INSTRUCTION MANUAL For Coffee Maker. Model No.: CM2067SN. 230V 50Hz 900W

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTRUCTION MANUAL For Coffee Maker. Model No.: CM2067SN. 230V 50Hz 900W"

Transkript

1 INSTRUCTION MANUAL For Coffee Maker Model No.: CM2067SN 230V 50Hz 900W

2 Description 1. Top Cover; 2. Window; 3. Water Tank; 4. Base ; 5.Thermos Jug; 6. Power switch. 7. Jug Handle. 8. Jug Cover Assy; 9. S.S. Decoration Important This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the 1

3 appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Never use the appliance of the main cord plug or the appliance itself was damaged. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. This appliance is intended to be used in household only. Before connecting the appliance, please check if the voltage indicated on the appliance corresponds with the main voltage in your home. 2

4 Do not place the appliance on a hot surface. Remove the main plug from the wall socket; -if problems occur during making coffee; -before cleaning the appliance. Do not allow the main cord to come into contact with hot surface. Use the appliance out of children reach. Prevent them from pulling the main cord. Never use the appliance of the main cord plug or the appliance itself was damaged. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. Do not use appliance for other than intended household use. Do pour any water before the appliance has been turned on. 3

5 The heating plate is hot when in operation. Do not touch-risk of severe burn! To fill the water tank use fresh cold water only. Before first use For a perfect taste, carry out 2 or 3 boil-processes with fresh water (without coffee). Once all the water has passed through, switch off the appliance and let it cool down during 5 minutes. Then repeat the process with fresh water. Making coffee Fill the water tank with the required quantity of water. Ensure that the water level is not lower than the minimum mark and not higher than indication MAX. Use fresh, cold water only. The number of cups can be read on the water tank. Insert filter paper size 1X4 if the filter hasn t been used and fill in the desired quantity of ground coffee. Switch on the appliance. Wait until the brewing process is finished and the funnel has run empty. For large cups: takes 5-6g of ground coffee each cup. Making more coffee straight away? If you have made one cup of coffee and wish to make some more straight away, please switch off the coffee maker and allow at least 5 minutes for it to cool down. Then you can refill the water tank. Clean Always remove the main plug from the wall socket before cleaning the appliance. Never immerse the appliance in water. You should clean it with a damp cloth. 4

6 The carafe and the filter and the funnel can be washed in hot soapy water. Descaling Descale your coffee maker regularly. Operate the appliance as described. However, now use ordinary vinegar to fill the water tank and do not fill the funnel with ground coffee. After descaling let the appliance work twice more with only water to rinse away the vinegar and scale remainders. Correct Disposal of this product This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling. 5

7 Bruksanvisning till Kaffemaskin Model No.: CM2067SN 230V 50Hz 900W 6

8 Delar 1. Topplock; 2. Fönster; 3. Vatten behållare; 4. Bas ; 5.Termokanna; 6. Strömkontakt. 7. Kannans handtag. 8. Kannans övre del; 9. Rostfri stål dekoration Viktig Information Den här produkten får hanteras av barn over 8 års ålder men endast om dem har fått tillräckliga instruktioner och beskrivning gällande hantering och efter att de säkert känner till riskerna med att hantera produkten. Rengöring och underhåll av maskinen får inte göras av barn om 7

9 dem är under 8 år och dem är utan uppsikt. Förvara maskinen och strömsladden utom räckhåll för barn under 8 års ålder Kaffemaskinen får användas av personer med nedsatt fysisk förmåga eller mental förmåga om dem har fått tillräcklig information och utbildning i hantering av produkten och kan hantera den på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Barn får aldrig leka med maskinen eller maskinens delar. Använd aldrig maskinen om strömsladden, strömkontakten eller några andra delar på maskinen har skadats. Om strömsladden är skadad måste den bytas ut av en servicetekniker eller annan godkänd reparatör som återförsäljaren först måste godkänna. Denna apparat är avsedd endast för användning i privata hushåll. 8

10 Innan du kopplar in maskinen, se till att voltantalet på maskinen är samma som voltantalet i husets vägguttag. Placera aldrig maskinen på ett varmt underlag. Drag ur huvudkontakten från vägguttaget i följande situationer : - om det uppstår problem när maskinen brygger kaffe ; - innan rengöring av maskinen. Låt aldrig maskinens strömsladd komma i kontakt med varma ytor eller underlag. Placera maskinen utom räckhåll från barn. Undvik att de kan få tag på strömsladden. Använd aldrig maskinen om strömsladden eller någon av maskinens delar har skadats. Om strömsladden är skadad, måste den bytas ut. Reparation eller utbyte av maskinens delar får endast utföras av återförsäljaren eller av en reparatör som återförsäljaren har godkänts. 9

11 Använd aldrig maskinen för annat än normal hushållsanvändning. Häll aldrig på vatten i behållaren innan maskinen har slagits på. Värmeplattan är varm när maskinen är påslagen. Vidrör aldrig allvarlig risk för brännskador! Använd endast färskt vatten i vattenbehållaren. Innan första användning För bästa smaken, rengör kaffemaskinen två eller tre ganger genom att brygga genom med bara färskt vatten ( utan något kaffe i ). När allt vatten har runnit igenom, stäng av kaffemaskinen och låt den svalna i fem minuter. Repetera sedan det hela med färskt vatten. Brygg kaffe Fyll upp vattenbehållaren med rätt mängd vatten. Se till att vattennivån inte är lägre än minimum märket och inte högre än max märket. Använd endast färskt vatten. Antalet koppar kan avläsas på märket på vattenbehållaren. Sätt i ett pappersfilter med storleken 1X4 om filtret inte har använts och fyll i tillräcklig mängd kaffe. Sätt på maskinen. Vänta tills bryggningen startar och tratten är tom. Till större koppar, lägg till 5 6 gram kaffe till varje kopp. Vill du brygga mera kaffe direkt när den är färdig? Om du har bryggt en kopp kaffe och vill brygga mera direkt så skall du stänga av kaffemaskinen och vänta i åtminstone 5 minuter på att 10

12 maskinen får svalna. Sedan kan du fylla på mera vatten i behållaren. Rengöring Koppla alltid bort kaffemaskinen från vägguttaget innan du börjar rengöra maskinen och maskinens delar. Dränk aldrig kaffemaskinen i vatten. Rengör kaffemaskinen endast med en fuktig duk. Kannan, filter och tratten kan rengöras i varmt rengöringsvatten. Avkalkning Se till att regelbundet avkalka din kaffemaskin. Använd maskinen enligt beskrivningen. Men fyll vattenbehållaren med vinäger och fyll inte på något kaffe i tratten. Efter avkalkningen är färdig, låt maskinen köra igenom två gånger med bara vanligt vatten för att rensa ut rester av vinäger och rester av kalken. Rätt kassering av produkten Den här märkningen betyder att produkten inte får kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall inom EU. För att undvika eventuella miljöavfall eller skador på människor och djur från felaktigt hanterande av avfall, kasta produkten enligt gällande bestämmelser från myndigheterna i kommunen. Kontakta återvinningsmyndigheten i kommunen för ytterligare information om säker återvinning. 11

13 Brugsanvisning til kaffemaskine Model No.: CM2067SN 230V 50Hz 900 W 12

14 Beskrivelse 1. Låg 2. Vandstandsmåler 3. Vandbeholder 4. Base 5. Termokande 6. Tænd/sluk-knap 7. Håndtag på kanden 8. Låg på kanden 9. Tragt/filterholder Vigtigt! Apparatet kan bruges af børn over 8 år, hvis de holdes under opsyn eller har fået vejledning i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de 13

15 involverede risici. Rengøring og almindelig vedligehold af apparatet må ikke foretages af børn, med mindre de er over 8 år og holdes under opsyn imens. Apparatet og ledningen skal være utilgængeligt for børn under 8 år. Apparatet kan bruges af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller manglende erfaring med og viden om produktet, hvis de holdes under opsyn eller har fået vejledning i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de involverede risici. Børn må ikke lege med apparatet. Brug ikke apparatet, hvis ledningen, stikket eller selve apparatet er beskadiget. Hvis ledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af en autoriseret reparatør. Apparatet er udelukkende beregnet til brug i private 14

16 husholdninger. Før du tilslutter kaffemaskinen, skal du kontrollere, at spændingen i dit hjem svarer til specifikationerne på kaffemaskinens typeskilt. Apparatet må ikke anbringes på en varm overflade. Tag stikket ud af stikkontakten, hvis der opstår et problem, mens du brygger kaffe, og før du rengør kaffemaskinen. Ledningen må ikke komme i berøring med varme overflader. Apparatet skal placeres uden for børns rækkevidde. Sørg for, at børn ikke kan komme til at trække i ledningen. Brug ikke apparatet, hvis ledningen, stikket eller selve apparatet er beskadiget. Hvis ledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af en autoriseret reparatør. Apparatet er kun beregnet til brug i private husholdninger. 15

17 Hæld ikke vand på kaffemaskinen, når der er tændt for den. Varmepladen er varm, når apparatet er tændt. Hvis du rører ved den, risikerer du at blive forbrændt. Hæld kun rent frisk drikkevand i vandbeholderen. Før første brug For at opnå den bedste kaffeoplevelse skal du lade kaffemaskinen køre 2-3 kander rent vand igennem (uden kaffebønner), inden du brygger kaffe første gang. Når kaffemaskinen har kørt en kande vand igennem, skal du slukke for den og lade den køle af i cirka 5 minutter. Gentag derefter processen med rent drikkevand. Brygge kaffe Fyld den ønskede mængde vand i vandbeholderen. Vandstanden skal være mellem mærkerne Min og Max. Brug kun frisk, koldt vand. Antallet af kopper kan aflæses på vandstandsmåleren. Sæt et kaffefilter str. 1x4 i tragten, hvis det faste filter ikke bruges, og hæld den ønskede mængde malet kaffe i filteret. Tænd for kaffemaskinen. Vent, indtil bryggeprocessen er overstået, og det sidste vand er løbet gennem filteret. Til store kopper: Beregn 5-6 gram malet kaffe til hver kop. Hvis du vil brygge mere end én kande kaffe Hvis du har brygget en kande kaffe og gerne vil brygge en mere, skal du slukke for kaffemaskinen og lade den køle af i mindst 5 minutter. Derefter kan du fylde vandbeholderen og lave en kande mere. 16

18 Rengøring Tag stikket ud af stikkontakten, før du rengør kaffemaskinen. Nedsænk aldrig kaffemaskinen i vand. Rengør kaffemaskinen med en hårdt opvredet klud. Glaskanden, filteret og tragten kan vaskes i varmt sæbevand. Afkalkning Husk af afkalke kaffemaskinen regelmæssigt. Brug kaffemaskinen som beskrevet ovenfor, men lad være med at fylde malet kaffe i filteret, og fyld i stedet vandbeholderen med eddike eller afkalkningsmiddel. Når kaffemaskinen er afkalket, skal der køres to kander rent vand igennem for at fjerne resterne af kalken samt eddiken eller afkalkningsmidlet. Korrekt bortskaffelse af apparatet Dette symbol betyder, at apparatet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. Bortskaf det forsvarligt, så det kan genvindes bæredygtigt, og så du beskytter vores miljø og sundhed. Du kan få yderligere oplysninger om korrekt bortskaffelse af apparatet ved at kontakte din kommune eller den forhandler, du har købt apparatet af. De kan hjælpe med at bortskaffe og genvinde apparatet på en miljømæssig korrekt måde. 17

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

ART.NR. 745-190 DK SE UK. Kaffemaskine...2 Kaffebryggare...5 Coffee maker...8. www.ideline.com

ART.NR. 745-190 DK SE UK. Kaffemaskine...2 Kaffebryggare...5 Coffee maker...8. www.ideline.com ART.NR. 745-190 DK SE UK Kaffemaskine...2 Kaffebryggare...5 Coffee maker...8 www.ideline.com DK INTRODUKTION For at du kan få mest mulig glæde af dit nye apparat, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning,

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

Water Kettle. Model No.: WK8299A. 230V 50Hz 1000W INSTRUCTION MANUAL

Water Kettle. Model No.: WK8299A. 230V 50Hz 1000W INSTRUCTION MANUAL Water Kettle INSTRUCTION MANUAL Model No.: WK8299A 230V 50Hz 1000W Importance Please read these instructions carefully before using the jug kettle for the first time. Before you connect the kettle to the

Læs mere

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 OUTDOOR DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 Før De tager Deres nye fiskevægt i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

DK Ledningsfri elkedel... 2 UK Cordless kettle... 5

DK Ledningsfri elkedel... 2 UK Cordless kettle... 5 1113-0012 DK Ledningsfri elkedel... 2 UK Cordless kettle... 5 www.adexi.eu INTRODUKTION For at du kan få mest mulig glæde af dit nye apparat, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager

Læs mere

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures!

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Wilfa SVART Pour Over WSPO How to use: 1. Close the Flow Control* before you start. 2. Place the Wilfa SVART Pour Over on top of a coffe mug. 3.

Læs mere

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO JENSEN CLASSIC FOLDER JENSEN MAX STACKER MANUAL MANUAL Date of issue 2005.11.04 Fremstillingsdato Machine no. 760790, 492147 Maskinnr. Distributor / Forhandler Project Manufacturer / Fabrikant JENSEN USA

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

ART.NR. 751-019 DK UK. Toasterovn...2 Toaster oven...5. www.ideline.com

ART.NR. 751-019 DK UK. Toasterovn...2 Toaster oven...5. www.ideline.com ART.NR. 751-019 DK UK Toasterovn...2 Toaster oven...5 www.ideline.com DK INTRODUKTION Før De tager Deres toasterovn i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler Dem tillige,

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

BLACK SERIES 245-017. DK 15 BAR espresso & cappucinomaskine...2 UK 15 BAR espresso & cappucinomaker...6

BLACK SERIES 245-017. DK 15 BAR espresso & cappucinomaskine...2 UK 15 BAR espresso & cappucinomaker...6 BLACK SERIES 245-017 DK 15 BAR espresso & cappucinomaskine...2 UK 15 BAR espresso & cappucinomaker...6 DK For at De kan få mest glæde af Deres nye espressomaskine, beder vi Dem venligst gennemlæse denne

Læs mere

Håndvægtsstativ. Samlevejledning

Håndvægtsstativ. Samlevejledning Håndvægtsstativ Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...4 Komponenter...5 Monteringsdele...6 Værktøj...6 Samling...7 Vedligeholdelse...14

Læs mere

645-055. DK Ledningsfri el-kedel...2 UK Cordless jug kettle...5

645-055. DK Ledningsfri el-kedel...2 UK Cordless jug kettle...5 645-055 DK Ledningsfri el-kedel...2 UK Cordless jug kettle...5 DK For at De kan få mest glæde af Deres elkedel, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning, før De tager el-kedlen i brug. Vi

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

ART.NR DK SE UK. Ledningsfri elkedel...2 Sladdlös vattenkokare...5 Cordless kettle...8.

ART.NR DK SE UK. Ledningsfri elkedel...2 Sladdlös vattenkokare...5 Cordless kettle...8. ART.NR. 745-191 DK SE UK Ledningsfri elkedel...2 Sladdlös vattenkokare...5 Cordless kettle...8 www.ideline.com DK INTRODUKTION For at du kan få mest mulig glæde af dit nye apparat, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Svenska. Monteringsanvisning gop Entrétak Stratus Säkerhetsrekommendationer. Rengöring

Svenska. Monteringsanvisning gop Entrétak Stratus Säkerhetsrekommendationer. Rengöring Monteringsanvisning gop Entrétak Stratus 1500 Verktyg & utrustning Måttband Arbetshandskar Plast- eller gummiklubba Smörjmedel Stjärnskruvmejsel Stege Borrmaskin 8 & 10 mm betongborr Besök vår webbplats

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HR1399 1 6 English Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Køkken/brevvægt. Manual

Køkken/brevvægt. Manual Køkken/brevvægt Manual FUNKTIONER 1. Angiver mængden af vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer: g og lb:oz 3. To volumen enhedssystemer ml og fl'oz 4. Lavt batteri / overbelastning indikation 5. Med høj

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

Zeus Installations- og brugervejledning MODEL: 281318

Zeus Installations- og brugervejledning MODEL: 281318 Zeus Installations- og brugervejledning MODEL: 281318 Indhold 1. Specifikationer... s. 3 2. Vigtige sikkerhedsanvisninger... s. 3 3. Tilslutningsanvisninger... s. 4 4. Montering.......................................................................................

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

INSTRUCTION BOOKLET BETJENINGSVEJLEDNING VACUUM CLEANER STØVSUGER VC5D

INSTRUCTION BOOKLET BETJENINGSVEJLEDNING VACUUM CLEANER STØVSUGER VC5D INSTRUCTION BOOKLET BETJENINGSVEJLEDNING VACUUM CLEANER STØVSUGER VC5D GARANTI Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter hensigten, beklager

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Se nyheder og meget mere på wallume.dk For news and more information, visit wallume.dk Tillykke med din Wallume One Med den har du fået

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Miniovn 34L. Model: TO-25X-YZ. Bruger vejledning

Miniovn 34L. Model: TO-25X-YZ. Bruger vejledning Miniovn 34L Model: TO-25X-YZ Bruger vejledning Læs grundigt igennem inden ibrugtagning og gem til senere brug Vigtige sikkerhedsforanstaltninger: Når man bruger elektriske apparater, skal man altid følge

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment Inspirationsmateriale til instruktion og oplæring af stuepiger med anden sproglig baggrund end dansk 10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment Forord Brug

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Kaffebrygger KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG 5 KOPPER KARAFFEL I RUSTFRIT STÅL. Modeller: BV1500TS-CEB og BV1500TS-CEV

Kaffebrygger KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG 5 KOPPER KARAFFEL I RUSTFRIT STÅL. Modeller: BV1500TS-CEB og BV1500TS-CEV 5 KOPPER KARAFFEL I RUSTFRIT STÅL Kaffebrygger Modeller: BV1500TS-CEB og BV1500TS-CEV KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG Nummer til kundeservice: 001-206-388-1777 2-års begrænset garanti bonavitaworld.com Enkel

Læs mere

JENSEN EXTREME FEEDER

JENSEN EXTREME FEEDER JENSEN EXTREME FEEDER MANUAL MANUAL Date of issue 2005.06.03 Fremstillingsdato Machine no. 870272 Maskinnr. Distributor / Forhandler Project / Projekt Manufacturer / Fabrikant JENSEN USA INC. 4211 Pleasant

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907TB

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907TB Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907TB Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Model: VOC75 / VOC70

Model: VOC75 / VOC70 Model: VOC75 / VOC70 Brugsvejledning DK 3 Users manual UK 6 113-090213 1 DK Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner 3 Udpakning og opstilling 3 El-tilslutning 3 Opstart 3 Termostaten 4 Afrimning 4 Lys

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB www.pondteam.com 1 DANSK : Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden denne LED Ring

Læs mere

4G/LTE Filter Kit Channel 59 Art. No Installation Installations guide guide Installations Installasjons- guide guide Asennusopas triax.

4G/LTE Filter Kit Channel 59 Art. No Installation Installations guide guide Installations Installasjons- guide guide Asennusopas triax. 4G/LTE Filter Kit Channel 59 rt. No. 314080 Installation guide Installations guide Installations guide Installasjonsguide sennusopas triax.com Installation Guide Instruction 1. Turn off TV at the mains

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Nye trends indenfor human factors

Nye trends indenfor human factors Nye trends indenfor human factors Søren Bøge Pedersen, Arbejdsmiljøkonsulent Søfartens Arbejdsmiljøråd Skibsteknisk Selskab mandag 17. september 2012 Human Factors Kilde: Det handler om mennesker Alle

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use //

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use // Kitchen design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Dual timer // Jog dial for easy use // Count down of hours, minutes and seconds // Type 4933, 4934 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB S1 EG980905013 2999809050133 Tap S21 EX23685 4893973236851 Door Hinge Bracket S2 EG980905014

Læs mere

Hvis kaffemaskinen bruges i nærheden af børn eller af børn, skal det altid VNHXQGHU

Hvis kaffemaskinen bruges i nærheden af børn eller af børn, skal det altid VNHXQGHU )3.236.$))(0$6.,1(.233(5.$))(75$.7(5.233$5.$))(.2.$5( DANSK.236.$))(0$6.,1(0('7(502.$1'(,5867)5,767c/2* ),/7(5+2/'(5/c*,5867)5,767c/ 9,*7,*()25+2/'65(*/(5 9HGEUXJDIHOHNWULVNHDSSDUDWHUVNDOGHJUXQGO JJHQGHVLNNHUKHGVIRUKROGV

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 YNKB TEMA 6 YNKB TEMA 6-2003 Baldersgade 70 st tv DK 2200 N tlf +45 35851037 fax +45 35851837 www.ynkb.dk ISSN 1602-2815 Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 The idea for adventure playgrounds originated

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere