BK 2 - Introduktion til Statik og Styrkelære - Grundkursus i Bærende Konstruktioner Olesen, Frits Bolonius

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BK 2 - Introduktion til Statik og Styrkelære - Grundkursus i Bærende Konstruktioner Olesen, Frits Bolonius"

Transkript

1 Aalborg Universitet BK 2 - Introduktion til Statik og Styrkelære - Grundkursus i Bærende Konstruktioner Olesen, Frits Bolonius Publication date: 2001 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA): Olesen, F. B. (2001). BK 2 - Introduktion til Statik og Styrkelære - Grundkursus i Bærende Konstruktioner: Gitterkonstruktioner. Aalborg: Institut for Bygningsteknik, Aalborg Universitet. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.? Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.? You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain? You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us at providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Downloaded from vbn.aau.dk on: juli 07, 2015

2 Aalborg Universitet Arkitektur & Design BK2 Introduktion til Statik og Styrkelrere Grundkursus i Brerende konstruktioner Gitterkonstruktioner NotatBK2 Gitterkonstruktioner Frits Bolonius Revideret september 2001

3 :---ft"'.,.._.- Gitterkonstruktioner Lresevejledning: M&R*) side Sammendrag, uddybning, eksempler: Stangsystemer, snitkrrefter, stangkrrefter I. I figur 2.1 er vist en Iodret stang (et retliniet, prismatisk legeme), der er ophrengt i et drejeligt led foroyen (punkt A) og er fri forneden (punkt B). Stangen angribes i punkt B af en nedadrettet lodret kraft P, hvilket giver anledning til en modsat-rettet lodret reaktionskraft R ( = RAv) i A. (Bemrerk, at der ikke er nog en vandret reaktion i A, jvf projektionsligningen pa vandret Rm + IJplwrisontal = 0... RAH = p= Stangen er her betragtet som et stift legeme (regnes her vregtl.es), og sammenhrengen mellem de ydre krrefter (her kun en en.kelt lodret kraft) og reaktionerne (her kun en en.kelt lodret reaktion) kan bestemmes ved ligewegtsligningeme alene. For at bestemme, hvad der sker inde i konstruktionen trenkes lagt etfikivt snit vinkelret pa stangens Irengdeakse (et sakaldt normalsnit), hvorved stangen deles i to dele. For at der kan vrere statisk cekvivalens mellem den virkelige (udelte) stang og denfiktivt delte stang, skal der til hver af dennes to dele tilfejes en ekstra kraft (pa den.0verste del en nedadrettet kraft S, pa den nederste del en opadrettet k.raft S). Disse krrefter kaldes snitkrrefter og er altsa et udtryk for, hvordan den.0verste del pavirker den nederste, og omvendt. I dette tilfrelde, hvor snitkraften (S) ligger i stangens retning, dvs. star vin.kelret pa nonnalsnittet, benrevnes den en normalkraft eller stangkraft. Stangkrrefteme regnes sredvanligvis positive som trrek og negative som tryk. Tilsvarende benrevnes strengerne trrekstrenger og trykstrenger. Et eksempel: En lodret last P (figur 2.2) er ophrengt i to lige lange ~ren Feer j.c og BC i eitlodret plan. Begge strenger danner en vinkel «med ~. Lregges et fiktivt snit gennem de to strenger og tilf0jes snitkrrefterne S (der af symmetrigrunde umiddelbart ses at vrere ens for de to strenger), tas ved lodret projektion af de krrefter, der virker i punkt C: ~5. P - 2 cosa = 0... S = 1fz P/cosct Reaktionskrrefterne i A og B er lig med stangkraften S i stamgermes retning. Opwses de i en vertikal og en horisontal komposant, tas (positive for lodret opad og vandret mod h.0jre): - f j...'!j_l.- ' I,o<.,. - ;1> v.t.r c,o::...:.. RAH = - 1 /z-pltga *) M&R: Hans Friis Mathiasen & Erik Reitzel: Grundtrrek af Brerende konstruktioner i arkitekturen. Arkitektens forlag

4 I figur 2.3 er vist en buk, som bestar af to slcratstillede planker, der er samlet med en bolt i toppen og hver isrer er understmtet fomeden ptl en sten og st0ttet sidevrerts af en skraprel. Konstruktionen Jigger i en lodret plan og skal brere en byrde, der bevirker en lodret kraft i toppen. Figuren viser tillige konstruktionens statiske model, hvor vederlagene regnes som faste, simple underst~tninger, og tophrengslet som chamiere. Konstruktionen ses at vrere en statisk bestemt plan konstruktion, idet der er 4 uafhrengige ligevagtsligninger (for eksempel 2 projektionsligninger og 2 momentligninger) til bestemmelse af de 4 ubekendte reaktioner. Lodret projektion: (1) V andret projektion: (2) Moment om A: P L/2- R 8 v'l = 0 - R 8 v = RAv = Vz P (3) So m sidste ligevregtsligning kan momentligevcegt om B ikke bruges, da den blot giver samme resultat som (1) og (3). Betragtes derimod stang CA og udtrykkes, at denne del alene skal vrere i momentligevregt om for eksempel C, fas (idet afstanden fra C tillinien AB er ha!e-= L/2) Moment om C: R,lV L/2- RA8 ha{[, = 0 fah = -'RAv = 'h-p Stangkraften SAc er vektorsununen af RAH og RA.v altsa -{i!2 P, og S 8 c tilsvarende -{i!2 P, dvs.begge strenger er trykstcenger. Trenk:es skraprelene, der yder de vandrette reaktioner i figur 2.3, fjernet, vil strengerne "skride ud" til siden, en ten i A ell er B ell er i begge punkter. Konstruktionen ikke lrengere stabil - medmindre der anordnes en erstating for de fjemede skraprele, der kan "holde sammen" pa strengerne og forhi..na:lre A og B i at skride bort fra hinanden og sikre, at de bliver liggende. Det kan for eksempel geres ved at forbinde strengeme med en ekstra stang AB (figur 2.4), saledes at de tre strenger tilsanunen udg0r et stift legeme. For at vrere geometrisk bestemt (fikseret i planen) og dermed statisk bestemt, krreves blot 3 geometriske betingelser, for eksempel et rulleleje i Bog enfast, simpel underst~tning i A. De lodrette reaktioner RAv og R 8 v er urendret ( = % P), men de vandrette reaktioner RAH og RBH rendres begge tu 0 (ses ved vandret projektion). De fjemede skrapreles funktion (at fastholde strengeme mod udskridning i A og B) er overtaget af stangen AB, der derfor tar stangkraften SAB = 1 h-p (dvs, trcek). Den faste underst0tnings (A s) evne til at optage vandrette krrefter udnyttes ikke i dette tilfrelde, hvor der kun er lodret last. Den kunne strengt tages undvreres, men i sa fald ville konstruktionen ikke vrere stabil i tilfrelde. hvor de ydre krrefter har en vandret komposant. 2.3

5 ' 2.5 Gitterkonstruktioner En trekantformet konstruktion, der er sarnmensat af tre strenger med friktionswse led (charnierer) i forbindelsespunkteme (for eksempel som den i figur 2.4 viste), er grundelementet i gitterkonstruktioner. En gitterkonstruktion kan indeholde et vilkarligt antal strenger (en plan konstruktion dog mindst 3, en rumlig mindst 6 strenger). Forbindelsesleddene kaldes gitterkonstrulctionens knudepunkter eller kort knuder. Den plane konstruktion i figur 2.5 bestar af 11 gitterstamger, der er samlet i 7 knuder. De danner tilsammen et stift legeme, der er indvendig geometrisk bestemt, hvonned menes, at hvis blot en stang er fikseret i planen (1 punkt og 1 retning), kan alle mrrige knuder konstrueres (fikseres) entydigt. Hvis der er en ~stang, reprresenterer den en overtallig geometrisk binding - konstruktionen er 1 gang geometrisk overbestemt. Ved 2 ekstra strenger er konstruktionen 2 gange geometrisk overbestemt osv. For at fiksere gitterkonstruktionen i planen, fordres 3 underst:mn.ingsbetingelser, for eksempel som vist med en fast, simpel understmning og en bevregelig simpel underswtning. Den kunne ogsa vrere fastholdt med 3 bevregelige underswtninger, men i sa fald ma normal erne til de 3 rullebaner ikke ga igennem samme pun.kt ( da konstruktionen i sa fald ville kunne rotere om dette punkt og altsa ikke vrere stabi[). For en geometrisk ( og dermed statisk) bestemt plan gitterkonstruktion med s strenger, k knuder og r undersootningsreaktioner grelder relationen 2 k = s + r (2. 1) For en rumlig gitterkonstruktion er den tilsvarende relation 3 k = s + r (2.2) Konstruktionen i figur 2.5 er statisk bestemt, idet s + r = = 14 = 27 = 2 k. I figur 2.6 er vist en plan gitterkonstruktion med to lodrette og to vandrette strenger samt 1 skni (45~ stang (en diagonal), underswttet fast i punkt 3 og bevregeligt med lodret rullebane i punkt 1 og belastet med en lodret kraft Vi punkt 2. Konstruktionen er statisk bestemt, id et s + r = = 8 = 2 4 = 2 k. Stangkrrefterne skal bestemmes. Reaktioneme bestemmes: Lodret projektion: V -R 3 v = 0 - Vandret projektion: (2) 2.4 f

6 Moment om 1 V a - R 38 a = 0... Indsat i (2): Rm =-V 2.7 Idet stangkrrefterne benrevnes S 12 = S 21, S 13 = S 31 osv., bestemmes de ved successivt at "friskrere" knudeme og opstille ligevregtsligningeme for de krrefter (ydre krrefter, reaktioner og stangkrrefter), der virker pa knuden: Knude 3 (se figur 2. 7) Lodret projektion: J -t Vandret projektion: Knude 1: Lodret projektion: V andret projektion: Rm + S 12 +S 14 cos(45 )= 0 Knude 2: -V t- 51~ T v r. ~ fi. Lodret projektion: V + S 24 = 0... Stangkrrefterne er indskrevet i figur 2.8. V ~<>---li>ooi!--41 v(~) L : LASI r~~ R: ft"-"~oij~e;r, ~: :5-T.A~Kil)S.F"n:::~ Eksempel2.1 Den plane konstruk:tion i figur 2.9 er statisk bestemt, idet s = 9, r = 3, k = 6, hvoraf s + r = = 12 = 2 6 = 2 k, jvf (2.1). Belastningen er en lodret enkeltkraft Pi punkt 6. Stangknefterne skal bestemmes. Reaktionerne bestemmes: Lodret projektion: p - R..,v - Rsv = 0... P = R..,v + Rsv (1) V andret projektion: ~ = 0 Moment om 4: P 2 a- R 5 v a = lndsat i (2): R4V =- p Stangkrrefteme bestemmes ved friskrering af knuderne og opstilling af ligevregtsligningeme krrefteme pa dem: 7 Knude 4: Lodret projektion: f S 41 4 R 4 v = 0... Sy I -::. - ~v ~ S41 = P

7 2..'\t V andret projelction: R.,H + s4s = o - s45 = o Knude 1: Lodret projektion: S 14 + S15 sin(45~= 0--+ s/5 =- P fi I Vandret projektion: S 12 +S15 cos(45~= 0 - s12 = P ~ 4.. Knude 5: Lodret projektion: -S2r S 1 tsin(45~- R 5v = 0... ss2 =- P V andret projektion: ss6- SAfCos(45~= o... ss6 =- P P(s.) o(s) 2.10 C) "c~> 0 () O!!!l,; t-p(r,) L : I..A$Tt~;12. "R: R~k'I\Of.Jti!:~ s.; ~... ~'o(c:tr.l>rrr. Knude 2: Lodret projektion: S 25 + S2 6 sin(45 )= o- s26 = P /i V andret projektion: - S 4 + S26 cos(45~ + S 23= 0... S 21 = o Knude 3: Lodret projektion: Stangkrrefterne er indskrevet i figur Ritter' s metode s36 = o Den viste metode med successiv friskrering og opstilling af Iigevregtsligningerne for de enkelte knuder er tidkrrevende for gitterkonstruktioner med mange strenger. En metode til mere direkte bestemmelse af stangkraften i en bestemt stang i en st0rre konstruktion i princippet uden at skulle bestemme andre stangkrrefter end den anskede er Ritter's snitmetode eller kort Ritter's metode. For at bestenune en stangkraften i en bestemt stang n, eksempelvis stang 2-4 i den i figur 2.11 viste gitterkonstruktion, trenkes lagt et fiktivt snit, H, der passerer stangen nog to andre strenger, hvorved konstrulctionen deles i to dele. For at der kan vrere statisk t2kvivalens mellem den virkelige (udelte) konstruktion og denftktivt delte konstruktion, skal der til hver af de to dele tilfujes en ekstra kraft i hver af de overskfune strenger (rettet mod lwjre for strenger i den venstre del og rettet mod venstre for strenger i den lwjre del). For at venstre del vedblivende kan vrere i Iige-vregt - ogsa efter tilfajelse af de tre ubekendte stangkrrefter (i de over-sldune strenger)- skal de krrefter, der pavirker denne del (ydre!aster, reaktioner samt de tilfujede stangkrrefter) udgere et kraftsystem i moment-ligevregt om et vil.karligt punlct i planen, heriblandt ogsa skreringspunktet mellem de to evrige strenger (her stang 2-5 og stang 3-5) i snittet (altsa her punkt 5). 2.6

8 Dette punkt.lcaldes stang n' s momentcentrum On (for det omhandlede snit), og vmlges det som momentpunkt for ligevregtsligningen, udgar de to 0Vrige ubekendte stangkrrefter af ligningen, som derefter kun har en ubekendt, stangkraften Sn i stang n, (her S 24 ): (2.3) hvor hn er afstanden fra stang n til dens momentcentrum. On (her punkt 5), og a; er afstanden fra hver enkelt kraft P;'s eller reaktion R;'s retning tit stang n,s momentcentrum On. Summationen skal udstrrekkes over hele den betragtede del af konstruktionen, altsa alle ydre krrefter og reaktioner til venstre for det :fiktive snit. Sarnme resultat fas, hvis den oojre del af konstruktionen betragtes. Eksempel 2.2 I figur 2.12 er vist en sajcaldt parallel-gitterdrager, karakteriseret ved, at strengerne i oversiden (6-10) alle bar samme retning og er parallelle med strengerne i undersiden (1-5). Strengeme i oversiden og undersiden benrevnes ogsa benholdsvis oveiflangen (eller hovedet) og undeiflangen (eller foden). De lodrette strenger benrevnes vertikaler, de skra strenger diagonaler. Lodrette laster Pi 7,8 og 9, og P/2 i 6 og :2 I ; Konstruktionen er statisk bestemt: s(17) + r(3) = 20 = 2 k(10). Reaktioner: R 1 v = R 5 v = Vz (3 P + 2 P/2) = 2 P For at bestemme stangkrrefterne i stang 7-8 (S 78 ), 3-8 (S 38 ) og 3-4 (S 34 ) lregges et fiktivt snit 1-1, der passerer de tre strenger. Moment om stang 7-8's momentcentrum 0 78 ( = knude 3), venstre del: -+ Moment om sta.ng 3-4's momentcentrum 0 34 (= knude 8), venstre del: Stang 3-8 bar for snit 1-1 ikke noget momentcentrum (da 7-8 og 3-4 er parallelle). Ligevregtsligningen udarter derfor til en projektionsligning (for eksempel for venstre del): Projektion pa lodret:- S 38 - R 1 v + lh P + P = 0... S 38 = - P/2,... I l 2.7

9 Eksempel !1 I figur 2.13 er vist et fransk spcerjag - en plan gitterkonstruktion med vandret sprerfod og todelt sprerhoved rned 30 hreldning. Enjrevnt fordelt lodret belastning pa sprerhovedet henferes til sprerhovedets k:nudepunkter sorn felgende lodrette laster: Pi 5,6,7,8 og 9, og P/2 i 1 og 4. Konstruktionen er statisk bestemt: s(15) + r(3) = 18 = 2 k(9). I praksis udfures konstruktionen med gennemgaende sprerhoved og sprerfod, hvortil gitterstrengerne forbindes med charnierer. Herved bliver konstruktionen 6 gange geometrisk overbestemt og tilsvarende 6 gange statisk ubestemt, altsa vresentlig mere kompliceret at behandle beregningsmressigt. Den viste model er derfor en simplifikation af den virkelige konstruktion, men med hensyn til stangkrrefter afviger den forenklede models resultater kun ubetydeligt fra de "eksakte" resultater. Reaktioner: R 1 v = R 4 v = 1 h-(5 P + 2 P/2) = 3 P Rm = 0 Sterste stangkraft i sprerfoden.emskes besternt. For at bestemrne stangkraften i stang 2-3 (S 23 ) lregges et fiktivt snit I-I, der passerer strengerne 6-7, 2-7 og 2-3. Stang 2-3's momentarm ( afstan-den fra stangen til dens momentcentrum 0 23 ) er h 23 = 3 a tg(30 ) = a {3. Moment om stang 2-3's momentcentrum 0 23 ( = knude 7), venstre del: StangkraftenS 12 besternmes ved at fiktiv l.ejsskrering af knude 1 Vandret projektion:... ',_) Lodret projek:tion: Indsat i (1): Af symmetrigrunde er S 34 = S 12 = 5 /3 /2 P. Beregningseksempel: Idet sprerfagene bar en indbyrdes afstand pa 6 m og sprender 30 m (dvs a = 5 m), og den jrevnt fordelte lodrette fladelast pa taget (egenlast af konstruktion, tagdrekning, loft etc samt snelast og vindlast) er 2 kn/m 2 (horisontalprojektion), tas P = 2(kN/m 2 ) 5(m) 6(m) = 60 kn. Sterste stangkraft i sprerfoden er S 12 = 5 {3!2 P = 5 { = 260 kn FRO/revision september 2001 t 2.8

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge Publication date: 2010 Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA):

Læs mere

Aalborg Universitet. Menneskers forhold til naturen Christensen, Jens. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Menneskers forhold til naturen Christensen, Jens. Publication date: 2009 Aalborg Universitet Menneskers forhold til naturen Christensen, Jens Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Forældreorlov til far? Bloksgaard, Lotte. DOI (link to publication from Publisher): 10.5278/freia.110755601

Aalborg Universitet. Forældreorlov til far? Bloksgaard, Lotte. DOI (link to publication from Publisher): 10.5278/freia.110755601 Aalborg Universitet Forældreorlov til far? Bloksgaard, Lotte DOI (link to publication from Publisher): 10.5278/freia.110755601 Publication date: 2013 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

Citation for published version (APA): Therkelsen, A. (2006). Destinationsbranding - kan det lade sig gøre?. (3 udg.) Aalborg: Aalborg Universitet.

Citation for published version (APA): Therkelsen, A. (2006). Destinationsbranding - kan det lade sig gøre?. (3 udg.) Aalborg: Aalborg Universitet. Aalborg Universitet Destinationsbranding - kan det lade sig gøre? Therkelsen, Anette Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri Tip til. runde af - Geometri, Kirsten Rosenkilde. Tip til. runde af Geometri Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man løser geometriopgaver. et er ikke en særlig teoretisk indføring,

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Bevægelse i to dimensioner

Bevægelse i to dimensioner Side af 7 Bevægelse i to dimensioner Når man beskriver bevægelse i to dimensioner, som funktion af tiden, ser man bevægelsen som var den i et almindeligt koordinatsystem (med x- og y-akse). Ud fra dette

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

Tillæg til partikelfysik

Tillæg til partikelfysik Tillæg til partikelfysik Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 015 Forsidebillede er fra CERN s Photo Service og viser CMS detektoren hos CERN. CMS står for Compact

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Mini-formelsamling. Matematik 1

Mini-formelsamling. Matematik 1 Indholdsfortegnelse 1 Diverse nyttige regneregler... 1 1.1 Regneregler for brøker... 1 1.2 Potensregneregler... 1 1.3 Kvadratsætninger... 2 1.4 (Nogle) Rod-regneregler... 2 1.5 Den naturlige logaritme...

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

Svingninger. Erik Vestergaard

Svingninger. Erik Vestergaard Svingninger Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: Bearbejdet billede af istock.com/-m-i-s-h-a- Desuden egne illustrationer. Erik Vestergaard

Læs mere

Workshop i Grafer og Geometri

Workshop i Grafer og Geometri Workshop i Grafer og Geometri Indholdsfortegnelse: 1. Øvelser i plangeometri side 1 Elementære geometriopgaver (C) side 1 Vejledende eksamensopgaver (B/A) side 4 Eksempler på projektopgaver i plangeometri

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Vi graver huller, som musikken kan fylde op Author(s): Jens Skou Olsen & Butch Lacy Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 609-614 Published by:

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Er dit hus stormfast?

Er dit hus stormfast? Er dit hus stormfast? Undersøgelser har vist, at nyere parcelhuse kan have så alvorlige fejl og mangler, at en orkanagtig storm i værste fald kan medføre store skader. Det drejer sig om huse med let tag

Læs mere

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9.

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. Den lille hjælper Krogårdskolen Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. klasse Hvordan løses matematik? Positionssystem... 4 Positive tal... 4 Negative tal... 4 Hele tal...

Læs mere

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Sale and lease back HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010 Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Vejleder: Per Henrik Lindrup Forord Denne afhandling er udarbejdet af Lotte Vinding Jensen, HD studerende

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

Introduktion til geometri med TI-Nspire CAS version 3.2 Midtsjællands Gymnasieskoler 2012-13

Introduktion til geometri med TI-Nspire CAS version 3.2 Midtsjællands Gymnasieskoler 2012-13 Introduktion til geometri med TI-Nspire CAS version 3.2 Midtsjællands Gymnasieskoler 2012-13 Materialet er udarbejdet af Brian Olesen med assistance fra Bjørn Felsager. Dynamiske geometriprogrammer Dynamisk

Læs mere

Allan Sloth Christensen. Forfatter: Vejledere: IMM-B.Eng-2011-72 DTU: Bjarne Poulsen. LicenseWatch: Lars Landbo

Allan Sloth Christensen. Forfatter: Vejledere: IMM-B.Eng-2011-72 DTU: Bjarne Poulsen. LicenseWatch: Lars Landbo Forfatter: Allan Sloth Christensen IMM-B.Eng-2011-72 Vejledere: DTU: Bjarne Poulsen LicenseWatch: Lars Landbo Forretningsgrafik (3D) Silverlight i segmenter Vejledere Bjarne Poulsen, DTU-IMM Lars Landbo,

Læs mere

Introduktion til den specielle relativitetsteori

Introduktion til den specielle relativitetsteori Introduktion til den specielle relativitetsteori Mogens Dam Niels Bohr Institutet 18. september 2007 7. udgave Denne tekst søger for at dokumentet printer som tiltænkt Forord Denne indføring i den specielle

Læs mere

Videre fra grundskolen - de unges uddannelse

Videre fra grundskolen - de unges uddannelse TemaPubl 06:3 Videre fra grundskolen - de unges uddannelse Longitudinal study of young people s education Nuri Peker Videre fra grundskolen - de unges uddannelse TemaPubl 06:3 Udgivet af Danmarks Statistik

Læs mere

Afstande Afstande i universet

Afstande Afstande i universet Side 1 Til læreren i universet Her får man en fornemmelse af rummeligheden i universet at stjernerne ikke, som antaget i Middelalderen, sidder på indersiden af en kugleflade, men i stedet er spredt i rummet

Læs mere