1. Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse Abstract Indledning Problemformulering Metode og afgrænsning Fra marketing til relationsmarkedsføring Marketing definitioner Marketing udvikling De 4 æraer Relationsmarkedsføringsteori Udvikling og definitioner Relationsmarkedsføring to opfattelser Den snævre tilgang Den brede tilgang Den sociale proces Relationsmarkedsføring - Paradigmeskift eller ej? Sammenligning af TM og RM Diskussion/delkonklusion Brand Community teori Forskellige modeller af Brand Communities Kendetegn ved online Brand Communities Hvad er et Brand Community? Consciousness of kind Ritualer og traditioner Brand stories Moralsk ansvarlighed Motivation, Opportunity, Ability MOA Diskussion/delkonklusion Undersøgelsesdesign Teori

2 8.2. Spørgsmålenes baggrund Delvist åbne spørgsmål Hypoteser Analyse af hjemmesider Analyse af Macforum Analyse af Mediamac Analyse af Macsiden Analyse af online-undersøgelse Gennemgang af spørgsmål Delvist åbne spørgsmål Spørgsmål Respondenternes brand stories Spørgsmål Spørgsmål Spørgsmål Spørgsmål Spørgsmål Spørgsmål Spørgsmål Spørgsmål Spørgsmål Spørgsmål Spørgsmål Spørgsmål Spørgsmål Spørgsmål Spørgsmål Kritik af spørgsmål Resultater/diskussion Opsummering Behandling af Hypotese Behandling af Hypotese

3 Behandling af Hypotese Sammenligning af hypoteser Kan relationer mellem ét brand community og et andet skabe yderligere værdi for medlemmerne og communitiet? Relationscyklussen i praksis Perspektivering Konklusion Litteraturliste Bilagsliste Bilag 1 - Marketing definitioner Bilag 2 - AMA definition på Relationsmarkedsføring Bilag 3 - Bang og Olufsen community Bilag 4 - Trekkies.dk Bilag 5 - Saabklub Danmark Bilag 6 - Det mener jeg Bilag 7 - Spørgeskema inkl. Svar Bilag 8 - Spørgeskema eks. svar Bilag 9 - Korrespondance med Macnyt.dk Bilag 10 - Macforum forside Bilag 11 - Antal medlemmer på Macforum Bilag 12 - Mediamac forside Bilag 13 - Mediamac marked Bilag 14 - Månedens artikel Macsiden Bilag 15 - Medlemmer på Macsiden Bilag 16 - Første Mac fra Bilag 17 - Liste over hjemmesider Bilag 18 - Misforstået holdningsskala Bilag 19 - B&O og Audi samarbejde

4 2. Abstract This thesis aims at answering the questions of which primary drivers the users of three brand communities gathered around the brand Mac see as the most important ones, and whether or not additional value can be created for the members through relationship building, knowledge sharing and the creation of value between one community and another? Through our empirical analysis we found that the primary driver for membership of the online communities used in this thesis is the technical value. This value is expressed through the members need for technical support from other members. As we went through the answers on our online survey we also found correlations between theory and practice. We found several examples of both brand stories, oppositional brand loyalty and members sharing experiences with their use of the product which all serves the purpose of creating the consciousness of kind for these communities. This particular consciousness of kind is the most important element when discussing brand communities because if the connection the members feel towards one another is not present then the communities cannot exist. Thus we can conclude that there is indeed a correlation between theory and practice regarding these brand communities. Concerning the additional value created between one community and another we argue that a synergy effect is traceable through the fact that our respondents on average are members of two communities. Thus it seems reasonable to expand the thought of brand community models and the relations within these. We therefore present our own brand community model where the primary difference from earlier models is that we include an additional brand community as an aspect in the overall model. Due to the fact that multiple memberships from our point of view create the opportunity for additional value creation, and therefore a synergy effect, we are convinced that this can expand the theoretical field of brand communities or at least open up new opportunities for research. Because brand communities to a large extent is made up of different relations we found it natural to examine relevant theory on relationship marketing. We have primarily used the theoretical fieldwork of Christian Grönroos, Jagdish N. Sheth and Atul Parvatiyar. We have used the information obtained in our examination of the theoretical framework to establish what relationship marketing is, and whether or not a paradigm shift has occurred. Furtehermore we have explained the origins of the concepts marketing and relationship marketing and the development from a focus on transactional marketing towards relationship marketing. 4

5 As our thesis is concerned with brand communities we found it useful also to explain the theory about this branch of knowledge from the viewpoints of primarily Muniz and O Guinn, who introduced the concept of brand community, and McAlexander et al. Furthermore we have been occupied with Thomas W. Gruen et al. and their work on customer-to-customer exchange, value creation and knowledge sharing as it is of great importance. This is illustrated through their MOAmodel which we have explained and to some extent taken use of in our analysis of our empirical research. The main purpose was to establish what a brand community is and consist of and also how the value is created for the members of a brand community. In addition we have also taken a closer look at some brand community models in order for us to create our own model which take the opportunity of additional value through communities bound together, through members, into consideration. We conducted an online survey at three online-communities for two reasons. Firstly to have some tangible data we can compare with what the theory tells us. Secondly to obtain data which can help us in answering why people are members and how the value is affected and created for them in a virtuel environment. As a contribution to our overall assesment of the value creation for the members we have also analyzed the web-pages of the communities to see which elements they consist of and especially how the value can be created through these elements. Although our research showed implications towards a broadening of some theoretical perspectives we cannot exclude the need for further research on the field. Especially regarding how relations between two or more communities in practice can create additional value for the parties involved in these communities. Both regarding a mixture of a user driven community and a sponsored community further research could prove useable as well as if the scenario is interaction between two communities not necessarily concentrating on the same brand. As we have seen on numerous occations theories concerning both marketing, relationship marketing and brand communities develop over time. The same goes for our brand community model which thus can serve as a guideline for further research on the matter. The aspects we include in our model opens up new possibilites for brand communities in general and specifically regarding the synergy effect that is a result of the knowledge sharing and value creating aspects through the members of different communities. 5

6 3. Indledning Marketing, relationsmarkedsføring, brand communities, værdiskabelse og vidensdeling er alle begreber, der især findes indenfor virksomheders interesseområde, og i større eller mindre grad konstant er i bevægelse. Siden marketing som genre første gang blev defineret i , er feltet blevet udforsket og udviklet specielt med henblik på, at virksomheder verden over til stadighed kan benytte sig af markedsføringsmæssige tiltag for at tiltrække kunder. I takt med udviklingen inden for området er begrebet relationsmarkedsføring således blevet præsenteret med henblik på ikke kun at tiltrække kunder, men tillige at fastholde dem og involvere dem i værdiskabelsesprocessen gennem udvikling af relationer. Aspektet vedrørende kunders involvering i værdiskabelsesprocessen og især kundernes rolle som frontfigurer for diverse virksomheder har skabt en nærmest ny tilgang til feltet markedsføring og har dermed lagt fundamentet til relationsmarkedsføring som et nyt paradigme. Utallige forskere og teoretikere har redegjort for, hvordan virksomhederne kan bruge ovennævnte aspekter og udnytte det potentiale, som disse indeholder gennem for eksempel virksomhedsdrevne communities. Det kunne derfor være interessant at undersøge, om og hvordan brugere, kunder eller medlemmer af brand communities kan skabe og øge værdien for sig selv, hinanden og communitiet igennem medlemskab af brugerdrevne brand communities, som i dette tilfælde udgøres af tre danske Maccommunities. Da både relationsmarkedsførings- og brand community-teorier lægger vægt på, at virksomheder kan hente udbytte gennem udvikling og vedligeholdelse af relationer til kunder, finder vi det interessant at undersøge begreberne fra medlemmernes synsvinkel. Indledningsvis beskriver vi imidlertid marketing som genre og udviklingen inden for området for at kunne forklare den teoretiske baggrund for relationsmarkedsføring. I forlængelse heraf bliver relationsmarkedsføringens oprindelse og udvikling beskrevet. Ydermere diskuterer vi udvalgte definitioner på begrebet relationsmarkedsføring, da der ikke i skrivende stund findes én endegyldig accepteret definition. Desuden diskuterer vi, hvorvidt der er tale om et decideret paradigmeskift inden for feltet markedsføring. Dernæst behandler og forklarer vi begrebet brand community, herunder hvad der kendetegner et sådant, og hvilke grundelementer brand communities i almindelighed består af. For at kunne få indsigt i relationerne mellem medlemmerne af brand communities og selve communitiet, har vi valgt at udforme et online-spørgeskema, der er rettet mod danske Mac-brugere, 1 Bilag 1- Marketing definitioner 6

7 der fungerer som en del af vores casestudie. Svarene på dette spørgeskema vil blive analyseret og fortolket med henblik på dels en besvarelse af dette speciales problemformulering og dels en sammenstilling af de teoretiske synspunkter og den empiri, der ligger til grund for besvarelserne. Vi har valgt at beskæftige os med danske Mac-brugere, fordi vi blev interesserede i denne forbrugergruppe efter at have gennemgået Muniz og O Guinns artikel Brand Community. I artiklen beskrives medlemmerne som værende aktive og meget engagerede. Da Muniz og O Guinn behandler lokale communities, synes vi at det kunne være interessant at undersøge forholdene blandt danske Mac-brugere Problemformulering Dette speciale undersøger, hvad der i praksis driver forbrugere til gennem medlemskab af et brand community at fastholde og udvikle relationer med andre medlemmer og brandet Mac. Formålet er at belyse den virkning, brugerdrevne brand communities har på forbrugerens relationer med brandet og andre medlemmer af disse communities og herigennem den værdi, der skabes for medlemmerne gennem relationerne. For at besvare problemformuleringen er det imidlertid nødvendigt at få svar på følgende underspørgsmål: Spørgsmål 1: Hvilke konkrete begrundelser har medlemmerne for at melde sig ind i et brugerdrevet brand community? Med henblik på besvarelsen af dette underspørgsmål opstiller vi 3 hypoteser, som skal medvirke til besvarelsen. Hypoteserne lyder som følger: Hypotese 1 Medlemmerne af Mac-communities anser teknisk værdi som den væsentligste parameter for medlemskab. Hypotese 2 Medlemmerne af Mac-communities anser social værdi som den væsentligste parameter for medlemskab. 7

8 Hypotese 3 Medlemmerne af Mac-communities anser økonomisk værdi som den væsentligste parameter for medlemskab. Spørgsmål 2: I forlængelse af besvarelsen af ovenstående hypoteser er det også interessant at diskutere spørgsmålet, om hvorvidt relationer mellem ét brand community og et andet kan skabe yderligere værdi for medlemmerne og de involverede communities? Sidstnævnte spørgsmål er relevant af den årsag, at såfremt spørgsmålet påvises, kan vi udvide feltet for relationsmarkedsføring og i særdeleshed for brand community teorierne. 8

9 4. Metode og afgrænsning I det følgende afsnit vil vi forklare tankerne bag vores metodevalg og i forlængelse heraf afgrænse specialets berøringsflade. For at kunne komme en besvarelse af de i problemformuleringen opstillede spørgsmål nærmere benytter vi såvel teoretiske bidrag som empiri i form af et onlinespørgeskema. Da vi arbejder med danske Mac-brugere og disses forhold til tre forskellige communities, betragter vi dette som et casestudie, der kendetegnes af indtil flere forskellige aspekter, hvilket nedenstående viser: A case study is an intensive examination, using multiple sources of evidence (which may be qualitative, quantitative or both), of a single entity which is bounded by time and place. Usually it is associated with a location. The case may be an organization, a set of people such as a social or work group, a community, an event, a process, an issue or a campaign. 2 I ovenstående citat har vi fremhævet netop vores undersøgelsesfelt, som er opdelt på tre onlinecommunities. Empirien der indsamles er udarbejdet i form af et online-spørgeskema, som der gøres rede for i afsnit 8 Undersøgelsesdesign, og som er gjort tilgængeligt på tre forskellige hjemmesider. For at kunne gøre vores spørgeskema tilgængeligt for de ønskede respondenter har vi valgt at oprette en brugerprofil på samtlige hjemmesider, så vi kunne få kontakt til respondenterne igennem diverse fora. Som supplement til den indsamlede empiri har vi yderligere foretaget en kort analyse af de tre hjemmesider. Empirien har til formål at besvare spørgsmål 1 i problemformuleringen og de dertil hørende hypoteser. Spørgsmål 2 bliver diskuteret i behandlingen af de resultater, som vi i spørgsmål 1 når frem til. Med hensyn til behandlingen af det teoretiske materiale benytter vi en bred vifte af artikler og bøger omhandlende de tre begreber marketing, relationsmarkedsføring og brand communities. Af hovedteoretikere kan nævnes Christian Grönroos og Jagdish N. Sheth og Atul Parvatiyar, der især beskæftiger sig med marketing og relationsmarkedsføring. Inden for feltet brand community er det primært Muniz & O Guinn samt McAlexander et al. vi benytter. Grönroos benytter vi, fordi han er en af fortalerne for relationsmarkedsføring og i væsentlig grad har bidraget til forskningen i netop dette område. Sheth og Parvatiyar har især med værket 2 Daymon & Holloway 2002: 105 9

10 Handbook of Relationship Marketing bidraget betragteligt til belysningen af det teoretiske felt relationsmarkedsføring og især til diskussionen om, hvorvidt der kan være tale om et paradigmeskift eller ej. Det teoretiske grundlag i forbindelse med brand communities er primært lagt af Muniz & O Guinn i artiklen Brand Community 3, hvorfor disse anses som ophavsmænd til begrebet. Af andre teoretikere inden for samme felt, som vi har valgt at inddrage skal nævnes McAlexander et al., som vi benytter, da de har opstillet forskellige modeller af brand communities, som vi har ladet os inspirere af. Derudover inkluderer vi Gruen et als. MOA-model omhandlende customer to customer vidensdeling og værdiskabelse 4, idet dette er af stor relevans for vores problemformulering. Slutteligt vil vi påpege, at opdelingen af afsnittene er sket tilfældigt, da hele specialet er udarbejdet i fuldstændigt fællesskab mellem forfatterne, og vi er på denne måde begge ansvarlige for hele afhandlingen. Inddelingen af afsnittene er udelukkende en konsekvens af de formkrav der stilles. Desuden bør vi nævne, at vi flere steder har set os nødsaget til at opdele afsnit mellem os grundet førnævnte formkrav. 3 Muniz & O Guinn Gruen et al og

11 5. Fra marketing til relationsmarkedsføring Dette afsnit indeholder en gennemgang af begreberne transaktionsmarkedsføring og relationsmarkedsføring. For at kunne fokusere på disse begreber finder vi det nødvendigt kort at beskrive udviklingen omkring marketing som helhed, da relationsmarkedsføring udspringer af det overordnede begreb marketing. Derfor behandler vi forskellige definitioner på begrebet markedsføring og undersøger, hvordan udviklingen har været frem til det, vi i dag kender som relationsmarkedsføring Marketing definitioner Although marketing practices can be traced back as far as 7000 B.C. ( ), marketing thought as a distinct discipline was born out of economics around the beginning of the 20 th century. 5 Som ovenstående citat tydeligt viser, er marketing som sådan ikke et nyt begreb, og det har derfor undergået en udvikling fra sin moderne oprindelse i starten af det 20 århundrede. Den første officielle definition, vi har fundet, stammer tilbage fra 1935 og er formuleret af den amerikanske nationale forening af marketingundervisere (the National Association of Marketing Teachers), og lyder som følger: [Marketing is] the perfomance of business activities that direct the flow of goods and services from producers to consumers. 6 I al sin enkelhed fortæller ovenstående definition os, hvad marketinggenren dækkede over som begreb anno Umiddelbart er det en meget enkel definition, men ikke desto mindre en definition, som har fået lov at stå i 50 år, før tankerne omkring feltet blev udvidet, og definitionen blev opgraderet for første gang. Nødvendigheden af at opgradere en definition af netop marketingsbegrebet kan udspringe af, at definitionen er for bred og ikke fortæller os noget om hvilke deciderede forretningsaktiviteter der udgør marketing. Samtidig udgøres stakeholderne kun af forbrugerne, hvilket tillige er en meget snæver stakeholdergruppe set i forhold til i dag, hvor der i 5 Sheth & Parvatiyar 2000: Bilag 1 11

12 højere grad, end tidligere, er fokus på flere forskellige stakeholdere, idet for eksempel medarbejdere, investorer, miljøorganisationer, ngo ere m.fl. kan medregnes. Dermed kan vi passende undersøge, hvordan marketing defineres 50 år senere, i 1985, hvor den første videreudvikling af den oprindelige udgave blev publiceret af den amerikanske marketingsassociation (The American Marketing Association - AMA). [Marketing is] the process of planning and executing the conception, pricing, promotion and distribution of ideas, goods and services to create exchanges that satisfy individual and organisational objectives. 7 Denne videreudvikling inddrager betydeligt flere elementer end den først nævnte. Her inddrages blandt andet det aspekt, at marketing er en proces, som omhandler såvel planlægning som udførelsen af bestemte aktiviteter. Disse aktiviteter fastlægges desuden som bestående af, hvad der i daglig tale refereres til som De 4 P er, product, place, price og promotion, eller marketingmix et, der blev introduceret af McCarthy i 1978, som en videreudvikling af Borden s oprindelige model fra Dette marketingmix er blevet adopteret af mange marketingsundervisere som den endegyldige sandhed inden for marketing. Ifølge Grönroos er det nærmest blevet anset for kættersk at sætte spørgsmålstegn ved denne model anvendt som basis for al marketing i samme grad som det var for Kopernikus at påstå det var Jorden der bevægede sig. 9 Ikke desto mindre har udviklingen omkring marketing bevæget sig i retning af, at de 4 P er ikke er generelt gældende blandt andet på grund af deres forenklede udformning. 10 Dette vil blive uddybet senere i afsnittene 6.3 og 6.4. Med hensyn til hvilke formål marketing søger at dække ses forskellen på de to definitioner især i, at der i AMA s definition ikke nævnes forbrugere som målgruppe, men individer og organisationer. Dermed kan det slås fast, at den opdaterede definition har et bredere syn på stakeholderne, idet producenter ifølge definitionen bør sigte efter både at opfylde behov for deres slutbrugere og opfylde organisatoriske mål for virksomheden. Det altoverskyggende element ved denne definition er dog stadig, at der tages udgangspunkt i de 4 P er, hvilket stadig betyder, at marketingindsatsen for enhver virksomhed tager afsæt i denne model. Den i vores øjne mest markante ændring i forhold til den forudgående definition er dermed sket i forhold til, hvordan stakeholdernes behov skal 7 Bilag 1 8 Egan 2004: 10 9 Grönroos 1994a: 4 10 Grönroos 1994a: 4 12

13 imødekommes, fordi disse ikke ses som en homogen forbrugergruppe, men i stedet som individer og organisationer. Efter årtusindeskiftet ser vi en yderligere videreudvikling af definitionen på marketing. I 2004 definerer AMA begrebet således: Marketing is an organizational function and a set of processes for creating, communicating, and delivering value to customers and for managing customer relationships in ways that benefit the organization and its stakeholders. 11 I denne udformning er der større fokus på relationerne mellem kunder og virksomheder, og marketing bliver ydermere kategoriseret som en organisatorisk funktion med henblik på at levere værdi til kunderne på en måde, så den både gavner virksomheden såvel som dennes stakeholdere. Det at ordet produkter er blevet udskiftet med ordet værdi vidner om en antagelse af, at kunderne kan opnå noget positivt fra virksomheden uden at værdien nødvendigvis kommer fra fysiske produkter. Værdi kan i denne forbindelse både tolkes som produkter, services, garantier og andre ydelser, som virksomheden leverer. Vi mener, at noget af det mest interessante ved denne definition er, at kunderelationer og varetagelsen af disse får markant betydning. Man kan ud fra denne definition se 90 ernes debat om relationsmarkedsføring og dennes gennemslagskraft, i særdeleshed fordi kunderelationer indgår i definitionen, og der dermed ikke udelukkende er fokus på transaktioner og produkter. I forbindelse med udviklingen af denne definition kom Grönroos to år senere med sin egen formulering af begrebet marketing: Marketing is a customer focus that permeates organizational functions and processes and is geared towards making promisses through value proposition, enabling the fulfillment of individual expectations created by such promises and fulfilling such expectations through support to customers value-generating processes, thereby supporting value creation in the firm s as well as its customers and other stakeholders processes Bilag 1 12 Grönroos 2006:

14 I Grönroos definition skal fokus lægges på kunderne og løfter til disse. Marketing er en disciplin, der skal gennemsyre hele virksomheden og skal dermed ikke kun ses som en stabsfunktion. Fokus skal ikke kun lægges på, at der gives løfter, men i lige så høj grad på at disse opfyldes, hvilket skal ske gennem en forståelse af, hvad der er værdi for kunderne og andre stakeholdere og i særdeleshed, hvordan denne værdi skabes. Virksomheden skal indgå i en proces, der både er værdiskabende og støtter værdiudviklingen i virksomheden. Grönroos selv kalder denne definition for en promises management definition 13, hvilket kan oversættes til, at marketing handler om at holde, hvad man som virksomhed, lover. Slutteligt har AMA i starten af 2008 præsenteret det seneste bud på en definition af marketing: Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large. 14 I denne definition er omfanget for marketing blevet bredere og stakeholderbegrebet er blevet præciseret, i forhold til de foregående, ved at stakeholdere bliver kategoriseret som kunder, klienter, partnere og samfundet generelt. I sin nyeste udformning omfatter marketingdefinitionen groft sagt alt, hvad en virksomhed foretager sig. Det forklares, at marketing er aktiviteter og processer, der skaber, kommunikerer, leverer og udveksler ydelser, der har værdi for førnævnte gruppe af stakeholdere, hvilket, afhængigt af fortolkningen, kan omfatte alle. Det der måske er vigtigst at lægge mærke til, er, at marketing i henhold til denne definition ikke nødvendigvis kun er en opgave for en enkelt afdeling i en virksomhed, men for virksomheden og alle dens funktioner som helhed. Dette kan være inspireret af Grönroos førnævnte forslag til en definition. Ydermere stemmer det overens med Gummessons teorier vedrørende full-time marketers og part-time marketers, der vil blive behandlet i afsnit 6.3. Det skal dog nævnes, at vi mener, at indholdet i den nyeste definition ikke i væsentlig grad inddrager relationernes betydning for marketing. Derimod virker det, som om den bevæger sig tilbage til den traditionelle transaktionstankegang, netop fordi relationer og disses betydning ikke er nævnt, som det var tilfældet i den foregående. Dog kan der argumenteres for, at exchanging offerings dækker over relationer med kunderne og stakeholderne generelt, fordi der er tale om en udveksling af ydelser, som sagtens kan være andet end blot køb og salg af produkter. Disse ydelser 13 Ibid. 14 Bilag 1 14

15 kan for eksempel være udveksling af viden imellem parterne på en måde, så der skabes værdi for alle implicerede, og dermed kan der være tale om hvad John Egan betragter som en lærende relation. 15 Udfra disse AMA definitioner, og Grönroos eget forslag, er det tydeligt at se, at marketing som begreb har været og stadig er i løbende udvikling, og det faktum forstærkes yderligere af, at AMA har fastlagt, at begrebet skal revideres hvert femte år, hvilket sker næste gang i 2012, muligvis med en ny definition til følge. Dette gøres for at sikre, at begrebet jævnligt opdateres Marketing udvikling Som det blev vist med de forskellige definitioner, er marketing et begreb i konstant udvikling. Derfor vil vi i det følgende afsnit kort redegøre for den udvikling, der er sket på området fra 1950erne til starten af det 21. århundrede. Dette gør vi for at vise den tankegang, der ligger forud for relationsmarkedsføringens gennembrud i 1990 erne, og det teoretiske grundlag relationsmarkedsføring udspringer af De 4 æraer Ifølge William Wilkie og Elisabeth Moore kan marketing som akademisk felt deles op i fire æraer. Som vi tidligere har nævnt stammer den første definition på marketing fra 1935, men dermed ikke sagt, at marketing som disciplin ikke havde været genstand for overvejelser inden. Wilkie og Moore skriver for eksempel: From the time of the ancient Greeks through the time of the great economists of the 1700s and 1800s ( ), the concepts of markets, marginal analysis, value, production, humans as social and economic entities, competition, and the role of governments had already been raised and extensively debated Egan 2004: Bilag 1 17 Wilkie & Moore 2003:

16 Ovenstående citat fortæller, at disciplinen principielt har eksisteret, længe før der blev formaliseret nogle regler og rammer for feltet. Wilkie og Moore opdeler yderligere udviklingen i fire æraer som vist i nedenstående tabel: Tabel 5.1 De 4 æraer 18 Præ-marketing (- 1900) Økonomisk tankegang dominerer ingen selvstændige teorier udviklet. I. Feltet grundlægges ( ) Strukturering af formelle tanker omkring disciplinen grundlægges. Akademikere udvikler kurser indenfor marketing. II. Feltet formaliseres ( ) Massiv udvikling indenfor feltet. Marketing defineres i Marketingsinstitutioner og journaler grundlægges. III. Et paradigmeskift Marketingmanagement Fokus på marketingmanagement. og videnskaberne ( ) Massemarketing dominerer især vha. den nye opfindelse fjernsynet. Borden s 12 marketingselementer introduceres i Disse videreudvikles af McCarthy til de 4 P er i IV. Paradigmeskiftet intensiveres En Mainstreamtankegangen fragmenteres. mainstreamfragmentation (1980-) Internettets fremkomst skaber nye muligheder. Relationsmarkedsføring opstår som forskningsområde. Ifølge Wilkie og Moore er der ikke før 1900 nogle nævneværdige teorier udviklet omkring begrebet marketing for de elementer der bliver benyttet, hører under økonomiteorierne. Denne tid betegner de som Præ-Marketing. Fra begynder de første kurser med marketing at optræde, og der bliver lagt vægt på at definere marketingens ansvarsområde som en økonomisk funktion samt på marketing som distribution Ibid: Ibid. 16

17 I den anden æra fra sker der en markant udvikling på området. Generelt gældende marketingsprincipper bliver grundlagt, der bliver skabt en vidensinfrastruktur, professionelle institutioner, som AMA, grundlægges, feltet bliver defineret, konferencer bliver afholdt og journaler såsom Journal of Marketing opstår. 20 I den tredje æra, , bliver massemarkedet, i særdeleshed kommunikation hertil, et af de bærende elementer i marketing som disciplin. Grundlæggende marketingsteorier udvikles, herunder for eksempel Bordens 12 marketingselementer fra 1964, der dannede grundlag for McCarthys berømte Marketingmix fra Det er tillige i denne periode, at marketing oplever sine kronede dage blandet andet i kraft af, at vidensinfrastrukturen, for eksempel TV 22, undergår udvikling og vækst 23. Consumer spending (conservatively) doubled during this time and much of this increase was attributed to the power and influence of marketing. Marketing was hailed as amongst the most powerful forces for cultural stability at work in the world. 24 Desuden er det i denne periode at den traditionelle tankegang omkring marketing især benyttes i form af transaktionsmarkedsføringsmæssige aktiviteter. Fokus bliver lagt på udvekslingen af varer mellem en køber og en sælger på individniveau såvel som på organisatorisk niveau. 25 I takt med at marketing blev anset som et særdeles magtfuldt værktøj, var det ganske naturligt at behovet for research, udvikling og uddannelse omkring feltet også steg i denne periode. 26 Den fjerde, og sidste, æra, 1980-, byder på nye udfordringer blandt andet i form af det stigende fokus på downsizing, globalisering og udvikling. Desuden bliver der sat spørgsmålstegn ved de traditionelle marketingsperspektiver, hvorfor der tales om et paradigmeskift inden for marketing. 27 Vidensinfrastrukturen bliver nok engang udvidet, hvilket blandt andet ses gennem Internettets 20 Ibid. 21 Egan 2004: Ibid. 23 Wilkie & Moore 2003: Egan 2004: 5 25 Ibid.: Ibid. 27 Grönroos 1994a 17

18 introduktion til forbrugere verden over. 28 Vi befinder os dermed stadig i den sidstnævnte æra, hvor relationsmarkedsføring opstår som en dominerende disciplin. 28 Wilkie & Moore 2003:

19 6. Relationsmarkedsføringsteori Når vi indtil videre har fået fastlagt, i nogen grad, hvad feltet markedsføring som helhed dækker over, vil det være nærliggende at undersøge, hvordan udviklingen har været, fra det der kendes som det traditionelle perspektiv på markedsføring, transaktionsmarketing, frem til det der kendetegner relationsmarkedsføring. Gummesson har fremført en teori om full-time marketers og part-time marketers, der behandles i afsnit 6.3 Den sociale proces da der her lægges vægt på stakeholdernes rolle i relationsmarkedsføring, og dette hænger sammen med Grönroos definition af begrebet. Idet der blandt teoretikere, som eksempelvis Grönroos, Sheth og Parvatiyar, foregår en diskussion om, hvorvidt der er tale om et paradigmeskift omkring feltet markedsføring eller ej, inddrager vi dette i afsnit 6.4 Paradigmeskift eller ej?. Da vi arbejder med flere forskellige definitioner, og teoretikere, har vi valgt at systematisere disse ud fra hvilke grundelementer teoretikerne tillægger væsentligst betydning inden for relationsmarkedsføring. Grönroos er en af de teoretikere vi har valgt, fordi han har publiceret mange tekster på området, og vi derfor anser ham for at være en af de mest aktive forskere på området. Sheth og Parvatiyar er inkluderet af den grund, at de danner en modpol til Grönroos, idet de ikke mener at relationsmarkedsføring endnu kan betragtes som selvstændig teori. Egan bruger vi, fordi, han samler op, på det teoretiske fundament og dermed hjælper til at danne et overblik over et meget komplekst felt. Vi har afslutningsvist valgt at opstille de to marketingsperspektiver, transaktions- og relationsmarkedsføring, for at illustrere forskellene imellem dem samt for yderligere at understrege udviklingen inden for feltet. Desuden vil vi foretage en vurdering af, hvorvidt der reelt er tale om et paradigmeskift, eller om relationsmarkedsføring i virkeligheden bør ses som en underkategori inden for det overordnede paradigme marketing Udvikling og definitioner Som det er tilfældet med marketing, er relationsmarkedsføring et begreb, der i mere eller mindre grad er under konstant udvikling. Dette illustreres blandt andet ved, at der siden fænomenet første 19

20 gang blev præsenteret, er blevet publiceret flere definitioner på begrebet. Der findes i omegnen af 50 definitioner 29 på begrebet relationsmarkedsføring, og det er derfor ikke hensigten, at de følgende afsnit skal gennemgå samtlige. Derimod behandler vi nogle enkelte og slutter med, for overskuelighedens skyld, at udvælge én, som vil blive brugt som reference for dette speciale. Principielt set er Egan enig med Sheth og Parvatiyar med hensyn til, at relationsmarkedsføring ikke er fuldt udviklet som teori. Problemet skal igen findes i de mange forskellige definitioner og ikke mindst den uklarhed, der findes vedrørende begrebets omfang. Eksempler på nogle af disse definitioner er 30 : Berry 1983 Relationship marketing is attracting, maintaining and enhancing customer relationships. Grönroos 1990 The goal of relationship marketing is to establish, maintain and enhance relationships with customers and other parties at a profit so that the objectives of the parties involved are met. Möller 1992 Marketing is about understanding, creating and managing exchange relationships between economic parties; manufacturers, service providers, various channel members and final consumers. Gummesson 1996 Relationship marketing is marketing seen as relationships, networks and interaction. Ovenstående eksempler viser forskelligheden i nogle af de definitioner, der findes på relationsmarkedsføring. Nogle af definitionerne minder om hinanden, hvorfor man kan undre sig over en manglende endegyldig definition på begrebet, men der er dog den forskel, at nogle af teoretikerne har en mere økonomisk tilgang, eksempelvis Möller, hvor andre umiddelbart har en mere social tilgang, som eksempelvis Grönroos, Berry og Gummesson, hvilket bliver behandlet senere i afsnit 6.3. Hvorom alting er giver Egan dog også til kende, hvilken definition der ifølge ham indkapsler relationsmarkedsføringens væsentligste elementer. Ophavsmanden til denne definition er Grönroos, der definerer relationsmarkedsføring som: 29 Egan 2004: Eksemplerne er alle taget fra: Bruhn 2003: 10 20

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Abstract - Fælles... 4 3. Indledning - Fælles... 6 3.1. Problemformulering - Fælles... 7 4. Metode og afgrænsning - Fælles... 9 5. Fra marketing til

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Bilag. Indhold. Resumé

Bilag. Indhold. Resumé Bilag Indhold Resumé... 1 Abstract... 2 Indgang og ventetid... 3 Resumé Dette projekt forklarer, hvilke værdier samfundet er udviklet igennem, og hvordan disse har haft en effekt på individet. For at gøre

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus Developing a tool for searching and learning - the potential of an enriched end user thesaurus The domain study Focus area The domain of EU EU as a practical oriented domain and not as a scientific domain.

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$ Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$! Gruppenummer:!6! Fag!og!semester:!Journalistik$F2015! Vejleder:!Mikkel$Prytz! Et!projekt!udarbejdet!af:! Maria$Bülow$Bach,$Pernille$Germansen,$$

Læs mere

Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet. Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden?

Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet. Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden? Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden? Har Kvalitet og Patientsikkerhed særlige muligheder? Mogens Hørder

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Vi har haft en mailkorrespondance med Lektor fra Roskilde Universitet Karen Sjørup, hvoraf vi har anvendt en række citater. Denne vil fremgå i det følgende afsnit.

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Skrevet af: Camilla Louise Grandt, Caroline Elmquist-Clausen, Johannes S. Schultz-Lorentzen og Lars Asbjørn Holst Projekttitel: Tea Party skabelsen af en politisk

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning Hver enkelt ytring er naturligvis individuel, men enhver sfære inden for sprogbrugen udvikler

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

NÅR KØNSNORMERNE LARMER

NÅR KØNSNORMERNE LARMER NÅR KØNSNORMERNE LARMER - En kritisk diskursanalyse af, hvordan konstruktioner af maskulinitet influerer på unge mænds oplevelse af kærestevold Af: Amalie Frederikke Stender og Malene Laustsen Blædel Vejleder:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

DONG Energy. Photobook

DONG Energy. Photobook DONG Energy Photobook DA Om Duba-B8 Duba-B8 A/S er blandt de førende i norden indenfor totalindretning af kontormiljøer. Vores indretningskoncepter er skræddersyede og bygger på rådgivning og analyse af

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Jacob Primault, Manager, Rambøll Management Consulting Master in economics PRINCE2, MSP, MoP

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb

Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb MalmöHögskola Kulturochsamhälle(K3) Kultur ochmedieproduktion2008 Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb AfLouiseLidangKrøyer Englishtitle: Kidsunderanewparadigm? Conceptsandpracticesofchildren

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Program: Vision & kohærens. Analyse & insights Pause. Syntese & experience Vision & Valuebased Methodology m.

Program: Vision & kohærens. Analyse & insights Pause. Syntese & experience Vision & Valuebased Methodology m. Master i User Experience Design Søren Bolvig, bolvig@hum.aau.dk, 07.10.12 Program: Vision & kohærens 13.00-14.00 Vision & Valuebased Methodology m. øvelse 14.00-15.00 Designetnografi m. øvelse Analyse

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Elevaktivering - hvad er det og hvordan gør man? Rie Troelsen riet@sdu.dk SDU Universitetspædagogik

Elevaktivering - hvad er det og hvordan gør man? Rie Troelsen riet@sdu.dk SDU Universitetspædagogik Elevaktivering - hvad er det og hvordan gør man? Rie Troelsen riet@sdu.dk SDU Universitetspædagogik Hovedpunkter De studerende i centrum på SDU Aktiv læring og aktiverende undervisning Andre projekter

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Navn: Jonas Pedersen, Michael Jokil, Christine Johnsen. Lærer: Grete Holm, Karl Bjarnason, Arne Wamsler og Birgitte Madsen

Navn: Jonas Pedersen, Michael Jokil, Christine Johnsen. Lærer: Grete Holm, Karl Bjarnason, Arne Wamsler og Birgitte Madsen Navn: Jonas Pedersen, Michael Jokil, Christine Johnsen Lærer: Grete Holm, Karl Bjarnason, Arne Wamsler og Birgitte Madsen Roskilde tekniske gymnasium Klasse 2.4 Fag: Dansk, informations teknologi, teknologi

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT Agenda 1) Hvad er IoT 2) Hvilke marked? 1) Hvor stor er markedet 2) Hvor er mulighederne 3) Hvad ser vi af trends i dag Hvad er IoT? Defining the Internet of Things -

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere