Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget"

Transkript

1 Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture Dansk/Engelsk

2 Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget 2 Velkommen Velkommen til Danmark Kort om 3F Fs formål Hæftet! Generelle bestemmelser Ferie og feriegodtgørelse Søgnehelligdags- og feriefridagspulje Pension Ansættelsesbeviser Velfærdsforhold Bolig, kost og logi Sygdom og barsel Tilskadekomst/ulykke Valutakurser Specielt for jordbrug Arbejdstidens længde og lægning Løn ved landbrugsarbejde Overarbejde Forskudt arbejdstid Lønningsperiode og udbetaling Opsigelsesvarsler Arbejdstøj Rådighedsvagt (gælder kun for jordbrug) Specielt for gartneri Arbejdstidens længde og lægning Løn ved gartnerarbejde Overarbejde Forskudt arbejdstid Lønningsperiode og udbetaling

3 Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture Welcome Welcome to Denmark F in brief F s objectives The booklet General provisions Holiday and holiday remuneration Public holiday pool and leave day pool Pension Employment certificate Welfare conditions Accommodation, board and lodging Illness and childbirth Injury/accident Foreign exchange rates Special conditions for agriculturalists Number of working hours and scheduled hours Salary for agricultural work Overtime Unsocial hours Payroll period and payment Terms of notice Work clothing On-call duty (only applies to agricultural work) Special conditions for horticulturalists Number of working hours and scheduled hours Salary for horticultural work Overtime Unsocial hours Payroll period and payment

4 Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget Opsigelsesvarsler Praktik i Danmark Opholds- og arbejdstilladelse som praktikant Hvor længe arbejder man? Overarbejde Månedsløn: Timeløn: Tillægsbetalinger ved pasning af dyr: Løn for overarbejde Sygdom og barsel Fridage Kost og logi Rådighedsvagt Ferie Eftermæle

5 Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture Terms of notice Work experience in Denmark Residence and work permits for trainees How long is the working day? Overtime Monthly salary: Hourly wage: Supplementary payments for animal care: Salary for overtime Illness and childbirth Leave Board and lodging On-call duty Holiday Postscript

6 Velkommen Velkommen til Danmark. I Danmark er arbejdsmarkedet, helt forskelligt fra hvad du kender hjemmefra. I Danmark aftales løn og arbejdsforhold mellem arbejdsgiverorganisationen (GLS-A) og fagforeningen (3F) i form af kollektive aftaler. Kort om 3F Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget Fagligt Fælles Forbund, i daglig tale kaldet 3F, er Danmarks største fagforening. 3F blev dannet 1. januar 2005 ved en fusion af Kvindeligt Arbejderforbund (KAD) og Specialarbejderforbundet i DK (SID). De to fagforbund har begge holdt 100 års jubilæum og i alle de år har disse organisationer aftalt løn- og arbejdsvilkår med arbejdsgiverne. Dette er ikke kommet af sig selv, men opnået gennem faglig organisering og faglig kamp. 6

7 Welcome Welcome to Denmark In Denmark, the labour market is quite different from what you are used to at home. In Denmark, salaries and working conditions are agreed upon between the employers association (GLS- A) and the trade union (3F) and set out in collective agreements. 3F in brief Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture The United Federation of Danish Workers, more commonly known as 3F, is Denmark s largest trade union. 3F was formed on 1 January 2005 following a merger of the National Union of Female Workers (KAD) and the National Union of General Workers (SID). The two unions have both celebrated their 100th anniversary and, throughout their history, these organisations have negotiated salary and working conditions with the employers. This was not an automatic progression but was achieved by unionisation and collective struggle. 7

8 Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget Vores fagforening har hovedkontor i København og består af 77 afdelinger med en række tilhørende servicekontorer fordelt over hele Danmark. Der er ansat 3000 mennesker, der arbejder på at alle i Danmark skal arbejde på lige vilkår. 3F arbejder for at skabe ligestilling og ligebehandling af alle grupper uanset køn, etnicitet, alder og fysisk tilstand. Fagforbundet ejes af medlemmerne og er uafhængig af staten. Enkelte overordnede regler er fastsat af den danske lovgivende forsamling og EU. I Danmark er der en lang tradition for faglig organisering. Derfor er 80 % af de danske lønmodtagere medlem af en fagforening, som dækker deres arbejdsområde. For lønmodtagere der arbejder indenfor landbrug, gartneri eller skovbrug, er det 3F der organiserer. Kontakt altid den lokale 3F afdeling for yderligere oplysninger eller gå ind på 8

9 Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture Our trade union has its headquarters in Copenhagen and 77 branches, with a number of affiliated service offices, spread throughout the whole of Denmark. There are 3000 employees, all working towards the goal of ensuring equal working conditions for everyone in Denmark. 3F aims to create equal opportunities and equal treatment of all groups, regardless of gender, ethnic origin, age and physical condition. The union is owned by its members and is independent of the state. A few of the general rules are defined by Danish legislature and the EU. Denmark has a long tradition of trade unions. Therefore, 80% of Danish wage earners are members of a trade union that covers their field of activity. 3F is the union for employees working in agriculture, horticulture or forestry. Always feel welcome to contact your local 3F branch for further information or visit us at 9

10 Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget 3Fs formål 3F er en stærk, demokratisk og bredt funderet organisation, der er bygget på åbenhed og dialog. 3F deltager aktivt i den politiske debat og søger maksimal indflydelse på alle niveauer. 3F arbejder for at sikre gode beskæftigelses-, løn-, miljø-, uddannelses- og arbejdsforhold. 3F er en fri fagforening, hvilket betyder, at den er totalt fri for stats- og arbejdsgiverinteresser. 3F finansieres udelukkende af medlemskontingent og boder fra arbejdsgivere der har brudt de kollektive aftaler. Du skal være medlem af 3F for at vi vil hjælpe dig, dog gives korte råd selv om du ikke er medlem. 10

11 Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture 3F s objectives 3F is a strong, democratic and broadly based organisation founded on openness and dialogue. 3F participates actively in the political debate and seeks maximum influence at all levels. 3F works to ensure good employment, salary, environmental, training and working conditions. 3F is an independent trade union, which means that it is not bound by state or employer interests. 3F is financed solely by membership contributions and fines from employers who have breached the collective agreements. You must be a member of 3F for us to be able to help you. However, we can give brief advice even if you are not a member. 11

12 Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget Hæftet! Dette lille hæfte fortæller om de helt overordnede regler ved arbejde inden for jordbrug, landbrug, gartneri, væksthuse og planteskoler. Hæftet er baseret på de kollektive overenskomster for jordbrug og for gartneri og planteskole. Hæftet er ikke overenskomsten men et uddrag. Som udgangspunkt dækker disse kollektive overenskomster alt arbejde med levende dyr og planter uanset sammenhæng. Udover de kollektive overenskomster gælder dansk lovgivning, implementerede EU-direktiver samt hovedaftalen mellem SALA og LO. Kontakt altid den lokale 3F afdeling for yderligere oplysninger eller gå ind på 12

13 The booklet Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture This little booklet outlines the general rules for work in agriculture, horticulture, greenhouses and garden centres. The booklet is based on the collective agreements for agriculture, greenhouses and garden centres. It does not cover the whole agreement but is merely an excerpt. In principle, these collective agreements cover all types of work with live animals and plants, regardless of the context. In addition to the collective agreements, Danish law, implemented EU directives and the main agreement between the Danish Confederation of Employers Associations in Agriculture (SALA) and the Danish Confederation of Trade Unions (LO) apply. Always feel welcome to contact your local 3F branch for further information or visit us at 13

14 Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget Generelle bestemmelser Ferie og feriegodtgørelse Ferie og feriegodtgørelse ydes i henhold til lov nr. 396 af 31. maj 2000 med senere ændringer. Feriegodtgørelsen andrager 12 1 /2 %, og beregnes af alle løndele, med undtagelse af SH-bidraget. Ved hjemrejse kan beløbene udbetales, efter fradrag af skat. NB.! Den danske ferielov er meget omfattende. Kontakt den lokale 3F afdeling for yderligere oplysninger. Søgnehelligdags- og feriefridagspulje Der opspares søgnehelligdagsbetaling og betaling for 5 fridage pr. år samt for en lukkedag (24. eller 31. december) i en særlig søgnehelligdags- fridagspulje. Opsparingsprocenten er inklusiv den særlige opsparing: pr. 1. marts pct. 7,25 pr. 1. marts pct. 7,50 pr. 1. marts pct. 7,75 14

15 General provisions Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture Holiday and holiday remuneration Holiday and holiday remuneration is paid in accordance with Act no. 396 of 31 May 2000 and subsequent amendments. Holiday remuneration amounts to 121/2% and is calculated on the basis of all parts of the employee s salary with the exception of the SH contribution. The amounts can be paid out when you return home, after the deduction of tax. NB! The Danish Holiday Act is extensive. Contact your local 3F branch for further information. Public holiday pool and leave day pool Remuneration for public holidays and payment for 5 days of leave per year and one closing day (either 24 or 31 December) is saved up in a special pool for public holidays and leave days. The special savings are included in the savings percentage: at 1 March % at 1 March % at 1 March % 15

16 Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget Beløbet beregnes af alle løndele (også pension), ligesom feriepenge. Ved hjemrejse kan beløbene udbetales, efter fradrag af skat. Pension Alle ansatte der er fyldt 20 år og som har været ansat i 6 måneder, skal have indbetalt til pensionsordning som følger: arbejdsgiver lønmodtager I alt 1. juli ,90 % 3,95 % 11,85 % 1. juli ,10 % 4,05 % 12,15 % 1. juli ,50 % 4,25 % 12,75 % - af alle løndele. Ved hjemrejse kan beløbene udbetales, efter fradrag af skat. NB.! Hvis du vil have vished om, at din pension bliver indbetalt. Kontakt den lokale 3F afdeling for yderligere oplysninger. 16

17 Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture The amount is calculated on the basis of all parts of the employee s salary (including pension), in the same way as for holiday pay. When you return home, these amounts can be paid out after deduction of tax. Pension All employees over the age of 20, and who have been employed for a period of six months, shall pay towards a pension scheme as follows: Employer Employee Total 1 July % 3.95% 11.85% 1 July % 4.05% 12.15% 1 July % 4.25% 12.75% - of all parts of the employee s salary. When you return home, these amounts can be paid out after deduction of tax. NB! If you want to make sure that your pension contributions have been paid, contact your local 3F branch for further information. 17

18 Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget Ansættelsesbeviser Arbejdsgiveren har pligt til at udlevere skriftlige oplysninger om ansættelsesforhold til lønmodtageren, jf. bestemmelserne i lov nr. 385 af 11. maj NB.! Der er klare regler for hvad et ansættelsesbevis skal indeholde, hvis du er i tvivl om dit ansættelsesbevis er korrekt udfyldt, kontakt den lokale 3F afdeling for yderligere oplysninger. Velfærdsforhold Arbejdsgiveren stiller bad og toilet til rådighed for arbejdere under denne overenskomst i henhold til gældende bekendtgørelser for arbejdsstedets indretning. Bolig, kost og logi Værdien af kost og logi er af de danske skattemyndigheder i 2008 fastsat som følger: Fuld kost og logi på måned: kr Fuld kost pr. dag kr. 65,00 Delvis kost 2 måltider pr. dag kr. 55,00 Delvis kost 1 måltid pr. dag kr. 35,00 18

19 Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture Employment certificate Employers are under obligation to provide all employees with written details of their employment conditions, cf. the provisions of Act no. 385 of 11 May NB! There are clear rules for the content of the employment certificate. If you are in doubt about whether your employment certificate has been filled out correctly, contact your local 3F branch for further information. Welfare conditions Pursuant to the terms of this agreement, employers shall provide both bathroom and toilet facilities for workers in accordance with current executive orders on the organisation of workplaces. Accommodation, board and lodging The value of board and lodging is defined by the Danish tax authorities for 2008 as follows: Full board and lodging per month DKK 2,679 Full board per day DKK Partial board, 2 meals per day DKK Partial board, 1 meal per day DKK

20 Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget Ved leje af bolig hvor boligen følger ansættelsesforholdet (fraflytningspligt) af arbejdsgiver, må lejen normalt ikke overstige 90 % af markedslejeværdien. Sygdom og barsel Som udgangspunkt har du altid ret til en eller anden form for betaling under sygdom eller barsel. Enten får du løn fra arbejdsgiveren eller fra det offentlige sygesikringssystem. Tilskadekomst/ulykke Kommer du til skade i arbejdstiden på den ene eller anden måde, har du krav på normalløn og muligvis en erstatning. Kommer du til skade i din fritid, er du dækket via dit medlemskab af 3F. Valutakurser Den Danske Nationalbanks middelkurser den. 12. august 2008: 100 euro = 759,47 kr. 100 kr. = 13,17 euro Tommelfingerregel 1 euro = 7,50 kr. 20

21 Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture If accommodation is rented, and the employer makes the accommodation available as part of the employment conditions (obligation to leave on termination of the employment relationship), the rental price is not, under normal circumstances, permitted to exceed 90% of the market value for rent. Illness and childbirth In principle, you are always entitled to some form of payment during illness or maternity/paternity leave. You will either receive salary from your employer or from the public health insurance system. Injury/accident If you are injured during working hours, you are entitled to normal salary and, possibly, compensation. If you are injured during your free time, you are covered by your membership of 3F. Foreign exchange rates The Danish National Bank s average price on 12 August 2008: EURO 100 = DKK DKK 100 = EURO Rule of thumb: DKK 1 = DKK

22 Specielt for jordbrug Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget Arbejdstidens længde og lægning Normal arbejdstid: Den normale effektive arbejdstid ved dagarbejde er indtil 37 timer ugentlig. Den daglige arbejdstid lægges mellem kl. 6 og kl. 18. Arbejdstid ved pasning af dyr: Ved arbejde med pasning af dyr er den ugentlige arbejdstid indtil 37 timer i gennemsnit over en 8 ugers periode. NB.! Herudover findes regler for ansættelse på kortere arbejdstid, natarbejde, skiftehold og meget mere. Kontakt den lokale 3F afdeling for yderligere oplysninger. Løn ved landbrugsarbejde Timelønninger Arbejdere (begyndere og uden erfaring) pr. 1. marts kr. 110,27 pr. 1. marts kr. 115,67 pr. 1. marts kr. 121,07 22

23 Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture Special conditions for agriculturalists Number of working hours and scheduled hours Normal working hours: Daytime workers normally work up to 37 hours per week. Daily working hours fall between 6.00 a.m. and 6.00 p.m. Working hours for those who work with animal care: On average, people working with animal care work up to 37 hours a week over an 8-week period. NB! In addition, there are employment rules for fewer working hours, night work, shift work and much more. Contact your local 3F branch for further information. Salary for agricultural work Hourly wages Workers (beginners with no experience) at 1 March DKK at 1 March DKK at 1 March DKK

24 Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget Til arbejdere med mindst 1 års praktisk erfaring og/eller faglærte pr. 1. marts kr. 115,16 pr. 1. marts kr. 120,56 pr. 1. marts kr. 125,96 Til særlig erfarne arbejdere, maskinførere samt staldarbejdere og faglærte med mere end 1 års erfaring pr. 1. marts kr. 117,16 pr. 1. marts kr. 122,56 pr. 1. marts kr. 127,96 Tillæg til faglærte: Der ydes et tillæg til faglærte arbejdere og arbejdere sidestillet hermed på kr. pr. time pr. 1. marts kr. 1,50 pr. 1. marts kr. 3,00 pr. 1. marts kr. 4,50 Anciennitetstillæg: Medarbejdere, der har været uafbrudt beskæftiget det sidste år, ydes et anciennitetstillæg på kr. pr. uge pr. 1. marts kr. 26,81 24

25 Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture Workers with at least one year of practical experience and/or skilled workers at 1 March DKK at 1 March DKK at 1 March DKK Particularly experienced workers, machine operators, stable workers and skilled workers with more than one year of practical experience at 1 March DKK at 1 March DKK at 1 March DKK Bonus for skilled workers: The following hourly bonus is paid to skilled workers and the equivalent at 1 March DKK 1.50 per hour at 1 March DKK 3.00 per hour at 1 March DKK 4.50 per hour Seniority allowance: Workers who have been in continuous employment over the past year are paid a seniority allowance of the following amount per week at 1 March DKK

26 Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget Tillægsbetalinger ved pasning af dyr: Ved arbejde med pasning af dyr betales ved arbejde inden for normal arbejdstid følgende tillæg: Før kl om morgenen, pr. time pr. 1. marts kr. 17,38 pr. 1. marts kr. 17,90 pr. 1. marts kr. 18,43 På lørdag eftermiddage, pr. dag pr. 1. marts kr. 106,07 pr. 1. marts kr. 109,25 pr. 1. marts kr. 112,53 På søn- og helligdage, pr. dag pr. 1. marts kr. 224,64 pr. 1. marts kr. 231,38 pr. 1. marts kr. 238,32 Overarbejde Overarbejdsbetaling: For overarbejde efter den normale arbejdstids ophør betales følgende: - 1. og 2. time efter normal arbejdstid, pr. time pr. 1. marts kr. 148,99 pr. 1. marts kr. 155,29 pr. 1. marts kr. 161,59 26

27 Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture Supplementary payments for animal care: The following supplements are paid for work with animal care during normal working hours: Before 5.00 a.m., per hour at 1 March DKK at 1 March DKK at 1 March DKK Saturday afternoons, per day at 1 March DKK at 1 March DKK at 1 March DKK Sundays and holidays, per day at 1 March DKK at 1 March DKK at 1 March DKK Overtime Overtime pay: The following is paid for overtime after normal working hours: - First and second hour after normal working hours, per hour at 1 March DKK at 1 March DKK at 1 March DKK

28 Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget - For overarbejde herudover samt søn- og helligdage, pr. time pr. 1. marts kr. 205,37 pr. 1. marts kr. 213,17 pr. 1. marts kr. 220,97 Overarbejde på søn- og helligdage: Ved overarbejde på søn- og helligdage skal der betales for mindst 3 timer. Forskudt arbejdstid Forskydningstillæg indtil 2 timer før kl pr. time pr. 1. marts kr. 28,85 pr. 1. marts kr. 29,72 pr. 1. marts kr. 30,61 Forskydningstillæg indtil 2 timer efter kl pr. time pr. 1. marts kr. 20,52 pr. 1. marts kr. 21,13 pr. 1. marts kr. 21,77 NB.! Vedrørende lønninger indenfor blomsterløg, frugtplantager, maskinstationer, minkfarme, markeds- og eksportstalde samt fjerkræproduktion, kontakt den lokale 3F afdeling for yderligere oplysninger. 28

29 Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture - Overtime after the second hour and on Sundays and holidays, per hour at 1 March DKK at 1 March DKK at 1 March DKK Overtime on Sundays and holidays: In the case of overtime on Sundays and holidays, workers shall be paid for at least 3 hours. Unsocial hours The hourly allowance for unsocial hours up to two hours before 6.00 a.m. is at 1 March DKK at 1 March DKK at 1 March DKK The hourly allowance for unsocial hours up to two hours after 6.00 p.m. is at 1 March DKK at 1 March DKK at 1 March DKK NB.! Contact your local 3F branch for further information on salaries for work with bulbs, in orchards, machine pools, mink farms, market and export stables and poultry production. 29

30 Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget Lønningsperiode og udbetaling Lønningsperioden er normalt to uger. Det kan lokalt bestemmes, at lønningsperioden skal være en, tre eller flere uger, dog maksimalt en måned, og at lønningsugen skal omlægges til kalenderugen. NB.! Før altid detaljeret timeregnskab over dine arbejdstimer i din egen kalender. Angiv start- og sluttidspunkt og fratræk pauser. Du får ikke løn for pauser. Opsigelsesvarsler For ikke fastansatte arbejdere gælder efter 1 års uafbrudt beskæftigelse en gensidig opsigelsesfrist på 2 uger. Frivillig aftale om arbejdsforholdets ophør: Den i stk. 1 nævnte opsigelsesfrist forhindrer ikke, at parterne ved gensidig overenskomst aftaler, at fratræden sker med et kortere varsel. 30

31 Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture Payroll period and payment The salary period is normally two weeks. It can be decided locally whether the salary period should be one, three or more weeks. However, the salary period may not exceed one month and the salary week must be converted to a calendar week. NB.! Always keep a detailed account of your working hours in your own diary. Note starting and finishing times and deduct breaks. You are not paid salary during your breaks. Terms of notice A mutual term of notice of 2 weeks is applicable after 1 year of continuous employment for workers who are employed on a permanent basis. Voluntary agreement on termination of the working relationship: The term of notice stipulated in paragraph 1 does not prevent the parties from mutually agreeing on a shorter term of notice. 31

32 Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget Arbejdstøj Arbejdsgiveren tillægger en kedeldragt eller lignende pr. år til medarbejdere med 1 års ansættelse i virksomheden. Ved arbejde i SPF-besætninger tillægger arbejdsgiveren i fornødent omfang arbejdstøj, som benyttes i SPF-stalden. Rådighedsvagt (gælder kun for jordbrug) Aftaler om rådighed for tilkald indgås mellem arbejdsgiveren og de enkelte involverede lønmodtagere. 32

33 Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture Work clothing The employer shall provide employees who have worked with the company for over one year with one boiler suit per year. In the case of work with SPF stock, employers shall provide employees with the clothing they need for work in the SPF stable. On-call duty (only applies to agricultural work) Agreements on availability for on-call work shall be entered into between the employer and the individual employee. 33

34 Specielt for gartneri Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget Arbejdstidens længde og lægning Normal arbejdstid: Den normale effektive arbejdstid ved dagarbejde er indtil 37 timer ugentlig. Den daglige arbejdstid lægges mellem kl. 6 og kl. 18:00. Når der arbejdes om lørdagen, skal arbejdet slutte senest kl Spisepausen må ikke overstige 1 time. Ved 4 timers uafbrudt arbejde gives adgang til 15 minutters pauser efter lokal aftale. NB.! Herudover findes regler for ansættelse på kortere arbejdstid, natarbejde, dobbeltuge, skiftehold og meget mere. Kontakt den lokale 3F afdeling for yderligere oplysninger. Løn ved gartnerarbejde Timelønninger Arbejdere (begyndere og uden erfaring) pr. 1. marts kr. 113,56 pr. 1. marts kr. 118,96 pr. 1. marts kr. 124,36 34

35 Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture Special conditions for horticulturalists Number of working hours and scheduled hours Normal working hours: Daytime workers normally work up to 37 hours per week. Daily working hours fall between 6.00 a.m. and 6.00 p.m. If it is agreed that the employee shall work on a Saturday, work must end by a.m. at the latest. The lunch break must not be longer than one hour and if an employee works for 4 consecutive hours, 15 minute breaks can be permitted according to local agreement. NB! In addition, there are employment rules for fewer working hours, night work, double weeks, shift work and much more. Contact your local 3F branch for further information. Salary for horticultural work Hourly wages Workers (beginners with no experience) at 1 March DKK at 1 March DKK at 1 March DKK

UDPLUK AF OVERENSKOMST FOR JORDBRUG EXTRACT OF THE AGREEMENT FOR AGRICULTURALISTS. UDGIVET AF FAGLIGT FÆLLES FORBUND.

UDPLUK AF OVERENSKOMST FOR JORDBRUG EXTRACT OF THE AGREEMENT FOR AGRICULTURALISTS.  UDGIVET AF FAGLIGT FÆLLES FORBUND. UDPLUK AF OVERENSKOMST FOR JORDBRUG UDGIVET AF FAGLIGT FÆLLES FORBUND www.3f.dk EXTRACT OF THE AGREEMENT FOR AGRICULTURALISTS UDGIVET AF FAGLIGT FÆLLES FORBUND Varenr. 4150-2 Dansk/Engelsk Forord Overenskomst

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Danish language study for foreign nationals in Copenhagen

Danish language study for foreign nationals in Copenhagen Københavns Kommune Danskuddannelse for udlændinge i København Den treårige uddannelsesperiode Denne pjece henvender sig til udlændinge, der bor i København, og som enten: Skal i gang med den treårige danskuddannelse

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

LÆR DANSK LEARN DANISH. udlændinge i København

LÆR DANSK LEARN DANISH. udlændinge i København LÆR DANSK LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen maj 2016 / may 2016 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere, der flytter til

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH DANSKUNDERVISNING FOR VOKSNE UDLÆNDINGE COURSES FOR ADULT FOREIGN CITIZENS IN COPENHAGEN

LÆR DANSK / LEARN DANISH DANSKUNDERVISNING FOR VOKSNE UDLÆNDINGE COURSES FOR ADULT FOREIGN CITIZENS IN COPENHAGEN LÆR DANSK / LEARN DANISH DANSKUNDERVISNING FOR VOKSNE UDLÆNDINGE I KØBENHAVN / DANISH COURSES FOR ADULT FOREIGN CITIZENS IN COPENHAGEN MARTS 2014 / MARCH 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere, der flytter

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Gadeoptræden & Gademusik København 2010

Gadeoptræden & Gademusik København 2010 Gadeoptræden & Gademusik København 2010 Gadeoptræde og gademusik er velkommen på byens gågader og pladser uden tilladelse, så længe du tager hensyn og følger et sæt simple regler. GADEOPTRÆDEN I KØBENHAVN

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN I LAND & LEISURE A/S 1 Indledning 1.1 Nærværende

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Gadeoptræden.... er meget velkommen på byens gågader og pladser. Læs reglerne her...

Gadeoptræden.... er meget velkommen på byens gågader og pladser. Læs reglerne her... Gadeoptræden... er meget velkommen på byens gågader og pladser Læs reglerne her... Gadeoptræden er meget velkommen på byens gågader og pladser uden tilladelse, så længe du tager hensyn og følger et sæt

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

BILAG 8.4.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.4.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.4.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.4.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.4.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.4.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering

Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering This contract is agreed upon by Fredericia School of Technology Management and Marine

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Dommerkomiteen har i dag holdt møde og evalueret jeres tilbagemeldinger, og det betyder nogle ændringer af arrangementet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

EPOS LØN TIPS & TRICKS NR. 12 ENGELSK LØNSEDDEL INKL. OVERSÆTTELSE

EPOS LØN TIPS & TRICKS NR. 12 ENGELSK LØNSEDDEL INKL. OVERSÆTTELSE EPOS LØN TIPS & TRICKS NR. 12 ENGELSK LØNSEDDEL INKL. OVERSÆTTELSE EPOS LØN VERSION 3.1.20 OKTOBER 2013 Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 2 2 Opret en engelsk lønseddel... 2 2.1 Definér Lønseddel - oprettelse...

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

VEDERLAGSPOLITIK / REMUNERATION POLICY ASETEK A/S NIK/NIK/ /

VEDERLAGSPOLITIK / REMUNERATION POLICY ASETEK A/S NIK/NIK/ / VEDERLAGSPOLITIK / REMUNERATION POLICY ASETEK A/S 1 15. MARTS 2014 VEDERLAGSPOLITIK FOR BE- STYRELSEN OG DIREKTIONEN I ASETEK A/S REMUNERATION POLICY FOR THE BOARD OF DIRECTORS AND THE EXECUTIVE MAN- AGEMENT

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

LÆR DANSK LÆR OM DANMARK LEARN DANISH LEARN ABOUT DENMARK. Tilbud fra Københavns Kommune til udlændinge, der fl ytter til København

LÆR DANSK LÆR OM DANMARK LEARN DANISH LEARN ABOUT DENMARK. Tilbud fra Københavns Kommune til udlændinge, der fl ytter til København LÆR DANSK LÆR OM DANMARK Tilbud fra Københavns Kommune til udlændinge, der fl ytter til København LEARN DANISH LEARN ABOUT DENMARK Offers from the City of Copenhagen to foreigners who move to Copenhagen

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

Palle Preben Hansen Eksamensopgave Fagkommunikation 3. Sem. SIV Engelsk, Hold B 11/12 2014 FRANCHISE AGREEMENT

Palle Preben Hansen Eksamensopgave Fagkommunikation 3. Sem. SIV Engelsk, Hold B 11/12 2014 FRANCHISE AGREEMENT Opgave 1: FRANCHISE AGREEMENT An agreement made on the date hereof between CreAte Ltd., hereinafter referred to as the Franchisor, and NN Co. Ltd., hereinafter referred to as the Franchisee, whereby it

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Bilag A Appendix A. The following applies to the authorisation: For bemyndigelsen gælder:

Bilag A Appendix A. The following applies to the authorisation: For bemyndigelsen gælder: Bilag A Appendix A Den 8. juni 2016 besluttede generalforsamlingen i TCM Group A/S at bemyndige bestyrelsen til indtil 8. juni 2021 (i) at udstede og tildele warrants ad en eller flere omgange til medarbejdere

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Kommissions definition af mindsteløn

Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Kommissions definition af mindsteløn Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk Institut, Københavns Universitet Laval-kommissionens diskurs Lovforslaget Kommissions definition af mindsteløn Proces-skema Betydning

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014.

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014. TABLE 1. Plant protection s: Chemical Category Product (new or renewal) Produktansøgni nger (nye eller forny) Type type 1. DK is the examining member state (E.g. Zonal RMS, new as in Dk, me-too or renewal

Læs mere

Housing in Herning municipality

Housing in Herning municipality Housing in municipality Housing organisations Housing organisations offer rental housing, including youth residences. The housing organisations in are: Boligselskabet Fruehøjgaard Aaparken 2 Tel: 9721

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

The Maersk Mc-Kinney Moller Institute Staff Meeting

The Maersk Mc-Kinney Moller Institute Staff Meeting The Maersk Mc-Kinney Moller Institute Staff Meeting April. 9. 2010 Det Tekniske Fakultet Staff Meeting Agenda, April 9th. 2010 Coffee and breakfast rolls Research and Development Experiences Initiating

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Del af Beskæftigelsesministeriet 3 lokationer Link mellem danske virksomheder og udenlandske kandidater - højt kvalificerede medarbejdere fx.

Del af Beskæftigelsesministeriet 3 lokationer Link mellem danske virksomheder og udenlandske kandidater - højt kvalificerede medarbejdere fx. Del af Beskæftigelsesministeriet 3 lokationer Link mellem danske virksomheder og udenlandske kandidater - højt kvalificerede medarbejdere fx. ingeniør, IT, sundhed osv. Rekruttering, rådgivning, information

Læs mere

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Voice of the People Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Photographer: Lars Damgaard Nielsen Editing: Jesper Mortensen Places of shooting: Riga,

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

TA BUSSEN - LINIE 888 - HURTIGT BILLIGT BEHAGELIGT NEMT KØBENHAVN SILKEBORG ÅRHUS THISTED AALBORG KUN 120 KR. til Århus og Silkeborg. Aalborg og Thisted kun 140 kr. Ovenstående priser er for studerende

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere