Årsrapport PensionDanmark Holding A/S. CVR nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2012. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238"

Transkript

1 Årsrapport 2012 PensionDanmark Holding A/S CVR nr

2 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 1 Selskabets ledelse Ledelsesforhold 6 Direktion 7 Aktionærforhold 9 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse 10 Balance, aktiver 11 Balance, passiver 12 Egenkapitalopgørelse 13 Noter 14 Hovedtal for koncernen 27 Nøgletal for koncernen 28 Påtegninger og erklæringer Ledelsens påtegning 29 Den uafhængige revisors erklæringer 30 Bilag Bilag A Bestyrelsen 31 Bilag B Koncernoversigt 33 Årsrapport 2012 PensionDanmark Holding A/S

3 Koncernens aktiviteter De væsentligste aktiviteter for PensionDanmark Holding A/S er at besidde alle aktierne i det arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsaktieselskab, PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab (PensionDanmark A/S). Selskabets status som arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsaktieselskab indebærer, at selskabets reserver alene kan anvendes til fordel for de forsikrede. Selskabet kan således ikke udlodde overskud til PensionDanmark Holding A/S. Der kan alene ske tilbagebetaling af selskabskapitalen, som udgør 13 mio. kr. PensionDanmark A/S administrerer arbejdsmarkedspensioner for mere end forsikrede. Selskabet havde i 2012 præmieindtægter på 10,7 mia. kr. og en samlet balance 138,8 mia. kr. Udover at eje aktierne i PensionDanmark A/S ejer PensionDanmark Holding A/S selskabet Pension- Danmark Uddannelsesfonde A/S, hvis aktivitet består i at administrere en række overenskomstaftalte uddannelses- og kompetenceudviklingsfonde inden for de samme brancheområder, som PensionDanmark administrerer pensionsordninger. Selskabet administrerede i alt 63 fonde i løbet af 2012 (i lighed med 2011). Indbetalingerne til disse fonde udgjorde i mio. kr. og ligger på samme niveau som i Aktiviteten i Pension- Danmark Uddannelsesfonde A/S har i 2012 udvist et mindre overskud. Resultat Årets resultat i koncernen blev et overskud på 448 mio. kr. og svarer stort set til resultatet i Pension- Danmark A/S. Årets resultat er tilfredsstillende. Balancen Aktiverne udgør 140,4 mia. kr. PensionDanmark Holding A/S er et finansielt holdingselskab, som skal opgøre sin kapitaldækning i henhold til regler fastsat af Finanstilsynet. Reglerne er identiske med reglerne for pengeinstitutter. I henhold til disse regler skal såvel moderselskabet som koncernen have en kapital, der mindst svarer til 8 pct. af de risikovægtede aktiver. PensionDanmark Holding A/S har såvel på moderselskabsniveau som på koncernniveau en kapitaldækning svarende til næsten 100 pct. Koncernen er således særdeles velkonsolideret. Afledte finansielle instrumenter PensionDanmarks bestyrelse har fastlagt særlige retningslinjer for anvendelse af afledte finansielle instrumenter. Som led i risikostyringen og den aktive formueforvaltning kan der benyttes en række afledte instrumenter med en rente eller et aktieindeks som underliggende aktiv. For renteinstrumenternes vedkommende benyttes renteswapkontrakter til at opnå den ønskede målsætning for rentefølsomheden i PensionDanmarks investeringsportefølje, da den ikke på en hensigtsmæssig måde vil kunne tilvejebringes alene via obligationsmarkedet. Endvidere benyttes afledte renteinstrumenter i den daglige forvaltning af den nominelle obligationsportefølje. Det sker med henblik på at opnå en mere fleksibel og omkostningseffektiv porteføljepleje. Baggrunden er, at det ofte vil være billigere og mere effektivt at tilpasse obligationsporteføljens risikoprofil ved hjælp af afledte renteinstrumenter frem for at handle obligationer. For aktiernes vedkommende benyttes børsnoterede aktiefutures og optioner med aktieindeks som underliggende aktiv. Aktiefutures benyttes til at opnå en billig og effektiv eksponering til udvalgte aktiemarkeder samt i forbindelse med den taktiske styring af aktieporteføljen, hvor det ofte vil være billigere og mere effektivt at implementere en ændring af fx porteføljens geografiske sammensætning via futures frem for at handle de underliggende aktier. Det gælder især, hvis omlægningen ikke forventes at være af permanent karakter. Herudover anvendes valutaterminsforretninger til afdækning af valutakursrisici i forbindelse med investering i udenlandske aktier og obligationer. Årsrapport 2012 PensionDanmark Holding A/S: Ledelsesberetning 1

4 Risikostyring og følsomhedsoplysninger PensionDanmark har i løbet af de seneste år arbejdet systematisk med selskabets risici og gennemført en række initiativer til overvågning og begrænsning af disse. Denne indsats vil fortsætte i Fælles EU-regler om krav til selskabers basiskapital og risikostyring, som forventes at træde i kraft i 2016, vil medføre, at selskabernes faktiske risikotagning fremover skal afspejle sig mere direkte i kapitalkravet. Danske forsikringsselskaber og pensionskasser har siden 2007 været omfattet af danske regler om opgørelse af et individuelt solvensbehov. I løbet af 2013 forventes en yderligere harmonisering af solvensopgørelsen i danske selskaber. Disse regler kan ses som en forløber for de internationale Solvens II-regler. PensionDanmark arbejder løbende og systematisk med at sikre, at virksomhedens forretningsgange, risikohåndtering og rapporteringsrutiner mv. er af høj kvalitet. Kravene til disse rutiner er beskrevet i den såkaldte Bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om ledelse og styring af forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, som er udstedt af Finanstilsynet. De væsentligste risici i selskabet er de investeringsmæssige risici, de forsikringsmæssige risici og de operationelle risici. Risiciene og den tilknyttede styring af de enkelte risici beskrives nedenfor. Reserver og risikofølsomhed PensionDanmarks medlemmer er bortset fra nogle mindre bestande under afvikling ved udgangen af 2012 omfattet af en produktpakke, hvor hele opsparingsbidraget indgår på konti, som er markedsforrentede, og hvor hele investeringsrisikoen bæres af forsikringstagerne. Desuden kan forudsætningerne vedrørende levetid, forsikringsmæssige risici og omkostninger mv. ændres, hvis det er nødvendigt. De afviklingsbestande, som er omfattet af hel eller delvis garanti for ydelserne, er i regnskabets note 12 fordelt på rentegrundlag. For disse bestande er opsparingen placeret i obligationer mv. med en renterisiko som i det væsentligste matcher renterisikoen på forpligtelserne. Dermed skabes højst mulig sikkerhed for det afkast, som er nødvendigt for at indfri de afgivne garantier. Risiciene for selskabet er således meget begrænsede. De investeringsmæssige risici knytter sig til risikoen på de aktiver, som egenkapitalen er investeret i, og den minimale risiko, der ligger på bestandene med ydelsesgarantier, jf. ovenfor. Nedenfor er vist en oversigt over kapital- og risikoforhold i det absolut væsentligste selskab i koncernen - PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Basiskapital og risiko Mio. kr Finansielle risici Forsikringsmæssige risici Operationelle risici Landespændsrisiko Individuelt solvensbehov Skematisk solvenskrav Kapitalkrav (det største af de to ovenstående) Egenkapital (basiskapital) Landespændsrisikoen har siden 1. kvartal 2012 været indregnet som en del af de finansielle risici. PensionDanmarks samlede individuelle solvensbehov er pr. 31. december 2012 opgjort til 1,9 mia. kr. Basiskapitalen er 4,1 mia. kr. Der er således en overdækning på 2,2 mia. kr. Finansielle risici PensionDanmark har siden 2009 anvendt kravene i det såkaldte udvidede røde lys til opgørelse af de finansielle risici. Det udvidede røde lys er en skærpelse i forhold til det tidligere anvendte røde lys. I det alvorligere scenarie antages det blandt andet, at værdien af aktiebeholdningen falder med 32 pct. (imod 12 pct. i det røde lys), og at renten stiger med 1,25 procentpoint (imod 0,7 procentpoint ved opgørelsen af det røde lys). I det styrkede scenarie anvendes følgende ændringer på finansielle markeder: Ændringer på de finansielle markeder Pct. Aktiekursfald 32 Rentestigning 1,25-1,75 Ejendomsprisfald 20 Kredit- og modpartsrisici 8 Landespændsrisiko 0,41 Årsrapport 2012 PensionDanmark Holding A/S: Ledelsesberetning 2

5 Det antages, at de pågældende hændelser indtræffer samtidigt på de finansielle markeder. Det skønnes, at de styrkede krav er i bedre overensstemmelse med de kommende Solvens II-krav, og dermed er udtryk for en gradvis indfasning af de solvensregler, som forventes at gælde fra Samlet set udgør de finansielle risici 663 mio. kr. Opgørelsen af kapitalkravet sker desuden under simulering af gentagelse af tidligere kriser på de finansielle markeder (stresstest). Der er taget udgangspunkt i fem tidligere økonomiske kriser i verdensøkonomien, og konsekvensen af disse begivenheder for PensionDanmarks basiskapital er beregnet baseret på den aktuelle formuesammensætning. Udover fem historiske kriser regnes også på to tænkte kriser i eurosamarbejdet, en hvor en række sydeuropæiske lande forlader eurosamarbejdet, og en hvor Tyskland (Nordeuropa) forlader samarbejdet. Disse stresstest viser alle, at basiskapitalen er mere end tilstrækkelig til at kunne tage tab som følge af en gentagelse af hver af de fem simulerede historiske finansielle kriser eller de to simulerede kriser i eurosamarbejdet. Forsikringsdækningerne er for langt de fleste medlemmer etårige gruppeforsikringer, hvor præmier og ydelser fastsættes årligt og kan ændres i løbet af året, hvis det skulle vise sig nødvendigt. Selskabet har i henhold til forsikringsaftalerne mulighed for med øjeblikkeligt varsel at nedsætte forsikringsdækningerne også for allerede indtrufne forsikringsbegivenheder i en situation, hvor selskabets tilstrækkelige basiskapital bliver truet. Ved opgørelsen af det individuelle solvensbehov er der taget udgangspunkt i en meget alvorlig pludselig katastrofe. I det individuelle solvensbehov er der på baggrund af effekterne i et sådant scenarie afsat 272 mio. kr. Forsikringsmæssige risici Forsikringsrisiciene i PensionDanmark knytter sig til forsikringsdækningerne ved dødsfald, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme samt til de livsvarige alderspensioner og løbende førtidspensioner i tilknytning til usikkerheden omkring medlemmernes levetid. Vilkårene for medlemmernes opsparing til alderspension er for de fleste medlemmer udformet således, at pensionerne vil kunne ændres, hvis de anvendte forudsætninger ikke holder. Det gælder, fx hvis medlemmerne lever længere end forudsat. Den forventede stigning i medlemmernes levealder er allerede indregnet i medlemmernes pensioner, som desuden er fastsat på et niveau, som giver mulighed for, at udbetalingerne kan reguleres løbende i takt med prisudviklingen. Medlemmernes pensioner er således fastsat med forsigtige forudsætninger, og samtidigt er selskabets basiskapital kun i meget begrænset omfang påvirket af fx et fald i dødeligheden for disse medlemmer. For en mindre gruppe af medlemmer, herunder medlemmer der er overgået til førtidspension, kan beregningsforudsætningerne ikke ændres løbende. For denne medlemsgruppe er markedsværdihensættelserne styrket til imødegåelse af forventningerne til fremtidige forbedringer i medlemmernes levetid. Ved opgørelsen af solvensbehovet vedrørende de forsikringsmæssige risici er der taget udgangspunkt i en ændring af dødeligheden med 25 pct. og ændring af risikoen for at få tilkendt supplerende førtidspension med 25 pct., hvilket fører til, at der er afsat 220 mio. kr. Stigningen i forhold til opgørelsen pr. 31. december 2011 skyldes hovedsageligt, at renteniveauet er faldet betydeligt, og det dermed er dyrere, at pensionsudbetalingerne skal strækkes over en længere forventet levetid. Antagelserne om forøget levetid stresses ved en opgørelse af hensættelserne med en dødelighed svarende til den observerede dødelighed i Japan. Årsrapport 2012 PensionDanmark Holding A/S: Ledelsesberetning 3

6 For langt hovedparten af medlemmerne er pensionsordningen ugaranteret. Det gælder også risikoen for forlænget levetid. I forbindelse med pensionering og prognoser anvendes forventninger til restlevetider, som er afhængig af fødselsårgangen (kohorte). Den forventede restlevetid for en 25- årig, når vedkommende bliver 65 år er markant længere (ca. fem år) end for et medlem, der i dag er 65 år. Forventet levealder ved 65 år for hver årgang Levealder 90 Outsourcingspartnere Aktivitet Administration af forsikringsbestanden, it-drift og udvikling af de forsikringsadministrative systemer PensionDanmark Sundhedsordning (drift af 120 sundhedscentre) Administration af Pension- Danmark Invest (backoffice-processer) Ejendomsadministration Formueforvaltning Partnere ATP PensionService A/S Falck Healthcare A/S Nykredit Portefølje Administration A/S Dan-Ejendomme A/S Flere eksterne partnere, jf. pension.dk/forvaltere Alder i dag Anm.: En 25-årig kan forvente at blive fem år ældre end en 65-årig. Da den forsikringsmæssige risiko på basiskapitalen således er af begrænset størrelse, har selskabet valgt ikke at genforsikre de forsikringsmæssige risici. Operationelle risici Risikoen tilknytter til outsourcingspartnere PensionDanmarks forretningsmodel hviler i vid udstrækning på outsourcing af driftstunge processer med stort personaleindhold til kompetente partnere. Den implicitte risiko i denne forretningsmodel søges afdækket ved skrappe krav til udvælgelsen af partnerne, afdækning af risici i aftalegrundlag med partnerne og en meget omfattende controllingproces i forhold til partnerne. Endvidere foretages løbende en vurdering af relevante alternativer i forhold til de valgte partnere, herunder om aktiviteten eventuelt med fordel kan insources, eller om alternative leverandører kan tilbyde bedre vilkår. Øvrige operationelle risici Øvrige operationelle risici vedrører fysiske risici som fx brand, vandskade og tyveri og personelle risici og risici knyttet til it-anvendelse. Disse risici imødegås ved backup-procedurer, nødplaner samt på det personelle område ved udstukne retningslinjer og nedskrevne forretningsgange. Pension- Danmark har etableret en løbende spejling af særligt forretningskritiske systemer på en ekstern lokation i Storkøbenhavn. I processerne er indbygget funktionsadskillelser. PensionDanmark arbejder løbende med begrænsning af de operationelle risici ved hjælp af systematiske risikoidentifikations- og risikoafdækningsprocesser. PensionDanmark arbejder løbende på at identificere og minimere alle risikotyper, hvis det er muligt herunder også imagemæssige risici. Sikkerhedsniveau PensionDanmarks bestyrelsen har fastlagt et sikkerhedsniveau, således at der er 99,5 pct. sandsynlighed for, at PensionDanmark ikke bliver insolvent inden for de næste 12 måneder. For så vidt angår de risikotyper, som tidligere dækkes af Finanstilsynets røde risikoscenarie (Finansielle risici) har bestyrelsen besluttet, at det udvidede røde risikoscenarie anvendes ved beregningen af solvensbehovet for risici indeholdt i risikoscenariet. Årsrapport 2012 PensionDanmark Holding A/S: Ledelsesberetning 4

7 Kapitalplanlægning PensionDanmark arbejder løbende med at sikre en robust opbygning af kapital. Udviklingen i det skematiske solvensbehov og det individuelle solvensbehov budgetteres og sammenholdes med den budgetterede udvikling i egenkapitalen. PensionDanmarks opbygning af basiskapital finansieres af følgende indtægter: Egenkapitalens eget investeringsafkast med fradrag af skat. Overskud på gruppeforsikringsdækninger svarende til den risiko som produkterne belaster selskabets egenkapital med. Opkrævet solvensbidrag af præmien til livsvarig alderspension, som for så vidt muligt, at PensionDanmarks kapitalforhold giver mulighed herfor, tilbageføres til medlemmerne som pensionisttillæg ved pensionering. Risikoforrentning på de mindre bestande med ydelsesgarantier. Lovpligtige risikooplysninger og trafiklysscenarier Alle forsikringsselskaber har siden 2001 skulle opgøre effekten af såkaldte trafiklysscenarier. Selskabet anvender i praksis ikke længere trafiklysene i den interne risikostyring. Der anvendes i stedet det individuelle solvensbehov. PensionDanmark har igennem hele 2012 været i grønt lys. I note 22 med følsomhedsoplysninger er det vist, hvordan reserverne og bonuspotentialerne vil blive påvirket af forskellige hændelser. For det andet vises dels effekten af ændrede forudsætninger om sandsynligheden for, at medlemmerne får tilkendt supplerende førtidspension, dels effekten af ændrede forudsætninger om medlemmernes dødelighed. Som det fremgår af note 22, er effekten af ændrede forudsætninger på disse områder begrænsede. De ændringer, der indgår i noten, er baseret på forudsætninger om en udvikling på de finansielle markeder og i medlemmernes dødelighed og invaliditet, som ikke er så negativ, som de forudsætninger, der indgår i opgørelsen af det individuelle solvensbehov. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som er af væsentlig betydning for selskabets finansielle situation. Udsigterne for de nærmeste år For 2013 og de følgende år forventes kun en svag vækst i præmieindtægterne, da væksten i beskæftigelse og lønomkostninger i de virksomheder, hvis medarbejdere har pension i PensionDanmark, forventes at være begrænset. I 2013 forventes præmieindtægter på godt 11 mia. kr. Pensionsudbetalingerne eksklusive udgående overførsler forventes at være på godt 2,5 mia. kr. De forsikringsmæssige driftsomkostninger forventes i 2013 at være på omkring 260 mio. kr. Balancen vil vokse forholdsvis betydeligt som resultat af afkastet af medlemmernes opsparing og det forhold, at præmieindtægterne i mange år frem vil være væsentlig større end pensionsudbetalingerne. Balancen forventes således at runde 175 mia. kr. i løbet af 2016 under forudsætning af et gennemsnitligt afkast på knap 3,0 pct. efter pensionsafkastskat. Det drejer sig for det første om de ændringer på de finansielle markeder, der indgår i Finanstilsynets røde risikoscenarie. En renteændring vil både påvirke værdien af beholdningen af obligationer og værdien af de fremtidige ydelser til medlemmerne. De øvrige ændringer vedrører alene investeringsaktivernes værdi. Der har i 2012 været foretaget investeringer i ny forsikringsadministrativ platform, som vil fortsætte i 2013 og Overgangen til den nye forsikringsadministrative platform forventes at medføre væsentligt lavere omkostninger fra 2015 og frem end niveauet for 2011 og tidligere. Årsrapport 2012 PensionDanmark Holding A/S: Ledelsesberetning 5

8 Bestyrelsen Bestyrelsen består af følgende 15 medlemmer: Medlemmer Forbundsformand Poul Erik Skov Christensen, 3F Fagligt Fælles Forbund (formand) Karsten Dybvad, DI (næstformand) Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen, Finansiel Stabilitet A/S Forbundsformand John Dybart, Serviceforbundet Gruppeformand Arne Grevsen, 3F Den Grønne Gruppe Adm. direktør Niels Jørgen Hansen, TEKNIQ Borgmester Henrik Holmer, Vordingborg Kommune (Kommunernes Landsforening) Koncernchef Allan Søgaard Larsen, Falck Holding A/S (DI) Gruppeformand Ellen K. Lykkegård, 3F Den Offentlige Gruppe Gruppeformand Tina Møller Madsen, 3F Privat Service, Hotel & Restauration Gruppeformand Peter Hougård Nielsen, 3F Byggegruppen Forbudsformand Jørgen Juul Rasmussen, Dansk El-Forbund Adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri Gruppeformand Jan Villadsen, 3F Transportgruppen Adm. direktør Katia Østergaard, HORESTA Bestyrelsen er sammenfaldende med bestyrelsen i datterselskabet PensionDanmark A/S. Årsrapport 2012 PensionDanmark Holding A/S: Ledelsesforhold 6

9 Direktion Adm. direktør Torben Möger Pedersen Cand.polit. Født 1955 Andre ledelseserhverv Koncerninterne selskaber: Administrerende direktør for: PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bestyrelsesformand for: PensionDanmark Invest f.m.b.a. PensionDanmark Ejendomme A/S Partnerselskabet Strandvejen 44, Hellerup Partnerselskabet Langelinie Allé 39-43, København Partnerselskabet Kalkbrænderihavnsgade 2, København Partnerselskabet Birkerød Kongevej 25 Partnerselskabet Søndre Jernbanevej 18, Hillerød Partnerselskabet Prøvestensvej 50, Helsingør Partnerselskabet Matr. Nr. 365 AO, Holbæk Partnerselskabet Gardehusarvej 5, Næstved Partnerselskabet Ørestad 4A Seniorbolig P/S Partnerselskabet Amerika Plads 34-36, København Partnerselskabet Carl Jacobsens Vej 35 og 39, Valby Partnerselskabet Hansborggade 7, Haderslev Partnerselskabet Sct. Knud Park 8, Hjørring Partnerselskabet Kanalstræde 2, Holbæk Partnerselskabet Philip Heymans Allé 1, 3 og 5, Hellerup Partnerselskabet Philip Heymans Allé 7-9, Hellerup Partnerselskabet Ejby Industrivej 125, Glostrup Partnerselskabet Njalsgade 72 A, København Partnerselskabet Isbjerget, Aarhus Partnerselskabet Kanalfronten, Vejle Partnerselskabet Gyngemose Parkvej 50, Søborg Partnerselskabet Vestensborg Allé 8, Nykøbing F Komplementarselskabet Ørestad 4A ApS Komplementarselskabet Langelinie Allé ApS Nysted Havvindmøllepark P/S PD Anholt Havvindmøllepark P/S PD Alternative Investments ApS PD Alternative Investments US Inc. PensionDanmark Uddannelsesfonde A/S Medlem af bestyrelsen for: PensionDanmark IT A/S Direktør for: Handels-, Transport- og Servicesektorens Kompetenceudviklingsfond Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Kompetenceudviklingsfond Mejeribrugets Uddannelsesfond Servicebranchens Udviklingsfond Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond Årsrapport 2012 PensionDanmark Holding A/S: Direktion 7

10 Direktion Adm. direktør Torben Möger Pedersen (fortsat) Andre ledelseserhverv i øvrige selskaber: Forsikring & Pension DEA tænketank for uddannelse og erhverv Professionshøjskolen Metropol Dansk Selskab for Virksomhedsledelse Concito Årsrapport 2012 PensionDanmark Holding A/S: Direktion 8

11 PensionDanmark Holding A/S er ejet af overenskomstparterne på de overenskomstområder, hvor Pension- Danmark er pensionsleverandør af den kollektive arbejdsmarkedspension. Aktionærer i PensonDanmark Holding A/S Fagforbund Blik- og Rørarbejderforbundet 1 Dansk El-Forbund 1 Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund Serviceforbundet Dansk Jernbaneforbund Dansk Metal 3F Fagligt Fælles Forbund 1 Fødevareforbundet NNF HK/Danmark Malerforbundet i Danmark 1 Arbejdsgiverforeninger Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik 2 Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik 2 Dansk Byggeri Dansk Mode & Textil Danske Malermestre Dansk Håndværk DI 2 Foreningen af Auto- og Industrilakere Glarmesterlauget i Danmark HORESTA Jernbanernes Arbejdsgivere 2 Kommuneres Landsforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 2 Dansk Maskinhandlerforening TEKNIQ Installatørernes Organisation 1 Aktionærer der ejer mere end 5 pct. af aktiekapitalen. 2 De anførte aktionærer, som alle er en del af DI, ejer tilsammen over 5 pct. af aktiekapitalen. Årsrapport 2012 PensionDanmark Holding A/S: Aktionærforhold 9

12 Moderselskab Koncern Note Mio. kr Bruttopræmier Præmier for egen regning i alt Indtægter fra tilknyttede virksomheder Indtægter fra associerede virksomheder Indtægter af investeringsejendomme Renteindtægter og udbytter mv Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast i alt Pensionsafkastskat Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Udbetalte ydelser Ændring i erstatningshensættelser Forsikringsydelser for egen regning i alt Ændring livsforsikringshensættelser Ændring i livsforsikringshensættelser for egen regning i alt Årets tilskrevne bonus Ændring i gruppelivsbonushensættelse Ændring i kollektivt bonuspotentiale Bonus i alt Ændring i hensættelser for unit-linked-kontrakter Administrationsomkostninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning i alt Overført investeringsafkast FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT Egenkapitalens investeringsafkast Andre indtægter Andre omkostninger RESULTAT FØR SKAT Skat ÅRETS RESULTAT Anden totalindkomst heraf skattemæssig effekt af anden total indkomst Anden totalindkomst, i alt TOTALINDKOMST I ALT Årsrapport 2012 PensionDanmark Holding A/S: Årsregnskab 10

13 Moderselskab Koncern Note Mio. kr AKTIVER IMMATERIELLE AKTIVER Driftsmidler Domicilejendomme MATERIELLE AKTIVER I ALT Investeringsejendomme Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Udlån til associerede virksomheder Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder i alt Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Andre udlån Indlån i kreditinstitutter Øvrige Andre finansielle investeringsaktiver i alt INVESTERINGSAKTIVER I ALT INVESTERINGSAKTIVER TILKNYTTET UNIT-LINKED-KONTRAKTER Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringskontrakter i alt Andre tilgodehavender TILGODEHAVENDER I ALT Udskudt skat Likvide beholdninger ANDRE AKTIVER I ALT Tilgodehavende renter samt optjent leje Andre periodeafgrænsningsposter PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER I ALT AKTIVER I ALT Årsrapport 2012 PensionDanmark Holding A/S: Årsregnskab 11

14 Moderselskab Koncern Note Mio. kr PASSIVER Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Overført overskud EGENKAPITAL I ALT Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på fripolicer Livsforsikringshensættelser i alt Erstatningshensættelser Gruppelivsbonushensættelse Kollektivt bonuspotentiale Hensættelser for unit-linked-kontrakter HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGS- OG INVESTERINGSKONTRAK- TER I ALT Udskudte skatteforpligtelser HENSATTE FORPLIGTELSER, I ALT Gæld til kreditinstitutter Gæld til tilknyttede virksomheder Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Registrerede aktiver 17 Eventualforpligtelser 18 Solvenskrav og basiskapital 19 Skyggekonti 20 Koncernregnskab 20 Koncerninterne transaktioner 20 Afledte finansielle instrumenter 21 Tilknyttede og associerede virksomheder 22 Risikostyring og følsomhedsoplysninger 23 Aktiver og disses afkast samt fordeling af kapitalandele Årsrapport 2012 PensionDanmark Holding A/S: Årsregnskab 12

15 Mio. kr. Moderselskab Aktiekapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Opskrivningshenlæggelse Overført resultat Egenkapital i alt januar Årets resultat Anden totalindkomst indregnet direkte på egenkapitalen december januar Kapitalnedsættelse Årets resultat Anden totalindkomst indregnet direkte på egenkapitalen december Mio. kr. Koncern Aktiekapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Opskrivningshenlæggelse Overført Resultat Egenkapital i alt januar Årets resultat Anden totalindkomst indregnet direkte på egenkapitalen december januar Kapitalnedsættelse Årets resultat Anden totalindkomst indregnet direkte på egenkapitalen december Årsrapport 2012 PensionDanmark Holding A/S: Årsregnskab 13

16 1. Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten aflægges efter regnskabsprincipperne beskrevet i Finanstilsynets Regnskabsbekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for Alle beløb i årsregnskabets del af årsrapporten præsenteres i hele mio. kr. Hvert tal afrundes for sig. Der kan derfor forekomme afvigelser mellem de anførte totaler og summen af de underliggende tal. Regnskabsmæssige skøn Ved regnskabsudarbejdelsen anvendes der skøn og vurderinger, som påvirker størrelsen af de aktiver og forpligtelser og dermed resultatet i indeværende og kommende år. De væsentligste skøn foretages ved opgørelse af forsikringskontrakter samt dagsværdi af finansielle instrumenter. Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden PensionDanmark Holding A/S og dattervirksomheder, hvor koncernen har flertallet af stemmer eller på anden måde har bestemmende indflydelse. Koncernregnskabet udarbejdes på baggrund af regnskab for PensionDanmark Holding A/S og dattervirksomheder ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. De regnskaber, der anvendes til brug for konsolidering, udarbejdes i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. Ved konsolideringen foretages eliminering af kapitalandele, transaktioner og mellemværender mellem de konsoliderede selskaber. For tilknyttede virksomheder, hvor ejerandele indgår i posten Aktiver tilknyttet unit-link-kontrakter, konsolideres den forholdsmæssige andel af de enkelte regnskabsposter. Resultatopgørelse Principper for indregning og måling Indtægter indregnes i takt med, at de indtjenes, og alle omkostninger herunder forsikringsydelser i takt med at de afholdes. Aktiver og forpligtigelser indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele forventes at henholdsvis tilflyde og fragå selskabet, og aktivitetens eller forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Finansielle investeringsaktiver, tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursreguleringer, der opstår mellem transaktionsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen. Præmier Præmier og indskud indregnes i resultatopgørelsen, når de er forfaldne. Forsikringsydelser Forsikringsydelser omfatter årets udbetalte ydelser. Investeringsafkast Afkast omfatter både realiserede og urealiserede gevinster og tab af investeringsaktiver. Heri indgår selskabets andel af resultat i tilknyttede virksomheder og resultatet efter skat i associerede virksomheder. Renteindtægter og udbytter mv. indeholder renter af obligationer, andre værdipapirer og tilgodehavender. Endvidere indgår udbytte af kapitalandele bortset fra udbytte fra tilknyttede og associerede virksomheder. Årsrapport 2012 PensionDanmark Holding A/S: Årsregnskab 14

17 Omkostninger afholdt i forbindelse med investeringsaktiviteten fratrækkes. Fællesomkostninger fordeles mellem forsikringsadministrationsaktivite- Pensionsafkastskat Pensionsafkastskatten opgøres ud fra regnskabsårets investeringsafkast. Pensionsafkastskattesatsen udgør 15,3 pct. Udskudt skat afsættes med 15,3 pct. Ændring i hensættelser for unit-linked-kontrakter Posten modsvarer den andel af præmier, investeringsafkast, omkostningsbidrag og forsikringsydelser, der vedrører unit-link kontrakter. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger vedrørende forsikringsdriften og dermed omkostninger, som ikke direkte kan henføres til investeringsaktiviteterne. Bonus til medarbejdere udgiftsføres i takt med optjeningen. ten og investeringsaktiviteten efter forholdet imellem det medgåede ressourceforbrug. Pensionsafkastskat af overført investeringsafkast indeholdes i posten skat. Fordeling af resultat PensionDanmark har anvendt 1, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 654 af 6. april 2010 (kontributionsbekendtgørelsen) og aftalt en anden fordeling af det realiserede resultat mellem medlemmerne. PensionDanmark har derfor ikke opdelt sin bestand af bonusberettigede medlemmer i kontributionsgrupper. Resultatet før hensættelser til bonus er det samlede resultat, der skal fordeles mellem egenkapitalen og kollektive bonuspotentialer i henhold til datterselskaber af PensionDanmark A/S anmeldte overskudspolitik. Hver af datterselskabets tre grupper under kontribution har i 2012 haft selvstændige kollektive bonuspotentialer. Overført investeringsafkast Posten udgør den andel af investeringsafkast, der efter kontributionsprincippet i datterselskabet PensionDanmark A/S kan henføres til selskabets egenkapital, og dermed ikke indgår i det forsikringstekniske resultat. Egenkapitalen har i hele 2012 haft selvstændige investeringsaktiver, desuden tilfalder følgende poster egenkapitalen: Nettoforvaltningsbidraget for kapital- og ratepensioner. Andre indtægter Udgør indtægter, der ikke direkte kan henføres til den forsikringsmæssige administration eller investeringsaktivitet, herunder vederlag for administration af tilknyttede virksomheder. Bidrag fra gruppeforsikringerne i form af intern genforsikringspræmie samt solvensbidrag. Delresultatet vedrørende en mindre bestand under afvikling uden ret til bonus. Andre omkostninger Udgør omkostninger, der ikke direkte kan henføres til den forsikringsmæssige administration eller investeringsaktiviteter. Skat Selskabsskat og pensionsafkastskat resultatføres med det beløb, der beregnes af regnskabsårets opgjorte skattegrundlag samt ændringen i værdien af udskudt selskabsskat og pensionsafkastskat. Det væsentligste selskab i koncernen, Pension- Danmark A/S, er registreret som arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsselskab og er dermed ikke selskabsskattepligtigt. Moderselskabet er sambeskattet med øvrige selskabsskattepligtige datterselskaber i koncernen. Omkostningsresultatet vedrørende forsikringsklasse III. PensionDanmark A/S har i 2012 haft risikoforrentning (driftsherretillæg) for grupperne under kontribution. Hver af de tre grupper betaler en selvstændig risikoforrentning fastsat ud fra den risiko de vurderes at udgøre for egenkapitalen og er anmeldt i selskabets overskudspolitik. Balance, aktiver Immaterielle anlægsaktiver Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller anvendelsesmuligheder i virksomheden kan påvises, og hvor det er hensigten af anvende projektet, indregnes som et immateri- Årsrapport 2012 PensionDanmark Holding A/S: Årsregnskab 15

18 elt anlægsaktiv, hvis kostprisen kan opgøres pålideligt og der er tilstrækkelig sikkerhed for den fremtidige nytteværdi. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen efterhånden, som omkostningerne afholdes. Aktivernes brugstid vurderes og reguleres om nødvendigt ved hver balancedag. Udviklingsomkostninger og internt oparbejdede rettigheder indregnes i resultatopgørelsen som omkostninger i anskaffelsesåret. Der foretages lineære afskrivninger af færdiggjorte projekter, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstid: Færdiggjorte projekter tre til otte år. Driftsmidler Driftsmidler måles ved første indregning til kostpris, som omfatter anskaffelsessummen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen. Efterfølgende måles driftsmidler til kostpris med fradrag for af- og nedskrivninger. Afskrivningerne foretages lineært over aktivernes forventede brugstid på typisk tre år. Domicilejendomme Domicilejendomme værdiansættes til omvurderet værdi svarende til dagsværdi på balancetidspunktet. Stigningen i omvurderet værdi indregnes i anden totalindkomst med mindre stigningen modsvarer en værdinedgang, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Et fald i den omvurderede værdi indregnes i resultatopgørelsen med mindre faldet modsvarer en værdistigning, der tidligere er indregnet i anden totalindkomst. Domicilejendomme afskrives lineært baseret på en skønnet brugstid på 50 år og en forventet skrapværdi. Investeringsejendomme Investeringsejendomme måles til en dagsværdi, der er opgjort på grundlag af Finanstilsynets retningslinjer. Dagsværdien på erhvervsejendomme beregnes på grundlag af afkastmetoden. Den enkelte ejendom værdiansættes på grundlag et forventet normalt driftsbudget og en afkastprocent. Afkastprocenten fastsættes med udgangspunkt i ejendommens karakter og beliggenhed samt det aktuelle renteniveau. Dagsværdien på boligejendomme opgøres ved diskontering af forventede pengestrømme over investeringens levetid. Diskonteringssatsen fastsættes med udgangspunkt i fastsat med udgangspunkt i ejendommens karakter og beliggende samt det aktuelle renteniveau Værdireguleringer af investeringsejendomme indregnes i resultatopgørelsen for det regnskabsår, hvor ændringen er opstået. Tilknyttede og associerede virksomheder Juridiske enheder, hvori PensionDanmark Holding A/S udøver en bestemmende indflydelse, indregnes som tilknyttede virksomheder. Juridiske enheder, hvori PensionDanmark Holding A/S besidder 20 til 50 pct. af stemmerettighederne og udøver en betydelig indflydelse, betragtes som associerede virksomheder. Tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende efter indre værdis metode, hvorefter indregningen sker til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes resultat og egenkapital opgjort efter samme regnskabspraksis i særskilte poster i investeringsafkast og -aktiver. Udlån til tilknyttede- og associerede virksomheder måles til amortiseret kostpris. Den andel af tilknyttede virksomheder, der er henført til investeringer foretaget for unit-linkedkontrakter, indregnes i den forholdsmæssige andel af den indre værdi som investeringsaktiver tilknyttet unit-linked-kontrakter. Finansielle investeringsaktiver Finansielle aktiver indregnes på handelsdagen til dagsværdi, der som hovedregel svarer til kostprisen. Efter første indregning måles finansielle investeringsaktiver til dagsværdi. Finansielle instrumenter ophører med at være indregnet i balancen, når instrumenterne er solgt eller på anden måde overdraget til tredjemand. Når der foreligger et aktivt marked, foretages værdiansættelsen med udgangspunkt i sidst kendte markedspris på balancedagen. Når et aktivt marked ikke findes, anvendes almindeligt anerkendte værdiansættelsesteknikker eksempelvis i form af diskontering af fremtidige cash flow, sammenligning med tilsvarende instrumenter for hvilke der findes markedspriser og andre kendte Årsrapport 2012 PensionDanmark Holding A/S: Årsregnskab 16

19 værdiansættelsesmodeller, hvor der anvendes markedsbaserede input. Resultatet af værdiansættelsesmodeller er ofte udtryk for skøn over en værdi, som ikke ud fra markedsobservationer kan fastsættes entydigt. Værdiansættelsen bliver derfor i visse tilfælde gennemført ved at inddrage risikofaktorer som yderligere parametre. For finansielle instrumenter med noterede priser, eller hvor værdiansættelsen bygger på generelt accepterede værdiansættelsesmodeller med observerbare markedsdata, er der ikke væsentlige skøn forbundet med værdiansættelsen. For finansielle instrumenter, hvor værdiansættelsen kun i mindre omfang bygger på observerbare markedsdata, er værdiansættelsen påvirket af skøn. Dette er fx tilfældet for unoterede kapitalandele, for visse noterede kapitalandele og for visse obligationer, hvor der ikke eksisterer et aktivt marked. Andre udlån måles til amortiseret kostpris med fradrag af nedjusteringer som følge af objektiv indikation på værdiforringelse. Udskudt skat Der aktiveres udskudt pensionsafkastskat af negativt afgiftsgrundlag, der kan fremføres til modregning i efterfølgende år. Der aktiveres udskudt selskabsskat af skattemæssige underskud i det omfang, det er sandsynligt, at koncernen kan udnytte underskuddet. Tilgodehavender og andre aktiver Tilgodehavender og andre aktiver måles til amortiseret kostpris. Aktuelle skatteaktiver Aktuelle skatteaktiver og -forpligtelser indregnes i balancen med de på balancedagen gældende skattesatser og -regler. Likvide beholdninger Likvide beholdninger måles ved første indregning til dagsværdi og efterfølgende til amortiseret kostpris. Balance, passiver Livsforsikringshensættelser Livsforsikringshensættelserne opgøres som den retrospektive hensættelse med tillæg eller fradrag af akkumulerede værdireguleringer, herunder eventuelt af det træk på bonuspotentialet på fripoliceydelser der måtte hidrøre fra forsikringsbestandens andel af selskabets realiserede resultat i indeværende eller forudgående år. Livsforsikringshensættelserne består af garanterede ydelser, bonuspotentiale på fremtidige præmier og bonuspotentiale på fripoliceydelser. Garanterede ydelser udgør nutidsværdien af henholdsvis de ydelser, der er garanteret medlemmet i henhold til kontrakten, de forventede fremtidige udgifter til administration af kontrakten og fradrag af de aftalte fremtidige præmier. Bonuspotentiale på fremtidige præmier udgør forpligtelser til at yde bonus vedrørende aftalte, men udgør endnu ikke forfaldne præmier. For bestanden af bonusberettigede forsikringer opgøres forpligtelsen som forskellen mellem værdien af garanterede fripoliceydelser og af garanterede ydelser. Bonuspotentiale på fremtidige præmier er 0, da de bestande, som indgår i livsforsikringshensættelserne, er under afvikling. Bonuspotentiale på fripoliceydelser udgør forpligtelser til at yde bonus vedrørende allerede modtagne præmier og opgøres som værdien af forsikringstagernes opsparing med fradrag af garanterede ydelser og bonuspotentiale på fremtidige præmier. For pensioner, hvor ydelsen er knyttet til et lønindeks, er der anvendt et risikotillæg på 0,3 procentpoint. De risikosatser, der indgår i markedsværdigrundlaget for de mindre bestande, hvor ydelsen er garanteret, fastsættes ud fra analyser, så de afspejler dels det aktuelle risikoniveau i bestanden og dels de langsigtede forventninger til udviklingen i restlevetiden. Offentliggørelse af Finanstilsynets levetidsbenchmark har ikke ændret ved selskabets forventninger til levetiden. Årsrapport 2012 PensionDanmark Holding A/S: Årsregnskab 17

20 Ved opgørelsen af markedsværdien af livsforsikringshensættelserne er der taget hensyn til, at der, for så vidt angår en mindre delbestand, er et misforhold imellem de fremtidige forventede omkostninger og betaling fra forsikringstagerne til dækning af administration. Forpligtelsen forhøjes i det omfang, at bonuspotentiale på fremtidige præmier og bonuspotentiale på fripoliceydelser er negative pr. forsikret. Erstatningshensættelser Hensættelsen udgør forfaldne forsikringsydelser samt en skønnet forpligtelse til forsikringsydelser for forsikringsbegivenheder indtruffet i regnskabsåret, men ikke anmeldt ved regnskabsårets udløb. Gruppelivsbonushensættelse Hensættelsen udgør forpligtelser til at reducere fremtidige præmier for kollektive gruppelivsforsikringer som følge af et gunstigt skadesforløb for indeværende eller tidligere år. Kollektivt bonuspotentiale Kollektivt bonuspotentiale opgøres i overensstemmelse med selskabets overskudspolitik. Hensættelser for unit-linked-kontrakter Hensættelsen udgør markedsværdien af de modsvarende aktiver. Udskudte skatteforpligtelser Der afsættes udskudt pensionsafkastskat af alle midlertidige forskelle imellem den regnskabsmæssige opgørelse og den pensionsafkastskattemæssige opgørelse. Udskudt skat afsættes med 15,3 pct. Gæld Gæld måles til amortiseret kostpris. Årsrapport 2012 PensionDanmark Holding A/S: Årsregnskab 18

21 Moderselskab Koncern Note Mio. kr Bruttopræmier - - Løbende præmier Overførsler fra pensionsordninger mv Bruttopræmier før afgifter mv Arbejdsmarkedsbidrag Bruttopræmier i alt Bruttopræmier fordelt på: Præmier til livrente med ret til bonus Præmier til livrente uden ret til bonus Gruppelivsforsikring Unit-linked-kontrakter Bruttopræmier fordelt i alt Samtlige præmier vedrører direkte dansk forretning og forsikringer oprettet som led i et ansættelsesforhold på baggrund af kollektive overenskomster, aftaler e.l. - - Antal personer omfattet af forsikringsordningerne Antal personer omfattet af grupperisikoforsikringer Antal personer omfattet af unit-link-forsikringer Kursreguleringer 0 0 Grunde og bygninger Kapitalandele Obligationer Øvrige Kursreguleringer i alt Administrationsomkostninger 0 0 Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger i alt Personaleudgifter 0 0 Løn inkl. bonus Pensionsbidrag Udgifter til social sikring mv Afgifter beregnet på grundlag af lønsum Personaleudgifter i alt Det gennemsnitlige antal ansatte udgjorde Løn og vederlag til direktion 0 0 Gage og pension 4,7 4,5 0 0 Andet 0,1 0,1 0 0 Variabelt vederlag 0,0 0,0 0 0 Løn og vederlag til direktion i alt 4,8 4,6 0 0 Antal ansatte i direktion 1 1 Årsrapport 2012 PensionDanmark Holding A/S: Årsregnskab 19

22 Moderselskab Koncern Note Mio. kr Administrationsomkostninger (fortsat) Løn og vederlag til bestyrelse 0 0 Fast vederlag 1,6 1,7 0 0 Variabelt vederlag 0,0 0,0 0 0 Løn og vederlag til bestyrelse i alt 1,6 1,7 0 0 Antal i bestyrelsen 15,0 15,6 Løn og vederlag inkl. pensionsbidrag til ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse for virksomhedens risikoprofil. 0 0 Fast vederlag 12,6 12,0 0 0 Variabelt vederlag 1,4 2,7 0 0 Løn og vederlag til øvrige risikotagere i alt 14,0 14,7 0 0 Antal ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse for virksomhedens risikoprofil 8,4 8,8 Antallet af personer omfattet er opgjort efter en gennemsnitsbetragtning Der henvises i øvrigt til bilag A og B for oplysning om ledelseserhverv Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 0 0 Honorar for lovpligtig revision af årsregnskabet Honorar for andre erklæringsopgaver med sikkerhed Honorar for skatterådgivning Honorar for andre ydelser Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer i alt Pensionsafkastskat - - Pensionsafkastskat vedrørende året Regulering vedrørende tidligere år Skattemæssig effekt af anden totalindkomst Pensionsafkastskat i alt Pensionsafkastskat af årets resultat fremkommer således: - - Skyldig pensionsafkastskat Regulering af tidligere års udskudte pensionsafkastskat Regulering af udskudt pensionsafkastskat Pensionsafkastskat vedrørende året Friholdelsesbrøk, pct. 0,1 0,2 Årsrapport 2012 PensionDanmark Holding A/S: Årsregnskab 20

23 Moderselskab Koncern Note Mio. kr Udbetalte ydelser Forsikringsydelser - - Pensionsydelser Forsikringssummer ved opnåelse af alder Forsikringssummer ved kritisk sygdom Forsikringssummer ved førtidspension Forsikringssummer ved død Forsikringsydelser i alt Udtrædelser - - Overførsler til andre pensionsordninger Udbetalte depoter Udtrædelser i alt Skadesforebyggende foranstaltninger Udbetalte ydelser i alt Årets resultat Realiseret resultat for forsikringer med ret til bonus - - Realiseret resultat før pensionsafkastskat Pensionsafkastskat vedrørende forsikringer med ret til bonus Realiseret resultat efter pensionsafkastskat for forsikringer med ret til bonus Overførsel til de enkelte forsikrede (kontorente og pensionistbonus) Overførsel til kollektivt bonuspotentiale Overførsel til egenkapitalen Realiseret resultat i øvrigt - - Realiseret resultat af forsikringer uden ret til bonus Andre indtægter Andre omkostninger Realiseret resultat af forsikringer uden ret til bonus og andre omkostninger Overførsel til egenkapitalen Der henvises til note 1 Anvendt regnskabspraksis for beskrivelse af principperne for opgørelse og fordeling af det realiserede resultat. 8 Driftsmidler 0 0 Kostpris primo Tilgang Kostpris ultimo Afskrivninger primo Årets afskrivninger Afskrivninger ultimo Driftsmidler ultimo 1 1 Årsrapport 2012 PensionDanmark Holding A/S: Årsregnskab 21

24 Moderselskab Koncern Note Mio. kr Domicilejendomme 0 0 Kostpris primo Overført fra investeringsejendomme Overført fra Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked-forsikringer Tilgang i året Afgang i året Kostpris ultimo Afskrivninger primo Årets afskrivninger Afskrivninger ultimo Omvurderet værdi primo Overført fra investeringsejendomme Overført fra Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked-forsikringer Årets opskrivninger Omvurderet værdi ultimo Domicilejendomme ultimo Årets opskrivninger på 14 mio. kr. indregnes i anden totalindkomst 10 Investeringsejendomme 0 0 Dagsværdi primo Tilgange i årets løb Afgang i årets løb Overført til investeringsaktiver tilhørende unit-linked-forsikringer Overført til domicilejendomme Årets værdiregulering til dagsværdi Investeringsejendomme ultimo Vægtet gennemsnit af afkastprocenter anvendt ved opgørelse af dagsværdi 5,22 5, Laveste anvendte afkastprocent 4,75 4, Højeste anvendte afkastprocent 7,00 7,00 11 Aktiekapital Antal aktier udstedt i klasse I, af nominelt kr. 50, eller multipla heraf Antal aktier udstedt i klasse II, af nominelt kr. 50, eller multipla heraf Årsrapport 2012 PensionDanmark Holding A/S: Årsregnskab 22

25 Moderselskab Koncern Note Mio. kr Livsforsikringshensættelser - - Livsforsikringshensættelser primo Akkumuleret værdiregulering primo Træk på bonuspotentiale på fripolicer Retrospektive hensættelser primo Bruttopræmier Stykomkostninger Forsikringsydelser Pensionisttillæg Risikoresultat Kontorente Overførsel til opsparingssikring mv Hensat til kontostyrkelse Retrospektive hensættelser ultimo Akkumuleret værdiregulering ultimo Livsforsikringshensættelser ultimo Fordelt på grundlagsrente/relevante delbestande: Bonuspotentiale Grundlagsrente Garanterede ydelser Fremtidige præmier Fripolicer Hensættelse i alt Ultimo året 1, , ,50 uden ret til bonus , I alt Primo året 1, , ,50 uden ret til bonus , I alt Hensættelserne er forhøjet som følge af, at bonuspotentiale på fripoliceydelser og bonuspotentiale på fremtidige præmier ikke må være negative pr. medlem. - - Bonuspotentiale på fripoliceydelser er forhøjet med Bonuspotentiale på fremtidige præmier er forhøjet med - - Ændring af livsforsikringshensættelser i resultatopgørelsen - - Ændring af hensættelser før bonus Årets tilskrevne bonus Ændring i alt Ændring i garanterede ydelser Ændring i bonuspotentiale på fremtidige præmier Ændring i bonuspotentiale på fripolicer Fordeling i alt Årsrapport 2012 PensionDanmark Holding A/S: Årsregnskab 23

26 Moderselskab Koncern Note Mio. kr Gruppelivsbonushensættelse - - Gruppelivsbonushensættelse primo Ændring i gruppelivsbonushensættelse Gruppelivsbonushensættelse ultimo Kollektivt bonuspotentiale - - Kollektivt bonuspotentiale primo Ændring i kollektivt bonuspotentiale Kollektivt bonuspotentiale ultimo Hensættelser for unit-linked-kontrakter - - Bruttopræmier Omkostningsbidrag Forsikringsydelser Rentetilskrivning (markedsafkast) Gruppelivspræmie Pensionisttillæg Bidrag til basiskapital Årets ændring Hensættelser primo Hensættelser ultimo Unit-linked-kontrakter er tegnet uden garanti om minimumsforrentning og forrentes med markedsafkast. 16 Registrerede aktiver - - Aktiver registreret til dækning af de forsikringsmæssige hensættelser Eventualforpligtelser 0 0 Tilsagn om investeringer og kontraktslige forpligtelser Koncernen er frivilligt momsregistreret vedrørende visse ejendomme, hvorpå der påhviler en resterende momsreguleringsforpligtelse Herudover har koncernen ikke væsentlige eventualforpligtelser. 18 Solvenskrav og basiskapital Solvenskrav opgjort i henhold til reglerne for finansielle holdingselskaber Basiskapital efter fradrag Skyggekonti - - Skyggekonto for egenkapitalen 3-20 Afledte finansielle instrumenter PensionDanmark Holding anvender finansielle instrumenter til styring af valuta, rente- og aktierisici. Hovedstol Markedsværdi Udløb Valutaterminsforretninger Aktiefutures Aktieoptioner Rentefutures Renteswaps I forbindelse med indgåelse af aftaler om afledte finansielle instrumenter har koncernen ultimo 2012 deponeret aktiver til sikkerhed for et beløb på 243 mio. kr. Koncernen har samtidig modtaget aktiver til sikkerhed for mio. kr. Årsrapport 2012 PensionDanmark Holding A/S: Årsregnskab 24

27 Tilknyttede og associerede virksomheder Ejerandel Egenkaptial Note Navn og hjemsted Aktivitet Pct. Resultat Mio. kr. 21 Tilknyttede og associerede virksomheder Tilknyttede virksomheder PensionDanmark Uddannelsesfonde A/S 100,0 2 3 PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab, København 100, PensionDanmark Invest F.M.B.A., København Aktier og obligationer 100, Fåmandsforeningen PensionDanmark EMD, København Obligationer 100, P/S Amerika Plads 34-36, København Ejendomme 100, Partnerselskabet Carl Jacobsensvej 29 og 31, Valby Ejendomme 100, Partnerselskabet Carl Jacobsensvej 35 og 39, Valby Ejendomme 100, Partnerselskabet Birkerød Kongevej 25, København Ejendomme 100, Partnerselskabet Ejby Industrivej 125, Glostrup Ejendomme 100, Partnerselskabet Garderhusarvej 5, Næstved Ejendomme 100, Partnerselskabet Gyngemose Parkvej 50, Søborg Ejendomme 100, Partnerselskabet Hansborggade 7, Haderslev Ejendomme 100, Partnerselskabet Isbjerget, Aarhus Ejendomme 100, Partnerselskabet Kalkbrænderihavnsgade 2, København Ejendomme 100, Partnerselskabet Kanalfronten, Vejle Ejendomme 100, Partnerselskabet Kanalstræde 2, Holbæk Ejendomme 100, Partnerselskabet Langelinie Allé 39-43, København Ejendomme 100, Partnerselskabet Matr. Nr. 365 AO, Holbæk Ejendomme 100, Partnerselskabet Njalsgade 72 A, København Ejendomme 100, Partnerselskabet Philip Heymans Allé 1, 3 og 5 Hellerup Ejendomme 100, Partnerselskabet Philip Heymans Allé 7-9, Hellerup Ejendomme 100, Partnerselskabet Prøvestensvej 50, Helsingør Ejendomme 100, Partnerselskabet Sct. Knud Park 8, Hjørring Ejendomme 100, Partnerselskabet Strandvejen 44, København Ejendomme 100, Partnerselskabet Sønderjernbanevej 18, Hillerød Ejendomme 100, Partnerselskabet Vestensborg Allé 8, Nykøbing F Ejendomme 100, PensionDanmark Ejendomme A/S, København Ejendomme 100, Seniorbolig P/S, København Ejendomme 100, Ørestad 4a P/S, København Ejendomme 100, PensionDanmark IT A/S It-virksomhed 100, Nysted Havvindmøllepark P/S Investering i vindmølleparker 100, PD Anholt Havvindmøllepark P/S Investering i vindmølleparker 100, PD Alternative Investments US Inc. Investering i vindmølleparker 100,0 0 0 Associerede virksomheder (Ejet af PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab) ATPPD Lyngby A/S Ejendomme 50, ATPPD Odense A/S Ejendomme 50, ATPPD Århus A/S Ejendomme 50, Ejendomspartnerselskabet af 1. juli 2003, København Ejendomme 25, Ejendomsselskabet af januar 2002 A/S, København Ejendomme 25, Harbour P/S Ejendomme 45,8-6 4 Nordea Thematic fund of funds I K/S, København Investering i unoterede aktier 32, Nordic Venture Partners II K/S, København Investering i unoterede aktier 21, Silverstreet Capital LLP Investering i unoterede aktier 34, Årsrapport 2012 PensionDanmark Holding A/S: Årsregnskab 25

28 Note 22 Risikostyring og følsomhedsoplysninger Mio. kr., ultimo 2012 Basiskapital 1 Kollektivt bonuspotentiale 2 Bonuspotentiale på fripoliceydelser 2 Anvendt bonuspotentiale på fripoliceydelser 2 Rentestigning på 0,7 procentpoint Rentefald på 0,7 procentpoint Aktiekursfald på 12 pct Ejendomsprisfald på 8 pct Valutakursændring med 0,5 pct. sandsynlighed på 10 dage Tab på modparter på 8 pct Fald i dødelighedsintensiteten på 10 pct Stigning i dødelighedsintensiteten på 10 pct Stigning i førtidspensionsintensiteten 3 på 10 pct Minimum påvirkning af basiskapital. 2 Maksimum påvirkning af bonuspotentiale. 3 Sandsynligheden for at medlemmerne får tilkendt supplerende førtidspension. Der henvises i øvrigt til ledelsesberetningen for beskrivelse af risikostyring og følsomhedsoplysninger. 23 Aktiver og disses afkast samt fordeling af kapitalandele Specifikation af aktiver og disses afkast Primo Ultimo Nettoinvestering Afkast i pct. p.a. før skat Grunde og bygninger, der er direkte ejet ,0 Ejendomsaktieselskaber ,7 Grunde og bygninger i alt ,7 Børsnoterede kapitalandele ,0 Unoterede kapitalandele ,3 Øvrige kapitalandele i alt ,5 Stats- og realkreditobligationer ,3 Indeksobligationer ,1 Kreditobligationer og Emerging Markets-obligationer ,0 Obligationer i alt ,0 Øvrige finansielle investeringsaktiver ,8 Afledte finansielle instrumenter til sikring af nettoændringen af aktiver og forpligtelser ,4 Afkastet for aktivklasserne er opgjort tidsvægtet. I kapitalandele indgår både udenlandske og danske kapitalandele. Kapitalandele - herunder investeringsforeninger, procentvis fordelt på brancher og regioner Danmark Øvrige Europa Nordamerika Sydamerika Japan Øvrige Fjernøsten Øvrige lande I alt Energi 0,0 4,7 3,9 0,2 0,1 0,6 0,7 10,1 Materialer 0,1 2,3 1,8 0,2 0,2 0,2 0,7 5,4 Industri 1,1 4,2 3,7 0,0 1,0 0,9 0,3 11,2 Forbrugsgoder 0,1 3,5 4,5 0,0 0,8 0,6 0,8 10,3 Konsumentvarer 0,8 6,1 3,6 0,1 0,6 0,4 0,6 12,1 Sundhedspleje 1,4 4,1 5,7 0,0 0,2 0,1 0,2 11,6 Finans 0,6 7,6 4,0 0,4 0,5 2,4 2,2 17,7 It 0,1 1,2 6,1 0,1 0,3 1,4 0,3 9,3 Telekommunikation 0,2 2,0 0,6 0,0 0,4 0,7 0,5 4,4 Forsyning 0,0 3,4 1,2 0,1 0,2 0,2 0,6 5,6 Ikke fordelt 0,0 1,9 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 I alt 4,3 40,9 35,4 1,0 4,3 7,4 6,8 100,0 Årsrapport 2012 PensionDanmark Holding A/S: Årsregnskab 26

29 Mio. kr Præmier Forsikringsydelser Investeringsafkast Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt Forsikringsteknisk resultat Årets total indkomst Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter, i alt Egenkapital, i alt Aktiver, i alt Solvenskrav (Holding) Basiskapital (Holding) Årsrapport 2012 PensionDanmark Holding A/S: Årsregnskab 27

30 Afkastnøgletal, markedsrenteprodukter Afkast før pensionsafkastskat, pct. - Livrente under alder 41 år 1 10,9 8,2 12,9 14,2-11,5 - Livrente alder 50 år 1 10,2 9,6 11,9 14,2-11,5 - Livrente alder 60 år 1 9,4 11,0 11,0 14,2-11,5 - Livrente alder 65 år 1 9,0 11,7 10,5 14,2-11,5 Afkastnøgletal, gennemsnitsrenteprodukter Afkast før pensionsafkastskat, pct. 2 7,8 13,3 8,7 10,5-11,5 - Egenkapitalens midler, pct. 9,2 9,9 9,7 14,2-11,5 Afkast efter pensionsafkastskat, pct. 2 6,8 11,5 7,5 8,9-9,8 Omkostnings- og resultatnøgletal Omkostningsprocent af præmier 2,6 2,2 2,2 2,1 2,0 - Omkostningspct. af præmier, ekskl. nyt forsikringsadm.system mv. 2, Omkostningsprocent af hensættelser 0,22 0,22 0,25 0,29 0,32 - Omkostningspct. af hensættelser, ekskl. nyt forsikringsadm.system mv. 0, Omkostninger i kr. pr. forsikret Omkostninger i kr. pr. forsikrede, ekskl. nyt forsikringsadm.system mv Omkostningsresultat, pct. -0,02 0,01 0,01 0,00 0,02 Forsikringsrisikoresultat, pct. -0,01 0,00 0,01 0,02 0,03 Konsolideringsnøgletal Bonusgrad, pct. 7,9 8,7 4,1 2,0 0,2 Kundekapitalgrad, pct. 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 Ejerkapitalgrad, pct. 93,8 78,9 63,0 51,4 8,6 Overdækningsgrad, pct. 79,2 65,3 50,4 39,9 8,7 Solvensdækning, pct Forrentningsnøgletal Egenkapitalforrentning før skat 12,2 17,2 13,8-33,0-16,7 Egenkapitalforrentning efter skat 11,7 16,4 12,9-34,6-14,7 Forrentning af kundernes midler efter omkostninger før skat 4,5 12,1 6,6 14,6-5,4 Forrentning af særlig bonushensættelse type B før skat ,6-0,4 1 Afkastnøgletallet vedrører opsparingen til livsvarig alderspension, som i 2009 var gennemsnitsforrentet. Herefter har det været markedsforrentet. 2 Afkastnøgletallet vedrører selskabets egenkapital og livsforsikringshensættelser med tilknyttede ydelsesgarantier. I 2012 udgjorde disse i 7,6 pct. (2011: 8,6 pct.) af balancen. Supplerende nøgletal Afkasttilskrivning efter skat, livsvarig alderspension 1 8,4 8,2 10,1 12,4 2 2,5 1 Det tilskrevne afkast dækker det typiske medlem. 2 Medlemmerne har typisk fået 8,9 pct. i rente efter skat og yderligere udlodning afreserver på den enkeltes konto svarende til 3,5 pct. Således har det typiske medlem fået en tilskrivning på 12,4 pct. Årsrapport 2012 PensionDanmark Holding A/S: Årsregnskab 28

31 Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2012 for PensionDanmark Holding A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed. Der er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står overfor. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 27. februar 2013 Direktion Torben Möger Pedersen Adm. direktør Bestyrelse Poul Erik Skov Christensen Formand Karsten Dybvad Næstformand Henrik Bjerre-Nielsen John Dybart Arne Grevsen Niels Jørgen Hansen Henrik Holmer Allan Søgaard Larsen Ellen K. Lykkegård Tina Møller Madsen Peter Hougård Nielsen Jørgen Juul Rasmussen Lars Storr-Hansen Jan Villadsen Katia Østergaard Årsrapport 2012 PensionDanmark Holding A/S: Ledelsens påtegning 29

32 Til kapitalejerne i PensionDanmark Holding A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for PensionDanmark Holding A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er København, den 27. februar 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Lone Møller Olsen Jens Ringbæk Statsaut. revisor Statsaut. revisor Årsrapport 2012 PensionDanmark Holding A/S: Den uafhængige revisors erklæringer 30

33 Medlemmer Poul Erik Skov Christensen (formand) Forbundsformand, 3F Fagligt Fælles Forbund Født 1952 Medlem af bestyrelsen for PKS Pension siden 1990 Formand for PKS Pension siden 2002 Formand for bestyrelsen siden fusionen i 2005 Karsten Dybvad (næstformand) Adm. direktør, DI Født 1956 Næstformand for bestyrelsen siden 2011 Henrik Bjerre-Nielsen Adm. direktør, Finansiel Stabilitet A/S Født 1955 Medlem af bestyrelsen siden 2011 Formand for Revisionsudvalget Andre ledelseshverv PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank Aktieselskabet A-Pressen fagbevægelsens presse AKF Holding A/S Fagbevægelsens Erhvervsinvestering A/S (FEAS) Fonden Femern Belt Development Lønmodtagernes Dyrtidsfond PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab AHTS ApS Novo Nordisk Fonden Copenhagen Business School PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Indgår i ledelsen af 4 datterselskaber ejet af Finansiel Stabilitet A/S Tænk Mer A/S Bestyrelsesformand Bestyrelsesformand Næstformand Næstformand Næstformand Bestyrelsesformand Bestyrelsesformand John Dybart Forbundsformand, Serviceforbundet Født 1953 PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Arne Grevsen Gruppeformand, 3F Den Grønne Gruppe Født 1956 Medlem af bestyrelsen for PKS Pension siden 2004 Medlem af bestyrelsen siden fusionen i 2005 Niels Jørgen Hansen Adm. direktør, TEKNIQ Født 1955 Medlem af bestyrelsen for B&A Pension siden 1992 Medlem af bestyrelsen siden fusionen i 2005 PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Arbejdermuseet PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Sjællandske Medier A/S Byggeriets Evaluerings Centers Fond Fonden Pension for Selvstændige (tiltrådt 7. februar 2012) Henrik Holmer Borgmester, Vordingborg Kommune (Kommunernes Landsforening) Født 1956 Medlem af bestyrelsen siden 2006 Allan Søgaard Larsen Koncernchef, Falck Holding A/S Født 1956 Medlem af bestyrelsen siden 2006 PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Vordingborg Gadebelysning A/S Vordingborg Udviklingsselskab A/S Vordingborg Borg Fond Fonden Femern Belt Development KKR Sjælland PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab DI (hovedbestyrelsen) AMBU A/S Indgår i ledelsen af 13 datterselskaber ejet af Falck Holding A/S Bestyrelsesformand Formand Ellen K. Lykkegård Gruppeformand, 3F Den Offentlige Gruppe Født 1955 Medlem af bestyrelsen siden 2005 PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Årsrapport 2012 PensionDanmark Holding A/S: Bilag A Bestyrelsen 31

34 Medlemmer Tina Møller Madsen Gruppeformand, 3F Privat Service, Hotel & Restauration Født 1964 Medlem af bestyrelsen siden 2007 Peter Hougård Nielsen Gruppeformand, 3F Byggegruppen Født 1949 Medlem af bestyrelsen siden 2010 Andre ledelseshverv PensionDanmark Holding A/S PensionDanmark Holding A/S Jørgen Juul Rasmussen Forbundsformand, Dansk El-Forbund Født 1956 Medlem af bestyrelsen siden 2011 Lars Storr-Hansen Adm. direktør, Dansk Byggeri Født 1968 Medlem af bestyrelsen siden 2008 Jan Villadsen Gruppeformand, 3F Transportgruppen Født 1957 Medlem af bestyrelsen siden 2008 PensionDanmark Holding A/S A/S EIF DFF-Fonden Lønmodtagernes Dyrtidsfond PensionDanmark Holding A/S A/S af 1. maj 2011, Holstebro Byggeriets Forsikringsservice A/S (tiltrådt 28. marts 2012) PensionDanmark Holding A/S DFF-Fonden Bestyrelsesformand Bestyrelsesformand Næstformand Katia Østergaard Adm. direktør, HORESTA Født 1969 Medlem af bestyrelsen siden 2011 PensionDanmark Holding A/S Der udbetales ikke honorar for bestyrelsesarbejde i PensionDanmark Holding A/S. Årsrapport 2012 PensionDanmark Holding A/S: Bilag A Bestyrelsen 32

35 Associerede virksomheder Tilknyttede virksomheder PensionDanmark Holding A/S PensionDanmark A/S 100 pct. PensionDanmark Uddannelsesfonde A/S 100 pct. PensionDanmark Invest f.m.b.a. (København) 100 pct. Børsnoterede aktier og obligationer Nordea Thematic Fund-of-funds K/S (København) 32 pct. Unoterede aktier PensionDanmark EMD (København) 100 pct. Obligationer Nordic Venture Partners II, K/S (København) 22 pct. Unoterede aktier PensionDanmark IT A/S (København) 100 pct. SilverStreet Private Equity Strategies SICAR Silverlands Fund (Luxembourg) 34,29 pct. Afrikansk landsbrugsjord Ejendomspartnerselskabet af 1. juli 2003 (København) 25,5 pct. Erhvervsejendomme 24 selskaber med danske ejendomme (se næste side) 3 selskaber med vindmølleinvesteringer (se næste side) Ejendomsselskabet af Januar 2002 A/S 25 pct. Boliger ATPPD Odense A/S (København) 50 pct. Erhvervsejendom ATPPD Aarhus A/S (København) 50 pct. Erhvervsejendom ATPPD Lyngby A/S (København) 50 pct. Erhvervsejendom Harbour P/S (København) 45,75 pct. Erhvervsejendom Årsrapport 2012 PensionDanmark Holding A/S: Bilag B Koncernoversigt 33

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Halvårsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238

Halvårsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238 Halvårsrapport 2013 PensionDanmark Holding A/S CVR nr. 29194238 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab Hovedtal for koncernen 4 Nøgletal for koncernen 5 Resultatopgørelse 6 Balance, aktiver

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007.

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007. Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr. 22 07 86 15 Halvårsrapport for året 2007. Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Halvårsregnskab Regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar - 30.

Læs mere

Årsrapport 2010. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238

Årsrapport 2010. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238 Årsrapport 2010 PensionDanmark Holding A/S CVR nr. 29194238 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 1 Selskabets ledelse Ledelsesforhold 6 Direktion 7 Aktionærforhold 8 Årsregnskab Resultatopgørelse 9 Balance

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238

Årsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238 Årsrapport 2013 PensionDanmark Holding A/S CVR nr. 29194238 Indhold Ledelsesberetning Ledelsesberetning 3 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse 5 Balance, aktiver 6 Balance, passiver 7 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Halvårsrapport 2012. PensionDanmark A/S. CVR nr. 16163279

Halvårsrapport 2012. PensionDanmark A/S. CVR nr. 16163279 Halvårsrapport 2012 PensionDanmark A/S CVR nr. 16163279 Indhold Ledelsesberetning 1 Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab 4 Hovedtal 4 Nøgletal 5 Resultatopgørelse 6 Balance, aktiver 7 Balance, passiver

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i slutningen af 2008 Livsforsikringsselskabet A/S. Herigennem tilbydes medlemmerne af PBU og deres familier muligheden

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 6 Dagsordenens punkt 11 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 4/17 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Halvårsrapport PensionDanmark A/S. CVR nr

Halvårsrapport PensionDanmark A/S. CVR nr Halvårsrapport 2013 PensionDanmark A/S CVR nr. 16163279 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab Hovedtal 4 Nøgletal 5 Resultatopgørelse 6 Balance, aktiver 7 Balance, passiver 8 Påtegning

Læs mere

Årsrapport 2014. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238

Årsrapport 2014. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238 Årsrapport 2014 PensionDanmark Holding A/S CVR nr. 29194238 Indhold Ledelsesberetning Ledelsesberetning 1 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse 4 Balance, aktiver 5 Balance, passiver 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Halvårsrapport 2011. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238

Halvårsrapport 2011. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238 Halvårsrapport 2011 PensionDanmark Holding A/S CVR nr. 29194238 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab Hovedtal for koncernen 4 Nøgletal for koncernen 5 Resultatopgørelsen 6 Balance 7 Påtegning

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. K/S Losheim CVR-nr Gyngemose Parkvej Søborg. Årsrapport 2015.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. K/S Losheim CVR-nr Gyngemose Parkvej Søborg. Årsrapport 2015. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma K/S Losheim CVR-nr. 28 66 82 44 Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg Årsrapport 2015 Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr. 32 88 52 92 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære

Læs mere

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk BELT ApS CVR-nr. 30357892 Årsrapport

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår)

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår) REDLION EQUITY A/S Harald Jensens Plads 17, 2. TV. 8000 Aarhus C CVR-nr. 31 41 30 44 Årsrapport for 2015 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Aalborg Trading ApS CVR-nr

Aalborg Trading ApS CVR-nr CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.11.13 Thomas Olesen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 2 Dagsordenens punkt 8 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 1/15 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/02 2017 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk EMG Invest ApS CVR-nr. 26868378 Grædstrupvej 45 8740

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

LIND HAMBURG APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april Henrik Østenkjær Lind

LIND HAMBURG APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april Henrik Østenkjær Lind Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LIND HAMBURG APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Årsrapporten er

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 007 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resultat for 1. halvår 007... 4 Balance, kapitalstyrke og risiko... 5 Forventninger til 007... 5 LEDELSESPÅTEGNING...

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere