GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG"

Transkript

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. Kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: /Dep. sagsnr Den 14. januar 2011 FVM 852 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kvalitetspakken - en sammenhængende EU politik for kvaliteten af landbrugsprodukter: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter, og Forslag om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 (fusionsmarkedsordningen) for så vidt angår handelsnormerne for landbrugsprodukter. KOM (2010) 733 og KOM (2010) 738 Revideret genoptryk af samlenotat oversendt til Folketingets Europaudvalg den 2. december Ændringer er markeret i marginen. Resumé Kommissionens Kvalitetspakke er en samling af forslag og initiativer, der skal medvirke til at imødekomme behovet for diversitet og kvalitet i udbuddet af landbrugsprodukter, da dette udgør et konkurrencemæssigt potentiale for EU's landbrugssektor. Kvalitetspakken indeholder et forslag til en forordning om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter, hvori de eksisterende ordninger om beskyttede geografiske betegnelser og beskyttede oprindelsesbetegnelser samt garanterede traditionelle specialiteter indarbejdes. Ligeledes indeholder Kvalitetspakken en fælles lovgivningsmæssig ramme for handelsnormer. Endelig indeholder Kvalitetspakken forslag til retningslinjer for god praksis for udvikling og drift af certificeringsordninger for landbrugsprodukter samt forslag til retningslinjer for mærkning af fødevarer, der indeholder ingredienser beskyttet under ordningerne for beskyttede geografiske betegnelser og beskyttede oprindelsesbetegnelser. Forslagene forventes samlet set ikke at påvirke beskyttelsesniveauet i Danmark. Baggrund Kommissionen har den 10. december 2010 fremsendt forslag KOM (2010) 733 til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter, forslag KOM (2010) 738 til ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 (fusionsmarkedsordningen)

2 2 vedrørende handelsnormer, meddelelse om retningslinjer vedrørende den bedste praksis for udvikling og anvendelse af certificeringsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer samt meddelelse om retningslinjer for mærkning af fødevarer, som indeholder ingredienser med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) og beskyttet geografisk betegnelse (BGB), der alle er en del af den såkaldte Kvalitetspakke. Forslagene er modtaget i en dansk sprogversion den 20. december Forslagene er fremsat med hjemmel i TEUF artikel 43, stk. 2 samt TEUF artikel 118, stk. 1 for så vidt angår afsnit II i KOM (2010) 733 om beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser. Forslagene skal behandles efter proceduren for den almindelige lovgivningsprocedure i TEUF artikel 294. Nærhedsprincippet For så vidt angår kvalitetsordninger fremhæver Kommissionen, at beskyttelsen af navne og termer, der giver landbrugsprodukter en øget værdi, er beskyttet i hele EU. De omfattede ordninger er tilknyttet symboler, der anvendes ved markedsføringen, og disse skal være fælles i hele EU for at sikre en ensartet anerkendelse. Regeringen er enig heri. For så vidt angår handelsnormer er forslagene fremsat som et led i gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik, hvorfor nærhedsprincippet i dette tilfælde vurderes at være overholdt. Formål og indhold Kvalitetspakken indeholder Kommissionens forslag til, hvilke instrumenter, herunder lovgivning, der skal gennemføres for at etablere en sammenhængende politik for kvaliteten af landbrugsprodukter i EU. Kommissionen fremfører, at kvalitetspakken skal medvirke til at imødekomme behovet for diversitet og kvalitet i udbuddet af landbrugsprodukter, da dette udgør et konkurrencemæssigt potentiale for EU's landbrugssektor. Kommissionen fremhæver, at kvalitetspolitikken skal ses som en integreret del af EU's landbrugspolitik, herunder Kommissionens meddelelse om landbrugspolitikken efter , hvor Kommissionen beskriver udfordringerne for at opretholde aktiviteterne og diversiteten i landdistrikterne og forøge konkurrenceevnen i landbrugssektoren. Producenterne af landbrugsprodukter har oplevet en forringelse af deres konkurrenceevne, mens forbrugerne i øget omfang efterspørger autentiske produkter produceret efter særlige og traditionelle metoder. I den sammenhæng er det påkrævet, at forbrugerne får en præcis og troværdig information via mærkningen af produkterne, hvorfor EU's kvalitetspolitik skal indeholde de rigtige instrumenter til troværdigt at kommunikere produkt- og kvalitetsegenskaber overfor de øvrige afsætningsled og forbrugerne samt beskytte disse mod uhæder- 1 KOM (2010) 672 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Den fælles landbrugspolitik på vej mod fremtidens udfordringer: fødevarer, naturressourcer og landdistrikter

3 lig markedsføring. Derudover vurderes der at være behov for, at kvalitetspolitikkens instrumenter bliver forenklet og gjort mere sammenhængende. 3 Kvalitetspakken udspringer delvist af, at Kommissionen i i forbindelse med revisionen af forordningen om beskyttede geografiske betegnelser (BGB) og beskyttede oprindelsesbetegnelser (BOB) - tilkendegav at ville gennemføre en analyse om behovet for en fremtidig politikudvikling inden for kvalitetspolitikkens område. I kølvandet herpå offentliggjorde Kommissionen Grønbogen om kvalitetspolitikken for landbrugsprodukter i november 2008, der udgjorde grundlaget for Kommissionens meddelelse om landbrugsprodukters kvalitetspolitik i 2009, som blandt andet beskriver de fremadrettede strategiske initiativer i form af forbedret kommunikation mellem landmænd, producenter og forbrugere, forbedret sammenhæng i EU s landbrugspolitik for så vidt angår kvalitetspolitikker samt reduceret kompleksitet i lovgivningen. Økologiordningen indgår ikke i kvalitetspakken, da den blev revideret i Forslag til forordning om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter. Den fremadrettede udformning af fødevarekvalitetspolitikken, som følger af kvalitetspakken, præsenterer tre sammenhængende ordninger indenfor én overordnet ramme: Beskyttede oprindelsesbetegnelser (BOB) og beskyttede geografiske betegnelser (BGB) Garanterede traditionelle specialiteter (GTS) Frivillige kvalitetsbetegnelser Ovennævnte ordninger samles i én ordning og de nuværende komitéer erstattes af en enkelt komité (Komitéen for Landbrugsprodukters Kvalitet). Beskyttede geografiske betegnelser og beskyttede oprindelsesbetegnelser Forslaget opretholder og styrker kvalitetsordningen for landbrugsprodukter og fødevarer (BOB/BGB). Disse ordninger sikrer beskyttelse af geografiske betegnelser, der beskriver et landbrugsprodukt eller en fødevare, hvis kendetegn eller renommé skyldes det geografiske område, som produktet har oprindelse i. Beskyttede oprindelsesbetegnelser (BOB) og beskyttede geografiske betegnelser (BGB) er EU-ordninger, der med henblik på at fremme en mangfoldig landbrugsproduktion, beskytter produktnavne fra misbrug og efterligning, og giver forbrugerne information om produkternes særlige karakter. Beskyttede oprindelsesbetegnelser (BOB) omfatter landbrugsprodukter og fødevarer, der er produceret, forarbejdet og tilvirket i et bestemt geografisk område, ved brug af en særlig, anerkendt viden. Beskyttede geografiske betegnelser (BGB) omfatter landbrugsprodukter og fødevarer med særlig tilknytning til et bestemt geografisk område. Mindst ét af produktionsstadierne (produktion, forarbejdning, tilvirkning) skal foretages inden for det pågældende område.

4 4 Forslaget bibeholder skillelinjen mellem BOB og BGB samt adskillelsen til geografiske betegnelser for vin, spiritus og aromatiserede vine, grundet de seneste reformer i vin- og spirituslovgivningen. En styrkelse og forenkling af ordningerne indebærer: Præcisering af sammenslutningers og medlemsstaters rolle og forpligtelser ved ansøgning om registrering af navne samt medlemsstaters håndhævelse af beskyttelse af registrerede navne i hele EU. Beskyttelsesniveauet vedrørende registrerede navne og EU-symboler øges og tydeliggøres, og registreringsprocessen forkortes. Tilpasning til internationale anvendelser for så vidt angår definitionerne af geografiske oprindelsesbetegnelser og beskyttede betegnelser. Garanterede traditionelle specialiteter Ordningen er den tredje EU-ordning (udover BGB/BOB), der er oprettet med henblik på at fremme en mangfoldig landbrugsproduktion, beskytte produktnavne fra misbrug og efterligning, og give forbrugerne information om produkternes særlige karakter. Ordningen omfatter betegnelser på landbrugsprodukter eller fødevarer, der er produceret ved hjælp af traditionelle råvarer eller efter traditionelle produktionsmetoder, eller som har en traditionel sammensætning. Forslaget opretholder ordningen vedrørende garanterede traditionelle specialiteter (GTS) som en særskilt betegnelse. Dog ændres registreringsproceduren, hvorved offentliggørelse af nye produkter hviler på nationale såvel som regionale myndigheder, og herunder også mulig indsigelse i første instans. En revision af ordningen vil forbedre ordningen på følgende områder: Kriteriet for tradition forlænges fra de nuværende 25 år til 50 år. Ordningen målrettes opskrifter og fødevareprodukter ved at forbeholde ordningen til bearbejdede og andre forarbejdede fødevarer med essentielle ingredienser fra de øvrige ordninger (BOB/BGB). Definitioner såvel som procedurer forenkles substantielt. Frivillige kvalitetsbetegnelser Forslaget indebærer, at nærværende forordning fremadrettet inkluderer den lovgivningsmæssige ramme for frivillige kvalitetsbetegnelser, og at regler herom kan fastsættes ved delegerede retsakter. Eksisterende frivillige kvalitetsbetegnelser, for eksempel ekstra jomfru olivenolie eller frilandsæg, opretholdes uændret, men ændringer eller ophævelser af sådanne betegnelser samt etablering af nye betegnelser vil fremover ske med hjemmel i nærværende forordning.

5 5 Forslag til ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 (fusionsmarkedsordningen) vedrørende handelsnormerne for landbrugsprodukter Kommissionen vurderer, at Kommissionens meddelelse og den efterfølgende debat har vist, at handelsnormer for landbrugsprodukter kan medvirke til at forbedre de økonomiske betingelser for produktion og salg samt bidrage til landbrugsprodukters kvalitet. Forslaget omfatter en ny fælles ramme for varetagelse af reglerne om handelsnormer, som indebærer, at Kommissionen via delegerede retsakter kan fastsætte og udvikle handelsnormer. I øjeblikket er kompetencen til at etablere handelsnormer Rådets kompetence, mens kompetencen til at fastsætte indholdet i handelsnormerne for nogle sektorers vedkommende er Kommissionens, mens den for andre sektorers vedkommende er Rådets kompetence. Forslaget fastsætter en generel handelsnorm (produkter af sund og af sædvanlig handelskvalitet til human konsum) for alle produkter omfattet af et bilag til forordningen. Endvidere indebærer forslaget, at Kommissionen ved delegerede retsakter kan fastsætte flere specifikke bestemmelser for den generelle handelsnorm, samt at medlemsstaterne skal indføre en kontrolordning for den generelle handelsnorm på linje med kontrolordningerne for de specifikke handelsnormer. Forslaget fastsætter en generel hjemmel til ved delegerede retsakter at etablere særlige, sektorspecifikke handelsnormer. Endvidere omfatter forslaget en udtømmende liste over, hvilke elementer der kan indgå i en handelsnorm, for eksempel klassifikationskriterier, produktkarakteristika og særlige mærkningskrav, herunder produktionssted og/eller oprindelse. Forslaget indeholder en fælles ramme for kontrol af handelsnormerne. I gældende lovgivning er kontrolbestemmelserne specifikke for de specifikke normer. Kontrolbestemmelser kan fastsættes ved gennemførelsesretsakter. Hertil foreslås, at Kommissionen ved delegerede retsakter kan fastsætte særlige bestemmelser om import og eksport af produkter omfattet af specifikke handelsnormer. Angivelse af produktionssted og/eller oprindelse for landbrugsprodukter Forslaget etablerer en generel hjemmel til, at Kommissionen kan fastsætte obligatoriske krav om produktionssted og/eller oprindelse for produkter i handelsnormerne, der er omfattet af et bilag til forordningen. I de handelsnormer, hvor der i dag er krav om angivelse af produktionssted og/eller oprindelse, opretholdes bestemmelserne. Muligheden for at fastsætte obligatorisk oprindelsesmærkning under den nye lovgivningsmæssige ramme vil i givet fald blive vurderet fødevaresektor for fødevaresektor på baggrund af en konsekvensanalyse. Konsekvensanalysen skal fastslå, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at indføre obligatoriske bestemmelser om mærkning med produktionssted og/eller oprindelse. Første konsekvensanalyse vil blive udført i relation til mælkesektoren.

6 6 Retningslinjer vedrørende den bedste praksis for udvikling og anvendelse af certificeringsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer På baggrund af en række interessenters opfordring foreslår Kommissionen, at der udarbejdes retningslinjer for certificeringsordninger. Baggrunden herfor er, at der i de seneste år er sket en betragtelig stigning i antallet af private, lokale og nationale certificeringsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer, samt at Kommissionen tidligere (i Meddelelsen om kvalitetspolitikken ) har konkluderet, at der ikke er basis for at lovgive på området. De foreslåede retningslinjer er baseret på best practice principper, navnlig med det sigte at undgå forvirring og fremme gennemsigtigheden af ordningerne, at reducere de administrative og økonomiske omkostninger for landmænd og producenter, herunder også producenterne i udviklingslandene, samt at sikre en sammenhæng med EU-regler og certificeringsprincipper. Retningslinjer for mærkning af fødevarer, som indeholder ingredienser med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) og beskyttet geografisk betegnelse (BGB) Kvalitetspakken omfatter et forslag til retningslinjer for god praksis for mærkning af fødevarer med BOB/BGB-ingredienser. Baggrunden herfor findes i Kommissionens meddelelse om kvalitetspolitikken for landbrugsprodukter. Heri konkluderes det, at der bør fastlægges retningslinjer for, hvordan geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser kan anvendes som reklame i forarbejdede produkters mærkning under hensyntagen til, at et produkt med geografisk betegnelse eller oprindelsesbetegnelser indgår som ingrediens i det pågældende produkt. Udtalelser Europa-Parlamentets udtalelse foreligger endnu ikke. Gældende dansk ret For så vidt angår kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer findes reglerne for beskyttelse af geografiske betegnelser (BGB) og oprindelsesbetegnelser (BOB) i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 samt i Kommissionens forordning (EF) nr. 1898/2006 af 14. december Reglerne for garanterede traditionelle specialiteter (GTS) findes i Rådets forordning (EF) nr. 509/2006 af 20. marts 2006 samt i Kommissionens forordning (EF) nr. 1216/2007 af 18. oktober Danske gennemførelsesbestemmelser er fastsat i bekendtgørelse 1076 af 6. november 2006 om landbrugsvarer og levnedsmidler med særlige karakteristika. For så vidt angår handelsnormer er følgende danske bekendtgørelser fastsat: Bekendtgørelse nr. 321 af 5. maj 2003 om handelsnormer for fjerkrækød. Bekendtgørelse nr. 335 af 10. maj 2004 om mælkeprodukter m.v. Bekendtgørelse nr. 385 af 9. april 2010 om tilvirkning af vin. Bekendtgørelse nr. 323 af 28. april 2009 om kontrol m.m. af friske frugter og grøntsager m.v.

7 7 Konsekvenser Forslagene i Kvalitetspakken forventes ifølge Kommissionen ikke at have konsekvenser for EU-budgettet. Kvalitetspakken forventes ikke at have statsfinansielle konsekvenser eller samfundsøkonomiske konsekvenser for Danmark. Kvalitetspakken forventes at have ingen eller kun begrænsede erhvervsmæssige og administrative konsekvenser for virksomhederne og ingen eller kun begrænsede administrative konsekvenser for det offentlige. Dog er det uklart, hvorvidt indførelsen af en generel handelsnorm for produkter til human konsum og øget anvendelse af specifikke handelsnormer vil medføre øgede administrative konsekvenser for producenter, virksomheder og kontrolmyndigheder. Fastsættelse af yderligere regler om obligatorisk mærkning med produktionssted og oprindelse kan medføre øgede administrative og økonomiske konsekvenser for producenter og virksomheder. Kvalitetspakken forventes ikke at have umiddelbare lovgivningsmæssige konsekvenser, men der vil eventuelt skulle udarbejdes danske bekendtgørelser eller foretages ændringer i gældende danske bekendtgørelser. Kommissionen fremhæver, at kvalitetspakken kan medvirke til at øge forbrugerbeskyttelsen, såfremt forbrugerne opnår en mere præcis og troværdig information via mærkningen af landbrugsprodukter og fødevarer. Forslagene forventes samlet set ikke at påvirke beskyttelsesniveauet i Danmark. Høring Forslagene har efter Kommissionens fremsendelse været i høring på høringsportalen. Forslagene har tidligere været i høring i 2-udvalget (landbrug) og det Rådgivende Fødevareudvalg. Der er indkommet følgende bemærkninger: DI Fødevarer er i princippet enige i Kommissionens målsætning om at fremme produktion af europæiske kvalitetsfødevarer. DI Fødevarer mener dog ikke, at beskyttede geografiske betegnelser og beskyttede oprindelsesbetegnelser er det bedste middel til at opnå dette. Beskyttede betegnelser fremmer ikke den frie konkurrence og udgør ikke noget incitament til innovation og produktudvikling. Man ser under alle omstændigheder gerne, at de nuværende ordninger på området strammes op, så kravene og godkendelsesproceduren til at opnå de beskyttede betegnelser skærpes. DI Fødevarer anfører, at proceduren for godkendelse af beskyttede betegnelser omfatter både en national sagsbehandling og en efterfølgende sagsbehandling i Kommissionen. DI Fødevarer ser gerne, at Kommissionen foretager den egentlige sagsbehandling af ansøgningerne.

8 8 Med hensyn til oprindelsesmærkning er DI Fødevarer på linje med udtalelsen fra Dansk Erhverv, men tilføjer, at obligatorisk oprindelsesmærkning især vil være problematisk, når det gælder obligatorisk oprindelsesmærkning af ingredienser, der indgår i forarbejdede fødevarer. Dansk Erhverv støtter de nuværende krav til oprindelsesmærkning, som forhindrer vildledning af forbrugerne. Dansk Erhverv er generelt imod øgede krav til oprindelsesmærkning, idet øget brug af oprindelsesmærkning i praksis vil være en barriere for det indre marked og risikerer at blive brugt protektionistisk og dermed udgøre indirekte handelshindringer. Landbrug & Fødevarer bemærker, at kvalitetspakken er den konkrete udmøntning af det arbejde, som har været i gang på EU-niveau siden 2006 og synes i den forbindelse primært at være en opfølgning på drøftelser i ministerrådet om de beskyttede betegnelser (BGB, BOB). Det er således ikke overraskende, at der nu følges op herpå. Samtidig nævnes mulighederne for at anvende handelsnormer som instrument til at bidrage til landbrugsprodukters kvalitet, herunder indførelse af en generel handelsnorm. EU har i mange år medvirket til at udvikle handelsnormer, og instrumentet er derfor velkendt. Oprindelsesmærkning har været drøftet længe, herunder også i regi af forslaget om fødevareinformation til forbrugerne. Landbrug & Fødevarer støtter naturligvis i princippet Kommissionens målsætning om at fremme produktionen af europæiske kvalitetsfødevarer og markedsføringen heraf. Landbrug & Fødevarer synes imidlertid, at der er grund til at bemærke, at Kommissionen med de valgte instrumenter ikke synes at have taget tilstrækkelig hensyn til de udfordringer, som fødevareerhvervet står over for, henset til krav om konkurrencedygtighed på det globale marked. Det fremgår, at økologiordningen ikke indgår i kvalitetspakken, da den blev revideret i Landbrug & Fødevarer finder det ærgerligt, at man ikke har ønsket at sætte fokus på udvikling af den økologiske fødevareproduktion i nærværende sammenhæng. Det bør afklares, hvorvidt drøftelser og eventuelle regler om oprindelsesmærkning mv. hører til i forslaget om fødevareinformation til forbrugerne eller i kvalitetspolitikken, da det synes uhensigtsmæssigt, at drøftelserne herom tilsyneladende er ukoordinerede. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen er principielt enig i, at en satsning på kvalitet er nødvendig, hvis europæisk landbrug og fødevareerhverv skal klare sig i den stigende globale konkurrence. Regeringen lægger samtidig vægt på, at de reviderede regler bliver så enkle som muligt at administrere, ikke medfører øgede protektionistiske foranstaltninger, er WTO-medholdelige og i overensstemmelse med andre internationale aftaler. Regeringen finder, at kvalitetspolitikken skal være tilstrækkeligt fleksibel og markedsorienteret, tage hensyn til private og nationale ordninger og skal sikre innovation.

9 9 Regeringen lægger vægt på, at de initiativer, der udspringer af meddelelsen, er forbrugerorienterede og sker i et samspil med den horisontale fødevarelovgivning, især samspillet med mærkningsreglerne og lovgivningen om intellektuelle ejendomsrettigheder. Generelle forventninger til andre landes holdninger Ved Kommissionens præsentation af Kvalitetspakken på rådsmødet (landbrug og fiskeri) den december 2010 var der generel opbakning fra medlemsstaterne til Kommissionens intentioner med Kvalitetspakken, og flere medlemsstater betonede betydningen af kvalitetspolitikken for små og mellemstore virksomheder, samt kvalitetspolitikkens betydning for landdistrikterne. Forslaget om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter blev støttet af flere medlemsstater, herunder støttes forenkling af procedurerne for registrering af beskyttede betegnelser. En række medlemsstater var dog skeptiske over for detaljer i forslaget vedrørende garanterede traditionelle specialiteter. For så vidt angår forslaget om handelsnormerne for landbrugsprodukter udtalte flere medlemsstater sig positivt over for en øget anvendelse af obligatorisk mærkning med produktionssted og for etablering af en samlet ramme for handelsnormerne, herunder etableringen af en generel handelsnorm. En række medlemsstater var dog bekymrede for de administrative omkostninger ved disse tiltag, særligt øget obligatorisk mærkning med oprindelse. Fra dansk side udtrykte man bekymring for overlap med forslaget om fødevareinformation til forbrugerne, især i forhold til muligheden for at indføre yderligere oprindelsesmærkning. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Kvalitetspakken er forelagt Folketingets Europaudvalg den 10. december 2010 forud for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den december 2010, jf. samlenotat oversendt den 2. december Kommissionens meddelelse om kvalitetspolitikken for landbrugsprodukter er forelagt Folketingets Europaudvalg den 19. juni 2009 forud for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den juni 2009, jf. samlenotat oversendt den 15. juni Notaterne er ligeledes fremsendt til Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 14. april 2011

SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 14. april 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 30. marts 2011 FVM 884 SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 14. april 2011 1. Meddelelse

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 408 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 408 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 408 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 1. september 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01530/Dep. sagsnr. 18351 5. december 2012 FVM 104 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2009.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2009. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 4 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 8. oktober 2009 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 201 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00430/Dep. sagsnr. 3594 Den 27. januar 2010 FVM 732 NOTAT

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevareenheden/EU-enheden Sagsnr.: 2011-20-25-02612/Dep. sagsnr. 15256 Den 29. november 2012 FVM 098 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0031 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/departementet Sagsnr.: 14-80-00008/24841 Den 28. februar 2014 FVM 247 GRUNDNOTAT

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevareenheden/EU-enheden Sagsnr.: 2010-20-24-014477Dep. sagsnr. 15256 Den 29. november 2012 FVM 099 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Forslagene forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2012.

Forslagene forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2012. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF alm. del Bilag 7 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 8. oktober 2012 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0728 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0728 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0728 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv/EUK, Departementet/2.3/2.1 Sagsnr.: 2404-16-03-123, Dep.sagsnr.:6700 Den 6. januar

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00208/Dep. sagsnr. 14890 Den 25. september 2009 FVM 695 REVIDERET

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU alm. del Bilag 108 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Ernæring/Fødevareenheden/EUenheden Sagsnr.: 2012-27-221-01521/Dep.sagsnr. 16039

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00208 Dep. sagsnr. 14890 Den 9. juli 2009 FVM 676 NOTAT

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. december 2007 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01351/Dep sagsnr: 24687 Den 14. februar 2014 FVM 242 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 415 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, 7. og 9. kontor, dep 3.1 og 2.1 Sagsnr.: dep 13175 Den 2. september 2008

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-2301-00738/Dep. sagsnr.: 9614 Den 31. marts 2011 FVM 886 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om

Læs mere

Den 21. november 2012 Sagsnr.: 99. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Den 21. november 2012 Sagsnr.: 99. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF alm. del Bilag 60 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 21. november 2012 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 55 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. november 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Europaudvalget og Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7.

Europaudvalget og Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. Europaudvalget og Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. november 2008 Grønbog om landbrugsprodukters kvalitet: produktstandarder,

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Lanbrug Den 11. juli 2006 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Lanbrug Den 11. juli 2006 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 575 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Lanbrug Den 11. juli 2006 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. oktober 2011 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 254 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-24-01831/Dep. sagsnr. 8959 Den 11. februar 2011

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01347/Dep. sagsnr. 16346 Den 3. juli 2012 FVM 052 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens

Læs mere

Forslaget er sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 9. marts 2010.

Forslaget er sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 9. marts 2010. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 184 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 9. marts 2010 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01049/Dep. sagsnr. 12073 14. oktober 2011 FVM 942 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Økologi/DEP/Miljøenheden/ Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 11-60111-000001/Dep. sagsnr. 13790 Den 15. marts 2012 FVM

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 69 Offentligt 08.11.2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens forordning for principper for god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 8 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 8 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 13. oktober 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 4. kt./dep 3.1/2.1 Sagsnr. 2010-20-221-00773 /Dep sagsnr.: 8990 Den 18. marts 2011 FVM 878 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 232 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 232 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 232 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 17. april 2009 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevareenheden/EU-enheden Sagsnr.: 2010-20-24-01536/Dep. sagsnr. 15256 Den 20. april 2012 FVM 026 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 185 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Fødevarestyrelsen 6. kt./ Departementet 3.1/2.1 Dep. sagsnr.: 13121 Den 16.

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 20 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 20 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2017-18 MOF Alm.del Bilag 20 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 6. oktober 2017 Sagsnummer: 2017-439./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 4. kt./dep 3.1/2.1 Sagsnr. 2010-20-221-00773 /Dep sagsnr.: 8990 Den 9. marts 2011 FVM 875 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 126 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 126 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 3. februar 2015 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet Dep sagsnr.: 28467 Den 17. november 2014 FVM 340 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag IV

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsens Kemi og Fødevarekvalitet/Fødevareenheden/EU-enheden 2011-20-262-00058/Dep. sagsnr. 13751 Den 16. april 2012 FVM 024 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 68 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevarepolitisk kontor/2.1 Den 9. januar 2008 FVM 480 Notat til Folketingets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet/EU-enheden Sagsnr.: 2012-29-221-01374/dep. sagsnr. 14699 Den 20. juli 2012 FVM 058 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0125 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 19. januar 2006 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kt./hbo/3.1/2.1 J.nr.: 2009-20-221-00057/Dep. sagsnr. 3766 Den 1. april 2011 FVM 887 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0641 Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0641 Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0641 Bilag 5 Offentligt Kvalitetsgrønbogen Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Europa-Kommissionen B-1049 Bruxelles København, den 16/1-2009 Sagsnr.:

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 371 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 371 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 371 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 4. april 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 305 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 305 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 305 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. juni 2009 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-269-00077/Dep. sagsnr. 9614 Den 15. november 2011 FVM 956 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/6. kontor/3.1/2.1 Dep. sagsnr.: 9614 Den 31. august 2011 FVM 923 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 9. december 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 81 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, 5. kt/dep. 3.1/2.1 Dep. sagsnr.: 2431 Den 10. november 2010 FVM 818 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 11058 Den 14. oktober 2011 FVM 941 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Center for Dyresundhed, Dyrevelfærd og Omsætning /Dep. 3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-00904 / Dep. sagsnr. 404 15. marts 2011 FVM 876 GRUNDNOTAT

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 117 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Center for Dyresundhed, Dyrevelfærd og Omsætning/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-221-00805

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 206 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/ 3.1/ 2.1 J.nr. PD 08-611/EU14-000004 8. april 2008 PLM/ LOUJ/TAER FVM

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0089 Bilag 1, KOM (2012) 0090 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed/Veterinærenheden/EUenheden Sagsnr.: 2012-20-221-01216

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 134 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 134 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 134 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 5. februar 2015 Sagsnr.: 99 FVM 371./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den 7. juli 2010 Sagsnr.: 99

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den 7. juli 2010 Sagsnr.: 99 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 320 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. juli 2010 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1)

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1) BEK nr 1073 af 13/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Føedvarestyrelsen, j.nr.2017-29-31-00344 Senere ændringer

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/Dep. EUINT Sagsnr.: 2013-29-221-01962/Dep sagsnr: 23231 Den 8. november 2013 FVM 205 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-24-01286/Dep. sagsnr. 8959 Den 1. juli 2011 FVM 908 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen Sagsnr. Dep: 24198 Den 19. marts 2014 FVM 258 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag om godkendelse eller afvisning

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0074 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0074 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0074 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 6. april 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 14. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2013-29-25-07117/Dep sagsnr: 25735 Den 16. april 2014 FVM 269 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGET EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGET EUROPAUDVALG Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 183 Offentlig Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den 13. januar 2005 NOTAT TIL FOLKETINGET EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 105 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00178/Dep. sagsnr. 2733 Den 25. november 2010 FVM

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0227 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Sagsnr.: Den 26. juni 2007 TAHR/MIST GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Notat MILJØSTYRELSEN Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. fje/asc BIDRAG TIL SAMLENOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Kemikalier J.nr. 001-05574 Ref. Jukof/beand Dep/kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning ved mødet den marts 2008 i Den Stående Komité for foderstoffer. Med venlig hilsen

Forslaget forventes sat til afstemning ved mødet den marts 2008 i Den Stående Komité for foderstoffer. Med venlig hilsen Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 148 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 3. marts 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 194 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 194 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 194 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 31. marts 2015 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-22-00221/ dep sagsnr:28109 Den 20. oktober 2014 FVM 329 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 463 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 9614 Den 24. juni 2011 FVM 901 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt MILJØstyrelsen Erhverv J.nr. MST-140-00019 Ref UR 22. august 2008 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG OG MILJØ- OG PLAN- LÆGNINGSUDVALGET Kommissionens

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/International Handel Sagsnr.: 2013-30-221-01603/Dep. sagsnr. 18663 Den 10. januar 2013 FVM 106 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1)

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1) BEK nr 1376 af 06/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2013-29-2301-01311 Senere ændringer

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0491 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0491 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0491 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 28. september 2016 2016-4471 Grund- og nærhedsnotat om Kommissionens forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 266 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 266 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 266 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 14. marts 2007 Sagsnr.:./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder- og Fødevaresikkerhed J.nr. 2012-20-2301-00909 Den 8. juni 2012 FVM 039 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til: Kommissionens

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 24 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 24 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 24 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 11. oktober 2013 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 276 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 276 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 276 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. juni 2014 Sagsnr.: 99 FVM 284./. Vedlagt fremsendes til

Læs mere

Den 1. februar 2010 Sagsnr.: 99. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Den 1. februar 2010 Sagsnr.: 99. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 141 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 1. februar 2010 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 141 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 141 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 141 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. februar 2015 Sagsnr.: 99 FVM 374./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 66 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/Foder/JLP/Fødevarestyrelsen/HBO Sagsnr.: PD 09-2221-000010/FVST 2009-20-24-00780/Dep.

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU alm. del Bilag 7 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2010-20-24-02188/dep. sagsnr. 15256 Den 4. oktober 2012 FVM 075 GRUNDNOTAT

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 355 Offentligt J.nr.: /LAP/KGJ

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 355 Offentligt J.nr.: /LAP/KGJ Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 355 Offentligt 06.07.2006 J.nr.: 2006-20-221-02013/LAP/KGJ NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Om forslag til Kommissionens direktiv om ændring af bilag IIIa i Europa-Parlamentets

Læs mere

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0543 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Resumé Kommissionen

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 4. kt./dep 3.1/2.1 Sagsnr. 2010-20-221-00773 /Dep sagsnr.: 8990 Den 15. juni 2011 FVM 899 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 21197 Den 1. juli 2013 FVM 169 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens beslutning

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. marts 2016 Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme

Læs mere