -t Vandret projektion: Knude 1: Lodret projektion: V andret projektion: Rm + S 12 +S 14 cos(45 )= 0 Knude 2: -V t- 51~ T v r. ~ fi. Lodret projektion: V + S 24 = 0... Stangkrrefterne er indskrevet i figur 2.8. V ~<>---li>ooi!--41 v(~) L : LASI r~~ R: ft"-"~oij~e;r, ~: :5-T.A~Kil)S.F"n:::~ Eksempel2.1 Den plane konstruk:tion i figur 2.9 er statisk bestemt, idet s = 9, r = 3, k = 6, hvoraf s + r = = 12 = 2 6 = 2 k, jvf (2.1). Belastningen er en lodret enkeltkraft Pi punkt 6. Stangknefterne skal bestemmes. Reaktionerne bestemmes: Lodret projektion: p - R..,v - Rsv = 0... P = R..,v + Rsv (1) V andret projektion: ~ = 0 Moment om 4: P 2 a- R 5 v a = lndsat i (2): R4V =- p Stangkrrefteme bestemmes ved friskrering af knuderne og opstilling af ligevregtsligningeme krrefteme pa dem: 7 Knude 4: Lodret projektion: f S 41 4 R 4 v = 0... Sy I -::. - ~v ~ S41 = P

7 2..'\t V andret projelction: R.,H + s4s = o - s45 = o Knude 1: Lodret projektion: S 14 + S15 sin(45~= 0--+ s/5 =- P fi I Vandret projektion: S 12 +S15 cos(45~= 0 - s12 = P ~ 4.. Knude 5: Lodret projektion: -S2r S 1 tsin(45~- R 5v = 0... ss2 =- P V andret projektion: ss6- SAfCos(45~= o... ss6 =- P P(s.) o(s) 2.10 C) "c~> 0 () O!!!l,; t-p(r,) L : I..A$Tt~;12. "R: R~k'I\Of.Jti!:~ s.; ~... ~'o(c:tr.l>rrr. Knude 2: Lodret projektion: S 25 + S2 6 sin(45 )= o- s26 = P /i V andret projektion: - S 4 + S26 cos(45~ + S 23= 0... S 21 = o Knude 3: Lodret projektion: Stangkrrefterne er indskrevet i figur Ritter' s metode s36 = o Den viste metode med successiv friskrering og opstilling af Iigevregtsligningerne for de enkelte knuder er tidkrrevende for gitterkonstruktioner med mange strenger. En metode til mere direkte bestemmelse af stangkraften i en bestemt stang i en st0rre konstruktion i princippet uden at skulle bestemme andre stangkrrefter end den anskede er Ritter's snitmetode eller kort Ritter's metode. For at bestenune en stangkraften i en bestemt stang n, eksempelvis stang 2-4 i den i figur 2.11 viste gitterkonstruktion, trenkes lagt et fiktivt snit, H, der passerer stangen nog to andre strenger, hvorved konstrulctionen deles i to dele. For at der kan vrere statisk t2kvivalens mellem den virkelige (udelte) konstruktion og denftktivt delte konstruktion, skal der til hver af de to dele tilfujes en ekstra kraft i hver af de overskfune strenger (rettet mod lwjre for strenger i den venstre del og rettet mod venstre for strenger i den lwjre del). For at venstre del vedblivende kan vrere i Iige-vregt - ogsa efter tilfajelse af de tre ubekendte stangkrrefter (i de over-sldune strenger)- skal de krrefter, der pavirker denne del (ydre!aster, reaktioner samt de tilfujede stangkrrefter) udgere et kraftsystem i moment-ligevregt om et vil.karligt punlct i planen, heriblandt ogsa skreringspunktet mellem de to evrige strenger (her stang 2-5 og stang 3-5) i snittet (altsa her punkt 5). 2.6

8 Dette punkt.lcaldes stang n' s momentcentrum On (for det omhandlede snit), og vmlges det som momentpunkt for ligevregtsligningen, udgar de to 0Vrige ubekendte stangkrrefter af ligningen, som derefter kun har en ubekendt, stangkraften Sn i stang n, (her S 24 ): (2.3) hvor hn er afstanden fra stang n til dens momentcentrum. On (her punkt 5), og a; er afstanden fra hver enkelt kraft P;'s eller reaktion R;'s retning tit stang n,s momentcentrum On. Summationen skal udstrrekkes over hele den betragtede del af konstruktionen, altsa alle ydre krrefter og reaktioner til venstre for det :fiktive snit. Sarnme resultat fas, hvis den oojre del af konstruktionen betragtes. Eksempel 2.2 I figur 2.12 er vist en sajcaldt parallel-gitterdrager, karakteriseret ved, at strengerne i oversiden (6-10) alle bar samme retning og er parallelle med strengerne i undersiden (1-5). Strengeme i oversiden og undersiden benrevnes ogsa benholdsvis oveiflangen (eller hovedet) og undeiflangen (eller foden). De lodrette strenger benrevnes vertikaler, de skra strenger diagonaler. Lodrette laster Pi 7,8 og 9, og P/2 i 6 og :2 I ; Konstruktionen er statisk bestemt: s(17) + r(3) = 20 = 2 k(10). Reaktioner: R 1 v = R 5 v = Vz (3 P + 2 P/2) = 2 P For at bestemme stangkrrefterne i stang 7-8 (S 78 ), 3-8 (S 38 ) og 3-4 (S 34 ) lregges et fiktivt snit 1-1, der passerer de tre strenger. Moment om stang 7-8's momentcentrum 0 78 ( = knude 3), venstre del: -+ Moment om sta.ng 3-4's momentcentrum 0 34 (= knude 8), venstre del: Stang 3-8 bar for snit 1-1 ikke noget momentcentrum (da 7-8 og 3-4 er parallelle). Ligevregtsligningen udarter derfor til en projektionsligning (for eksempel for venstre del): Projektion pa lodret:- S 38 - R 1 v + lh P + P = 0... S 38 = - P/2,... I l 2.7

9 Eksempel !1 I figur 2.13 er vist et fransk spcerjag - en plan gitterkonstruktion med vandret sprerfod og todelt sprerhoved rned 30 hreldning. Enjrevnt fordelt lodret belastning pa sprerhovedet henferes til sprerhovedets k:nudepunkter sorn felgende lodrette laster: Pi 5,6,7,8 og 9, og P/2 i 1 og 4. Konstruktionen er statisk bestemt: s(15) + r(3) = 18 = 2 k(9). I praksis udfures konstruktionen med gennemgaende sprerhoved og sprerfod, hvortil gitterstrengerne forbindes med charnierer. Herved bliver konstruktionen 6 gange geometrisk overbestemt og tilsvarende 6 gange statisk ubestemt, altsa vresentlig mere kompliceret at behandle beregningsmressigt. Den viste model er derfor en simplifikation af den virkelige konstruktion, men med hensyn til stangkrrefter afviger den forenklede models resultater kun ubetydeligt fra de "eksakte" resultater. Reaktioner: R 1 v = R 4 v = 1 h-(5 P + 2 P/2) = 3 P Rm = 0 Sterste stangkraft i sprerfoden.emskes besternt. For at bestemrne stangkraften i stang 2-3 (S 23 ) lregges et fiktivt snit I-I, der passerer strengerne 6-7, 2-7 og 2-3. Stang 2-3's momentarm ( afstan-den fra stangen til dens momentcentrum 0 23 ) er h 23 = 3 a tg(30 ) = a {3. Moment om stang 2-3's momentcentrum 0 23 ( = knude 7), venstre del: StangkraftenS 12 besternmes ved at fiktiv l.ejsskrering af knude 1 Vandret projektion:... ',_) Lodret projek:tion: Indsat i (1): Af symmetrigrunde er S 34 = S 12 = 5 /3 /2 P. Beregningseksempel: Idet sprerfagene bar en indbyrdes afstand pa 6 m og sprender 30 m (dvs a = 5 m), og den jrevnt fordelte lodrette fladelast pa taget (egenlast af konstruktion, tagdrekning, loft etc samt snelast og vindlast) er 2 kn/m 2 (horisontalprojektion), tas P = 2(kN/m 2 ) 5(m) 6(m) = 60 kn. Sterste stangkraft i sprerfoden er S 12 = 5 {3!2 P = 5 { = 260 kn FRO/revision september 2001 t 2.8

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Aalborg Universitet. Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul. Publication date: 2014. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul. Publication date: 2014. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul Publication date: 2014 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet Guide: Sådan efterisoleres med kvalitet General rights Take down policy

Aalborg Universitet Guide: Sådan efterisoleres med kvalitet General rights Take down policy Aalborg Universitet Guide: Sådan efterisoleres med kvalitet Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik

Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik Aalborg Universitet Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik Publication date: 2011 Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Citation for published version (APA): Levinsen, K. (2010). HJÆLP: nu er der kommet ny it igen!. IT og undervisninge, 34(1), 15-21.

Citation for published version (APA): Levinsen, K. (2010). HJÆLP: nu er der kommet ny it igen!. IT og undervisninge, 34(1), 15-21. Aalborg Universitet HJÆLP Levinsen, Karin Ellen Tweddell Published in: IT og undervisninge Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Aalborg Universitet Musikterapi i psykiatrien med fokus på forandringssprocesser i behandling af personer med personlighedsforstyrrelser. Her under udvikling af behandlingsalliance og forbedret mentaliseringsevne.

Læs mere

Aalborg Universitet. Spar Nord Banks historie Jørgensen, Kenneth Mølbjerg. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Spar Nord Banks historie Jørgensen, Kenneth Mølbjerg. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Spar Nord Banks historie Jørgensen, Kenneth Mølbjerg Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper Publication date: 2013 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Hva er profesjonsrettet forskning? Larsen, Kristian. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Hva er profesjonsrettet forskning? Larsen, Kristian. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Hva er profesjonsrettet forskning? Larsen, Kristian Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Citation for published version (APA): Brodersen, L. (2011). Grundkort og basisdata: Behov for et paradigmeskift?. Geoforum.dk, (124), 9-14.

Citation for published version (APA): Brodersen, L. (2011). Grundkort og basisdata: Behov for et paradigmeskift?. Geoforum.dk, (124), 9-14. Aalborg Universitet Grundkort og basisdata Brodersen, Lars Published in: Geoforum.dk Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Ringmærkning og miljøundersøgelser af Vandrefalk i Danmark Feltrapport 2014 Møller, Søren; Falk, Knud

Ringmærkning og miljøundersøgelser af Vandrefalk i Danmark Feltrapport 2014 Møller, Søren; Falk, Knud Ringmærkning og miljøundersøgelser af Vandrefalk i Danmark Feltrapport 2014 Møller, Søren; Falk, Knud Publication date: 2014 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Citation for pulished version

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Brink, T. (2012). Innovation - Nykredit Ejerlederanalyse 2011: Tænker din virksomhed nyt?. Innovation, 1.

Citation for pulished version (APA): Brink, T. (2012). Innovation - Nykredit Ejerlederanalyse 2011: Tænker din virksomhed nyt?. Innovation, 1. Syddansk Universitet Innovation - Nykredit Ejerlederanalyse 2011 Brink, Tove Published in: Innovation Publication date: 2012 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Mørch, C., Søberg, P. V., & Broen, T. (2013). Fra idé til forretningsmodel på 10 minutter. Aalborg: akprint.

Citation for published version (APA): Mørch, C., Søberg, P. V., & Broen, T. (2013). Fra idé til forretningsmodel på 10 minutter. Aalborg: akprint. Aalborg Universitet Fra idé til forretningsmodel på 10 minutter Mørch, Christoffer; Søberg, Peder Veng; Broen, Thomas Publication date: 201 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau university of copenhagen Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau Published in: Dansk Sociologi Publication date: 2011

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Aalborg Universitet Værktøj 2. Klassifikation af bygningsdele Davidsen, Henrik; Bertelsen, Niels Haldor; Jørgensen, Olaf Brun; Kjær, Rolf; Alrø, Erik; Bertelsen, Niels Haldor; Kragh, Andreas Publication

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Citation for published version (APA): Dejgaard, T. E. (2011). Forberedelsesmateriale til kursus i surveybank.aau.dk

Citation for published version (APA): Dejgaard, T. E. (2011). Forberedelsesmateriale til kursus i surveybank.aau.dk Aalborg Universitet Forberedelsesmateriale til kursus i surveybank.aau.dk Dejgaard, Thomas Engel Publication date: 2011 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Stress blandt unge Nielsen, Line; Vinther-Larsen, Mathilde; Rod, Naja Hulvej; Grønbæk, Morten

Stress blandt unge Nielsen, Line; Vinther-Larsen, Mathilde; Rod, Naja Hulvej; Grønbæk, Morten Syddansk Universitet Stress blandt unge Nielsen, Line; Vinther-Larsen, Mathilde; Rod, Naja Hulvej; Grønbæk, Morten Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Komisk opera i Danmark i dag Johansen, Niels-Ole Bo ; Brincker, Jens; Hytten, Agneta Mei ; Frandsen, John ; Bonde, Lars Ole

Komisk opera i Danmark i dag Johansen, Niels-Ole Bo ; Brincker, Jens; Hytten, Agneta Mei ; Frandsen, John ; Bonde, Lars Ole Aalborg Universitet Komisk opera i Danmark i dag Johansen, Niels-Ole Bo ; Brincker, Jens; Hytten, Agneta Mei ; Frandsen, John ; Bonde, Lars Ole Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

A2.05/A2.06 Stabiliserende vægge

A2.05/A2.06 Stabiliserende vægge A2.05/A2.06 Stabiliserende vægge Anvendelsesområde Denne håndbog gælder både for A2.05win og A2.06win. Med A2.05win beregner man kun system af enkelte separate vægge. Man får som resultat horisontalkraftsfordelingen

Læs mere

Perspektiv. At illustrerer rumligt. Forsvindingspunkt Horisont

Perspektiv. At illustrerer rumligt. Forsvindingspunkt Horisont Rumlig afbildning For at illustrere en bygning eller et Rum, i et sprog der er til at forstå, for ikke byggefolk, kan det være en fordel at lave en gengivelse af virkeligheden. Perspektiv At illustrerer

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Ekspedition: Erhvervsskolernes Forlag, +45 63 15 17 00

Ekspedition: Erhvervsskolernes Forlag, +45 63 15 17 00 Statik og styrkelære 2. udgave, 1. oplag 2013 Nyt Teknisk Forlag 2013 Forlagsredaktør: Karen Agerbæk, ka@ef.dk Omslag: Henrik Stig Møller Omslagsfoto: forestiller ARoS, Århus: Adam Mørk og schmidt/hammer/lassen/architects

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Murprojekteringsrapport

Murprojekteringsrapport Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter

Læs mere

Indgående dokument Pris på udarbejdelse af udkast til købsaftale fra mægler - Lejemålet Gladsaxevej 200 - Gladsaxe Stadion

Indgående dokument Pris på udarbejdelse af udkast til købsaftale fra mægler - Lejemålet Gladsaxevej 200 - Gladsaxe Stadion Indgående dokument Pris på udarbejdelse af udkast til købsaftale fra mægler - Lejemålet Gladsaxevej 200 - Gladsaxe Stadion Færdig Normal adgang Ansvarlig mm. Sagsbehandler Alt. sagsbeh. Forv. / afd. Mikael

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Aalborg Universitet Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere energifacaderenovering af almene etageboliger opført 1960-1975 Poulsen, Claus; Vestergaard, Inge; Dragheim, Anders; Bertelsen,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2 4 HOVEDSTABILITET 4 HOVEDSTABILITET 1 4.1 Generelt 2 4.2 Vandret lastfordeling 4 4.2.1.1 Eksempel - Hal efter kassesystemet 7 4.2.2 Lokale vindkræfter 10 4.2.2.1 Eksempel Hal efter skeletsystemet 11 4.2.2.2

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012.

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012. Microsoft Dynamics C5 Tillæg til YearEnd 2012. TILLÆG TIL ÅRSAFSLUTNING 2012 NY KOMPLET KOMMAFIL Rettelserne til kommafilen vedr. fri telefon der kom i begyndelsen af januar i år, var desværre ikke kommet

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Vi graver huller, som musikken kan fylde op Author(s): Jens Skou Olsen & Butch Lacy Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 609-614 Published by:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Aalborg Universitet. Potentielle energibesparelser i det eksisterende byggeri Wittchen, Kim Bjarne. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Potentielle energibesparelser i det eksisterende byggeri Wittchen, Kim Bjarne. Publication date: 2009 Aalborg Universitet Potentielle energibesparelser i det eksisterende byggeri Wittchen, Kim Bjarne Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter 1 M1 Isaac Newton 1. Kræfter Vi vil starte med at se på kræfter. Vi ved fra vores hverdag, at der i mange daglige situationer optræder kræfter. Skal man fx. cykle op ad en bakke, bliver man nødt til at

Læs mere

Færdig. Ansvarlig mm. Type. Beskrivelse. Opfølgning. Sagsbehandler. Mikael Wolf/GLXKOM/DK. Alt. sagsbeh. CSE-BYS CSE-VKD GLX-KD. Forv. / afd.

Færdig. Ansvarlig mm. Type. Beskrivelse. Opfølgning. Sagsbehandler. Mikael Wolf/GLXKOM/DK. Alt. sagsbeh. CSE-BYS CSE-VKD GLX-KD. Forv. / afd. Færdig Normal adgang Udgående dokument Oplysninger til mægler om underskrifter mv. - Lejemålet Gladsaxevej 200 - Gladsaxe Stadion Ansvarlig mm. Sagsbehandler Alt. sagsbeh. Forv. / afd. Mikael Wolf/GLXKOM/DK

Læs mere

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens university of copenhagen Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik

Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik university of copenhagen Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2010 Microsoft Outlook 2010 Export & import med.pst filer Date: 2010-11-11 Version: 1 Author: Anders Bendtsen Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 10 LEGAL INFORMATION

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Fra direktiv til dialog - gode ra!d er bedst for dem, der giver dem Author(s): Marianne Grønbæk Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 587-595

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK pdc/sol STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK 1. Indledning En stor del af den gamle bygningsmasse i Danmark er opført af teglstenmurværk, hvor den anvendte opmuringsmørtel er kalkmørtel. I byggerier fra

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 80-89

Rettelse nr. / Correction no. 80-89 14. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 80-89 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

Weebly- vejledning. Lav din egen hjemmeside let og smertefrit

Weebly- vejledning. Lav din egen hjemmeside let og smertefrit 1 Weebly- vejledning Lav din egen hjemmeside let og smertefrit 1. Gå ind på flg. adresse: www.weebly.com 2. Opret dig som bruger (gratis): 2 3. Kom godt i gang: For at komme i gang med 1. side skal du

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Praktikerperspektivet og oplevet evidens nye veje til forståelse af evidens? Løkken, Lillith Olesen; Spaten, Ole Michael

Praktikerperspektivet og oplevet evidens nye veje til forståelse af evidens? Løkken, Lillith Olesen; Spaten, Ole Michael Aalborg Universitet Praktikerperspektivet og oplevet evidens nye veje til forståelse af evidens? Løkken, Lillith Olesen; Spaten, Ole Michael Published in: Coaching Psykologi Publication date: 2012 Document

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Betonelementer udnyttet til grænsen Kaare K.B. Dahl Agenda Nøgletal og generel opbygning Hovedstatikken for lodret last Stål eller beton? Lidt om beregningerne Stabilitet

Læs mere

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations older Professor Brian Vinter Niels Bohr Institute KU ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations Prototypin

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn... 8 Krak Datavask... 9 Integration til KOB... 10

Læs mere

Tilflyttere til yderområder Nørgaard, Helle; Jensen, Jesper Ole; Simon, Carola; Andersen, Hans Skifter

Tilflyttere til yderområder Nørgaard, Helle; Jensen, Jesper Ole; Simon, Carola; Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Tilflyttere til yderområder Nørgaard, Helle; Jensen, Jesper Ole; Simon, Carola; Andersen, Hans Skifter Publication date: 2010 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link

Læs mere

Tøj & mode. Customer Insight paper. Kort udgave, April 2015. For dig der arbejder med e-handel indenfor tøj- og modeindustrien

Tøj & mode. Customer Insight paper. Kort udgave, April 2015. For dig der arbejder med e-handel indenfor tøj- og modeindustrien Tøj & mode Customer Insight paper Kort udgave, April 2015. For dig der arbejder med e-handel indenfor tøj- og modeindustrien Tøj og mode - baseret på kundeindsigt fra 20 e-commerce sites. Når danskerne

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Moms rapport & Moms afregning

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Moms rapport & Moms afregning Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Factsheet om Moms rapport & Moms afregning Indholdsfortegnelse Moms rapport & Moms afregning... 1 Opsætning...

Læs mere

Aalborg Universitet. Ord der gør ondt - om dødsannoncer før og nu Jacobsen, Michael Hviid

Aalborg Universitet. Ord der gør ondt - om dødsannoncer før og nu Jacobsen, Michael Hviid Aalborg Universitet Ord der gør ondt - om dødsannoncer før og nu Jacobsen, Michael Hviid Published in: Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin Publication date: 2013 Document Version Pre-print

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Aalborg Universitet. Dokumentation og forskning Ridder, Hanne Mette Ochsner. Published in: Dansk Musikterapi. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Dokumentation og forskning Ridder, Hanne Mette Ochsner. Published in: Dansk Musikterapi. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Dokumentation og forskning Ridder, Hanne Mette Ochsner Published in: Dansk Musikterapi Publication date: 2013 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to

Læs mere

Kompendium i faget. Matematik. Tømrerafdelingen. 2. Hovedforløb. Y = ax 2 + bx + c. (x,y) Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard

Kompendium i faget. Matematik. Tømrerafdelingen. 2. Hovedforløb. Y = ax 2 + bx + c. (x,y) Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard Kompendium i faget Matematik Tømrerafdelingen 2. Hovedforløb. Y Y = ax 2 + bx + c (x,y) X Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard Indholdsfortegnelse for H2: Undervisningens indhold...

Læs mere

Aalborg Universitet. Design af en styringsmodel for et Shared Service Center Harritz, Daniel. Published in: Økonomistyring. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Design af en styringsmodel for et Shared Service Center Harritz, Daniel. Published in: Økonomistyring. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Design af en styringsmodel for et Shared Service Center Harritz, Daniel Published in: Økonomistyring Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link

Læs mere

Bilag A: Beregning af lodret last

Bilag A: Beregning af lodret last Bilag : Beregning af lodret last dette bilag vil de lodrette laster, der virker på de respektive etagers bærende vægge, blive bestemt. De lodrette laster hidrører fra etagedækkernes egenvægt, de bærende

Læs mere

Det lykkes mig ikke at overbevise vores sagsbehandler (Gregersen) at fremsende byggetilladelse allerede i starten af næste uge.

Det lykkes mig ikke at overbevise vores sagsbehandler (Gregersen) at fremsende byggetilladelse allerede i starten af næste uge. Per Sloth Fra: Holst, Sendt: 11. januar 2015 10:46 Til: Per Sloth; 'Marianne Berents'; 'Poul Hjarnå'; 'Kim Thode Sørensen'; 'Niels & Jeanette Ebbesen'; Frank Hansen Cc: 'Jens

Læs mere

Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5. Brochure og monteringsanvisning

Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5. Brochure og monteringsanvisning Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5 Brochure og monteringsanvisning Januar 2007 Murer- og reparationsstillads i stål/alu kl. 5 P5 findes kun i én bredde: 1.650 mm for stilladset m/udkragende

Læs mere