ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra"

Transkript

1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING fra

2 Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner Fjernvarme-forsyningen og forbrugeren Direkte kundeforhold Andels- og ejerlejligheder Leveringsforholdet Retslige forhold Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning Varmeplan og tilslutning Stikledning Supplerende varme Afgiftspligt Ingen varmeaftag Intet videresalg Begæring om fjernvarme Plads til måler m.v Interne ledninger Forsyning af andre ejendomme Anmeldelse til BBR Betaling af tilslutningsbidrag Beregning af tilslutningsbidrag Betaling i udstykningsområder Meddelelse om ændringer Placering af stikledning Etablering af stikledninger og hovedhaner Fælles stikledning Ændring af stikledning Forøget varmebehov Vedligeholdelse/reetablering Ejerskifte/lejerskifte Ejer og andelslejligheder Leveringsbestemmelser, m.v Udtrædelse af Værket Drift og vedligeholdelse af anlæg Varmelevering Fremløbstemperatur Varmeinstallationen Vedligeholdelse af varmeanlæg VVS-installatøren er autoriseret Ansvar ved driftsforstyrrelser Force majeure Information og vejledning Adgang til varmeanlæg Beskadigelse af værkets ejendom Driftsforstyrrelser Uregelmæssigheder ved anlægget Ændring af leveringskonditioner Tariffer Tariffer Side 2 af 21

3 4.2 Ændringer Måling af fjernvarmeforbrug Levering af målerudstyr Ejerforhold Flytning af hovedmåler Bimåler Adgang til måler Aflæsning af måler Manglende selvaflæsning Betaling for aflæsning Beskadigelse af måler Fejlvisning ved måler Målerstop Servicebog Regulering af anlæg Betaling m.v Betalingspligt Endelig afregning Afregning af fjernvarme Afregning af fast afgift Leveringspause ved totalrenovering Afregning af målerafgift Fast afgift Beregnet forbrug Indbetaling For sen indbetaling Genoptagelse af forsyningen Ejerskifte Lejerskifte Depositum Afbrydelse af fjernvarmelevering Misligholdelse Erstatningspligt Tilsyns og klagemyndighed Energitilsynet Energiklagenævnet Kundeklager Ikrafttrædelse og ændring Ikrafttrædelse Eventuelle ændringer Oplysninger Side 3 af 21

4 1 Gyldighedsområde og definitioner 1.1 Fjernvarme-forsyningen og forbrugeren Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Kolind Fjernvarmeværk a.m.b.a., er gældende for forholdet mellem Kolind fjernvarmeværk og ejere af ejendomme, der efter eget ønske eller ved tilslutningspligt er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, samt for lejere, hvor der i henhold til 1.2 er aftalt et direkte kundeforhold. Efterfølgende benævnes Kolind Fjernvarmeværk a.m.b.a., som Værket og ejere samt lejere med et direkte leveringsforhold som forbrugeren. 1.2 Direkte kundeforhold Hvor det er teknisk gennemførligt, dvs., hvor der til den enkelte forbruger forefindes et selvstændigt stik med mulighed for aflukning samt en selvstændig varmemåler, der ejes af værket, kan betaling for varme ske i et direkte leveringsforhold mellem værket og forbrugeren, uanset om forbrugeren er ejer, andelsbolighaver eller lejer. Hæftelse for betaling af lejeres/andelsbolighaveres løbende betalinger kan ikke pålægges ejendommens ejer. Øvrige leveringsforhold mellem ejer og dennes lejere er Værket uvedkommende. 1.3 Andels- og ejerlejligheder Når der i en ejendom med andels- eller ejerlejligheder er oprettet andels- eller ejerforening, og der ikke er oprettet direkte leveringsforhold med de enkelte lejligheder, anses foreningen som forbruger efter regulativets bestemmelser. 1.4 Leveringsforholdet Fordelingen af varme og varmeudgifter hos forbruger er i såvel teknisk som økonomisk henseende værket uvedkommende, og bestemmelserne er således alene gældende for leveringsforholdet mellem værket og forbrugeren. 1.5 Retslige forhold Det retslige forhold mellem værket og forbrugeren er foruden Vedtægterne i Kolind Fjernvarmeværk a.m.b.a. fastlagt gennem Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering, Takstblad og aftale om fjernvarmelevering. Side 4 af 21

5 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2.1 Varmeplan og tilslutning Såfremt andet ikke er fastsat i den kommunale varmeplan, og såfremt tekniske og økonomiske hensyn ikke er til hinder herfor, kan der etableres fjernvarmeforsyning. Værket afgør i de enkelte tilfælde, om tilslutning kan finde sted. 2.2 Stikledning Der etableres normalt kun én stikledning til hver udmatrikuleret ejendom. Kun i særlige tilfælde vil der eventuelt kunne opnås dispensation fra denne bestemmelse. 2.3 Supplerende varme Forbrugeren aftager i almindelighed hele ejendommens varmeforbrug fra værket, men det er tilladt at supplere med anden form for opvarmning, når denne opvarmning ikke medfører tekniske gener for Værket, eller gældende varmeplan ikke stiller sig hindrende i vejen. 2.4 Afgiftspligt Der skal i alle tilfælde - uanset om der suppleres med anden opvarmning - betales tilslutningsafgift og fast årlig afgift i fuldt omfang. Dette betyder, at hele ejendommens BBR-areal indgår i beregningen af fast afgift, jf. i øvrigt beregningsregler, der er anført i 6.4. I særlige tilfælde dispenseres fra denne bestemmelse. 2.5 Ingen varmeaftag Påbegyndes varmeaftag ikke inden seks måneder efter det tidspunkt, hvor værket er klar til varmelevering, pålignes ejendommen faste afgifter efter sædvanlige retningslinjer. 2.6 Intet videresalg Videresalg af fjernvarme til andre ejendomme er ikke tilladt. 2.7 Begæring om fjernvarme Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen fremsendes skriftligt til Værket af ejeren af ejendommen. 2.8 Plads til måler m.v. Forbrugeren stiller den fornødne plads til rådighed for etablering af hovedhaner og hovedmålerarrangement m.v. Der må sikres Værket let adgang til måleraflæsning og vedligeholdelse af værkets anlægsdele, således at en evt. senere udskiftning kan foretages uden bygningsmæssige problemer. Forbrugeren skal sørge for renholdelse og belysning i rummet. Der bør så vidt mulig være gulvafløb i dette rum. Side 5 af 21

6 2.9 Interne ledninger Hvis det er nødvendigt at ændre interne ledninger m.v. på ejendommens område, for at fjernvarmestikledningen kan etableres, skal dette ske på ejerens foranledning, og omkostningerne hertil påhviler ejeren Forsyning af andre ejendomme Værket er efter nærmere aftale berettiget til at føre fjernvarmeledninger gennem ejendommens grund, kælder m.v. til forsyning af ejendommen samt til evt. forsyning af andre ejendomme, for så vidt der derved ikke skabes væsentlige hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse. Er der tale om væsentlige omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan Værket anvende ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven. Værket etablerer og vedligeholder dette ledningsnet. Ledningsnettet må ikke fjernes, omlægges eller flyttes af andre end Værket. Da Værket er ansvarlig for skader som følge af dette ledningsnets etablering, drift og vedligeholdelse, skal Værket til en hver tid have adgang til at foretage de nødvendige eftersyn og reparationer. Såfremt forbrugeren påfører fjernvarmeledningsnettet en skade skal forbrugeren i henhold til gældende forsikringsbestemmelser anmelde denne til sit eget forsikringsselskab. Hvis forbrugeren ønsker at foretage tilbygning eller nybygning på en sådan måde, at de eksisterende fjernvarmeledninger til forsyning af andre fjernvarmeforbrugere er til hindring herfor, skal Værket udføre og bekoste de herved nødvendige ændringer som følge heraf. Forbrugeren er forpligtiget til at anvise en anden egnet placering på ejendommen Anmeldelse til BBR Umiddelbart efter tilslutning skal forbrugeren anmelde til kommunens bygningsog boligregister (BBR), at ejendommens opvarmningsform er ændret til fjernvarme. Forbrugeren er ansvarlig for, at de til BBR indberettede oplysninger er korrekte. Tilslutningsbidrag 2.12 Betaling af tilslutningsbidrag Ejeren betaler et bidrag for at blive tilsluttet fjernvarmeforsyningen. Jf. værkets takstblad. Tilslutningsbidraget skal betales, inden stikledningen etableres Beregning af tilslutningsbidrag Beregning af tilslutningsbidragets størrelse foretages af Værket. På Værkets foranledning skal ejeren meddele de nødvendige oplysninger til brug for beregning af tilslutningsbidrag. Side 6 af 21

7 2.14 Betaling i udstykningsområder I udstykningsområder afholdes alle udgifter til etablering af fordelingsledninger i lokalplanområdet, af udstykkeren. Byggemodningsbidraget beregnes af værket, ud fra de enkelte udstykningers varmebehov og skal betales af udstykkeren, inden ledningsarbejdet påbegyndes. Byggemodningsbidraget kan maksimalt udgøre de faktiske udgifter Meddelelse om ændringer Såfremt der i ejendommen ønskes foretaget ændringer, som har indflydelse på beregning af tilslutningsbidraget, har ejeren pligt til, inden ændringen, skriftligt at anmelde dette til værket. Værket kan i så tilfælde opkræve supplerende tilslutningsbidrag. Værket forbeholder sig ret til at foretage en kontrolopmåling af bygningsarealet. Stikledning/stikledningsbidrag 2.16 Placering af stikledning Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen/fordelingsledningen til ejendommens hovedhaner, benævnes i det følgende som stikledningen. Ejerens betaling for etablering af stikledningen fremgår af Værkets takstblad, stikledningens længde måles fra ejendommens skel og ind til soklen på ejendommen. Værket fastsætter stikledningens placering efter aftale med ejeren, dog under hensyntagen til tekniske forhold i hoved- eller fordelingsnettet Etablering af stikledninger og hovedhaner Stikledningen afsluttes normalt umiddelbart inden for ejendommens ydermur med hovedhaner i ejendommens varmerum eller et andet let tilgængeligt rum. Stikledningen inkl. hovedhaner etableres, ejes og vedligeholdes af Værket. Ejeren har pligt til, i forbindelse med aftale om stikledningens placering, at oplyse om evt. interne ledningers placering på grunden. Forinden gennemboring af sokkel/gulv/væg foretages, skal ejer oplyse om evt. skjulte installationer, idet Værket ikke påtager sig erstatningspligt i forbindelse med evt. beskadigelser på installationer og ledninger, der ikke er oplyst om Fælles stikledning Værket kan etablere en fælles stikledning til flere ejendomme med selvstændige varmemålere, hvis Værket finder dette hensigtsmæssigt Ændring af stikledning Ejeren må ikke bygge oven på en stikledning, med mindre det konkret aftales med Værket. I givet fald overgår stikledningen til ejendommens interne installation, og der etableres for ejerens regning nye hovedhaner og måler. Giver forhold hos forbrugeren anledning til afbrydelse, flytning eller ændring af stikledningen, udføres arbejdet af Værket efter aftale med forbrugeren og for dennes regning. Side 7 af 21

8 2.20 Forøget varmebehov Hvis en stikledning ved forøget varmebehov bliver for lille, omlægges den af Værket. Udgifterne betales efter samme retningslinjer, som ved etablering af en ny stikledning Vedligeholdelse/reetablering Værket har til enhver tid ret til at reparere eller udskifte ledningsnet på en forbrugeres ejendom. Ved udskiftning af Værkets anlægsdele, som kan medføre ophugning af gulv eller vægbeklædning, vil retablering kun omfatte det berørte område og udføres med materialer, der ikke medfører urimelige udgifter for Værket. I det hele taget tilstræber Værket at retablere på forbrugeres ejendom til en tilsvarende standard som før arbejdets påbegyndelse. Ved udskiftning af stikledning tilstræbes, at hovedventiler placeres umiddelbart inden for ydermur. Måler og hovedventiler skal normalt placeres i samme rum. Hvis Værket flytter hovedventiler og måler til ydervæg for værkets regning, udføres forbindelsen fra hovedventiler til den eksisterende installation med synlige rør. Ejerskab og ansvaret for installationen efter hovedventiler påhviler herefter forbrugeren. Meddelelse om ejerskifte/lejer-skifte 2.22 Ejerskifte/lejerskifte Ejerskifte skal meddeles Værket. I forbindelse med ejerskifte skal hovedmåleren aflæses med henblik på udarbejdelse af opgørelse. Den hidtidige ejer hæfter for forbrug og afgifter indtil aflæsningsdagen. Alternativt kan køber og sælger i fællesskab aflæse måleren og fremsende aflæsningsresultatet skriftligt til værket. Den hidtidige ejer, respektive dennes bo, er forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler, indtil ejerforholdet ophører eller overgår til den nye ejer. Den hidtidige ejer skal drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i den hidtidige ejers forpligtelser over for Værket. Hvor der er etableret et direkte kundeforhold, jf. 1.1 og 1.2, skal lejerskifte meddeles værket. I forbindelse med lejerskifte skal måleren aflæses med henblik på udarbejdelse af opgørelse. Ejer og lejer skal i fællesskab aflæse måleren og fremsende aflæsningsresultatet skriftligt til Værket. Ved lejerskifte, hvor der er etableret et direkte kundeforhold, hæfter den hidtidige lejer, respektive dennes bo, for alle krav i forbindelse med varmeleveringen indtil det tidspunkt, hvor lejeren har meddelt værket, at kundeforholdet ophører. Den hidtidige lejer er forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler i henhold til Værkets opgørelse. Side 8 af 21

9 Såfremt Værket ikke modtager meddelelse om ny lejer, er ejeren forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler, indtil Værket har modtaget meddelelse om ny lejer. Ligger aflæsningsdagen før eller efter overtagelsesdagen, kan Værket foretage en beregning over forbrug og afgifter pr. overtagelsesdagen. Det er således denne beregning, der anvendes ved opgørelsen i forhold til den hidtidige ejer/lejer Ejer og andelslejligheder Ved et udstykningsforetagende med ejer, eller andelslejligheder hæfter udstykkeren/bygherren for betaling af alle forbrugsbidrag, indtil ejer/andelsbolig - forening er oprettet Leveringsbestemmelser, m.v. Gældende leveringsbestemmelser, takstblad kan rekvireres hos Værket eller på Værkets hjemmeside. Udtrædelsesvilkår 2.25 Udtrædelse af Værket Såfremt andet ikke er fastsat i den kommunale varmeplan/lokalplan, kan udtrædelse af værket ske ved skriftlig anmodning fra forbrugeren, idet udtrædelsen til enhver tid er begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger. Andelshavere og ikke- andelshavere indtrådt før 1. januar 2010: Andelshavere og ikke- andelshavere, der er indtrådt før 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb. Andelshavere og ikke- andelshavere, der er indtrådt fra og med den 1. januar 2010: Andelshavere og ikke-andelshavere, der er indtrådt fra og med den 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med en måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder fra aftalens indgåelse. På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale: a. Skyldige beløb i henhold til årsopgørelsen b. Eventuelt skyldige bidrag Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet. Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af selskabets ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning. Hvis det ikke er muligt at overdrage den kapacitet, der er blevet ledig, til nye andelshavere, kan endvidere opkræves: En godtgørelse for udtrædelse. Godtgørelsen opgøres på opsigelsestidspunktet på grundlag af den senest anmeldte priseftervisning til Energitilsynet. Godtgørelsen beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne. Side 9 af 21

10 Den udtrædendes andel af selskabets anlægsudgifter, med fradrag af foretagne afskrivninger, beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi, afgiftspligtige areal, rumfang, hedeflade etc., i regnskabsåret inden opsigelsen. En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue. Hvis leveringsforholdet ophører, har selskabet efter nærmere aftale ret til at lade ledningsnettet blive liggende, og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Hvis ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås en aftale, kan ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven anvendes. En udtrædende forbruger har ikke krav på nogen andel af værkets formue. Ved genetablering, renovering og ved opførelse af nyt byggeri betaler ejeren de faktiske omkostninger, der er forbundet med at etablere stikledning. Side 10 af 21

11 3 Drift og vedligeholdelse af anlæg 3.1 Varmelevering Varmen leveres i form af varmt vand, som kun må benyttes til cirkulation i ejendommens varmeanlæg. Forbrugeren er ansvarlig for, at der ikke sker aftapning eller spild af fjernvarmevand fra anlægget. 3.2 Fremløbstemperatur Fremløbstemperaturen tilpasses årstiden og kan variere mellem 60 o C og 85 o C i hovedledningen. Der må regnes med forskellige fremløbstemperaturer hos forbrugerne, idet varmetab i ledninger, inkl. stikledninger, ikke kan undgås. 3.3 Varmeinstallationen Ejendommens varmeinstallation (varmeanlæg og vandvarmer eller varmeveksler) skal dimensioneres, styres, reguleres og overvåges således, at fjernvarmevandet afkøles i henhold til Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Og/eller iht. Til de af værket fastsatte krav. 3.4 Vedligeholdelse af varmeanlæg Forbrugeren er ansvarlig for, at ejendommens varmeanlæg holdes i forsvarlig stand med hensyn til sikkerhed, drift og regulering. Såfremt forbrugeren udviser uagtsomhed ved vedligeholdelse eller pasning af anlægget, således at der derved påføres værket tab eller ulemper, og forbrugeren ikke efter henstilling retter de påtalte forhold, er værket berettiget til at bringe forholdene i orden for forbrugerens regning og tillige, hvis sikkerhedsmæssige grunde taler herfor, at afbryde fjernvarmeforsyningen, indtil forholdene er bragt i orden. 3.5 VVS-installatøren er autoriseret VVS-installatøren er en enkelt person eller et firma, der har landsdækkende autorisation som gas-, vand- og sanitetsmester, og som derfor må arbejde på installationer, der er eller ønskes tilsluttet fjernvarmeforsyningen. 3.6 Ansvar ved driftsforstyrrelser Værket har pligt til at søge opretholdt en regelmæssig forsyning med fjernvarme til rumopvarmning og fremstilling af varmt brugsvand. Værket forbeholder sig ret til, så vidt muligt med forudgående varsel, at standse forsyningen for udførelse af nytilslutninger, ledningsændringer og reparationer. Større ledningsarbejder vil så vidt muligt blive udført uden for den egentlige fyringssæson. Kortvarige, nødvendige afbrydelser i forbindelse med havari kan foretages uden varsel. I tilfælde af varmeafbrydelse og andre tilfælde af ikke kontraktmæssig levering af forbrugerkøb gælder købelovens og aftalelovens regler. Over for erhvervsdrivende er Værket ikke ansvarlig for driftstab, ej heller for avancetab eller andet indirekte tab, medmindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra Værkets side. Erhvervsdrivende opfordres derfor til at tegne driftstabsforsikring. Side 11 af 21

12 3.7 Force majeure Værket påtager sig intet ansvar for følgevirkninger af svigtende levering opstået ved naturkatastrofer, krig, oprør, hærværk, brand, eksplosioner, arbejdskonflikter eller andre forhold, som er uden for Værkets kontrol. Værket fritages i disse situationer for leveringsforpligtelsen. 3.8 Information og vejledning Værkets personale er i rimeligt omfang til rådighed for forbrugeren med information om fjernvarmeanlæggets drift og betjening samt påvisning af eventuelle fejl. 3.9 Adgang til varmeanlæg Værkets personale skal, så længe ejendommen er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, mod behørig legitimation, til enhver tid have adgang til alle dele af ejendommens varmeanlæg for eftersyn, trykprøvning, aflæsning samt afbrydelse Beskadigelse af værkets ejendom Forbrugeren er - såfremt det skyldes fejl eller forsømmelser fra forbrugerens side - ansvarlig for beskadigelse af Værkets ejendom Driftsforstyrrelser Ved driftsforstyrrelser kan der forekomme luft i forbrugerens varmeanlæg. Udluftning efter sådanne driftsforstyrrelser påhviler forbrugeren Uregelmæssigheder ved anlægget Såfremt der opstår andre uregelmæssigheder f.eks. unormale temperaturer, unormalt forbrug og utætheder på stikledningen eller hovedventilerne, skal dette straks anmeldes til Værket Ændring af leveringskonditioner Værket er til enhver tid berettiget til at ændre leveringskonditioner, f.eks. ændring af tryk og temperatur, også når myndighederne foreskriver eller anbefaler det. Meddelelse om leveringsændringer skal ske både til lejer med direkte kundeforhold samt til ejer med et passende varsel. Såfremt de ovenfor nævnte ændringer vil kræve forandring af installationer tilhørende ejeren, påhviler udgifterne hertil denne. Påføres ejendommen herved urimelige forsyningsforhold eller udgifter, skal ejeren være berettiget til at udtræde af Værket, uden at der derved skal betales afbrydelsesomkostninger. Side 12 af 21

13 4 Tariffer 4.1 Tariffer Priser og afgifter for levering af fjernvarme fastsættes af værket og bekendtgøres på Værkets hjemmeside, inden opkrævning udsendes til forbrugeren. Takstblad samt nærmere oplysninger om priser og afgifter kan rekvireres hos Værket. Afregning af afgifter af enhver art, der indgår som led i fjernvarmeforsyningen, finder sted efter de til enhver tid gældende og de til Energitilsynet anmeldte tariffer. Værket udarbejder tarifferne under hensyntagen til Energitilsynets retningslinjer om kostægte tarifansættelse. 4.2 Ændringer Forbrugeren er forpligtet til at meddele værket enhver ændring, der har indflydelse på afregningen. Side 13 af 21

14 5 Måling af fjernvarmeforbrug 5.1 Levering af målerudstyr Værket leverer det for afregning mellem forbrugeren og Værkets nødvendige målerudstyr og bestemmer målernes antal, størrelse, type og placering. 5.2 Ejerforhold Hovedmålere ejes og vedligeholdes af Værket, som også bestemmer hvornår disse skal udskiftes. Forbrugeren er erstatningsansvarlig over for Værket i alle tilfælde, hvor måleren beskadiges eller ødelægges, når dette ikke skyldes slid. Forbrugeren er også erstatningsansvarlig, såfremt overmaling af måleren finder sted. 5.3 Flytning af hovedmåler Værket er berettiget til at flytte måleren, såfremt det efter Værkets skøn er hensigtsmæssigt, men flytningen skal aftales med forbrugeren. Udgifter herfor betales af Værket. 5.4 Bimåler Hovedmåleren må ikke flyttes uden Værkets godkendelse. De ved hovedmålere og hovedhaner anbragte plomber må kun brydes af Værkets personale, eller af Værkets dertil bemyndigede personer. Såfremt en forbruger opsætter bimålere for intern fordeling af varmeforbruget, er dette Værket uvedkommende. 5.5 Adgang til måler Med henblik på afregningen af fjernvarmeforbruget foretages periodiske aflæsninger af hovedmålere. Værkets personale skal have uhindret adgang til hovedmålere (jf. 3.9). 5.6 Aflæsning af måler På Værkets anmodning skal forbrugeren foretage aflæsning af hovedmålere og indsende aflæsningskort, indberette via internettet, eller indtelefonere aflæsningerne inden for det af Værket fastsatte tidsrum. Værket kan efter forudgående orientering til forbrugeren etablere og tilslutte måler for fjernaflæsning. 5.7 Manglende selvaflæsning Modtager Værket ikke en korrekt aflæsning retur, fastsætter Værket forbruget på grundlag af forrige varmeårs registrering uden funktions- og målerfejl, men korrigeret for graddagetallet. Værket kan til enhver tid foretage kontrolaflæsninger. Side 14 af 21

15 5.8 Betaling for aflæsning Værket er berettiget til at opkræve betaling for måleraflæsninger, som rekvireres af forbrugeren, eller såfremt forbrugeren ikke returnerer selvaflæsningskortet eller indtelefonerer en aflæsning. Der bliver ikke opkrævet betaling, hvis disse udgifter i henhold til 5.10 skal afholdes af Værket. 5.9 Beskadigelse af måler Såfremt forbrugeren har eller burde have formodning om, at måleren er beskadiget, registrerer forkert eller ikke registrerer noget forbrug, er forbrugeren forpligtet til omgående at underrette Værket herom. Indgreb i varmeanlægget eller ved måleren, der virker forstyrrende og hæmmende på målerens visning af det faktiske forbrug, vil blive meldt til politiet som hærværk og/eller tyveri Fejlvisning ved måler Værket er til enhver tid berettiget til for egen regning at udføre målerafprøvning, ligesom forbrugeren ved henvendelse og mod betaling til Værket kan forlange at få hovedmåleren afprøvet. Hovedmålere anses at vise rigtigt, når disse ved afprøvning inden for deres måleområde har en maksimal afvigelse, som ikke overskrider de i Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fastsatte maksimalt tilladelige afvigelser for målere. Hvis afvigelsen overskrider disse grænser, afholdes udgiften til såvel måleraflæsning som målerafprøvning af Værket og afregning med kunden reguleres jf. Dansk Fjernvarmes vejledning om beregning af fjernvarmeforbrug Målerstop Konstateres målerstop eller fejlvisning større end de tilladelige afvigelser, regulerer Værket forbruget for den periode, hvor det kan konstateres, at måleren har vist forkert. Regulering af forbrug og regningsbeløb sker på grundlag af forrige varmeårs registrering uden funktions- eller målerfejl, men korrigeret for afvigelser i graddagetallet. Såfremt forbrugeren kan dokumentere, at forbruget har været atypisk i afregningsperioden, tages der hensyn til dette i fastsættelsen af forbruget. Ved målerstop opkræves der fast bidrag Servicebog Forbrugeren bør i egen interesse regelmæssigt, dog mindst en gang om ugen, notere målerens visninger samt frem- og returløbstemperaturen, idet der derved opnås kontrol med varmeanlæggets drift. Servicebog kan rekvireres på Værket 5.13 Regulering af anlæg Ejendommens anlæg skal reguleres således, at fremløbsvandet afkøles mest muligt. Som minimum således, at gennemsnitsafkølingen over et forbrugsår ikke er mindre end beskrevet i Værkets Tekniske leveringsbestemmelser. Side 15 af 21

16 6 Betaling m.v. 6.1 Betalingspligt Der er betalingspligt for enhver form for fjernvarmelevering. Værket kan udskrive et antal acontoregninger. Antallet af acontoregninger fastsættes af Værket. Hvis forbruget ændrer sig i forhold til acontofastsættelsen, kan Værket vedtage at ændre de efterfølgende acontoregninger. Værket kan endvidere regulere acontoregningerne i takt med omkostningsændringer. 6.2 Endelig afregning Endelig afregning af forbruget finder sted mindst én gang årligt, senest 3 måneder efter års aflæsningen og senest 3 måneder efter fraflytning. 6.3 Afregning af fjernvarme Varmeenergien måles i kilowatt-timer, der forkortes kwh, eller i megawatt-timer, der forkortes MWh. Energimåleren registrerer mængden af fjernvarmevand, der cirkulerer gennem anlægget og måler endvidere den temperatur fjernvarmevandet har, når det kommer ind i huset, og når det igen forlader huset. Forskellen mellem indgangs- og udgangstemperaturen er den afkøling, der er opnået af fjernvarmevandet. Energimåleren kan herefter beregne varmeforbruget, idet såvel gennemstrømning som afkøling er kendt. Den gennemsnitlige fastsatte minimumsafkøling fremgår af Værkets takstblad. Energimålerens driftstimer udgør timer årligt. Ved en afvigelse på max. 72 timer pr. år foretages ikke ændringer i beregning af varmeforbruget. Ved større afvigelse beregnes forbruget ved hjælp af graddage. 6.4 Afregning af fast afgift Afregning af afgifter af enhver art finder sted efter de til enhver tid gældende priser, der er anmeldt til Energitilsynet. Afgiften fremgår af Værkets prisblad. 6.5 Leveringspause ved totalrenovering Leveringspause kan aftales i forbindelse med totalrenovering el.lign. Forudsat at der er indgået en skriftlig aftale med Værket og at måleren er afmonteret i mindst seks måneder, kan der betales halv fast afgift i perioden. Dog maksimalt i to år. 6.6 Afregning af målerafgift Der betales en årlig afgift pr. måler. Målerafgiften fremgår af Værkets takstblad. 6.7 Fast afgift Den faste afgift beregnes på grundlag af det opgjorte beregningsareal, der også anvendes ved beregning af tilslutningsbidrag. Side 16 af 21

17 6.8 Beregnet forbrug Forbrugeren har betalingspligt for al fjernvarmelevering, som er korrekt registreret. Hvis der konstateres et unormalt stort forbrug, forårsaget af en defekt varmeinstallation og/eller fejlbetjening af varmeinstallationen, defekt måler, målerstop etc., og dette ikke kan henføres til misbrug eller manglende vedligeholdelse, beregner Værket forbruget. Værket er berettiget til at opkræve betaling for sine meromkostninger til drift og administration som følge af et eventuelt merforbrug. 6.9 Indbetaling Regninger vedrørende fjernvarmeforsyning skal betales til den på regningerne anførte betalingsdato, men regningerne bør fremsendes således, at betalingsfristen overskrider et månedsskifte For sen indbetaling Ved betaling efter sidste rettidig indbetalingsdag er forbrugeren forpligtet til at betale rykkergebyr og renter, jf. Værkets takstblad. Gebyret der dækker Værkets omkostninger, som følge af restancen, skal sammen med eventuelt renter fremgå af regningen. Ved afbrydelse af fjernvarmeforsyning som følge af restance opkræves der fast afgift Er betalingen af det skyldige beløb ikke sket inden for den anførte betalingsfrist, fremsender Værket en erindringsskrivelse, hvoraf det fremgår: Betalingsfristen er overskredet, og der derfor over næste regning vil blive opkrævet det forannævnte rykkergebyr og renter. Såfremt regningsbeløbet ikke er indbetalt senest 10 dage efter erindringsskrivelsens dato, vil sagen overgå til inkasso og forbrugeren vil være forpligtiget til at betale er inkassogebyr, hvis størrelse fastsættes af Værket. At forbrugeren ved personlig eller skriftlig henvendelse til Værket i almindelighed, vil kunne træffe aftale om en betalingsordning, der normalt vil forudsætte at restancen afvikles over højst 3 måneder, og at forbrugeren sideløbende med afdragene betaler eventuelle nye forfaldne regninger rettidigt. Hvis forbrugeren ikke inden for den i erindringsskrivelsen anførte frist, har betalt det skyldige beløb, eller truffet aftale med Værket om en afdragsordning, eller hvis en således truffet aftale er misligholdt, fremsender Værket en inkassomeddelelse, hvoraf det fremgår. At den forlængede betalingsfrist er overskredet, og der derfor vil blive opkrævet det varslede inkassogebyr, samt at restancen herefter overgår til inkasso, hvilket indebærer, at varmeforsyningen vil blive afbrudt, medmindre restancen betales forinden. Side 17 af 21

18 Der kan dog stilles sikkerhed for betaling af fremtidig forbrug, ved bankgaranti, kautionsforsikring, depositum eller anden tilfredsstillende garanti, f.eks. garanti fra de sociale forvaltninger, eller der kan træffes aftale om en betalingsordning. Denne ordning kan dog ikke imødekommes hvis inkassomeddelelsen er foranlediget af en misligholdelse af en tidligere aftalt betalingsordning. Omkostningerne i forbindelse med betalingsordning, inkassobesøg, afbrydelse og genetablering af forsyningen vil blive pålignet forbrugeren. Såfremt der er etableret et direkte afregningsforhold med en lejer, bør ejeren samtidig informeres om at forsyningen kan blive afbrudt. Opfylder forbrugeren ikke de ovennævnte anførte betalingsbetingelser, er Værket berettiget til ved inkassobesøg hos forbrugeren, at afbryde forsyningen. Såfremt der ved inkassobesøget ikke opnås betaling af restancen, eller stilles sikkerhed for fremtidige leverancer Genoptagelse af forsyningen Forsyningen kan genoptages, når restancen, med påløbne gebyrer, omkostninger vedrørende afbrydelsen og genetableringen, samt eventuelle renter og omkostninger ved restancens inddrivelse er betalt. Der er stillet sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug, eller der er indgået en betalingsordning. En sådan ordning kan kun indrømmes hvis afbrydelsen ikke er sket som en følge af misligholdelse af tidligere indgåede betalingsordninger Ejerskifte Ved ejerskifte hæfter den hidtidige ejer, respektive dennes bo, for alle krav i forbindelse med varmeleveringen, indtil ejerforholdet ophører Lejerskifte Ved lejerskifte, hvor der er etableret et direkte kundeforhold, hæfter den hidtidige lejer, respektive dennes bo, for alle krav i forbindelse med varmeleveringen, indtil det tidspunkt, hvor lejeren har meddelt værket, at kundeforholdet ophører Depositum Værket er berettiget til at forlange depositum eller anden tilstrækkelig sikkerhed for fremtidige betalinger, når Værket skønner, at der er risiko for, at forbrugeren kommer i restance, eller at betalingskrav bliver uerholdelige Afbrydelse af fjernvarmelevering Undlader forbrugeren efter påkrav at stille depositum, er Værket berettiget til at afbryde fjernvarmeleveringen, efter at forbrugeren skriftligt er blevet varslet om afbrydelsen. Eventuelle følger af en afbrydelse af fjernvarmeleveringen foretaget efter ovennævnte fremgangsmåde er Værket uvedkommende. Side 18 af 21

19 7 Misligholdelse 7.1 Erstatningspligt Ved misligholdelse af disse Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Kolind Fjernvarmeværk a.m.b.a. skal forbrugeren betale erstatning for ethvert tab, som derved påføres Værket. Spørgsmålet om, hvorvidt forbrugeren har misligholdt ovennævnte bestemmelser, afgøres ved civilt søgsmål og efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Side 19 af 21

20 8 Tilsyns og klagemyndighed 8.1 Energitilsynet Tilsyns- og klagemyndigheden på energiområdet er: Energitilsynet Carl Jacobsens Vej Valby Tlf Energitilsynet varetager tilsyns- og klagefunktionen på energiområdet efter energiforsyningslovene, hvilket vil sige kontrol med priser og generelle leveringsbestemmelser. 8.2 Energiklagenævnet Energiklagenævnet behandler klager over myndighedsafgørelser i enkeltsager. Energiklagenævnets adresse er: Energiklagenævnet Frederiksborggade København K Energiklagenævnets afgørelser er endelige administrative afgørelser. 8.3 Kundeklager Kundeklager kan rettes til: Ankenævnet på energiområdet Carl Jacobsens Vej Valby Tlf: Ankenævnet på Energiområdet varetager de konkrete civilretlige forbrugerklager, som eksempelvis klager over målere, restanceinddrivelse, flytteafregning, ejerskifte m.v. Side 20 af 21

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV).

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m. v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 l. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Brovst

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 7

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 7 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Side 1 af 7 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Disse bestemmelser indeholder det egentlige aftalegrundlag

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Laurbjerg Kraftvarmeværk

Læs mere

Fjernvarme. Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a.

Fjernvarme. Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarme Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Traverskiftet 1 5881 Skårup Fyn Tlf. 62 23 13 48 Fax 62 23 18 35 e-mail: fjernvarme@skaarupmail.dk

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER

LEVERINGSBESTEMMELSER LEVERINGSBESTEMMELSER 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Fuglebjerg Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende kaldet

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering FARUM FJERNVARME a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER side 3 Almindelige bestemmelser 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser

Læs mere

EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m. v. 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3 3. Drift

Læs mere

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra MOU KRAFTVARME A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning Tilslutningsafgift

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Gyldighedsområde og definitioner m.v... 3 Etablering/ændring

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/1 2007. Hjørring Varmeforsyning

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/1 2007. Hjørring Varmeforsyning ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/1 2007 Hjørring Varmeforsyning ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING/ÆNDRING

Læs mere

Almindelige bestemmelser. Januar 1998

Almindelige bestemmelser. Januar 1998 Almindelige bestemmelser Januar 1998 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Bjerringbro Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ ændring af fjernvarmeforsyning 3. Drift- og vedligeholdelse af anlæg 4. Tariffer

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S 4. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.. 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

Almindelige bestemmelser. fjernvarmelevering. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Almindelige bestemmelser. fjernvarmelevering. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning....

Læs mere

Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Vejle Fjernvarme a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (revision oktober 2009) Vejle Fjernvarme a.m.b.a Langelinie 60 7100 Vejle Tlf. 75 82 74 55 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG.

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG. FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG. 4 4. TARIFFER. 6 5. MÅLING

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING NIVÅ FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Nordforbrænding) Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Version 20016.06 Indholdsfortegnelse ALMINDELIGE

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FRA GØRLØSE FJERNVARME a.m.b.a.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FRA GØRLØSE FJERNVARME a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FRA GØRLØSE FJERNVARME a.m.b.a. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2.1-2.4 Anmodning om tilslutning m.v. 2.6-2.13 Tilslutningsbidrag/Byggemodningsbidrag/

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ØSTBIRK VARMEVÆRK A.M.B.A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....side 3 2. Etablering og ændring af fjernvarmeforsyning...side

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Give Fjernvarme a.m.b.a.

Læs mere

AK Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM LEVERING AF FJERNVARME

AK Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM LEVERING AF FJERNVARME AK Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM LEVERING AF FJERNVARME INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...4 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING Disse almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering udgør sammen med "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering" aftalegrundlaget for levering

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. fra Verdo Varme A/S

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. fra Verdo Varme A/S Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Verdo Varme A/S Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner... 4 1.1 Fjernvarme-forsyningen og forbrugeren... 4 1.2 Direkte kundeforhold...

Læs mere

Padborg Fjernvarme A.m.b.a FJERNVARME. For fjernvarmelevering

Padborg Fjernvarme A.m.b.a FJERNVARME. For fjernvarmelevering Padborg Fjernvarme A.m.b.a FJERNVARME Almindelige bestemmelser For fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2 Tilslutningsbidrag..

Læs mere

Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Nærværende almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende

Læs mere

Leveringsbestemmelser for Gråsten Varme A/S

Leveringsbestemmelser for Gråsten Varme A/S Leveringsbestemmelser for Gråsten Varme A/S 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Gråsten Varme A/S i det følgende

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A Gældende fra 1. januar 2015

Almindelige bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A Gældende fra 1. januar 2015 Almindelige bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A Gældende fra 1. januar 2015 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a. A.1.1. A1 Gyldighedsområde Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Sindal Varmeforsyning

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR NORDFORBRÆNDING FJERNVARME OG NIVÅ FJERNVARME

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR NORDFORBRÆNDING FJERNVARME OG NIVÅ FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR NORDFORBRÆNDING FJERNVARME OG NIVÅ FJERNVARME Nordforbrænding Fjernvarme Nivå Fjernvarme I/S Nordforbrænding Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05

Læs mere

1.Gyldighedsområde m.v.

1.Gyldighedsområde m.v. 1.Gyldighedsområde m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Egtved Varmeværk A.m.b.a., i det følgende kaldet VÆRKET, og ejeren/ejerne af ejendomme, der

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING For Gørding Varmeværk Amba 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg 4. Tariffer

Læs mere

Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definationer m.v.. 1 2. Etablering/ændring

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme A/S. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME Forsyning Helsingør Varme A/S

Forsyning Helsingør Varme A/S. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME Forsyning Helsingør Varme A/S ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME Forsyning Helsingør Varme A/S Indholdsfortegnelse ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Skørping Varmeværk

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme

Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Bredebro Varmeværk A.m.b.a. SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V.

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Nørre-Snede Varmeværk a.m.b.a. i det følgende kaldet værket, og ejeren/ejerne,

Læs mere

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning. 2 1. Gyldighedsområde og definitioner.. 3 2. Etablering / ændring af fjernvarmeforsyning. 3 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk. Sdr. Felding

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk. Sdr. Felding Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk Sdr. Felding ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. 1 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 5 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 6 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg 11 4. Tariffer 13 5. Måling af fjernvarmeforbrug,

Læs mere

Brørup Fjernvarme A.m.b.a.

Brørup Fjernvarme A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for Brørup Fjernvarme A.m.b.a. 1. oplag 31. maj 2011 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indhold 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 1. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 1. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 1 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 2 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg...

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING for Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING for Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING for Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. INDHOLD 1 Gyldighedsområde og definitioner mv.... side 3 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning side 4 3 Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarme

Almindelige bestemmelser for fjernvarme Almindelige bestemmelser for fjernvarme Varde Varmeforsyning A/S Gældende fra 1. januar 2013 Version: 1.0 - opdateret 23. november 2012 Indhold Kapitel 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 5 1.1

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR RØNDE FJERNVARME a.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 2 3.

Læs mere

Almindelige bestemmelser. for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser. for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. januar 2015 Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Nørrekobbel 54 6400 Sønderborg Tlf. 73 43 50 00 CVR 35 60 23 13 www.sfjv.dk post@sfjv.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Almindelige bestemmelser for Fjernvarmelevering

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Almindelige bestemmelser for Fjernvarmelevering FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Almindelige bestemmelser for Fjernvarmelevering Februar 2006 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 29-04-2008 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering St. Merløse Varmeværk Jyderup Varmeværk Holbæk Forsyning, Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a.

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Januar 2011 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Hæftelse for betaling af lejeres/andelsbolighavers løbende betalinger kan ikke pålægges ejendommens

Hæftelse for betaling af lejeres/andelsbolighavers løbende betalinger kan ikke pålægges ejendommens ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Græsted Fjernvarme

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme. Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme pr.

Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme. Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/Ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. Kastanievej 1 862 Tistrup Tlf. 75299151 Mail: tivarme@tivv.dk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. Gældende fra d 1/10 2012 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning. 3. 3. Drift

Læs mere

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Juni 2014 Indhold Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 4 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING

Læs mere

Februar 2012. Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering. Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a.

Februar 2012. Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering. Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Februar 2012 Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Lemvig Varmeværks leveringsbestemmelser 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A, 3200 Helsinge Tlf: 4879 5225 Fax 4879 8252 E-mail:kontor@helsingefjernvarme.dk www.helsingefjernvarme.dk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Bramming Fjernvarme

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser. September 2011. 2.6 og 2.18 ajourført - april 2013.

Almindelige leveringsbestemmelser. September 2011. 2.6 og 2.18 ajourført - april 2013. Almindelige leveringsbestemmelser September 2011 2.6 og 2.18 ajourført - april 2013. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A

Almindelige bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Almindelige bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Østergade 21 6310 Broager 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 Pindstrup Varmeværk A.M.B.A INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 3. Drift

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Vemb Varmeværk a.m.b.a. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Internet: www.asaafjernvarme.dk - email: post@asaafjernvarme.dk - cvr.: 54300514 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Side 2 af 19

Indholdsfortegnelse. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 4 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 8 4. Tariffer...

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER ALMINDELIGE BESTEMMELSER for Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. t 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning2 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg5 4. Tariffer6

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

SKOVLUND VARMEVÆRK ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

SKOVLUND VARMEVÆRK ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING SKOVLUND VARMEVÆRK ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem

Læs mere

for fjernvarmeforsyning

for fjernvarmeforsyning AARS FJERNVARME a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmeforsyning 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER For FJERNVARME LEVERING. fra www.langeland-forsyningsselskaber.dk

ALMINDELIGE BESTEMMELSER For FJERNVARME LEVERING. fra www.langeland-forsyningsselskaber.dk ALMINDELIGE BESTEMMELSER For FJERNVARME LEVERING. fra www.langeland-forsyningsselskaber.dk 1. Gyldighedsområde og definitioner. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning. 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg.

Læs mere

Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Side:

Indholdsfortegnelse: Side: Indholdsfortegnelse: Side: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 2. Etablering / ændring af fjernvarmeforsyning 2 2.6 Tilslutningsbidrag 3 2.7 Investeringsbidrag 3 2.9 Byggemodningsbidrag 4 2.10 Stikledning

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 er gældende for forholdet mellem Skagen Varmeværk, og ejeren af ejendommen, der efter eget ønske eller ved

Læs mere

Høng Varmeværk a.m.ba. Almindelige bestemmelser. for. Fjernvarmelevering

Høng Varmeværk a.m.ba. Almindelige bestemmelser. for. Fjernvarmelevering Høng Varmeværk a.m.ba. Banemarken 8 4270 Høng Telefon 5885 2432 Høng Varmeværk a.m.ba. Almindelige bestemmelser for Fjernvarmelevering 1. september 2015 CVR.nr. 29096716 www.fjernvarmevaerk.dk mail@h-varme.net

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Løkkensvejens Kraftvarmeværk A.m.b.a. Løkkensvej 730, 9480 Løkken CVR-nr.20066873 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. LØKKENSVEJ 730 9480 LØKKEN (Almindelige

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING HALS FJERNVARME AMBA BYGMESTERVEJ 9-11 9370 HALS (Almindelige bestemmelser 2005) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 1 1. Gyldighedsområde og

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Thorsminde Varmeværk A.M.B.A Havnevej 11, Thorsminde INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v...

INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 4.

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Ulsted varmeværk A.M.B.A.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Ulsted varmeværk A.M.B.A. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Ulsted varmeværk A.M.B.A. SIDE NR. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING......3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....4 2. Etablering/ændring af

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING VINDERUP VARMEVÆRK A.M.B.A SEVELVEJ 67 A 7830 VINDERUP 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere

Efterfølgende benævnes forsyningsselskabet som VÆRKET og ejeren samt lejere med et direkte kundeforhold som FORBRUGEREN.

Efterfølgende benævnes forsyningsselskabet som VÆRKET og ejeren samt lejere med et direkte kundeforhold som FORBRUGEREN. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Fjerritslev Fjernvarme

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Version: August 2013 Greve Fjernvarme A.m.b.a. Over Bølgen 4 2670 Greve INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v....

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Dybvad Varmeværk,

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Haderslev Fjernvarme

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Haderslev Fjernvarme Almindelige leveringsbestemmelser for Haderslev Fjernvarme INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Vedtægter. Almindelige bestemmelser

Vedtægter. Almindelige bestemmelser Vedtægter Almindelige bestemmelser hold varmen med god samvittighed Marius Jensens Vej 3 DK-7800 Skive tel.: +45 97 52 09 66 skivefjernvarme@skivefjernvarme.dk www.skivefjernvarme.dk Indhold Gyldighedsområde

Læs mere

KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FORORD SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD... 1 INDLEDNING... 3 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING - MED

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 4 3. Levering af varme...

Læs mere

Dansk Fjernvarmes Vejledning om Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering har gennemgået

Dansk Fjernvarmes Vejledning om Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering har gennemgået FORORD VRÅ VARMEVÆRK Dansk Fjernvarmes Vejledning om Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering har gennemgået en ajourføring, primært for at bringe de almindelige leveringsbestemmelser i overensstemmelse

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING April 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Side 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning - 2 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Læs mere

Fjernvarme. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Gældende fra 29. september 2014

Fjernvarme. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Gældende fra 29. september 2014 Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S Gældende fra 29. september 2014 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Almindelige Leveringsbestemmelser

Almindelige Leveringsbestemmelser Almindelige Leveringsbestemmelser DEC 2012 for fjernvarmelevering fra E.ON Varme Danmark ApS Side 1/5 Indholdsfortegnelse Almindelige Leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og

Læs mere

Almindelige bestemmelser - AB for Føns Nærvarme a.m.b.a.

Almindelige bestemmelser - AB for Føns Nærvarme a.m.b.a. Almindelige bestemmelser - AB for Føns Nærvarme a.m.b.a. Nærvarme a.m.b.a. Føns Nærvarme a.m.b.a. Vedbendvej 1 5580 Nørre Aaby Telefon: 6442 3666 e-mail: foens-naervarme@outlook.dk CVR.nr. 35419314 Bank:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 - MED KOMMENTARER... 2. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v...

INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 - MED KOMMENTARER... 2. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 - MED KOMMENTARER... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 10 4. Tariffer...

Læs mere