meddelelser artikel med peer review 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "meddelelser 1 2013 - artikel med peer review 3"

Transkript

1 BRAND I AALBORG SØFARTS- OG MARINEMUSEUM Ole Jespersen og Hanne Billeschou Juhl Bevaringscenter Nordjylland var i 2011 og 2012 involveret i et omfattende arbejde med rådgivning samt håndtering, registrering, fotografering, rensning og restaurering af museets genstande efter omfattende brand på Aalborg Søfarts- og Marinemuseum. Sodlugt efter rensning af genstandene gav anledning til overvejelser om lugtsanering og valg af saneringsmetode. MUSEUM SKADET VED VOLDSOM BRAND Aalborg Søfarts- og Marinemuseum er et af landets store maritime museer. Det blev bygget op omkring ubåden Springeren, der er den sidste undervandsbåd, som blev bygget på Orlogsværftet på Holmen i København. Museet blev indviet i 1992 og fortæller om Aalborg Havn, Aalborg Værft, Søværnet, Farvandsvæsenet, rederier, færgefart m.m. Lørdag aften den 10. september 2011 blev museet imidlertid hærget af en voldsom brand, hvor der skete omfattende skader på såvel bygninger som museumsgenstande. Branden opstod i et styrehus, der er bygget sammen med en af de syv træpavilloner, som udgør museet. Foto 1. Under branden i Aalborg Søfarts- og Marinemuseum var varmeudviklingen så stor, at montrer blev sprængt og loftslamper af aluminium begyndte at smelte og faldt ned. Forbavsende få genstande fik mekaniske skader, men alt var sodsværtet. Foto: Jens Nymose. During the fire at the Aalborg Maritime Museum the heat was so intense that exhibition cases burst and ceiling lamps made of aluminium began to melt and fell down. Surprisingly few objects suffered mechanical damage, but everything was covered with soot. Derved havde branden mulighed for at brede sig til det øvrige udstillingsområde. Politiets teknikere fastslog senere, at branden var opstået i en tændt computerstyret sejlsimulator, der var opstillet i styrehuset. I varierende grad fik cirka m 2 udstillingsareal både brand-, sod-, røg- og vandskader. Styrehus og sejlsimulator udbrændte, og tættest ved arnestedet blev bygning og genstande totalskadet, men da museet ikke har brandsektionering, blev hele udstillingsområdet skadet af såvel sod- som røg. Efter omfattende rensning og restaurering af bygninger og genstande kunne museet i august 2012 byde gæsterne indenfor igen - 11 måneder efter branden. FØLGESKADER OG AKUT SKADESERVICE Følgeskader på grund af vand, sod og korrosion kan være store og omkostningstunge efter en brand, og for at nedbringe det samlede skadesomfang er det afgørende, at brandvæsenets indsatsleder hurtigt mobiliserer den nødvendige indsats. Forsikringsselskaberne dækker betaling for denne primære og nødvendige følgeskadeindsats, og derfor kan arbejdet påbegyndes uden først at afklare forsikringsforhold. Brancheorganisationen Forsikring & Pension (F&P) har tilmed udarbejdet vejledningen»bekæmpelse af følgeskade efter brand«, der giver råd om, hvordan en hurtig indsats kan begrænse omfanget af følgeskader.[1] I tilfældet med marinemuseet tilkaldte beredskabscenteret Dansk Bygningskontrol Nordjylland til at forestå skadeservice, og da branden var slukket, iværksatte Dansk Bygningskontrol arbejdet med at sikre bygninger og museumsgenstande. Indledningsvis rekvirerede Dansk Bygningskontrol assistance fra Arepa Danmark. Denne virksomhed er specialiseret i skadeservice ved industri- og elektronikskader og kan foretage kloridmålinger samt vurdere risikoen for korrosionsskader. Kloridmåling anvendes til at kortlægge en eventuel forurening af den saltsyre, der kan dannes ved brand, og målingen indgår derfor som et væsentligt værktøj ved vurdering af følgeskaderisiko. Kloridioner dannes ved forbrænding af klorholdige materialer, typisk PVC. 1 kg PVC indeholder 568 g klor, og ved fuldstændig for- meddelelser artikel med peer review 3

2 brænding af 1 kg PVC frigives kloren som 584 g hydrogenklorid (HCl) svarende til cirka 2,5 l HCl i 30 % vandig opløsning.[2] Hydrogenklorid i vandig opløsning kaldes også saltsyre, og under en brand dannes syren, når kloriderne går i forbindelse med luftens fugtighed, der ofte er høj på grund af brandvæsenets slukningsvand. Saltsyren vil ætse overflader og korrodere metaller. Ved en kloridanalyse opsamles koncentrationen af kloridioner på skadestedet, og resultaterne angives i μg Cl/cm 2. På brandaftenen viste Arepas målinger, at soden i marinemuseet var kloridholdig. De målte værdier varierede fra under 2 μg Cl/cm 2 ved museets indgang til 77 μg Cl/cm 2 ved skibsradiosamlingen tættest ved branden.[3] På dette sted var radiokabinetter og en del andet af PVC, bakelit og andre plasttyper brændt. Ved måling af kloridindhold kan følgende vejledende grænseværdier anvendes[4]: μg Cl/cm er normalt uden for maritime miljøer μg Cl/cm vil forårsage korrosion på tørre og ubeskyttede metaloverflader μg Cl/cm vil forårsage korrosion på metaloverflader. Kloriderne gør størst skade ved høj relativ luftfugtighed (RH), og umiddelbart efter brandslukning med vand kan RH være over 90 %. Arepas målinger blev foretaget ved 73 % RH. Samtidig med Arepas arbejde fortsatte Dansk Bygningskontrol med de typiske skadebegrænsende opgaver, som et skadeservicefirma varetager efter brand: fjerne slukningsvand, dække ødelagte ruder, skaffe kontakt til museets ansatte, aftale procedure med politiet - herunder afklare om områder er afspærret på grund af efterforskning, etablere nødbelysning samt iværksætte affugtning. KONSERVATORASSISTANCE For at vurdere skadernes omfang blev Bevaringscenter Nordjylland fire dage senere den 14. september kontaktet af museet med henblik på at indgå som konsulent sammen med Dansk Bygningskontrol. Det var et trøstesløst syn, der mødte Bevaringscenter Nordjyllands medarbejdere. Tættest på arnestedet var udstillingen helt udbrændt og bygningen svært skadet. Andre steder var glasmontrer sprængt på grund af varmen, og alt var sodskadet. Vandrette flader var pudret med syreholdig fedtet sod i en sådan grad, at man skulle tro, de var sortmalede. For overhovedet at kunne se ind i montrerne tættest på branden, måtte man afrense små kighuller, så skader på genstandene Foto 2. Den første sodrensning og genstandsregistrering foregik på stedet. Et rullebord blev indrettet som mobil arbejdsplads. Bemærk personlige værnemidler og nødbelysning. Foto: Jens Nymose. The first removal of soot and object registration took place on site. A trolley was designed as a mobile workplace. Note the protective equipment and emergency lighting. kunne vurderes overordnet. For at minimere risikoen for yderligere skader, blev montrerne ikke åbnet på dette tidspunkt, men genstandene alene betragtet udefra. Bevaringscenter Nordjylland gennemgik museet, og i samarbejde med forsikringsselskab og museumslederen blev det på baggrund af konservatorernes anbefalinger klarlagt, hvilke genstande konservatorer skulle håndtere, og hvilke museets egne medarbejdere eller et skadeservicefirma kunne rense. Der var især fokus på, at Bevaringscenter Nordjylland skulle tage sig af de mest skadede genstande, shellakpolerede møbler, malerier, sodsværtede tekstiler, emblemer, blankvåben, skydevåben, antikke navigationsinstrumenter, genstande af høj museal værdi og forskellige andre korroderede metalgenstande som skibsure og barometre. Da forsikringsforhold var afklaret, og kontrakt mellem forsikringsselskab og bevaringscenter var indgået, blev Bevaringscenter Nordjyllands arbejde på skadestedet iværksat den 22. september 12 dage efter branden. Arbejdet var så omfattende, at det var nødvendigt at projektansætte flere medarbejdere. Det var aftalt, at museets frivillige og særdeles kompetente modelbyggere under vejledning af Bevaringscenter Nordjylland skulle rense samlingen af skibsmodeller. Ligeledes under vejledning skulle museets medarbejdere selv stå for rensning af let skadede genstande og pudsning af de messing- og kobbergenstande, som de også til dagligt havde pudset. Bevaringscenter Nordjylland udarbejdede skriftet»retningslinjer for afrensning af sodskadede genstande«med kortfattet vejledning til rensning og valg af rensemidler, personlige værnemidler og redskaber. 4 meddelelser artikel med peer review

3 Museets egen registrering af genstandene var sparsom, så det blev aftalt, at bevaringscenteret indledningsvis skulle fotodokumentere genstandenes placering i museet samt nummerere og registrere de genstande, som blev hjemtaget til Bevaringscenter Nordjyllands værksted. Til formålet blev der med baggrund i et sæt bygningstegninger udviklet et nummersystem, så man af nummeret direkte kunne aflæse bygningsnummer, vægnummer og fortløbende genstandsnummer på væggen. Eksempel: svarer til bygning 6, væg nr. 3 og genstand nr. 1 på væggen. Disse oplysninger blev samlet i et Excel regneark, der senere også blev anvendt til at registrere oplysninger om behandlingen af de cirka 700 genstande, som Bevaringscenter Nordjylland skulle tage sig af. De mange fotografier blev nummereret efter samme system og placeret i tilsvarende filmapper, så man relativt enkelt ved senere genplacering i museet ville kunne finde billeder af genstande og placeringer. Indledningsvis blev det drøftet, om vi skulle udvikle en Access-database til registreringen, men for at gøre processen enkel og hurtig, blev løsningen et regneark i Excel. På denne måde var det også enklere, når flere skulle taste og arbejde i samme dokument. Excels muligheder for søgning, filtrering, sortering og udskrift var tilstrækkelige til formålet. RENGØRING AF BYGNINGER De skadede bygninger og enkelte genstande skulle rengøres af et skadeservicefirma, og Bevaringscenter Nordjylland blev også inddraget som rådgiver i dette arbejde. Fire skadeservicefirmaer blev inviteret til at give tilbud på opgaven, og ved et besigtigelsesmøde den 26. september orienterede bevaringscenterets medarbejdere de enkelte virksomheder om krav til håndtering og rensning af museumsgenstande samt udleverede de tidligere omtalte»retningslinjer for afrensning af sodskadede genstande«. Dansk Bygningskontrol Nordjylland blev valgt til at udføre rengøringen samt en del af nedbrydningen af de værst skadede bygningsdele. Bevaringscenter Nordjylland opbyggede et tæt og godt samarbejde med Dansk Bygningskontrol et samarbejde, der var præget af både erfaringsudveksling og gensidig forståelse for hinandens fagområder og kompetencer. Foto 3. Genstandene var pudret med fedtet og kloridholdig sod. Den første rensning foregik med støvsuger uden at berøre genstandene og efterfølgende som her med sodsvamp. Foto: Jens Nymose. The objects were covered with sticky, chloride containing soot. The first cleaning was done with a vacuum cleaner without touching the objects, followed by, as shown here, cleaning with a soot sponge. ARBEJDET PÅ STEDET Bevaringscenter Nordjyllands praktiske arbejde på skadestedet blev indledt med indretning af materialelager, base og arbejdspladser. Som arbejdsborde blev anvendt rulleborde og løse bordplader med bukke, som let kunne tages med rundt i museets lange gange. Den etablerede nødbelysning var utilstrækkelig, så vi måtte selv medbringe forskellige projektører og lamper til arbejdslys og foto. På grund af partikelforureningen i den»sorte afdeling«(værst skadet) var det nødvendigt at anvende personlige værnemidler som engangsmasker (FFP3), engangsdragter af Tyvek Foto 4. Nogle genstande kunne renses på stedet, mens andre blev hjemtaget til Bevaringscenter Nordjyllands værksted for rensning og restaurering. Foto: Jens Nymose. Some items could be cleaned on the spot, while others were taken to the conservation workshop of Bevaringscenter Nordjylland for cleaning and restoration. meddelelser artikel med peer review 5

4 og overtrækssko. I denne afdeling var alt stærkt sodsværtet, og på trods af affugtning og ventilation var luften tung og kraftig sodlugtende. Det regnede udenfor, og på grund af nødvendig udluftning samt jævnlige besøg af andre involverede parter stod dørene meget åbne, så det var i de første dage vanskeligt at nedbringe luftfugtigheden i lokalerne. Indledningsvis blev en del af genstandene støvsuget og let rengjort med sodsvamp på stedet før håndtering. Det er den optimale fremgangsmåde, men som tiden gik, blev soden mere klæbrig, gummiagtig og vanskeligere at fjerne. Over tid udtørrer olieholdig sod, og tjærestofferne hærder, og cirka 14 dage efter branden blev den bedste løsning derfor at pakke de urensede genstande enkeltvis i silkepapir for senere at rense dem under bedre forhold hos Bevaringscenter Nordjylland. KONSERVERING AF GENSTANDE Efter fotografering, let rensning og registrering blev de udvalgte genstande pakket til transport og flyttet til Bevaringscenter Nordjyllands værksted. Her var der i mellemtiden blevet etableret magasiner, hvor de skadede og stærkt sodlugtende genstande kunne isoleres. Samtidig blev der indrettet et andet magasin med paller på gulvet og stålreoler til de rensede genstande. Ret hurtigt blev genstandene grupperet, og Bevaringscenter Nordjyllands medarbejdere fik hver især ansvar for genstandstyper som: Møbler og træ Metaller, herunder blankvåben Skydevåben Navigationsinstrumenter, ure mv. Grafik, plancher og fotos Malerier Tekstiler Glas og porcelæn Andre kulturhistoriske genstande. Opgaven var stor, og tiden til genstandsbehandling var begrænset af museets driftstabsforsikring, så Bevaringscenter Nordjylland benyttede sig også af eksterne leverandører, der blev nøje udvalgt. Skibsure, barometre og søkikkerter med indre korrosionsskader blev sendt til rensning og restaurering hos en urmager med stor erfaring i historiske ure og instrumenter. Uniformer blev sendt til kemisk rensning hos et renserifirma med referencer som Kongehuset, Søværnet og rederier, og to store, stærkt anløbne granater af messing og kobber blev maskinpoleret hos et firma med netop denne ekspertise. De resterende genstande blev renset og restaureret i Bevaringscenter Nordjyllands egne afdelinger, og i løbet af processen opbyggede medarbejderne stor erfaring i sodrensning på mange forskelligartede overflader og materialer. Ikke alle genstande kunne reddes eller renses tilfredsstillende. Især var der uoprettelige skader på enkelte malerier uden fernis, få plancher samt fotos med smeltet laminat. Desuden var der generelle problemer med hvid plast, hvide tekstiler, hvidmalet læder og papir, som i varierende grad var misfarvet af soden. Men det lykkedes at rense og restaurere hovedparten af de 700 genstande, som Bevaringscenter Nordjylland fik ansvaret for. LUGTSANERING Selv om genstandene var renset grundigt, var der i varierende grad sodlugt fra især porøse og organiske materialer som tekstiler, tovværk, malerilærreder og plancher på skumpap eller spånplader. Sodlugt aftager med tiden, men kan være genstridig og forsvinder ikke altid af sig selv. Hos National Archives i San Francisco findes arkivalier, der overlevede det store jordskælv og efterfølgende brand i Disse arkivalier lugter endnu af sod.[5] I marinemuseet kunne nogle sodlugtende plancher og bagplader erstattes eller spærregrundes og males, men det var nødvendigt at undersøge mulighederne for lugtsanering. Som konservator ville det være nærliggende at vælge forsigtighedsprincippet og fraråde lugtsanering, da det er en relativt ukendt metode i museumssammenhæng. Men i dette projekt kunne vi ikke lade museet stå tilbage med ildelugtende genstande i nyrenoverede bygninger. Derfor valgte vi at påtage os lugtsaneringen og samtidig prøve at finde den metode, som vi vurderede som den mest skånsomme for genstandene. På grund af tidsfaktoren var det ikke muligt at foretage nye undersøgelser eller tests, men vi søgte informationer og data på de gængse metoder, som anvendes i skadeservicesammenhæng. OZON Efter brand anvender skadeservicefirmaer ofte ozon til at fjerne sodlugt. Ozon (O3) er en oxiderende gas med karakteristisk stikkende lugt, og grænseværdien er 0,1 ppm. Gassen anvendes også ved lugtsanering af boliger og biler[14], og ozon indgår industrielt som oxidator til vandrensning, desinfektion og luftrensning i blandt andet storkøkkener, plejehjem og hospitaler, hvor man kan færdes under behandlingen. Da ozon er påvist nedbrydende for organiske materialer som naturgummi, tekstiler og farvepigmenter og oxiderede for metaller, var ozon- 6 meddelelser artikel med peer review

5 behandling ikke en metode, vi kunne anvende til lugtsanering af museumssamlingen med store mængder af fx blankvåben, uniformer, dykkerdragter og malerier. VÅDFOGGING Vådfogging eller kold fogging er en metode, hvor en fogger eller cyklon forstøver vandige eller oliebaserede stoffer i aerosolstørrelser på typisk 5-80 µ, så væskepartiklerne fra et udvalgt produkt bevæger sig gennem rummet for at lægge sig på overflader.[6] Foruden lugtkontrol benyttes metoden også til desinfektion, skimmelsanering og insektbekæmpelse. Ved sidstnævnte anvendelsesområder er vådfogging bedst egnet på sugende overflader som ubehandlet træværk. Metoden coater overflader, opfugter og tilfører stoffer, hvorfor den blev fravalgt til museumsgenstandene. TERMOFOGGING Termofogging er en metode baseret røg, der dannes ved opvarmning af stoffer. Typisk er produkterne baserede på propylenglykol med tilsætning af alkoholetoxylat som oxidationskatalysator samt forskellige æteriske olier som duft. Der findes forskellige saneringsmidler til forskellige opgaver. Princippet i termofogging er, at en pumpe under højt tryk blæser det valgte saneringsmiddel ind i en varmeveksler, hvor midlet ved hurtig opvarmning forgasser og ekspanderer. Denne ekspansion medfører, at midlet under tryk presses ud som røg gennem foggerens mundstykke. Ved blanding med kold luft kondenseres midlet til partikelstørrelser på typisk 0,5-25 μ.[7] Det sikrer en effektiv spredning og penetrering af midlet, men med indhold af oxidationsmiddel blev denne metode fravalgt i lighed med ozon. BRICKS Til lugtsanering anvendes også et produkt som»neutrox Gamma Bricks«, der er små filtbrikker imprægneret med»neutrox Gamma Oil«. Ifølge leverandøren NAC Europe frigiver brikkerne en tørdamp på basis af olier udvundet fra aromatiske planter. Leverandøren anfører endvidere, at produktet spreder sig hurtigt i luften for på molekylært niveau at indkapsle og neutralisere dårlig lugt. Brikkerne anvendes til at fjerne dårlig luft fra røg- og brandskader, vandskader, tørstegning, kemikaliespild, forrådnelse, spildevand m.m. Det er kendt, at disse stærkt koncentrerede brikker ved direkte kontakt kan beskadige eller misfarve fx ubehandlet træ, visse plasttyper og malede overflader. Efter en brand i polarforskeren, Knud Rasmussens hus i 2011 havde skadeservicefirmaet udlagt brikker direkte på bemalede vinduesbundstykker, hvorefter malingen blev opløst under brikkerne. Derfor anbefaler produktvejledningen at placere brikken i en medfølgende aluform eller i en særlig dispenser. Herved undgår man denne risiko. Imidlertid indeholder»neutrox Gamma Oil«stoffet Pentylacetat (CH 3 COOC 5 H 11 ), der er et organisk opløsningsmiddel. Væsken opløser fedtbelægninger og angriber visse kunststoffer samt materialer af gummi.[8] Pentylacetat er uopløselig i vand[9], og med indhold af dette stof kom Neutrox Gamma Bricks og Neutrox Gamma Oil ikke på tale til marinemuseet. LUGTNEUTRALISERING Der findes andre former for lugtsanering, men efter research og i samråd med Dansk Bygningskontrol blev det besluttet at anvende lugtneutralisering ved hjælp af en VaporShark dispenser. I sin enkelthed går VaporShark-metoden ud på at sprede duft fra nøje udvalgte æteriske olier i lokalet med ildelugt eller som her sodlugtende genstande. Ifølge producenten Vaportek overdøver duftstofferne ikke blot lugten, men neutraliserer den for lugtesansen efter principperne i»zwaardemaker Pairing«. Hendrik Zwaardemaker ( ) var professor i fysiologi ved universitet i Utrecht, Hol- Foto 5. VaporShark dispenseren er åbnet, og man ser plastbåndet med S.O.S. olien. Olien diffunderer gennem plastmembranen og sendes som tørdamp ud i luften ved hjælp af VaporSharkens indbyggede blæser. Foto: Ole Jespersen. The VaporShark dispenser is open, so one can see the plastic band containing the S.O.S. oil. The oil diffuses through the plastic membrane and is sent as dry steam into the air using the built-in fan. meddelelser artikel med peer review 7

6 land. Han påviste blandt andet, at lugte ved krydsmætning kan neutraliseres for lugtesansen, hvis man parrer en given æterisk olie med en given lugt. Eksempelvis angiver Zwaardemakers Pairs, at ildelugt fra stenkulstjære eller fækalier (3-Methylindol) kan neutraliseres af cedertræsolie, og lugt fra sure mælkeprodukter (smørsyre) eller opkast kan neutraliseres af enebærolie. [10] Ifølge leverandøren menes der ved hjælp af van der Waals kræfter og adsorption at ske en svag elektrostatisk binding mellem de æteriske oliemolekyler og de ildelugtende molekyler[11] Efter samme princip kan organiske forureningsstoffer ved adsorption også bindes til overfladen af aktivt kul, og flere studier antyder, at røgpartikler kan adsorbere til støvkomponenterne og på den måde fastholdes i støv.[12] Sammen med VaporShark dispenseren valgte Bevaringscenter Nordjylland at lugtsanere genstandene med produktet»s.o.s. oil«(smoke Odor Solution). S.O.S. olien består af en særlig sammensætning af naturlige, æteriske olier og er specielt udviklet af amerikanske Vaportek til lugtsanering efter brand- og røgskader. Der findes andre oliesammensætninger med specifikke egenskaber til andre brugsområder. Virksomheden Vaportek har siden 1979 arbejdet med luftbehandling i blandt andet hospitalers kræft- og brandsårsafdelinger og lugtsanering efter brand- eller vandskader. Vaporteks produkter importeres og forhandles i Danmark af NAC Europe ApS. S.O.S. olien leveres i et patenteret»duftbånd«, der fungerer som en permeabel membran af plast. Båndet placeres i VaporShark dispenseren, og når olien diffunderer gennem membranen, frigives den lugtneutraliserende tørdamp, der ved hjælp af dispenserens indbyggede blæser sendes ud i rummet. Tørdampen efterlader i følge leverandøren ikke fedtede overflader, og der er ikke behov for åndedrætsværn eller andre personlige værnemidler, når man færdes i lokalet under behandlingen. I modsætning til Gamma olien skal S.O.S. olien ikke klassificeres som farlig efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning. Der er heller ingen kendte langtidsvirkninger. Produktet er opløseligt i vand, har et flammepunkt > 94 C og indeholder ingen oplysningspligtige stoffer. Leverandøren oplyser, at man ikke har modtaget reklamationer eller henvendelser vedrørende skader efter brug af S.O.S. olien.[13] PRAKTISK LUGTSANERING For at få en effektiv lugtneutralisering er det vigtigt, at der er plads mellem genstandene, så luften kan cirkulere. De rensede genstande fra marinemuseet var placeret i to lokaler, hvor de på skift blev behandlet ét døgn af gangen. Efter to uger var hvert lokale således behandlet én uge. Herefter blev lokalerne luftet ud. I det ene lokale var især malerier og plancher samlet, og disse genstandstyper havde endnu en svag sodlugt, hvorfor de blev behandlet tre døgn mere. Efter grundig udluftning af rummene var sodlugten elimineret, og den svage duft fra S.O.S. olien fortog sig i de følgende uger. Mens de 700 genstande blev lugtsaneret og magasineret hos Bevaringscenter Nordjylland, Foto 6. Rensede genstande er placeret med afstand på reoler, så lugtsaneringen kan blive mest effektiv. Foto: Ole Jespersen. Cleaned objects are placed on racks, so odour reduction treatment can be most effective. forestod Dansk Bygningskontrol lugtsaneringen af bygninger og tilbageværende genstande. Her blev valgt samme løsning med VaporShark dispensere og S.O.S olie. Efterfølgende har marinemuseet i fugtigt vejrlig oplevet en svag sodlugt, der er lokaliseret til genstande og plancher, der ikke har været renset og lugtsaneret hos Bevaringscenter Nordjylland. Lugten stammer især fra plancher, der udelukkende blev overfladisk rengjort og lugtsa- 8 meddelelser artikel med peer review

7 neret på stedet og ikke renset på bagsiderne. Ligeledes er der konstateret sodlugt fra fx kaffesække, der alene blev støvsuget og lugtsaneret på stedet. For at få en effektiv lugtsanering skal genstande og lokaler rengøres grundigt og soden fjernes før saneringen. OPFØLGENDE FORSØG Emnet lugtsanering er endnu relativt ubelyst i Danmark, og der er i forbindelse med projektet i marinemuseet kun fundet få undersøgelser og rapporter fra udlandet. Derfor har Bevaringscenter Nordjylland gennemført to opfølgende forsøg med VaporShark dispenseren og S.O.S. olien. FORSØG 1 MED S.O.S. OLIE I samme lokale som en del af de brandskadede genstande blev lugtsaneret, er der gennemført et opfølgende forsøg med en VaporShark dispenser og S.O.S. olien. I dette forsøg blev prøver af bomuldsstof, bomuldsstof med flerfarvet tryk, thaisilke, messing, gevindstang af jern, O-ringe af gummi og plast hængt op i en afstand af 150 cm fra dispenserens udblæsningsstuds og vinkelret på denne. I samme afstand blev plader af plexiglas og floatglas (planglas) opstillet vinkelret på udblæsningsluften. Metaldele, gummi, plast, plexiglas og floatglas var forinden afvasket med lunkent vand tilsat en dråbe Neutral opvaskemiddel og efterfølgende affedtet to gange med en ren bomuldsklud fugtet med 96 % ethanol. Materialerne blev behandlet 200 timer med VaporShark dispenseren, hvorefter forsøget blev standset. Dette tidsrum svarer til den behandlingstid et skadeservicefirma typisk vil lugtsanere efter en brand.[14] Ingen af de behandlede materialer viste nogen form for fedtet film eller farveforandring. Ved uafhængig visuel kontrol kunne fire medarbejdere hos bevaringscenteret ikke konstatere film eller sløring på pladerne af plexiglas og floatglas, lige som det heller ikke var muligt at se spor på pladerne efter at have tegnet et tæt zigzag mønster med både vatpind og finger i bomuldshandske. Vatpind og den hvide bomuldshandske viste ingen tegn på afsmitning. Sammenholdt med et sæt tilsvarende referencematerialer var der ingen visuel forskel. Det må derfor på baggrund af forsøg 1 konkluderes, at behandling med VaporShark og S.O.S. olie ikke efterlader en fedtet film på genstandene. Samme konklusion kunne vi også tidligere drage, da de rengjorte og lugtsanerede genstande hos Bevaringscenter Nordjylland blev håndteret og pakket ned til transport. Foto 7. Ved to opfølgende forsøg blev forskellige materialeprøver udsat for 200 timers behandling med S.O.S. olien i en VaporShark dispenser. Foto: Ole Jespersen. In two follow-up studies, various material samples were exposed to 200 hours of treatment with the S.O.S. oil. FORSØG 2 MED S.O.S. OLIE I forsøg 2 blev metalfolier og pladestykker af sølv, messing, kobber, tin og bly udsat for behandling i 200 timer med S.O.S. olie i VaporShark dispenseren. Disse metaltyper indgik i samlingen fra marinemuseet. Prøvematerialerne var forinden poleret og affedtet to gange med ren bomuldsklud fugtet med 96 % ethanol. I samme procesforløb blev også et sort/hvid fotografi med sølvemulsion og et håndkoloreret linoleumstryk på papir behandlet. Disse to genstande var delvist overdækket, så kun halvdelen af fladerne blev eksponeret. Efter behandlingen viste ingen af metallerne nogen tegn på oxidation eller fedtet film, og ved visuel kontrol kunne bevaringscenterets grafiske konservator ikke konstatere fedtet film eller tegn på forandringer på de grafiske materialer. SAMMENFATNING AF FORSØG Efter at have gennemført to forsøg, hvor tekstiler, metaller, gummi, plast, papir og foto har været udsat for 200 timers fingeret lugtsanering med S.O.S. olie i VaporShark dispenser, er der ved visuel kontrol og sammenligning med referencematerialer ikke konstateret nogen form for fedtet film, oxidation eller andre synlige skader på de eksponerede genstande. På baggrund af de to forsøg og behandlingen af de 700 genstande fra marinemuseet kan det derfor konkluderes, at lugtsanering med S.O.S. olie ikke umiddelbart har medført utilsigtede påvirkninger af genstandene. Men der er behov for yderligere undersøgelser for at fastslå, om der er eventuelle langtidseffekter af behandlingen. Ligeledes vil kvalitative kemiske analyser (fx IR-spektroskopi) kunne fastslå, om der efterlades spor af æteriske olier i de behandlede genstande. meddelelser artikel med peer review 9

8 NØGLEORD Museumsbrand, følgeskader, PVC, sod, sodrensning, lugtsanering, vådfogging, termofogging, lugtneutralisering, VaporShark dispenser, S.O.S. olie, Zwaardemaker pairing, ozonbehandling. Foto 8. Ny montre med rensede genstande. Flere af disse genstande ses før rensning på foto 3. Foto: Hanne Billeschou Juhl. New exhibition case containing cleaned objects. In photo no. 3 several of these objects can be seen before cleaning. Prøveemnerne fra de to forsøg er foreløbigt pakket i syrefri materialer og gemmes med henblik på kontrol af eventuelle langtidseffekter efter behandling med S.O.S. olie. RESUME Efter en omfattende brand på Aalborg Søfartsog Marinemuseum i 2011 var Bevaringscenter Nordjylland i involveret i rådgivning samt registrering, fotografering, rensning og restaurering af de brandskadede museumsgenstande. De fleste genstande var skadet af kloridholdig sod, hvorfor afrensning af sod på forskellige genstands- og materialetyper var den væsentligste opgave. Efter rensning var der endnu kraftig sodlugt fra især porøse og organiske materialer. Det resulterede i en beslutning om at lugtsanere genstandene. Forskellige metoder blev researchet, ozon og andre oxiderende metoder blev fravalgt, og valget faldt på lugtneutralisering med S.O.S. olie (Smoke Odor Solution) i en VaporShark dispenser. Denne metode baserer sig ifølge leverandøren på Zwaardemakers pairing og adsorption ved hjælp af van der Waals kræfter. Brugen af S.O.S. olien resulterede i genstande uden sodlugt. Efter et par uger var duften efter S.O.S. olien også aftaget. Der blev ikke konstateret nogen form for skader eller forandringer, der kunne henføres til behandlingen. To efterfølgende testbehandlinger på et bredt udsnit af materialer forårsagede heller ikke visuelle forandringer. Disse testmaterialer er pakket syrefrit og arkiveret for senere vurdering af eventuelle langtidsskader. SUMMARY After a major fire at the Aalborg Maritime Museum in 2011, Bevaringscenter Nordjylland (North Jutland Conservation Centre) was involved throughout as consultants as well as in the registration, photographing, cleaning and conservation of the fire-damaged museum exhibits. Most objects were covered in sticky chloride containing soot, and therefore cleaning the soot from the different objects and material types was the main task. After treatment, there was still a strong smell of soot especially from porous and organic materials. This resulted in a decision to eliminate the smell by use of odour control. Various methods were researched, ozone and other oxidizing methods were rejected, and the choice fell on odour neutralisation with S.O.S. oil (Smoke Odor Solution) in a Vapor- Shark dispenser. According to the supplier this method is based on Zwaardemaker s pairing and adsorption by van der Waal s forces. Use of the S.O.S. oil resulted in objects free from the smell of soot. After a few weeks the odour from the S.O.S. oil also declined. There was no evidence of any damage or changes that could be attributable to the treatment. Two subsequent test treatments on a wide range of materials also showed no visual changes. The test materials have been archived for later evaluation of any long-term effects. KEYWORDS Museum fire, consequential damage, PVC, soot, wet fogging, thermal fogging, odor neutralisation, VaporShark dispenser, S.O.S. oil, Zwaardemaker pairs, ozone treatment. yhteenveto Aalborgin Merenkulku- ja merimuseossa vuonna 2011 sattuneen tulipalon jälkeen Bevaringscenter Nordjylland oli mukana vuosina rekisteröimässä, valokuvaamassa ja restauroimassa palossa vaurioitunutta näyttelyä. Suurin osa esineistä oli tahmean, kloridipitoisen noen peitossa ja siksi pääasiassa keskityttiin noen poistamiseen 10 meddelelser artikel med peer review

9 eri materiaaleista ja esineistä. Puhdistuksen jälkeen erityisesti huokoisissa ja orgaanisissa materiaaleissa oli jäljellä voimakas noen haju. Haju päätettiin poistaa hajunpoistajalla. Lukuisat hajunpoistometelmät tutkittiin, otsoni ja muut hapettavat metodit hylättiin ja päädyttiin hajun poistoon S.O.S.-öljyllä (Smoke Odor Solution) ja Vaporshark-annostelijalla. Tavarantoimittajan mukaan metodi pohjautui Zwaardemakerin pareihin ja van der Waal s voimilla imeyttämiseen. S.O.S.-öljyn käytön tuloksena noen paha haju häipyi esineistä. Muutaman viikon kuluttua myös S.O.S.-öljyn haju hälveni. Todisteita toimenpiteen aiheuttamista vaurioista tai muutoksista ei löytynyt. Laajalle valikoimalle erilaisia materiaaleja tehtiin kaksi perättäistä toimenpidekoetta eivätkä kokeet aiheuttaneet niihin näkyviä muutoksia. Koemateriaalit on arkistoitu myöhempää pitkäaikaisten vaikutusten arviointia varten. avainsanat Tulipalo museossa, välilliset vauriot, PVC, noki, märkäsumutus, lämpösumutus, hajun poisto, VaporShark-annostelija, S.O.S.-öljy, Zwaardemakerin parit, otsonikäsittely. KILDER 1. Bekæmpelse af følgeskader efter brand. Forsikring & Pension, marts Vejledningen kan downloades på 2. Arjen Sevenster, The European Council of Vinyl Manufacturers (ECVM), 3. Arepa rapport, sagsnr Bekæmpelse af følgeskade efter brand (kilde 1), s Produktdata for Flex-A-Lite 2600 fogger, forhandles af NAC Europe ApS - og B&G Micro-Jet, forhandles af Knud E Dan A/S. 7. Produktdata for Alron Thermo-Fog, forhandles af Knud E Dan A/S. 8. Pentylacetat på 9. Sikkerhedsdatablad. Vaportek Neutrox Gamma Oil. Revision: /ABB. NAC Europe ApS. 10. Bruno, Thomas J.: Loss of Odor Through Conjugation, Suppression and Cross-adaption: How one plus one can sometimes equal zero. National Institute of Standards and Technology, Boulder, Colorado, USA, Vaportek: Vaportek Odor Neutralization Systems, An Explanation. 12. Bengtsen, Mads - Nørgaard, Michael - Lei, Nina og Nielsen, Per Kim: Partikler fra tobaksrøg - et litteraturstudie. Kræftens Bekæmpelse, 2008., side CEO Jesper Natorp, NAC Europe ApS. Personlig korrespondance, februar Regionsdirektør Ole Klitgaard, Dansk Bygningskontrol Nordjylland A/S. Personlige samtaler, februar ANDEN LITTERATUR Baril, Paul: Museum Fires and Losses. CCI Notes 2/7, Canadian Conservation Institute, Bengtsen, Mads - Nørgaard, Michael - Lei, Nina og Nielsen, Per Kim: Partikler fra tobaksrøg - et litteraturstudie. Kræftens Bekæmpelse, Bruno, Thomas J.: Loss of Odor Through Conjugation, Suppression and Cross-adaption: How one plus one can sometimes equal zero. National Institute of Standards and Technology, Boulder, Colorado, USA, Nilsen, Lisa et al.: Handbok i katastrofberedskab och restvärdesräddning (RVR) för konst- och kulturhistoriska samlingar, byggnader och miljöer. Riksantikvarieämbetet, Rohlén, Per: Branden på Etnografiske muséet Brandskyddslaget AB, Stockholm. Upubliceret rapport. Spafford-Ricci, Sarah og Graham, Fiona: The fire at The Royal Saskatchewan Museum. JAIC, volume 39, no. 1. Journal of the American Institute for Conservation. Wibroe, Lone og Christian Libak Pedersen: Kortlægning af kemiske stoffer i rengøringsmidler til brug ved rengøring efter ildebrand eller røgskade i private hjem. Miljøministeriet, nr Caring for your Mementoes: Cleaning Soot Damaged Objects. Australian War Memorial. Ole Jespersen konserveringsassistent & Hanne Billeschou Juhl cand.scient.cons. Bevaringscenter Nordjylland Storemosevej 8 DK-9310 Vodskov Tlf meddelelser artikel med peer review 11

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Bekæmpelse af følgeskade efter brand

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Bekæmpelse af følgeskade efter brand Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Marts 2007 Bekæmpelse af følgeskade efter brand Indholdsfortegnelse (klikbar) 1 Forord 2 Indledning 3 Definitioner 4 Samarbejde

Læs mere

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Agenda: Om Bevaringscenter Øst BCØ s beredskabsindsats før 2011 Store

Læs mere

DØGNVAGT 70 23 23 06 Når skaden er sket!

DØGNVAGT 70 23 23 06 Når skaden er sket! DØGNVAGT 70 23 23 06 Når skaden er sket! Pro Industri & Skadeservice A/S E-mail: info@proas.dk www.proas.dk HVEM ER PRO? Denne brochure indeholder informationer om, hvad der sker med dine ting, når nu

Læs mere

Døgnvagt 70 23 23 06 Når skaden er sket!

Døgnvagt 70 23 23 06 Når skaden er sket! Døgnvagt 70 23 23 06 Når skaden er sket! Pro Industri & Skadeservice A/S E-mail: info@proas.dk www.proas.dk Hvem er Pro? Denne brochure indeholder informationer om, hvad Pro Industri & Skadeservice A/S

Læs mere

bevaring rådgivning restaurering konservering mange fagspecialer mere end 20 års erfaring

bevaring rådgivning restaurering konservering mange fagspecialer mere end 20 års erfaring bevaring rådgivning restaurering konservering mange fagspecialer mere end 20 års erfaring bevaringscenter nordjylland Bevaringscenter Nordjylland har til formål at yde bevaringsfaglig bistand til de museer,

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Vores hjem beskyttes af Concrobium. Skimmelkontrol

Vores hjem beskyttes af Concrobium. Skimmelkontrol Vores hjem beskyttes af Concrobium Skimmelkontrol www.ecocare.dk EcoCare Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Danmark Tlf: +45 74 42 47 50 Fax: +45 74 42 47 86 Mobil: +45 40 21 47 87 ecocare@c.dk > afrenser

Læs mere

Omfangsvurdering. i forbindelse med brand i Helårsbolig XXXXXXXXXXXXXX

Omfangsvurdering. i forbindelse med brand i Helårsbolig XXXXXXXXXXXXXX Omfangsvurdering i forbindelse med brand i Helårsbolig XXXXXXXXXXXXXX Denne omfangsvurdering beskriver den nødvendige rengøring af bygningsdele og konstruktioner for at opnå et rent og lugtfrit resultat

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Skimmelsanering. Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S

Skimmelsanering. Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S Skimmelsanering Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S Forundersøgelse Tilstandsundersøgelse Fugt og skimmelsvamp Tilstandsvurdering og omfangsbestemmelse Handlingsplan Valg af løsning Løsning af fugtproblemer

Læs mere

8. Procedure for behandling af genstande før magasinering

8. Procedure for behandling af genstande før magasinering Uddrag fra Brugerhåndbogen 6. udgave, 2015 8. Procedure for behandling af genstande før magasinering 8.1 Rengøring af genstande Genstanden rengøres før magasinering eller præventiv behandling mod skadedyr

Læs mere

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering BioDetect System Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering NAC Europe Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Danmark Tlf: +45 7442 6292 Fax: +45 7442 4786 Mobil: +45 4021 4787 info@nac-europe.com

Læs mere

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015 Skimmelsvampe Galgebakken 8. September 2015 Tidsplan 20.05: Velkomst/opstart. 20.05-21.05: o Hvad er skimmelsvampe. o Hvorledes opstår skimmelsvampe. o Testmetoder. o Hvorledes afrenses skimmelsvampe.

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

Førende indenfor teknisk renovering

Førende indenfor teknisk renovering Kontakt os Danmark AREPA Danmark A/S Mads Clausens Vej 12 8600 Silkeborg T: +45 8681 1055 F: +45 8680 1227 E: arepa@arepa.dk Holland AREPA Benelux B. V. Terminalwag 31 3821 AJ Amersfoort T: +31 33 453

Læs mere

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo - Rengøringsskema

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

årsberetning 2011 bevaring & restaurering

årsberetning 2011 bevaring & restaurering årsberetning 2011 bevaring & restaurering 2 for Bevaringscenter Nordjylland Udgiver Bevaringscenter Nordjylland Storemosevej 8 DK-9310 Vodskov Tlf. +45 9829 2455 bcn@bcnord.dk www.bcnord.dk www.facebook.com/bcnord

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

2013 Produktoversigt

2013 Produktoversigt Produktoversigt 2013 DST-DEGREEZ/2 ph 7,1 Kan anvendes på alle metaller og legeringer og neutrale olier. DST-DEGREEZ/3 ph 10,6 Kan anvendes på de fleste metaller og legeringer. Gode resultater med renoveringsgods.

Læs mere

Prisliste gældende fra 01.03.2015 Alle priser er listet som vejledende og inklusive moms.

Prisliste gældende fra 01.03.2015 Alle priser er listet som vejledende og inklusive moms. Prisliste 2015 Prisliste gældende fra 01.03.2015 Alle priser er listet som vejledende og inklusive moms. Alle vores priser er vejledende idet vi ønsker at give individuelle priser på hver enkel bil. Hvorfor

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

EGO Clean Oil. Rent Indeklima - Ingen Partikelforurening

EGO Clean Oil. Rent Indeklima - Ingen Partikelforurening EGO Clean Lights EGO Clean Oil Rent Indeklima - Ingen Partikelforurening Undersøgelser de senere år har vist, at vokslys og almindelig petroleumsbaseret lampeolie udsender flere partikler end trafikken

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

Trinvis planlægning af afhjælpningsforanstaltninger

Trinvis planlægning af afhjælpningsforanstaltninger Trinvis planlægning af afhjælpningsforanstaltninger / Jesper Jørgensen 24. november 2011 Sorø Fynsplan Skoler Er bygget i perioden 1960érne og frem til i hvertfald 1977 Betonelementbyggeri Foreskrevet

Læs mere

Brug mere tid på produktion og mindre tid på rengøring

Brug mere tid på produktion og mindre tid på rengøring Tork Aftørring og Rengøring Brug mere tid på produktion og mindre tid på rengøring Færre omkostninger Mere effektivitet Bedre sundhed og sikkerhed Tork er bare bedre Kunne du tænke dig en mere effektiv

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

BOSKOVS SKADESERVICE. Døgnvagt 24-7 51966544

BOSKOVS SKADESERVICE. Døgnvagt 24-7 51966544 Døgnvagt 24-7 51966544 Vandskade Brandskade Som det eneste skadeservice firma på Bornholm har vi over 100 affugtere på øen, + dykpumper i alle størrelser - toilet, bade og flytte containere, skimmel bekæmpelsesudstyr,

Læs mere

Send dine rengøringsspande på pension og gør skadeservicerengøring til en sand fornøjelse!

Send dine rengøringsspande på pension og gør skadeservicerengøring til en sand fornøjelse! Concept Send dine rengøringsspande på pension og gør skadeservicerengøring til en sand fornøjelse! helt ærligt - er der sket noget nyt indenfor skadeservicerengøring i de senere år, som kan effektivisere

Læs mere

Suppleringskataloget Kapitel 7 Mærkning

Suppleringskataloget Kapitel 7 Mærkning Forsikring & Pension november 2014 Suppleringskataloget Kapitel 7 Mærkning Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Dette informationsblad er fremstillet aftarber AB og Red Arrow, februar

Læs mere

Miljøeffekter af energiproduktion

Miljøeffekter af energiproduktion Miljøeffekter af energiproduktion god ide at bruge de kemiske reaktionsligninger under Forbrænding og forsuring. Forud for laboratoriearbejdet er det en stor fordel hvis eleverne allerede ved hvordan el

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere

Montering og Pleje af CaesarStone

Montering og Pleje af CaesarStone Montering og Pleje af CaesarStone bordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Side CaesarStone 2 Modtagelse 3 Montering 4 Fastgørelse

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Privat Tæpper Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Vedligeholdelse Tæpper korrekt vedligeholdelse giver størst udbytte Tæpper har en lang række gode egenskaber, der bedst bliver bevaret, hvis

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1520842 Udarbejdet den: 25012013 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 29052012 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S, Industrivej

Læs mere

Skimmelsvamp i boliger

Skimmelsvamp i boliger Skimmelsvamp i boliger Byggeskadefondens orienteringsmøde oktober/november 2006 v. Ole Munck www.protox.dk Forudsætninger for skimmelvækst kst Skimmelsvampesporer Fugt > 80% RF Kan gro påp materialet Normal

Læs mere

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Din sikkerhed: Allergen kontrolleret parfumer Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Aroma - en duft af velvære PRO-REN er den førende samarbejdspartner, når det gælder

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

RENGØRING. hos dig der er overfølsom

RENGØRING. hos dig der er overfølsom RENGØRING hos dig der er overfølsom FORORD Det er ikke muligt at rengøre sig ud af allergiske problemer, men rengøringen er vigtig, fordi den nedsætter støvmængden og dermed mængden af allergener og irritanter

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre. For at begrænse

Læs mere

Redskaber. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget

Redskaber. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Redskaber Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Kort og godt - Derfor skal dagplejen være helt røgfri De vigtigste budskaber Problemet I dag kan små børn blive udsat for tobaksrøgens giftige

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

XFlow. Vandtågesystem. Til landapplikationer. Fire Fighting

XFlow. Vandtågesystem. Til landapplikationer. Fire Fighting XFlow Vandtågesystem Til landapplikationer Fire Fighting XFlow Vandtågesystem Spar tid, plads og penge... og red liv, hvis uheldet er ude der er masser af fordele ved et XFlow Vandtågesystem XFlow er et

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

Værd at vide om BioRid

Værd at vide om BioRid Overfladebelægningen der effektivt og varigt stopper vækst af skimmelsvampe på grund af tørre overflader. 1.0. Generelt om angreb af skimmelsvampe 1.1. Forholdsregler til imødegåelse af skimmelsvampe 1.2.

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

SANERING AF BLY OG PCB. - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering

SANERING AF BLY OG PCB. - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering SANERING AF BLY OG PCB - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering Traditionel miljøsanering udgør en miljørisiko for omgivelserne Sponge-Jet anlægget er udviklet til miljøvenlig sanering af BLY og

Læs mere

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN?

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? KAPITEL 2: HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? Man er ikke ryger, fordi man holder en cigaret, og det er heller ikke skadeligt at holde en cigaret i hånden. Det er først, når cigaretten

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

Jesper Stub Johnsen. Ikke alle billeder tåler dagens lys! Jesper Stub Johnsen, 2005

Jesper Stub Johnsen. Ikke alle billeder tåler dagens lys! Jesper Stub Johnsen, 2005 Jesper Stub Johnsen Ikke alle billeder tåler dagens lys! Jesper Stub Johnsen, 2005 DINE FAMILIE- OG FERIEBILLEDER FOREVIGT? Velkommen og præsentation Lidt fotohistorie og hvad der kan gå galt Fotografier

Læs mere

Alt om galvanisk tæring

Alt om galvanisk tæring Alt om galvanisk tæring For de fleste har galvanisk tæring været et begreb forbundet med noget totalt uforståeligt. Vi forklarer hvorfor og hvordan galvanisk korrosion sker, hvordan du kan måle det, og

Læs mere

Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187

Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187 Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187 Bygningstype Boligblok Medlem af foreningen klimaskærm Bygningen er undersøgt efter DS/EN 13187 Bygningers termiske ydeevne- Kvalitativ sporing

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Vedligeholdelsesfolder

Vedligeholdelsesfolder Vedligeholdelsesfolder Indholdsfortegnelse Forord... 3 Låger... 4 Skuffer... 4 Korpus... 4 Hængsler... 4-5 Bordplader Plastlaminatbordplader... 5 Laboratoriebejdsede bordplader... 5 Lakerede bordplader...

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

Toyota Bilpleje. Komplet kollektion af bilplejemidler

Toyota Bilpleje. Komplet kollektion af bilplejemidler Toyota Bilpleje Komplet kollektion af bilplejemidler Det er nemt at pleje din bil Du stoler på din Toyota. Dag efter dag. Uanset hvor turen går hen, giver det ro i sjælen, at din bil er driftsikker og

Læs mere

Ventilationsservice. Rensning, vedligeholdelse, serviceaftale, inspektion, tilstandsrapport, og skadeservice. - så er alt i orden!

Ventilationsservice. Rensning, vedligeholdelse, serviceaftale, inspektion, tilstandsrapport, og skadeservice. - så er alt i orden! Ventilationsservice Rensning, vedligeholdelse, serviceaftale, inspektion, tilstandsrapport, og skadeservice - så er alt i orden! Godt indeklima er en god forretning Klima- og ventilationsanlæg der ikke

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013 Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Dagens program Hvad er bly Hvor sundt er bly Arbejdsmiljøloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

TIP EN 13 ER (MINDRE KLASSER) 1. Hvad renser vi IKKE vores spildevand for? Sand Kvælstof Mikroplast

TIP EN 13 ER (MINDRE KLASSER) 1. Hvad renser vi IKKE vores spildevand for? Sand Kvælstof Mikroplast TIP EN 13 ER (MINDRE KLASSER) 1. Hvad renser vi IKKE vores spildevand for? Sand Kvælstof Mikroplast 2. Hvad kommer der ud af forbrændingsovnen? Slagger Ild Vand 3. Hvordan renser man røg? Man vasker det

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer..

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer.. Indholdsfortegnelse Rengøring af huset. 1 Desinfektion af huset. 2 Tågedesinfektion 3 Vandsystemet. 4 Desinfektion af udenomsarealer.. 5 Forrum. 6 Fodersiloer.. 7 Diverse opgaver. 8 Udregningsskema.. 9

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

KEIM Silikatfarve til villaer

KEIM Silikatfarve til villaer KEIM Silikatfarve til villaer Beskytter dine værdier Gratis rådgivning Vi beskytter dine værdier KEIM silikatfarve er en investering i lang holdbarhed. De første KEIM behandlede facader i Skandinavien

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag Væg og loftmaling Loft/Væg 3 En maling til vægge og lofter, som er nem at arbejde med og som ikke giver dryp eller stænk. Fremstår med en helmat overflade uden reflektering. Anvendes på lofter, beklædningsplader

Læs mere

Samson vægabsorbent. Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering

Samson vægabsorbent. Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering Samson vægabsorbent Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering 194 Samson vægabsorbent Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering Samson

Læs mere

Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk -

Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk - Kontakt undertegnede for salg/rådgivning Jan L. Nielsen - T. +45 4272 4585 M. jln@eco- systems.dk - www.eco- systems.dk Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk - Hvordan virker HG Light sammen med LED-belysning?

Læs mere

Vi bygger en S16D bil

Vi bygger en S16D bil Vi bygger en S16D bil Af Carsten Grønnemann Jeg vil i denne artikel serie se på hvad der skal til for at bygge en top-notch S16D bil. Blovstrød SlotCar Racing Club April 2007. Chassis Jeg har valgt et

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK Montering Vedligeholdelsesvejledning Getacore... kvalitet hele vejen igennem Juni 2010 DK Transport Inden montage Tillykke med din nye Getacorebordplade fra Horn Bordplader A/S For at få størst mulig glæde

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere