sektorprogram Social- og sundhedspolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sektorprogram Social- og sundhedspolitik"

Transkript

1 sektorprogram Social- og sundhedspolitik Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015

2 Sektorprogram for social- og sundhedspolitik Danmarks formandsskab i Nordisk Ministerråd 2015 ISBN (PRINT) ISBN (PDF) ANP 2015:704 Nordisk Ministerråd 2015 Lillegrund Vindmøllepark Øresund, Danmark/Sverige Layout: Erling Lynder Omslagsfoto: Havvindmøller i Øresund, Adrian Joachim og Yadid Levy Foto: s. 6 Magnus Fröderberg, s. 7, 9 og 10 Yadid Levy Det nordiske samarbejde Det nordiske samarbejde er en af verdens mest omfattende regionale samarbejdsformer. Samarbejdet omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland. Det nordiske samarbejde er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret, og er en vigtig medspiller i det europæiske og internationale samarbejde. Det nordiske fællesskab arbejder for et stærkt Norden i et stærkt Europa. Det nordiske samarbejde ønsker at styrke nordiske og regionale interesser og værdier i en global omverden. Fælles værdier landene imellem er med til at styrke Nordens position som en af verdens mest innovative og konkurrencedygtige regioner. Nordisk Ministerråd Ved Stranden København K Telefon (+45)

3 sektorprogram Social- og sundhedspolitik Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd Indledning 4 2 Danmarks formandskab i Nordisk Ministerråd Samarbejde og vidensdeling 4 4 Sammenhæng i det nordiske samarbejde 5 5 Børn og familier 6 6 Bekæmpelse af social ulighed i sundhed 7 7 Fokus på indsatsen for mennesker med psykiske lidelser 8 8 Senfølger efter seksuelle overgreb 8 9 Rehabilitering i ældreomsorgen 9 10 Handicap, hjælpemidler og teknologi Antibiotikaresistens Aktiviteter under det danske formandskab 12

4 Indledning Danmarks formandskab i Nordisk Ministerråd 2015 Sammen er vi stærke. Det var de nordiske samarbejdsministres vision for det nordiske samarbejde fra 2014 og det vil også være ledetråd for det danske formandskab i Det danske formandskab vil stille skarpt på vækst, værdier og velfærd med målet at styrke og fokusere det nordiske samarbejde til gavn for borgere, samfund og virksomheder. Norden er kendt over hele verden for sin velfærdsmodel. De nordiske lande har alle ambitiøse offentlige strategier på velfærdsområdet og stærke velfærdssystemer, der grundlæggende minder om hinanden. Vi har derfor i Norden i langt højere grad end i andre dele af verden et stærkt fundament for at kunne samarbejde og udnytte fælles offentlige og private ressourcer på velfærdsområdet til gavn for borgerne. Samarbejde og vidensdeling Øget samarbejde og vidensdeling er også en nødvendighed, da de enkelte lande i Norden ofte er for små til at have tilstrækkelig med forskning og relevant viden om gode løsninger, metoder og indsatser. Formandskabet vil derfor arbejde for at etablere et stærkere samarbejde inden for udvalgte velfærdsområder og samtidig sikre, at Nordens fælles ressourcer og potentiale udnyttes for herigennem at skabe konkret merværdi for de nordiske borgere. Bo Könberg-rapporten om det fremtidige samarbejde på social- og sundhedsområdet er et fint eksempel herpå. Endvidere er der et stadigt behov for at afvikle og forhindre grænsehindringer, så borgere og virksomheder i højere grad kan udnytte potentialet i at høre hjemme i Norden. Gennem det nordiske samarbejde har vi en unik mulighed for at skabe øget velfærd for borgerne i de nordiske lande. 4 SOCIAL- OG SUNDHEDSPOLITIK SEKTORPROGRAM FOR DANSK FORMANDSKAB 2015

5 Sammenhæng i det nordiske samarbejde Det er vigtigt, at der ses en kontinuitet i det nordiske samarbejde. At der ses en samhørighed i de projekter, der igangsættes, og at nye projekter bygger på erfaringerne fra tidligere projekter. Alt sammen så vi kan samle erfaringerne og arbejde videre på grundlag af mere og bedre nordisk viden. Det danske formandskab vil derfor bygge videre på stenene fra de tidligere formandskaber, som er beskrevet i Strategien for Socialog Sundhedssamarbejde, og på initiativerne i programmet Holdbar Nordisk Velfærd. SOCIAL- OG SUNDHEDSPOLITIK SEKTORPROGRAM FOR DANSK FORMANDSKAB

6 Børn og familier Danmark vil under overskriften kontinuitet i anbringelse af børn og unge i plejefamilie følge op på de initiativer som Sverige og Island igangsatte under deres formandskaber på området for børn og familier. Familiepleje er den hyppigst anvendte anbringelsesform i Norden, og i Danmark er over halvdelen af de børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, placeret i familiepleje. Det er fælles viden i de nordiske lande, at en stor del af de børn og unge, som er anbragt på grund af socialt betingede forhold, gennemgående klarer sig dårligere, end deres jævnaldrende på parametre som: grundskole, ungdomsuddannelse, psykisk og fysisk helbred, kriminalitet, misbrug samt videregående uddannelse, beskæftigelse og selvforsørgelse. Kontinuitet i anbringelse af børn og unge i plejefamilie er en af de faktorer, der giver børn og unge ro til at bevæge sig i en positiv retning. For at sikre bedre forudsætninger for stabilitet i anbringelsen og dermed bedre forudsætninger for vellykkekede anbringelsesforløb, er det vigtigt at have fokus på blandt andet plejefamiliernes arbejdsforhold og kompetencer. 6 SOCIAL- OG SUNDHEDSPOLITIK SEKTORPROGRAM FOR DANSK FORMANDSKAB 2015

7 Bekæmpelse af social ulighed i sundhed Alle nordiske lande oplever, at sundhed og et godt helbred er ulige fordelt i befolkningen. Uligheden i sundhed grundlægges allerede fra fødslen og viser sig eksempelvis ved, at færre børn af forældre med en kort uddannelse kommer til børneundersøgelser og bliver vaccineret. Andre faktorer så som rygning, alkohol samt kost og motion har også betydning for ulighed i sundhed. En række sociale faktorer som tidlig opsporende indsatser af mistrivsel, fastholdelse i uddannelse for unge, og tilknytning til arbejdsmarkedet er væsentlige prædiktorer for dårligt helbred og social ulighed i sundhed. Effektive indsatser til at reducere den sociale ulighed i sundhed er identificeret i en række nationale undersøgelser. Der er ved at blive udarbejdet en undersøgelse som har fokus på hvordan indsatser mod social ulighed i sundhed kan implementeres. Under søgelsen involverer en række af de nordiske lande. Det danske formandskab vil bygge videre på erfaringerne fra dette studie. SOCIAL- OG SUNDHEDSPOLITIK SEKTORPROGRAM FOR DANSK FORMANDSKAB

8 Fokus på indsatsen for mennesker med psykiske lidelser Det islandske formandskab satte i 2014 fokus på psykisk helse med både en konference og et ekspertmøde. Det danske formandskab bygger videre herpå, da psykiske lidelser berører mange mennesker hver eneste dag og kan have alvorlige konsekvenser for såvel den enkelte som for dennes pårørende. Ligesom med somatiske sygdomme er det muligt at komme sig helt eller delvist efter en psykisk lidelse, også i forhold til psykiske vanskeligheder af alvorlig karakter. Danmark ønsker at følge op på Bo Könberg rapportens anbefaling om et topmøde om psykisk sundhed og afholde det første topmøde. Senfølger efter seksuelle overgreb Senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen er kendetegnet ved en lang række psykiske og sociale problematikker i voksenlivet, hvoraf nogle diagnoser synes at optræde oftere end andre. Blandt de hyppigst forekommende senfølger efter seksuelle overgreb kan nævnes PTSD, angst og depression. Øvrige senfølgeproblematikker kan være lavt selvværd, tvangsforestillinger, problemer med krop og seksualitet, selvskadende, suicidal og seksualiseret adfærd, spiseforstyrrelser og stofmisbrug. Viden om senfølger efter seksuelle overgreb er begrænset, og afholdelsen af en konference vil udgøre et væsentligt bidrag til at udveksle viden og erfaringer inden for Norden. Fokus for konferencens indhold vil være organiseringen af indsatserne i de nordiske lande og de hertil knyttede udfordringer og muligheder. Konferencen kan desuden bidrage til at bryde med tabuer, der omgiver senfølger efter seksuelle overgreb. 8 SOCIAL- OG SUNDHEDSPOLITIK SEKTORPROGRAM FOR DANSK FORMANDSKAB 2015

9 Rehabilitering i ældreomsorgen Som en udløber af programmet Holdbar Nordisk Velfærd iværksættes et initiativ, som skal fremme pleje- og omsorgsydelsernes omstilling i ret ning af en mere aktiv inddragelse af borgernes ressourcer. Fokus i initiativet vil være på at øge ydelsernes kvalitet, fremme borgernes helbred og livskvalitet samt understøtte en bedre anvendelse af ressourcerne i pleje- og omsorgssektoren. Initiativet skal derudover bidrage til det enkelte lands policyudvikling på området gennem udveksling af viden og information om nordiske og eventuelt også udenlandske strategier og konkrete, virksomme indsatser. SOCIAL- OG SUNDHEDSPOLITIK SEKTORPROGRAM FOR DANSK FORMANDSKAB

10 Handicap, hjælpemidler og teknologi Velfærdsteknologi og hjælpemidler kan være med til at hjælpe personer med nedsat funktionsevne i alle aldre til at blive mere selvhjulpne og samtidig løse mange af de rutineopgaver, som i dag udføres af pårørende og pleje- samt omsorgspersonale. Anvendelsen af hjælpemidler i forbindelse med en rehabiliterende indsats kan desuden medvirke til, at personer med nedsat funktionsevne opnår en bedre livskvalitet. Ved at sætte fokus på anvendelsen af hjælpemidler og velfærdsteknologi i en rehabiliterings- og habiliteringsproces, ønsker formandskabet at medvirke til, at sikre både det kvalitative og økonomiske potentiale i teknologien, som vil være til gavn for mennesker med et handicap. 10 SOCIAL- OG SUNDHEDSPOLITIK SEKTORPROGRAM FOR DANSK FORMANDSKAB 2015

11 Antibiotikaresistens Udvikling af antibiotikaresistens hos mennesker og dyr er et stadigt større problem i de nordiske lande og globalt, og samtidig opstår der i stigende omfang problemer med bakterier, der er resistente over for flere typer af antibiotika de såkaldte multiresistente bakterier. Det anslås, at der årligt dør omkring mennesker i EU på grund af infektioner med resistente bakterier. Danmark vil følge op på Könberg-rapporten, som blandt andet udpeger antibiotikaresistens som et område med potentiale for styrket nordisk samarbejde. Danmark vil herudover støtte op om samarbejdet vedr. bekæmpelse af antibiotikaresistens i et One Health-perspektiv, som er blevet etableret i regi af en ny nordisk arbejdsgruppe om antibiotikaresistens. SOCIAL- OG SUNDHEDSPOLITIK SEKTORPROGRAM FOR DANSK FORMANDSKAB

12 Aktiviteter under det danske formandskab På og kan løbende følges information om aktiviteter under formandskabet. Møder i ministerrådet for social- og sundhedspolitik (MR-S) og embedsmandskomitéen for social- og sundhedspolitik (EK-S) februar EK-S (1) Sted: Torshavn, Færøerne maj EK-S (2) Sted: Ilulissat, Grønland. 9. september MR-S Sted: København, Sekretariatet november EK-S (3) Sted: København, Sekretariatet. 12 SOCIAL- OG SUNDHEDSPOLITIK SEKTORPROGRAM FOR DANSK FORMANDSKAB 2015

13 Møder, seminarer og konferencer WS marts WS maj Workshops om anbragte børn og unge Sted: København Nordiske forskere og embedsmænd vil i 2 workshops bidrage til at udveksle erfaringer og viden, der kan danne basis for et vidensgrundlag med anbefalinger. Workshop 1 vil være dialog om forskelle og ligheder samt fælles udfordringer. Workshop 2 vil have fokus på løsningsmodeller og anbefalinger marts Netværksmøde med temaet rehabilitering Sted: København På mødet kan relevante aktører i departement og direktorater/styrelser i det enkelte land få let adgang til konkret viden og inspiration, der kan indgå i de nationale overvejelser om nye initiativer på feltet. Formandskabet for netværket følger formandskabet for nordisk ministerråd april Inspirationsseminar om individtilsyn (autorisation) I regi af den nordiske gruppe for sundhedspersonale afholdes et inspirationsseminar om individtilsyn maj Seminar om senfølger efter seksuelle overgreb Sted: Ilulissat, Grønland Det er hensigten, at seminaret skal munde ud i etableringen af et nordisk netværk på området for senfølger efter seksuelle overgreb, hvor der bl.a. vil være mulighed for at dele gode erfaringer og viden om metoder og effekter i arbejdet med senfølger efter seksuelle overgreb. SOCIAL- OG SUNDHEDSPOLITIK SEKTORPROGRAM FOR DANSK FORMANDSKAB

14 Juni Ekspertmøde om antibiotikaresistens Afholdelse af ekspertmøde med henblik på drøftelse af den videre proces for et styrket samarbejde mellem de nordiske lande om bekæmpelse af antibiotikaresistens herunder drøftelse af eventuelle fælles nordiske projekter. August Psykiatri topmøde Sted: København Könberg-rapporten beskriver et årligt topmøde inden for psykisk sundhed. Det danske formandskab vil afholde det første topmøde. September Konference om handicap, hjælpemidler og teknologi Halvdagskonference hvor eksperter, praktikere og ledelse i kommunale forvaltninger på tværs af Norden kan lade sig inspirere af hinanden. Konferencen vil blandt andet sætte fokus på hvor - dan hjælpemidler kan anvendes i en rehabiliterende indsats og der vil derudover være fokus på den svære innovationsproces. 14 SOCIAL- OG SUNDHEDSPOLITIK SEKTORPROGRAM FOR DANSK FORMANDSKAB 2015

15 oktober Workshop om brug af hjælpemidler og teknologi Sted: København Formålet med workshoppen er at udveksle erfaringer og viden, der kan danne basis for en mindre ideopsamling baseret på aktuelt bedste viden og praksiserfaringer fra de enkelte lande. Hver deltager skal bidrage med oplæg og tekststykke til ideopsamlingen, som samles af Socialstyrelsen. December 2015 Konference om social ulighed i sundhed Afholdelse af konference om social ulighed i sundhed SOCIAL- OG SUNDHEDSPOLITIK SEKTORPROGRAM FOR DANSK FORMANDSKAB

16 Ved Stranden 18 DK-1061 København K Yderligere information om Danmarks formandskab fås på Udenrigsministeriet Sekretariatet for Ministeren for Nordisk Samarbejde Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Danmark Telefon: ANP 2015:704 ISBN (PRINT) ISBN (PDF) 16 SOCIAL- OG SUNDHEDSPOLITIK SEKTORPROGRAM FOR DANSK FORMANDSKAB

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Sektorplan Uddannelse, kreativitet og entreprenørskab i globaliseringens tid

Sektorplan Uddannelse, kreativitet og entreprenørskab i globaliseringens tid Sektorplan Uddannelse, kreativitet og entreprenørskab i globaliseringens tid Islands formandskabsprogram for Nordisk Ministerråds samarbejde om forskning, kultur og uddannelse Uddannelse, kreativitet og

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet Rehabilitering i Danmark Forord I denne hvidbog præsenteres en generel dansk definition og beskrivelse af rehabiliteringsbegrebet. Endvidere opstilles nogle udfordringer

Læs mere

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Evalueringsgruppen Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Indholdsfortegnelse Resumé...4 1 Indledning...6 2 Evalueringen...8 2.1 Evalueringens målsætning...8 2.2 Evalueringsgruppen...8

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere

AFRAPPORTERING ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

AFRAPPORTERING ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Til Social og Integrationsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Marts 2012 AFRAPPORTERING ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Analysens

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

Klart ansvar for de svageste

Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Klart ansvar for de svageste Oplæg om det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde Klart ansvar

Læs mere