Årsrapport DSqF Dansk Squash Forbund. Årsrapporten indeholder 22 sider 08-r001 THNY MMKH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2007. DSqF Dansk Squash Forbund. Årsrapporten indeholder 22 sider 08-r001 THNY MMKH 061100 07147"

Transkript

1 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks Frederiksberg Telefon Telefax Årsrapporten indeholder 22 sider 08-r001 THNY MMKH KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Medlem af KPMG International, et schweizisk kooperativ, som alle KPMG-firmaer er medlem af. KPMG International yder ikke professionelle services m.v. til kunder. Hvert medlemsfirma er en selvstændig, uafhængig juridisk enhed. Fortegnelse over interessenter kan indhentes hos KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

2 Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om Forbundet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar december 12 Anvendt regnskabspraksis 12 Resultatopgørelse 13 Balance 14 Noter r001 THNY MMKH doc 1

3 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelsen og s sekretariatsleder har dags dato aflagt årsrapport for 2007 for. Årsrapporten er aflagt efter gældende regnskabsbestemmelser. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af Forbundets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten for 2007 indstilles til repræsentantskabets godkendelse. Odense, den 20. april 2008 Sekretariatsleder: Mads Seiersen Bestyrelse: Tom Kjærbye Larsen Susanne Kiehn Peter Mindegaard Møller formand Tanja Bruntse Ahler 08-r001 THNY MMKH doc 2

4 Påtegninger Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmerne af Vi har revideret årsrapporten for for regnskabsåret 1. januar december 2007, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september Budgettal for 2007 er ikke omfattet af vores revision. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for Forbundets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Forbundets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Forbundets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2007 samt af resultatet af Forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2007 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september København, den 20. april 2008 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Torben Kristensen statsaut. revisor 08-r001 THNY MMKH doc 3

5 Ledelsesberetning Oplysninger om Forbundet Stadionvej 47, st. tv Odense V CVR-nr.: Hjemsted: Odense Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Tom Kjærbye Larsen (formand) Susanne Kiehn Peter Mindegaard Møller Tanja Bruntse Ahler Revision KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Torben Kristensen Momsregistrering er som forening som hovedregel momsfritaget. 08-r001 THNY MMKH doc 4

6 Ledelsesberetning Beretning 2007 et år i sort og hvidt Tom Kjærbye Et tilbageblik på året 2007 efterlader en collage af erindringer om gode og dårlige ting i dansk squash. Lad mig starte med de kedelige ting og således slutte med en række opløftende forhold, der forhåbentlig kan efterlade os med en optimistisk tro på fremtiden var året, hvor vi i forbundet så os nødsaget til at straffe en spiller, der havde ført os alle inklusive landstræneren bag lyset mht. alder og skader. Senere på året dukkede desværre også dopingspøgelset op i dansk squashsport. Forhåbentlig vil vi ikke fremover opleve sådanne hændelser. På PR-området tog vi afsked med vort fine forbundsblad Let Please!, som vi med rette havde været stolte af i bladets levetid. Vi måtte imidlertid erkende, at økonomien ikke kunne bære den temmelig store udgift, og portobetalingen var heller ikke populær i flere klubber. Vi har endnu ikke fundet en fuldgod erstatning for bladet, selv om vor nye hjemmeside er kommet godt på vej. Der er ganske vist fortsat nogle problemer med faciliteterne på hjemmesiden (data, som fortsat hentes på den gamle side o.l.) men vi har i hvert fald opnået, at forbundskontoret nu kan gøre siden meget mere aktuel end tidligere, fordi den kan opdateres på kontoret med nyheder o.l. Men der er nok behov for en elektronisk erstatning for bladet, der går ud over den almindelige hjemmeside. Hvorfor har vi så ikke iværksat det? Ja, her kommer vi til et af de problemer, som jeg personligt finder alarmerende. Det er tilsyneladende komplet umuligt at finde personer, der vil gå ind i forbundsarbejdet. Vi er nødlidende med flere projektgrupper, og bestyrelsen er efterhånden reduceret til det absolut minimale. Hertil kommer, at de 2 kvindelige medlemmer af bestyrelsen ikke ønsker genvalg, så her er virkelig tale om et nødråb! Meld jer nu under fanerne, please! Man kan vel derfor heller ikke påstå, at realiseringen af vores virksomhedsplan og den projektbaserede drift er gået som vi havde håbet. Der gik meget lang tid før vi atter fik taget fat på juniorgruppen efter store diskussioner på sidste års repræsentantskabsmøde og vi er fortsat også svagt kørende i regelgruppen, selv om der er tilgået et enkelt medlem. Det bevirker, at forbundskontoret er yderst overbelastet og udfører en masse arbejde, der egentlig burde ligge i projektgrupperne. Der er dog heldigvis også emner til positivsiden. På det sportslige område, der i øvrigt er dækket af Susanne Kiehn længere fremme, har vi fået økonomi til at engagere landstræner Fransesco Busi i mange flere timer. Det tror jeg, alle er glade for, og med Fransesco s planer for fremtiden håber jeg på, at klubberne i endnu højere grad vil mærke hans tilstedeværelse. 08-r001 THNY MMKH doc 5

7 Ledelsesberetning Beretning Om det primært kan tillægges landstrænerfunktionen ved jeg ikke, men det er i hvert fald en kendsgerning, at det danske kvindelandshold gjorde det igen: Medaljer ved europamesterskaberne. Hertil kommer, at Line Hansen på fornem vis tog fat på en stribe WISPA-sejre og i årets løb er avanceret til Top-30. Vi håber, at der kan kvitteres for Lines indsats med en støtte-ordning fra Team Danmark. Det har hun fortjent. Samarbejdet med Team Danmark (TD) fungerer fint. Mads Seiersen, Fransesco og Susanne Kiehn har en løbende kontakt med TD bl.a. om støtteordningen for Kristian Frost, der er af betragtelig størrelse men som også belaster forbundets økonomi på grund af krone-tilkrone princippet. Vi har imidlertid en tro på, at satsningen er velplaceret og ser frem til en fortsat udvikling af Kristian, der nu er trådt ind i seniorernes rækker. Og det er jo en udfordring. Det er vel også positivt, at visse juniorturneringer nu er så velbesøgt, at det kniber med at nå afviklingen af alle kampe på sædvanlig vis. Det har medført forskellige forsøgsordninger (3- sætskampe, PAR-scoring m.v.) som i øjeblikket giver anledning til nogen uro blandt klubberne. Lad os håbe, vi kan finde en god løsning på dette luksusproblem. I det forløbne år kunne vi med glæde byde velkommen tilbage til OSC med et nyt, lækkert squashcenter i Odense. OSC har medlemsmæssigt udviklet sig flot siden da og medvirker dermed også fint til, at i modsætning til andre idrætsforbund for første gang i længere tid kan konstatere en fremgang i medlemstallet på ca. 500 på landsplan. Vi må kæmpe for, at en sådan fremgang kan bruges til at skabe nye spillesteder landet over. I øjeblikket arbejdes med planer om et center i Hillerød og vi krydser fingre for et positivt udfald af de bestræbelser. Det er sikkert rygtedes, at Danmark har fået tilbudt værtskabet for VM for herrer i Det er spændende udfordring, som der i øjeblikket arbejdes kraftigt på at forsøge at sige ja til det kunne være en god reklamemulighed for vores sport. Men det kræver også økonomiske midler ca. 1.7 mill. kr., som vi forsøger på at skaffe fra regering, DIF m.fl. Det bliver svært, og i bestyrelsen vil vi ikke påtage os arrangementet for enhver pris. Det må ikke belaste vores almindelige driftsregnskab og der er også brug for menneskelige ressourcer, som vi endnu ikke har på plads. Men spændende bliver det. Lad mig afslutte med at sige tak til mine bestyrelseskolleger for det forløbne år. Vi er ganske få om jobbet, og der må og skal flere ind i forbundsarbejdet. De få, der har været, har gjort en god indsats, og vi kan godt være det forløbne år bekendt, synes jeg. Arbejdet på forbundskontoret forløber rigtig godt. Mads fungerer i rollen som kontorleder, idrætskonsulent, blæksprutte og meget mere, og Ela er stabil og omhyggelig med at tage sig af vore finanser. Endelig synes jeg, at Bonnie er faldet godt til som vores nye breddekonsulent, så der hviler en god stemning over forbundets daglige drift. 08-r001 THNY MMKH doc 6

8 Ledelsesberetning Beretning Jeg vil også gerne sige tak til de desværre alt for få personer, der har meldt sig til de forskellige projektgrupper. Uklarheder i vores projektbeskrivelser har nok af og til givet anledning til frustrationer, men jeg håber, vi er på rette vej, og der er god grund til at kvittere over for dem, der har taget udfordringen op. Og endelig må jeg beundre tålmodigheden hos vore kritiske revisorer. Også i år er der problemer med at få ordentlig tid til jeres gennemgang af regnskaberne. Denne gang er det ikke vores skyld, men tak, fordi I påtager jer det job år efter år. Velkommen til årets repræsentantskabsmøde til alle. 08-r001 THNY MMKH doc 7

9 Ledelsesberetning Beretning Talentudvikling og elitearbejdet Susanne Kiehn Der er i det forløbne år arbejdet med indsatsområdet talentudvikling og elitearbejde med kvalitet - et indsatsområde som fortsætter i Et af de konkrete tiltag var at udbygge og fastholde landstræner arrangementet, hvilket blev opfyldt 2007 og sikret yderligere med budgetgodkendelsen for Dette var en væsentlig forudsætning for at få opfyldt hovedformålet med dette indsatsområde, nemlig at fastholde den igangværende positive udvikling på talent- og eliteområdet, og som vi, i bestyrelsen mener, er godt i gang, især på herre siden, hvor det i dag er de unge talentfulde spillere, som præger toppen af den danske rangliste. Det var også unge spillere og talentfulde juniorer, der var med til at præge det nyligt afholdte senior DM, hvor især herrefinalen var en gyser, da den unge Kristian Gross formåede at presse den rutinerede Morten W. Sørensen, så vi tilskuere på et tidspunkt troede, at det skulle lykkes for Kristian at få sejren i hus og blive Danmarksmester Ser vi på EM var det også et ungt hold, som lykkedes at blive nr. 7 og det tegner godt for fremtiden, især hvis man skæver lidt til juniorsiden, hvor der er flere unge talenter på vej frem. På dame siden har vi et meget stort talent, som er gået rigtig meget frem i år, og det ser ud som om den kurve vil forsætte, så det ønsker forbundet at støtte op om. Damerne klarede sig endnu bedre en herrerne ved EM, nemlig med en bronze medalje. Desværre er der ikke ligeså mange unge talenter på damesiden, men landstræneren gør sammen med de unge piger/kvinder et stort arbejde for at fastholde og udvikle de talenter, vi har. De unge talenter og elitespillere, både voksne og juniorer, er meget dedikerede og seriøse med deres træning og deltagelse i turneringer, og de forstår både at have seriøs sportslig tilgang til squash samtidig med at de har det sjovt det er en udvikling som landtræneren er garant for og som vi i forbundet ser meget positivt på. Der har i det forløbne år været åbnet mulighed for at afholde nationale closed PSA turneringer, dette tiltag blev taget for at støtte de af vore spillere, som deltager i internationale turneringer det er ikke gået helt gnidningsfrit, men formålet har været klart og tilslutningen fra spillere, som deltager i PSA, har da også været positiv. Ser man på hvor meget de pågældende har flyttet sig opad på PSA ranglisten, er det noget, som vi tænker at fortsætte med for fortsat at støtte vore spillere. Et mål har været at deltagelse i nationale / internationale turneringer skulle fastholdes evt. udvides. I 2007 blev de nye regler for Danmarksturneringen gennemført. Selvom det er for tidligt at konkludere på disse, da turneringen stadig er i gang har vi indtil videre kun hørt positive tilbagemeldinger, så fra bestyrelsen vil vi endnu engang sige tak til de personer, som har brugt megen tid og kræfter på at skabe så gode rammer som muligt for de mange klubber og spillere, som deltager i Danmarksturneringen. Desværre var det også i forbindelse med afholdelse af samme turnering at Dansk Squash fik sin første doping sag, idet en spiller blev testet positiv. Vi har i forbundet besluttet at følge op på dette med oplysninger i klubber, blandt trænere og ved især junior stævner. 08-r001 THNY MMKH doc 8

10 Ledelsesberetning Beretning TD spillerstøtte har vi fået til Kristian Frost i det forløbne år, og det har og vil betyde meget for hans fortsatte udvikling. Forbundet er pt. i dialog med TD om en lignende støtte til Line Hansen, dog helst med et andet opsæt end krone til krone af hensyn til forbundets økonomi. En af de største udfordringer i er manglen på kvalificerede lokale trænere til talent- og elitetræningen ja, af trænere i det hele taget. Det er noget bestyrelsen har talt meget om og sammen med idrætskoordinatoren og landstræneren set på, hvad vi kan gøre ved det. Et af de tiltag, som landtræneren har sat i gang i det forløbne år er at udbygge træningssamarbejdet og netværket mellem de forskellige talent- og elitetrænere og landstræneren, både for at se om det kan være med til rekruttere og fastholde gode trænere, men også fordi vi i forbundet tror på at en koordinering og erfaringsudveksling blandt trænerne på sigt kan målrette og hæve kvaliteten af træningen af elitespillere og talenter. DIF/TD forberedelsesprojektet (træner/- lederkursus udvikling og klubudvikling) har vi i bestyrelsen brugt lidt tid på at diskutere, hvordan vi skal får ressourcer til at gå videre med. Vi har bedt TD/DIF om hjælp til at afklare dette med os, og forventer at have et møde med dem i starten af april, så vi kan få afklaret, hvordan vi kan komme videre med projektet. På junior siden har der i det forløbne år været en fremgang, som ses meget markant i antallet der deltagere i turneringer. Der var således i år det største antal tilmeldte til et junior DM nogensinde nemlig 170 i Hammerum, det er jo rigtigt dejligt og vidner om et engageret junior arbejde i klubberne. Det store antal tilmeldinger til JGP erne har imidlertid medført et positivt problem for de mindre klubber, som gerne vil afholde et JGP. Projektgruppen for JGP reglerne vil se på dette, men indtil de barsler med en løsning har forbundet aftalt med de berørte klubber, at man skal prøve at finde en løsning, der både tilgodeser konkurrence momentet men samtidig ikke udelukker juniorer fra at deltage. Som nævnt tidligere har vi en del talentfulde juniorer, hvilket også var synligt ved det nyligt afviklede senior DM, hvor rigtig mange juniorer deltog endda både i Mester- og A rækken og klarede sig godt. Der har nyligt været afholdt U19 EM, hvor det hold af juniorer som sidste år blev nr. 4 ved U15/17 EM blev nr en god placering i forhold til deres unge alder. 08-r001 THNY MMKH doc 9

11 Ledelsesberetning Beretning Status for breddeidrætsarbejdet Peter Mindegaard Møller I perioden fra 2006 til 2008 har breddearbejdet været koncentreret omkring servicering af medlemmer og klubber, samt rekruttering af nye medlemmer, alt ud fra den breddeidrætsaftale der er indgået mellem og DIF. Et af indsatsområderne har været at få flere kvindelige medlemmer i klubberne. I den forbindelse er der i perioden afholdt 2 deciderede rekrutteringsprojekter og 10 dametræf. Gennemgående har projekterne været succesrige, så det er vores håb at flere klubber også i den kommende periode vil benytte sig af DSpF's tilbud, så kønsfordelingen bliver mere ligelig. Et andet indsatsområde har været at styrke og videreudvikle ungdomsarbejdet, med henblik på at øge andelen af ungdomsspillere. I den forbindelse er der medvirket i etableringen af 1 juniorafdeling, samtidig med at der er gennemført i alt 11 squashskoler (6 i 2006 og 5 i 2007). Endvidere er der gennemført Juniorcamp begge år, igangsat 2 projekter hvor der samarbejdes mellem SFO og en interesseret klub, samt gennemført Et godt idrætsmiljø for børn 2 steder. Evalueringen viser at projekterne får en god modtagelse, men at det ofte ikke har nogen langsigtet effekt. Et succesfuldt ungdomsarbejde betinges af at der er kontinuerlige tilbud for de unge, hvorfor blandt andet er ved at færdigudvikle et børnetrænerkursus. Det er vores håb at klubberne fortsat tager imod de tilbud vedrørende ungdomsprojekter som tilbyder, og også selv kommer med forslag som kan gennemføres som ydeyde aftaler mellem klubberne og forbundet. Samtidig er der i forbindelse med den generelle servicering af klubberne gennemført 20 klubbesøg, 3 udviklingsprojekter med fokus på børn og unge, og afviklet et lederseminar. I forbindelse hermed er der endvidere gennemført 11 trænerkursus I og 3 trænerkursus II i perioden. Tilbud om træning af medlemmer er noget af det der er med til at styrke fællesskabet i klubberne, hvorfor det er vigtigt at der er uddannede trænere til rådighed. I den forbindelse er det dels vigtigt at klubberne investerer i at få deres trænere uddannet, dels at de tilbud som forbundet har, er relevante. Derfor er pt. ved at gennemgå træneruddannelserne, med henblik på dels at få dem gjort bedre, dels at give flere interesse i at deltage i dem. Med udgangspunkt i ovenstående er det derfor vores håb at samarbejdet mellem klubberne og forbund fortsat styrkes og videreudvikles i den kommende periode, da klubberne besidder viden om den regionale kultur, mens forbundet søger hele tiden at optimere tilbuddet til klubberne. I den forbindelse er det desuden værd at bemærke at i samarbejde med DIF i perioden 2006 til 2008 har effektmålt breddekonsulentordningen, noget der fortsætter i den kommende periode. Det vil blandt andet indebære at deltagere på kurser efterfølgende vil blive bedt om at evaluere disse i et spørgeskema, hvilket vi hermed opfordrer alle til at gøre. 08-r001 THNY MMKH doc 10

12 Ledelsesberetning Beretning Sluttelig har vi i perioden skiftet breddekonsulent, hvilket har betydet et farvel til Morten Birch Larsen og goddag til Bonnie Barr. Ved at have en breddekonsulent der har et godt forhåndskendskab til squashsporten håber og tror vi, at det vil være muligt at udvikle den yderligere, samtidig med at en ny person naturligvis kommer med nye input. Det er derfor vores håb at klubberne, der er kernen i forbundets arbejde, vil benytte breddekonsulenten, og trække på de ressourcer som forbundet i den forbindelse tilbyder. 08-r001 THNY MMKH doc 11

13 Årsregnskab 1. januar december Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, som modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål. Årsrapporten for for 2007 er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Resultatopgørelse Der foretages periodisering af alle indtægter og omkostninger. Resultatopgørelsen er opstillet efter aktiviteter. Balancen Tilgodehavender Tilgodehavender optages til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventet tab. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 08-r001 THNY MMKH doc 12

14 Årsregnskab 1. januar december Resultatopgørelse Note 2007 Budget Indtægter Tilskud fra Danmarks Idræts-Forbund Medlemskontingenter Sponsorindtægter Team Danmark Andre indtægter Indtægter i alt Omkostninger Repræsentantskabet Bestyrelsen Aktivitetsudvalget Eliteudvalget PR-udvalg Turneringsudvalg Dommerudvalg Juniorudvalg Fællesomkostninger Team Danmark projekt, omkostninger Omkostninger i alt Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før renter m.m Finansiering Renteindtægter m.v Aktieudbytte Renteudgifter m.v Finansiering i alt Årets resultat r001 THNY MMKH doc 13

15 Årsregnskab 1. januar december Balance Note AKTIVER Materielle anlægsaktiver Driftsmateriel og inventar Tyverialarm El-installation Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Aktier Nordea, anskaffelsessum, 127 stk Regulering til kursværdi 31. december Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Beholdninger Squashbøger og andet salgsmateriale Årets lagerforskydning 0 0 Årets nedskrivning Tilgodehavender Til gode hos klubber, forbund m.v Forudbetalte feriepenge (1,5 %) Andre forudbetalte omkostninger Andre tilgodehavender Hensættelse til tab på debitorer Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Bankindestående Giro Likvide beholdninger i alt Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT r001 THNY MMKH doc 14

16 Årsregnskab 1. januar december Balance Note PASSIVER Egenkapital Overført resultat tidligere år Overført af årets resultat Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Skyldige omkostninger Skyldig til DIF Skyldig til klubber Beregnede feriepenge Forudbetalt sponsorbidrag Kortfristet gæld i alt Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Eventualforpligtelser r001 THNY MMKH doc 15

17 Årsregnskab 1. januar december Noter Tilskud fra Danmarks Idræts-Forbund Ordinært Breddekonsulent Revision Øvrige tilskud Tilskud fra Danmarks Idræts-Forbund i alt Andre indtægter Bøder Danmarksturneringen Gebyrer, Danmarksturneringen Indtægter, Danmarkrangliste Indtægter, kurser Indtægter, Breddeprojekter, (sommerskoler) Turneringsindskud Undervisningsministeriet ( 45) Annoncer, Let Please Distributionstilskud, Let Please Portoindtægt, Let Please Egenbetaling Talenttræning Andre indtægter Repræsentantskabet Møder Bestyrelsen Møder Formanden Telefongodtgørelse o.l Transport Repræsentation r001 THNY MMKH doc 16

18 Årsregnskab 1. januar december Noter Aktivitetsudvalget Møder Transport og ophold Tidsskrifter, litteratur m.m Klubtilbud Etablering af nye klubber Etablering af ungdomsafdelinger Rådgivning og udvikling Piger i squash Sommerskoler Ricochet Miniturnering 0 0 Løn og provision, breddekonsulent Telefon og IT Efteruddannelse Dommerkurser Trænerkurser Lederkurser Kursusmaterialer, inkl. nedskrivning håndbog Diverse Eliteudvalget Møder Transport Elitekoordinator Løn, idrætskoordinator Regulering beregnede feriepenge Honorar, landstræner ATP Andre omkostninger, landstræner Telefon og IT Rejser Beklædning, landshold Eliteprojekter - træningssamlinger mesterskaber andre turneringer individuel støtte talentudvikling r001 THNY MMKH doc 17

19 Årsregnskab 1. januar december Noter PR-udvalg Møder og transport Tryksager "Let Please" Årbog 0 35 Hjemmeside Andre udgifter Turneringsudvalg Administrationsomkostninger Transport Rejsegodtgørelse, elitedivision Tilskud Challengerturnering Tilskud DM Andre projekter Dommerudvalg Rejseudgifter Dommeromkostninger, turneringer Diverse Juniorudvalg Turneringer Projekter r001 THNY MMKH doc 18

20 Årsregnskab 1. januar december Noter Fællesomkostninger Gager Regulering, beregnede feriepenge ATP og Finansieringsbidrag Husleje Varme El-forbrug Vand Kontorhold Forsikringer Telefon og IT-omkostninger EDB omkostninger Småinventar Leasingafgift, fotokopieringsmaskine Møder Transport Gaver (elektronik) Reception Kontingenter Revision vedr regnskab Revision vedr regnskab Anden revisorbistand AER og AES Tab på debitorer, inkl. tilbageførsel af hensættelse Fællesomkostninger i alt Afskrivninger Afskrivning, Edb-udstyr Afskrivning, el-installation Afskrivning, pulsure 0 0 Afskrivning, tyverialarm Afskrivning, kameraer og PC Afskrivninger i alt r001 THNY MMKH doc 19

21 Årsregnskab 1. januar december Noter Driftsmateriel og inventar Edb-anlæg Anskaffelsespris Årets tilgang Afskrevet primo Årets afskrivning Saldo ultimo Videokamera, pc, kamera Anskaffelsespris (2004) Afskrevet primo Årets afskrivning Saldo ultimo 0 0 Driftsmateriel og inventar i alt Tyverialarm Anskaffelsespris afskrevet primo årets afskrivning, 20 % Saldo ultimo El-installation Anskaffelsespris afskrevet primo årets afskrivning Saldo ultimo Overført resultat Saldo primo Overført årets resultat Saldo ultimo r001 THNY MMKH doc 20

22 Årsregnskab 1. januar december Noter Skyldige omkostninger Porto, Let Please og årbog Skyldige omkostninger Forudmodtaget tilskud Team Danmark Periodeafgrænsningsposter Øvrige omkostninger (telefon, rejseomkostninger, porto m.m.) Eventualforpligtelser Der er pr. 1. august 2007 indgået leasingkontrakt med De Lage Landen. Aftalen omfatter fotokopieringsmaskine og løber til 31. juli Resterende leasingydelser estimeres til 583 tkr. Resterende leasingydelser med Pitney Bowes for frankeringsmaskine udgør 7 tkr. Kautionsforpligtelse, 68 tkr., overfor DIF vedrørende femårigt lån til Odense Squash Club. 19 Team Danmark Projekt Indtægter Tilskud Landstræner Tilskud spillerstøtte Løntilskud idrætskoordinator Internationale konkurrencer og træningslejre Træningsaktivitet Udgifter Løn Idrætskoordinator Konkurrencer og træningslejre Landstrænerløn Træningsaktivitet r001 THNY MMKH doc 21

ABCD Dansk SquashForbund Årsrapport 2008 Årsregnskab 1. januar - 31. december Resultatopgørelse Budget Note 2009 2009 2008 Indtægter Tilskud, Danmarks Idræts-Forbund 1 2.012.973 1.698.900 1.709.736 Medlemskontingent

Læs mere

Dansk Petanque Forbund. Årsrapport 2010

Dansk Petanque Forbund. Årsrapport 2010 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning intern revision 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Oplysninger om forbundet 4 Beretning 5 Årsrapport 1. januar 31. december

Læs mere

Dansk Petanque Forbund. Årsrapport 2011

Dansk Petanque Forbund. Årsrapport 2011 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning intern revision 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Oplysninger om forbundet 4 Beretning 5 Årsrapport 1. januar 31. december

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2013

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2013 Indhold Ledelsespåtegning 2 Revisor erklæring 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om forbundet 5 Beretning 6 Årsregnskab 1. januar - 31. december 7 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 8 Balance

Læs mere

Bestyrelse og administration

Bestyrelse og administration ver. 2.0 26-10-2006 Bestyrelse og administration oktober 2006 Budget 2007 Indtægter 1011 Ordinært tilskud -1.400.000-1.530.787-1.500.000 1014 Revisionstilskud -25.000-25.000-25.000 1015 Øvrige tilskud

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION

SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION ÅRSREGNSKAB 01.11.2009-31.10.2010 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for Sjællands

Læs mere

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Assensvej 4, Box 116 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 63 61 41 00, Fax: 63 61 41 01 www.bdo.dk E-mail: Faaborg@bdo.dk FAABORG VEST ANTENNEFORENING

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg. Danmarks Basketball-Forbund

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg. Danmarks Basketball-Forbund KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 061100 / Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A.

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Foreningen af Private Gymnasier og Studenterkurser

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2009-31. maj 2010 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

DANSK STYRKELØFT FORBUND

DANSK STYRKELØFT FORBUND Årsregnskab for DANSK STYRKELØFT FORBUND Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby CVR. Nr. 16 01 37 49 2011 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE: side. Introduktion 1. Årsberetning 2. - 3. Revisionspåtegning

Læs mere

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2009. Midtjysk Lederforum. CVR-nr. 31 13 21 77 10-r001 THTI CMP 414565 10001.docx. Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.

Årsrapport 2009. Midtjysk Lederforum. CVR-nr. 31 13 21 77 10-r001 THTI CMP 414565 10001.docx. Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Industrivej Nord 9 Postboks 360 7400 Herning Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af KPMG

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Bolignet Frugtvangen CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Bolignet Frugtvangen CVR-nr Årsrapport regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Bolignet Frugtvangen CVR-nr. 18 02

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert. v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert. v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår Mogens Knudsen, registreret revisionsselskab ApS Damgade 73, Telefon 74 42 15 89 Telefax 74 42 15 69 CVR nr. 44650819 Registreret revisor Mogens Knudsen, HD 2570 DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg

Læs mere

Langå Vandværk AMBA Industridalen Langå. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december CVR-nr

Langå Vandværk AMBA Industridalen Langå. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december CVR-nr Langå Vandværk AMBA Industridalen 6 8870 Langå Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 CVR-nr. 26635152 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport Erhvervsforum Roskilde Årsrapport 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Foreningsoplysninger Oplysninger om foreningen 3 Årsregnskab 1. januar - 31.

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Resultatopgørelse for 2015

Resultatopgørelse for 2015 Resultatopgørelse for 2015 Provisioner 6.066.832 4.626 Administrationstilskud m.v. 1.617.191 1.644 Kontingenter 541.978 538 Regulering medlemsindskud 219.900 162 Transportregnskab 146.726 73 Indtægter

Læs mere

Vejlauget Ebberød. Årsrapport 2007. 08-r001 TSP SSB 228612 07003

Vejlauget Ebberød. Årsrapport 2007. 08-r001 TSP SSB 228612 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Resultatopgørelse for 2012

Resultatopgørelse for 2012 Resultatopgørelse for 2012 Provisioner 4.722.385 4.340 Administrationstilskud m.v. 1.895.002 1.581 Kontingenter 512.404 492 Regulering medlemsindskud 166.100 130 Transportregnskab -36.358-61 Indtægter

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Rødskebølle Skydebaneforening. Bodøvej Svendborg

Rødskebølle Skydebaneforening. Bodøvej Svendborg Rødskebølle Skydebaneforening Bodøvej 22 5700 Svendborg Årsrapport for perioden 1. januar 31. december 2016 2 Bestyrelsens erklæring: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for år 2016 for Rødskebølle

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden.

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden. RSMplus FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION A.m.b.A. i likvidation CVR nr. 59340417 Arsrapport 2011 Afsluttende likvidationsregnskab for perioden 01.01.2011 til 18.12.2011 2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Ledelsespåtegning. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ledelsespåtegning. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 21 for Vandværket Vænget a.m.b.a.. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 27. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Grundejerforeningen Svaneparken

Grundejerforeningen Svaneparken Grundejerforeningen Svaneparken Årsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Flemming Bølling Johansen Side 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2. Bestyrelsens regnskabspåtegning... 3. Revisors

Læs mere

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2014

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2014 Indhold Ledelsespåtegning 2 Revisor erklæring 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om forbundet 6 Årsregnskab 1. januar - 31. december Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 8 Balance 9 Noter 10 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde Roskilde Sprogcenter Maglehøjen 6 4000 Roskilde Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse for året 1.

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg. Dansk Fægte-Forbund. Årsrapport for 2011

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg. Dansk Fægte-Forbund. Årsrapport for 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 061100 / 742787_1 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Således vedtaget på foreningens generalforsamling,

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR DBU SJÆLLAND ÅRSREGNSKAB 01.11.2012-31.10.2013 BUDGET FOR PERIODEN 01.11.2013-31.10.2014 I N D T Æ G T E R Budget 2013/2014 t.kr. Kontingent 482 Turneringsvirksomhed

Læs mere

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER Frydendalsvej 20 1809 Frederiksberg ÅRSREGNSKAB FOR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning Side 3 Revisionspåtegning - 4 Anvendt regnskabspraksis - 5 Resultatopgørelse

Læs mere

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bethlehemsfællesskabet. Årsregnskab 2013. CVR-nr. 16015385

Bethlehemsfællesskabet. Årsregnskab 2013. CVR-nr. 16015385 Årsregnskab 2013 CVR-nr. 16015385 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk. Regnskab 2009

Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk. Regnskab 2009 Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk Regnskab 2009 2. Udkast Resultatopgørelse for 01.01.2009-31.12.2009 Balance pr. 31.12.2009 CVR. NR. 10 56 64 87 Den uafhængige revisors påtegning Til Andelshaverne

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD. Årsrapport 2011

VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD. Årsrapport 2011 VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD CVR-nr. 33 33 55 39 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: BESTYRELSENS PÅTEGNING ------------------------------------------

Læs mere

Nødebo Vandværk A.M.B.A. Åbningsbalance Handelsværdier Saldo

Nødebo Vandværk A.M.B.A. Åbningsbalance Handelsværdier Saldo Anlægsaktiver Grund og bygning, offentlig ejendomsværdi Forsyningsnettet Driftsinventar Værdipapirer, dagskurs Anlægsaktier i alt Åbningsbalance 1.1.2010 Handelsværdier Saldo 1.1.2010 500.000 2.586.791

Læs mere

Nordmarken Vand a.m.b.a. (CVR nr ) Højager Jyllinge. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december Resultatbudget 2011 og 2012

Nordmarken Vand a.m.b.a. (CVR nr ) Højager Jyllinge. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december Resultatbudget 2011 og 2012 Nordmarken Vand a.m.b.a. (CVR nr. 17 88 36 15) Højager 9 4040 Jyllinge Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 Godkendt på ordinær generalforsamling Den / 2011 dirigent

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Skovsbo Vandværk (CVR nr ) 4571 Grevinge. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011

Skovsbo Vandværk (CVR nr ) 4571 Grevinge. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011 Skovsbo Vandværk (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011 Resultatbudget 2012 og 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning...

Læs mere

Grundejerforeningen Asmild Dige og Eng

Grundejerforeningen Asmild Dige og Eng Grundejerforeningen Asmild Dige og Eng Årsrapport for 2012 Nærværende årsrapport er godkendt på foreningens generalforsamling Den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse side Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015 REGISTREREDE REVISORER Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2015 Generalforsamling afholdes den 28/4 2016 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Greve Strands Revision

Greve Strands Revision \ vi Registreret Revisor FRR Frank Eliasson Centerholmen 16, 2 2670 Greve Tlf 43 9703 60 Fax 43 97 03 69 info@greverevision.dk www.greverevision.dk Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar 2010

Læs mere

ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2013

ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2013 Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Kristiansvej 13 8660 Skanderborg T. 87 93 00 99 info@revisorerne-skanderborg.dk www.revisorerne-skanderborg.dk Cvr. nr. 12 54 96 79 ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Dansk Træforenings Legat

Dansk Træforenings Legat Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 5/5 2009. Dirigent Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Gjesing Fritidsskole Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Hadsten Registreret

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07 Årsrapport 2006/07 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 1. juli 2006-30. juni 2007 5 Balance pr. 30. juni 2007 6

Læs mere