halvårsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "halvårsrapport 01.01.2015-30.06.2015"

Transkript

1 halvårsrapport NEM Forsikring A/S - Adelgade Skanderborg - CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning for perioden Hoved og nøgletal... 6 Ledelsespåtegning... 7 Resultatopgørelse for perioden Balance pr Egenkapitalopgørelse Noter

3 Ledelsesberetning for perioden Forretningsmodel. Selskabets forretningsmodel bygger på salg af privatforsikringer i et tæt samarbejde med en række selskaber og organisationer, hvor forsikringsprodukter naturligt supplerer og understøtter partnernes primære produkter eller ydelser overfor privatkunder. Selskabet tilbyder at levere forsikringsprodukter som white label, hvor partnernes navn og varemærke går igen i leverancen af forsikringsprodukter overfor kunderne. Selskabet sælger dog også privatforsikringer i eget navn til de privatkunder, der henvender sig direkte til selskabet. Selskabet er repræsenteret på ForsikringsGuiden, og dette genererer en del henvendelser direkte, ligesom referencer fra eksisterende kunder medfører direkte henvendelse. Selskabet er således risikobærer på forsikringsprodukterne og leverer administration på mere komplekse problemstillinger, samt skadebehandling, hvorimod partnerne kan vælge at forestå salg og service overfor kunderne i eget navn eller i NEM Forsikrings navn. På privatforsikringsmarkedet sælges tillige forsikringer som en ren online løsning gennem et forsikringsagentur under navnet NEXT Forsikring. NEXT Forsikring er et joint venture med et IT selskab, og målet er at udvikle billige privatforsikringsprodukter til selvbetjening on line. NEM Forsikring har desuden egne erhvervsassurandører, som sælger erhvervsforsikringer i NEM Forsikrings navn. Periodens resultat. Periodens resultat blev et overskud på t.kr. Erstatningsudgifterne brutto er højere end forventet, idet selskabet er blevet ramt af flere brandskader end forventet, ligesom udviklingen på ulykkesforsikring medfører større udgifter end forventet. Der er en tilgang af ny forretning, som ligger over budgettet, og erhvervelsesomkostningerne herved medfører en udgift, der ligger over budget, samtidig med at effekten på omsætningen tidsmæssigt først realiseres senere. Selskabets væsentligste aktivitetsområder. Selskabets væsentligste aktivitetsområde er forsikringsvirksomhed. Selskabet har en mindre omsætning i formidling af tilstandsrapporter som følge af det samarbejde, selskabet har med ejendomsmæglere og bygningssagkyndige. Det primære kundesegment er private forsikringskunder samt erhvervsvirksomheder. Selskabet har stadig den primære kundeportefølje i Jylland og på Fyn. Som følge af udbygningen af salgskanalerne og partnerskaber sker der en spredning af kundeporteføljen, således at selskabets kundeportefølje nu i stigende grad er spredt over hele landet Præmieindtægterne. Præmieindtægterne viser en fremgang på 4,5% i forhold til samme periode sidste år. Der er foretaget en justering af tariffen på motorforsikring for at styrke konkurrenceevnen på de mest attraktive segmenter. Dette har dog medført en mindre prisstigning på de yngre aldersgrupper, men generelt er alderspåvirkningen blevet meget mere fintmasket på basis af analyser af historiske data. For øvrige produkter er prissætning holdt uforandret. Der er som nævnt sket en tilfredsstillende stigning i tilgangen af ny forretning i første halvår. Salget har været jævnt gennem hele halvåret, men påvirkningen på omsætningstallene kommer med ca. 3 måneders forsinkelse, hvorfor kun en del af salget viser sig i den realiserede omsætning. Bruttopræmieindtægter for produktgrupper Privatforsikring Ulykkesforsikring Erhvervs og landbrugsforsikring Motorforsikring I alt Skadeudgifterne. Bruttoskadeprocenten har været høj og væsentligt over det budgetterede niveau. På erhverv har selskabet været ramt af et par større skader, som væsentligt har påvirket bruttoskadeprocenten. Der er dog ikke omstændigheder i de enkelte skader, som indikerer andet end tilfældigt forekommende skader, idet skaderne er indtruffet på kundeforhold med et længere kundeforløb. Resultaterne på porteføljen af private ulykkesforsikringer har svinget meget over de senere år, men udviser også i 2015 et utilfredsstillende resultat. Skadeprocent for produktgrupper Privatforsikring 60,5 72,3 Ulykkesforsikring 180,2 97,8 Erhvervs og landbrugsforsikring 99,6 106,8 Motorforsikring 73,0 59,1 I alt 87,0 75,8 3

4 Ledelsesberetning for perioden Erhvervelses og administrationsomkostningerne. Erhvervelsesomkostningerne er væsentligt højere end samme periode sidste år som følge af den øgede salgsaktivitet. Der er et væsentligt forøget aktivitetsniveau, i særligt 2 relativt nye salgskanaler, som har udløst erhvervelsesomkostninger til dækning af det opnåede salg. Da der er en forsinkelse på ikrafttræden af denne nye forretning, som følge af opsigelsesreglerne hos kundernes nuværende forsikringsselskaber så udløses der erhvervelsesomkostninger til provision med et væsentligt beløb i forhold til den andel af årspræmien, som er optjent i halvårsrapporten. Administrationsomkostningerne er steget betragteligt i forhold til samme periode sidste år, idet sidste års tal var påvirket af en ekstraordinær refusion af udgifter til et IT projekt, som måtte opgives er og vil modsat være præget af betydelige omkostninger til implementering af et andet IT system, som vil erstatte selskabets nuværende IT løsning. Øvrige administrationsomkostninger er i niveau med det budgetterede. Genforsikringen. Som følge af de indtrufne større brandskader, som har været dækket af selskabets reassurancekontrakter, så har resultatet af reassuranceafgivelsen medført en netto indtægt for selskabet i halvåret. Antallet af frekvensskader har nogenlunde samlet på tværs af produktgrupperne medført skader i et omfang som forventet. Nedenfor er anført selskabets afgivelse af bruttopræmie til reassurancebeskyttelse i pct., samt reassuranceandel af bruttoerstatninger i pct. Ligeledes vises nettoresultatet af reassurance % af præmie 15,0 17,1 16,7 30,0 % af skader 28,3 16,5 3,1 24,4 Resultat t.kr Hensættelser. Det samlede afløbsresultat af skader indtruffet før regnskabsåret udviser et mindre afløbstab på t.kr brutto. Netto efter reassurance udgør afløbsresultatet en indtægt for selskabet på t.kr. De samlede hensættelser bevæger sig indenfor normale udsving i de samlede hensættelser, men privat ulykke udviser som tidligere perioder en stigning i såvel de afsatte beløb som i antallet af efteranmeldte skader. Investeringsvirksomheden. Investeringsvirksomheden har medført tilfredsstillende afkast på selskabets værdipapirer. Det er selskabets vurdering, at der er risiko for korrektioner i markedet, idet incitamentspakker og unaturlige lave renter har medført ubalancer i markedet. For at opnå en gevinst skal der tages store investeringsmæssige risici, hvilket selskabet bevidst undgår. Risikoprofilen på investeringsporteføljen holdes derfor lav, og der er i perioden kun udnyttet en risiko på ca. 40% af den maksimale fastsatte risikoappetit. Produkt og organisationsudviklingen. Selskabet er i gang med et skift af IT systemer for at være rustet til den øgede konkurrence på både salgskanaler og produktudvikling, som selskabet forventer intensiveres i de kommende år. På trods af det igangværende skifte har selskabet været i stand til at opbygge og vedligeholde betydelige kompetencer i mere nøjagtig tarifering og anvendelse af eksterne data til risikovurdering, samt til aflastning af manuelle rutiner og funktioner. Dette har sat selskabet i stand til at indgå nye samarbejdsaftaler med salgskanaler, samt udvide og konsolidere kompetencer i automatisk tarifering og risikoudvælgelse. Online salget gennem NEXT Forsikring A/S forløber tilfredsstillende og udviser fortsat en acceptabel rentabilitet. Der arbejdes intenst med nye tariffaktorer, som vil tillade selskabet at tarifere endnu mere risikobaseret i det kommende IT system, ligesom der implementeres en høj grad af automatisering af eksisterende manuelle processer. Erfaringer fra de fuldautomatiserede processer ved onlinesalg overføres i stigende grad til de øvrige salgskanaler. It systemer til overvågning af atypiske skadeforløb, samt systemer til profilering og tarifering ved nytegning vil blive indarbejdet og forventes at fastholde rentabiliteten i indtegningen af ny forretning. Selskabets forventede udvikling. Proceseffektivitet i tarifering, skadehåndtering samt salgsaktiviteter er et væsentligt fokusområde, og selskabet har succesfuldt formået at omsætte et forspring indenfor IT processer til en konkurrencefordel, som vil sikre selskabet en fordel i det fremtidige marked. Forretningsmodellen, hvor selskabet satser på automatisering og salg gennem samarbejdspartnere, samt integrering af forsikringsprodukter i samarbejdspartneres værdikæde, og som white label, har vist sig at være en levedygtig strategi, som tillader selska 4

5 Ledelsesberetning for perioden bet at operere og udvide forretningsomfanget gennem kompetencer, som afviger fra kernekompetencer, som præger resten af forsikringsmarkedet. Selskabets forventer at udvide forretningsomfanget også i andet halvår, som følge af nye salgskanaler. nævnt i denne rapport, og der har ikke foreligget usikkerhed omkring regnskabet eller dele heraf. Risikooplysninger. Selskabet anvender en risikostyringsstrategi, som klassificerer alle væsentlige risici i henhold til sandsynlighed for indtræden og den anslåede skadepåvirkning, som risikoen repræsenterer. Selskabet anvender på forsikringsforretningen reassurance til at overføre den del af de enkelte risici, som falder udenfor risikoappetitten. Selskabet anvender en maksimal risikoappetit, som netto højst må påvirke selskabet økonomisk med en værdi svarende til ca. 2,5% af selskabets egenkapital. Risiciene overvåges, og der rapporteres løbende til ledelsen på udviklingen i risiciene. Risiciene opgøres med et sikkerhedsniveau på 99,5%, hvilket betyder, at de angivne rammer for risiko kun forventes sprængt af begivenheder, som indtræffer med mere end 200 års interval. Inden for markedsrisici har selskabet fastsat en absolut risikoappetit, som sikrer, at selskabet maksimalt eksponerer en mindre andel af egenkapitalen mod risikoen på værdipapirmarkedet. Risikoappetitten på markedsrisici er fastsat således, at der altid er reserveret kapital til selskabets skadesforsikringsdrift og øvrige risici før en mindre del af den resterende kapital risikoeksponeres mod markedsrisici. Risikoen for markedsrisici opgøres på basis af et VaR begreb med en sikkerhed på 99,5% sandsynlighed på 12 måneders sigte. Implementering af nyt IT system udgør en væsentlig risiko, og der er derfor betydelig ledelsesmæssigt fokus på dette projekt ligesom der løbende sker en nøje overvågning af fremdrift og risici i projektet. Betydningsfulde hændelser efter regnskabsperiodens udløb. Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsperiodens udløb, der væsentligt påvirker resultat, eller som er af væsentlig betydning for vurderingen af selskabets økonomiske stilling. Usædvanlige forhold. Regnskabet er ikke, efter ledelsens bedste skøn, påvirket af usædvanlige forhold, som ikke er 5

6 Hoved og nøgletal Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger, brutto Resultat af genforsikring Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Periodens resultat Afløbsresultat Forsikringsmæssige hensættelser, i alt Forsikringsaktiver, i alt Egenkapital, i alt Aktiver, i alt Bruttoerstatningsprocent 87,0% 75,8% 54,8% 63,9% Bruttoomkostningsprocent 27,8% 14,4% 27,3% 28,0% Combined ratio 104,0% 92,4% 95,7% 101,9% Operating ratio 104,4% 92,3% 95,4% 101,5% Relativt afløbsresultat 1,6% 6,8% 3,5% 2,4% Egenkapitalforrentning i procent 2,0% 21,0% 9,6% 3,4% Mindstekrav for solvensdækning Solvensdækning 3,8 4,4 3,7 3,5 6

7 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktion har aflagt halvårsrapport for perioden Halvårsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato. Halvårsrapporten er aflagt i henhold til lov om finansiel virksomhed og finanstilsynets bekendtgørelser om finansielle rapporter for forsikringsselskaber m.fl. samt selskabets vedtægter. Halvårsrapporten har ikke været genstand for revision eller review. Det er vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet påvirkes af. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af halvårsrapporten retvisende. Halvårsrapporten giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter. Skanderborg, den 24. august 2015 Direktion : Carsten Møller Pedersen Bestyrelse: Martin Baltser Formand Niels Rasmussen Næstformand Peter Møller Bo Juncher Nielsen 7

8 Resultatopgørelse for perioden Halvårsrapport FORSIKRINGSVIRKSOMHED: 2014 Præmieindtægter: 2 Bruttopræmier Afgivne forsikringspræmier Ændring i præmiehensættelser Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser Præmieindtægter f.e.r., i alt Forsikringsteknisk rente Udbetalte erstatninger Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Erstatningsudgifter f.e.r., i alt Bonus og præmierabatter Forsikringsmæssige driftsomkostninger: 4 Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt Forsikringsteknisk resultat INVESTERINGSVIRKSOMHED: Investeringsafkast: Indtægter fra associerede virksomheder Renteindtægter og udbytter m.v Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i f.m. investeringsvirksomhed Investeringsafkast, i alt Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Andre indtægter Andre omkostninger Resultat før skat Skat Periodens resultat Anden totalindkomst Periodens totalindkomst

9 Balance pr Note AKTIVER Immaterielle aktiver: 13 Licensrettigheder Immaterielle aktiver, i alt Materielle aktiver: 14 Driftsmidler Materielle aktiver, i alt Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder: 15 Kapitalandele i associerede virksomheder Udlån til associerede virksomheder Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder, i alt Andre finansielle investeringsaktiver: 16 Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Andre udlån Indlån i kreditinstitutter Andre finansielle investeringsaktiver, i alt Investeringsaktiver, i alt Tilgodehavender: Genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter: Genforsikringsandele af præmiehensættelser Genforsikringsandele af erstatningshensættelser Genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter, i alt Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringskontrakter: Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringskontrakter, i alt Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder Andre tilgodehavender Tilgodehavender, i alt Andre aktiver: 17 Udskudte skatteaktiver Likvide beholdninger Andre aktiver, i alt Periodeafgrænsningsposter: Tilgodehavende renter Andre periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, i alt AKTIVER I ALT

10 Balance pr Note PASSIVER Egenkapital: Reserver: Aktiekapital Foreslået udbytte Overført overskud Egenkapital, i alt Hensættelser til forsikringskontrakter: Præmiehensættelser Erstatningshensættelser Hensættelse til bonus og præmierabatter Hensættelser til forsikringskontrakter, i alt Andre hensættelser: 17 Udskudte skatteforpligtelser Andre hensættelser, i alt Gæld: 17 Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld Gæld, i alt PASSIVER I ALT Regnskabspraksis 20 Pantsætninger og kautionsforpligtigelser 21 Følsomhedsoplysninger 10

11 Egenkapitalopgørelse Aktiekapital Foreslået udbytte Overført resultat I alt Saldo pr Årets totalindkomst Saldo pr Udbetalt udbytte Periodens totalindkomst Saldo pr

12 Noter Note 1 Regnskabspraksis Generelt Halvårsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder den af Finanstilsynet gældende bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Et aktiv indregnes i balancen når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden og aktivets værdi kan måles pålideligt. En forpligtelse indregnes i balancen når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved indtegning og måling på aktiver og forpligtelser er der taget hensyn til oplysninger, der fremkommer efter balancedagen, men inden regnskabet udarbejdes, hvis og kun hvis oplysningerne bekræfter eller afkræfter forhold, som er opstået senest på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der kan henføres til regnskabsperioden. Værdiregulering af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen, medmindre andet er anført nedenfor. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til dagsværdi svarende til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Halvårsrapporten er aflagt i danske kroner og alle regnskabstal er i hele tusinder. Resultatopgørelsen Præmieindtægter f.e.r. omfatter bruttopræmier reguleret for afgivne genforsikringspræmier og forskydning i præmiehensættelser. Posten Bruttopræmier omfatter beløb, selskabet i regnskabsperioden har modtaget eller har fået til gode for direkte og indirekte forsikrings kontrakter, hvis forsikringsperiode er påbegyndt før perioderegnskabets afslutning. Bruttopræmier opføres med fradrag af ristornerede præmiebeløb, bonus og præmierabatter, der ydes forsikringstagere uafhængigt af skadesforløbet, samt eksklusive afgifter til offentlige myndigheder opkrævet sammen med præmierne. Forsikringsteknisk rente er opgjort som et beregnet afkast af regnskabsperiodens gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. Som rente er anvendt den effektive gennemsnitsobligationsrente før beskatning af samtlige obligationer med en restløbetid på under 3 år (for 2015 beregnet til 0,25 %). Erstatningsudgifter f.e.r. omfatter beløb, der i regnskabsperioden er betalt for forsikringsskader, reguleret for ændring i erstatningshensættelser med fradrag af genforsikringsandele. Posten Udbetalte erstatninger omfatter interne og eksterne udgifter til besigtigelse og vurdering af skaderne, udgifter til bekæmpelse og begrænsning af indtrufne skader samt øvrige direkte og indirekte omkostninger forbundet med behandlingen af indtrufne skader. Udbetalte erstatninger opføres efter fradrag af beløb, der er modtaget som følge af virksomhedens overtagelse af forsikrede værdier eller indtræden i forsikredes rettigheder ved erstatningernes udbetaling. Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. omfatter de omkostninger, som er forbundet med at erhverve og administrere selskabets bestand af forsikringskontrakter, herunder den hertil svarende andel af personaleomkostninger, provisioner, markedsføringsomkostninger, husleje, udgifter til lokaler, kontorartikler og kontorhold samt af og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver. Den andel af de forsikringsmæssige driftsomkostninger, der kan henføres til erhvervelse og fornyelse af bestanden af forsikringskontrakter, opføres under posten Erhvervelsesomkostninger. Bonus og præmierabatter indeholder de beløb, der er tilbagebetalt eller skal tilbagebetales til forsikringstagere, når størrelsen af tilbagebetalingen fastlægges på grundlag af bl.a. skadesforløbet på den enkelte forsikringskontrakt eller bestand af forsikringskontrakter ud fra kriterier der er fastlagt for forsikringsperiodens begyndelse eller ved for 12

13 Noter sikringskontraktens tegning med fradrag af genforsikringsandele. Indtægter fra associerede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af resultat efter skat i de associerede virksomheder. Renteindtægter og udbytter m.v. omfatter renter og rentelignende indtægter af obligationer, andre værdipapirer, udlån, indlån og tilgodehavender. Endvidere opføres udbytter af kapitalandele under denne post, medmindre beløbene henhører under posten Indtægter fra associerede virksomheder. Kursreguleringer omfatter den samlede værdiregulering, herunder valutakursregulering, samt nettogevinster og nettotab ved salg af aktiver, der henhører under gruppen af investeringsaktiver i balancen. Undtaget herfra er værdireguleringer vedrørende associerede virksomheder. Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser. Af det samlede investeringsafkast overføres en beregnet andel til forsikringsdriften på 0,25 %. Andre indtægter og andre omkostninger indeholder henholdsvis indtægter og udgifter ved formidling af tilstandsrapporter og energimærke for salg af private ejendomme. Skat. Da der først kan udarbejdes en konkret skatteberegning når hele regnskabsåret er forløbet, er skat af periodens resultat skønsmæssigt beregnet og ført i resultatopgørelsen til 24,5 % af det opnåede skattepligtige resultat før skat. Balancen Licensrettigheder måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over 5 år fra ibrugtagningstidspunktet. Driftsmidler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Driftsmidlerne afskrives lineært på grundlag af kostprisen baseret på en brugstid på 5 år. Kapitalandele i associerede virksomheder måles til selskabets andel af de associerede virksomheders regnskabsmæssige egenkapital (indre værdi) ifølge den seneste aflagte årsrapport. Andre finansielle investeringsaktiver Som indregningskriterium anvendes afviklingsdagen. Børsnoterede obligationer, investeringsforeningsandele og kapitalandele måles til dagsværdi ud fra lukkekursen på balancedagen. Lukkekursen defineres som den senest betalte kurs inden handelssystemets lukning. Dog opgøres dagsværdien af udtrukne børsnoterede obligationer som nutidsværdien af obligationerne (sædvanligvis kurs pari). Unoterede kapitalandele måles til dagsværdi. Dagsværdien fastlægges ved hjælp af en værdiansættelsesteknik, der har til formål at fastlægge den transaktionspris, som ville fremkomme i en handel på balancedagen mellem uafhængige parter, der anlægger normale forretningsmæssige betragtninger. Andre udlån måles til dagsværdi, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Tilgodehavender måles til dagsværdi, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Tilgodehavender hos genforsikringsselskaber vedrørende genforsikringsselskabers andel af præmieog erstatningshensættelserne opgøres med udgangspunkt i indgåede kontrakter. Præmiehensættelser opgøres som summen af de beløb, som selskabet inden for hver bestand af forsikringer, der dækker samme risici, efter bedste skøn må forventes at skulle betale i anledning af forsikringsbegivenheder, som må forventes at finde sted efter balancedagen, og som er dækket af de forsikringskontrakter, selskabet har indgået. Præmiehensættelserne udgør mindst summen for hver enkelt bestand af forsikringer, der dækker samme risici, af den for hver enkelt forsikringskontrakt beregnede andel af bruttopræmien, der svarer til den del af forsikringsperioden, der forløber efter balancedagen. Direkte og indirekte omkostninger, der efter bedste skøn skal afholdes efter balancedagen i forbindelse med administration og skadebehandling af de indgåede forsikringskontrakter, vurderes at være indeholdt i præmiehensættelserne. Såfremt dette ikke vurderes at være tilfældet hensættes 13

14 Noter yderligere beløb til dækning af disse omkostninger. Baseret på et væsentlighedsskøn foretages der ikke diskontering af præmiehensættelserne. Erstatningshensættelser opgøres som summen af de beløb, som selskabet efter bedste skøn må forventes at skulle betale i anledning af forsikringsbegivenheder, som har fundet sted indtil balancedagen ud over de beløb, som allerede er betalt i anledning af sådanne begivenheder. Erstatningshensættelserne opgøres som summen af de forventede erstatningsbeløb og omkostninger efter: 1) en sag for sag vurdering af anmeldte forsikringsbegivenheder, der omfatter alle anmeldte forsikringsbegivenheder, 2) et erfaringsbaseret skøn over utilstrækkeligt oplyste forsikringsbegivenheder, der har været genstand for sag for sag vurdering, 3) et erfaringsbaseret skøn over anmeldte forsikringsbegivenheder, der ikke har været genstand for sag for sag vurdering, og 4) et erfaringsbaseret skøn over forsikringsbegivenheder, som er indtruffet inden balancedagen, men som er uanmeldte på tidspunktet for halvårsrapportens udarbejdelse. Erstatningshensættelserne indeholder endvidere de beløb, som selskabet efter bedste skøn må forventes at skulle afholde til direkte og indirekte omkostninger i forbindelse med afviklingen af erstatningsforpligtelserne. Skat Der er i halvårsrapporten afsat en skønsmæssig beregnet skat af periodens resultat. Da der først kan udarbejdes en konkret skatteberegning når regnskabsåret er udløbet er der kun foretaget regulering af udskudt skat pr med skatteværdien af periodens skattepligtige resultat før skat. I åbningsbalancen blev aktuel og hensættelse til udskudt skat afsat efter følgende regnskabspraksis: Aktuel skat vedrørende regnskabsåret og tidligere regnskabsår, i det omfang den ikke er betalt, indregnes som en forpligtelse. Er den skat, der er betalt, større end den aktuelle skat for regnskabsåret og tidligere regnskabsår, indregnes forskellen som et aktiv. Hensættelse til udskudt skat beregnes med 23,5 % af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier bortset fra midlertidige forskelle, som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser, og som hverken påvirker resultat eller den skattepligtige indkomst. Er den midlertidige forskel negativ, og er det sandsynligt, at den vil kunne udnyttes til at nedbringe den fremtidige skat, indregnes et udskudt skatteaktiv. Gæld måles til dagsværdi, hvilket normalt svarer til den nominelle værdi. Ved opgørelse af erstatningshensættelserne er der taget hensyn til de indtægter og omkostninger i forbindelse med overtagelse og realisation af aktiver og rettigheder, som selskabet opnår ret til ved erstatningernes udbetaling. Generelt måles erstatningshensættelserne til diskonteret værdi. De fremtidige udbetalinger af erstatningshensættelser tilbagediskonteres med nulkuponrentestruktur fastsat af Finanstilsynet. Hensættelser til bonus og præmierabatter er den nettoomkostning selskabet, efter bedste skøn, vil skulle udrede til de forsikringskunder, der er omfattet af selskabets bonuskunde ordning. 14

15 Noter Note Bruttopræmier: Præmier direkte forretning, i alt Arbejdsskade (afgivet præmie) Præmier indirekte forretning Note 3 Udbetalte erstatninger: Betalte erstatninger direkte forretning Opgørelse af skader Direkte/indirekte skadebehandlingsomkostninger Afløbsresultat vedrørende skader sket før : Udbetalte erstatninger Erstatningshensættelse pr Erstatningshensættelse pr Afløbsresultat, brutto Genforsikringsandel heraf Afløbsresultat, f.e.r Note 4 Erhvervelsesomkostninger: Gage og provisioner Andre erhvervselsesomkostninger Indgået provision m.v Note 5 Administrationsomkostninger: Administrationsomkostninger Afskrivninger m.v Skadebehandlingsomkostninger overført til erstatningsudgifter Note 6 Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber: Modtaget provisioner Modtaget gevinstandele Note 7 Renteindtægter og udbytter m.v.: Renter af indestående i pengeinstitutter Renter af kapitalindeståender Renter af obligationer Renter af udlån Aktieudbytte

16 Noter Note 8 Note Kursreguleringer: Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Valutareguleringer Renteudgifter: Banklån Øvrige Note 10 Andre indtægter: Salg af tilstandsrapporter og energimærker Note 11 Andre udgifter: Udgifter til byggesyn m.v Note 12 Skat: Aktuel skat Regulering af udskudte skatteaktiver Note 13 Licensrettigheder: Anskaffelsessum pr Afgang Tilgang Anskaffelsessum pr Samlede af og nedskrivninger pr Tilbageført ved afgang Afskrivninger Samlede af og nedskrivninger pr Bogført værdi pr Note 14 Driftsmidler: Anskaffelsessum pr Afgang Tilgang Anskaffelsessum pr Samlede af og nedskrivninger pr Tilbageført ved afgang Afskrivninger Samlede af og nedskrivninger pr Bogført værdi pr

17 Noter Note 15 Kapitalandele i associerede virksomheder: Anskaffelsessum pr Afgang Tilgang Anskaffelsessum pr Samlede op eller nedskrivninger pr Periodens resultatandel Samlede op eller nedskrivninger pr Bogført værdi pr Kapitalandele i associerede virksomheder specificerer sig således: Ejerandel Regnskabsår Selskabskapital Egenkapital Årets resultat Insurance EDP Cooperation A/S... 32,0 % Partner Insurance A/S... 25,0 % Next Forsikring A/S... 46,0 % Note 16 Kapitalandele hvori der ejes mere end 5% af selskabskapitalen eller stemmerettighederne (ts.kr.): Anskaffelsessum pr Tilgang Anskaffelsessum pr Samlede op eller nedskrivninger pr Periodens resultatandel Samlede op eller nedskrivninger pr Bogført værdi pr Kapitalandele hvori der ejes mere end 5% af selskabskapitalen eller stemmerettighederne specificerer sig således: Regnskabsåkapital Selskabs Egenkapital Årets Ejerandel resultat Forsikringsselskabet Nærsikring A/S... 9,9 % Note 17 Skat: Aktuelle skattepassiver: Saldo pr Betalt skat vedrørende tidligere år Aktuel skat Betalt acontoskat Saldo pr Udskudte skattepassiver: Saldo pr Periodens regulering af udskudte skattepassiver Saldo pr

18 Noter De udskudte skattepassiver omfatter følgende: Negativ skattepligtig indkomst til fremførsel i kommende år Immaterielle anlægsaktiver Driftsmidler Note 18 Aktiver i alt: I henhold til 167 i lov om finansiel virksomhed er der registreret aktiver til fyldestgørelse af forsikringstagerne til dækning af de forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. De registrerede aktiver udgjorde pr følgende beløb fordelt på aktivtyper: Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Likvide beholdninger Tilgodehavende renter Note 19 Erstatningshensættelser: Erstatningshensættelser direkte forretning Direkte og indirekte skadeomk. til afvikling af hensættelserne Diskonteringseffekt Note 20 Pantsætninger og kautionsforpligtigelser: Udover registrerede aktiver omtalt i note 18 har selskabet ikke pantsætninger eller kautionsforpligtigelser pr Note 21 Følsomhedsoplysninger: Påvirkning af egenkapital efter følgende hændelse: Rentestigning på 0,7 pct. point Rentefald på 0,7 pct. point Aktiekursfald på 12 pct Valutakursrisiko (VaR 99,5) Tab på modparter på 8 pct Ovenfor er anført den samlede effekt, som den pågældende hændelse vil have på egenkapitalen efter beregning af hændelsens samlede indvirkning på aktiver og forpligtelser. Påvirkningen af de enkelte hændelser i skemaet beregnes ud fra en alt andet lige betragtning ud fra halvårsrapportens ultimobalance. Der forudsættes, at de enkelte hændelser indtræder med øjeblikkelige begivenheder og ikke over tid. 18

19 NEM Forsikring A/S Adelgade 92, 8660 Skanderborg tlf

Årsrapport 2014. Nem Forsikring A/S - Adelgade 92-8660 Skanderborg - CVR-nr. 24 25 63 83. www.nemforsikring.dk

Årsrapport 2014. Nem Forsikring A/S - Adelgade 92-8660 Skanderborg - CVR-nr. 24 25 63 83. www.nemforsikring.dk Årsrapport 2014 Nem Forsikring A/S - Adelgade 92-8660 Skanderborg - CVR-nr. 24 25 63 83 www.nemforsikring.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning 2014... 3 7 Hoved og nøgletal... 8 Regnskabspåtegninger...

Læs mere

Årsrapport 2012. Forsikringsselskabet Trafik, gensidigt

Årsrapport 2012. Forsikringsselskabet Trafik, gensidigt Årsrapport 2012 Forsikringsselskabet Trafik, gensidigt SELSKABSOPLYSNINGER Forsikringsselskabet TRAFIK, gensidigt Tæbyvej 15-17 2610 Rødovre Tlf.: 36 73 03 30 Fax: 36 73 03 73 e-mail: trafik@trafikgs.dk

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014 HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 2 LEDELSESBERETNING... 3 HALVÅRSREGNSKAB... 5 LEDELSESPÅTEGNING... 5 VEDRØRENDE REVISORS PÅTEGNING... 6 RESULTATOPGØRELSE... 7 BALANCE...

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 2 LEDELSESBERETNING... 3 HALVÅRSREGNSKAB... 5 LEDELSESPÅTEGNING... 5 VEDRØRENDE REVISORS PÅTEGNING... 6 RESULTATOPGØRELSE... 7 BALANCE...

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2013 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-8 Den uafhængige revisors påtegning 9-10 Resultatopgørelse

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2014 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5-10 Den uafhængige revisors erklæringer 11-12 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72 2013 1 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAB... 10 LEDELSESPÅTEGNING... 10 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER... 11 RESULTATOPGØRELSE...

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013

ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013 Professionel rådgivning Tryghed og økonomisk sikkerhed Personlig service Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabet ordinære generalforsamling Holbæk,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR. 17 39 46 30

ÅRSRAPPORT 2014 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2014 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR. 17 39 46 30 INDHOLD ERKLÆRINGER M.V. SELSKABSFORHOLD 5 LEDELSESPÅTEGNING 6 DE UAFHÆNGIGE REVISORERS ERKLÆRINGER 7 LEDELSESBERETNING 8 REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE

Læs mere

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER m.v. Selskabsforhold................................................................................ 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Årsrapport 2012 (Selskabets 155. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Årsrapport 2014

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Årsrapport 2014 ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Årsrapport 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. april 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER mv. Selskabsforhold... side 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Gartnernes Forsikring.... Dansk Jordbrug

Gartnernes Forsikring.... Dansk Jordbrug Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Koncernoversigt... 2 Ledelse... 3 Nøgletal Koncern... 4 Nøgletal Gartnernes Forsikring GS... 5 1 Ledelsesberetning... 6

Læs mere

Årsrapport 2012. Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart g.s. CVR: 67 76 07 19

Årsrapport 2012. Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart g.s. CVR: 67 76 07 19 ÅRSRAPPORT 212 Årsrapport 212 Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart g.s. CVR: 67 76 7 19 2 UFDS ÅRSRAPPORT 212 Indhold Ledelsen 4 Ledelsesberetning for 212 5 Ledelsespåtegning 8 Den uafhængige revisors

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) I medfør af 196 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx fastsættes:

Læs mere

Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Årsrapport 2013. Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart g.s. CVR: 67 76 07 19

Årsrapport 2013. Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart g.s. CVR: 67 76 07 19 ÅRSRAPPORT 213 Årsrapport 213 Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart g.s. CVR: 67 76 7 19 2 UFDS ÅRSRAPPORT 213 Indhold Ledelsen 4 Ledelsesberetning for 213 5 Ledelsespåtegning 8 Den uafhængige revisors

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2013

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2013 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2013 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab Indholdsfortegnelse Selskabets navn, ledelse og revision 1 Side Femårsoversigt

Læs mere

Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2

Læs mere

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Årsrapport 2006 Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Kommunernes Arbejdsskadeforsikring tegner lovpligtig arbejdsskadeforsikring efter Lov om arbejdsskadeforsikring for danske og grønlandske kommuner,

Læs mere

Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Beretning og regnskab for året 2002 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 4 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital

Læs mere

ka.dk Årsrapport 2008

ka.dk Årsrapport 2008 ka.dk Årsrapport 2008 4 10 18 Dette er Kommunernes Arbejdsskadeforsikring 5 Om selskabet 6 Året der gik 7 Nøgletal 8 Forventninger til 2009 Kapitalstruktur, ejere og ledelse 11 Bestyrelse og direktion

Læs mere

CODAN A/S ÅRSRAPPORT 2008

CODAN A/S ÅRSRAPPORT 2008 CODAN A/S ÅRSRAPPORT 2008 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 2 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Regnskabsberetning Ledelseshverv 3 4 8 Ledelsespåtegning 9 Den uafhængige

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Henrik Christrup, advokat, formand Vagn Sørensen, koncerndirektør, næstformand Björn Bergman, direktør Ole T. Krogsgaard,

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Bilag 2 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2010

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2010 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2010 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabsberetning 4 Miljø, medarbejdere og kompetenceudvikling 9 Risikostyring

Læs mere