Paradigmatiske undervisningsforløb i International økonomi A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Paradigmatiske undervisningsforløb i International økonomi A"

Transkript

1 Paradigmatiske undervisningsforløb i International økonomi A I de følgende afsnit gives eksempler på forskellige undervisningsforløb. Forløbene er medtaget i tilfældig orden, da undervisningen i faget, hvor det er muligt, tager udgangspunkt i aktuelle nationale, europæiske eller globale samfundsøkonomiske begivenheder og problemstillinger. Forløbene angiver indhold, undervisningsmaterialer og forslag til arbejdsformer. Indhold: 1 Introduktion til faget Økonomisk integration Finanspolitik Ulande Ulandsbistand Danmark som velfærdsland Valuta og valutasamarbejde Samfundsøkonomiske balanceproblemer Samspillet mellem husholdninger og virksomheder samt økonomiske politikker Analyse og sammenligning af forskellige landes muligheder for at klare sig i den globale konkurrence Et udvidet EU i en globaliseret økonomi Forslag til undervisningsforløb med åbne cases Introduktion til faget Formål: Et introduktionsforløb skal stimulere elevernes interesse og lyst til at arbejde med faget og samtidig give et overordnet indblik i fagets kernestof. Introduktionsmodulerne, som er beskrevet nedenfor, indeholder elementer som ud over introduktion til kernestoffet også har til formål at skærpe elevernes interesse for løbende at ajourføre sig på det samfundsøkonomiske område gennem fx aviser og nyhedsprogrammer samt at give eleverne indblik i forskellige undervisningsmetoder, arbejdsformer, taksonomier og faglige redskaber. Hvert modul udgør et selvstændigt forløb, og det kan være hensigtsmæssigt at placere et par af modulerne senere i undervisningsperioden. Indhold Modul 1: introduktion til kernestoffet Modul 2: taksonomi Modul 3: quiz Modul 4: kend verden Modul 5: arbejdsredskaber Modul 1 Eleverne får udleveret en opgave indeholdende en række aktuelle avisoverskrifter, der kan relateres til fagets kernestof. Herudfra skal eleverne finde frem til og begrunde, hvilke emneområder der indgår i faget international økonomi. Opgaven kan med fordel løses parvis. 1

2 Ud over at præsentere emner fra fagets kernestof medvirker opgaven til at skærpe elevernes interesse for aktuelle samfundsøkonomiske begivenheder og til at introducere eleverne til den induktive undervisningsmetode. Modul 2 Gruppeopgave: Med udgangspunkt i en aktuel artikel, der omtaler samfundsøkonomiske mål og/ eller samfundsøkonomiske balanceproblemer i Danmark eller i et andet land, skal eleverne redegøre for artiklens problemstillinger, analysere årsager til problemerne og vurdere landets økonomis stærke og svage sider. Det er vigtigt, at læreren på klassen gennemgår, hvad begreberne redegør, analyser og vurder dækker, inden eleverne i små grupper løser opgaven. Herved tydeliggøres tre af de taksonomiske niveauer, som indgår i fagets målbeskrivelse. Modul 3 For de fleste elever er en quiz spændende også selv om den handler om samfundsøkonomiske fakta, begreber og sammenhænge. Nedenfor er der derfor vist eksempler på spørgsmål, som kan indgå i en indledende quiz om international økonomi. Formålet med at give eleverne en quiz tidligt i undervisningsforløbet er at introducere mindre test i paratviden. Eksempel på en indledende quiz: 1 Hvilken slags økonomisk politik føres der, hvis man sænker skatterne? (Indkomstpolitik, finanspolitik, pengepolitik eller valutapolitik?) 2 Nævn Danmarks 3 vigtigste eksportlande. 3 Havde Danmark over- eller underskud på betalingsbalancen sidste år? 4 Hvilken slags økonomisk politik føres der, hvis man forøger de offentlige udgifter? (Indkomstpolitik, finanspolitik, pengepolitik eller valutapolitik?) 5 Nævn, hvilke lande der har indført euro som betalingsmiddel. 6 Hvilket land er verdens største, når det gælder produktion og indkomst? 7 Hvilken slags økonomisk politik føres der, hvis man sænker renten? (Indkomstpolitik, finanspolitik, pengepolitik eller valutapolitik?) 8 Hvor er skattetrykket højest i Danmark eller USA? 9 Hvor mange lande er der med i EU? 12? 15? 20? 25? 30? 10 Hvilke af nedenstående internationale organisationer er Danmark medlem af? FN, NAFTA, WTO, EFTA, OECD, IMF. 11 Hvad er et frihandelsområde? 12 Hvilken økonomisk politik føres der, hvis man indfører lønstop? (Indkomstpolitik, finanspolitik, pengepolitik eller valutapolitik?) 13 Er den danske krone for tiden stærk eller svag i forhold til amerikanske dollars? 2

3 14 Vil en højkonjunktur medvirke til, at de offentlige udgifter stiger eller falder? 15 I hvilket af følgende lande er den gennemsnitlige levealder henholdsvis højst eller lavest: Danmark, USA, Japan, Polen, Brasilien, Sydkorea, Kina? Modul 4 En præsent geografisk viden som baggrund for et internationalt orienteret fag er langt fra altid en del af elevernes bagage. Det kan der rådes bod på ved at lade eleverne i mindre grupper løse en kend verden - opgave ved brug af atlas og søgning på internettet. En sådan opgave styrker elevernes geografiske viden og skaber forståelse af fagets internationale perspektiv. Ligeledes træners eleverne i at anvende it som værktøj. Nedenfor er der medtaget et eksempel på en sådan opgave. Eksempel på en kend verden opgave : 1 Vestafrikanske lande har gennem længere perioder været præget af konflikter og borgerkrige. Find frem til navnene på 5 vestafrikanske lande og landenes indbyggertal samt BNP pr. indbygger. 2 Nigeria er Afrikas folkerigeste nation. Hvor stor er Nigerias befolkning og befolkningstilvækst? Nigeria er medlem af OPEC hvorfor? 3 Botswana er et af de bedre stillede lande i Afrika. Hvor ligger Botswana, og hvilke lande grænser op til Botswana? Find BNP pr. indbygger og befolkningstilvæksten for Botswana. 4 Uganda er fra naturens hånd rigt på naturlige ressourcer. Desværre hærges landet af AIDS, hvilket i høj grad hæmmer landets udvikling. Hvad hedder landets hovedstad? Hvad er den forventede middellevetid i Uganda? 5 Hvilke lande udgør Afrikas Horn? 6 Find frem til navnene på de nordafrikanske lande. Hvilket af landene er det folkerigeste? Hvilket af landene har det højeste BNP pr. indbygger? 7 Mellemøsten er bl.a. kendt for store oliereserver. Hvilke lande i Mellemøsten er medlem af OPEC? 8 Kabul, Jerusalem og Bagdad er som bekendt hovedstæder - men i hvilke lande? 9 8 lande i Centralasien blev selvstændige i forbindelse med Sovjetunionens fald. Hvilke lande er det? 10 Hvilke 2 lande er verdens folkerigeste lande? Find folketallene, tal for befolkningstilvækst, forventet middellevetid og BNP pr. indbygger. 11 Mange lande i Syd - og Østasien har i de seneste to årtier oplevet en høj økonomisk vækst. Angiv navnene på nogle af landene. 12 Kronprinsesse Mary kommer fra Tasmanien. Hvor ligger denne ø? Hvilket land er øen en del af? Hvorfor er det pågældende land og dets naboland medlemmer af 3

4 OECD? 13 Hovedstæderne hedder: Tokyo, Seoul, P'yongyang og Ulan Bator - men i hvilke lande? 14 Hvilke lande i Europa er medlemmer af EU, er ansøgerlande til EU og endelig, hvilke europæiske lande er ikke med i EU? Find alle lande på kortet samt navnene på landenes hovedstæder. 15. Hvilke amerikanske lande er medlem af NAFTA? Og hvad er BNP pr. indbygger i landene? 16. Find de 4 største økonomier i Sydamerika (målt på BNP og BNP pr. indbygger). Modul 5 Ud fra materiale fra Statistisk Tiårsoversigt arbejder eleverne individuelt med at opstille tabeller og figurer, der sammenligner udviklingen i BNP over en tiårig periode i fx Danmark og USA. Der kan arbejdes både med absolutte tal, procentvise ændringer og indekstal, og der kan ud over tabeller fremstilles linje- og søjlediagrammer. Hensigten med dette modul er at gøre eleverne fortrolige med nogle af fagets centrale redskaber samt træne eleverne i anvendelse af it. 2 Økonomisk integration Mål: analysere, vurdere og sammenligne forskellige grader af økonomisk integration, herunder redegøre for det økonomiske samarbejde i EU. Indhold frihandelsområde, toldunion og fællesmarked handelshindringer teori om frihandel Det Indre Marked i EU Introduktion Som oplæg til samtaleundervisning om emnet økonomisk integration skal eleverne individuelt definere de forskellige former for økonomisk integration og handelshindringer. Opgave 1 Du bedes udfylde skemaet, idet du forklarer emnet. frihandelsområde: toldunion: fællesmarked: told: importkvoter: tekniske handelshindringer: 4

5 statsstøtte: osv. På klassen gennemgås relevant teori om økonomisk integration og årsager til anvendelsen af protektionisme diskuteres. Opgave 2 Eleverne får udleveret materiale om udviklingen af Det Indre Marked i EU og aktuelle artikler om, hvorledes DIM fungerer. Dette materiale danner udgangspunkt for løsning af en opgave, hvor eleverne redegør for indholdet af samarbejdet i DIM og analyserer og vurderer betydningen af DIM i forhold til danske og europæiske virksomheders globale konkurrenceevne. Afslutning Emnet kan gøres mere levende/virkelighedsnært med et virksomhedsbesøg eller en gæstelærer fra en lokalvirksomhed. Temaet for besøget kan fx være: virksomhedens konkurrencestrategi i forhold til produkter, markeder og produktion betydningen af Det Indre Marked i et udvidet EU den øgede globalisering og Det Indre Marked Perspektiverende emner EU's Økonomiske og Monetære Union og andre EU emner andre handelssammenslutninger WTO 3 Finanspolitik Mål: ud fra økonomiske nøgletal analysere og vurdere økonomiske balanceproblemer samt analysere og vurdere de samfundsøkonomiske virkninger af økonomisk-politiske indgreb og begivenheder. Indhold statsfinanserne, herunder skatte- og udgiftsstruktur grundlæggende teori om finanspolitik finanspolitik og konjunkturudjævning multiplikatorberegninger Keynes økonomiske politik Introduktion Kort gennemgang af konjunktursvingninger samt en eller flere artikler om dansk økonomi lige nu, som belyser, om der for tiden er behov for en stramning eller lempelse i finanspolitikken. Opgave 1 Diskussion på klassen: Med udgangspunkt i aktuelle artikler fra fx De økonomiske Vismænd eller Nationalbanken diskuteres på klassen den aktuelle finanspolitik. Opgave 2 Gruppearbejde: Eleverne indsamler oplysninger om skatte- og udgiftsstrukturen i udvalgte EUlande, hvorefter de analyserer, hvilke forskelle der eksisterer mellem landenes skatte- og 5

6 udgiftsstruktur. Gruppearbejdet afsluttes med en diskussion på klassen om, hvad der kan være årsagerne til forskellene i skatte- og udgiftsstrukturen. Opgave 3 Gruppearbejde: Eleverne kan fra Finansministeriets hjemmeside (Budgetoversigt) indhente de helt aktuelle tal for finanseffekten i år og til næste år og med udgangspunkt heri vurdere den aktuelle finanspolitik set i lyset af den aktuelle udvikling i dansk økonomi, herunder udviklingen i de økonomiske balanceproblemer. Perspektiverende emne EU's økonomiske union og Stabilitetspagten. Fx analyse af data vedrørende EU-landenes offentlige finanser herunder undersøge, hvilke lande der ikke opfylder budgetreglerne? (Kilde: EU-kommissionens European Economy eller OECD Economic Outlook). 4 Ulande Mål: analysere og vurdere forskelle i levevilkår samt gøre rede for forskellige udviklingsteorier og former for udviklingsbistand. Indhold levevilkår og udviklingskendetegn udviklingsteorier udviklingsbistand Introduktion En aktuel artikel eller video der belyser problemstillinger i ulande (fx fattigdom, gældsproblemer, faldende råvarepriser), eller en artikel eller video, der belyser forholdene i et konkret uland (eksempelvis et politisk brændpunkt, der har mediernes bevågenhed). Derefter gennemgang af relevante udviklingskendetegn (BNP pr. indbygger, erhvervsstruktur, og demografiske forhold mv.) samt gennemgang af forskellige udviklingsteorier. Som relevant undervisningsmateriale kan følgende hjemmeside anbefales: Opgave 1 Gruppearbejde: Hver gruppe udarbejder en analyse af et uland ud fra relevante udviklingskendetegn. Nøgletal hentes via internettet. Landeanalysen skal indeholde tabeller og/ eller diagrammer, der viser landets udviklingskendetegn, og med udgangspunkt i de fundne data skal grupperne redegøre for landets udviklingsniveau. Gruppearbejdet afsluttes med en diskussion på klassen om de enkelte udviklingskendetegns egnethed til beskrivelse af et lands udviklingsniveau. Opgave 2 Gruppearbejde: Grupperne foretager en analyse af årsagerne til ulandets underudvikling, idet der inddrages forskellige udviklingsteorier i forklaringen. I den forbindelse analyserer eleverne landets eksportforhold fx med vægt på problemerne ved monoeksport. Gruppearbejdet afsluttes med en diskussion i plenum om årsagerne til landenes underudvikling og en diskussion af mulige strategier, der kan føre ulandene videre frem i udviklingsprocessen. Perspektiverende emner Danmarks ulandsbistand til ulandet kortlægges. Ulandet sammenlignes med ulande, som er trådt ud af fattigdomsfællen (fx Chile eller Malaysia). 6

7 5 Ulandsbistand Mål: analysere og vurdere forskelle i levevilkår samt gøre rede for forskellige udviklingsteorier og former for udviklingsbistand. Indhold bistandsstrategier bilateral kontra multilateral bistand krav til ulandene for at få tildelt bistand Undervisningsmateriale Fagligt forum om ulandsoplysning c/o Mellemfolkeligt samvirke, Borgergade 14, 1300 København K har udarbejdet et katalog med mange relevante forslag til undervisningsmaterialer til både grundskolen og ungdomsuddannelserne. Kataloget hedder: Jorden rundt på 45 minutter, og det ligger også på (jorden rundt). Introduktion En eller flere artikler, der sætter fokus på ulandsproblemer og/eller dansk ulandsbistand eller alternativt en video fx om et udviklingsprojekt i et uland. Opgave 1 Gruppearbejde: Alle grupper udarbejder en oversigt over OECD-landenes bistand i pct. af BNP. (Kilde: OECD's hjemmeside). Ligeledes udarbejder grupperne en oversigt over følgende landes bistand fordelt på bilateral/multilateral bistand samt bistanden fordelt på modtagerlande. Forslag til lande: USA, UK, Frankrig, Japan, Holland og Sverige. (Et land pr. gruppe). Grupperne analyserer de fundne data med henblik på kortlægningen af de principper, der kan tænkes at ligge bag det enkelte lands valg af bistandsmodtagere (militærstrategiske, handelsstrategiske, humanitære og /eller kulturelle principper mv.). Gruppearbejdet afsluttes med en mundtlig fremlæggelse af gruppernes data og analyser, som efterfølges af en fælles opsummering om bistandsprincipper. Opgave 2 Gruppearbejde: Hver gruppe udarbejder en rapport på 4-5 sider, som med udgangspunkt i relevante informationer om dansk ulandsbistand ( fx Danidas årsrapporter ) redegør for og analyserer den danske bistand med hensyn til: formål omfang fordeling på multilateral og bilateral bistand fordeling på modtagerlande principper bag tildelingen af ressourcerne (fattigdom, menneskerettigheder, miljø, bæredygtighed, kvinders ligestilling, mv.) ligheder og forskelle i forhold til resultaterne grupperne fandt frem til i forbindelse med det første gruppearbejde Undervisningsforløbet afsluttes med en diskussion i klassen om relevansen af dansk ulandsbistand samt en diskussion om nyere politiske beslutninger vedrørende den danske bistand. Udgangspunktet for diskussionerne er elevernes rapporter og artikler fx fra avisdatabaser. 6 Danmark som velfærdsland Mål: analysere og vurdere forskellige velfærdsmodeller. 7

8 Indhold velfærdsmodeller den offentlige sektor en velfærdsstats mål og funktioner Introduktion Præsentation af en velfærdsstats mål og funktioner, herunder udjævning af indkomster, imødegåelse af økonomisk usikkerhed og forbedret udnyttelse af samfundets ressourcer samt gennemgang af den skandinaviske, den centraleuropæiske og den liberale velfærdsmodel. Opgave Gruppearbejde: Hver gruppe indsamler data vedrørende skattetrykket og de offentlige udgifter i pct. af BNP, herunder løbende overførsler til husholdninger i procent af BNP, mv. fra fx Danmark, Sverige, Italien, Tyskland og USA. De fundne data præsenteres i tabeller og /eller grafiske illustrationer til brug for mundtlig præsentation på klassen. Alle grupper analyserer og vurderer desuden fordele og ulemper ved den danske velfærdsmodel og opstiller resultatet i en oversigt til brug for den mundtlige præsentation på klassen. Undervisningsforløbet afsluttes med en sammenligning af de fundne data vedrørende skattetryk og offentlige udgifter i pct. af BNP og en diskussion om udviklingstendenser i velfærdssamfundet Danmark. Udgangspunktet for diskussionen er elevernes analyser og vurderinger samt aktuelle artikler om velfærdsstaten Danmark. Perspektivering Diskussion af, hvordan velfærdssamfundet er under pres fra den stigende globalisering. 7 Valuta og valutasamarbejde Mål: ud fra økonomiske nøgletal analysere og vurdere økonomiske balanceproblemer samt analysere og vurdere de samfundsøkonomiske virkninger af økonomisk-politiske indgreb og begivenheder, og redegøre for det økonomiske samarbejde i EU. Indhold valutakurser og valutakursdannelse valutakurssystemer, herunder ERM2 ØMUen den effektive kronekurs valutakursernes betydning for konkurrenceevnen og relevante økonomiske nøgletal Introduktion Samtaleundervisning på klassen, hvor begreberne flydende og faste valutakurser introduceres, og hvor årsager til valutakurssvingninger diskuteres. Herefter uddeles en aktuel artikel om udviklingen i et eller flere landes valutaer. Til artiklen er der knyttet nogle spørgsmål, som eleverne besvarer individuelt eller parvis, hvorefter svarene diskuteres på klassen. Opgave 1 Eleverne fremstiller en kurve, der viser udviklingen i den amerikanske dollar over for euroen siden 1999, og en kurve, der viser udviklingen i den danske krone over for euroen siden Hvorefter den konstaterede udvikling i valutakurserne analyseres, og konsekvenserne for Danmarks internationale konkurrenceevne vurderes. Opgaven kan løses individuelt eller parvis. Kilde kan fx være: Resultatet af elevarbejdet diskuteres på klassen. 8

9 På klassen gennemgås dernæst relevant teori vedrørende flydende og faste kurser. Ligeledes gennemgås EU's monetære union, herunder konvergenskriterierne for at kunne deltage i den monetære union. I form af samtaleundervisning analyseres og vurderes fordele og ulemper for Danmark ved at deltage i ERM2 og fordele og ulemper ved at stå uden for ØMUen. Opgave 2 Eleverne får udleveret en kurve, der viser udviklingen i den effektive kronekurs fra den seneste tiårsperiode (Kilde: Nationalbanken). Ud fra kurven skal eleverne redegøre for, i hvilke perioder kronen er blevet henholdsvis apprecieret eller deprecieret. Ligeledes skal eleverne finde frem til nogle mulige forklaringer på den stedfundne udvikling i den effektive kronekurs. Opgaven løses individuelt eller parvis og diskuteres efterfølgende på klassen. Afslutning Repetition (evt. introduktion) af samfundsøkonomiske nøgletal som fx: økonomisk vækst, arbejdsløshed, overskud på betalingsbalancens løbende poster, overskud på det offentlige budget, inflation og den lange rente. Herefter diskussion på klassen om, hvordan de aktuelle nøgletal må forventes at blive påvirket af ændringer i kronens internationale værdi, herunder den aktuelle ændring eller den forventede ændring i kronens værdi. Perspektiverende emne Gennemgang af fastkurssystemer belyst med historiske eksempler. Gæstelærer Det anbefales, at der i forløbet inddrages en person fra udlandsafdelingen i et stor eller mellemstort pengeinstitut til at fortælle om den daglige handel med valuta og om valutaspekulation mv. 8 Samfundsøkonomiske balanceproblemer Mål: ud fra økonomiske nøgletal kunne analysere, og vurdere økonomiske balanceproblemer Indhold økonomiske balanceproblemer økonomisk vækst og konjunkturforløb forsyningsbalance økonomiske nøgletal og samfundsøkonomiske sammenhænge Introduktion Eleverne får udleveret talmateriale vedrørende forsyningsbalancen og økonomiske nøgletal vedrørende Danmark. Tallene bør både omfatte aktuelle tal og prognoser. (Kilde: OECD- Economic Outlook). Opgave 1 Med udgangspunkt i talmaterialet analyserer eleverne parvis udviklingen i forsyningsbalancen og de økonomiske nøgletal, herunder: udviklingen i den økonomiske vækst hvilke efterspørgselskomponenter, der bidrager positivt eller negativt til væksten sammenhængen mellem vækstraten og de økonomiske nøgletal Herefter vurderer eleverne: om Danmark er inde i en højvækstperiode eller en lavvækstperiode 9

10 hvad der for tiden er Danmarks alvorligste balanceproblem På klassen diskuteres resultatet af elevernes analyser og vurderinger. I forbindelse hermed repeteres samfundsøkonomiske sammenhænge og konjunkturforløb. Opgave 2 Eleverne finder fx ved hjælp af Statistisk Tiårsoversigt Danmarks vigtigste samhandelslande. Ved lodtrækning fordeles landene på elevgrupper. De enkelte grupper analyserer og vurderer den økonomiske udvikling i det tildelte land på samme måde, som de i opgave 1 analyserede og vurderede den økonomiske udvikling i Danmark. Desuden vurderer eleverne, hvordan den økonomiske udvikling i Danmarks samhandelslande må forventes at påvirke den økonomiske udvikling i Danmark. Grupperne præsenterer deres analyseresultater og vurderinger i plenum på klassen. Supplement Artikler, der beskriver den økonomiske udvikling i de behandlede lande, kan inddrages til at perspektivere elevernes analyser og vurderinger. 9 Samspillet mellem husholdninger og virksomheder samt økonomiske politikker I det følgende beskrives et længerevarende undervisningsforløb, som bidrager til opfyldelsen af nedenstående mål: Mål: anvende viden om økonomisk teori og metode til analyse af samfundsøkonomiske sammenhænge og af samspillet mellem de økonomiske delsektorer samt analysere og vurdere de samfundsøkonomiske virkninger af økonomisk-politiske indgreb og begivenheder. Indhold husholdninger, forbrugsadfærd, forbrugs- og opsparingskvoter virksomheder, erhvervsstruktur og virksomhedsstruktur arbejdsmarkedet, arbejdsstyrke, erhvervsfrekvens, løndannelse og arbejdsløshed konkurrenceevneforbedrende politik strukturpolitik Arbejdsformer Undervisningsforløbet omfatter teorigennemgang, der kan gennemføres enten som samtaleundervisning eller som foredragsrækker, øvelsesundervisning i små grupper samt selvevalueringsøvelser og test. Afslutningsvis udarbejder eleverne et miniprojekt, hvor produktet er en synopsis. Synopsen danner baggrund for en mundtlig fremlæggelse. Øvelsesopgaver Eleverne løser individuelt nedenstående opgaver: beregning af forbrugs- og opsparingskvoter ud fra udleveret talmateriale aktuelt materiale om forbrugs- og opsparingskvoter analyseres og vurderes med hensyn til udviklingen i kvoterne og konsekvenserne af udviklingen. (Kilde: fx Det økonomiske Råd: Dansk Økonomi) ændringer i den danske erhvervsstruktur analyseres ved hjælp af materiale fra Statistisk Tiårsoversigt 10

11 ændringer i arbejdsløsheden analyseres ved hjælp af materiale fra Statistisk Tiårsoversigt fx med hensyn til den generelle udvikling, udviklingen på køn, alder, geografi og fag. Selvevalueringsøvelser Disse øvelser fokuserer på centrale faglige problemstillinger som strukturledighed, outsourcing, arbejdsmarkedspolitiske indgreb og ændringer i forbrugertillid. Eleverne kan eksempelvis analysere og vurdere de konkrete problemstillinger ud fra hv-spørgsmål. Læreren udarbejder en vejledende løsning til selvevalueringsøvelserne, som indeholder krav til både fagligt indhold og faglig metode samt angiver point for de enkelte delopgaver og en pointfordeling med karakterfordeling. Løsningen udleveres enten sammen med opgaven, hvilket kræver stor selvdisciplin hos eleverne, eller efter at opgaven er løst. Uanset tidspunktet for udleveringen af løsningen er det eleven, der selv skal vurdere sin egen løsning og give karakter på basis af det opnåede antal point. Test Der kan indlægges 2 til 3 test i forløbet i form af rigtig/forkert svar eller multiple choice, herved testes blandt andet om elevernes viden om faglige begreber og faktuelle forhold er tilfredsstillende. Afslutning Undervisningsforløbet afsluttes med et miniprojekt, hvor eleverne i grupper af 3 til 4 personer analyserer en af følgende økonomiske politikker: konkurrenceevneforbedrende politik (valutapolitik eller indkomstpolitik) strukturpolitik (arbejdsmarkedspolitik eller erhvervspolitik) og vurderer virkningerne af den økonomiske politik for henholdsvis husholdningerne og virksomhederne. Produktet er en synopsis på maksimalt 4 sider. Synopsen, der kopieres til resten af klassen, danner baggrund for et mundtligt oplæg på klassen. 10 Analyse og sammenligning af forskellige landes muligheder for at klare sig i den globale konkurrence Mål: analysere, vurdere og sammenligne informationer vedrørende erhvervsstruktur, levevilkår, demografi og økonomisk udvikling i forskellige lande og regioner. Indhold makroøkonomiske nøgletal nationalregnskabsbegreber økonomiske balanceproblemer erhvervsstruktur demografi Arbejdsmetode Klassen inddeles i grupper fx efter faglig kunnen, hvorved undervisningsforløbet kan differentieres, således at fagligt svage grupper får mere hjælp af læreren end fagligt stærke grupper. Der oprettes en fælles elektronisk konference. Her får hver gruppe tildelt et område, hvor de skal gemme alt det materiale, de har udarbejdet, indtil det samlet skal afleveres elektronisk. 11

12 Grupperne får også et debatforum, hvor de indbyrdes kan debattere og lave aftaler omkring arbejdet med deres emne. Dette debatforum kan også anvendes til at stille spørgsmål til læreren. Introduktion Samtaleundervisning på klassen, hvor der i fællesskab opstilles en liste over økonomiske, demografiske og erhvervsmæssige forhold mv., der kan belyse dansk økonomis evne til at klare sig i den globale konkurrence. Opgave 1 Grupperne får til opgave, at udarbejde en tabel og/eller en figur, der belyser udviklingen i et eller to områder i dansk økonomi i den seneste tiårsperiode. (Grupperne får tildelt forskellige områder i dansk økonomi). Desuden skal alle grupperne udarbejde en tabel eller en figur, der belyser den aktuelle erhvervsstruktur i Danmark. De udarbejdede tabeller og figurer præsenteres for de øvrige grupper i det fælles forum i konferencen. Gruppearbejdet afsluttes med en diskussion på klassen om listen med forhold, der kan belyse dansk økonomis evne til at klare sig i den globale konkurrence, skal revideres. Opgave 2 Grupperne vælger hver et land, hvor de finder, analyserer og vurderer udviklingen i relevante økonomiske nøgletal i den seneste tiårsperiode. Ligeledes skal grupperne finde data, der viser den aktuelle erhvervsstruktur i landet. Resultatet af arbejdet afleveres som en elektronisk rapport, der indsættes i det fælles forum for konferencen. Rapporten skal indeholde tabeller og/eller grafer, som belyser udviklingen i de vigtigste nøgletal og som viser erhvervsstrukturen i landet. Rapporten skal udmunde i en vurdering af, i hvor høj grad landet er klar til at deltage i den globale konkurrence. Opgave 3 Hver gruppe udarbejder og gennemfører (ved brug af et relevant præsentationsprogram) en præsentation af deres analyseresultater og vurderinger. Afslutning I en diskussion på klassen sammenlignes landenes muligheder for at klare sig i den globale konkurrence. 11 Et udvidet EU i en globaliseret økonomi Et udvidet EU i en globaliseret økonomi Et emneforløb i samspil mellem international økonomi A og samtidshistorie B (Andre fag kan inddrages såsom fremmedsprog og afsætning) Formål Formålet med emneforløbet er at udfordre elevernes kreative og innovative evner samt kritiske sans ved anvendelse af faglig viden, teori og metode inden for hvert af de to fagområder. Ligeledes bidrager emneforløbet til at bevidstgøre eleverne om samspillet mellem de to fag. Desuden er formålet med emneforløbet at styrke elevernes evne til at analysere og vurdere samfundsøkonomiske, historiske og kulturelle udviklingsforløb - her afgrænset til den historiske baggrund for og 12

13 udviklingen i det europæiske økonomiske og politiske samarbejde inden for EF/EU set i et konkurrencepræget globalt perspektiv. Forløbet er således et eksempel på et samspil mellem international økonomis og samtidshistories kernestof og supplerende stof, og det medvirker samtidig til at udvide elevernes forståelsesramme for den aktuelle globale udvikling. (Fremmedsprog kan inddrages med relevante kulturelle og politiske elementer, og afsætning kan inddrages med virksomhedsstrategiske overvejelser). Mål Forløbet tager udgangspunkt i det faglige mål fra samtidshistorie B: demonstrere indsigt i den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling og reflektere over samfundenes udviklingsmuligheder på baggrund af samspillet mellem disse niveauer og de to faglige mål fra international økonomi A: at anvende viden om handelsteorier og det internationale økonomiske samarbejde til at analysere og vurdere udviklingen i Danmarks udenrigshandel, den globale handel og den internationale arbejdsdeling og analysere, vurdere og sammenligne forskellige grader af økonomisk integration, herunder redegøre for det økonomiske samarbejde i EU. Forløbets konkrete mål er: at kunne anvende politiske og økonomiske integrationsmodeller til at analysere den europæiske politiske og økonomiske integration siden 1945 at opnå forståelse af at globaliseringsprocessen og den deraf afledte internationale arbejdsdeling er resultatet af en aktiv proces, som undergår en vedvarende forandring at opnå forståelse af EU's rolle som aktiv aktør i globaliseringsprocessen at anvende viden og teorier om handel og international konkurrenceevne til at analysere og vurdere danske/europæiske virksomheders konkurrenceevne i et udvidet EU og i en globaliseret økonomi Kernestof Didaktik Samtidshistorie: udviklingen i europæisk integration siden udviklingen i den globale arbejdsdeling International økonomi: handelsteorier, international handel og international arbejdsdeling internationalt økonomisk samarbejde og forskellige grader af økonomisk integration Der anvendes en induktiv elevaktiverende arbejdsform med praktisk teorianvendelse i forbindelse med udarbejdelse af en skriftlig grupperapport. Rapporten udarbejdes med baggrund i materiale fra det forudgående undervisningsforløb og elevernes selvstændige kildesøgning samt viden erhvervet gennem et virksomhedsbesøg. Der vil i de to fag undervises sideløbende i relevante emner. Undervisningen 13

14 Arbejdsformer Produktformer Studiemetoder It Evaluering kan veksle mellem induktive og deduktive undervisningsformer. Forud for udarbejdelsen af grupperapporten vælger grupperne et hovedemne. Det valgte hovedemne skal belyses i et historisk perspektiv, et internationalt økonomisk perspektiv og et virksomhedsperspektiv, der perspektiverer den praksisnære virkelighed i forhold til hovedemnet. Grupperne udarbejder en problemformulering, som skal godkendes i dialog med de deltagende lærere. Produktformen er en skriftlig grupperapport, en mundtlig fremlæggelse af rapporten og udarbejdelse og gennemførelse af et opponentindlæg. Forløbet foreslås afviklet på 3. år, og fokus er især rettet mod beherskelse af analyse- og vurderingsevne i en gruppe, således at det er det kollektive og helheden, der arbejdes med. Med opponentrollen trænes eleverne desuden i at forholde sig konstruktiv kritisk til en anden elevgruppes rapport. It anvendes til informationssøgning og som praktisk redskab til fremstilling af rapporten, inklusiv opstilling af tabeller og diagrammer, samt udarbejdelse af materiale til at understøtte den mundtlige fremlæggelse. Et konferencesystem kan anvendes i dialogen om godkendelse af problemformuleringen. Den skriftlige rapport evalueres med en skriftlig kritik opdelt i en generel del og en detailkritisk del. Den mundtlige fremlæggelse og opponentindlægget vurderes mundtligt. Der gives en samlet bedømmelse, som vil være en gruppekarakter. Tilrettelægge lse et antal klokketimer, hvor hvert fag gennemgår de relevante emner. et par klokketimer til organisering af grupper, valg af hovedemne og indledende overvejelser om problemformuleringen. klassen organiseres i 8 grupper, og der udvælges 4 virksomheder, som hver får besøg af 2 grupper. fremlæggelsen foregår på 2 hold med hver 4 grupper. En faglærer pr. hold deltager ved fremlæggelsen. ca. 20 klokketimer organiseret som 5 sammenhængende dage. Dag 1 : Dag 1 starter med virksomhedsbesøg, som belyser et af hovedemnerne, fx EU's landbrugspolitik (landbrug), EU's Indre Marked og globaliseringen (1 produktionsvirksomhed og 1 handels-/servicevirksomhed) og EU's Økonomiske og Monetære Union (pengeinstitut). Dag 2 4 : Gruppearbejde med rapporten. Dag 5 : Fremlæggelse og evaluering. 12 Forslag til undervisningsforløb med åbne cases Undervisningsforløb med åbne cases indebærer, at eleverne får mulighed for at arbejde med emner på tværs af faget. Samtidigt styrkes elevernes selvstændighed ved casemetodens arbejdsproces, som kan opdeles i 4 hovedfaser: identificering af samfundsøkonomiske problemstillinger 14

15 analyse af problemstillingerne ved anvendelse af relevant økonomisk teori udarbejdelse af løsningsforslag til de konkrete problemstillinger vurdering af løsningsforslagenes samfundsøkonomiske konsekvenser på kort og lang sigt. Nedenfor præsenteres forskellige forslag til emner og materialer til en case. Forsalg 1 Finansloven og de samfundsøkonomiske balanceproblemer Casemateriale: interview (DR 1 eller TV 2) med finansministeren i forbindelse med fremlæggelsen af det kommende års finanslov, politisk forlig om finansloven eller vedtagelse af det kommende års finanslov avisartikler aktuelt statistisk materiale med økonomiske nøgletal fx fra Budgetredegørelsen supplerende materiale søges efter behov af eleverne. Forslag 2 Danmarks internationale konkurrenceevne og outsourcing Casemateriale: udviklingen i det lokale erhvervsliv fx en dominerende branche - tekstil- og beklædningsindustri, træ- og møbelindustri, fødevareindustri, elektronikindustri, mv. - illustreret ved enten et virksomhedsbesøg, en gæstelærer eller presseomtale avisartikler omhandlende nationale og internationale aspekter ved problemstillingen aktuelle statistikker fx vedrørende erhvervsstruktur og beskæftigelse fordelt på brancher. Forslag 3 Landbrugspolitik i et globalt perspektiv Casemateriale: TV-dokumentarudsendelser om landbrugspolitikken i EU artikler om ulandes landbrugsproblemer materiale fra fx Landbrugsrådet og Mellemfolkeligt Samvirke aktuelle WTO-forhandlinger om landbrugspolitik internetadresser på relevante institutioner og organisationer. Forslag 4 Globale vækstcentre og konjunkturspredning Casemateriale: TV udsendelser om væksten i fx Kina eller Indien aktuelle avisartikler om økonomisk vækst gæstelærer fra en virksomhed, der har etableres sig i et vækstcenter i Asien statistisk materiale illustrerende den økonomiske udvikling i Syd- og Østasien. 15

16 Rapporter, tidsskrifter mv. I dette afsnit henvises til en række publikationer som såvel underviserne og eleverne kan trække på for at aktualisere og perspektivere undervisningens temaer og undervisningsforløb. Danmarks Statistik: Statistisk Tiårsoversigt Dette er en årlig publikation, der indeholder statistik vedrørende stort set alle områder af det danske samfund. De seneste udgaver indeholder også udviklingskendetegn for andre lande. Det anbefales at lærerne har et eksemplar hver, ligesom skolens bibliotek bør have nogle eksemplarer. Såfremt skolens økonomi rækker dertil, så anbefales det, at eleverne har deres eget eksemplar af Statistisk Tiårsoversigt, eller at skolen har et klassesæt. Men da mange af nøgletallene er tilgængelige via og er dette ikke et must. Det økonomiske Råd: Dansk økonomi Dette er halvårsrapporter om dansk økonomi. Rapporterne indeholder også mindre afsnit om den økonomiske udvikling i den globale økonomi samt i de store i-lande. Hver halvårsrapport tager 2-3 emner op til diskussion fx velfærdsstat, arbejdsmarked, og globalisering. Rapporterne kan frit downloades på hjemmesiden: Det anbefales at lærerne har et eksemplar hver, ligesom rapporterne anbefales til skolens bibliotek. Finansministeriet: Økonomisk redegørelse Dette er regelmæssige rapporter om dansk økonomi, der ofte medtager mindre afsnit om den økonomiske situation i den globale økonomi samt i de store i-lande. Kan frit downloades på hjemmesiden: Rapporterne anbefales til skolens bibliotek. Finansministeriet: Finansredegørelse Dette er en årsrapport vedrørende forskellige områder af dansk økonomi. Emner i rapporten er: finanspolitik, konkurrenceevne, arbejdsmarkedsforhold mv. Finansredegørelsen kan frit downloades på hjemmesiden: Redegørelsen anbefales til skolens bibliotek. Finansministerier: Budgetoversigt Dette er en lille publikation, som indeholder nøgletal for finanslov og offentlige indtægter og udgifter (DAU-saldo, finanseffekt mv.). Publikationen er fx velegnet i relation til en caseopgave om finansloven. Budgetoversigten kan frit downloades på hjemmesiden: Nationalbankens Kvartalsoversigt Dette er Nationalbankens kvartalsmæssige tidsskrift om den aktuelle udvikling i dansk og global økonomi med vægten på aktuelle valutamæssige og monetære problemstillinger. Desuden indeholder kvartalsoversigten artikler om diverse monetære emner. Kvartalsoversigten kan frit downloades på hjemmesiden: Det anbefales at lærerne har et eksemplar hver, og at skolens bibliotek har et eksemplar. Nationalbankens Årsberetning Dette er Nationalbankens årsrapport om den monetære og valutamæssige udvikling i den danske og den globale økonomi. Årsberetningen indeholder desuden artikler om diverse monetære emner. Årsberetningen kan frit downloades på hjemmesiden: Det anbefales, at lærerne har et eksemplar hver, og at skolens bibliotek har et eller flere eksemplarer. OECD Economic Outlook Dette er en halvårsrapport fra OECD om den aktuelle økonomiske situation i hvert af OECDlandene. Rapporterne indeholder desuden et appendiks med mange relevante nøgletal. Kan frit downloades på hjemmesiden: På hjemmesiden er der i øvrigt mange forskellige rapporter om samfundsøkonomiske forhold, som kan være yderst anvendelige til cases. Halvårsrapporterne anbefales til skolens bibliotek. 16

17 The Economist Dette er en engelsksproget tidsskrift med mange aktuelle artikler om økonomi, handel, valuta og økonomisk politik mv. Tidsskriftet udkommer ugentligt. På hjemmesiden: er der en søgemaskine til ældre artikler samt nøgletal om lande, hvilket dog kræver abonnement. The Economist anbefales til skolens bibliotek. Tidsskriftet Kontakt Dette er et månedligt tidsskrift, der udgives af Mellemfolkeligt Samvirke. Tidsskriftet behandler især forholdene i de fattige lande, og tidsskriftet inddrager ofte emner som: handel, WTO og globalisering. Kontakt er velegnet i forbindelse med landebeskrivelser. I øvrigt er hjemmesiden: god med hensyn til oplysninger om ulandsforhold og WTO mv. Tidsskriftet anbefales til skolens bibliotek. WTO International Trade Statistics / WTO Annual Report Ovenstående årsrapporter indeholder mange vigtige nøgletal om den globale handel, hvorfor rapporterne fx er anvendelige i forbindelse med arbejdet med emneområderne: handel og globalisering. Rapporterne kan frit downloades på hjemmesiden: Rapporterne anbefales til skolens bibliotek. World Bank: World Development Report Dette er en årsrapport om globale økonomiske forhold hovedsagligt set ud fra et ulandsperspektiv. Rapporterne indeholder desuden et appendiks med mange relevante nøgletal, hvoraf mange kan findes på hjemmesiden: UNDP: Human Development Report Dette er en årsrapport om forholdene i ulandene, som indeholder mange økonomisk-geografiske nøgletal, hvilket gør rapporten velegnet i forbindelse med landebeskrivelser. Årsrapporten kan frit downloades på: Rapporten anbefales til skolens bibliotek. EU-kommissionen: Economic Forecast Dette er en halvårsrapport, der indeholder analyser af og prognoser for EU-landenes økonomi. Rapporten indeholder både vigtige nøgletal for alle EU-landene samt store globale økonomier. Rapporterne kan frit downloades på: IMF: World Economic Outlook Dette er en halvårsrapport med analyser af den globale økonomi. Rapporterne indeholder nøgletal fra alle verdens lande, herunder økonomisk vækst, betalingsbalance mv. Rapporterne er derfor anvendelige i forbindelse med landebeskrivelser. Halvårsrapporterne kan frit downloades på: EUObserver Dette er en netavis med aktuelle nyheder om EU, der findes på hjemmesiden: Med hensyn til informationskilder til international økonomi skal der desuden henvises til Handelsskolernes Biblioteksforening, som har udarbejdet en fortegnelse over relevante kilder til faget. Ligeledes skal der gøres opmærksom på Skolernes Databaseservice (Skoda), som blandt andet har en database indeholdende alle avisartikler i de ledende danske aviser i de seneste 8 år. 17

18 18

Paradigmatiske undervisningsforløb i International økonomi B

Paradigmatiske undervisningsforløb i International økonomi B Paradigmatiske undervisningsforløb i International økonomi B I de følgende afsnit gives eksempler på forskellige undervisningsforløb. Forløbene er medtaget i tilfældig orden, da undervisningen i faget,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Tradium handelsgymnasium, Rådmands Boulevard, Randers Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College.

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College. Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx International Økonomi B Heidi Høyer STU-InternationaløknBhh1114-F16-MAR

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold IBC Kolding Hhx International økonomi B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Handelsskolen Minerva Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International økonomi

Læs mere

International økonomi HH3C Torben Jensen Undervisningsbeskrivelse

International økonomi HH3C Torben Jensen Undervisningsbeskrivelse International økonomi HH3C Torben Jensen Undervisningsbeskrivelse Termin 09/12 Institution ZBC-Vordingborg Uddannelse HHX Fag og niveau International økonomi, A Lærere Torben Jensen Hold International

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold International Business College - Aabenraa HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International økonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2013 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International Økonomi A Allan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2015

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2015 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Roskilde Handelsskole HHX International Økonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2013 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International Økonomi A Allan

Læs mere

Eksamensspørgsmål. Ideer til spm uden noget som helst ansvar for om de ligner virkelighedens

Eksamensspørgsmål. Ideer til spm uden noget som helst ansvar for om de ligner virkelighedens Eksamensspørgsmål Ideer til spm uden noget som helst ansvar for om de ligner virkelighedens Udviklingslinier Forklar hvad rentespændet er, samt beskriv kort udviklingen i rentespændet til Tyskland Hvad

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløbet efterår 2010 og studieretningen forår 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløbet efterår 2010 og studieretningen forår 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 1 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 23 og 24 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Genstandsfelt for økonomisk teori I. Individers/beslutningstagers

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar Maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Synopsis i studieområdet del 3. Tema: Globalisering. Emne: Afrikas økonomiske udvikling. Fag: Samtidshistorie og international økonomi

Synopsis i studieområdet del 3. Tema: Globalisering. Emne: Afrikas økonomiske udvikling. Fag: Samtidshistorie og international økonomi Synopsis i studieområdet del 3 Tema: Globalisering Emne: Afrikas økonomiske udvikling Fag: Samtidshistorie og international økonomi X-købing Handelsgymnasium 2010 Indholdsfortegnelse Indledning og problemformulering...2

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015 HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Generel introduktion Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Studieretningsforløbet består af

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA?

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? 9. marts 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Frem mod udbruddet af finanskrisen

Læs mere

Analyse: Rebalancering af Tyskland

Analyse: Rebalancering af Tyskland Analyse: Rebalancering af Tyskland 24. februar 2014 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Analysen konkluderer, at talen om

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen?

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.1 Redegør for, hvad begrebet pengepolitik omfatter. 5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.3 Siden finanskrisen begyndelse i 2007 har

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fog og niveau Lærer Hold Beskrivelse Uddannelsescenter Holstebro HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2010 juni 2011 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse. Forecast for dansk turisme 2010-13. April 2010 Udgivet af: VisitDenmark April 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com/analyser.

Læs mere

Indgang til Verdensborgerforløb

Indgang til Verdensborgerforløb Indgang til Verdensborgerforløb Indgangens opbygning Indgangen til forløbet omfatter først et læreroplæg der skal introducere emnet, hvorefter eleverne selv skal arbejde med IT-værktøjet Dit globale fodaftryk.

Læs mere

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Arbejdsopgave til 1. del Målgruppe: 1g eller 2g Forløbets varighed: 10-12 timer 1. Forløbets faglige mål og faglige indhold skal fastlægges

Læs mere

Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012

Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012 Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012 Fordi ØMUen har en række indbyggede svagheder 1. Konvergens-kriterierne sikrer ikke konvergens 2. Stabilitetspagten

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution International Business College Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Hurt igt overblik En introduktion til erhvervsøkonomi på C-niveau.

Hurt igt overblik En introduktion til erhvervsøkonomi på C-niveau. Erhvervsøkonomi C Erhvervsøkonomi ISBN 13 9788761627032 En introduktion til erhvervsøkonomi på C-niveau. 176.00 DKK Inkl. moms Lærebogen C Erhvervsøkonomi er en fortsættelse af lærebogen FED Erhvervsøkonomi

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

Krisen i Asien, ATTAC og Tobin skatten

Krisen i Asien, ATTAC og Tobin skatten Krisen i Asien, ATTAC og Tobin skatten Ved Christian Friis Bach, Lektor i International Økonomi ved Landbohøjskolen Tidl. formand for Mellemfolkeligt Samvirke http://www.flec.kvl.dk/cfb/ 1 Krisen i Asien:

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin juni 2010 Institution UCH Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX International økonomi A Niels Bentsen HH3a10 Lærebog Kureer og Lundgreen / International økonomi A, bind

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse HHX IBC Kolding Fag og niveau Lærer(e) Hold Samtidshistorie B Karina Juhl

Læs mere

Hvorfor undervise i EU?

Hvorfor undervise i EU? Hvorfor undervise i EU? Oplæg ved: Mads Dagnis Jensen og Julie Hassing Nielsen Konference: EU i undervisningen sådan! Onsdag den 5. oktober 2011 Aarhus Universitet, Institut for Statskundskab Indhold Præsentation

Læs mere

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 1.1 Identitet Informationsteknologi bygger på abstraktion og logisk tænkning. Faget beskæftiger sig med itudvikling i et samspil mellem model/teori

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vintertermin 2013/14 Institution Uddannelse Grenaa Handelsskole (Handelsgymnasium Grenaa og Handelsgymnasium

Læs mere

Undervisningsforløb: Fred og konflikt

Undervisningsforløb: Fred og konflikt Undervisningsforløb: Fred og konflikt Skole Hold Projekttitel Ikast-Brande Gymnasium 2.z SA Fred og konflikt Periode November december 2010 Antal lektioner Overordnet beskrivelse 14 moduler af 70 min.

Læs mere

Udkast til Undervisningsplan for det erhvervsøkonomiske område i studieområdet del 1

Udkast til Undervisningsplan for det erhvervsøkonomiske område i studieområdet del 1 Udkast til Undervisningsplan for det erhvervsøkonomiske område i studieområdet del 1 Indhold 1. Formål og mål... 2 2. Indhold... 3 3. Tilrettelæggelse... 5 4. Evaluering... 5 Bilag 1 Brancheprojekt...

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Samfundsfag. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Samfundsfag. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052426_Samfag-D 08/09/05 13:28 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Samfundsfag Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Danmarks

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole HHX VØ B Carsten

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb

Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb Kommunikation Skat IT Samfundsøkonomi Arbejdskulturforståelse Projektarbejde Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Deltag i Jobbankens undervisning Forløbet

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre format [du vælger blandt de fremsendte, Søren, hvis der er plads]

der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre format [du vælger blandt de fremsendte, Søren, hvis der er plads] GLOBAL HVERDAG Form og tekst forside: multilateral Der genbruges elementer fra åbningssiden fra bistand www.globalhverdag.dk, så der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13 ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. 2012/13 Emne Periode Mål Relation til fælles mål Folketinget august Eleverne kender til magtens tredeling, partier partiprrammer. Velfærdssamfundet - demokratiet i funktion august

Læs mere

3.lek&on: De økonomiske mål

3.lek&on: De økonomiske mål 3.lek&on: De økonomiske mål 3.Lek&on i undervisningsforløbet Økonomi og behovsopfyldelse i Danmark baseret på kapitel 9 i bogen Luk Samfundet Op!, af Brøndum og Hansen, Columbus 2010 3.lek&on: De økonomiske

Læs mere

Hold: 1. semester Forår 2011. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde.

Hold: 1. semester Forår 2011. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 6 Lektionsantal: 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Uddannelsesmål: Den studerende skal vide hvordan

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Kultur- og samfundsfags eksamen.

Kultur- og samfundsfags eksamen. Kultur- og samfundsfags eksamen. Hvordan afslutter vi undervisningen i kultur- og samfundsfag? I 2. hf afsluttes undervisningen i kultur- og samfundsfag nogle uger før den øvrige undervisning. Du skal

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 10 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi anmarks samhandel med andre lande 700000 600000 Mio.

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012 BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet 100 USA 95 90 85 80 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Disposition 1. Den europæiske statsgældskrise

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Den økonomiske og monetære union

Den økonomiske og monetære union Den økonomiske og monetære union Ulemper = ingen selvstændig valutakurs og ens rentesats også i tilfælde af forskelligartede konjunkturudsving fra land til land (= asymmetriske choks) Fordele ved monetær

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Der er meget store usikkerheder forbundet med international økonomi i øjeblikket og meget taler for, at væksten i udlandet bliver lavere end først

Læs mere

Formuleringer studieretningsprojekter med international økonomi 2013-2014.

Formuleringer studieretningsprojekter med international økonomi 2013-2014. Formuleringer studieretningsprojekter med international økonomi 2013-2014. IØ-mat Lav en oversigt over en række af de finansielle instrumenter der var i brug op til finanskrisen og for prisfastsættelsen

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Før skolestart Aktivitet: Der afholdes møde med kommende elever og deres forældre. Formål: At introducere programmet for 1.

Læs mere