1. SAMMENSKRIVNING AF OVERENSKOMSTER MV.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. SAMMENSKRIVNING AF OVERENSKOMSTER MV."

Transkript

1 KL HK/KOMMUNAL SAG Tid: Den 1. marts 2015 Sted: Emne: Deltagere: KL Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for HK/KOMMUNAL's forhandlingsområde eksklusiv lokalbaneområdet. Repræsentanter for HK/KOMMUNAL og repræsentanter for KL. FORHANDLINGSPROTOKOL Parterne er enige om at indstille aftaler og overenskomster fornyet på følgende vilkår. Fornyelserne sker inden for rammerne af forliget med Forhandlingsfællesskabet af 16. februar Aftaler og overenskomster: Overenskomst for Kontor og IT-personale m.fl. af 12. juli 2013 Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale af 12. juli Overenskomst for tandklinikassistenter af 16. september 2013 Overenskomst for laboratorie- og miljøpersonale af 23. september 2013 Overenskomst for kontorfunktionærer i Frederiksberg Kommune af 16. september 2013 Overenskomst for kontorpersonale, IT-personale,' tandklinikassistenter mfl. i Københavns Kommune af 16. september 2013 Overenskomst for vejledere/undervisere inden for beskæftigelsesområdet af 16. september 2013 Overenskomst for grafisk beskæftiget personale af 16. september SAMMENSKRIVNING AF OVERENSKOMSTER MV. Dækningsområdet i Overenskomst for tandklinikassistenter udvides til hele landet, overenskomsten tilpasses, jf. bilag 1, og tandklinikassistenter ansat i Københavns Kommune overflyttes med virkning fra 1. april 2015 til Overenskomst for tandklinikassistenter fra Overenskomst for kontorpersonale, IT-personale, tandklinikassistenter mfl. i Københavns Kommune. Titlen til sidstnævnte overenskomst tilpasses. Overenskomst for grafisk beskæftiget personale ophæves og grafisk beskæftiget personale overføres pr. 1. april 2015 til Overenskomst for kontor og IT-personale m.fl., jf. pkt. 14 og bilag 1.

2 Parterne er endvidere enige om at se på sammenskrivning af Overenskomst for kontor- og IT-personale med Overenskomst for kontorfunktionærer i Frederiksberg Kommune i redigeringsfasen, alternativt i overenskomstperioden. 2. DÆKNINGSOMRÅDE Dækningsområdet i Overenskomst for kontor og IT-personale m.fl. og Overenskomst for kontorpersonale, IT-personale, tandklinikassistenter mfl. i Københavns Kommune udvides med: Financial controller Serviceøkonom 3. STUDERENDE Senest med virkning 1. april 2016 omfattes studerende af Overenskomst for kontorpersonale og IT-personale m.fl., Overenskomst for kontorpersonale, IT-personale, tandklinikassistenter m.fl. i Københavns Kommune og Overenskomst for kontorfunktionærer i Frederiksberg Kommune med indplacering på grundlønstrin kr.(31/ niveau), hvortil lægges 15,5% [0.15]pr. 1. april 2016: 15,95%[0.15] i pension for ansatte, der er fyldt 21 år. Udgift 2,010 mio. kr. 4. LØN Ansatte med uddannelse som ftnancial controller eller serviceøkonom (erhvervsakademiuddannelse) aflønnes på grundløn kr. (31/ niveau) og optages i overenskomsten på samme vilkår som administrationsøkonomer. Allerede ansatte med uddannelse som financial controller eller serviceøkonom bibeholder hidtidig indplacering, medmindre andet aftales, fx hvis den pågældende er indplaceret som ufaglært. Pr. 1. januar 2016 ændres lønmodellen for jobkonsulenter m.fl., som indplaceres på løntrin 32, og der tilføjes et nyt pkt. 6 i 6, stk. 4: Pr. 1. januar: 2016: "Jobkonsulenter m.fl. og vejledere m.fl. på grundløn 32, som har 5 års relevant erhvervserfaring, ydes et kvalifikationstillæg på 5 løntrin. Tidligere ydet kvalifikationsløn for erfaring, jf. nr. 5 modregnes i de 5 løntrin, med mindre andet aftales." Samtidig, dvs. efter 31. december 2016, udgår 4, stk. 4, pkt. 4, jf. bilag 2. Udgift 1,752 mio. kr. 2

3 5. PENSION Pensionsbidraget forhøjes pr. 1. april 2016 med 0,45 % for alle grupper, ekskl, ansatte efter Overenskomst for grafisk personale. Pensionsbidrag på 15,50% forhøjes til 15,95%. Pensionsbidrag på 17,70% forhøjes til 18,15%. Pensionsbidrag på 15,65% forhøjes til 16,10%. Det forhøjede pensionsbidrag indgår i fritvalgsordningen. Udgift 56,002 mio. kr. 6. PENSIONSKARENS Karensperioden bortfalder pr. 1. april 2016 for månedslønnede ansatte efter Overenskomst for kontorfunktionærer i Frederiksberg Kommune. Der henvises til bilag 4. Udgift 0,287 mio. kr. 7. ARBEJDSTID Parterne er enige om at de nugældende.centrale arbejdstidsregler søges gjort mere enkle, ens og smidige. Overenskomsterne skal sikre rammerne omkring arbejdstiden og kan suppleres af lokale aftaler. Rammerne om arbejdstid skal balancere mellem arbejdspladsens behov for fleksibilitet og tilstedeværelse og medarbejdernes behov for fleksibilitet og selvtilrettelæggelse, der også giver den enkelte mulighed for god sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv. Projektet vil have fokus på: > Arbejdstidsregler på tværs af forskellige medarbejdergrupper på sammenlignelige arbejdsområder > Enkle og smidige arbejdstidsregler, der afspejler den tillid der er mellem ledere og medarbejdere og som øger det ledelsesmæssige overblik > Personale, der selv tilrettelægger opgaveudførelsen Projektet vil se på de grundlæggende interesser, bekymringsfelter og behov, som medarbejdere og ledere har i forhold til arbejdstidsreglerne. Der skal blandt andet ses på konkrete forslag til reviderede regler, så evt, ændringer er kendte og gennembearbejdede før Parterne skal kvalificere beregningsgrundlaget på arbejdstidsområdet. Arbejdet kan bl.a. tage udgangspunkt i de tal, som KRL kan stille til rådighed og den undersøgelse om arbejdstid, som parterne udarbejdede i den foregående overenskomstperiode, herunder om anvendelsen af flekstid og overarbejde. 3

4 Parterne er enige om at arbejde for at igangsætte et fællesprojekt med deltagelse af relevante faglige organisationer, der afdækker evt, muligheder og barrierer i forhold til at forenkle arbejdstidsreglerne. Projektet skal lede frem mod, at der ved 0.18 kan aftales nye arbejdstidsregler. Der aftales derfor et 6 projekt(aua) ved 0.15, som har til formål at forberede forhandlingerne ved Parterne er indstillet på at søge projektet gennemført sammen med andre organisationer på det administrative område. Budget: 0,6 mio. kr. 8. MIDLER TIL KOMPETENCEFONDEN Der afsættes følgende midler til kompetencefond.en, fondsområde III: Varige midler: 9,987 mio. kr. 1. års ATP-midler samt engangsmidler fra gruppeliv 2,031 mio. kr. 9. LOKAL LØNDANNELSE Fællesaftale om lokal løndannelse Parterne er enige om, at indstille Fællesaftale om lokal løndannelse fornyet pr. 1. april 2015 uden ændringer. 10. DIGITALISERING OPSIGELSESBESTEMMELSER I OVERENSKOMSTEN I overensstemmelse med forliget mellem KL og Forhandlingsfællesskabet af 16. februar 2015 pkt er parterne enige om, at overenskomsternes opsigelsesbestemmelser tilpasses Lov om Offentlig Digital Post. Derfor indsættes følgende bestemmelser i de omfattede overenskomsters opsigelsesbestemmelser: "Stk. 2 Meddelelse om uansøgt afsked fremsendes til den ansatte. Fremsendes meddelelsen digitalt, orienteres den ansatte om, at meddelelsen kan videresendes til organisationen ved dennes eventuelle inddragelse i sagen. Hvis meddelelsen fremsendes pr. brev vedlægges en kopi af meddelelsen, som den ansatte kan udlevere til organisationen ved dennes eventuelle inddragelse i sagen. Stk. 3 Når den ansatte meddeles uansøgt afskedigelse, jf. stk. 2, underrettes organisationen skriftligt herom. Underretningen skal indeholde sådanne oplysninger, at det fornødne grundlag for vurdering af afskedigelsen er til stede, medmindre oplysningerne strider mod den tavshedspligt, som følger af lovgivningen, herunder tavshedspligt med hensyn til personlige forhold. Tilbageholder den afskedigende myndighed tavshedsbelagte oplysninger, orienteres organisationen herom i forbindelse med underretningen. Samtidig 4

5 underrettes om, at den ansatte er orienteret om, at meddelelsen kan videresendes/kopien af brevet kan udleveres til organisationen. Bemærkning: Underretningen til organisationen sker digitalt. HK Kommunal [CVR-nummer indsættes i redigeringasen] Underretningen til organisationen indeholder som hidtil oplysninger, der gør det muligt at identificere den ansatte." 11. FORENKLING Bestemmelser om udgifter ved tjenesterejser udgår redaktionelt af overenskomsterne, da parterne er enige om, at administrativt personale godtgøres for udgifter ved tjenesterejser ud fra de regler, der gælder ved ansættelsesmyndigheden. 9, stk. 3 i kontor og it-overenskomsten om overgangsbestemmelser for kontorpersonale ved skoler udgår redaktionelt. 32 i kontor og it-overenskomsten og evt, lignende bestemmelser i andre overenskomster udgår redaktionelt som følge af timelønsændringen. Opsigelsesbestemmelsen for timelønnede ændres redaktionelt som følge af timelønsændringen til: "Det gensidige opsigelsesvarsel er fra dag til dag". 34, stk. 3, bemærkningen i kontoroverenskomsten udgår redaktionelt som følge af timelønsændringen. Med virkning fra 1. juli 2015 ændres 36, stk. 3 i kontoroverenskomsten, således at kontorelever og kontorseryiceelever, der fylder 25 år, skifter aflønning den 1. i den efterfølgende måned. Tilsvarende ændring indføres i Overenskomst for kontorpersonale, IT-personale, tandklinikassistenter m.fl. i Københavns Kommune, 31, stk. 4, Overenskomst for tandklinikassistenter, 32, stk. 2 og Overenskomst for laboratorie- og miljøpersonale 32, stk. 2. Provenu: 0,271 mio. kr. 12. LABORATORIE- OG MILJØPERSONALE I Overenskomst for laboratorie- og miljøpersonale indføres følgende to nye grundlønsmuligheder for specialister, mellemledere og ledere, jf. 4 stk. 3: Grundlønstrin kr.(31/ niveau) og grundlønstrin kr. (31/ niveau). 6, stk. 2, pkt. 3 gælder ikke for ansatte indplaceret på grundløn kr.(31/ niveau) og grundlønstrin kr. (31/ niveau). 5

6 Medarbejdere, som indplaceres på den nye grundløn, undtages fra 18 om overarbejde, og omfattes i stedet af Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid. 13. TANDKLINIKASSISTENTER Stillingsbetegnelsen 'specialist' i overenskomst for tandklinikassistenter ændres til "tandklinikassistent med særlige funktioner/kvalifikationer." Stillingsændringen medfører ikke ændringer i gruppens løn- og ansættelsesvilkår. 14. GRAFISK PERSONALE Overenskomst for grafisk beskæftiget personale ophæves og grafisk beskæftiget personale overføres pr. 1. april 2015 til Overenskomst for kontor- og IT-personale, dog med bevarelse af særbestemrnelser, herunder om gyldighedsområde, jf. bilag 5. Udgift 0,271 mio. kr. 15. NY TITEL Betegnelsen for Overenskomst for kontorpersonale og IT-personale m.v.(30.11) moderniseres til "Overenskomst for administration og IT mv." Ændringen medfører hverken en indskrænkning eller en udvidelse af overenskomstens dækningsområde. 16. PERSONALEPOLITISKE PROJEKTER Under forudsætning af, at parterne kan opnå den fornødne bevilling samt, at der mellem parterne kan opnås enighed om projektbeskrivelser, er der enighed om i overenskomstperioden at iværksætte følgende personalepolitiske projekter: jf. bilag 6. Arbejdstidsprojekt Fremtidige fagligheder på IT-området Skolesekretærers kompetenceprofil i lyset af folkeskolereformen Adtninistrationsbachelorstuderendes kompetencer og toninger Adtninistrationsfaglighed Fortsat implementering af kompetencefonden med fokus på strategiske behov og udvikling hele arbejdslivet. Derudover er der enighed om at anbefale, at der i Fremfærdsregi gennemføres et projekt om Fagligheder på beskæftigelsesområdet. 17. GENNEMSNITSLØNGARANTI 6

7 Kontor og it-personale og laboratorie- og miljøpersonale er omfattet af gennemsnitsløngarantigruppe nr Tandklinikassistenter er omfattet af gennemsnitsløngarantigruppe nr I gennemsnitsløngarantigruppe indgår I gennemsnitsløngarantigruppe indgår mio. kr. mio. kr. Jf. bilag IKRAFTTRÆDEN OG ØKONOMI Hvor intet andet er nævnt, træder udgiftskrævende ændringer i kraft pr. 1. april Samlet udgift udgør 70,5833 mio.kr., svarende til 0,4 % af lønsummen samt midler fra provenu ved nedsættelse af kontingentet til gruppeliv. Der er økonomisk forudsat samme stigning i pension til Socialformidlere som for ansatte omfattet af denne forhandlingsprotokol. Disponeringen af puljemidler til kompetencefonden kan justeres som følge af forhandlingerne på socialformidlerområdet i øvrigt. Puljeopgørelse og puljebelastning fremgår af bilag AFSLUTNING Forliget er indgået under forudsætning af en samlet ramme for organisationsforhandlingerne under et på 0,4 %. Parterne er enige om, at samtlige krav hermed er afhandlet. I forbindelse med redaktionen af overenskomsten, kan der foretages forenklinger og redaktionelle ændringer i det omfang, der kan opnås enighed herom. Parterne er enige om, at dette ikke i væsentlig grad må forsinke udsendelsen af overenskomster og aftaler, da parterne lægger meget vægt på en hurtig udsendelse. Der udarbejdes en tidsplan for redigeringen og udsendelsen af aftalerne. Aftaler og overenskomster med bilag, kutymer og sædvaner, der ikke positivt er omtalt i ovenstående, og som er opsagt af parterne, er aftalt videreført efter 31. marts 2015, dog med de justeringer der er en konsekvens af de aftalte ændringer. Parterne er enige om, at samtlige udvekslede arbejdspapirer i forbindelse med udarbejdelse af nærværende forlig med tilhørende bilag er bortfaldet. Parterne er enige om at indstille til de kompetente forsamlinger, at fornyelsen af ovennævnte overenskomster og aftaler sker på de vilkår, der er anført ovenfor. Arbejdsgiverne har tilkendegivet, at såfremt nærværende aftale ikke 7

8 bliver godkendt, starter forhandlingerne herefter med udgangspunkt i de nugældende overenskomster og aftaler. For For HK/KOMMUNAL t4\ g * Jo P Vik 841

9 Bilag 1 Tandklinikassistenter Tandklinikassistenter i Københavns Kommune overføres til Overenskomst for tandklinikassistenter, og overenskomstteksten tilpasses med virkning fra 1. april 2015: 1. For allerede ansatte tandklinikassistenter i Københavns Kommune er det aftalt, at: I forbindelse med at tandklinikassistenter i Københavns Kommune med virkning fra 1. april 2015 som noget nyt af omfattes bestemmelserne om funktionsløn for praktikvejledning/uddannelsesansvarlig, jf. 5 stk. 2 i Overenskomst for tandklinikassistenter, foretages fuld modregning i lokale funktionstillæg, der er givet med samme begrundelse. Allerede ansatte 1. tandklinikassistenter i Københavns Kommune indplaceres som speciallist (fremadrettet 'Tandklinikassistenter med særlige funktioner/kvalifikationer'). I forbindelse med grundlønsindplaceringen foretages modregning i funktions- og kvalifikationsløn. Lønnen skal sammensættes på ny og i den forbindelse aftales, hvilke elementer der skal ske modregning i. Medarbejderne bevarer i forbindelse med overførslen deres hidtidige samlede faste løn som en personlig ordning, så længe de er i deres hidtidige stilling. Ændres beskæftigelsesgraden, ændres lønnen tilsvarende. Såfremt der pr. 31. marts 2015 skulle findes ansatte, som er omfattet af 11, stk. 7 i Overenskomst for Kontorpersonale, IT-personale, tandklinikassistenter m.fl. i Københavns Kommune, finder bestemmelsen fortsat anvendelse for disse. 2. For nyansatte 1. tandklinikassistenter i Københavns Kommune er det aftalt, at: Ansatte kan indplaceres som 1. tandklinikassistent eller tandklinikassistent med særlige funktioner/kvalifikationer efter lokal aftale, idet det forudsættes, at nyansatte 1. tandklinikassistenter i den nuværende organisatoriske struktur, med en funktion/stillingsbeskrivelse og erfaring, svarende til nuværende 1. tandklinikassistenter, indplaceres som tandklinikassistenter med særlige funktioner/kvalifikationer. 3. I 11 (pension), stk. 5 tilføjes et nyt pkt. 3: For tandklinikassistenter ansat i Københavns Kommune, for hvem der er etableret pensionsordning i PFA-Pension eller DANICA PENSI- ON før 6. juli 2006, indbetaler kommunen fortsat bidrag til PFA-Pension, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø henholdsvis DANICA PENSION, Parallelvej 17, 2800 Lyngby (Arbejdstid): Der indføres et nyt stk. 1A: For ansatte i Københavns Kommune er den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for fuldtidsbeskæftigede 37 timer, der som hovedregel fordeles på ugens 5 første hverdage. Stk. 1 gælder ikke i Københavns Kommune. Der indsættes et nyt stk. 4A: For ansatte i Københavns Kommune gælder, at hvis den daglige beskæftigelse er mere end 4 timer, inkluderer arbejdstiden en spisepause af mindre end 1/2 times varighed, hvor dette er foreneligt med tjenestens tarv. Også under denne pause står den ansatte til rådighed og kan ikke forlade arbejdsstedet/institutionen. Andre pauser medregnes ikke. Stk. 4 gælder ikke i Københavns Kommune." Der indføres et nyt litra d i stk. 5: For ansatte i Københavns Kommune gælder i stedet de for kommunens tjenestemænd gældende regler. 9

10 5. I bemærkningen til stk: 1 i 16 (omlægning af arbejdstid) indføres: "For ansatte i Københavns Kommune henvises til Bilag B i Overenskomst for kontorpersonale, tandklinikassistenter m.fl. i Københavns Kommune." (Overarbejde/deltidsbeskæftigedes merarbejde): Der tilføjes en bemærkning til stk. 6: Parterne forudsætter, at indholdet af ovennævnte drøftelse tilpasses forholdene på de enkelte arbejdspladser. Der tilføjes et nyt pkt. 3 i stk. 8: For ansatte i Københavns Kommune gælder, at for de 3 første overarbejdstimer efter normal arbejdstids ophør på ugens 5 første hverdage (mandag-fredag) samt for de 2 første overarbejdstimer, som præsteres på lørdage før kl betales med timeløn med et tillæg på 50 %. 7. Der tilføjes et nyt stk. 3 i 18 (Arbejde i forskudt tid): For ansatte i Københavns Kommune gælder i stedet de for kommunens tjenestemænd gældende regler. 10

11 Ny overenskomsttekst, 30.11, 4, stk. 4: Jobkonsulenter m.fl og vejledere m.fl. 1. Stillingsbetegnelse Grundløn Tillæg kr.* Løntrin, 32 - Jobkonsulent m.fl. og vejledere m.fl. efter lokal afta le, jf. dog nr Ledere efter lokal aftale *Alle tillæg er pensionsgivende, årlige og i 31/ niveau. Lønseddeltekst: Grundløn og grundlønstillæg Bilag 2 2. Ved jobkonsulenter m.fl. forstås AF-konsulent, jobkonsulent, arbejdsmarkedskonsulent, beskæftigelseskonsulent, erhvervsvejleder, projektkonsulent, virksomhedskonsulent, ligestillingskonsulent eller lignende inden for beskæftigelsesområdet i jobcentre, beskæftigelsesafdelinger, arbejdsmarkedsafdelinger og lignende. 3. Ved vejledere, m.fl. forstås medarbejdere ansat ved Ungdommens Uddannelsesvejledning til varetagelse af vejledning om valg af uddannelse og erhverv. [0.15] Fra 1. april december 2016: 4. Jobkonsulenter m.fl. og vejledere m.fl. ved Ungdommens Uddannelsesvejledning, som har mindst 5 års relevant erhvervserfaring, indplaceres mindst på grundløn kr.[0.15] 5. Funktionsløn Bemærkning: Med virkning fra 1. januar 2016 omlægges lønmodellen, 4, stk. 4, nr. 4 bortfalder og erstattes af 6, stk. 4, nr For vejledere ved Ungdommens Uddannelsesvejledning med aflønning på grundløn 32 skal der lokalt indgås aftale om funktionsløn. Lønseddeltekst: UU-vejleder 6. Kvalifikationsløn, stk. 4, nr. 6: [0.15] Pr. 1. januar 2016: Jobkonsulenter m.fl. og vejledere m.fl. på grundløn 32, som har 5 års relevant erhvervserfaring, ydes et kvalifikationstillæg på 5 løntrin. Tidligere ydet kvalifikationsløn for erfaring modregnes i de 5 løntrin, med mindre andet aftales. Lønseddeltekst: 5 års erfaring jobkons.[0.15] 11

12 12

13 Pensionsbestemmelsen for månedslønnede ansatte i Bilag 3 Overenskomst for kontorfunktionærer i Frederiksberg Kommune Stk. 1A Fra 1. april marts 2016 Ansættelsesmyndigheden opretter pensionsordning i Sampension for: 1. ansatte, som a) er fyldt 21 år, og b) har mindst 1 års sammenlagt forudgående beskæftigelse i kommuner, amter og regioner (mindst 8 timer i gennemsnit pr. uge) inden for de seneste 8 år. Det samlede pensionsbidrag udgør xx,xx /0 af de pensionsgivende løndele. Egetbidraget udgør 1/3 af det samlede pensionsbidrag. Pensionsordningen oprettes med virkning fra den 1. i den måned, hvor alle betingelserne er opfyldt hele måneden. 2. Ansatte som en gang har været optaget i en kommunal eller amtslig/regional pensionsordning efter at have opfyldt beskæftigelseskravet i stk. 1, litra b i denne overenskomst eller en anden overenskomst med samme beskæftigelseskrav. Bemærkning: Dokumentation for at karenskravet i punkt 2 er opfyldt, kan ske ved fremvisning af pensionsoversigt. Stk. 1B Fra 1. apri12016 [0.15]For ansatte, som er fyldt 21 år, oprettes pensionsordning med virkning fra ansættelsen i Sampension. Det samlede pensionsbidrag udgør 15,5% af de pensionsgivende løndele. Egetbidraget udgør 1/3 af det samlede pensionsbidrag. [0.15] 13

14 Bilag 4 Sammenskrivning / grafisk beskæftiget personale I Overenskomst for Kontor- og IT-personale foretages følgende ændringer som følge af sammenskrivning med Overenskomst for grafisk beskæftiget personale: 1. I overenskomstens 1 indskrives, at kontoroverenskomsten omfatter grafisk beskæftiget personale ved trykkerier i kommuner, der er optaget i et bilag, således som det i dag er defineret og beskrevet i overenskomst for grafisk beskæftiget personale bilag A. Bilaget opdateres i redigeringsfasen. Bestemmelsen om grafisk beskæftiget personale gælder i KL's forhandlingsområde. 2. I overenskomstens 4 indskrives lønindplaceringen for grafisk beskæftiget personale, således som den fremgår af overenskomst for grafisk beskæftiget personale i dag. Stk. 6 Grafisk beskæftiget personale Grundlønnen er: Stillingsbetegnelse Grundløn Bogbinderiassistent Løntrin 24 Bogbinderisvend Løntrin 33 Typografer og Litografer Løntrin kr. (31/ niveau) Bestemmelsen gælder ansatte, som er ansat på kommunale trykkerier, som er anført i Bilag X til overenskomsten. Bilaget ajourføres løbende. Funktioner med bogbinderi og efterbehandling samt funktioner, hvor der fremstilles reproldart materiale i form af film og papir, indgår i begrebet trykkerier. Grafisk produktion af data til brug for eksempelvis tidsskrifter, bøger, pjecer og plakater er også omfattet af overenskomsten, når funktionerne udføres i afdelinger uden for trykkeriet. Overenskomsten gælder for ansatte, der er nævnt i stk. 6, hvis personalet i mindst halvdelen af arbejdstiden er beskæftiget med grafisk arbejde i henhold til pkt. 1. Personale til betjening af grafiske maskiner og udstyr, der ikke er installeret i trykkeriet eller i tilknytning hertil, og som anvendes til ikke-grafisk produktionsformål som led i de normale kommunale administrative og tekniske funktioner, er ikke omfattet af denne bestemmelse. 4a, stk. 2 indsætttes i overenskomsten. 3. Følgende funktionsbestemmelse bibeholdes som en særbestemmelse og indføres i 5, stk. 4: Ved kommunale trykkerier, der beskæftiger 3 eller flere medarbejdere ud over en trykkerileder (faktor), kan der til denne gives en løn, der fastsættes i forhold til månedslønnen for faglærte typografer inden for pågældende afdeling, hvortil kommer et tillæg på 7 1/2 % af denne løn." 4. 14

15 Pensionsprocenten på 17,6% for grafisk beskæftiget personale bibeholdes, og pensionsselskabet Grafisk Pension indføjes i overenskomsten. 6. Nyansatte elever pr. 1. april 2016 eller senere følger bestemmelserne for kontorelever i kontor- og IToverenskomstens kapitel 4. Grafiske voksenelever er dog ikke omfattet af pensionsbestemmelserne. Kombinationsbeskæftigelsesbestemmelsen i 29 overføres som et særvilkår og indskrives i overenskomsten. Allerede ansatte elever pr. 31. marts 2016 fortsætter deres elevforhold på samme vilkår, og 27 i overenskomst for grafisk beskæftiget personale indskrives i protokollat. 7. Protokollat 1 til overenskomsten for grafisk beskæftiget personale opretholdes, med mindre andet aftales i redigeringsfasen. De særlige regler om anciennitetsferie i protokollat 2 ophæves, dog således, at den personlige ordning bevares for ansatte, så længe pågældende er ansat i samme stilling. 8. Parterne er enige om i overenskomstperioden at søge at afklare behovet for fremadrettet at opretholde bilag A eller dele heraf. Det vurderes endeligt i redigeringsfasen hvilken tekst, der skal i overenskomsten, og hvilken tekst, der skal i et selvstændigt protokollat. 15

16 Bilag 5 Personalepolitiske projekter Arbejdstidsprojekt Parterne er enige om at de nugældende centrale arbejdstidsregler søges gjort mere enkle, ens og smidige. Overenskomsterne skal sikre rammerne omkring arbejdstiden og kan suppleres af lokale aftaler. Rammerne om arbejdstid skal balancere mellem arbejdspladsens behov for fleksibilitet og tilstedeværelse og medarbejdernes behov for fleksibilitet og selvtilrettelæggelse, der også giver den enkelte mulighed for god sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv. Projektet vil have fokus på: > Arbejdstidsregler på tværs af forskellige medarbejdergrupper på sammenlignelige arbejdsområder > Enkle og smidige arbejdstidsregler, der afspejler den tillid der er mellem ledere og medarbejdere og som øger det ledelsesmæssige overblik > Personale, der selv tilrettelægger opgaveudførelsen Projektet vil se på de grundlæggende interesser, bekymringsfelter og behov, som medarbejdere og ledere har i forhold til arbejdstidsreglerne. Der skal blandt andet ses på konkrete forslag til reviderede regler, så evt, ændringer er kendte og gennembearbejdede før Parterne skal kvalificere beregningsgrundlaget på arbejdstidsområdet. Arbejdet kan bl.a. tage udgangspunkt i de tal, som KRL kan stille til rådighed og den undersøgelse om arbejdstid, som parten-1'e udarbejdede i den foregående overenskomstperiode, herunder om anvendelsen af flekstid og overarbejde. Parterne er enige om at arbejde for at igangsætte et fællesprojekt med deltagelse af relevante faglige organisationer, der afdækker evt, muligheder og barrierer i forhold til at forenkle arbejdstidsreglerne. Projektet skal lede frem mod, at der ved 0.18 kan aftales nye arbejdstidsregler. Der aftales derfor et 6 projekt(aua) ved 0.15, som har til formål at forberede forhandlingerne ved Parterne er indstillet på at søge projektet gennemført sammen med andre organisationer på det administrative område. Budget: 0,6 mio. kr. Fagligheder på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesområdet befinder sig i en stor omstilling i disse år. En ambitiøs reformdagsorden implementeres, og mange medarbejdere skal arbejde på nye måder. Et større fokus på individuel sagsbehandling, herunder udvikling af borgeren, samt styrket virksomhedskontakt stiller nye krav til medarbejderne, hvilket den politiske aftale om beskæftigelsesreformen anerkender ved at afsætte 150 mio. kr. til et kompetenceløft af jobcenter- og a-kasse-medarbejdere til direkte understøttelse af reformens implementering. Dvs, kurser og uddannelser, der skal understøtte kompetencerne i bl.a. virksomhedsindsatsen og borgerkontakten. Det er i det lys parterne har et ønske om at iværksætte et projekt, der analyserer, hvilken faglighed / fagligheder, der er brug for i den nye beskæftigelsesindsats. 16

17 Projektets succeskriterier er, At parterne får analyseret og beskrevet fagligheden/faglighederne for fremtidens jobcenteropgaver fx ved at opstille en række kompetenceprofiler At parterne analyserer, om de nuværende uddannelsestilbud i tilstrækkelig grad understøtter disse fagligheder og kompetenceprofiler og hvis ikke, at parterne fremkommer med en række anbefalinger til forbedringer. At parterne formidler den nye viden til kommunerne til understøttelse af rekrutteringsprocesser, målretning af kompetenceudvilding og drøftelser med uddannelsesinstitutionerne Deltagende parter er HK Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. Intentionen er, at gennemføre projektet inden udgangen af 2015, forudsat at det fagligt og praktisk er muligt. Projektet søges finansieret gennem Fremfærd. Fremtidige fagligheder på IT-området Øget digitalisering betyder ændrede opgaver og roller for kommunernes IT-medarbejdere. Den digitale udvikling skal understøttes af såvel supportere (første-linje) som konsulenter på ITområdet. Det formodes, at medarbejderne skal arbejde mere projektorienteret og have en større rolle i forhold til at "oversætte" krav fra brugere og borgere. Opgaven med at formidle, undervise og være opsøgende vil også fylde mere. Hvis digitalisering skal lykkes kræver det en stor indsats og lydhørhed overfor brugere og borgere. På denne baggrund vil parterne tilvejebringes fælles viden Om de mange roller IT-medarbejderne i kommunerne har, og give et bud på fremtidens kompetenceprofil, herunder den forandring rollen undergår som følge af mere og mere digitalisering. Budget: 0,4 mio. kr. Skolesekretærers kompetenceprofil i lyset af folkeskolereformen Folkeskolereformen betyder, at skolelederne og administrationerne stilles overfor nye opgaver og udfordringer. Der vil formentlig ske en glidning af visse administrative og praktiske opgaver fra skolens ledelse/medarbejdere til skolesekretærerne. Ved siden af de klassiske administrative opgaver, vil nogle skolesekretærer således forventes at tage over i visse situationer med nye opgaver. Derudover vil medarbejdere og elever være længere tid til stede på skolen. Dette er nogle af de nye kontekster, som kan få betydning for sekretærernes arbejde og roller, og det kan evt, sætte nye krav til organisering og kompetencer, hvis sekretærerne skal være med til at understøtte omstillingen til en ny skole og reformens målsætninger. Parterne er enige om at afdække og beskrive disse nye opgaver og roller for skolesekretærerne med henblik på, om skolesekretærernes kompetenceprofil matcher opgaverne. Budget: 0,5 mio. kr. 17

18 Administrationsbachelorstuderendes kompetencer og toninger I fortsættelse af tidligere projekt om den nye uddannelse ønsker parterne at sikre, at de studerende får de kompetencer, som kommuner efterspørger. I valg af et "sammenhængende uddannelseselement bestående af to valgmoduler skal de studerende vælge en toning inden or et af områderne: HR, beskæftigelsesområdet, økonomi, skatter og afgifter, vejledning eller velfærd. Opgørelser fra professionshøj skolerne viser, at de studerende i stort stil fravælger navnlig "økonomitoningen" og fag om "styring og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen." Projektet har til formål at understøtte, t de studerende vælger toninger, der efterspørges i kommunerne gennem eksempelvis materialer til professionshøj skolernes vejledning. Med henblik på fortsat at understøtte den nye uddannelse, vil projektet også fokusere på udbrede kendskabet til uddannelsen og behovet for praktikpladser. Budget: 0,5 mio. kr. Administrationsfaglighed Parterne har ved såvel 01(13 som ved 01(15 aftalt projekter, hvis fællesnævner er, at tilvejebringe fælles viden om fremtidige fagligheder, roller, kompetencer mv. inden for det administrative område i kommunerne og HK'ernes arbejdsområde. Projekterne fokuserer på fagligheder og kompetenceprofiler indenfor HR, økonomi, IT, beskæftigelsesindsatsen, administration på skoleområdet og hvordan ny administrativ uddannelse på professionsniveau understøtter kommunernes efterspørgsel efter bestemte fagligheder. Med det formål at se mere samlet på hvilke krav udvildingen af den kommunale administration stiller til HKernes faglighed er parterne enige om, at afholde en temadag/konference eller lignende for interessenter og centrale aktører. Temadagen vil have fokus på formidling af de nævnte projekter og drøftelse af samspillet mellem den kommunale udvilding og krav til administrativ faglighed. Budget: 0,1 mio. kr. Fortsat implementering af konwetencefonden med fokus på strategiske behov og udvikling hele arbejdslivet Kompetenceudvilding er et område, der er i fokus både på arbejdspladserne og hos de centrale parter. I de 2 år kompetencefonden har eksisteret, har der været stor interesse både hos ledere og medarbejdere omkring fonden og dens muligheder for at styrke udviklingen af medarbejder og arbejdsplads. Der er fortsat behov for, at de centrale parter understøtter implementeringen af fonden. Projektet har til formål at fortsætte implementeringsarbejdet. I projektet indgår kobling til kommunernes strategiske arbejde med kompetenceudvilding og den enkelte medarbejders udvikling til hele arbejdslivet. Budget: 0,4 mio. kr. 18

19 Bilag 6 Gennemsnitsløngaranti GSN-gruppe Kontoriedb-/lab- /miljøpersonale. (inkl KBH. ekskl. Gent. og Frb Overenskomstgruppe I alt / kr. i hele tusinder, Centrale lønmidler Tandklinikassistenter. KL (ekskl KBH. Gentofte og Frederiksberg) 19

20 Bilag 7 Puljeopgørelse og puljeanvendelse Pulje varige midler Mio. kr. 0,4 Å af lønsum (inkl. socialformidlere, ekskl. trafik og chefer) 64,384 Midler fra gruppeliv (inkl. socialformidlere, trafik og chefer) udmøntning 1. 3,637 april 2016 Midler fra gruppeliv (inkl. socialformidlere, trafik og chefer) udmøntning 1. 1,752 januar 2016 Uddannelsesløft fra ufaglært til faglært jf. FF-forlig pkt. 7 0,540 Provenu nyt aflønnings skifte for voksenelever 1. juli 2015, jf. pkt. 11 0,271 I alt 70,583 Pulje engangsmidler Mio. kr. ATP-førsteårs midler (inkl. socialformidlere og trafik, og chefer) 1,121 Udskudt udmøntning af midler fra gruppeliv ( ) (inkl. 0,909 socialformidlere og trafik, ekskl. Chefer) I alt 2,031 Puljeanvendelse varige midler Mio. kr. Studerende indplacering senest pr. 1. april ,010 Indførelse af kvalifikationslønsmodel 1. april ,752 Pensionsforhøjelse pr. 1. april ,002 Afkøb pensionskarens FRB, pr. 1. april ,287 Kompetencefond, overførsel pr. 1. april ,987 Chefbordet, overførsel 0,224 Trafik, overførsel 0,051 Grafisk personale pr. 1. juli ,271 I alt 70,583 Puljeanvendelse engangsmidler Mio. kr. Overførsel til kompetencefond 2,031 I alt 2,031 20

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere KL Landsforeningen af Ungdomsskoleledere SAG-2014-00642 Tid: Den 10. juni 2015 Sted: Emne: Deltagere: KL Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde

Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde Akademikerne Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde KL s krav til organisationsforhandlingerne med Akademikerne er oplistet i dette

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte)

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) handlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur og Fritidssektoren

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsfo rbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

LØN OG PENSION. KL 1. oktober 2014 KOMMUNAL. HK Kommunal september 2014

LØN OG PENSION. KL 1. oktober 2014 KOMMUNAL. HK Kommunal september 2014 LØN OG PENSION KL 1. oktober 2014 HK Kommunal september 2014 KOMMUNAL Indholdsfortegnelse Når du søger job, skal du være opmærksom på følgende 3 Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål 4 Områdetillæg

Læs mere

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge Varigt ansatte timelønnede bliver månedslønnede Med virkning fra 1. august 2014 overgår medarbejdere med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge fra timeløn til månedsløn forudsat at de er

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.15 41/2015 Side 1

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.15 41/2015 Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst for administration og IT mv.

Overenskomst for administration og IT mv. Overenskomst for administration og IT mv. KL HK/KOMMUNAL 30.11 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Afgrænsning månedslønnede og timelønnede...

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region)

FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region) FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region) Økonomisk oversigt over FFforliget med KL Økonomi i forligets ramme 2015 2016 2017 I alt Generelle lønstigninger Reguleringsordning og Privatlønsværn 1,31% 1,50%

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter

Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter Side 1 Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter KL Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...4 2. Afgrænsning

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse Meddelt den 12. oktober 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod RLTN (Regionernes Lønnings og Takstnævn) og Region Nordjylland (advokat Morten

Læs mere

http://nis3.nis.dk/document.aspx?instance=4812747&guid=53676c09-bae1-49c1-b7...

http://nis3.nis.dk/document.aspx?instance=4812747&guid=53676c09-bae1-49c1-b7... Side 1 af 32 Leveret af EG Kommuneinformation 30.11 O.11 Overenskomst for kontorpersonale og IT-personale m.fl. Status Gældende Ikrafttrædelse 01-04-2011 Type Overenskomst Nummer 30.11 Udstedelse 07-07-2011

Læs mere

LØN OG PENSION REGIONERNE 1. januar 2014

LØN OG PENSION REGIONERNE 1. januar 2014 LØN OG PENSION REGIONERNE 1. januar 2014 HK Kommunal januar 2014 KOMMUNAL Indholdsfortegnelse Når du søger job, skal du være opmærksom på følgende 3 Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål 4 Områdetillæg

Læs mere

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension Side 1 Administrationsgrundlag for pension KL Side 2 Indholdsfortegnelse Side I. Indledende bemærkninger... 3 II. Pensionsbestemmelser... 3 1) Opsamlingsordning:...3 a) Månedslønnet personale:... 3 b)

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Overenskomst for kontorpersonale og tandklinikassistenter. 6.30.11 O.13 46/2013 Side 1

Overenskomst for kontorpersonale og tandklinikassistenter. 6.30.11 O.13 46/2013 Side 1 Overenskomst for kontorpersonale og tandklinikassistenter m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening 6.30.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 6.30.11 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

51.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere

51.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.02 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

Forlig OK15 KL og RLTN De generelle forlig

Forlig OK15 KL og RLTN De generelle forlig OK-15 Forlig OK15 KL og RLTN De generelle forlig KL OK-15 Sikring af reallønnen RLTN De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,42 % incl. udmøntning fra regulerings-ordningen De

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.11 42/2011 Side 1

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.11 42/2011 Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Forhåndsaftale for kontorpersonale m.fl. indgået af HK/KOMMUNAL og Odsherred Kommune gældende fra 1. april 2011

Forhåndsaftale for kontorpersonale m.fl. indgået af HK/KOMMUNAL og Odsherred Kommune gældende fra 1. april 2011 HR og Personale Forhåndsaftale for kontorpersonale m.fl. indgået af HK/KOMMUNAL og Odsherred Kommune gældende fra 1. april 2011 Sag 306-2009-89642 - kic 1. Afgrænsning Denne forhåndsaftale omfatter kontorpersonale

Læs mere

Grafiske arbejdere ved en række institutioner

Grafiske arbejdere ved en række institutioner Cirkulære om organisationsaftale for Grafiske arbejdere ved en række institutioner 2014 Cirkulære af 21. januar 2014 Modst.nr. 001-14 PKAT nr. 0185 J.nr. 12-333/06-25 Dataark PKAT med specifikation 0185

Læs mere

OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv

OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv Sikring af reallønnen, Danske Regioner De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,39%, incl. udmøntning fra reguleringsordningen (0,58%). Prisudviklingen

Læs mere

O.13 04/2014 Side 1. Overenskomst for ansatte i Gentofte Kommune inden for Gentofte Kommunalforenings forhandlingsområde

O.13 04/2014 Side 1. Overenskomst for ansatte i Gentofte Kommune inden for Gentofte Kommunalforenings forhandlingsområde Side 1 Overenskomst for ansatte i Gentofte Kommune inden for Gentofte Kommunalforenings forhandlingsområde Indholdsfortegnelse Side O.13 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.2018 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer AMTSRÅDSFORENINGEN 32.14.1 Side 1 LÆRERNES CENTRALORGANISATION OVERENSKOMST for ernæringsog husholdningsøkonomer 2005 = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. tilrettet f.eks. 01-07-2005

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne Side 1 Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles bund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for håndværkere KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark Serviceforbundet 40.11 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst og aftale for Gentofte Kommunalforening

Overenskomst og aftale for Gentofte Kommunalforening Overenskomst og aftale for Gentofte Kommunalforening KL Gentofte Kommune Gentofte Kommunalforening Resultatet af overenskomst- og aftaleforhandlingerne i 2008 er nu indarbejdet i overenskomsten og aftalen

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære af 21. december 2011 Perst.nr. 071-11 PKAT nr. 201, 202, 206, 211 og 260 J.nr. 10-333/16-6 Cirkulære om organisationsaftale for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1 Overenskomst for tandplejere KL Dansk Tandplejerforening 53.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.41 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning - månedslønnede og

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

52.01 O.13 26/2014 Side 1. Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde

52.01 O.13 26/2014 Side 1. Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde Side 1 Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde Indholdsfortegnelse Side 52.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever Side 1 Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, procesteknologer, installatører, Bac.Scient.cons i konservering, formgivere, kulturteknikere, audiologiassistenter, audiometrister,

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt.

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt. Dato: 12.11.02 J.nr.: 1-2-38-02 Initialer: JDP/prolgsk02-1 FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt.

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Odense Kommune Odense Lærerforening Side 1 af 6 Indhold Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Funktionsløn...

Læs mere

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Side 1 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL Fagligt Fælles bund - 3 F Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.41 Side

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører. 31.02 O.13 45/2013 Side 1

Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører. 31.02 O.13 45/2013 Side 1 Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører m.fl. KL Ingeniørforeningen, IDA Den danske Landinspektørforening, DdL Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Tiltrædelse og gældende aftaler... 3 2. Hvem

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015 OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2013-2015 INDHOLDSOVERSIGT 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 2 AFGRÆNSNING 1 3 MÅNEDSLØNNEDE 1 4 ANCIENNITET

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Erhvervsuddannede serviceassistenter rengøringsteknikere og -elever 1. april 2013-31. marts 2015 2 Side 1 for erhvervsuddannede

Læs mere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.41 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR IT-PERSONALE (HK) I VEJLE AMT FOR OK 2002.

FORHÅNDSAFTALE FOR IT-PERSONALE (HK) I VEJLE AMT FOR OK 2002. VEJLE AMT Løn- og personaleafdelingen. OK 02 FORHÅNDSAFTALE FOR IT-PERSONALE (HK) I VEJLE AMT FOR OK 2002. INDLEDNING. Der er afholdt forhandling den 14. oktober 2003 mellem HK og Vejle Amt vedrørende

Læs mere

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv OK15 Kommuner og regioner Tryghed med perspektiv Program: 14.00 Velkomst og introduktion v/gunner Gamborg 14.10 Løn og pension 14.30 Spørgsmål og svar 14.40 Kandidater, forskning og professionsudvikling

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Overenskomst for handicapledsagere. 78.01 O.13 51/2014 Side 1

Overenskomst for handicapledsagere. 78.01 O.13 51/2014 Side 1 Overenskomst for handicapledsagere KL Fagligt Fælles Forbund - 3F FOA - Fag og Arbejde 78.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 78.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning

Læs mere

Overenskomst for lærere ved sprogcentre

Overenskomst for lærere ved sprogcentre Overenskomst for lærere ved sprogcentre KL Lærernes Centralorganisation 50.72 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.72 Side 2 1. Personafgrænsning ø.. øøøøøøøøøøø øøø e ø ee 4 øø øø 44 øøøø 4 ø 44 Kapitel

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

33.01 O.15 22/2015 Side 1. Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale

33.01 O.15 22/2015 Side 1. Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 33.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter 1. april 2013-31. marts 2015 64.41 Side 1 for omsorgs-

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Forhåndsaftale Forhåndsaftale for lærere m.fl. i og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Kontakt Susanne Lyngsie Personalekonsulent Center for Økonomi og Personale Løn og Personale Tlf.

Læs mere

Overenskomst for dagplejere

Overenskomst for dagplejere Overenskomst for dagplejere KL FOA- Fag og Arbejde 66.01 Side 1 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 Kapitel 2. Ansættelsesvilkår... 4 2. Ansættelsesformer... 4 3. Ansættelsen

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets basisstillinger,

Læs mere

67.01 O.13 26/2013 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale legepladser i Aarhus og Københavns

67.01 O.13 26/2013 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale legepladser i Aarhus og Københavns Side 1 Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale legepladser i Aarhus og Københavns Kommuner KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 67.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 4 1.

Læs mere

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.09 Alt indføjet med kursivskrift

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2014 Cirkulære

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

5.41.61 6.41.61 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente,

5.41.61 6.41.61 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente, Side 1 Overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente, tilsynsførende m.fl. KL Serviceforbundet Indholdsfortegnelse Side 5.41.61 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengøringsog køkkenarbejde el. lign. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengøringsog køkkenarbejde el. lign. Den Offentlige Gruppe Den Offentlige Gruppe Det tidligere FKKA-område Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengøringsog

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Overenskomst for ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale. O.13 47/2013 Side 1

Overenskomst for ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale. O.13 47/2013 Side 1 Overenskomst for ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale KL HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

40.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl.

40.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. Side 1 Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. KL Fagligt Fælles Forbund - 3F Indholdsfortegnelse Side 40.01 Side 2 Kapitel

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere KL 51.11 Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.11 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. maj 2014. faglig voldgift (FV2013.163): Frederiksberg Kommunalforening (advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. maj 2014. faglig voldgift (FV2013.163): Frederiksberg Kommunalforening (advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. maj 2014 i faglig voldgift (FV2013.163): Frederiksberg Kommunalforening (advokat Peter Breum) mod KL for Frederiksberg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten og

Læs mere