Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget"

Transkript

1 Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture Dansk/Engelsk

2 Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget 2 Velkommen Velkommen til Danmark Kort om 3F Fs formål Hæftet! Generelle bestemmelser Ferie og feriegodtgørelse Søgnehelligdags- og feriefridagspulje Pension Ansættelsesbeviser Velfærdsforhold Bolig, kost og logi Sygdom og barsel Tilskadekomst/ulykke Valutakurser Specielt for jordbrug Arbejdstidens længde og lægning Løn ved landbrugsarbejde Overarbejde Forskudt arbejdstid Lønningsperiode og udbetaling Opsigelsesvarsler Arbejdstøj Rådighedsvagt (gælder kun for jordbrug) Specielt for gartneri Arbejdstidens længde og lægning Løn ved gartnerarbejde Overarbejde Forskudt arbejdstid Lønningsperiode og udbetaling

3 Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture Welcome Welcome to Denmark F in brief F s objectives The booklet General provisions Holiday and holiday remuneration Public holiday pool and leave day pool Pension Employment certificate Welfare conditions Accommodation, board and lodging Illness and childbirth Injury/accident Foreign exchange rates Special conditions for agriculturalists Number of working hours and scheduled hours Salary for agricultural work Overtime Unsocial hours Payroll period and payment Terms of notice Work clothing On-call duty (only applies to agricultural work) Special conditions for horticulturalists Number of working hours and scheduled hours Salary for horticultural work Overtime Unsocial hours Payroll period and payment

4 Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget Opsigelsesvarsler Praktik i Danmark Opholds- og arbejdstilladelse som praktikant Hvor længe arbejder man? Overarbejde Månedsløn: Timeløn: Tillægsbetalinger ved pasning af dyr: Løn for overarbejde Sygdom og barsel Fridage Kost og logi Rådighedsvagt Ferie Eftermæle

5 Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture Terms of notice Work experience in Denmark Residence and work permits for trainees How long is the working day? Overtime Monthly salary: Hourly wage: Supplementary payments for animal care: Salary for overtime Illness and childbirth Leave Board and lodging On-call duty Holiday Postscript

6 Velkommen Velkommen til Danmark. I Danmark er arbejdsmarkedet, helt forskelligt fra hvad du kender hjemmefra. I Danmark aftales løn og arbejdsforhold mellem arbejdsgiverorganisationen (GLS-A) og fagforeningen (3F) i form af kollektive aftaler. Kort om 3F Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget Fagligt Fælles Forbund, i daglig tale kaldet 3F, er Danmarks største fagforening. 3F blev dannet 1. januar 2005 ved en fusion af Kvindeligt Arbejderforbund (KAD) og Specialarbejderforbundet i DK (SID). De to fagforbund har begge holdt 100 års jubilæum og i alle de år har disse organisationer aftalt løn- og arbejdsvilkår med arbejdsgiverne. Dette er ikke kommet af sig selv, men opnået gennem faglig organisering og faglig kamp. 6

7 Welcome Welcome to Denmark In Denmark, the labour market is quite different from what you are used to at home. In Denmark, salaries and working conditions are agreed upon between the employers association (GLS- A) and the trade union (3F) and set out in collective agreements. 3F in brief Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture The United Federation of Danish Workers, more commonly known as 3F, is Denmark s largest trade union. 3F was formed on 1 January 2005 following a merger of the National Union of Female Workers (KAD) and the National Union of General Workers (SID). The two unions have both celebrated their 100th anniversary and, throughout their history, these organisations have negotiated salary and working conditions with the employers. This was not an automatic progression but was achieved by unionisation and collective struggle. 7

8 Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget Vores fagforening har hovedkontor i København og består af 77 afdelinger med en række tilhørende servicekontorer fordelt over hele Danmark. Der er ansat 3000 mennesker, der arbejder på at alle i Danmark skal arbejde på lige vilkår. 3F arbejder for at skabe ligestilling og ligebehandling af alle grupper uanset køn, etnicitet, alder og fysisk tilstand. Fagforbundet ejes af medlemmerne og er uafhængig af staten. Enkelte overordnede regler er fastsat af den danske lovgivende forsamling og EU. I Danmark er der en lang tradition for faglig organisering. Derfor er 80 % af de danske lønmodtagere medlem af en fagforening, som dækker deres arbejdsområde. For lønmodtagere der arbejder indenfor landbrug, gartneri eller skovbrug, er det 3F der organiserer. Kontakt altid den lokale 3F afdeling for yderligere oplysninger eller gå ind på 8

9 Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture Our trade union has its headquarters in Copenhagen and 77 branches, with a number of affiliated service offices, spread throughout the whole of Denmark. There are 3000 employees, all working towards the goal of ensuring equal working conditions for everyone in Denmark. 3F aims to create equal opportunities and equal treatment of all groups, regardless of gender, ethnic origin, age and physical condition. The union is owned by its members and is independent of the state. A few of the general rules are defined by Danish legislature and the EU. Denmark has a long tradition of trade unions. Therefore, 80% of Danish wage earners are members of a trade union that covers their field of activity. 3F is the union for employees working in agriculture, horticulture or forestry. Always feel welcome to contact your local 3F branch for further information or visit us at 9

10 Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget 3Fs formål 3F er en stærk, demokratisk og bredt funderet organisation, der er bygget på åbenhed og dialog. 3F deltager aktivt i den politiske debat og søger maksimal indflydelse på alle niveauer. 3F arbejder for at sikre gode beskæftigelses-, løn-, miljø-, uddannelses- og arbejdsforhold. 3F er en fri fagforening, hvilket betyder, at den er totalt fri for stats- og arbejdsgiverinteresser. 3F finansieres udelukkende af medlemskontingent og boder fra arbejdsgivere der har brudt de kollektive aftaler. Du skal være medlem af 3F for at vi vil hjælpe dig, dog gives korte råd selv om du ikke er medlem. 10

11 Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture 3F s objectives 3F is a strong, democratic and broadly based organisation founded on openness and dialogue. 3F participates actively in the political debate and seeks maximum influence at all levels. 3F works to ensure good employment, salary, environmental, training and working conditions. 3F is an independent trade union, which means that it is not bound by state or employer interests. 3F is financed solely by membership contributions and fines from employers who have breached the collective agreements. You must be a member of 3F for us to be able to help you. However, we can give brief advice even if you are not a member. 11

12 Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget Hæftet! Dette lille hæfte fortæller om de helt overordnede regler ved arbejde inden for jordbrug, landbrug, gartneri, væksthuse og planteskoler. Hæftet er baseret på de kollektive overenskomster for jordbrug og for gartneri og planteskole. Hæftet er ikke overenskomsten men et uddrag. Som udgangspunkt dækker disse kollektive overenskomster alt arbejde med levende dyr og planter uanset sammenhæng. Udover de kollektive overenskomster gælder dansk lovgivning, implementerede EU-direktiver samt hovedaftalen mellem SALA og LO. Kontakt altid den lokale 3F afdeling for yderligere oplysninger eller gå ind på 12

13 The booklet Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture This little booklet outlines the general rules for work in agriculture, horticulture, greenhouses and garden centres. The booklet is based on the collective agreements for agriculture, greenhouses and garden centres. It does not cover the whole agreement but is merely an excerpt. In principle, these collective agreements cover all types of work with live animals and plants, regardless of the context. In addition to the collective agreements, Danish law, implemented EU directives and the main agreement between the Danish Confederation of Employers Associations in Agriculture (SALA) and the Danish Confederation of Trade Unions (LO) apply. Always feel welcome to contact your local 3F branch for further information or visit us at 13

14 Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget Generelle bestemmelser Ferie og feriegodtgørelse Ferie og feriegodtgørelse ydes i henhold til lov nr. 396 af 31. maj 2000 med senere ændringer. Feriegodtgørelsen andrager 12 1 /2 %, og beregnes af alle løndele, med undtagelse af SH-bidraget. Ved hjemrejse kan beløbene udbetales, efter fradrag af skat. NB.! Den danske ferielov er meget omfattende. Kontakt den lokale 3F afdeling for yderligere oplysninger. Søgnehelligdags- og feriefridagspulje Der opspares søgnehelligdagsbetaling og betaling for 5 fridage pr. år samt for en lukkedag (24. eller 31. december) i en særlig søgnehelligdags- fridagspulje. Opsparingsprocenten er inklusiv den særlige opsparing: pr. 1. marts pct. 7,25 pr. 1. marts pct. 7,50 pr. 1. marts pct. 7,75 14

15 General provisions Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture Holiday and holiday remuneration Holiday and holiday remuneration is paid in accordance with Act no. 396 of 31 May 2000 and subsequent amendments. Holiday remuneration amounts to 121/2% and is calculated on the basis of all parts of the employee s salary with the exception of the SH contribution. The amounts can be paid out when you return home, after the deduction of tax. NB! The Danish Holiday Act is extensive. Contact your local 3F branch for further information. Public holiday pool and leave day pool Remuneration for public holidays and payment for 5 days of leave per year and one closing day (either 24 or 31 December) is saved up in a special pool for public holidays and leave days. The special savings are included in the savings percentage: at 1 March % at 1 March % at 1 March % 15

16 Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget Beløbet beregnes af alle løndele (også pension), ligesom feriepenge. Ved hjemrejse kan beløbene udbetales, efter fradrag af skat. Pension Alle ansatte der er fyldt 20 år og som har været ansat i 6 måneder, skal have indbetalt til pensionsordning som følger: arbejdsgiver lønmodtager I alt 1. juli ,90 % 3,95 % 11,85 % 1. juli ,10 % 4,05 % 12,15 % 1. juli ,50 % 4,25 % 12,75 % - af alle løndele. Ved hjemrejse kan beløbene udbetales, efter fradrag af skat. NB.! Hvis du vil have vished om, at din pension bliver indbetalt. Kontakt den lokale 3F afdeling for yderligere oplysninger. 16

17 Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture The amount is calculated on the basis of all parts of the employee s salary (including pension), in the same way as for holiday pay. When you return home, these amounts can be paid out after deduction of tax. Pension All employees over the age of 20, and who have been employed for a period of six months, shall pay towards a pension scheme as follows: Employer Employee Total 1 July % 3.95% 11.85% 1 July % 4.05% 12.15% 1 July % 4.25% 12.75% - of all parts of the employee s salary. When you return home, these amounts can be paid out after deduction of tax. NB! If you want to make sure that your pension contributions have been paid, contact your local 3F branch for further information. 17

18 Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget Ansættelsesbeviser Arbejdsgiveren har pligt til at udlevere skriftlige oplysninger om ansættelsesforhold til lønmodtageren, jf. bestemmelserne i lov nr. 385 af 11. maj NB.! Der er klare regler for hvad et ansættelsesbevis skal indeholde, hvis du er i tvivl om dit ansættelsesbevis er korrekt udfyldt, kontakt den lokale 3F afdeling for yderligere oplysninger. Velfærdsforhold Arbejdsgiveren stiller bad og toilet til rådighed for arbejdere under denne overenskomst i henhold til gældende bekendtgørelser for arbejdsstedets indretning. Bolig, kost og logi Værdien af kost og logi er af de danske skattemyndigheder i 2008 fastsat som følger: Fuld kost og logi på måned: kr Fuld kost pr. dag kr. 65,00 Delvis kost 2 måltider pr. dag kr. 55,00 Delvis kost 1 måltid pr. dag kr. 35,00 18

19 Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture Employment certificate Employers are under obligation to provide all employees with written details of their employment conditions, cf. the provisions of Act no. 385 of 11 May NB! There are clear rules for the content of the employment certificate. If you are in doubt about whether your employment certificate has been filled out correctly, contact your local 3F branch for further information. Welfare conditions Pursuant to the terms of this agreement, employers shall provide both bathroom and toilet facilities for workers in accordance with current executive orders on the organisation of workplaces. Accommodation, board and lodging The value of board and lodging is defined by the Danish tax authorities for 2008 as follows: Full board and lodging per month DKK 2,679 Full board per day DKK Partial board, 2 meals per day DKK Partial board, 1 meal per day DKK

20 Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget Ved leje af bolig hvor boligen følger ansættelsesforholdet (fraflytningspligt) af arbejdsgiver, må lejen normalt ikke overstige 90 % af markedslejeværdien. Sygdom og barsel Som udgangspunkt har du altid ret til en eller anden form for betaling under sygdom eller barsel. Enten får du løn fra arbejdsgiveren eller fra det offentlige sygesikringssystem. Tilskadekomst/ulykke Kommer du til skade i arbejdstiden på den ene eller anden måde, har du krav på normalløn og muligvis en erstatning. Kommer du til skade i din fritid, er du dækket via dit medlemskab af 3F. Valutakurser Den Danske Nationalbanks middelkurser den. 12. august 2008: 100 euro = 759,47 kr. 100 kr. = 13,17 euro Tommelfingerregel 1 euro = 7,50 kr. 20

21 Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture If accommodation is rented, and the employer makes the accommodation available as part of the employment conditions (obligation to leave on termination of the employment relationship), the rental price is not, under normal circumstances, permitted to exceed 90% of the market value for rent. Illness and childbirth In principle, you are always entitled to some form of payment during illness or maternity/paternity leave. You will either receive salary from your employer or from the public health insurance system. Injury/accident If you are injured during working hours, you are entitled to normal salary and, possibly, compensation. If you are injured during your free time, you are covered by your membership of 3F. Foreign exchange rates The Danish National Bank s average price on 12 August 2008: EURO 100 = DKK DKK 100 = EURO Rule of thumb: DKK 1 = DKK

22 Specielt for jordbrug Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget Arbejdstidens længde og lægning Normal arbejdstid: Den normale effektive arbejdstid ved dagarbejde er indtil 37 timer ugentlig. Den daglige arbejdstid lægges mellem kl. 6 og kl. 18. Arbejdstid ved pasning af dyr: Ved arbejde med pasning af dyr er den ugentlige arbejdstid indtil 37 timer i gennemsnit over en 8 ugers periode. NB.! Herudover findes regler for ansættelse på kortere arbejdstid, natarbejde, skiftehold og meget mere. Kontakt den lokale 3F afdeling for yderligere oplysninger. Løn ved landbrugsarbejde Timelønninger Arbejdere (begyndere og uden erfaring) pr. 1. marts kr. 110,27 pr. 1. marts kr. 115,67 pr. 1. marts kr. 121,07 22

23 Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture Special conditions for agriculturalists Number of working hours and scheduled hours Normal working hours: Daytime workers normally work up to 37 hours per week. Daily working hours fall between 6.00 a.m. and 6.00 p.m. Working hours for those who work with animal care: On average, people working with animal care work up to 37 hours a week over an 8-week period. NB! In addition, there are employment rules for fewer working hours, night work, shift work and much more. Contact your local 3F branch for further information. Salary for agricultural work Hourly wages Workers (beginners with no experience) at 1 March DKK at 1 March DKK at 1 March DKK

24 Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget Til arbejdere med mindst 1 års praktisk erfaring og/eller faglærte pr. 1. marts kr. 115,16 pr. 1. marts kr. 120,56 pr. 1. marts kr. 125,96 Til særlig erfarne arbejdere, maskinførere samt staldarbejdere og faglærte med mere end 1 års erfaring pr. 1. marts kr. 117,16 pr. 1. marts kr. 122,56 pr. 1. marts kr. 127,96 Tillæg til faglærte: Der ydes et tillæg til faglærte arbejdere og arbejdere sidestillet hermed på kr. pr. time pr. 1. marts kr. 1,50 pr. 1. marts kr. 3,00 pr. 1. marts kr. 4,50 Anciennitetstillæg: Medarbejdere, der har været uafbrudt beskæftiget det sidste år, ydes et anciennitetstillæg på kr. pr. uge pr. 1. marts kr. 26,81 24

25 Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture Workers with at least one year of practical experience and/or skilled workers at 1 March DKK at 1 March DKK at 1 March DKK Particularly experienced workers, machine operators, stable workers and skilled workers with more than one year of practical experience at 1 March DKK at 1 March DKK at 1 March DKK Bonus for skilled workers: The following hourly bonus is paid to skilled workers and the equivalent at 1 March DKK 1.50 per hour at 1 March DKK 3.00 per hour at 1 March DKK 4.50 per hour Seniority allowance: Workers who have been in continuous employment over the past year are paid a seniority allowance of the following amount per week at 1 March DKK

26 Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget Tillægsbetalinger ved pasning af dyr: Ved arbejde med pasning af dyr betales ved arbejde inden for normal arbejdstid følgende tillæg: Før kl om morgenen, pr. time pr. 1. marts kr. 17,38 pr. 1. marts kr. 17,90 pr. 1. marts kr. 18,43 På lørdag eftermiddage, pr. dag pr. 1. marts kr. 106,07 pr. 1. marts kr. 109,25 pr. 1. marts kr. 112,53 På søn- og helligdage, pr. dag pr. 1. marts kr. 224,64 pr. 1. marts kr. 231,38 pr. 1. marts kr. 238,32 Overarbejde Overarbejdsbetaling: For overarbejde efter den normale arbejdstids ophør betales følgende: - 1. og 2. time efter normal arbejdstid, pr. time pr. 1. marts kr. 148,99 pr. 1. marts kr. 155,29 pr. 1. marts kr. 161,59 26

27 Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture Supplementary payments for animal care: The following supplements are paid for work with animal care during normal working hours: Before 5.00 a.m., per hour at 1 March DKK at 1 March DKK at 1 March DKK Saturday afternoons, per day at 1 March DKK at 1 March DKK at 1 March DKK Sundays and holidays, per day at 1 March DKK at 1 March DKK at 1 March DKK Overtime Overtime pay: The following is paid for overtime after normal working hours: - First and second hour after normal working hours, per hour at 1 March DKK at 1 March DKK at 1 March DKK

28 Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget - For overarbejde herudover samt søn- og helligdage, pr. time pr. 1. marts kr. 205,37 pr. 1. marts kr. 213,17 pr. 1. marts kr. 220,97 Overarbejde på søn- og helligdage: Ved overarbejde på søn- og helligdage skal der betales for mindst 3 timer. Forskudt arbejdstid Forskydningstillæg indtil 2 timer før kl pr. time pr. 1. marts kr. 28,85 pr. 1. marts kr. 29,72 pr. 1. marts kr. 30,61 Forskydningstillæg indtil 2 timer efter kl pr. time pr. 1. marts kr. 20,52 pr. 1. marts kr. 21,13 pr. 1. marts kr. 21,77 NB.! Vedrørende lønninger indenfor blomsterløg, frugtplantager, maskinstationer, minkfarme, markeds- og eksportstalde samt fjerkræproduktion, kontakt den lokale 3F afdeling for yderligere oplysninger. 28

29 Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture - Overtime after the second hour and on Sundays and holidays, per hour at 1 March DKK at 1 March DKK at 1 March DKK Overtime on Sundays and holidays: In the case of overtime on Sundays and holidays, workers shall be paid for at least 3 hours. Unsocial hours The hourly allowance for unsocial hours up to two hours before 6.00 a.m. is at 1 March DKK at 1 March DKK at 1 March DKK The hourly allowance for unsocial hours up to two hours after 6.00 p.m. is at 1 March DKK at 1 March DKK at 1 March DKK NB.! Contact your local 3F branch for further information on salaries for work with bulbs, in orchards, machine pools, mink farms, market and export stables and poultry production. 29

30 Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget Lønningsperiode og udbetaling Lønningsperioden er normalt to uger. Det kan lokalt bestemmes, at lønningsperioden skal være en, tre eller flere uger, dog maksimalt en måned, og at lønningsugen skal omlægges til kalenderugen. NB.! Før altid detaljeret timeregnskab over dine arbejdstimer i din egen kalender. Angiv start- og sluttidspunkt og fratræk pauser. Du får ikke løn for pauser. Opsigelsesvarsler For ikke fastansatte arbejdere gælder efter 1 års uafbrudt beskæftigelse en gensidig opsigelsesfrist på 2 uger. Frivillig aftale om arbejdsforholdets ophør: Den i stk. 1 nævnte opsigelsesfrist forhindrer ikke, at parterne ved gensidig overenskomst aftaler, at fratræden sker med et kortere varsel. 30

31 Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture Payroll period and payment The salary period is normally two weeks. It can be decided locally whether the salary period should be one, three or more weeks. However, the salary period may not exceed one month and the salary week must be converted to a calendar week. NB.! Always keep a detailed account of your working hours in your own diary. Note starting and finishing times and deduct breaks. You are not paid salary during your breaks. Terms of notice A mutual term of notice of 2 weeks is applicable after 1 year of continuous employment for workers who are employed on a permanent basis. Voluntary agreement on termination of the working relationship: The term of notice stipulated in paragraph 1 does not prevent the parties from mutually agreeing on a shorter term of notice. 31

32 Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget Arbejdstøj Arbejdsgiveren tillægger en kedeldragt eller lignende pr. år til medarbejdere med 1 års ansættelse i virksomheden. Ved arbejde i SPF-besætninger tillægger arbejdsgiveren i fornødent omfang arbejdstøj, som benyttes i SPF-stalden. Rådighedsvagt (gælder kun for jordbrug) Aftaler om rådighed for tilkald indgås mellem arbejdsgiveren og de enkelte involverede lønmodtagere. 32

33 Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture Work clothing The employer shall provide employees who have worked with the company for over one year with one boiler suit per year. In the case of work with SPF stock, employers shall provide employees with the clothing they need for work in the SPF stable. On-call duty (only applies to agricultural work) Agreements on availability for on-call work shall be entered into between the employer and the individual employee. 33

34 Specielt for gartneri Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget Arbejdstidens længde og lægning Normal arbejdstid: Den normale effektive arbejdstid ved dagarbejde er indtil 37 timer ugentlig. Den daglige arbejdstid lægges mellem kl. 6 og kl. 18:00. Når der arbejdes om lørdagen, skal arbejdet slutte senest kl Spisepausen må ikke overstige 1 time. Ved 4 timers uafbrudt arbejde gives adgang til 15 minutters pauser efter lokal aftale. NB.! Herudover findes regler for ansættelse på kortere arbejdstid, natarbejde, dobbeltuge, skiftehold og meget mere. Kontakt den lokale 3F afdeling for yderligere oplysninger. Løn ved gartnerarbejde Timelønninger Arbejdere (begyndere og uden erfaring) pr. 1. marts kr. 113,56 pr. 1. marts kr. 118,96 pr. 1. marts kr. 124,36 34

35 Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture Special conditions for horticulturalists Number of working hours and scheduled hours Normal working hours: Daytime workers normally work up to 37 hours per week. Daily working hours fall between 6.00 a.m. and 6.00 p.m. If it is agreed that the employee shall work on a Saturday, work must end by a.m. at the latest. The lunch break must not be longer than one hour and if an employee works for 4 consecutive hours, 15 minute breaks can be permitted according to local agreement. NB! In addition, there are employment rules for fewer working hours, night work, double weeks, shift work and much more. Contact your local 3F branch for further information. Salary for horticultural work Hourly wages Workers (beginners with no experience) at 1 March DKK at 1 March DKK at 1 March DKK

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

PH.D. Rådgivning og retningslinjer. dm.dk/phd

PH.D. Rådgivning og retningslinjer. dm.dk/phd PH.D. Rådgivning og retningslinjer dm.dk/phd DM DANSK MAGISTERFORENING PH.D. RÅDGIVNING OG RETNINGSLINJER 2 Rådgivning DM DANSK MAGISTERFORENING PH.D. RÅDGIVNING OG RETNINGSLINJER 3 før, under og efter

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015

Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015 Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015 I sag nr. AR2015.0083: Landsorganisationen i Danmark for Serviceforbundet (advokat Peter Nisbeth) mod Ryanair Ltd. (advokat Michael Møller Nielsen) Dommere: Poul Dahl

Læs mere

Warrant Programme - New Articles of Association

Warrant Programme - New Articles of Association Company Announcement No. 04/2011 24 February 2011 Warrant Programme - New Articles of Association Following company announcement no. 03/2011, it is hereby announced that the final number of warrants issued

Læs mere

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 2 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...

Læs mere

Betingelser for leje af fritidshuse i 2011

Betingelser for leje af fritidshuse i 2011 Betingelser for leje af fritidshuse i 2011 Hvem kan leje Alle ansatte i Danmark i CH A/S og CHH A/S, som er skattepligtige i Danmark, kan leje husene. Du skal være ansat på tidspunktet for lejemålets afholdelse.

Læs mere

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Marts 2013 March 2013 Udgivet af Spillemyndigheden Marts 2013 ISBN 978 87 7121 629 5 Tryk Rosendahls Schults Grafisk

Læs mere

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk.

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk. Notes for claiming Australian pension Social Security Agreement between Australia and Denmark Bemærkninger vedrørende australsk pension Overenskomst om Social Sikring mellem Australien og Danmark Gå til

Læs mere

Jordbrug 2011-2013. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund. 1.

Jordbrug 2011-2013. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund. 1. Jordbrug 2011-2013 Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2011 Den Grønne Gruppe Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere Organisationernes

Læs mere

Jordbrugsoverenskomsten

Jordbrugsoverenskomsten 2013-2015 Jordbrugsoverenskomsten mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) 1. marts 2013 2 Indholdsfortegnelse Forord... 5 KAPITEL A: ARBEJDSTID... 6

Læs mere

ERSTATNING TIL OFRE FOR FORBRYDELSER DANMARK

ERSTATNING TIL OFRE FOR FORBRYDELSER DANMARK Håndbog 80/2004 DANMARK (da) 1 ERSTATNING TIL OFRE FOR FORBRYDELSER DANMARK 1. National lovgivning... 2 1.1. Gennemførelse [artikel 18]... 2 1.2. Nationale erstatningsordninger [artikel 12, stk. 2]...

Læs mere

Jordbrug 2013-2015. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund. 1.

Jordbrug 2013-2015. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund. 1. Jordbrug 2013-2015 Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2013 Den Grønne Gruppe Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere 2013-2015 Jordbrugsoverenskomsten

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S.

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION FOR OF FCM Holding A/S CVR.nr. 83 56 74 14 FCM Holding A/S Company registration number 83 56 74 14 The English text in this document is an unofficial translation of the

Læs mere

Årsberetning. Annual Report. Marts 2015/ March 2015

Årsberetning. Annual Report. Marts 2015/ March 2015 Årsberetning Annual Report 2014 Marts 2015/ March 2015 Udgivet af Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V www. spillemyndigheden.dk Marts 2015 ISBN 978-87-7121-901-2 Tryk Rosendahls-Schults

Læs mere

Informationsmappe Outbounds

Informationsmappe Outbounds Informationsmappe Outbounds Indholdsoversigt: 2. Danish RotaryYouthExchange Committee, adresser og telefonnumre 3. Rotary Youth Exchange Program, Rules and Guidelines, dansk oversættelser og fortolkning

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

ERFARINGER FRA LIGELØNSSAGER EN INTERVIEWUNDERSØGELSE AF KLAGERENS PERSPEKTIV

ERFARINGER FRA LIGELØNSSAGER EN INTERVIEWUNDERSØGELSE AF KLAGERENS PERSPEKTIV ERFARINGER FRA LIGELØNSSAGER EN INTERVIEWUNDERSØGELSE AF KLAGERENS PERSPEKTIV ERFARINGER FRA LIGELØNSSAGER EN INTERVIEWUNDERSØGELSE AF KLAGERENS PERSPEKTIV ERFARINGER FRA LIGELØNSSAGER EN INTERVIEWUNDERSØGELSE

Læs mere

THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen

THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen Engelsk Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

Date 2012-09-28 Your ref. Betina Simonsen

Date 2012-09-28 Your ref. Betina Simonsen Date 2012-09-28 Your ref. Betina Simonsen Our ref. Stina Aunapuu QA 1 Summary... 3 2 E-commerce market in Sweden... 4 3 M-Commerce... 8 4 The E-consumer... 9 5 Logistics & customer service... 12 5.1 Delivery

Læs mere

MOD. Income and assets Indtægt og formue. Purpose of this form Formål med denne blanket. Your partner Deres partner

MOD. Income and assets Indtægt og formue. Purpose of this form Formål med denne blanket. Your partner Deres partner Income and assets Indtægt og formue MOD IA Purpose of this form Formål med denne blanket This form is part of your claim for an Australian payment. Denne blanket udgør del af Deres ansøgning om en australsk

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Oktober 2011 Årgang 38. Nr. 8, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer i Beboerrådet Anna, M45, er ny kasserer i Beboerrådet. Hun har boet på kollegiet i 3 måneder

Læs mere

STUDY ABROAD. Overseas Exchange Places 2015/16

STUDY ABROAD. Overseas Exchange Places 2015/16 STUDY ABROAD Overseas Exchange Places 2015/16 Application deadline 1 November 2014 1 Indholdsfortegnelse / Contents: Generel information /General information Generelt om udlandsophold... 3 General information

Læs mere

O V E R E N S K O M S T 2014 2017. mellem. Rederiforeningen af 2010. Søfartens Ledere BASISOVERENSKOMST

O V E R E N S K O M S T 2014 2017. mellem. Rederiforeningen af 2010. Søfartens Ledere BASISOVERENSKOMST O V E R E N S K O M S T 2014 2017 mellem Rederiforeningen af 2010 og Søfartens Ledere BASISOVERENSKOMST For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE 1 TJENESTEVILKÅR...

Læs mere

Nordea Liv & Pension s service

Nordea Liv & Pension s service Our service 1 Nordea Liv & Pension s service We are pleased to present our service catalogue, which provides you with a general overview of Nordea Liv & Pension s advisory and service concept. Pensions

Læs mere