Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner"

Transkript

1 Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

2 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt størstedelen af den danske befolkning i et eller andet omfang brugt rusmidler. Særligt alkohol er ofte en del af sociale arrangementer i Danmark, og det indgår for manges vedkommende som en naturlig del af en festlig aften. Euforiserende stoffer som bl.a. hash, kokain og amfetamin bliver ligeledes mere og mere kendte blandt den almene befolkning. Især unge eksperimenterer med rusmidler, eksempelvis når de går i byen. For de flestes vedkommende forbliver brugen af euforiserende stoffer på et lavt niveau, men desværre er der også nogle, unge som voksne, hvor forbruget af rusmidler tager overhånd, så de ikke længere kan styre det. Når dette sker, er det vigtigt, at de får hjælp inden forbruget udvikler sig til et regulært misbrug, og den unge eller voksne kommer så langt ud, at det kan være svært for vedkommende at komme tilbage på rette spor. Hensigten med denne misbrugspolitik er derfor at sætte misbrug af rusmidler på dagsordenen blandt borgere og personale i Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Med denne politik skabes de overordnede rammer og visioner for misbrugsområdet, og misbrugspolitikken er retningsgivende for, hvordan forskellige fagligheder i Ishøj og Vallensbæk Kommuner arbejder sammen om at forebygge misbrug og hjælpe borgere, der har udviklet et misbrug. Det er vigtigt med et stærkt tværfagligt samarbejde, hvor vi udnytter hinandens kompetencer, hvis vi skal tilbyde vores borgere de bedste løsninger. Misbrugspolitikken er derfor udarbejdet af en tværfaglig arbejdsgruppe og politikken bygger på den nyeste viden inden for misbrugsområdet. Ole Bjørstorp Borgmester i Ishøj Kommune Henrik Rasmussen Borgmester i Vallensbæk Kommune 2

3 Indhold Vision... 4 Værdigrundlag... 4 Formål med misbrugspolitikken... 5 Misbrugspolitik og ikke rusmiddelpolitik... 5 Hvem er målgruppen for denne politik?... 5 Fokusområder... 6 Hvad er misbrug?... 7 Hvordan kan Ishøj og Vallensbæk Kommuner hjælpe?... 7 De 4 fokusområder... 8 Forankring af misbrugsindsatsen Opfølgning på politikken

4 Vision Denne misbrugspolitik har tre overordnede visioner for misbrugsområdet i Ishøj og Vallensbæk Kommuner: at sætte misbrug af rusmidler på dagsordenen: Misbrug er et tabubelagt emne, og vi ønsker med denne politik at bryde tabuet, så flere ønsker at søge hjælp og vejledning, hvad end de er misbrugere eller pårørende. at kommunerne kan tilbyde misbrugsbehandling lokalt: Med udgangspunkt i princippet om det nære sundhedsvæsen, skal flere tilbud tilpasses den enkelte målgruppe og forankres i borgernes nærmiljø. at gøre vejen til misbrugsbehandling kort og tydelig: Alle som har, er berørte af eller arbejder med misbrugsproblematikker skal hurtigt kunne finde frem til, hvor og hvordan de kan få den hjælp, de har behov for. Værdigrundlag Ishøj og Vallensbæk Kommune har udvalgt følgende 4 værdier, som skal være udgangspunktet for samarbejdet mellem kommune, borger og pårørende på misbrugsområdet: Åbenhed fordi, det er vigtigt, at vi alle er med til at tale om misbrugsproblemer og følgevirkningerne deraf. En væsentlig del af indsatsen med misbrugsproblemer er oplysning omkring de skadelige følgevirkninger af misbrug af rusmidler. Dette gælder både de fysiske og psykiske påvirkninger, samt konsekvenserne for ens familie og netværk. Gensidig respekt, misbrugsproblemer kan ramme og berøre os alle. Derfor er det vigtigt, at borgere, som kæmper med misbrugsproblemer, bliver behandlet med respekt og ligeværd. Professionalisme, borgeren skal møde ansatte, der er klædt på til at løfte opgaven, hvad end der er tale om forebyggelse eller behandling af misbrug. Klare rammer for arbejdet er helt nødvendige, hvis vi skal lykkes med vores indsatser på misbrugsområdet. Det er vigtigt, at det er klart for både borgere og medarbejdere i de to kommuner, hvor og hvordan det er muligt at få hjælp til misbrugsproblemer. Klare linjer forkorter vejen til behandling, og gør det derved muligt at skride ind tidligere, hvilket øger chancen for succes. 4

5 Formål med misbrugspolitikken I Ishøj og Vallensbæk Kommuner har vi, som i landets øvrige kommuner en udfordring med, at forbruget af alkohol og hash er stigende (SST, publ. Alkohol, 2012). Undersøgelser viser, at det samlede alkoholforbrug er højest i grupper med høj indtægt og uddannelse, og at euforiserende stoffer i de senere år er blevet lettere tilgængeligt og oftere brugt, især blandt de unge. Ca. 10 % af befolkningen bruger rusmidler på en måde, som medfører øget risiko for sygdom og skade, uden at dette kan defineres som misbrug eller afhængighed, og omkring danskere har et reelt misbrug. De udfordringer der følger med et liv i misbrug, kan påvirke både familieliv, arbejdsliv, selvværdet, økonomien mm. Alle konsekvenser, som har stor betydning for personens fremtid, og som gør det nødvendigt med en individuel, tværfaglig og helhedsorienteret indsats (SST, Forebyggelsespakken alkohol, 2013). Med til dette hører desuden, at der er en sammenhæng mellem psykiske lidelser og brugen af rusmidler. Flere borgere er således dobbeltdiagnostiserede med både misbrug og en psykisk lidelse, hvilket tydeligt viser behovet for en koordineret og tværfaglig indsats (Sundhedsstyrelsen 2013). Derfor er det også nødvendigt, at kommunerne har en misbrugspolitik, som udstikker de overordnede retningslinjer for misbrugsindsatsen, som gælder for alle tilbud, på tværs af fagcentre, i de to kommuner. Misbrugspolitik og ikke rusmiddelpolitik Vi har valgt at kalde denne politik for en misbrugspolitik og ikke en rusmiddelpolitik, da politikken handler specifikt om forebyggelse og behandling af misbrug. En rusmiddelpolitik ser vi derimod som en politik, der sætter rammerne for brug af rusmidler eksempelvis på en skole, en arbejdsplads eller lignende. Denne politik er således rettet til borgere i Ishøj og Vallensbæk Kommuner, som har et misbrug eller overforbrug af rusmidler, til deres pårørende samt til ansatte i kommunerne, som arbejder inden for misbrugsområdet eller med forebyggelse af misbrug. Hvem er målgruppen for denne politik? Målgruppen for denne politik er følgende 3 grupper: Alle borgere i Ishøj og Vallensbæk Kommuner som har haft et misbrug, har et misbrug eller er i risiko for at udvikle et overforbrug af alkohol eller ulovlige rusmidler. Pårørende til borgere i ovenstående gruppe. Alle ansatte i Ishøj og Vallensbæk Kommuner, som arbejder med misbrugsrelaterede problemstillinger. Dette indbefatter både forebyggelse, behandling og indsats for tidligere misbrugere. 5

6 Fokusområder I forbindelse med denne misbrugspolitik har Ishøj og Vallensbæk Kommuner udvalgt fire konkrete fokusområder, som omdrejningspunkter for misbrugsindsatsen i de to kommuner: Det forebyggende arbejde: Målrettet forebyggende arbejde og tidlig indsats, som hindrer så mange som muligt i at blive fanget i afhængighed af alkohol eller andre rusmidler Det tværfaglige samarbejde: Borgere med behov for hjælp skal opleve, at kommunernes tilbud er dækkende og attraktive, og matcher deres individuelle behov for rådgivning og behandling, således at ingen borger, uanset tyngden af problemerne, oplever at blive ladt i stikken. Kompetenceudvikling og vidensdeling: Nøglepersoner i forebyggelse og behandling skal løbende opkvalificeres og have kendskab til den nyeste viden og metoder på misbrugsområdet samt til relevante tilbud i de to kommuner. Individuelle behandlingsforløb og god overgang til et liv uden misbrug: Alle borgere er forskellige, også dem som har et misbrug. Derfor er det vigtigt, at Ishøj og Vallensbæk Kommuner tilbyder individuelt tilrettelagte behandlingsforløb både under misbruget og efter misbrugets ophør. De 4 fokusområder uddybes senere i politikken. 6

7 Hvad er misbrug? Misbrug vil sige et vedvarende, skadeligt forbrug af (psykoaktive) stoffer som tobak, alkohol, hash, kokain, heroin m.fl. Psykoaktive stoffer er midler, der ændrer ens sindstilstand. Skaderne kan både være fysiske (fx lungesygdomme), psykiske (dårlig hukommelse, depressioner) og sociale (fx fravær fra skole, dårlig økonomi, tab af arbejde eller uddannelse, krise i familien og frafald i ens netværk) (Sundhedsstyrelsen). Misbrug kommer ikke fra den ene dag til den anden, men udvikles over et stykke tid, hvor personen bruger et eller flere af de psykoaktive stoffer oftere og oftere og i større og større mængder til trods for uheldige situationer og omgivelsernes protester. Ofte er den eneste, der ikke kan se, der er tale om misbrug, misbrugeren selv. Hvordan kan Ishøj og Vallensbæk Kommuner hjælpe? Loven Ishøj Kommune yder behandling for stofmisbrug efter Servicelovens 101 og behandling for alkoholmisbrug efter Sundhedslovens 141 til borgere i Ishøj og Vallensbæk Kommuner. I begge paragraffer fremgår det, at kommunen er forpligtet til at iværksætte en behandling senest 14 dage efter borgerens henvendelse. Vallensbæk Kommune tilbyder desuden åben og anonym rådgivning til borgere med alkoholmisbrug. Ishøj og Vallensbæk Kommuner har flere forskellige tilbud, som kan hjælpe borgere der kæmper med afhængighed af alkohol- eller stoffer. Der er både tilbud rettet mod unge borgere, ældre borgere og borgernes pårørende. Tilbuddene kan både være forebyggende, behandlende og hjælp efter misbrugets ophør. 7

8 De 4 fokusområder 1. Forebyggende indsats Flertalsmisforståelser En af udfordringerne på misbrugsområdet er, at unge ofte har et helt forkert billede af, hvor udbredt brugen af rusmidler er. Det er sådanne flertalsmisforståelser, som påvirker de unges rusmiddelforbrug negativt. Flertalsmisforståelser handler om, at de unge tror, at de fleste har prøvet at eksempelvis ryge hash, stjæle, være fulde osv., selvom dette ikke er tilfældet (Center for rusmiddelforskning 2013). Det er vigtigt at arbejde med disse flertalsmisforståelser, da erfaringen peger på, at det har en stor effekt. De unge vil gerne passe ind blandt deres jævnaldrene, og de følger derfor ofte flertallet. Forældres holdning Ligeledes peger flere undersøgelser på, at forældres forhold til brug af rusmidler har en effekt på, hvilket forhold deres børn kommer til at have til rusmidler. Unge hvis forældre drikker mere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger har næsten 50 % større risiko for at udvikle et misbrug (SST: forebyggelsespakken alkohol). Ligeledes ser vi, at de unge som ikke har fået sat grænser for deres indtag af alkohol, ofte drikker mere, når de bliver ældre, end deres jævnaldrende (Rudersdal Kommune, forsøg i 8 kommuner med social pejling). Debutalder Et andet vigtigt fokusområde i det forebyggende arbejde er at hæve debutalderen for de unges brug af rusmidler. Undersøgelser peger på, at når unge mellem år indtager hash eller alkohol mere end 2 gange om ugen, så stiger deres skolefravær markant, og deres koncentration forværres kraftigt (Center for rusmiddelforskning 2013). Det kan således hurtigt få alvorlige konsekvenser for de unges fremtidsmuligheder, når de begynder at have et jævnligt forbrug af rusmidler i en ung alder. Derfor har Ishøj og Vallensbæk Kommuner valgt at starte med at forebygge misbrug allerede i folkeskolen, da det vigtigste er at forebygge problemet, inden det opstår. Gennem brug af forskellige spil, lege og opgaver udfordres både elevernes og deres forældres holdninger til, og vaner 8

9 omkring, brug af rusmidler. Det er gennem dette arbejde, at kommunerne forebygger, at de unge udvikler problemer med misbrug senere hen i livet. Ishøj og Vallensbæk kommuner er blandt landets 8 førende kommuner til arbejdet med flertalsmisforståelser. Hvad er formålet med indsatsen: Formålet med indsatsen er at hæve de unges debutalder i forhold til brug af rusmidler, begrænse deres fremtidige forbrug og forebygge, at de unge udvikler et misbrug. 9

10 2. Tværfagligt samarbejde Misbrugsområdet er kendetegnet ved, at flere forskellige fagcentre arbejder med problemstillinger, som relaterer sig til misbrugsområdet, uden at indsatserne nødvendigvis er koordineret. Der mangler derfor viden om, hvad hinanden kan, og hvilke tilbud der eksisterer. Fælles mål Hvis vi effektivt skal forebygge og afhjælpe problemer med misbrug, så er det derfor en nødvendig forudsætning, at vi anerkender, at misbrug er en tværfaglig problemstilling. Et misbrug hænger ofte tæt sammen med økonomiske, sociale eller psykologiske problemstillinger, og misbruget er således ofte et symptom på dette. Eksempelvis er det en udfordring, at flere borgere med misbrug også har en psykisk lidelse, hvilket der kommer mere og mere fokus på (Sundhedsstyrelsen 2013). Gennem kendskab til hinandens kompetencer skal vi derfor væk fra silotænkningen og arbejde tværfagligt i stedet, hvis vi vil gøre en forskel (Rambøll: Nedbrydning af silotænkningen 2013). Dette vil samtidig kræve både politisk og ledelsesmæssigt fokus, hvis samarbejdet skal lykkedes. De første skridt til at bryde silotænkningen er allerede trådt. Introduktionen af førtidspensionsreformen betyder, at Ishøj og Vallensbæk Kommuner nu iværksætter tværfagligt koordinerede indsatser til vores svageste borgere. Ligeledes arbejdes der tværfagligt, når kommunerne arbejder for at forebygge udviklingen af misbrug eller kriminalitet blandt udsatte børn og unge. Det tværfaglige samarbejde er således allerede godt i gang og skal udbredes til flere områder. Tværfaglig indsats Misbrugspolitikken er udarbejdet af en tværfaglig arbejdsgruppe, på tværs af de to kommuner, med medarbejdere inden for blandt andet sundhed, beskæftigelse, social- og misbrugsområdet, kriminalitetsforebyggelse, børn- og unge samt skoleområdet og SSP samarbejdet. I arbejdsgruppen er der bred enighed om, at vi skal fortsætte de tværfaglige drøftelser, at drøftelserne i gruppen har været nyttige, og at der er behov for, at vi udarbejder et katalog over de tilbud, vi har på området. Ligeledes er der behov for årlige netværksmøder og workshops til vidensdeling. Hvad er formålet med indsatsen: At sikre bedre og mere effektiv handling på misbrugsområdet ved at benytte hinandens kompetencer og yde en koordineret og helhedsorienteret indsats. 10

11 3. Kompetenceudvikling, samarbejde og vidensdeling I forlængelse af vores fokus på at udvikle den tværfaglige indsats, er det også vigtigt at sørge for, at kommunerne har de rette kompetencer, og at kompetencerne bliver udnyttet. Nøglepersoner Ishøj og Vallensbæk Kommuner arbejder derfor for at styrke kompetencerne, samarbejdet og vidensdelingen på misbrugsområdet. Kommunerne vil udvælge en række nøglepersoner, som bl.a. skal deltage på en årlig workshop, som har fokus på misbrug. Tanken med nøglepersonerne er, at de skal vidensdele og sparre med hinanden, så vi får løftet samarbejdet og kompetenceniveauet. Ligeledes skal netværket af nøglepersoner være med til at overskueliggøre, hvilke tilbud der er i de 2 kommuner samt være med til at formalisere arbejdsgangene på området. Frontpersonale Herudover vil en del af frontpersonalet på social og sundhedsområdet deltage i kurser, arrangeret af Sundhedsstyrelsen, vedrørende håndtering af misbrug. Frontpersonalet møder borgerne, og de skal derfor være i stand til at genkende tegn på misbrug og hjælpe borgeren, hvis vedkommende ønsker det. Hvad er formål med indsatsen: Vi skal blive bedre til at identificere misbrugsproblemer og udnytte hinandens kompetencer, så vi kan tilbyde hurtigere og bedre indsatser til borgerne. 11

12 4. Individuelle behandlingsforløb og god overgang til et liv uden misbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner samarbejder med en række aktører for at tilbyde borgerne netop det forløb, de har behov for. Samtidig arbejder vi for at forbedre de eksisterende tilbud samt at oprette nye tilbud, så kvaliteten i behandlingen bliver bedre. Vi sikrer, at den enkelte borger får den bedst mulige behandling, som er tilpasset borgerens unikke problemstillinger. Opfølgende indsats Ud over at tilbyde individuelt tilrettelagte behandlingsforløb er det også vigtigt at have fokus på behandlingstilbud efter misbrugets ophør, som eksempelvis kan have fokus på borgerens almene sundhed. Det kan være rygestopkursus, kostvejledning, hjælp i forbindelse med vægttab, diabetes eller KOL. Denne indsats er vigtig for at sikre, at borgeren fortsætter den positive udvikling og har mulighed for at leve det liv, vedkommende ønsker. Ligeledes er det vigtigt, at borgeren får støtte og vejledning undervejs og efter sin behandling. En anden vigtig del af indsatsen efter misbrugets ophør er at støtte borgeren i at vende tilbage til uddannelse eller arbejde, når de er ude af deres misbrug. Dette kan bl.a. ske via tilknytning af en mentor eller andre tiltag, så borgeren arbejder hen imod at blive så selvforsørgende som muligt. Formål: Et behandlingsforløb, som tager udgangspunkt i borgerens unikke problemstillinger, giver borgeren de bedste muligheder for at komme ud af sit misbrug. Ligeledes er fokus på den gode overgang til livet efter misbruget vigtig, hvis borgeren skal tilbage til en normal og velfungerende tilværelse. 12

13 Forankring af misbrugsindsatsen Behandlingsforløb Indsatsen for borgere med et misbrug er placeret hos Borger- og Socialservice i Ishøj Kommune, hvor der sidder et misbrugsteam med socialfaglig baggrund. Det er misbrugsteamet, som visiterer borgere til behandling for deres misbrug. Alle Ishøj og Vallensbæk borgere, uanset alder, kan få hjælp til at komme ud af deres misbrug ved at henvende sig hos Borger- og Socialservice i Ishøj kommune på og bede om en samtale med misbrugsteamet. Misbrugsbehandling Selve behandlingen af misbrug ligger aktuelt hos vores eksterne samarbejdspartnere, men vi arbejder målrettet på også at oprette lokale tilbud i de 2 kommuner. Visitationen til tilbuddene foregår som udgangspunkt hos Borger- og Socialservice i Ishøj Kommune, men borgerne kan i visse tilfælde også selv henvende sig til vores samarbejdspartnere og få behandling. Herudover tilbyder Ishøj Kommune råd og vejledning i forhold til behandling af både stof- og alkoholmisbrug for borgere i de 2 kommuner. Vallensbæk Kommune tilbyder, som et forsøg, råd og vejledning om behandling af alkoholmisbrug i deres Center for Sundhed og Forebyggelse. Forebyggende og opfølgende indsatser Flere forskellige fagcentre er en del af det forebyggende og opfølgende arbejde på misbrugsområdet. Det forebyggende arbejde på misbrugsområdet ligger hos de instanser, som har kontakt til kommunernes unge borgere. Det gælder bl.a. SSP samarbejdet, Familiecenteret, sundhedsplejen, gadeplansmedarbejdere samt skolelærere, pædagoger o.lign., som alle møder de unge i deres hverdag og kan arbejde med deres holdninger til brug af rusmidler. I forhold til de opfølgende indsatser er Ishøj Kommunes udgående og opsøgende personale en vigtig aktør, da de kommer i hjemmet hos nogle af de borgere, som kæmper med et misbrug. Lige så vigtigt er Sundhedscenteret i Ishøj og Center for Sundhed og Forebyggelse i Vallensbæk, som begge arbejder med oplysning omkring alkohol og stoffer samt med de sundhedsfaglige problemstillinger, der indtræder efter misbruget. Sideløbende med disse indsatser er også Jobcenteret i Vallensbæk en vigtig aktør, da de skal arbejde på at få borgeren i uddannelse eller tilbage til arbejdsmarkedet, så de på sigt kan blive uafhængige af hjælp fra det offentlige. Indsatserne går derved på tværs af fagcentre. 13

14 Opfølgning på politikken For at gøre misbrugspolitikken mere praksisnær udarbejdes i 2014 en handleplan til politikken, som beskriver de konkrete tiltag og indsatser, som Ishøj og Vallensbæk Kommuner arbejder med på misbrugsområdet. Handleplanen vil være et dynamisk dokument, som afspejler indsatserne på området fra

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Ungeanalyse Marts 2013 Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg

Læs mere

døgnanbragte unge bruger også rusmidler

døgnanbragte unge bruger også rusmidler red. Peter Jensen og susanne Pihl hansen døgnanbragte unge bruger også rusmidler erfaringer fra dur 2.0. et kompetenceudviklingsforløb for døgnmedarbejdere Indholdsfortegnelse Indledning Indledning Rusmidler

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Evalueringsgruppen Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Indholdsfortegnelse Resumé...4 1 Indledning...6 2 Evalueringen...8 2.1 Evalueringens målsætning...8 2.2 Evalueringsgruppen...8

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug En tværfaglig udfordring Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug Socialt Udviklingscenter SUS 2011 En tværfaglig udfordring - Undersøgelse af kommunernes indsats for

Læs mere

Hvidbog om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Hvidbog om socialt udsatte grønlændere i Danmark Hvidbog om socialt udsatte grønlændere i Danmark Indholdsfortegnelse Sammenfatning s. 3 Kapitel 1 Indledning s.5 Inddragelse og deltagelse i det danske demokrati s.6 Den svageste og mest belastede gruppe

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere