Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget"

Transkript

1 GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt :00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D

2 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget :00 1 (Åben) Kort orientering om status på arbejdet med skolereformen august (Åben) Drøftelse og beslutning af kommissorium for opgaveudvalg for Skolereformen3 3 (Åben) Drøftelse og beslutning af kommissorium for opgaveudvalg for Børn-Kvalitet-Struktur 5 4 (Åben) Drøftelse og beslutning af kommissorrium for opgaveudvalg fællesskaber for børn og unge6 5 (Åben) Årsplan for Børne- og Skoleudvalgets kommende fire møder8 6 (Åben) Opfølgning på drøftelser om den åbne skole9 7 (Åben) Orientering om ressourcetildeling på dagtilbudsområdet10 8 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 11 9 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 11 Side 2

3 1 (Åben) Kort orientering om status på arbejdet med skolereformen august 2015 Sags ID: EMN Efter ønske fra Børne- og Skoleudvalget gives der en mundtlig orientering om den løbende status i forhold til Skolereformen I tillæg hertil drøftes den reviderede kompetenceudviklingsstrategi bilag vedlagt På Gentofte Kommunes skoler er arbejdet med implementering af de mange elementer i skolereformen fortsat i fuld gang og skolerne har det første år gjort sig mange gode erfaringer Disse erfaringer har medført justeringer i Gentofte Kommunes Kompetenceudviklings-plan Der gives en mundtlig orientering vedrørende udvalgte elementer i forlængelse af skolereformsarbejdet: Kvartalsplan for Børne- og Skoleudvalget 2015/16 Status på kompetenceudviklingsstrategien i forbindelse med Skolereformen Orientering om opstart på Synlig Læring Alle elever skal lære at lære mere - Foundation Day (uge 32) Orientering om forældretilfredshedsundersøgelsen - et udpluk af resultaterne Orientering om det løbende sygefravær på skolerne Lektiehjælp og faglig fordybelse Til Børne- og Skoleudvalget: 1 At orienteringen om status ift Skolereformen tages til efterretning 2 At orientering om kompetenceudviklingsstrategien tages til efterretning 2 (Åben) Drøftelse og beslutning af kommissorium for opgaveudvalg for Skolereformen Sags ID: EMN Side 3

4 Forslag til kommissorium for Skolereformen i Gentofte forelægges hermed for Børne- og Skoleudvalget til drøftelse og videre indstilling til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 22 juni 2015, pkt 18, at forslag til kommissorium for opgaveudvalg om Skolereformen i Gentofte drøftes på møde i august i Børne- og Skoleudvalget med henblik på vedtagelse af kommissoriet i Kommunalbestyrelsen i august 2015 Forslag til kommissorium for opgaveudvalget om Skolereformen i Gentofte forelægges til drøftelse i Børne- og Skoleudvalget med henblik på indstilling til Kommunalbestyrelsen om vedtagelse af kommissoriet på mødet den 31 august 2015 Formål og opgaver: Skolereformen er den meste gennemgribende reform af folkeskolen i mange år, og det kræver et helt særligt politisk fokus at sikre målene i reformen Intentionerne bygger videre på en række ideer og principper i Gentofte Kommunes politiske vision for skoleområdet Synlig Læring er hjørnestenen i realiseringen af skolereformen i Gentofte og politisk forankret blandt andet i budgetaftalen for Opgaveudvalgets overordnede opgave er at følge op på realiseringen af skolereformen i Gentofte med et særligt fokus på Synlig Læring Opgaveudvalget får til opgave at bidrage til kvalificering af strategi og implementeringsprocesser omkring arbejdet med skolereformen, herunder rådgive og komme med anbefalinger til indsatsområderne: Forankring af arbejdet med Synlig Læring Forankring af elementerne i skolereformen Udvikling af Den Åbne Skole Opgaveudvalget foreslås sammensat af 5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen, 2 forældrerepræsentanter fra skole med erfaring fra skolebestyrelsesarbejdet, 3 forældre fra hhv 0 klasse, 1-6 klasse, 7-9 klasse, som ikke er repræsenteret fra ovennævnte samt 2 elevrådsrepræsentanter fra skole med lyst til politikudvikling og gerne erfaring fra elevrådsarbejdet Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes september 2015 og afsluttes ved udgangen af 2017 Til Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget: 1 At forslag til kommissorium for opgaveudvalg Skolereformen i Gentofte drøftes med henblik på at indstille kommissoriet til vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 31 august 2015 Side 4

5 Til Kommunalbestyrelsen: 2 At forslag til kommissorium for opgaveudvalg om Skolereformen i Gentofte vedtages, og 3 At udpege 12 medlemmer til opgaveudvalg om Skolereformen i Gentofte, herunder 5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen samt formand og næstformand, jf punkt 3 i forslag til kommissorium 1 Kommissorium for opgaveudvalg - Skolereformen i Gentofte ( EMN ) 3 (Åben) Drøftelse og beslutning af kommissorium for opgaveudvalg for Børn-Kvalitet-Struktur Sags ID: EMN Forslag til kommissorium for Børn-Kvalitet-Struktur på dagtilbudsområdet forelægges hermed for Børne- og Skoleudvalget til drøftelse og videre indstilling til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 22 juni 2015, pkt 18, at forslag til kommissorium for opgaveudvalg om Børn-Kvalitet-Struktur på dagtilbudsområdet drøftes på møde i august i Børneog Skoleudvalget med henblik på vedtagelse af kommissoriet i Kommunalbestyrelsen i august 2015 Forslag til kommissorium for opgaveudvalget om Børn-Kvalitet-Struktur på dagtilbudsområdet forelægges til drøftelse i Børne- og Skoleudvalget med henblik på indstilling til Kommunalbestyrelsen om vedtagelse af kommissoriet på mødet den 31 august 2015 Formål og opgaver: Udviklingen af en mere bæredygtig struktur på dagtilbudsområdet er en væsentligt del af realiseringen af børnevisionen Tryghed, leg og læring Børn forandrer verden, og politisk forankret i budgettet for Det er i den sammenhæng også fastlagt, at udviklingen skal foregå i dialog med forældre og fagfolk Opgaveudvalget skal tage afsæt i det arbejde, der er lavet blandt andet i form af politisk vedtagelse af kvalitetskriterier og procesplan samt Børn og Skoles dialog med institutionerne Side 5

6 Opgaveudvalget har til opgave at: udarbejde forslag til løsninger af Bæredygtig Struktur følge op på de økonomiske og kvalitetsmæssige konsekvenser for hele dagtilbudsområdet af de indgåede aftaler om sammenlægninger og forpligtende samarbejder vurdere kvalitetskriterierne blandt andet i lyset af ny forskning og erfaringerne fra de første sammenlægninger og forpligtende samarbejder vurdere eventuelle nye nationale tiltags betydning for dagtilbudsområdet Opgaveudvalget foreslås sammensat af 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen, 2 formænd fra kommunale dagtilbud, 2 formænd fra selvejende dagtilbud, 1 forælder fra kommunalt dagtilbud samt 1 forælder fra selvejende dagtilbud Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes september 2015 og afsluttes juni 2016 Til Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget: 1 At forslag til kommissorium for opgaveudvalg Børn, Kvalitet og Struktur drøftes med henblik på at indstille kommissoriet til vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 31 august 2015 Til Kommunalbestyrelsen: 2 At forslag til kommissorium for opgaveudvalg om Børn, Kvalitet og Struktur vedtages, og 3 At udpege 11 medlemmer til opgaveudvalg om Børn, Kvalitet og Struktur, herunder 5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen samt formand og næstformand, jf punkt 3 i forslag til kommissorium 1 Kommissorium for opgaveudvalg - Børn, Kvalitet og Struktur ( EMN ) 4 (Åben) Drøftelse og beslutning af kommissorrium for opgaveudvalg fællesskaber for børn og unge Sags ID: EMN Side 6

7 Forslag til kommissorium for Strategi for fællesskaber for børn og unge forelægges hermed for Børne- og Skoleudvalget til drøftelse og videre indstilling til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 22 juni 2015, pkt 18, at forslag til kommissorium for opgaveudvalg om Strategi for fællesskaber for børn og unge drøftes på møde i august i Børneog Skoleudvalget med henblik på vedtagelse af kommissoriet i Kommunalbestyrelsen i august 2015 Forslag til kommissorium for opgaveudvalget om Strategi for fællesskaber for børn og unge forelægges til drøftelse i Børne- og Skoleudvalget med henblik på indstilling til Kommunalbestyrelsen om vedtagelse af kommissoriet på mødet den 31 august 2015 Formål og opgaver: Gentofte har arbejdet systematisk med fællesskab i en række år, og fællesskab er et gennemgående tema i de to visioner Tryghed, leg og læring børn forandrer verden og Læring uden grænser samt i Ledetråde for det gode ungeliv På trods af dette opleves en stigning i antallet af børn i udsatte og sårbare positioner Opgaveudvalget har til opgave at: Udarbejde forslag til en tydelig strategi for Fællesskab for børn og unge 0-18 år Sikre en proces kendetegnet ved dialog, inddragelse og samskabelse Opgaveudvalget foreslås sammensat af: - 5 medlemmer fra kommunalbestyrelsen - 1 skolebestyrelsesformand fra skole med udpræget erfaring for arbejdet med fællesskab - 1 forælder til barn i skole med anden erfaring med fællesskab - 1 forælder til barn med særlige forudsætninger - 1 forælder til barn på Søgårdsskolen - 1 forælder til et barn der er visiteret til kompetencecenterplads - 1 forælder til et barn indskrevet i dagtilbud med tilhørende kompetencecenter - 1 forælder til et barn i almindeligt dagtilbud - 1 medlem med erfaring fra arbejdet med fællesskab i andre kommuner - 2 medlemmer med erfaring/interesse for fællesskab Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes i september 2015 og afsluttes i september 2016 Til Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget: 1 At forslag til kommissorium for opgaveudvalg Fællesskaber for børn og unge drøftes med henblik på at indstille kommissoriet til vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 31 august 2015 Til Kommunalbestyrelsen: Side 7

8 2 At forslag til kommissorium for opgaveudvalg om Fællesskaber for børn og unge vedtages, og 3 At udpege 15 medlemmer til opgaveudvalg om Fællesskaber for børn og unge, herunder 5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen samt formand og næstformand, jf punkt 3 i forslag til kommissorium 1 Kommissorium for opgaveudvalg - Stategi for fællesskaber for børn og unge ( EMN ) 2 At være fælles om noget for nogen - i forskellige roller Pointer fra oplæg v Stefan Herman 4 maj 2015 ( EMN ) 3 Input fra workshops på Børne- og Skoleudvalgets Dialogmøde om Fællesskab 4 maj 2015 ( EMN ) 5 (Åben) Årsplan for Børne- og Skoleudvalgets kommende fire møder Sags ID: EMN Administrationen har udarbejdet forslag til en årsplan for de kommende fire møder i Børne- og Skoleudvalget fra august 2015 til maj 2016 Årsplanen fremlægges til udvalgets drøftelse og beslutning Temaerne i årsplanen tager afsæt udvalgets tidligere arbejde og drøftelser og peger samtidig fremad, således at drøftelserne i Børne- og Skoleudvalget kommer omkring de centrale temaer og tilvejebringer de fornødne rammer for det videre arbejde inden for Børn og Skole og samtidig sikrer en tværgående, helhedsorienteret og langsigtet udvikling af området Det anbefales, at udvalget drøfter, om temaerne i årsplanen er dækkende for udvalgets arbejde det kommende år, og om der evt skal tilføjes flere emner Administrationen foreslår, at årsplanen bygges op af følgende emner: Kvalitet på dagtilbuds- og skoleområdet Implementering af skolereformen Udvikling af en strategisk ramme for fællesskaber for børn og unge Arbejdet med etablering af en kvalitetsfokuseret, bæredygtig struktur på dagtilbudsområdet Side 8

9 Til Børne- og Skoleudvalget: At den fremlagte årsplan drøftes og vedtages med eventuelle ændringer 1 Årsplan BOS ( EMN ) 6 (Åben) Opfølgning på drøftelser om den åbne skole Sags ID: EMN Sagen fremlægges med henblik på orientering om arbejdet med Den åbne skole samt drøftelse af rammerne for det fortsatte arbejde med den Åbne skole i Gentofte Kommune Som bilag er der vedlagt revideret notat om Den åbne skole Punktet var til behandling på møder i Børne- og Skoleudvalget samt i Kultur- og Fritidsudvalget i juni 2015 Børne- og Skoleudvalget efterspurgte tydeligere sammenhæng til bla faglighed og læringsmål, hvilket nu er skærpet i notatet Som et led i folkeskolereformen skal de danske folkeskoler, musikskoler og ungdomsskoler blive dygtigere til at interagere både med hinanden og indgå i samarbejder med andre aktører, så skolerne i højere grad åbner sig mod det omgivende samfund: Kommunens folkeskoler er fremover forpligtet til at indgå i samarbejder med en række samarbejdsaktører i lokalsamfundet, så skolerne i højere grad åbner sig overfor det omgivende samfund Kommunalbestyrelsen skal sætte mål og rammer for samarbejdet ud fra lokale muligheder, ønsker og behov Samarbejdet skal bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og fagenes mål og dermed styrke elevernes læring og trivsel (Den åbne skole, side 52, Undervisningsministeriet) Den åbne skole skal understøtte de centrale mål, vi i Gentofte Kommune allerede har formuleret i visionen Læring uden grænser og i arbejdet med bla Synlig læring Herudover skal Den åbne skole bidrage til at eleverne oplever at lære ad flere kanaler og under forskellige former, så deres nysgerrighed vækkes og indsigten i, og interessen for, forskellige fagligheder og kulturer øges I visionen Læring uden grænser fremhæves de tre udgangspunkter faglighed, fremsyn og fællesskab, hvilket dermed understøttes af Den åbne skole Det faglige element vægtes højt, og indsatsen og arbejdet med Den åbne skole skal udfoldes inden for en ramme af de enkelte fags målkriterier Side 9

10 Arbejdet med Den åbne skole er i gang, og der er nu behov for, at Kommunalbestyrelsen beslutter de overordnede mål og rammer for det videre arbejde Forud herfor drøftes mål og rammer med opgaveudvalget for Folkeskolereformen mhp beslutning i Kommunalbestyrelsen til efteråret Børn og Skole og Kultur, Unge og Fritid indstiller Til Børne- og Skoleudvalget og til Kultur- og Fritidsudvalget: 1 At den beskrevne målsætning og den tre-årige progressionsplan drøftes 2 At oplægget sendes til kvalificering i det nye opgaveudvalg for Folkeskolereformen 1 Notat om Den åbne skole, august 2015 ( EMN ) 7 (Åben) Orientering om ressourcetildeling på dagtilbudsområdet Sags ID: EMN Notatet gør nærmere rede for den aktuelle ressourcetildeling på dagtilbudsområdet På Børne- og Skoleudvalgsmødet d 13 april 2015 blev der anmodet om redegørelse og orientering vedrørende ressourcetildeling på dagtilbudsområdet Til Børne- og Skoleudvalget: At orienteringen tages til efterretning 1 Økonomi og ressourcetildeling i Dagtilbud ( EMN ) Side 10

11 8 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne Sags ID: MDR (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne Side 11

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015 Referat tirsdag den 2. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - juni 2015...2 3. BU - Ændring af navn på Børnehaven Bøgen...3

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 27-08-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Tirsdag den 27 august 2013 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Visitationschef Annette Larsen deltager i punkt 2. Sekr. chef Jan Winther deltager i punkt 3, 4 og 5. Mathilde

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 250209 Brevid. 1825639 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 8. januar 2014 Folkeskolereformens

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Forlig om den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune, 20. maj 2014

Forlig om den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune, 20. maj 2014 Forlig om den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune, 20. maj 2014 Indledning Byrådet har en forpligtelse til at tilrettelægge skolestrukturen til hele kommunens bedste. Samtidig stiller folkeskolereformen,

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering -

Læs mere

Høringsmateriale vedr. udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud i Lejre Kommune

Høringsmateriale vedr. udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 3. juni 2015 J.nr.: 2014/2520 Høringsmateriale vedr. udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud i Lejre Kommune

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune 20. august 2013 1. Præsentation af hovedpunkter og forudsætninger for reform... 3 1.1 Den politiske del af skolereformen... 3 1.2 Folkeskolens faglige hovedudfordringer...

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Institutions- og Skoleudvalget

Institutions- og Skoleudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Kurt Scheelsbeck (C), Merete

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 13. januar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:05 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup Tønnesen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for.

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for. En ny folkeskole 2 Forord Danmark har en god folkeskole, men den kan gøres bedre. Alle børn skal lære mere uanset social baggrund. Målet er ikke at gøre mere af det samme. Målet er at skabe en skole til

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer * Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget tirsdag den 11. januar 2005, Kl. 08.15 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere