50.41 O / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere"

Transkript

1 Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation

2 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Kombinationsbeskæftigelse Hvem er omfattet Områder for kombinationsbeskæftigelse Etablering af kombinationsbeskæftigelse... 3 Kapitel 2. Vilkår for den ansatte i den sekundære beskæftigelse Lønvilkår for ansatte på grundløn Lønvilkår for ansatte omfattet af anciennitetsbestemt løn (personlig ordning) Arbejdstid mv Særlige vilkår ved sekundær beskæftigelse på områderne beskrevet i protokollat 1 og Særlige vilkår ved sekundær beskæftigelse i den private sektor (protokollat 3)... 6 Kapitel 3. Forpligtelserne mellem den primære og den sekundære ansættelsesmyndighed Lønudbetaling, lønrefusion mv Pension... 7 Kapitel 4. Ikrafttræden og opsigelse af aftalen Ikrafttræden og opsigelse... 8 Protokollat 1 Kombinationsbeskæftigelse med virksomhed visse steder i staten... 9 Bilag 1 til protokollat 1 - Procedurenotat om beskikkelse af fagkonsulenter i Undervisningsministeriet Protokollat 2 - Kombinationsbeskæftigelse med virksomhed ved Ungdommens Uddannelsesvejledning i kommunerne Protokollat 3 - Kombinationsbeskæftigelse i den private sektor... 15

3 Side 3 Kapitel 1. Kombinationsbeskæftigelse 1. Hvem er omfattet Aftalen omfatter i KL s forhandlingsområde lærere/overlærere m.fl. ansat i henhold til: 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne (50.01) 2. Overenskomst for lærere i ungdomsskolen (50.62) 3. Overenskomst for lærere ved sprogcentre (50.72) 4. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen (50.02) 5. De særlige regler for lærere, der pr. 31. marts 1993 var ansat som tjenestemænd i folkeskolen (tjenestemænd i den lukkede gruppe). Aftalen omfatter i Regionernes Lønnings- og Takstnævns forhandlingsområde lærere/ overlærere m.fl. De ansatte er enten overenskomstansatte i henhold til Overenskomst for lærere m.fl. ved specialundervisning for børn og voksne, regionale tjenestemænd eller tjenestemænd i den lukkede gruppe. 2. Områder for kombinationsbeskæftigelse De i 1 nævnte ansatte kan kombinere dette arbejde (den primære beskæftigelse) med andet arbejde (sekundær beskæftigelse) efter reglerne i denne aftale. Ansatte kan kombinere den primære beskæftigelse med sekundær beskæftigelse ved offentlige skoler, institutioner og myndigheder, herunder de beskrevne områder i protokollat 1 og 2 samt private skoler, institutioner og virksomheder, der hovedsageligt finansieres af offentlige midler. Ansatte kan desuden kombinere den primære beskæftigelse med sekundær beskæftigelse i den private sektor, jf. protokollat Etablering af kombinationsbeskæftigelse Aftaler om kombinationsbeskæftigelse indgås mellem den ansatte, den primære ansættelsesmyndighed og den sekundære ansættelsesmyndighed. Der udfærdiges en aftale, der regulerer den ansattes vilkår i den primære beskæftigelse og i den sekundære beskæftigelse samt forpligtelserne mellem den primære ansættelsesmyndighed og den sekundære ansættelsesmyndighed.

4 Side 4 Vilkårene fastsættes efter drøftelse mellem den ansatte, den primære ansættelsesmyndighed og den sekundære ansættelsesmyndighed, jf. dog kapitel 2. En aftale om kombinationsbeskæftigelse kan kun etableres, når disse tre parter er enige herom, jf. dog stk. 4 om godkendelse af aftaler om kombinationsbeskæftigelse. Aftalen skal bl.a. indeholde en kort beskrivelse af: arbejdsopgaverne i den sekundære beskæftigelse, det tidsmæssige omfang af den sekundære beskæftigelse, ferie og fridage, tillæg efter 4, evt. ikke-pensionsgivende særligt tillæg efter 5, stk. 2, den sekundære beskæftigelses varighed, det varsel, hvormed aftalen kan opsiges af parterne, og det tidspunkt på hvilket aftalen kan bringes til ophør. Kombinationsbeskæftigelse kan etableres enten indtil videre eller tidsbegrænset. Stk. 4 Aftaler om kombinationsbeskæftigelse, jf. stk. 1 skal godkendes af henholdsvis Danmarks Lærerforening, Uddannelsesforbundet, og Socialpædagogernes Landsforbund, se dog stk. 5. Stk. 5 Aftaler om kombinationsbeskæftigelse for ansatte med anciennitetsbestemt løn (personlig ordning) indgået efter protokollat 1 og 2, jf. 7, stk. 3 eller efter protokollat 3, jf. 8, skal ikke godkendes. Stk. 6 Den sekundære ansættelsesmyndighed giver den ansatte de aftalte vilkår skriftligt og sender en kopi til den primære ansættelsesmyndighed. Kapitel 2. Vilkår for den ansatte i den sekundære beskæftigelse 4. Lønvilkår for ansatte på grundløn Ansatte omfattet af overenskomstens bestemmelser om grundløn i den primære beskæftigelse oppebærer sædvanlig løn under den sekundære beskæftigelse. I forbindelse med indgåelse af aftale om kombinationsbeskæftigelse skal der indgås aftale om funktionsløn. I forbindelse med indgåelse af aftale om kombinationsbeskæftigelse kan der indgås aftale om kvalifikationsløn.

5 Side 5 Stk. 4 Funktionsløn og kvalifikationsløn forhandles og aftales med udgangspunkt i den aftale om lokal løndannelse, som er gældende for den sekundære beskæftigelse. Aftaler om funktionsløn og kvalifikationsløn indgås mellem ansættelsesmyndigheden for kombinationsbeskæftigelsen (den sekundære arbejdsgiver) og henholdsvis den lokale kreds af Danmarks Lærerforening, Uddannelsesforbundet og Socialpædagogernes Landsforbund. Ved indgåelse af aftale om funktionsløn og kvalifikationsløn gælder aftalen om lokal løndannelse, som er gældende for den sekundære beskæftigelse i sin helhed. Herunder gælder denne aftales tvisteløsningsregler ved interessetvist om indgåelse af aftale om funktions- og kvalifikationsløn. Stk. 5 Aftaler om funktionsløn og kvalifikationsløn indgås for den periode, kombinationsbeskæftigelsen varer, hvorefter tillæggene bortfalder. Stk. 6 Den ansatte optjener beskæftigelsesanciennitet og pension af den samlede primære og sekundære beskæftigelse. 5. Lønvilkår for ansatte omfattet af anciennitetsbestemt løn (personlig ordning) Ansatte omfattet af anciennitetsbestemt løn (personlig ordning) i den primære beskæftigelse oppebærer sædvanlig løn under den sekundære beskæftigelse, medmindre andet følger af protokollat 1 og 2 eller er fastlagt ved aftale, jf. stk. 2. Ved kombinationsbeskæftigelse til områderne nævnt i 2, stk. 2 bortset fra områderne beskrevet i protokollat 1 og 2 gælder, at hvis den sekundære beskæftigelse i henhold til gældende regler aflønnes højere end den ansattes sædvanlige løn, så ydes et ikkepensionsgivende særligt tillæg, der svarer til den forholdsmæssige andel af lønforskellen mellem den ansattes sædvanlige løn i den primære stilling og lønnen efter gældende regler i den sekundære beskæftigelse. Den ansatte optjener lønanciennitet og pensionsalder/pension af den samlede beskæftigelse. 6. Arbejdstid mv. Den årlige arbejdstid, for den primære og sekundære beskæftigelse sammenlagt, udgør 1924 timer inkl. ferie og søgnehelligdage for en fuldtidsbeskæftiget. Den ansattes primære beskæftigelse skal normalt have et omfang, der mindst svarer til halvdelen af arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget.

6 Side 6 Omfanget af den sekundære beskæftigelse fastsættes som en forholdsmæssig andel af den gennemsnitlige årlige arbejdstid inkl. ferie og søgnehelligdage. Stk. 4 Under den sekundære beskæftigelse er den ansatte undergivet de regler, der er gældende for denne beskæftigelse om bl.a. arbejdstid, arbejdstidsbestemte tillæg, udgiftsdækkende ydelser, ferie mv. 7. Særlige vilkår ved sekundær beskæftigelse på områderne beskrevet i protokollat 1 og 2 Ved etablering af kombinationsbeskæftigelse til de i protokollat 1 og 2 beskrevne områder gælder de særlige vilkår, der fremgår af disse protokollater, jf. dog stk. 2. For ansatte omfattet af anciennitetsbestemt løn (personlig ordning) i den primære beskæftigelse gælder de særlige vilkår i protokollat 1 og 2 i deres helhed. Vilkårene kan ikke fraviges. For ansatte omfattet af overenskomstens bestemmelser om grundløn gælder bestemmelserne om tillæg/aflønning i protokollat 1 og 2 ikke. Ansatte omfattet af overenskomstens bestemmelser om grundløn er ved kombinationsbeskæftigelse til de i protokollat 1 og 2 beskrevne områder omfattet af lønvilkårene i 4 ovenfor. For ansatte omfattet af grundløn gælder 4 i stedet for den tillægsdannelse, der fremgår af protokollat 1 og 2. Vilkårene for kombinationsbeskæftigelse til de i protokollat 1 og 2 beskrevne områder følger i øvrigt bestemmelserne i denne aftale. 8. Særlige vilkår ved sekundær beskæftigelse i den private sektor (protokollat 3) Ved etablering af kombinationsbeskæftigelse til den private sektor gælder en række særlige vilkår beskrevet i protokollat 3. Vilkårene gælder både for ansatte omfattet af overenskomstens bestemmelser om grundløn og ansatte omfattet af anciennitetsbestemt løn (personlig ordning). Vilkårene for kombinationsbeskæftigelse til den private sektor følger i øvrigt bestemmelserne i denne aftale.

7 Side 7 Kapitel 3. Forpligtelserne mellem den primære og den sekundære ansættelsesmyndighed 9. Lønudbetaling, lønrefusion mv. Den primære ansættelsesmyndighed udbetaler løn for den samlede beskæftigelse, dvs. for både den primære og den sekundære beskæftigelse. Arbejdstidsbestemte tillæg, udgiftsdækkende ydelser mv. jf. 6, stk. 4, udbetales dog af den ansættelsesmyndighed, hvor tillæggene mv. er optjent. Den sekundære arbejdsgiver refunderer en forholdsmæssig del af den ansattes sædvanlige løn og pensionsbidrag samt den fulde udgift til evt. tillæg ydet under den sekundære beskæftigelse til den primære ansættelsesmyndighed. Den forholdsmæssige del af den sædvanlige løn beregnes efter forholdet mellem arbejdstiden i den sekundære beskæftigelse og den samlede arbejdstid. 10. Pension Lønberegning og lønrefusion sker på baggrund af arbejdstiden i den sekundære stilling inkl. ferie og søgnehelligdage. For overenskomstansatte indbetaler den primære ansættelsesmyndighed pensionsbidrag af den samlede pensionsgivende løn til Lærernes Pension A/S, Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup, eller den statsgaranterede pensionskasse, den overenskomstansatte er medlem af. For tjenestemænd i den lukkede gruppe medregnes kombinationsbeskæftigelse i optjeningen af pensionsalder. Kommunerne skal med virkning pr. 1. august 2006 ikke indbetale pensionsbidrag til staten, når tjenestemænd i den lukkede gruppe er i kombinationsbeskæftigelse. Bidragsbetaling efter 3, stk. 2 i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 696 af 12. august 1993 er med virkning pr. 1. august 2006 afløst af en regulering i statens bloktilskud til kommunerne. For kommunale og regionale tjenestemænd skal den sekundære ansættelsesmyndighed indbetale et pensionsbidrag på 15 pct. af den ansattes pensionsgivende løn for den del af arbejdstiden, der er omfattet af den sekundære beskæftigelse, til den primære ansættelsesmyndighed.

8 Kapitel 4. Ikrafttræden og opsigelse af aftalen Side Ikrafttræden og opsigelse Aftalen er gældende fra den 1. april Aftalen kan opsiges af aftalens parter med 3 måneders varsel til den 31. marts, dog tidligst til den 31. marts Opsigelse skal ske skriftligt. Indtil der indgås ny aftale, reguleres grundbeløbene efter den aftale om regulering af tjenestemandslønninger, der gælder den dag, til hvilken aftalen bliver opsagt. København, den 4. oktober 2011 For KL Michael Ziegler Janne Vinderslev For Regionernes Lønnings- og Takstnævn Signe F. Nielsen Ole Lund Jensen For Undervisningsministeriet Malene Pio For Lærernes Centralorganisation Anders B. Christensen

9 Side 9 Protokollat 1 Kombinationsbeskæftigelse med virksomhed visse steder i staten 1. Kombinationsbeskæftigelse ved professionshøjskolerne, herunder centre for undervisningsmidler eller lignende Etablering Der kan etableres kombinationsbeskæftigelse ved professionshøjskolerne, herunder centre for undervisningsmidler eller lignende, på de nedenfor anførte særlige vilkår. Tillæg Der ydes et tillæg (statens grundbeløb 1/ niveau), der beregnes som en grundsats tillagt et beløb for hver arbejdstime. Tillæggene udgør pr. 1. april 2008 følgende: Børnehaveklasseledere samt lærere/overlærere, der ikke er på sluttrin: Grundsats årligt Pr. arbejdstime Dog højst årligt kr. 42,95 kr kr. Lærere/overlærere på sluttrin: Grundsats årligt Pr. arbejdstime Dog højst årligt kr. 40,09 kr kr. Øvrige: Grundsats årligt Pr. arbejdstime Dog højst årligt kr. 24,33 kr kr. Der ydes ikke tillæg til ansatte med grundløn 43 eller derover. For ansatte omfattet af overenskomstens bestemmelser om grundløn gælder i stedet 4 i aftalen, jf. 7 stk Kombinationsbeskæftigelse ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole - Københavns Universitet, Institut for Idræt Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik Etablering Der kan etableres kombinationsbeskæftigelse ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, ved Københavns Universitet, Institut for Idræt, ved Professionshøjskoler og ved Syddansk Universitet, Institut for idræt og Biomekanik, på de nedenfor anførte særlige vilkår. Tillæg For hver årlig arbejdstime, der tillægges den pågældende ved institutionen, ydes et tillæg på 42,95 kr. (statens grundbeløb 1/ niveau). For ansatte omfattet af overenskomstens bestemmelser om grundløn gælder i stedet 4 i aftalen, jf. 7 stk. 2.

10 Side 10 Overtimer Det forudsættes, at der ved kombinationsbeskæftigelsen ikke tillægges den ansatte overtimer. Tillægges den pågældende undtagelsesvist timer ud over det aftalte, honoreres disse med den gældende sats ifølge Finansministeriets cirkulære om timelønnet undervisning sats 1 uden forberedelse. 3. Kombinationsbeskæftigelse som fagkonsulent i Undervisningsministeriet Etablering Der kan etableres kombinationsbeskæftigelse i Undervisningsministeriet som fagkonsulent på de nedenfor anførte særlige vilkår. En kombinationsbeskæftigelse etableres ved et beskikkelsesbrev udstedt af ministeriet efter, at hvervet har været opslået. Beskikkelsen som fagkonsulent på kombinationsvilkår i Undervisningsministeriet sker på det grundlag, der er angivet i Notat om beskikkelse af fagkonsulenter i Undervisningsministeriet af 6. januar 2004, jf. bilag 1. Aftale af 20. februar 1997 mellem Undervisningsministeriet og Lærernes Centralorganisation om kombinationsbeskæftigelse som fagkonsulenter i Undervisningsministeriet ophæves, dog forbliver det i kraft for de pr. 31. juli 2002 ansatte fagkonsulenter. Omfang mv. Kombinationsbeskæftigelsen udgør normalt mellem 385 og 1155 arbejdstimer årligt inkl. ferie og søgnehelligdage. Beskæftigelsesgraden fastsættes i beskikkelsesbrevet som en andel af 1924 timer årligt inkl. ferie og fridage. Normeringsmæssige eller andre forhold, der medfører ændring af det fastsatte basistimetal, varsles i forbindelse med overgang til en ny beskikkelsesperiode. Varslet skal ske senest 4 måneder til et skoleårs start og har virkning for den nye periode. Kombinationsbeskæftigelsen placeres fortrinsvist på hele arbejdsdage, men dette kan fraviges efter aftale mellem de to ansættelsesmyndigheder og fagkonsulenten. Aflønning Aflønningen af fagkonsulenter beskikket af Undervisningsministeriet sker i henhold til aftale mellem Undervisningsministeriet og Lærernes Centralorganisation. Med virkning pr. 1. august 2002 er det mellem Undervisningsministeriet og Lærernes Centralorganisation aftalt, at såfremt den faste årsløn ekskl. pensionsbidrag ved fuld tid i fagkonsulentens egen stilling udgør et beløb, der er mindre end lønnen i lønramme 34, ydes der uanset beskæftigelsesgraden et kvalifikationstillæg til udligning af forskellen. Derudover ydes et tillæg på 54,00 kr. pr. arbejdstime. Pr. 1. april 2006 forhøjes tillægget til 55,54 kr. pr. arbejdstime (statens grundbeløb 1/ niveau). Der henvises i øvrigt til Aftale af 24. august 2009 om fagkonsulenter beskikket af Undervisningsministeriet. For ansatte omfattet af overenskomstens bestemmelser om grundløn gælder i stedet 4 i aftalen, jf. 7 stk. 2.

11 Side 11 Bilag 1 til protokollat 1 - Procedurenotat om beskikkelse af fagkonsulenter i Undervisningsministeriet Grundlag: Nærværende procedurenotat finder anvendelse som cirkulærestof til Aftale om fagkonsulenter beskikket af Undervisningsministeriet af 24. august Beskikkelsen sker i henhold til dette notat og aftalen af 18/ mellem LC, CO-II og AC/GL og Undervisningsministeriet. For LC s område sker beskikkelsen desuden efter de overordnede vilkår, som er aftalt den 24. marts 2003 eller senere mellem Lærernes Centralorganisation og KL, Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Undervisningsministeriet af. Beskikkelsesperiodens længde: Første periode: Den første beskikkelsesperiode fastsættes normalt til 1 år. Periodens længde fastsættes, så der dels bliver grundlag for at foretage en egentlig bedømmelse af vedkommendes tjeneste, og dels så perioden kan afsluttes til udgangen af et skoleår. Fagkonsulenten og dennes nærmeste chef afholder inden udgangen af marts måned en gensidig evalueringssamtale. Senest 4 måneder før periodens udløb meddeler Personalekontoret skriftligt, om beskikkelsen vil ophøre, eller om der bliver tale om beskikkelse for en ny periode, ligesom den ansatte meddeler, om pågældende ønsker at fortsætte. Der sendes kopi til den primære arbejdsgiver. Normeringsmæssige forhold herunder ændringer i arbejdsdelingen mellem fagkonsulenterne kan medføre, at en fagkonsulent ikke får ansættelsen forlænget ud over ca. 1 henholdsvis 4 år. Anden periode: Beskikkelsen forlænges for en anden periode på 3 år uden opslag. Fagkonsulenten og dennes nærmeste chef afholder inden udgangen af marts måned i år 3 en gensidig evalueringssamtale. Senest 4 måneder før periodens udløb meddeler Personalekontoret skriftligt, om beskikkelsen vil ophøre, eller om der bliver tale om beskikkelse for en ny periode, ligesom den ansatte meddeler, om pågældende ønsker at fortsætte. Der sendes kopi til den primære arbejdsgiver. Tredje periode: Beskikkelsen kan ligeledes forlænges for en tredje periode på 3 år uden opslag. Fagkonsulenten og dennes nærmeste chef afholder inden udgangen af marts måned i år 3 en gensidig evalueringssamtale. Senest 4 måneder før periodens udløb meddeler Personalekontoret skriftligt, om beskikkelsen vil ophøre, eller om der bliver tale om en forlængelse omfattet af nedenstående særlige tilfælde, ligesom den ansatte meddeler, om pågældende ønsker at fortsætte. Der sendes kopi til den primære arbejdsgiver. Forlængelse i særlige tilfælde med 1-3 år: Dersom der ved den sædvanlige 7 års periodes afslutning er særlige forhold, der gør det hensigtsmæssigt at samme person fortsætter beskikkelsen for en begrænset periode, kan der efter drøftelse med konsulenten og den primære ansættelsesmyndighed ske forlængelse af beskikkelsen med 1-3 år. En sådan forlængelse sker uden opslag.

12 Side 12 Beskikkelsens omfang: Det årlige antal arbejdstimer udtrykt i forhold til 1924 timer, hvori en fagkonsulent er til rådighed, angives i stillingsopslaget og fastsættes i beskikkelsesbrevet. Normeringsmæssige eller andre forhold kan medføre ændring af det fastsatte basistimetal. Dette skal varsles i forbindelse med overgang til en ny beskikkelsesperiode og skal ske senest med 4 måneders varsel til et skoleårs start og har virkning for den nye periode. Nyt opslag: Når stillingen i de tre beskikkelsesperioder evt. suppleret med et tre års forlængelse har været besat med samme person, skal den opslås. Såfremt den hidtidige fagkonsulent genbeskikkes bliver dette for en tre-årig periode, hvorefter stillingen igen opslås osv. Kontakt til den primære ansættelsesmyndighed: Når der er truffet beslutning om at beskikke en ansøger, tager Personalekontoret kontakt til ansøgernes primære ansættelsesmyndighed ved et sindet-brev for at indhente accept på beskæftigelsen som fagkonsulent og for at drøfte de praktiske forhold omkring kombinationsbeskæftigelsen. Den primære ansættelsesmyndighed oplyser Personalekontoret om den pågældendes løn- og anciennitetsforhold i den primære beskæftigelse. Ansøgeren inddrages i drøftelserne og holdes orienteret. Beskikkelsesbrev: Beskikkelsesbrev udfærdiges af Personalekontoret og fremsendes til fagkonsulenten, ligesom den primære ansættelsesmyndighed tilsendes nødvendige oplysninger i sagen med kopi til pågældende centralorganisation. Beskikkelsesbrevet medtager oplysninger om: beskikkelsens omfang både periode og beskæftigelsesgrad aflønning og om det er forud eller bagud tjenestested edb-adgang telefonadgang forhold ved ferie og særlige feriedage forhold ved sygdom i øvrigt gælder generelle aftaler indgået mellem Finansministeriet og Centralorganisationerne varsler hvormed ansættelsesforholdet kan opsiges og evt. andre nødvendige oplysninger. Forhold ved aflønning: Fagkonsulenten modtager i beskikkelsesperioden sin forholdsmæssige normale løn fra sin primære ansættelsesmyndighed. Undervisningsministeriet anviser herudover til den pågældende direkte: resten af den forholdsmæssige normale løn, som er oppebåret hos primærarbejdsgiver samt evt. forskellen op til garantilønnen, jf. aftalens 3 stk. 2.

13 evt. tillæg i overensstemmelse med aftalens 3 stk. 3 arbejdstimetillæg, jf. aftalens 3 stk. 1 evt. tillæg efter aftalens Side 13 forhold omkring forud- og bagudløn afgøres efter fagkonsulentens primære beskæftigelse (tjenestemand eller overenskomstansat) Forhold ved ferie: Ved beskikkelse under fuld tid retter ministeriet sig normalt efter den ferieplanlægning, der finder sted hos den primære ansættelsesmyndighed. Ved beskikkelse på fuld tid sker ferieplanlægningen i ministeriets regi. Da der er tale om fortsættelse af ét samlet arbejde på fuld tid får fagkonsulenten ferie med løn under hele sin beskikkelsesperiode. Ved endelig fratræden anvises feriegodtgørelse ifølge gældende regler af, hvad der er optjent til afvikling i det følgende ferieår af de løndele, som ministeriet har udbetalt til fagkonsulenten direkte i optjeningsåret. Særlige feriedage: Der optjenes særlige feriedage i forhold til beskikkelsens omfang i ministeriet og det dertil hørende forbrug/betaling sker i ministeriets regi. Ved endelig fratræden udbetales ikke-afviklede særlige feriedage til fagkonsulenten. Ansøgt afsked imellem periodegrænserne: Fagkonsulenten kan til enhver tid søge sin beskikkelse ophævet med én måneds varsel til udgangen af en måned. Det er fagkonsulentens eget ansvar at have aftalt med den primære arbejdsgiver, at der er det fornødne antal arbejdstimer hos den primære arbejdsgiver ved beskikkelsens ophør. Tilbagegangsstilling: Når fagkonsulentens beskikkelse ophører vender pågældende tilbage til den stilling og beskæftigelsesgrad, som pågældende bestred ved kombinationsbeskæftigelsens påbegyndelse, medmindre andet i mellemtiden er aftalt mellem den pågældende og den primære ansættelsesmyndighed, idet dog lønvilkår drøftes lokalt ved tilbagegang.

14 Side 14 Protokollat 2 - Kombinationsbeskæftigelse med virksomhed ved Ungdommens Uddannelsesvejledning i kommunerne Etablering: Der kan etableres kombinationsbeskæftigelse til virksomhed ved Ungdommens Uddannelsesvejledning i kommunerne på de nedenfor anførte særlige vilkår: Arbejdstimetallets tilrettelæggelse: Det årlige arbejdstimetal, i hvilket den ansatte er til rådighed for virksomhed ved Ungdommens Uddannelsesvejledning, fordeles på 4 normperioder af hver 3 måneders varighed. Timetallet kan være forskelligt i de enkelte normperioder. Ved den enkelte periodes begyndelse skal virksomhedens tidsmæssige placering i videst muligt omfang fastlægges for den enkelte ansatte. Det tilstræbes, at eventuelt merarbejde i en normperiode afspadseres i den kommende normperiode. Såfremt der ved udgangen af et skoleår undtagelsesvist henstår uafviklet merarbejde, kan afspadsering ske i første normperiode i det følgende skoleår, eller der kan ydes et engangsvederlag. Tillæg for virksomhed som leder: Tillægges der den ansatte virksomhed som leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning af flere medarbejdere i en kommune, flere kommuner eller et område af en stor kommune, ydes et tillæg (grundbeløb 31/ niveau), der beregnes som en grundsats tillagt et beløb for hver arbejdstime, jf. nedenstående. Børnehaveklasseledere samt lærere/overlærere, der ikke er på sluttrin: Grundsats årligt Pr. arbejdstime Dog højst årligt kr. 44,74 kr kr. Lærere/overlærere på sluttrin: Grundsats årligt Pr. arbejdstime Dog højst årligt kr. 41,77 kr kr. Øvrige: Grundsats årligt Pr. arbejdstime Dog højst årligt kr. 25,35 kr kr. Der ydes ikke tillæg til ansatte med grundløn 43 eller derover. For ansatte omfattet af overenskomstens bestemmelser om grundløn gælder i stedet 4 i Aftale om kombinationsbeskæftigelse, se også 7 stk. 2.

15 Side 15 Protokollat 3 - Kombinationsbeskæftigelse i den private sektor Etablering Der kan etableres kombinationsbeskæftigelse i form af sekundær beskæftigelse i den private sektor på nedenstående vilkår. Omfang mv. Den sekundære beskæftigelse kan omfatte en eller flere dage ugentlig, normalt dog højst svarende til halvdelen af den ansattes gennemsnitlige arbejdstimetal i den primære beskæftigelse, og indgås for en periode af højst 3 år. Arbejdstimetallet i den sekundære beskæftigelse er det [netto]timetal, den ansatte står til rådighed for den private arbejdsgiver. Dækning af lønudgift mv. Til dækning af lønudgift, pensionsalderoptjening/pensionsbidrag mv. indbetaler den private arbejdsgiver til regionen/kommunen et beløb pr. arbejdstime. Beløbet udgør i grundbeløb 31/ niveau følgende: Med virkning fra: Beløb: Pr. 1. april ,14 Pr. 1. april ,76 Pr. 1. april ,23

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsfo rbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte)

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) handlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur og Fritidssektoren

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Odense Kommune Odense Lærerforening Side 1 af 6 Indhold Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Funktionsløn...

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.15 41/2015 Side 1

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.15 41/2015 Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne Side 1 Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles bund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.11 42/2011 Side 1

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.11 42/2011 Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune 1. Område Aftalen omfatter alle lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune, som er omfattet af Overenskomst for lærere m.fl.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM NYT LØNSYSTEM FOR LEDERE VED ERHVERVSSKOLER Generelle bemærkninger Finansministeriet

Læs mere

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge Varigt ansatte timelønnede bliver månedslønnede Med virkning fra 1. august 2014 overgår medarbejdere med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge fra timeløn til månedsløn forudsat at de er

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt Ansættelsesbrev For ledere, lærere og børnehaveklasseledere, der er ansat på en skole oprettet i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler m.v. Dette ansættelsesbrev anbefales af Dansk Friskoleforening

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

Studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner

Studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner Cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner 2002 Cirkulære af 16. marts 2005 Perst. nr. 006-05 PKAT nr. 107 J.nr. 01-333/74-2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 056-08 PKAT nr. 284 J.nr. 07-333/26-2 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Dækningsområde 1

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Dækningsområde 1 Rammeaftale om provision og bonusløn mellem Tele Danmark A/S og Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Denne rammeaftale vedrører aftaler, der fastlægger en variabel løndel i forhold til den enkelte leder/særligt

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter ledere og lærere, der underviser på Munkegaarden.

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten Cirkulære af 19. april 2012 Modst.nr. 017-12 PKAT nr. 608 (COII), 286 (DM) samt relevante AC-PKAT J.nr. 07-333/31-7 Cirkulære om organisationsaftale om Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt

Læs mere

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 043-13 PKAT nr. 640 J.nr. 12-333/21-48 Dataark

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Forhåndsaftale Forhåndsaftale for lærere m.fl. i og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Kontakt Susanne Lyngsie Personalekonsulent Center for Økonomi og Personale Løn og Personale Tlf.

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære af 4. januar 2012 Perst.nr. 001-12 PKAT nr. 0145, 0201 og 0211 J.nr. 10-333/65-4 Cirkulære om organisationsaftale for Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, landmålingsteknikere,

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler Cirkulære om Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2002 Cirkulære af 3. marts 2004 Perst. nr. 016-04 PKAT nr. J.nr. 03-402-36 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.2018 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 1437 København K Telefon: 33 76 76 00 Elevkontrakt Mellem apotek Navn Adresse Apoteksnummer Telefonnummer Arbejdsstedets beliggenhed: og elev Navn Personnummer

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Tjenestemænd der i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark overgår til ansættelse i staten og udlånes til Arbejdsmarkedets Tillægspension

Tjenestemænd der i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark overgår til ansættelse i staten og udlånes til Arbejdsmarkedets Tillægspension Cirkulære af 31. maj 2012 Modst.nr. 025-12 PKAT nr. 210 J.nr. 10-204-101 Aftale om ansættelsesvilkår for Tjenestemænd der i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark overgår til ansættelse i staten

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2008 Cirkulære af 5. december 2008 Perst. nr. 073-08 J.nr. 07-537-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr. 032-13 PKAT nr. 252 J.nr. 12-333/02-22 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

Grafiske arbejdere ved en række institutioner

Grafiske arbejdere ved en række institutioner Cirkulære om organisationsaftale for Grafiske arbejdere ved en række institutioner 2014 Cirkulære af 21. januar 2014 Modst.nr. 001-14 PKAT nr. 0185 J.nr. 12-333/06-25 Dataark PKAT med specifikation 0185

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

Cirkulære om. Orlov til børnepasning

Cirkulære om. Orlov til børnepasning Cirkulære om Orlov til børnepasning 2001 1 Cirkulære om orlov til børnepasning (Til samtlige ministerier mv.) 1. Som led i overenskomstresultatet pr. 1. april 1999 er der mellem Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer AMTSRÅDSFORENINGEN 32.14.1 Side 1 LÆRERNES CENTRALORGANISATION OVERENSKOMST for ernæringsog husholdningsøkonomer 2005 = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. tilrettet f.eks. 01-07-2005

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 1 Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension KL Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Formål... 3 Kapitel 2. Aftaler om

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære af 21. december 2011 Perst.nr. 071-11 PKAT nr. 201, 202, 206, 211 og 260 J.nr. 10-333/16-6 Cirkulære om organisationsaftale for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte

Læs mere

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Cirkulære af 23. maj 2012 Modst.nr. 021-12 PKAT nr. 106 J.nr. 07-333/31-15 Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 Cirkulære om aftale om Opsparingsdage 2015 Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 2 Cirkulære om aftale om opsparingsdage Ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne i 2015 har Finansministeriet og

Læs mere

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om lønsystemerne: nyt lønsystem og gammel løn og hvordan aftalegrundlaget kan indberettes. Indhold 1. Lønsystemsmarkering...

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2014 Cirkulære

Læs mere

Studenterundervisere ved universiteter mv.

Studenterundervisere ved universiteter mv. Cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved universiteter mv. 2005 Cirkulære af 23. marts 2007 Perst. nr. 036-07 PKAT nr. 107 J.nr. 05/333-74-3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

11.25.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.25.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SUPPLERENDE PENSION TIL TJENESTEMÆND OG AN- SATTE MED RET TIL TJENESTEMANDSPENSION

Læs mere

51.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere

51.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.02 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer, konserveringsteknikere/b.sc., inventarkonduktører og tekniske designerelever

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter

Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter Side 1 Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter KL Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...4 2. Afgrænsning

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

1. Generelt. Pensionsforhold Lokalt aftalte tillæg som gives som trin og/eller kronetillæg er pensionsgivende.

1. Generelt. Pensionsforhold Lokalt aftalte tillæg som gives som trin og/eller kronetillæg er pensionsgivende. FORHÅNDSAFTALE MELLEM AARHUS KOMMUNE, BØRN & UNGE OG ÅRHUS LÆRERFORENING VEDRØRENDE LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE 1. Generelt Dækningsområde Aftalen er gældende for alle lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv.

Tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 23. oktober 2013 Modst.nr. 047-13 PKAT nr. 0201, 0211, 0225 J.nr. 12-333/31-67 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse Meddelt den 12. oktober 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod RLTN (Regionernes Lønnings og Takstnævn) og Region Nordjylland (advokat Morten

Læs mere