Citation for published version (APA): Dejgaard, T. E. (2011). Forberedelsesmateriale til kursus i surveybank.aau.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Citation for published version (APA): Dejgaard, T. E. (2011). Forberedelsesmateriale til kursus i surveybank.aau.dk"

Transkript

1 Aalborg Universitet Forberedelsesmateriale til kursus i surveybank.aau.dk Dejgaard, Thomas Engel Publication date: 2011 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA): Dejgaard, T. E. (2011). Forberedelsesmateriale til kursus i surveybank.aau.dk General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.? Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.? You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain? You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us at providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Downloaded from vbn.aau.dk on: september 05, 2015

2 FORBEREDELSESMATERIALE TIL KURSUS I ANVENDELSEN AF SURVEYBANK.AAU.DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION OG FORBEREDELSE TIL KURSET... 2 INTRODUKTION TIL SURVEYBANKEN... 3 HVAD INDEHOLDER SURVEYBANKEN?... 3 HVORDAN STARTER MAN OG HVORDAN FINDER MAN RUNDT I SURVEYBANKEN?... 5 HVORDAN SKABER MAN OVERBLIK OVER DATA?... 6 HVAD KAN MAN I SURVEYBANKEN OG HVORDAN GØR MAN?... 7 ANALYSE AF DATA... 7 Frekvenser... 7 Statistiske mål... 8 Krydstabeller... 8 Grafisk præsentation Korrelation Regression REDIGERE DATA EKSPORT FORBEREDELSES OPGAVER...15

3 INTRODUKTION OG FORBEREDELSE TIL KURSET Velkommen til dette kursus i anvendelsen af Surveybank.aau.dk. Kurset skal gerne bibringe dig, som underviser i samfundsfag, en bedre forståelse af de muligheder som surveybank.aau.dk tilbyder i forbindelse med at bruge spørgeskemadata og dermed befolkningens holdninger i din undervisning. Selve kurset den 11. april kommer til at veksle mellem oplæg fra min side og løsning af opgaver i surveybank. Som forberedelse til kurset vil jeg bede dig om at læse nærværende papir, som informerer om surveybanken, dens indhold og kort om hvordan man bruger surveybanken. Det vil nok være mest givende at læse papiret samtidig med at have Surveybanken åbnet på computeren. For at gøre kurset mest muligt relevant for din undervisning vil jeg også gerne bede dig om at åbne surveybank.aau.dk og finder frem til et eller to emner, som du kan forestille dig kan bruges i undervisningen. Det kan være emner som du allerede har gennemgået og kender eller et som du gerne vide mere om. Det skal blot være et emne du kan se et undervisningsperspektiv i. Nedenfor har jeg forsøgt at give nogle få eksempler på hvordan jeg forestiller mig, at man kan bruge surveybanken i undervisningen hvis du har brug for inspiration. Disse emner skal du medbringe til kurset, da nogle af opgaverne i løbet af kurset vil tage afsæt i dit eget emne, så opgaverne forhåbentlig blive vedkommende for din undervisning. Det sidste led i forberedelsen er løsningen af nogle små øvelser som kan findes sidst i dette dokument og som kan løses ved hjælp af de beskrivelser som findes i nærværende dokument. Hvis du syntes du har brug for en hurtig brush-up i kvantitativ metode vil jeg anbefale publikationen Statistik i praksis af Sanne Lund Clement og Jan Holm Ingemann, som frit kan hentes på: JHI.pdf. Jeg ser meget frem til kurset og håber på at du får meget ud af deltagelsen De bedste hilsener 2

4 INTRODUKTION TIL SURVEYBANKEN Surveybank.aau.dk er skabt i samarbejde mellem Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet og Foreningen Af Lærere i Samfundsfag (FALS). Ideen bag er at gøre spørgeskemadata tilgængelige i samfundsfagsundervisningen i gymnasierne ved at udnytte de mange undersøgelser som Institut for Statskundskab har indsamlet gennem en årrække. Det er således muligt for samfundsfagslærere at inddrage analyser af danskernes holdninger i undervisningen i emner som valg og vælgeradfærd, partitilslutning, politisk deltagelse, EU, kønsroller, sundhedsvæsenet, velfærdstaten, miljø, økologi, fritidsaktiviteter, indvandrere, arbejdslivet, aktivering, religion og meget meget mere. Surveybank.aau.dk er en webbaseret databank, der muliggør analyse af spørgeskemadata direkte fra brugerens egen computer, dvs. at den enkelte bruger selv kan genererer analyser af de emner som findes interessant. Dermed åbner surveybank.aau.dk for en række anvendelsesmuligheder af spørgeskemadata, som tidligere ikke har været muligt i samfundsfagsundervisningen. Det er således muligt f.eks. at lade elever frit undersøge befolkningens holdninger til emner som tages op i undervisningen 1, at stille konkrete opgaver til elever, som skal undersøges i surveybanken 2, eller at understøtte undervisningen med sammenhænge fundet i surveybanken 3. HVAD INDEHOLDER SURVEYBANKEN? Data i surveybanken er spørgeskemadata indsamlet af Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet. Der er indtil videre data fra 16 forskellige spørgeskemaundersøgelser, som alle 16 er befolkningsrepræsentative, dvs. afspejler den danske befolkning. Data kommer fra to projekter, ISSP og valgundersøgelsen. Begge undersøgelser har gennem en længere årrække indsamlet data om den danske befolknings holdninger til en række forskellige samfundsrelevante emner. Valgundersøgelserne har siden 1971, efter hvert folketingsvalg, spurgt danskerne om deres holdninger til en række aktuelle politiske spørgsmål, samt spurgt ind til befolkningens holdninger til det politiske system og den politiske deltagelse. Det betyder, at der findes en række spørgsmål som er stillet valgår efter valgår til den danske befolkning, hvorfor det bliver muligt at følge udviklingen i holdninger. Det kunne fx være holdninger til miljø, indvandrere eller til de offentlige udgifter. I surveybanken kan der findes data fra de seneste tre folketingsvalg, dvs. 2001, 2005 og For valgårene 2001 og 2005 er der data fra hele valgundersøgelsen, dvs. med alle respondenter (henholdsvis og 2.264) og alle 1 Eks.: Emne: Sundhedsvæsenet. Hvad er befolkningens holdninger til sundhedsvæsenet? Brug Det offentlige rolle og/eller valgundersøgelsen 2005 til at undersøge det med. 2 Eks.: Emne: Folketingsvalg. Find ud af hvilke partier der har flest kvindelige vælgere, unge vælgere under 30 år og med en lav indtægt. 3 Eks.: Sammenhængen mellem partivalg og en række holdningsvariable, vist med en krydstabel skabt i surveybanken. Det kunne være indvandrere, statens rolle, holdning til EU osv. 3

5 spørgsmål, mens der endnu kun prøvedata med 1000 respondenter tilgængelig for valgåret Valgundersøgelsen er normalt indsamlet ved personlig interview suppleret med postskema og telefon, men de data der er tilgængelige for 2007 er indsamlet gennem et webpanel. International Social Survey Program (ISSP) er et internationalt surveysamarbejde, hvor mere end 35 lande indsamler de ens spørgeskemadata, om skiftende emner. Danmark har været et aktivt medlem af ISSP siden 1998, men har indsamlet ISSP-spørgeskemaer siden Alle ISSP-undersøgelserne, indsamlet i Danmark, er tilgængelige i surveybanken. Nedenfor ses en oversigt over de emner der er indsamlet data for i Danmark, samt hvilke(t) år de er indsamlet. Emnerne i ISSP undersøgelserne gentages ca. hvert 10. år, men der er afvigelser og undtagelser, da emner af og til skiftes ud og erstattes af andre, eller specielle hensyn tages til bestemte emner. Da emnerne gentages og der kun ændres i højst en tredjedel af spørgsmålene mellem hver gang et ISSP-emne tages op, så er det med ISSP data muligt at undersøge udviklingen i udvalgte holdninger over tid. Ud over at spørgsmål gentages ca. hvert 10. år findes der enkelte spørgsmål som går igen i flere undersøgelser, hvilket der dog ikke findes en samlet oversigt over. Titel/emne År Danskernes arbejdsliv 1997, 2005 Religion 1998, 2008 Social ulighed 1999, 2009 Miljø 2000 Sociale netværk 2001 Familie og kønsroller 2002 Nationale identiteter 2003 Medborgerskab 2005 Danskerne og det offentlige 2006 Danskerne og fritidslivet 2007 ISSP-undersøgelserne har et meget omfangsrigt batteri af spørgsmål der afdækker baggrundsvariable, dvs. afdækker karakteristika ved respondenten, såsom køn, alder, indkomst, ægteskabelig status mv. Disse spørgsmål er mere eller mindre ens for hvert år. Dette omfangsrige baggrundsmateriale for respondenterne, muliggør gode analyse af specifikke grupper fx enlige kvinder, med børn i en bestemt aldersgruppe, samt giver gode muligheder for at se på hvilke baggrundsvariable, der hænger sammen med bestemte holdninger. ISSP undersøgelserne indsamles via postomdelte spørgeskemaer og der er typisk mellem og respondenter i hver undersøgelse. 4

6 HVORDAN STARTER MAN OG HVORDAN FINDER MAN RUNDT I SURVEYBANKEN? For at bruge Surveybank.aau.dk kræver det ikke andet end en computer med internetadgang. Surveybanken startes ved at klikke på start databank, hvilket åbner et nyt vindue som hedder Nesstar Webview. Nesstar er det webbaserede program som surveybanken kører på og som muliggør at lave analyse af data. Surveybanken er opbygget på den måde at man yderst til venstre i vinduet har en kolonne med grå baggrund, hvor alle de undersøgelser der indgår i surveybanken kan findes. Her kan man få overblik over undersøgelserne og deres spørgsmål ved at klikke på ikonerne ud for undersøgelserne. I midten findes et felt med hvid baggrund, som er der hvor informationer om data (fx fordeling af svar på et spørgsmål) og analyser vises. Øverst (under logoet) findes funktionsbjælken, der giver adgang til en række muligheder for analyse og databehandling i surveybanken. Funktionsbjælken bruges når man vil lave andre analyse end at se fordeling af svar på spørgsmål, vil redigere i data, eller vil eksportere tabeller eller fordelinger til fx Excel eller PDF. Der findes også en hjælpefunktion (på engelsk), som startes ved at klikke på knappen yderst til højre i funktionsbjælken. Surveybankens data er struktureret efter undersøgelser og emner. Det vil sige, at hver valgundersøgelse har en fane i kolonnen til venstre i vinduet, mens hvert emne hos ISSP undersøgelserne har en fane. Det betyder at de ISSP-undersøgelser, som er indsamlet to gange kan findes under samme fane (se ovenstående tabel). Ved at klikke på en undersøgelses ikon udfoldes fanen for undersøgelsen/emnet. Er der mere end én undersøgelse under fanen vil de kunne ses når fanen udfoldes, fx Religion (se billede). For at komme videre til selve undersøgelsen skal der klikkes på ikonet ud for den valgte undersøgelse, hvorefter der fremkommer en fane der hedder Variable Describtion og en fane der hedder Bookmarks. Under fanen Bookmarks, kan man finde variable eller analyser som brugere har gemt som server bookmark 4. Under fanen Variable Destribtion kan alle undersøgelsens variable/spørgsmål findes. De er sorteret efter emner og der er altid en baggrundsvariable -kategori, en øvrige variable -kategori, samt en user defined variables -kategori 5. For at åbne et emne med variable klikkes enten på ikonet ud for 4 Når man har lavet noget man gerne vil kunne vende tilbage til senere kan man gemme sine analyser ved at klikke på mappeikonet i funktionsbjælken. Der kan gemmes enten som browser bookmark, dvs. som er et almindeligt bogmærke i browseren, eller som server bookmark, dvs. et bogmærke på serveren, som kan findes under bookmarks i den undersøgelse som analysen er foretaget i. 5 User defined variables er variable skabt af brugere. Brugere kan skabe variable ved at rekode eksisterende variable (fx lægge kategorier sammen) og at lave bestemte analyser. Disse variable 5

7 emnet eller på selve emnet (dvs. teksten). Klikkes der på ikonet fremkommer spørgsmålene under emnet under emnefanen og der kan nu klikkes på en given variabel, hvilket frembringer formuleringen på spørgsmålet, samt fordelingen af svar i midten af vinduet. Klikker man i stedet på teksten fremkommer variablene under emnet, i midten af vinduet, men ikke i venstre kolonne. Der kan nu klikkes på det spørgsmål man er interesseret i, hvilket igen vil frembringe formuleringen på spørgsmålet, samt fordelingen af svar på spørgsmålet. Det er kun muligt at have en undersøgelse åbnet i den venstre kolonne ad gangen. Det hænger sammen med, at man ikke kan foretage analyser på tværs af undersøgelserne, da det ikke er de samme respondenter, der indgår i hver undersøgelse. Derfor er det heller ikke nemt at finde ens spørgsmål mellem forskellige undersøgelser. Ønsker man at finde ens spørgsmål eller at anvende spørgsmål fra forskellige undersøgelser, så kan det anbefales at lave bookmarks til de interessante variable eller at eksporterer dem til enten Excel eller PDF. En anden måde at finde frem til en variabel af interesse, er at bruge søgefunktionen øverst til venstre i vinduet. Det kan være en hurtig genvej til at finde frem til spørgsmål som man er interesseret i, samt hvilke undersøgelser, der indeholder variable, som afdækker søgeordet. Der er dog en mindre risiko for at man overser spørgsmål af interesse, da variabelnavne ikke altid er lige præcise i forhold til det som de afdækker. Søgefunktionen finder kun spørgsmål, der indeholder den eksakte formulering brugt i søgefeltet, hvilket også kan betyde at man overser variable. HVORDAN SKABER MAN OVERBLIK OVER DATA? Der er ikke altid lige nemt at skabe overblik over hvilke data der indgår i de mange undersøgelser i surveybanken. Sorteringen i undersøgelser og i emner under den enkelte undersøgelse skulle dog gerne lette processen med at skabe overblik. Emneinddelingen, under de enkelte undersøgelse, kan imidlertid være svær at gennemskue og derfor er det ikke helt klart hvad der ligger under de enkelte emnefaner, når man starter ud, men sorteringen i emner fungere godt når man har orienteret sig lidt nærmere i dataene, dvs. når man skal genfinde variable. Den første orientering i data kan foregå på flere måder alt efter hvad der er hensigten med brugen af surveybank. Er formålet at finde én bestemt variabel er det bedste at bruge søgefunktionen som beskrevet ovenfor. Hvis man gerne vil have et bredere overblik over hvilke variable der kan findes i den enkelte undersøgelse, må det anbefales at læse spørgeskemaerne bag undersøgelserne, dvs. de skemaer som respondenterne har udfyldt. Disse skemaer kan findes fra surveybankens startside på under linkene Gå til ISSP gemmes under user defined variables, men slettes automatisk igen efter et par dage. Variablene skabe gennem funktionen compute. 6

8 forskningssiden og Gå til forskningssiden for valgundersøgelserne. På disse sider kan man finde de danske spørgeskemaer i sin fulde længde for hver undersøgelse som er med i surveybanken 6. Ved at læse spørgeskemaerne er det lettere at danne sig et overblik over hvilke variable der er med i den konkrete undersøgelse, hvilke spørgsmål der er stillet i forbindelse med hinanden og dermed afdækker ca. samme tema, samt hvilke baggrundsvariable man har til rådighed. Overblikket over indholdet af data i surveybanken er med andre ord ikke noget som kan skabes nemt og hurtigt, men gennem brugen af surveybanken udvides overblikket efterhånden - også selvom man ikke læser sig igennem alle spørgeskemaer. HVAD KAN MAN I SURVEYBANKEN OG HVORDAN GØR MAN? Surveybanken har en række funktioner som kan bruges til at analysere data, præsentere data, redigere data og eksportere data. I dette afsnit vil jeg ganske kort ridse de forskellige funktioner op og hvordan man kan bruge dem. Til selve kurset vil jeg gennemgå de fleste funktioner og det vil være muligt at spørge ind til brugen af de øvrige. ANALYSE AF DATA Der kan laves en række analyser med surveybanken, som kort vil blive præsenteret nedenfor. Derudover er det muligt at ændre på nogle betingelser for analysen ved at lave filter, så kun udvalgte respondenter kommer med eller ved at vægte data, så de stemmer bedre overens med befolkningen på udvalgte parametre. Disse funktioner er ikke gennemgået i teksten, men tages kort op i forbindelse med kurset. FREKV ENSER Den simpleste analyse, der kan laves af surveydata, er frekvensanalyser, dvs. en analyse af fordelingen af svar på et givent spørgsmål. Frekvensanalyser kan laves på to måder i surveybanken. Den første og letteste er ved at klikke sige frem til en variabel i kolonnen til venstre og derefter klikke på den. Midt i vinduet fremkommer informationer om variablen, såsom spørgsmålsformulering, antal cases i undersøgelsen, antal missing samt frekvensen og den procentvise fordeling af svar. Disse oplysninger kan ikke eksporteres til andre programmer. Den anden måde er ved at bruge funktionen Tabulation, som findes i funktionsbjælken øverst i vinduet. Tabulation-funktionen kan skabe både frekvenstabeller, 6 For ISSP er alle spørgeskemaer endnu ikke oploadet til surveybanken, men de kan findes på I ISSP rapporterne findes spørgeskemaet ca. halvvejs nede i dokumentet. 7

9 krydstabeller og krydstabeller med lag. Man kan skabe en frekvenstabel med tabulationfunktionen ved at klikke på Tabulation og derefter på den variabel som man er interesseret i. Når man klikker på variablen fremkommer en lille boks hvor det er muligt at vælge mellem Add to row, Add to column, Add to layer og Add to measure. For at lave en frekvenstabel klikkes på Add to row, hvilket skaber en frekvenstabel i midten af vinduet (se billede nedenfor). STATI STI SK E MÅL Udover at man kan få lave frekvenser på enkelt variable, så kan man også generere en række statistiske mål for enkeltvariable. Det gøres ved at klikke i tabulation i funktionsbjælken og derefter på den variabel man skal bruge mål for. Så fremkommer en lille grå boks og her klikkes på Add to measure. Det skaber en række statistiske mål for den givne variabel. Det er dog værd at bemærke at surveybanken ikke sondre mellem måleniveauer for variablene, men blot mellem numeriske og alfabetiske variable. Det betyder at det sjældent er alle mål, som genereres, der kan bruges, da variablene sjældent er intervalskaleret (dvs. en variabel, hvor svarkategorier kan både rangordnes og der kan måles afstand mellem kategorier). KRY DST ABELLER Krydstabeller bruges til at undersøge om der er sammenhæng mellem to variable. I surveybanken kan der laves krydstabeller ved hjælp af Tabulation. De variable der menes at være en sammenhæng imellem udvælges og overføres til tabellen ved at klikke på de valgte variable og vælg Add to row for den ene variabel og Add to column for den anden. På den måde er der skabt en krydstabel, men inden en krydstabel kan aflæses for mulige sammenhænge skal der procentueres rigtigt i forhold til hvilken variabel der menes at betinge fordelingen på den anden variabel. Med andre ord, så skal den uafhængige variabel (X) og den afhængige variabel (Y) være kendt. For at kunne aflæse om der er sammen skal der procentueres på den uafhængige variabel. Surveybanken bruger som standard procentuering på kolonner (column), men for overskueligheden skylde, mener jeg det er mest hensigtsmæssigt at den uafhængige variabel (X) sættes i rækker (row) og 8

10 dermed skal der procentueres på rækker. Når krydtabellen er lavet kan procentueringen ændres ved at klikke på rullemenuen ud for Type og der vælges Row percentage (Se billedet nedenfor). Der er også mulighed for at vælge Raw numbers, som er den numeriske fordeling af respondenternes svar. Derudover kan der vælge Row and column percentage, hvilket vælges når man ikke kan bestemme hvilken variabel der er afhængig og uafhængig, og hvis man er interesseret i fordelingen inden for bestemte kategorier. Ud over krydstabeller med to variable, så er det også mulighed for at lave krydstabeller med lag, hvilket giver mulighed for at kontrollere eventuelle sammenhænge fundet i krydstabeller med to variable. En krydstabel med lag laves ved at en variabel, der menes at påvirke sammenhængen i den oprindelige krydstabel inddrages som et lag på den eksisterende krydstabel. Når man allerede har en krydstabel med to variable laves en krydstabel med lag ved at klikke på den tredje variabel og ved at vælge Add to layers. Det skaber en ny krydstabel. Denne krydstabel ligner den oprindelige krydstabel, men angiver kun sammenhængen mellem de to oprindelige variable, for én kategori af den tredje variabel. Hver kategori på den tredje variabel udgør således et lag af vores oprindelige krydstabel. Der kan skiftes mellem lagene (kategorierne på den tredje variabel) ved at klikke på rullemenuen udfor navnet på den tredje variabel (se billede nedenfor). For til fulde at have analyseret en krydstabel med lag skal alle lag analyseres. 9

11 GRAFI SK P R ÆS EN TATIO N Der er mulighed for at lave forskellige former for grafisk præsentation af de resultater man finder frem til i surveybanken. Alle analyser har tilknyttet en én eller flere former for grafisk præsentation. Når der laves tabeller er det også muligt at lave grafiske præsentationer af de tabeller som laves. Det gøres ved at klikke på den anden knap fra venstre i funktionsbjælken. Det giver mulighed for at vælge mellem forskellige søjlediagrammer og cirkeldiagrammer (se billedet nedenfor). KORR ELATION Der kan laves korrelationsanalyser i surveybanken i en såkaldt korrelationsmatrice, hvor der angives en korrelationskoefficient for hvert variabelpar der er valgt. Korrelationsanalyser laves ved at klikke på Analysis i funtionsbjælken og derefter på correlation i den bjælke der kommer nedenfor. De variable som man ønsker at undersøge om der er sammenhæng i mellem vælges ved at klikke på variablen og klikke på Add to correlation. Der kan tilføjes 10

12 mange variable og når der er tilføjet mindst to variable fremkommer korrelationskoefficienten for de valgte variable parvis. Der er angivet signifikansniveauer for korrelationskoefficienten, ved signaturer til højre i skærmbilledet. Signifikansniveauet kan også angives ved at klikke på Significance i den lille boks der hedder Display options, som findes under korrelationsmatricen. Det kan ligeledes angives hvor mange respondenter, der er med i hver beregning af korrelationskoefficienten ved at klikke Count i Display options. (Se billede nedenfor) Når der laves korrelationsanalyser med korrelationsmatricen i surveybank, skal man være opmærksom på at der ofte er nødvendigt at redigere data inden analysen meningsfyldt kan gennemføres. Det gælder nemlig ofte at ved ikke -kategorien er defineret som en valid værdi, hvilket påvirker resultaterne og gør dem ugyldige. REGRESSION Det er muligt med surveybanken at lave regressionsanalyser. Den regression analyse der laves er en simple lineær regressionsmodel. For at lave en regressionsanalyse skal man klikke på Analysis i funktionsbjælken. Derefter vælges den afhængige variabel ved at finde variablen i kolonnen til venstre og klikke Add as dependent variable 7. Herefter vælges den eller de uafhængige variable ved at klikke Add as independent variabel. Når der er tilføjet én afhængig og mindst én uafhængig variabel til regressionen laves en beregning, som angiver en række værdier fra regressionsanalysen herunder, R, R 2, skæringspunkt osv. (Se billede nedenfor) 7 Vær opmærksom på at variablen skal være intervalskaleret før at betingelserne for en regressionsanalyse er opfyldt. 11

13 Surveybankenens data er ikke særlig velegnede til regressionsanalyse, da der ikke findes mange intervalskallerede afhængige variable i spørgeskema data. Desuden kræver regressionsanalyserne også at der laves en del redigeringsarbejde på variablene, som skal indgå i analysen. Der arbejdes dog på at finde et mere egnet datasæt til at lave regressionsanalyser på. REDIGERE DATA Der er, som noget specielt for surveybanken, mulighed for at redigere i de data, som findes i surveybanken, dvs. der kan skabes nye variable ud fra de eksisterende, som er redigeret efter de behov, der måtte være til forskellige formål. Når man gerne vil redigerer en variabel bruges funktionen compute som findes i funktionsbjælken (se billede nedenfor). Det giver en række redigeringsmuligheder. Disse muligheder kan vælges i rullemenuen Create. Den vigtigste om mest anvendte redigeringsfunktion er Recode (Se billede nedenfor). For at starte recode-funktionen klikkes på recode og der vælges en variabel ved at klikke på variablen i kolonnen til venstre og ved at vælge Recode variable i den lille grå boks. Recode giver mulighed for at redigerer i de værdier som kategorierne i en given variabel har. Recode giver således tre mulighed for at redigere data. For det først er det muligt at omdefinerer værdierne for kategorierne f.eks. for at bytte om på højeste og laveste værdi i en variabel. For det andet er det muligt at lægge kategorier sammen, så der bliver færre 12

14 kategorier, hvilket ofte er hensigtsmæssigt når der skal laves krydstabeller. For det tredje er det muligt at definere hvilke værdier der skal være valide, dvs. at nogle værdier kan defineres som missing. Det er ofte nødvendigt når der skal laves korrelationsanalyser, da ved ikke -kategorien vil kunne forstyrre resultaterne for analysen. Recode-vinduet, ligner det vindue som programmet SPSS benytter ved samme redigeringsfunktion, men har den fordel at variablen som der redigeres i er gengivet nederst i vinduet (Se billedet til højre). Når man har rekodet en variabel skabes der en ny variabel og det er derfor nødvendigt at navngive variablen (se cirkel i billedet til højre). Den nye variabel kan finde under User defined variables i den undersøgelse som den originale variabel tilhører. Udover recode er der syv andre compute-funktioner. Disse funktioner er matematisk behandling af ens variable: ADD: Addering af to eller flere variable. De valgte variablene adderes, dvs. værdierne for respondenternes svar lægges sammen for de valgte variable og gengives i en ny variabel. Der kan også lægges en konstant til variablen SUBTRACT: Subtrahering af to eller flere variable. De valgte variable subtraheres, dvs. værdierne for respondenternes svar, på de valgte variable, trækkes fra hinanden og der skabes en ny variabel med de nye værdier. Der kan også trækkes en kontant fra variablen. MULTIPLY: Multiplicering af to eller flere variable. De valgte variable ganges sammen, dvs. værdierne for respondenternes svar, på de valgte variable, ganges sammen og der skabes en ny variabel med de nye værdier. Der kan også ganges igennem med en konstant. DIVIDE: Dividere to eller flere variable. De valgte variable divideres, dvs. værdiernes for respondenternes svar, på de valgte variable, divideres og der skabes en ny variabel med de nye værdier. Der kan også divideres med en konstant. PERCENT: Giver mulighed for at lave en ny variabel der angiver den procentvise fordeling relativt til en anden variabel eller til en konstant. AVARAGE: Giver mulighed for at skabe en ny variabel, der angiver gennemsnittet af svar på de valgte variable, dvs. der regnes et gennemsnitsværdi ud for hver respondent på de valgte variable. 13

15 PERCENT GROWTH: Giver mulighed for at skabe en ny variabel, der angiver hvor meget en variabel har ændret sig i procent i forhold til en anden variabel. Dvs. det angives om respondenten har givet et højere eller lavere svar end ved det foregående spørgsmål. EKSPORT Alle tabeller og analyser kan eksporteres til både Excel og i en PDF version. Man kan eksportere tabeller og analyser ved at klikke på enten Excel-ikonet eller PDF-ikonet i funktionsbjælken. Hvis der eksporteres til PDF, skabes der et dokument, der angiver hvorfra data til f.eks. tabellen kommer, samt en kopi af tabellen eller analysen, som den ser ud i surveybanken. Eksporteres der til Excel er det kun værdierne der overføres til et ark i Excel, dvs. uden formatering af nogen art. Den generelle struktur i opsætningen bevares dog, så tabellerne kan aflæses, men er noget forskruet i forhold til fremstillingen i surveybanken. 14

16 FORBEREDELSES OPGAVER En del af forberedelsen til kurset i surveybank er løsningen af nedenstående opgaver. Det er relativt simple opgaver, der sikre at alle har et kendskab til det mest anvendte funktioner i surveybanken. Opgaverne kan løses enten ved at selv at finde interessante variable som bruges til at løse opgaverne, eller ved at finde og bruge de variable jeg har valgt. Det er min vurdering at det giver størst indsigt i surveybanken at bruge selvvalgte variable, da det bedre afspejle den proces som du og dine elever går igennem, når I skal bruge surveybanken. God fornøjelse. 1. GÅ IND I SPØRGESKEMA OG FIND VARIABEL. Åbn og klik start databank. Find variablen Dækket af privat sundhedsforsikring? under Det offentliges rolle og undersøgelsen Danskerne_og_det_offentlige_ISSP_2006 og under emnet Sundhedssektor og privatforsikringer. Klik på variablen, så beskrivelsen af variablen vises i midten af vinduet. 2. LAV FREKVENSTABEL OVER VARIABLEN. Brug Tabulation i funktionsbjælken til at lave en frekvenstabel med variablen Dækket af privat sundhedsforsikring? i række. 3. LAV CIRKELDIGRAM OVER FREKVENSTABELLEN Brug den anden knap fra venstre i funktionsbjælken til at lave cirkeldiagrammet. Lav evt. andre grafiske præsentationer. 4. EKSPORTER DEN GRAFISKE PRÆSENTATION TIL PDF Brug PDF-knappen i funktionsbjælken til at lave en PDF af den grafiske præsentation. Gem PDF en på computeren. 5. LAV KRYDSTABEL MED TO VARIABLE Find variablen Sundhed - flere eller færre penge (det offentlige) under emnet Det offentliges rolle og tilføj variablen til tabellen, så den kommer i kolonner. Ændre derefter tabellens procentuering, så der procentueres på rækker. Tolk evt. tabellen: Er der sammenhæng mellem sundhedsforsikring og om det offentlige sundhedsvæsen skal tilhøres flere penge? 6. EXPORTER KRYDSTABELLEN TIL EXCEL Brug Excel-knappen i funktionsbjælken til at eksportere krydstabellen til Excel. Gem regnearket på computeren. Gentag evt. eksporten, men denne gang med Raw numbers i stedet for procentuering på rækker. 7. LAV LAG PÅ KRYDSTABEL Find variablen køn under emnet Baggrundsvariable og overfør til krydstabellen som lag. Der skal stadig procentueres på række. Tolk evt. tabellen: Er der en kønsmæssig forskel i sammenhængen mellem sundhedsforsikring og om det offentlige sundhedsvæsen skal tilhøres flere penge? 8. PRØV GERNE ANDRE FUNKTIONER, SOM ER GENNEMGÅET I FORBEREDELSESMATERIALET. 15

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Aalborg Universitet. Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul. Publication date: 2014. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul. Publication date: 2014. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul Publication date: 2014 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik

Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik Aalborg Universitet Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik Publication date: 2011 Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet Guide: Sådan efterisoleres med kvalitet General rights Take down policy

Aalborg Universitet Guide: Sådan efterisoleres med kvalitet General rights Take down policy Aalborg Universitet Guide: Sådan efterisoleres med kvalitet Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Aalborg Universitet Musikterapi i psykiatrien med fokus på forandringssprocesser i behandling af personer med personlighedsforstyrrelser. Her under udvikling af behandlingsalliance og forbedret mentaliseringsevne.

Læs mere

Citation for published version (APA): Levinsen, K. (2010). HJÆLP: nu er der kommet ny it igen!. IT og undervisninge, 34(1), 15-21.

Citation for published version (APA): Levinsen, K. (2010). HJÆLP: nu er der kommet ny it igen!. IT og undervisninge, 34(1), 15-21. Aalborg Universitet HJÆLP Levinsen, Karin Ellen Tweddell Published in: IT og undervisninge Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from

Læs mere

Aalborg Universitet. Spar Nord Banks historie Jørgensen, Kenneth Mølbjerg. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Spar Nord Banks historie Jørgensen, Kenneth Mølbjerg. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Spar Nord Banks historie Jørgensen, Kenneth Mølbjerg Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Introduktion til SPSS

Introduktion til SPSS Introduktion til SPSS Øvelserne på dette statistikkursus skal gennemføres ved hjælp af det såkaldte SPSS program. Det er erfaringsmæssigt sådan, at man i forbindelse af øvelserne på statistikkurser bruger

Læs mere

Aalborg Universitet. Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper Publication date: 2013 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Hva er profesjonsrettet forskning? Larsen, Kristian. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Hva er profesjonsrettet forskning? Larsen, Kristian. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Hva er profesjonsrettet forskning? Larsen, Kristian Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2010 Microsoft Outlook 2010 Export & import med.pst filer Date: 2010-11-11 Version: 1 Author: Anders Bendtsen Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 10 LEGAL INFORMATION

Læs mere

Citation for published version (APA): Brodersen, L. (2011). Grundkort og basisdata: Behov for et paradigmeskift?. Geoforum.dk, (124), 9-14.

Citation for published version (APA): Brodersen, L. (2011). Grundkort og basisdata: Behov for et paradigmeskift?. Geoforum.dk, (124), 9-14. Aalborg Universitet Grundkort og basisdata Brodersen, Lars Published in: Geoforum.dk Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 1

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 1 Indholdsfortegnelse Indledning System krav side 1 Brugerflade Hovedvindue side 2 Sprog side 2 Funktionsknapper side 2 Programmér kort side 3 Rapport side 4 Program menu Comport, login side 5 Rev.1.1 2014

Læs mere

Undervisning i Dansk Palliativ Database

Undervisning i Dansk Palliativ Database Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Dagens

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Stress blandt unge Nielsen, Line; Vinther-Larsen, Mathilde; Rod, Naja Hulvej; Grønbæk, Morten

Stress blandt unge Nielsen, Line; Vinther-Larsen, Mathilde; Rod, Naja Hulvej; Grønbæk, Morten Syddansk Universitet Stress blandt unge Nielsen, Line; Vinther-Larsen, Mathilde; Rod, Naja Hulvej; Grønbæk, Morten Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Brink, T. (2012). Innovation - Nykredit Ejerlederanalyse 2011: Tænker din virksomhed nyt?. Innovation, 1.

Citation for pulished version (APA): Brink, T. (2012). Innovation - Nykredit Ejerlederanalyse 2011: Tænker din virksomhed nyt?. Innovation, 1. Syddansk Universitet Innovation - Nykredit Ejerlederanalyse 2011 Brink, Tove Published in: Innovation Publication date: 2012 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Forord Denne vejledning beskriver baggrunden for begreber og sammenhænge i Danmarks Statistiks dokumentationssystem

Læs mere

Statistik i GeoGebra

Statistik i GeoGebra Statistik i GeoGebra Peter Harremoës 13. maj 2015 Jeg vil her beskrive hvordan man kan lave forskellige statistiske analyser ved hjælp af GeoGebra 4.2.60.0. De statistiske analyser svarer til pensum Matematik

Læs mere

SecureAware Workflow TNG

SecureAware Workflow TNG SecureAware Workflow TNG Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.5.0 og senere versioner Dokument opdateret: januar 2014 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af Workflow TNG i SecureAware

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Kontakt: Ann Qvist Rasmussen E-mail: anncrs@rm.dk Version 1.0 Senest redigeret:

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Vi ønskede at planlægge og afprøve et undervisningsforløb, hvor anvendelse af

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D RESPONSE 2.0 Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kort om Response:... 3 Lektion 1: Indledende overvejelser...4 Strategiske overvejelser...4

Læs mere

Citation for published version (APA): Mørch, C., Søberg, P. V., & Broen, T. (2013). Fra idé til forretningsmodel på 10 minutter. Aalborg: akprint.

Citation for published version (APA): Mørch, C., Søberg, P. V., & Broen, T. (2013). Fra idé til forretningsmodel på 10 minutter. Aalborg: akprint. Aalborg Universitet Fra idé til forretningsmodel på 10 minutter Mørch, Christoffer; Søberg, Peder Veng; Broen, Thomas Publication date: 201 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Ringmærkning og miljøundersøgelser af Vandrefalk i Danmark Feltrapport 2014 Møller, Søren; Falk, Knud

Ringmærkning og miljøundersøgelser af Vandrefalk i Danmark Feltrapport 2014 Møller, Søren; Falk, Knud Ringmærkning og miljøundersøgelser af Vandrefalk i Danmark Feltrapport 2014 Møller, Søren; Falk, Knud Publication date: 2014 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Citation for pulished version

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling DASG. Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning. side 1 af 12 Spørgeskemaundersøgelser og databehandling Disse noter er udarbejdet i forbindelse med et tværfagligt samarbejde mellem matematik og samfundsfag

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Information om de forskellige nøgletal i modellerne findes i skrivelsen Varedeklaration.

Information om de forskellige nøgletal i modellerne findes i skrivelsen Varedeklaration. Introduktion til KL s benchmarkingmodel for voksenhandicapområdet Denne skrivelse hjælper dig i gang med at bruge KL s benchmarkingmodel for voksenhandicap. Den viser, hvordan man udvælger sammenligningskommuner,

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER ANALYSERAPPORT KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER Denne rapport samt bilag indeholder den endelige database af spørgeskemaet Anvendelsen af digitale ressourcer

Læs mere

Teknikker til analyse af tal med Excel

Teknikker til analyse af tal med Excel 1 Appendiks 2 Teknikker til analyse af tal med Excel Dette appendiks indeholder mange gentagelser fra kapitel 10, afsnit 4 Teknikker til analyse af tal i Den skinbarlige virkelighed) dog med den forskel,

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne.

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne. Opgaver Opgaverne er stillet i henhold til medleverede brugervejledning, og som er en facitliste for opgaverne. Brug den undervejs til at løse opgaverne med, og kom med de punkter som den måtte mangle,

Læs mere

Ved første log ind kan det være nødvendigt, at opgradere din Citrix Receiver. Dette fremgår af nedenstående vejledning.

Ved første log ind kan det være nødvendigt, at opgradere din Citrix Receiver. Dette fremgår af nedenstående vejledning. Ny HOFOR Citrix Portal Du bedes fremover benytte URL en https://portal.hofor.dk i stedet for portal.ke.dk. Ved første log ind kan det være nødvendigt, at opgradere din Citrix Receiver. Dette fremgår af

Læs mere

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl.

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forberedelse: (Ca. 5-6 timer) 1) Forforståelse: Hvad ved I om kirkegårde? (fælles) Udfyld et tankekort Tankekort om kirkegårde (Word).

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Weebly- vejledning. Lav din egen hjemmeside let og smertefrit

Weebly- vejledning. Lav din egen hjemmeside let og smertefrit 1 Weebly- vejledning Lav din egen hjemmeside let og smertefrit 1. Gå ind på flg. adresse: www.weebly.com 2. Opret dig som bruger (gratis): 2 3. Kom godt i gang: For at komme i gang med 1. side skal du

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Program dag 2 (11. april 2011)

Program dag 2 (11. april 2011) Program dag 2 (11. april 2011) Dag 2: 1) Hvordan kan man bearbejde data; 2) Undersøgelse af datamaterialet; 3) Forskellige typer statistik; 4) Indledende dataundersøgelser; 5) Hvad kan man sige om sammenhænge;

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 3. VALG AF DATA 5 4. BEHANDLING OG VISNING AF DATA 7 1 Liste

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

Introduktion til webanalyser.dk

Introduktion til webanalyser.dk Introduktion til webanalyser.dk Hvis du udskriver og følger denne introduktion, vil du få et godt overblik over systemet på ca. 20 minutter. Når du har fulgt beskrivelsen, har du oprettet dit første skema,

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau university of copenhagen Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau Published in: Dansk Sociologi Publication date: 2011

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Onsdag d. 24. september bliver der gennemført en større opdatering af Professionel Hjernetræning. Der kommer nogle nye funktioner, og andre steder

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 I denne note skal vi behandle data fra CD-rommen Samfundsstatistik 2008, som indeholder en mængde data, som er relevant i samfundsfag. Vi skal specielt analysere

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering CINAHL Plus Udgiver Cinahl Information Systems, California Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering Omfang

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Hold kontakten med dit netværk!

Hold kontakten med dit netværk! Hold kontakten med dit netværk! - Outlook er dit netværksprogram Outlook er mere end blot et mailprogram Du kan bruge Outlook til meget mere end blot at sende og modtage mails med. Eksempelvis, så er Outlook

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Det Naturvidenskabelige Fakultet Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Indholdsfortegnelse Introduktion til Blackboard Content System...3 Øvelse 01 individuel:

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Brugermanual Kompass-værktøjet - for administratorer

Brugermanual Kompass-værktøjet - for administratorer 1 Brugermanual Kompass-værktøjet - for administratorer 2 LOG IND...Fehler! Textmarke nicht definiert. RegistRER EN BRUGER...Fehler! Textmarke nicht definiert. BED DEN STUDERENDE OM AT OPRETTE KOMPETENCEWEBS

Læs mere

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word Oversigten på de følgende sider viser størstedelen af de forskellige formateringsmærker, der kan optræde i et Microsoft Word-dokument. Formateringsmærker vises kun på skærmen de kommer ikke med i udskrift.

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Instruktioner for Asset Management. Udarbejdet af: Brian Bernholm brbe@business-view.dk +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015

Instruktioner for Asset Management. Udarbejdet af: Brian Bernholm brbe@business-view.dk +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015 Instruktioner for Asset Management 2015 Udarbejdet af: Brian Bernholm +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Asset Management Register... 3 3. Aktivering af Asset Management

Læs mere