50.41 O / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere"

Transkript

1 Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation

2 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Kombinationsbeskæftigelse Hvem er omfattet Områder for kombinationsbeskæftigelse Etablering af kombinationsbeskæftigelse... 3 Kapitel 2. Vilkår for den ansatte i den sekundære beskæftigelse Lønvilkår for ansatte på grundløn Lønvilkår for ansatte omfattet af anciennitetsbestemt løn (personlig ordning) Arbejdstid mv Særlige vilkår ved sekundær beskæftigelse på områderne beskrevet i protokollat 1 og Særlige vilkår ved sekundær beskæftigelse i den private sektor (protokollat 3)... 6 Kapitel 3. Forpligtelserne mellem den primære og den sekundære ansættelsesmyndighed Lønudbetaling, lønrefusion mv Pension... 7 Kapitel 4. Ikrafttræden og opsigelse af aftalen Ikrafttræden og opsigelse... 8 Protokollat 1 Kombinationsbeskæftigelse med virksomhed visse steder i staten... 9 Bilag 1 til protokollat 1 - Procedurenotat om beskikkelse af fagkonsulenter i Undervisningsministeriet Protokollat 2 - Kombinationsbeskæftigelse med virksomhed ved Ungdommens Uddannelsesvejledning i kommunerne Protokollat 3 - Kombinationsbeskæftigelse i den private sektor... 15

3 Side 3 Kapitel 1. Kombinationsbeskæftigelse 1. Hvem er omfattet Aftalen omfatter i KL s forhandlingsområde lærere/overlærere m.fl. ansat i henhold til: 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne (50.01) 2. Overenskomst for lærere i ungdomsskolen (50.62) 3. Overenskomst for lærere ved sprogcentre (50.72) 4. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen (50.02) 5. De særlige regler for lærere, der pr. 31. marts 1993 var ansat som tjenestemænd i folkeskolen (tjenestemænd i den lukkede gruppe). Aftalen omfatter i Regionernes Lønnings- og Takstnævns forhandlingsområde lærere/ overlærere m.fl. De ansatte er enten overenskomstansatte i henhold til Overenskomst for lærere m.fl. ved specialundervisning for børn og voksne, regionale tjenestemænd eller tjenestemænd i den lukkede gruppe. 2. Områder for kombinationsbeskæftigelse De i 1 nævnte ansatte kan kombinere dette arbejde (den primære beskæftigelse) med andet arbejde (sekundær beskæftigelse) efter reglerne i denne aftale. Ansatte kan kombinere den primære beskæftigelse med sekundær beskæftigelse ved offentlige skoler, institutioner og myndigheder, herunder de beskrevne områder i protokollat 1 og 2 samt private skoler, institutioner og virksomheder, der hovedsageligt finansieres af offentlige midler. Ansatte kan desuden kombinere den primære beskæftigelse med sekundær beskæftigelse i den private sektor, jf. protokollat Etablering af kombinationsbeskæftigelse Aftaler om kombinationsbeskæftigelse indgås mellem den ansatte, den primære ansættelsesmyndighed og den sekundære ansættelsesmyndighed. Der udfærdiges en aftale, der regulerer den ansattes vilkår i den primære beskæftigelse og i den sekundære beskæftigelse samt forpligtelserne mellem den primære ansættelsesmyndighed og den sekundære ansættelsesmyndighed.

4 Side 4 Vilkårene fastsættes efter drøftelse mellem den ansatte, den primære ansættelsesmyndighed og den sekundære ansættelsesmyndighed, jf. dog kapitel 2. En aftale om kombinationsbeskæftigelse kan kun etableres, når disse tre parter er enige herom, jf. dog stk. 4 om godkendelse af aftaler om kombinationsbeskæftigelse. Aftalen skal bl.a. indeholde en kort beskrivelse af: arbejdsopgaverne i den sekundære beskæftigelse, det tidsmæssige omfang af den sekundære beskæftigelse, ferie og fridage, tillæg efter 4, evt. ikke-pensionsgivende særligt tillæg efter 5, stk. 2, den sekundære beskæftigelses varighed, det varsel, hvormed aftalen kan opsiges af parterne, og det tidspunkt på hvilket aftalen kan bringes til ophør. Kombinationsbeskæftigelse kan etableres enten indtil videre eller tidsbegrænset. Stk. 4 Aftaler om kombinationsbeskæftigelse, jf. stk. 1 skal godkendes af henholdsvis Danmarks Lærerforening, Uddannelsesforbundet, og Socialpædagogernes Landsforbund, se dog stk. 5. Stk. 5 Aftaler om kombinationsbeskæftigelse for ansatte med anciennitetsbestemt løn (personlig ordning) indgået efter protokollat 1 og 2, jf. 7, stk. 3 eller efter protokollat 3, jf. 8, skal ikke godkendes. Stk. 6 Den sekundære ansættelsesmyndighed giver den ansatte de aftalte vilkår skriftligt og sender en kopi til den primære ansættelsesmyndighed. Kapitel 2. Vilkår for den ansatte i den sekundære beskæftigelse 4. Lønvilkår for ansatte på grundløn Ansatte omfattet af overenskomstens bestemmelser om grundløn i den primære beskæftigelse oppebærer sædvanlig løn under den sekundære beskæftigelse. I forbindelse med indgåelse af aftale om kombinationsbeskæftigelse skal der indgås aftale om funktionsløn. I forbindelse med indgåelse af aftale om kombinationsbeskæftigelse kan der indgås aftale om kvalifikationsløn.

5 Side 5 Stk. 4 Funktionsløn og kvalifikationsløn forhandles og aftales med udgangspunkt i den aftale om lokal løndannelse, som er gældende for den sekundære beskæftigelse. Aftaler om funktionsløn og kvalifikationsløn indgås mellem ansættelsesmyndigheden for kombinationsbeskæftigelsen (den sekundære arbejdsgiver) og henholdsvis den lokale kreds af Danmarks Lærerforening, Uddannelsesforbundet og Socialpædagogernes Landsforbund. Ved indgåelse af aftale om funktionsløn og kvalifikationsløn gælder aftalen om lokal løndannelse, som er gældende for den sekundære beskæftigelse i sin helhed. Herunder gælder denne aftales tvisteløsningsregler ved interessetvist om indgåelse af aftale om funktions- og kvalifikationsløn. Stk. 5 Aftaler om funktionsløn og kvalifikationsløn indgås for den periode, kombinationsbeskæftigelsen varer, hvorefter tillæggene bortfalder. Stk. 6 Den ansatte optjener beskæftigelsesanciennitet og pension af den samlede primære og sekundære beskæftigelse. 5. Lønvilkår for ansatte omfattet af anciennitetsbestemt løn (personlig ordning) Ansatte omfattet af anciennitetsbestemt løn (personlig ordning) i den primære beskæftigelse oppebærer sædvanlig løn under den sekundære beskæftigelse, medmindre andet følger af protokollat 1 og 2 eller er fastlagt ved aftale, jf. stk. 2. Ved kombinationsbeskæftigelse til områderne nævnt i 2, stk. 2 bortset fra områderne beskrevet i protokollat 1 og 2 gælder, at hvis den sekundære beskæftigelse i henhold til gældende regler aflønnes højere end den ansattes sædvanlige løn, så ydes et ikkepensionsgivende særligt tillæg, der svarer til den forholdsmæssige andel af lønforskellen mellem den ansattes sædvanlige løn i den primære stilling og lønnen efter gældende regler i den sekundære beskæftigelse. Den ansatte optjener lønanciennitet og pensionsalder/pension af den samlede beskæftigelse. 6. Arbejdstid mv. Den årlige arbejdstid, for den primære og sekundære beskæftigelse sammenlagt, udgør 1924 timer inkl. ferie og søgnehelligdage for en fuldtidsbeskæftiget. Den ansattes primære beskæftigelse skal normalt have et omfang, der mindst svarer til halvdelen af arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget.

6 Side 6 Omfanget af den sekundære beskæftigelse fastsættes som en forholdsmæssig andel af den gennemsnitlige årlige arbejdstid inkl. ferie og søgnehelligdage. Stk. 4 Under den sekundære beskæftigelse er den ansatte undergivet de regler, der er gældende for denne beskæftigelse om bl.a. arbejdstid, arbejdstidsbestemte tillæg, udgiftsdækkende ydelser, ferie mv. 7. Særlige vilkår ved sekundær beskæftigelse på områderne beskrevet i protokollat 1 og 2 Ved etablering af kombinationsbeskæftigelse til de i protokollat 1 og 2 beskrevne områder gælder de særlige vilkår, der fremgår af disse protokollater, jf. dog stk. 2. For ansatte omfattet af anciennitetsbestemt løn (personlig ordning) i den primære beskæftigelse gælder de særlige vilkår i protokollat 1 og 2 i deres helhed. Vilkårene kan ikke fraviges. For ansatte omfattet af overenskomstens bestemmelser om grundløn gælder bestemmelserne om tillæg/aflønning i protokollat 1 og 2 ikke. Ansatte omfattet af overenskomstens bestemmelser om grundløn er ved kombinationsbeskæftigelse til de i protokollat 1 og 2 beskrevne områder omfattet af lønvilkårene i 4 ovenfor. For ansatte omfattet af grundløn gælder 4 i stedet for den tillægsdannelse, der fremgår af protokollat 1 og 2. Vilkårene for kombinationsbeskæftigelse til de i protokollat 1 og 2 beskrevne områder følger i øvrigt bestemmelserne i denne aftale. 8. Særlige vilkår ved sekundær beskæftigelse i den private sektor (protokollat 3) Ved etablering af kombinationsbeskæftigelse til den private sektor gælder en række særlige vilkår beskrevet i protokollat 3. Vilkårene gælder både for ansatte omfattet af overenskomstens bestemmelser om grundløn og ansatte omfattet af anciennitetsbestemt løn (personlig ordning). Vilkårene for kombinationsbeskæftigelse til den private sektor følger i øvrigt bestemmelserne i denne aftale.

7 Side 7 Kapitel 3. Forpligtelserne mellem den primære og den sekundære ansættelsesmyndighed 9. Lønudbetaling, lønrefusion mv. Den primære ansættelsesmyndighed udbetaler løn for den samlede beskæftigelse, dvs. for både den primære og den sekundære beskæftigelse. Arbejdstidsbestemte tillæg, udgiftsdækkende ydelser mv. jf. 6, stk. 4, udbetales dog af den ansættelsesmyndighed, hvor tillæggene mv. er optjent. Den sekundære arbejdsgiver refunderer en forholdsmæssig del af den ansattes sædvanlige løn og pensionsbidrag samt den fulde udgift til evt. tillæg ydet under den sekundære beskæftigelse til den primære ansættelsesmyndighed. Den forholdsmæssige del af den sædvanlige løn beregnes efter forholdet mellem arbejdstiden i den sekundære beskæftigelse og den samlede arbejdstid. 10. Pension Lønberegning og lønrefusion sker på baggrund af arbejdstiden i den sekundære stilling inkl. ferie og søgnehelligdage. For overenskomstansatte indbetaler den primære ansættelsesmyndighed pensionsbidrag af den samlede pensionsgivende løn til Lærernes Pension A/S, Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup, eller den statsgaranterede pensionskasse, den overenskomstansatte er medlem af. For tjenestemænd i den lukkede gruppe medregnes kombinationsbeskæftigelse i optjeningen af pensionsalder. Kommunerne skal med virkning pr. 1. august 2006 ikke indbetale pensionsbidrag til staten, når tjenestemænd i den lukkede gruppe er i kombinationsbeskæftigelse. Bidragsbetaling efter 3, stk. 2 i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 696 af 12. august 1993 er med virkning pr. 1. august 2006 afløst af en regulering i statens bloktilskud til kommunerne. For kommunale og regionale tjenestemænd skal den sekundære ansættelsesmyndighed indbetale et pensionsbidrag på 15 pct. af den ansattes pensionsgivende løn for den del af arbejdstiden, der er omfattet af den sekundære beskæftigelse, til den primære ansættelsesmyndighed.

8 Kapitel 4. Ikrafttræden og opsigelse af aftalen Side Ikrafttræden og opsigelse Aftalen er gældende fra den 1. april Aftalen kan opsiges af aftalens parter med 3 måneders varsel til den 31. marts, dog tidligst til den 31. marts Opsigelse skal ske skriftligt. Indtil der indgås ny aftale, reguleres grundbeløbene efter den aftale om regulering af tjenestemandslønninger, der gælder den dag, til hvilken aftalen bliver opsagt. København, den 4. oktober 2011 For KL Michael Ziegler Janne Vinderslev For Regionernes Lønnings- og Takstnævn Signe F. Nielsen Ole Lund Jensen For Undervisningsministeriet Malene Pio For Lærernes Centralorganisation Anders B. Christensen

9 Side 9 Protokollat 1 Kombinationsbeskæftigelse med virksomhed visse steder i staten 1. Kombinationsbeskæftigelse ved professionshøjskolerne, herunder centre for undervisningsmidler eller lignende Etablering Der kan etableres kombinationsbeskæftigelse ved professionshøjskolerne, herunder centre for undervisningsmidler eller lignende, på de nedenfor anførte særlige vilkår. Tillæg Der ydes et tillæg (statens grundbeløb 1/ niveau), der beregnes som en grundsats tillagt et beløb for hver arbejdstime. Tillæggene udgør pr. 1. april 2008 følgende: Børnehaveklasseledere samt lærere/overlærere, der ikke er på sluttrin: Grundsats årligt Pr. arbejdstime Dog højst årligt kr. 42,95 kr kr. Lærere/overlærere på sluttrin: Grundsats årligt Pr. arbejdstime Dog højst årligt kr. 40,09 kr kr. Øvrige: Grundsats årligt Pr. arbejdstime Dog højst årligt kr. 24,33 kr kr. Der ydes ikke tillæg til ansatte med grundløn 43 eller derover. For ansatte omfattet af overenskomstens bestemmelser om grundløn gælder i stedet 4 i aftalen, jf. 7 stk Kombinationsbeskæftigelse ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole - Københavns Universitet, Institut for Idræt Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik Etablering Der kan etableres kombinationsbeskæftigelse ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, ved Københavns Universitet, Institut for Idræt, ved Professionshøjskoler og ved Syddansk Universitet, Institut for idræt og Biomekanik, på de nedenfor anførte særlige vilkår. Tillæg For hver årlig arbejdstime, der tillægges den pågældende ved institutionen, ydes et tillæg på 42,95 kr. (statens grundbeløb 1/ niveau). For ansatte omfattet af overenskomstens bestemmelser om grundløn gælder i stedet 4 i aftalen, jf. 7 stk. 2.

10 Side 10 Overtimer Det forudsættes, at der ved kombinationsbeskæftigelsen ikke tillægges den ansatte overtimer. Tillægges den pågældende undtagelsesvist timer ud over det aftalte, honoreres disse med den gældende sats ifølge Finansministeriets cirkulære om timelønnet undervisning sats 1 uden forberedelse. 3. Kombinationsbeskæftigelse som fagkonsulent i Undervisningsministeriet Etablering Der kan etableres kombinationsbeskæftigelse i Undervisningsministeriet som fagkonsulent på de nedenfor anførte særlige vilkår. En kombinationsbeskæftigelse etableres ved et beskikkelsesbrev udstedt af ministeriet efter, at hvervet har været opslået. Beskikkelsen som fagkonsulent på kombinationsvilkår i Undervisningsministeriet sker på det grundlag, der er angivet i Notat om beskikkelse af fagkonsulenter i Undervisningsministeriet af 6. januar 2004, jf. bilag 1. Aftale af 20. februar 1997 mellem Undervisningsministeriet og Lærernes Centralorganisation om kombinationsbeskæftigelse som fagkonsulenter i Undervisningsministeriet ophæves, dog forbliver det i kraft for de pr. 31. juli 2002 ansatte fagkonsulenter. Omfang mv. Kombinationsbeskæftigelsen udgør normalt mellem 385 og 1155 arbejdstimer årligt inkl. ferie og søgnehelligdage. Beskæftigelsesgraden fastsættes i beskikkelsesbrevet som en andel af 1924 timer årligt inkl. ferie og fridage. Normeringsmæssige eller andre forhold, der medfører ændring af det fastsatte basistimetal, varsles i forbindelse med overgang til en ny beskikkelsesperiode. Varslet skal ske senest 4 måneder til et skoleårs start og har virkning for den nye periode. Kombinationsbeskæftigelsen placeres fortrinsvist på hele arbejdsdage, men dette kan fraviges efter aftale mellem de to ansættelsesmyndigheder og fagkonsulenten. Aflønning Aflønningen af fagkonsulenter beskikket af Undervisningsministeriet sker i henhold til aftale mellem Undervisningsministeriet og Lærernes Centralorganisation. Med virkning pr. 1. august 2002 er det mellem Undervisningsministeriet og Lærernes Centralorganisation aftalt, at såfremt den faste årsløn ekskl. pensionsbidrag ved fuld tid i fagkonsulentens egen stilling udgør et beløb, der er mindre end lønnen i lønramme 34, ydes der uanset beskæftigelsesgraden et kvalifikationstillæg til udligning af forskellen. Derudover ydes et tillæg på 54,00 kr. pr. arbejdstime. Pr. 1. april 2006 forhøjes tillægget til 55,54 kr. pr. arbejdstime (statens grundbeløb 1/ niveau). Der henvises i øvrigt til Aftale af 24. august 2009 om fagkonsulenter beskikket af Undervisningsministeriet. For ansatte omfattet af overenskomstens bestemmelser om grundløn gælder i stedet 4 i aftalen, jf. 7 stk. 2.

11 Side 11 Bilag 1 til protokollat 1 - Procedurenotat om beskikkelse af fagkonsulenter i Undervisningsministeriet Grundlag: Nærværende procedurenotat finder anvendelse som cirkulærestof til Aftale om fagkonsulenter beskikket af Undervisningsministeriet af 24. august Beskikkelsen sker i henhold til dette notat og aftalen af 18/ mellem LC, CO-II og AC/GL og Undervisningsministeriet. For LC s område sker beskikkelsen desuden efter de overordnede vilkår, som er aftalt den 24. marts 2003 eller senere mellem Lærernes Centralorganisation og KL, Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Undervisningsministeriet af. Beskikkelsesperiodens længde: Første periode: Den første beskikkelsesperiode fastsættes normalt til 1 år. Periodens længde fastsættes, så der dels bliver grundlag for at foretage en egentlig bedømmelse af vedkommendes tjeneste, og dels så perioden kan afsluttes til udgangen af et skoleår. Fagkonsulenten og dennes nærmeste chef afholder inden udgangen af marts måned en gensidig evalueringssamtale. Senest 4 måneder før periodens udløb meddeler Personalekontoret skriftligt, om beskikkelsen vil ophøre, eller om der bliver tale om beskikkelse for en ny periode, ligesom den ansatte meddeler, om pågældende ønsker at fortsætte. Der sendes kopi til den primære arbejdsgiver. Normeringsmæssige forhold herunder ændringer i arbejdsdelingen mellem fagkonsulenterne kan medføre, at en fagkonsulent ikke får ansættelsen forlænget ud over ca. 1 henholdsvis 4 år. Anden periode: Beskikkelsen forlænges for en anden periode på 3 år uden opslag. Fagkonsulenten og dennes nærmeste chef afholder inden udgangen af marts måned i år 3 en gensidig evalueringssamtale. Senest 4 måneder før periodens udløb meddeler Personalekontoret skriftligt, om beskikkelsen vil ophøre, eller om der bliver tale om beskikkelse for en ny periode, ligesom den ansatte meddeler, om pågældende ønsker at fortsætte. Der sendes kopi til den primære arbejdsgiver. Tredje periode: Beskikkelsen kan ligeledes forlænges for en tredje periode på 3 år uden opslag. Fagkonsulenten og dennes nærmeste chef afholder inden udgangen af marts måned i år 3 en gensidig evalueringssamtale. Senest 4 måneder før periodens udløb meddeler Personalekontoret skriftligt, om beskikkelsen vil ophøre, eller om der bliver tale om en forlængelse omfattet af nedenstående særlige tilfælde, ligesom den ansatte meddeler, om pågældende ønsker at fortsætte. Der sendes kopi til den primære arbejdsgiver. Forlængelse i særlige tilfælde med 1-3 år: Dersom der ved den sædvanlige 7 års periodes afslutning er særlige forhold, der gør det hensigtsmæssigt at samme person fortsætter beskikkelsen for en begrænset periode, kan der efter drøftelse med konsulenten og den primære ansættelsesmyndighed ske forlængelse af beskikkelsen med 1-3 år. En sådan forlængelse sker uden opslag.

12 Side 12 Beskikkelsens omfang: Det årlige antal arbejdstimer udtrykt i forhold til 1924 timer, hvori en fagkonsulent er til rådighed, angives i stillingsopslaget og fastsættes i beskikkelsesbrevet. Normeringsmæssige eller andre forhold kan medføre ændring af det fastsatte basistimetal. Dette skal varsles i forbindelse med overgang til en ny beskikkelsesperiode og skal ske senest med 4 måneders varsel til et skoleårs start og har virkning for den nye periode. Nyt opslag: Når stillingen i de tre beskikkelsesperioder evt. suppleret med et tre års forlængelse har været besat med samme person, skal den opslås. Såfremt den hidtidige fagkonsulent genbeskikkes bliver dette for en tre-årig periode, hvorefter stillingen igen opslås osv. Kontakt til den primære ansættelsesmyndighed: Når der er truffet beslutning om at beskikke en ansøger, tager Personalekontoret kontakt til ansøgernes primære ansættelsesmyndighed ved et sindet-brev for at indhente accept på beskæftigelsen som fagkonsulent og for at drøfte de praktiske forhold omkring kombinationsbeskæftigelsen. Den primære ansættelsesmyndighed oplyser Personalekontoret om den pågældendes løn- og anciennitetsforhold i den primære beskæftigelse. Ansøgeren inddrages i drøftelserne og holdes orienteret. Beskikkelsesbrev: Beskikkelsesbrev udfærdiges af Personalekontoret og fremsendes til fagkonsulenten, ligesom den primære ansættelsesmyndighed tilsendes nødvendige oplysninger i sagen med kopi til pågældende centralorganisation. Beskikkelsesbrevet medtager oplysninger om: beskikkelsens omfang både periode og beskæftigelsesgrad aflønning og om det er forud eller bagud tjenestested edb-adgang telefonadgang forhold ved ferie og særlige feriedage forhold ved sygdom i øvrigt gælder generelle aftaler indgået mellem Finansministeriet og Centralorganisationerne varsler hvormed ansættelsesforholdet kan opsiges og evt. andre nødvendige oplysninger. Forhold ved aflønning: Fagkonsulenten modtager i beskikkelsesperioden sin forholdsmæssige normale løn fra sin primære ansættelsesmyndighed. Undervisningsministeriet anviser herudover til den pågældende direkte: resten af den forholdsmæssige normale løn, som er oppebåret hos primærarbejdsgiver samt evt. forskellen op til garantilønnen, jf. aftalens 3 stk. 2.

13 evt. tillæg i overensstemmelse med aftalens 3 stk. 3 arbejdstimetillæg, jf. aftalens 3 stk. 1 evt. tillæg efter aftalens Side 13 forhold omkring forud- og bagudløn afgøres efter fagkonsulentens primære beskæftigelse (tjenestemand eller overenskomstansat) Forhold ved ferie: Ved beskikkelse under fuld tid retter ministeriet sig normalt efter den ferieplanlægning, der finder sted hos den primære ansættelsesmyndighed. Ved beskikkelse på fuld tid sker ferieplanlægningen i ministeriets regi. Da der er tale om fortsættelse af ét samlet arbejde på fuld tid får fagkonsulenten ferie med løn under hele sin beskikkelsesperiode. Ved endelig fratræden anvises feriegodtgørelse ifølge gældende regler af, hvad der er optjent til afvikling i det følgende ferieår af de løndele, som ministeriet har udbetalt til fagkonsulenten direkte i optjeningsåret. Særlige feriedage: Der optjenes særlige feriedage i forhold til beskikkelsens omfang i ministeriet og det dertil hørende forbrug/betaling sker i ministeriets regi. Ved endelig fratræden udbetales ikke-afviklede særlige feriedage til fagkonsulenten. Ansøgt afsked imellem periodegrænserne: Fagkonsulenten kan til enhver tid søge sin beskikkelse ophævet med én måneds varsel til udgangen af en måned. Det er fagkonsulentens eget ansvar at have aftalt med den primære arbejdsgiver, at der er det fornødne antal arbejdstimer hos den primære arbejdsgiver ved beskikkelsens ophør. Tilbagegangsstilling: Når fagkonsulentens beskikkelse ophører vender pågældende tilbage til den stilling og beskæftigelsesgrad, som pågældende bestred ved kombinationsbeskæftigelsens påbegyndelse, medmindre andet i mellemtiden er aftalt mellem den pågældende og den primære ansættelsesmyndighed, idet dog lønvilkår drøftes lokalt ved tilbagegang.

14 Side 14 Protokollat 2 - Kombinationsbeskæftigelse med virksomhed ved Ungdommens Uddannelsesvejledning i kommunerne Etablering: Der kan etableres kombinationsbeskæftigelse til virksomhed ved Ungdommens Uddannelsesvejledning i kommunerne på de nedenfor anførte særlige vilkår: Arbejdstimetallets tilrettelæggelse: Det årlige arbejdstimetal, i hvilket den ansatte er til rådighed for virksomhed ved Ungdommens Uddannelsesvejledning, fordeles på 4 normperioder af hver 3 måneders varighed. Timetallet kan være forskelligt i de enkelte normperioder. Ved den enkelte periodes begyndelse skal virksomhedens tidsmæssige placering i videst muligt omfang fastlægges for den enkelte ansatte. Det tilstræbes, at eventuelt merarbejde i en normperiode afspadseres i den kommende normperiode. Såfremt der ved udgangen af et skoleår undtagelsesvist henstår uafviklet merarbejde, kan afspadsering ske i første normperiode i det følgende skoleår, eller der kan ydes et engangsvederlag. Tillæg for virksomhed som leder: Tillægges der den ansatte virksomhed som leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning af flere medarbejdere i en kommune, flere kommuner eller et område af en stor kommune, ydes et tillæg (grundbeløb 31/ niveau), der beregnes som en grundsats tillagt et beløb for hver arbejdstime, jf. nedenstående. Børnehaveklasseledere samt lærere/overlærere, der ikke er på sluttrin: Grundsats årligt Pr. arbejdstime Dog højst årligt kr. 44,74 kr kr. Lærere/overlærere på sluttrin: Grundsats årligt Pr. arbejdstime Dog højst årligt kr. 41,77 kr kr. Øvrige: Grundsats årligt Pr. arbejdstime Dog højst årligt kr. 25,35 kr kr. Der ydes ikke tillæg til ansatte med grundløn 43 eller derover. For ansatte omfattet af overenskomstens bestemmelser om grundløn gælder i stedet 4 i Aftale om kombinationsbeskæftigelse, se også 7 stk. 2.

15 Side 15 Protokollat 3 - Kombinationsbeskæftigelse i den private sektor Etablering Der kan etableres kombinationsbeskæftigelse i form af sekundær beskæftigelse i den private sektor på nedenstående vilkår. Omfang mv. Den sekundære beskæftigelse kan omfatte en eller flere dage ugentlig, normalt dog højst svarende til halvdelen af den ansattes gennemsnitlige arbejdstimetal i den primære beskæftigelse, og indgås for en periode af højst 3 år. Arbejdstimetallet i den sekundære beskæftigelse er det [netto]timetal, den ansatte står til rådighed for den private arbejdsgiver. Dækning af lønudgift mv. Til dækning af lønudgift, pensionsalderoptjening/pensionsbidrag mv. indbetaler den private arbejdsgiver til regionen/kommunen et beløb pr. arbejdstime. Beløbet udgør i grundbeløb 31/ niveau følgende: Med virkning fra: Beløb: Pr. 1. april ,14 Pr. 1. april ,76 Pr. 1. april ,23

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl.

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. 6.30.12 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og

Læs mere

50.66 O.15 45/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere i ungdomsskolen

50.66 O.15 45/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere i ungdomsskolen Side 1 Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere i ungdomsskolen KL LU - Landsforeningen af Ungdomsskoleledere Indholdsfortegnelse Side 50.66 Side 2 Kapitel 1. Indledning... 3 1. Aftalens område... 3

Læs mere

64.04 O.15 22/2016 Side 1

64.04 O.15 22/2016 Side 1 Side 1 Aftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner og ved selvejende døgninstitutioner, hvormed kommunalbestyrelsen

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde

Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde Side 1 Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er

Læs mere

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsfo rbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund

Læs mere

33.04 O.15 45/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger

33.04 O.15 45/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger 33.04 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger KL Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Ingeniørforeningen, IDA Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte)

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) handlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur og Fritidssektoren

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

Aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen. 50.22 O.11 29 / 2011 Side 1

Aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen. 50.22 O.11 29 / 2011 Side 1 Aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen KL Lærernes Centralorganisation 50.22 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.22 Side 2 Indledning... 3 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger.

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger. SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER. Rammer for indgåelse af senior- og fratrædelsesordninger. En seniorordning kan etableres, når universitetet vurderer, at det vil være muligt og hensigtsmæssigt. Herudover

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau.

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau. FORHÅNDSAFTALE mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening om løn for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskoler pr. 1. august 2014 KAPITEL 1 Generelle bestemmelser 1 Aftalens

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

OMTRYKT. RAMMEAFTALE om kombinationsbeskæftigelser og kombinerede ansættelser for overenskomstansatte akademikere.

OMTRYKT. RAMMEAFTALE om kombinationsbeskæftigelser og kombinerede ansættelser for overenskomstansatte akademikere. Side 1 KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNERNES LANDS- FORENING FORENINGEN AF KOMMUNER I KØBENHAVNS AMT AKADEMIKERNES CENTRALORGANISATION OMTRYKT RAMMEAFTALE om kombinationsbeskæftigelser

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl.

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Odense Kommune Odense Lærerforening Side 1 af 6 Indhold Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Funktionsløn...

Læs mere

BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC

BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 15 GYMNASIESKOLER MV. Bilag 5 I. Overenskomst af 10. februar 2012 mellem Finansministeriet og Gymnasieskolernes Lærerforening om lærere og pædagogiske

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2007 Cirkulære af 13.

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) 2005 Cirkulære af 8. november 2007 Perst.

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) 2008 Cirkulære af 25. august 2009 Perst. nr. 054-09 PKAT nr.

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN.

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S OG PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. De mellem FA og DFL indgåede overenskomster og aftaler er i den udstrækning, hvor de efter deres natur kan

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse m.fl.

Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse m.fl. Cirkulære om Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. 2003 Cirkulære af 1. marts 2004 Perst nr. 014-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/31-3

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.15 41/2015 Side 1

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.15 41/2015 Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale for tjenestemandslignende ansat ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale ved lokalbanerne

Aftale for tjenestemandslignende ansat ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale ved lokalbanerne Side 1 Aftale for tjenestemandslignende ansat ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale ved lokalbanerne KL HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem Cirkulære om organisationsaftale for Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem 2008 Cirkulære af 4. juli 2008 Perst. nr. 037-08 PKAT nr. 134 J.nr. 07-333/51-12 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv Side 41 Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv 1. Hvem er omfattet Protokollatet omfatter personer, der

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.11 42/2011 Side 1

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.11 42/2011 Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. 2011 Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

40.12 O.15 41/2015 Side 1. Aftale for håndværkere og IT-supportere m.fl.

40.12 O.15 41/2015 Side 1. Aftale for håndværkere og IT-supportere m.fl. Side 1 Aftale for håndværkere og IT-supportere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F FOA Fag og Arbejde Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik 2005

Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Foreningen af Kommunale Chefer KC jnr. 43401.8 Rammeaftale om seniorpolitik 2005 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Kapitel

Læs mere

50.02 O.13 29/2013 Side 1. Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning

50.02 O.13 29/2013 Side 1. Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning Side 1 Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT**

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde).

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). Cirkulære om organisationsaftale for Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). 2008 Cirkulære af den 3. juli 2009 Perst. nr. 050-09 PKAT nr. 117 J.nr.

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1997 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1 INDHOLD

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Bioanalytikere. Cirkulære af 30. november Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Bioanalytikere. Cirkulære af 30. november Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Bioanalytikere 2016 Cirkulære af 30. november 2016 Modst. nr. 035-16 PKAT nr. 0231 J.nr. 2014-1513-0130 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære af 22. juni 2011 Perst.nr. 031-11 PKAT 0074 J.nr. 10-333/02-19 Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2011 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Indholdsfortegnelse Side 44.02 Side 2 1. Hvem er omfattet... 3 2 Generelle bestemmelser... 3 3. Supplerende

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere

Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

SATION AFTALE OM PRAKTIK I UDDANNELSEN TIL LÆRERE I FOLKESKOLEN

SATION AFTALE OM PRAKTIK I UDDANNELSEN TIL LÆRERE I FOLKESKOLEN AMTSRÅDSFORENINGEN KL KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE 32.34.4 Side 1 LÆRERNES CENTRALORGANI- SATION AFTALE OM PRAKTIK I UDDANNELSEN TIL LÆRERE I FOLKESKOLEN 2005 **NYT** = Nyt i forhold til tidligere

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 5.3.3 1993 Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 2 5.3.3 Indhold Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...1 ORGANISATIONSAFTALE

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) 1999 2.3.1 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2005 Cirkulære af 12. december 2005 Perst. nr. 066-05 PKAT nr. 0074 J.nr. 04-333/02-25 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 2 Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01)

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) 3. september2015/lbb/lra Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) Forhåndsaftalen er indgået mellem Viborg Kommune og Viborg Lærerkreds og udarbejdet med henvisning

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM MIDLERTIDIG TJENESTE I HØJERE STILLING

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM MIDLERTIDIG TJENESTE I HØJERE STILLING Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM MIDLERTIDIG TJENESTE I HØJERE STILLING 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. AFTALENS OMRÅDE... 3 2. BETALINGEN... 3 3. MIDLERTIDIG

Læs mere

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune 1. Område Aftalen omfatter alle lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune, som er omfattet af Overenskomst for lærere m.fl.

Læs mere

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning Cirkulære om organisationsaftale for Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning 2002 Cirkulære af 6. maj 2004 Perst. nr. 034-04 PKAT nr. 115 J.nr.

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.60 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1. Rammeaftalens

Læs mere

Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde

Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde Side 1 Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2.

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for medarbejdere med socialpædagogiske elevrelaterede opgaver på Kofoeds Skole

Cirkulære om organisationsaftale for medarbejdere med socialpædagogiske elevrelaterede opgaver på Kofoeds Skole CIS nr 9306 af 31/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 12. april 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., jf. 2015-9206 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Cirkulæreskrivelse om

Cirkulæreskrivelse om Cirkulæreskrivelse om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2006 Cirkulæreskrivelse

Læs mere

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere.

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere. Om dette rådudkast Pr. 1. august 2014 vil de hidtidige arbejdstidsregler blive erstattet af to cirkulærer: Dels vil reglerne om Arbejdstid for tjenestemænd i staten (hent cirkulære) Dels en stærkt reduceret

Læs mere

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune KL Akademikerne HK/KOMMUNAL 5.30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Administrerende direktører...

Læs mere

AFTALE OM BESKÆFTIGELSESANCIENNITET FOR ANSATTE I REGIONER M.V.

AFTALE OM BESKÆFTIGELSESANCIENNITET FOR ANSATTE I REGIONER M.V. REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 11.13 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE OM BESKÆFTIGELSESANCIENNITET FOR ANSATTE I REGIONER M.V. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T REG L E R V E D R Ø R E N D E F O R S K N I N G S - B E V I L L I N G E R O G D E L E S T I L

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 039-15 PKAT nr. 0151 J.nr. 2014-1513-0160 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl.

Læs mere

Aftale for reglementsansat pædagogisk uddannet personale ved kommunale og selvejende daginstitutioner O.15 22/2016 Side 1

Aftale for reglementsansat pædagogisk uddannet personale ved kommunale og selvejende daginstitutioner O.15 22/2016 Side 1 Aftale for reglementsansat pædagogisk uddannet personale ved kommunale og selvejende daginstitutioner KL 62.05 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 62.05 Side

Læs mere

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken Cirkulære af 10. november 2011 Perst.nr. 059-11 PKAT nr. 0254 J.nr. 7-401-7 Cirkulære om aftale om Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Cirkulære om Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane 2008 Cirkulære af 30. november 2009 Perst.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM NYT LØNSYSTEM FOR LEDERE VED ERHVERVSSKOLER Generelle bemærkninger Finansministeriet

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger FINANSMINISTERIET Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger 1999 1 CIRKULÆRE OM SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER (Til samtlige ministerier m.v.) 1. Indledning Finansministeriet og Centralorganisationernes

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter Cirkulære om organisationsaftale for Uddannelseskonsulenter 2002 3.3.51 Indholdsfortegnelse Side CIRKULÆRE...3 1. Generelle bemærkninger...3 2. Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...3

Læs mere

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt Ansættelsesbrev For ledere, lærere og børnehaveklasseledere, der er ansat på en skole oprettet i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler m.v. Dette ansættelsesbrev anbefales af Dansk Friskoleforening

Læs mere

Aftale pr. 1. april 2002 om lønninger for kommunalt ansatte

Aftale pr. 1. april 2002 om lønninger for kommunalt ansatte Aftale pr. 1. april 2002 om lønninger for kommunalt ansatte (bortset fra Københavns og Frederiksberg kommuner) KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 03.01 Side 1 1. Løn... 3 2. Særlige tillæg...

Læs mere

Ved åremålsansættelse med tilbagegangsret, se særskilt kontraktskabelon.

Ved åremålsansættelse med tilbagegangsret, se særskilt kontraktskabelon. Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE uden tilbagegangsret Denne standardkontrakt vedrører åremålsansættelse uden tilbagegangsret efter Rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten (for

Læs mere