Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget"

Transkript

1 Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture Dansk/Engelsk

2 Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget 2 Velkommen Velkommen til Danmark Kort om 3F Fs formål Hæftet! Generelle bestemmelser Ferie og feriegodtgørelse Søgnehelligdags- og feriefridagspulje Pension Ansættelsesbeviser Velfærdsforhold Bolig, kost og logi Sygdom og barsel Tilskadekomst/ulykke Valutakurser Specielt for jordbrug Arbejdstidens længde og lægning Løn ved landbrugsarbejde Overarbejde Forskudt arbejdstid Lønningsperiode og udbetaling Opsigelsesvarsler Arbejdstøj Rådighedsvagt (gælder kun for jordbrug) Specielt for gartneri Arbejdstidens længde og lægning Løn ved gartnerarbejde Overarbejde Forskudt arbejdstid Lønningsperiode og udbetaling

3 Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture Welcome Welcome to Denmark F in brief F s objectives The booklet General provisions Holiday and holiday remuneration Public holiday pool and leave day pool Pension Employment certificate Welfare conditions Accommodation, board and lodging Illness and childbirth Injury/accident Foreign exchange rates Special conditions for agriculturalists Number of working hours and scheduled hours Salary for agricultural work Overtime Unsocial hours Payroll period and payment Terms of notice Work clothing On-call duty (only applies to agricultural work) Special conditions for horticulturalists Number of working hours and scheduled hours Salary for horticultural work Overtime Unsocial hours Payroll period and payment

4 Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget Opsigelsesvarsler Praktik i Danmark Opholds- og arbejdstilladelse som praktikant Hvor længe arbejder man? Overarbejde Månedsløn: Timeløn: Tillægsbetalinger ved pasning af dyr: Løn for overarbejde Sygdom og barsel Fridage Kost og logi Rådighedsvagt Ferie Eftermæle

5 Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture Terms of notice Work experience in Denmark Residence and work permits for trainees How long is the working day? Overtime Monthly salary: Hourly wage: Supplementary payments for animal care: Salary for overtime Illness and childbirth Leave Board and lodging On-call duty Holiday Postscript

6 Velkommen Velkommen til Danmark. I Danmark er arbejdsmarkedet, helt forskelligt fra hvad du kender hjemmefra. I Danmark aftales løn og arbejdsforhold mellem arbejdsgiverorganisationen (GLS-A) og fagforeningen (3F) i form af kollektive aftaler. Kort om 3F Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget Fagligt Fælles Forbund, i daglig tale kaldet 3F, er Danmarks største fagforening. 3F blev dannet 1. januar 2005 ved en fusion af Kvindeligt Arbejderforbund (KAD) og Specialarbejderforbundet i DK (SID). De to fagforbund har begge holdt 100 års jubilæum og i alle de år har disse organisationer aftalt løn- og arbejdsvilkår med arbejdsgiverne. Dette er ikke kommet af sig selv, men opnået gennem faglig organisering og faglig kamp. 6

7 Welcome Welcome to Denmark In Denmark, the labour market is quite different from what you are used to at home. In Denmark, salaries and working conditions are agreed upon between the employers association (GLS- A) and the trade union (3F) and set out in collective agreements. 3F in brief Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture The United Federation of Danish Workers, more commonly known as 3F, is Denmark s largest trade union. 3F was formed on 1 January 2005 following a merger of the National Union of Female Workers (KAD) and the National Union of General Workers (SID). The two unions have both celebrated their 100th anniversary and, throughout their history, these organisations have negotiated salary and working conditions with the employers. This was not an automatic progression but was achieved by unionisation and collective struggle. 7

8 Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget Vores fagforening har hovedkontor i København og består af 77 afdelinger med en række tilhørende servicekontorer fordelt over hele Danmark. Der er ansat 3000 mennesker, der arbejder på at alle i Danmark skal arbejde på lige vilkår. 3F arbejder for at skabe ligestilling og ligebehandling af alle grupper uanset køn, etnicitet, alder og fysisk tilstand. Fagforbundet ejes af medlemmerne og er uafhængig af staten. Enkelte overordnede regler er fastsat af den danske lovgivende forsamling og EU. I Danmark er der en lang tradition for faglig organisering. Derfor er 80 % af de danske lønmodtagere medlem af en fagforening, som dækker deres arbejdsområde. For lønmodtagere der arbejder indenfor landbrug, gartneri eller skovbrug, er det 3F der organiserer. Kontakt altid den lokale 3F afdeling for yderligere oplysninger eller gå ind på 8

9 Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture Our trade union has its headquarters in Copenhagen and 77 branches, with a number of affiliated service offices, spread throughout the whole of Denmark. There are 3000 employees, all working towards the goal of ensuring equal working conditions for everyone in Denmark. 3F aims to create equal opportunities and equal treatment of all groups, regardless of gender, ethnic origin, age and physical condition. The union is owned by its members and is independent of the state. A few of the general rules are defined by Danish legislature and the EU. Denmark has a long tradition of trade unions. Therefore, 80% of Danish wage earners are members of a trade union that covers their field of activity. 3F is the union for employees working in agriculture, horticulture or forestry. Always feel welcome to contact your local 3F branch for further information or visit us at 9

10 Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget 3Fs formål 3F er en stærk, demokratisk og bredt funderet organisation, der er bygget på åbenhed og dialog. 3F deltager aktivt i den politiske debat og søger maksimal indflydelse på alle niveauer. 3F arbejder for at sikre gode beskæftigelses-, løn-, miljø-, uddannelses- og arbejdsforhold. 3F er en fri fagforening, hvilket betyder, at den er totalt fri for stats- og arbejdsgiverinteresser. 3F finansieres udelukkende af medlemskontingent og boder fra arbejdsgivere der har brudt de kollektive aftaler. Du skal være medlem af 3F for at vi vil hjælpe dig, dog gives korte råd selv om du ikke er medlem. 10

11 Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture 3F s objectives 3F is a strong, democratic and broadly based organisation founded on openness and dialogue. 3F participates actively in the political debate and seeks maximum influence at all levels. 3F works to ensure good employment, salary, environmental, training and working conditions. 3F is an independent trade union, which means that it is not bound by state or employer interests. 3F is financed solely by membership contributions and fines from employers who have breached the collective agreements. You must be a member of 3F for us to be able to help you. However, we can give brief advice even if you are not a member. 11

12 Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget Hæftet! Dette lille hæfte fortæller om de helt overordnede regler ved arbejde inden for jordbrug, landbrug, gartneri, væksthuse og planteskoler. Hæftet er baseret på de kollektive overenskomster for jordbrug og for gartneri og planteskole. Hæftet er ikke overenskomsten men et uddrag. Som udgangspunkt dækker disse kollektive overenskomster alt arbejde med levende dyr og planter uanset sammenhæng. Udover de kollektive overenskomster gælder dansk lovgivning, implementerede EU-direktiver samt hovedaftalen mellem SALA og LO. Kontakt altid den lokale 3F afdeling for yderligere oplysninger eller gå ind på 12

13 The booklet Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture This little booklet outlines the general rules for work in agriculture, horticulture, greenhouses and garden centres. The booklet is based on the collective agreements for agriculture, greenhouses and garden centres. It does not cover the whole agreement but is merely an excerpt. In principle, these collective agreements cover all types of work with live animals and plants, regardless of the context. In addition to the collective agreements, Danish law, implemented EU directives and the main agreement between the Danish Confederation of Employers Associations in Agriculture (SALA) and the Danish Confederation of Trade Unions (LO) apply. Always feel welcome to contact your local 3F branch for further information or visit us at 13

14 Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget Generelle bestemmelser Ferie og feriegodtgørelse Ferie og feriegodtgørelse ydes i henhold til lov nr. 396 af 31. maj 2000 med senere ændringer. Feriegodtgørelsen andrager 12 1 /2 %, og beregnes af alle løndele, med undtagelse af SH-bidraget. Ved hjemrejse kan beløbene udbetales, efter fradrag af skat. NB.! Den danske ferielov er meget omfattende. Kontakt den lokale 3F afdeling for yderligere oplysninger. Søgnehelligdags- og feriefridagspulje Der opspares søgnehelligdagsbetaling og betaling for 5 fridage pr. år samt for en lukkedag (24. eller 31. december) i en særlig søgnehelligdags- fridagspulje. Opsparingsprocenten er inklusiv den særlige opsparing: pr. 1. marts pct. 7,25 pr. 1. marts pct. 7,50 pr. 1. marts pct. 7,75 14

15 General provisions Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture Holiday and holiday remuneration Holiday and holiday remuneration is paid in accordance with Act no. 396 of 31 May 2000 and subsequent amendments. Holiday remuneration amounts to 121/2% and is calculated on the basis of all parts of the employee s salary with the exception of the SH contribution. The amounts can be paid out when you return home, after the deduction of tax. NB! The Danish Holiday Act is extensive. Contact your local 3F branch for further information. Public holiday pool and leave day pool Remuneration for public holidays and payment for 5 days of leave per year and one closing day (either 24 or 31 December) is saved up in a special pool for public holidays and leave days. The special savings are included in the savings percentage: at 1 March % at 1 March % at 1 March % 15

16 Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget Beløbet beregnes af alle løndele (også pension), ligesom feriepenge. Ved hjemrejse kan beløbene udbetales, efter fradrag af skat. Pension Alle ansatte der er fyldt 20 år og som har været ansat i 6 måneder, skal have indbetalt til pensionsordning som følger: arbejdsgiver lønmodtager I alt 1. juli ,90 % 3,95 % 11,85 % 1. juli ,10 % 4,05 % 12,15 % 1. juli ,50 % 4,25 % 12,75 % - af alle løndele. Ved hjemrejse kan beløbene udbetales, efter fradrag af skat. NB.! Hvis du vil have vished om, at din pension bliver indbetalt. Kontakt den lokale 3F afdeling for yderligere oplysninger. 16

17 Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture The amount is calculated on the basis of all parts of the employee s salary (including pension), in the same way as for holiday pay. When you return home, these amounts can be paid out after deduction of tax. Pension All employees over the age of 20, and who have been employed for a period of six months, shall pay towards a pension scheme as follows: Employer Employee Total 1 July % 3.95% 11.85% 1 July % 4.05% 12.15% 1 July % 4.25% 12.75% - of all parts of the employee s salary. When you return home, these amounts can be paid out after deduction of tax. NB! If you want to make sure that your pension contributions have been paid, contact your local 3F branch for further information. 17

18 Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget Ansættelsesbeviser Arbejdsgiveren har pligt til at udlevere skriftlige oplysninger om ansættelsesforhold til lønmodtageren, jf. bestemmelserne i lov nr. 385 af 11. maj NB.! Der er klare regler for hvad et ansættelsesbevis skal indeholde, hvis du er i tvivl om dit ansættelsesbevis er korrekt udfyldt, kontakt den lokale 3F afdeling for yderligere oplysninger. Velfærdsforhold Arbejdsgiveren stiller bad og toilet til rådighed for arbejdere under denne overenskomst i henhold til gældende bekendtgørelser for arbejdsstedets indretning. Bolig, kost og logi Værdien af kost og logi er af de danske skattemyndigheder i 2008 fastsat som følger: Fuld kost og logi på måned: kr Fuld kost pr. dag kr. 65,00 Delvis kost 2 måltider pr. dag kr. 55,00 Delvis kost 1 måltid pr. dag kr. 35,00 18

19 Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture Employment certificate Employers are under obligation to provide all employees with written details of their employment conditions, cf. the provisions of Act no. 385 of 11 May NB! There are clear rules for the content of the employment certificate. If you are in doubt about whether your employment certificate has been filled out correctly, contact your local 3F branch for further information. Welfare conditions Pursuant to the terms of this agreement, employers shall provide both bathroom and toilet facilities for workers in accordance with current executive orders on the organisation of workplaces. Accommodation, board and lodging The value of board and lodging is defined by the Danish tax authorities for 2008 as follows: Full board and lodging per month DKK 2,679 Full board per day DKK Partial board, 2 meals per day DKK Partial board, 1 meal per day DKK

20 Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget Ved leje af bolig hvor boligen følger ansættelsesforholdet (fraflytningspligt) af arbejdsgiver, må lejen normalt ikke overstige 90 % af markedslejeværdien. Sygdom og barsel Som udgangspunkt har du altid ret til en eller anden form for betaling under sygdom eller barsel. Enten får du løn fra arbejdsgiveren eller fra det offentlige sygesikringssystem. Tilskadekomst/ulykke Kommer du til skade i arbejdstiden på den ene eller anden måde, har du krav på normalløn og muligvis en erstatning. Kommer du til skade i din fritid, er du dækket via dit medlemskab af 3F. Valutakurser Den Danske Nationalbanks middelkurser den. 12. august 2008: 100 euro = 759,47 kr. 100 kr. = 13,17 euro Tommelfingerregel 1 euro = 7,50 kr. 20

21 Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture If accommodation is rented, and the employer makes the accommodation available as part of the employment conditions (obligation to leave on termination of the employment relationship), the rental price is not, under normal circumstances, permitted to exceed 90% of the market value for rent. Illness and childbirth In principle, you are always entitled to some form of payment during illness or maternity/paternity leave. You will either receive salary from your employer or from the public health insurance system. Injury/accident If you are injured during working hours, you are entitled to normal salary and, possibly, compensation. If you are injured during your free time, you are covered by your membership of 3F. Foreign exchange rates The Danish National Bank s average price on 12 August 2008: EURO 100 = DKK DKK 100 = EURO Rule of thumb: DKK 1 = DKK

22 Specielt for jordbrug Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget Arbejdstidens længde og lægning Normal arbejdstid: Den normale effektive arbejdstid ved dagarbejde er indtil 37 timer ugentlig. Den daglige arbejdstid lægges mellem kl. 6 og kl. 18. Arbejdstid ved pasning af dyr: Ved arbejde med pasning af dyr er den ugentlige arbejdstid indtil 37 timer i gennemsnit over en 8 ugers periode. NB.! Herudover findes regler for ansættelse på kortere arbejdstid, natarbejde, skiftehold og meget mere. Kontakt den lokale 3F afdeling for yderligere oplysninger. Løn ved landbrugsarbejde Timelønninger Arbejdere (begyndere og uden erfaring) pr. 1. marts kr. 110,27 pr. 1. marts kr. 115,67 pr. 1. marts kr. 121,07 22

23 Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture Special conditions for agriculturalists Number of working hours and scheduled hours Normal working hours: Daytime workers normally work up to 37 hours per week. Daily working hours fall between 6.00 a.m. and 6.00 p.m. Working hours for those who work with animal care: On average, people working with animal care work up to 37 hours a week over an 8-week period. NB! In addition, there are employment rules for fewer working hours, night work, shift work and much more. Contact your local 3F branch for further information. Salary for agricultural work Hourly wages Workers (beginners with no experience) at 1 March DKK at 1 March DKK at 1 March DKK

24 Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget Til arbejdere med mindst 1 års praktisk erfaring og/eller faglærte pr. 1. marts kr. 115,16 pr. 1. marts kr. 120,56 pr. 1. marts kr. 125,96 Til særlig erfarne arbejdere, maskinførere samt staldarbejdere og faglærte med mere end 1 års erfaring pr. 1. marts kr. 117,16 pr. 1. marts kr. 122,56 pr. 1. marts kr. 127,96 Tillæg til faglærte: Der ydes et tillæg til faglærte arbejdere og arbejdere sidestillet hermed på kr. pr. time pr. 1. marts kr. 1,50 pr. 1. marts kr. 3,00 pr. 1. marts kr. 4,50 Anciennitetstillæg: Medarbejdere, der har været uafbrudt beskæftiget det sidste år, ydes et anciennitetstillæg på kr. pr. uge pr. 1. marts kr. 26,81 24

25 Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture Workers with at least one year of practical experience and/or skilled workers at 1 March DKK at 1 March DKK at 1 March DKK Particularly experienced workers, machine operators, stable workers and skilled workers with more than one year of practical experience at 1 March DKK at 1 March DKK at 1 March DKK Bonus for skilled workers: The following hourly bonus is paid to skilled workers and the equivalent at 1 March DKK 1.50 per hour at 1 March DKK 3.00 per hour at 1 March DKK 4.50 per hour Seniority allowance: Workers who have been in continuous employment over the past year are paid a seniority allowance of the following amount per week at 1 March DKK

26 Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget Tillægsbetalinger ved pasning af dyr: Ved arbejde med pasning af dyr betales ved arbejde inden for normal arbejdstid følgende tillæg: Før kl om morgenen, pr. time pr. 1. marts kr. 17,38 pr. 1. marts kr. 17,90 pr. 1. marts kr. 18,43 På lørdag eftermiddage, pr. dag pr. 1. marts kr. 106,07 pr. 1. marts kr. 109,25 pr. 1. marts kr. 112,53 På søn- og helligdage, pr. dag pr. 1. marts kr. 224,64 pr. 1. marts kr. 231,38 pr. 1. marts kr. 238,32 Overarbejde Overarbejdsbetaling: For overarbejde efter den normale arbejdstids ophør betales følgende: - 1. og 2. time efter normal arbejdstid, pr. time pr. 1. marts kr. 148,99 pr. 1. marts kr. 155,29 pr. 1. marts kr. 161,59 26

27 Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture Supplementary payments for animal care: The following supplements are paid for work with animal care during normal working hours: Before 5.00 a.m., per hour at 1 March DKK at 1 March DKK at 1 March DKK Saturday afternoons, per day at 1 March DKK at 1 March DKK at 1 March DKK Sundays and holidays, per day at 1 March DKK at 1 March DKK at 1 March DKK Overtime Overtime pay: The following is paid for overtime after normal working hours: - First and second hour after normal working hours, per hour at 1 March DKK at 1 March DKK at 1 March DKK

28 Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget - For overarbejde herudover samt søn- og helligdage, pr. time pr. 1. marts kr. 205,37 pr. 1. marts kr. 213,17 pr. 1. marts kr. 220,97 Overarbejde på søn- og helligdage: Ved overarbejde på søn- og helligdage skal der betales for mindst 3 timer. Forskudt arbejdstid Forskydningstillæg indtil 2 timer før kl pr. time pr. 1. marts kr. 28,85 pr. 1. marts kr. 29,72 pr. 1. marts kr. 30,61 Forskydningstillæg indtil 2 timer efter kl pr. time pr. 1. marts kr. 20,52 pr. 1. marts kr. 21,13 pr. 1. marts kr. 21,77 NB.! Vedrørende lønninger indenfor blomsterløg, frugtplantager, maskinstationer, minkfarme, markeds- og eksportstalde samt fjerkræproduktion, kontakt den lokale 3F afdeling for yderligere oplysninger. 28

29 Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture - Overtime after the second hour and on Sundays and holidays, per hour at 1 March DKK at 1 March DKK at 1 March DKK Overtime on Sundays and holidays: In the case of overtime on Sundays and holidays, workers shall be paid for at least 3 hours. Unsocial hours The hourly allowance for unsocial hours up to two hours before 6.00 a.m. is at 1 March DKK at 1 March DKK at 1 March DKK The hourly allowance for unsocial hours up to two hours after 6.00 p.m. is at 1 March DKK at 1 March DKK at 1 March DKK NB.! Contact your local 3F branch for further information on salaries for work with bulbs, in orchards, machine pools, mink farms, market and export stables and poultry production. 29

30 Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget Lønningsperiode og udbetaling Lønningsperioden er normalt to uger. Det kan lokalt bestemmes, at lønningsperioden skal være en, tre eller flere uger, dog maksimalt en måned, og at lønningsugen skal omlægges til kalenderugen. NB.! Før altid detaljeret timeregnskab over dine arbejdstimer i din egen kalender. Angiv start- og sluttidspunkt og fratræk pauser. Du får ikke løn for pauser. Opsigelsesvarsler For ikke fastansatte arbejdere gælder efter 1 års uafbrudt beskæftigelse en gensidig opsigelsesfrist på 2 uger. Frivillig aftale om arbejdsforholdets ophør: Den i stk. 1 nævnte opsigelsesfrist forhindrer ikke, at parterne ved gensidig overenskomst aftaler, at fratræden sker med et kortere varsel. 30

31 Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture Payroll period and payment The salary period is normally two weeks. It can be decided locally whether the salary period should be one, three or more weeks. However, the salary period may not exceed one month and the salary week must be converted to a calendar week. NB.! Always keep a detailed account of your working hours in your own diary. Note starting and finishing times and deduct breaks. You are not paid salary during your breaks. Terms of notice A mutual term of notice of 2 weeks is applicable after 1 year of continuous employment for workers who are employed on a permanent basis. Voluntary agreement on termination of the working relationship: The term of notice stipulated in paragraph 1 does not prevent the parties from mutually agreeing on a shorter term of notice. 31

32 Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget Arbejdstøj Arbejdsgiveren tillægger en kedeldragt eller lignende pr. år til medarbejdere med 1 års ansættelse i virksomheden. Ved arbejde i SPF-besætninger tillægger arbejdsgiveren i fornødent omfang arbejdstøj, som benyttes i SPF-stalden. Rådighedsvagt (gælder kun for jordbrug) Aftaler om rådighed for tilkald indgås mellem arbejdsgiveren og de enkelte involverede lønmodtagere. 32

33 Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture Work clothing The employer shall provide employees who have worked with the company for over one year with one boiler suit per year. In the case of work with SPF stock, employers shall provide employees with the clothing they need for work in the SPF stable. On-call duty (only applies to agricultural work) Agreements on availability for on-call work shall be entered into between the employer and the individual employee. 33

34 Specielt for gartneri Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget Arbejdstidens længde og lægning Normal arbejdstid: Den normale effektive arbejdstid ved dagarbejde er indtil 37 timer ugentlig. Den daglige arbejdstid lægges mellem kl. 6 og kl. 18:00. Når der arbejdes om lørdagen, skal arbejdet slutte senest kl Spisepausen må ikke overstige 1 time. Ved 4 timers uafbrudt arbejde gives adgang til 15 minutters pauser efter lokal aftale. NB.! Herudover findes regler for ansættelse på kortere arbejdstid, natarbejde, dobbeltuge, skiftehold og meget mere. Kontakt den lokale 3F afdeling for yderligere oplysninger. Løn ved gartnerarbejde Timelønninger Arbejdere (begyndere og uden erfaring) pr. 1. marts kr. 113,56 pr. 1. marts kr. 118,96 pr. 1. marts kr. 124,36 34

35 Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture Special conditions for horticulturalists Number of working hours and scheduled hours Normal working hours: Daytime workers normally work up to 37 hours per week. Daily working hours fall between 6.00 a.m. and 6.00 p.m. If it is agreed that the employee shall work on a Saturday, work must end by a.m. at the latest. The lunch break must not be longer than one hour and if an employee works for 4 consecutive hours, 15 minute breaks can be permitted according to local agreement. NB! In addition, there are employment rules for fewer working hours, night work, double weeks, shift work and much more. Contact your local 3F branch for further information. Salary for horticultural work Hourly wages Workers (beginners with no experience) at 1 March DKK at 1 March DKK at 1 March DKK

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Australiens socialsikringssystem Australiens socialsikringssystem er forskelligt fra de fleste andre udviklede landes. Hver persons pension betales

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012.

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012. Microsoft Dynamics C5 Tillæg til YearEnd 2012. TILLÆG TIL ÅRSAFSLUTNING 2012 NY KOMPLET KOMMAFIL Rettelserne til kommafilen vedr. fri telefon der kom i begyndelsen af januar i år, var desværre ikke kommet

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette.

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette. Medlemsbetingelser Bestemmelser for medlemsskab VOSA. Nævnte regler og betingelser i disse bestemmelser er gældende, da en er oprettet som medlem hos VOSA som nævnt nedenforstående. Medlemmer i VOSA har

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 24/08/2012 - Bilagsnummer genbrugt til ny henvendelse) L 195 Bilag 12 Offentligt

Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 24/08/2012 - Bilagsnummer genbrugt til ny henvendelse) L 195 Bilag 12 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 24/08/2012 - Bilagsnummer genbrugt til ny henvendelse) L 195 Bilag 12 Offentligt Fra: Michael Prehn [mailto:mip@danskemaritime.dk] Sendt: 24. august 2012 09:37 Til: Thea

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012 PICTURE formater Klog på SAS 15. marts 2012 Agenda Hvad er et format Hvor adskiller et PICTURE format sig Teknik Eksempel 1 cprnr Eksempel 2 cprnr med "udsøgning" af fejlrecords Eksempel 3 et format, der

Læs mere

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012.

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012. INVITATION For Nordisk MLASC Mesterskab 2012 The Nordic MLASC Championship 2012. When: 20th 22nd July 2012. Where: Københavns Skytte Center (KSC) Selinevej 5, DK 2300 KBH. S. DENMARK GPS: N 55 38.173 E

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. Toilet in the back. Common staff facilities on the

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Vejledning til opdatering af personlige oplysninger December 2010

Vejledning til opdatering af personlige oplysninger December 2010 Vejledning til opdatering af personlige oplysninger December 2010 1 Login www.rexoglindeborgh.consendo.com Log på Tast Brugernavn og Adgangskode -> Log på Brugernavn og adgangskode findes i den tilsendte

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY METROTRAPPE - LIGE UDE FORAN LEJEMÅLET NEW STAIRCASE FOR THE METRO - RIGHT OUTSIDE THE PREMISES BELIGGENHED

Læs mere

1 Terms of investment. 2 Technical basis. 3 Definitions. 4 Profilpension

1 Terms of investment. 2 Technical basis. 3 Definitions. 4 Profilpension The Application is a translation into English of the original Application Investeringsbetingelser for Profilpension, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus 6584-4 april 2014 in Danish. In case of

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense INDHOLD INDEX ØKONOMISK RÅDGIVNING Odense Kommune Borgerservice 3 Øvrige kommunale tilbud 4 Andre tilbud Forbrugerrådets

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq Copenhagen A/S

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. marts 2015

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. marts 2015 Fællesoverenskomst Mejeripersonale og chauffører Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører og afløsere indtil 640 arbejdstimer er præsteret (4 måneder) Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Daglønnede chauffører, pr. time 147,10 149,35 151,75 Tillæg, uanset timeantallet, pr. dag 23,00 23,00 23,00

Daglønnede chauffører, pr. time 147,10 149,35 151,75 Tillæg, uanset timeantallet, pr. dag 23,00 23,00 23,00 Chauffører 1. marts 1. marts 1. marts Månedsløn (160,33 timer), kr 20.106,66 20.467,40 20.852,19 Olietillæg, kr. 2.880,00 2.880,00 2.880,00 Kørsel med stor vogn m.m., kr. 597,60 597,60 597,60 Månedsløn,

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG)

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) BELIGGENHED DK Beliggende i ungt og kreativt miljø på Nørrebro. Området udmærker sig ved de mange hyggelige

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

Ansøgningsskema / Application form

Ansøgningsskema / Application form Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde til EU-statsborgere Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere