50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl."

Transkript

1 Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område Forsikringsydelsen Udbetaling Præmiebetaling Bonus Ikrafttræden, overgangsbestemmelser og opsigelse... 6 Side 2

3 1. Aftalens område Side 3 Denne aftale omfatter lærere m.fl., der har mindst 8 timers gennemsnitlig ugentlig beskæftigelse: tjenestemænd inden for KL s og Regionernes Lønnings- og Takstnævns forhandlingsområder der er ansat efter aftale med Lærernes Centralorganisation overenskomstansatte inden for KL s og Regionernes Lønnings- og Takstnævns forhandlingsområder der er ansat efter overenskomst med Lærernes Centralorganisation. [] Kommunale tjenestemænd, som er ansat i henhold til aftale om aflønning af chefer, herunder på åremålsvilkår, er ikke omfattet af LC s gruppelivsaftale, men af Aftale om gruppelivsforsikring for tjenestemænd og visse andre. Aftalen findes i KL s Løn og Personale, afsnit Aftalen har gruppelivsaftalenr [] Retten til at blive omfattet af aftalen indtræder straks ved ansættelse i en af kommunerne eller regionerne. I Københavns Kommune er endvidere de grupper, som er nævnt i overgangsbestemmelserne i 6, stk. 2 omfattet af aftalen. Tjenestemandsansatte skoleledere m.fl. i Københavns Kommune er ikke omfattet af aftalen. Tjenestemandsansatte skoleledere m.fl. i København er omfattet af gruppelivsordningen for ansatte i Københavns Kommune. Stk. 4. Aftalen administreres af Forenede Gruppeliv, Strandboulevarden 122, postboks 844, 2100 København Ø i henhold til særlig gruppelivsaftale indgået mellem KL, Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Forenede Gruppeliv. Gruppelivsaftalen har nr hos Forenede Gruppeliv. 2. Forsikringsydelsen Forsikringsydelsen består af en hovedforsikringssum samt tillæg for eventuelle børn under 21 år.

4 Forsikringssummen, der udbetales ved et gruppemedlems død før udgangen af den måned, hvori pågældende fylder 67 år, er fastsat således: Grundsum Grundsum Forsikringssum pr. 1. august 2003 Inkl. bonusforhøjelse pr. 1. april kr kr kr. Side 4 Efterlader et gruppemedlem ved sin død børn under fyldt alder 21 år, udbetales yderligere for hvert sådant barn en forsikringssum, fastsat således: Grundsum Grundsum Forsikringssum pr. 1. august 2003 Inkl. bonusforhøjelse pr. 1. april kr kr kr. Stk. 4. Hvis et gruppemedlem 1. april 2000 eller derefter pådrager sig en kritisk sygdom, som omhandlet i forsikringsbetingelserne fra Forenede Gruppeliv, udbetales en forsikringssum fastsat således: Grundsum Grundsum Forsikringssum pr. 1. august 2003 Inkl. bonusforhøjelse pr. 1. april kr kr kr. Det er en forudsætning for forsikringsdækning, at diagnosen er stillet 1. oktober 1999 eller derefter.[] Udbetaling af en forsikringssum ved kritisk sygdom kan ske op til to gange for det samme gruppemedlem. Herefter bortfalder dækning ved kritisk sygdom for medlemmet. []Hvis forsikrede dør inden 3 måneder efter, at diagnosen er stillet, modregnes den udbetalte sum ved kritisk sygdom i dødsfaldssummen. De sygdomme, som udløser en forsikringssum fremgår af forsikringsbetingelserne fra Forenede Gruppeliv. På Forenede Gruppelivs hjemmeside er der yderligere information om de til enhver tid gældende forsikringsbetingelser om kritisk sygdom samt en forsikringsoversigt over gruppelivsaftale nr Stk. 5. Ved fratræden ophører forsikringen ved udgangen af den måned, hvori fratrædelsen sker. Desuden ophører forsikringen ved udgangen af den måned, hvori gruppemedlemmet fylder 67 år, uanset den pågældende fortsat er ansat. Forsikringen ophører endvidere ved overgang til rådighedsløn/ventepenge. 3. Udbetaling Med virkning fra 1. juli 2008 gælder, at ved et gruppemedlems død udbetales forsikringssummen til den pågældendes nærmeste pårørende, jf. forsikringslovens 105A, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem gruppemedlemmet og FG i overensstemmelse med skattelovgivningens regler.

5 Nærmeste pårørende er i henhold til forsikringsaftalelovens 105 a: 1. ægtefælle/ registreret partner Side 5 2. samlever, der lever sammen med den forsikrede på fælles bopæl og som venter eller har barn sammen med den forsikrede eller som har levet sammen med den forsikrede i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet 3. livsarvinger 4. arvinger i henhold til testamente 5. øvrige arvinger (forældre- og bedsteforældrelinjen). Børnesummer for umyndige fællesbørn, som har ophold i afdødes hjem hos dennes ægtefælle, udbetales til ægtefællen. I andre tilfælde tilfalder summen det pågældende barn. Forsikringssummen ved kritisk sygdom udbetales til gruppemedlemmet. For gruppemedlemmer afgået ved døden bortfalder retten til erstatning, medmindre kravet er anmeldt overfor FG. Anmeldelse sker til kommunen/regionen, som underretter Forenede Gruppeliv med en kopi af sidste lønseddel, jf. dog 4, stk Præmiebetaling Til dækning af de med ordningen forbundne omkostninger afkortes i de pågældendes løn en forsikringspræmie, hvis størrelse fastsættes af aftaleparterne. Kommunerne/Regionerne indbetaler præmierne til Forenede Gruppeliv, jf. dog stk. 5. Til udligning yder kommunerne/regionerne de pågældende et tillæg til lønnen af samme størrelse som forsikringspræmien, benævnt gruppelivstillæg. Præmiebeløbet udgør pr. 1. april ,47 kr. pr. måned. Beløbet fradrages/tillægges hver måned i forbindelse med lønberegningen. Præmien for den pågældende måned skal afregnes månedsvis til Forenede Gruppeliv, jf. dog stk. 4. Bemærkning 1: Forsikringssummen er ved udbetaling fritaget for indkomstskat og særlig afgift, men der skal eventuelt betales boafgift. Efter de for gruppelivsforsikringen gældende almindelige forsikringsbetingelser kan der for en medarbejder, der fratræder, fordi erhvervsevnen er nedsat med mindst 2/3 på grund af sygdom eller ulykkestilfælde, fra fratrædelsestidspunktet ydes præmiefri dækning, så længe erhvervsudygtigheden varer - dog højst i 3 år og længst til det 67. år. Ansøgning om præmiefritagelse rettes gennem kommunen til Forenede Gruppeliv. Der henvises til den folder Forenede Gruppeliv udsender til kommunerne og regionerne med henblik på orientering af de forsikrede.

6 Side 6 Gruppelivstillægget indgår ikke i grundlaget for beregning af feriegodtgørelse og særlig feriegodtgørelse. Det bemærkes, at gruppelivstillægget er skattepligtig indkomst. Under lovligt fravær uden løn i henhold til lov i forbindelse med sygdom, barsel og adoption, og orlov til pasning af døende, bevilget tjenestefrihed uden løn i henhold til lov om børnepasningsorlov, varetagelse af ombud og medlemskab af Folketinget eller Europa-Parlamentet, værnepligt og ferie opretholdes dækningen uden præmiebetaling, forudsat ansættelsesforholdet består. Ved andet godkendt fravær i indtil 3 måneder uden løn, opretholdes dækningen ligeledes uden præmiebetaling, forudsat ansættelsesforholdet består. Stk. 4. Ved tjenestefrihed uden løn ud over 3 måneder har den ansatte mulighed for at opretholde dækning mod betaling. Den ansatte skal fremsende dokumentation for perioden med tjenestefrihed uden løn til Forenede Gruppeliv som herefter beregner en forsikringspræmie for perioden. Forsikringspræmien for hele perioden skal senest betales inden den ansatte påbegynder perioden med tjenestefrihed uden løn. Ved en eventuel forlængelse af perioden med tjenestefrihed uden løn skal den ansatte kontakte Forenede Gruppeliv for en eventuel forlængelse af forsikringsperioden. 5. Bonus Bonus, som måtte tilkomme gruppelivsordningen, indbetales til "Gruppelivsforsikringens Bonusreguleringskonto". Bonus anvendes til forbedring af gruppelivsforsikringen efter aftale mellem overenskomstparterne. 6. Ikrafttræden, overgangsbestemmelser og opsigelse Denne aftale er gældende fra 1. april 2011 og indtil videre, dog længst indtil det tidspunkt, hvor gruppelivsaftale nr mellem kommunerne/regionerne og Forenede Gruppeliv måtte være opsagt. Lærere i Københavns Kommune, jf. aftalens 1, der før den 1. januar 1994 er fratrådt stillingen med aktuel egenpension, er omfattet af aftalen om gruppelivsforsikring for lærere og bevarer (indtil det fyldte 67. år) en forsikringsdækning på 50 % af de for Københavns Kommune fastsatte forsikringssummer pr. 1. januar Lærere i Københavns Kommune, jf. aftalens 1, der er ansat før den 1. januar 1994, og som fratræder stillingen med aktuel egenpension i perioden 1. januar december 1996, er ligeledes (indtil det fyldte 67. år) forsikret i aftalen om gruppelivsforsikring for lærere med 50 % af de for Københavns Kommune fastsatte forsikringssummer pr. 1. januar 1994.

7 Side 7 Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til 31. marts København, den 23. august 2011 For KL Michael Ziegler Anne Færge Bork For Regionernes Lønnings- og Takstnævn Signe F. Nielsen Ole Lund Jensen For Lærernes Centralorganisation Anders B. Christensen

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren)

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) j, Aftale om obligatorisk pensionsordning Mellem DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) og Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Informationsmappe til seniormedarbejdere.

Indholdsfortegnelse. Informationsmappe til seniormedarbejdere. Informationsmappe til seniormedarbejdere. Fængselsforbundet har besluttet at udarbejde denne informationsmappe til seniormedarbejdere. De enkelte emner er kort beskrevet, og der vil for en del af emnerne

Læs mere

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 For kunder optaget i PMF Pension før 1. januar 2002 1 INDMELDELSE... 4 OPLYSNINGER... 4 URIGTIGE OPLYSNINGER... 4 2 HELBREDSFORHOLD... 4 A. GENEREL BEGRÆNSNING...

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013 Virksomhedsoverenskomst mellem DSB Vedligehold A/S og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område 1. april 2013 I n dh oldsfortegn else: Vejledende bemærkninger til Virksomheds overenskomsten

Læs mere

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge,

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle der er med i en gruppelivsforsikring,

Læs mere

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205 Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99 AFSNIT 1 Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157 IT-medarbejdere side 159-205 Taksatorer og lignende medarbejderkategorier side 207-217 Ekspeditionssekretærer,

Læs mere

Overenskomst 2014. Forsikringsområdet

Overenskomst 2014. Forsikringsområdet Overenskomst 2014 Forsikringsområdet 14 Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99 AFSNIT 1 Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157 IT-medarbejdere side 159-205 Taksatorer og lignende

Læs mere

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010.

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 1 Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1. Reglementets anvendelsesområde... 4 Kapitel

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære af 25. oktober 2011 Perst.nr. 052-11 J.nr. 10-333/75-1 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten)

Læs mere

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg.

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg. Regulativ 6 Pensionsregulativet omfatter medlemmer, som ikke omfattes af de fra 1.1.1996 gældende pensionsregulativer 1-5. Pensionsregulativet er fra og med samme dato lukket for tilgang af nye medlemmer,

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe Overenskomst mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. april 2013-31. marts 2015

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) 2014 Cirkulære af 17. juni 2014 Modst. nr.

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere