Revisoreksamen Modul C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisoreksamen 2014. Modul C"

Transkript

1 Revisoreksamen 2014 Modul C Torsdag den 4. september 2014 (4 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, egne usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske lagringsmedier mobiltelefoner andet elektronisk kommunikationsudstyr Kommunikation mellem kandidaterne er ikke tilladt, ligesom trådløs kommunikation på computer og adgang til internet skal holdes slukket under eksamen. Karaktergivningen baseres på en helhedsbedømmelse af kandidatens besvarelse. Ved bedømmelsen vil de angivne spørgsmål blive tillagt følgende vejledende vægt: Spørgsmål 1 30 % Spørgsmål 2 40 % Spørgsmål 3 30 %

2 Du er blevet kontaktet af Senior Partner 1 i Ingeniørselskabet A/S, som gerne vil have et møde med dig vedrørende nogle ændringer i ejerskabet af Ingeniørselskabet A/S, som han er i færd med at planlægge. Ingeniørselskabet A/S yder beregningsmæssig ingeniørrådgivning i forbindelse med opførelse af byggerier samt assisterer med byggestyring og herunder udførelse af tilsyn med byggerier. Virksomheden er etableret i 1979 og ejes af 5 senior partnere, som oprindeligt stiftede virksomheden, samt 1 junior partner, som blev optaget som aktionær i Ejerstrukturen kan skitseres således: Senior Partner 1 41,8% Ingeniørselskabet A/S nom Junior Partner nom % Senior Partner Holding ApS nom % Senior Partner 2 Senior Partner 3 Senior Partner 4 Senior Partner 5 I forbindelse med junior partnerens indtræden som aktionær, blev Senior Partner Holding ApS stiftet den 1. juni 2013 ved en skattefri aktieombytning uden tilladelse fra SKAT. Senior Partner 1 har oplyst dig, at Senior Partner 4 og 5 ønsker at udtræde af ejerskabet ved årsskiftet. Endvidere oplyses det, at årsrapporten for 2014 i det væsentligste forventes at ligne årsrapporten for 2013, som er gengivet i uddrag i bilag 1. Du befinder dig i september 2014 og Senior Partner 1 har fra en virksomhedsmægler modtaget et notat om værdiansættelsen af Ingeniørselskabet A/S jf. bilag 2. Virksomhedsmægleren fungerer som rådgiver for Senior Partner 4 og 5, mens du som revisor for Ingeniørselskabet A/S og Senior Partner Holding ApS er rådgiver for disse selskaber og de øvrige partnere. Korrespondancen omkring Senior Partner 4 og 5 s udtræden sker mellem dig og Senior Partner 1, hvorefter han løbende orienterer de øvrige partnere. Side 1 af 6

3 Da du fortsat fungerer som generalforsamlingsvalgt revisor for de 2 selskaber, har du iværksat de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Du skal derfor ikke foretage dig yderligere vedrørende dette. Senior Partner 1 har bedt dig komme med dine bemærkninger til den værdiansættelse, som virksomhedsmægleren har foretaget. I tillæg hertil ønsker han din holdning til et prisniveau for Senior Partner 4 og 5 s anparter, ligesom han ønsker din anbefaling til finansiering af de 2 senior partneres udtræden. Din assistent har foretaget efterregning af den værdiansættelse, som virksomhedsmægleren har foretaget, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger. Spørgsmål 1 (30 %) 1.1 Du bedes til brug for mødet udarbejde et notat til Senior Partner 1 med dine bemærkninger til den af virksomhedsmægleren foretagne værdiansættelse af Ingeniørselskabet A/S. Samtidig bedes du i forlængelse af dine bemærkninger komme med et begrundet niveau for værdien af de anparter, som Senior Partner 4 og 5 skal afhænde og på baggrund heraf komme med en anbefaling til finansiering af de 2 senior partneres udtræden. Du befinder dig nu i oktober 2014, og der foregår fortsat forhandlinger omkring Senior Partner 4 og 5 s udtræden. I forbindelse med at de 2 senior partnere skal udtræde, har Senior Partner 1 forespurgt dig om, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at foretage en omstrukturering for at opnå en mere hensigtsmæssig struktur. Spørgsmål 2 (40 %) 2.1 Du bedes udarbejde et notat til Senior Partner 1 med din vurdering af fordelene og ulemperne ved den nuværende selskabs- og ejerstruktur og samtidig komme med et begrundet forslag til en fremtidig struktur. 2.2 Du bedes herudover udarbejde et notat til din chef om, hvilket arbejde henholdsvis vi og ledelsen skal udføre, for at den foreslåede omstrukturering kan gennemføres. I den forbindelse bedes du anføre, hvilke dokumenter der kan/skal udarbejdes samt komme med en begrundet stillingtagen til, hvilke dokumenter du vil anbefale, at der udarbejdes. Du befinder dig nu i november 2014, og der er fortsat uenighed om værdiansættelsen samt finansieringen af Senior Partner 4 og 5 s udtræden. Senior Partner 1 har oplyst dig om, at der nu forventes en større omsætningsnedgang, end først antaget. Årsagen er, at nogle af Senior Partner 4 og 5 s større kunder har indikeret, at de formentlig ikke fortsætter som kunder i Ingeniørselskabet A/S efter Senior Partner 4 og 5 s udtræden. Omvendt er Senior Partner 1 og Junior Partner i dialog med nogle større kunder, som kan Side 2 af 6

4 medføre en væsentlig omsætningsfremgang i de kommende år. Dette er dog endnu meget usikkert og afklares først i starten af Ingeniørselskabet A/S pengeinstitut er bekendt med uenigheden om værdiansættelsen og finansieringen af de 2 seniorpartneres udtræden, hvorfor pengeinstituttet har bedt Ingeniørselskabet A/S om at udarbejde et budget for 2015 og 2016, inden pengeinstituttet giver finansieringstilsagn for I budgettet ønsker Senior Partner 1, at der for 2015 for så vidt angår omsætningen og omkostningsniveauet budgetteres i overensstemmelse med de tal, der fremgik af virksomhedsmæglerens notat. Med hensyn til budgetteringen for 2016 ønsker Senior Partner 1, at der budgetteres med en omsætningsstigning på 5% og en tilsvarende stigning i omkostningerne. Senior Partner 1 har informeret dig om, at der på nuværende tidspunkt ikke er indikationer på en omsætningsstigning på 5% i 2016, men at han ønsker at have overblik over, hvad en sådan omsætningsfremgang vil betyde for gælden til pengeinstituttet og bindingen i arbejdskapital. Senior Partner 1 ønsker endvidere, at din anbefaling til finansieringen af Senior Partner 4 og 5 s udtræden indarbejdes i budgettet, såfremt det påvirker likviditeten heri. Budgettering af balanceposterne sker med udgangspunkt i den budgetterede omsætning og de budgetterede omkostninger samt forudsætninger vedrørende debitorer, kreditorer, moms mv. Pengeinstituttet har anmodet om, at budgettet indeholder en erklæring fra revisor. Budgettet skal være pengeinstituttet i hænde om en uge. Spørgsmål 3 (30 %) 3.1 Du bedes udarbejde et notat til din chef om de mest risikofyldte poster i budgettet samt hvilke arbejdshandlinger, der bør udføres i relation hertil. Samtidig bedes du i punktform opliste, hvilke centrale dele, budgettet bør indeholde. Endelig bedes du udarbejde forslag til, hvordan du vil erklære dig på budgettet for for Ingeniørselskabet A/S. Side 3 af 6

5 Bilag 1 Årsrapport for 2013 INGENIØRSELSKABET A/S Resultatopgørelse Balance Nettoomsætning Goodwill Andre eksterne omkostninger Andre anlæg mv Bruttoresultat Huslejedepositum 900 Anlægsaktiver Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger Tilgodehavende fra salg mv Resultat før finansielle poster Igangværende arbejder Andre tilgodehavender 201 Finansielle omkostninger -511 Periodeafgrænsningsposter 352 Resultat før skat Omsætningsaktiver Aktiver Skat af årets resultat Årets resultat Aktiekapital 515 Overført resultat Egenkapital Hensættelse til udskudt skat 831 Gæld til pengeinstitut Leverandører af varer mv Gæld til tilknyttet virksomhed 563 Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Passiver SENIOR PARTNER HOLDING ApS Resultatopgørelse Balance Andre eksterne omkostninger -25 Kapitalandele tilknyttet virksomhed Bruttoresultat -25 Anlægsaktiver Indtægter af kapitalandele Tilgodehavende tilknyttet virksomhed 563 Finansielle indtægter 102 Værdipapirer Resultat før skat Omsætningsaktiver Aktiver Skat af årets resultat -19 Årets resultat Anpartskapital 500 Overført resultat Egenkapital Selskabsskat 582 Anden gæld 25 Kortfristede gældsforpligtelser 607 Passiver Side 4 af 6

6 Bilag 2 Notat vedrørende værdiansættelse af Ingeniørselskabet A/S Efter aftale med Senior Partner 4 og 5 har jeg som deres rådgiver udarbejdet nedenstående oplæg til, hvordan Ingeniørselskabet A/S kan værdiansættes. Generelt om værdiansættelse Værdiansættelse af virksomheder er en kompleks opgave, særligt for en virksomhed som Ingeniørselskabet A/S, hvis ejerskab ikke handles regelmæssigt. I bund og grund er værdien, den pris køber og sælger kan blive enige om. Den pris, der blev fastsat i forbindelse med Junior Partners indtræden, vurderes ikke at afspejle markedsprisen, da dette skete til en favørkurs for at fastholde den pågældende medarbejder, ligesom Junior Partners ejerandel er forholdsvis lav. Der findes en række forskellige beregningsmetoder til værdiansættelse af virksomheder, herunder: Discounted cash flow Multipler, P/E, kurs/indre værdi, EV/EBIT Regnskabsmæssig egenkapital, indløsning eller likvidation Aftalebestemt formel i ejeraftale eller lignende Branchekutymer Der er ikke for Ingeniørselskabet A/S, så vidt vides, anvendelige branchekutymer. Ligeledes er der ikke i den indgåede ejeraftale retningslinjer for fastsættelse af handelsværdien. Den mest anvendte metode til værdiansættelse af virksomheder er Discounted cash flow, som beregner værdien af virksomheden ud fra en tilbagediskontering af de fremtidige pengestrømme, som virksomheden genererer. Årsagen til at denne metode ofte anvendes er, at det er den fremtidige indtjening, der skal forrente og afdrage købesummen. Denne værdiansættelsesmetode er der gjort brug af i dette notat. Værdiansættelse af Ingeniørselskabet A/S Ved budgettering af de fremtidige pengestrømme er der taget udgangspunkt i de frie pengestrømme, hvilket er de pengestrømme, der er til rådighed for ejere og långivere, det vil sige pengestrømme før renter, afdrag og udbytte. Afskrivningerne indgår ikke heri, da afskrivningerne ikke har likviditetsmæssig påvirkning. Der foreligger ikke ledelsesgodkendte budgetter til brug for vurdering af de fremtidige pengestrømme i Ingeniørselskabet A/S, hvorfor forventninger til de fremtidige pengestrømme er baseret på Senior Partner 4 og 5 s forventninger til indtjeningen. Jeg har fra mine 2 klienter fået oplyst, at forventningerne er blevet drøftet på et partner møde, og at der generelt er enighed om forventningerne til de kommende år. Nedenfor er de historiske resultater samt forventningerne til de fremtidige pengestrømme vist. For 2014 forventes der i alt væsentlighed samme resultat som for Der er budgetteret med en mindre omsætningsnedgang i 2015 og 2016 som følge af Senior Partner 4 og 5 s udtræden. Herefter er der i år 2017 og frem budgetteret med en konstant vækst på 2% (terminalperioden). Side 5 af 6

7 Personaleomkostningerne er for 2015 og frem reduceret med løn til Senior Partner 4 og 5, i alt 2 MDKK. Som følge af nedgangen i omsætningen i 2015 og 2016 er der budgetteret med en positiv likviditetsmæssig virkning af den reducerede arbejdskapital. De frie pengestrømme er tilbagediskonteret med et afkastkrav (WACC) på 10%. Afkastkravet er fastlagt ud fra en konkret vurdering, hvorunder der er henset til, at Ingeniørselskabet A/S har en stabil indtjening og befinder sig inden for en risikofri branche, der ikke kræver store anlægsinvesteringer. Realiseret Estimeret Budgetterede pengestrømme Terminal Nettoomsætning Andre eksterne omk Bruttoresultat Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger Resultat før fin. poster Skat heraf Af- og nedskrivninger Ændring af arbejdskapital Frie pengestrømme Nutidsværdi pengestrømme Værdi af Ingeniørselskabet A/S Såfremt ovenstående forudsætninger lægges til grund, vil værdien af Ingeniørselskabet A/S kunne opgøres til MDKK 91. Det er min vurdering, at dette er et realistisk og velbegrundet niveau, som bør lægges til grund ved Senior Partner 4 og 5 s udtræden. Afsluttende bemærkninger Jeg håber, at ovenstående notat om værdiansættelsen af Ingeniørselskabet A/S er beskrevet forståeligt og kan anvendes i det videre forløb. Er der behov for uddybning af notatet, er I naturligvis velkommen til at kontakte mig. Med venlig hilsen NN Virksomhedsrådgivning A/S NN Virksomhedsmægler Side 6 af 6

Revisoreksamen 2014. Modul A

Revisoreksamen 2014. Modul A Revisoreksamen 2014 Modul A Mandag den 4. august 2014 (2 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, egne usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

Revisoreksamen 2014. Modul B

Revisoreksamen 2014. Modul B Revisoreksamen 2014 Modul B Tirsdag den 19. august 2014 (6 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, egne usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

Indledende bemærkninger

Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger INDLEDENDE BEMÆRKNINGER TIL RETTEVEJLEDNINGEN Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2011 og til støtte for nuværende

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Indledende bemærkninger til rettevejledningen

Indledende bemærkninger til rettevejledningen Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger til rettevejledningen Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2012 og til støtte for nuværende

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2011 B ApS under konkurs og C og D mod statsautoriseret revisor Kim Hersland afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 29. september 2011 indbragte B

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. marts 2014. Dirigent

Læs mere

Den 17. december 2014 blev der i sag nr. 20/2014. A og B ApS. mod. statsautoriseret revisor C. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 17. december 2014 blev der i sag nr. 20/2014. A og B ApS. mod. statsautoriseret revisor C. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 17. december 2014 blev der i sag nr. 20/2014 A og B ApS mod statsautoriseret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelser af 12. marts og 9. april 2014 har A på egne vegne og på vegne

Læs mere

Ejer- og generationsskifte af virksomhed.

Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Udgivet af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade 6 2300 København S Tlf.: +45 36 10 20 30 Fax:

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, januar 2008. Tværfaglig prøve

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, januar 2008. Tværfaglig prøve SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2008 Tværfaglig prøve Torsdag den 24. januar 2008 kl. 9.00 15.00 Alle hjælpemidler er tilladt.

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 6. oktober 2014 blev der i sag nr. 74/2013 A mod statsautoriseret revisor Ole Olsen og statsautoriseret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 21. juni 2013 og 9. juli 2013 har A i

Læs mere

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5 Værdiansættelse Samlet salg Eksempel A/S Værdiområde i hele mio. kr. 21,6 24,5 28,6 Afsluttet oktober 2014 Lav Vurdering Høj Værdiansættelsen er foretaget ved brug af discounted cashflow modellen (DCF).

Læs mere

banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144

banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144 banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144 Beierholm Deloitte Indholdsfortegnelse Side Baggrunden for udarbejdelse af værdiansættelsen

Læs mere

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Sarah Nordahl-Pedersen og Camilla Tilgreen Bruncke Afleverings dato: Den 17. maj 2010 Vejleder: Marianne Mikkelsen

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 41/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Hakon Rønn Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. maj 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 68/2013 Revisortilsynet mod Jørgen Tjørning afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. maj 2013 har Revisortilsynet klaget over tidligere statsautoriseret

Læs mere

adserving PROSPEKT adserving International A/S international

adserving PROSPEKT adserving International A/S international adserving international PROSPEKT adserving International A/S Introduktion af adserving International A/S på Godkendt Rådgiver for adserving International A/S: Godkendte Rådgivers rolle på First North Den

Læs mere

B0267032 - JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

B0267032 - JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0267032 - JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 19. april 2013 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Bloch Andersen, Gitte Rubæk Pedersen og Dan Bjerring (kst.)). 12. afd. nr.

Læs mere

78 NOTE 1 VÆSENTLIGE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER 82 NOTE 2 SEGMENTOPLYSNINGER 83 NOTE 3 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER

78 NOTE 1 VÆSENTLIGE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER 82 NOTE 2 SEGMENTOPLYSNINGER 83 NOTE 3 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER 78 NOTE 1 VÆSENTLIGE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER 82 NOTE 2 SEGMENTOPLYSNINGER 83 NOTE 3 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER 84 NOTE 4 SALGS- OG DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER 84 NOTE 5 HONORAR TIL GENERALFORSAMLINGSVALGT

Læs mere

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering HÅNDBOG Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering En håndbog udgivet af AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL 2 Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering Forord Inspiration i en svær tid

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2008

NTR Holding A/S Årsrapport 2008 NTR Holding A/S Årsrapport 2008 NTR HOLDING A/S CVR-NR. 62 67 02 15 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2008 GENERALFORSAMLING 2009 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A og

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A og Den 10. oktober 2014 blev der i sag nr. 23/2014 og 24/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner.

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Konventioner Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Dette er en note som giver baggrunds information, eller yderligere information om det specifikke emne. Dette er en advarsel om at behandle dette

Læs mere

AKF Holding A/S CVR-nr. 10363977. Årsrapport 2013

AKF Holding A/S CVR-nr. 10363977. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk AKF Holding A/S CVR-nr. 10363977

Læs mere

D O M. Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen).

D O M. Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen). D O M Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen). 22. afd. nr. B-1494-10: A (advokat Nicolai B. Sørensen) mod Skatteministeriet

Læs mere

Going concern i Randers og omegn i en krisetid

Going concern i Randers og omegn i en krisetid Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Forfatter: Kamilla Falch Vejleder: Hans B. Vistisen Going concern i Randers og omegn i en krisetid - fra et revisionsmæssigt synspunkt Aalborg Universitet 30. april 2014

Læs mere