Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016."

Transkript

1 Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed Bedre mad til de ældre

2 Regeringens nye tiltag fra 2016 forbedrer ældreplejen særligt for ældre med særlige behov. Vi skal passe på hinanden. Vores ældre har knoklet i et langt liv og skabt vores velfærdsamfund. Det skylder vi dem respekt for. Alle danskere skal kunne regne med tryg og værdig omsorg i deres alderdom. Regeringens politik har forbedret vilkårene for omsorgen til de svageste ældre. Samtidig har regeringen haft fokus på, at borgere med kræfterne til det skal kunne leve det liv, som de hidtidigt har levet også selvom de er kommet op i årene. I de kommende år vil der blive flere borgere over 70 år. Allerede i 2020 vil der være omtrent flere ældre borgere. Nogle ældre vil være meget ressourcestærke og kunne leve et aktivt liv. Nogle vil med hjælp og træning fortsat kunne klare hverdagen selv. Andre vil have brug for intensiv hjælp og pleje. Det gælder f.eks. de ældre, der er ramt af svær demens eller kroniske sygdomme. Der kommer til at være et pres på udgifterne til både ældrepleje og sundhedsbehandling. Det skal vores samfund selvfølgelig tage hånd om. Regeringen har med Aftale om fremtiden hjemmehjælp udstukket retningen for ældreomsorgen. Det vigtigste er, at vores ældre støttes i selv at leve så uafhængigt et liv som muligt. Trygt og værdigt. Den hjælp, som man får i sit eget hjem, skal følge med tiden og den enkeltes behov. Nu er tiden inde til det næste skridt. Regeringen vil investere i omsorgen for vores ældre, således at der allerede fra 2016 prioriteres yderligere 950 mio. kr. frem til Regeringen har på forhånd sikret finansiering og afsat pengene. Det er ansvarligt. Fra årsskiftet vil det betyde en styrket indsats i forhold til ældre med demens og deres pårørende samt faste læger på plejehjemmene og bedre mad til vores ældre. 1. Større indsats mod demens Omtrent danskere er ramt af demens. Antallet forventes at stige drastisk i de kommende år. Både med Finansloven for 2015 og med satspuljen for 2015 afsatte regeringen midler til området. Regeringen vil fra 2016 og frem tage nye skridt for at sikre forbedret omsorg til de demensramte og deres pårørende, bl.a.: Aflastning af pårørende til demente. 2

3 Demensindretning af boliger. 2. Flere faste læger på plejehjem og bosteder Beboere på plejehjem og bosteder er ofte plejekrævende ældre, der kan have flere kroniske sygdomme og komplekst medicinforbrug. De har brug for sammenhængende pleje, en tæt kontakt mellem egen læge og personalet på plejehjemmet eller bostedet. Der er brug for at styrke den sammenhæng. Regeringen vil derfor allerede fra 2016 afsætte midler til flere faste læger på plejehjem og bosteder. 3. Styrket indsats mod ensomhed Alt for mange ældre føler sig ensomme. Det kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte ældres helbred og livskvalitet. Der er behov for at styrke ældres mulighed for at have givende relationer med andre. Regeringen vil derfor gå nye veje og investere 300 mio. kr. i frivillige foreningers indsats mod ensomhed. De frivillige foreninger får fuld metodefrihed til at tilrettelægge indsatsen, så længe man kan måle effekten af indsatsen. 4. Bedre mad til de ældre Sund og velsmagende mad gavner livskvaliteten og sundheden. Vores ældre fortjener mad af god kvalitet, og de skal have bedre mulighed for selv at bestemme, hvem der leverer maden. Regeringen vil fra 2016 indføre øget frit valg af madleverandør. Samtidig vil regeringen sikre bedre måltider for hjemmeboende og på plejecentre. Regeringens økonomiske politik muliggør, at vi som samfund allerede fra 2016 kan investere i værdig omsorg for vores ældre. Regeringens politiske prioritering er ikke mulig, hvis den offentlige sektor skal levere nulvækst. 3

4 Vi har i de sidste fire år prioriteret vores ældre. Selvom Danmark var hårdt ramt af den økonomiske krise, har regeringen investeret i omsorgen for vores ældre og forbedret deres vilkår. Alle mennesker har ret til et trygt og værdigt seniorliv. Det er sådan, man kender et velfærdssamfund. Det kræver politisk vilje til investering. Regeringen har gennemført en omfattende række af initiativer på ældreområdet frem til i dag. Blandt andet har regeringen sikret: 1 mia. kr. årligt til bedre forhold for de ældre. Pengene går bl.a. til personlig pleje (f.eks. rengøring og bad), praktisk hjælp (rengøring), bedre vilkår på plejehjemmene samt en styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats. Forbedret hjemmehjælp, så de ældre får hjælp til en mere selvstændig hverdag, og ensomme ældre får en ekstra hånd. Klippekort til ekstra hjemmehjælp, hvor de svageste hjemmehjælpsmodtagere frit kan vælge en halv times ekstra hjælp om ugen til det, som de selv måtte ønske. Der oprettes en pulje på 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. i årene derefter. En national handleplan for demens og styrket Nationalt Videnscenter for Demens. Styrkede vilkår for seniorer på arbejdspladserne. Yderligere midler til kommunernes forebyggende arbejde med ældre borgere, som har kroniske sygdomme. Styrket indsats for de ældre medicinske patienter, bl.a. med en national handlingsplan. Initiativerne på ældreområdet har bl.a. medført følgende resultater: At de ældre, som har mest behov for hjælp, har fået større indflydelse på deres hjemmehjælp. Ældrechecken er blevet forhøjet med kr. fra kr. til kr. årligt for at sikre den sociale balance i regeringens skattereform. Pensionstillægget er blevet forhøjet med 750 kr. Begge dele kommer særligt de ældre, som har mindst til sig selv, til gavn. 4

5 At antallet af ældre, der bliver indlagt med diagnoser, som man kan forebygge, er faldet med 11 pct. på blot fire år. 1 Et øget fokus på demens. 1 KL, Danske Regioner, Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater,

6 Antallet af ældre er steget over de senere år, og det er en udvikling, der fortsætter i de kommende år. Vi lever længere og har også flere gode år, før vi for alvor bliver plejekrævende. Samtidig vil relativt store årgange i de kommende år trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. En stigning i antallet af ældre borgere lægger pres på de offentlige udgifter både hvad angår ældrepleje og sundhedsudgifter. Det stiller nye krav til den indsats, der ydes på tværs af sektorer. Mange af fremtidens ældre vil være ressourcestærke op i en sen alder, og de vil have overskud til helt eller delvist at klare sig selv. Samtidig vil der være ældre med omfattende og komplekse plejebehov og med få eller ingen ressourcer til at klare sig uden hjælp. Hertil kommer, at de ældre er forskellige, og det er deres behov og ønsker også. Det gælder i forhold til praktisk hjælp og personlig pleje, men det gælder i lige så høj grad de øvrige aspekter, der danner rammen om de ældres liv. Regeringen har følgende politiske målsætninger for, hvordan vi vil sikre en tryg alderdom for alle i Danmark: Ældre skal være selvhjulpne længst muligt Ældre borgere, som kan selv, skal understøttes i at blive bedre i stand til at tage ansvar for eget liv og uafhængige af hjælp så længe som muligt. Det er den mest respektfulde tilgang til mennesker, at vi som samfund hjælper den enkelte til at kunne fortsætte med at leve sit hidtidige liv, også når man kommer op i årene. Indsatsen skal tage udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer Den ældre skal støttes i at fastholde et værdigt og selvstændigt liv med fokus på det, der skaber værdi for den ældre. Større kvalitet i hjælpen ikke mindst for de svageste ældre Indsatsen skal være båret af fagligt dygtigt plejerpersonale, baseret på virksomme metoder og i en koordineret indsats. Det er et særskilt pejlemærke for regeringen, at de svageste ældre bl.a. den voksende gruppe af ældre, der lever med demens, og som har behov for omfattende hjælp oplever en tryg og sammenhængende hjemmepleje. Regeringen har med afsæt i disse pejlemærker iværksat en række indsatser på ældreområdet. Blandt andet er der med Finansloven for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft af ældreområdet. Der er fra 6

7 2015 indført et klippekort til ekstra hjemmehjælp for de svageste hjemmehjælpsmodtagere, rammerne for rehabilitering er forbedret, og demensindsatsen er løbende styrket. Samtidig ønsker regeringen at sætte yderligere fokus på, hvordan fremtidens ældrepleje kan forankres i den enkelte borgers ønsker, behov og egne ressourcer i forhold til at tage ansvar for eget liv så længe som muligt. Regeringen har over de seneste år gennemført en række tiltag målrettet demens. Med finanslovaftalen for 2015 er der således prioriteret 725 mio. kr. i til mere effektive patientforløb og bedre omsorg for kronisk syge og ældre medicinske patienter. Med satspuljen for 2015 er der afsat over 120 mio. kr. i til initiativer målrettet demens. Som opfølgning herpå vil regeringen igangsætte et arbejde med en langsigtet strategi på demensområdet. Strategien skal se på social-, sundheds- og boligmæssige udfordringer på området og bidrage til at sætte konkrete mål for indsatserne på demensområdet. Strategien vil bl.a. indeholde følgende initiativer: Aflastning af pårørende til demente. Serviceeftersyn af reglerne for værgemål. Demensindretning af boliger. Kompetenceudvikling i hjemmeplejen og plejeboliger. Herudover vil regeringen med prioriteringen af yderligere 1 mia. kr. i 2016 til sundhedsvæsenet prioritere en øget udredningskapacitet på sygehusene, bl.a. gennem udvidede åbningstider og øget fleksibilitet på de udredende afdelinger. Patienter med tegn på demens får dermed hurtigere udredning, og kvaliteten øges bl.a. gennem øget inddragelse af pårørende og gennem opkvalificering af personale. Der afsættes 70 mio. kr. i 2016, 90 mio. kr. i 2017 og 120 mio. kr. årligt i til opfølgning på strategien. Beboerne på plejehjem har i dag ofte forskellige læger. Det gør det vanskeligt at skabe de nødvendige tætte relationer mellem læge, beboer og plejepersonale. Den tætte og løbende dialog mellem læge og plejepersonale er særlig vigtig for de svage ældre på plejehjemmene, der kan have flere kroniske sygdomme og et stort og komplekst medicinforbrug. Regeringen vil derfor som forsøg afsætte 30 mio. kr. årligt i til en honorarordning for lægerne, hvor alment praktiserende læger modtager et fast honorar for at være tilknyttet et plejehjem eller et bosted. Honoraret skal dække en aftale om, at lægen er på institutionen et fast tidsrum, f.eks. hver 14. dag, alt efter, hvor stort behovet og institutionen er. Lægen skal varetage de opgaver, som knytter sig til de beboere, der vælger den pågældende læge som egen læge. Det drejer sig bl.a. om 7

8 medicingennemgang, inddragelse af pårørende samt deltagelse i rådgivning og faglig sparring med personalet. Ordningen vil medføre større sammenhæng for svage borgere, bedre kvalitet både i pleje og behandling samt mindske de administrative ressourcer, som personalet anvender på kontakt og koordination. Ensomhed og social isolation kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte ældre både for deres helbred, trivsel og livskvalitet. Regeringen skabte med Aftale om fremtidens hjemmehjælp klarere rammer for rehabilitering. Fokus er på at sikre, at ældre mennesker hjælpes til at klare sig selv og bevare kontrollen over egen hverdag. Samtidig indeholdt aftalen initiativer målrettet mere tryghed og værdighed i plejen, særligt for de svageste ældre, samt en styrket indsats mod ensomhed. Indsatsen sigter mod, at hjemmeplejen kan støtte ældre borgere ind i nye fællesskaber i civilsamfundet, hvor frivillige aktører kan spille en rolle. Med Finansloven for 2015 indførte regeringen endvidere et klippekort til ekstra hjemmehjælp for de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Klippekortet giver ret til mindst en halv times ekstra tid til hjemmehjælp om ugen, som borgeren selv kan være med til at bestemme, hvad skal bruges til. Regeringen vil samle op på erfaringerne fra disse indsatser med henblik på at vurdere, om kommunernes indsats fremadrettet i højere grad kan tage højde for de ældres sociale trivsel herunder særligt i forhold til at bekæmpe ensomhed. Regeringen vil samtidig gå nye veje og investere yderligere i civilsamfundet og de frivillige foreningers indsats mod ensomhed blandt ældre. Der vil ikke være udstukket snærende bånd på indsatsen. De frivillige foreninger bliver givet fuld metodefrihed, så længe man kan måle effekten af indsatsen. Der afsættes 300 mio. kr. i til at styrke de frivillige foreninger i indsatsen mod ensomhed blandt ældre. Sund og velsmagende mad er afgørende for ældres sundhed og livskvalitet. Madservice for hjemmeboende er omfattet af frit valg, hvilket indebærer, at kommunerne, såfremt der ikke er mindst to leverandører at vælge imellem, skal tilbyde modtagerne et fritvalgsbevis til selv at indgå aftale med en leverandør efter eget valg. Kommunerne kan dog uanset antallet af leverandører vælge at tilbyde fritvalgsbeviset som supplement. Regeringen vil gøre fritvalgsbeviset til madservice obligatorisk for på den måde at forbedre de ældres mulighed for selv at bestemme, hvem der leverer deres mad. 8

9 Samtidig vil regeringen reservere midler til et fortsat udviklingsarbejde for at forbedre kosten, med særlig vægt på måltidsoplevelsen, f.eks. gennem samarbejde med frivillige, spisevenner og bedre forhold for, at pårørende kan deltage i måltider. Der afsættes 190 mio. kr. i til indsatser målrettet bedre mad til de ældre. Regeringen prioriterer samlet 950 mio. kr. til ældreområdet over Tabel 1 Økonomioversigt initiativer på ældreområdet Mio. kr Demensstrategi Faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed Bedre mad til de ældre Initiativer i alt

10 Udviklingen på demensområdet er en af de største udfordringer på ældreområdet nu og i de kommende år. Op imod mennesker menes i dag at være ramt af en demenssygdom. Som følge af den demografiske udvikling forventes antallet af demente at stige til ca i Udviklingen på demensområdet kræver en langsigtet satsning, som både tager afsæt i, hvordan vi kan forebygge eller udsætte demenssygdomme, og som samtidig fortsat udvikler socialfaglige indsatser tilpasset plejen og omsorgen for de borgere, som er blevet ramt af en demenssygdom. Regeringen vil derfor igangsætte et arbejde med en langsigtet strategi på demensområdet. En strategi, som skal se på social-, sundheds- og boligmæssige udfordringer på området, og som samtidig kan bidrage til at sætte konkrete mål for indsatserne på demensområdet. Som led i en strategi ønsker regeringen bl.a. at prioritere følgende: Ca skønnes i dag at være pårørende til en person med demens. Fremover bliver der mange flere. Mange pårørende til personer med en demenssygdom belastes dagligt af mange praktiske og følelsesmæssige forhold, og vi ved, at deres livskvalitet påvirkes negativt. Der er igangsat et projekt med henblik på at forbedre støtten til pårørende, bl.a. ved også at indtænke den demente i indsatsen, og der er i satspuljeaftalen for 2015 aftalt en ansøgningspulje til initiativer til pårørende. Regeringen ønsker at understøtte de pårørendes uvurderlige støtte. Det foreslås derfor, at der på grundlag af erfaringerne fra de igangværende initiativer i kommunalt og frivilligt regi sættes et arbejde i gang med at forbedre mulighederne for aflastning og afløsning af pårørende til demente. Det forudsættes at ske i samarbejde med kommuner og relevante organisationer. I forbindelse med f.eks. indflytning i plejebolig opstår der ofte spørgsmål om beskikkelse af en værge. Det er en indgribende foranstaltning, og det kan være meget belastende for pårørende at tage skridt til værgebeskikkelse. Regeringen finder, at det i den situation er vigtigt, at sagsbehandlingen er så hurtig og gnidningsfri som muligt under hensyn til den dementes retssikkerhed. Regeringen vil derfor give reglerne om magtanvendelse og værgebeskikkelse et serviceeftersyn med henblik på at vurdere, om der er behov for at ændre reglerne, som de er i dag. 10

11 Andelen af demente på landets plejecentre er høj og må forventes at være stigende. Det giver udfordringer i dagligdagen både for beboerne og medarbejderne. Regeringen vil derfor understøtte, at plejecentrene indrettes, så de i højere grad imødekommer de demente beboeres behov. Demensindretning af plejecentre er vigtig for at sikre de dementes trivsel og lette medarbejdernes arbejde. F.eks. kan bedre indretning af plejecentrene medvirke til at reducere magtanvendelser og beskytte demente mod de skader, de kan pådrage sig, hvis de forlader plejecentrene uden opsyn. I nybyggeriet vil det ofte være muligt at indtænke de relativt enkle tiltag, der skal til for, at plejecentrene bliver mere demensegnede. Der kan imidlertid være behov for at hjælpe udviklingen på vej i de eksisterende plejecentre, hvor der kan være behov for større tiltag. Tiltag, der kan gøre boligerne mere demensegnede, kan bl.a. være lysindfald i forhold til fællesarealer og boliger, farvelægningen i gang- og øvrige fællesarealer, akustik-, loft- og gulvbelægning til dæmpning af støj, skiltning og orienteringsmarkeringer og sansehaver. Det kan også være gennem brug af teknologi, herunder GPS eller andre pejlesystemer. Øvrige tiltag kan vedrøre renoveringer af servicearealer på landets plejecentre for at give bedre plads til bl.a. sociale aktiviteter. Servicearealer er de arealer i tilknytning til boligerne, som kan anvendes til f.eks. fysioterapi, træning eller andre fælles aktiviteter, der bidrager til en god hverdag for beboerne. Med satspuljen for 2015 afsatte regeringen 50 mio. kr. i til demensindretning af plejeboliger. Denne indsats ønsker regeringen nu at følge op på og styrke yderligere. Medarbejdernes kompetencer i ældreplejen skal kontinuerligt vedligeholdes og udbygges. Det handler bl.a. om at ruste medarbejderne til at forstå og håndtere de særlige behov, som ældre med demens har, samt samspillet og inddragelsen af pårørende. Derfor skal strategien indeholde en plan for og ressourcer til kompetenceudvikling inden for demenspleje. Det er afgørende, at alle i ældreplejen, der omgås mennesker med demens i det daglige, får adgang til kompetenceudvikling. Regeringen vil med en ny prioritering på sundhedsområdet i 2016 sikre sundhedsvæsenets håndtering af flere ældre og stigende medicinudgifter i I den forbindelse vil regeringen også prioritere en øget udredningskapacitet på sygehusene, bl.a. gennem udvidede åbningstider og øget fleksibilitet på de udredende afdelinger. Det vil betyde, at patienter med tegn på demens får en hurtigere udredning, og at kvaliteten for patienterne øges bl.a. gennem øget inddragelse af pårørende og gennem opkvalificering af personale. 11

12 Regeringen ønsker med udmøntningen af satspuljen for 2016 at prioritere 70 mio. kr. i 2016, 90 mio. kr. i 2017 og 120 mio. kr. årligt i

13 Beboerne på plejehjem er ofte svage ældre, der kan have flere kroniske sygdomme og et stort og komplekst medicinforbrug. Det stiller krav til en god og sammenhængende behandling og pleje, og en tæt kontakt mellem beboerens egen læge og plejepersonalet på plejehjemmet eller bostedet. Regeringen vil derfor styrke sammenhængen i behandlingen og plejen på landets plejehjem. Beboerne på plejehjem har i dag ofte forskellige læger. Det gør det vanskeligt at skabe de nødvendige tætte relationer mellem læge, beboer og plejepersonale, der er vigtig ikke mindst for de svage ældre. Regeringen har derfor med den flerårige sundhedsstrategi foreslået en ordning med fast tilknyttede læger til plejehjemmene. For at motivere lægerne til en hurtig udrulning af ordningen prioriterer regeringen, nu som forsøg, 30 mio. kr. årligt i til en honorarordning, hvor alment praktiserende læger modtager et fast honorar for at være tilknyttet et plejehjem eller et bosted. Honoraret skal dække en aftale om, at lægen er på institutionen et fast tidsrum, f.eks. hver 14. dag, alt efter, hvor stort behovet og institutionen er. Lægen skal varetage de opgaver, som knytter sig til de beboere, der vælger den pågældende læge som egen læge, herunder medicingennemgang og inddragelse af pårørende, samt deltage i rådgivning og faglig sparring med personalet. Et pilotprojekt med syv plejecentre med fast tilknyttet læge har vist meget positive resultater. Forebyggende indlæggelser, genindlæggelser og korttidsindlæggelser blev reduceret, der var færre opkald til lægevagt og reduceret medicinforbrug. Samtidig var der et bedre samarbejde samt tilfredshed blandt beboere, plejepersonale, læger og pårørende. Efter pilotprojektets afslutning var der endvidere en faldende tendens i kontakten til de praktiserende læger. Ordningen forventes derfor at medføre større sammenhæng for svage borgere og bedre kvalitet både i pleje og behandling. Samtidig mindskes de administrative ressourcer, som personalet anvender på kontakt og koordination. Der skal aftales en plan for udrulningen samt kriterier for omfattede institutioner med Danske Regioner og KL i dialog med de praktiserende læger. Der afsættes 30 mio. kr. årligt i til honorarordningen. 13

14 For mange ældre oplever ufrivillig ensomhed i Danmark. Statens Institut for Folkesundhed har opgjort, at ældre over 65 år har ensomheden inde på kroppen og i livet. Det har store konsekvenser for den enkelte medborger, der oplever svækkede sociale relationer i dagligdagen. Ensomhed kan foruden lavere livskvalitet føre til isolation, der igen kan betyde dårligere fysisk og mentalt helbred. Ufrivillig ensomhed for ældre er anderledes end for andre grupper, eftersom at ældre er et sted i livet, hvor der er større risiko for at miste en ægtefælle, nære venner eller andre familiemedlemmer og hvor det kan være vanskeligt at erstatte eller skabe nye sociale relationer. Ensomhed kan ramme os alle og er grundlæggende en følelse, der afstedkommes, når vores grundlæggende behov for social kontakt og relation med andre ikke dækkes. Det er en udfordring for vores velfærdssamfund, der skal håndteres. Regeringen har allerede igennem en række initiativer styrket forholdene og mulighederne for ældre markant. Blandt andet har regeringen styrket ældrechecken med 40 pct. Og med Aftale om fremtidens hjemmehjælp satte regeringen fokus på at sikre, at ældre mennesker hjælpes til at klare sig selv og bevare kontrollen over egen hverdag. Aftalen styrkede indsatsen blandt andet med at hjemmeplejen kan støtte ældre medborgere ind i nye fællesskaber i civilsamfundet. Men selvom indsatsen indebærer større kontakt og flere relationer, så kan ensomhed ikke alene fjernes igennem ansatte i den offentlige sektor. Til trods for det store og beundringsværdige indsats de ansatte udfører, vil det ikke kunne løse denne samfundsudfordring alene. Derfor vil regeringen gå nye veje og afsætte 300 mio. kr. i til at styrke civilsamfundet og de frivillige foreninger i indsatsen mod ensomhed blandt ældre. Regeringen ønsker at gå nye veje i indsatsen mod ensomhed blandt ældre medborgere. Med en markant investering i civilsamfundet og frivillige foreninger, ønsker regeringen at inddrage alle, der sidder med løsninger på udfordringen. Civilsamfundet og foreningslivet har kompetencer og styrker, som vores velfærdssamfund bør inddrage i større grad, end tilfældet er i dag. Der findes i dag gode eksempler på, hvordan frivillige indsatser fra såvel sociale organisationer som det brede folkeoplysende foreningsliv er i stand til at hjælpe mange ældre medborgere, der føler sig alene i hverdagen. 14

15 Det er eksempelvis: Når Thisted Petanque Club mødes to hverdagsaftner om ugen i sommer- og vinterhalvåret, hvor petanque er udgangspunktet, men hyggen og det sociale samvær er i højsædet. At Madservice Kronjylland har succes med frivillige spisevenner, der en gang om ugen spiser et hyggeligt måltid sammen med ældre medborgere. Igennem Cykling uden alder hvor frivillige cykler en tur med ældre i rickshaw og får vind i håret. Når Ældre Sagen i København går sammen med Københavns kommune om at besøge ensomme ældre i hovedstaden i forbindelse med udlevering af mad. Når Foreningen Reservebedsterne i Høje Taastrup tilbyder en hjælpende hånd til småbørnsfamilier og samtidig et ligeså stærkt fællesskab blandt reservebedsterne. Alt sammen enkelte eksempler på frivillige indsatser i hele landet, der hver i sær gør en stor forskel ikke mindst også for at mindske den ufrivillige ensomhed blandt ældre. Den indsats vil regeringen styrke markant. I arbejdet med frivillige foreninger er det afgørende, at samarbejdet sker på de frivillige kræfters præmisser. Derfor vil der være fuld metodefrihed og eneste forudsætning er, at der en målbar effekt. Øget inddragelse af det frivillige foreningsliv i områder som dette handler ikke om besparelser. Tværtimod viser internationale erfaringer, at besparelser i den offentlige sektor vil føre til en mindre frivillig sektor. Dette initiativ handler dermed alene om at imødegå den store samfundsmæssige udfordring, ufrivillig ensomhed er i den ældre del af befolkningen. Der afsættes i alt 300 mio. kr. over perioden

16 Sund og velsmagende mad er afgørende for sundhed og livskvalitet. Det gælder også for den ældre del af befolkningen, hvor manglende appetit er en udfordring for mange. Kost og ernæring er vigtig for helbredet, men maden gør kun gavn, hvis den bliver spist. Regeringen finder, at der er behov for at skærpe fokus på kvaliteten af maden til ældre og forbedre de ældres mulighed for selv at bestemme, hvem der leverer deres mad. Madservice for hjemmeboende er omfattet af frit valg. Kommunen skal således, såfremt der ikke er mindst to leverandører at vælge imellem, tilbyde modtagerne et fritvalgsbevis, som giver borgerne adgang til selv at indgå aftale med en leverandør efter eget valg. Kommunen kan dog vælge at tilbyde fritvalgsbeviset som supplement, selvom der i forvejen er to eller flere leverandører at vælge imellem. Kommunen afregner med den leverandør, som borgeren har valgt, til den pris, der svarer til fritvalgsbevisets værdi. Der er loft på 50 kr. over egenbetalingen (gælder kun hovedmåltid og ikke f.eks. frokost), som den ældre afregner med kommunen. Såfremt borgeren ønsker at modtage mad, hvis pris ligger ud over fritvalgsbevisets værdi, afregner borgeren det ekstra beløb direkte til leverandøren. Kommunalbestyrelsens mulighed for at træffe afgørelse om fritvalgsbevis til borgere, der har anmodet herom, gælder for praktisk hjælp og personlig pleje, herunder madservice. Endnu ikke offentliggjorte tal fra Ankestyrelsen viser, at der aktuelt er ti kommuner, der tilbyder fritvalgsbeviser til praktisk hjælp og personlig pleje bredt set, dvs. ikke kun madservice. I alt er der udstedt 126 frivalgsbeviser. Regeringen ønsker at forbedre de ældres mulighed for selv at bestemme, hvem der leverer deres mad. Regeringen vil derfor gøre det obligatorisk for kommunerne at tilbyde et fritvalgsbevis til de borgere, der er visiteret til madservice. På den måde er det borgeren, der vælger, hvem der skal levere maden, f.eks. den lokale kro. Ikke alle ældre kan udnytte denne mulighed. Derfor skal der fortsat arbejdes med at forbedre maden til de hjemmeboende ældre, der ikke selv er i stand til at vælge eller skifte leverandør og til beboere i plejeboliger, som ikke er omfattet af frit valg. Regeringen vil reservere midler til et fortsat udviklingsarbejde for at forbedre kosten med særlig vægt på måltidsoplevelsen. Det kunne gennemføres gennem samarbejde med frivillige, spisevenner og bedre forhold for, at pårørende kan deltage i måltider. Derudover arbejder Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri sammen om et fælles madinitiativ med det formål at forbedre mad og 16

17 måltider til ældre. Det fælles madinitiativ indeholder bl.a. en online vidensbank om madløsninger til inspiration for kommunerne. Der afsættes 30 mio. kr. årligt til ændring af reglerne om fritvalgsbevis til madservice og i alt 40 mio. kr. til en pulje til indsatser målrettet bedre mad til de ældre. Puljen udmøntes med 10 mio. kr. i 2016 og 30 mio. kr. i

Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger

Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger Eva Pedersen Kontorchef Ministeriet for Børn, Ligestilling,Integration

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Løft af det danske sundhedsvæsen: 1,9 mia. i 2016 og 15 mia. frem mod 2020

Løft af det danske sundhedsvæsen: 1,9 mia. i 2016 og 15 mia. frem mod 2020 Løft af det danske sundhedsvæsen: 1,9 mia. i 2016 og 15 mia. frem mod 2020 Endnu flere skal overleve kræft Ældre patienter og borgere med kroniske sygdomme skal have bedre behandling og pleje Nye lægemidler

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Med Seniorpolitikken 2014-2017 ønsker Ishøj Kommune at bidrage til at udvikle gode seniorliv. Politikken tager udgangspunkt i

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder:

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder: BUDGETNOTAT - UDKAST Demenspakke Baggrund Sundheds- og Omsorgsudvalget har i januar 2015 besluttet, at der skal udarbejdes en handleplan for demensindsatsen under den nye ældrepolitik. Dette budgetnotat

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016-2 0 2 0 ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Formål... 3 Hvilke ydelser vedrører politikken?... 3 Politiske mål for værdighedspolitikken... 4 Livskvalitet...

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Demensvenligt Danmark sådan når vi det!

Demensvenligt Danmark sådan når vi det! Demensvenligt Danmark sådan når vi det! Et oplæg fra Demensalliancen (Ældre Sagen, FOA, Dansk Sygeplejerråd, PenSam og Ergoterapeutforeningen) Demens bliver en af Danmarks største pleje og omsorgsopgaver

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til ældreområdet. På finansloven 2016 er

Læs mere

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016 , Politik for værdig ældrepleje Sundhed og Velfærd Maj 2016 1 Politik for værdig ældrepleje Forord Formålet med Brønderslev Kommunes værdighedspolitik er at sikre, at alle ældre borgere får en værdig ældrepleje.

Læs mere

Et godt sted at blive gammel. Tryghed, sundhed og selvbestemmelse.

Et godt sted at blive gammel. Tryghed, sundhed og selvbestemmelse. Et godt sted at blive gammel Tryghed, sundhed og selvbestemmelse. Et endnu bedre ældreliv i København København skal være en by for alle aldersgrupper. Mange lever her hele livet, og for mig er det vigtigt,

Læs mere

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN INDLEDNING Folketinget vedtog i februar 2016 lov en tilføjelse ( 81 a) til gældende lov om social service, som betyder, at hver kommune skal udarbejde

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2016-2021 Baggrund Demensstrategien består af 12 målsætninger for de kommunale indsatser på demensområdet. Målsætningerne skal tilsammen medvirke til, at borgere med demens i Herning Kommune

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Sundhed er en del af grundlaget fordi

Sundhed er en del af grundlaget fordi Ældreområdet muligheder, behov og udfordringer ved at tænke sundhed ind i de ydelser, som ældre borgere i dag modtager med udgangspunkt i Serviceloven Vibeke Høy Worm Sundhed er en del af grundlaget fordi

Læs mere

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune 2016-2018 Indledning Aldringsprocessen er forskellig fra borger til borger bl.a. på grund af forskelle i levevis og helbredstilstand. Der er derfor mange

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015)

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015) SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Bilag vedr. sag om støtte fra puljen til løft af ældreområdet Byrådet Dato: 28.01.14 Sagsbeh.: DOSA Sagsnr.: 14/574 Nedenstående er en uddybning af de 6 foreslåede indsatser,

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen:

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Odsherred Kommune Tilskud: kr. 8,292 mio. Link til værdighedspolitik: http://www.odsherred.dk/sites/default/files/odsherred_kommu

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

Jeg er rigtig glad for her på samrådet at få mulighed for igen at tilkendegive min holdning til vakuumpakket mad til ældre.

Jeg er rigtig glad for her på samrådet at få mulighed for igen at tilkendegive min holdning til vakuumpakket mad til ældre. Socialudvalget 2014-15 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 59 Offentligt Samrådstale om ældremad og ældremilliarden Den 4. november 2014 Jeg er rigtig glad for her på samrådet at få mulighed for igen

Læs mere

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik INDSATSER PRINCIPPER OVERORDNET POLITIK Godkendt af Samsø Kommunes kommunalbestyrelse 26.4.2016 Værdighedspolitik I Samsø Kommune ønsker vi, at alle borgere skal have mulighed for en værdig alderdom. For

Læs mere

Værdighedspolitik. Vision for ældreområdet: Vi skaber fremtidens velfærd. Sammen med borgeren, vil vi

Værdighedspolitik. Vision for ældreområdet: Vi skaber fremtidens velfærd. Sammen med borgeren, vil vi Værdighedspolitik Værdighedspolitik Værdighedspolitikken for ældreplejen beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet. Værdighedspolitikken danner rammen for hvilke konkrete

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Viborg Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Viborg Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Viborg Kommune Tilskud: 16.716.000 Link til værdighedspolitik: https://kommune.viborg.dk/borger/seniorer-ogpensionister/politikker-og-standarder/senior-og-vaerdighedspolitik

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet

Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet DET MENER ÆLDRE SAGEN 2017 Værdige og sammenhængende forløb til ældre medicinske patienter Værdige og sammenhængende forløb til ældre medicinske

Læs mere

Greve Kommunes Værdighedspolitik

Greve Kommunes Værdighedspolitik Greve Kommunes Værdighedspolitik 2016-17 Indhold Borgmesterens forord... 2 Indledning... 3 Værdighed i Greve Kommune... 3 1. Livskvalitet... 4 2. Selvbestemmelse... 4 3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales.

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - 2015 Ændringer p.gr.a. SSU 17.8.16: 2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene

Læs mere

Værdighedspolitikken Udkast

Værdighedspolitikken Udkast Udkast Værdighedspolitikken // 2016 Forord Ringkøbing-Skjern Kommunes værdighedspolitik beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet, herunder blandt andet personlig hjælp,

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune Tilskud: 11.328.000 Link til værdighedspolitik: http://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/politikker-og-strategier/værdighedspolitikken-

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

Enhedslisten: Hjælp til demente skal på Finansloven

Enhedslisten: Hjælp til demente skal på Finansloven Enhedslisten: Hjælp til demente skal på Finansloven Stadig flere ældre borgere rammes af demens, og efter års nedskæringer på ældreområdet er samfundet slet ikke gearet til at sikre et anstændigt liv til

Læs mere

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik Punkt 9. Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik 2016-000683 Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Ældre- og Handicapforvaltningens værdighedspolitik for ældreplejen. Mette

Læs mere

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr Demensstrategi Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr. 480-2016-169551 Sags nr. 480-2015-102393 Indhold Forord...2 Demensvenlig kommune...3 Værdiudsagn i demensindsatsen...4 Handlingsplan...5 Nordfyns

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi Demensstrategi 2017-2020 Ældre og Sundhed Demenstrategi Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune. For at fremtidssikre vores demensindsats, har

Læs mere

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi Demensstrategi 2017-2020 Ældre og Sundhed Demenstrategi Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune. For at fremtidssikre vores demensindsats, har

Læs mere

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 l i v s k v a l i t et a fl a stn i n g a f på r ø r e n d e d e m e n s fa g l i g s p e c i a l e n h e d ko o r d i n e r et i n d s ats u n d e r s t ø tt

Læs mere

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for :

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for : Seniorrådets forslag til ældrepolitik med indbyggede værdighedskriterier 7. Februar 2016 Indledning Fredensborg Kommune har revideret sin ældrepolitik i lyset af den lov om værdighed i ældreplejen, som

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

Allerød Kommunes ældrepolitik

Allerød Kommunes ældrepolitik Allerød Kommunes ældrepolitik Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Værdigrundlag 3. Overordnede målsætninger 3.1 At borgerne, hvis vilkår svækkes, sikres tryghed og omsorg 3.2 At den enkelte borger bevarer

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Ældrestrategi

Ældrestrategi 1 # 6 1 0 /2 1 1 / 29 Ældrestrategi 2017-2021 Forord forord 03 forord Lyngby-Taarbæk Kommune har en vigtig rolle i forhold til at bidrage til det gode og aktive liv som ældre. Vi ønsker som kommune at

Læs mere

Hvidovre Kommune har i 2016 fået tildelt 8,856 mio. kr. af værdighedsmilliarden.

Hvidovre Kommune har i 2016 fået tildelt 8,856 mio. kr. af værdighedsmilliarden. NOTAT Børn & Velfærd/Økonomi Dato: 27. april 2016 Værdighedspolitik Udmøntning af værdighedsmilliard Hvad er værdighed? Det er der nok ikke noget enkelt og entydigt svar på. Hvad der er værdigt for en,

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd Citater fra Ligeværdig dialog med ægte interesse Individuelt tilpassede tilbud At medarbejderne har sat sig ind i hvilken pleje/omsorg

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 27-01-2015 kl. 13:00

Læs mere

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet Notat Sekretariatet Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Tlf. E-mail: Sagsnr. 450-2014-711 06-02-2014 Økonomiske er vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

Politikken om Det Gode Samarbejde

Politikken om Det Gode Samarbejde Politikken om Det Gode Samarbejde Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad er hjemmepleje, hjemmesygepleje og træning... 3 Samarbejde... 4 Mester i eget liv... 5 Indflydelse og medbestemmelse... 6 Tryghed

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv

Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv Jens Egsgaard, sundhedschef Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Agenda > Udfordringer for læger og plejehjem > Ønsker til samarbejdet >

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring)

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring) Indledning I dette bilag findes de initiativer, som Social- og Sundhedsudvalget har peget på skal igangsættes via Værdighedspuljen for 2016. Forslagene styrker/understøtter dels igangværende indsatser,

Læs mere

Til sundhedsministeriet. The Danish Nurses Organization. Høringssvar vedr. Den nationale demenshandlingsplan 2025

Til sundhedsministeriet. The Danish Nurses Organization. Høringssvar vedr. Den nationale demenshandlingsplan 2025 Til sundhedsministeriet Den 13. oktober 2016 The Danish Nurses Organization Sankt Annæ Plads 30 DK-1250 København K Høringssvar vedr. Den nationale demenshandlingsplan 2025 Tak for muligheden for at indgive

Læs mere

Vision. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. ældre

Vision. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. ældre Vision ældre Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Forord Med Handleplan for Ældre 2011 2015 ønsker Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget at beskrive rammerne omkring opgaverne på Ældreområdet

Læs mere

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitikkens indhold Indledning Forekomst Vision Overordnet mål i Faxe Kommune Indsatsområder: Information Tidlig indsats / udredning Tilbud til

Læs mere

Opfølgning på planerne for kærlighed, frihed og lighed

Opfølgning på planerne for kærlighed, frihed og lighed Opfølgning på planerne for kærlighed, frihed og lighed På møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget 13. juni diskuterede udvalget sammen med Ældrerådet de tre strategiske planer om kærlighed, frihed og lighed,

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold INDHOLD... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 VISION... 4 INDSATSOMRÅDER... 5 1. LIVSKVALITET... 5 2. SELVBESTEMMELSE...

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Redegørelse vedr. brugen af midler fra Værdighedsmilliarden 2016

Redegørelse vedr. brugen af midler fra Værdighedsmilliarden 2016 Redegørelse vedr. brugen af midler fra Værdighedsmilliarden 2016 På baggrund af finanslovsforliget 2016 har Ishøj Kommune modtaget midler til at styrke kommunens arbejde med en værdig ældrepleje. Det er

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 2 Borgeren først en mere sammenhængende offentlig sektor April 2017 Frit valg for alle

Læs mere

Aftale om satspuljen på ældreområdet for

Aftale om satspuljen på ældreområdet for Regeringen 13. november 2017 Socialdemokraterne Dansk Folkeparti Alternativet Radikale Venstre Socialistisk Folkeparti Aftale om satspuljen på ældreområdet for 2018-2021 Partierne bag satspuljeaftalen

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Inspiration til værdighedspolitikker

Inspiration til værdighedspolitikker Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 515 Offentligt April 2016 Inspiration til værdighedspolitikker FORSLAG TIL FORSKELLIGE FORMULERINGER. Forslagene er udsagn opsamlet fra DANSKE ÆLDRERÅDs

Læs mere