20 SJÆLDNE DYR OG PLANTER I VEJEN KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "20 SJÆLDNE DYR OG PLANTER I VEJEN KOMMUNE"

Transkript

1 20 SJÆLDNE DYR OG PLANTER I VEJEN KOMMUNE

2 Vejen Kommune Teknik & Miljø Rådhuspassagen Vejen Telefon: Udgivet med støtte fra

3 20 SJÆLDNE DYR OG PLANTER I VEJEN KOMMUNE

4 INDHOLD Indledning 5 FISK PLANTER PADDER PATTEDYR INSEKTER FUGLE Isfuglen 6 Kirkeuglen 7 Tranen 8 Agerhønen 9 Trehornet skarnbasse 10 Mose-randøje 11 Fjerbenet vandnymfe 12 Sumpgræshoppe 13 Birkemusen 14 Troldflagermusen 15 Odderen 16 Løgfrøen 17 Stor vandsalamander 18 Løvfrø 19 Otteradet ulvefod 20 Tvepibet lobelie 21 Engblomme 22 Plettet gøgeurt 23 Bæklampret 24 Laks 25 Noter 26 4 INDLEDNING

5 INDLEDNING I Vejen Kommune findes mange fine og varierede naturområder, som heder, moser, overdrev, enge, søer og vandløb. Her lever sjældne og truede dyre- og plantearter. I denne folder kan du læse om 20 udvalgte arter. Det er repræsentanter for planter, fugle, padder, pattedyr, insekter og fisk. Arterne er valgt ud fra, at de er opført på gul- eller rødlisten; opført på EU-lister eller på anden måde er udpeget som fokusart på nationalt plan. Fælles for arterne er, at de stiller særlige krav for at kunne trives. Nogle af arterne som kirkeugle, løgfrø og engblomme er truede og i tilbagegang, mens andre arter har oplevet fremgang i de senere år på grund af en fokuseret miljøindsats. Det gælder arter som odder og laks. HOVBORG HOLME Å SKÆRSØ SNEUM Å BÆKKE NØRREBÆKKEN ÅKÆR Å HOLSTED Å HOLSTED BRØRUP VEJEN KONGEÅEN HJORTVAD Å RØDDING JELS SØERNE JELS INDLEDNING 5

6 ISFUGL - Det blå lyn Når man færdes langs kommunens større vandløb kan man være heldig at få et glimt af et blåt lyn, der suser hen over vandoverfladen. Det er isfuglen. Isfuglen er en af de mest eksotiske udseende danske ynglefugle med sine stærke farver. Den lever af fisk, som den styrtdykker efter fra en udsigtspost. Isfuglen yngler ved søer og vandløb omkranset af krat eller skov. Reden placeres i enden af en 1 meter lang tunnel, som udgraves i skrænter i nærheden af dens fiskepladser. Der er ca. 300 ynglepar i Danmark. Bestanden svinger en del, især kan isvintre være hårde mod bestanden. Isfuglen bryder sig nemlig ikke om is, da det forhindrer den i at fiske. Navnet kommer fra det tyske Eisvogel, som hentyder til fuglens metalglinsende skær. 6 FUGLE Foto: Jan Skriver

7 KIRKEUGLE Danmarks mindste ugle Kirkeuglen er på størrelse med en stær, ca cm fra hoved til hale. Dens skrig lyder næsten som en kattekilling, der mjaver lidt klagende. Den lever af småkryb, insekter, padder og mindre fugle. Efter det har regnet kan man være heldig at opleve den løbe behændigt rundt på græsplænen på jagt efter regnorme. Navnet kirkeugle kommer af, at den ynglede almindeligt i kirketårne, før de blev så tillukkede, som de er i dag. Kirkeuglen var tidligere den mest almindelige ugle i Jylland med mere end 1000 ynglepar. Siden er der sket en dramatisk nedgang, så der i dag kun er ca. 30 par tilbage. Tilbagegangen skyldes knaphed på føde og manglende ynglesteder. I Vejen Kommune findes et enkelt ynglepar i Føvling. Foto: Peter Nielsen FUGLE 7

8 TRANE - Trompeten i mosen Tranen er en stor fugl med en længde på cm og et vingefang på cm. Den har en meget karakteristisk stemme i form af en høj trompeteren, som både høres når den flyver og når den er ankommet til ynglestederne. Den statelige fugl yngler i våde hede- og skovmoser. I parringsspillet opfører den en særlig tranedans, hvor fuglene paraderer og bukker med løftede vinger overfor hinanden. Tranen er meget sky i yngletiden og man skal holde stor afstand fra reden. Uden for yngletiden kan man opleve at se fuglene søge efter føde på landbrugsarealer. Tranen var i en periode helt forsvundet som ynglefugl i Danmark. I de senere år er der sket en væsentlig fremgang over hele landet, også i Vejen Kommune, hvor den yngler i hedemoser i den nordlige del af kommunen. 8 FUGLE Foto: Jens Veilgaard Vendelbo

9 AGERHØNE Agerlandets fugl Agerhøne findes året rundt i det dyrkede kulturlandskab. Det er en lille, buttet hønsefugl, som har kortere hale end fasanhønen. De voksne fugle lever udelukkende af planteføde, mens de små kyllinger i de første par uger lever af insekter. Hunnen lægger helt op til 20 æg i ét kuld om året. Agerhønen er stadig almindelig i Danmark med en anslået ynglebestand på par. Da det samtidig er en jagtbar art, bliver den opdrættet og udsat. Men fuglen er gået meget tilbage i de sidste 50 år, hvilket især skyldes en høj dødelighed hos ungerne, da de ikke kan finde nok føde i den første tid. Der er vedtaget en national forvaltningsplan for agerhønen for at vende den negative udvikling for bestanden. Et af de tiltag man kan gøre i agerbruget, er at anlægge vildtstriber for at forøge fødeudbuddet for især kyllingerne. Foto: Erhardt Ecklon FUGLE 9

10 TREHORNET SKARNBASSE Naturens skraldemand Som navnet hentyder til, lever skarnbasser af skarn, altså gødning. Det er således en meget nyttig bille, der sammen med regnorme og svampe sørger for at nedbryde gødning fra rådyr, harer, får og køer. Hannen hos den trehornede skarnbasse har nogle meget frygtindgydende horn i panden, men da billen ikke bliver mere end 2 cm lang, er det mest over for artsfæller den er farlig. Den trehornede skarnbasse yngler dybt nede i jorden. Den opgravede jord ligger som små, karakteristiske muldvarpeskud på overfladen. Størst chance for at finde billerne er i det allertidligste forår og igen i efteråret. Billen findes på heder med et dybt sandlag. I Vejen Kommune er den fundet på de store hedeflader i Klelund Dyrehave. 10 INSEKTER Foto: Inge Nagstrup

11 MOSE-RANDØJE Har falske øjne Randøjer er en gruppe af dagsommerfugle med små øjepletter på vingerne. Øjepletterne skal vildlede fugle til at hakke efter vingen i stedet for efter kroppen, så de undgår at blive spist. Mose-randøje holder til i moser, hvor der vokser kæruld. Det er en art, som er gået voldsomt tilbage i de sidste 50 år og forsvundet fra 75 % af alle danske levesteder. Det skyldes især dræning af moser. I Vejen Kommune kan arten stadig findes i moser i den nordlige del af kommunen i Klelund Plantage, Kragelund Mose, Husted Mose, Gesten Kær og Stavshede Plantage. Dagsommerfugle er nyttige at bruge som indikatorer på naturens tilstand. Mange af landets 63 arter er i tilbagegang og det er et tegn på, at vores natur ikke er i balance. Foto: Inge Nagstrup INSEKTER 11

12 FJERBENET VANDNYMFE Har hvide ben Vandnymfer er en gruppe af guldsmede. De er mindre og mere spinkle end de egentlige guldsmede. De kendes desuden på, at vingerne i hvilestilling er foldet sammen langs bagkroppen. I Danmark har vi 20 arter af vandnymfer. De ses ved vandhuller, søer og vandløb. Vandnymfe-ungerne lever i vand i 1-3 år og går herefter på land for at forvandle sig til et voksent individ med vinger. Når vandnymferne parrer sig, hænger hannen og hunnen sammen som et karakteristisk parringshjul og flyver i den periode lidt kluntet rundt. Fjerbenet vandnymfe er en af de mest sjældne vandnymfer i landet. Den findes kun tre steder, heraf er det ene sted ved Jels-søerne. Den er relativ let at kende, da den har nogle meget brede, hvide skinneben. 12 INSEKTER Foto: Biopix / N. Sloth

13 SUMPGRÆSHOPPE Har flotte ben Græshopper har lange bagben, som er udviklet til at springe med. De fleste af de 35 danske arter synger ved at gnide kropsdele imod hinanden. Hver art har sin egen sang og kan ligesom fuglene bestemmes ud fra sangen. Sumpgræshoppe er en af vores flotteste hjemlige græshopper. Den har stærke gule og orange farver på bagbenene og ellers grønlige farver på resten af kroppen. Det er samtidig en af vores største græshopper med en størrelse op til 4 cm. Den lever af planteføde og er tilknyttet moser og våde enge, gerne i nærheden af vandløb. Sumpgræshoppe er sjælden og findes i Vejen Kommune ved Holme Å, Nørrebækken og Kragelund Mose. De voksne græshopper ses hyppigst i sensommeren. Foto: Hans Henrik Larsen INSEKTER 13

14 BIRKEMUS Sover vinteren væk Birkemus er Danmarks mest sjældne mus. Den er let genkendelig på den lange sorte rygstribe, der går fra øjnene og ned til haleroden. Kroppen er 5-8 cm lang, mens halen kan være op til 11 cm lang. Den lange hale fungerer som støtte og balancehjælp, når den klatrer rundt i vegetationen. I oktober april/maj sover birkemusen vintersøvn i en rede, som den laver af græs og mos. I modsætning til andre mus, får den ikke ret mange unger. Den bliver først kønsmoden i sit andet leveår og hunnerne kan kun føde ét kuld om året på ca. 5 unger. Birkemus lever i forskellige områder, lige fra skov, hede og eng til dyrkede marker. I Vejen Kommune er den fundet i Holme Ådal ved Hovborg. 14 PATTEDYR Foto: Julie Dahl Møller

15 TROLDFLAGERMUS Ser med ørerne Flagermus orienterer sig og finder føde ved at udsende skrig på samme måde som en ubåd udsender sonarlyde. Flagermusene lytter til ekkoet af deres eget skrig. De enkelte arter udsender skrig på forskellige frekvenser og arterne kan bestemmes ved hjælp af en ultralydsdektektor. I Danmark findes 14 arter af flagermus. De er aktive om natten i sommerhalvåret. Føden består af flyvende insekter, som for eksempel natsværmere. De yngler i hulheder i træerne, men man kan også være heldig at få dem til at yngle i opsatte redekasser. Om efteråret går flagermusene i dvale i et vinterkvarter det kan være i hule træer, huse, kalkgruber eller de kan som troldflagermusen trække til et opholdssted i Sydvesteuropa. Troldflagermusen er knyttet til ældre løvskov og jager insekter mellem træernes kroner eller lige under dem. I Vejen Kommune er troldflagermus registreret ved Estrup Skov. Foto: Kristian Borum PATTEDYR 15

16 ODDER En succeshistorie Odderen er i fremgang efter næsten at have været udryddet i 1980 erne. Fremgangen er sket takket være øget beskyttelse og genopretning af levestederne. Odderen er primært nataktiv og ses derfor sjældent. Om dagen opholder den sig i en hule i en brink eller under buske, hvor den kan skjule sig. Det er derfor vigtigt, at der findes områder med pilekrat, rørskov eller lignende ved vandløbet. Som en tilpasning til livet i vand har odderen svømmehud mellem tæerne og kroppen er lang og strømlinet. Den lever især af fisk som aborre, karpe og ål. I Vejen Kommune findes odderen i de fleste større vandløb som Sneum Å, Holsted Å, Holme Å, Kongeåen og Åkær Å. 16 PATTEDYR Foto: Jan Skriver

17 LØGFRØ Kartoffeltrolden Løgfrøen lever meget skjult. Uden for ynglesæsonen, ligger den nedgravet i jorden om dagen. Man kan således opleve at grave den op sammen med kartofler derfor har den fået kælenavnet kartoffeltrolden. I foråret vandrer frøerne til vandhullerne for at yngle. Frøen kvækker oftest fra bunden af vandhullet og har en svag kvækken, der kun kan høres få meter væk. Arten er 4-8 cm lang og kan lugte svagt af hvidløg. Som noget helt særligt for denne art, har den meget store haletudser, som kan blive helt op til 15 cm lange. Løgfrø er en af de padder, som er gået mest tilbage på landsplan. Den kræver rene og varme vandhuller uden fisk, da disse spiser haletudserne. I Vejen Kommune findes løgfrø i nogle enkelte vandhuller ved Asbo og Læborg. Foto: Klaus Bertram Fries PADDER 17

18 STOR VANDSALAMANDER Vandhullets drage Stor vandsalamander kan blive op til 16 cm og er dermed den største af vores tre salamanderarter. Hannen har i yngletiden en takket rygkam og ligner lidt en lille drage. Bugen er kraftigt gulorange med sorte pletter. I modsætning til frøer og tudser bruger salamandre ikke lyd for at tiltrække hinanden. De snuser sig frem. Efter yngletiden går salamanderen på land og lever ved hegn og diger og gerne nær huse. Den er primært nataktiv for at undgå fjender. Om efteråret kan den finde på at gå i vinterdvale i kældre. Stor vandsalamander findes hist og her i kommunen. Den kræver rene og varme vandhuller uden ret mange fisk. Den lidt mindre art, lille vandsalamander på op til 10 cm, er mere almindelig. 18 PADDER Foto: NatureEyes/Simon R. Waagner.

19 LØVFRØ Afholder grøn koncert Løvfrøen er Danmarks mindste frø med en størrelse på 3,5-5 cm. På trods af den beskedne størrelse kvækker den meget højt og kan høres op til 1 km væk fra vandhullet. Med sin stærke grønne farve og hæfteskiver på fødderne, ligner løvfrøen et indslag fra de tropiske regnskove. Uden for yngletiden opholder den sig i buskadser med brombær, tjørn og hassel og gerne i en højde af 1 meter eller mere. Løvfrøen kræver rene og varme vandhuller. Det betyder, at vandhullet ikke må være overskygget af træer. Frøen tåler heller ikke fisk i vandhullet, da de spiser yngelen. På landsplan er løvfrøen en sjælden art, der er gået meget tilbage. I Vejen Kommune findes løvfrø i enkelte vandhuller i Jels-området og muligvis også i Rødding-området. Foto: Biopix / S.D. Lund PADDER 19

20 OTTERADET ULVEFOD En plante fra urtiden Otteradet ulvefod gør ikke meget væsen af sig. Det er en primitiv, uanselig grøn plante, der ikke bliver mere end 5-20 cm høj. Den har ingen blomster, men formerer sig med sporer. Helt anderledes var det i urtiden for mere end 300 millioner år siden i Kultiden. Her fandtes enorme skove af ulvefodstræer, der kunne blive op til 30 meter høje. De fossile rester af disse skove udgør store dele af nutidens kul-forekomster. Otteradet ulvefod er sjælden i Danmark og findes i Vejen Kommune i Kragelund Mose og i Barsbøl Skov. Den er truet af tilgroning af anden skyggende vegetation. I 2007 blev otteradet ulvefod udnævnt af miljøministeren til Vejen Kommunes ansvarsart. 20 PLANTER Foto: Niels Peter Brøgger

21 TVEPIBET LOBELIE En sårbar vandplante Tvepibet lobelie er en spinkel, cm høj vandplante, der findes i næringsfattige og klarvandede søer. Bladene sidder i en lille roset under vandet, mens blomsterne hæver sig over vandet på lange, slanke blomsterstilke. Planten har givet navn til den sjældne søtype, lobeliesø, som huser en særlig plantevegetation. I denne søtype vokser andre sjældne vandplanter som brasenføde og strandbo. Fælles for planterne er, at de har bladene i små rosetter på søbunden og at de kræver klart vand, så der kan komme sollys ned på bunden. Planterne er meget sårbare over for forurening og næringstilførsel. Tvepibet lobelie blomstrer i juli-august. I Vejen Kommune findes den kun i Skærsø. Foto: Peter Krogh PLANTER 21

22 ENGBLOMME - Engens signatur blomst Med sine store, runde og klart gule blomster lyser engblommen op i engen. Tidligere var arten almindelig og kvinderne på gårdene plukkede engblommer til vasen i den fine stue. I dag er engblommen blevet en sjælden art, da engene i mange tilfælde er blevet drænet eller ikke længere bliver afgræsset. Engblommen kan ikke klare sig i konkurrencen med høje græsser eller buske. Engblommen blomstrer i maj-juni. Bestøvningen kan kun foregå, når en bestemt flueart, engblommefluen, er tilstede. Det er en flerårig staude, som bliver op til 70 cm høj. Den findes hist og her i engene og moserne langs kommunens store vandløb: Holme Å, Holsted Å, Sneum Å og Kongeåen. 22 PLANTER Foto: Inge Nagstrup

23 PLETTET GØGEURT Bedrager bestøverne Der er knyttet megen folkehistorie til gøgeurter. En forklaring på navnet er, at gøgeurterne blomstrer samtidig med at gøgen kukker. Gøgeurternes rødder har også været brugt som elskovsmidler. Plettet gøgeurt har rosafarvede blomster og smalle, plettede blade og kan blive op til 40 cm høj. Selvom den har farvestrålende blomster, har den ingen nektar, og den snyder dermed bestøverne, som typisk er uerfarne humlebier. Planten vokser i næringsfattige moser og på heder og blomstrer i juni-juli. I Vejen Kommune findes plettet gøgeurt ved Stilde Å, Holme Å, Drostrup Å, samt i Åtte Bjerge og Klelund Plantage. Den hører til orkidéfamilien og er fredet som alle andre orkidéer i Danmark. Foto: Sam Bøgesgaard Sørensen PLANTER 23

24 BÆKLAMPRET - Niøje Bæklampret hører til en meget primitiv gruppe af fisk, de såkaldte rundmunde. Den cm lange krop er åleformet med en glat hud uden skæl. Bæklampretter kaldes også for niøjer, fordi de set fra siden - med de syv gælleåbninger, næseboret og øjet - tilsyneladende har ni øjne. Bæklampret lever hele livet i ferskvand. De forvandler sig direkte til seksuelt modne voksne, hvorved de også holder op med at æde. Om foråret søger de kønsmodne bæklampetter op i de øvre dele af vandløbet, hvor den gyder på steder med hastigt strømmende vand. Larverne svømmer med strømmen ned ad vandløbet og graver sig ned, hvor bunden er blød/sandet. I Vejen Kommune findes bæklampretten i flere af kommunens vandløb i Sneum Å, Kongeåen, Åkær Å og Hjortvad Å vand- systemer. 24 FISK Foto: Bernt Grimm

25 LAKS En eventyrer der vender tilbage Laksen kan blive op til 1,5 m lang. Den lever i saltvand, hvor den foretager lange vandringer. Gydningen foregår i det vandløb, hvor den selv er vokset op. Ynglen trækker ud i saltvand efter 1-3 års ophold i vandløbet. Gydeområderne findes på vandløbsstrækninger med hastigt strømmende vand, hvor bunden er gruset eller stenet. For at sikre en naturlig bestand af laks, skal arten kunne vandre frit i vandløbet. Hvis der er spærringer i vandløbet, vil det derfor hjælpe fisken at fjerne disse. Desuden kræver laksen, at der er rent vand i vandløbene og at der er en god fysisk variation. I Vejen Kommune findes laksen i vand-systemerne Sneum Å, Kongeåen, Åkær Å og Hjortvad Å. Foto: Biopix J.C. Schou FISK 25

26 NOTER - Skriv alt det ned du selv ser 26 NOTER

27 NOTER 27

28 20 SJÆLDNE DYR OG PLANTER I VEJEN KOMMUNE Bliv klogere på naturens artsrigdom i Vejen Kommune. Læs om arterne hvor de lever, hvorfor de er sjældne og hvad man kan gøre for at hjælpe dem.

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog A Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A. Filen

Læs mere

Arbejdsområder. Pattedyr i skoven. Du har brug for naturen. Og den har brug for dig!

Arbejdsområder. Pattedyr i skoven. Du har brug for naturen. Og den har brug for dig! Arbejdsområder Pattedyr i skoven Du har brug for naturen. Og den har brug for dig! Indhold Ræven Indledning... 2 Ræven... 3 Grævlingen... 4 Rævegrav eller grævlingegrav?... 5 Hjortene... 7 Egernet... 12

Læs mere

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV - Motorvejstilslutning - naturforhold Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 541 TRYKSAG 457 Titel: Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Natur og miljø i højsædet

Natur og miljø i højsædet Natur og miljø i højsædet Spidssnudet frø lægger æg i lysåbne vandhuller. Brunflagermus sover og overvintrer i hule træer i skoven. Markfirben lever på lysåbne, sydvendte skråninger. Vi passer på naturen

Læs mere

Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget

Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget Katalog over naturtiltag i marken Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget - udførelse og effekt Udarbejdet af Rasmus Ejrnæs, Aarhus Universitet i forbindelse med et samarbejdsprojekt med Cammi Aalund

Læs mere

Peter Jepsen. Det er også min. natur. Tema om biodiversitet

Peter Jepsen. Det er også min. natur. Tema om biodiversitet Peter Jepsen Det er også min natur Tema om biodiversitet Det er også min natur Tema om biodiversitet Elevbog 2008, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Forfatter: Peter Jepsen Redaktør: Annegrete

Læs mere

Naturcenter Fosdalen Hvad sker der i december www.naturcenterfosdalen.dk

Naturcenter Fosdalen Hvad sker der i december www.naturcenterfosdalen.dk Hvad sker der i december? Materiale fra www.naturcenterfosdalen.dk December betyder den tiende. Decem betyder ti på latin. Den var den tiende måned efter den gamle romerske kalender, der startede i marts.

Læs mere

Fasanen. Elevhæfte Undervisningsmateriale til Folkeskolens 3.-6. klasse

Fasanen. Elevhæfte Undervisningsmateriale til Folkeskolens 3.-6. klasse Fasanen Elevhæfte Undervisningsmateriale til Folkeskolens 3.-6. klasse Dette hæfte indeholder såvel en tekst som nogle opgaver til undervisning i fasanens biologi og levevilkår i Danmark. Teksten fortæller

Læs mere

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog B Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A Filen

Læs mere

Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV

Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007 Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV til brug i administration og planlægning [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Den store hornugle i Sønderjylland

Den store hornugle i Sønderjylland Den store hornugle i Sønderjylland Af Jesper Tofft & Klaus Dichmann Et møde med den store hornugle (Bubo bubo) på nært hold kan være en uforglemmelig oplevelse. Det direkte blik, med de store orange øjne,

Læs mere

Plads til Naturen Strategi for biologisk mangfoldighed i København

Plads til Naturen Strategi for biologisk mangfoldighed i København Plads til Naturen Strategi for biologisk mangfoldighed i København Udarbejdet af Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Forsidefoto: Colourbox.com Foto: Ulla Rose Andersen og Jan Fischer Rasmussen,

Læs mere

LAD DYREUNGERNE VÆRE

LAD DYREUNGERNE VÆRE LAD DYREUNGERNE VÆRE Dyrenes Beskyttelse har vildtplejestationer over hele Danmark. En af stationernes helt store opgaver er at pleje dyreunger, men mange unger burde faktisk slet ikke blive bragt på plejestation.

Læs mere

Find vej ud i naturen året rundt. Inspirationshæfte med oplevelser og aktiviteter

Find vej ud i naturen året rundt. Inspirationshæfte med oplevelser og aktiviteter Find vej ud i naturen året rundt Inspirationshæfte med oplevelser og aktiviteter 2 Indhold Find vej ud i naturen året rundt 3 Mere natur i de små børns hverdag 4 God praksis i naturen 6 Januar-februar

Læs mere

Vil du hjælpe truede dyrearter? - Og få penge for det

Vil du hjælpe truede dyrearter? - Og få penge for det Vil du hjælpe truede dyrearter? - Og få penge for det Drømmeboliger til hasselmus, birkemus og flagermus En række danske dyrearter er beskyttet efter EU habitatdirektivet. Det betyder, at arternes yngle

Læs mere

OVERDREV, ENGE OG MOSER

OVERDREV, ENGE OG MOSER OVERDREV, ENGE OG MOSER Håndbog i naturtypernes karakteristik og udvikling samt forvaltningen af deres biodiversitet Faglig rapport fra DMU nr. 727 2009 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed

4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed 4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed Indledning Danmark hører til blandt de lande, hvis natur i særlig grad er under påvirkning af en intensiv arealudnyttelse. Historisk set er dette forhold et resultat af

Læs mere

God praksis for skovarealer med flagermus

God praksis for skovarealer med flagermus God praksis for skovarealer med flagermus 1 God praksis for skovarealer med flagermus 2 God praksis for skovarealer med flagermus INDHOLD KAPITEL 1 INTRODUKTION 4 Indledning 4 Formålet med vejledningen

Læs mere

Ud med børnene. - 24 naturbørnehaver fortæller. Læs om:

Ud med børnene. - 24 naturbørnehaver fortæller. Læs om: Ud med børnene - 24 naturbørnehaver fortæller Læs om: Drømmefangeren fra Ærøskøbing, Haletudsesøen fra Læsø, græsdukkerne fra Frederikshavn, urtesaltet fra Outrup, dyresporene fra Haderslev, sommerlegene

Læs mere

På fod med naturen. Inspirationshæfte til personale i daginstitutioner

På fod med naturen. Inspirationshæfte til personale i daginstitutioner På fod med naturen Inspirationshæfte til personale i daginstitutioner Del 1 børn i naturen Ud i naturen derfor og sådan 3 Naturkompetence 4 Fornyelse og udviklingsarbejde 5 Det enkelte barns behov 6 Forældresamarbejde

Læs mere

Kødkvæg som naturplejere

Kødkvæg som naturplejere Kødkvæg som naturplejere - En manual omkring afgræsning af naturarealer med kødkvæg Blandt andet indeholdende oplysninger om: - Eksempler fra projektets praktiske del - Beskrivelse af naturpleje - Forslag

Læs mere

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Jf. 10 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 17. april 2015 Haderslev Kommune Indhold 1 Generelle

Læs mere

Gendarmstien. Vandreguide og øjenåbner. 74 kilometer kystnær vandrerute langs den dansk-tyske grænse

Gendarmstien. Vandreguide og øjenåbner. 74 kilometer kystnær vandrerute langs den dansk-tyske grænse Gendarmstien Vandreguide og øjenåbner 74 kilometer kystnær vandrerute langs den dansk-tyske grænse Vandrerute og kort 1:30.000 NYBØL NOR 1. version. 2013 Udgivet af: Sønderborg Erhvervs og Turistcenter

Læs mere

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger 1 Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen Maj 2001 2 VEJLEDNING OM BESKYTTEDE STEN- OG JORDDIGER Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Miljø-

Læs mere

Børnetekst Thorstein Thomsen Tegninger Bettina B. Reimer

Børnetekst Thorstein Thomsen Tegninger Bettina B. Reimer Vores nye sko kov Børnetekst Thorstein Thomsen Tegninger Bettina B. Reimer Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen og Dansk Skovforening i forbindelse med Skovens Dag 2000. Dette hæfte er udgivet af Skov- og

Læs mere

Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder

Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder et LIFE-Nature projekt Lægmandsrapport Tekst Jesper Stenild Redaktion Jesper Stenild, Annita Svendsen og Søren Kjær Fotos Naturstyrelsen, Jydsk Luftfoto,

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

SKABT AF IS, VIND OG VAND

SKABT AF IS, VIND OG VAND ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå SKABT AF IS, VIND OG VAND Af Peter Bering Dette er en pdf-fil med Skabt af is, vind og vand. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere