meddelelser artikel med peer review 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "meddelelser 1 2013 - artikel med peer review 3"

Transkript

1 BRAND I AALBORG SØFARTS- OG MARINEMUSEUM Ole Jespersen og Hanne Billeschou Juhl Bevaringscenter Nordjylland var i 2011 og 2012 involveret i et omfattende arbejde med rådgivning samt håndtering, registrering, fotografering, rensning og restaurering af museets genstande efter omfattende brand på Aalborg Søfarts- og Marinemuseum. Sodlugt efter rensning af genstandene gav anledning til overvejelser om lugtsanering og valg af saneringsmetode. MUSEUM SKADET VED VOLDSOM BRAND Aalborg Søfarts- og Marinemuseum er et af landets store maritime museer. Det blev bygget op omkring ubåden Springeren, der er den sidste undervandsbåd, som blev bygget på Orlogsværftet på Holmen i København. Museet blev indviet i 1992 og fortæller om Aalborg Havn, Aalborg Værft, Søværnet, Farvandsvæsenet, rederier, færgefart m.m. Lørdag aften den 10. september 2011 blev museet imidlertid hærget af en voldsom brand, hvor der skete omfattende skader på såvel bygninger som museumsgenstande. Branden opstod i et styrehus, der er bygget sammen med en af de syv træpavilloner, som udgør museet. Foto 1. Under branden i Aalborg Søfarts- og Marinemuseum var varmeudviklingen så stor, at montrer blev sprængt og loftslamper af aluminium begyndte at smelte og faldt ned. Forbavsende få genstande fik mekaniske skader, men alt var sodsværtet. Foto: Jens Nymose. During the fire at the Aalborg Maritime Museum the heat was so intense that exhibition cases burst and ceiling lamps made of aluminium began to melt and fell down. Surprisingly few objects suffered mechanical damage, but everything was covered with soot. Derved havde branden mulighed for at brede sig til det øvrige udstillingsområde. Politiets teknikere fastslog senere, at branden var opstået i en tændt computerstyret sejlsimulator, der var opstillet i styrehuset. I varierende grad fik cirka m 2 udstillingsareal både brand-, sod-, røg- og vandskader. Styrehus og sejlsimulator udbrændte, og tættest ved arnestedet blev bygning og genstande totalskadet, men da museet ikke har brandsektionering, blev hele udstillingsområdet skadet af såvel sod- som røg. Efter omfattende rensning og restaurering af bygninger og genstande kunne museet i august 2012 byde gæsterne indenfor igen - 11 måneder efter branden. FØLGESKADER OG AKUT SKADESERVICE Følgeskader på grund af vand, sod og korrosion kan være store og omkostningstunge efter en brand, og for at nedbringe det samlede skadesomfang er det afgørende, at brandvæsenets indsatsleder hurtigt mobiliserer den nødvendige indsats. Forsikringsselskaberne dækker betaling for denne primære og nødvendige følgeskadeindsats, og derfor kan arbejdet påbegyndes uden først at afklare forsikringsforhold. Brancheorganisationen Forsikring & Pension (F&P) har tilmed udarbejdet vejledningen»bekæmpelse af følgeskade efter brand«, der giver råd om, hvordan en hurtig indsats kan begrænse omfanget af følgeskader.[1] I tilfældet med marinemuseet tilkaldte beredskabscenteret Dansk Bygningskontrol Nordjylland til at forestå skadeservice, og da branden var slukket, iværksatte Dansk Bygningskontrol arbejdet med at sikre bygninger og museumsgenstande. Indledningsvis rekvirerede Dansk Bygningskontrol assistance fra Arepa Danmark. Denne virksomhed er specialiseret i skadeservice ved industri- og elektronikskader og kan foretage kloridmålinger samt vurdere risikoen for korrosionsskader. Kloridmåling anvendes til at kortlægge en eventuel forurening af den saltsyre, der kan dannes ved brand, og målingen indgår derfor som et væsentligt værktøj ved vurdering af følgeskaderisiko. Kloridioner dannes ved forbrænding af klorholdige materialer, typisk PVC. 1 kg PVC indeholder 568 g klor, og ved fuldstændig for- meddelelser artikel med peer review 3

2 brænding af 1 kg PVC frigives kloren som 584 g hydrogenklorid (HCl) svarende til cirka 2,5 l HCl i 30 % vandig opløsning.[2] Hydrogenklorid i vandig opløsning kaldes også saltsyre, og under en brand dannes syren, når kloriderne går i forbindelse med luftens fugtighed, der ofte er høj på grund af brandvæsenets slukningsvand. Saltsyren vil ætse overflader og korrodere metaller. Ved en kloridanalyse opsamles koncentrationen af kloridioner på skadestedet, og resultaterne angives i μg Cl/cm 2. På brandaftenen viste Arepas målinger, at soden i marinemuseet var kloridholdig. De målte værdier varierede fra under 2 μg Cl/cm 2 ved museets indgang til 77 μg Cl/cm 2 ved skibsradiosamlingen tættest ved branden.[3] På dette sted var radiokabinetter og en del andet af PVC, bakelit og andre plasttyper brændt. Ved måling af kloridindhold kan følgende vejledende grænseværdier anvendes[4]: μg Cl/cm er normalt uden for maritime miljøer μg Cl/cm vil forårsage korrosion på tørre og ubeskyttede metaloverflader μg Cl/cm vil forårsage korrosion på metaloverflader. Kloriderne gør størst skade ved høj relativ luftfugtighed (RH), og umiddelbart efter brandslukning med vand kan RH være over 90 %. Arepas målinger blev foretaget ved 73 % RH. Samtidig med Arepas arbejde fortsatte Dansk Bygningskontrol med de typiske skadebegrænsende opgaver, som et skadeservicefirma varetager efter brand: fjerne slukningsvand, dække ødelagte ruder, skaffe kontakt til museets ansatte, aftale procedure med politiet - herunder afklare om områder er afspærret på grund af efterforskning, etablere nødbelysning samt iværksætte affugtning. KONSERVATORASSISTANCE For at vurdere skadernes omfang blev Bevaringscenter Nordjylland fire dage senere den 14. september kontaktet af museet med henblik på at indgå som konsulent sammen med Dansk Bygningskontrol. Det var et trøstesløst syn, der mødte Bevaringscenter Nordjyllands medarbejdere. Tættest på arnestedet var udstillingen helt udbrændt og bygningen svært skadet. Andre steder var glasmontrer sprængt på grund af varmen, og alt var sodskadet. Vandrette flader var pudret med syreholdig fedtet sod i en sådan grad, at man skulle tro, de var sortmalede. For overhovedet at kunne se ind i montrerne tættest på branden, måtte man afrense små kighuller, så skader på genstandene Foto 2. Den første sodrensning og genstandsregistrering foregik på stedet. Et rullebord blev indrettet som mobil arbejdsplads. Bemærk personlige værnemidler og nødbelysning. Foto: Jens Nymose. The first removal of soot and object registration took place on site. A trolley was designed as a mobile workplace. Note the protective equipment and emergency lighting. kunne vurderes overordnet. For at minimere risikoen for yderligere skader, blev montrerne ikke åbnet på dette tidspunkt, men genstandene alene betragtet udefra. Bevaringscenter Nordjylland gennemgik museet, og i samarbejde med forsikringsselskab og museumslederen blev det på baggrund af konservatorernes anbefalinger klarlagt, hvilke genstande konservatorer skulle håndtere, og hvilke museets egne medarbejdere eller et skadeservicefirma kunne rense. Der var især fokus på, at Bevaringscenter Nordjylland skulle tage sig af de mest skadede genstande, shellakpolerede møbler, malerier, sodsværtede tekstiler, emblemer, blankvåben, skydevåben, antikke navigationsinstrumenter, genstande af høj museal værdi og forskellige andre korroderede metalgenstande som skibsure og barometre. Da forsikringsforhold var afklaret, og kontrakt mellem forsikringsselskab og bevaringscenter var indgået, blev Bevaringscenter Nordjyllands arbejde på skadestedet iværksat den 22. september 12 dage efter branden. Arbejdet var så omfattende, at det var nødvendigt at projektansætte flere medarbejdere. Det var aftalt, at museets frivillige og særdeles kompetente modelbyggere under vejledning af Bevaringscenter Nordjylland skulle rense samlingen af skibsmodeller. Ligeledes under vejledning skulle museets medarbejdere selv stå for rensning af let skadede genstande og pudsning af de messing- og kobbergenstande, som de også til dagligt havde pudset. Bevaringscenter Nordjylland udarbejdede skriftet»retningslinjer for afrensning af sodskadede genstande«med kortfattet vejledning til rensning og valg af rensemidler, personlige værnemidler og redskaber. 4 meddelelser artikel med peer review

3 Museets egen registrering af genstandene var sparsom, så det blev aftalt, at bevaringscenteret indledningsvis skulle fotodokumentere genstandenes placering i museet samt nummerere og registrere de genstande, som blev hjemtaget til Bevaringscenter Nordjyllands værksted. Til formålet blev der med baggrund i et sæt bygningstegninger udviklet et nummersystem, så man af nummeret direkte kunne aflæse bygningsnummer, vægnummer og fortløbende genstandsnummer på væggen. Eksempel: svarer til bygning 6, væg nr. 3 og genstand nr. 1 på væggen. Disse oplysninger blev samlet i et Excel regneark, der senere også blev anvendt til at registrere oplysninger om behandlingen af de cirka 700 genstande, som Bevaringscenter Nordjylland skulle tage sig af. De mange fotografier blev nummereret efter samme system og placeret i tilsvarende filmapper, så man relativt enkelt ved senere genplacering i museet ville kunne finde billeder af genstande og placeringer. Indledningsvis blev det drøftet, om vi skulle udvikle en Access-database til registreringen, men for at gøre processen enkel og hurtig, blev løsningen et regneark i Excel. På denne måde var det også enklere, når flere skulle taste og arbejde i samme dokument. Excels muligheder for søgning, filtrering, sortering og udskrift var tilstrækkelige til formålet. RENGØRING AF BYGNINGER De skadede bygninger og enkelte genstande skulle rengøres af et skadeservicefirma, og Bevaringscenter Nordjylland blev også inddraget som rådgiver i dette arbejde. Fire skadeservicefirmaer blev inviteret til at give tilbud på opgaven, og ved et besigtigelsesmøde den 26. september orienterede bevaringscenterets medarbejdere de enkelte virksomheder om krav til håndtering og rensning af museumsgenstande samt udleverede de tidligere omtalte»retningslinjer for afrensning af sodskadede genstande«. Dansk Bygningskontrol Nordjylland blev valgt til at udføre rengøringen samt en del af nedbrydningen af de værst skadede bygningsdele. Bevaringscenter Nordjylland opbyggede et tæt og godt samarbejde med Dansk Bygningskontrol et samarbejde, der var præget af både erfaringsudveksling og gensidig forståelse for hinandens fagområder og kompetencer. Foto 3. Genstandene var pudret med fedtet og kloridholdig sod. Den første rensning foregik med støvsuger uden at berøre genstandene og efterfølgende som her med sodsvamp. Foto: Jens Nymose. The objects were covered with sticky, chloride containing soot. The first cleaning was done with a vacuum cleaner without touching the objects, followed by, as shown here, cleaning with a soot sponge. ARBEJDET PÅ STEDET Bevaringscenter Nordjyllands praktiske arbejde på skadestedet blev indledt med indretning af materialelager, base og arbejdspladser. Som arbejdsborde blev anvendt rulleborde og løse bordplader med bukke, som let kunne tages med rundt i museets lange gange. Den etablerede nødbelysning var utilstrækkelig, så vi måtte selv medbringe forskellige projektører og lamper til arbejdslys og foto. På grund af partikelforureningen i den»sorte afdeling«(værst skadet) var det nødvendigt at anvende personlige værnemidler som engangsmasker (FFP3), engangsdragter af Tyvek Foto 4. Nogle genstande kunne renses på stedet, mens andre blev hjemtaget til Bevaringscenter Nordjyllands værksted for rensning og restaurering. Foto: Jens Nymose. Some items could be cleaned on the spot, while others were taken to the conservation workshop of Bevaringscenter Nordjylland for cleaning and restoration. meddelelser artikel med peer review 5

4 og overtrækssko. I denne afdeling var alt stærkt sodsværtet, og på trods af affugtning og ventilation var luften tung og kraftig sodlugtende. Det regnede udenfor, og på grund af nødvendig udluftning samt jævnlige besøg af andre involverede parter stod dørene meget åbne, så det var i de første dage vanskeligt at nedbringe luftfugtigheden i lokalerne. Indledningsvis blev en del af genstandene støvsuget og let rengjort med sodsvamp på stedet før håndtering. Det er den optimale fremgangsmåde, men som tiden gik, blev soden mere klæbrig, gummiagtig og vanskeligere at fjerne. Over tid udtørrer olieholdig sod, og tjærestofferne hærder, og cirka 14 dage efter branden blev den bedste løsning derfor at pakke de urensede genstande enkeltvis i silkepapir for senere at rense dem under bedre forhold hos Bevaringscenter Nordjylland. KONSERVERING AF GENSTANDE Efter fotografering, let rensning og registrering blev de udvalgte genstande pakket til transport og flyttet til Bevaringscenter Nordjyllands værksted. Her var der i mellemtiden blevet etableret magasiner, hvor de skadede og stærkt sodlugtende genstande kunne isoleres. Samtidig blev der indrettet et andet magasin med paller på gulvet og stålreoler til de rensede genstande. Ret hurtigt blev genstandene grupperet, og Bevaringscenter Nordjyllands medarbejdere fik hver især ansvar for genstandstyper som: Møbler og træ Metaller, herunder blankvåben Skydevåben Navigationsinstrumenter, ure mv. Grafik, plancher og fotos Malerier Tekstiler Glas og porcelæn Andre kulturhistoriske genstande. Opgaven var stor, og tiden til genstandsbehandling var begrænset af museets driftstabsforsikring, så Bevaringscenter Nordjylland benyttede sig også af eksterne leverandører, der blev nøje udvalgt. Skibsure, barometre og søkikkerter med indre korrosionsskader blev sendt til rensning og restaurering hos en urmager med stor erfaring i historiske ure og instrumenter. Uniformer blev sendt til kemisk rensning hos et renserifirma med referencer som Kongehuset, Søværnet og rederier, og to store, stærkt anløbne granater af messing og kobber blev maskinpoleret hos et firma med netop denne ekspertise. De resterende genstande blev renset og restaureret i Bevaringscenter Nordjyllands egne afdelinger, og i løbet af processen opbyggede medarbejderne stor erfaring i sodrensning på mange forskelligartede overflader og materialer. Ikke alle genstande kunne reddes eller renses tilfredsstillende. Især var der uoprettelige skader på enkelte malerier uden fernis, få plancher samt fotos med smeltet laminat. Desuden var der generelle problemer med hvid plast, hvide tekstiler, hvidmalet læder og papir, som i varierende grad var misfarvet af soden. Men det lykkedes at rense og restaurere hovedparten af de 700 genstande, som Bevaringscenter Nordjylland fik ansvaret for. LUGTSANERING Selv om genstandene var renset grundigt, var der i varierende grad sodlugt fra især porøse og organiske materialer som tekstiler, tovværk, malerilærreder og plancher på skumpap eller spånplader. Sodlugt aftager med tiden, men kan være genstridig og forsvinder ikke altid af sig selv. Hos National Archives i San Francisco findes arkivalier, der overlevede det store jordskælv og efterfølgende brand i Disse arkivalier lugter endnu af sod.[5] I marinemuseet kunne nogle sodlugtende plancher og bagplader erstattes eller spærregrundes og males, men det var nødvendigt at undersøge mulighederne for lugtsanering. Som konservator ville det være nærliggende at vælge forsigtighedsprincippet og fraråde lugtsanering, da det er en relativt ukendt metode i museumssammenhæng. Men i dette projekt kunne vi ikke lade museet stå tilbage med ildelugtende genstande i nyrenoverede bygninger. Derfor valgte vi at påtage os lugtsaneringen og samtidig prøve at finde den metode, som vi vurderede som den mest skånsomme for genstandene. På grund af tidsfaktoren var det ikke muligt at foretage nye undersøgelser eller tests, men vi søgte informationer og data på de gængse metoder, som anvendes i skadeservicesammenhæng. OZON Efter brand anvender skadeservicefirmaer ofte ozon til at fjerne sodlugt. Ozon (O3) er en oxiderende gas med karakteristisk stikkende lugt, og grænseværdien er 0,1 ppm. Gassen anvendes også ved lugtsanering af boliger og biler[14], og ozon indgår industrielt som oxidator til vandrensning, desinfektion og luftrensning i blandt andet storkøkkener, plejehjem og hospitaler, hvor man kan færdes under behandlingen. Da ozon er påvist nedbrydende for organiske materialer som naturgummi, tekstiler og farvepigmenter og oxiderede for metaller, var ozon- 6 meddelelser artikel med peer review

5 behandling ikke en metode, vi kunne anvende til lugtsanering af museumssamlingen med store mængder af fx blankvåben, uniformer, dykkerdragter og malerier. VÅDFOGGING Vådfogging eller kold fogging er en metode, hvor en fogger eller cyklon forstøver vandige eller oliebaserede stoffer i aerosolstørrelser på typisk 5-80 µ, så væskepartiklerne fra et udvalgt produkt bevæger sig gennem rummet for at lægge sig på overflader.[6] Foruden lugtkontrol benyttes metoden også til desinfektion, skimmelsanering og insektbekæmpelse. Ved sidstnævnte anvendelsesområder er vådfogging bedst egnet på sugende overflader som ubehandlet træværk. Metoden coater overflader, opfugter og tilfører stoffer, hvorfor den blev fravalgt til museumsgenstandene. TERMOFOGGING Termofogging er en metode baseret røg, der dannes ved opvarmning af stoffer. Typisk er produkterne baserede på propylenglykol med tilsætning af alkoholetoxylat som oxidationskatalysator samt forskellige æteriske olier som duft. Der findes forskellige saneringsmidler til forskellige opgaver. Princippet i termofogging er, at en pumpe under højt tryk blæser det valgte saneringsmiddel ind i en varmeveksler, hvor midlet ved hurtig opvarmning forgasser og ekspanderer. Denne ekspansion medfører, at midlet under tryk presses ud som røg gennem foggerens mundstykke. Ved blanding med kold luft kondenseres midlet til partikelstørrelser på typisk 0,5-25 μ.[7] Det sikrer en effektiv spredning og penetrering af midlet, men med indhold af oxidationsmiddel blev denne metode fravalgt i lighed med ozon. BRICKS Til lugtsanering anvendes også et produkt som»neutrox Gamma Bricks«, der er små filtbrikker imprægneret med»neutrox Gamma Oil«. Ifølge leverandøren NAC Europe frigiver brikkerne en tørdamp på basis af olier udvundet fra aromatiske planter. Leverandøren anfører endvidere, at produktet spreder sig hurtigt i luften for på molekylært niveau at indkapsle og neutralisere dårlig lugt. Brikkerne anvendes til at fjerne dårlig luft fra røg- og brandskader, vandskader, tørstegning, kemikaliespild, forrådnelse, spildevand m.m. Det er kendt, at disse stærkt koncentrerede brikker ved direkte kontakt kan beskadige eller misfarve fx ubehandlet træ, visse plasttyper og malede overflader. Efter en brand i polarforskeren, Knud Rasmussens hus i 2011 havde skadeservicefirmaet udlagt brikker direkte på bemalede vinduesbundstykker, hvorefter malingen blev opløst under brikkerne. Derfor anbefaler produktvejledningen at placere brikken i en medfølgende aluform eller i en særlig dispenser. Herved undgår man denne risiko. Imidlertid indeholder»neutrox Gamma Oil«stoffet Pentylacetat (CH 3 COOC 5 H 11 ), der er et organisk opløsningsmiddel. Væsken opløser fedtbelægninger og angriber visse kunststoffer samt materialer af gummi.[8] Pentylacetat er uopløselig i vand[9], og med indhold af dette stof kom Neutrox Gamma Bricks og Neutrox Gamma Oil ikke på tale til marinemuseet. LUGTNEUTRALISERING Der findes andre former for lugtsanering, men efter research og i samråd med Dansk Bygningskontrol blev det besluttet at anvende lugtneutralisering ved hjælp af en VaporShark dispenser. I sin enkelthed går VaporShark-metoden ud på at sprede duft fra nøje udvalgte æteriske olier i lokalet med ildelugt eller som her sodlugtende genstande. Ifølge producenten Vaportek overdøver duftstofferne ikke blot lugten, men neutraliserer den for lugtesansen efter principperne i»zwaardemaker Pairing«. Hendrik Zwaardemaker ( ) var professor i fysiologi ved universitet i Utrecht, Hol- Foto 5. VaporShark dispenseren er åbnet, og man ser plastbåndet med S.O.S. olien. Olien diffunderer gennem plastmembranen og sendes som tørdamp ud i luften ved hjælp af VaporSharkens indbyggede blæser. Foto: Ole Jespersen. The VaporShark dispenser is open, so one can see the plastic band containing the S.O.S. oil. The oil diffuses through the plastic membrane and is sent as dry steam into the air using the built-in fan. meddelelser artikel med peer review 7

6 land. Han påviste blandt andet, at lugte ved krydsmætning kan neutraliseres for lugtesansen, hvis man parrer en given æterisk olie med en given lugt. Eksempelvis angiver Zwaardemakers Pairs, at ildelugt fra stenkulstjære eller fækalier (3-Methylindol) kan neutraliseres af cedertræsolie, og lugt fra sure mælkeprodukter (smørsyre) eller opkast kan neutraliseres af enebærolie. [10] Ifølge leverandøren menes der ved hjælp af van der Waals kræfter og adsorption at ske en svag elektrostatisk binding mellem de æteriske oliemolekyler og de ildelugtende molekyler[11] Efter samme princip kan organiske forureningsstoffer ved adsorption også bindes til overfladen af aktivt kul, og flere studier antyder, at røgpartikler kan adsorbere til støvkomponenterne og på den måde fastholdes i støv.[12] Sammen med VaporShark dispenseren valgte Bevaringscenter Nordjylland at lugtsanere genstandene med produktet»s.o.s. oil«(smoke Odor Solution). S.O.S. olien består af en særlig sammensætning af naturlige, æteriske olier og er specielt udviklet af amerikanske Vaportek til lugtsanering efter brand- og røgskader. Der findes andre oliesammensætninger med specifikke egenskaber til andre brugsområder. Virksomheden Vaportek har siden 1979 arbejdet med luftbehandling i blandt andet hospitalers kræft- og brandsårsafdelinger og lugtsanering efter brand- eller vandskader. Vaporteks produkter importeres og forhandles i Danmark af NAC Europe ApS. S.O.S. olien leveres i et patenteret»duftbånd«, der fungerer som en permeabel membran af plast. Båndet placeres i VaporShark dispenseren, og når olien diffunderer gennem membranen, frigives den lugtneutraliserende tørdamp, der ved hjælp af dispenserens indbyggede blæser sendes ud i rummet. Tørdampen efterlader i følge leverandøren ikke fedtede overflader, og der er ikke behov for åndedrætsværn eller andre personlige værnemidler, når man færdes i lokalet under behandlingen. I modsætning til Gamma olien skal S.O.S. olien ikke klassificeres som farlig efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning. Der er heller ingen kendte langtidsvirkninger. Produktet er opløseligt i vand, har et flammepunkt > 94 C og indeholder ingen oplysningspligtige stoffer. Leverandøren oplyser, at man ikke har modtaget reklamationer eller henvendelser vedrørende skader efter brug af S.O.S. olien.[13] PRAKTISK LUGTSANERING For at få en effektiv lugtneutralisering er det vigtigt, at der er plads mellem genstandene, så luften kan cirkulere. De rensede genstande fra marinemuseet var placeret i to lokaler, hvor de på skift blev behandlet ét døgn af gangen. Efter to uger var hvert lokale således behandlet én uge. Herefter blev lokalerne luftet ud. I det ene lokale var især malerier og plancher samlet, og disse genstandstyper havde endnu en svag sodlugt, hvorfor de blev behandlet tre døgn mere. Efter grundig udluftning af rummene var sodlugten elimineret, og den svage duft fra S.O.S. olien fortog sig i de følgende uger. Mens de 700 genstande blev lugtsaneret og magasineret hos Bevaringscenter Nordjylland, Foto 6. Rensede genstande er placeret med afstand på reoler, så lugtsaneringen kan blive mest effektiv. Foto: Ole Jespersen. Cleaned objects are placed on racks, so odour reduction treatment can be most effective. forestod Dansk Bygningskontrol lugtsaneringen af bygninger og tilbageværende genstande. Her blev valgt samme løsning med VaporShark dispensere og S.O.S olie. Efterfølgende har marinemuseet i fugtigt vejrlig oplevet en svag sodlugt, der er lokaliseret til genstande og plancher, der ikke har været renset og lugtsaneret hos Bevaringscenter Nordjylland. Lugten stammer især fra plancher, der udelukkende blev overfladisk rengjort og lugtsa- 8 meddelelser artikel med peer review

7 neret på stedet og ikke renset på bagsiderne. Ligeledes er der konstateret sodlugt fra fx kaffesække, der alene blev støvsuget og lugtsaneret på stedet. For at få en effektiv lugtsanering skal genstande og lokaler rengøres grundigt og soden fjernes før saneringen. OPFØLGENDE FORSØG Emnet lugtsanering er endnu relativt ubelyst i Danmark, og der er i forbindelse med projektet i marinemuseet kun fundet få undersøgelser og rapporter fra udlandet. Derfor har Bevaringscenter Nordjylland gennemført to opfølgende forsøg med VaporShark dispenseren og S.O.S. olien. FORSØG 1 MED S.O.S. OLIE I samme lokale som en del af de brandskadede genstande blev lugtsaneret, er der gennemført et opfølgende forsøg med en VaporShark dispenser og S.O.S. olien. I dette forsøg blev prøver af bomuldsstof, bomuldsstof med flerfarvet tryk, thaisilke, messing, gevindstang af jern, O-ringe af gummi og plast hængt op i en afstand af 150 cm fra dispenserens udblæsningsstuds og vinkelret på denne. I samme afstand blev plader af plexiglas og floatglas (planglas) opstillet vinkelret på udblæsningsluften. Metaldele, gummi, plast, plexiglas og floatglas var forinden afvasket med lunkent vand tilsat en dråbe Neutral opvaskemiddel og efterfølgende affedtet to gange med en ren bomuldsklud fugtet med 96 % ethanol. Materialerne blev behandlet 200 timer med VaporShark dispenseren, hvorefter forsøget blev standset. Dette tidsrum svarer til den behandlingstid et skadeservicefirma typisk vil lugtsanere efter en brand.[14] Ingen af de behandlede materialer viste nogen form for fedtet film eller farveforandring. Ved uafhængig visuel kontrol kunne fire medarbejdere hos bevaringscenteret ikke konstatere film eller sløring på pladerne af plexiglas og floatglas, lige som det heller ikke var muligt at se spor på pladerne efter at have tegnet et tæt zigzag mønster med både vatpind og finger i bomuldshandske. Vatpind og den hvide bomuldshandske viste ingen tegn på afsmitning. Sammenholdt med et sæt tilsvarende referencematerialer var der ingen visuel forskel. Det må derfor på baggrund af forsøg 1 konkluderes, at behandling med VaporShark og S.O.S. olie ikke efterlader en fedtet film på genstandene. Samme konklusion kunne vi også tidligere drage, da de rengjorte og lugtsanerede genstande hos Bevaringscenter Nordjylland blev håndteret og pakket ned til transport. Foto 7. Ved to opfølgende forsøg blev forskellige materialeprøver udsat for 200 timers behandling med S.O.S. olien i en VaporShark dispenser. Foto: Ole Jespersen. In two follow-up studies, various material samples were exposed to 200 hours of treatment with the S.O.S. oil. FORSØG 2 MED S.O.S. OLIE I forsøg 2 blev metalfolier og pladestykker af sølv, messing, kobber, tin og bly udsat for behandling i 200 timer med S.O.S. olie i VaporShark dispenseren. Disse metaltyper indgik i samlingen fra marinemuseet. Prøvematerialerne var forinden poleret og affedtet to gange med ren bomuldsklud fugtet med 96 % ethanol. I samme procesforløb blev også et sort/hvid fotografi med sølvemulsion og et håndkoloreret linoleumstryk på papir behandlet. Disse to genstande var delvist overdækket, så kun halvdelen af fladerne blev eksponeret. Efter behandlingen viste ingen af metallerne nogen tegn på oxidation eller fedtet film, og ved visuel kontrol kunne bevaringscenterets grafiske konservator ikke konstatere fedtet film eller tegn på forandringer på de grafiske materialer. SAMMENFATNING AF FORSØG Efter at have gennemført to forsøg, hvor tekstiler, metaller, gummi, plast, papir og foto har været udsat for 200 timers fingeret lugtsanering med S.O.S. olie i VaporShark dispenser, er der ved visuel kontrol og sammenligning med referencematerialer ikke konstateret nogen form for fedtet film, oxidation eller andre synlige skader på de eksponerede genstande. På baggrund af de to forsøg og behandlingen af de 700 genstande fra marinemuseet kan det derfor konkluderes, at lugtsanering med S.O.S. olie ikke umiddelbart har medført utilsigtede påvirkninger af genstandene. Men der er behov for yderligere undersøgelser for at fastslå, om der er eventuelle langtidseffekter af behandlingen. Ligeledes vil kvalitative kemiske analyser (fx IR-spektroskopi) kunne fastslå, om der efterlades spor af æteriske olier i de behandlede genstande. meddelelser artikel med peer review 9

8 NØGLEORD Museumsbrand, følgeskader, PVC, sod, sodrensning, lugtsanering, vådfogging, termofogging, lugtneutralisering, VaporShark dispenser, S.O.S. olie, Zwaardemaker pairing, ozonbehandling. Foto 8. Ny montre med rensede genstande. Flere af disse genstande ses før rensning på foto 3. Foto: Hanne Billeschou Juhl. New exhibition case containing cleaned objects. In photo no. 3 several of these objects can be seen before cleaning. Prøveemnerne fra de to forsøg er foreløbigt pakket i syrefri materialer og gemmes med henblik på kontrol af eventuelle langtidseffekter efter behandling med S.O.S. olie. RESUME Efter en omfattende brand på Aalborg Søfartsog Marinemuseum i 2011 var Bevaringscenter Nordjylland i involveret i rådgivning samt registrering, fotografering, rensning og restaurering af de brandskadede museumsgenstande. De fleste genstande var skadet af kloridholdig sod, hvorfor afrensning af sod på forskellige genstands- og materialetyper var den væsentligste opgave. Efter rensning var der endnu kraftig sodlugt fra især porøse og organiske materialer. Det resulterede i en beslutning om at lugtsanere genstandene. Forskellige metoder blev researchet, ozon og andre oxiderende metoder blev fravalgt, og valget faldt på lugtneutralisering med S.O.S. olie (Smoke Odor Solution) i en VaporShark dispenser. Denne metode baserer sig ifølge leverandøren på Zwaardemakers pairing og adsorption ved hjælp af van der Waals kræfter. Brugen af S.O.S. olien resulterede i genstande uden sodlugt. Efter et par uger var duften efter S.O.S. olien også aftaget. Der blev ikke konstateret nogen form for skader eller forandringer, der kunne henføres til behandlingen. To efterfølgende testbehandlinger på et bredt udsnit af materialer forårsagede heller ikke visuelle forandringer. Disse testmaterialer er pakket syrefrit og arkiveret for senere vurdering af eventuelle langtidsskader. SUMMARY After a major fire at the Aalborg Maritime Museum in 2011, Bevaringscenter Nordjylland (North Jutland Conservation Centre) was involved throughout as consultants as well as in the registration, photographing, cleaning and conservation of the fire-damaged museum exhibits. Most objects were covered in sticky chloride containing soot, and therefore cleaning the soot from the different objects and material types was the main task. After treatment, there was still a strong smell of soot especially from porous and organic materials. This resulted in a decision to eliminate the smell by use of odour control. Various methods were researched, ozone and other oxidizing methods were rejected, and the choice fell on odour neutralisation with S.O.S. oil (Smoke Odor Solution) in a Vapor- Shark dispenser. According to the supplier this method is based on Zwaardemaker s pairing and adsorption by van der Waal s forces. Use of the S.O.S. oil resulted in objects free from the smell of soot. After a few weeks the odour from the S.O.S. oil also declined. There was no evidence of any damage or changes that could be attributable to the treatment. Two subsequent test treatments on a wide range of materials also showed no visual changes. The test materials have been archived for later evaluation of any long-term effects. KEYWORDS Museum fire, consequential damage, PVC, soot, wet fogging, thermal fogging, odor neutralisation, VaporShark dispenser, S.O.S. oil, Zwaardemaker pairs, ozone treatment. yhteenveto Aalborgin Merenkulku- ja merimuseossa vuonna 2011 sattuneen tulipalon jälkeen Bevaringscenter Nordjylland oli mukana vuosina rekisteröimässä, valokuvaamassa ja restauroimassa palossa vaurioitunutta näyttelyä. Suurin osa esineistä oli tahmean, kloridipitoisen noen peitossa ja siksi pääasiassa keskityttiin noen poistamiseen 10 meddelelser artikel med peer review

9 eri materiaaleista ja esineistä. Puhdistuksen jälkeen erityisesti huokoisissa ja orgaanisissa materiaaleissa oli jäljellä voimakas noen haju. Haju päätettiin poistaa hajunpoistajalla. Lukuisat hajunpoistometelmät tutkittiin, otsoni ja muut hapettavat metodit hylättiin ja päädyttiin hajun poistoon S.O.S.-öljyllä (Smoke Odor Solution) ja Vaporshark-annostelijalla. Tavarantoimittajan mukaan metodi pohjautui Zwaardemakerin pareihin ja van der Waal s voimilla imeyttämiseen. S.O.S.-öljyn käytön tuloksena noen paha haju häipyi esineistä. Muutaman viikon kuluttua myös S.O.S.-öljyn haju hälveni. Todisteita toimenpiteen aiheuttamista vaurioista tai muutoksista ei löytynyt. Laajalle valikoimalle erilaisia materiaaleja tehtiin kaksi perättäistä toimenpidekoetta eivätkä kokeet aiheuttaneet niihin näkyviä muutoksia. Koemateriaalit on arkistoitu myöhempää pitkäaikaisten vaikutusten arviointia varten. avainsanat Tulipalo museossa, välilliset vauriot, PVC, noki, märkäsumutus, lämpösumutus, hajun poisto, VaporShark-annostelija, S.O.S.-öljy, Zwaardemakerin parit, otsonikäsittely. KILDER 1. Bekæmpelse af følgeskader efter brand. Forsikring & Pension, marts Vejledningen kan downloades på 2. Arjen Sevenster, The European Council of Vinyl Manufacturers (ECVM), 3. Arepa rapport, sagsnr Bekæmpelse af følgeskade efter brand (kilde 1), s Produktdata for Flex-A-Lite 2600 fogger, forhandles af NAC Europe ApS - og B&G Micro-Jet, forhandles af Knud E Dan A/S. 7. Produktdata for Alron Thermo-Fog, forhandles af Knud E Dan A/S. 8. Pentylacetat på 9. Sikkerhedsdatablad. Vaportek Neutrox Gamma Oil. Revision: /ABB. NAC Europe ApS. 10. Bruno, Thomas J.: Loss of Odor Through Conjugation, Suppression and Cross-adaption: How one plus one can sometimes equal zero. National Institute of Standards and Technology, Boulder, Colorado, USA, Vaportek: Vaportek Odor Neutralization Systems, An Explanation. 12. Bengtsen, Mads - Nørgaard, Michael - Lei, Nina og Nielsen, Per Kim: Partikler fra tobaksrøg - et litteraturstudie. Kræftens Bekæmpelse, 2008., side CEO Jesper Natorp, NAC Europe ApS. Personlig korrespondance, februar Regionsdirektør Ole Klitgaard, Dansk Bygningskontrol Nordjylland A/S. Personlige samtaler, februar ANDEN LITTERATUR Baril, Paul: Museum Fires and Losses. CCI Notes 2/7, Canadian Conservation Institute, Bengtsen, Mads - Nørgaard, Michael - Lei, Nina og Nielsen, Per Kim: Partikler fra tobaksrøg - et litteraturstudie. Kræftens Bekæmpelse, Bruno, Thomas J.: Loss of Odor Through Conjugation, Suppression and Cross-adaption: How one plus one can sometimes equal zero. National Institute of Standards and Technology, Boulder, Colorado, USA, Nilsen, Lisa et al.: Handbok i katastrofberedskab och restvärdesräddning (RVR) för konst- och kulturhistoriska samlingar, byggnader och miljöer. Riksantikvarieämbetet, Rohlén, Per: Branden på Etnografiske muséet Brandskyddslaget AB, Stockholm. Upubliceret rapport. Spafford-Ricci, Sarah og Graham, Fiona: The fire at The Royal Saskatchewan Museum. JAIC, volume 39, no. 1. Journal of the American Institute for Conservation. Wibroe, Lone og Christian Libak Pedersen: Kortlægning af kemiske stoffer i rengøringsmidler til brug ved rengøring efter ildebrand eller røgskade i private hjem. Miljøministeriet, nr Caring for your Mementoes: Cleaning Soot Damaged Objects. Australian War Memorial. Ole Jespersen konserveringsassistent & Hanne Billeschou Juhl cand.scient.cons. Bevaringscenter Nordjylland Storemosevej 8 DK-9310 Vodskov Tlf meddelelser artikel med peer review 11

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Bekæmpelse af følgeskade efter brand

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Bekæmpelse af følgeskade efter brand Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Marts 2007 Bekæmpelse af følgeskade efter brand Indholdsfortegnelse (klikbar) 1 Forord 2 Indledning 3 Definitioner 4 Samarbejde

Læs mere

DØGNVAGT 70 23 23 06 Når skaden er sket!

DØGNVAGT 70 23 23 06 Når skaden er sket! DØGNVAGT 70 23 23 06 Når skaden er sket! Pro Industri & Skadeservice A/S E-mail: info@proas.dk www.proas.dk HVEM ER PRO? Denne brochure indeholder informationer om, hvad der sker med dine ting, når nu

Læs mere

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Agenda: Om Bevaringscenter Øst BCØ s beredskabsindsats før 2011 Store

Læs mere

Døgnvagt 70 23 23 06 Når skaden er sket!

Døgnvagt 70 23 23 06 Når skaden er sket! Døgnvagt 70 23 23 06 Når skaden er sket! Pro Industri & Skadeservice A/S E-mail: info@proas.dk www.proas.dk Hvem er Pro? Denne brochure indeholder informationer om, hvad Pro Industri & Skadeservice A/S

Læs mere

Plast og PVC i Den Gamle Bys 1974-kvarter

Plast og PVC i Den Gamle Bys 1974-kvarter Plast og PVC i Den Gamle Bys 1974-kvarter Af Bodil Klarskov Larsen og Gitte Sørig Thomsen De mange ting og sager, der bruges i 1974-kvarterets udstillinger, er ofte lavet i et materiale, som stiller nye

Læs mere

Bekæmpelse af følgeskader efter brand

Bekæmpelse af følgeskader efter brand Vejledning September 2013 Bekæmpelse af følgeskader efter brand Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse (klikbar) 10 Forord... 2 20 Indledning...

Læs mere

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bord køler Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Super Lider II Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering... 3 Udpakning... 3 Opbevaring ubrugt... 3 Opstillingssted... 4 Håndtering... 4 Elektriske

Læs mere

Renhed, som bevarer dine værdier. Gregomatic fra A til B i rene offentlige transportmidler. Gregomatic og transportmidlerne ser ud som nye

Renhed, som bevarer dine værdier. Gregomatic fra A til B i rene offentlige transportmidler. Gregomatic og transportmidlerne ser ud som nye Gregomatic fra A til B i rene offentlige transportmidler Gregomatic og transportmidlerne ser ud som nye Snavsede sæder, fedtede gelændere, tilsmurte vægge, lofter og gulve dette er desværre dagligdagen

Læs mere

Omfangsvurdering. i forbindelse med brand i Helårsbolig XXXXXXXXXXXXXX

Omfangsvurdering. i forbindelse med brand i Helårsbolig XXXXXXXXXXXXXX Omfangsvurdering i forbindelse med brand i Helårsbolig XXXXXXXXXXXXXX Denne omfangsvurdering beskriver den nødvendige rengøring af bygningsdele og konstruktioner for at opnå et rent og lugtfrit resultat

Læs mere

Indeklima i danske skoler og kontorer. Jørn Toftum

Indeklima i danske skoler og kontorer. Jørn Toftum Indeklima i danske skoler og kontorer Jørn Toftum De kan jo bare åbne vinduerne! citat: Undervisningsministeren Men hvordan går det så med indeklimaet i de danske skoler? 2 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

bevaring rådgivning restaurering konservering mange fagspecialer mere end 20 års erfaring

bevaring rådgivning restaurering konservering mange fagspecialer mere end 20 års erfaring bevaring rådgivning restaurering konservering mange fagspecialer mere end 20 års erfaring bevaringscenter nordjylland Bevaringscenter Nordjylland har til formål at yde bevaringsfaglig bistand til de museer,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 22-04-2008 / LBN Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Jernet 35 Anvendelse:

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Skimmelsanering. Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S

Skimmelsanering. Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S Skimmelsanering Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S Forundersøgelse Tilstandsundersøgelse Fugt og skimmelsvamp Tilstandsvurdering og omfangsbestemmelse Handlingsplan Valg af løsning Løsning af fugtproblemer

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

Dansk Miljørådgivning A/S

Dansk Miljørådgivning A/S MILJØVAGTNOTAT Uheldets art: Brand i bygning på virksomheden Expladan Adresse: Industrivej 22, 4652 Hårlev Skadesnummer/reference: Almindelig Brand Dato: 6. januar, 2017 DMR sagsnr.: 2017-0013 Baggrundsinformationer:

Læs mere

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Projekt: udvikling af nye teknikker i behandling af havebrugskulturer English summery Title: Deposition on small plants when spraying through fleece with conventional

Læs mere

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Sammenligning mellem LDV og gasnormal i naturgasanlæg 19-21. maj 2010 Rapportforfattere: Matthew Adams, Teknologisk Institut Kurt Rasmussen, Force Technology LDV

Læs mere

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning.

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. SILKEBORG BOLIGSELSKAB Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. INDHOLD Hvordan undgår du kondens på indersiden af vinduerne?... s. 1 Pas på med køligt soveværelse. s. 3 10 gode råd om udluftning

Læs mere

Vores hjem beskyttes af Concrobium. Skimmelkontrol

Vores hjem beskyttes af Concrobium. Skimmelkontrol Vores hjem beskyttes af Concrobium Skimmelkontrol www.ecocare.dk EcoCare Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Danmark Tlf: +45 74 42 47 50 Fax: +45 74 42 47 86 Mobil: +45 40 21 47 87 ecocare@c.dk > afrenser

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

Som konservator er man meget optaget af at mindske eksponering af museumsgenstande og interiør til partikelforurening, fordi især de meget fine

Som konservator er man meget optaget af at mindske eksponering af museumsgenstande og interiør til partikelforurening, fordi især de meget fine Som konservator er man meget optaget af at mindske eksponering af museumsgenstande og interiør til partikelforurening, fordi især de meget fine partikler er meget tilsmudsende, og er svære at fjerne igen.

Læs mere

8. Procedure for behandling af genstande før magasinering

8. Procedure for behandling af genstande før magasinering Uddrag fra Brugerhåndbogen 6. udgave, 2015 8. Procedure for behandling af genstande før magasinering 8.1 Rengøring af genstande Genstanden rengøres før magasinering eller præventiv behandling mod skadedyr

Læs mere

Rengøringsvejledninger

Rengøringsvejledninger og pleje af dit lakerede og oliebehandlede Pergo parketgulv Hvorfor? HOLDBAR BRUGERVENLIG EFFEKTIV Korrekt rengøring af gulvet sikrer, at det bliver vedligeholdt perfekt. Produkterne er blevet udviklet

Læs mere

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015 Skimmelsvampe Galgebakken 8. September 2015 Tidsplan 20.05: Velkomst/opstart. 20.05-21.05: o Hvad er skimmelsvampe. o Hvorledes opstår skimmelsvampe. o Testmetoder. o Hvorledes afrenses skimmelsvampe.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: CIF PROFESSIONAL GLAS & UNIVERSALRENGØRING Pr.nr.: 2225669 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger.

Læs mere

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo - Rengøringsskema

Læs mere

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering BioDetect System Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering NAC Europe Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Danmark Tlf: +45 7442 6292 Fax: +45 7442 4786 Mobil: +45 4021 4787 info@nac-europe.com

Læs mere

T i l s t e d e v æ r e l s e a f P C B k a n i k k e s e s

T i l s t e d e v æ r e l s e a f P C B k a n i k k e s e s Kortlægning af PCB i byggematerialer ift. affaldshåndtering Helle Vibeke Anders en Statens Byggefors k ningsinstitut Aalborg Univers itet T i l s t e d e v æ r e l s e a f P C B k a n i k k e s e s e l

Læs mere

Prisliste gældende fra 01.03.2015 Alle priser er listet som vejledende og inklusive moms.

Prisliste gældende fra 01.03.2015 Alle priser er listet som vejledende og inklusive moms. Prisliste 2015 Prisliste gældende fra 01.03.2015 Alle priser er listet som vejledende og inklusive moms. Alle vores priser er vejledende idet vi ønsker at give individuelle priser på hver enkel bil. Hvorfor

Læs mere

2013 Produktoversigt

2013 Produktoversigt Produktoversigt 2013 DST-DEGREEZ/2 ph 7,1 Kan anvendes på alle metaller og legeringer og neutrale olier. DST-DEGREEZ/3 ph 10,6 Kan anvendes på de fleste metaller og legeringer. Gode resultater med renoveringsgods.

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer Kortlægning af problematiske stoffer Niels Trap Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering 27. august 2013 Dagens tema Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan

Læs mere

Førende indenfor teknisk renovering

Førende indenfor teknisk renovering Kontakt os Danmark AREPA Danmark A/S Mads Clausens Vej 12 8600 Silkeborg T: +45 8681 1055 F: +45 8680 1227 E: arepa@arepa.dk Holland AREPA Benelux B. V. Terminalwag 31 3821 AJ Amersfoort T: +31 33 453

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse:

Læs mere

2010 ProdUktovErsigt

2010 ProdUktovErsigt 2010 ProdUktovErsigt DST-DEGREEZ/2 ph 7,1 Kan anvendes på alle metaller og legeringer og neutrale olier. DST-DEGREEZ/3 ms/cm > 5,5 Svag basisk. ph 10,6 ms/cm > 4,0 Kan anvendes på de fl este metaller og

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: CIF PROFESSIONAL 2IN1 RENGØRING & DESINFEKTION Pr.nr.: 2225650 Anvendelsesområde: Desinfektionsmiddel til professionelt brug. Producent/Leverandør:

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Vejledning for håndtering af acetylen- og trykflasker i brandsituationer

Vejledning for håndtering af acetylen- og trykflasker i brandsituationer Vejledning for håndtering af acetylen- og trykflasker i brandsituationer Producenter af Komprimerede Gasser Alle tekniske publikationer fra PCG eller under PCG s navn, inklusive kutymeregler, sikkerhedsprocedurer

Læs mere

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm RESUME for Eltra PSO-F&U projekt nr. 3136 Juli 2002 Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm Indhold af vandopløselige salte som kaliumchlorid (KCl) i halm kan give anledning til en række forskellige

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

BEVARING - STATUS KUNST

BEVARING - STATUS KUNST ARBEJDET MED GENSTANDE BEVARING - STATUS VejleMuseerne råder over magasiner på følgende steder: Fællesmuseumsmagasinet på Lysholt, Kunstmuseet på Flegborg og magasinet på Vandel Skole. Hvad samlingerne

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 30-04-2008 Revision: 30-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke omfattet Anvendelse: Insekticid Emballage: 8 kg plastiktønde Leverandør: Schering-Plough Animal Health Hvedemarken 12 3520 Farum

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

TIDENS TAND Nr.2 1984

TIDENS TAND Nr.2 1984 TIDENS TAND Nr.2 1984 Konservatorskolen Det Kongelige Danske Kunstakademi Blykorrosion Knud og Simon Botfeldt Jens Hansens S fartssamling i Marstal har en samling af 42 modelskibe, alle bygget af Lorena

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC Side 1/5 1 Produktidentifikation og leverandør Produktnavn: MR MUSCLE KØKKENRENGØRING Pr.nr.: 1700608 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i henhold til EC 1907/2006

Sikkerhedsdatablad i henhold til EC 1907/2006 Side 1/5 1 Produkt- og virksomhedsidentifikation Produktanvendelse: Produkt til rengøring af tæpper Fabrikant/Leverandør: Hagerty SA Promenade-Noire CH-2000 Neuchâtel Schweiz Tlf. +41 32 724 44 64 Web:

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Trinvis planlægning af afhjælpningsforanstaltninger

Trinvis planlægning af afhjælpningsforanstaltninger Trinvis planlægning af afhjælpningsforanstaltninger / Jesper Jørgensen 24. november 2011 Sorø Fynsplan Skoler Er bygget i perioden 1960érne og frem til i hvertfald 1977 Betonelementbyggeri Foreskrevet

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER: 1) Scanner 2) Display 3) Tænd/sluk tast 4) Baggrundsbelysning 5) Låg til batterirum 6) MEAS tast 7) Max./min. tast BRUG TIL FORMÅLET FFM

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Orange - universal rengøring Anvendelse: Til rengøring af gulve og alle glatte overflader i hjemmet. Vare nr. 1981 Leverandør: Sodasan

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 05/09/2008 Revision: 19/08/2011 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 6014

Læs mere

Checkliste: Fra start til slut

Checkliste: Fra start til slut : Fra start til slut Brug nedenstående checkliste for at gøre tingene i den rigtige rækkefølge. 1) Check rammen/vævet 2) Affedtning. 3) Oprakling. 4) Placering af film og belysning. 5) Fremkaldning. 6)

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: ROST STOP 400ml aerosol vare nr. 35032 Anvendelse: Aerosol rustbeskyttelse Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand, tlf. 8624

Læs mere

Når skaden er sket. - vigtige informationer til skadelidte

Når skaden er sket. - vigtige informationer til skadelidte Når skaden er sket - vigtige informationer til skadelidte Kære skadelidte, SSG er tilkaldt af dit forsikringsselskab eller brandvæsenet for at hjælpe dig gennem skaden. Vi håber, at vores ekspertise og

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Universal rengøring Anvendelse: Til rengøring af gulve og alle glatte overflader i hjemmet. Vare nr. 1979 Leverandør: Sodasan Wash-

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006/EF

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006/EF Printdato: 22.06.2010 Side 1/5 1. Identifikation af stoffet / materialet og fremstiller, leverandør eller importør Identifikation af stoffet / materialet Produktnummer: 750200, 750210 Anvendelse af stoffet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Prestige Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Installation...4 Håndtering...5

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem. RS CLP/GHS revision date 01/12/15 8 v1.0 RS -, - Side: 1 Kompileringsdato: 14/10/2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn:

Læs mere

Det vurderes i det lys ikke, at der er behov for at igangsætte yderligere initiativer overfor disse stoffer.

Det vurderes i det lys ikke, at der er behov for at igangsætte yderligere initiativer overfor disse stoffer. NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. sidye Den 25. marts 2015 Udkast til Strategi for risikohåndtering af Na og Ca hypochlorit 1. Resume Na og Ca hypoklorit anvendes i store mængder i EU og DK, bl.a. i høj grad

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 33_016 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Recirkulation. A.1.7 Februar 2002. Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler

At-VEJLEDNING. Recirkulation. A.1.7 Februar 2002. Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler At-VEJLEDNING A.1.7 Februar 2002 Recirkulation Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Side: 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Emballage: (liter) 25 og 200 l Leverandør: IPS-Group

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

årsberetning 2011 bevaring & restaurering

årsberetning 2011 bevaring & restaurering årsberetning 2011 bevaring & restaurering 2 for Bevaringscenter Nordjylland Udgiver Bevaringscenter Nordjylland Storemosevej 8 DK-9310 Vodskov Tlf. +45 9829 2455 bcn@bcnord.dk www.bcnord.dk www.facebook.com/bcnord

Læs mere

Oversat til dansk af LP-Sales v./per Springborg, Bakkevej 12, DK-5450 Otterup. Schmelzfeuer. Wellness lys til genbrug af stearinlys

Oversat til dansk af LP-Sales v./per Springborg, Bakkevej 12, DK-5450 Otterup. Schmelzfeuer. Wellness lys til genbrug af stearinlys Schmelzfeuer Wellness lys til genbrug af stearinlys Betjeningsvejledning for DENK-Schmelzfeuer INDOOR Læs venligst denne betjeningsvejledning før anvendelse. Den forklarer dig hvordan du tænder op første

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

EGO Clean Oil. Rent Indeklima - Ingen Partikelforurening

EGO Clean Oil. Rent Indeklima - Ingen Partikelforurening EGO Clean Lights EGO Clean Oil Rent Indeklima - Ingen Partikelforurening Undersøgelser de senere år har vist, at vokslys og almindelig petroleumsbaseret lampeolie udsender flere partikler end trafikken

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Sundt indeklima sådan gør du

Sundt indeklima sådan gør du Sundt indeklima sådan gør du Indeklimaet er vigtigt for din families sundhed Vi opholder os indendøre mange timer om dagen og derfor er indeklimaet vigtigt for vores sundhed. Rygning og fugt, men også

Læs mere

Kollaps. Opgave #3. Mercedes-huset i Vejle. Afleveret: 2005.04.14. 11961 - Konstruktionsdesign. Anders Løvschal, s022365

Kollaps. Opgave #3. Mercedes-huset i Vejle. Afleveret: 2005.04.14. 11961 - Konstruktionsdesign. Anders Løvschal, s022365 Kollaps Opgave #3 Mercedes-huset i Vejle Titel: Mercedes-huset i Vejle Afleveret: 2005.04.14 DTU-kursus: Studerende: 11961 - Konstruktionsdesign Teddy Olsen, s011271 Anders Løvschal, s022365 Opgaven At

Læs mere

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Hurtigthærdende cement (Lynmørtel) For øjeblikkelig lukning af utætheder i beton og murværk, selv under højt tryk. Anvendelsesområde: er en cement-baseret pulver, der blandet

Læs mere

Metaltop RENGØRINGSMANUAL LISA 06 7 TASTES DISPLAY. Hjørnekakler.

Metaltop RENGØRINGSMANUAL LISA 06 7 TASTES DISPLAY. Hjørnekakler. Metaltop RENGØRINGSMANUAL LISA 06 7 TASTES DISPLAY Hjørnekakler. RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at hovedafbryderen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 13042007 Udarbejdet den: 13042007 / HBN Anvendelse:

Læs mere

PRODUKTDATABLAD MV SYRE ERSTATNING

PRODUKTDATABLAD MV SYRE ERSTATNING PRODUKTDATABLAD MV SYRE ERSTATNING MV Syre Erstatning er et effektivt og sikkert alternativ til syreholdige forbindelser til rensning af murstens-, flise- og betonoverflader. MV Syre Erstatning renser

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre. For at begrænse

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Midlertidig ændring af vandstand som redskab til vedligeholdelse af lobeliesøer

Midlertidig ændring af vandstand som redskab til vedligeholdelse af lobeliesøer Lake Skærsø, Denmark Midlertidig ændring af vandstand som redskab til vedligeholdelse af lobeliesøer Anna-Marie Klamt, Kasper Reitzel, Frede Ø. Andersen, Henning S. Jensen CLEAR temadag 24 May 2016 Syddansk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1781604 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

KitchenPro Renere Sikrere Sundere

KitchenPro Renere Sikrere Sundere Renere Sikrere Sundere Det vigtigste er at skabe et rent og sikkert køkken Nøgleudfordringer: Vedligeholdelse af fødevaresikkerhed Sikring af personalets sikkerhed Produktivitetsøgning Snublen og fald

Læs mere