Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold"

Transkript

1 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Geriatrisk afdeling, G er en del af og er beliggende på 2 matrikler henholdsvis på P.P. Ørumsgade og på Tage Hansens Gade. Afdeling G består af to sengeafsnit samt 3 udgående teams og en undersøgelsesenhed. På Tage Hansens Gade 2 ligger Geriatrisk Akutteam i underetagen ved indgang 1D. Det ligger sammen med afsnit G1 og undersøgelsesenheden Faldklinikken. G1 er et sengeafsnit med plads til 16 patienter. På P.P. Ørumsgade 11, bygning 6+7 ligger afsnit G2, GO-team (Geriatrisk Ortopædkirurgisk Team) og APO-team (Apopleksi Team). G2 er et sengeafsnit med plads til 16 patienter. Samarbejdsrelationer, herunder bl.a. tværfaglige og tværsektorielle Ledelsen i afdeling G Den overordnede ledelse i afdeling G består af en administrerende overlæge og en oversygeplejerske. I Geriatrisk Akutteam består afdelingsledelsen af en overlæge, en afdelingssygeplejerske og en afdelingsterapeut. Afsnitsledelserne i G1 og G2 består ligeledes af en overlæge, en afdelingssygeplejerske og en afdelingsterapeut. Ansatte i afdeling G Personalegruppen i afdeling G består af læger, sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sekretærer og serviceassistenter. I afdeling G er der endvidere ansat en klinisk sygeplejespecialist, en udviklingsansvarlig sygeplejerske og terapeut, en uddannelsesansvarlig sygeplejerske, en socialrådgiver og en diætist. Der er i hvert afsnit ansat kliniske vejledere, daglige vejledere og nøglepersoner med særlige kompetencer indenfor hygiejne, medicin, sårpleje og inkontinens. Ligesom der også er en AMIR (arbejdsmiljørepræsentant) i hvert afsnit. På hver matrikel er der en udviklingsterapeut. I Geriatrisk Akutteam består personalegruppen af læger, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter og sekretærer. Sygeplejen indgår i et dagligt integreret tværfagligt teamarbejde. Hvilke faggrupper der er involveret afhænger af problemstillingernes art og kompleksitet i patientforløbet. Studerende og elever i afdeling G Afdelingen er uddannelsessted for sygepleje-, ergoterapeut-, fysioterapeut- og lægestuderende samt social og sundhedsassistentelever. Dette giver mulighed for et interprofessionelt læringsmiljø, hvor der er mulighed for at lære af, med og om hinanden og dermed få udfordret og styrket monofagligheden. I Geriatrisk Akutteam er der sygeplejestuderende på og i perioder Modul 13. Endvidere er der i perioder medicinstuderende. Geriatrisk Akutteams organisering Geriatrisk Akutteam modtager henvisninger på patienter til undersøgelse, behandling og udredning fra praktiserende læger. Der modtages både akutte og elektive henvisninger. Undersøgelse, behandling og Side 1 af 9

2 udredning foregår ambulant ved hjemmebesøg og/eller ved fremmøde i dagafsnit. Til hvert patientforløb er der knyttet en kontaktperson, som er ansvarlig for det enkelte patientforløb. Der er ved alle patientforløb tilknyttet en læge. Geriatrisk Akutteam er en del af et Shared Care samarbejde, som består dels af Geriatrisk Akutteam dels af Aarhus Kommunes Akutteam. Geriatrisk Akutteam har to visitations- og følge hjem teams på henholdsvis Fælles Akutafsnit 3 på THG og på Fælles Akutafsnit 1 og 2 (FAA1/FAA2) på NBG. De to teams vurderer, hvorvidt den enkelte patients problematik kræver indlæggelse på sengeafsnit G1 eller G2 (alternativt anden afdeling), eller om patienten kan udskrives til eget hjem til videre pleje og behandling i samarbejde med hjemmeplejen. Kvaliteten i patientforløbene afhænger i høj grad af det interprofessionelle og tværsektorielle samarbejde. Patientkategorier/borgerkategorier Geriatri omfatter undersøgelse, behandling, rehabilitering og forebyggelse af funktionstab hos den ældre del af befolkningen, der er blevet syge eller har aldersbetingede funktionstab. Målgruppen er overvejende patienter over 65 år. Den geriatriske patient er kendetegnet ved at have flere samtidige sygdomme, kombineret med funktionstab. Ligesom der ofte er forhold af psykosocial karakter, der har betydning for deres sygdomsforløb og behandlingsmuligheder. En typisk geriatrisk patient kan præsenteres på følgende måde: Patient har kendt KOL og type 2 diabetes. Patienten har aktuelt cystitis, er dehydreret og har udviklet akut konfusion/delir. Patienten er ikke i stand til at kunne tage vare på sig selv. Patienten husker ikke at drikke, kan ikke lave mad og er sengeliggende. Overordnet gælder det for alle henviste patienter, at behandlingen og sygeplejen vil rette sig mod alle patientens lidelser herunder også afledte sociale problemer, som ligeledes forsøges løst. Dette kan for eksempel være et øget plejebehov som følge af funktionstab samt hjælp til boligskift eller boligændringer. Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Centrale kliniske sygeplejefaglige problemstillinger Kerneydelsen i geriatrisk sygepleje er avanceret grundlæggende sygepleje. Da den geriatriske patient ofte har flere samtidig behandlingskrævende sygdomme er sygeplejen præget af kompleksitet og mangfoldighed. Eksempel på geriatrisk sygepleje i Geriatrisk Akutteam: Sygeplejersken er på et opfølgende hjemmebesøg hos en patient, der oprindeligt er henvist med problemstillingen vægttab og faldtendens. Sygeplejersken oplever ved besøget, at patienten ikke tager sin medicin hensigtsmæssigt og samtidig har generelle problemer med at tage vare på sig selv. Der er medicinrester og madrester overalt i hjemmet, ligesom der er tydelige tegn på, at patienten er inkontinent. Vasketøj ligger spredt, og sengen er våd. Patienten modtager kun hjælp til sårskift x 3 om ugen. På Side 2 af 9

3 sygeplejerskens foranledning og efter aftale med patienten afholdes visitationsmøde, hvor man sammen bliver enige om, at patienten skal starte med at modtage daglig hjælp til personlig pleje og ernæring, ligesom hjemmesygeplejersken udover sårpleje skal varetage medicindosering. Geriatrisk sygepleje forudsætter et helhedssyn, der anerkender patienten som et sammensat menneske. Det vil sige et menneske med en fysiologisk, psykologisk, social og åndelig dimension. I det aktuelle eksempel vil det betyde, at sygeplejersken skal forholde sig til problemstillinger knyttet til henholdsvis afklaring af de fysiologiske behov (ernæring, udskillelse), de eksistentielle behov (afklare om der er medicinmisbrug, forvirring/konfusion, depression) og om patientens mestringsevne i forhold til at kunne tage vare på sig selv er tilstrækkelige. Herefter skal den geriatriske sygeplejerske prioritere, hvilke sygeplejetiltag der i første omgang er de væsentligste at have fokus på. Sygeplejersken skal koordinere tiltagene med patient, pårørende og hjemmepleje. Sygeplejersken skal varetage de delegerede opgaver fra lægen i Geriatrisk Akutteam herunder sikre, at patient får den ordinerede medicin. Den geriatriske sygeplejerske er nødt til at tænke utraditionelt for at løse opgaven, idet den oplevede situation kræver, at der i samarbejde med patient, pårørende og hjemmepleje iværksættes akutte tiltag. I situationen endte det eksempelvis med, at de visiterede ydelser trådte i kraft med øjeblikkelig virkning. Den geriatriske sygeplejerske doserede medicinen i hjemmet, og hjemmesygeplejerskerne skulle derefter varetage medicinadministrationen. Den geriatriske sygeplejerske arrangerede ligeledes, at patienten kunne låne dyne, pude og sengelinned fra hospitalet, så denne kunne sove i en ren og tør seng. Andet eksempel på geriatrisk sygepleje i Geriatrisk Akutteam: Geriatrisk Akutteam har modtaget en akut henvisning på en patient med pludselig opstået konfusion. Sygeplejersken aftaler i samarbejde med den geriatriske læge at aflægge patienten et besøg for at afdække problematikken. Sygeplejersken vil i samarbejde med eventuelle pårørende og repræsentant fra primærsektoren aftale besøget. Ved besøget vil sygeplejersken udføre TOKS, undersøge urinen, tage blodprøver og indsamle liste over patientens aktuelle medicin. Herudover vil sygeplejersken i samarbejde med patient, pårørende og repræsentant fra primærsektoren afdække de psykosociale problemstillinger knyttet til patientens nuværende situation. Den geriatriske sygeplejerske vil ligeledes foretage en bred dataindsamling vedrørende patientens vanlige funktionsniveau samt eksempelvis ernæring, udskillelser og smerter. Som i det ovenstående eksempel, kan der være behov for at iværksætte akutte ydelser fra primærsektor samt eventuelt fast vagt fra afløserkontoret. Når patienten senere samme dag besøges af læge og sygeplejerske fra Geriatrisk Akutteam, vil relevant behandling eksempelvis i form af IV antibiotika kunne iværksættes. Geriatrisk sygepleje tager udgangspunkt i patientens ønsker, behov, aktuelle situation, sædvanlige livsførelse og døgnrytme, så der sker mindst mulig indgreb i patientens dagligdag. Alle beslutninger skal træffes sammen med patienten og eventuelt pårørende, hvis patienten ønsker det, ligesom der i planlægningen og udførelsen af sygeplejen tages hensyn til den geriatriske patients behov for tid, rum og nærvær. Geriatrisk sygepleje værner således om og har som målsætning at sikre patientens identitet, integritet, velvære, sikkerhed og autonomi. Side 3 af 9

4 Den geriatriske sygepleje sigter mod: - at genoprette, bevare og styrke patientens fysiske, psykiske og sociale funktion - at genoprette og fremme sundhed samt forebygge sygdom - at støtte patienten til at mestre og acceptere tabte funktioner og ændrede livsvilkår - at lindre lidelse og hjælpe til en værdig død Geriatrisk sygepleje forudsætter viden om normale aldersforandringer og sygdomme hos den ældre patient samt viden om forebyggelse og sundhedsfremme. Geriatrisk sygepleje indbefatter viden om den ældres livshistorie, livserfaring, livsmønstre og roller samt viden om de samfundsændringer, som den ældre har oplevet gennem livet. Sygeplejen indgår i et interprofessionelt og tværsektorielt samarbejde, således at patienten oplever helhed og sammenhæng i forløbet såvel under indlæggelse som i overgangen til eget hjem. Typiske kliniske sygeplejeopgaver De mangeartede henvisningsårsager, den geriatriske sygeplejes helhedsvurdering, pleje, behandling og det tætte samarbejde med patient, pårørende og primærsektor giver gode muligheder for at opøve kompetencer indenfor alle sygeplejerskens fire virksomhedsfelter udføre sygepleje, formidle sygepleje, lede sygepleje og udvikle sygepleje. Med henvisning til de to eksempler på patienter, beskrevet under punktet Centrale kliniske sygeplejefaglige problemstillinger, vil en beskrivelse af de sygeplejefaglige opgaver kunne se ud som beskrevet nedenfor. Sygeplejerskens opgave er overordnet at være tovholder på de specifikke patientforløb, hun tildeles. I første omgang handler det om at skabe kontakt og starte samarbejde med patienten og eventuelt pårørende samt hjemmeplejen. Dette fordrer, at sygeplejersken er opmærksom på de faktorer, der kendetegner den professionelle kommunikation herunder også etiske overvejelser om omgangsform/tiltaleform. Sygeplejerskens dataindsamling vil være præget af en patientologisk tilgang, hvor sygeplejersken med udgangspunkt i patientens livshistorie, sygdomshistorie og identitetsopfattelse udarbejder grundlaget for en klinisk vurdering og beslutningstagning. Den kliniske vurdering sker på baggrund af observationer og data knyttet til patientens fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle situation. Sygeplejersken vil herefter ved brug af sygeplejeprocessen være i stand til at identificere patientens aktuelle og potentielle fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle problemstillinger og ressourcer. Sygeplejersken skal på denne baggrund også kunne vurdere og prioritere i hvilken rækkefølge, der skal tages vare på patientens problemstillinger. Under planlægningen af sygeplejeopgaverne kan der fremkomme magtaspekter, fagetiske dilemmaer og juridiske aspekter. Et eksempel kan være, når patientens ønsker om behandlingstiltag ikke stemmer overens med sygeplejerskens vurdering. Dette opleves især, når patienten eksempelvis har akut delir eller er dement. Undervejs i forløbet skal sygeplejersken dokumentere i EPJ. Ved vores første møde med patienten udarbejdes et dokument til patienten, der indeholder kontaktoplysninger, referat af mødet, oversigt over aftaler, bestilte undersøgelser, samt en plan for næste aftale med Geriatrisk Akutteam. Hos patienter, der starter med IV behandling samt evt. subcutan væskebehandling, lægges endvidere et ordinations- og Side 4 af 9

5 observationsskema. På baggrund af patienternes mangeartede problematikker vil de sygeplejeopgaver, der udføres i Geriatrisk Akutteam, ligeledes blive mangeartede. De veksler mellem behandlende, lindrende, rehabiliterende, sundhedsfremmende og forebyggende opgaver. For at kunne være tovholder for et patientforløb fordrer det, at sygeplejersken er i besiddelse af såvel organiseringskompetencer og organisationskompetencer. Organiseringskompetencer skal i brug for at kunne lede og formidle indsatsen. Organisationskompetencer handler eksempelvis om kendskab til organisationens mål og rammer samt kendskab til gældende rammer for tildeling af pleje og bistand i kommunerne. Undervejs i patientforløbet vil der kontinuerligt foregå beslutningsprocesser, ligesom der løbende foregår en vurdering og prioritering af patientens problematikker i forhold til ressourcer. Dette fordrer, at sygeplejersken har handlingskompetencer. Sygeplejersken har ofte en tovholderfunktion i patientforløbet. Ud over at koordinere og lede patientforløbet skal sygeplejersken også kontinuerligt samarbejder med patienten og pårørende samt mono-, tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere. Sygeplejersken i Geriatrisk Akutteam agerer således både i det interprofessionelle og i det tværsektorielle område. Dette kræver, at sygeplejersken har fokus på en bevidstgørelse af egne kompetencer og monofaglige identitet. Typiske patientforløb/borgerforløb Et typisk patientforløb i Geriatrisk Akutteam strækker sig over dage til uger afhængig af den problematik og den kompleksitet der knytter sig til patientforløbet. Der tegner sig et mangeartet billede af henvisningsårsager, men der viser sig nogle grupperinger. De akutte henvisninger drejer sig ofte om infektion, akutte smerter og delir, mens de elektive henvisninger ofte drejer sig om udredning for malign sygdom, anæmi, funktionstab samt depression/demens. Desuden har vi patienter i forløb efter udskrivelse fra FAA 1,2,3 samt fra afsnit G1 og G2, hvor der følges op efter udskrivelsen herunder også på iværksatte behandlings- og udredningstiltag (G-TOP; tidlig hospitalsopfølgning i hjemmet). Et patientforløb i Geriatrisk Akutteam begynder med et besøg i patientens hjem, eller ved at patienten kommer til os i vores undersøgelsesstuer (dagafsnit). Ved mødet deltager ofte også pårørende og eventuelt hjemmesygeplejerske eller en anden repræsentant fra hjemmeplejen (dog kun ved patientens accept). Som del af det første møde med patienten bliver der udført en tværfaglig helhedsvurdering i samarbejde mellem de repræsenterede partnere. Her bliver patientens problematik afklaret, og der bliver lagt en plan for det videre forløb herunder plan for udredning og behandling. Efter det første møde er det kontaktpersonen, der er tovholder i forhold til at koordinere eventuelle behandlinger og undersøgelser samt opfølgende besøg hos patienten. Kontaktpersonen samarbejder med patienten, pårørende og hjemmepleje i forhold til at iværksætte nye støtte-, pleje- og behandlingstiltag. Forløbet afsluttes ved enten et besøg hos patienten eller ved at patienten kommer i vores dagafsnit. Undervejs i forløbet vil der løbende være kontakt til patienten og eventuelt pårørende samt til hjemmeplejen. Der vil være en kontinuerlig vurdering af og stillingtagen til behandlings- og undersøgelsesresultater, ligesom det løbende vurderes, om der eventuelt skal iværksættes støttefunktioner. Kontinuiteten i patientforløbet sikres dels ved tovholderfunktionen dels ved kontinuerligt at evaluere/drøfte iværksatte handlinger på tværfaglige konferencer i Geriatrisk Akutteam. Side 5 af 9

6 Alle patientforløb i Geriatrisk Akutteam er ambulante. Ved behov for indlæggelse i forbindelse med undersøgelse eller behandling bliver patienterne indlagt på afsnit G1 eller G2. Geriatrisk Akutteam har også tilknyttet patienter i terminale forløb. Sygeplejemetoder Sygeplejeprocessen vil være den gennemgående metode til afdækning, vurdering og evaluering af patientens behov for sygepleje i såvel konkret praktiske handlinger som i den skriftlige dokumentation i EPJ. I Geriatrisk Akutteam anvendes kliniske retningslinjer og procedurebeskrivelser fra e-dok. Der anvendes screeningsredskaber, MOCCA, MMSE og GDS ved udredning af demens/depression samt Abbeys smerteskala ved smerter/adfærdsforstyrrelser hos demente. Der afholdes 3 gange om ugen en tværfaglig morgenkonference, hvor der tages stilling til akutte eller uafklarede problematikker. Det kan eksempelvis handle om prøvesvar eller tilbagemeldinger på en iværksat smertebehandling. Der afholdes monofagligt sygeplejemøde hver onsdag fra kl. 8-9, hvor det er emner af praktisk karakter, der tages op, og den første torsdag i hver måned fra kl afholdes møde, hvor større emner kan tages op. Hver torsdag afholdes tværfagligt tavlemøde, hvor igangværende udvikling og ideer til kommende udviklingstiltag i Geriatrisk Akutteam evalueres. En gang om måneden afholdes der i Geriatrisk Akutteam tværfaglig undervisning. Det kan eventuelt være et personale fra teamet, der underviser i et emne eller fremlægger et emne til diskussion og refleksion. Det kan også være en ekstern underviser, som underviser i et aktuelt behov i Geriatrisk Akutteam. Aktuelle sygeplejefaglige udviklings- og forskningsområder Udviklingsområder Kvalitetsudvikling Akut-team Patientsikkert sygehus-tryksårspakken Patientsikkert sygehus-sepsispakken DDKM Kompetencekoncept Tværfaglig studieunit-pilotafprøvning i afdeling G Forsknings- og udviklingsprojekter Onko-geriatrisk intervention Tidlig hospitalsopfølgning i hjemmet (G-TOP) Validering af smertescore til non-kommunikative ældre I Geriatrisk Akutteam er der fokus på udvikling af Shared Care samt planlægningen af udflytningen til Det Ny Universitetshospital (DNU). Side 6 af 9

7 Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering, herunder vejlednings- og evalueringstilbud Den kliniske vejleder har ansvaret for den kliniske undervisning og varetager som udgangspunkt den daglige vejledning. Geriatrisk Akutteams øvrige sygeplejersker varetager daglige vejlederfunktioner, ligesom også teamets fysio- og ergoterapeuter kan fungere som daglig vejleder. Anvendelse af daglig vejleder sker dels af hensynet til optimal udnyttelse af læringsmuligheder dels ud fra praktiske hensyn. Den studerende får på denne måde kontakt til flere forskellige rollemodeller i forhold til at opbygge egen fagidentitet. Alle i det tværfaglige teams synes, det er en positiv udfordring at arbejde med studerende. Den kliniske vejleder i Geriatrisk Akutteam samarbejder med øvrige kliniske vejledere i afdeling G. De kliniske vejledere fra afdeling G mødes jævnligt med kliniske vejledere fra afdeling R, idet gruppen af kliniske vejledere fra afdeling G og R har fælles uddannelsesansvarlig sygeplejerske. Den uddannelsesansvarlige sygeplejerske har kontor på Tage Hansens Gade, bygning 10A. De kliniske vejledere har et tæt samarbejde med den uddannelsesansvarlige sygeplejerske. Vejledningen praktiseres som før-, under- og eftervejledning Førvejledningen tager afsæt i den studerendes egne læringsmål. Ved førvejledningen reflekterer den studerende sammen med vejlederen over sine overvejelser, begrundelser, intentioner og valgte handlingsforslag i forhold til den aktuelle sygeplejeproblemstilling eller sygeplejefaglige opgave. Førvejledningen må gerne tage afsæt i skriftlige overvejelser. I forbindelse med førvejledningen aftales det med klinisk vejleder/daglig vejleder, hvornår under- og eftervejledning skal ske. Undervejledning er vejledning under gennemførelsen af sygeplejen hos patienten i forhold til situationer og opgaver, som er aftalt i førvejledningen. Eftervejledning er vejledning efter gennemførelse af den konkrete situation/forløb. Den studerende fremlægger egne overvejelser i forhold til intentionerne og de udførte handlinger. Den kliniske vejleder eller daglig vejleder stiller refleksive spørgsmål, således at den studerende bliver i stand til at reflektere over egne intentioner og handlinger samt evaluere resultatet. Eftervejledningen skal medvirke til en kompetenceudvikling hos den studerende og skærpe dennes opmærksomheden på udviklingsmuligheder såvel i forhold til selvudvikling som i forhold til kvalitetsudvikling af sygeplejen. Model for praktisk færdighedsudøvelse inddrages i før-, under-, og eftervejledningen, hvor det er relevant. Den studerende vil 1-2 uger før klinisk studier modtage et velkomstbrev fra den kliniske vejleder. Den første dag i kliniske studier er afsat til introduktion, som varetages af den kliniske vejleder. På introduktionsdagen modtager den studerende en overordnet plan for kliniske studier i Geriatrisk Akutteam. Planen for kliniske studier kan i samarbejde med klinisk vejleder løbende justeres i forhold til at optimere læringsmuligheder og den individuelle kliniske studieplan. Der vil være mulighed for at følge et patientforløb på tværs af sektorgrænsen (G-TOP forløb) samt en følgedag med sygeplejerske fra Aarhus Kommunes Akutteam. Læringsmiljøet er interprofessionelt, hvilket giver den studerende gode muligheder for at arbejde med udviklingen af sin egen monofaglige identitet. Der er til stadighed gode muligheder for faglig sparring med monofaglige og tværfaglige kollegaer. Side 7 af 9

8 Den studerende vil i takt med opfyldelse af egne læringsmål og gennem den fortsatte kompetenceudvikling i stigende grad komme til at arbejde mere selvstændigt og med mere komplekse problemstillinger. I Geriatrisk Akutteam arbejdes der hen i mod, at den studerende fra at kunne varetage udvalgte dele af et patientforløb kan være tovholder for en eller flere patientforløb. Antallet af patientforløb er afhængig af forløbenes kompleksitet. Den studerende vil kontinuerligt arbejde med at fremlægge sygeplejeproblemer og generelle problemstillinger knyttet til de enkelte patientforløb. Det sker dels i monofaglige fora dels i tværfaglige fora. Der er følgende faste vejlednings- og evalueringstilbud: Introduktion til Geriatrisk Akutteam. Planlægningssamtale. Ugesamtaler. Før-, under- og eftervejledning med afsæt i eget/egne patientforløb. Tilbagemelding på seminar. Tilbagemelding på og drøftelse af planlagt studieaktivitet med fokus på udvikling af klinisk sygepleje på sygeplejekonference. Afslutningssamtale. Der afholdes samtale med uddannelsesansvarlig sygeplejerske og klinisk vejleder ved 3 fraværsperioder eller ved længerevarende fravær. Planlagt studieaktivitet Der er en planlagt studieaktivitet organiseret som et seminar. Ved seminaret deltager mindre grupper af studerende på samme uddannelsesniveau. Endvidere deltager kliniske vejledere fra afdeling G, uddannelsesansvarlig sygeplejerske samt underviser fra. Der er endvidere planlagt en studieaktivitet med fokus på udvikling af klinisk sygepleje. Nærmere beskrivelse af denne planlagte studieaktivitet udleveres i forbindelse med introduktion til. Forventninger til den studerende Den studerende er til stede i Geriatrisk Akutteam 30 timer/uge. Geriatrisk Akutteams åbningstid er på hverdage fra Den daglige mødetid vil primært ligge i tidsrummet ml. kl 7.30 og 15.30, men der vil forekomme andre mødetider. Den studerende udarbejder en individuel klinisk studieplan, som i samarbejde med klinisk vejleder løbende justeres. Den individuelle kliniske studieplan fungerer som redskab i forhold til planlægning og løbende evaluering af kliniske studier. Den studerende ajourfører eportfolio herunder også dokumentation af selvvalgt litteratur. Den studerende har løbende fokus på potentielle udviklingsmuligheder indenfor sygeplejen i Geriatrisk Akutteam. Den studerende arbejder aktivt med seminar samt planlagt studieaktivitet med fokus på udvikling af klinisk sygepleje. Den studerende er opsøgende i forhold til læringsmuligheder og tager ansvar for egen læring. Side 8 af 9

9 Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer Den kliniske vejleder i Geriatrisk Akutteam har mange års erfaring som sygeplejerske. Hun har arbejdet i primærsektoren og har siden 2002 været ansat i Geriatrisk Akutteam. Den kliniske vejleder har altid arbejdet med uddannelse af sundhedspersonale, herunder social og sundhedshjælpere, social og sundhedsassistenter samt sygeplejestuderende og har i den forbindelse eksperimenteret og udviklet egen vejledningspraksis. Den kliniske vejleder har en sundhedsfaglig diplomuddannelse i klinisk undervisning og sundhedsfaglig formidling. Den kliniske vejleder underviser på projekt Godt Begyndt på i temaet fokus på patientforløb. Endvidere underviser hun på projekt Tværfaglig undervisning for sygepleje- og medicinstuderende i Aarhus i emnet tværfaglig stuegang. Krav vedrørende klinisk pensum Litteraturlisten sendes sammen med velkomstbrev til den studerende ca. 14 dage før studiestart. Det samlede pensum er på ECTS-point svarende til sider. Pensum opgivet af det kliniske undervisningssted er på sider. Der indgår selvvalgt pensum på sider, som den studerende dokumenterer i eportfolio i en litteraturliste udarbejdet efter tekniske retningslinjer for opgaveskrivning. Selvvalgt pensum indskrives i eportfolio senest en uge før intern klinisk prøve. Den kliniske vejleder godkender litteraturlisten. Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser Nedenstående studieaktiviteter skal være opfyldt, for at den studerende kan indstilles til intern klinisk prøve på. Deltage i diverse kliniske opgaver. Udarbejdelse og ajourførelse af individuel klinisk studieplan i eportfolio. Gennemfører studieaktiviteter beskrevet i den individuelle kliniske studieplan. Gennemførelse af eget seminar og aktiv deltagelse i medstuderendes seminar. Gennemførelse af planlagt studieaktivitet med fokus på udvikling af klinisk sygepleje. Forberedelse til vejlednings-, planlægnings- og evalueringsmøder. Brug og opdatering af eportfolio. Dokumentation af selvvalgt litteratur i eportfolio. Inddragelse af den opgivne litteratur for Geriatrisk Akutteamsamt selvvalgt pensum i den kliniske praksis og i refleksionssammenhæng. Intern klinisk prøve Individuel klinisk og mundtlig prøve: Selvstændig professionsudøvelse. Udarbejdet af:, afdeling G, Geriatrisk Akutteam den Udarbejdet af klinisk vejleder Lisbeth K. Madsen og uddannelsesansvarlig sygeplejerske Karin R. Laugesen. Godkendt af, november 2014 Side 9 af 9

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling.

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrien er placeret på AUH Risskov og er organisatorisk en del af afdeling M, Afdeling for organiske psykiske

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling L på, Nørrebrogade () under Region Midtjylland, består af et endoskopisk afsnit

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Øre-Næse-Hals Afdelingen., Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. Afdeling H består at et sengeafsnit og et operationsafsnit

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er et midlertidigt bo- og rehabiliteringstilbud i henhold til lov om social service 107. Det har eksisteret siden 1998.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Geriatrisk afdeling (G) er en del af og er beliggende på 2 matrikler henholdsvis på P.P. Ørumsgade og på Tage Hansens

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering M-ambulatoriet er organisatorisk placeret under afdeling M, som er afdeling for organiske psykiske lidelser og akutmodtagelse.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsteamet er placeret som en del af behandlingstilbuddene i Center for Misbrugsbehandling (CfM) organiseret under

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Ortopædkirurgisk afdeling. Skade/modtageafsnittet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Plastikkirurgisk Afdeling Z ligger på, Nørrebrogade, bygning 9, 2. sal. Afdelingen er en del af Abdomialcenteret. Afdelingen

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ambulatorium for Mani og Depression er tilknyttet afdeling Q, Århus Universitetshospital, Risskov og hører ind under,

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 6. april 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Medicinsk ambulatorium Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Rusmiddelcenter Skive Resenvej 10 A 7800 Skive Hjemmeside: www.rusmiddelcenterskive.dk Rusmiddelcenteret er en del af

Læs mere

Dagligledelse i afsnittet varetages af en afsnitsleder og en specialeansvarlig overlæge som refererer til klinikledelsen.

Dagligledelse i afsnittet varetages af en afsnitsleder og en specialeansvarlig overlæge som refererer til klinikledelsen. Organisatorisk placering Gynækologisk/obstetrisk afsnit er organisatorisk placeret som en del af klinik kirurgi på Sygehus Thy-Mors i Region Nordjylland. Til afsnittet er endvidere tilknyttet fødeafdeling

Læs mere

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk Afdeling Q foretager udredning og behandling af patienter med infektionsmedicinske sygdomme. Afdelingen

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H3 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 78419264 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Tand- mund- og kæbekirurgisk Afdeling, er landets største afdeling indenfor specialet. Afdelingen fungerer i et tæt samarbejde

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Spiseforstyrrelser Afsnit G er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC). Det er en specialafdeling

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Borger/Patientsituationer og forløb Beskriv de typiske borger-/patientsituationer og - forløb indenfor området og/eller på tværs af områder/sektorer:

Borger/Patientsituationer og forløb Beskriv de typiske borger-/patientsituationer og - forløb indenfor området og/eller på tværs af områder/sektorer: GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERDERVISNING BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår,

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Pensumliste Modul 12

Pensumliste Modul 12 Pensumliste Modul 12 Geriatrisk Afdeling er i besiddelse af de bøger, der er henvist til i pensumlisten. Bøgerne kan lånes mod udfyldt udlånskvittering. Udlånskvittering afleveres til klinisk vejleder

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Stabiliserende Enhed (STE) er oprettet i januar 2013 og placeret på. Østervang er en del af Center for Forsorg og Specialiserede

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus

Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus 2009 2 Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus Undersøgelsen er foretaget af uddannelsesansvarlige sygeplejersker Tina Kramer og Jytte Troldborg på Århus Universitetshospital,

Læs mere

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Kommune har 37 lokalcentre, organiseret i 9 geografiske områder under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Holstebro, Lungemedicinsk afdeling. Sengeafsnit M2 og dagafsnit

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Tand- mund- og kæbekirurgisk Afdeling, er landets største afdeling indenfor specialet. I afdelingen plejes og behandles

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

Modul: 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Modul: 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionshospitalet Hammel Neurocenter (RHN) er et højtspecialiseret neurorehabiliteringshospital og har ansvaret for rehabilitering

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig velkommen til Gynækologisk- Obstetrisk Afdeling Y. Klinisk undervisning i Modul 11 og 12 er tilrettelagt som pakkeforløb. Modul 11 Modul 12

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc Rev 15. juni 2012 GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL

Læs mere

Modul 6 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 6 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Præsentation af Samsø Samsø ligger midt i Kattegat med færgeforbindelse til Jylland og Sjælland. Samsø er kendt for sin

Læs mere

HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT.

HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT. HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT. Baggrund Stigende antal ældre 1980 100-109 90-99 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 10-19 0-9 2014 100-109 90-99 80-89 70-79

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er placeret i Akutcenteret og består af og skadestuen. Afdelingen har opgaver på tværs af hele hospitalet.. Denne beskrivelse

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2.1. Palliativt Team 2.2. KOL Team og iltsygeplejerske 2.3. ALS Team 2.4. Pædiatrisk tilsyn af handicapinstitutioner 2.5. Mobil Bioanalytiker 2.6. Hjemmedialyse Team 2.7.

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig velkommen til Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y. Klinisk undervisning i Modul 11 og 12 er tilrettelagt som pakkeforløb. Modul 11 Patient hotel

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Pensumliste Modul 11

Pensumliste Modul 11 Pensumliste Modul 11 Geriatrisk Afdeling Udarbejdet feb. 2013 af Klinisk vejleder Inge Taasti Uddannelsesansvarlig Karin R. Laugesen 1 Geriatrisk Afdeling er i besiddelse af de bøger, der er henvist til

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere?

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Øget effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos medarbejdere og patienter Strukturelle tiltag

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Årsmøde DMCG-PAL 2015. Netværk for palliative sygeplejersker i RM

Årsmøde DMCG-PAL 2015. Netværk for palliative sygeplejersker i RM Årsmøde DMCG-PAL 2015 Netværk for palliative sygeplejersker i RM Helle N. Matthiesen Det Palliative Team Aarhus Universitetshospital Hvad er en palliativ sygeplejerske på basisniveau? En sygeplejerske

Læs mere

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4.

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. BAGGRUND Stigende efterspørgsel på uddannelse for at matche de krav, der stilles til os. HVEM ER VI? Louise Bager, klinisk

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland.

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Lemvig Kommune og formand for Sygeplejeetisk Råd

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit

Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til... 1 1.0 Organisatoriske forhold på uddannelsesstedet... 3 1.1 Afdelingstype/afsnitstype.... 3 1.2 Fysiske

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS)

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Helle K. Iversen, Apopleksiansvarlig overlæge, forskningslektor, dr. med. Apopleksienheden, Neurologisk afdeling Glostrup Hospital, Københavns Universitet

Læs mere