Citation for published version (APA): Dejgaard, T. E. (2011). Forberedelsesmateriale til kursus i surveybank.aau.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Citation for published version (APA): Dejgaard, T. E. (2011). Forberedelsesmateriale til kursus i surveybank.aau.dk"

Transkript

1 Aalborg Universitet Forberedelsesmateriale til kursus i surveybank.aau.dk Dejgaard, Thomas Engel Publication date: 2011 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA): Dejgaard, T. E. (2011). Forberedelsesmateriale til kursus i surveybank.aau.dk General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.? Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.? You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain? You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us at providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Downloaded from vbn.aau.dk on: september 05, 2015

2 FORBEREDELSESMATERIALE TIL KURSUS I ANVENDELSEN AF SURVEYBANK.AAU.DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION OG FORBEREDELSE TIL KURSET... 2 INTRODUKTION TIL SURVEYBANKEN... 3 HVAD INDEHOLDER SURVEYBANKEN?... 3 HVORDAN STARTER MAN OG HVORDAN FINDER MAN RUNDT I SURVEYBANKEN?... 5 HVORDAN SKABER MAN OVERBLIK OVER DATA?... 6 HVAD KAN MAN I SURVEYBANKEN OG HVORDAN GØR MAN?... 7 ANALYSE AF DATA... 7 Frekvenser... 7 Statistiske mål... 8 Krydstabeller... 8 Grafisk præsentation Korrelation Regression REDIGERE DATA EKSPORT FORBEREDELSES OPGAVER...15

3 INTRODUKTION OG FORBEREDELSE TIL KURSET Velkommen til dette kursus i anvendelsen af Surveybank.aau.dk. Kurset skal gerne bibringe dig, som underviser i samfundsfag, en bedre forståelse af de muligheder som surveybank.aau.dk tilbyder i forbindelse med at bruge spørgeskemadata og dermed befolkningens holdninger i din undervisning. Selve kurset den 11. april kommer til at veksle mellem oplæg fra min side og løsning af opgaver i surveybank. Som forberedelse til kurset vil jeg bede dig om at læse nærværende papir, som informerer om surveybanken, dens indhold og kort om hvordan man bruger surveybanken. Det vil nok være mest givende at læse papiret samtidig med at have Surveybanken åbnet på computeren. For at gøre kurset mest muligt relevant for din undervisning vil jeg også gerne bede dig om at åbne surveybank.aau.dk og finder frem til et eller to emner, som du kan forestille dig kan bruges i undervisningen. Det kan være emner som du allerede har gennemgået og kender eller et som du gerne vide mere om. Det skal blot være et emne du kan se et undervisningsperspektiv i. Nedenfor har jeg forsøgt at give nogle få eksempler på hvordan jeg forestiller mig, at man kan bruge surveybanken i undervisningen hvis du har brug for inspiration. Disse emner skal du medbringe til kurset, da nogle af opgaverne i løbet af kurset vil tage afsæt i dit eget emne, så opgaverne forhåbentlig blive vedkommende for din undervisning. Det sidste led i forberedelsen er løsningen af nogle små øvelser som kan findes sidst i dette dokument og som kan løses ved hjælp af de beskrivelser som findes i nærværende dokument. Hvis du syntes du har brug for en hurtig brush-up i kvantitativ metode vil jeg anbefale publikationen Statistik i praksis af Sanne Lund Clement og Jan Holm Ingemann, som frit kan hentes på: JHI.pdf. Jeg ser meget frem til kurset og håber på at du får meget ud af deltagelsen De bedste hilsener 2

4 INTRODUKTION TIL SURVEYBANKEN Surveybank.aau.dk er skabt i samarbejde mellem Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet og Foreningen Af Lærere i Samfundsfag (FALS). Ideen bag er at gøre spørgeskemadata tilgængelige i samfundsfagsundervisningen i gymnasierne ved at udnytte de mange undersøgelser som Institut for Statskundskab har indsamlet gennem en årrække. Det er således muligt for samfundsfagslærere at inddrage analyser af danskernes holdninger i undervisningen i emner som valg og vælgeradfærd, partitilslutning, politisk deltagelse, EU, kønsroller, sundhedsvæsenet, velfærdstaten, miljø, økologi, fritidsaktiviteter, indvandrere, arbejdslivet, aktivering, religion og meget meget mere. Surveybank.aau.dk er en webbaseret databank, der muliggør analyse af spørgeskemadata direkte fra brugerens egen computer, dvs. at den enkelte bruger selv kan genererer analyser af de emner som findes interessant. Dermed åbner surveybank.aau.dk for en række anvendelsesmuligheder af spørgeskemadata, som tidligere ikke har været muligt i samfundsfagsundervisningen. Det er således muligt f.eks. at lade elever frit undersøge befolkningens holdninger til emner som tages op i undervisningen 1, at stille konkrete opgaver til elever, som skal undersøges i surveybanken 2, eller at understøtte undervisningen med sammenhænge fundet i surveybanken 3. HVAD INDEHOLDER SURVEYBANKEN? Data i surveybanken er spørgeskemadata indsamlet af Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet. Der er indtil videre data fra 16 forskellige spørgeskemaundersøgelser, som alle 16 er befolkningsrepræsentative, dvs. afspejler den danske befolkning. Data kommer fra to projekter, ISSP og valgundersøgelsen. Begge undersøgelser har gennem en længere årrække indsamlet data om den danske befolknings holdninger til en række forskellige samfundsrelevante emner. Valgundersøgelserne har siden 1971, efter hvert folketingsvalg, spurgt danskerne om deres holdninger til en række aktuelle politiske spørgsmål, samt spurgt ind til befolkningens holdninger til det politiske system og den politiske deltagelse. Det betyder, at der findes en række spørgsmål som er stillet valgår efter valgår til den danske befolkning, hvorfor det bliver muligt at følge udviklingen i holdninger. Det kunne fx være holdninger til miljø, indvandrere eller til de offentlige udgifter. I surveybanken kan der findes data fra de seneste tre folketingsvalg, dvs. 2001, 2005 og For valgårene 2001 og 2005 er der data fra hele valgundersøgelsen, dvs. med alle respondenter (henholdsvis og 2.264) og alle 1 Eks.: Emne: Sundhedsvæsenet. Hvad er befolkningens holdninger til sundhedsvæsenet? Brug Det offentlige rolle og/eller valgundersøgelsen 2005 til at undersøge det med. 2 Eks.: Emne: Folketingsvalg. Find ud af hvilke partier der har flest kvindelige vælgere, unge vælgere under 30 år og med en lav indtægt. 3 Eks.: Sammenhængen mellem partivalg og en række holdningsvariable, vist med en krydstabel skabt i surveybanken. Det kunne være indvandrere, statens rolle, holdning til EU osv. 3

5 spørgsmål, mens der endnu kun prøvedata med 1000 respondenter tilgængelig for valgåret Valgundersøgelsen er normalt indsamlet ved personlig interview suppleret med postskema og telefon, men de data der er tilgængelige for 2007 er indsamlet gennem et webpanel. International Social Survey Program (ISSP) er et internationalt surveysamarbejde, hvor mere end 35 lande indsamler de ens spørgeskemadata, om skiftende emner. Danmark har været et aktivt medlem af ISSP siden 1998, men har indsamlet ISSP-spørgeskemaer siden Alle ISSP-undersøgelserne, indsamlet i Danmark, er tilgængelige i surveybanken. Nedenfor ses en oversigt over de emner der er indsamlet data for i Danmark, samt hvilke(t) år de er indsamlet. Emnerne i ISSP undersøgelserne gentages ca. hvert 10. år, men der er afvigelser og undtagelser, da emner af og til skiftes ud og erstattes af andre, eller specielle hensyn tages til bestemte emner. Da emnerne gentages og der kun ændres i højst en tredjedel af spørgsmålene mellem hver gang et ISSP-emne tages op, så er det med ISSP data muligt at undersøge udviklingen i udvalgte holdninger over tid. Ud over at spørgsmål gentages ca. hvert 10. år findes der enkelte spørgsmål som går igen i flere undersøgelser, hvilket der dog ikke findes en samlet oversigt over. Titel/emne År Danskernes arbejdsliv 1997, 2005 Religion 1998, 2008 Social ulighed 1999, 2009 Miljø 2000 Sociale netværk 2001 Familie og kønsroller 2002 Nationale identiteter 2003 Medborgerskab 2005 Danskerne og det offentlige 2006 Danskerne og fritidslivet 2007 ISSP-undersøgelserne har et meget omfangsrigt batteri af spørgsmål der afdækker baggrundsvariable, dvs. afdækker karakteristika ved respondenten, såsom køn, alder, indkomst, ægteskabelig status mv. Disse spørgsmål er mere eller mindre ens for hvert år. Dette omfangsrige baggrundsmateriale for respondenterne, muliggør gode analyse af specifikke grupper fx enlige kvinder, med børn i en bestemt aldersgruppe, samt giver gode muligheder for at se på hvilke baggrundsvariable, der hænger sammen med bestemte holdninger. ISSP undersøgelserne indsamles via postomdelte spørgeskemaer og der er typisk mellem og respondenter i hver undersøgelse. 4

6 HVORDAN STARTER MAN OG HVORDAN FINDER MAN RUNDT I SURVEYBANKEN? For at bruge Surveybank.aau.dk kræver det ikke andet end en computer med internetadgang. Surveybanken startes ved at klikke på start databank, hvilket åbner et nyt vindue som hedder Nesstar Webview. Nesstar er det webbaserede program som surveybanken kører på og som muliggør at lave analyse af data. Surveybanken er opbygget på den måde at man yderst til venstre i vinduet har en kolonne med grå baggrund, hvor alle de undersøgelser der indgår i surveybanken kan findes. Her kan man få overblik over undersøgelserne og deres spørgsmål ved at klikke på ikonerne ud for undersøgelserne. I midten findes et felt med hvid baggrund, som er der hvor informationer om data (fx fordeling af svar på et spørgsmål) og analyser vises. Øverst (under logoet) findes funktionsbjælken, der giver adgang til en række muligheder for analyse og databehandling i surveybanken. Funktionsbjælken bruges når man vil lave andre analyse end at se fordeling af svar på spørgsmål, vil redigere i data, eller vil eksportere tabeller eller fordelinger til fx Excel eller PDF. Der findes også en hjælpefunktion (på engelsk), som startes ved at klikke på knappen yderst til højre i funktionsbjælken. Surveybankens data er struktureret efter undersøgelser og emner. Det vil sige, at hver valgundersøgelse har en fane i kolonnen til venstre i vinduet, mens hvert emne hos ISSP undersøgelserne har en fane. Det betyder at de ISSP-undersøgelser, som er indsamlet to gange kan findes under samme fane (se ovenstående tabel). Ved at klikke på en undersøgelses ikon udfoldes fanen for undersøgelsen/emnet. Er der mere end én undersøgelse under fanen vil de kunne ses når fanen udfoldes, fx Religion (se billede). For at komme videre til selve undersøgelsen skal der klikkes på ikonet ud for den valgte undersøgelse, hvorefter der fremkommer en fane der hedder Variable Describtion og en fane der hedder Bookmarks. Under fanen Bookmarks, kan man finde variable eller analyser som brugere har gemt som server bookmark 4. Under fanen Variable Destribtion kan alle undersøgelsens variable/spørgsmål findes. De er sorteret efter emner og der er altid en baggrundsvariable -kategori, en øvrige variable -kategori, samt en user defined variables -kategori 5. For at åbne et emne med variable klikkes enten på ikonet ud for 4 Når man har lavet noget man gerne vil kunne vende tilbage til senere kan man gemme sine analyser ved at klikke på mappeikonet i funktionsbjælken. Der kan gemmes enten som browser bookmark, dvs. som er et almindeligt bogmærke i browseren, eller som server bookmark, dvs. et bogmærke på serveren, som kan findes under bookmarks i den undersøgelse som analysen er foretaget i. 5 User defined variables er variable skabt af brugere. Brugere kan skabe variable ved at rekode eksisterende variable (fx lægge kategorier sammen) og at lave bestemte analyser. Disse variable 5

7 emnet eller på selve emnet (dvs. teksten). Klikkes der på ikonet fremkommer spørgsmålene under emnet under emnefanen og der kan nu klikkes på en given variabel, hvilket frembringer formuleringen på spørgsmålet, samt fordelingen af svar i midten af vinduet. Klikker man i stedet på teksten fremkommer variablene under emnet, i midten af vinduet, men ikke i venstre kolonne. Der kan nu klikkes på det spørgsmål man er interesseret i, hvilket igen vil frembringe formuleringen på spørgsmålet, samt fordelingen af svar på spørgsmålet. Det er kun muligt at have en undersøgelse åbnet i den venstre kolonne ad gangen. Det hænger sammen med, at man ikke kan foretage analyser på tværs af undersøgelserne, da det ikke er de samme respondenter, der indgår i hver undersøgelse. Derfor er det heller ikke nemt at finde ens spørgsmål mellem forskellige undersøgelser. Ønsker man at finde ens spørgsmål eller at anvende spørgsmål fra forskellige undersøgelser, så kan det anbefales at lave bookmarks til de interessante variable eller at eksporterer dem til enten Excel eller PDF. En anden måde at finde frem til en variabel af interesse, er at bruge søgefunktionen øverst til venstre i vinduet. Det kan være en hurtig genvej til at finde frem til spørgsmål som man er interesseret i, samt hvilke undersøgelser, der indeholder variable, som afdækker søgeordet. Der er dog en mindre risiko for at man overser spørgsmål af interesse, da variabelnavne ikke altid er lige præcise i forhold til det som de afdækker. Søgefunktionen finder kun spørgsmål, der indeholder den eksakte formulering brugt i søgefeltet, hvilket også kan betyde at man overser variable. HVORDAN SKABER MAN OVERBLIK OVER DATA? Der er ikke altid lige nemt at skabe overblik over hvilke data der indgår i de mange undersøgelser i surveybanken. Sorteringen i undersøgelser og i emner under den enkelte undersøgelse skulle dog gerne lette processen med at skabe overblik. Emneinddelingen, under de enkelte undersøgelse, kan imidlertid være svær at gennemskue og derfor er det ikke helt klart hvad der ligger under de enkelte emnefaner, når man starter ud, men sorteringen i emner fungere godt når man har orienteret sig lidt nærmere i dataene, dvs. når man skal genfinde variable. Den første orientering i data kan foregå på flere måder alt efter hvad der er hensigten med brugen af surveybank. Er formålet at finde én bestemt variabel er det bedste at bruge søgefunktionen som beskrevet ovenfor. Hvis man gerne vil have et bredere overblik over hvilke variable der kan findes i den enkelte undersøgelse, må det anbefales at læse spørgeskemaerne bag undersøgelserne, dvs. de skemaer som respondenterne har udfyldt. Disse skemaer kan findes fra surveybankens startside på under linkene Gå til ISSP gemmes under user defined variables, men slettes automatisk igen efter et par dage. Variablene skabe gennem funktionen compute. 6

8 forskningssiden og Gå til forskningssiden for valgundersøgelserne. På disse sider kan man finde de danske spørgeskemaer i sin fulde længde for hver undersøgelse som er med i surveybanken 6. Ved at læse spørgeskemaerne er det lettere at danne sig et overblik over hvilke variable der er med i den konkrete undersøgelse, hvilke spørgsmål der er stillet i forbindelse med hinanden og dermed afdækker ca. samme tema, samt hvilke baggrundsvariable man har til rådighed. Overblikket over indholdet af data i surveybanken er med andre ord ikke noget som kan skabes nemt og hurtigt, men gennem brugen af surveybanken udvides overblikket efterhånden - også selvom man ikke læser sig igennem alle spørgeskemaer. HVAD KAN MAN I SURVEYBANKEN OG HVORDAN GØR MAN? Surveybanken har en række funktioner som kan bruges til at analysere data, præsentere data, redigere data og eksportere data. I dette afsnit vil jeg ganske kort ridse de forskellige funktioner op og hvordan man kan bruge dem. Til selve kurset vil jeg gennemgå de fleste funktioner og det vil være muligt at spørge ind til brugen af de øvrige. ANALYSE AF DATA Der kan laves en række analyser med surveybanken, som kort vil blive præsenteret nedenfor. Derudover er det muligt at ændre på nogle betingelser for analysen ved at lave filter, så kun udvalgte respondenter kommer med eller ved at vægte data, så de stemmer bedre overens med befolkningen på udvalgte parametre. Disse funktioner er ikke gennemgået i teksten, men tages kort op i forbindelse med kurset. FREKV ENSER Den simpleste analyse, der kan laves af surveydata, er frekvensanalyser, dvs. en analyse af fordelingen af svar på et givent spørgsmål. Frekvensanalyser kan laves på to måder i surveybanken. Den første og letteste er ved at klikke sige frem til en variabel i kolonnen til venstre og derefter klikke på den. Midt i vinduet fremkommer informationer om variablen, såsom spørgsmålsformulering, antal cases i undersøgelsen, antal missing samt frekvensen og den procentvise fordeling af svar. Disse oplysninger kan ikke eksporteres til andre programmer. Den anden måde er ved at bruge funktionen Tabulation, som findes i funktionsbjælken øverst i vinduet. Tabulation-funktionen kan skabe både frekvenstabeller, 6 For ISSP er alle spørgeskemaer endnu ikke oploadet til surveybanken, men de kan findes på I ISSP rapporterne findes spørgeskemaet ca. halvvejs nede i dokumentet. 7

9 krydstabeller og krydstabeller med lag. Man kan skabe en frekvenstabel med tabulationfunktionen ved at klikke på Tabulation og derefter på den variabel som man er interesseret i. Når man klikker på variablen fremkommer en lille boks hvor det er muligt at vælge mellem Add to row, Add to column, Add to layer og Add to measure. For at lave en frekvenstabel klikkes på Add to row, hvilket skaber en frekvenstabel i midten af vinduet (se billede nedenfor). STATI STI SK E MÅL Udover at man kan få lave frekvenser på enkelt variable, så kan man også generere en række statistiske mål for enkeltvariable. Det gøres ved at klikke i tabulation i funktionsbjælken og derefter på den variabel man skal bruge mål for. Så fremkommer en lille grå boks og her klikkes på Add to measure. Det skaber en række statistiske mål for den givne variabel. Det er dog værd at bemærke at surveybanken ikke sondre mellem måleniveauer for variablene, men blot mellem numeriske og alfabetiske variable. Det betyder at det sjældent er alle mål, som genereres, der kan bruges, da variablene sjældent er intervalskaleret (dvs. en variabel, hvor svarkategorier kan både rangordnes og der kan måles afstand mellem kategorier). KRY DST ABELLER Krydstabeller bruges til at undersøge om der er sammenhæng mellem to variable. I surveybanken kan der laves krydstabeller ved hjælp af Tabulation. De variable der menes at være en sammenhæng imellem udvælges og overføres til tabellen ved at klikke på de valgte variable og vælg Add to row for den ene variabel og Add to column for den anden. På den måde er der skabt en krydstabel, men inden en krydstabel kan aflæses for mulige sammenhænge skal der procentueres rigtigt i forhold til hvilken variabel der menes at betinge fordelingen på den anden variabel. Med andre ord, så skal den uafhængige variabel (X) og den afhængige variabel (Y) være kendt. For at kunne aflæse om der er sammen skal der procentueres på den uafhængige variabel. Surveybanken bruger som standard procentuering på kolonner (column), men for overskueligheden skylde, mener jeg det er mest hensigtsmæssigt at den uafhængige variabel (X) sættes i rækker (row) og 8

10 dermed skal der procentueres på rækker. Når krydtabellen er lavet kan procentueringen ændres ved at klikke på rullemenuen ud for Type og der vælges Row percentage (Se billedet nedenfor). Der er også mulighed for at vælge Raw numbers, som er den numeriske fordeling af respondenternes svar. Derudover kan der vælge Row and column percentage, hvilket vælges når man ikke kan bestemme hvilken variabel der er afhængig og uafhængig, og hvis man er interesseret i fordelingen inden for bestemte kategorier. Ud over krydstabeller med to variable, så er det også mulighed for at lave krydstabeller med lag, hvilket giver mulighed for at kontrollere eventuelle sammenhænge fundet i krydstabeller med to variable. En krydstabel med lag laves ved at en variabel, der menes at påvirke sammenhængen i den oprindelige krydstabel inddrages som et lag på den eksisterende krydstabel. Når man allerede har en krydstabel med to variable laves en krydstabel med lag ved at klikke på den tredje variabel og ved at vælge Add to layers. Det skaber en ny krydstabel. Denne krydstabel ligner den oprindelige krydstabel, men angiver kun sammenhængen mellem de to oprindelige variable, for én kategori af den tredje variabel. Hver kategori på den tredje variabel udgør således et lag af vores oprindelige krydstabel. Der kan skiftes mellem lagene (kategorierne på den tredje variabel) ved at klikke på rullemenuen udfor navnet på den tredje variabel (se billede nedenfor). For til fulde at have analyseret en krydstabel med lag skal alle lag analyseres. 9

11 GRAFI SK P R ÆS EN TATIO N Der er mulighed for at lave forskellige former for grafisk præsentation af de resultater man finder frem til i surveybanken. Alle analyser har tilknyttet en én eller flere former for grafisk præsentation. Når der laves tabeller er det også muligt at lave grafiske præsentationer af de tabeller som laves. Det gøres ved at klikke på den anden knap fra venstre i funktionsbjælken. Det giver mulighed for at vælge mellem forskellige søjlediagrammer og cirkeldiagrammer (se billedet nedenfor). KORR ELATION Der kan laves korrelationsanalyser i surveybanken i en såkaldt korrelationsmatrice, hvor der angives en korrelationskoefficient for hvert variabelpar der er valgt. Korrelationsanalyser laves ved at klikke på Analysis i funtionsbjælken og derefter på correlation i den bjælke der kommer nedenfor. De variable som man ønsker at undersøge om der er sammenhæng i mellem vælges ved at klikke på variablen og klikke på Add to correlation. Der kan tilføjes 10

12 mange variable og når der er tilføjet mindst to variable fremkommer korrelationskoefficienten for de valgte variable parvis. Der er angivet signifikansniveauer for korrelationskoefficienten, ved signaturer til højre i skærmbilledet. Signifikansniveauet kan også angives ved at klikke på Significance i den lille boks der hedder Display options, som findes under korrelationsmatricen. Det kan ligeledes angives hvor mange respondenter, der er med i hver beregning af korrelationskoefficienten ved at klikke Count i Display options. (Se billede nedenfor) Når der laves korrelationsanalyser med korrelationsmatricen i surveybank, skal man være opmærksom på at der ofte er nødvendigt at redigere data inden analysen meningsfyldt kan gennemføres. Det gælder nemlig ofte at ved ikke -kategorien er defineret som en valid værdi, hvilket påvirker resultaterne og gør dem ugyldige. REGRESSION Det er muligt med surveybanken at lave regressionsanalyser. Den regression analyse der laves er en simple lineær regressionsmodel. For at lave en regressionsanalyse skal man klikke på Analysis i funktionsbjælken. Derefter vælges den afhængige variabel ved at finde variablen i kolonnen til venstre og klikke Add as dependent variable 7. Herefter vælges den eller de uafhængige variable ved at klikke Add as independent variabel. Når der er tilføjet én afhængig og mindst én uafhængig variabel til regressionen laves en beregning, som angiver en række værdier fra regressionsanalysen herunder, R, R 2, skæringspunkt osv. (Se billede nedenfor) 7 Vær opmærksom på at variablen skal være intervalskaleret før at betingelserne for en regressionsanalyse er opfyldt. 11

13 Surveybankenens data er ikke særlig velegnede til regressionsanalyse, da der ikke findes mange intervalskallerede afhængige variable i spørgeskema data. Desuden kræver regressionsanalyserne også at der laves en del redigeringsarbejde på variablene, som skal indgå i analysen. Der arbejdes dog på at finde et mere egnet datasæt til at lave regressionsanalyser på. REDIGERE DATA Der er, som noget specielt for surveybanken, mulighed for at redigere i de data, som findes i surveybanken, dvs. der kan skabes nye variable ud fra de eksisterende, som er redigeret efter de behov, der måtte være til forskellige formål. Når man gerne vil redigerer en variabel bruges funktionen compute som findes i funktionsbjælken (se billede nedenfor). Det giver en række redigeringsmuligheder. Disse muligheder kan vælges i rullemenuen Create. Den vigtigste om mest anvendte redigeringsfunktion er Recode (Se billede nedenfor). For at starte recode-funktionen klikkes på recode og der vælges en variabel ved at klikke på variablen i kolonnen til venstre og ved at vælge Recode variable i den lille grå boks. Recode giver mulighed for at redigerer i de værdier som kategorierne i en given variabel har. Recode giver således tre mulighed for at redigere data. For det først er det muligt at omdefinerer værdierne for kategorierne f.eks. for at bytte om på højeste og laveste værdi i en variabel. For det andet er det muligt at lægge kategorier sammen, så der bliver færre 12

14 kategorier, hvilket ofte er hensigtsmæssigt når der skal laves krydstabeller. For det tredje er det muligt at definere hvilke værdier der skal være valide, dvs. at nogle værdier kan defineres som missing. Det er ofte nødvendigt når der skal laves korrelationsanalyser, da ved ikke -kategorien vil kunne forstyrre resultaterne for analysen. Recode-vinduet, ligner det vindue som programmet SPSS benytter ved samme redigeringsfunktion, men har den fordel at variablen som der redigeres i er gengivet nederst i vinduet (Se billedet til højre). Når man har rekodet en variabel skabes der en ny variabel og det er derfor nødvendigt at navngive variablen (se cirkel i billedet til højre). Den nye variabel kan finde under User defined variables i den undersøgelse som den originale variabel tilhører. Udover recode er der syv andre compute-funktioner. Disse funktioner er matematisk behandling af ens variable: ADD: Addering af to eller flere variable. De valgte variablene adderes, dvs. værdierne for respondenternes svar lægges sammen for de valgte variable og gengives i en ny variabel. Der kan også lægges en konstant til variablen SUBTRACT: Subtrahering af to eller flere variable. De valgte variable subtraheres, dvs. værdierne for respondenternes svar, på de valgte variable, trækkes fra hinanden og der skabes en ny variabel med de nye værdier. Der kan også trækkes en kontant fra variablen. MULTIPLY: Multiplicering af to eller flere variable. De valgte variable ganges sammen, dvs. værdierne for respondenternes svar, på de valgte variable, ganges sammen og der skabes en ny variabel med de nye værdier. Der kan også ganges igennem med en konstant. DIVIDE: Dividere to eller flere variable. De valgte variable divideres, dvs. værdiernes for respondenternes svar, på de valgte variable, divideres og der skabes en ny variabel med de nye værdier. Der kan også divideres med en konstant. PERCENT: Giver mulighed for at lave en ny variabel der angiver den procentvise fordeling relativt til en anden variabel eller til en konstant. AVARAGE: Giver mulighed for at skabe en ny variabel, der angiver gennemsnittet af svar på de valgte variable, dvs. der regnes et gennemsnitsværdi ud for hver respondent på de valgte variable. 13

15 PERCENT GROWTH: Giver mulighed for at skabe en ny variabel, der angiver hvor meget en variabel har ændret sig i procent i forhold til en anden variabel. Dvs. det angives om respondenten har givet et højere eller lavere svar end ved det foregående spørgsmål. EKSPORT Alle tabeller og analyser kan eksporteres til både Excel og i en PDF version. Man kan eksportere tabeller og analyser ved at klikke på enten Excel-ikonet eller PDF-ikonet i funktionsbjælken. Hvis der eksporteres til PDF, skabes der et dokument, der angiver hvorfra data til f.eks. tabellen kommer, samt en kopi af tabellen eller analysen, som den ser ud i surveybanken. Eksporteres der til Excel er det kun værdierne der overføres til et ark i Excel, dvs. uden formatering af nogen art. Den generelle struktur i opsætningen bevares dog, så tabellerne kan aflæses, men er noget forskruet i forhold til fremstillingen i surveybanken. 14

16 FORBEREDELSES OPGAVER En del af forberedelsen til kurset i surveybank er løsningen af nedenstående opgaver. Det er relativt simple opgaver, der sikre at alle har et kendskab til det mest anvendte funktioner i surveybanken. Opgaverne kan løses enten ved at selv at finde interessante variable som bruges til at løse opgaverne, eller ved at finde og bruge de variable jeg har valgt. Det er min vurdering at det giver størst indsigt i surveybanken at bruge selvvalgte variable, da det bedre afspejle den proces som du og dine elever går igennem, når I skal bruge surveybanken. God fornøjelse. 1. GÅ IND I SPØRGESKEMA OG FIND VARIABEL. Åbn og klik start databank. Find variablen Dækket af privat sundhedsforsikring? under Det offentliges rolle og undersøgelsen Danskerne_og_det_offentlige_ISSP_2006 og under emnet Sundhedssektor og privatforsikringer. Klik på variablen, så beskrivelsen af variablen vises i midten af vinduet. 2. LAV FREKVENSTABEL OVER VARIABLEN. Brug Tabulation i funktionsbjælken til at lave en frekvenstabel med variablen Dækket af privat sundhedsforsikring? i række. 3. LAV CIRKELDIGRAM OVER FREKVENSTABELLEN Brug den anden knap fra venstre i funktionsbjælken til at lave cirkeldiagrammet. Lav evt. andre grafiske præsentationer. 4. EKSPORTER DEN GRAFISKE PRÆSENTATION TIL PDF Brug PDF-knappen i funktionsbjælken til at lave en PDF af den grafiske præsentation. Gem PDF en på computeren. 5. LAV KRYDSTABEL MED TO VARIABLE Find variablen Sundhed - flere eller færre penge (det offentlige) under emnet Det offentliges rolle og tilføj variablen til tabellen, så den kommer i kolonner. Ændre derefter tabellens procentuering, så der procentueres på rækker. Tolk evt. tabellen: Er der sammenhæng mellem sundhedsforsikring og om det offentlige sundhedsvæsen skal tilhøres flere penge? 6. EXPORTER KRYDSTABELLEN TIL EXCEL Brug Excel-knappen i funktionsbjælken til at eksportere krydstabellen til Excel. Gem regnearket på computeren. Gentag evt. eksporten, men denne gang med Raw numbers i stedet for procentuering på rækker. 7. LAV LAG PÅ KRYDSTABEL Find variablen køn under emnet Baggrundsvariable og overfør til krydstabellen som lag. Der skal stadig procentueres på række. Tolk evt. tabellen: Er der en kønsmæssig forskel i sammenhængen mellem sundhedsforsikring og om det offentlige sundhedsvæsen skal tilhøres flere penge? 8. PRØV GERNE ANDRE FUNKTIONER, SOM ER GENNEMGÅET I FORBEREDELSESMATERIALET. 15

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Aalborg Universitet Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Publication date: 2015 Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Publication date: 2012 Document Version Peer-review version

Læs mere

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 6 Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Fagt, Sisse Publication date: 8 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Fritidslivet i bevægelse

Fritidslivet i bevægelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Fritidslivet i bevægelse Nielsen, Thomas Alexander Sick Published in: Byplan Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Nielsen, T. A. S. (2011).

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis.

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis. University Colleges Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen Terp, Lene Bjerning Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for pulished

Læs mere

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Hansen, Tina Beck; Møller, Cleide Oliveira de Almeida Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Christensen, Sarah Christine Boesgaard; Boe-Hansen, Rasmus; Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Aalborg Universitet Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg

Læs mere

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 04, 2016 De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Nielsen, Jan; Koed, Anders; Baktoft, Henrik Publication date:

Læs mere

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2017 Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2012 Document

Læs mere

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard Published in: Miljoesk Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Aalborg Universitet Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Published in: Altinget.dk Publication date: 2010 Document Version Også

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Sansolios, Sanne; Storm Slumstrup, Camilla Published in: Pilot European Regional Interventions

Læs mere

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014 Vi har teknikken klar til roadpricing Jespersen, Per Homann Published in: Altinget Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jespersen, P.

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Syddansk Universitet Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 18, 2017 Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Vilhelmsen, Troels; Marker, Pernille Aabye; Foged, Nikolaj;

Læs mere

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus)

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Christoffersen, Mads Publication date: 2015

Læs mere

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær University Colleges Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning Trettvik, Johan Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast.

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Phthalater i fødevarekontaktmaterialer, 2010 Petersen, Jens Højslev; Greve, Krestine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link

Læs mere

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Citation for published version (APA): Friberg, C. (2011). Æstetik opdrager os og former vores adfærd. InForm, (1), 44-47.

Citation for published version (APA): Friberg, C. (2011). Æstetik opdrager os og former vores adfærd. InForm, (1), 44-47. Aalborg Universitet Æstetik opdrager os og former vores adfærd Friberg, Carsten Published in: InForm Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl

Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Danske Cykelvaner Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl Publication date: 2013 Document Version Forfatters version

Læs mere

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007 University Colleges Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta Publication date: 2007 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication Citation for pulished version

Læs mere

Energiøkonomisk boligventilation

Energiøkonomisk boligventilation Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 15, 2015 Energiøkonomisk boligventilation Nielsen, Toke Rammer Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Hansen, Frank Ivan Publication date: 1998 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen?

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 28, 2016 Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Nielsen, Thomas Alexander Sick Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA): Nielsen,

Læs mere

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009 University Colleges Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Undervisning som interaktion Keiding, Tina Bering. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Undervisning som interaktion Keiding, Tina Bering. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Undervisning som interaktion Keiding, Tina Bering Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Restrepo-Giraldo, John Dairo ; Bansler, Jørgen P.; Jacobsen, Peter; Andersen, Henning Boje Publication date:

Læs mere

Nettoafgiftsfaktoren. Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette. Publication date: 2015

Nettoafgiftsfaktoren. Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette. Publication date: 2015 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 13, 2015 Nettoafgiftsfaktoren Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette Publication date: 2015 Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Petersen, A. K. (2008). Tværfaglig studieenhed skaber en anden måde at lære på. Udvikling på tværs, 21-23.

Citation for pulished version (APA): Petersen, A. K. (2008). Tværfaglig studieenhed skaber en anden måde at lære på. Udvikling på tværs, 21-23. University Colleges Tværfaglig studieenhed skaber en anden måde at lære på Petersen, Anne Karin Published in: Udvikling på tværs Publication date: 2008 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Læs mere

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 29, 2016 Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Aalborg Universitet. Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars. Publication date: 2014. Document Version Peer-review version

Aalborg Universitet. Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars. Publication date: 2014. Document Version Peer-review version Aalborg Universitet Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication University Colleges Leg og læring Pedersen, Annette Published in: Reflexen Publication date: 2008 Link to publication Citation for pulished version (APA): Pedersen, A. (2008). Leg og læring. Reflexen,

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvad er jeres udgangspunkt? En diagnose af virksomheden

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvad er jeres udgangspunkt? En diagnose af virksomheden Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 28, 2017 Hvad er jeres udgangspunkt? En diagnose af virksomheden Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Status for stalling og bækørred 2014

Status for stalling og bækørred 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 11, 217 Status for stalling og bækørred 214 Jepsen, Niels Publication date: 215 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Jepsen,

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2013 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2013. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2013 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2013. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2013 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Citation for published version (APA): Petersen, B., & Beck, E. (2009). Forskellighed i supervision. Psykolog Nyt, (1), 15-17.

Citation for published version (APA): Petersen, B., & Beck, E. (2009). Forskellighed i supervision. Psykolog Nyt, (1), 15-17. Aalborg Universitet Forskellighed i supervision Petersen, Birgitte; Beck, Emma Published in: Psykolog Nyt Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication

Læs mere

Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 reducerede omkostninger og forbedret næringsstofudnyttelse

Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 reducerede omkostninger og forbedret næringsstofudnyttelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2016 Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 Eriksen, Jørgen; Hansen, Lars Monrad; Askegaard, Margrethe; Hansen, Elly Møller; Lamandé, Mathieu; Kristensen,

Læs mere

Aalborg Universitet. Lokalisering af boligtilvækst. Staunstrup, Jan Kloster. Publication date: 2007. Document Version Peer-review version

Aalborg Universitet. Lokalisering af boligtilvækst. Staunstrup, Jan Kloster. Publication date: 2007. Document Version Peer-review version Aalborg Universitet Lokalisering af boligtilvækst. Staunstrup, Jan Kloster Publication date: 2007 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling

Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec, 5 Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling Clausen, Sønnik Publication date: 9 Link to publication Citation (APA): Clausen, S. (9). Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling.

Læs mere

Aalborg Universitet. Finansielle institutioner I Danmark 6/ Krull, Lars. Publication date: Document Version Accepteret manuskript

Aalborg Universitet. Finansielle institutioner I Danmark 6/ Krull, Lars. Publication date: Document Version Accepteret manuskript Aalborg Universitet Finansielle institutioner I Danmark 6/10-2014 Krull, Lars Publication date: 2014 Document Version Accepteret manuskript Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Den nationale vindtunnel

Den nationale vindtunnel Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Den nationale vindtunnel Bak, Christian Publication date: 2013 Link to publication Citation (APA): Bak, C. (2013). Den nationale vindtunnel [Lyd og/eller billed

Læs mere

Betragtninger i forbindelse med jordskælvet i Danmark december 2008 Nielsen, Jørgen; Hansen, Klavs Feilberg; Pedersen, Erik Steen

Betragtninger i forbindelse med jordskælvet i Danmark december 2008 Nielsen, Jørgen; Hansen, Klavs Feilberg; Pedersen, Erik Steen Aalborg Universitet Betragtninger i forbindelse med jordskælvet i Danmark december 2008 Nielsen, Jørgen; Hansen, Klavs Feilberg; Pedersen, Erik Steen Publication date: 2010 Document Version Forlagets udgivne

Læs mere

Danish University Colleges. Konference: Praksis og forskning tur/retur Bentholm, Anette Lisbeth. Published in: Idræt flytter grænser

Danish University Colleges. Konference: Praksis og forskning tur/retur Bentholm, Anette Lisbeth. Published in: Idræt flytter grænser Danish University Colleges Konference: Praksis og forskning tur/retur Bentholm, Anette Lisbeth Published in: Idræt flytter grænser Publication date: 2013 Document Version Pre-print: Det originale manuskript

Læs mere

Aalborg Universitet. KulturarvNord - Styrker, svagheder, muligheder og trusler Mark, Stine. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. KulturarvNord - Styrker, svagheder, muligheder og trusler Mark, Stine. Publication date: 2012 Aalborg Universitet KulturarvNord - Styrker, svagheder, muligheder og trusler Mark, Stine Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Mini-vindmøllers elproduktion

Mini-vindmøllers elproduktion Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2016 Mini-vindmøllers elproduktion Lawaetz, Henrik Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Lawaetz,

Læs mere

Elementer for en Top Down Design Guide for Wildfire/Creo parametric

Elementer for en Top Down Design Guide for Wildfire/Creo parametric Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2016 Elementer for en Top Down Design Guide for Wildfire/Creo parametric Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA):

Læs mere

Porteføljeledelse af IT projekter: Udfordringer i danske kommuner Hansen, Lars Kristian

Porteføljeledelse af IT projekter: Udfordringer i danske kommuner Hansen, Lars Kristian Aalborg Universitet Porteføljeledelse af IT projekter: Udfordringer i danske kommuner Hansen, Lars Kristian Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Hjarnø, L. (2011). Sundhedsfremme til søs. Abstract from MSSM 2011, Nyborg, Danmark.

Citation for pulished version (APA): Hjarnø, L. (2011). Sundhedsfremme til søs. Abstract from MSSM 2011, Nyborg, Danmark. Syddansk Universitet Sundhedsfremme til søs Hjarnø, Lulu Publication date: 2011 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication Citation for pulished version (APA): Hjarnø,

Læs mere

Syddansk Universitet. Regnskab over viden Homburg, Tomas; Seerup Jørgensen, Kenneth. Published in: Tidsskrift for Dansk Sundhedsvaesen

Syddansk Universitet. Regnskab over viden Homburg, Tomas; Seerup Jørgensen, Kenneth. Published in: Tidsskrift for Dansk Sundhedsvaesen Syddansk Universitet Regnskab over viden Homburg, Tomas; Seerup Jørgensen, Kenneth Published in: Tidsskrift for Dansk Sundhedsvaesen Publication date: 2002 Document Version Forlagets endelige version (ofte

Læs mere

Aalborg Universitet. Burgere i forklædning Hansen, Heine. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Burgere i forklædning Hansen, Heine. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Burgere i forklædning Hansen, Heine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA):

Læs mere

Energirenovering af en-og tofamilie træhuse i Grønland

Energirenovering af en-og tofamilie træhuse i Grønland Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 Energirenovering af en-og tofamilie træhuse i Grønland Bjarløv, Søren Peter Publication date: 2011 Document Version Publisher final version (usually the publisher

Læs mere

Aalborg Universitet. Socialrådgiveres professionsidentitet Nielsen, Frank. Publication date: 2008. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Socialrådgiveres professionsidentitet Nielsen, Frank. Publication date: 2008. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Socialrådgiveres professionsidentitet Nielsen, Frank Publication date: 2008 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Pedersen, A. (2008). MBTI - anvendt i et systemisk perspektiv. Reflexen, 3(1).

Citation for pulished version (APA): Pedersen, A. (2008). MBTI - anvendt i et systemisk perspektiv. Reflexen, 3(1). Danish University Colleges MBTI - anvendt i et systemisk perspektiv Pedersen, Annette Published in: Reflexen Publication date: 2008 Link to publication Citation for pulished version (APA): Pedersen, A.

Læs mere

Eksperter: Økonomisk tvang får ikke syge i arbejde Andersen, John; Müller, Maja; Larsen, Jørgen Elm; Ejrnæs, Niels Morten

Eksperter: Økonomisk tvang får ikke syge i arbejde Andersen, John; Müller, Maja; Larsen, Jørgen Elm; Ejrnæs, Niels Morten Aalborg Universitet Eksperter: Økonomisk tvang får ikke syge i arbejde Andersen, John; Müller, Maja; Larsen, Jørgen Elm; Ejrnæs, Niels Morten Published in: Altinget.dk Publication date: 2010 Document Version

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Jensen, A. M. (2012). Demens Film: Ekspertgruppens anbefalinger. VIOLA Hjemmeside.

Citation for pulished version (APA): Jensen, A. M. (2012). Demens Film: Ekspertgruppens anbefalinger. VIOLA Hjemmeside. Danish University Colleges Demens Film Jensen, Anders Møller Publication date: 2012 Document Version Pre-print: Det originale manuskript indsendt til udgiveren. Artiklen har endnu ikke gennemgået peer-review

Læs mere

Danish University Colleges. Søgetip til lærerstuderende Nielsen, Palle Vest. Publication date: 2013

Danish University Colleges. Søgetip til lærerstuderende Nielsen, Palle Vest. Publication date: 2013 Danish University Colleges Søgetip til lærerstuderende Nielsen, Palle Vest Publication date: 2013 Document Version Pre-print: Det originale manuskript indsendt til udgiveren. Artiklen har endnu ikke gennemgået

Læs mere

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Nye solceller på markedet - plastsolceller

Nye solceller på markedet - plastsolceller Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 14, 2015 Nye solceller på markedet - plastsolceller Lauritzen, Hanne Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Lauritzen, H. (2012). Nye solceller

Læs mere

Regressionsanalyse i SurveyBanken

Regressionsanalyse i SurveyBanken Først vælges datasættet De Kommunale Nøgletal. Klik på Variable Description og derefter De Kommunale Nøgletal 2010. De enkelte variable i datasættet bliver nu oplistet og kan vælges. Klik herefter på Analysis

Læs mere

Polar DTU Center for polare aktiviteter

Polar DTU Center for polare aktiviteter Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Polar DTU Center for polare aktiviteter Pedersen, Jens Olaf Pepke Publication date: 2014 Document Version Peer reviewed version Link to publication Citation

Læs mere

Hvordan kommer "forskningen" i spil

Hvordan kommer forskningen i spil Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Hvordan kommer "forskningen" i spil Martiny, Lars Publication date: 2009 Link to publication Citation (APA): Martiny, L. (2009). Hvordan kommer "forskningen"

Læs mere

Lavenergihus målt og beregnet Off-print artikel til Danvak Magasinet

Lavenergihus målt og beregnet Off-print artikel til Danvak Magasinet Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 17, 2015 Lavenergihus målt og beregnet Off-print artikel til Danvak Magasinet Schultz, Jørgen Munthe; Thomsen, Kirsten Engelund Publication date: 2002 Document Version

Læs mere

Citation for published version (APA): Lindvang, C. (2014). PROMUSA: et nyt skud på stammen - i København. Dansk Musikterapi, 11(2), 11-14.

Citation for published version (APA): Lindvang, C. (2014). PROMUSA: et nyt skud på stammen - i København. Dansk Musikterapi, 11(2), 11-14. Aalborg Universitet PROMUSA Lindvang, Charlotte Published in: Dansk Musikterapi Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Danskerne slipper billigt i skat på arbejde Andersen, Jørgen Goul. Publication date: 2015. Document Version Peer-review version

Aalborg Universitet. Danskerne slipper billigt i skat på arbejde Andersen, Jørgen Goul. Publication date: 2015. Document Version Peer-review version Aalborg Universitet Danskerne slipper billigt i skat på arbejde Andersen, Jørgen Goul Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Jensen, Iben: Grundbog i kulturforståelse. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, sider Tange, Hanne

Jensen, Iben: Grundbog i kulturforståelse. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, sider Tange, Hanne Aalborg Universitet Jensen, Iben: Grundbog i kulturforståelse. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, 2005. 147 sider Tange, Hanne Published in: Hermes Publication date: 2006 Document Version Også

Læs mere

Årsrapport for 2001 for DTUs aktiviteter inden for solenergicentret

Årsrapport for 2001 for DTUs aktiviteter inden for solenergicentret Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 10, 2016 Årsrapport for for DTUs aktiviteter inden for solenergicentret Furbo, Simon Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Misfeldt, M. (2016). Om at forestille sig elevernes arbejde, læring og motivation. Mona, 2016(3),

Citation for published version (APA): Misfeldt, M. (2016). Om at forestille sig elevernes arbejde, læring og motivation. Mona, 2016(3), Aalborg Universitet Om at forestille sig elevernes arbejde, læring og motivation Misfeldt, Morten Published in: Mona Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Autogenerering af hydrostratigrafiske modeller fra boringer og SkyTEM

Autogenerering af hydrostratigrafiske modeller fra boringer og SkyTEM Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 09, 2016 Autogenerering af hydrostratigrafiske modeller fra boringer og SkyTEM Marker, Pernille Aabye; Bauer-Gottwein, Peter; Foged, Nikolaj; Vest Christiansen, Anders;

Læs mere

Citation for published version (APA): Skovsgaard, T. L. (2014). Skelforretningers omkostningsfordeling. Ret og Skel, (140), 14-17.

Citation for published version (APA): Skovsgaard, T. L. (2014). Skelforretningers omkostningsfordeling. Ret og Skel, (140), 14-17. Aalborg Universitet Skelforretningers omkostningsfordeling Skovsgaard, Tanja Published in: Ret og Skel Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Musikterapi i Danmark Hannibal, Niels Jørgensen. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Musikterapi i Danmark Hannibal, Niels Jørgensen. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Musikterapi i Danmark Hannibal, Niels Jørgensen Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Estimeret jobomfang af udflytningen af danske slagteriarbejdspladser 2003-2012 Refslund, Bjarke

Estimeret jobomfang af udflytningen af danske slagteriarbejdspladser 2003-2012 Refslund, Bjarke Aalborg Universitet Estimeret jobomfang af udflytningen af danske slagteriarbejdspladser 2003-2012 Refslund, Bjarke Publication date: 2012 Document Version Peer-review version Link to publication from

Læs mere

Tilgængelighed Mapning af danske og svenske vejledninger målrettet tilgængelighedsanalyser

Tilgængelighed Mapning af danske og svenske vejledninger målrettet tilgængelighedsanalyser Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 30, 2015 Tilgængelighed Mapning af danske og svenske vejledninger målrettet tilgængelighedsanalyser Jyllnor, Per; Mondrup, Thomas Fænø Publication date: 2012 Document

Læs mere