10. ÅRGANG SEPTEMBER 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10. ÅRGANG SEPTEMBER 2005"

Transkript

1 Informationsavisen NR ÅRGANG SEPTEMBER 2005 I Sabro har man i flere år kæmpet for at få gadekæret til at holde vand, og anstrengelserne synes ikke at være forgæves. På bænken ved byens åndehul kan man nu få sig et lille hvil, mens man samtidig kan følge trafikken på Vistoftvej. Vandet på billedet herover har derimod ikke givet anledning til mange anstrengelser. Man gravede grus nogle år, glemte at reetablere området, og vejrliget fyldte vand i udgravningen. Billedet er fra Mundelstrup i Vandhullet lokkede både skøjteløbere og vildænder til, akvarieejere med net fangede dafnier - børn haletudser, og en hjemmeflikket tømmerflåde bemandet med eventyrlystne drenge besejlede regelmæssigt vandspejlet, der på sit højeste niveau havde et areal på størrelse med en fodboldbane af olympiske dimensioner. I takt med gravearbejdet til motorvejen, der åbnede i 1994, forsvandt det meste vand. Færdes man i Mundelstrup på cykelstien, der går langs motorvejen mellem Gammel Viborgvej og den nye Viborgvej, kan man se det nu decimerede og stærkt tilgroede vandhul. Kampen for lokalbusser I slutningen af maj måned modtog fællesrådet et tre siders svar fra Statsamtet over vores klage over manglende lokalbusser omkring centerbyen Sabro. Brevet sluttede med, at statsamtet ikke ville blande sig i byrådets beslutning herom. Så lod vi sagen gå til Folketingets ombudsmand. I slutningen af juli svarede man herfra, at man ikke ville køre en sag på det, da lokalbusserne blev nedlagt for mere end et år siden. Fællesrådet skrev tilbage, at de først blev nedlagt i slutningen af september i fjor, mens der stadig pågik forhandlinger om at beholde dem helt eller delvist. En uge senere svarede man tilbage, at årsfristen er at regne fra beslutningen i byrådet i vinteren i fjor. 20. juni afholdt fællesrådet et møde på Sabro lokalcenter med folk, der var berørt af de manglende busser. Også to medlemmer fra Landsbyforeningen af Landsbysamfund var mødt frem. Den ene af dem demonstrerede på et optegnet kort over lokalområdet på overheadprojektoren, hvor godt hun på en dag havde sat sig ind i alle de behov for transport, som vi havde i lokalområdet. Hun fandt det yderst rimeligt med en eller anden form for offentlig transport i form af busser eller telebusser under kommunal eller lokal styring. På mødet meldte ca. halvdelen sig klar til at starte læserbreve om problemet efter sommerferien. Samtidig blev det aftalt at mødes igen midt i august for at planlægge fremlæggelse af problemet for politikerne i efterårets valgkamp. Ønsker til Sabrovej Fællesrådet har fremsat flere ønsker til Århus Kommunes Vejkontor før udbygningen af Sabrovej. Vi ønsker vejen forsynet med cykel- og gangsti, eller en kombineret cykel-, gang-, og ridesti, samt hastighedsdæmpende foranstaltninger for hver 200 meter som på veje ved Mårslet. Vejkontoret vil påbegynde udbygning af vejen her i efteråret, men vi har endnu ikke modtaget det lovede svar på, at vores ønsker bliver indbygget i projektet. Fællesrådet for Sabro-Fårup kan også kontaktes via på adressen:

2 Politiker-runde På fællesrådets forretningsudvalgsmøde den 8. august blev det besluttet at tilskrive samtlige medlemmer af Århus kommunalbestyrelse med følgende opfordring: Kære medlemmer af Århus Kommunalbestyrelse! Som optakt til efterårets valgkamp vil septemberudgaven af vores lokalavis til husstande i Sabro, Fårup, Mundelstrup, Kvottrup og Geding blive udformet som et temablad. Her vil vi gerne tildele hver af jer en spalte på max. 500 ord. I den spalte vil vi gerne have jeres bud på, hvad I mener, et centerområde som Sabro bør indeholde, især muligheder for offentlig transport til og fra omegnsbyerne under dette centerområde med butik, børneinstitutioner, legestue, skole, fritidsordning, fritidshjem, ungdomsskole, ungdomsklub, spejderforening, rideklub, idrætsforening, lokalcenter m.m. Vi vil gerne have jeres indlæg/holdninger inden tirsdag den 23. august. Med venlig hilsen fra Fællesrådet for Sabro-Fårup ved formand Johannes Riis. Opfordringen har affødt følgende indlæg: Nærdemokrati Af Flemming Knudsen, rådmand (S). I modsætning til tidligere, hvor hele livet ofte foregik i det lokalområde, hvor man boede, så udgør lokalområdet i dag mere rammen og udgangspunktet for den enkeltes tilværelse. Det er efterhånden sjældent, vi arbejder og bor i samme område, og der er stadig større forventninger til fritidstilbud og andre serviceydelser - forventninger som ofte ikke kan opfyldes inden for et lokalområde. Og det er jo netop dilemmaet: Vi vil gerne have mange tilbud at vælge imellem, og vi vil gerne have tilbuddene tæt på. Det stiller så endnu større krav til den planlægning, der skal ske inden for et lokalområde. Særlig i en storbykommune som Århus har vi en særlig forpligtelse til fortsat at sørge for at udvikle levende lokalområder, som har en hensigtsmæssig blanding af erhverv, boliger, rekreative funktioner samt de nødvendige servicetilbud. Inden for mit ansvarsområde, som er familie- og beskæftigelsesområdet, vil jeg især pege på vigtigheden af, at der i lokalområdet er de nødvendige tilbud til børn og unge, som gør det attraktivt for erhvervsaktive børnefamilier at bosætte sig der. I Sabro området er der et varieret udbud af pasningstilbud i såvel institutioner som dagpleje, og da pasningsgarantien i kommunen for børn til og med 3. klasse nu er en realitet, så betyder det, vi i stadig højere grad kan sætte fokus på udviklingen af dagtilbuddene med hensyn til børns trivsel, udvikling og læring, og herunder en særlig målrettet indsats over for de børn, der har særlige behov for støtte. I det hele taget skal vi fremme en børnekultur, der udvikler børn og unges kreativitet og livskvalitet, og det kan bl.a. ske gennem et aktivt fritidsliv, hvor børnene oplever samvær og forpligtende fællesskaber. Overordnet er det for mig vigtigt, borgerne får mulighed for at leve et engageret og meningsfyldt liv, hvor man har aktiv indflydelse på de beslutninger, som påvirker disse forhold. Vi skal derfor skabe gode rammer for foreninger og borgergrupper i lokalsamfundene, således at brugerindflydelsen forøges, og dermed at lokalområderne får mulighed for at udvikle sig på egne betingelser. Medindflydelse på beslutningerne betyder også, man ikke kun har et ansvar for, egne interesser tilgodeses, men også at man respekterer andres rettigheder, tager hånd om de svageste og er indstillet på at se de lokale interesser i forhold til et mere overordnet og langsigtet perspektiv for kommunen som helhed. For borgerne og byen Af: Ann-Kathrine Karoff, (kons). Medlem af Århus Byråd. For konservative er det vigtigt at prioritere yderområderne i kommunen. Mange mennesker lever godt her længst væk fra centrum og udgør samtidig en meget væsentlig del af bysamfundets fundament. Det er i sagens natur andre problemstillinger, som man står overfor, når man lever i et lille landsbysamfund end dem, der præger hverdagen i midtbyen. Byen skal rumme begge dele. I midtbyen og forstæderne er infrastrukturen særdeles veludviklet. Men det skal også kunne lade sig gøre at kommer frem og tilbage og rundt i yderområderne. Derfor har k onservative afsat 5 mio. til forbedring af vejene i yderområderne. Århus er et bysamfund i voldsom vækst. Vi har den største vækst i Skandinavien. Det har sine fordele og ulemper. Byens indbyggertal vokser, det gør, der skal være plads til flere, at byen bliver tættere og tættere. Når der kommer flere skatteborgere til byen, er det ikke kun nye indtægter, men også udgifter til daginstitutioner og andre sociale udgifter. Århus bliver altså udfordret på mange området for tiden. De udfordringer skal takles på bedst mulig vis af de lokale politikere. Jeg mener, Århus skal gøre mangfoldigheden til sin styrke, sådan at vi er attraktive for de fleste. Det kan vi blive ved at kunne tilbyde mange forskellige måder at bosætte sig på. Byen skal tiltrække den mest kvalificerede arbejdskraft. Derfor skal der være mange bosætningsmuligheder: Lejlighed i midtbyen, hus i en af forstæderne, i et af de små tilbageværende landsbysamfund eller på havnen (hvad det vil blive i fremtiden). Fælles er det vigtigt, at alle lokalsamfundene fungerer, hvad enten det er kvarteret i midtbyen eller et centerområde som Sabro. Alle lokalområder har sit center, hvor butikker vokser op af offentlige institutioner, og hvor private foreninger naturligt finder deres virke. Derfor er det alfa og omega, man kan komme til og fra disse centre - både i privatbil og med de offentlige transportmidler. Konservative vil igen i næste byrådsperiode arbejde for, at alle lokalområder har en velfungerende infrastruktur til borgernes og byens bedste. Åbningstiderne I Sabro-Fårup Lokalhistoriske Samling: Hver onsdag kl Første mandag i måneden kl I skolens ferieperioder ingen åbningstid.

3 Valgoplæg Af Karen Margrethe Sørensen, (V). Århus kommune er en god kommune at bo i, den er i konstant forandring. En spændende, udfordrende kommune med mange muligheder og chancer - hvis vi vel og mærke selv tør søge dem og selv være en del af udviklingen. Det gælder også Sabro med omkringliggende byer. Børnepasning Århus skal tilbyde børnepasning, der passer til forældrenes behov. Fleksible åbningstider, til overkommelige priser og der skal være dagpleje og institutionstilbud til de forældre, der har ønsker og behov. Skole og uddannelse For mig er skole og uddannelse vigtig. Skolen skal være et sted, hvor børn og unge befinder sig godt og derved får en god start på livet. Venstre ønsker en god folkeskole, hvor kvaliteten af undervisningen er i top, med bedre undervisnings materialer, øget anvendelse af IT. Skolebygningernes vedligeholdelsestilstand skal også forbedres. Ældreområde Ældre har brug for fleksibel og stabil hjemmehjælp, frontpersonalet skal sikres større indflydelse på deres arbejde, have ansvar og kompetence. Der skal være flere egnede ældreboliger i tilknytning til lokalcentrene. Desuden mener jeg også, vi har brug for flere hospicepladser og gerne hjemmehospicefunktioner. Jeg er bekendt med, der bygges femten ældreboliger, der kan tages i brug om et årstid. Ti ældreboliger skal omdannes til plejeboliger. Byen og trafikken I teknisk udvalg bliver trafikforholdene ofte drøftet, og vi har mange ønsker om forbedringer, men til stadighed mangler der økonomiske midler til alt, hvad vi gerne vil. Trafikken i kommunen bliver større, der mangler vedligeholdelse på mange veje. Sabro fællesråd har i samarbejde med kommunens vejfolk udarbejdet en vejplan for området, og den har vi tænkt os at følge, jeg vil i hvert tilfælde gøre mit til, at det skal lykkes. I Sabro er der bygget en del, flere lokalplaner har været igennem byrådet. I byrådet ser vi meget på sammenhæng af skoler, institutioner, veje osv., så området bliver en helhed. Erhvervslivet Erhvervslivet skal have gode muligheder, det gælder både små og store virksomheder. Det kan gøres ved at holde skatterne i ro. Dækningsafgiften og grundskylden bør sænkes gradvis til lovens minimumsværdi. Generelt bør sagsbehandlingen i kommunen være hurtigere og mere effektiv. Yderområderne skal have mere fokus, ikke alt skal foregå i midtbyen. Jeg bor selv i et sådant område og forsøger at trække i den retning, når der er lejlighed til det. Vigtigt er det også, vi alle stemmer personlig, da vi har sideordnet opstilling, og derved får de med det højeste personlige stemmetal stor mulighed for at komme i Århus Byråd. Så stem Karen Margrethe Sørensen nr. 16 på Venstres liste ind. Pladsen har før givet valg, og jeg håber, der vil være repræsentanter fra yderområderne i det næste byråd. Et helt Århus - plads til forskellighed Af borgmesterkandidat Nicolai Wammen (S) Jeg ønsker, Århus skal være en by med plads til forskellighed. En kommune med skov og strand, alment boligbyggeri og villakvarterer, land og by. Jeg ønsker et Århus, hvor hele kommunen trives, og hvor lokalsamfundene blomstrer med liv og aktivitet. De forskellige lokalområders særlige kendetegn er både en fordel og en udfordring. For netop fordi mangfoldigheden er en af Århus største kvaliteter, skal vi også værne om den. Det kræver, at vi som politikere er opmærksomme på lokalområdernes særlige problemer, hvad enten det drejer sig om beskæftigelse, skoler, pasningstilbud eller infrastruktur. Vi skal sikre, de fælles visioner i tilstrækkelig grad tilpasses de lokale ønsker og behov. Jeg mener, at én af de store udfordringer, vi står overfor, er at skabe jobs til hele Århus. Derfor har socialdemokraterne fremlagt en jobplan, der vil skabe jobs til byen. Min ambition er, at disse jobs skabes overalt i kommunen, så vi skaber en hel by med lige muligheder for alle. Som led i jobskabelsen er det afgørende, at erhvervsudviklingen i Århus kommune styrkes. Når erhvervslivet har det godt, smitter det positivt af på os alle. Selvom vi i Århus kommune har et godt og stærkt vækstmiljø, der er i stand til at tiltrække såvel regionale som nationale og internationale investeringer, kan indsatsen stadig styrkes. Samtidig med, vi hos socialdemokraterne satser målrettet på at øge beskæftigelsen og erhvervsudviklingen på det overordnede niveau, er det mindst lige så vigtigt, at denne gevinst fordeles i hele kommunen. Det er vel blot naturligt, at nærområderne også får gavn af byens udvikling. Mine politiske visioner gælder for hele kommunen. For når vi på rådhuset træffer beslutninger, har det konsekvenser langt videre end, hvad man med det blotte øje kan se fra rådhustårnet. Hvad enten det gælder den faglige kvalitet i folkeskolen, omsorgen i ældreplejen eller mulighederne for aktivt fritids- og kulturliv, skal tilbudene og mulighederne være de samme for alle kommunens borgere. Men rammerne er naturligvis ikke helt de samme, og netop derfor kræver det af og til en særlig indsats for at sikre det samme resultat over alt i kommunen. Der er i øjeblikket stort pres på Sabroområdet. De mange udbygninger betyder et øget behov for effektive transportforbindelser, og det er derfor enormt vigtigt, kommunens planer for boligudbygning følges op af konkret handling og en matchende udbygning af infrastrukturen i de samme områder. Det er derfor et spørgsmål om, at vi som politikere tager hensyn til de behov, som beboerne i lokalsamfundene har, og de holdninger, som de giver udtryk for. Jeg vil stå for en politik, der repræsenterer hele byen, og hvor alle stemmer bliver hørt. Jeg ønsker et Århus, hvor hele kommunen deltager i skabelsen af et bedre samfund, og hvor servicen er den samme, hvad enten du kommer fra Skåde eller Sabro, Frederiksbjerg eller Fårup. Et helt Århus. Med plads til alle - og brug for alle. Informationsavisen udgives af Fællesrådet for Sabro-Fårup. Artikler uden mærke er skrevet af redaktionen. Redaktør og ansvarlig i henhold til presseloven er Johannes Riis. Layout: Ivan Cramer. Oplag: 1500 eksemplarer. Tryk: LB-offset, Lading.

4 Den lokale identitet Af Jacob Bundsgaard Johansen. Politisk ordfører (S). Opstillet som nr. 6 på liste A. Århus er en levende by. Det ser man straks, hvis man en aften går ned af strøget og slår et smut forbi en af de mange caféer langs åen. Eller hvis man går en tur igennem Park Allé, hvor der hvert minut afgår masser af busser, og hvor travlheden synes uendelig. Lokalt engagement Hopper man på 111 eren og kører ud til Sabro, så er billedet et andet. Her skal man se langt efter busserne, men der er masser af liv og travlhed. Med et hav af foreninger og en masse mennesker, som yder et stort stykke frivilligt arbejde, er lokalområdet fuldt af liv. Det er ikke noget, der kommer af sig selv. Det kræver engagerede mennesker, men det kræver også, at rammerne for det frivillige arbejde er på plads. Det kræver, at Århus byråd husker, at Århus kommune ikke stopper ved Ringvejen. Jeg kommer selv fra et lille lokalområde i Skødstrup/Løgten. Et område, hvor foreningerne i almindelighed og idrætsforeningen i særdeleshed er med til at skabe lokalområdets identitet. For mig at se, er det helt afgørende, hvis Århus skal være en by med liv i hele kommunen, at vi sikrer lokalområderne muligheden for at fastholde og udvikle den lokale identitet. Bedre rammer Det handler for mig om at skabe nogle gode rammer. Både når det handler om at sikre ordentlige idrætsfaciliteter, skoler, børnepasning og infrastruktur. Århus kommune er i alvorlige økonomiske problemer. Det er vigtigt for mig, det ikke betyder, at udviklingen i lokalområderne bliver sat på standby. Vi har allerede oplevet, at regeringens nedskæringer på den kollektive trafik har betydet, at en række lokale ruter er blevet nedlagt. Hvis vi skal skabe en kommune i balance, er det afgørende, den kollektive trafik er et reelt alternativ til privatbilen. Som det er nu, er det næsten umuligt at bosætte sig i en række lokalområder, hvis man ikke har en bil. Pasning og fritid Pasningen og fritidstilbudene til vores børn og unge er vigtige. Jeg har selv en lille søn på 1½ år. Og for mig, som for alle andre, er det helt afgørende, vi har pasningstilbud til vores børn, som vi er trygge ved. Det er en tillidssag, når man om morgenen afleverer sit barn i daginstitutione eller hos dagplejeren. Derfor skal vi ikke gå på kompromis med kvaliteten i vores pasningstilbud. Når det gælder fritidstilbudene efter skoletid, så åbner den kommende omorganisering af Århus kommunes opgavefordeling nye muligheder. I den nye struktur samles skolerne og de fleste fritidstilbud under den samme magistratsafdeling. Her vil det være helt oplagt at tænke i nye baner. Hvordan sikrer vi en bedre udnyttelse af ressourcerne? Vi har allerede fået en række bud på, hvordan vi kan sikre flere fritidspladser til klasses eleverne ved at samarbejde på tværs af de forskellige tilbud. Det skal vi have meget mere af. Ikke dikteret centralt fra rådhuset. Vi skal skabe lokale løsninger, som passer til behovene i de enkelte lokalområder. Mangfoldighed Hvis vi ønsker at bevare charmen og udviklingen i Århus, er det vigtigt med en lokal identitet. Mangfoldighed er grobunden for kreativitet og innovation. En mangfoldig kommune fordrer også, at vi skaber rammerne for fastholdelse og udvikling af den lokale identitet. Vi er altså også en del af Århus kommune! Af Gete Villefrance, byrådskandidat (S). I den seneste tid har jeg flere gange hørt borgere i udkanterne af Århus kommune stille spørgsmålstegn ved tilhørsforholdet til Århus kommune. Bliver vi i det hele taget hørt, eller havde det været bedre for os, at vi tilhørte nabokommunen? Jeg er stolt af at bo i Århus kommune. Men jeg synes også, Århus kommune nogle gange mishandler sine yderområder. Et meget tydeligt eksempel er trafikpolitikken, hvor landsbyområder simpelthen får nedlagt sine busforbindelser. Det kan vi ikke være bekendt! Vi kan ikke gå ud fra, alle borgere i denne kommune har mulighed for eller lyst til at have en bil. Eller for den sags skyld to biler, hvis man skal have en hverdag til at hænge sammen med arbejde, børn, der skal hentes og bringes til skole, fri- tidsinteresser, legekammerater etc. For mig er den kollektive trafik ofte det kit, der binder et lokalområde og lokalområdets aktiviteter sammen. Vi har brug for, der er busforbindelser fra f.eks. Fårup, Mundelstrup, Kvottrup, Geding og Borum ind til Sabro, som centerby, og de aktiviteter, der bør være i en centerby. En centerby bør for mig indeholde størstedelen af det, vi efterspørger i vores dagligdag. Dvs: pasningstilbud til de mindste, god skole og sikker skolevej, skolefritidsordning, dagligvarebutikker, sportsfaciliteter, rekreative arealer, bibliotek og lokalcenter, så ældre, der måske har boet en menneskealder i et område, ikke tvinges til at flytte til et helt nyt område. Sabro har i dag mange af disse ting. Men vi kan altid udvikle og gøre ting bedre! Men det kræver en opmærksomhed og en lydhørhed for områdets beboeres behov og ønsker. Specielt i områder hvor der er en kraftig udbygning, som tilfældet er med Sabro med deraf følgende pres på kommunens servicetilbud. Men det kræver altså også muligheden for at benytte tilbuddene. Det kræver, at der er ordentlige veje, så man kan komme til og fra sit arbejde og andre gøremål. At udbygningen af vejnettet og udstykningen til nye boligområder og erhvervsområder følges ad. Og at den kollektive trafik også følger med. Det skal kunne lade sig gøre at komme hurtigt og ofte fra Sabro til Århus midtby. Og det skal kunne lade sig gøre ofte at komme med kollektiv trafik fra landsbyerne i området til Sabro som centerby. Hvorfor prøver vi f.eks. ikke med mindre busser i landsbyområderne at lave en tilfredsstillende busløsning. Jeg synes, vi i Århus kommune som minimum trænger til at ryste posen og se, om vi kunne få en bedre service for alle kommunens borgere for de samme penge. Sabro, Fårup, Mundelstrup, Kvottrup, Geding og Borum er en del af Århus kommune med behov og ønsker, der skal høres og tages alvorligt. Også af et nyt byråd i Århus kommune. Gete Villefrance er opstillet til byrådet for Socialdemokraterne i Sabro og Borum. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til Gete, kan du kontakte hende på eller på tlf

5 Perspektiver for Sabro Af Rådmand Poul B. Skou, kons. Magistratens 2. Afdeling Århus kommune har i en del år været inde i en blomstringsperiode. Tilvæksten betyder, der inden for få år vil bo over indbyggere i kommunen, nye arbejdspladser kommer til og det i virksomheder, der beskæftiger og tiltrækker veluddannede medarbejdere. En udvikling der også klart påvirker det, der er sket, og det der vil komme til at ske i Sabro. I Sabro boede der for fem år siden personer. I dag er indbyggertallet vokset til over 3.800, og antallet af arbejdspladser i lokalsamfundet er på knap Lokalt center I Sabro blev der i kommuneplanen i 2001 udlagt et område til butikscenter, der kan klare den lokale efterspørgsel efter dagligvarer og udvalgsvarer. Dengang som nu findes her en Brugs, men som udviklingen har været inden for de seneste år inden for detailhandlen, hvor den ene discountbutik under 1000 m² efter den anden er skudt op overalt, er det nok kun et spørgsmål om tid, før der kommer endnu en dagligvarebutik i centerområdet ved Vistoftvej i Sabro. I dag er Sabro forsynet med en række butikker, såsom frisør, møbelhus, motorcykelforretning etc. Planer for infrastrukturen Jeg er meget opmærksom på trafikforholdene i Sabro, og det er klart, at en udbygning af området stiller større krav til infrastrukturen. Sabrovej er en vigtig brik i den lokale infrastruktur og den fremtidige planlægning i området. Udover at trafikbetjene eksisterende nyere boligområder vest for Sabrovej vil denne også skulle betjene nye byvækstområder. Min afdeling har derfor foreslået, at Sabrovej, mellem Viborgvej og Højagerparken, udbygges. Det er planen, der ved Grønvejs tilslutning etableres en sikret sti-krydsning. Udbygningen er medtaget i Vejplan 2005 til udførelse i Områdets udvikling betyder, trafikudviklingen følges nøje, det gælder f.eks. ved tilslutningen Sabrovej/Viborgvej. Viborgvej er en statsvej, og min afdeling følger løbende op over for Vejdirektoratet i takt med den trafikale udvikling. Også ved krydset Vistoftvej/Sabro Kirkevej arbejdes der på forskellige løsnings- forslag for at forbedre de trafikale forhold. Det kan ske ved en opstramning af opstribningen, og som samtidig forbedrer udkørselsforholdene fra kirken. I Mundelstrup arbejdes der for at få hastigheden ned på Gammel Viborgvej. Det er besluttet, projektet skal færdiggøres i indeværende år. Flere boliger på vej Århus kommune udbyder den 31. august villagrunde til salg. Der er tale om grunde med en størrelse på mellem 750 og 950 m², og som udbydes til en mindstepris på 600 kr. pr. m². To boliglokalplaner er under udarbejdelse i lokalsamfundet. Det er tanken, de erstatter den planlagte dispositionsplanlægning, da de tilsammen omfatter det oprindelige dispositionsplanområde. Der er tale om lokalplanerne nr. 730 ved Grønvej/Sabrovej og nr. 731 øst for Sabrovej. Lokalplanerne dækker tilsammen et areal på ca. 18 ha med en rummelighed, der svarer til ca. 160 boliger. Når områderne er færdigudbygget, vil befolkningstallet i Sabro være steget til omkring personer med den husstandsstørrelse, der er gennemsnittet for kommunen. Der er bestemt udfordringer, der skal håndteres i forbindelse med de kommende års udbygning af lokalområdet, men overordnet set synes jeg, perspektiverne lover godt for området. Tid til sporskifte i Århus kommune Af Sundhedsrådmand Niels Erik Eskildsen, SF. Områderne Fårup, Sabro, Mundelstrup, Kvottrup og Geding har en unik beliggenhed i Århus kommune. Det er attraktive områder et stenkast fra Århus by, som er i en gunstig udvikling. Udviklingen har stor betydning for de mindre bysamfund. Eksempelvis har Sabro oplevet en fordobling af indbyggertallet inden for ti år. Det er selvfølgelig positivt. Men det stiller krav om fornuftig styring og bæredygtighed. Der skal være meget bedre sammenhæng mellem befolkningstilvæksten og udviklingen af de faciliteter, der får området til at fungere. Her har det nuværende flertal i byrådet ikke leveret varen: Der er kapacitetsproblemer på Sabro Korsvejskolen. Der er stort pres på områdets daginstitutioner. De trafikale forhold omkring Viborgvej er uacceptable. Presset på Viborgvej gør, at mange trafikanter bruger bagvejene gennem små landsbyer med deraf følgende støjgener, miljøproblemer og farlige situationer. Der spares på den offentlige transport med reduktioner i antallet af afgange og forhøjede takster. Der mangler flere tilbud til områdets unge mellem 15 og 18 år, så vi undgår hærværk, tyveri og anden uhensigtsmæssig adfærd. Problemerne kræver en løsning, hvis udviklingen af områderne skal være fornuftig og bæredygtig. Men det nuværende byrådsflertal ønsker ikke at gøre noget ved det. Således har et borgerligt flertal i byrådet sammen med socialdemokraterne siden slutningen af 90erne drænet kommunen for penge ved skattenedsættelser til erhvervslivet og grundejerne. I 2009 har skattefesten kostet kommunen 1,8 mia. kroner. Det er hovedårsagen til, at det borgerlige flertal i 2004 gennemførte voldsomme nedskæringer i daginstitutioner, folkeskoler og i ældreomsorgen. Samtidig viser det sig nu, at endnu større nedskæringer er nødvendige i 2006 og frem, så erhvervslivets og grundejernes skattefest kan finansieres. Det er selvfølgelig rart for virksomhederne og grundejerne, at de kan stikke pengene i lommerne. Men hvad nytter det, når konsekvensen bliver, at planlægningen og den offentlige service ikke fungerer ude i de små lokalsamfund!? Faktum er jo, at skattenedsættelserne nemt kunne have betalt sparerunden i 2004, og den sparerunde vi står over for i Så længe det nuværende flertal sidder ved magten, er der ikke udsigt til forbedringer. Derfor er der brug for et fundamentalt sporskifte i Århus kommune, hvis udviklingen skal vendes til gavn for de små lokalområder og kommunen som helhed. Jeg mener, vi har råd til at føre en ansvarlig velfærdspolitik, der møder de fremtidige udfordringer med pres på daginstitutionerne, skolerne, tilbudene til de ældre og udviklingen af de mindre lokalsamfund. Vi kan starte med at begrænse skaden ved, at nedtrapningen af grundskylden og dækningsafgiften for virksomheder-

6 ne stopper omgående. Jeg vil arbejde for en fornuftig investeringspolitik frem for en hovedløs og kortsigtet nedskæringspolitik. Og lige til sidst vil jeg gerne slå fast, at i forhold til den evigt tilbagevendende diskussion om en fremtidig storlufthavns placering, så er det min helt klare opfattelse, der ikke skal bruges offentlige midler på det projekt. Vi har en lufthavn, som ligger i fin tilknytning til Århus, hvis man sammenligner med andre europæiske byer. Lad os nu lade luftkastellerne flyve og tage fat på en seriøs behandling af de helt konkrete udfordringer, som ligger lige for i udviklingen af Århus og de små lokale landsbysamfund i byens opland. Af Margrethe Bogner, Hørret Byvej 13, 8320 Mårslet. Medlem af Århus Byråd (A). I den socialdemokratiske byrådsgruppe - og især i teknisk udvalg - har vi i flere år med stor flid og ihærdighed markedsført begrebet samtidighed. Det skal forstås på den måde, at når der skal ske en udbygning i et lokalområde, så afsættes der automatisk et beløb til brug for den nødvendige opgradering af vejnettet, etablering af stier og cykelruter, som den nye udbygning vil medføre. Det er en ordning, som for længst er indført ved større kommunale nybyggerier, hvor der automatisk afsættes en slump penge til kunstnerisk udsmykning - en fast procentdel af opførelsesudgifterne. Det er indtil dato ikke lykkes os at komme igennem med det - men vi kæmper trøstigt videre. Let bliver det ikke, fordi der er et mega efterslæb på området. Der er vel ikke eet område i kommunen, der ikke vånder sig under den stigende trafik og de problemer, det medfører. Trøst og opmuntring er der heller ikke at hente i statens fordeling af vejmidlerne efter kommunalreformen. Her bliver det jo staten og kommunerne, der skal dele amtets veje, og den største del tilfalder kommunerne. Men staten har forfordelt den økonomiske kage, og beregninger viser, Århus kommune i det spil taber 10 millioner kroner om året. Der kunne have været etableret mange kilometer cykelsti - og repareret mange huller for de penge. Ak ja, og det er ikke det eneste område, vi sætter penge til på kommunalreformen. På skatteområdet er det 52 millioner om året, og så tør jeg da slet ikke tænke på, hvad vi kommer til at sætte til på de øvrige områder. Der mangler jo stadig hele det store sociale område, hvor kommunerne skal overtage mange af amtets specialinstitutioner - og en meget stor del af miljøområdet. Svære økonomiske vilkår for kommunen (og ikke bare Århus kommune, men alle kommuner) - og så fosser pengene ind i statskassen - det er da et paradoks. Men ganske i tråd med regeringens intentioner om en uhyre stram central styring. I kommuneplanen har vi vedtaget, at de 24 lokalsamfund, der er i Århus kommune, skal være selvbærende - altså indeholde et alsidigt udbud af boliger, erhverv og servicefunktioner - herunder også behovet for kollektiv trafikbetjening. Men også selvbærende forstået på den måde, at der er en balance mellem boliger og arbejdspladser. Århus kommune adskiller sig fra andre kommuner ved at have et meget stort antal landsbyer. Som stjerner ligger de 100 landsbyer spredt i hele kommunen. Det er bare så vigtigt at bevare disse landsbyer - ikke for at sætte dem i stå som museumslandsbyer, men for at sikre en stille og rolig udvikling, der ikke ødelægger den enkelte landsbys særpræg. Men det er naturligvis ligeså vigtigt, man både kan komme til og fra landsbyerne - også selvom man ikke har bil. Indkøbsmulighederne og servicefaciliteterne skal være i den nærliggende centerby, som skal kunne nås via den kollektive trafik. Det skal være således, at man kan blive boende, når man bliver ældre og ikke tvunget til at flytte, fordi det er umuligt at komme til og fra. Fællesrådene har en utrolig vigtig funktion som talerør for lokalområdet, og er en vigtig samarbejdspartner. Det er komplet umuligt som byrådsmedlem at have et indgående kendskab til alle lokale forhold, og det er bare så herligt med alle de aktive fællesråd. Der bliver ydet en meget stor og frivillig indsats af fællesrådene - gad vide om man altid ved det lokalt? Sensommerens grøftekant ved Grønvej Støtte til teleslyngeanlæg Sabro Lokalcenters brugerråd her søgt Fællesrådet for Sabro-Fårup og Sabro- Fårup Beboerforening om støtte til et teleslyngeanlæg til lokalcentret til kr. + moms. Fællesrådet har bevilget kr. og beboerforeningen kr. til anlægget, så man tilsammen har dækket en tredjedel af udgiften eks. moms. Bryggeri-besøg Sidste år i april arrangerede Sabro- Fårup Beboerforening et besøg hos vort lokale bryggeri Wintercoat. Brygger Jørgen Thomsen fremviste sit nys installerede bryggeri, berettede fornøjeligt om dets opstart, om ølbrygning, og fru Disa skænkede smagsprøver af bryggeriets specialiteter. Alt i alt et vellykket besøg. Den 25. september er der igen arrangeret besøg hos bryggeriet - primært for de, der ikke deltog sidste år. Samtidig erindrer beboerforeningen om sin ordinære generalforsamling den 28. november på lokalcentret.

7 Suk fra parken I foråret annoncerede Sabro-Fårup Beboerforening, at man efter nærmere aftale gerne ville modtage flere meter langt, tyndt og tørt brænde til årets Sankt Hans bål i parken i Mundelstrup. Vi modtog en enkelt henvendelse på noget brænde, som vi ikke fandt egnet. Alligevel blev bålpladsen overfyldt med brænde andre steder fra, uden at vi overhovedet blev kontaktet derom. Heldigvis var brændet ikke uegent, men det tog et par timer og kostede nogle rifter at befri siddestenene omkring bålpladsen, der var overlæsset med brænde, bl.a. rosengrene og træstammer med trådnet omkring, og derpå stille brændet rigtigt op. Vi fik med det besvær arrangeret bålet og afbrændt det Sankt Hans aften. Da vi nogle dage senere ville rense bålpladsen, så den atter kunne bruges til sit formål, snobrødsbagning og hygge omkring et mindre bål, havde en større Renovering af Gammel Viborgvej Det, som kommunens vejkontor tager fat på i efteråret og kalder "renovering af Gammel Viborgvej", kommer ikke til at gå på at renovere vejen i sin fulde længde, men på at få færdiggjort de trafikdæmpende foranstaltninger gennem Mundelstrup, som fællesrådet, efter opstillingen af byportene i hver sin ende af Mundelstrup, har presset på for at få vejkontoret til at fuldende. bil "taget fejl" af genbrugsstationen og vores bålplads og tippet et læs haveaffald med diverse afklip, jord og sten af udover bålpladsen. Det kostede i første omgang en times ekstra arbejde med at afmontere knive, slibe og påmontere dem igen på den plæneklippertraktor, der kom i kontakt med de spredte sten ved bålpladsen. Vi fik skidtet brændt af og var nu klar til at rense bålpladsen til dens oprindelige formål. Men nej. Da vi ville gøre det, var der atter læsset affald af. Denne gang med halve mursten, natursten, fliser, stykker af eternitplader, laminerede hylder, trykimprægnerede brædder og en dør sammen med haveaffald. Det tog flere timer at få brændt, fjernet og ryddet. Den hjælp, som vi i foråret ønskede at modtage, er blevet udnyttet til misbrug, ikke af børn og unge, men af voksne, der meget egoistisk har set deres snit til at flytte deres private affald over til beboerforeningen. Når vi ved, hvem synderen er, vil vi fra nu af bede vedkommende om at fjerne det igen, og hvis det ikke sker, må vi anmelde det. Velkomstfolder Fællesrådets nye udgave af Velkomstfolderen er nu færdig. Et eksemplar er vedlagt denne avis. Folk, der flytter til en adresse forsynet fra Sabro vandværk, vil få tilsendt velkomstfolderen derfra. Udenfor dette område vil folk, der ønsker at uddele velkomstfolderen til tilflyttere kunne få et antal dertil fra fællesrådet. På internetadressen: aarhus.dk Sabro-Borum kan man søge oplysninger om mangt og meget i vores område. Fra siden er det under Relevante links muligt at klikke sig frem til lokale hjemmesider fra skolen, kirkerne, fællesrådet, idrætsforeningen m.v. På hjemmesiden fra Fællesrådet for Sabro-Fårup findes diverse links f. eks. Aktivitetskalender, som oplyser om lokale arrangementer, møder m.m. Denne kalender, der er forholdsvis ny, står til rådighed for lokale foreninger og institutioner. Øverst på aktivitetskalenderen finder man et link: Oplysninger til aktivitetskalenderen kan mailes her, og ved klik på dette link kan man meddele arrangementer til Poul Øxenholt, som herefter indsætter budskabet i kalenderen. Man kan naturligvis fra sin egen mailboks kontakte Poul Øxenholt. Hans e- mail adresse er: 50% længere om svar Trafikministeriet har foreløbig overskredet betænkningstiden med hensyn til Viborgvejs fremtid med 50 %. I vinteren 2004 lovede udvalget svar i starten af dette år. Så stillede man svar i udsigt inden sommerferien i år, men vi venter stadig på svar fra dem om Viborgvejs udbygning. Gadekæret renset Den gode vane med oprydning i Sabro bredte sig i august til gadekæret. Man kunne ikke se vandspejlet for andemad og søgræs. Jens Iver Klavsen på Agerbærvej tilbød at rense gadekæret. Han gik søndag den 14. august sammen med sin datter, Signe, der er biolog, i gang med oprensningen. To dage senere var han, med assistance fra yderligere et par naboer til dammen, færdig. Resultatet blev straks påskønnet af forbipasserende og tilskuere. Lotte og Mogens Wind på Ristrupvej var behjælpelige med at tage sig af det oprensede organiske materiale fra gadekæret. Fra fællesrådet skal lyde en stor tak til alle.

8 PladsTleg s Sponsorcykelløb 2005 Solen skinnede fra en skyfri himmel. Der var trængsel blandt de 178 cyklister på banen. Og på sidelinien stod tilskuerne klar til at heppe. Skolegården var fyldt til bristepunktet og spændingen steg. Der var masser af præmier og en plads på podiet med laurbærkrans om halsen at køre om. Endelig lød startskuddet, og så var det af sted. To en halv time havde de til at cykle så mange penge hjem til nye legepladser som muligt. Imens kunne publikum handle i boderne, hoppe på hoppepuden eller besøge ambulancen, som Falck havde udlånt. Endnu engang blev pladstleg s årlige sponsorcykelløb en stor succes. Det skyldes en rigtig flot opbakning fra de lokale erhvervsdrivende og fra de mange frivillige hjælpere på dagen, samt alle de deltagende cyklister. Tusind tak for det! Det lykkedes alt i alt med annoncesalg og indkørte sponsorpenge at indsamle knap kr Det betyder, vi nu næsten har penge nok til en multibane med sider på, hvor børnene kan spille fodbold, håndbold, basketball, hockey, eller hvad børnene nu har lyst til Sandkasse og redegynge Umiddelbart inden sponsorcykelløbet den 11. juni 2005 holdt vi indvielse af den nye legeplads, der er blevet etableret for de penge, der blev indsamlet ved sidste års sponsorcykelløb. Borgmester Louise Gade kom og klippede den røde snor, og børnene kunne straks tage sandkassen med de sponserede skovle og spande i brug. Børnene syntes, det var spændende at have borgmesteren på besøg, og de havde en rigtig hyggelig dag. Store Klassefest Gruppen bag pladstleg har besluttet at afholde en gammel-elevfest i den nærmeste fremtid - fx forår Overskuddet fra festen skal bruges til at bygge nye legepladser på skolen. I den forbindelse efterlyser vi gamle elever fra Sabro-Korsvejskolen, som vil påtage sig at samle deres gamle klassekammerater til festen. Vil du hjælpe projekt pladstleg ved at påtage dig at kontakte dine gamle Borgmester Louise Gade kom og klippede den røde snor, og børnene kunne straks tage sandkassen med de sponserede skovle og spande i brug. Cyklisterne der cyklede flest km i deres gruppe klassekammerater, så kontakt os på tlf eller ved at sende en til eller kig ind på vores hjemmeside PladsTleg - fremtid Gruppen bag projekt pladstleg vil gerne benytte denne lejlighed til at opfordre flere forældre til at træde ind i projektet. Det er nødvendigt at flere giver en hånd med, hvis vi skal give børnene flere nye legepladser på skolen. Så kontakt os via vores hjemmeside eller direkte via Vi har f.eks. brug for nogle, der kan sælge annoncer eller skaffe præmier til vores arrangementer. Vi har også brug for nogle, der kan finde på nye tiltag, og nogle der kan være med til at planlægge og give en hånd med ved arrangementer osv. Vi har brug for DIG, så meld dig hos projekt pladstleg.

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Grundejerforeningen Saloparken af 1998

Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Årsberetning for året 2003 I 2003 har bestyrelsens arbejde især koncentreret sig om 2 mærkesager. Vi har afholdt 4 ordinære møder og et ekstraordinært det vender

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00 Velkommen til Silkeborg kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Et skridt ind i fremtiden Velkommen til Et par nyttige kontaktoplysninger er en dynamisk kommune med ca. 85.000 indbyggere. Kommunen råder

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven Lokalråd for Them-Salten Referat fra Borgermøde den 25. den 25. september 2014 i Salten borgerhus Dagsorden: 1 Valg af dirigent: 2 Præsentation af lokalrådets medlemmer 3 Siden sidst v/formanden Lokalbestyrelsen

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007 Der er langt fra Lejre til Grækenland Men både politikere i Grækenland og Lejre kan godt lide at bruge penge og så lade de andre betale. I bund og grund er det jo det vi politikere gør. Vi kræver ind,

Læs mere

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole Kundskaber for livet læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole er en enestående skole motiverende, professionel, fagligt

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Kastrup/Neder Vindinge d. 28.11.07

Mødenotat fra dialogmøde i Kastrup/Neder Vindinge d. 28.11.07 Mødenotat fra dialogmøde i Kastrup/Neder Vindinge d. 28.11.07 Dorit Mahler Jensen 04.12.2007. Sagsnr: 2007-28631 Inden mødet annoncering i lokalaviser Plakater på vægge visioner og målsætninger fra Plan21

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Kære Byrådsmedlem! Med venlig hilsen Forældre og kommende forældre til elever på Rundhøjskolen!

Kære Byrådsmedlem! Med venlig hilsen Forældre og kommende forældre til elever på Rundhøjskolen! Kære Byrådsmedlem! Vi er borgere i Højbjergområdet, og vi er vælgere i Århus. Rundhøjskolen er Folkets skole, som vi bakker op. Men vi bakker ikke op om en hvilken som helst Folkeskole. Vi ønsker en ambitiøs

Læs mere

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse Af Rikke Ulbrandt Henriksen. Siden nytår har 6. klasse på ABC været igennem en turbulent tid. I februar stod de på de skrå brædder til skolefesten, men efter succesen er klassen næsten halveret. Årsagen

Læs mere

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Den nye bestyrelse: Hermed en kort introduktion til den nye bestyrelse, som nu varetager jeres nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse med det skønne

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget.

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Magistratens 1. Afdeling Magistratens 1. Afdeling tilslutter sig ønsket om at sætte mere

Læs mere

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af rådets beretning 3. Fremlæggelse af rådets handlingsplan 4. Fremlæggelse

Læs mere

Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00

Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00 Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00 Program 19.00-19.10 Velkommen Borgmester Thomas Lykke Pedersen 19:10-19:25 Oplæg om udviklingen i de fire bysamfund

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Traditionen tro kaster vi lige et blik på sidste generalforsamling, der fandt sted i disse lokaler d. 29. nov. 2004.

Traditionen tro kaster vi lige et blik på sidste generalforsamling, der fandt sted i disse lokaler d. 29. nov. 2004. Bestyrelsens beretning generalforsamlingen d. 29/11 2005. Traditionen tro kaster vi lige et blik på sidste generalforsamling, der fandt sted i disse lokaler d. 29. nov. 2004. Vi fik nyt navn: Kalenderkvarterets

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Red i Andst Af Viggo Kaspersen.

Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Efter Borgermøde 2 d. 15. dec. er der 115 Andst borgere, der har tilkendegivet et ja til projektet, tusind tak for jeres opbakning. Desværre udgør dette antal tilkendegivelser

Læs mere

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER 2016 VALLENSBÆKSTATIONSTORV Vallensbæk byder erhvervslivet velkommen Henrik Rasmussen Borgmester Vallensbæk Kommune Jeg er rigtig

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Kontakt adresse Hospice i Faxe V. Ivan Lilleng Bråby Bygade 12 4690 Haslev ivli@faxekommune.dk Faxe den 29. februar

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale Beslutningsforslag nr. B 105 Folketinget 2010-11 Fremsat den 31. marts 2011 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Per Clausen (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

TAG PULSEN PÅ ESBJERG DET GODE LIV SOM LÆGE I ESBJERG

TAG PULSEN PÅ ESBJERG DET GODE LIV SOM LÆGE I ESBJERG TAG PULSEN PÅ ESBJERG DET GODE LIV SOM LÆGE I ESBJERG 2 PRAKTISERENDE LÆGE I ESBJERG Der er gode muligheder for at slå sig ned som praktiserende læge i Esbjerg Kommune. I Esbjerg by findes mange af byens

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år.

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Formandens beretning Grundejerforeningen Skovgårdsparken Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Sidste år havde vi generalforsamling den 20. april, hvor Christian

Læs mere

Arbejder for Odense. STEEN MØLLER ny borgmester ARBEJDER FOR ODENSE

Arbejder for Odense. STEEN MØLLER ny borgmester ARBEJDER FOR ODENSE Arbejder for Odense STEEN MØLLER ny borgmester ARBEJDER FOR ODENSE Den absolut største udfordring for Odense lige nu er, at vi mang ler arbejds pladser. Det er vigtigt at de kommende års byggerier giver

Læs mere

GRANBOHUS SKOVLYST. Tryg fritid for børn og unge med autisme

GRANBOHUS SKOVLYST. Tryg fritid for børn og unge med autisme GRANBOHUS SKOVLYST Tryg fritid for børn og unge med autisme Tryg fritid med kammerater og gode oplevelser I Skovlyst vil barnet hver gang møde de samme børn og voksne Skovlyst er et ferie- og aflastningstilbud,

Læs mere

Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED MEGET SMÅ GENER Denne kommunikationsmanual er en vejledning til anlægsprojekter med meget små gener, som Center for Byens Anvendelse

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Hvor bevægelsesvenlig er din by?

Hvor bevægelsesvenlig er din by? Hvor bevægelsesvenlig er din by? Debat om ny viden og metoder Et indlæg om det bebyggede miljøs betydning for sundhed - med særlig fokus på Kolding by Slagelse 1. oktober 2009 Jens Troelsen, lektor, ph.d.

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Seniorer i landdistrikter - ressourcer og realiteter. Bjarne Hastrup, Adm. direktør i Ældre Sagen

Seniorer i landdistrikter - ressourcer og realiteter. Bjarne Hastrup, Adm. direktør i Ældre Sagen Seniorer i landdistrikter - ressourcer og realiteter Bjarne Hastrup, Adm. direktør i Ældre Sagen Ældres liv på landet 167.000 65+årige bor i de tyndt befolkede områder 21 pct. af befolkningen i disse områder

Læs mere

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visionen... 1 Mål... 1 Tal... 1 Organisering... 2 Graviditeten... 2 Spædbarnet... 2 Det lille barn... 3 Børnehavebarnet...

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted.

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted. Børne- og Ungeforvaltningen 1. september 2011 Vedr.: høringssvar - Skoledistriktsændringer 2012-2013 Hermed fremsendes høringssvar vedr. Skoledistriktsændringer 2012-2013 Høringssvaret er udarbejdet af

Læs mere

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Vi er glade for, at I har valgt at deltage i cykelsponsorløbet Vi Cykler mod Sult. I denne drejebog finder I idéer til, hvordan I forbereder, arrangerer og

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Vision om Legeplads. i De Gamles By på Indre Nørrebro. & Bevægelsesrum

Vision om Legeplads. i De Gamles By på Indre Nørrebro. & Bevægelsesrum Vision om Legeplads i De Gamles By på Indre Nørrebro & Bevægelsesrum Legeplads Motion Motorisk og sjov natur legeplads i Møllegade på Indre Nørrebro Det er påvist, at børn, der har mulighed for at udfolde

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere