Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov CVR-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015. CVR-nr. 65746018"

Transkript

1 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov CVR-nr Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen i 2014

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 1. Opdeling af internt opgjort tilstrækkeligt kapitalgrundlag / kapitalbehovet på risikokategorier 3 2. Kommentarer til intern opgjort tilstrækkeligt kapitalgrundlag / kapitalbehov 3 3. Lovbestemte krav 8 4. Kapitalprocent og kapitalgrundlag 8 5. Kapitalmål og internt opgjort kapitalbehov 8 2

3 Indledning I henhold til Bekendtgørelse om risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov 6 stk. 1 skal banken kvartalsvis offentliggøre de oplysninger, der fremgår af bilag 2 punkterne 2 6 i samme bekendtgørelse. Bestyrelse og direktion har i forbindelse med behandling af periodemeddelelsen for perioden 1. januar 31. marts 2015 drøftet og godkendt nedennævnte opgørelse af bankens tilstrækkelige kapitalgrundlag. Rapporten offentliggøres på hjemmesiden Møns Bank\Investor Relations\Regnskaber m.v.\risikorapporter. Oplysninger i nærværende rapport er ikke revideret. 1. Opdeling af internt opgjort tilstrækkeligt kapitalgrundlag/kapitalbehov på risikokategorier Tilstrækkeligt kapitalgrundlag Kapitalbehov i pct. Risikoområde: (i kr.) 1) Søjle I-kravet (8 % af den samlede risikoeksponering - lovkrav) ,00% + 2) Indtjening 0 0,00% + 3) Udlånsvækst 0 0,00% + 4) Kreditrisici 4a) Kreditrisici på store kunder med finansielle problemer ,03% 4b) Øvrige kreditrisici ,28% 4c) Koncentration på individuelle eksponeringer ,20% 4d) Koncentration på brancher 0 0,00% + 5) Markedsrisici 5a) Renterisici 300 0,02% 5b) Aktierisici 0 0,00% 5c) Valutarisici ,15% + 6) Likviditetsrisici 0 0,00% + 7) Operationelle risici 0 0,00% + 8) Gearing 0 0,00% + 9) Eventuelle tillæg som følge af lovbestemte krav 0 0,00% Tilstrækkeligt kapitalgrundlag/kapitalbehov i alt ,68% Heraf til kreditrisici (4) ,51% Heraf til markedsrisici (5) ,17% Heraf operationelle risici (7) 0 0,00% Heraf øvrige risici ( ) 0 0,00% Heraf tillæg som følge af lovbestemte krav (1+9) ,00% Den samlede risikoeksponering Kommentarer til internt opgjort tilstrækkeligt kapitalgrundlag/kapitalbehov Udgangspunkt (8 % af den samlede risikoeksponering) Søjle I kravet er identisk med minimumskravet og udgør 8 % af den samlede risikoeksponering. Minimumskravet dækker bankens almindelige risiko. Indtjening Tilgangen er, at bankens basisdrift (resultat før kursreguleringer, nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. og skat) er første buffer til at dække tab på udlån og garantier. Banken har derfor med afsæt i de grupper, der fremgår af Finanstilsynets vejledning vurderet, om bankens budget for 2015 giver anledning til, at der skal afsættes kapital til dækning af en risiko på indtjeningen. Tillægget beregnes ved, at den forventede basisindtjening (BI) sættes i forhold til udlån og garantier. Herefter vurderes et eventuelt tillæg ud fra følgende: BI<0 = Tillæg (udlån + garantier)/100 0<BI<1 = Tillæg (udlån + garantier) * (1-BI)/100 BI>1 = Intet tillæg 3 3

4 Banken har en stærk basisdrift, der dog i 2014 og også i 2015 vil være påvirket af bankens investering i en udvikling af bankens fremtidige markedsplatform og forretningsgrundlag. Ligeledes er bankens indtægter af overskudslikviditeten væsentlig påvirket af det nuværende meget lave renteniveau. Begge forhold indgår i bankens budget for Bankens realiserede basisdrift i 1. kvartal 2015 lever fortsat fuldt op til kravene for, at der ikke skal tages tillæg for manglende indtjening. Vækst En høj udlånsvækst er forbundet med en særlig høj risiko. Finanstilsynet vurderer som udgangspunkt, at en samlet årtil-år udlånsvækst på 10 % og derover, kan påføre instituttet en overnormal kreditrisiko. Denne overnormale kreditrisiko er ikke indeholdt i søjle I-kravet, hvorfor der skal afsættes kapital til at dække den. I bankens budget for 2015 er indregnet en udlånsvækst på ca. 100 mio. kr., hvilket ikke medfører tillæg til kapitalbehovet. Udviklingen i udlånet i 1. kvartal 2015 følger bankens budget for 2015, hvorfor der fortsat ikke afsættes kapital til dækning af en for høj udlånsvækst. Kreditrisici generelt Kreditrisikoen er risiko for tab som følge af, at debitorer eller modparter misligholder indgåede betalingsforpligtelser, ud over hvad der er dækket i søjle I, herunder store kunder med finansielle problemer, koncentrationsrisiko på individuelle engagementer, brancher og øvrige kreditrisici. Kunder med finansielle problemer Kunder med finansielle problemer omfatter kunder indenfor nedennævnte kategorier, der udgør mere end 2 % af bankens kapitalgrundlag, hvilket ultimo 1. kvartal 2015 betyder kunder, hvis engagement udgør mere end 4,5 mio. kr.: 1. Kunder med OIV (bonitetskategori 1) 2. Kunder uden OIV, men med visse udfordringer, og hvor konstatering af OIV vil føre til en væsentlig nedskrivning indenfor det kommende år (bonitetskategori 2c) Banken fastsætter individuelt et kapitalbehov på ovennævnte kunder. Med i vurderingen af kapitalbehovet på de enkelte eksponeringsdele er belåningsværdi af sikkerheder samt omfanget af virksomhedspant og kautioner, der i første omgang ikke er indregnet i de registrerede sikkerheder. Kategori Opgjort tabsrisiko før nedskrivninger Nedskrivninger Tabsrisiko efter nedskrivninger Reserveret under 8 % s kravet Afsat kapitalbehov Bonitetskategori Bonitetskategori 2c Øvrige kreditrisici Banken skal foretage en vurdering af, hvorvidt der er særlige kreditrisici i den øvrige kreditportefølje (eksponeringer under 2 % af kapitalgrundlaget), som ikke er dækket af søjle 1 kravet (8 % af den samlede risikoeksponering). En måde at identificere øvrige kreditrisici på, er hvis banken har en unormal høj andel af en koncentration. Den normale koncentration vil altid være dækket indenfor 8 %-kravet. Banken har med afsæt i ovennævnte vurderet følgende områder: Brancher Geografi Sikkerheder Valuta Andel af svage kunder Udløb af afdragsfrihed på realkreditlån Banken har vurderet, at der alene er behov for at afsætte kapital i forhold til udløbet af afdragsfrihed på realkreditlån. Ikke fordi banken adskiller sig i sammenligningen med andre, men af forsigtighedshensyn, idet omfanget af påvirkningen på bankens nedskrivningsbehov kan være usikkert. Med afsæt heri har banken estimeret et tillæg til kapitalbehovet på t.kr., hvilket ikke er ændret i forhold til opgørelsen fra ultimo Koncentrationsrisiko på individuelle eksponeringer Reservationer i forhold til en koncentrationsrisiko på store eksponeringer skal tage højde for den situation, hvor et beskedent antal eksponeringer udgør en forholdsvis stor andel af den samlede eksponeringsmasse, idet effekten af, at nogle af de største eksponeringer bliver nødlidende vil være stor for banken. I flg. Finanstilsynets vejledning vil institutter, hvor summen af de 20 største eksponeringer udgør mindre end 4 % af eksponeringsmassen som udgangspunkt hverken skulle tage et tillæg eller et fradrag. Banken har opgjort de 20 største eksponeringer til at udgøre 19 % af den samlede engagementsmasse. Jo større en andel de 20 største eksponeringer udgør af den samlede eksponeringsmasse, jo større tillæg til kapitalbehovet kræves. Nedenfor bankens beregning. Eksponeringer med kreditinstitutter indgår ikke i opgørelsen. 4 4

5 Koncentrationsrisiko 20 største eksponeringer kr. Den samlede eksponering kr. Andel 20 største eksponeringer Allerede reserveret (under kunder m/finansielle problemer) % 1 % Med udgangspunkt i andelen beregnet ovenfor, de risikovægtede poster i henhold til nedenstående tabel samt Finanstilsynets formel, kan bankens tillæg til kapitalbehovet beregnes. Koncentrationsrisiko Risikovægtede eksponeringer Risikovægtede eksponeringer Tillæg = (0,19-0,04)/125* *(1-0,01) = t.kr. Koncentrationsrisiko på brancher I henhold til Finanstilsynets vejledning skal institutterne forholde sig til, hvor ujævn den erhvervsmæssige krediteksponering er på brancher. Når instituttets eksponeringer er fordelt på et relativt lille antal brancher, vil effekten af en lavkonjunktur i en eller flere af disse brancher have stor betydning for instituttets økonomiske sundhed. Det er denne risiko, der skal afsættes kapital til at dække. Så jo mere koncentreret et institut er på enkelte brancher, jo større vil udsvinget i nedskrivninger potentielt være, og jo mere kapital skal der afsættes. Til at måle graden af koncentration på brancher anvender Finanstilsynet HHI-indekset. Metoden giver et tillæg til kapitalbehovet, hvis andelen af eksponeringer i en branche overstiger 20 % af den samlede eksponeringsmasse. Nedenfor vises opgørelsen jf. Finanstilsynets vejledning. Koncentration på brancher Udlån + Andel Andel 2 garantidebitorer ultimo før nedskrivninger og hensættelser kr. Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri ,18 0,0324 Industri og råstofindvinding ,02 0,0004 Energiforsyning ,01 0,0001 Handel ,12 0,0144 Transport, hoteller og restauranter ,12 0,0144 Information og kommunikation ,01 0,0001 Finansiering og forsikring * 0, ,06 0,0036 Fast ejendom + bygge og anlæg ,36 0,1296 Øvrige erhverv ,14 I alt erhverv ,00 0,1950 Øvrige erhverv er ikke en egentlig branche, og medregnes derfor ikke i beregningen af HHI. For at undgå, at branchekoncentrationen sænkes ved at placere eksponeringer under øvrige erhverv, justeres HHI for andelen øvrige erhverv. Det vil sige, at hvis andelen af øvrige erhverv i forhold til den samlede erhvervseksponering er større end den beregnede koncentrationsrisiko på de øvrige brancher, er det koncentrationen på øvrige erhverv, der bliver styrende. HHI-indekset er det højeste af henholdsvis andelen af øvrige erhverv på 0,14 eller summen af andele 2 på andre erhverv på 0,1950, som begge er mindre end 20 % og som derfor ikke resulterer i et tillæg til kapitalbehovet. Markedsrisiko generelt Risiko for tab som følge af potentielle ændringer i rente, aktiekurser samt valutakurser, udover hvad der er dækket i søjle I. 8+ metoden tager udgangspunkt i de grænser, som bestyrelsen har sat for direktionens beføjelser til at tage markedsrisiko. Er rammerne ikke udnyttet fuldt ud, kan der tages afsæt i udnyttelsen af rammerne indenfor de seneste 12 måneder. Dette forudsætter dog, at der kan redegøres for, at det er realistisk, at banken kan holde sig inden for dette niveau fremadrettet, og hvorfor der er fastsat højere rammer. 5 5

6 Renterisiko Finanstilsynet har opstillet 2 metoder til opgørelse af markedsrisikoen for renterisici Standardmetoden: hvorefter banken skal opgøre renterisikoen indenfor og udenfor handelsbeholdningen særskilt, der kan således ikke under denne metode ske netting mellem positioner indenfor og udenfor handelsbeholdningen. Det er dog fortsat muligt at nette indenfor de positioner, der ligger i handelsbeholdningen. Der tages udgangspunkt i den maksimale rammeudnyttelse de seneste 12 måneder. Porteføljemetoden: der kan anvendes af alle pengeinstitutter, der har en aktiv styring af renterisici herunder afdækning mellem renterisici i handelsbeholdning og udenfor handelsbeholdning - vil der derimod være mulighed for at nette positioner indenfor og udenfor handelsbeholdningen, når der i tilstrækkeligt omfang tages højde for varighed og positionsstørrelse. Det vil sige, at de risici, der ligger indenfor og udenfor handelsbeholdningen, udligner hinanden. Således kan en eventuel negativ renterisiko udenfor handelsbeholdningen udlignes af en positiv renterisiko indenfor handelsbeholdningen. Banken har valgt standardmetoden, idet der ikke aktivt foretages afdækning af renterisiko. Den generelle renterisiko udtrykker, hvor meget af kernekapitalen der tabes/vindes ved en general renteændring på 1 %-point. Overstiger det opgjort tillæg for renterisiko indenfor handelsbeholdningen 5 % af bankens kernekapital, skal banken tage et yderligere tillæg for en rentestrukturrisiko. Rentestrukturrisikoen beregnes ved at se på hvordan risikoen ændres, såfremt der sker renteændringer i forskellige varighedszoner uafhængigt af hinanden. For poster udenfor handelsbeholdningen er der ikke et bundfradrag, før der beregnes et tillæg for en rentestrukturrisiko. Finanstilsynets udgangspunkt for det stressede scenario er en renteændring på 2 %-point. Finanstilsynet anfører, at en mindre rentesats kan anvendes, hvis instituttet kan begrunde valget af en mindre rente. Bankens varighed indenfor handelsbeholdningen er meget lav, således ligger 93 % af bankens beholdning med en modificeret varighed på under 1 år, hvilket indikerer en 0-forrentning med det nuværende renteniveau. Udenfor handelsbeholdningen ligger den væsentligste del af eksponeringen mellem 2 5 år, hvorfor der er valgt en risikofri rente på obligationer med denne varighed svarende til en rentesats på 0,10 % p.a. til brug for den stressede renterisiko. Bankens samlede overordnede ramme for renterisiko var igennem hele mio. kr. Med afsæt i en ændret investeringsstrategi indenfor handelsbeholdningen blev der sidst i 2014 vedtaget en ny ramme for renterisiko indenfor handelsbeholdningen på 5 mio. kr., der således danner baggrund for, at der ikke tages afsæt i udnyttelsen af rammerne indenfor de seneste 12 måneder, men i den vedtagne ramme på 5 mio. kr. Udenfor handelsbeholdningen er der reserveret en ramme i forhold til udnyttelsen indenfor de seneste 12 måneder, som udgør 1 mio. kr. Der er således beregnet følgende tillæg til kapitalbehovet i og udenfor handelsbeholdningen: Handelsbeholdningen: Kernekapital Reserveret renterisiko > 5 % af kernekapitalen 0 Tillæg til kapitalbehovet 0 Idet den afsatte renterisiko er beregnet til under 5 % medfører det ikke tillæg til kapitalbehovet. Udenfor handelsbeholdningen: Renterisiko efter generel renteændring og rentevip 300 Tillæg til kapitalbehovet 300 Tillægget til solvensbehovet for poster udenfor handelsbeholdningen er beregnet med udgangspunkt i et rentevip under/over 1 år basseret på ovennævnte rente på 0,10 % p.a. Aktierisiko Aktierisikoen fastsættes ligeledes med udgangspunkt i den af bestyrelsen fastsatte beføjelse til direktionen til at tage aktierisiko. Aktierisikoen udtrykkes ved aktiebeholdningsprocenten, der er et udtryk for, hvor meget summen af aktier i handelsbeholdningen udgør af kernekapitalen. Beholdningen af anlægsaktier giver ikke tillæg til solvensbehovet. Aktier i handelsbeholdningen: Kernekapital Maksimal grænse for aktier I %- af kernekapital 13,24 Idet aktierisikoen er beregnet til under 50 % medfører det ikke tillæg til kapitalbehovet. 6 6

7 Valuta Valutarisikoen fastsættes ligeledes med udgangspunkt i den af bestyrelsen fastsatte beføjelse til direktionen til at tage valutarisiko. Bankens ramme for valutarisiko er 100 mio. kr. Herefter er der defineret 3 forskellige grupper af valuta nemlig CHF/NOK/SEK, OECD-valutaer og ikke OECD-valutaer. Endelig kan den samlede ramme udnyttes fuldt ud til EUR. Valuta: Kernekapital Maksimal grænse for valuta I %- af kernekapital 44,12 Tillæg udnyttelse af ramme til EUR (75 %) Tillæg udnyttelse af ramme til andre valutaer (25 %) Fradrag Tillæg til kapitalbehovet i alt En øget eksponering i 1. kvartal 2015 i USD har medført, at den samlede ramme ændres fra en fordeling på 85 % EUR / 15 % andre valutaer til 75 % EUR / 25 % andre valutaer. Den ændrede fordeling af rammen medfører, at der er behov for at afsætte t.kr. til bankens valutarisiko Likviditetsrisiko Der er i Lov om finansiel virksomhed krav om, at likviditeten som minimum skal udgøre følgende: pct. af de gældsforpligtelser, som det uanset mulige udbetalingsforbehold påhviler pengeinstituttet at betale på anfordring eller med kortere varsel end en måned, og pct. af pengeinstituttets samlede gælds- og garantiforpligtelser fraregnet efterstillede kapitalindskud, der kan medregnes ved opgørelsen af basiskapitalen. Bankens likviditetsoverdækning ultimo 1. kvartal 2015 udgør 204,1 % og er dermed særdeles komfortabel. I forhold til kapitalbehovet skal der stresses for indlån fra professionelle aktører (pensionskasser, forsikringsselskaber og kreditinstitutter) samt udstedte obligationer med en restløbetid på under ½ år. Det er den meromkostning banken kan forvente at få, såfremt der opstår situationer, hvor likviditeten bliver vanskelig at fremskaffe, der skal afsættes under likviditetsrisikoen. I det banken ikke har nævneværdige indlån til professionelle aktører og samtidig har en meget komfortabel likviditetsoverdækning, er der ikke afsat beløb i kapitalbehovsopgørelsen til likviditetsrisici. Banken er opmærksom på de skærpede likviditetskrav LCR-reglerne, der træder i kraft 1. oktober Banken forventer ikke at få problemer med at leve op til disse regler. Operationelle risici Den operationelle risiko skal afdække risikoen for tab som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer, menneskelige fejl, systemmæssige fejl eller som følge af eksterne begivenheder, inklusiv retslige risici. Banken skal foretage en kvalitativ vurdering af bankens kontrolmiljø. Kontrolmiljøet er en samlet betegnelse for de ressourcer, banken anvender til at minimere de risici, der er ved at udøve finansiel virksomhed. Det vil blandt andet sige en vurdering af omfanget af interne forretningsgange, graden af funktionsadskillelse, og om der er de nødvendige styrings- og kontrolværktøjer på alle relevante forretningsområder. Banken skal forholde sig til, hvorvidt der er et behov for tillæg til kapitalbehovet som følge af særlige risici, der ikke vurderes at være tilstrækkelig dækket af søjle I. Det er ledelsens vurdering, at den operationelle risiko er fuldt afdækket under søjle I. Banken opfylder kravet om et fornuftigt kontrolmiljø. I forhold til kontrolmiljøet kan nævntes, at der er funktionsadskillelse på alle væsentlige områder. Herudover er der forretningsgange på alle væsentlige områder herunder de politikker og forretningsgange, der er et krav i henhold til 71-bekendtgørelsen. På IT-siden benytter vi Bankernes EDB Central, som er underlagt en systemrevision. På øvrige outsourcede områder sikrer banken sig ligeledes ved revisionserklæringer mv., at de pågældende samarbejdspartnere lever fuldt op til bankens forventning omkring krav til kvalitet, kontrol og lovgivning. Gearing En for høj gearing udsætter banken for tab, hvis der indtræffer pludselige ændringer i markedsforhold og overdrevne prisfald på aktiver. Gearing og gearingsgraden er udtryk for kapitalmål (kernekapital) sat i forhold til et mål for bankens samlede eksponeringsværdi (uvægtet). Bankens gennemsnitlige gearing de seneste 4 kvartaler er opgjort til 9,1 %, hvilket ligger komfortabelt over bankens interne grænse og den grænse på 3 %, der forventes fastsat af EBA. Banken har i sin vurdering i forhold til det tilstrækkelige kapitalbehov foretaget en stresstest, hvorefter kernekapitalen falder med 10 %-point og bankens samlede eksponeringsværdi stiger med 10 %-point. Banken ligger fortsat komfortabelt i forhold til bankens interne grænse. 7 7

8 3. Lovbestemte krav Ud over minimumskravet på 8 %, der følger af 124, stk. 2, nr. 1 er banken ikke omfattet af lovkrav i relation til det tilstrækkelige kapitalgrundlag og kapitalbehov. I henhold til CRR-forordningen artikel 395 må en eksponering ikke udgøre mere end 25 % af bankens kapitalgrundlag. Banken har ingen eksponeringer der udgør mere end 25 % af det tilstrækkelige kapitalgrundlag. 4. Kapitalprocent og kapitalgrundlag Møns Banks kapitalforhold/kapitalmæssig overdækning: Kapitalgrundlag % kr. Kapitalgrundlag efter fradrag ,0% Tilstrækkeligt kapitalgrundlag ,7% Kapitalmæssig overdækning (%-point) ,3% Banken har opgjort kapitaloverdækningen til 4,3 %-point ud fra et kapitalbehov på 9,7 %. Med afsæt i de nye kapitaldækningsregler, der indfases fra og med 1. januar 2014 og frem til 2019 har ledelsen i 2014 styrket bankens kapitalgrundlag med 35 mio. kr. i hybrid kernekapital. Den hybride kernekapital skal sikre, at banken til stadighed har en komfortabel overdækning i takt med, at de nye kapitalregler indfases - herunder de nye bufferkrav. Banken har en overordnet politik og målsætning om, at den fremtidige aktivitet alene skal baseres på kernekapital. Den hybride kapital skal sikre kapitalgrundlaget indtil denne målsætning er opfyldt. 5. Kapitalmål og internt opgjort kapitalbehov Bankens bestyrelse har fastsat et kapitalmål på pt. 13 %, der forventes løftet i takt med indfasningen af de nye kapitaldækningsregler hen mod Bankens bestyrelse og direktion fastsætter kapitalmålet, ud fra en balanceret overvejelse mellem på den ene side ønsket om at have en passende sikkerhedsmargen ned til bankens kapitalkrav og kapitalbehov, og på den anden side rimelige indtjenings- og vækstmuligheder. Kapitalmålet, revurderes løbende under hensyntagen til bankens strategi og kapitalforhold i øvrigt. Fastsættelsen af bankens kapitalmål, drøftes minimum en gang årligt på et bestyrelsesmøde. 8 8

9 Stege Åbningstider Storegade 29 Mandag-fredag Kl Stege Torsdag Kl Tlf Præstø Svend Gønges Torv 2 Mandag - fredag Kl Præstø Torsdag Kl Tlf Næstved Vinhusgade 2 Mandag - fredag Kl Næstved Torsdag Kl Tlf Kongsted Dyssevej 3, Kongsted Mandag Kl Rønnede Torsdag Kl Tlf Bogø Bogø Hovedgade 139 Mandag og onsdag Kl Bogø By Tirsdag, torsdag og fredag LUKKET Tlf Klintholm Thyravej 14 Tirsdag og fredag Kl Borre Mandag, onsdag og torsdag LUKKET Tlf Fanefjord Hjørnet 2 Mandag - fredag Kl Askeby Torsdag tillige Kl Tlf MønDirekte Tlf Læs mere på

Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014. CVR-nr. 65746018

Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014. CVR-nr. 65746018 Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 CVR-nr. 65746018 Møns Bank har åbnet filial i Næstved i november 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 1. Beskrivelse af kapitalbehovsmodel

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2016 CVR-nr. 65746018 Fiskeri ved Møns Klint Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 1. Opdeling af internt opgjort tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013. Søjle III oplysningskrav - i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013. Søjle III oplysningskrav - i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013 Søjle III oplysningskrav - i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Møns Bank Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013 Søjle III oplysningskrav

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 30.09.2016 CVR-nr. 65746018 Møns Bank er kommet til Vordingborg og holder Åbent Hus i Algade 86 fredag den 11. november. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af tilstrækkeligt kapitalgrundlag / solvensbehovet på

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.12.2015 CVR-nr. 65746018 Møn er i mange danskeres bevidsthed... Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 1. Beskrivelse af kapitalbehovsmodel (solvensbehovsmodel)

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 30.06.2016 CVR-nr. 65746018 Møns Bank er kommet til Vordingborg og flytter i nyrenoverede lokaler i Algade 86 i løbet af 3. kvartal. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelser af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier 5 3. Kommentarer

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport 3. kvartal 2016 Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag

Læs mere

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr.

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr. Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015 GER-nr. 80050410 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport Tillæg til risikorapport Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 31. marts 2016 Indledning Dette tillæg til risikorapporten er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 30.09.2017 CVR-nr. 65746018 Møns Bank fejrer 140 års jubilæum i 2017 og har budt velkommen til kunde nr. 20.140, familien Knøsgaard Nielsen fra Præstø. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Indhold. Solvensrapport. Side

Indhold. Solvensrapport. Side 2017 Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport december

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Salling Bank gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal bestyrelsen og direktionen

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q2 2017 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport 2016 Tillæg til risikorapport 31.3.2017 Tillæg til risikorapport 2016-31.3.2017 1 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov pr. 31. marts 2017 Indledning Tillæg til risikorapporten udarbejdes kvartalsvis

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S LÆGERNES PENSIONSBANK A/S Individuelt solvensbehov 30. juni 2014 Indledning Fornålet med denne redegørelse er at opfylde oplysningsforpligtelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer,

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 25. oktober 2017) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Side 1/8 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Solvenskrav og det tilstrækkelige kapitalgrundlag... 3 Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav for virksomheder

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Københavns Andelskasse halvårsrapport 2017. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse: 1. Beskrivelse af

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK 1. KVARTAL 2013201420152016 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen Redegørelse vedrørende individuelt

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q1 2016 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Sparekassen Sjælland A/S

Sparekassen Sjælland A/S Risikooplysninger Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag pr. 30-09-2015 Sparekassen Sjælland A/S Lovgrundlag Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Indledning Den interne proces for vurdering og opgørelse af solvensbehovet ( ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Proces) er udgangspunktet

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Tillæg til Risikorapport 1.halvår 2015 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Kapitalgrundlag 4 Kapitalgrundlagskrav til samlet risikoeksponering 5 Kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1 risiko redegørelse 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 2 indhold 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Udgivet 22. marts 2013 Beskrivelse af solvensbehovsmodel mv. Den interne proces Sparekassens bestyrelse

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK INDIVIDUELT KAPITALBEHOV 2011201220132014201520 CVR: 29 15 78 12 SIDEN 1825 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 19. august 2010) Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel m.m.,

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Borbjerg Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Kapitalbehov 4. kvartal 2017

Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Risikooplysninger for koncernen Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag (pr. 31. december 2017) Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sønderhå-Hørsted Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

SOLVENSBEHOV

SOLVENSBEHOV SOLVENSBEHOV 30.06.2015 MERKUR ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag I henhold til bestemmelserne i Bekendtgørelse om risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov skal bestyrelsen

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III)

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III) Langå Sparekasse Solvensbehov 1.1. 2012 (Basel II Søjle III) 1 Oplysninger om solvensbehov Kapitalbekendtgørelsens 64 stiller krav om at pengeinstitutterne skal offentliggøre oplysninger om solvensbehovet

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26.

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. oktober 2011) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK WWW.SPARFYN.DK 1. KVARTAL 2014201520162017 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland-Fyn koncernen Redegørelse vedrørende

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK WWW.SPARFYN.DK 2013201420152016 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland-Fyn koncernen Redegørelse vedrørende individuelt

Læs mere

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici... 2 Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...5 Markedsrisici...6 Operationelle risici... 7 Øvrige forhold...8 8.

Læs mere

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel 433-455 Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2017. Udgivet den 8. maj 2017. Indholdsfortegnelse

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 30 august 2011) Opmærksomhedens henledes på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Coop Bank A/S. 1. halvår 2014

Coop Bank A/S. 1. halvår 2014 Coop Bank A/S Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav 1. halvår 2014 Coop Bank A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund Telefon: 43 86 11 11 Hjemmeside: www.coopbank.dk E-mail: kundeservice@coopbank.dk

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici...

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... Indledning... 3 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier... 4 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... 4 Markedsrisici... 5 Operationelle risici... 6 Øvrige forhold...

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Indholdsfortegnelse 5. ICAAP og 8+ metoden... 2 6. Den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet... 3 7. Kommentar til opgørelsen af den tilstrækkelige

Læs mere

Solvensbehov og Solvensoverdækning

Solvensbehov og Solvensoverdækning Solvensbehov og Solvensoverdækning Sparekassen Koncern Sparekassens solvens på. 20,86% 19,77% opfylder solvensbehovet på 8,60% 8,41% med. 242,56% 235,08% Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse)

Læs mere

Coop Bank A/S. 1. halvår 2015

Coop Bank A/S. 1. halvår 2015 Coop Bank A/S Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav 1. halvår 2015 Coop Bank A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund Telefon: 43 86 11 11 Hjemmeside: www.coopbank.dk E-mail: kundeservice@coopbank.dk

Læs mere

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr Side: 1 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr. 30.06.2011 Side: 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Beskrivelse af intern proces og metode... 4 Tilstrækkelig

Læs mere

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015)

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) CVR nr. 34 47 90 89 Indhold Side 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.12 2009 Indledning og baggrund Som led i implementering af Bankpakke I blev det politisk aftalt, at der i lovgivningen skulle indsættes et krav

Læs mere

SOLVENSBEHOV 30/

SOLVENSBEHOV 30/ SOLVENSBEHOV 30/06 2014 Langå Sparekasses bestyrelse har halvårligt drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra Sparekassens direktion. Indstillingen

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016

Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016 Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016 Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 2 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØREL- SE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUND- LAG OG SOLVENSBEHOV

TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØREL- SE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUND- LAG OG SOLVENSBEHOV Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØREL- SE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUND- LAG OG SOLVENSBEHOV Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30.06.2016

Læs mere

Risikorapport for 2. kvartal 2011 vedrørende kapitaldækning. Risikooplysninger for 2. kvartal 2011 for A/S Nørresundby Bank.

Risikorapport for 2. kvartal 2011 vedrørende kapitaldækning. Risikooplysninger for 2. kvartal 2011 for A/S Nørresundby Bank. vedrørende kapitaldækning Risikooplysninger for 2. kvartal 2011 for A/S Nørresundby Bank. Udgivet den 23.08.2011 Indhold Side Indledning... 2 1-5. Offentliggøres pt. kun ultimo året... 3 6-9. Opdeling

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sparekassen Den lille Bikubes bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

1. Indledning Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6

1. Indledning Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6 Solvensbehov 2015 1 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6 4. Solvensmæssig overdækning 7 2 1. Indledning Nærværende tillæg

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 Risikooplysninger for 1. halvår 2015 for Saxo Privatbank A/S 1. Uddybning af metoder

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

SOLVENSBEHOV 30.06.2012

SOLVENSBEHOV 30.06.2012 SOLVENSBEHOV 30.06.2012 MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal bestyrelsen og direktionen sikre,

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK WWW.SPARFYN.DK 1. HALVÅR 2014201520162017 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland-Fyn koncernen Redegørelse vedrørende

Læs mere

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr. 30.09.2012

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr. 30.09.2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Beskrivelse af intern proces og metode... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 5 Solvensmæssig overdækning... 5 Solvensmål... 5 Dato: 23.11.2012 Side 2 Indledning

Læs mere

Solvensbehovsredegørelse 30. juni 2015

Solvensbehovsredegørelse 30. juni 2015 Solvensbehovsredegørelse 30. juni 2015 INDLEDNING Langå Sparekasses bestyrelse har halvårligt drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra Sparekassens

Læs mere

SOLVENSBEHOV

SOLVENSBEHOV SOLVENSBEHOV 30.06.2016 MERKUR ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag I henhold til bestemmelserne i Bekendtgørelse om risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov skal bestyrelsen

Læs mere

Langå Sparekasse. Solvensbehovsredegørelse 30. juni 2016

Langå Sparekasse. Solvensbehovsredegørelse 30. juni 2016 Langå Sparekasse Solvensbehovsredegørelse 30. juni 2016 INDLEDNING Langå Sparekasses bestyrelse har halvårligt drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2014

Risikorapport pr. 30. juni 2014 pr. 30. juni 2014 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2014 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Risikorapport. 1. halvår 2016

Risikorapport. 1. halvår 2016 Risikorapport 1. halvår 2016 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Langå Sparekasse. Solvensbehovsredegørelse 30. juni 2017

Langå Sparekasse. Solvensbehovsredegørelse 30. juni 2017 Langå Sparekasse Solvensbehovsredegørelse 30. juni 2017 INDLEDNING Langå Sparekasses bestyrelse har halvårligt drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr Periodemeddelelse 1. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Fondsbørsmeddelelse nr. 08/2016 2 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 6,4 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,4 mio. kr. Positiv kursregulering

Læs mere