LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND ÅRSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade København Ø Danmark CVR-nr ÅRSRAPPORT regnskabsår

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Oplysninger om fonden 4 Ledelsesberetning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 2004 Anvendt regnskabspraksis 13 Resultatopgørelse 14 Balance 15 Noter 16 Specifikationer 17 Skattemæssige specifikationer 21 Diverse Projekter støttet af MSF-Danmark i Tak til Side

3 2 LEDELSESPÅTEGNING Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2004 for Læger uden Grænsers fond. Årsrapporten er udarbejdet efter dansk lovgivning og fundatsen. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af organisationens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Ingen af organisationens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de i årsrapporten anførte, og der påhviler ikke organisationen eventual forpligtelser, som ikke fremgår af årsrapporten. København, den 29. juni 2005 Direktør: Philip Clarke Bestyrelse: Michael Loua Søren Brix Christensen Alice Verghese formand William Bourgeois Vibeke Brix Christensen Mauro Lucardi Nigel Jenkins Charlotte Kragbøll

4 3 REVISIONSPÅTEGNING TIL BESTYRELSEN FOR LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Vi har revideret årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2004, der aflægges efter bestemmelserne i dansk lovgivning og fundatsen. Fondens ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2004 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2004 i overensstemmelse med dansk lovgivning og fundatsen. København, den 29. juni 2005 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Aage Beyer statsautoriseret revisor

5 4 OPLYSNINGER OM FONDEN Fonden Læger uden Grænsers fond Kristianiagade København Ø Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr: Formål/charter Médecins Sans Frontières er en organisation, som uden nogen form for diskrimination med hensyn til race, religion, tro eller politisk tilhørsforhold hjælper befolkninger i nød, ofre for menneskeskabte katastrofer eller naturkatastrofer og ofre for krigshandlinger. Médecins Sans Frontières er en fuldstændig neutral og upartisk organisation, som i henhold til den universelle medicinske etik og retten til humanitærhjælp kræver fuld og uhindret frihed til at udføre deres arbejde. Medlemmer af Médecins Sans Frontières lover at overholde de lægeetiske regler og være neutrale over for alle politiske, religiøse og økonomiske påvirkninger. Som frivillige er alle medlemmer opmærksomme på de risici og farer, de udsætter sig for, og de forlanger ikke andet vederlag til sig selv eller deres pårørende end det, Médecins Sans Frontières kan tilbyde dem. Bestyrelse Direktør Revisor Søren Brix Christensen, læge, formand Charlotte Kragbøll, sygeplejerske Vibeke Brix Christensen, læge Mauro Lucardi, arkitekt Alice Verghese, programchef Michael Loua, journalist William Bourgeois, underdirektør MSF-B Nigel Jenkins, operationsansvarlig MSF-H Philip Clarke Grant Thornton Stockholmsgade København Ø

6 5 LEDELSESBERETNING Læger uden Grænsers hovedaktiviteter Læger uden Grænser (MSF) intervenerer i nød- og krisesituationer for at mildne lidelser forårsaget af uopfyldte medicinske behov, og for at skabe menneskeligt acceptable forhold for befolkninger i nød. Gennem sin medicinske indsats for og sit vidnesbyrd om nødstedte befolkningsgruppers situation, bestræber MSF sig på at tilskynde til ændringer til fordel for disse grupper. MSF arbejder for, ved at påvirke det internationale samfund og de nationale regeringer, at fremme en social og politisk reaktion, som respekterer og beskytter nødstedte menneskers værdighed og lever op til deres behov. Væsentlige begivenheder i året samt det regnskabsmæssige resultat Læger uden Grænser/MSF bragte i 2004 hjælp til hundrede tusinder af ofre for verdens humanitære kriser i 77 lande. Hjælpen gik bl.a. til mennesker, der var blevet såret i krig, til underernærede børn og mennesker ramt af AIDS, malaria, tuberkulose og andre sygdomme. Den danske afdeling af MSF udsendte 33 nødhjælpsarbejdere til 20 lande og bidrog med finansieringen af projekter i 16 lande. Den eskalerende krise i Darfur nødvendiggjorde en enorm humanitær indsats i løbet af 2004, ikke mindst efter at man endelig havde opnået adgang til de berørte dele af befolkningen fra slutningen af marts. MSF var hurtigt ude med hjælp til katastrofen, som allerede havde tvunget 1 million mennesker på flugt mennesker der havde været uden nogen form for humanitær assistance i op mod et år. Over 200 internationale medarbejdere blev udsendt til Darfur, og yderligere 2000 lokale medarbejdere blev ansat i løbet af få måneder til bemanding af 12 ernæringscentre og klinikker i det berørte område. Hertil kom yderligere 35 internationale udsendte og 200 lokale medarbejdere til at hjælpe de mere end flygtninge fra Darfur, som var flygtet over grænsen til nabolandet Tchad. Ved årets udgang var den humanitære situation i Darfur blevet stabiliseret, selv om befolkningen stadig led under omfattende voldsudøvelse og fortsatte fordrivelser fra landsbyer. Kun få andre organisationer reagerede på befolkningens enorme behov, samtidig med at det internationale samfund viste sig ude af stand til at byde på en politisk løsning af krisen eller tilbyde nogen form for beskyttelse til dens ofre. 5 danske frivillige blev sendt ud for at hjælpe de kriseramte befolkningsgrupper i Darfur i løbet af 2004, og yderligere 1 blev sendt til Tchad. I Afghanistan blev 5 MSF-kolleger dræbt ved et overfald på deres bil den 5. juni 2004 i Badghis provinsen. De efterfølgende udredelser har siden påvist, at mordene snarere kunne karakteriseres som foranlediget af lokalpolitiske interesser frem for et angreb på MSF. Ikke desto mindre så MSF sig nødsaget til at lukke alle programmerne i Afghanistan som protest dels mod regeringens manglende vilje til at retsforfølge morderne, dels mod Talibans trusler mod MSF, der blev udsendt umiddelbart efter angrebene, og som aldrig er blevet trukket tilbage. To danske frivillige var udsendt til Afghanistan i løbet af 2004, heraf var den ene involveret i lukningen af projekterne i Mazar-i-Sharif. MSF så sig ligeledes nødsaget til at lukke sine programmer i Irak i november 2004 pga. den stadigt mere usikre sikkerhedssituation, hvor bl.a. adskillige hjælpeorganisationer var blevet udsat for angreb eller havde oplevet at få medarbejdere bortført. På trods af risikoen lykkedes det MSF at fortsætte sine programmer i Tjetjenien og nabolandet Ingusjetien. Efter næsten to år som gidsel blev MSFs programansvarlige i Dagestan løsladt den 11. april 2004 efter en

7 6 aftale mellem den russiske og den hollandske regering. Den hollandske regering krævede efterfølgende, at MSF skulle betale løsesummen, og har siden hen stævnet MSF som nægter dette. Den eskalerende konflikt på Elfenbenskysten forværredes i løbet af MSF fortsatte sin indsats på begge sider af konflikten med hjælp til de tidligere strukturer under sundhedsministeriet, som var blevet ødelagt under borgerkrigen. En dansk sygeplejerske var i denne sammenhæng udsendt til Elfenbenskysten. Ti år efter folkedrabet i Rwanda fortsatte konflikter med at hærge det centrale Afrika, hvor stadige voldsudbrud tvang lokalbefolkningen til at flygte mellem Den Demokratiske Republik Congo, Rwanda og Burundi. MSF ydede medicinsk nødhjælp til ofrene i alle tre lande, bl.a. PEP (Post-exposure Prophylaxis) og psykologisk rådgivning til voldtagne kvinder. En yderligere hjælpeindsats fandt sted i den konfliktramte Ituriregion i det nordøstlige Congo, hvor mange var blevet fordrevet til området vest for Lake Albert. 3 danske frivillige var udsendt til hele dette område i løbet af Den 26. december 2004 ramte en tsunami/flodbølge de sydøstasiatiske kyster, hvilket kostede mere end mennesker livet og efterlod yderligere flere hundrede tusinder uden tag over hovedet. Kystområderne i det nordlige Sumatra og det østlige Sri Lanka blev hårdest ramt, men MSF satte hurtigt ind med en massiv logistisk indsats for at imødekomme det umiddelbare behov for medicinsk nødhjælp her så vel som i Thailand, Burma og på Indiens kyster. Man opererede med mobile medicinske teams for at nå ud til de berørte dele af befolkningen, hvor der især var et akut behov for pleje af de tilskadekomne, da kun de færreste af de mange hærenheder og hjælpeorganisationer var i stand til at tilbyde post-operativ pleje på trods af tilstedeværelsen af flere kirurgiske teams. I løbet af 2004 opnåede MSF et markant fremskridt, hvad angår udvidelse og optimering af AIDS-behandling i udviklingslandene, med patienter i behandling ved årets udgang. Den danske laboratorierådgiver Mette Fryland kunne i denne sammenhæng præsentere nogle af resultaterne af MSFs indsats på området på den internationale World Aids Conference i Bangkok i juli Organisationen kan dog i denne forbindelse risikere at blive offer for sin egen succes, for kun få andre organisationer har formået at tage kampen op og lade sig involvere i AIDS-behandling, omend mange tilbyder VCT (Voluntary Counselling and Treatment). Det resulterer i, at flere og flere bliver gjort opmærksomme på, at de er smittede, hvorefter mange bliver henvist til MSF med henblik på behandling. Pga. restriktioner forårsaget af manglende finansiering og øvrige ressourcer betyder denne udvikling, at MSF på et tidspunkt i 2005 vil stå over for at skulle afvise patienter, der er blevet diagnosticeret som værende i behov for akut behandling. I 2004 fortsatte man en oplysningskampagne, der har som formål at overbevise regeringer om at implementere ACT (Artemesinine-Combination Treatment) i behandlingen af malaria. I den forbindelse indvilgede mange afrikanske regeringer i at introducere denne type medicin som første behandlingsled. Der er dog behov for fortsat indsats på området for at sikre implementeringen. I Burundi lancerede man en kampagne for at promovere gratis adgang til sundhedsydelser for verdens fattigste og mest marginaliserede grupper. I den forbindelse kunne en MSF-rapport vise, at 20% af Burundis befolkningen ikke lader sig behandle, fordi de er for fattige. MSF tilbyder gratis hjælp i næsten alle konfliktområder, men denne politik bliver ofte udfordret af ministerier og donorer, der - når konflikten har sluppet området - efterfølgende vil implementere brugerbetaling. MSFs budskab er, at mange mennesker i ikke-konfliktramte samfund simpelt hen er for fattige til at betale for medicin. Der blev gjort fremskridt indenfor MSFs kirurgiske indsats, hvor man til stadighed var blevet bevidst om efterspørgslen efter fistula operationer, f.eks. i Sierra Leone og Somalia. Den danske gynækolog Peter Bech Larsen bidrog i denne sammenhæng til en ny internationale protokol.

8 7 Oplysningsarbejde I 2004 blev MSF s arbejde nævnt gange i den trykte danske nyheds- og fagpresse; et fald i antal artikler i forhold til 2003 (hvor MSF nævntes gange), men til gengæld var der en stigning i det samlede læsertal fra 158 mio. til 171 mio. Omtalen i de elektroniske medier (tv og radio) forholdt sig på samme niveau i 2004 som i 2003 (30 tv-indslag og 84 indslag i radioen i 2004 mod 36 tv-indslag og 80 radio indslag i 2003), mens der sås en lille stigning i omtalen hos nyhedsmediernes Internet-baserede udgaver. Kendskabet til MSF i Danmark steg med yderligere 2 procent i 2004 og nåede dermed op på 94 procent ved udgangen af året (Zapera, marts 2005). MSF placerede sig ligeledes i 2004 som den nødhjælpsorganisation med den højeste positive vurdering blandt befolkningen i Danmark (Zapera, marts 2005) De vigtige emner der blev dækket af de danske nyhedsmedier i 2004 var MSF s indsats i forbindelse med urolighederne på Haiti i februar; MSF medarbejderen Arjan Erkels frigivelse efter 20 måneders fangenskab i den russiske republik Dagestan; mordene på MSF s nødhjælpsarbejdere i Afghanistan i juni og organisationens efterfølgende tilbagetrækning i juli; MSF s massive nødhjælpsindsats i den konfliktramte Darfur-region i det vestlige Sudan i løbet af foråret og sommeren; MSF s kritik af det danske militærs farlige udviskning af grænserne mellem de militære og humanitære indsatser i bla. Afghanistan; MSF s tilbagetrækning fra Irak i november grundet usikkerhed og den store flodbølgekatastrofe i Asien i slutningen af december. Lobbyvirksomhed En væsentlig del af MSF oplysningsarbejde i 2004 var koncentreret om at sætte den humanitære katastrofe i Darfur i det vestlige Sudan på den danske medie-dagsorden. I begyndelsen af maj 2004 var en million mennesker på flugt i selve Darfur, mens titusindvis var blevet dræbt af lokale militser og regeringsstyrker. Alligevel var det endnu ikke lykkedes at få de danske medier til at interessere sig for den humanitære situation. Først efter 14 pressemeddelelser, et indstik i dagbladet Politiken om hjælp til Verdens værste humanitære katastrofe som ingen har hørt om og en stærk FN-appel til det internationale samfund begyndte de danske nyhedsmedier at beskæftige sig med katastrofen. I løbet af sommeren optog katastrofen i Darfur en fremtrædende plads i de danske nyhedsmediers udlandsdækning, en plads der blev fastholdt indtil den store flodbølge ramte Asien ved årets udgang, hvor situationen i Darfur dog stadig var meget alvorlig. I foråret 2004 blev Læger uden Grænser opmærksom på, at de danske militærenheder i Afghanistan brød et vigtigt princip i Genève-konventionerne ved at bruge umarkerede, hvide firehjulstrukne biler i deres operationer. Hvide køretøjer er kendetegnet for humanitære organisationer i konfliktområder og krigszoner, og militærets brug af samme slags hvide og umarkerede køretøjer, gør det svært for lokalbefolkningen at se forskel mellem konfliktens bevæbnede aktører og de neutrale nødhjælpsorganisationer. Dermed udsættes nødhjælpsarbejderne for en unødig risiko samtidig med, at det neutrale nødhjælpsarbejde vanskeliggøres. MSF rejste derfor i løbet af foråret 2004 en offentlig debat om det danske militærs brug af hvide, umarkerede køretøjer. Efter en livlig debat med opbakning fra andre nødhjælpsorganisationer og omfattende diskussioner i Folketinget gav forsvarsministeren i efteråret militæret besked på, at de danske militærkøretøjer skulle være tydeligt markerede. I november 2004 indkøbte militæret et større antal oliven-grønne firehjuls-trukne, pansrede køretøjer der vil blive indsat i Afghanistan i løbet af 2005 til erstatning for de hvide køretøjer. MSF markerede i april året for folkedrabet i Rwanda med en mindeudstilling på Københavns Hovedbibliotek og Åby bibliotek i Århus. I 1994 blev op mod mennesker myrdet i løbet af blot 100 dage, uden at det internationale samfund greb ind for at forhindre drabene.

9 8 I forbindelse med projektet Sofa uden Grænser skabte den danske multikunstner Lars H.U.G. en krokodillesofa. Sofaen er nu udstillet i Rigshospitalets forhal, for skabe opmærksomhed omkring MSF's arbejde. MSF havde løbende kontakt til det danske udenrigsministerium for at sætte sagen om Arjan Erkel på dagsordenen i dialogen mellem EU og Rusland. Arjan var MSF s Head of Mission i Dagestan, da han blev kidnappet den 12. august Han blev frigivet den 11. april Rekruttering og Human Resources I 2004 var der i alt 33 nye udsendelser fra MSF-Danmark til felten, en stigning i forhold til de 28 udsendte i (18 %) af de udsendte var udsendt som koordinatorer; 18 (55 %) var udsendt for første gang. Generelt har der for 2004 været en stigning i antal første-gangsudsendelser og antal udsendte i koordinationsstillinger. Gennem større fokus og gennem sprogtræning har der yderligere været en stigning i antallet af udsendte til fransktalende lande (Congo, Tchad, Elfenbenskysten, Burundi). MSF-Danmark har fortsat sin i forhold til 2003 forbedrede optagelsesprocedure mhp. udsendelse (struktureret interview samt en assessment dag (gruppeøvelse med andre kandidater og en individuel øvelse), med evaluering fra flere observatører). 80 % af de der gennemfører en fuld optagelsesprocedure (interview, gruppeøvelse, individueløvelse) bliver vurderet som egnet til udsendelse med organisationen. I september 2004 blev der igen afholdt PPD-kursus (internationalt forberedelseskursus) i Helsingør, med deltagelse af nye MSF-frivillige fra 5 lande. Personal Support-netværket har gennem 2004 haft en struktureret kontakt til hjemvendte frivillige. Gruppen har derudover mødtes for at følge op på sit arbejde og procedurer. PS-netværk har endvidere modtaget undervisning i samtaleteknik. PS-netværk har fortsat 12 aktive medlemmer. MSF-Danmark har deltaget i international rekruttering, Flying Recruitment, gennem den rekrutteringsansvarlige. Flying Recruitment blev foretaget i september i Brasilien gennem Operational Centre Brussels. Indsamling af private midler MSF-Danmark fortsatte i 2004 den stigning i private indtægter, som har været kontinuerlig siden år De samlede private indtægter steg således med 25% i 2004 fra kr. i 2003 til kr. i MSF-Danmark opnåede derved det hidtil bedste indtægtsresultat siden det danske kontor blev åbnet i (Denne vækst blev skabt på trods af en nedgang i fundraising udgifter på 16% i forhold til 2003). Væksten i private midler var primært forårsaget af en 55% stigning i indtægter fra fonde (fra kr. i 2003 til kr. i 2004) og en 30% stigning i indtægterne fra privatpersoner (fra kr. i 2003 til kr. i 2004). Under indtægter fra privatpersoner kom 26% ( kr.) fra faste bidragydere med PBS-aftaler. Denne andel ligger forholdsvis på niveau med 2003, hvor næsten 24% af indtægterne kom fra privatpersoner med faste PBS-aftaler.

10 9 Indtægter fra events steg med 103 % (fra kr. i 2003 til 305,691 kr. i 2004) sammenlignet med året før, mens indtægterne fra virksomheder og Service Clubs faldt i 2004 med henholdsvis 15% (fra kr. i 2003 til kr. i 2004) og 46% (fra kr. i 2003 til kr. til 2004). Faldet skyldes bl.a., at der ikke blev lavet nogen målrettet indsats indenfor disse områder i Fundraising-aktiviteterne blev i 2004 primært rettet mod rekruttering og fastholdelse af bidragydere, hvilket i overvejende grad skete gennem avisindstik, nyhedsbreve og Direct Mails. Der blev forsøgsvis også lavet en kampagne, hvor virksomhedsmedarbejdere blev hvervet via såkaldt Direct Dialogue var også præget af implementering af et nyt donordatabase system, der i begyndelsen af året skabte en del problemer i forhold til at fremme kommunikationen med Læger uden Grænsers bidragydere. Institutionel fundraising Udenrigsministeriets bevillinger til Læger uden Grænser udgjorde i kroner. Det er en stigning på 32 % i forhold til 2003, hvor bevillingen var på kroner. Udenrigsministeriet bevilgede bidrag til fire nødhjælpsprojekter, udsendelse af danske frivillige til Læger uden Grænsers internationale projekter samt til et integreret forebyggelses/behandlingsprojekt for HIV/AIDS patienter. Følgende projekter har modtaget midler fra Udenrigsministeriet i 2004: Land: Sudan, Darfur. Titel: Primære sundhedsydelser samt forebyggelse og behandling af underernæring blandt interne flygtninge i Darfur. Mål: Reducere mortalitet og morbiditet blandt interne flygtninge i Darfur. Bevilling fra UM: kroner Projektperiode: 01/04/04-31/12/04 Land: Sudan, Darfur. Titel: Medicinsk nødhjælp til fastboende og interne flygtninge, Darfur, Sudan. Mål: Reducere morbiditet og mortalitet blandt fastboende og interne flygtninge gennem forbedret adgang til sundhedsydelser og forebyggelse af epidemiudbrud. Bevilling fra UM: kroner Projektperiode: 01/12/04-31/12/05 Land: Den Demokratiske Republik Congo, Province Orientale. Titel: Sundhedsindsatser i Den demokratiske republik Congo. Mål: Bedre adgang til sundhedsydelser for specielt udsatte befolkningsgrupper gennem mobile og permanente medicinske teams. Udbygge katastrofe beredskab og indsatsmuligheder i tilfælde af epidemier, krigshandlinger og naturkatastrofer. Speciel indsats overfor afrikansk Trypanosomiasis. Bevilling fra UM: kroner Projektperiode: 01/03/04-28/02/05 Land: Liberia, Monrovia. Titel: Støtte til primære og sekundære sundhedsaktiviteter i Monrovia/Liberia. Mål: Nedsætte mortalitet og morbiditet blandt Monrovias specielt sårbare indbyggere og interne flygtninge. Støtte genopbygningen af sundhedsaktiviteter på Redemption hospitalet i Monrovia.

11 10 Bevilling fra UM: kroner Projektperiode: 01/02/04-31/01/05 Land: Udsendelse af danske expats. Titel: Udsendelse af nødhjælpspersonale i forbindelse med aktiviteter udført af Læger uden Grænser. Mål: Udsendelse af frivillige med Læger uden Grænsers operationelle centre, samt aktiviteter i Danmark forbundet med rekruttering, uddannelse og administration af danske frivillige. Bevilling fra UM: kroner Projektperiode: 01/09/04-31/08/05 Land: Sydafrika, Khayelitsha. Titel: Integreret forebyggelse/behandlingsprojekt HIV/AIDS Sydafrika Mål: At demonstrere den potentielle indvirkning på forebyggelse af HIV/AIDS der opnås ved at integrere forebyggelse og behandling i samme program. Bevilling fra UM: kroner Projektperiode: 01/08/02-31/07/05 Bevillingen til HIV/AIDS projektet i Sydafrika er en del af en samlet bevilling over tre år på kroner. Der har i 2004 været afholdt et møde på Læger uden Grænsers kontor med deltagelse af Frank Wissing Madsen fra UM, hvor hjemvendte frivillige fortalte om projekter i Liberia der har modtaget støtte fra Danida. Internet MSF oplevede i løbet af 2004 en tredobling af det månedlige antal besøgende til organisationens hjemmeside. Denne markante stigning skyldtes bl.a. en målrettet opprioritering af hjemmesidens nyhedsdel ligesom en række grafiske forbedringer der blev gennemført i løbet af En markant stigning i abonnementer på MSF månedlige elektroniske nyhedsbrev afspejlede en lignende forøget interesse for organisationens egen elektroniske kommunikation. Kontoret I 2003 stod det klart at MSF blev nødt til at søge nye lokaler, da vi efterhånden var ved at gro ud af lokalerne på Skt. Lukas Stiftelsen i Hellerup. I december 2004, kunne vi endelig flytte til vores nye lokaler i Kristianiagade på Østerbro. Istandsættelse af lokalerne samt flytteomkostninger, beløb sig i 2004 til kr , hvoraf de kr blev aktiveret som Indretning af lejede lokaler og afskrives over 5 år. Human resource afdelingen blev i november tilført en deltidsstilling, besat af vores institutionelle fundraiser, der tidligere har vikarieret i afdelingen. I december blev der ansat en fundraising assistent dels pga. den voksende mængde arbejde og dels for at forberede os på Danmarksmesterskabet i indsamling 2005, der skulle foregå i januar Af samme grund blev der samtidig oprettet en 6 måneders stilling i kommunikationsafdelingen, denne stilling er senere blevet permanent. I forbindelse med forårets hvervekampagne blev det nødvendigt at ansætte en person i 3 mdr. til at følge op på resultaterne.

12 11 Kontorets driftsudgifter steg med 11% fra kr. i 2003 til kr. i Halvdelen af denne stigning skyldes de ovennævnte ansættelser. Resten af stigningen skyldes bla. udskiftning af computere, produktion af generelt materiale om Læger uden Grænser samt øgede udgifter i forbindelse med regnskabsaflæggelser til DANIDA. Derudover havde MSF-Danmark udgifter i forbindelse med udsendelse af danske frivillige til hjælpearbejdet samt til projektstyring dette beløb sig til kr. i 2004, sammenlignet med kr. i I 2004 udgjorde løn mv. til direktionen kr Direktørens eneste personalegode er en beskattet mobiltelefon betalt af MSF-Danmark. Kontoret er igen i 2004 blevet støttet af IMA-Data med forskelligt kontorudstyr, hvilket har sikret store besparelser på bl.a. papir, skrivbare cd er og tonere. Rengøringsfirmaet Klarén har i 2004 fortsat deres sponsorat med rengøring af MSF-Danmarks kontor i København. I forbindelse med flytningen til nye lokaler har vi modtaget diverse kontormaterialer: 10 skriveborde fra Lundbeck. 4 skriveborde og ca. 50 stole fra Skandia 10 skriveborde og 10 bordlamper fra Lauritzen 1 stort arkivskab og 1 biblioteksreolsystem fra Finn Mikkelsen 1 arkivskab fra Dansk Industri Bestyrelse og medlemskab Der blev i 2004 afholdt månedlige bestyrelsesmøder. Desuden blev der i november afholdt en 1-dags bestyrelses-workshop, hvor MSF-Danmarks langtidsvisioner blev diskuteret. Bestyrelsen modtager ikke vederlag for sit arbejde. Bestyrelsesformanden har dog en mobiltelefon stillet til rådighed og betalt af MSF. FLUGS-gruppen med frivillige har spillet en aktiv rolle ved diverse arrangementer, deriblandt ved en stand på Skanderborg festivalen i august 2004, i samarbejde med Provinsgruppen i Århus. FLUGS har også ydet bistand til kontoret, fx i forbindelse med generalforsamling og istandsættelse af de nye lokaler. Århus-gruppen har stillet med et hold og en stand ved Marselisborg-løbet. Forventninger til det nye år I 2005 vil MSF-Danmark fortsætte sin vækststrategi for derved at skaffe flere midler og frivillige til det internationale hjælpearbejde. I Danmark vil MSF særlig sætte fokus på problemerne med at lade vestlige militærenheder samarbejde med nødhjælpsorganisationer ude i felten. Et område der udvises stadig stigende interesse for. Endvidere vil der blive fulgt op på Danmarks AIDS politik.

13 12 Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Som følge af Tsunamien den 26. december 2004 var der en markant vilje i Danmark til at hjælpe ofrene. I 2004 modtog Læger uden Grænser kr. 2 mio og i de første uger af 2005 modtog Læger uden Grænsers fond over kr. 9 mio, hvoraf de kr. 5 mio var øremærket til Tsunami-ofrene. Herudover var der et fælles indsamlingsshow der genererede kr. 6,5 mio til Læger uden Grænser. Da det viste sig, at der kun var et begrænset behov for en medicinsk nødhjælpsindsats fra MSF, er det derfor ikke muligt at anvende alle de indsamlede midler til Tsunami-ofrene. Derfor er MSF globalt begyndt at henvende sig til donorerne for at bede dem af-øremærke midlerne eller alternativt sende pengene retur til donorerne. Pr. ultimo juni 2005, er Læger uden Grænser i Danmark blevet bedt om at returnere kr

14 13 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Som supplement til regnskabsbestemmelserne i Lov om fonde og visse foreninger kan anføres følgende: * Øvrige omkostninger vedrører omkostninger til PR-aktiviter samt kampagner i forbindelse med promovering af fondens virke. * Renteindtægter består af forfaldne og beregnede renter indtil balancedagen. * Værdipapirer optages til kursværdi på balancedagen. Realiserede og urealiserede kursgevinster vedrørende fondskapitalen føres direkte på egenkapitalen. * Kontorinventar afskrives lineært over 4 år. * Indretning af lejede lokaler afskrives lineært over 5 år. * Likvide beholdninger vedrører i al væsentlighed modtagne donationer til konkrete formål. Indtil udbetalingen finder sted på baggrund af endelige projektregnskaber indestår beløbene på specielle konti i fondens pengeinstitut. * Afkastet af indestående bevilgede DANIDA midler tilbagebetales til DANIDA. * Uddelinger: Bevilgede donationer til konkrete projekter betales til de projektansvarlige organisationer i takt med, at organisationerne forelægger endelige projektregnskaber. * Hensat til senere uddeling: Bevilgede donationer til konkrete formål hensættes til senere uddeling.

15 14 Resultatopgørelse Noter Indtægter Bidrag/donationer m.v Bidrag fra MSF-Belgien Renteindtægter - netto Omkostninger Personaleomkostninger Udsendelse af danske frivillige og bidrag til projektstyring Administrationsomkostninger Øvrige omkostninger ,2 Afskrivning på inventar og indretning af lejede lokaler Resultat før skat Skat af årets resultat 0 0 Resultat før uddelinger Der anvendes således: Uddelinger Regulering af tidligere års hensættelser Hensat til senere uddeling Overført til disponibel kapital

16 15 Balance pr. 31. december Noter Aktiver Aktiver tilhørende fondskapitalen: Værdipapirsbeholdning Bankindestående Disponible aktiver: 1 Inventar Indretning af lejede lokaler Lagerbeholdning Tilgodehavender Likvide beholdninger Aktiver i alt Passiver Kortfristet gæld: Kreditorer Anden gæld Hensættelser: Hensat til senere uddeling Kapital: 3 Fondskapital Disponibel kapital Passiver i alt

17 16 Noter 1 Inventar Kostpris 1. januar Årets anskaffelser Årets afgang Kostpris 31. december Afskrivninger 1. januar Tilbageførte afskrivninger vedrørende afgang Årets afskrivninger Afskrivning 31. december Regnskabsmæssig værdi Indretning af lejede lokaler Kostpris 1. januar 0 0 Årets anskaffelser Årets afgang 0 0 Kostpris 31. december Afskrivninger 1. januar 0 0 Tilbageførte afskrivninger vedrørende afgang 0 0 Årets afskrivninger Afskrivning 31. december Regnskabsmæssig værdi Fondskapital Saldo 1. januar Kursregulering af værdipapirer Disponibel kapital Saldo 1. januar 0 0 Overført fra resultatopgørelsen Direktionslønninger incl. pension (Direktør Philip Clarke) Bestyrelsesvederlag (Mobiltelefon) Likvide beholdninger Likvide beholdninger vedrører i al væsentlighed modtagne donationer til konkrete formål. Indtil udbetalingen finder sted på baggrund af endelige projektregnskaber indestår beløbene på specielle konti i fondens pengeinstitut.

18 17 Specifikationer Bidrag/donationer m.v Monrovia, Liberia (DANIDA) Sydafrika, HIV/AIDS program i Khayelitsha (DANIDA) Ubrugte bevillinger returneret til DANIDA, vedr. tidligere Karuzi, Burundi (DANIDA) Congo (DANIDA) Tchad (DANIDA) Udsendelse af danske frivillige (DANIDA) Monrovia III, Liberia (DANIDA) Darfur, Sudan (DANIDA) MSF-H Congo (DANIDA) Darfur, Sudan (DANIDA) MSF-B Private bidrag Finansstyrelsen, jf. Tips- og lottolovens 6 H, stk. 1, Finansstyrelsen, jf. Tips- og lottolovens 12 stk Øvrige Salg af bøger, CD er, julekort m.v Køb af bøger, CD er, julekort m.v Renteindtægter - netto Bank- og girokonti Obligationer Afkast fra Investeringsforeninger Diverse Administrationsomkostninger Leje af lokaler Kontorhold inkl. småanskaffelser og bladhold Andel af omkostninger til udenlandsk kontor Andel af omkostninger til "Drugs for neglected diseases" Telefon, fax og internetforbindelse Porto Revision, regnskabsmæssig assistance samt bogføring Repræsentation Omk. i fbm møder mv Forsikring Tab på tilgodehavender Uddannelse og kurser Ekstraordinære omkostninger i fbm. flytning til nye lokaler Øvrige omkostninger

19 18 Specifikationer Øvrige omkostninger PR-aktiviteter (newsletter) Konsulenthonorar Rejseomkostninger Kampagneomkostninger (ekskl. porto m.v.)

20 19 Specifikationer Uddelinger Afghanistan Angola Angola, Malaria Angola (DANIDA) Angola, Kuito (DANIDA) Burundi Cambodia Colombia Congo Congo (DANIDA) Darfur, Sudan (DANIDA) Udsendelse af danske frivillige (DANIDA) Haiti Indonesien, Tsunami Irak, Kurdistan Iran, jordskælvet i Bam Karuzi, Burundi (DANIDA) Kenya (DANIDA) Kenya, Aids projekter Liberia Monrovia, Liberia (DANIDA) Monrovia, Liberia (DANIDA) Monrovia, Liberia (DANIDA) Mozambique, HIV/AIDS program (MSF-L) Rusland Rusland TB Sudan, Sort Feber Sudan, Darfur provinsen Syd Sudan (DANIDA) Sydafrika (HIV/AIDS); Khayelitsha Tchad, Darfur provinsen Tchad (DANIDA) Mali Trachoma (MSF-L) Udsendelse af danske frivillige (DANIDA) Direct subsidy

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade 8 2100 København Ø Danmark CVR-nr. 17 01 00 77 INDSAMLINGSREGNSKAB 2008 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade 8 2100 København Ø Danmark CVR-nr. 17 01 00 77 INDSAMLINGSREGNSKAB 2009 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR. Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 11 59 12 99 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsrapport 2008

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

Gaia Foundation. fjcewifrhousf(ajpers ri. CVR-nr. 26 19 45 39. Årsrapport for 2010

Gaia Foundation. fjcewifrhousf(ajpers ri. CVR-nr. 26 19 45 39. Årsrapport for 2010 fjcewifrhousf(ajpers ri Pi-cewa terholisecoopel"s Statsautoriseret Revisionsaktieselskab østergade 40 Postboks 160 6900 Skjern www.pwc.dk Telefon 96 80 io 00 Telefax 9680 io ol Gaia Foundation CVR-nr.

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Gaia Aid Foundation P^CBA^ERHOUSEQOPERS. Årsrapport for 2004. CVR-nr. 26 19 45 39

Gaia Aid Foundation P^CBA^ERHOUSEQOPERS. Årsrapport for 2004. CVR-nr. 26 19 45 39 P^CBA^ERHOUSEQOPERS PricewaterhouseCoopers Østergade 40 Postboks 160 6900 Skjem Telefon 96 80 10 00 Telefax 96 80 10 01 Gaia Aid Foundation CVR-nr. 26 19 45 39 Årsrapport for 2004 PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05

Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05 Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05 Årsregnskab 2013 Mogens Petersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Indholdsfortegnelse side Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission Mer Revision AIS Registrerede Revisorer Ledreborg Alle 1301 4000 Roskilde' CVR: 3234 4720 TIE: 4632 5632 Fax: 4632 5631 revisor@merrevlsion.dk www.merrevislon.dk NIEDLEM AF DANSKE REVISORER S Children's

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Københavns Tandlægeforening

Københavns Tandlægeforening Københavns Tandlægeforening Amaliegade 17 1256 København K CVR.nr.: 18 20 84 15 Årsregnskab for 2013 Indholdsfortegnelse FORENINGSOPLYSNINGER Side 2 BESTYRELSENS UNDERSKRIFTER - 3 REVISIONSPÅTEGNING -

Læs mere

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98 Kreds Nordea CVR.nr.: 10 51 38 98 Årsrapport for 2014 Godkendt på kredsens generalforsamling, den Som dirigent: Indholdsfortegnelse Oplysninger om kredsen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr CVR.nr. 34 14 85 97 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om fonden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Resultatopgørelse 6 Balance

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND ÅRSRAPPORT 2007

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND ÅRSRAPPORT 2007 LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade 8 2100 København Ø Danmark CVR-nr. 17 01 00 77 ÅRSRAPPORT 2007 15. regnskabsår 2 INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTEGNING OG ERKLÆRING Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Nuna Fonden REG-nr

Nuna Fonden REG-nr statsautoriserede revisorer Imaneq 18 Postboks 319 3900 Nuuk Grønland Telefon +299 32 31 33 Telefax +299 32 30 66 Nuna Fonden REG-nr. 1488.3592 Årsrapport 2009/10 Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar 2011-31. december 2011. Børneulykkesfonden. Forvaltningsdepot nr. 3019048861. CVR-nr. 31 71 51 05

Årsregnskab. 1. januar 2011-31. december 2011. Børneulykkesfonden. Forvaltningsdepot nr. 3019048861. CVR-nr. 31 71 51 05 Årsregnskab 1. januar 2011-31. december 2011 Børneulykkesfonden Forvaltningsdepot nr. 3019048861 CVR-nr. 31 71 51 05 Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Aktiver 6 Passiver

Læs mere

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej 25 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2007 2. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Dansk Træforenings Legat

Dansk Træforenings Legat Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 5/5 2009. Dirigent Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side

Indholdsfortegnelse. Side Holger og Carla Tornøe s Fond Årsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fonden 3 Bestyrelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Bestyrelsesberetning 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon Telefax www.deloitte.dk 36 10 20 30 36 10 20 40 Holger og Carla Tornøe s Fond

Læs mere

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND ÅRSRAPPORT

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND ÅRSRAPPORT LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Bernstorffsvej 20 2900 Hellerup Gentofte CVR-nr. 17 01 00 77 ÅRSRAPPORT 2003 11. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Oplysninger om fonden 1 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 2 Projekter

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet - Regnbuen Arsrapport 21106 levr-nr. 18 19 42 79) J D Nørre Farimagsgade 11 D Torvet 21 D Olof Palmes Alle 25A, 1 Mali mfo@ap.dk An indepefldent

Læs mere

CVR-nr den - selvejende institution Årsregnskab 2013

CVR-nr den - selvejende institution Årsregnskab 2013 CVR-nr. 53 35 46 10 den - selvejende institution Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

Det Falsterske Digelag. Årsrapport

Det Falsterske Digelag. Årsrapport Det Falsterske Digelag Årsrapport 1. januar 2005-31. december 2005 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Revisionspåtegning 2 Ledelsesberetning Oplysninger om Digelaget 3 Ledelsesberetning

Læs mere

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3.

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3. GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S SKELBÆKGAARD

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Nyhedsjournalen. Sultkatastrofe i Niger Regnskab 2004 Ny bestyrelse. Nr. 61 okt. 2005 NYHEDSBREV FRA LÆGER UDEN GRÆNSER / MSF I DANMARK

Nyhedsjournalen. Sultkatastrofe i Niger Regnskab 2004 Ny bestyrelse. Nr. 61 okt. 2005 NYHEDSBREV FRA LÆGER UDEN GRÆNSER / MSF I DANMARK Nr. 61 okt. 2005 NYHEDSBREV FRA LÆGER UDEN GRÆNSER / MSF I DANMARK Nyhedsjournalen De kasserede børn Hjemløse børn er blevet en del af Moskvas gadebillede. Derfor sætter Læger uden Grænser ind, hvor myndighederne

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse Dansk Selskab for Virksomhedsledelse CVR-nr. 54 76 36 11 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. september 2014 Dirigent:... Anders Torbøl Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013 Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring Årsrapport 2013 CVR-nr.: 17 93 86 49 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2014 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2 2. Ledelsespåtegning...

Læs mere

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Børneulykkesfonden CVR-nr.

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Grønlands Revisionskontor A/S statsautoriserede revisorer. Nuna Fonden. Årsrapport 2007/08

Grønlands Revisionskontor A/S statsautoriserede revisorer. Nuna Fonden. Årsrapport 2007/08 statsautoriserede revisorer Imaneq 18 Postboks 319 3900 Nuuk Grønland Telefon +299 32 31 33 Telefax +299 32 30 66 Nuna Fonden Årsrapport 2007/08 Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede Revisorer,

Læs mere

Fonden til Rosportens Fremme. CVR-nr KOPI

Fonden til Rosportens Fremme. CVR-nr KOPI CVR-nr. 66 38 16 17 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsrapporten 3 Ledelsesberetning 4 Beretning 4 Årsregnskab 1. januar 31. december 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

ASNET Board s.m.b.a.

ASNET Board s.m.b.a. ASNET Board s.m.b.a. CVR-nr. 29 62 72 07 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den dirigent ASNET s.m.b.a. 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger...

Læs mere

Gaia Foundation. pmcewtfrhousf(mpers ri. CVR-nr. 26 19 45 39. Årsrapport for 2008

Gaia Foundation. pmcewtfrhousf(mpers ri. CVR-nr. 26 19 45 39. Årsrapport for 2008 pmcewtfrhousf(mpers ri PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsakieselskab østergade 40 Postboks 160 6900 Skjern ww.pwc.dk Telefon 96 801000 Telefax 96 801001 Gaia Foundation CVR-nr. 26 19 45

Læs mere

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 8/3 2009. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat

Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat CVR nr: 33 56 36 04 Årsrapport 2014 Forvaltningsdepot nr.: 1008 972 873 Udfærdiget af Nordea Forvaltning Bestyrelsens regnskabspåtegning Vi har i dag behandlet

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2014 HvidebækRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Årsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandværkets vedtægter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk

Læs mere

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2013 8. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28

Læs mere

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A.

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND ÅRSRAPPORT 2006

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND ÅRSRAPPORT 2006 LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade 8 2100 København Ø Danmark CVR-nr. 17 01 00 77 ÅRSRAPPORT 2006 14. regnskabsår 2 INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTEGNING OG ERKLÆRING Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2009

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2009 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2009 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2009 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet er

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07 Årsrapport 2006/07 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 1. juli 2006-30. juni 2007 5 Balance pr. 30. juni 2007 6

Læs mere

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Nordea CVR-nr. 10 51

Læs mere

Gaia Aid Foundation P^CEWATERHOUS^OOPERS. Årsrapport for 'vil' CVR-nr

Gaia Aid Foundation P^CEWATERHOUS^OOPERS. Årsrapport for 'vil' CVR-nr P^CEWATERHOUS^OOPERS.'vil' PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Østergade 40 Postboks 160 6900 Skjern Telefon 96 8010 00 Telefax 96 8010 01 Gaia Aid Foundation CVR-nr. 26 19 45

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2011

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2011 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2011 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2011 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Dansk Laksefond c/o Advokat Casper Moltke Vermehrensvej Klampenborg

Dansk Laksefond c/o Advokat Casper Moltke Vermehrensvej Klampenborg Dansk Laksefond c/o Advokat Casper Moltke Vermehrensvej 4 2930 Klampenborg CVR-nr. 17 64 06 82 Årsrapport for 2015 22. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Påtegninger: Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2009-31. maj 2010 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere