Revisoreksamen Modul B

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisoreksamen 2014. Modul B"

Transkript

1 Revisoreksamen 2014 Modul B Tirsdag den 19. august 2014 (6 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, egne usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske lagringsmedier mobiltelefoner andet elektronisk kommunikationsudstyr Kommunikation mellem kandidaterne er ikke tilladt, ligesom trådløs kommunikation på computer og adgang til internet skal holdes slukket under eksamen. Karaktergivningen baseres på en helhedsbedømmelse af kandidatens besvarelse. Ved bedømmelsen vil de angivne spørgsmål blive tillagt følgende vejledende vægt: Spørgsmål 1 40 % Spørgsmål 2 30 % Spørgsmål 3 30 %

2 Fyns Agro Maskiner A/S Du befinder dig i marts 2014 og er nyuddannet statsautoriseret revisor og ansat i Ny Revision A/S. Sammen med din chef, som er en af de ældre partnere, er du revisor for Fyns Agro Maskiner A/S samt de selskaber, som Fyns Agro Maskiner A/S er forbundet med, og som er vist nedenfor. Selskaberne har alle regnskabsafslutning 30. september, hvilket falder sammen med afslutningen på landmændenes høstsæson. Årsrapporterne aflægges efter Årsregnskabsloven, og ingen af selskaberne har fravalgt revision eller valgt udvidet gennemgang. Jens Hansen Peter Olsen 100% 100% JH Holding PO Holding 100% 55% 45% 100% Vestfyns Ejendom Agenturhandel 55% 45% Sydfyns Ejendom Fyns Agro Maskiner A/S 100% Midtfyns Ejendom Fyns Agro Maskiner A/S er den førende forhandler af landbrugsmaskiner på Fyn og er i området eneforhandler af mærket Agri-Power. Landbrugsmaskinerne afsættes direkte til landmændene og importeres fra producenten, Agri-Power International. Agri-Power International producerer et bredt sortiment af landbrugsmaskiner, herunder traktorer, mejetærskere mv. samt tilbehør hertil. Agri-Power mærket har igennem en årrække været dominerende indenfor landbrugsmaskiner globalt og nationalt. Agri-Powers forhandlernet i Danmark består af 21 forhandlere, hvoraf de 3 forhandlere på Fyn er Maskincenter Vestfyn, Maskincenter Midtfyn og Maskincenter Sydfyn. Disse maskincentre drives af Fyns Agro Maskiner A/S. Historik Selskabsstrukturen er opstået som en skattepligtig fusion i Det fortsættende selskab i fusionen var et selskab ejet af JH Holding, som forinden fusionen havde realiseret store regnskabsmæssige og skattemæssige underskud ved drift af maskincenter. Herudover blev der foretaget en række øvrige omstruktureringer, så den nuværende struktur kunne opnås. Side 1 af 16

3 De første 2 år efter fusionen var præget af omkostninger til at gennemføre fusionen og omstruktureringen. I 2009 blev landbrugsbranchen ramt af finanskrisen, hvorfor Fyns Agro Maskiner A/S i regnskabsåret 2009/10 realiserede et stort underskud. Herefter blev der ansat en professionel bestyrelse, som sammen med direktionen bestående af Jens Hansen og Peter Olsen udarbejdede en ny strategi og nye handlingsplaner. Som en del af handlingsplanen blev der indskudt et ansvarligt lån på 2,5 MDKK fra PO Holding. I regnskabsåret 2010/11 blev der gennemført en succesfuld turn-around, og selskabet har siden genereret positive resultater og øget omsætningen. Sammendrag af regnskaberne for de seneste 4 regnskabsår er vedlagt som bilag 1. For regnskabsåret 2013/14 forventer ledelsen et resultat før skat på MDKK 2,5 3,0. Selskabet har for øjeblikket 75 ansatte. Øvrige selskaber Ejendomsselskaberne: Vestfyns Ejendom og Sydfyns Ejendom har været ejet af henholdsvis JH Holding og PO Holding siden stiftelsen. Midtfyns Ejendom blev placeret som et datterselskab af Fyns Agro Maskiner A/S i forbindelse med omstruktureringen i Selskabet havde forinden omstruktureringen realiseret store regnskabsmæssige og skattemæssige underskud. De 3 ejendomsselskaber har ikke øvrige aktiviteter og har ikke lejere udover maskincentrene i Fyns Agro Maskiner A/S. Agenturhandel : Agenturhandel driver agenturvirksomhed med tilbehør til landbrugsindustrien, som supplerer aktiviteterne i Fyns Agro Maskiner A/S. Virksomheden drives fra domicilet på Midtfyn og har for øjeblikket 3 ansatte. Holdingselskaberne: De 2 holdingselskaber, JH Holding og PO Holding, har ikke aktiviteter udover at besidde kapitalandele i de nævnte selskaber samt have mellemregninger med disse. JH Holding egenkapital er fortsat negativ som følge af store regnskabsmæssige underskud før og efter fusionen samt mislykkede valutaspekulationer, som ophørte i PO Holding har positiv egenkapital, hvilket tillige er årsagen til, at det udelukkende er PO Holding, som har indskudt ansvarligt lån i Fyns Agro Maskiner A/S. Finansiering Fyns Agro Maskiner A/S samt de øvrige selskaber har siden fusionen været finansieret af Fyns Pengeinstitut A/S. Når udkast til årsrapporterne for 2013/14 er godkendt af ledelsen, er det aftalt, at pengeinstituttet får eksemplarer heraf til brug for genforhandling af engagementet. Som sikkerhed for engagementet har Fyns Agro Maskiner A/S afgivet virksomhedspant. Herudover har Fyns Pengeinstitut A/S i forbindelse med en gennemgang af engagementerne i starten af 2014 fået pant i anparterne i Midtfyns Ejendom som sikkerhed for engagementerne med JH Holding og PO Holding. Side 2 af 16

4 Fyns Pengeinstitut A/S har tidligere gjort det klart, at de ikke vil udvide kreditten i JH Holding, hvorfor servicering af gælden i dette selskab enten skal ske ved privatindskud fra Jens Hansen eller via lån fra de øvrige selskaber. Ingen af selskaberne kan foretage udlodninger, uden at dette godkendes af Fyns Pengeinstitut A/S. Økonomi og administration Fyns Agro Maskiner A/S administration ledes af økonomichef Kaj Pedersen, som assisteres af 4 økonomiassistenter. Kaj Pedersen er en kompetent økonomichef, som har været ansat i virksomheden siden fusionen. Økonomiafdelingen udarbejder løbende månedsrapporteringer, hvor der dog ikke foretages periodiseringer, afskrivninger, hensættelser mv. Kaj Pedersen udarbejder i november måned afstemt edbbalance for de enkelte selskaber samt specifikationer, der dokumenterer relevante regnskabsposter. Det er aftalt med ledelsen i de enkelte selskaber, at vi foretager revision på baggrund af de afstemte edbbalancer, hvorefter vi opstiller årsrapporterne samt assisterer med at udarbejde de skattemæssige specifikationer. Efterfølgende fremsender vi udkast til årsrapport samt revisionsprotokol og eventuel øvrig relevant rapportering, hvorefter ledelsen tager stilling til regnskabsudkastet og vores rapportering Du befinder dig som nævnt i marts 2014 og skal til at planlægge revisionen for de væsentligste områder for Fyns Agro Maskiner A/S, herunder omsætningen. Som bilag 2 er vedlagt forretningsgangsbeskrivelse for indregningen af indtægter. Spørgsmål 1 (40 %) 1.1 Til brug for ajourføring af planlægningsnotatet for 2013/14 for Fyns Agro Maskiner A/S bedes du til din chef udarbejde et notat omkring dine overvejelser vedrørende væsentlighedsniveau. Notatet bedes herudover indeholde din begrundede risikovurdering for omsætningstransaktionskæden, herunder din vurdering af hvor der kan opstå fejl i transaktionskæden, og hvilke regnskabsposter der i givet fald påvirkes. Det forventes endvidere, at du tager stilling til revisionsstrategien for transaktionskæden og herunder hvilke handlinger du vil udføre for at afdække de identificerede fejlmuligheder Side 3 af 16

5 Du befinder dig nu i november 2014, og Kaj Pedersen har færdiggjort afstemning af edb-balancer og relevant dokumentation i henhold til den materialeliste, som du har fremsendt til ham, hvor ét af punkterne er kopi af eventuel ejeraftale. Jens Hansen og Peter Olsen fik tilbage i foråret 2013 af Fyns Agro Maskiner A/S advokat udarbejdet et udkast til ejeraftale. Ejeraftalen blev ikke på daværende tidspunkt underskrevet på grund af højsæsonen i landbruget. Da Kaj Pedersen på baggrund af materialelisten forespurgte Jens Hansen og Peter Olsen, om de havde en ejeraftale, besluttede Jens Hansen og Peter Olsen at gennemgå det udarbejdede udkast til ejeraftale med advokaten. Herefter blev ejeraftalen underskrevet den 12. september Ejeraftalen blev udarbejdet for såvel Fyns Agro Maskiner A/S som for Agenturhandel med enslydende bestemmelser. Følgende er uddrag af ejeraftalen: 4 Uanset ejerandel og stemmerettigheder er JH Holding og PO Holding hver især berettiget til at udpege halvdelen af medlemmerne til selskabets bestyrelse. Af bilag 3 fremgår regnskabssammendrag for selskabsregnskaberne for 2013/14 for Fyns Agro Maskiner A/S og de øvrige selskaber. Kaj Pedersen har ikke foretaget fordeling af aktuel og udskudt skat. Den beregnede skat er derfor bogført som en regulering af den udskudte skat. Som det fremgår af regnskabsudkastene, er der pr. 30. september 2014 en række mellemregninger imellem selskaberne. Af bilag 4 fremgår en oversigt over de enkelte mellemregninger samt en omtale af, hvorledes mellemregningerne er opstået. En række af mellemregningerne har eksisteret i en årrække, men er ikke blevet indfriet. JH Holding forventer, at der i et vist omfang fremadrettet skal lånes yderligere fra Fyns Agro Maskiner A/S til at servicere gældforpligtelserne i dette selskab. Dette er Peter Olsen indstillet på. Jens Hansen og Peter Olsen ønsker, at enkelte af mellemregningerne udlignes eller på anden måde nulstilles. Årsagen til dette er, at Fyns Pengeinstitut A/S tidligere har gjort opmærksom på, at de ikke finder det transparent med de mange mellemregninger, hvilket bestyrelsen er enig i. Fyns Pengeinstitut A/S har også gjort opmærksom på, at de som udgangspunkt ikke vil medvirke til at finansiere udligningen af mellemregningerne, da de anser det som internt anliggende imellem selskaberne og aktionærerne. Jens Hansen og Peter Olsen har i øvrigt oplyst dig om, at de finder det uhensigtsmæssigt, at der skal ske forrentning af enkelte af mellemregningerne. Jens Hansen ønsker endvidere at høre, hvorvidt han kan modregne sin gæld til Vestfyns Ejendom med sit tilgodehavende hos JH Holding. Side 4 af 16

6 Spørgsmål 2 (30 %) 2.1 Du bedes udarbejde et internt notat til din chef om de regnskabsmæssige konsekvenser af den indgåede ejeraftale. 2.2 Du bedes udarbejde et notat til Jens Hansen og Peter Olsen om, hvorvidt det overhovedet kan lade sig gøre og under hvilke forudsætninger at foretage udligning eller på anden måde nulstilling af mellemregningerne imellem selskaberne, uden at der skal ske træk på kreditterne hos Fyns Pengeinstitut A/S. De regnskabsmæssige konsekvenser af dine forslag forventes omtalt. Du bedes afslutningsvist i notatet redegøre for, hvorvidt og under hvilke forudsætninger der kan ske modregning af Jens Hansens gæld til Vestfyns Ejendom med det tilgodehavende, som Jens Hansen har hos JH Holding, samt hvad konsekvenserne er af Jens Hansens mellemregninger Du befinder dig fortsat i november 2014 og skal på baggrund af den udførte revision erklære dig på årsrapporterne i udkast samt fremsende relevant rapportering til ledelsen. Af bilag 5 fremgår en række forhold, som dit opgaveteam mener muligvis vil påvirke rapporteringen for Fyns Agro Maskiner A/S. Du har sammen med Jens Hansen og Peter Olsen gennemgået forholdene, ligesom du har gennemgået øvrige relevante informationer, som du er bekendt med, og som du mener, kan påvirke regnskabstallene og rapporteringen for Fyns Agro Maskiner A/S. Jens Hansen og Peter Olsen har oplyst dig om, at de ikke ønsker at foretage korrektioner til regnskabstallene for Fyns Agro Maskiner A/S. Årsagen til dette er, at Jens Hansen og Peter Olsen på et personalemøde i sidste uge informerede personalet om det forventede resultat for regnskabsåret 2013/14. Spørgsmål 3 (30 %) 3.1 Du bedes under hensyntagen til ovenstående oplysninger samt øvrige relevante informationer, som du nu er bekendt med udarbejde uddrag af relevant rapportering vedrørende udkast til årsrapporten for 2013/14 for Fyns Agro Maskiner A/S. Relevant rapportering omfatter revisionspåtegning, revisionsprotokol og/eller management letter Side 5 af 16

7 Bilag 1 Regnskabssammendrag for Fyns Agro Maskiner A/S for de seneste 4 regnskabsår Resultatopgørelse (TDKK) 2012/ / / /10 Nettoomsætning Vareforbrug Dækningsbidrag Omkostninger Resultat før finansielle poster Indtægter af kapitalandele Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Årets resultat Balance pr. 30. september (TDKK) 2012/ / / /10 Materielle anlægsaktiver Kapitalandele Øvrige værdipapirer og deposita Anlægsaktiver Varebeholdninger Varedebitorer Igangværende arbejder Udskudte skatteaktiver Mellemregninger Likvide beholdninger Øvrige Omsætningsaktiver Aktiver Selskabskapital Overført resultat og reserver Egenkapital Ansvarligt lån, PO Holding Ekstern gæld Langfristede gældsforpligtelser Varekreditorer Gæld til pengeinstitutter Anden gæld mv Kortfristede gældsforpligtelser Passiver Side 6 af 16

8 Bilag 2 Notat vedrørende forretningsgange for indregning af indtægter Generelt Udover at være forhandler af Agri-Power har Fyns Agro Maskiner A/S agenturer på en række mindre mærker. Ligeledes køber og sælger selskabet brugte landbrugsmaskiner. De brugte landbrugsmaskiner tages ofte i bytte i forbindelse med salget af nye landbrugsmaskiner. I nogle tilfælde lejer Fyns Agro Maskiner A/S maskiner ud til landmanden. Dette er som regel tilfældet, hvis landmanden ikke kan finansiere købet af en maskine, eller hvis landmanden skal bruge maskinen for en kortere periode. Selskabet har i hvert af de 3 maskincentre en service-/reservedelsafdeling samt en have/park-afdeling, hvor sidstnævnte afsætter produkter til private havemænd, professionelle anlægsgartner mv. Denne måde at organisere et maskincenter på er typisk for branchen. I bogføringen er Fyns Agro Maskiner A/S omsætning fordelt på følgende segmenter: Agri Power landbrugsmaskiner og tilbehør Øvrige landbrugsmaskiner og tilbehør Brugte landbrugsmaskiner og tilbehør Udlejning af maskiner Service/reservedele Have/park Dækningsgrader og omsætningsfordeling Dækningsgraderne er lavest for nye landbrugsmaskiner, mens der for brugte landbrugsmaskiner samt service/reservedele og have/park kan realiseres højere dækningsgrader. Dækningsgraderne er forholdsvis konstante, med undtagelse af dækningsgraderne for brugte maskiner. Omsætningen er procentvist fordelt med 25% på nye maskiner og tilbehør, 30% på brugte maskiner og tilbehør, 35% på service/reservedele, 5% på udlejning af maskiner og 5% på have/park. Omsætningen imellem de 3 maskincentre er fordelt med 35% på Vestfyn, 40% på Midtfyn og 25% på Sydfyn. Fordelingen af omsætningen på produkter og maskincentre svarer i alt væsentlighed også til varelagerets fordeling. ERP-systemet Selskabet anvender et standard ERP-system udviklet til branchen, dog med få tilpasninger. ERP-systemet har integreret debitor, kreditor og lagermodul. Herudover er der et maskinmodul, hvori alle maskiner tildeles et individuelt maskinnummer, og hvori køb og salg af de pågældende maskiner registreres. Udover køb og salg registreres også vedligeholdelses-, klargørings-, reklamationsomkostninger mv. Endvidere er der et time-/sagsmodul, som anvendes til igangværende arbejder, hvor de registrerede timer registreres sammen med den indlagte kostpris på de medgåede timer svarende til DKK 300 pr. time. Side 7 af 16

9 Endeligt er der et kassesystem, som anvendes i butikkerne i de 3 maskincentre. Alle modulerne er integreret indbyrdes og med finansmodulet. Kreditgodkendelse Der gives kredit til kunderne ud fra en individuel vurdering, som foretages af Kaj Pedersen i samråd med sælgerne. Økonomichef Kaj Pedersen er den eneste, der kan ændre kundernes betalingsbetingelser i ERPsystemet. Når det er muligt tages der ejendomsforbehold i de solgte maskiner. Salg af maskiner, tilbehør og udlejning De enkelte sælgere udfylder forinden et salg et beregnings-/budgetteringsskema udarbejdet i Excel. I regnearket indtastes salgsprisen og kostprisen for maskinen. Hvis der tages en brugt maskine i bytte, indtastes også købsprisen for denne samt den forventede salgspris. Regnearket beregner ud fra fastlagte procentsatser estimerede omkostninger til at gennemføre salget, reklamationsomkostninger, klargøringsomkostninger mv., hvorefter der beregnes et forventet dækningsbidrag. Sælgerne skal anvende beregnings-/budgetteringsskemaerne hver gang, der gennemføres et salg og/eller køb af en maskine for at sikre, at urentable forretninger minimeres. Efterfølgende udarbejdes en slutseddel, som underskrives af kunden og den pågældende sælger. Når der foreligger en underskrevet slutseddel, indtaster økonomiafdelingen manuelt en ordre i ERPsystemet ud fra oplysningerne i beregnings-/budgetteringsskemaet og oplysningerne på slutsedlen. Herefter foretages der klargøring af maskinen og eventuel montering af ekstraudstyr mv., hvorefter maskinen er klar til levering og faktura udstedes. I de tilfælde, hvor der tages en brugt maskine i bytte, foregår der en forhandling mellem selskabet og landmanden om, hvad salgsprisen skal være for den maskine, der sælges, og hvad købsprisen skal være for den maskine, der tages i bytte. På den baggrund fordeles bytteprisen på den solgte maskine og på den maskine, der tages i bytte. Sælgerne kan udstede kreditnota, uden at dette skal godkendes. Sælgerne er i et vist omfang provisionsaflønnede. I enkelte tilfælde leveres maskinen ikke fysisk samtidig med udstedelse af faktura. Dette kan blandt andet skyldes, at landmanden på grund af spidsbelastning, omskiftning i vejr eller lignende først ønsker at få leveret maskinen nogle dage eller uger senere. Såfremt kunden bestiller en ny maskine, som ikke er på lager, skal denne først bestilles hjem, hvilket i gennemsnit tager 1-2 måneder. Direktionen foretager hver måned en gennemgang af rapporter fra maskinmodulet, der viser dækningsbidraget for de maskiner, der er solgt i perioden. Side 8 af 16

10 I nogle tilfælde foretages der udlejning af maskiner til landmænd, hvilket sker i perioder fra et par få dage til en hel sæson. Uanset lejeperiodens længde uarbejdes der en lejeaftale. Der gennemføres samlet set årligt et par hundrede køb og salg af maskiner i de 3 maskincentre. Salg af maskiner og udlejning af maskiner sker næsten udelukkende på kredit. Salg af service og reservedele Service vedrører reparation og vedligeholdelse af maskiner. På det tidspunkt, hvor en kunde kommer ind med en maskine, bliver der i time-/sagsmodulet oprettet et sagsnummer. Herefter registrerer de medarbejdere, der arbejder på maskinen, den tid som de anvender. Når medarbejderne ikke arbejder på en maskine, registreres tiden på intern tid. Enkelte gange sker reparation og vedligeholdelse hos kunden. I de tilfælde registreres tiden fra servicemedarbejderen kører fra det pågældende maskincenter og indtil servicemedarbejderen igen er på maskincentret. Registreringen sker på PC ere opsat i værkstedshalerne samt bærbare PC ere som servicemedarbejderne har med i bilerne. Medarbejderne har et ID kort med stregkode, som de anvender til at logge ind med. Hvis der foretages reparation og vedligeholdelse indenfor garantiperioden, registreres timerne på det oprindelige sagsnummer fra salget, hvorfor der kan medgå omkostninger i en periode efter at salget er gennemført. De afholdte garantiomkostninger dækkes i et vist omfang af Agri-Power og de øvrige producenter. Time-/sagsmodulet danner grundlag for de timer, der faktureres til kunden, og for den løn som medarbejderne får. Værkførerne foretager ikke nogen formel kontrol af den registrerede tid. Dog holder værkførerne jævnligt øje med medarbejdere, der har meget overarbejde, meget intern tid, sager med væsentlig over-/underdækning mv. Reservedele sælges dels i forbindelse med reparation og vedligeholdelse, dels i butikkerne i de 3 maskincentre. Salget af reservedele registreres af lagermedarbejderne i forbindelse med, at de udleverer reservedele fra reservedelslageret. Bogføringsmæssigt fremgår medgåede reservedele ikke som igangværende arbejder, men som varelager indtil der er foretaget fakturering. Salget af reservedele i butikkerne foregår efter samme princip som omtalt nedenfor vedrørende salg af have og park produkter. Fakturering af service og tilhørende reservedele sker næsten udelukkende ved kreditsalg. Side 9 af 16

11 Salg af have og park produkter Salg af have og park produkter sker fra butikkerne i de 3 servicecentre. Salget sker både som kontantsalg og som kreditsalg. De medarbejdere, der gennemfører salget, skal forinden et salg gennemføres logge ind i kassesystemet med deres ID kort og stregkode. Der kan ikke foretages krediteringer, med mindre en anden medarbejder godkender krediteringen. Det samme er tilfældet, hvis der gives rabatter, udover hvad der fremgår af kundens stamoplysninger. Efter lukketid optæller en af medarbejderne kassebeholdningen, som herefter lægges i pengeskabet i de enkelte maskincentre. Medarbejderne kan ikke i ERP-systemet se den registrerede kassebeholdning. Økonomichef Kaj Pedersen kan dog se den beregnede kassedifference umiddelbart efter, at den optalte kassebeholdning er indtastet. Kaj Pedersen reagerer på kassedifferencer, hvis han vurderer, at de er væsentlige, hvilket dog er yderst sjældent. Der gennemføres samlet set ca salgstransaktioner årligt i butikkerne i de 3 maskincentre. Side 10 af 16

12 Bilag 3 Regnskabssammendrag for 2013/14 for Fyns Agro Maskiner A/S og de øvrige selskaber Resultatopgørelse 2013/14 (TDKK) Fyns Agro Maskiner A/S Vestfyns Ejendom Sydfyns Ejendom Midtfyns Ejendom Agenturhandel JH Holding PO Holding Nettoomsætning Vareforbrug Dækningsbidrag Omkostninger Resultat før finansielle poster Indtægter af kapitalandele Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Årets resultat Balance pr. 30. september 2014 (TDKK) Fyns Agro Maskiner A/S Vestfyns Ejendom Sydfyns Ejendom Midtfyns Ejendom Agenturhandel JH Holding PO Holding Materielle anlægsaktiver Kapitalandele *) Ansvarligt lån Øvrige værdipapirer og deposita **) Anlægsaktiver Varebeholdninger Varedebitorer Igangværende arbejder Udskudte skatteaktiver Mellemregninger Tilgode hos ledelsen Likvide beholdninger Øvrige Omsætningsaktiver Aktiver Selskabskapital Overført resultat og reserver Egenkapital Hensættelse til udskudt skat Ansvarligt lån Ekstern gæld Langfristede gældsforpligtelser Varekreditorer Gæld til pengeinstitutter ***) Mellemregninger Gæld til ledelsen Anden gæld mv Kortfristede gældsforpligtelser Passiver *) Kapitalandele måles til indre værdi med undtagelse af PO Holding ' kapitaldele i associerede virksomheder som måles til kostpris **) Øvrige værdipapirer i Fyns Agro Maskiner A/S vedrører indskudskapital i indkøbsforening og værdireguleringen heraf indregnes som finansiel indtægt ***) Et negativt beløb er et indestående i banken Side 11 af 16

13 Bilag 4 Mellemregninger Mellemregninger pr. 30. september 2014 (TDKK) Fyns Agro Maskiner A/S Vestfyns Ejendom Sydfyns Ejendom Midtfyns Ejendom Agenturhandel JH Holding PO Holding Fyns Agro Maskiner A/S ) ) ) ) Vestfyns Ejendom ) Sydfyns Ejendom Midtfyns Ejendom Agenturhandel ) JH Holding PO Holding 341 Netto mellemværende Generelt Matrixen skal læses lodret. Fyns Agro Maskiner A/S har således et samlet nettotilgodehavende på TDKK , mens Midtfyns Ejendom har en samlet nettogæld på TDKK Udover ovenstående mellemregninger har PO Holding ydet et ansvarligt lån til Fyns Agro Maskiner A/S. Note 1 Midtfyns Ejendom Midtfyns Ejendom har en gæld til Fyns Agro Maskiner A/S som følge af, at Fyns Agro Maskiner A/S via kreditten i Fyns Pengeinstitut A/S i forbindelse med omstruktureringen i 2007 finansierede den del af ejendommen, som kreditforeningen ikke finansierede. Note 2 og 5 Agenturhandel Agenturhandel har et tilgodehavende hos JH Holding på MDKK 4,5. JH Holding lånte i 2009 beløbet af Fyns Agro Maskiner A/S med Agenturhandel som mellemled og selskabets advokat udarbejdede de pågældende lånedokumenter. Årsagen til, at Agenturhandel blev anvendt som mellemled i finansieringen, var, at Agenturhandel ikke i deres eksterne årsrapport ønskede at signalere overfor deres eneste leverandør, at de kun havde ét agentur. Ved at lade Agenturhandel indgå som mellemled blev balancesummen i Agenturhandel forøget, og det fremstod som om, at Agenturhandel havde driftsmæssige mellemværender med de øvrige selskaber. Provenuet blev af JH Holding anvendt til at nedbringe gæld til Fyns Pengeinstitut A/S vedrørende mislykkede valutaspekulationer i holdingselskabet. Note 3 og 4 JH Holding JH Holding har for nogle år siden lånt penge direkte af Fyns Agro Maskiner A/S og Vestfyns Ejendom, som er blevet anvendt til at nedbringe gælden vedrørende valutaspekulationer. Side 12 af 16

14 Note 6 PO Holding PO Holding har for et par år tilbage lånt penge af Fyns Agro Maskiner A/S til at servicere egne gældsforpligtelser. Mellemregninger med ledelsen Privat har Jens Hansen for et par år siden lånt penge til JH Holding for at servicere gældsforpligtelserne i holdingselskabet. Gælden til Jens Hansen udgør pr. 30. september 2014 TDKK 414. I maj 2014 ønskede Jens Hansen, at selskabet skulle afdrage på gælden til ham. Jens Hansen hævede derfor TDKK 30 fra Vestfyns Ejendom, da det disponible beløb på kassekreditten var større i dette selskab end i JH Holding. Beløbet kunne være overført fra Vestfyns Ejendom til JH Holding og derefter videre til Jens Hansen privat, men blev i stedet overført direkte fra Vestfyns Ejendom til Jens Hansen. Side 13 af 16

15 Bilag 5 Forhold konstateret i forbindelse med revisionen Nettoomsætning På listen over maskinhandler er der en række maskinnumre med negativt dækningsbidrag, som i alt udgør MDKK 1. De negative dækningsbidrag skyldes, at der i regnskabsåret er indregnet omkostninger til reklamationer vedrørende maskiner solgt i tidligere regnskabsår. Der er i enkelte tilfælde mindre afvigelser imellem beregnings-/budgetteringsskemaerne og den udstedte salgsfaktura. Årsagen til dette er, at der kan ske ændringer i aftalen med kunden inden salget endeligt gennemføres, og det er ikke altid, at sælgerne får ajourført skemaerne. Vi har ikke fundet nogen fejlfaktureringer eller manglende faktureringer. Andre eksterne omkostninger Forsikringer, kontingenter mv. er i modsætning til tidligere år ikke periodiseret. Dette skyldes, at det er en anden økonomiassistent end tidligere, der har foretaget bogføring og afstemning heraf. De manglende periodiseringer udgør i alt TDKK 45. Lønninger For en enkelt medarbejder er der ikke sket overførsel af pension på TDKK 20, da vedkommende ikke har oprettet pensionsdepot. Dette forventes ifølge økonomichef Kaj Pedersen oprettet snarest. En af sælgerne har i regnskabsåret fået udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse på i alt TDKK 35. Godtgørelsen skyldes, at han i egen bil har kørt imellem de 3 maskincentre. Sælgeren arbejder som regel om formiddagen i det ene maskincenter, hvorefter han til middag kører til et af de andre maskincentre. I juli måned, hvor kørselsgodtgørelsen var på TDKK 4, er der ikke en køreseddel, da denne ifølge økonomichef Kaj Pedersen er bortkommet. Der er ikke afregnet A-skat for september 2014 på TDKK 750. Dette skyldes, at indberetningen blev foretaget et par minutter for sent. Indberetningen skulle være foretaget inden kl. 17:30, men blev først foretaget 17:32 på grund af spidsbelastning i lønsystemet. Derfor blev indberetningen i lønsystemet registreret som tilhørende oktober måned i stedet for september måned. Materielle anlægsaktiver Der er afhændet materielle anlægsaktiver, ligesom der er foretaget nyinvesteringer. Væsentligste nyinvestering er ombygning af værksted og kantine i Maskincenter Vestfyn, som samlet udgør TDKK 700. Heraf er der aktiveret en servicefaktura på TDKK 200 vedrørende egne timer, som er faktureret til DKK 480 pr. time, svarende til selskabets salgspriser for service og vedligeholdelse. Bogføringsmæssigt er servicefakturaen krediteret som omsætning og debiteret som tilgang materielle anlægsaktiver. Posteringerne er foretaget uden moms. Side 14 af 16

16 Varebeholdninger I forbindelse med lagerkontrollen den 1. oktober 2014 fandt vi en mejetærsker og en traktor på lageret, som ikke fremgik af lagerlisten. Årsagen var, at der var udstedt fakturaer på de 2 maskiner den 30. september 2014 til 2 landmænd. Maskinerne blev leveret i oktober 2014, og det samlede salg udgjorde TDKK med en kostpris på TDKK Ved lagerkontrollen fandt vi endvidere en kartoffeloptager og en traktor til en samlet værdi på TDKK 1.500, som var på lagerlisten, men som ikke var fysisk til stede. Årsagen var, at de 2 maskiner var lejet ud til 2 landmænd. Vi har fået kopi af underskrevne lejekontrakter. Vi fandt på lagerlisten en traktor til en værdi på TDKK 800, som ikke var på lageret, men som ifølge direktøren stod på hans private gård lidt uden for Fåborg, hvor den stod til salg og kun i meget lille omfang blev brugt på gården. Sammenholdelse af de endelige lagerlister med de modtagne lagerlister fra den fysiske lagerkontrol gav anledning til mindre afvigelser. I den stikprøve vi udvalgte, som udgjorde ca. 5% af den samlede lagerværdi, var den beløbsmæssige afvigelse på TDKK 15, som lageret var bogført for højt med. Selskabet kører for øjeblikket en udsalgskampagne, hvor brugte maskiner sælges til nedsatte priser. Én af maskinerne er på udsalg til en pris, der er TDKK 25 under den bogførte lagerværdi. Vi har gennemgået en liste over maskiner, der er solgt med tab i perioden fra 1. oktober 2014 og frem til 23. november Der er solgt i alt 5 maskiner med et samlet tab på TDKK 100. Vi har konstateret, at i de tilfælde, hvor der sælges en maskine og samtidig tages en brugt maskine i bytte, foretages der enkelte gange det, der i bogføringen kaldes opregulering af kostprisen. Ved opreguleringen sker der en omallokering af avancen på maskinerne imellem den maskine, der sælges og den maskine, der tages i bytte. Dette gør sælgerne ifølge aftale med direktionen for at få en ens avance på den solgte maskine og den forventede avance på den maskine, der tages i bytte. Derfor er der ikke overensstemmelse mellem bytteprisen på salgsfakturaerne og kostprisen på varelageret. På lagerlisten den 30. september 2014 er der i alt foretaget opreguleringer på TDKK 125. Der er en nettodifference imellem lagerkartoteket og finansbogholderiet på TDKK 25. Forholdet er forklaret af selskabets IT leverandør og skyldes en systemfejl, som der er udskrevet en fejlliste på. Den korrekte lagerværdi, er den værdi, der fremgår af finansbogholderiet. Der er solgt varer til et polsk selskab for i alt TDKK 600, som efterfølgende er krediteret inden 30. september Varerne er placeret hos den polske kunde og er konsignationslager. Lagerværdien udgør TDKK 500 og er medtaget på lagerlisten. Side 15 af 16

17 Tilgodehavender fra salg På debitorlisten er der en forfalden saldo på TDKK 630 til en dansk landmand. Selskabet har pant i en traktor hos landmanden til en anslået værdi på TDKK 510. Selskabet forventer ikke, at kunden kan betale, men har ikke hensat til tab på kunden. Igangværende arbejder Igangværende arbejder kan henføres til registrerede timer vedrørende service/vedligeholdelse. Igangværende arbejder er afstemt med udtræk fra time-/sagsmodulet, hvor de igangværende arbejder er målt til kostpris. Der er konstateret en difference imellem finansbogholderiet og time-/sagsmodulet på TDKK 5. Side 16 af 16

Revisoreksamen 2014. Modul C

Revisoreksamen 2014. Modul C Revisoreksamen 2014 Modul C Torsdag den 4. september 2014 (4 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, egne usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

Revisoreksamen 2014. Modul A

Revisoreksamen 2014. Modul A Revisoreksamen 2014 Modul A Mandag den 4. august 2014 (2 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, egne usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

Revisoreksamen 2010. Opgave 1. dag. Mandag den 16. august 2010. (8 timer)

Revisoreksamen 2010. Opgave 1. dag. Mandag den 16. august 2010. (8 timer) Revisoreksamen 2010 Opgave 1. dag Mandag den 16. august 2010 (8 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Revisoreksamen 2012. Opgave 2. dag. Tirsdag den 14. august 2012. (8 timer)

Revisoreksamen 2012. Opgave 2. dag. Tirsdag den 14. august 2012. (8 timer) Revisoreksamen 2012 Opgave 2. dag Tirsdag den 14. august 2012 (8 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: brændbare cd-rommer, usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8)

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for en personlig drevet handelsvirksomhed (én ejer). Rapporten er primært

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelseserklæring 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning...

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning... ÅRSRAPPORT FOR 26 11. regnskabsår Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 5 Regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København ÅRSREGNSKAB 2006 Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Revisionspåtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015

ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015 CASEEKSAMEN ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2007 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den 2008 Jens Ive Formand Store Kongensgade 68

Læs mere

Årsrapport for året 2012

Årsrapport for året 2012 ø e r n e s / evision.. registreretrev 1.sionsaktieselskab DDS - Storstrømmen Landsdelsforening 14 6. regnskabsår Årsrapport for året 2012 Efterfølgende årsrapport med tilhørende noter er fremlagt og godkendt

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6)

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter kapitalafkastordningen.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18)

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18) (CVR-nr. 12 23 34 18) Årsrapport for 2010/11 Andelshaverne indbydes hermed til selskabets ordinære G E N E R A L F O R S A M L I N G som afholdes på Dronninglund Hotel, Dronninglund, tirsdag den 27. september

Læs mere

Review af årsrapport og skatteregnskab

Review af årsrapport og skatteregnskab Reviewskema: Review af årsrapport og skatteregnskab Indhold i dette dokument: 1. Planlægning 2. Udførelse 3. Konklusion Kundenavn: Bakkegaarden Ejendomsnummer: 123456 Regnskabsår: 2008 Dato Initialer Vurdering

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Kassereren Bakken 27 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2012 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk CVR-nr. 33 78 05 24 T: 5943 8100 F: 5943 8191 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02 CVR-nr. 14 34 69 02 Årsrapport for 2012 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Kirk Revisionspartnerselskab

Kirk Revisionspartnerselskab Kirk Revisionspartnerselskab Ørsted Kro A/S Rougsøvej 118 8950 Ørsted Internt regnskab for 2013/14 Registrerede revisorer FSR - danske revisorer Richardt Biger Andersen Kurt Telling Jørgensen Niels Brocks

Læs mere

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår)

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2007 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Udkast. LIV I FJELSTERVANG Aps

Udkast. LIV I FJELSTERVANG Aps Udkast LIV I FJELSTERVANG Aps Peter Bangsvej 9, Fjelstervang 6933 Kibæk CVR.nr.: 10 08 03 63 SPECIFIKATIONER 2011 Indholdsfortegnelse SIDE Principper for opgørelse af skattepligtig indkomst 3. Opgørelse

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Foreløbigt internt regnskab for 1/7 2004-30/6 2005

Foreløbigt internt regnskab for 1/7 2004-30/6 2005 SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 2005 26/8 2005 Bilag 2: Årsregnskab 2004/2005 i udkast for Strøm og Modstand A/S Strøm og Modstand A/S Transformatorvej 50, 9999 Elby Foreløbigt

Læs mere

Andelsboligforeningen Lokesvej 8653 Them

Andelsboligforeningen Lokesvej 8653 Them Andelsboligforeningen Lokesvej 8653 Them Årsrapport for 2014 SELSKABSOPLYSNINGER Foreningen Andelsboligforeningen Lokesvej 8353 Them CVR.nr.: 3062 1867 Bestyrelse Inger Lise Nielsen, R15, formand Tove

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965 Resultatopgørelse Perioden 1. januar 2007-31. december 2007 1 2 Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534 Bruttofortjeneste 270.822 319.965 3 Løn, gager og personaleomkostninger

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013 Nordjysk Lånefond CVR-nr. 31 36 85 29 Årsrapport 2013 (6. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 11/5 2014 Henning Steffen Christensen Dirigent Sofiendalsvej 87, 9200 Aalborg

Læs mere