10. ÅRGANG SEPTEMBER 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10. ÅRGANG SEPTEMBER 2005"

Transkript

1 Informationsavisen NR ÅRGANG SEPTEMBER 2005 I Sabro har man i flere år kæmpet for at få gadekæret til at holde vand, og anstrengelserne synes ikke at være forgæves. På bænken ved byens åndehul kan man nu få sig et lille hvil, mens man samtidig kan følge trafikken på Vistoftvej. Vandet på billedet herover har derimod ikke givet anledning til mange anstrengelser. Man gravede grus nogle år, glemte at reetablere området, og vejrliget fyldte vand i udgravningen. Billedet er fra Mundelstrup i Vandhullet lokkede både skøjteløbere og vildænder til, akvarieejere med net fangede dafnier - børn haletudser, og en hjemmeflikket tømmerflåde bemandet med eventyrlystne drenge besejlede regelmæssigt vandspejlet, der på sit højeste niveau havde et areal på størrelse med en fodboldbane af olympiske dimensioner. I takt med gravearbejdet til motorvejen, der åbnede i 1994, forsvandt det meste vand. Færdes man i Mundelstrup på cykelstien, der går langs motorvejen mellem Gammel Viborgvej og den nye Viborgvej, kan man se det nu decimerede og stærkt tilgroede vandhul. Kampen for lokalbusser I slutningen af maj måned modtog fællesrådet et tre siders svar fra Statsamtet over vores klage over manglende lokalbusser omkring centerbyen Sabro. Brevet sluttede med, at statsamtet ikke ville blande sig i byrådets beslutning herom. Så lod vi sagen gå til Folketingets ombudsmand. I slutningen af juli svarede man herfra, at man ikke ville køre en sag på det, da lokalbusserne blev nedlagt for mere end et år siden. Fællesrådet skrev tilbage, at de først blev nedlagt i slutningen af september i fjor, mens der stadig pågik forhandlinger om at beholde dem helt eller delvist. En uge senere svarede man tilbage, at årsfristen er at regne fra beslutningen i byrådet i vinteren i fjor. 20. juni afholdt fællesrådet et møde på Sabro lokalcenter med folk, der var berørt af de manglende busser. Også to medlemmer fra Landsbyforeningen af Landsbysamfund var mødt frem. Den ene af dem demonstrerede på et optegnet kort over lokalområdet på overheadprojektoren, hvor godt hun på en dag havde sat sig ind i alle de behov for transport, som vi havde i lokalområdet. Hun fandt det yderst rimeligt med en eller anden form for offentlig transport i form af busser eller telebusser under kommunal eller lokal styring. På mødet meldte ca. halvdelen sig klar til at starte læserbreve om problemet efter sommerferien. Samtidig blev det aftalt at mødes igen midt i august for at planlægge fremlæggelse af problemet for politikerne i efterårets valgkamp. Ønsker til Sabrovej Fællesrådet har fremsat flere ønsker til Århus Kommunes Vejkontor før udbygningen af Sabrovej. Vi ønsker vejen forsynet med cykel- og gangsti, eller en kombineret cykel-, gang-, og ridesti, samt hastighedsdæmpende foranstaltninger for hver 200 meter som på veje ved Mårslet. Vejkontoret vil påbegynde udbygning af vejen her i efteråret, men vi har endnu ikke modtaget det lovede svar på, at vores ønsker bliver indbygget i projektet. Fællesrådet for Sabro-Fårup kan også kontaktes via på adressen:

2 Politiker-runde På fællesrådets forretningsudvalgsmøde den 8. august blev det besluttet at tilskrive samtlige medlemmer af Århus kommunalbestyrelse med følgende opfordring: Kære medlemmer af Århus Kommunalbestyrelse! Som optakt til efterårets valgkamp vil septemberudgaven af vores lokalavis til husstande i Sabro, Fårup, Mundelstrup, Kvottrup og Geding blive udformet som et temablad. Her vil vi gerne tildele hver af jer en spalte på max. 500 ord. I den spalte vil vi gerne have jeres bud på, hvad I mener, et centerområde som Sabro bør indeholde, især muligheder for offentlig transport til og fra omegnsbyerne under dette centerområde med butik, børneinstitutioner, legestue, skole, fritidsordning, fritidshjem, ungdomsskole, ungdomsklub, spejderforening, rideklub, idrætsforening, lokalcenter m.m. Vi vil gerne have jeres indlæg/holdninger inden tirsdag den 23. august. Med venlig hilsen fra Fællesrådet for Sabro-Fårup ved formand Johannes Riis. Opfordringen har affødt følgende indlæg: Nærdemokrati Af Flemming Knudsen, rådmand (S). I modsætning til tidligere, hvor hele livet ofte foregik i det lokalområde, hvor man boede, så udgør lokalområdet i dag mere rammen og udgangspunktet for den enkeltes tilværelse. Det er efterhånden sjældent, vi arbejder og bor i samme område, og der er stadig større forventninger til fritidstilbud og andre serviceydelser - forventninger som ofte ikke kan opfyldes inden for et lokalområde. Og det er jo netop dilemmaet: Vi vil gerne have mange tilbud at vælge imellem, og vi vil gerne have tilbuddene tæt på. Det stiller så endnu større krav til den planlægning, der skal ske inden for et lokalområde. Særlig i en storbykommune som Århus har vi en særlig forpligtelse til fortsat at sørge for at udvikle levende lokalområder, som har en hensigtsmæssig blanding af erhverv, boliger, rekreative funktioner samt de nødvendige servicetilbud. Inden for mit ansvarsområde, som er familie- og beskæftigelsesområdet, vil jeg især pege på vigtigheden af, at der i lokalområdet er de nødvendige tilbud til børn og unge, som gør det attraktivt for erhvervsaktive børnefamilier at bosætte sig der. I Sabro området er der et varieret udbud af pasningstilbud i såvel institutioner som dagpleje, og da pasningsgarantien i kommunen for børn til og med 3. klasse nu er en realitet, så betyder det, vi i stadig højere grad kan sætte fokus på udviklingen af dagtilbuddene med hensyn til børns trivsel, udvikling og læring, og herunder en særlig målrettet indsats over for de børn, der har særlige behov for støtte. I det hele taget skal vi fremme en børnekultur, der udvikler børn og unges kreativitet og livskvalitet, og det kan bl.a. ske gennem et aktivt fritidsliv, hvor børnene oplever samvær og forpligtende fællesskaber. Overordnet er det for mig vigtigt, borgerne får mulighed for at leve et engageret og meningsfyldt liv, hvor man har aktiv indflydelse på de beslutninger, som påvirker disse forhold. Vi skal derfor skabe gode rammer for foreninger og borgergrupper i lokalsamfundene, således at brugerindflydelsen forøges, og dermed at lokalområderne får mulighed for at udvikle sig på egne betingelser. Medindflydelse på beslutningerne betyder også, man ikke kun har et ansvar for, egne interesser tilgodeses, men også at man respekterer andres rettigheder, tager hånd om de svageste og er indstillet på at se de lokale interesser i forhold til et mere overordnet og langsigtet perspektiv for kommunen som helhed. For borgerne og byen Af: Ann-Kathrine Karoff, (kons). Medlem af Århus Byråd. For konservative er det vigtigt at prioritere yderområderne i kommunen. Mange mennesker lever godt her længst væk fra centrum og udgør samtidig en meget væsentlig del af bysamfundets fundament. Det er i sagens natur andre problemstillinger, som man står overfor, når man lever i et lille landsbysamfund end dem, der præger hverdagen i midtbyen. Byen skal rumme begge dele. I midtbyen og forstæderne er infrastrukturen særdeles veludviklet. Men det skal også kunne lade sig gøre at kommer frem og tilbage og rundt i yderområderne. Derfor har k onservative afsat 5 mio. til forbedring af vejene i yderområderne. Århus er et bysamfund i voldsom vækst. Vi har den største vækst i Skandinavien. Det har sine fordele og ulemper. Byens indbyggertal vokser, det gør, der skal være plads til flere, at byen bliver tættere og tættere. Når der kommer flere skatteborgere til byen, er det ikke kun nye indtægter, men også udgifter til daginstitutioner og andre sociale udgifter. Århus bliver altså udfordret på mange området for tiden. De udfordringer skal takles på bedst mulig vis af de lokale politikere. Jeg mener, Århus skal gøre mangfoldigheden til sin styrke, sådan at vi er attraktive for de fleste. Det kan vi blive ved at kunne tilbyde mange forskellige måder at bosætte sig på. Byen skal tiltrække den mest kvalificerede arbejdskraft. Derfor skal der være mange bosætningsmuligheder: Lejlighed i midtbyen, hus i en af forstæderne, i et af de små tilbageværende landsbysamfund eller på havnen (hvad det vil blive i fremtiden). Fælles er det vigtigt, at alle lokalsamfundene fungerer, hvad enten det er kvarteret i midtbyen eller et centerområde som Sabro. Alle lokalområder har sit center, hvor butikker vokser op af offentlige institutioner, og hvor private foreninger naturligt finder deres virke. Derfor er det alfa og omega, man kan komme til og fra disse centre - både i privatbil og med de offentlige transportmidler. Konservative vil igen i næste byrådsperiode arbejde for, at alle lokalområder har en velfungerende infrastruktur til borgernes og byens bedste. Åbningstiderne I Sabro-Fårup Lokalhistoriske Samling: Hver onsdag kl Første mandag i måneden kl I skolens ferieperioder ingen åbningstid.

3 Valgoplæg Af Karen Margrethe Sørensen, (V). Århus kommune er en god kommune at bo i, den er i konstant forandring. En spændende, udfordrende kommune med mange muligheder og chancer - hvis vi vel og mærke selv tør søge dem og selv være en del af udviklingen. Det gælder også Sabro med omkringliggende byer. Børnepasning Århus skal tilbyde børnepasning, der passer til forældrenes behov. Fleksible åbningstider, til overkommelige priser og der skal være dagpleje og institutionstilbud til de forældre, der har ønsker og behov. Skole og uddannelse For mig er skole og uddannelse vigtig. Skolen skal være et sted, hvor børn og unge befinder sig godt og derved får en god start på livet. Venstre ønsker en god folkeskole, hvor kvaliteten af undervisningen er i top, med bedre undervisnings materialer, øget anvendelse af IT. Skolebygningernes vedligeholdelsestilstand skal også forbedres. Ældreområde Ældre har brug for fleksibel og stabil hjemmehjælp, frontpersonalet skal sikres større indflydelse på deres arbejde, have ansvar og kompetence. Der skal være flere egnede ældreboliger i tilknytning til lokalcentrene. Desuden mener jeg også, vi har brug for flere hospicepladser og gerne hjemmehospicefunktioner. Jeg er bekendt med, der bygges femten ældreboliger, der kan tages i brug om et årstid. Ti ældreboliger skal omdannes til plejeboliger. Byen og trafikken I teknisk udvalg bliver trafikforholdene ofte drøftet, og vi har mange ønsker om forbedringer, men til stadighed mangler der økonomiske midler til alt, hvad vi gerne vil. Trafikken i kommunen bliver større, der mangler vedligeholdelse på mange veje. Sabro fællesråd har i samarbejde med kommunens vejfolk udarbejdet en vejplan for området, og den har vi tænkt os at følge, jeg vil i hvert tilfælde gøre mit til, at det skal lykkes. I Sabro er der bygget en del, flere lokalplaner har været igennem byrådet. I byrådet ser vi meget på sammenhæng af skoler, institutioner, veje osv., så området bliver en helhed. Erhvervslivet Erhvervslivet skal have gode muligheder, det gælder både små og store virksomheder. Det kan gøres ved at holde skatterne i ro. Dækningsafgiften og grundskylden bør sænkes gradvis til lovens minimumsværdi. Generelt bør sagsbehandlingen i kommunen være hurtigere og mere effektiv. Yderområderne skal have mere fokus, ikke alt skal foregå i midtbyen. Jeg bor selv i et sådant område og forsøger at trække i den retning, når der er lejlighed til det. Vigtigt er det også, vi alle stemmer personlig, da vi har sideordnet opstilling, og derved får de med det højeste personlige stemmetal stor mulighed for at komme i Århus Byråd. Så stem Karen Margrethe Sørensen nr. 16 på Venstres liste ind. Pladsen har før givet valg, og jeg håber, der vil være repræsentanter fra yderområderne i det næste byråd. Et helt Århus - plads til forskellighed Af borgmesterkandidat Nicolai Wammen (S) Jeg ønsker, Århus skal være en by med plads til forskellighed. En kommune med skov og strand, alment boligbyggeri og villakvarterer, land og by. Jeg ønsker et Århus, hvor hele kommunen trives, og hvor lokalsamfundene blomstrer med liv og aktivitet. De forskellige lokalområders særlige kendetegn er både en fordel og en udfordring. For netop fordi mangfoldigheden er en af Århus største kvaliteter, skal vi også værne om den. Det kræver, at vi som politikere er opmærksomme på lokalområdernes særlige problemer, hvad enten det drejer sig om beskæftigelse, skoler, pasningstilbud eller infrastruktur. Vi skal sikre, de fælles visioner i tilstrækkelig grad tilpasses de lokale ønsker og behov. Jeg mener, at én af de store udfordringer, vi står overfor, er at skabe jobs til hele Århus. Derfor har socialdemokraterne fremlagt en jobplan, der vil skabe jobs til byen. Min ambition er, at disse jobs skabes overalt i kommunen, så vi skaber en hel by med lige muligheder for alle. Som led i jobskabelsen er det afgørende, at erhvervsudviklingen i Århus kommune styrkes. Når erhvervslivet har det godt, smitter det positivt af på os alle. Selvom vi i Århus kommune har et godt og stærkt vækstmiljø, der er i stand til at tiltrække såvel regionale som nationale og internationale investeringer, kan indsatsen stadig styrkes. Samtidig med, vi hos socialdemokraterne satser målrettet på at øge beskæftigelsen og erhvervsudviklingen på det overordnede niveau, er det mindst lige så vigtigt, at denne gevinst fordeles i hele kommunen. Det er vel blot naturligt, at nærområderne også får gavn af byens udvikling. Mine politiske visioner gælder for hele kommunen. For når vi på rådhuset træffer beslutninger, har det konsekvenser langt videre end, hvad man med det blotte øje kan se fra rådhustårnet. Hvad enten det gælder den faglige kvalitet i folkeskolen, omsorgen i ældreplejen eller mulighederne for aktivt fritids- og kulturliv, skal tilbudene og mulighederne være de samme for alle kommunens borgere. Men rammerne er naturligvis ikke helt de samme, og netop derfor kræver det af og til en særlig indsats for at sikre det samme resultat over alt i kommunen. Der er i øjeblikket stort pres på Sabroområdet. De mange udbygninger betyder et øget behov for effektive transportforbindelser, og det er derfor enormt vigtigt, kommunens planer for boligudbygning følges op af konkret handling og en matchende udbygning af infrastrukturen i de samme områder. Det er derfor et spørgsmål om, at vi som politikere tager hensyn til de behov, som beboerne i lokalsamfundene har, og de holdninger, som de giver udtryk for. Jeg vil stå for en politik, der repræsenterer hele byen, og hvor alle stemmer bliver hørt. Jeg ønsker et Århus, hvor hele kommunen deltager i skabelsen af et bedre samfund, og hvor servicen er den samme, hvad enten du kommer fra Skåde eller Sabro, Frederiksbjerg eller Fårup. Et helt Århus. Med plads til alle - og brug for alle. Informationsavisen udgives af Fællesrådet for Sabro-Fårup. Artikler uden mærke er skrevet af redaktionen. Redaktør og ansvarlig i henhold til presseloven er Johannes Riis. Layout: Ivan Cramer. Oplag: 1500 eksemplarer. Tryk: LB-offset, Lading.

4 Den lokale identitet Af Jacob Bundsgaard Johansen. Politisk ordfører (S). Opstillet som nr. 6 på liste A. Århus er en levende by. Det ser man straks, hvis man en aften går ned af strøget og slår et smut forbi en af de mange caféer langs åen. Eller hvis man går en tur igennem Park Allé, hvor der hvert minut afgår masser af busser, og hvor travlheden synes uendelig. Lokalt engagement Hopper man på 111 eren og kører ud til Sabro, så er billedet et andet. Her skal man se langt efter busserne, men der er masser af liv og travlhed. Med et hav af foreninger og en masse mennesker, som yder et stort stykke frivilligt arbejde, er lokalområdet fuldt af liv. Det er ikke noget, der kommer af sig selv. Det kræver engagerede mennesker, men det kræver også, at rammerne for det frivillige arbejde er på plads. Det kræver, at Århus byråd husker, at Århus kommune ikke stopper ved Ringvejen. Jeg kommer selv fra et lille lokalområde i Skødstrup/Løgten. Et område, hvor foreningerne i almindelighed og idrætsforeningen i særdeleshed er med til at skabe lokalområdets identitet. For mig at se, er det helt afgørende, hvis Århus skal være en by med liv i hele kommunen, at vi sikrer lokalområderne muligheden for at fastholde og udvikle den lokale identitet. Bedre rammer Det handler for mig om at skabe nogle gode rammer. Både når det handler om at sikre ordentlige idrætsfaciliteter, skoler, børnepasning og infrastruktur. Århus kommune er i alvorlige økonomiske problemer. Det er vigtigt for mig, det ikke betyder, at udviklingen i lokalområderne bliver sat på standby. Vi har allerede oplevet, at regeringens nedskæringer på den kollektive trafik har betydet, at en række lokale ruter er blevet nedlagt. Hvis vi skal skabe en kommune i balance, er det afgørende, den kollektive trafik er et reelt alternativ til privatbilen. Som det er nu, er det næsten umuligt at bosætte sig i en række lokalområder, hvis man ikke har en bil. Pasning og fritid Pasningen og fritidstilbudene til vores børn og unge er vigtige. Jeg har selv en lille søn på 1½ år. Og for mig, som for alle andre, er det helt afgørende, vi har pasningstilbud til vores børn, som vi er trygge ved. Det er en tillidssag, når man om morgenen afleverer sit barn i daginstitutione eller hos dagplejeren. Derfor skal vi ikke gå på kompromis med kvaliteten i vores pasningstilbud. Når det gælder fritidstilbudene efter skoletid, så åbner den kommende omorganisering af Århus kommunes opgavefordeling nye muligheder. I den nye struktur samles skolerne og de fleste fritidstilbud under den samme magistratsafdeling. Her vil det være helt oplagt at tænke i nye baner. Hvordan sikrer vi en bedre udnyttelse af ressourcerne? Vi har allerede fået en række bud på, hvordan vi kan sikre flere fritidspladser til klasses eleverne ved at samarbejde på tværs af de forskellige tilbud. Det skal vi have meget mere af. Ikke dikteret centralt fra rådhuset. Vi skal skabe lokale løsninger, som passer til behovene i de enkelte lokalområder. Mangfoldighed Hvis vi ønsker at bevare charmen og udviklingen i Århus, er det vigtigt med en lokal identitet. Mangfoldighed er grobunden for kreativitet og innovation. En mangfoldig kommune fordrer også, at vi skaber rammerne for fastholdelse og udvikling af den lokale identitet. Vi er altså også en del af Århus kommune! Af Gete Villefrance, byrådskandidat (S). I den seneste tid har jeg flere gange hørt borgere i udkanterne af Århus kommune stille spørgsmålstegn ved tilhørsforholdet til Århus kommune. Bliver vi i det hele taget hørt, eller havde det været bedre for os, at vi tilhørte nabokommunen? Jeg er stolt af at bo i Århus kommune. Men jeg synes også, Århus kommune nogle gange mishandler sine yderområder. Et meget tydeligt eksempel er trafikpolitikken, hvor landsbyområder simpelthen får nedlagt sine busforbindelser. Det kan vi ikke være bekendt! Vi kan ikke gå ud fra, alle borgere i denne kommune har mulighed for eller lyst til at have en bil. Eller for den sags skyld to biler, hvis man skal have en hverdag til at hænge sammen med arbejde, børn, der skal hentes og bringes til skole, fri- tidsinteresser, legekammerater etc. For mig er den kollektive trafik ofte det kit, der binder et lokalområde og lokalområdets aktiviteter sammen. Vi har brug for, der er busforbindelser fra f.eks. Fårup, Mundelstrup, Kvottrup, Geding og Borum ind til Sabro, som centerby, og de aktiviteter, der bør være i en centerby. En centerby bør for mig indeholde størstedelen af det, vi efterspørger i vores dagligdag. Dvs: pasningstilbud til de mindste, god skole og sikker skolevej, skolefritidsordning, dagligvarebutikker, sportsfaciliteter, rekreative arealer, bibliotek og lokalcenter, så ældre, der måske har boet en menneskealder i et område, ikke tvinges til at flytte til et helt nyt område. Sabro har i dag mange af disse ting. Men vi kan altid udvikle og gøre ting bedre! Men det kræver en opmærksomhed og en lydhørhed for områdets beboeres behov og ønsker. Specielt i områder hvor der er en kraftig udbygning, som tilfældet er med Sabro med deraf følgende pres på kommunens servicetilbud. Men det kræver altså også muligheden for at benytte tilbuddene. Det kræver, at der er ordentlige veje, så man kan komme til og fra sit arbejde og andre gøremål. At udbygningen af vejnettet og udstykningen til nye boligområder og erhvervsområder følges ad. Og at den kollektive trafik også følger med. Det skal kunne lade sig gøre at komme hurtigt og ofte fra Sabro til Århus midtby. Og det skal kunne lade sig gøre ofte at komme med kollektiv trafik fra landsbyerne i området til Sabro som centerby. Hvorfor prøver vi f.eks. ikke med mindre busser i landsbyområderne at lave en tilfredsstillende busløsning. Jeg synes, vi i Århus kommune som minimum trænger til at ryste posen og se, om vi kunne få en bedre service for alle kommunens borgere for de samme penge. Sabro, Fårup, Mundelstrup, Kvottrup, Geding og Borum er en del af Århus kommune med behov og ønsker, der skal høres og tages alvorligt. Også af et nyt byråd i Århus kommune. Gete Villefrance er opstillet til byrådet for Socialdemokraterne i Sabro og Borum. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til Gete, kan du kontakte hende på eller på tlf

5 Perspektiver for Sabro Af Rådmand Poul B. Skou, kons. Magistratens 2. Afdeling Århus kommune har i en del år været inde i en blomstringsperiode. Tilvæksten betyder, der inden for få år vil bo over indbyggere i kommunen, nye arbejdspladser kommer til og det i virksomheder, der beskæftiger og tiltrækker veluddannede medarbejdere. En udvikling der også klart påvirker det, der er sket, og det der vil komme til at ske i Sabro. I Sabro boede der for fem år siden personer. I dag er indbyggertallet vokset til over 3.800, og antallet af arbejdspladser i lokalsamfundet er på knap Lokalt center I Sabro blev der i kommuneplanen i 2001 udlagt et område til butikscenter, der kan klare den lokale efterspørgsel efter dagligvarer og udvalgsvarer. Dengang som nu findes her en Brugs, men som udviklingen har været inden for de seneste år inden for detailhandlen, hvor den ene discountbutik under 1000 m² efter den anden er skudt op overalt, er det nok kun et spørgsmål om tid, før der kommer endnu en dagligvarebutik i centerområdet ved Vistoftvej i Sabro. I dag er Sabro forsynet med en række butikker, såsom frisør, møbelhus, motorcykelforretning etc. Planer for infrastrukturen Jeg er meget opmærksom på trafikforholdene i Sabro, og det er klart, at en udbygning af området stiller større krav til infrastrukturen. Sabrovej er en vigtig brik i den lokale infrastruktur og den fremtidige planlægning i området. Udover at trafikbetjene eksisterende nyere boligområder vest for Sabrovej vil denne også skulle betjene nye byvækstområder. Min afdeling har derfor foreslået, at Sabrovej, mellem Viborgvej og Højagerparken, udbygges. Det er planen, der ved Grønvejs tilslutning etableres en sikret sti-krydsning. Udbygningen er medtaget i Vejplan 2005 til udførelse i Områdets udvikling betyder, trafikudviklingen følges nøje, det gælder f.eks. ved tilslutningen Sabrovej/Viborgvej. Viborgvej er en statsvej, og min afdeling følger løbende op over for Vejdirektoratet i takt med den trafikale udvikling. Også ved krydset Vistoftvej/Sabro Kirkevej arbejdes der på forskellige løsnings- forslag for at forbedre de trafikale forhold. Det kan ske ved en opstramning af opstribningen, og som samtidig forbedrer udkørselsforholdene fra kirken. I Mundelstrup arbejdes der for at få hastigheden ned på Gammel Viborgvej. Det er besluttet, projektet skal færdiggøres i indeværende år. Flere boliger på vej Århus kommune udbyder den 31. august villagrunde til salg. Der er tale om grunde med en størrelse på mellem 750 og 950 m², og som udbydes til en mindstepris på 600 kr. pr. m². To boliglokalplaner er under udarbejdelse i lokalsamfundet. Det er tanken, de erstatter den planlagte dispositionsplanlægning, da de tilsammen omfatter det oprindelige dispositionsplanområde. Der er tale om lokalplanerne nr. 730 ved Grønvej/Sabrovej og nr. 731 øst for Sabrovej. Lokalplanerne dækker tilsammen et areal på ca. 18 ha med en rummelighed, der svarer til ca. 160 boliger. Når områderne er færdigudbygget, vil befolkningstallet i Sabro være steget til omkring personer med den husstandsstørrelse, der er gennemsnittet for kommunen. Der er bestemt udfordringer, der skal håndteres i forbindelse med de kommende års udbygning af lokalområdet, men overordnet set synes jeg, perspektiverne lover godt for området. Tid til sporskifte i Århus kommune Af Sundhedsrådmand Niels Erik Eskildsen, SF. Områderne Fårup, Sabro, Mundelstrup, Kvottrup og Geding har en unik beliggenhed i Århus kommune. Det er attraktive områder et stenkast fra Århus by, som er i en gunstig udvikling. Udviklingen har stor betydning for de mindre bysamfund. Eksempelvis har Sabro oplevet en fordobling af indbyggertallet inden for ti år. Det er selvfølgelig positivt. Men det stiller krav om fornuftig styring og bæredygtighed. Der skal være meget bedre sammenhæng mellem befolkningstilvæksten og udviklingen af de faciliteter, der får området til at fungere. Her har det nuværende flertal i byrådet ikke leveret varen: Der er kapacitetsproblemer på Sabro Korsvejskolen. Der er stort pres på områdets daginstitutioner. De trafikale forhold omkring Viborgvej er uacceptable. Presset på Viborgvej gør, at mange trafikanter bruger bagvejene gennem små landsbyer med deraf følgende støjgener, miljøproblemer og farlige situationer. Der spares på den offentlige transport med reduktioner i antallet af afgange og forhøjede takster. Der mangler flere tilbud til områdets unge mellem 15 og 18 år, så vi undgår hærværk, tyveri og anden uhensigtsmæssig adfærd. Problemerne kræver en løsning, hvis udviklingen af områderne skal være fornuftig og bæredygtig. Men det nuværende byrådsflertal ønsker ikke at gøre noget ved det. Således har et borgerligt flertal i byrådet sammen med socialdemokraterne siden slutningen af 90erne drænet kommunen for penge ved skattenedsættelser til erhvervslivet og grundejerne. I 2009 har skattefesten kostet kommunen 1,8 mia. kroner. Det er hovedårsagen til, at det borgerlige flertal i 2004 gennemførte voldsomme nedskæringer i daginstitutioner, folkeskoler og i ældreomsorgen. Samtidig viser det sig nu, at endnu større nedskæringer er nødvendige i 2006 og frem, så erhvervslivets og grundejernes skattefest kan finansieres. Det er selvfølgelig rart for virksomhederne og grundejerne, at de kan stikke pengene i lommerne. Men hvad nytter det, når konsekvensen bliver, at planlægningen og den offentlige service ikke fungerer ude i de små lokalsamfund!? Faktum er jo, at skattenedsættelserne nemt kunne have betalt sparerunden i 2004, og den sparerunde vi står over for i Så længe det nuværende flertal sidder ved magten, er der ikke udsigt til forbedringer. Derfor er der brug for et fundamentalt sporskifte i Århus kommune, hvis udviklingen skal vendes til gavn for de små lokalområder og kommunen som helhed. Jeg mener, vi har råd til at føre en ansvarlig velfærdspolitik, der møder de fremtidige udfordringer med pres på daginstitutionerne, skolerne, tilbudene til de ældre og udviklingen af de mindre lokalsamfund. Vi kan starte med at begrænse skaden ved, at nedtrapningen af grundskylden og dækningsafgiften for virksomheder-

6 ne stopper omgående. Jeg vil arbejde for en fornuftig investeringspolitik frem for en hovedløs og kortsigtet nedskæringspolitik. Og lige til sidst vil jeg gerne slå fast, at i forhold til den evigt tilbagevendende diskussion om en fremtidig storlufthavns placering, så er det min helt klare opfattelse, der ikke skal bruges offentlige midler på det projekt. Vi har en lufthavn, som ligger i fin tilknytning til Århus, hvis man sammenligner med andre europæiske byer. Lad os nu lade luftkastellerne flyve og tage fat på en seriøs behandling af de helt konkrete udfordringer, som ligger lige for i udviklingen af Århus og de små lokale landsbysamfund i byens opland. Af Margrethe Bogner, Hørret Byvej 13, 8320 Mårslet. Medlem af Århus Byråd (A). I den socialdemokratiske byrådsgruppe - og især i teknisk udvalg - har vi i flere år med stor flid og ihærdighed markedsført begrebet samtidighed. Det skal forstås på den måde, at når der skal ske en udbygning i et lokalområde, så afsættes der automatisk et beløb til brug for den nødvendige opgradering af vejnettet, etablering af stier og cykelruter, som den nye udbygning vil medføre. Det er en ordning, som for længst er indført ved større kommunale nybyggerier, hvor der automatisk afsættes en slump penge til kunstnerisk udsmykning - en fast procentdel af opførelsesudgifterne. Det er indtil dato ikke lykkes os at komme igennem med det - men vi kæmper trøstigt videre. Let bliver det ikke, fordi der er et mega efterslæb på området. Der er vel ikke eet område i kommunen, der ikke vånder sig under den stigende trafik og de problemer, det medfører. Trøst og opmuntring er der heller ikke at hente i statens fordeling af vejmidlerne efter kommunalreformen. Her bliver det jo staten og kommunerne, der skal dele amtets veje, og den største del tilfalder kommunerne. Men staten har forfordelt den økonomiske kage, og beregninger viser, Århus kommune i det spil taber 10 millioner kroner om året. Der kunne have været etableret mange kilometer cykelsti - og repareret mange huller for de penge. Ak ja, og det er ikke det eneste område, vi sætter penge til på kommunalreformen. På skatteområdet er det 52 millioner om året, og så tør jeg da slet ikke tænke på, hvad vi kommer til at sætte til på de øvrige områder. Der mangler jo stadig hele det store sociale område, hvor kommunerne skal overtage mange af amtets specialinstitutioner - og en meget stor del af miljøområdet. Svære økonomiske vilkår for kommunen (og ikke bare Århus kommune, men alle kommuner) - og så fosser pengene ind i statskassen - det er da et paradoks. Men ganske i tråd med regeringens intentioner om en uhyre stram central styring. I kommuneplanen har vi vedtaget, at de 24 lokalsamfund, der er i Århus kommune, skal være selvbærende - altså indeholde et alsidigt udbud af boliger, erhverv og servicefunktioner - herunder også behovet for kollektiv trafikbetjening. Men også selvbærende forstået på den måde, at der er en balance mellem boliger og arbejdspladser. Århus kommune adskiller sig fra andre kommuner ved at have et meget stort antal landsbyer. Som stjerner ligger de 100 landsbyer spredt i hele kommunen. Det er bare så vigtigt at bevare disse landsbyer - ikke for at sætte dem i stå som museumslandsbyer, men for at sikre en stille og rolig udvikling, der ikke ødelægger den enkelte landsbys særpræg. Men det er naturligvis ligeså vigtigt, man både kan komme til og fra landsbyerne - også selvom man ikke har bil. Indkøbsmulighederne og servicefaciliteterne skal være i den nærliggende centerby, som skal kunne nås via den kollektive trafik. Det skal være således, at man kan blive boende, når man bliver ældre og ikke tvunget til at flytte, fordi det er umuligt at komme til og fra. Fællesrådene har en utrolig vigtig funktion som talerør for lokalområdet, og er en vigtig samarbejdspartner. Det er komplet umuligt som byrådsmedlem at have et indgående kendskab til alle lokale forhold, og det er bare så herligt med alle de aktive fællesråd. Der bliver ydet en meget stor og frivillig indsats af fællesrådene - gad vide om man altid ved det lokalt? Sensommerens grøftekant ved Grønvej Støtte til teleslyngeanlæg Sabro Lokalcenters brugerråd her søgt Fællesrådet for Sabro-Fårup og Sabro- Fårup Beboerforening om støtte til et teleslyngeanlæg til lokalcentret til kr. + moms. Fællesrådet har bevilget kr. og beboerforeningen kr. til anlægget, så man tilsammen har dækket en tredjedel af udgiften eks. moms. Bryggeri-besøg Sidste år i april arrangerede Sabro- Fårup Beboerforening et besøg hos vort lokale bryggeri Wintercoat. Brygger Jørgen Thomsen fremviste sit nys installerede bryggeri, berettede fornøjeligt om dets opstart, om ølbrygning, og fru Disa skænkede smagsprøver af bryggeriets specialiteter. Alt i alt et vellykket besøg. Den 25. september er der igen arrangeret besøg hos bryggeriet - primært for de, der ikke deltog sidste år. Samtidig erindrer beboerforeningen om sin ordinære generalforsamling den 28. november på lokalcentret.

7 Suk fra parken I foråret annoncerede Sabro-Fårup Beboerforening, at man efter nærmere aftale gerne ville modtage flere meter langt, tyndt og tørt brænde til årets Sankt Hans bål i parken i Mundelstrup. Vi modtog en enkelt henvendelse på noget brænde, som vi ikke fandt egnet. Alligevel blev bålpladsen overfyldt med brænde andre steder fra, uden at vi overhovedet blev kontaktet derom. Heldigvis var brændet ikke uegent, men det tog et par timer og kostede nogle rifter at befri siddestenene omkring bålpladsen, der var overlæsset med brænde, bl.a. rosengrene og træstammer med trådnet omkring, og derpå stille brændet rigtigt op. Vi fik med det besvær arrangeret bålet og afbrændt det Sankt Hans aften. Da vi nogle dage senere ville rense bålpladsen, så den atter kunne bruges til sit formål, snobrødsbagning og hygge omkring et mindre bål, havde en større Renovering af Gammel Viborgvej Det, som kommunens vejkontor tager fat på i efteråret og kalder "renovering af Gammel Viborgvej", kommer ikke til at gå på at renovere vejen i sin fulde længde, men på at få færdiggjort de trafikdæmpende foranstaltninger gennem Mundelstrup, som fællesrådet, efter opstillingen af byportene i hver sin ende af Mundelstrup, har presset på for at få vejkontoret til at fuldende. bil "taget fejl" af genbrugsstationen og vores bålplads og tippet et læs haveaffald med diverse afklip, jord og sten af udover bålpladsen. Det kostede i første omgang en times ekstra arbejde med at afmontere knive, slibe og påmontere dem igen på den plæneklippertraktor, der kom i kontakt med de spredte sten ved bålpladsen. Vi fik skidtet brændt af og var nu klar til at rense bålpladsen til dens oprindelige formål. Men nej. Da vi ville gøre det, var der atter læsset affald af. Denne gang med halve mursten, natursten, fliser, stykker af eternitplader, laminerede hylder, trykimprægnerede brædder og en dør sammen med haveaffald. Det tog flere timer at få brændt, fjernet og ryddet. Den hjælp, som vi i foråret ønskede at modtage, er blevet udnyttet til misbrug, ikke af børn og unge, men af voksne, der meget egoistisk har set deres snit til at flytte deres private affald over til beboerforeningen. Når vi ved, hvem synderen er, vil vi fra nu af bede vedkommende om at fjerne det igen, og hvis det ikke sker, må vi anmelde det. Velkomstfolder Fællesrådets nye udgave af Velkomstfolderen er nu færdig. Et eksemplar er vedlagt denne avis. Folk, der flytter til en adresse forsynet fra Sabro vandværk, vil få tilsendt velkomstfolderen derfra. Udenfor dette område vil folk, der ønsker at uddele velkomstfolderen til tilflyttere kunne få et antal dertil fra fællesrådet. På internetadressen: aarhus.dk Sabro-Borum kan man søge oplysninger om mangt og meget i vores område. Fra siden er det under Relevante links muligt at klikke sig frem til lokale hjemmesider fra skolen, kirkerne, fællesrådet, idrætsforeningen m.v. På hjemmesiden fra Fællesrådet for Sabro-Fårup findes diverse links f. eks. Aktivitetskalender, som oplyser om lokale arrangementer, møder m.m. Denne kalender, der er forholdsvis ny, står til rådighed for lokale foreninger og institutioner. Øverst på aktivitetskalenderen finder man et link: Oplysninger til aktivitetskalenderen kan mailes her, og ved klik på dette link kan man meddele arrangementer til Poul Øxenholt, som herefter indsætter budskabet i kalenderen. Man kan naturligvis fra sin egen mailboks kontakte Poul Øxenholt. Hans e- mail adresse er: 50% længere om svar Trafikministeriet har foreløbig overskredet betænkningstiden med hensyn til Viborgvejs fremtid med 50 %. I vinteren 2004 lovede udvalget svar i starten af dette år. Så stillede man svar i udsigt inden sommerferien i år, men vi venter stadig på svar fra dem om Viborgvejs udbygning. Gadekæret renset Den gode vane med oprydning i Sabro bredte sig i august til gadekæret. Man kunne ikke se vandspejlet for andemad og søgræs. Jens Iver Klavsen på Agerbærvej tilbød at rense gadekæret. Han gik søndag den 14. august sammen med sin datter, Signe, der er biolog, i gang med oprensningen. To dage senere var han, med assistance fra yderligere et par naboer til dammen, færdig. Resultatet blev straks påskønnet af forbipasserende og tilskuere. Lotte og Mogens Wind på Ristrupvej var behjælpelige med at tage sig af det oprensede organiske materiale fra gadekæret. Fra fællesrådet skal lyde en stor tak til alle.

8 PladsTleg s Sponsorcykelløb 2005 Solen skinnede fra en skyfri himmel. Der var trængsel blandt de 178 cyklister på banen. Og på sidelinien stod tilskuerne klar til at heppe. Skolegården var fyldt til bristepunktet og spændingen steg. Der var masser af præmier og en plads på podiet med laurbærkrans om halsen at køre om. Endelig lød startskuddet, og så var det af sted. To en halv time havde de til at cykle så mange penge hjem til nye legepladser som muligt. Imens kunne publikum handle i boderne, hoppe på hoppepuden eller besøge ambulancen, som Falck havde udlånt. Endnu engang blev pladstleg s årlige sponsorcykelløb en stor succes. Det skyldes en rigtig flot opbakning fra de lokale erhvervsdrivende og fra de mange frivillige hjælpere på dagen, samt alle de deltagende cyklister. Tusind tak for det! Det lykkedes alt i alt med annoncesalg og indkørte sponsorpenge at indsamle knap kr Det betyder, vi nu næsten har penge nok til en multibane med sider på, hvor børnene kan spille fodbold, håndbold, basketball, hockey, eller hvad børnene nu har lyst til Sandkasse og redegynge Umiddelbart inden sponsorcykelløbet den 11. juni 2005 holdt vi indvielse af den nye legeplads, der er blevet etableret for de penge, der blev indsamlet ved sidste års sponsorcykelløb. Borgmester Louise Gade kom og klippede den røde snor, og børnene kunne straks tage sandkassen med de sponserede skovle og spande i brug. Børnene syntes, det var spændende at have borgmesteren på besøg, og de havde en rigtig hyggelig dag. Store Klassefest Gruppen bag pladstleg har besluttet at afholde en gammel-elevfest i den nærmeste fremtid - fx forår Overskuddet fra festen skal bruges til at bygge nye legepladser på skolen. I den forbindelse efterlyser vi gamle elever fra Sabro-Korsvejskolen, som vil påtage sig at samle deres gamle klassekammerater til festen. Vil du hjælpe projekt pladstleg ved at påtage dig at kontakte dine gamle Borgmester Louise Gade kom og klippede den røde snor, og børnene kunne straks tage sandkassen med de sponserede skovle og spande i brug. Cyklisterne der cyklede flest km i deres gruppe klassekammerater, så kontakt os på tlf eller ved at sende en til eller kig ind på vores hjemmeside PladsTleg - fremtid Gruppen bag projekt pladstleg vil gerne benytte denne lejlighed til at opfordre flere forældre til at træde ind i projektet. Det er nødvendigt at flere giver en hånd med, hvis vi skal give børnene flere nye legepladser på skolen. Så kontakt os via vores hjemmeside eller direkte via Vi har f.eks. brug for nogle, der kan sælge annoncer eller skaffe præmier til vores arrangementer. Vi har også brug for nogle, der kan finde på nye tiltag, og nogle der kan være med til at planlægge og give en hånd med ved arrangementer osv. Vi har brug for DIG, så meld dig hos projekt pladstleg.

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Vi bygger fremtidens Skive Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune Vi bygger fremtidens Skive Kommune Socialdemokraterne vil, at der sættes gang i Skive Kommune igen. Vores vision er et helt Skive hvor der er plads til alle og brug for alle. Vi er 48.000 borgere med en

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Vi holder, hvad vi lover Regions- og kommunalvalg 2017 Indholdsfortegnelse 1. Erhvervslivet... 3 Arbejdspladser... 3 Vi skal styrke iværksætteri... 3 2. Kultur &

Læs mere

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå.

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå. - 1 - BUDGETTALE SF, 1. BEHANDLING B2018 [Indledning] Vi er på vej ud af krisen. Sådan lød det, da regeringen for nyligt fremlagde sit forslag til finansloven for 2018 og en minister lokkede sågar med

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Det er nu blevet en tradition i borgerforeningen, at bestyrelsen en gang om året ca. Midt mellem to generalforsamlinger omdeler folderen Midtvejsnyt. Midtvejsnyt orientere

Læs mere

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 195 Offentligt Hej Jørgen! Jeg skriver til dig i min egenskab af formand for Grønbjerg-Langelund Lokalråd, og i dette tilfælde, også som den

Læs mere

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Budgettale Budgettale frem mod budgetforhandlingerne for 2018 September 2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Det talte ord er gældende Vækst i Aarhus og fremtidige investeringer Kommune - udspil til budget 2018

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

De gamle og valgene: Hvad svarer kandidaterne?

De gamle og valgene: Hvad svarer kandidaterne? De gamle og valgene: Hvad svarer kandidaterne? Af Knud Ramian, Foreningen till Udvikling af Alderdommens muligheder Der er valg til ældreråd og kommunalbestyrelser. Befolkningen giver en bedre indsats

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Uvelse-Lystrup Lokalråd December 2011 1 Hillerød Kommune Indhold Baggrund. 3 Trafik 4 Bolig. 5 Erhverv. 5 Natur 6 Børn og Ungdom 7 Ældre 7 Foreninger fritid indkøb 8 2

Læs mere

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED 2017 VENSTRE I FREDERICIA Vision Fremtidens Fredericia skal være centrum for udvikling og vækst. Med stolthed skal vi i Fredericia gå endnu

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2014

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2014 Lokalområde der søger Rødkærsbro Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Rødkærsbro Borger- og Handelsstandsforening Fmd. Kurt Madsen Bjerrevej 77 8840 Rødkærsbro Tlf. 20 33

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

Vision for Rebild Kommune

Vision for Rebild Kommune Erhvervsudvikling Sammenhængskraft Vision Land og By Bosætning Sundhed og Klima Kvalitet i opgaverne Åbenhed Borgerinddragelse Borgerdeltagelse Vision for Rebild Kommune Indledning Det følgende er resultatet

Læs mere

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling http://www.kalundborg.dk/vision_og_udvikling.aspx?printerfriendly=2 Side 1 af 2 Forside» Vision og udvikling Vision og udvikling Udfordringer og potentialer Statistikken taler sit tydelige sprog. Som i

Læs mere

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE ISHØJ KOMMUNAL- OG REGIONSVALGET 2013 Ishøj kommune skal være en kommune, som vi kan være bekendt og stolte af. Venstre vil gå forrest for at gøre

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN VALGKATALOG 2018 2021 SOCIALDEMOKRATIET I KOLDING KOMMUNE Socialdemokratiet i Kolding Kommune tror på dig som medborger og på os alle som fællesskab. Vi er overbevist om, at vi kan langt mere sammen, end

Læs mere

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING - DEN KOMMUNALE KERNEVELFÆRD BØRN, SKOLE OG ÆLDREOMRÅDET - UDVIKLING AF HANDEL OG KULTUR I

Læs mere

Ringsted hjertet ligger i midten

Ringsted hjertet ligger i midten VISION Ringsted hjertet ligger i midten Ringsted er en attraktiv bosætningskommune. Vi udnytter den centrale placering, de mange muligheder og de trygge rammer til at være det foretrukne sted at bo og

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

VISION. Ringsted - midt i mulighederne

VISION. Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed I Ringsted er vi midt i et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om 1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK Krig, fred og kærlighed Vi er Skanderborg Kommune ligger i et geografisk og historisk smørhul. Her kan du bo 15 minutter fra Aarhus, midt i naturen og være en del af de

Læs mere

Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune

Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune Borgerplan for Sparkær 1 Forord Denne borgerplan er lavet med udgangspunkt i et stormøde i Sparkær forsamlingshus, februar 2008. Her deltog 170 af byens indbyggere.

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

FRIRUM SYDDJURS FRIRUM SYDDJURS

FRIRUM SYDDJURS FRIRUM SYDDJURS FRIRUM SYDDJURS FRIRUM SYDDJURS 2017 1 NOGET FOR BØRN OG UNGE NOGET FOR DE ERHVERVSAKTIVE NOGET FOR ÆLDRE MEDBORGERE NOGET FOR NATUR/KLIMA NOGET FOR ØKONOMI Den 21. november 2017 er der kommunalvalg i

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Project Zero ( Zero Master Plan)

Project Zero ( Zero Master Plan) Project Zero ( Zero Master Plan) 25/11 2009 Alsion. Kl.13.00 Allerførst vil jeg sige tak til Project Zero, for invitation til at komme her i dag for fortælle om Østerholm Landsbylaug og vores alternativ

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Vejen Kommunes Boligpolitik

Vejen Kommunes Boligpolitik Vejen Kommunes Boligpolitik Godkendt af Vejen Byråd den. (Udkast ver. den 30. juni 2016) 1 Indhold Indledning... 2 Bredt sammensat boligmasse... 3 Almene familieboliger... 4 Boliger til særlige målgrupper...

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011 Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011 Lokalrådet December 2011 1 Kilde. Kms/Hillerød kommune 2 Baggrund Sommeren 2011 afholdt lokalrådet for Alsønderup sogn en visionsdag på Kulsviergården i Alsønderup,

Læs mere

Socialdemokraterne i Syddjurs

Socialdemokraterne i Syddjurs Tryghed. Handlekraft. Visioner. Socialdemokraterne i Syddjurs Er du klar til valget? Livskraftige børn og unge Vi vil sammen med forældrene skabe helhed, tryghed og sammenhæng i børns og unges opvækst.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Høringssvar til ny skolestruktur Holbæk kommune

Høringssvar til ny skolestruktur Holbæk kommune Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk Kirke Eskilstrup, den 21. januar 2011 Høringssvar til ny skolestruktur Holbæk kommune Den aktive landsby er et velovervejet tilvalg Der er en skiftende tendens

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer.

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Forslag til etablering af en mountainbike bane -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Først lidt information om hvem vi er: Struer Cykelklub er en motions

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 23. februar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 4036 Jour. nr.: M3/2005/00112 Ref.:

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Tænk hvad man kan få for 700 millioner kr.

Tænk hvad man kan få for 700 millioner kr. Tænk hvad man kan få for 700 millioner kr. Budgettale for Det Konservative Folkeparti den 15. september 2010 Af Økonomi- og budgetordfører Lars Havelund En ny økonomisk virkelighed side 2 Førtidspension

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Att. Marc Jørgensen Sundholmsvej 8 2300 København S E-mail ZH3T@okf.kk.dk www.avlu.dk Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi 2014 - offentlig høring Amager Vest

Læs mere

Kære naboer, Først og fremmest, vil jeg starte med at sige at jeg aldrig har hørt andre båltaler end dem jeg selv har holdt. Så egentlig ved jeg slet

Kære naboer, Først og fremmest, vil jeg starte med at sige at jeg aldrig har hørt andre båltaler end dem jeg selv har holdt. Så egentlig ved jeg slet Kære naboer, Først og fremmest, vil jeg starte med at sige at jeg aldrig har hørt andre båltaler end dem jeg selv har holdt. Så egentlig ved jeg slet ikke hvad der hører sig til i en båltale. Det kan være

Læs mere

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk For et rødere Nørrebro kbh.enhedslisten.dk Enhedslisten Nørrebro kæmper for din bydel Kommunalvalget er vigtigt! København er historisk en rød by, med tradition for at gennemføre politiske tiltag, der

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed

ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed Det 140 HA store perspektivareal på Elev Bakke har en unik beliggenhed tæt på skov og sø, eksisterende by og store infrastrukturelle tiltag; letbanen

Læs mere

Særudgave september 2015

Særudgave september 2015 Særudgave september 2015 En ny og tidssvarende børne- og ungepolitik sendes i disse dage i høring. Politikken er blevet til i et bredt og inddragende samarbejde på tværs af hele Aarhus Kommune og bysamfundet

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen Økonomiforvaltningen 29-08-2017 Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen (Det talte ord gælder) Overborgmesteren Tale til Anledning Sted Titel Overborgmesteren Første behandling af budgettet BR salen Budgettale

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Udtalelse. Udtalelse til beslutningsforslag om udarbejdelse af en landsbypolitik for Aarhus Kommune

Udtalelse. Udtalelse til beslutningsforslag om udarbejdelse af en landsbypolitik for Aarhus Kommune Udtalelse til beslutningsforslag om udarbejdelse af en landsbypolitik for Aarhus Kommune Side 1 af 6 Konklusion Forslaget om udarbejdelse af en landsbypolitik for Aarhus Kommune har på forskellig vis været

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød

SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød Indledning I Danmark tager vi hånd om hinanden. Vi har en lang og stærk tradition for et samfund,

Læs mere