Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk produktion Sammenfatning Kommissionen har fremsat forslag til en revision af økologiforordningen fra Kommissionens mål er at sikre og bevare forbrugernes og producenternes tillid og gøre det lettere for landmænd at omlægge til økologisk produktion. I den forbindelse foreslår Kommissionen en øget harmonisering af produktionsreglerne, en styrket og mere risikobaseret kontrol, nye bestemmelser om eksport samt en reduktion af de administrative omkostninger for landbrugerne. Fristen for at afgive en begrundet udtalelse til forslaget udløber den 20. maj /6

2 Europa-Kommissionen fremsatte den 18. december 2014 sit længe ventede forslag til nye regler for økologisk produktion, som skal erstatte den gældende forordning fra Forslaget lægger navnlig op til at: harmonisere EU-reglerne ved at afskaffe mange af de nuværende undtagelser vedrørende produktion og kontrol øge kontrollen gennem en risikobaseret tilgang gøre det lettere for små landbrugere at omlægge til økologisk landbrug sætte mere ind på den internationale dimension af handelen med økologiske varer gennem nye regler om eksport forenkle økologireglerne for at reducere de administrative omkostninger for landbrugerne og forbedre gennemsigtigheden. Samtidig lancerede Kommissionen en handlingsplan om fremtiden for økologisk produktion i EU. Handlingsplanen lægger op til bedre information af landbrugerne om udvikling af landdistrikterne og om EU's landbrugspolitiske initiativer til fremme af økologi, styrkelse af forbindelserne mellem EU's forskningsog innovationsprojekter og økologisk produktion samt fremme af anvendelse af økologiske fødevarer i f.eks. skoler 2. Forslaget til økologiforordningen er blandt de EU-lovgivningsforslag, som Folketingets Europaudvalg udvalgte fra Kommissionens arbejdsprogram for 2014 med henblik på at undersøge, om de overholder nærhedsprincippet 3. Forslaget er udvalgt til nærhedstjek som følge af, at det er et politisk væsentligt forslag på et område med delt kompetence mellem EU og medlemsstaterne 4. Folketinget har i alt 8 uger til at behandle forordningsforslaget fra det foreligger i alle sprogversioner. Folketinget skal have afsluttet sit nærhedstjek af forslaget senest den 20. maj Baggrunden for forslaget Kommissionen indleder sit forslag med at konstatere, at EU s marked for økologisk produktion er blevet firedoblet siden 1999 som følge af en kraftig vækst i efterspørgslen. Ifølge Kommissionen har de lovgivningsmæssige rammer 1 KOM (2014) KOM (2014) Den samlede liste over forslag udtaget til nærhedskontrol i 2014 findes i EU-note E 9 af 27. januar Proceduren for nærhedskontrollen er beskrevet i Europaudvalgets beretning af 9. april 2010 om Folketingets behandling af EU-sager i forbindelse med kontrollen af nærhedsprincippet i EU. 2/6

3 imidlertid ikke fulgt med efterspørgslen, og tager ikke hensyn til udviklingen af forbrugernes interesser og forventninger. Hertil kommer, at mærkningsreglerne er indviklede og der er svagheder i kontrollen og i handelsordningen med tredjelande. Endelig er reglerne ifølge Kommissionen for indviklede. Forslaget har til formål at: 1. fjerne hindringer for en bæredygtig udvikling af økologisk produktion i EU, 2. garantere lige konkurrencevilkår for landbrugere m.fl. og sikre, at det indre marked bliver mere effektivt 3. øge forbrugernes tillid til økologiske produkter. Den gældende forordning fra blev vedtaget af Rådet. Med Lissabontraktaten fra 2009 blev EU s landbrugspolitik underlagt den almindelige lovgivningsprocedure, og derfor er det første gang Europa-Parlamentet optræder som medlovgiver på området. Hvad ændrer forslaget ved de gældende regler? Kommissionens forslag kredser om følgende overordnede temaer. 1. Forenkling og ensretning af regler for økologisk produktion 2. Forbedret og mere risikobaseret kontrol 3. Styrkelse af samhandelen med tredjelande 1. Forenkling og ensretning af regler for økologisk produktion Kommissionen lægger op til at forbedre og ensrette produktionsreglerne ved at fjerne EU-landenes mulighed for at fastsætte undtagelser. Dog undtages de tilfælde, hvor de er nødvendige for midlertidigt at videreføre eller genoptage økologisk produktion i katastrofesituationer. Efter forslaget skal økologisk landbrug drives fuldt ud i overensstemmelse med kravene til økologisk produktion, og godkendelse af omlægningsperioden med tilbagevirkende kraft er i princippet ikke længere mulig. Kommissionen foreslår også, at de landbrugsingredienser, som anvendes i forarbejdede økologiske produkter, udelukkende skal være økologiske. Og med undtagelse af mikrovirksomheder skal det for andre økologiske er- 5 Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol. 3/6

4 hvervsdrivende end landbrugere eller erhvervsdrivende, som producerer tang eller akvakulturdyr, være et krav, at de udvikler et system, som kan forbedre deres resultater på miljøområdet. De økologiske produktionsmåder skal fortsat overholde principper, som nøje afspejler forbrugernes forventninger. 2. Forbedret og mere risikobaseret kontrol Kommissionen foreslår også en forbedring af kontrolreglerne, hvorved alle kontrolbestemmelser flyttes til den generelle forordning om offentlig kontrol på fødevare- og foderstofområdet. Det betyder, at erhvervsdrivende, ansvarlige myndigheder, kontrolmyndigheder og kontrolorganer ikke længere skal søge efter kontrolregler i to forskellige lovtekster. Endvidere styrkes den risikobaserede tilgang til kontrollen yderligere ved at fjerne det nuværende krav om, at alle erhvervsdrivende mindst én gang om året skal underkastes kontrol af, om de overholder økologiforordningen. I stedet vil Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter tilpasse kontrolhyppigheden. Kommissionen lægger også op til at sikre øget sporbarhed og forebygge svig, ligesom der indføres fælles foranstaltninger, når der opdages ikke-tilladte produkter eller stoffer. 3. Styrkelse af samhandelen med tredjelande Efter forslaget tilpasses forordningens handelsregler for at sikre lige vilkår for økologiske erhvervsdrivende i EU og i tredjelande og for at sikre, at forbrugernes tillid opretholdes. Muligheden for ligestillingsaftaler med tredjelande bevares, men forslaget lægger op til en afvikling af ordningen for anerkendelse af ækvivalens (dvs. at visse kontrolorganer anerkendes som kompetente til at udstede attester i tredjelande med henblik på import til EU af produkter, der giver tilsvarende garantier). Kommissionen foreslår, at godkendelsen af kontrolorganer gradvist overgår til at være en overensstemmelsesordning. Er det danske Ø-mærke i fare? Der har op til vedtagelsen af forslaget i Kommissionen være forlydender om, at Kommissionen overvejede at kræve en udfasning af nationale logoer og at tvinge EU-landene til at bruge EU s eget øko-mærke. Det ville bl.a. gå ud over det populære danske Ø-mærke. Fødevareministeren oplyste på et samråd i 4/6

5 Fødevareudvalget den 27.november 2013, at han ville gøre hvad han kunne for inden Kommissionen vedtog sit forslag at redde Ø-mærket 6 Kommissionens forslag bevarer således udtrykkeligt bestemmelsen i den gældende forordning, hvorefter Nationale og private logoer kan anvendes til mærkning og udformning af samt reklame for produkter, der opfylder kravene i denne forordning 7. Frygten for at miste det danske Ø-mærke er derfor afblæst 8. Overholder forslaget nærhedsprincippet? Det, som Folketinget skal tage stilling til i forbindelse med det planlagte nærhedstjek af forslaget, er om de områder, der behandles i forslaget til ændring af økologiforordningen bedst reguleres på EU-niveau eller på nationalt niveau. Ifølge Kommissionen selv overholder forslaget nærhedsprincippet. Kommissionen anfører således i forslaget, at et led i EU s landbrugspolitik er at sikre en gnidningsløs udvikling af det indre marked. Med henblik herpå er en EU-dækkende ordning for økologi ifølge Kommissionen mere effektiv end 28 forskellige ordninger. Med en sådan ordning er det muligt at opnå en mere effektiv og konsekvent handelspolitik over for globale handelspartnere, navnlig ved at EU s forhandlingsstyrke øges. Kommissionen anfører videre at forslaget: mindsker det spillerum, som EU-landene i dag har for at indrømme undtagelser fra reglerne, som fører til illoyal konkurrence mellem de erhvervsdrivende, svækkelse af forbrugernes tillid samt en kompleks lovgivning og handelsspørgsmål (vanskeligheder med håndhævelse af reglernes overholdelse) sikrer, at det forhold, at der sættes forskelligt ind mod samme manglende overholdelse af EU's økologilovgivning i EU-landene, er et problem, som fører til illoyal konkurrence og et ikke effektivt fungerende indre marked. Forslagene er ligeledes udtaget til behandling af det finske parlament, den tyske forbundsdag, Sveriges Rigsdag, det rumænske senat, og Slovakiets 6 Se Fødevareministerens talepapir til samrådet: 7 Artikel 23, stk. 5, i forslaget. 8 Se også Fødevareministeriets pressemeddelelse af 24. marts /6

6 Nationalråd. Der foreligger endnu ingen oplysninger om resultaterne af behandlingen af forslagene i disse parlamenter. Udover nærhedstjekket har Folketinget også mulighed for såvel inden for som efter 8-ugers fristen for nærhedstjekket 9 at sende en udtalelse til Kommissionen om forslagets indhold. Det skal blot fremgå klart af Folketingets udtalelse, at bemærkningerne knytter sig til forslagets indhold og ikke til overholdelsen af nærhedsprincippet. Med venlig hilsen Thomas Fich (3611) 9 Jf. artikel 6 i protokollen om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet 6/6

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. december 2007 Forskelle mellem forfatningstraktaten og Lissabon-traktaten

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000. af 17. december 1999

De Europæiske Fællesskabers Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000. af 17. december 1999 L 17/22 21.1.2000 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Lovforslag nr. L 36 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Dan Jørgensen) Forslag til Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.2.2011 KOM(2011) 32 endelig 2011/0023 (COD) C7-0039/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anvendelse af passagerlisteoplysninger til at forebygge,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER MARTS 2010 30.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 83/1 T E U KONSOLIDEREDE UDGAVER AF T E U F TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1. (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1. Formål og definitioner

Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1. (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1. Formål og definitioner NaturErhvervstyrelsen Den 24. juni 2014 Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1 (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med loven er at skabe

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF 17.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 335/1 19I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) DIREKTIVER

Læs mere

17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) af 8. juni 2000

17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) af 8. juni 2000 17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 178/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*) DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)»Traktatbrud direktiv 2004/18/EF fremgangsmåder for indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge-

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj En vejledning

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

NB! Denne vejledning opdateres løbende på grundlag af de kompetente myndigheders erfaringer eller nye oplysninger, der tilvejebringes.

NB! Denne vejledning opdateres løbende på grundlag af de kompetente myndigheders erfaringer eller nye oplysninger, der tilvejebringes. EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERE December 2012 VEJLEDNING TIL BRUG FOR MYNDIGHEDERS KONTROL MED OVERHOLDELSE AF EU-LOVGIVNINGEN OM: Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

maskindirektivet 2006/42/EF

maskindirektivet 2006/42/EF EUROPA-KOMMISSIONEN ERHVERV Vejledning i anvendelsen af maskindirektivet 2006/42/EF 2. udgave Juni 2010 Indledning til 2. udgave Direktiv 2006/42/EF er en revideret version af maskindirektivet, hvoraf

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) L 113/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 733/2002 af 22. april 2002 om implementering af topdomænet.eu (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand Det indre marked»et bedre fungerende indre marked er afgørende for europæisk vækst.«michel Barnier, kommissær for

Læs mere

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5 NOTAT Dato: 11. januar 2013 Kontor: Asyl- og Visumkontoret J.nr.: 2012-940-0011 NOTAT om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013 Indhold 1 Indledning 5 2 Væsentlige ændringer i visumpraksis i forhold

Læs mere