1. SAMMENSKRIVNING AF OVERENSKOMSTER MV.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. SAMMENSKRIVNING AF OVERENSKOMSTER MV."

Transkript

1 KL HK/KOMMUNAL SAG Tid: Den 1. marts 2015 Sted: Emne: Deltagere: KL Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for HK/KOMMUNAL's forhandlingsområde eksklusiv lokalbaneområdet. Repræsentanter for HK/KOMMUNAL og repræsentanter for KL. FORHANDLINGSPROTOKOL Parterne er enige om at indstille aftaler og overenskomster fornyet på følgende vilkår. Fornyelserne sker inden for rammerne af forliget med Forhandlingsfællesskabet af 16. februar Aftaler og overenskomster: Overenskomst for Kontor og IT-personale m.fl. af 12. juli 2013 Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale af 12. juli Overenskomst for tandklinikassistenter af 16. september 2013 Overenskomst for laboratorie- og miljøpersonale af 23. september 2013 Overenskomst for kontorfunktionærer i Frederiksberg Kommune af 16. september 2013 Overenskomst for kontorpersonale, IT-personale,' tandklinikassistenter mfl. i Københavns Kommune af 16. september 2013 Overenskomst for vejledere/undervisere inden for beskæftigelsesområdet af 16. september 2013 Overenskomst for grafisk beskæftiget personale af 16. september SAMMENSKRIVNING AF OVERENSKOMSTER MV. Dækningsområdet i Overenskomst for tandklinikassistenter udvides til hele landet, overenskomsten tilpasses, jf. bilag 1, og tandklinikassistenter ansat i Københavns Kommune overflyttes med virkning fra 1. april 2015 til Overenskomst for tandklinikassistenter fra Overenskomst for kontorpersonale, IT-personale, tandklinikassistenter mfl. i Københavns Kommune. Titlen til sidstnævnte overenskomst tilpasses. Overenskomst for grafisk beskæftiget personale ophæves og grafisk beskæftiget personale overføres pr. 1. april 2015 til Overenskomst for kontor og IT-personale m.fl., jf. pkt. 14 og bilag 1.

2 Parterne er endvidere enige om at se på sammenskrivning af Overenskomst for kontor- og IT-personale med Overenskomst for kontorfunktionærer i Frederiksberg Kommune i redigeringsfasen, alternativt i overenskomstperioden. 2. DÆKNINGSOMRÅDE Dækningsområdet i Overenskomst for kontor og IT-personale m.fl. og Overenskomst for kontorpersonale, IT-personale, tandklinikassistenter mfl. i Københavns Kommune udvides med: Financial controller Serviceøkonom 3. STUDERENDE Senest med virkning 1. april 2016 omfattes studerende af Overenskomst for kontorpersonale og IT-personale m.fl., Overenskomst for kontorpersonale, IT-personale, tandklinikassistenter m.fl. i Københavns Kommune og Overenskomst for kontorfunktionærer i Frederiksberg Kommune med indplacering på grundlønstrin kr.(31/ niveau), hvortil lægges 15,5% [0.15]pr. 1. april 2016: 15,95%[0.15] i pension for ansatte, der er fyldt 21 år. Udgift 2,010 mio. kr. 4. LØN Ansatte med uddannelse som ftnancial controller eller serviceøkonom (erhvervsakademiuddannelse) aflønnes på grundløn kr. (31/ niveau) og optages i overenskomsten på samme vilkår som administrationsøkonomer. Allerede ansatte med uddannelse som financial controller eller serviceøkonom bibeholder hidtidig indplacering, medmindre andet aftales, fx hvis den pågældende er indplaceret som ufaglært. Pr. 1. januar 2016 ændres lønmodellen for jobkonsulenter m.fl., som indplaceres på løntrin 32, og der tilføjes et nyt pkt. 6 i 6, stk. 4: Pr. 1. januar: 2016: "Jobkonsulenter m.fl. og vejledere m.fl. på grundløn 32, som har 5 års relevant erhvervserfaring, ydes et kvalifikationstillæg på 5 løntrin. Tidligere ydet kvalifikationsløn for erfaring, jf. nr. 5 modregnes i de 5 løntrin, med mindre andet aftales." Samtidig, dvs. efter 31. december 2016, udgår 4, stk. 4, pkt. 4, jf. bilag 2. Udgift 1,752 mio. kr. 2

3 5. PENSION Pensionsbidraget forhøjes pr. 1. april 2016 med 0,45 % for alle grupper, ekskl, ansatte efter Overenskomst for grafisk personale. Pensionsbidrag på 15,50% forhøjes til 15,95%. Pensionsbidrag på 17,70% forhøjes til 18,15%. Pensionsbidrag på 15,65% forhøjes til 16,10%. Det forhøjede pensionsbidrag indgår i fritvalgsordningen. Udgift 56,002 mio. kr. 6. PENSIONSKARENS Karensperioden bortfalder pr. 1. april 2016 for månedslønnede ansatte efter Overenskomst for kontorfunktionærer i Frederiksberg Kommune. Der henvises til bilag 4. Udgift 0,287 mio. kr. 7. ARBEJDSTID Parterne er enige om at de nugældende.centrale arbejdstidsregler søges gjort mere enkle, ens og smidige. Overenskomsterne skal sikre rammerne omkring arbejdstiden og kan suppleres af lokale aftaler. Rammerne om arbejdstid skal balancere mellem arbejdspladsens behov for fleksibilitet og tilstedeværelse og medarbejdernes behov for fleksibilitet og selvtilrettelæggelse, der også giver den enkelte mulighed for god sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv. Projektet vil have fokus på: > Arbejdstidsregler på tværs af forskellige medarbejdergrupper på sammenlignelige arbejdsområder > Enkle og smidige arbejdstidsregler, der afspejler den tillid der er mellem ledere og medarbejdere og som øger det ledelsesmæssige overblik > Personale, der selv tilrettelægger opgaveudførelsen Projektet vil se på de grundlæggende interesser, bekymringsfelter og behov, som medarbejdere og ledere har i forhold til arbejdstidsreglerne. Der skal blandt andet ses på konkrete forslag til reviderede regler, så evt, ændringer er kendte og gennembearbejdede før Parterne skal kvalificere beregningsgrundlaget på arbejdstidsområdet. Arbejdet kan bl.a. tage udgangspunkt i de tal, som KRL kan stille til rådighed og den undersøgelse om arbejdstid, som parterne udarbejdede i den foregående overenskomstperiode, herunder om anvendelsen af flekstid og overarbejde. 3

4 Parterne er enige om at arbejde for at igangsætte et fællesprojekt med deltagelse af relevante faglige organisationer, der afdækker evt, muligheder og barrierer i forhold til at forenkle arbejdstidsreglerne. Projektet skal lede frem mod, at der ved 0.18 kan aftales nye arbejdstidsregler. Der aftales derfor et 6 projekt(aua) ved 0.15, som har til formål at forberede forhandlingerne ved Parterne er indstillet på at søge projektet gennemført sammen med andre organisationer på det administrative område. Budget: 0,6 mio. kr. 8. MIDLER TIL KOMPETENCEFONDEN Der afsættes følgende midler til kompetencefond.en, fondsområde III: Varige midler: 9,987 mio. kr. 1. års ATP-midler samt engangsmidler fra gruppeliv 2,031 mio. kr. 9. LOKAL LØNDANNELSE Fællesaftale om lokal løndannelse Parterne er enige om, at indstille Fællesaftale om lokal løndannelse fornyet pr. 1. april 2015 uden ændringer. 10. DIGITALISERING OPSIGELSESBESTEMMELSER I OVERENSKOMSTEN I overensstemmelse med forliget mellem KL og Forhandlingsfællesskabet af 16. februar 2015 pkt er parterne enige om, at overenskomsternes opsigelsesbestemmelser tilpasses Lov om Offentlig Digital Post. Derfor indsættes følgende bestemmelser i de omfattede overenskomsters opsigelsesbestemmelser: "Stk. 2 Meddelelse om uansøgt afsked fremsendes til den ansatte. Fremsendes meddelelsen digitalt, orienteres den ansatte om, at meddelelsen kan videresendes til organisationen ved dennes eventuelle inddragelse i sagen. Hvis meddelelsen fremsendes pr. brev vedlægges en kopi af meddelelsen, som den ansatte kan udlevere til organisationen ved dennes eventuelle inddragelse i sagen. Stk. 3 Når den ansatte meddeles uansøgt afskedigelse, jf. stk. 2, underrettes organisationen skriftligt herom. Underretningen skal indeholde sådanne oplysninger, at det fornødne grundlag for vurdering af afskedigelsen er til stede, medmindre oplysningerne strider mod den tavshedspligt, som følger af lovgivningen, herunder tavshedspligt med hensyn til personlige forhold. Tilbageholder den afskedigende myndighed tavshedsbelagte oplysninger, orienteres organisationen herom i forbindelse med underretningen. Samtidig 4

5 underrettes om, at den ansatte er orienteret om, at meddelelsen kan videresendes/kopien af brevet kan udleveres til organisationen. Bemærkning: Underretningen til organisationen sker digitalt. HK Kommunal [CVR-nummer indsættes i redigeringasen] Underretningen til organisationen indeholder som hidtil oplysninger, der gør det muligt at identificere den ansatte." 11. FORENKLING Bestemmelser om udgifter ved tjenesterejser udgår redaktionelt af overenskomsterne, da parterne er enige om, at administrativt personale godtgøres for udgifter ved tjenesterejser ud fra de regler, der gælder ved ansættelsesmyndigheden. 9, stk. 3 i kontor og it-overenskomsten om overgangsbestemmelser for kontorpersonale ved skoler udgår redaktionelt. 32 i kontor og it-overenskomsten og evt, lignende bestemmelser i andre overenskomster udgår redaktionelt som følge af timelønsændringen. Opsigelsesbestemmelsen for timelønnede ændres redaktionelt som følge af timelønsændringen til: "Det gensidige opsigelsesvarsel er fra dag til dag". 34, stk. 3, bemærkningen i kontoroverenskomsten udgår redaktionelt som følge af timelønsændringen. Med virkning fra 1. juli 2015 ændres 36, stk. 3 i kontoroverenskomsten, således at kontorelever og kontorseryiceelever, der fylder 25 år, skifter aflønning den 1. i den efterfølgende måned. Tilsvarende ændring indføres i Overenskomst for kontorpersonale, IT-personale, tandklinikassistenter m.fl. i Københavns Kommune, 31, stk. 4, Overenskomst for tandklinikassistenter, 32, stk. 2 og Overenskomst for laboratorie- og miljøpersonale 32, stk. 2. Provenu: 0,271 mio. kr. 12. LABORATORIE- OG MILJØPERSONALE I Overenskomst for laboratorie- og miljøpersonale indføres følgende to nye grundlønsmuligheder for specialister, mellemledere og ledere, jf. 4 stk. 3: Grundlønstrin kr.(31/ niveau) og grundlønstrin kr. (31/ niveau). 6, stk. 2, pkt. 3 gælder ikke for ansatte indplaceret på grundløn kr.(31/ niveau) og grundlønstrin kr. (31/ niveau). 5

6 Medarbejdere, som indplaceres på den nye grundløn, undtages fra 18 om overarbejde, og omfattes i stedet af Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid. 13. TANDKLINIKASSISTENTER Stillingsbetegnelsen 'specialist' i overenskomst for tandklinikassistenter ændres til "tandklinikassistent med særlige funktioner/kvalifikationer." Stillingsændringen medfører ikke ændringer i gruppens løn- og ansættelsesvilkår. 14. GRAFISK PERSONALE Overenskomst for grafisk beskæftiget personale ophæves og grafisk beskæftiget personale overføres pr. 1. april 2015 til Overenskomst for kontor- og IT-personale, dog med bevarelse af særbestemrnelser, herunder om gyldighedsområde, jf. bilag 5. Udgift 0,271 mio. kr. 15. NY TITEL Betegnelsen for Overenskomst for kontorpersonale og IT-personale m.v.(30.11) moderniseres til "Overenskomst for administration og IT mv." Ændringen medfører hverken en indskrænkning eller en udvidelse af overenskomstens dækningsområde. 16. PERSONALEPOLITISKE PROJEKTER Under forudsætning af, at parterne kan opnå den fornødne bevilling samt, at der mellem parterne kan opnås enighed om projektbeskrivelser, er der enighed om i overenskomstperioden at iværksætte følgende personalepolitiske projekter: jf. bilag 6. Arbejdstidsprojekt Fremtidige fagligheder på IT-området Skolesekretærers kompetenceprofil i lyset af folkeskolereformen Adtninistrationsbachelorstuderendes kompetencer og toninger Adtninistrationsfaglighed Fortsat implementering af kompetencefonden med fokus på strategiske behov og udvikling hele arbejdslivet. Derudover er der enighed om at anbefale, at der i Fremfærdsregi gennemføres et projekt om Fagligheder på beskæftigelsesområdet. 17. GENNEMSNITSLØNGARANTI 6

7 Kontor og it-personale og laboratorie- og miljøpersonale er omfattet af gennemsnitsløngarantigruppe nr Tandklinikassistenter er omfattet af gennemsnitsløngarantigruppe nr I gennemsnitsløngarantigruppe indgår I gennemsnitsløngarantigruppe indgår mio. kr. mio. kr. Jf. bilag IKRAFTTRÆDEN OG ØKONOMI Hvor intet andet er nævnt, træder udgiftskrævende ændringer i kraft pr. 1. april Samlet udgift udgør 70,5833 mio.kr., svarende til 0,4 % af lønsummen samt midler fra provenu ved nedsættelse af kontingentet til gruppeliv. Der er økonomisk forudsat samme stigning i pension til Socialformidlere som for ansatte omfattet af denne forhandlingsprotokol. Disponeringen af puljemidler til kompetencefonden kan justeres som følge af forhandlingerne på socialformidlerområdet i øvrigt. Puljeopgørelse og puljebelastning fremgår af bilag AFSLUTNING Forliget er indgået under forudsætning af en samlet ramme for organisationsforhandlingerne under et på 0,4 %. Parterne er enige om, at samtlige krav hermed er afhandlet. I forbindelse med redaktionen af overenskomsten, kan der foretages forenklinger og redaktionelle ændringer i det omfang, der kan opnås enighed herom. Parterne er enige om, at dette ikke i væsentlig grad må forsinke udsendelsen af overenskomster og aftaler, da parterne lægger meget vægt på en hurtig udsendelse. Der udarbejdes en tidsplan for redigeringen og udsendelsen af aftalerne. Aftaler og overenskomster med bilag, kutymer og sædvaner, der ikke positivt er omtalt i ovenstående, og som er opsagt af parterne, er aftalt videreført efter 31. marts 2015, dog med de justeringer der er en konsekvens af de aftalte ændringer. Parterne er enige om, at samtlige udvekslede arbejdspapirer i forbindelse med udarbejdelse af nærværende forlig med tilhørende bilag er bortfaldet. Parterne er enige om at indstille til de kompetente forsamlinger, at fornyelsen af ovennævnte overenskomster og aftaler sker på de vilkår, der er anført ovenfor. Arbejdsgiverne har tilkendegivet, at såfremt nærværende aftale ikke 7

8 bliver godkendt, starter forhandlingerne herefter med udgangspunkt i de nugældende overenskomster og aftaler. For For HK/KOMMUNAL t4\ g * Jo P Vik 841

9 Bilag 1 Tandklinikassistenter Tandklinikassistenter i Københavns Kommune overføres til Overenskomst for tandklinikassistenter, og overenskomstteksten tilpasses med virkning fra 1. april 2015: 1. For allerede ansatte tandklinikassistenter i Københavns Kommune er det aftalt, at: I forbindelse med at tandklinikassistenter i Københavns Kommune med virkning fra 1. april 2015 som noget nyt af omfattes bestemmelserne om funktionsløn for praktikvejledning/uddannelsesansvarlig, jf. 5 stk. 2 i Overenskomst for tandklinikassistenter, foretages fuld modregning i lokale funktionstillæg, der er givet med samme begrundelse. Allerede ansatte 1. tandklinikassistenter i Københavns Kommune indplaceres som speciallist (fremadrettet 'Tandklinikassistenter med særlige funktioner/kvalifikationer'). I forbindelse med grundlønsindplaceringen foretages modregning i funktions- og kvalifikationsløn. Lønnen skal sammensættes på ny og i den forbindelse aftales, hvilke elementer der skal ske modregning i. Medarbejderne bevarer i forbindelse med overførslen deres hidtidige samlede faste løn som en personlig ordning, så længe de er i deres hidtidige stilling. Ændres beskæftigelsesgraden, ændres lønnen tilsvarende. Såfremt der pr. 31. marts 2015 skulle findes ansatte, som er omfattet af 11, stk. 7 i Overenskomst for Kontorpersonale, IT-personale, tandklinikassistenter m.fl. i Københavns Kommune, finder bestemmelsen fortsat anvendelse for disse. 2. For nyansatte 1. tandklinikassistenter i Københavns Kommune er det aftalt, at: Ansatte kan indplaceres som 1. tandklinikassistent eller tandklinikassistent med særlige funktioner/kvalifikationer efter lokal aftale, idet det forudsættes, at nyansatte 1. tandklinikassistenter i den nuværende organisatoriske struktur, med en funktion/stillingsbeskrivelse og erfaring, svarende til nuværende 1. tandklinikassistenter, indplaceres som tandklinikassistenter med særlige funktioner/kvalifikationer. 3. I 11 (pension), stk. 5 tilføjes et nyt pkt. 3: For tandklinikassistenter ansat i Københavns Kommune, for hvem der er etableret pensionsordning i PFA-Pension eller DANICA PENSI- ON før 6. juli 2006, indbetaler kommunen fortsat bidrag til PFA-Pension, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø henholdsvis DANICA PENSION, Parallelvej 17, 2800 Lyngby (Arbejdstid): Der indføres et nyt stk. 1A: For ansatte i Københavns Kommune er den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for fuldtidsbeskæftigede 37 timer, der som hovedregel fordeles på ugens 5 første hverdage. Stk. 1 gælder ikke i Københavns Kommune. Der indsættes et nyt stk. 4A: For ansatte i Københavns Kommune gælder, at hvis den daglige beskæftigelse er mere end 4 timer, inkluderer arbejdstiden en spisepause af mindre end 1/2 times varighed, hvor dette er foreneligt med tjenestens tarv. Også under denne pause står den ansatte til rådighed og kan ikke forlade arbejdsstedet/institutionen. Andre pauser medregnes ikke. Stk. 4 gælder ikke i Københavns Kommune." Der indføres et nyt litra d i stk. 5: For ansatte i Københavns Kommune gælder i stedet de for kommunens tjenestemænd gældende regler. 9

10 5. I bemærkningen til stk: 1 i 16 (omlægning af arbejdstid) indføres: "For ansatte i Københavns Kommune henvises til Bilag B i Overenskomst for kontorpersonale, tandklinikassistenter m.fl. i Københavns Kommune." (Overarbejde/deltidsbeskæftigedes merarbejde): Der tilføjes en bemærkning til stk. 6: Parterne forudsætter, at indholdet af ovennævnte drøftelse tilpasses forholdene på de enkelte arbejdspladser. Der tilføjes et nyt pkt. 3 i stk. 8: For ansatte i Københavns Kommune gælder, at for de 3 første overarbejdstimer efter normal arbejdstids ophør på ugens 5 første hverdage (mandag-fredag) samt for de 2 første overarbejdstimer, som præsteres på lørdage før kl betales med timeløn med et tillæg på 50 %. 7. Der tilføjes et nyt stk. 3 i 18 (Arbejde i forskudt tid): For ansatte i Københavns Kommune gælder i stedet de for kommunens tjenestemænd gældende regler. 10

11 Ny overenskomsttekst, 30.11, 4, stk. 4: Jobkonsulenter m.fl og vejledere m.fl. 1. Stillingsbetegnelse Grundløn Tillæg kr.* Løntrin, 32 - Jobkonsulent m.fl. og vejledere m.fl. efter lokal afta le, jf. dog nr Ledere efter lokal aftale *Alle tillæg er pensionsgivende, årlige og i 31/ niveau. Lønseddeltekst: Grundløn og grundlønstillæg Bilag 2 2. Ved jobkonsulenter m.fl. forstås AF-konsulent, jobkonsulent, arbejdsmarkedskonsulent, beskæftigelseskonsulent, erhvervsvejleder, projektkonsulent, virksomhedskonsulent, ligestillingskonsulent eller lignende inden for beskæftigelsesområdet i jobcentre, beskæftigelsesafdelinger, arbejdsmarkedsafdelinger og lignende. 3. Ved vejledere, m.fl. forstås medarbejdere ansat ved Ungdommens Uddannelsesvejledning til varetagelse af vejledning om valg af uddannelse og erhverv. [0.15] Fra 1. april december 2016: 4. Jobkonsulenter m.fl. og vejledere m.fl. ved Ungdommens Uddannelsesvejledning, som har mindst 5 års relevant erhvervserfaring, indplaceres mindst på grundløn kr.[0.15] 5. Funktionsløn Bemærkning: Med virkning fra 1. januar 2016 omlægges lønmodellen, 4, stk. 4, nr. 4 bortfalder og erstattes af 6, stk. 4, nr For vejledere ved Ungdommens Uddannelsesvejledning med aflønning på grundløn 32 skal der lokalt indgås aftale om funktionsløn. Lønseddeltekst: UU-vejleder 6. Kvalifikationsløn, stk. 4, nr. 6: [0.15] Pr. 1. januar 2016: Jobkonsulenter m.fl. og vejledere m.fl. på grundløn 32, som har 5 års relevant erhvervserfaring, ydes et kvalifikationstillæg på 5 løntrin. Tidligere ydet kvalifikationsløn for erfaring modregnes i de 5 løntrin, med mindre andet aftales. Lønseddeltekst: 5 års erfaring jobkons.[0.15] 11

12 12

13 Pensionsbestemmelsen for månedslønnede ansatte i Bilag 3 Overenskomst for kontorfunktionærer i Frederiksberg Kommune Stk. 1A Fra 1. april marts 2016 Ansættelsesmyndigheden opretter pensionsordning i Sampension for: 1. ansatte, som a) er fyldt 21 år, og b) har mindst 1 års sammenlagt forudgående beskæftigelse i kommuner, amter og regioner (mindst 8 timer i gennemsnit pr. uge) inden for de seneste 8 år. Det samlede pensionsbidrag udgør xx,xx /0 af de pensionsgivende løndele. Egetbidraget udgør 1/3 af det samlede pensionsbidrag. Pensionsordningen oprettes med virkning fra den 1. i den måned, hvor alle betingelserne er opfyldt hele måneden. 2. Ansatte som en gang har været optaget i en kommunal eller amtslig/regional pensionsordning efter at have opfyldt beskæftigelseskravet i stk. 1, litra b i denne overenskomst eller en anden overenskomst med samme beskæftigelseskrav. Bemærkning: Dokumentation for at karenskravet i punkt 2 er opfyldt, kan ske ved fremvisning af pensionsoversigt. Stk. 1B Fra 1. apri12016 [0.15]For ansatte, som er fyldt 21 år, oprettes pensionsordning med virkning fra ansættelsen i Sampension. Det samlede pensionsbidrag udgør 15,5% af de pensionsgivende løndele. Egetbidraget udgør 1/3 af det samlede pensionsbidrag. [0.15] 13

14 Bilag 4 Sammenskrivning / grafisk beskæftiget personale I Overenskomst for Kontor- og IT-personale foretages følgende ændringer som følge af sammenskrivning med Overenskomst for grafisk beskæftiget personale: 1. I overenskomstens 1 indskrives, at kontoroverenskomsten omfatter grafisk beskæftiget personale ved trykkerier i kommuner, der er optaget i et bilag, således som det i dag er defineret og beskrevet i overenskomst for grafisk beskæftiget personale bilag A. Bilaget opdateres i redigeringsfasen. Bestemmelsen om grafisk beskæftiget personale gælder i KL's forhandlingsområde. 2. I overenskomstens 4 indskrives lønindplaceringen for grafisk beskæftiget personale, således som den fremgår af overenskomst for grafisk beskæftiget personale i dag. Stk. 6 Grafisk beskæftiget personale Grundlønnen er: Stillingsbetegnelse Grundløn Bogbinderiassistent Løntrin 24 Bogbinderisvend Løntrin 33 Typografer og Litografer Løntrin kr. (31/ niveau) Bestemmelsen gælder ansatte, som er ansat på kommunale trykkerier, som er anført i Bilag X til overenskomsten. Bilaget ajourføres løbende. Funktioner med bogbinderi og efterbehandling samt funktioner, hvor der fremstilles reproldart materiale i form af film og papir, indgår i begrebet trykkerier. Grafisk produktion af data til brug for eksempelvis tidsskrifter, bøger, pjecer og plakater er også omfattet af overenskomsten, når funktionerne udføres i afdelinger uden for trykkeriet. Overenskomsten gælder for ansatte, der er nævnt i stk. 6, hvis personalet i mindst halvdelen af arbejdstiden er beskæftiget med grafisk arbejde i henhold til pkt. 1. Personale til betjening af grafiske maskiner og udstyr, der ikke er installeret i trykkeriet eller i tilknytning hertil, og som anvendes til ikke-grafisk produktionsformål som led i de normale kommunale administrative og tekniske funktioner, er ikke omfattet af denne bestemmelse. 4a, stk. 2 indsætttes i overenskomsten. 3. Følgende funktionsbestemmelse bibeholdes som en særbestemmelse og indføres i 5, stk. 4: Ved kommunale trykkerier, der beskæftiger 3 eller flere medarbejdere ud over en trykkerileder (faktor), kan der til denne gives en løn, der fastsættes i forhold til månedslønnen for faglærte typografer inden for pågældende afdeling, hvortil kommer et tillæg på 7 1/2 % af denne løn." 4. 14

15 Pensionsprocenten på 17,6% for grafisk beskæftiget personale bibeholdes, og pensionsselskabet Grafisk Pension indføjes i overenskomsten. 6. Nyansatte elever pr. 1. april 2016 eller senere følger bestemmelserne for kontorelever i kontor- og IToverenskomstens kapitel 4. Grafiske voksenelever er dog ikke omfattet af pensionsbestemmelserne. Kombinationsbeskæftigelsesbestemmelsen i 29 overføres som et særvilkår og indskrives i overenskomsten. Allerede ansatte elever pr. 31. marts 2016 fortsætter deres elevforhold på samme vilkår, og 27 i overenskomst for grafisk beskæftiget personale indskrives i protokollat. 7. Protokollat 1 til overenskomsten for grafisk beskæftiget personale opretholdes, med mindre andet aftales i redigeringsfasen. De særlige regler om anciennitetsferie i protokollat 2 ophæves, dog således, at den personlige ordning bevares for ansatte, så længe pågældende er ansat i samme stilling. 8. Parterne er enige om i overenskomstperioden at søge at afklare behovet for fremadrettet at opretholde bilag A eller dele heraf. Det vurderes endeligt i redigeringsfasen hvilken tekst, der skal i overenskomsten, og hvilken tekst, der skal i et selvstændigt protokollat. 15

16 Bilag 5 Personalepolitiske projekter Arbejdstidsprojekt Parterne er enige om at de nugældende centrale arbejdstidsregler søges gjort mere enkle, ens og smidige. Overenskomsterne skal sikre rammerne omkring arbejdstiden og kan suppleres af lokale aftaler. Rammerne om arbejdstid skal balancere mellem arbejdspladsens behov for fleksibilitet og tilstedeværelse og medarbejdernes behov for fleksibilitet og selvtilrettelæggelse, der også giver den enkelte mulighed for god sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv. Projektet vil have fokus på: > Arbejdstidsregler på tværs af forskellige medarbejdergrupper på sammenlignelige arbejdsområder > Enkle og smidige arbejdstidsregler, der afspejler den tillid der er mellem ledere og medarbejdere og som øger det ledelsesmæssige overblik > Personale, der selv tilrettelægger opgaveudførelsen Projektet vil se på de grundlæggende interesser, bekymringsfelter og behov, som medarbejdere og ledere har i forhold til arbejdstidsreglerne. Der skal blandt andet ses på konkrete forslag til reviderede regler, så evt, ændringer er kendte og gennembearbejdede før Parterne skal kvalificere beregningsgrundlaget på arbejdstidsområdet. Arbejdet kan bl.a. tage udgangspunkt i de tal, som KRL kan stille til rådighed og den undersøgelse om arbejdstid, som parten-1'e udarbejdede i den foregående overenskomstperiode, herunder om anvendelsen af flekstid og overarbejde. Parterne er enige om at arbejde for at igangsætte et fællesprojekt med deltagelse af relevante faglige organisationer, der afdækker evt, muligheder og barrierer i forhold til at forenkle arbejdstidsreglerne. Projektet skal lede frem mod, at der ved 0.18 kan aftales nye arbejdstidsregler. Der aftales derfor et 6 projekt(aua) ved 0.15, som har til formål at forberede forhandlingerne ved Parterne er indstillet på at søge projektet gennemført sammen med andre organisationer på det administrative område. Budget: 0,6 mio. kr. Fagligheder på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesområdet befinder sig i en stor omstilling i disse år. En ambitiøs reformdagsorden implementeres, og mange medarbejdere skal arbejde på nye måder. Et større fokus på individuel sagsbehandling, herunder udvikling af borgeren, samt styrket virksomhedskontakt stiller nye krav til medarbejderne, hvilket den politiske aftale om beskæftigelsesreformen anerkender ved at afsætte 150 mio. kr. til et kompetenceløft af jobcenter- og a-kasse-medarbejdere til direkte understøttelse af reformens implementering. Dvs, kurser og uddannelser, der skal understøtte kompetencerne i bl.a. virksomhedsindsatsen og borgerkontakten. Det er i det lys parterne har et ønske om at iværksætte et projekt, der analyserer, hvilken faglighed / fagligheder, der er brug for i den nye beskæftigelsesindsats. 16

17 Projektets succeskriterier er, At parterne får analyseret og beskrevet fagligheden/faglighederne for fremtidens jobcenteropgaver fx ved at opstille en række kompetenceprofiler At parterne analyserer, om de nuværende uddannelsestilbud i tilstrækkelig grad understøtter disse fagligheder og kompetenceprofiler og hvis ikke, at parterne fremkommer med en række anbefalinger til forbedringer. At parterne formidler den nye viden til kommunerne til understøttelse af rekrutteringsprocesser, målretning af kompetenceudvilding og drøftelser med uddannelsesinstitutionerne Deltagende parter er HK Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. Intentionen er, at gennemføre projektet inden udgangen af 2015, forudsat at det fagligt og praktisk er muligt. Projektet søges finansieret gennem Fremfærd. Fremtidige fagligheder på IT-området Øget digitalisering betyder ændrede opgaver og roller for kommunernes IT-medarbejdere. Den digitale udvikling skal understøttes af såvel supportere (første-linje) som konsulenter på ITområdet. Det formodes, at medarbejderne skal arbejde mere projektorienteret og have en større rolle i forhold til at "oversætte" krav fra brugere og borgere. Opgaven med at formidle, undervise og være opsøgende vil også fylde mere. Hvis digitalisering skal lykkes kræver det en stor indsats og lydhørhed overfor brugere og borgere. På denne baggrund vil parterne tilvejebringes fælles viden Om de mange roller IT-medarbejderne i kommunerne har, og give et bud på fremtidens kompetenceprofil, herunder den forandring rollen undergår som følge af mere og mere digitalisering. Budget: 0,4 mio. kr. Skolesekretærers kompetenceprofil i lyset af folkeskolereformen Folkeskolereformen betyder, at skolelederne og administrationerne stilles overfor nye opgaver og udfordringer. Der vil formentlig ske en glidning af visse administrative og praktiske opgaver fra skolens ledelse/medarbejdere til skolesekretærerne. Ved siden af de klassiske administrative opgaver, vil nogle skolesekretærer således forventes at tage over i visse situationer med nye opgaver. Derudover vil medarbejdere og elever være længere tid til stede på skolen. Dette er nogle af de nye kontekster, som kan få betydning for sekretærernes arbejde og roller, og det kan evt, sætte nye krav til organisering og kompetencer, hvis sekretærerne skal være med til at understøtte omstillingen til en ny skole og reformens målsætninger. Parterne er enige om at afdække og beskrive disse nye opgaver og roller for skolesekretærerne med henblik på, om skolesekretærernes kompetenceprofil matcher opgaverne. Budget: 0,5 mio. kr. 17

18 Administrationsbachelorstuderendes kompetencer og toninger I fortsættelse af tidligere projekt om den nye uddannelse ønsker parterne at sikre, at de studerende får de kompetencer, som kommuner efterspørger. I valg af et "sammenhængende uddannelseselement bestående af to valgmoduler skal de studerende vælge en toning inden or et af områderne: HR, beskæftigelsesområdet, økonomi, skatter og afgifter, vejledning eller velfærd. Opgørelser fra professionshøj skolerne viser, at de studerende i stort stil fravælger navnlig "økonomitoningen" og fag om "styring og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen." Projektet har til formål at understøtte, t de studerende vælger toninger, der efterspørges i kommunerne gennem eksempelvis materialer til professionshøj skolernes vejledning. Med henblik på fortsat at understøtte den nye uddannelse, vil projektet også fokusere på udbrede kendskabet til uddannelsen og behovet for praktikpladser. Budget: 0,5 mio. kr. Administrationsfaglighed Parterne har ved såvel 01(13 som ved 01(15 aftalt projekter, hvis fællesnævner er, at tilvejebringe fælles viden om fremtidige fagligheder, roller, kompetencer mv. inden for det administrative område i kommunerne og HK'ernes arbejdsområde. Projekterne fokuserer på fagligheder og kompetenceprofiler indenfor HR, økonomi, IT, beskæftigelsesindsatsen, administration på skoleområdet og hvordan ny administrativ uddannelse på professionsniveau understøtter kommunernes efterspørgsel efter bestemte fagligheder. Med det formål at se mere samlet på hvilke krav udvildingen af den kommunale administration stiller til HKernes faglighed er parterne enige om, at afholde en temadag/konference eller lignende for interessenter og centrale aktører. Temadagen vil have fokus på formidling af de nævnte projekter og drøftelse af samspillet mellem den kommunale udvilding og krav til administrativ faglighed. Budget: 0,1 mio. kr. Fortsat implementering af konwetencefonden med fokus på strategiske behov og udvikling hele arbejdslivet Kompetenceudvilding er et område, der er i fokus både på arbejdspladserne og hos de centrale parter. I de 2 år kompetencefonden har eksisteret, har der været stor interesse både hos ledere og medarbejdere omkring fonden og dens muligheder for at styrke udviklingen af medarbejder og arbejdsplads. Der er fortsat behov for, at de centrale parter understøtter implementeringen af fonden. Projektet har til formål at fortsætte implementeringsarbejdet. I projektet indgår kobling til kommunernes strategiske arbejde med kompetenceudvilding og den enkelte medarbejders udvikling til hele arbejdslivet. Budget: 0,4 mio. kr. 18

19 Bilag 6 Gennemsnitsløngaranti GSN-gruppe Kontoriedb-/lab- /miljøpersonale. (inkl KBH. ekskl. Gent. og Frb Overenskomstgruppe I alt / kr. i hele tusinder, Centrale lønmidler Tandklinikassistenter. KL (ekskl KBH. Gentofte og Frederiksberg) 19

20 Bilag 7 Puljeopgørelse og puljeanvendelse Pulje varige midler Mio. kr. 0,4 Å af lønsum (inkl. socialformidlere, ekskl. trafik og chefer) 64,384 Midler fra gruppeliv (inkl. socialformidlere, trafik og chefer) udmøntning 1. 3,637 april 2016 Midler fra gruppeliv (inkl. socialformidlere, trafik og chefer) udmøntning 1. 1,752 januar 2016 Uddannelsesløft fra ufaglært til faglært jf. FF-forlig pkt. 7 0,540 Provenu nyt aflønnings skifte for voksenelever 1. juli 2015, jf. pkt. 11 0,271 I alt 70,583 Pulje engangsmidler Mio. kr. ATP-førsteårs midler (inkl. socialformidlere og trafik, og chefer) 1,121 Udskudt udmøntning af midler fra gruppeliv ( ) (inkl. 0,909 socialformidlere og trafik, ekskl. Chefer) I alt 2,031 Puljeanvendelse varige midler Mio. kr. Studerende indplacering senest pr. 1. april ,010 Indførelse af kvalifikationslønsmodel 1. april ,752 Pensionsforhøjelse pr. 1. april ,002 Afkøb pensionskarens FRB, pr. 1. april ,287 Kompetencefond, overførsel pr. 1. april ,987 Chefbordet, overførsel 0,224 Trafik, overførsel 0,051 Grafisk personale pr. 1. juli ,271 I alt 70,583 Puljeanvendelse engangsmidler Mio. kr. Overførsel til kompetencefond 2,031 I alt 2,031 20

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere KL Landsforeningen af Ungdomsskoleledere SAG-2014-00642 Tid: Den 10. juni 2015 Sted: Emne: Deltagere: KL Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Læs mere

Teknisk Landsforbund Konstruktørforeningen

Teknisk Landsforbund Konstruktørforeningen KL Teknisk Landsforbund Konstruktørforeningen OPUS sagsnr. 220733 Tid: Den 24. februar 2011 kl. 19.20 Sted: Emne: Deltagere: KL Forlig om fornyelse af Overenskomst for bygningskonstruktører inden for Teknisk

Læs mere

LEDERNE FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST FOR LEDENDE SERVICEPERSONALE OG OLDFRUEASSISTENTER PR. 1.

LEDERNE FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST FOR LEDENDE SERVICEPERSONALE OG OLDFRUEASSISTENTER PR. 1. Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE LEDERNE FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST FOR LEDENDE SERVICEPERSONALE OG OLDFRUEASSISTENTER PR. 1. APRIL 2015 Side

Læs mere

FOA Fag og Arbejde. Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for FOA s pædagogiske sektors forhandlingsområde.

FOA Fag og Arbejde. Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for FOA s pædagogiske sektors forhandlingsområde. KL FOA Fag og Arbejde SAG-2014-00642 Tid: Den 12. marts 2015, kl. 05.10 Sted: Emne: Deltagere: KL Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for FOA s pædagogiske sektors forhandlingsområde.

Læs mere

F Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE

F Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 FOR REGIONS- OG SKOLEBETJENTE M.FL. INDEN FOR FOA FAG OG ARBEJDE

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN HK/PRIVAT

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN HK/PRIVAT Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN HK/PRIVAT FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMSTER/AFTALER PR. 1. APRIL 2008 INDEN FOR HK/PRIVATS FORHANDLINGSOMRÅDE FOR GRAFISK BESKÆFTIGET

Læs mere

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl.

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. 6.30.12 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde

Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde Akademikerne Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde KL s krav til organisationsforhandlingerne med Akademikerne er oplistet i dette

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

SAG Tid: Den 16. februar og 6. marts Sted: Emne:

SAG Tid: Den 16. februar og 6. marts Sted: Emne: KL Blik-og Rørarbejderforbundet i Danmark Dansk El-forbund Dansk mands ening Fagligt Fælles bund 3F handlingskartellet Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund SAG-2014-04833 Tid: Den 16. februar og

Læs mere

64.04 O.15 22/2016 Side 1

64.04 O.15 22/2016 Side 1 Side 1 Aftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner og ved selvejende døgninstitutioner, hvormed kommunalbestyrelsen

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMSTER/AFTALER PR. 1. APRIL 2008 INDEN FOR FOA FAG OG ARBEJDE s FORHANDLINGSOMRÅDE VEDRØRENDE

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte kontorfunktionærer og edb personale) 2005 Cirkulære af 6. juli 2006 Perst. nr. 042-06 PKAT nr. 240,

Læs mere

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv Side 41 Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv 1. Hvem er omfattet Protokollatet omfatter personer, der

Læs mere

I(L 11> ./. Der henvises i det hele til de over for HK/KOMMUNAL fremsatte krav, jf. vedlagte kopi heraf.

I(L 11> ./. Der henvises i det hele til de over for HK/KOMMUNAL fremsatte krav, jf. vedlagte kopi heraf. 11> I(L Anbefalet Gentofte Kommunalforening Gentofte Rådhus Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2013 af aftaler og overenskomster inden for Gentofte Kommunalforenings

Læs mere

33.04 O.15 45/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger

33.04 O.15 45/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger 33.04 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger KL Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Ingeniørforeningen, IDA Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

KL Dato: Arbejdsgiverpolitisk Center. Weidekampsgade 10 Postboks 3370 Vor ref.: / København S Sagsbehandler: lrh/beb

KL Dato: Arbejdsgiverpolitisk Center. Weidekampsgade 10 Postboks 3370 Vor ref.: / København S Sagsbehandler: lrh/beb KL Dato: 12-12-2017 Arbejdsgiverpolitisk Center Deres ref.: Weidekampsgade 10 Postboks 3370 Vor ref.: 22-2018/20005 2300 København S Sagsbehandler: lrh/beb Løn og Vilkår Sendt pr. mail til: O.18@kl.dk

Læs mere

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Indholdsfortegnelse Side 44.02 Side 2 1. Hvem er omfattet... 3 2 Generelle bestemmelser... 3 3. Supplerende

Læs mere

Kravene tager afsæt dels i den fortsatte økonomiske krise, dels KL's langsigtede arbejdsgiverpolitik.

Kravene tager afsæt dels i den fortsatte økonomiske krise, dels KL's langsigtede arbejdsgiverpolitik. K L Anbefalet/Overbragt Fagligt Fælles Forbund 3F Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund Peter Ipsens Alle 27 2400 København NV 5.40.51 - Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2013 af overenskomst

Læs mere

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte)

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) handlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur og Fritidssektoren

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

HK Kommunals samlede krav til OK18

HK Kommunals samlede krav til OK18 HK Kommunals samlede krav til OK18 KL og Regionerne Generelle krav* forhandles af Forhandlingsfællesskabet og stilles gennem OAO 7.000 medlemmer af HK Kommunal i kommuner og regioner har op til OK18 givet

Læs mere

Kravene tager afsæt dels i den fortsatte økonomiske krise, dels KL's langsigtede arbejdsgiverpolitik.

Kravene tager afsæt dels i den fortsatte økonomiske krise, dels KL's langsigtede arbejdsgiverpolitik. KL' Anbefalet/Overbragt Lederne Vermlandsgade 25 2300 København S 40.25 - Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2013 af protokollat for tekniske mestre m.fl. (scene, lys og lyd) ved Musikhuset Aarhus

Læs mere

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2011 af aftaler og overenskomster inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde.

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2011 af aftaler og overenskomster inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde. KL 411 Overbragt Lærernes Centralorganisation Niels Hemmingsens Gade 10, 4 1153 København V Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2011 af aftaler og overenskomster inden for Lærernes Centralorganisations

Læs mere

40.12 O.15 41/2015 Side 1. Aftale for håndværkere og IT-supportere m.fl.

40.12 O.15 41/2015 Side 1. Aftale for håndværkere og IT-supportere m.fl. Side 1 Aftale for håndværkere og IT-supportere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F FOA Fag og Arbejde Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark

Læs mere

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsfo rbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2013 FOR IDA/Ddl s [ FORHANDLINGSOMRÅDE

FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2013 FOR IDA/Ddl s [ FORHANDLINGSOMRÅDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN IDA/Ddl FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2013 FOR IDA/Ddl s [ FORHANDLINGSOMRÅDE Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST OG AFTALE PR. 1. APRIL 2015 FOR AMBULANCEUDDANNET PERSONALE

FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST OG AFTALE PR. 1. APRIL 2015 FOR AMBULANCEUDDANNET PERSONALE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA-FAG OG ARBEJDE FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST OG AFTALE PR. 1. APRIL 2015 FOR AMBULANCEUDDANNET PERSONALE Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune KL Akademikerne HK/KOMMUNAL 5.30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Administrerende direktører...

Læs mere

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge Varigt ansatte timelønnede bliver månedslønnede Med virkning fra 1. august 2014 overgår medarbejdere med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge fra timeløn til månedsløn forudsat at de er

Læs mere

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau.

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau. FORHÅNDSAFTALE mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening om løn for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskoler pr. 1. august 2014 KAPITEL 1 Generelle bestemmelser 1 Aftalens

Læs mere

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende:

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende: Resultat af forhandlingerne vedr. ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Aftale for tjenestemandslignende ansat ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale ved lokalbanerne

Aftale for tjenestemandslignende ansat ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale ved lokalbanerne Side 1 Aftale for tjenestemandslignende ansat ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale ved lokalbanerne KL HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. marts faglig voldgiftssag (FV ): Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth, LO) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. marts faglig voldgiftssag (FV ): Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth, LO) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. marts 2017 i faglig voldgiftssag (FV2016-0196): Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth, LO) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Syddanmark (advokat Morten

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.15 41/2015 Side 1

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.15 41/2015 Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

50.66 O.15 45/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere i ungdomsskolen

50.66 O.15 45/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere i ungdomsskolen Side 1 Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere i ungdomsskolen KL LU - Landsforeningen af Ungdomsskoleledere Indholdsfortegnelse Side 50.66 Side 2 Kapitel 1. Indledning... 3 1. Aftalens område... 3

Læs mere

AFTALE. vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontorpersonale

AFTALE. vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontorpersonale AMTSRÅDSFORENINGEN 22.01.1 Side 1 HK/KOMMUNAL AFTALE vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontorpersonale 2005 = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. tilrettet f.eks. 01-07-2005

Læs mere

FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region)

FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region) FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region) Økonomisk oversigt over FFforliget med KL Økonomi i forligets ramme 2015 2016 2017 I alt Generelle lønstigninger Reguleringsordning og Privatlønsværn 1,31% 1,50%

Læs mere

Overenskomst for administration og IT mv.

Overenskomst for administration og IT mv. Overenskomst for administration og IT mv. KL HK/KOMMUNAL 30.11 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Afgrænsning månedslønnede og timelønnede...

Læs mere

KOMMUNAL. OVERBRINGES KL Weidekampsgade København S. København, den 22. november OK11 - Krav

KOMMUNAL. OVERBRINGES KL Weidekampsgade København S. København, den 22. november OK11 - Krav KOMMUNAL OVERBRINGES KL Weidekampsgade 10 2300 København S. Weidekampsgade 8 Postboks 470 0900 København C Tlf. 70 1145 45 Fax 33 3044 49 www.hk.dk/kommunal København, den 22. november 2010 OK11 - Krav

Læs mere

Økonomiforvaltningen Sagsnr Oktober 2005 Aftalenr. 1377

Økonomiforvaltningen Sagsnr Oktober 2005 Aftalenr. 1377 Økonomiforvaltningen Sagsnr. 265048 Oktober 2005 Aftalenr. 1377 Københavns Kommune og Socialpædagogernes Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening og FOA Fag og Arbejde har aftalt fornyelse pr. 1. april

Læs mere

Regionsdækkende forhåndsaftale

Regionsdækkende forhåndsaftale Regionsdækkende forhåndsaftale mellem Region Midtjylland og HK / Kommunal for Kontorpersonale 2007 Område Nærværende forhåndsaftale gælder for såvel medarbejdere, der ansættes ved Region Midtjylland fra

Læs mere

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE 1. Område... 3 2. Ansættelsesbrev... 3 3. Løn... 3 4. Løndannelsen...

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

Løn og pension KL - 1. januar 2012

Løn og pension KL - 1. januar 2012 Løn og pension KL - 1. januar 2012 Kommunal lønstigning på 1,61% Lønstigningen er lavere end KL og KTO vurderede ved forligsindgåelsen. Reguleringsordningen gav nemlig et minus på 0,08% i KL. Vi havde

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl.

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte 66.11 Side 1 Side 2 Kapitel 1... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Månedslønnede... 3 2. Personafgrænsning... 3 3.

Læs mere

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning Cirkulære om organisationsaftale for Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning 2002 Cirkulære af 6. maj 2004 Perst. nr. 034-04 PKAT nr. 115 J.nr.

Læs mere

6.30.11 O.15 43/2015 Side 1. Overenskomst for ansatte i Frederiksberg Kommune inden for Frederiksberg Kommunalforenings

6.30.11 O.15 43/2015 Side 1. Overenskomst for ansatte i Frederiksberg Kommune inden for Frederiksberg Kommunalforenings Side 1 Overenskomst for ansatte i Frederiksberg Kommune inden for Frederiksberg Kommunalforenings forhandlingsområde KL Frederiksberg Kommunalforening Indholdsfortegnelse Side 6.30.11 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01)

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) 3. september2015/lbb/lra Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) Forhåndsaftalen er indgået mellem Viborg Kommune og Viborg Lærerkreds og udarbejdet med henvisning

Læs mere

Overenskomst for administration og IT mv.

Overenskomst for administration og IT mv. Overenskomst for administration og IT mv. KL HK/KOMMUNAL 30.11 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Afgrænsning månedslønnede og timelønnede...

Læs mere

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 5.3.3 1993 Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 2 5.3.3 Indhold Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...1 ORGANISATIONSAFTALE

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2007 Cirkulære af 13.

Læs mere

Løn og pension KL - 1. april 2010

Løn og pension KL - 1. april 2010 Løn og pension KL - 1. april 2010 Meget lille kommunal lønstigning For at undgå den forventede negative reguleringsordning pr. 1. oktober 2010 er det aftalt med KL, at KTO-forligets lønstigning på 0,50%

Læs mere

Resultatpapir. om fornyelse fra 1. april 2008 af. organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og ITmedarbejdere

Resultatpapir. om fornyelse fra 1. april 2008 af. organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og ITmedarbejdere Resultatpapir om fornyelse fra 1. april 2008 af organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og ITmedarbejdere (HK) Ved forhandlinger mellem Finansministeriet og HK/STAT afsluttet den 27. februar

Læs mere

LØN OG PENSION. KL 1. oktober 2014 KOMMUNAL. HK Kommunal september 2014

LØN OG PENSION. KL 1. oktober 2014 KOMMUNAL. HK Kommunal september 2014 LØN OG PENSION KL 1. oktober 2014 HK Kommunal september 2014 KOMMUNAL Indholdsfortegnelse Når du søger job, skal du være opmærksom på følgende 3 Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål 4 Områdetillæg

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte Side 2 Kapitel 1. Overenskomstens område... 3 1.

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Baggrund for projektet Projektet startede på idéplan i foråret 2014 og blev yderligere aktualiseret ved reformen på beskæftigelsesområdet, der blev

Læs mere

Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde

Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde Side 1 Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMSTER/AFTALER PR. 1. APRIL 2011 INDEN FOR DJØF, IDA og HK/KOMMUNAL s FORHANDLINGSOMRÅDE

FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMSTER/AFTALER PR. 1. APRIL 2011 INDEN FOR DJØF, IDA og HK/KOMMUNAL s FORHANDLINGSOMRÅDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANMARKS JURIST OG ØKONOM FORBUND INGENIØRFORENINGEN, IDA HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMSTER/AFTALER PR. 1. APRIL 2011 INDEN

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (ejendomsfunktionærer m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8. februar

Læs mere

Krav til fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster for BUPLs forhandlingsområde

Krav til fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster for BUPLs forhandlingsområde Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Krav til fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster for BUPLs forhandlingsområde KL s krav til organisationsforhandlingerne med BUPL er oplistet

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere KL FOA - Fag og Arbejde 66.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 66.11 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 2. Afgrænsning månedslønnede og timelønnede...3

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer KL Forbundet af Offentligt Ansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM:

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA, BROMMEPARKEN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner KØBENHAVNS KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner 2002 1 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) 2008 Cirkulære af 25. august 2009 Perst. nr. 054-09 PKAT nr.

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PHARMADANMARK AFTALE vedrørende sygehus-/hospitalsapotekere **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

O.13 04/2014 Side 1. Overenskomst for ansatte i Gentofte Kommune inden for Gentofte Kommunalforenings forhandlingsområde

O.13 04/2014 Side 1. Overenskomst for ansatte i Gentofte Kommune inden for Gentofte Kommunalforenings forhandlingsområde Side 1 Overenskomst for ansatte i Gentofte Kommune inden for Gentofte Kommunalforenings forhandlingsområde Indholdsfortegnelse Side O.13 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG

REGIONERNES LØNNINGS- OG Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN HK/KOMMUNAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Aftale for ledere og souschefer ved forsorgshjem, krisecentre m.v., der i regionerne drives

Læs mere

Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter

Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter Side 1 Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter KL Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...4 2. Afgrænsning

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) 2005 Cirkulære af 8. november 2007 Perst.

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.11 42/2011 Side 1

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.11 42/2011 Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teknisk Servicesektors krav til KL, OK18

Teknisk Servicesektors krav til KL, OK18 Teknisk Servicesektors krav til KL, OK18 Overenskomst for teknisk service samt Aftale for tjenestemandsansat personale inden for teknisk service KL. Krav er fremsendt på vegne af henholdsvis FOA og 3F

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere