Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner"

Transkript

1 Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

2 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt størstedelen af den danske befolkning i et eller andet omfang brugt rusmidler. Særligt alkohol er ofte en del af sociale arrangementer i Danmark, og det indgår for manges vedkommende som en naturlig del af en festlig aften. Euforiserende stoffer som bl.a. hash, kokain og amfetamin bliver ligeledes mere og mere kendte blandt den almene befolkning. Især unge eksperimenterer med rusmidler, eksempelvis når de går i byen. For de flestes vedkommende forbliver brugen af euforiserende stoffer på et lavt niveau, men desværre er der også nogle, unge som voksne, hvor forbruget af rusmidler tager overhånd, så de ikke længere kan styre det. Når dette sker, er det vigtigt, at de får hjælp inden forbruget udvikler sig til et regulært misbrug, og den unge eller voksne kommer så langt ud, at det kan være svært for vedkommende at komme tilbage på rette spor. Hensigten med denne misbrugspolitik er derfor at sætte misbrug af rusmidler på dagsordenen blandt borgere og personale i Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Med denne politik skabes de overordnede rammer og visioner for misbrugsområdet, og misbrugspolitikken er retningsgivende for, hvordan forskellige fagligheder i Ishøj og Vallensbæk Kommuner arbejder sammen om at forebygge misbrug og hjælpe borgere, der har udviklet et misbrug. Det er vigtigt med et stærkt tværfagligt samarbejde, hvor vi udnytter hinandens kompetencer, hvis vi skal tilbyde vores borgere de bedste løsninger. Misbrugspolitikken er derfor udarbejdet af en tværfaglig arbejdsgruppe og politikken bygger på den nyeste viden inden for misbrugsområdet. Ole Bjørstorp Borgmester i Ishøj Kommune Henrik Rasmussen Borgmester i Vallensbæk Kommune 2

3 Indhold Vision... 4 Værdigrundlag... 4 Formål med misbrugspolitikken... 5 Misbrugspolitik og ikke rusmiddelpolitik... 5 Hvem er målgruppen for denne politik?... 5 Fokusområder... 6 Hvad er misbrug?... 7 Hvordan kan Ishøj og Vallensbæk Kommuner hjælpe?... 7 De 4 fokusområder... 8 Forankring af misbrugsindsatsen Opfølgning på politikken

4 Vision Denne misbrugspolitik har tre overordnede visioner for misbrugsområdet i Ishøj og Vallensbæk Kommuner: at sætte misbrug af rusmidler på dagsordenen: Misbrug er et tabubelagt emne, og vi ønsker med denne politik at bryde tabuet, så flere ønsker at søge hjælp og vejledning, hvad end de er misbrugere eller pårørende. at kommunerne kan tilbyde misbrugsbehandling lokalt: Med udgangspunkt i princippet om det nære sundhedsvæsen, skal flere tilbud tilpasses den enkelte målgruppe og forankres i borgernes nærmiljø. at gøre vejen til misbrugsbehandling kort og tydelig: Alle som har, er berørte af eller arbejder med misbrugsproblematikker skal hurtigt kunne finde frem til, hvor og hvordan de kan få den hjælp, de har behov for. Værdigrundlag Ishøj og Vallensbæk Kommune har udvalgt følgende 4 værdier, som skal være udgangspunktet for samarbejdet mellem kommune, borger og pårørende på misbrugsområdet: Åbenhed fordi, det er vigtigt, at vi alle er med til at tale om misbrugsproblemer og følgevirkningerne deraf. En væsentlig del af indsatsen med misbrugsproblemer er oplysning omkring de skadelige følgevirkninger af misbrug af rusmidler. Dette gælder både de fysiske og psykiske påvirkninger, samt konsekvenserne for ens familie og netværk. Gensidig respekt, misbrugsproblemer kan ramme og berøre os alle. Derfor er det vigtigt, at borgere, som kæmper med misbrugsproblemer, bliver behandlet med respekt og ligeværd. Professionalisme, borgeren skal møde ansatte, der er klædt på til at løfte opgaven, hvad end der er tale om forebyggelse eller behandling af misbrug. Klare rammer for arbejdet er helt nødvendige, hvis vi skal lykkes med vores indsatser på misbrugsområdet. Det er vigtigt, at det er klart for både borgere og medarbejdere i de to kommuner, hvor og hvordan det er muligt at få hjælp til misbrugsproblemer. Klare linjer forkorter vejen til behandling, og gør det derved muligt at skride ind tidligere, hvilket øger chancen for succes. 4

