Revisoreksamen Modul B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisoreksamen 2014. Modul B"

Transkript

1 Revisoreksamen 2014 Modul B Tirsdag den 19. august 2014 (6 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, egne usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske lagringsmedier mobiltelefoner andet elektronisk kommunikationsudstyr Kommunikation mellem kandidaterne er ikke tilladt, ligesom trådløs kommunikation på computer og adgang til internet skal holdes slukket under eksamen. Karaktergivningen baseres på en helhedsbedømmelse af kandidatens besvarelse. Ved bedømmelsen vil de angivne spørgsmål blive tillagt følgende vejledende vægt: Spørgsmål 1 40 % Spørgsmål 2 30 % Spørgsmål 3 30 %

2 Fyns Agro Maskiner A/S Du befinder dig i marts 2014 og er nyuddannet statsautoriseret revisor og ansat i Ny Revision A/S. Sammen med din chef, som er en af de ældre partnere, er du revisor for Fyns Agro Maskiner A/S samt de selskaber, som Fyns Agro Maskiner A/S er forbundet med, og som er vist nedenfor. Selskaberne har alle regnskabsafslutning 30. september, hvilket falder sammen med afslutningen på landmændenes høstsæson. Årsrapporterne aflægges efter Årsregnskabsloven, og ingen af selskaberne har fravalgt revision eller valgt udvidet gennemgang. Jens Hansen Peter Olsen 100% 100% JH Holding PO Holding 100% 55% 45% 100% Vestfyns Ejendom Agenturhandel 55% 45% Sydfyns Ejendom Fyns Agro Maskiner A/S 100% Midtfyns Ejendom Fyns Agro Maskiner A/S er den førende forhandler af landbrugsmaskiner på Fyn og er i området eneforhandler af mærket Agri-Power. Landbrugsmaskinerne afsættes direkte til landmændene og importeres fra producenten, Agri-Power International. Agri-Power International producerer et bredt sortiment af landbrugsmaskiner, herunder traktorer, mejetærskere mv. samt tilbehør hertil. Agri-Power mærket har igennem en årrække været dominerende indenfor landbrugsmaskiner globalt og nationalt. Agri-Powers forhandlernet i Danmark består af 21 forhandlere, hvoraf de 3 forhandlere på Fyn er Maskincenter Vestfyn, Maskincenter Midtfyn og Maskincenter Sydfyn. Disse maskincentre drives af Fyns Agro Maskiner A/S. Historik Selskabsstrukturen er opstået som en skattepligtig fusion i Det fortsættende selskab i fusionen var et selskab ejet af JH Holding, som forinden fusionen havde realiseret store regnskabsmæssige og skattemæssige underskud ved drift af maskincenter. Herudover blev der foretaget en række øvrige omstruktureringer, så den nuværende struktur kunne opnås. Side 1 af 16

3 De første 2 år efter fusionen var præget af omkostninger til at gennemføre fusionen og omstruktureringen. I 2009 blev landbrugsbranchen ramt af finanskrisen, hvorfor Fyns Agro Maskiner A/S i regnskabsåret 2009/10 realiserede et stort underskud. Herefter blev der ansat en professionel bestyrelse, som sammen med direktionen bestående af Jens Hansen og Peter Olsen udarbejdede en ny strategi og nye handlingsplaner. Som en del af handlingsplanen blev der indskudt et ansvarligt lån på 2,5 MDKK fra PO Holding. I regnskabsåret 2010/11 blev der gennemført en succesfuld turn-around, og selskabet har siden genereret positive resultater og øget omsætningen. Sammendrag af regnskaberne for de seneste 4 regnskabsår er vedlagt som bilag 1. For regnskabsåret 2013/14 forventer ledelsen et resultat før skat på MDKK 2,5 3,0. Selskabet har for øjeblikket 75 ansatte. Øvrige selskaber Ejendomsselskaberne: Vestfyns Ejendom og Sydfyns Ejendom har været ejet af henholdsvis JH Holding og PO Holding siden stiftelsen. Midtfyns Ejendom blev placeret som et datterselskab af Fyns Agro Maskiner A/S i forbindelse med omstruktureringen i Selskabet havde forinden omstruktureringen realiseret store regnskabsmæssige og skattemæssige underskud. De 3 ejendomsselskaber har ikke øvrige aktiviteter og har ikke lejere udover maskincentrene i Fyns Agro Maskiner A/S. Agenturhandel : Agenturhandel driver agenturvirksomhed med tilbehør til landbrugsindustrien, som supplerer aktiviteterne i Fyns Agro Maskiner A/S. Virksomheden drives fra domicilet på Midtfyn og har for øjeblikket 3 ansatte. Holdingselskaberne: De 2 holdingselskaber, JH Holding og PO Holding, har ikke aktiviteter udover at besidde kapitalandele i de nævnte selskaber samt have mellemregninger med disse. JH Holding egenkapital er fortsat negativ som følge af store regnskabsmæssige underskud før og efter fusionen samt mislykkede valutaspekulationer, som ophørte i PO Holding har positiv egenkapital, hvilket tillige er årsagen til, at det udelukkende er PO Holding, som har indskudt ansvarligt lån i Fyns Agro Maskiner A/S. Finansiering Fyns Agro Maskiner A/S samt de øvrige selskaber har siden fusionen været finansieret af Fyns Pengeinstitut A/S. Når udkast til årsrapporterne for 2013/14 er godkendt af ledelsen, er det aftalt, at pengeinstituttet får eksemplarer heraf til brug for genforhandling af engagementet. Som sikkerhed for engagementet har Fyns Agro Maskiner A/S afgivet virksomhedspant. Herudover har Fyns Pengeinstitut A/S i forbindelse med en gennemgang af engagementerne i starten af 2014 fået pant i anparterne i Midtfyns Ejendom som sikkerhed for engagementerne med JH Holding og PO Holding. Side 2 af 16

4 Fyns Pengeinstitut A/S har tidligere gjort det klart, at de ikke vil udvide kreditten i JH Holding, hvorfor servicering af gælden i dette selskab enten skal ske ved privatindskud fra Jens Hansen eller via lån fra de øvrige selskaber. Ingen af selskaberne kan foretage udlodninger, uden at dette godkendes af Fyns Pengeinstitut A/S. Økonomi og administration Fyns Agro Maskiner A/S administration ledes af økonomichef Kaj Pedersen, som assisteres af 4 økonomiassistenter. Kaj Pedersen er en kompetent økonomichef, som har været ansat i virksomheden siden fusionen. Økonomiafdelingen udarbejder løbende månedsrapporteringer, hvor der dog ikke foretages periodiseringer, afskrivninger, hensættelser mv. Kaj Pedersen udarbejder i november måned afstemt edbbalance for de enkelte selskaber samt specifikationer, der dokumenterer relevante regnskabsposter. Det er aftalt med ledelsen i de enkelte selskaber, at vi foretager revision på baggrund af de afstemte edbbalancer, hvorefter vi opstiller årsrapporterne samt assisterer med at udarbejde de skattemæssige specifikationer. Efterfølgende fremsender vi udkast til årsrapport samt revisionsprotokol og eventuel øvrig relevant rapportering, hvorefter ledelsen tager stilling til regnskabsudkastet og vores rapportering Du befinder dig som nævnt i marts 2014 og skal til at planlægge revisionen for de væsentligste områder for Fyns Agro Maskiner A/S, herunder omsætningen. Som bilag 2 er vedlagt forretningsgangsbeskrivelse for indregningen af indtægter. Spørgsmål 1 (40 %) 1.1 Til brug for ajourføring af planlægningsnotatet for 2013/14 for Fyns Agro Maskiner A/S bedes du til din chef udarbejde et notat omkring dine overvejelser vedrørende væsentlighedsniveau. Notatet bedes herudover indeholde din begrundede risikovurdering for omsætningstransaktionskæden, herunder din vurdering af hvor der kan opstå fejl i transaktionskæden, og hvilke regnskabsposter der i givet fald påvirkes. Det forventes endvidere, at du tager stilling til revisionsstrategien for transaktionskæden og herunder hvilke handlinger du vil udføre for at afdække de identificerede fejlmuligheder Side 3 af 16

5 Du befinder dig nu i november 2014, og Kaj Pedersen har færdiggjort afstemning af edb-balancer og relevant dokumentation i henhold til den materialeliste, som du har fremsendt til ham, hvor ét af punkterne er kopi af eventuel ejeraftale. Jens Hansen og Peter Olsen fik tilbage i foråret 2013 af Fyns Agro Maskiner A/S advokat udarbejdet et udkast til ejeraftale. Ejeraftalen blev ikke på daværende tidspunkt underskrevet på grund af højsæsonen i landbruget. Da Kaj Pedersen på baggrund af materialelisten forespurgte Jens Hansen og Peter Olsen, om de havde en ejeraftale, besluttede Jens Hansen og Peter Olsen at gennemgå det udarbejdede udkast til ejeraftale med advokaten. Herefter blev ejeraftalen underskrevet den 12. september Ejeraftalen blev udarbejdet for såvel Fyns Agro Maskiner A/S som for Agenturhandel med enslydende bestemmelser. Følgende er uddrag af ejeraftalen: 4 Uanset ejerandel og stemmerettigheder er JH Holding og PO Holding hver især berettiget til at udpege halvdelen af medlemmerne til selskabets bestyrelse. Af bilag 3 fremgår regnskabssammendrag for selskabsregnskaberne for 2013/14 for Fyns Agro Maskiner A/S og de øvrige selskaber. Kaj Pedersen har ikke foretaget fordeling af aktuel og udskudt skat. Den beregnede skat er derfor bogført som en regulering af den udskudte skat. Som det fremgår af regnskabsudkastene, er der pr. 30. september 2014 en række mellemregninger imellem selskaberne. Af bilag 4 fremgår en oversigt over de enkelte mellemregninger samt en omtale af, hvorledes mellemregningerne er opstået. En række af mellemregningerne har eksisteret i en årrække, men er ikke blevet indfriet. JH Holding forventer, at der i et vist omfang fremadrettet skal lånes yderligere fra Fyns Agro Maskiner A/S til at servicere gældforpligtelserne i dette selskab. Dette er Peter Olsen indstillet på. Jens Hansen og Peter Olsen ønsker, at enkelte af mellemregningerne udlignes eller på anden måde nulstilles. Årsagen til dette er, at Fyns Pengeinstitut A/S tidligere har gjort opmærksom på, at de ikke finder det transparent med de mange mellemregninger, hvilket bestyrelsen er enig i. Fyns Pengeinstitut A/S har også gjort opmærksom på, at de som udgangspunkt ikke vil medvirke til at finansiere udligningen af mellemregningerne, da de anser det som internt anliggende imellem selskaberne og aktionærerne. Jens Hansen og Peter Olsen har i øvrigt oplyst dig om, at de finder det uhensigtsmæssigt, at der skal ske forrentning af enkelte af mellemregningerne. Jens Hansen ønsker endvidere at høre, hvorvidt han kan modregne sin gæld til Vestfyns Ejendom med sit tilgodehavende hos JH Holding. Side 4 af 16

6 Spørgsmål 2 (30 %) 2.1 Du bedes udarbejde et internt notat til din chef om de regnskabsmæssige konsekvenser af den indgåede ejeraftale. 2.2 Du bedes udarbejde et notat til Jens Hansen og Peter Olsen om, hvorvidt det overhovedet kan lade sig gøre og under hvilke forudsætninger at foretage udligning eller på anden måde nulstilling af mellemregningerne imellem selskaberne, uden at der skal ske træk på kreditterne hos Fyns Pengeinstitut A/S. De regnskabsmæssige konsekvenser af dine forslag forventes omtalt. Du bedes afslutningsvist i notatet redegøre for, hvorvidt og under hvilke forudsætninger der kan ske modregning af Jens Hansens gæld til Vestfyns Ejendom med det tilgodehavende, som Jens Hansen har hos JH Holding, samt hvad konsekvenserne er af Jens Hansens mellemregninger Du befinder dig fortsat i november 2014 og skal på baggrund af den udførte revision erklære dig på årsrapporterne i udkast samt fremsende relevant rapportering til ledelsen. Af bilag 5 fremgår en række forhold, som dit opgaveteam mener muligvis vil påvirke rapporteringen for Fyns Agro Maskiner A/S. Du har sammen med Jens Hansen og Peter Olsen gennemgået forholdene, ligesom du har gennemgået øvrige relevante informationer, som du er bekendt med, og som du mener, kan påvirke regnskabstallene og rapporteringen for Fyns Agro Maskiner A/S. Jens Hansen og Peter Olsen har oplyst dig om, at de ikke ønsker at foretage korrektioner til regnskabstallene for Fyns Agro Maskiner A/S. Årsagen til dette er, at Jens Hansen og Peter Olsen på et personalemøde i sidste uge informerede personalet om det forventede resultat for regnskabsåret 2013/14. Spørgsmål 3 (30 %) 3.1 Du bedes under hensyntagen til ovenstående oplysninger samt øvrige relevante informationer, som du nu er bekendt med udarbejde uddrag af relevant rapportering vedrørende udkast til årsrapporten for 2013/14 for Fyns Agro Maskiner A/S. Relevant rapportering omfatter revisionspåtegning, revisionsprotokol og/eller management letter Side 5 af 16

7 Bilag 1 Regnskabssammendrag for Fyns Agro Maskiner A/S for de seneste 4 regnskabsår Resultatopgørelse (TDKK) 2012/ / / /10 Nettoomsætning Vareforbrug Dækningsbidrag Omkostninger Resultat før finansielle poster Indtægter af kapitalandele Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Årets resultat Balance pr. 30. september (TDKK) 2012/ / / /10 Materielle anlægsaktiver Kapitalandele Øvrige værdipapirer og deposita Anlægsaktiver Varebeholdninger Varedebitorer Igangværende arbejder Udskudte skatteaktiver Mellemregninger Likvide beholdninger Øvrige Omsætningsaktiver Aktiver Selskabskapital Overført resultat og reserver Egenkapital Ansvarligt lån, PO Holding Ekstern gæld Langfristede gældsforpligtelser Varekreditorer Gæld til pengeinstitutter Anden gæld mv Kortfristede gældsforpligtelser Passiver Side 6 af 16

8 Bilag 2 Notat vedrørende forretningsgange for indregning af indtægter Generelt Udover at være forhandler af Agri-Power har Fyns Agro Maskiner A/S agenturer på en række mindre mærker. Ligeledes køber og sælger selskabet brugte landbrugsmaskiner. De brugte landbrugsmaskiner tages ofte i bytte i forbindelse med salget af nye landbrugsmaskiner. I nogle tilfælde lejer Fyns Agro Maskiner A/S maskiner ud til landmanden. Dette er som regel tilfældet, hvis landmanden ikke kan finansiere købet af en maskine, eller hvis landmanden skal bruge maskinen for en kortere periode. Selskabet har i hvert af de 3 maskincentre en service-/reservedelsafdeling samt en have/park-afdeling, hvor sidstnævnte afsætter produkter til private havemænd, professionelle anlægsgartner mv. Denne måde at organisere et maskincenter på er typisk for branchen. I bogføringen er Fyns Agro Maskiner A/S omsætning fordelt på følgende segmenter: Agri Power landbrugsmaskiner og tilbehør Øvrige landbrugsmaskiner og tilbehør Brugte landbrugsmaskiner og tilbehør Udlejning af maskiner Service/reservedele Have/park Dækningsgrader og omsætningsfordeling Dækningsgraderne er lavest for nye landbrugsmaskiner, mens der for brugte landbrugsmaskiner samt service/reservedele og have/park kan realiseres højere dækningsgrader. Dækningsgraderne er forholdsvis konstante, med undtagelse af dækningsgraderne for brugte maskiner. Omsætningen er procentvist fordelt med 25% på nye maskiner og tilbehør, 30% på brugte maskiner og tilbehør, 35% på service/reservedele, 5% på udlejning af maskiner og 5% på have/park. Omsætningen imellem de 3 maskincentre er fordelt med 35% på Vestfyn, 40% på Midtfyn og 25% på Sydfyn. Fordelingen af omsætningen på produkter og maskincentre svarer i alt væsentlighed også til varelagerets fordeling. ERP-systemet Selskabet anvender et standard ERP-system udviklet til branchen, dog med få tilpasninger. ERP-systemet har integreret debitor, kreditor og lagermodul. Herudover er der et maskinmodul, hvori alle maskiner tildeles et individuelt maskinnummer, og hvori køb og salg af de pågældende maskiner registreres. Udover køb og salg registreres også vedligeholdelses-, klargørings-, reklamationsomkostninger mv. Endvidere er der et time-/sagsmodul, som anvendes til igangværende arbejder, hvor de registrerede timer registreres sammen med den indlagte kostpris på de medgåede timer svarende til DKK 300 pr. time. Side 7 af 16

9 Endeligt er der et kassesystem, som anvendes i butikkerne i de 3 maskincentre. Alle modulerne er integreret indbyrdes og med finansmodulet. Kreditgodkendelse Der gives kredit til kunderne ud fra en individuel vurdering, som foretages af Kaj Pedersen i samråd med sælgerne. Økonomichef Kaj Pedersen er den eneste, der kan ændre kundernes betalingsbetingelser i ERPsystemet. Når det er muligt tages der ejendomsforbehold i de solgte maskiner. Salg af maskiner, tilbehør og udlejning De enkelte sælgere udfylder forinden et salg et beregnings-/budgetteringsskema udarbejdet i Excel. I regnearket indtastes salgsprisen og kostprisen for maskinen. Hvis der tages en brugt maskine i bytte, indtastes også købsprisen for denne samt den forventede salgspris. Regnearket beregner ud fra fastlagte procentsatser estimerede omkostninger til at gennemføre salget, reklamationsomkostninger, klargøringsomkostninger mv., hvorefter der beregnes et forventet dækningsbidrag. Sælgerne skal anvende beregnings-/budgetteringsskemaerne hver gang, der gennemføres et salg og/eller køb af en maskine for at sikre, at urentable forretninger minimeres. Efterfølgende udarbejdes en slutseddel, som underskrives af kunden og den pågældende sælger. Når der foreligger en underskrevet slutseddel, indtaster økonomiafdelingen manuelt en ordre i ERPsystemet ud fra oplysningerne i beregnings-/budgetteringsskemaet og oplysningerne på slutsedlen. Herefter foretages der klargøring af maskinen og eventuel montering af ekstraudstyr mv., hvorefter maskinen er klar til levering og faktura udstedes. I de tilfælde, hvor der tages en brugt maskine i bytte, foregår der en forhandling mellem selskabet og landmanden om, hvad salgsprisen skal være for den maskine, der sælges, og hvad købsprisen skal være for den maskine, der tages i bytte. På den baggrund fordeles bytteprisen på den solgte maskine og på den maskine, der tages i bytte. Sælgerne kan udstede kreditnota, uden at dette skal godkendes. Sælgerne er i et vist omfang provisionsaflønnede. I enkelte tilfælde leveres maskinen ikke fysisk samtidig med udstedelse af faktura. Dette kan blandt andet skyldes, at landmanden på grund af spidsbelastning, omskiftning i vejr eller lignende først ønsker at få leveret maskinen nogle dage eller uger senere. Såfremt kunden bestiller en ny maskine, som ikke er på lager, skal denne først bestilles hjem, hvilket i gennemsnit tager 1-2 måneder. Direktionen foretager hver måned en gennemgang af rapporter fra maskinmodulet, der viser dækningsbidraget for de maskiner, der er solgt i perioden. Side 8 af 16

10 I nogle tilfælde foretages der udlejning af maskiner til landmænd, hvilket sker i perioder fra et par få dage til en hel sæson. Uanset lejeperiodens længde uarbejdes der en lejeaftale. Der gennemføres samlet set årligt et par hundrede køb og salg af maskiner i de 3 maskincentre. Salg af maskiner og udlejning af maskiner sker næsten udelukkende på kredit. Salg af service og reservedele Service vedrører reparation og vedligeholdelse af maskiner. På det tidspunkt, hvor en kunde kommer ind med en maskine, bliver der i time-/sagsmodulet oprettet et sagsnummer. Herefter registrerer de medarbejdere, der arbejder på maskinen, den tid som de anvender. Når medarbejderne ikke arbejder på en maskine, registreres tiden på intern tid. Enkelte gange sker reparation og vedligeholdelse hos kunden. I de tilfælde registreres tiden fra servicemedarbejderen kører fra det pågældende maskincenter og indtil servicemedarbejderen igen er på maskincentret. Registreringen sker på PC ere opsat i værkstedshalerne samt bærbare PC ere som servicemedarbejderne har med i bilerne. Medarbejderne har et ID kort med stregkode, som de anvender til at logge ind med. Hvis der foretages reparation og vedligeholdelse indenfor garantiperioden, registreres timerne på det oprindelige sagsnummer fra salget, hvorfor der kan medgå omkostninger i en periode efter at salget er gennemført. De afholdte garantiomkostninger dækkes i et vist omfang af Agri-Power og de øvrige producenter. Time-/sagsmodulet danner grundlag for de timer, der faktureres til kunden, og for den løn som medarbejderne får. Værkførerne foretager ikke nogen formel kontrol af den registrerede tid. Dog holder værkførerne jævnligt øje med medarbejdere, der har meget overarbejde, meget intern tid, sager med væsentlig over-/underdækning mv. Reservedele sælges dels i forbindelse med reparation og vedligeholdelse, dels i butikkerne i de 3 maskincentre. Salget af reservedele registreres af lagermedarbejderne i forbindelse med, at de udleverer reservedele fra reservedelslageret. Bogføringsmæssigt fremgår medgåede reservedele ikke som igangværende arbejder, men som varelager indtil der er foretaget fakturering. Salget af reservedele i butikkerne foregår efter samme princip som omtalt nedenfor vedrørende salg af have og park produkter. Fakturering af service og tilhørende reservedele sker næsten udelukkende ved kreditsalg. Side 9 af 16

11 Salg af have og park produkter Salg af have og park produkter sker fra butikkerne i de 3 servicecentre. Salget sker både som kontantsalg og som kreditsalg. De medarbejdere, der gennemfører salget, skal forinden et salg gennemføres logge ind i kassesystemet med deres ID kort og stregkode. Der kan ikke foretages krediteringer, med mindre en anden medarbejder godkender krediteringen. Det samme er tilfældet, hvis der gives rabatter, udover hvad der fremgår af kundens stamoplysninger. Efter lukketid optæller en af medarbejderne kassebeholdningen, som herefter lægges i pengeskabet i de enkelte maskincentre. Medarbejderne kan ikke i ERP-systemet se den registrerede kassebeholdning. Økonomichef Kaj Pedersen kan dog se den beregnede kassedifference umiddelbart efter, at den optalte kassebeholdning er indtastet. Kaj Pedersen reagerer på kassedifferencer, hvis han vurderer, at de er væsentlige, hvilket dog er yderst sjældent. Der gennemføres samlet set ca salgstransaktioner årligt i butikkerne i de 3 maskincentre. Side 10 af 16

12 Bilag 3 Regnskabssammendrag for 2013/14 for Fyns Agro Maskiner A/S og de øvrige selskaber Resultatopgørelse 2013/14 (TDKK) Fyns Agro Maskiner A/S Vestfyns Ejendom Sydfyns Ejendom Midtfyns Ejendom Agenturhandel JH Holding PO Holding Nettoomsætning Vareforbrug Dækningsbidrag Omkostninger Resultat før finansielle poster Indtægter af kapitalandele Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Årets resultat Balance pr. 30. september 2014 (TDKK) Fyns Agro Maskiner A/S Vestfyns Ejendom Sydfyns Ejendom Midtfyns Ejendom Agenturhandel JH Holding PO Holding Materielle anlægsaktiver Kapitalandele *) Ansvarligt lån Øvrige værdipapirer og deposita **) Anlægsaktiver Varebeholdninger Varedebitorer Igangværende arbejder Udskudte skatteaktiver Mellemregninger Tilgode hos ledelsen Likvide beholdninger Øvrige Omsætningsaktiver Aktiver Selskabskapital Overført resultat og reserver Egenkapital Hensættelse til udskudt skat Ansvarligt lån Ekstern gæld Langfristede gældsforpligtelser Varekreditorer Gæld til pengeinstitutter ***) Mellemregninger Gæld til ledelsen Anden gæld mv Kortfristede gældsforpligtelser Passiver *) Kapitalandele måles til indre værdi med undtagelse af PO Holding ' kapitaldele i associerede virksomheder som måles til kostpris **) Øvrige værdipapirer i Fyns Agro Maskiner A/S vedrører indskudskapital i indkøbsforening og værdireguleringen heraf indregnes som finansiel indtægt ***) Et negativt beløb er et indestående i banken Side 11 af 16

13 Bilag 4 Mellemregninger Mellemregninger pr. 30. september 2014 (TDKK) Fyns Agro Maskiner A/S Vestfyns Ejendom Sydfyns Ejendom Midtfyns Ejendom Agenturhandel JH Holding PO Holding Fyns Agro Maskiner A/S ) ) ) ) Vestfyns Ejendom ) Sydfyns Ejendom Midtfyns Ejendom Agenturhandel ) JH Holding PO Holding 341 Netto mellemværende Generelt Matrixen skal læses lodret. Fyns Agro Maskiner A/S har således et samlet nettotilgodehavende på TDKK , mens Midtfyns Ejendom har en samlet nettogæld på TDKK Udover ovenstående mellemregninger har PO Holding ydet et ansvarligt lån til Fyns Agro Maskiner A/S. Note 1 Midtfyns Ejendom Midtfyns Ejendom har en gæld til Fyns Agro Maskiner A/S som følge af, at Fyns Agro Maskiner A/S via kreditten i Fyns Pengeinstitut A/S i forbindelse med omstruktureringen i 2007 finansierede den del af ejendommen, som kreditforeningen ikke finansierede. Note 2 og 5 Agenturhandel Agenturhandel har et tilgodehavende hos JH Holding på MDKK 4,5. JH Holding lånte i 2009 beløbet af Fyns Agro Maskiner A/S med Agenturhandel som mellemled og selskabets advokat udarbejdede de pågældende lånedokumenter. Årsagen til, at Agenturhandel blev anvendt som mellemled i finansieringen, var, at Agenturhandel ikke i deres eksterne årsrapport ønskede at signalere overfor deres eneste leverandør, at de kun havde ét agentur. Ved at lade Agenturhandel indgå som mellemled blev balancesummen i Agenturhandel forøget, og det fremstod som om, at Agenturhandel havde driftsmæssige mellemværender med de øvrige selskaber. Provenuet blev af JH Holding anvendt til at nedbringe gæld til Fyns Pengeinstitut A/S vedrørende mislykkede valutaspekulationer i holdingselskabet. Note 3 og 4 JH Holding JH Holding har for nogle år siden lånt penge direkte af Fyns Agro Maskiner A/S og Vestfyns Ejendom, som er blevet anvendt til at nedbringe gælden vedrørende valutaspekulationer. Side 12 af 16

14 Note 6 PO Holding PO Holding har for et par år tilbage lånt penge af Fyns Agro Maskiner A/S til at servicere egne gældsforpligtelser. Mellemregninger med ledelsen Privat har Jens Hansen for et par år siden lånt penge til JH Holding for at servicere gældsforpligtelserne i holdingselskabet. Gælden til Jens Hansen udgør pr. 30. september 2014 TDKK 414. I maj 2014 ønskede Jens Hansen, at selskabet skulle afdrage på gælden til ham. Jens Hansen hævede derfor TDKK 30 fra Vestfyns Ejendom, da det disponible beløb på kassekreditten var større i dette selskab end i JH Holding. Beløbet kunne være overført fra Vestfyns Ejendom til JH Holding og derefter videre til Jens Hansen privat, men blev i stedet overført direkte fra Vestfyns Ejendom til Jens Hansen. Side 13 af 16

15 Bilag 5 Forhold konstateret i forbindelse med revisionen Nettoomsætning På listen over maskinhandler er der en række maskinnumre med negativt dækningsbidrag, som i alt udgør MDKK 1. De negative dækningsbidrag skyldes, at der i regnskabsåret er indregnet omkostninger til reklamationer vedrørende maskiner solgt i tidligere regnskabsår. Der er i enkelte tilfælde mindre afvigelser imellem beregnings-/budgetteringsskemaerne og den udstedte salgsfaktura. Årsagen til dette er, at der kan ske ændringer i aftalen med kunden inden salget endeligt gennemføres, og det er ikke altid, at sælgerne får ajourført skemaerne. Vi har ikke fundet nogen fejlfaktureringer eller manglende faktureringer. Andre eksterne omkostninger Forsikringer, kontingenter mv. er i modsætning til tidligere år ikke periodiseret. Dette skyldes, at det er en anden økonomiassistent end tidligere, der har foretaget bogføring og afstemning heraf. De manglende periodiseringer udgør i alt TDKK 45. Lønninger For en enkelt medarbejder er der ikke sket overførsel af pension på TDKK 20, da vedkommende ikke har oprettet pensionsdepot. Dette forventes ifølge økonomichef Kaj Pedersen oprettet snarest. En af sælgerne har i regnskabsåret fået udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse på i alt TDKK 35. Godtgørelsen skyldes, at han i egen bil har kørt imellem de 3 maskincentre. Sælgeren arbejder som regel om formiddagen i det ene maskincenter, hvorefter han til middag kører til et af de andre maskincentre. I juli måned, hvor kørselsgodtgørelsen var på TDKK 4, er der ikke en køreseddel, da denne ifølge økonomichef Kaj Pedersen er bortkommet. Der er ikke afregnet A-skat for september 2014 på TDKK 750. Dette skyldes, at indberetningen blev foretaget et par minutter for sent. Indberetningen skulle være foretaget inden kl. 17:30, men blev først foretaget 17:32 på grund af spidsbelastning i lønsystemet. Derfor blev indberetningen i lønsystemet registreret som tilhørende oktober måned i stedet for september måned. Materielle anlægsaktiver Der er afhændet materielle anlægsaktiver, ligesom der er foretaget nyinvesteringer. Væsentligste nyinvestering er ombygning af værksted og kantine i Maskincenter Vestfyn, som samlet udgør TDKK 700. Heraf er der aktiveret en servicefaktura på TDKK 200 vedrørende egne timer, som er faktureret til DKK 480 pr. time, svarende til selskabets salgspriser for service og vedligeholdelse. Bogføringsmæssigt er servicefakturaen krediteret som omsætning og debiteret som tilgang materielle anlægsaktiver. Posteringerne er foretaget uden moms. Side 14 af 16

16 Varebeholdninger I forbindelse med lagerkontrollen den 1. oktober 2014 fandt vi en mejetærsker og en traktor på lageret, som ikke fremgik af lagerlisten. Årsagen var, at der var udstedt fakturaer på de 2 maskiner den 30. september 2014 til 2 landmænd. Maskinerne blev leveret i oktober 2014, og det samlede salg udgjorde TDKK med en kostpris på TDKK Ved lagerkontrollen fandt vi endvidere en kartoffeloptager og en traktor til en samlet værdi på TDKK 1.500, som var på lagerlisten, men som ikke var fysisk til stede. Årsagen var, at de 2 maskiner var lejet ud til 2 landmænd. Vi har fået kopi af underskrevne lejekontrakter. Vi fandt på lagerlisten en traktor til en værdi på TDKK 800, som ikke var på lageret, men som ifølge direktøren stod på hans private gård lidt uden for Fåborg, hvor den stod til salg og kun i meget lille omfang blev brugt på gården. Sammenholdelse af de endelige lagerlister med de modtagne lagerlister fra den fysiske lagerkontrol gav anledning til mindre afvigelser. I den stikprøve vi udvalgte, som udgjorde ca. 5% af den samlede lagerværdi, var den beløbsmæssige afvigelse på TDKK 15, som lageret var bogført for højt med. Selskabet kører for øjeblikket en udsalgskampagne, hvor brugte maskiner sælges til nedsatte priser. Én af maskinerne er på udsalg til en pris, der er TDKK 25 under den bogførte lagerværdi. Vi har gennemgået en liste over maskiner, der er solgt med tab i perioden fra 1. oktober 2014 og frem til 23. november Der er solgt i alt 5 maskiner med et samlet tab på TDKK 100. Vi har konstateret, at i de tilfælde, hvor der sælges en maskine og samtidig tages en brugt maskine i bytte, foretages der enkelte gange det, der i bogføringen kaldes opregulering af kostprisen. Ved opreguleringen sker der en omallokering af avancen på maskinerne imellem den maskine, der sælges og den maskine, der tages i bytte. Dette gør sælgerne ifølge aftale med direktionen for at få en ens avance på den solgte maskine og den forventede avance på den maskine, der tages i bytte. Derfor er der ikke overensstemmelse mellem bytteprisen på salgsfakturaerne og kostprisen på varelageret. På lagerlisten den 30. september 2014 er der i alt foretaget opreguleringer på TDKK 125. Der er en nettodifference imellem lagerkartoteket og finansbogholderiet på TDKK 25. Forholdet er forklaret af selskabets IT leverandør og skyldes en systemfejl, som der er udskrevet en fejlliste på. Den korrekte lagerværdi, er den værdi, der fremgår af finansbogholderiet. Der er solgt varer til et polsk selskab for i alt TDKK 600, som efterfølgende er krediteret inden 30. september Varerne er placeret hos den polske kunde og er konsignationslager. Lagerværdien udgør TDKK 500 og er medtaget på lagerlisten. Side 15 af 16

17 Tilgodehavender fra salg På debitorlisten er der en forfalden saldo på TDKK 630 til en dansk landmand. Selskabet har pant i en traktor hos landmanden til en anslået værdi på TDKK 510. Selskabet forventer ikke, at kunden kan betale, men har ikke hensat til tab på kunden. Igangværende arbejder Igangværende arbejder kan henføres til registrerede timer vedrørende service/vedligeholdelse. Igangværende arbejder er afstemt med udtræk fra time-/sagsmodulet, hvor de igangværende arbejder er målt til kostpris. Der er konstateret en difference imellem finansbogholderiet og time-/sagsmodulet på TDKK 5. Side 16 af 16

Revisoreksamen 2015 Modul C

Revisoreksamen 2015 Modul C Revisoreksamen 2015 Modul C Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cdrommer, egne usbstik, eksterne harddisks og andre elektroniske lagringsmedier mobiltelefoner

Læs mere

Indledende bemærkninger

Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2014 og til støtte for nuværende og kommende kandidater, som ønsker en vejledning

Læs mere

Revisoreksamen 2014. Modul A

Revisoreksamen 2014. Modul A Revisoreksamen 2014 Modul A Mandag den 4. august 2014 (2 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, egne usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

Revisoreksamen 2014. Modul C

Revisoreksamen 2014. Modul C Revisoreksamen 2014 Modul C Torsdag den 4. september 2014 (4 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, egne usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

Revisoreksamen 2015 Modul B

Revisoreksamen 2015 Modul B Revisoreksamen 2015 Modul B Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, egne usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske lagringsmedier mobiltelefoner

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Revisoreksamen Modul C. Fredag, den 25. august 2017 (4 timer)

Revisoreksamen Modul C. Fredag, den 25. august 2017 (4 timer) Revisoreksamen 2017 Modul C Fredag, den 25. august 2017 (4 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: brændbare cd-rommer, USB-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske lagringsmedier

Læs mere

Revisoreksamen 2010. Opgave 1. dag. Mandag den 16. august 2010. (8 timer)

Revisoreksamen 2010. Opgave 1. dag. Mandag den 16. august 2010. (8 timer) Revisoreksamen 2010 Opgave 1. dag Mandag den 16. august 2010 (8 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

JJ BYG VVS CONSULT ApS. Årsrapport for 2014

JJ BYG VVS CONSULT ApS. Årsrapport for 2014 JJ BYG VVS CONSULT ApS c/o Ole Engelsen Søndermarken 27 3060 Espergærde CVR-nr. 32068375 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

I. Skare Holding ApS. Årsrapport for 2014/15. CVR-nr Nordager Kolding. Opstillet uden revision eller review

I. Skare Holding ApS. Årsrapport for 2014/15. CVR-nr Nordager Kolding. Opstillet uden revision eller review I. Skare Holding ApS Nordager 2 6000 Kolding CVR-nr. 27 26 56 18 Årsrapport for 2014/15 Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AMERICAN ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2014 Carsten Kristiansen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Martin Villekjær Krogh Holding ApS CVR-nr

Martin Villekjær Krogh Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 29 80 16 73 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 13.05.14 Martin Villekjær Krogh Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Empact ApS. CVR-nr Årsrapport Opstillet uden revision eller review

Empact ApS. CVR-nr Årsrapport Opstillet uden revision eller review CVR-nr. 34 47 25 48 Årsrapport 2012 Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/07 2013 Mads Thimmer Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MC CENTERET HOLBÆK ApS. Årsrapport for 2011/12

MC CENTERET HOLBÆK ApS. Årsrapport for 2011/12 MC CENTERET HOLBÆK ApS Tåstruphøj 44 4300 Holbæk CVR-nr. 32647588 Årsrapport for 2011/12 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. marts 2013

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Revidata. Jens Koch-Nielsen - Kenny Mencke - Michel Mandrup Anne Haarløv - Minna Jensen Registrerede revisorer

Revidata. Jens Koch-Nielsen - Kenny Mencke - Michel Mandrup Anne Haarløv - Minna Jensen Registrerede revisorer Revidata Jens Koch-Nielsen - Kenny Mencke - Michel Mandrup Anne Haarløv - Minna Jensen Registrerede revisorer Erhvervsstyrelsen A. Saaby-Jensen & Søn ApS Olufsvej 6 B 2100 København Ø Årsrapport 1/1-31/12

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

BOK Invest ApS. Strandmarksvej 21, 8240 Risskov. Årsrapport for

BOK Invest ApS. Strandmarksvej 21, 8240 Risskov. Årsrapport for Voldbjergvej 16, 2. sal DK-8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 16 17 04 45 BOK Invest ApS Strandmarksvej 21, 8240 Risskov Årsrapport for 2015 CVR-nr. 32 93 67 17 Årsrapporten

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Pro Invest Kalundborg ApS

Pro Invest Kalundborg ApS Pro Invest Kalundborg ApS CVR-nr. 29 92 43 41 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Peter Rønnow Olsen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

HNJ Entreprenør A/S CVR-nr

HNJ Entreprenør A/S CVR-nr CVR-nr. 24 22 09 82 Årsrapport 1. januar - 31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. juni 2013. Henrik Neergaard Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 Smedjen af 2015 APS Lundbyvej 69 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/09/2016 Kåre Nielsen Dirigent

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Miss Communication ApS Sortedam Dosseringen 3, 4 tv 2200 København N

Miss Communication ApS Sortedam Dosseringen 3, 4 tv 2200 København N ES ÅRSRAPPORT 2014 Miss Communication ApS Sortedam Dosseringen 3, 4 tv 2200 København N CVR nr. 27982727 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Morsø Maskinhandel ApS

Morsø Maskinhandel ApS Morsø Maskinhandel ApS CVR-nr. 33 37 56 70 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2016 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27.

Læs mere

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport JN Holding Bramsnæs ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 19 79 38) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013 Dirigent:

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Advokatkontoret Bruuns Gade Århus ApS Søndergade 44, 4. sal, 8000 Århus C

Advokatkontoret Bruuns Gade Århus ApS Søndergade 44, 4. sal, 8000 Århus C Advokatkontoret Bruuns Gade Århus ApS Søndergade 44, 4. sal, 8000 Århus C CVR-nr. 35 03 63 93 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS

Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 2006 25/8 2006 Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS Bahnsen ApS Intern årsrapport for perioden 1/7 2005-30/6 2006 16. regnskabsår

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Revisoreksamen Modul C. Mandag den 12. september (4 timer)

Revisoreksamen Modul C. Mandag den 12. september (4 timer) Revisoreksamen 2016 Modul C Mandag den 12. september 2016 (4 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: brændbare cd-rommer, USB-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske lagringsmedier

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2014 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side 2

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

TYLSTRUP AUTOHANDEL ApS

TYLSTRUP AUTOHANDEL ApS TYLSTRUP AUTOHANDEL ApS Tylstrupvej 35 9382 Tylstrup Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2017 Michael Sudergaard

Læs mere

Forward Presence ApS. Ekstern årsrapport for

Forward Presence ApS. Ekstern årsrapport for Forward Presence ApS Birk Centerpark 40, 7400 Herning Ekstern årsrapport for 01.01-31.12.2012 2. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 31. maj 2013 ----------------------------------------------

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Revisoreksamen Opgave 1. dag. Mandag den 13. august (8 timer)

Revisoreksamen Opgave 1. dag. Mandag den 13. august (8 timer) Revisoreksamen 2012 Opgave 1. dag Mandag den 13. august 2012 (8 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: brændbare cd-rommer, usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske lagringsmedier

Læs mere

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår Regnskabsvej 7 6920 Videbæk CVR-nr. 12345678 Årsrapport for 2014/15 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Videbæk, den 28. september 2015 Peter Hansen

Læs mere

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015 KÆRBÆK SMEDEN ApS Kærbækvej 21 6823 Ansager Årsrapport 10. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2016 Martin Bjerg Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/06/2015 Gry Hafstrøm Dirigent Side 2 af

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Revisoreksamen 2012. Opgave 2. dag. Tirsdag den 14. august 2012. (8 timer)

Revisoreksamen 2012. Opgave 2. dag. Tirsdag den 14. august 2012. (8 timer) Revisoreksamen 2012 Opgave 2. dag Tirsdag den 14. august 2012 (8 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: brændbare cd-rommer, usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

EJENDOMSSELSKABET AF 1864 ApS

EJENDOMSSELSKABET AF 1864 ApS EJENDOMSSELSKABET AF 1864 ApS Storstrømsvej 106 4840 Nørre Alslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/07/2016

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS BOGHOLDERIET AF 2012 ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/12/2014 Peter Houlberg Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015 ARENSBACH IVS Bogøvænget 21 8381 Tilst Årsrapport 20. maj 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2015 Ask Arensbach Dirigent Side

Læs mere