Øget fokus på momsretten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øget fokus på momsretten"

Transkript

1 Øget fokus på momsretten af Kaj Ramsløv 1. Indledning I Danmark skønnes der i år 2003 at ville blive opkrævet skatter og afgifter for i alt 692 mia. kr., hvoraf merværdiafgiften (herefter: momsen) skønnes at udgøre ca. 142 mia. kr. Dette svarer til godt 20 % af det samlede skønnede danske skatte- og afgiftsprovenu for Set i lyset af momsens provenumæssige betydning har momsretten hidtil spillet en yderst tilbagetrukket rolle på de videregående uddannelsesinstitutioner, bl.a. set i relation til den skatteretlige forskning og litteratur. På Syddansk Universitet og Handelshøjskolen i Århus er de første hold studerende ved at gennemføre uddannelsen til HA (jur.) i skat, hvori indgår faget moms- og afgiftsret, og på Aarhus Universitet udbydes i efteråret 2002 for første gang kursusfaget momsret på den juridiske kandidatuddannelse. Forskning inden for momsretten i Danmark er siden primo 2001 hidtil blevet varetaget af 2 kandidatstipendiater på Handelshøjskolen i Århus, og fra ultimo 2002 sætter Syddansk Universitet yderligere fokus på den momsretlige forskning med et Ph.D.-projekt, der primært vil blive koncentreret om de momsretlige problemstillinger, der opstår i forbindelse med besvarelse af spørgsmålet om, hvordan fastlægges beskatningsstedet (leveringsstedet), når der finder grænseoverskridende levering af tjenesteydelser sted såvel i forbindelse med tjenesteydelser leveret på traditionel vis som elektronisk leverede tjenesteydelser. Det skal her anføres, at i momsretlig sammenhæng defineres en levering i lov om merværdiafgift 4 stk. 1, 2. og 3. pkt. således, at ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en tjenesteydelse omfatter enhver anden levering. Formålet med denne artikel er primært at belyse nogle af de momsretlige problemstillinger, som det kommende Ph.D.-projekt vil forsøge at tage stilling til. Herudover er formålet dels at give et resume af den danske momslovs tilblivelse og senere ændringer, og dels kort at belyse den subjektive afgiftspligt, nemlig hvordan bestemmes det, hvilke juridiske eller fysiske personer, der er afgiftspligtige. Derimod vil den objektive afgiftspligt og vederlaget som afgiftsgrundlag ikke blive nærmere belyst i denne omgang. 1

2 2. Historik Med vedtagelse af lov nr. 102 af 31. marts 1967 med ikrafttrædelse 3. juli 1967 fik Danmark den første lov om merværdiafgift (herefter: momsloven). Der skulle dog gå et par år, før betegnelsen merværdiafgift blev indført i overskriften til loven, indtil da blev den ligesom sin forløber betegnet»lov om almindelig omsætningsafgift«. Samtidig med vedtagelsen af lov nr. 102 i 1967 blev lov nr. 211 af 16. juni 1962 om almindelig omsætningsafgift ophævet. Denne forløber for momsloven indførte den første generelle omsætningsafgift på alle nye og brugte varer, som ikke klart var fritaget for afgift. Tjenesteydelser var derimod ikke omfattet af loven. Omsætningsafgiften blev opkrævet i engrosleddet, derfor betegnelsen engros-omsen. Ved lov om ændring af merværdiafgiftsloven nr. 204 af 10. maj 1978 implementerede Danmark Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter Det fælles merværdiafgiftssystem (herefter: 6. momsdirektiv). En væsentlig nyskabelse i momsloven var, at nu blev alle tjenesteydelser afgiftspligtige, medmindre de udtrykkeligt var nævnt i loven som afgiftsfrie. I dag finder vi sådanne afgiftsfrie tjenesteydelser i momslovens 13. Bortset fra mindre justeringer sker der først væsentlige ændringer af momsloven ved lov nr. 363 af 14. maj 1992 som følge af etableringen af EF's indre marked med virkning fra 1. januar 1993 og igen ved lov nr. 375 af 18. maj 1994, der var en egentlig lovrevision med det formål, at opnå samme systematik og terminologi som anvendes i 6. momsdirektiv. Siden er der foretaget mindre ændringer. Momsloven fremtræder i sin nuværende form som lovbekendtgørelse nr. 804 af 16. august 2000 med senere ændringer, senest lov nr. 409 af 6. juni Nye ændringer er på vej. Skatteministeren har den 6. november 2002 med lovforslag L 69 foreslået ændringer vedrørende moms på tjenesteydelser leveret ad elektronisk vej og momsfakturering samt den 7. november 2002 med lovforslag L 81 foreslået ændring af ligningsloven og momsloven vedrørende fritagelse for skat og moms af værdi af eget arbejde. Det sidste lovforslag L 81 bliver nærmere omtalt af lektor Susanne Pedersen andetsteds i denne bog. Det første lovforslag L 69 vil blive nærmere behandlet nedenfor. 3. Forudsætninger for betaling af moms til den danske stat I momslovens 1 fastslås det, at erhvervsmæssig levering af varer og tjenesteydelser med leveringssted i Danmark er afgiftspligtig. Afgiftspligtig er ligeledes erhvervelse af varer fra andre EU-lande og indførsel af varer fra steder uden for EU. Endelig bestemmer 1, at afgift efter momsloven betales til staten. Allerede den første momslov fra 1967 havde en tilsvarende bestemmelse, idet denne fastslog, at der skulle svares en afgift til statskassen i alle led af den erhvervsmæssige omsætning af varer og tjenesteydelser, samt ved indførsel af varer fra udlandet. Betydningen af momslovens 1 er reelt indskrænket til, at den fastslår, at momsen betales til statskassen, idet det andre steder i momsloven fastsættes, hvilke leverancer og erhvervelser, der er afgiftspligtige. Når begrebet erhvervsmæssig levering stadig er indeholdt i denne indledende bestemmelse, er det for at afgrænse 2

3 momslovens anvendelsesområde i relation til privates salg, som ikke er omfattet af afgiftspligten. Betingelserne for at en levering er momspligtig i relation til den danske stat findes i momslovens kapitel 2, 3 og 4 med kravene om, at en afgiftspligtig person, juridisk eller fysisk, der driver selvstændig økonomisk virksomhed, skal betale afgift af varer og tjenesteydelser, der leveres mod vederlag her i landet, når leveringen har leveringssted i Danmark. Det skal dog her nævnes, at momspligten naturligvis forudsætter, at den pågældende vare eller tjenesteydelse ikke er omfattet af fritagelsesbestemmelserne i momslovens 13. Den subjektive momspligt og fastlæggelse af beskatningsstedet vil i det følgende blive nærmere belyst Lønsumsafgift Det skal bemærkes, at afgiftspligtige personer, der mod vederlag leverer en række af de varer og tjenesteydelser, som er fritaget for moms efter momslovens 13 stk. 1, i stedet betaler en lønsumsafgift til staten, jf. 1 i lovbekendtgørelse nr. 674 af 15. september 1998 som ændret senest ved lov nr. 392 af 6. juni Lønsumsafgiften vil ikke blive nærmere behandlet i denne artikel. 4. Subjektiv afgiftspligt Momslovens 3 stk. 1 fastslår, at afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed. Afgiftspligtige personer er både momsregistrerede og ikke-momsregistrerede virksomheder, f.eks. er læger og tandlæger afgiftspligtige personer, men ikke-momsregistrerede virksomheder, da leverancer af læge- eller tandlægeydelser i alt overvejende grad er omfattet af fritagelsesbestemmelserne i momslovens 13 stk. 1, nr. 1. Det følger af bestemmelsen, at det ikke er afgørende for afgiftspligten i hvilken juridisk form, de afgiftspligtige personer driver virksomhed. Afgørende er derimod indholdet af den selvstændige økonomiske virksomhed. Bestemmelsen er kortere formuleret end den bagvedliggende bestemmelse i 6. momsdirektiv, art. 4. Art. 4 stk. 1 fastslår, at som afgiftspligtig person anses enhver, der selvstændigt og uanset stedet udøver en af de i stk. 2 nævnte former for økonomisk virksomhed uanset formålet med eller resultatet af den pågældende virksomhed. Art. 4 stk. 4 i 6. momsdirektiv tilføjer med hensyn til den selvstændige virksomhed, at ved udtrykket»selvstændigt«undtages fra beskatning lønmodtagere og andre personer, for så vidt de er forpligtede over for deres arbejdsgivere ved en arbejdskontrakt eller ved et andet retligt forhold, som skaber et arbejdstager/arbejdsgiverforhold i relation til arbejds- og aflønningsvilkår og arbejdsgiverens ansvar. Med hensyn til økonomisk virksomhed omfatter 6. momsdirektiv art. 4 stk. 2 alle former for virksomhed som producent, handlende eller tjenesteyder, samt virksomhed inden for liberale og dermed sidestillede erhverv. Som økonomisk virksomhed 3

4 anses blandt andet leveringer, der omfatter udnyttelse af materielle eller immaterielle goder med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter. Udover permanent virksomhedsudøvelse omfatter begrebet økonomisk virksomhed også mere lejlighedsvis udøvelse af virksomhed. Det kan herefter bestemmes, at det for en afgiftspligtig person er karakteristisk, at 4 Afgiftspligten omfatter alle former for selvstændig økonomisk virksomhed Stedet for udøvelse af virksomheden er underordnet Formålet med udøvelsen af virksomheden er underordnet Den juridiske form, hvori virksomheden udøves, er uden betydning Det er uden betydning om virksomheden giver over- eller underskud Det er således uden betydning, hvorvidt den afgiftspligtige person leverer varer eller tjenesteydelser til en anden afgiftspligtig person eller ikke-afgiftspligtig person. 4.1 EF-domstolens praksis EF-domstolen har i en række afgørelser taget stilling til, hvornår der er etableret økonomisk virksomhed. Her skal bringes et kort udpluk Rompelman-dommen Ved dom af 14. februar 1985, sag C-268/83 fastslog EF-domstolen, at forberedende handlinger til senere faktisk levering af tjenesteydelser er økonomisk virksomhed. Ægteparret Rompelman havde d. 25/ erhvervet en fordring på den fremtidige ejendomsret til 2 ejerlejligheder i en bygning, hvis opførelse var påbegyndt d. 1/ Ejerlejlighederne blev anskaffet med henblik på udlejning og skulle benyttes som udstillingslokaler. Skøde for ejerlejlighederne blev først oprettet d. 31/ Allerede d. 18/ anmodede Rompelman om tilbagebetaling af indgående moms for de 3 første kvartaler af 1979, hvilket blev afvist af de nederlandske afgiftsmyndigheder med den begrundelse, at udlejning endnu ikke havde fundet sted. EF-domstolen skulle herefter tage stilling til, hvorvidt erhvervelsen af en fordring på senere overdragelse af ejendomsretten til en fast ejendom, der først skulle opføres, mod betaling af købesummen i rater efterhånden som byggeriet skred frem, allerede skulle anses som påbegyndelsen af udnyttelsen af et materielt gode og dermed som et gode eller en tjenesteydelse, som benyttes til afgiftspligtige leveringer, dvs. udlejning. Domstolen fastslog, at der ikke er grund til at sondre mellem de forskellige retlige former for forberedende handlinger, herunder mellem på den ene side erhvervelsen af en fordring på den kommende ejendomsret og på den anden side erhvervelsen af selve ejendomsretten. Enhver, der foretager sådanne investeringshandlinger, der er snævert forbundet med og nødvendige for en senere udnyttelse af en fast ejendom, må følgelig anses som en afgiftspligtig person, jf. art. 4 stk. 1. Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt den erklærede hensigt om at ville udleje et kommende gode er tilstrækkeligt til, at det erhvervede gode må anses som bestemt til brug i en afgiftspligtig levering, således at den, der foretager en sådan investering,

5 må anses som afgiftspligtig, bemærkede domstolen, at det påhviler den, der anmoder om momsfradrag, at godtgøre, at betingelserne herfor er opfyldte, herunder at den pågældende opfylder betingelserne for at anses som afgiftspligtig. Art. 4 hindrer således ikke, at afgiftsmyndighederne kræver den erklærede hensigt bestyrket af objektive momenter, såsom hvorvidt eksempelvis de projekterede lokaler egner sig til en erhvervsmæssig udnyttelse. Rompelman fik således fradrag for de 3 første kvartaler af 1979 med den yderligere begrundelse, at fradragsretten tilsigter helt at aflaste den afgiftspligtige for den afgift, denne skylder eller har erlagt i forbindelse med al økonomisk virksomhed Inzo-dommen Ved dom 29. februar 1996, sag C-110/94 gik domstolen videre og fastslog, at det ikke kan kræves, at der faktisk udøves afgiftspligtige transaktioner. Spørgsmålet var, om der var tale om udøvelse af økonomisk virksomhed i relation til et selskab ejet af belgiske provinser og kommuner og stiftet med det formål, at udvikle og anvende metoder til behandling af hav og brakvand samt at fremstille drikkevand heraf med henblik på vandforsyningen. Virksomheden havde konkret bestået i at bestille og betale en omfattende rentabilitetsundersøgelse, der strakte sig over flere år, vedrørende det påtænkte projekt, samt erhvervelse af en række investeringsgoder. Resultatet af undersøgelsen blev, at projektet ikke var rentabelt og medførte, at selskabet senere måtte træde i likvidation. De belgiske myndigheder havde løbende tilbagebetalt selskabet den indgående afgift i forbindelse med undersøgelsen og krævede under et kontrolbesøg tilbagebetaling af den refunderede moms. Heri fik myndighederne ikke medhold med den begrundelse, at når de har anset et selskab for afgiftspligtigt, som har erklæret at ville påbegynde økonomisk virksomhed forbundet med afgiftspligtige transaktioner, kan gennemførelsen af en rentabilitetsundersøgelse anses for en økonomisk virksomhed i den i 6. momsdirektiv artikel 4 anførte betydning, selv om undersøgelsen har til formål at klarlægge, i hvilket omfang den påtænkte virksomhed er rentabel. Endvidere fastslår domstolen, at fra det tidspunkt, hvor myndighederne på baggrund af de af virksomheden givne oplysninger har accepteret, at virksomheden er afgiftspligtig, kan dette principielt ikke senere ændres med tilbagevirkende kraft, afhængigt af, om bestemte begivenheder indtræffer. Myndighederne kan således ikke bortset fra tilfælde af svig eller misbrug med tilbagevirkende kraft nægte at anse selskabet for afgiftspligtigt, når den påtænkte økonomiske virksomhed ikke blev forbundet med afgiftspligtige transaktioner pga. resultatet af en rentabilitetsundersøgelse Birgitte Breitsohl-dommen Ved dom af 8. juni 2000, sag C-400/98 blev det fastslået, at selv om den økonomiske virksomhed blev opgivet inden den første afgiftsansættelse og de tyske myndigheder på det tidspunkt var klar over, at virksomheden ikke kunne fortsætte var der tale om påtænkt økonomisk virksomhed og dermed fradragsret for moms betalt i 5

6 forbindelse med transaktioner med henblik herpå. Breitsohl havde i god tro erklæret at have til hensigt at påbegynde en økonomisk virksomhed inden for salg og reparation af motorkøretøjer og erklæringen kunne bestyrkes af objektive forhold Renate Enkler-dommen Dom af 26. september 1996, sag C-230/94. Fru Renate Enkler arbejdede som salgsassistent på sin ægtefælles skatterådgivningskontor. I september 1984 anmeldte hun til de tyske myndigheder, at hun havde udlejning af campingbiler som erhverv, og 2 uger senere købte hun en campingbil. I 1984 fratrak hun indgående moms, selv om campingbilen udelukkende blev benyttet privat. I 1985 stammede 90 % af indtægterne ved udlejning fra hendes ægtefælle og i 1986 udgjorde ægtefællens lejebetalinger 50 % af den samlede omsætning. I de 3 regnskabsår udlejede Enkler 2 gange campingbilen til andre end ægtefællen, og af de samlede kørte km udgjorde lejeres kørsel km 3.236, og i 1986 meddelte fru Enkler myndighederne, at hun fremover udelukkende ville bruge campingbilen privat. Domstolen indledte med at fastslå, at udlejning af et materielt gode er en udnyttelse af godet, der skal anses for økonomisk virksomhed, jf. 6. momsdirektiv artikel 4, stk. 2, når udlejningen iværksættes med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter. Det påhviler den, der anmoder om momsfradrag, at godtgøre, at betingelserne herfor er opfyldt, herunder at den pågældende opfylder betingelserne for at anses for afgiftspligtig. Med henvisning til Rompelmansagen gentog domstolen, at afgiftsmyndighederne kan kræve den erklærede hensigt bestyrket af objektive momenter. Den administrative eller retlige instans, som skal tage stilling til problemet, skal følgelig vurdere samtlige konkrete omstændigheder ved afgørelsen af, om formålet med den pågældende virksomhed i dette tilfælde udlejning af et gode er at tilvejebringe indtægter af en vis varig karakter. Blandt de konkrete momenter myndighederne kan inddrage er det pågældende godes art. Den omstændighed, at et gode er egnet til en udelukkende økonomisk udnyttelse, er i almindelighed tilstrækkelig til, at dets ejer må anses for at udnytte det til brug for økonomisk virksomhed og følgelig med henblik på at tilvejebringe indtægter af en vis varig karakter. Endvidere kan den periode, hvor godet faktisk udlejes, kundekredsens omfang og indtægternes størrelse sammen med andre omstændigheder, tages i betragtning ved vurderingen. Konklusionen på dommen blev, at fru Enkler var en afgiftspligtig person, da udlejningen blev iværksat med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter, men den periode hvor hun havde rådighed over campingbilen, skulle sidestilles med en tjenesteydelse mod vederlag, jf. 6. momsdirektiv artikel 6 stk. 2, litra a, og dermed beskattes. Den tilsvarende bestemmelse findes i momslovens 5, stk. 3, der fastslår, at med levering mod vederlag sidestilles udtagning af tjenesteydelser til privat brug for virksomhedens indehaver eller til dennes personale eller i øvrigt til virksomheden uvedkommende formål. Til gengæld er besiddelsen af aktiver ikke i sig selv tilstrækkeligt til at statuere økonomisk virksomhed: 6

7 4.1.5 Harnas og Helmdommen Ved dom af 6. februar 1997, sag C-80/95 blev det fastslået, at den blotte erhvervelse til ejendom og den blotte besiddelse af obligationer, som ikke anvendes til nogen anden virksomhedsaktivitet samt modtagelse af afkast deraf, ikke skal anses som økonomisk virksomhed, der indebærer at den, der udøver sådanne transaktioner, bliver afgiftspligtig Polysardommen Dommen af 20. juni 1991, sag C-60/90 angik en holdingselskab, hvis formål kun var at besidde kapitalinteresser i andre virksomheder, uden at det direkte eller indirekte greb ind i administrationen af disse virksomheder bortset fra hvad der følger af de rettigheder, holdingselskabet havde i sin egenskab af aktionær eller selskabsdeltager kom EF-domstolen til, at et sådant holdingselskab ikke var en afgiftspligtig person. 4.2 Krav om realitet Når først virksomheden er etableret, kræves der en vis realitet i form af faktisk eller reel erhvervsudøvelse med økonomisk risiko og gevinstmulighed. Af nyere danske afgørelser kan nævnes TfS LSR, hvor et interessentskab skulle tilbagebetale modtaget negativ moms vedrørende revisor og konsulentassistance i etableringsfasen for et interessentskab. Landsskatteretten bemærkede, at i modsætning til de faktiske forhold i Inzodommen havde der ikke siden registreringen været nogen momspligtig økonomisk virksomhed, og ikke på noget tidspunkt havde der været foretaget forberedende handlinger med henblik på udøvelse af økonomisk virksomhed. I TfS VLD fandt landsretten, at samtlige foreliggende omstændigheder ved [den manglende] udnyttelse af ejendommen medførte, at der ikke længere blev drevet selvstændig økonomisk virksomhed, således at grundlaget for afgiftspligt var blevet ændret. Sagen angik en tidligere momsregistreret landbrugsejendom, hvor en væsentlig del af jorden blev solgt fra, og resten blev 1 år senere bortforpagtet. Mellem salget og bortforpagtningen udgjorde den væsentligste indtægtskilde hektartilskud. I TfS traf Told og Skattestyrelsen afgørelse om, at en fond ikke kunne registreres, da fonden ikke drev selvstændig økonomisk virksomhed med levering af varer og/eller afgiftspligtige tjenesteydelser mod vederlag. Det var oplyst, at fondens indtægter var baseret på indbetalinger fra virksomheder, der var leverandører til fondens medlemmer, idet der ved levering indbetaltes en del af fakturabeløbet til fonden. Fondens midler blev anvendt dels som en garantiordning for, at fondens medlemmer betalte fakturaerne, dels til PRvirksomhed, forskning, produktudvikling mm. til gavn for fondens medlemmer. 4.3 Vederlagsfri tjenesteydelser På den anden side kan en person, der udelukkende leverer vederlagsfri tjenesteydelser, ikke betragtes som en afgiftspligtig person. Dette spørgsmål tog EF-domstolen stilling Hong Kong Tradedommen af 1. april 1982, sag C-89/81, hvor de nederlandske skatte og afgiftsmyndigheder havde stoppet en hidtil praksis, hvorefter 7

8 myndighederne havde refunderet den merværdiafgift som Hong Kong Trade Development Council's handelsrepræsentation i Amsterdam havde betalt i forbindelse med varer og tjenesteydelser, leveret til organisationen. Organisationens virksomhed i Nederlandene bestod i gratis at give erhvervsdrivende oplysninger og orientering om Hong Kong og de handelsmæssige muligheder på dette område, samt at give erhvervsdrivende i Hong Kong tilsvarende oplysninger om det europæiske marked. Kontorets indtægter stammede fra et årligt fast bidrag fra regeringen i Hong Kong og provenuet af en afgift på 0,5 % af værdien af de varer, der importeres til og eksporteres fra Hong Kong. EF-domstolen konkluderede i Hong Kong Tradedommen, at når en tjenesteyders virksomhed udelukkende består i at udføre tjenesteydelser uden direkte modydelse, er der intet beskatningsgrundlag, og de gratis tjenesteydelser er følgelig ikke pålagt merværdiafgift. Tjenesteyderen skulle i dette tilfælde sidestilles med den endelige forbruger. 4.3 Øvrige afgiftspligtige personer Blot for fuldstændighedens skyld skal det anføres, at momslovens 3 stk. 2, nr. 13 fastslår, at som afgiftspligtig person anses endvidere: 1. Enhver person, der lejlighedsvis leverer et nyt transportmiddel til et andet EUland, jf. momslovens 11 stk Offentlige forsyningsvirksomheder 3. Andre statslige, amtskommunale og kommunale institutioner, for så vidt de leverer varer og tjenesteydelser i konkurrence med erhvervsvirksomheder 5. Fastlæggelse af beskatningsstedet for afgiftspligtige transaktioner Henset til den stigende globalisering og den øgede handel på tværs af landegrænserne, såvel på traditionel vis som elektronisk betyder, at fastlæggelse af leveringsstedet i momsretlig forstand for grænseoverskridende levering af varer og tjenesteydelser bliver stadigt mere centralt for at få bestemt, hvilket EU-land, der har beskatningsretten til den pågældende levering og dermed også for at få bestemt efter hvilket EUland's nationale momslov, det skal afgøres, om der skal betales afgift af leveringen, eller om denne er omfattet af en afgiftsfritagelse efter den pågældende nationale lovgivning. Hvis der skal betales afgift, da at fastslå med hvilken afgiftssats leveringen skal beskattes. Det 6. momsdirektiv er baseret på 2 fundamentale principper dels et princip om et ensartet beregningsgrundlag, der bl.a. skal sikre, at der ikke sker dobbeltbeskatning af afgiftspligtige leveringer eller skabes konkurrencefordrejning, men tillige at afgiftspligtige leveringer inden for EU rent faktisk også bliver beskattet og dels et neutralitetsprincip, der skal sikre, at momsen bliver beregnet efter værditilvæksten i det enkelte omsætningsled indtil varen eller tjenesteydelsen når frem til den endelige slutbruger. Den momsretlige fastlæggelse af leveringsstedet for en vare købt i eller solgt til et andet EU-land, volder i de fleste tilfælde ikke de store problemer. Der er tale om en fysisk genstand, hvis eksistens og opbevaringssted er let konstaterbar. Er køberen 8

9 en privatperson i et andet EU-land, beregner sælgeren som hovedregel moms efter sit hjemlands lovgivning. Er køberen derimod momsregistreret i forbindelse med drift af selvstændig økonomisk virksomhed og købet sker i relation til denne virksomhed beregner køberen moms af erhvervelsen fra det pågældende EU-land efter reglerne i køberens hjemland. For fuldstændighedens skyld skal det blot nævnes, at der ved indførsel fra lande uden for EU beregnes importmoms ved fortoldningen, samt at eksport til lande uden for EU sædvanligvis sker momsfrit, idet momsen ved eksport beregnes efter en såkaldt nul-momssats. 5.1 Hovedregel for bestemmelse af beskatningsstedet for tjenestetjenesteydelser Med hensyn til fastlæggelse af leveringsstedet i forbindelse med levering af grænseoverskridende tjenesteydelser er reglerne mere komplicerede, og det følgende vil derfor udelukkende blive koncentreret om disse regler. Bestemmelse af leveringsstedet for tjenesteydelser sker dels ud fra et oprindelsesprincip, der er hovedreglen, og hvor leveringsstedet er det sted, hvor leverandøren har etableret sin virksomhed og dels ud fra et destinationsprincip, hvor leveringsstedet bestemmes ud fra en række undtagelseskriterier. For begge principper gælder det, at leveringsstedet for tjenesteydelser fastsættes ud fra følgende kriterier: hvor leverandøren driver sin økonomiske virksomhed mv. hvor tjenesteydelsen præsteres/udføres hvor tjenesteydelsen benyttes/udnyttes hvor aftageren driver sin virksomhed, har bopæl el. lign. hvorvidt aftageren er en afgiftspligtig person Hovedreglen findes i 6. momsdirektiv artikel 9 stk. 1, der fastlægger, at»ved leveringsstedet for en tjenesteydelse forstås det sted, hvor den, der yder tjenesten, har etableret enten hjemstedet for sin økonomiske virksomhed eller et fast forretningssted, hvorfra tjenesteydelsen leveres, eller i mangel af et sådant hjemsted eller et sådant fast forretningssted hans bopæl eller hans sædvanlige opholdssted«. Tilsvarende bestemmelse findes i momslovens 15 stk. 1. Når hovedreglen anvendes, er aftagerens afgiftsretlige status uden betydning, ligesom det er uden betydning, hvor tjenesteydelsen udnyttes. Leverandøren udsteder faktura og beregner moms efter den hjemlige nationale lovgivning. 5.2 Afgørelser fra EF-domstolen Hverken momsloven eller dens forarbejder definerer stedet for økonomisk virksomhed eller det faste forretningssted, men EF-domstolen har taget stilling til de tilsvarende spørgsmål i artikel 9 stk. 1 i 6. momsdirektiv i en række afgørelser Berkholz-dommen Dommen af 4. juli 1985, sag C-168/84 angik et tysk firma, som drev virksomhed med opstilling og drift af spilleautomater, jukebokse o. lign. Firmaet havde installeret hovedparten af disse apparater i restaurationer i SlesvigHolsten og i 9

10 Hamburg samt et vist antal spilleautomater om bord på to tyske færger, som sejlede i rutefart mellem Puttgarden og Rødbyhavn. Bortset fra regelmæssigt eftersyn, reparation, udskiftning og afregning foretog firmaet ikke yderligere arbejde om bord på færgerne. Spørgsmålet var, om spilleautomaterne skulle anses som et forretningssted, jf. 6. momsdirektiv art. 9, stk Faaborg-Gelting Linien A/S I dommen af 2. maj 1996, sag C-231/94 skulle EF-domstolen tage stilling til spørgsmålet, om der skulle betales tysk moms i forbindelse med servering af måltider, som indtoges om bord på færger, mens disse befandt sig inden for det geografiske anvendelsesområde for den tyske momslov. Færgerne sejlede i fast rutefart mellem Faaborg og Gelting i Tyskland. Færgeselskabet var dansk, men der var tale om en tysk sag indbragt for EF-domstolen af Bundesfinanzhof. Færgeselskabet fandt, at servering var en tjenesteydelse ifølge den tyske momslov og havde derfor ikke medtaget disse leverancer i selskabets afgiftsangivelser til de tyske afgiftsmyndigheder, idet leveringsstedet jf. 6. momsdirektiv art. 9 stk. 1 måtte forstås som det sted, hvor den, der yder tjenesten, har etableret hjemstedet for sin økonomiske virksomhed. Bundesfinanzhof fandt derimod, at den pågældende form for restaurationsvirksomhed var levering af et gode, hvor leveringsstedet var det sted, hvor godet befandt sig på tidspunktet for leveringen, jf. 6. momsdirektiv art ARO Lease BV-dommen Ved dom af 17. juni 1997, sag C-190/95 fastslog EF-domstolen, at udlejning af personbiler skal momsbeskattes efter reglerne i udlejerens land, uanset at personbilerne blev indregistreret til kørsel i et andet EU-land. Et leasingselskab etableret i én medlemsstat (Holland) skulle således betale moms i denne stat for en flåde af leasingbiler, der gennem selvstændige agenter blev udlejet i en anden medlemsstat (Belgien), hvor bilerne efter kundernes anvisninger både blev indkøbt og indregistrerede. ARO Leasing havde ikke kontor eller oplagringsareal for biler i Belgien, og kunderne sørgede selv for vedligeholdelse, betaling af vejskat m.v. For danske virksomheder betød dommen bl.a. adgang til at lease personbiler fra en tysk udlejer og betale den lavere tyske moms af lejebeløbet også selv om bilerne er indregistreret på danske nummerplader. Da der i Tyskland er fradrag for moms af leasingydelser, kan de danske virksomheder efterfølgende søge den erlagte moms tilbagebetalt fra de tyske myndigheder Lease Plan Luxembourg SA-dommen Dommen af 7. maj 1998, sag C-390/96 mindede om ARO Leasingdommen, blot var der nu tale om en virksomhed i Luxembourg, der leasede biler ud til kunder i Belgien. Dommen fastslår, at en virksomhed, som er etableret i en medlemsstat, og som udlejer eller leaser et antal biler til kunder, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat, ikke alene i kraft af denne udlejning har et fast forretningssted i den anden medlemsstat. 10

11 I alle 4 domme fastslog EF-domstolen, at hovedreglen i 6. momsdirektiv, art. 9 stk. 1 skal forstås således, at det sted, hvor tjenesteyderen har etableret hjemstedet for sin økonomiske virksomhed skal have forrang som tilknytningsmoment, således at et andet etableringssted, hvorfra tjenesteydelsen præsteres, kun kan komme i betragtning, såfremt tilknytningen til hjemstedet ikke er nogen rationel løsning ud fra et skatte og afgiftsmæssigt synspunkt, eller såfremt den skaber en konflikt med en anden medlemsstat. Endvidere fastslår EF-domstolen, at det kun kan komme i betragtning at henføre en tjenesteydelse til et andet etableringssted end hjemstedet og dermed tjene som en undtagelse fra kriteriet om hjemstedets forrang såfremt dette etableringssted har en tilstrækkelig permanent karakter, og at det med hensyn til de menneskelige og tekniske ressourcer har en struktur, der kan gøre det muligt selvstændigt at levere de omtalte tjenesteydelser. Der stilles således krav om en vis permanent etablering, tilstedeværelse af nødvendige menneskelige og tekniske ressourcer for at fravige hovedreglen. Samtidig gælder reglen om hjemstedets forrang. 5.3 Modifikationer til hovedreglen Hovedreglen i artikel 9 stk. 1 om leverandørens etableringssted brydes af en række modifikationer i artikel 9 stk. 2 og 3, og tilsvarende i momslovens 15 stk Andre kriterier skal således lægges til grund, når der er tale om 1) tjenesteydelser vedrørende fast ejendom, 2) underholdning mv. og sagkyndig vurdering af og arbejder på løsøre, 3) immaterielle tjenesteydelser mv., 4) transportydelser og tilknyttede tjenesteydelser, og endelig 5) formidlingsydelser. Hvorvidt modifikationerne skal anvendes afgøres ud fra kriterier så som: 1) i hvilket land er den faste ejendom beliggende, 2) hvor finder arrangementet sted, 3) hvor befinder det pågældende løsøre sig, 4) er der tale om immaterielle tjenesteydelser, jf. momslovens 18, 5) hvor starter transporten, 6) kan formidlingsydelsen følge den formidlede tjenesteydelse og 7) ved salg til kunder uden for EU, hvor udnyttes tjenesteydelsen. Hertil kommer aftagerens afgiftsmæssige status, er aftageren en afgiftspligtig person eller en privat person? Retsvirkningerne af at fastlægge leveringsstedet efter modifikationerne i artikel 9 stk. 2 og 3 er oftest, at beskatningsstedet flyttes fra leverandørens hjemland (og lovgivning) til stedet for den afgiftspligtige aftagers etablering, stedet for den faste ejendoms beliggenhed og i et vist omfang udnyttelsesstedet. Flytningen af leveringsstedet og dermed beskatningsstedet (og betalingspligten) til den afgiftspligtige købers land betegnes i EU sammenhæng som»reverse charge«. Kan tjenesteydelsen ikke kategoriseres under en af modifikationerne, falder man i stedet tilbage på hovedreglen om leverandørens etableringssted som beskatningssted. En anden problemstilling opstår, når der er uoverensstemmelse mellem købers og sælgers nationale lovgivning og 6. momsdirektiv med hensyn til, hvorvidt en tjenesteydelse er omfattet af hovedreglen eller en af modifikationerne. Ved levering af en tjenesteydelse, som i Danmark er omfattet af hovedreglen og eksempelvis i England er omfattet af en af modifikationerne, vil den danske sælger beregne dansk moms, og den britiske køber beregne britisk moms af fakturaværdien tillagt dansk 11

12 moms. Er den britiske aftager for eksempel en afgiftspligtig person, som driver momsfritagen virksomhed (og dermed ingen fradragsret), vil aftageren blive udsat for dobbeltbeskatning. I den omvendte situation vil en sådan tjenesteydelse blive leveret momsfrit fra England, men heller ikke blive pålagt moms i Danmark, da Danmark betragter leveringsstedet som værende i England. 6. Elektronisk levering af tjenesteydelser Det 6. momsdirektivs bestemmelser om leveringsstedet er blevet til på et tidspunkt, hvor elektronisk levering af tjenesteydelser ikke spillede nogen rolle. Den teknologiske udvikling med digital levering af tjenesteydelser, har siden afdækket en ny type forretningstransaktioner, som de nuværende regler ikke tager højde for. Efter de gældende regler skal der ikke opkræves moms ved levering af elektroniske tjenesteydelser til private forbrugere i EU fra leverandører, der er etableret i lande uden for EU. Hvis levering til private forbrugere i et EU-land sker fra en leverandør, der tillige er etableret i et EU-land, skal der opkræves moms i leverandørens hjemland, jf. den tidligere omtalte hovedregel om beskatningsstedet for tjenesteydelser. Dette betyder, at EU-virksomheders leveringer til private i såvel andre EU-lande som lande uden for EU, skal pålægges moms. I et forsøg på at imødegå denne konkurrenceforvridning, har Rådet vedtaget direktiv 2002/38/EF af 7. maj 2002 om ændring og midlertidig ændring af 6. momsdirektiv, hvad angår momssystemet for radio- og tv-spredningstjenester og visse elektronisk leverede tjenesteydelser samt en særordning for ikke-etablerede afgiftspligtige personer, der leverer elektroniske tjenesteydelser til ikke-afgiftspligtige personer. Direktivet træder i kraft 1. juli 2003 og skal foreløbig gælde 3 år frem. Direktivet afklarer næppe de mange problemstillinger, som elektronisk levering af tjenesteydelser rejser, men der er dog tale om en begyndelse. I et forsøg på at definere elektronisk leverede tjenesteydelser indeholder direktivet en vejledende liste med eksempler på sådanne tjenesteydelser: levering og hosting af websteder, fjernvedligeholdelse af software og hardware levering og ajourføring af software levering af billeder, tekster og information og tilrådighedsstillelse af databaser levering af musik eller af film, spil, herunder hasardspil eller spil om penge, udsendelser eller politiske, kulturelle og kunstneriske begivenheder, sportsbegivenheder, videnskabelige begivenheder eller underholdning levering af fjernundervisning Gennemførelsen af direktivet i Danmark sker ved det af skatteministeren den 6. november 2002 fremsatte lovforslag nr. L 69: Forslag til lov om ændring af momsloven (Moms på ydelser leveret ad elektronisk vej og momsfakturering, herunder elektronisk, samt tilpasninger til EU-regler om beskatningssted). 12

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår:

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår: Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0677 Bilag 1 Offentligt SKATTEMINISTERIET Departementet Afgift 12. december 2007 Grundnotat om Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF af 28. november

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted.

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted. Til lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. marts 2012 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser.

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser. Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0002 Bilag 1 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Rådets forordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt angår særordninger

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen 1)

Bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen 1) BEK nr 825 af 25/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-0430208 Senere ændringer til forskriften BEK nr 808 af 30/06/2015

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.02.2004 KOM(2004) 86 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0682 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0682 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0682 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.10.2004 KOM(2004) 682 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om ændring af artikel 3 i beslutning

Læs mere

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 66 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 26. november 2012 Grund- og nærhedsnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.06.2004 KOM(2004)436 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Portugal til at

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 08.03.2002 KOM(2002) 121 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.1.2004 KOM(2004) 53 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Italien til at

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 1 I bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Polen til at indføre foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift (momsloven) 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift (momsloven) 1) Til lovforslag nr. L 19 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. december 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift (momsloven) 1) (Leveringsstedsregler for ydelser,

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT Y. BOT fremsat den 13. december 2007 1. Sag C-98/07

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT Y. BOT fremsat den 13. december 2007 1. Sag C-98/07 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT Y. BOT fremsat den 13. december 2007 1 Sag C-98/07 Nordania Finans A/S, BG Factoring A/S mod Skatteministeriet (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Højesteret

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1 SEELING FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1 1. Denne sag vedrører et spørgsmål, som Bundesfinanzhof har forelagt Domstolen om, hvorvidt en medlemsstat kan behandle

Læs mere

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indholdsfortegnelse Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indledning Registrering Udlejning Bortforpagtning Salg Hvordan du bliver registreret Registrering i mindst 2 år Moms af

Læs mere

Leveringsstedet for tjenesteydelser

Leveringsstedet for tjenesteydelser Erhvervsøkonomisk Institut Kandidatafhandling Cand.merc.aud Forfatter: Anders Lund Thøgersen Vejleder: Henrik Stensgaard Leveringsstedet for tjenesteydelser - En analyse af de eksisterende og fremtidige

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0205 (NLE) 11719/17 FISC 175 FORSLAG fra: modtaget: 23. august 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * SEELING DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * I sag C-269/00, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 209 Offentligt Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 19552101 EAN-nr. 5798000033788 www.skm.dk J.nr. 13-0004720 Notat

Læs mere

Notatet har udelukkende til formål at behandle de nye regler vedrørende levering af ydelser, der trådte i kraft 1. januar 2010.

Notatet har udelukkende til formål at behandle de nye regler vedrørende levering af ydelser, der trådte i kraft 1. januar 2010. Århus 20. december 2010 J.nr. 222644/MEA Delacour Dania Danske Havne NOTAT Notat vedr. moms på ydelser Den 1. januar 2010 blev der gennemført en ændring af den danske momslov. Ændringen har væsentlig betydning

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12.2010 KOM(2010) 707 endelig 2010/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven 1) (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter

Læs mere

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning November 2012 Rev. december 2012 Efterskolernes Momsvejledning INDHOLD Indhold og forord side 2 Momsregistrering side 3 Momspligtig omsætning side 5 Momsfri omsætning side 6 Omsætning udenfor momsloven

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser.

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser. LETT Advokatpartnerselskab Artur Bugsgang Advokat J.nr. 281312-ARA 17. juni 2013 TIL HVILKEN PRIS KAN ET LEASINGSELSKAB A F- GIFTSBERIGTIGE BILER INDKØBT TIL UDLEJ- NING/LEASING? Bilbranchen og De danske

Læs mere

Forslag. Til. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1

Forslag. Til. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1 Skatteministeriet Udkast 16. december 2013 Forslag Til Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1 (Ændring af leveringsstedet for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

2. I 8, stk. 1, 3. pkt., ændres driver registreret virksomhed til: er eller bliver registreret efter 47, 49, 51 eller 51 a.

2. I 8, stk. 1, 3. pkt., ændres driver registreret virksomhed til: er eller bliver registreret efter 47, 49, 51 eller 51 a. Skatteudvalget 2009-10 L 19 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1 (Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt betalingspligt, CO 2 -kvoter, VIES-systemet, momsgodtgørelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 12-08-2011 SAGSNR.: 2011-2670 ID NR.: 134018 Høring -

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.8.2016 COM(2016) 497 final 2016/0245 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Moms og holdingselskaber - en statusopdatering

Moms og holdingselskaber - en statusopdatering Moms og holdingselskaber - en statusopdatering Revision. Skat. Rådgivning. Præsentation Asger Hauchrog Engvang Director Email: ahg@pwc.dk Telefon: 4040 2260 2 1 Velkommen Agenda Fradrag for omkostninger

Læs mere

Cirkulære. Moms af lægeerklæringer 1) Indledning

Cirkulære. Moms af lægeerklæringer 1) Indledning Cirkulære Dato 29. oktober 2004 År-nr. 2004-27 Afdeling/Kontor Retsafdelingen Momskontoret Journal nr. 99/01-309-00306 Moms af lægeerklæringer 1) Indledning 1. EF-domstolen har den 20. november 2003 afsagt

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0206 Bilag 1 Offentligt Notat J.nr. 12-0173735 Til Folketingets Europaudvalg (kopi til Folketingets Skatteudvalg) Grund- og nærhedsnotat EU-kommissionens forslag til Rådets

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0352 (NLE) 16989/14 FISC 236 FORSLAG fra: modtaget: 16. december 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse. Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen

Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse. Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen Hvornår er lodsejer afgiftspligtig? Overordnede betingelser for afgiftspligt Der er tale

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.11.2015 COM(2015) 557 final 2015/0257 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Ungarn til

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Republikken

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 23 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 30. november 2010 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

RÅDETS SJETTE DIREKTIV. af 17 maj 1977

RÅDETS SJETTE DIREKTIV. af 17 maj 1977 RÅDETS SJETTE DIREKTIV af 17 maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem : ensartet beregningsgrundlag (77/388/EØF) [Præambel er udeladt]

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011 Sag 145/2008 (1. afdeling) Foreningen Roskilde Festival (advokat Bruno Månsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

Moms i ekspropriationsprocesser

Moms i ekspropriationsprocesser Moms i ekspropriationsprocesser Aarhus, den 3. november 2016 2 Problemstilling Der findes mange ekspropriationshjemler i lovgivningen, men alle hjemler skal administreres under hensyntagen til grundlovens

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

TastSelv Borger. TastSelv Erhverv BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ. Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation.

TastSelv Borger. TastSelv Erhverv BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ. Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation. BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ TastSelv Borger Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode TastSelv Erhverv Log på med NemID eller medarbejdersignatur Log på med TastSelv-kode

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1 STICHTING KINDEROPVANG ENSCHEDE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1 1. Denne anmodning om præjudiciel afgørelse vedrører en institution, der selv forestår

Læs mere

Spørgsmål 61: Ministeren bedes oversende sit talepapir fra samrådet den 20. oktober 2004 om samrådsspørgsmål A.

Spørgsmål 61: Ministeren bedes oversende sit talepapir fra samrådet den 20. oktober 2004 om samrådsspørgsmål A. 27. oktober 2004 Besvarelse af spørgsmål 61, alm. del, stillet af Folketingets Skatteudvalg den 20. oktober 2004 Spørgsmål 61: Ministeren bedes oversende sit talepapir fra samrådet den 20. oktober 2004

Læs mere

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 07. september 2012 mbl (H:\Fagligt Center\HORSVAR\2012\H112-12.doc) Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.01.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0458/2010 af Garbiș Vincențiu Kehaiyan, rumænsk statsborger, for foreningen til beskyttelse af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is LBK nr 1248 af 05/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0856595 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 29. oktober 2009 *

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 29. oktober 2009 * DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 29. oktober 2009 *»Sjette momsdirektiv artikel 19, stk. 2 fradrag for indgående afgift delvis afgiftspligtig person goder og tjenesteydelser, som benyttes såvel til afgiftspligtige

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988*

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988* KOMMISSIONEN / ITALIEN FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988* Høje Domstol. 1. Siden vedtagelsen af dekret af 29. januar 1979 gælder der nye regler i Italien vedrørende

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private.

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private. Spørgsmål 1. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger i alle tilfælde kan anvende den vurderede markedspris som beskatningsgrundlag ved fri bil beskatning for biler, der er over 36 måneder? 2. Hvis Skatterådet

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

rækker en hånd ud til busbranchen

rækker en hånd ud til busbranchen skat rækker en hånd ud til busbranchen Af: SKAT/ Foto: SKAT SKAT har i 2012 haft busbranchen under lup og gennemført et pilotprojekt med fokus på delvist fradrag i busvirksomheder. Erfaringsmæssigt kan

Læs mere

Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn

Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn Downloaded via the EU tax law app / web Arrêt de la Cour Sag C-428/02 Fonden Marselisborg Lystbådehavn mod Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn (anmodning om præjudiciel

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) LBK nr 244 af 10/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 17-0129145 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 8.10.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0192/2010 af Klaus P. Schacht, tysk statsborger, og 50 spiludbydere, om fritagelse for merværdiafgift

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 * DOM AF 5. 5. 1994 SAG C-38/93 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 * I sag C-38/93, angående en anmodning, som Finanzgericht Hamburg (Forbundsrepublikken Tyskland) i medfør af EØF-traktatens artikel

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Merete Andersen. Moms 2. Fritagelser og lønsumsafgift

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Merete Andersen. Moms 2. Fritagelser og lønsumsafgift Søren Engers Pedersen Merete Andersen Linda-Sophia Danielsen Moms 2 Fritagelser og lønsumsafgift Søren Engers Pedersen, Merete Andersen & Linda-Sophia Danielsen Moms 2 Fritagelser og lønsumsafgift 4. udgave/1.

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

MOMS PÅ YDELSER TIL INVESTERINGSFORENINGER. v/ partner Niclas Holst Sonne, leder af Hortens skatteafdeling 30. november 2015

MOMS PÅ YDELSER TIL INVESTERINGSFORENINGER. v/ partner Niclas Holst Sonne, leder af Hortens skatteafdeling 30. november 2015 MOMS PÅ YDELSER TIL INVESTERINGSFORENINGER v/ partner Niclas Holst Sonne, leder af Hortens skatteafdeling 30. november 2015 BAGGRUND OG INDLEDNING side 2 Momsfritagelsen i Artikel 13, punkt B, litra d),

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.11.2007 KOM(2007) 677 endelig 2007/0238 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om

Læs mere

Supplerende besvarelse af spørgsmål 118, alm. del, stillet af Folketingets Skatteudvalg den 12. november 2004

Supplerende besvarelse af spørgsmål 118, alm. del, stillet af Folketingets Skatteudvalg den 12. november 2004 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 62 O 8. april 2005 Supplerende besvarelse af spørgsmål 118, alm. del, stillet af Folketingets Skatteudvalg den 12. november 2004 Spørgsmål 118: Ministrene bedes, som

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1)2)

Forslag. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1)2) Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj 2014 Forslag til Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1)2) (Ændring af leveringsstedet

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 14. januar 2013 Supplerende grundnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer og

Læs mere

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Sammendrag af de anbefalinger om lovændring, som findes i rapporten fra den eksterne Arbejdsgruppe om momsloven og 6. momsdirektiv. En arbejdsgruppe under Skatteministeriet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1) Lovforslag nr. L 19 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1) (Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt

Læs mere

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering momsnotat.2008.1.4.08.u.ændringer.doc 15-07-08 Side 1 af 9 1. GENERELT: 3 2. SALGSMOMS: 3 2.1 Overordnet 3 2.2 indtægtstyper - momsmæssigt 3 2.3. Momspligtige forskningsindtægter(omsætning)

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 96 Offentligt. Notat. 24.januar 2013 J.nr

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 96 Offentligt. Notat. 24.januar 2013 J.nr Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 96 Offentligt Notat 24.januar 2013 J.nr. 13-0002266 Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 73/2011 (1. afdeling) Rodmund Nielsen (advokat Bjørn á Heygum) mod TAKS (advokat Ingi Højgaard) og P/F Wenzel (advokat Christian Andreasen) og Sag

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. november 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0254 (NLE) 14254/15 FISC 154 ECOFIN 904 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF). Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 251 Offentligt J.nr. 2008-318-0050 Dato: 13. juni 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj

Læs mere