5 Formål med misbrugspolitikken I Ishøj og Vallensbæk Kommuner har vi, som i landets øvrige kommuner en udfordring med, at forbruget af alkohol og hash er stigende (SST, publ. Alkohol, 2012). Undersøgelser viser, at det samlede alkoholforbrug er højest i grupper med høj indtægt og uddannelse, og at euforiserende stoffer i de senere år er blevet lettere tilgængeligt og oftere brugt, især blandt de unge. Ca. 10 % af befolkningen bruger rusmidler på en måde, som medfører øget risiko for sygdom og skade, uden at dette kan defineres som misbrug eller afhængighed, og omkring danskere har et reelt misbrug. De udfordringer der følger med et liv i misbrug, kan påvirke både familieliv, arbejdsliv, selvværdet, økonomien mm. Alle konsekvenser, som har stor betydning for personens fremtid, og som gør det nødvendigt med en individuel, tværfaglig og helhedsorienteret indsats (SST, Forebyggelsespakken alkohol, 2013). Med til dette hører desuden, at der er en sammenhæng mellem psykiske lidelser og brugen af rusmidler. Flere borgere er således dobbeltdiagnostiserede med både misbrug og en psykisk lidelse, hvilket tydeligt viser behovet for en koordineret og tværfaglig indsats (Sundhedsstyrelsen 2013). Derfor er det også nødvendigt, at kommunerne har en misbrugspolitik, som udstikker de overordnede retningslinjer for misbrugsindsatsen, som gælder for alle tilbud, på tværs af fagcentre, i de to kommuner. Misbrugspolitik og ikke rusmiddelpolitik Vi har valgt at kalde denne politik for en misbrugspolitik og ikke en rusmiddelpolitik, da politikken handler specifikt om forebyggelse og behandling af misbrug. En rusmiddelpolitik ser vi derimod som en politik, der sætter rammerne for brug af rusmidler eksempelvis på en skole, en arbejdsplads eller lignende. Denne politik er således rettet til borgere i Ishøj og Vallensbæk Kommuner, som har et misbrug eller overforbrug af rusmidler, til deres pårørende samt til ansatte i kommunerne, som arbejder inden for misbrugsområdet eller med forebyggelse af misbrug. Hvem er målgruppen for denne politik? Målgruppen for denne politik er følgende 3 grupper: Alle borgere i Ishøj og Vallensbæk Kommuner som har haft et misbrug, har et misbrug eller er i risiko for at udvikle et overforbrug af alkohol eller ulovlige rusmidler. Pårørende til borgere i ovenstående gruppe. Alle ansatte i Ishøj og Vallensbæk Kommuner, som arbejder med misbrugsrelaterede problemstillinger. Dette indbefatter både forebyggelse, behandling og indsats for tidligere misbrugere. 5

6 Fokusområder I forbindelse med denne misbrugspolitik har Ishøj og Vallensbæk Kommuner udvalgt fire konkrete fokusområder, som omdrejningspunkter for misbrugsindsatsen i de to kommuner: Det forebyggende arbejde: Målrettet forebyggende arbejde og tidlig indsats, som hindrer så mange som muligt i at blive fanget i afhængighed af alkohol eller andre rusmidler Det tværfaglige samarbejde: Borgere med behov for hjælp skal opleve, at kommunernes tilbud er dækkende og attraktive, og matcher deres individuelle behov for rådgivning og behandling, således at ingen borger, uanset tyngden af problemerne, oplever at blive ladt i stikken. Kompetenceudvikling og vidensdeling: Nøglepersoner i forebyggelse og behandling skal løbende opkvalificeres og have kendskab til den nyeste viden og metoder på misbrugsområdet samt til relevante tilbud i de to kommuner. Individuelle behandlingsforløb og god overgang til et liv uden misbrug: Alle borgere er forskellige, også dem som har et misbrug. Derfor er det vigtigt, at Ishøj og Vallensbæk Kommuner tilbyder individuelt tilrettelagte behandlingsforløb både under misbruget og efter misbrugets ophør. De 4 fokusområder uddybes senere i politikken. 6

7 Hvad er misbrug? Misbrug vil sige et vedvarende, skadeligt forbrug af (psykoaktive) stoffer som tobak, alkohol, hash, kokain, heroin m.fl. Psykoaktive stoffer er midler, der ændrer ens sindstilstand. Skaderne kan både være fysiske (fx lungesygdomme), psykiske (dårlig hukommelse, depressioner) og sociale (fx fravær fra skole, dårlig økonomi, tab af arbejde eller uddannelse, krise i familien og frafald i ens netværk) (Sundhedsstyrelsen). Misbrug kommer ikke fra den ene dag til den anden, men udvikles over et stykke tid, hvor personen bruger et eller flere af de psykoaktive stoffer oftere og oftere og i større og større mængder til trods for uheldige situationer og omgivelsernes protester. Ofte er den eneste, der ikke kan se, der er tale om misbrug, misbrugeren selv. Hvordan kan Ishøj og Vallensbæk Kommuner hjælpe? Loven Ishøj Kommune yder behandling for stofmisbrug efter Servicelovens 101 og behandling for alkoholmisbrug efter Sundhedslovens 141 til borgere i Ishøj og Vallensbæk Kommuner. I begge paragraffer fremgår det, at kommunen er forpligtet til at iværksætte en behandling senest 14 dage efter borgerens henvendelse. Vallensbæk Kommune tilbyder desuden åben og anonym rådgivning til borgere med alkoholmisbrug. Ishøj og Vallensbæk Kommuner har flere forskellige tilbud, som kan hjælpe borgere der kæmper med afhængighed af alkohol- eller stoffer. Der er både tilbud rettet mod unge borgere, ældre borgere og borgernes pårørende. Tilbuddene kan både være forebyggende, behandlende og hjælp efter misbrugets ophør. 7

8 De 4 fokusområder 1. Forebyggende indsats Flertalsmisforståelser En af udfordringerne på misbrugsområdet er, at unge ofte har et helt forkert billede af, hvor udbredt brugen af rusmidler er. Det er sådanne flertalsmisforståelser, som påvirker de unges rusmiddelforbrug negativt. Flertalsmisforståelser handler om, at de unge tror, at de fleste har prøvet at eksempelvis ryge hash, stjæle, være fulde osv., selvom dette ikke er tilfældet (Center for rusmiddelforskning 2013). Det er vigtigt at arbejde med disse flertalsmisforståelser, da erfaringen peger på, at det har en stor effekt. De unge vil gerne passe ind blandt deres jævnaldrene, og de følger derfor ofte flertallet. Forældres holdning Ligeledes peger flere undersøgelser på, at forældres forhold til brug af rusmidler har en effekt på, hvilket forhold deres børn kommer til at have til rusmidler. Unge hvis forældre drikker mere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger har næsten 50 % større risiko for at udvikle et misbrug (SST: forebyggelsespakken alkohol). Ligeledes ser vi, at de unge som ikke har fået sat grænser for deres indtag af alkohol, ofte drikker mere, når de bliver ældre, end deres jævnaldrende (Rudersdal Kommune, forsøg i 8 kommuner med social pejling). Debutalder Et andet vigtigt fokusområde i det forebyggende arbejde er at hæve debutalderen for de unges brug af rusmidler. Undersøgelser peger på, at når unge mellem år indtager hash eller alkohol mere end 2 gange om ugen, så stiger deres skolefravær markant, og deres koncentration forværres kraftigt (Center for rusmiddelforskning 2013). Det kan således hurtigt få alvorlige konsekvenser for de unges fremtidsmuligheder, når de begynder at have et jævnligt forbrug af rusmidler i en ung alder. Derfor har Ishøj og Vallensbæk Kommuner valgt at starte med at forebygge misbrug allerede i folkeskolen, da det vigtigste er at forebygge problemet, inden det opstår. Gennem brug af forskellige spil, lege og opgaver udfordres både elevernes og deres forældres holdninger til, og vaner 8

9 omkring, brug af rusmidler. Det er gennem dette arbejde, at kommunerne forebygger, at de unge udvikler problemer med misbrug senere hen i livet. Ishøj og Vallensbæk kommuner er blandt landets 8 førende kommuner til arbejdet med flertalsmisforståelser. Hvad er formålet med indsatsen: Formålet med indsatsen er at hæve de unges debutalder i forhold til brug af rusmidler, begrænse deres fremtidige forbrug og forebygge, at de unge udvikler et misbrug. 9

10 2. Tværfagligt samarbejde Misbrugsområdet er kendetegnet ved, at flere forskellige fagcentre arbejder med problemstillinger, som relaterer sig til misbrugsområdet, uden at indsatserne nødvendigvis er koordineret. Der mangler derfor viden om, hvad hinanden kan, og hvilke tilbud der eksisterer. Fælles mål Hvis vi effektivt skal forebygge og afhjælpe problemer med misbrug, så er det derfor en nødvendig forudsætning, at vi anerkender, at misbrug er en tværfaglig problemstilling. Et misbrug hænger ofte tæt sammen med økonomiske, sociale eller psykologiske problemstillinger, og misbruget er således ofte et symptom på dette. Eksempelvis er det en udfordring, at flere borgere med misbrug også har en psykisk lidelse, hvilket der kommer mere og mere fokus på (Sundhedsstyrelsen 2013). Gennem kendskab til hinandens kompetencer skal vi derfor væk fra silotænkningen og arbejde tværfagligt i stedet, hvis vi vil gøre en forskel (Rambøll: Nedbrydning af silotænkningen 2013). Dette vil samtidig kræve både politisk og ledelsesmæssigt fokus, hvis samarbejdet skal lykkedes. De første skridt til at bryde silotænkningen er allerede trådt. Introduktionen af førtidspensionsreformen betyder, at Ishøj og Vallensbæk Kommuner nu iværksætter tværfagligt koordinerede indsatser til vores svageste borgere. Ligeledes arbejdes der tværfagligt, når kommunerne arbejder for at forebygge udviklingen af misbrug eller kriminalitet blandt udsatte børn og unge. Det tværfaglige samarbejde er således allerede godt i gang og skal udbredes til flere områder. Tværfaglig indsats Misbrugspolitikken er udarbejdet af en tværfaglig arbejdsgruppe, på tværs af de to kommuner, med medarbejdere inden for blandt andet sundhed, beskæftigelse, social- og misbrugsområdet, kriminalitetsforebyggelse, børn- og unge samt skoleområdet og SSP samarbejdet. I arbejdsgruppen er der bred enighed om, at vi skal fortsætte de tværfaglige drøftelser, at drøftelserne i gruppen har været nyttige, og at der er behov for, at vi udarbejder et katalog over de tilbud, vi har på området. Ligeledes er der behov for årlige netværksmøder og workshops til vidensdeling. Hvad er formålet med indsatsen: At sikre bedre og mere effektiv handling på misbrugsområdet ved at benytte hinandens kompetencer og yde en koordineret og helhedsorienteret indsats. 10

11 3. Kompetenceudvikling, samarbejde og vidensdeling I forlængelse af vores fokus på at udvikle den tværfaglige indsats, er det også vigtigt at sørge for, at kommunerne har de rette kompetencer, og at kompetencerne bliver udnyttet. Nøglepersoner Ishøj og Vallensbæk Kommuner arbejder derfor for at styrke kompetencerne, samarbejdet og vidensdelingen på misbrugsområdet. Kommunerne vil udvælge en række nøglepersoner, som bl.a. skal deltage på en årlig workshop, som har fokus på misbrug. Tanken med nøglepersonerne er, at de skal vidensdele og sparre med hinanden, så vi får løftet samarbejdet og kompetenceniveauet. Ligeledes skal netværket af nøglepersoner være med til at overskueliggøre, hvilke tilbud der er i de 2 kommuner samt være med til at formalisere arbejdsgangene på området. Frontpersonale Herudover vil en del af frontpersonalet på social og sundhedsområdet deltage i kurser, arrangeret af Sundhedsstyrelsen, vedrørende håndtering af misbrug. Frontpersonalet møder borgerne, og de skal derfor være i stand til at genkende tegn på misbrug og hjælpe borgeren, hvis vedkommende ønsker det. Hvad er formål med indsatsen: Vi skal blive bedre til at identificere misbrugsproblemer og udnytte hinandens kompetencer, så vi kan tilbyde hurtigere og bedre indsatser til borgerne. 11

12 4. Individuelle behandlingsforløb og god overgang til et liv uden misbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner samarbejder med en række aktører for at tilbyde borgerne netop det forløb, de har behov for. Samtidig arbejder vi for at forbedre de eksisterende tilbud samt at oprette nye tilbud, så kvaliteten i behandlingen bliver bedre. Vi sikrer, at den enkelte borger får den bedst mulige behandling, som er tilpasset borgerens unikke problemstillinger. Opfølgende indsats Ud over at tilbyde individuelt tilrettelagte behandlingsforløb er det også vigtigt at have fokus på behandlingstilbud efter misbrugets ophør, som eksempelvis kan have fokus på borgerens almene sundhed. Det kan være rygestopkursus, kostvejledning, hjælp i forbindelse med vægttab, diabetes eller KOL. Denne indsats er vigtig for at sikre, at borgeren fortsætter den positive udvikling og har mulighed for at leve det liv, vedkommende ønsker. Ligeledes er det vigtigt, at borgeren får støtte og vejledning undervejs og efter sin behandling. En anden vigtig del af indsatsen efter misbrugets ophør er at støtte borgeren i at vende tilbage til uddannelse eller arbejde, når de er ude af deres misbrug. Dette kan bl.a. ske via tilknytning af en mentor eller andre tiltag, så borgeren arbejder hen imod at blive så selvforsørgende som muligt. Formål: Et behandlingsforløb, som tager udgangspunkt i borgerens unikke problemstillinger, giver borgeren de bedste muligheder for at komme ud af sit misbrug. Ligeledes er fokus på den gode overgang til livet efter misbruget vigtig, hvis borgeren skal tilbage til en normal og velfungerende tilværelse. 12

13 Forankring af misbrugsindsatsen Behandlingsforløb Indsatsen for borgere med et misbrug er placeret hos Borger- og Socialservice i Ishøj Kommune, hvor der sidder et misbrugsteam med socialfaglig baggrund. Det er misbrugsteamet, som visiterer borgere til behandling for deres misbrug. Alle Ishøj og Vallensbæk borgere, uanset alder, kan få hjælp til at komme ud af deres misbrug ved at henvende sig hos Borger- og Socialservice i Ishøj kommune på og bede om en samtale med misbrugsteamet. Misbrugsbehandling Selve behandlingen af misbrug ligger aktuelt hos vores eksterne samarbejdspartnere, men vi arbejder målrettet på også at oprette lokale tilbud i de 2 kommuner. Visitationen til tilbuddene foregår som udgangspunkt hos Borger- og Socialservice i Ishøj Kommune, men borgerne kan i visse tilfælde også selv henvende sig til vores samarbejdspartnere og få behandling. Herudover tilbyder Ishøj Kommune råd og vejledning i forhold til behandling af både stof- og alkoholmisbrug for borgere i de 2 kommuner. Vallensbæk Kommune tilbyder, som et forsøg, råd og vejledning om behandling af alkoholmisbrug i deres Center for Sundhed og Forebyggelse. Forebyggende og opfølgende indsatser Flere forskellige fagcentre er en del af det forebyggende og opfølgende arbejde på misbrugsområdet. Det forebyggende arbejde på misbrugsområdet ligger hos de instanser, som har kontakt til kommunernes unge borgere. Det gælder bl.a. SSP samarbejdet, Familiecenteret, sundhedsplejen, gadeplansmedarbejdere samt skolelærere, pædagoger o.lign., som alle møder de unge i deres hverdag og kan arbejde med deres holdninger til brug af rusmidler. I forhold til de opfølgende indsatser er Ishøj Kommunes udgående og opsøgende personale en vigtig aktør, da de kommer i hjemmet hos nogle af de borgere, som kæmper med et misbrug. Lige så vigtigt er Sundhedscenteret i Ishøj og Center for Sundhed og Forebyggelse i Vallensbæk, som begge arbejder med oplysning omkring alkohol og stoffer samt med de sundhedsfaglige problemstillinger, der indtræder efter misbruget. Sideløbende med disse indsatser er også Jobcenteret i Vallensbæk en vigtig aktør, da de skal arbejde på at få borgeren i uddannelse eller tilbage til arbejdsmarkedet, så de på sigt kan blive uafhængige af hjælp fra det offentlige. Indsatserne går derved på tværs af fagcentre. 13

14 Opfølgning på politikken For at gøre misbrugspolitikken mere praksisnær udarbejdes i 2014 en handleplan til politikken, som beskriver de konkrete tiltag og indsatser, som Ishøj og Vallensbæk Kommuner arbejder med på misbrugsområdet. Handleplanen vil være et dynamisk dokument, som afspejler indsatserne på området fra

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Rusmiddelpolitik mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Forord Kære læser Formålet med denne rusmiddelpolitik er at beskrive, hvordan

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Misbrugspolitik i Rebild Kommune

Misbrugspolitik i Rebild Kommune i Rebild Kommune FORMÅL... 2 LOVGRUNDLAG... 2 DEFINITION AF MISBRUG OG RUSAFHÆNGIGHED... 2 MÅLGRUPPER... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 3 KVALITETSMÅL... 3 GENNEMFØRELSE OG OPFØLGNING PÅ POLITIKKEN... 4 IKRAFTTRÆDELSE...

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1 Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1. Indledning Kommunerne overtog ansvaret for forebyggelse og behandling af alkohol og stofmisbrugere fra amtet efter kommunalreformen 1/1 2007. I Ringkøbing

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Ishøj og Vallensbæks rusmiddelpolitik 2009-2012. Rusmiddelpolitik. For Ishøj og Vallensbæk Kommune 2009-2012. Ishøj Kommune BRYD TABUET GENNEM DIALOG

Ishøj og Vallensbæks rusmiddelpolitik 2009-2012. Rusmiddelpolitik. For Ishøj og Vallensbæk Kommune 2009-2012. Ishøj Kommune BRYD TABUET GENNEM DIALOG Rusmiddelpolitik For Ishøj og Vallensbæk Kommune 2009-2012 Ishøj Kommune Rusmidler er et emne, som de fleste af os kan tale med om. Det kan være egne erfaringer fra festerne i ungdomsårene eller velbehaget

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Rusmiddelundersøgelse

Rusmiddelundersøgelse Rusmiddelundersøgelse 7. til 10. klasse i Jammerbugt Kommune 2013 Indhold Indledning... 3 Metode og Validitet... 4 Databearbejdningsmetode... 4 Fejlkilder... 4 Rygning:... 5 Alkohol:... 8 Energidrikke...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR STOFRÅDGIVNINGEN TILBYDER BEHANDLINGSFORLØB TIL UNGE OP TIL 25 ÅR, DER HAR ET SKADELIGT FORBRUG AF ILLEGALE RUSMIDLER SOM HASH, KOKAIN

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK

BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK 1 Indledning Medarbejdernes sundhed er ikke kun en privat sag. Odsherred Kommune har i sin Sundhedspolitik besluttet, at der bl.a. skal sættes fokus på alkohol- og misbrugsproblemer

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup

Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup 15. januar 2011 Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup Forord De unge drikker, tager stoffer og ryger som aldrig før? Eller

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE W:\Misbrugspolitik for Solrød Kommune.DOC MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Målgrupper for Misbrugspolitikken 3. Definition

Læs mere

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 November 2014 Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet, og have lige muligheder for et godt og

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Alkohol- og stofmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug Alkohol- og stofmisbrug Kvalitetsstandard 2015 Problemer med alkohol eller stoffer? Hvis du har mistanke om, at du selv, en pårørende eller en bekendt har et overforbrug af alkohol, hash eller andet stofmisbrug,

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013 Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013 Sundhe Forord Rebild Kommune har fået en ny sundhedspolitik for 2014-2018: Sundhed i sammenhæng. Sundhedspolitikken

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Sundhedsindsatser til inspiration

Sundhedsindsatser til inspiration Sundhedsindsatser til inspiration Nedenstående papir, skal ses som støttemateriale til de decentrale institutioners arbejde med at lave lokale strategier til udmøntning af Sundhedspolitikken Materialet

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Workshop 3. Hjælp i tide. - kompetenceudvikling af lærerne til at spotte elever der mistrives og udgående ungerådgivning

Workshop 3. Hjælp i tide. - kompetenceudvikling af lærerne til at spotte elever der mistrives og udgående ungerådgivning Workshop 3 Hjælp i tide - kompetenceudvikling af lærerne til at spotte elever der mistrives og udgående ungerådgivning Film Hjælp i tide udgående ungerådgivning og kompetenceudvikling af lærerne til at

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af?

Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af? Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af? Hjælp til misbrugere af alkohol og euforiserende stoffer, i Horsens Kommune 1 2 Dette katalog er en oversigt over behandlings og rådgivningstilbud,

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune

Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune Godkendt i Hoved MED-udvalget den 11. Februar 2010 Formål Definition Misbrugspolitikken i Varde Kommune har til formål at forebygge og tage hånd om en medarbejders

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Fremtidens alkoholbehandling I - broen mellem kommuner og regioner. v/lis Ravn Ebbesen, KL

Fremtidens alkoholbehandling I - broen mellem kommuner og regioner. v/lis Ravn Ebbesen, KL Fremtidens alkoholbehandling I - broen mellem kommuner og regioner v/lis Ravn Ebbesen, KL Alkoholiker??? Michael Falch. Tjele Orelund Alkoholiker er man når man ikke kan overkomme dagliglivet uden alkohol

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barn och unga i familjer med missbruk Stockholm d. 2.12.13 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov National satsning

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen I forbindelse med kommunalreformen er Silkeborg Kommune blevet stillet overfor nye udfordringer på alkoholområdet. Dels har kommunen

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere