Vedtægter. for. Finansiel Stabilitet AIS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. for. Finansiel Stabilitet AIS"

Transkript

1 I Vedtægter for Finansiel Stabilitet AIS 1.0 Selskabets navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Finansiel Stabilitet AIS Selskabets binavn er Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet AIS. 1.3 Finansiel Stabilitet A/S (herefter Selskabet ) er et statsligt aktieselskab etableret med hjemmel i lov nr af 10. oktober 2008 om finansiel stabilitet. 1.4 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 2.0 Selskabets formål 2.1 Selskabets formål er at medvirke til sikring af finansiel stabilitet i Danmark i overensstemmelse med lov om finansiel stabilitet 2.2 Selskabet udfører i øvrigt de opgaver, som Selskabet til enhver tid er pålagt ved eller i henhold til lov. 3.0 Selskabets kapital, aktier og finansiering 3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr , skriver kroner femhundredetusinde, fordelt p aktier à kr eller multipla heraf. 3.2 Hver aktie à kr giver én stemme p generalforsamlingen. 3.3 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 3.4 Ingen aktionærer skal være pligtige at lade deres aktier indløse helt eller delvis. 3.5 Aktierne er ikke-omsætningspapirer. Der udstedes ikke aktiebreve. Såfremt der senere udstedes aktiebreve, skal disse bære utvetydig og iøjnefaldende påtegning om, at aktierne ikke er omsætningspapirer. Ingen aktier har særlige rettigheder.

2 I 1i 3.6 Aktierne skal lyde på navn og være noteret i Selskabets ejerbog. 3.7 Selskabet kan optage lån til at dække sit finansieringsbehov. 4.0 Mortifikation 4.1 Såfremt der udstedes aktiebreve, jf. punkt 3.5, kan bortkomne aktiebreve mortificeres uden dom efter de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler. 5.0 Generalforsamlinger: Kompetence, sted og indkaldelse 5.1. Generalforsamlinger afholdes på Selskabets hjemsted. 5.2 Ordinær generalforsamling, hvor årsrapporten fremlægges, afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabssty relsen, så den er modtaget i Styrelsen senest den 30. april efter regnskabsårets afslut ning Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal endvidere indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er forlangt af aktio nærer, der ejer 5 procent eller mere af aktiekapitalen. 5.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen. Indkaldelse til generalforsamlinger skal ske ved brev til de i Selskabets ejerbog noterede aktionærer med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen via senest samtidig med, at den bekendtgøres for aktionærer ne. 5.5 Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen med samtlige de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og i forbindelse med ekstraordinær general forsamling tillige årsagen hertil. For den ordinære generalforsamling skal indkaldelsen vedlægges Selskabets årsrapport. Såfremt forslag om vedtægtsændring skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets fulde ordlyd angives i indkaldelsen. Hvis der i øvrigt foreligger forslag, hvis vedtagelse kræver særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen, og forslagets indhold skal angives heri. 6.0 Generalforsamlingen: Dagsorden 6.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.

3 I 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion. 6. Eventuelt valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand, og af suppleanter. 7. Valg af revisor. 8. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 9. Eventuelt. 6.2 P generalforsamlingen kan beslutninger kun tages om de forslag, der har været p dagsordenen, og om ændringsforslag hertil. 7.0 Generalforsamlingen: Deltagelse og Stemmeret 7.1 Enhver aktionær er berettiget til at møde p generalforsamlingen. En aktionær har ret til at møde p generalforsamlingen ved fuldmægtig. Aktionæren eller fuldmægtigen kan møde sammen med en eller flere rådgivere. 7.2 Selskabets revisor skal være til stede p den ordinære generalforsamling og p ekstraor dinære generalforsamlinger, såfremt en aktionær, et bestyrelsesmedlem, en direktør eller revisor selv anmoder herom. P generalforsamlingen skal Selskabets revisor besva re spørgsmål om den af revisor ptegnede rsrapport m.v., som behandles p den pågældende generalforsamling. 7.3 Selskabets generalforsamlinger er åbne for pressen. Generalforsamlingen træffer beslut ning om, hvorvidt og i hvilket omfang pressen har ret til at foretage band-, film- eller fotooptagelser p mødet. 8.0 Generalforsamlingen: Dirigent, Beslutninger og Protokol 8.1 Generalforsamlingen vælger en dirigent, som leder mødet og afgør alle spørgsmål vedrø rende sagernes behandling og stemmeafgivni ngen. 8.2 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, medmin dre andet fremgår af disse vedtægter eller lovgivningen. 8.3 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, som underskrives af diri genten. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal en bekræftet udskrift af protokollen sendes til aktionærerne. Senest samtidig hermed indsendes bekræftet ud skrift af protokollen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen via

4 I tii 8.4 Såfremt Selskabets aktionærer forud for eller på generalforsamlingen har stillet spørgs mål til Selskabets forhold, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen, skal spørgsmålene besvares i overensstemmelse med selskabslovens Selskabets Ledelse 9.1 Bestyrelsen forestår sammen med direktionen ledelsen af Selskabets anliggender. 9.2 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, herunder formand og næstformand, valgt af gene ralforsamlingen. 9.3 Generalforsamlingen vælger desuden i alt to suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne. Suppleanterne træder ved bestyrelsesmedlemmernes forfald i deres sted. Bestyrelsesfor manden sørger for indkaldelse af suppleant i tilfælde af et bestyrelsesmedlems forfald. 9.4 Bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne vælges for 3 år ad gangen. Genvalg kan fin de sted for én yderligere periode. 9.5 Bestyrelsen, der har den overordnede ledelse af Selskabets anliggender, træffer selv ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Forretningsorde nen skal til enhver tid være i overensstemmelse med selskabsloven og via indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 4 uger efter sin vedtagelse i bestyrelsen. Bestyrelsen skal i øvrigt sørge for at udarbejde regler til sikring af overholdelse af de til enhver tid gældende særlige bestemmelser for statslige aktieselskaber, således som anført i selskabsloven og årsregnskabsloven. 9.6 Bestyrelsen skal ud over at varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af Selskabets virksomhed påse, at 1) bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter Selskabets for hold er tilfredsstillende, 2) der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller, 3) bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om Selskabets finansielle forhold, 4) direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer, og 5) Selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstræk kelig likviditet til at opfylde Selskabets nuværende og fremtidige forpligtigelser, efter hånden som de forfalder, og Selskabet er således til enhver tid forpligtet til at vur dere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt. 9.7 Formanden for Selskabets bestyrelse må ikke udføre hverv for Selskabet, der ikke er en del af hvervet som bestyrelsesformand. Bestyrelsesformanden kan dog, hvor der er særligt behov herfor, udføre opgaver, som den pågældende bliver anmodet om at udføre af og for bestyrelsen. Forud for valg af bestyrelsens medlemmer på generalforsamlingen skal der gives oplysning om de opstillede personers ledelseshverv i andre danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder.

5 I Iii 9.8 Generalforsamlingen god kender bestyrelsesmedlemmernes honorar samtidig med god kendelse af årsrapporten. 9.9 I tilfælde af formandens forfald fungerer næstformanden som formand i enhver henseen de Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle beslutninger på bestyrelsesmøder vedtages ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet måtte fremgå af disse vedtægter eller lovgivningen. Formandens eller under dennes fra vær næstformandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed. Et bestyrelsesmed lem kan ikke deltage i en afstemning i henhold til fuldmagt På hvert bestyrelsesmøde forelægges revisionsprotokollen. En protokoltilførsel skal un derskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Er et bestyrelsesmedlem fraværende ved et bestyrelsesmøde, hvor en revisionsprotokol er fremlagt med en ny protokoltilførsel, skal det sikres, at vedkommende er gjort bekendt med revisionsprotokollatet. Ikke tilstedeværende medlemmer har pligt til at underskrive revisionsprotokollatet efter det bestyrelsesmøde, hvor protokollatet underskrives af de øvrige bestyrelsesmedlemmer Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol efter bestyrelsens nærmere bestemmelser Kopi af protokoltilførsler fremsendes til bestyrelsens medlemmer med anmodning om, at der indenfor en given frist gives eventuelle kommentarer. Protokollen underskrives på førstkommende møde af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrel sesmedlem og en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen. Ikke tilstedeværende medlemmer har pligt til at underskrive protokollen efter det bestyrelsesmøde, hvor protokollen underskrives af de øvrige besty relsesmedlemmer Bestyrelsen holder møde efter behov. Møderne er ikke offentligt tilgængelige. Direktionen deltager i bestyrelsesmøderne med ret til at udtale sig, medmindre bestyrelsen i de en kelte tilfælde træffer anden beslutning Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1-3 direktører til at forestå den daglige ledelse af Selskabet. En af disse direktører ansættes som administrerende direktør Direktionen skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter Selskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne dispositioner kan direktionen kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig skade for Selskabets virksomhed. Bestyrelsen skal i så fald omgående underrettes om den trufne disposition Direktionen skal sørge for, at Selskabets bogføring sker under iagttagelse af den til en hver tid gældende lovgivnings regler herom, og at formueforvaltning foregår på betryg gende måde. Direktionen skal herudover sikre, at selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde kapitalselskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder. Selskabet er såle

6 I 1i des til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilste deværende kapital beredskab er forsvarligt Bestyrelsen bemyndiges til at forpligte selskabet til med virkning fra selskabets stiftelse at skadesløsholde medlemmer af direktionen for (i) ethvert erstatningskrav mod en direktør som følge af varetagelsen af sin stilling som direktør, medmindre der er tale om krav efter dansk ret, der gøres gældende ved en dansk domstol, (ii) udgifter til sagsomkostninger m.v. i forbindelse med retssager herom, der er om fattet af (i) Bestyrelsen bemyndiges til at give afkald på, at selskabet rejser (i) (ii) regreskrav for erstatningsbeløb og sagsomkostninger mv. omfattet af skadesløshol delsen, som selskabet har betalt til tredjemand, for så vidt angår erstatningsbeløb og sagsomkostninger mv., som direktøren ikke skulle have afholdt ved dom afsagt af en dansk domstol efter dansk ret, erstatningskrav for tab, som overstiger forsikringsdækningen for direktionen, forud sat direktøren alene har handlet simpelt uagtsomt Information 10.1 Bestyrelsen skal, så længe Selskabet er fuldt ud ejet af den danske stat, på begæring stille enhver oplysning om Selskabets virksomhed til rådighed for økonomi- og erhvervs ministeren, med mindre dette er i strid med ufravigelige bestemmelser i lovgivningen, herunder lov om finansiel virksomhed. Bestyrelsen er, så længe Selskabet er fuldt ejet af den danske stat, forpligtet til at orien tere økonomi- og erhvervsministeren, om forhold vedrørende Selskabets virksomhed, som er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater, væ sentlige ændringer i Selskabets strategi eller beslutninger af stor strategisk rækkevidde. Orienteringen af ministeren skal, medmindre dette er i strid med ufravigelige bestemmel ser i lovgivningen, herunder eksempelvis selskabslovens 354, ske i så god tid, at mini steren får den fornødne tid til at forholde sig til den konkrete sag og ved generalforsam lingsbeslutninger kan varetage Statens interesser. Meddelelser, der indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i 354, skal samtidig tilsendes økonomi- og erhvervsministeren. medfør af selskabslovens 10.2 økonomi- og erhvervsministeren skal forinden indgåelsen orienteres om aftaler mellem Selskabet og Det Private Beredskab om afholdelse af udgifter eller foretagelse af investe ringer med henblik på at sikre de i lov om finansiel stabilitet 1 nævnte simple kredi torer, jf. lovens 12, hvis disse udgifter eller investeringer skal medføre en nedbringelse på mindst kr. 100 mio. af Det Private Beredskabs indeståelser i henhold til lovens 9, stk. 1 eller 3.

7 1i 11.0 Tegningsregel 11.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med enten et medlem af direktionen eller et bestyrelsesmedlem, to bestyrelsesmedlemmer i forening med et medlem af direktionen eller af den samlede bestyrelse Offentlighed om Selskabets forhold 12.1 Selskabet skal hurtigst muligt via give meddelelse til Er hvervs- og Selskabsstyrelsen om væsentlige forhold, der vedrører Selskabet eller koncer nen og kan antages at få betydning for Selskabets eller koncernens fremtid, medarbej dere, aktionærer eller kreditorer Selskabet skal offentliggøre vedtægterne på sin hjemmeside Selskabet skal offentliggøre årsrapporten på sin hjemmeside. På forlangende skal Selska bet senest 14 dage før den ordinære generalforsamling på sit hovedkontor udlevere årsrapporten til enhver, ligesom Selskabet skal sende et eksemplar af årsrapporten til de af pressens repræsentanter, der anmoder herom Revision 13.1 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalfor samlingen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted Selskabets datterselskaber, som indgår i koncernforhold med Selskabet, skal så vidt mu ligt have samme revisor som Selskabet, ligesom sådanne datterselskaber skal have sam me regnskabsår som Selskabet Fratræder Selskabets revisor, skal bestyrelsen, senest 8 dage efter at fratrædelse er meddelt Selskabet, indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til valg af fly revisor Rigsrevisor kan kræve regnskaber m.v. forelagt til gennemgang i henhold til den til en hver tid gældende lovgivning herom Bestyrelsen foranlediger, at Selskabet udarbejder og offentliggør en halvårsrapport, som dækker de første 6 måneder af Selskabets regnskabsår. Hvis Selskabet bliver til en modervirksomhed, skal halvårsrapporten udarbejdes, som om de konsoliderede virksom heder tilsammen var én virksomhed. Halvårsrapporten skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest den 31. august i regnskabsåret, første gang Regnskabsår m.v Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

8 I liii Som ed.et p Selskabets stiftende generalforsamling den 13. oktober 2008 og ændret p gen.1. ungerne den 31. marts 2009, den 22. februar 2010 og den 29. april AdvoW r.!i ri horbjørn Sofsrud

VEDTÆGT for Metroselskabet I/S

VEDTÆGT for Metroselskabet I/S Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 10. september 2010 Opdateret: maj 2014 J.nr.: 89-11759 SOF/HED/ADJ Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@poulschmith.dk www.poulschmith.dk VEDTÆGT

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

L=TT. VEDT,fl,GTER. til tredjepart. Selskabet kan endvidere drive anden i forbindelse hermed beslægtet. for Statens Ejendomssalg A/S

L=TT. VEDT,fl,GTER. til tredjepart. Selskabet kan endvidere drive anden i forbindelse hermed beslægtet. for Statens Ejendomssalg A/S L=TT Advoketpartnerselskab Artur Bugsgang Advokat J.nr. 295206-ARA VEDT,fl,GTER for Statens Ejendomssalg A/S Selskabets navn. hiemsted os formål 1. Selskabets navn er Statens Ejendomssalg A/S. Selskabet

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 12. marts 2009 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1760 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 12. marts 2009 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S VEDTÆGTER for ANDERSEN & MARTINI A/S Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er "ANDERSEN & MARTINI A/S". Selskabet driver tillige virksomhed under navnene "AUTO-ISLEV A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)",

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S V E D T Æ G T E R for Lån & Spar Bank A/S ---ooooo-- SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1.1. Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: CO II Bank

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S CVR-nr. 58 21 06 17 Albertslund Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er Brødrene A. & O. Johansen Aktieselskab. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 C:\Users\gbs\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary

Læs mere