årsberetning 2011 bevaring & restaurering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "årsberetning 2011 bevaring & restaurering"

Transkript

1 årsberetning 2011 bevaring & restaurering

2 2 for Bevaringscenter Nordjylland Udgiver Bevaringscenter Nordjylland Storemosevej 8 DK-9310 Vodskov Tlf Redaktion og layout Ole Jespersen, Bevaringscenter Nordjylland Tryk Novagraf A/S Lyngvej 3, 9000 Aalborg Copyright 2012 Bevaringscenter Nordjylland ISBN Forside Detalje af altertavlen i Budolfi Kirke, Aalborg Domkirke. Foto: Ole Jespersen. Herunder: Salamandre på kaminen i Drachmanns Hus, Skagen. Foto: Ole Jespersen.

3 Indhold Beretning 2011 Bestyrelse Medarbejdere Møde- og kursusdeltagelse Foredrag og undervisning Medlemskaber Omfattende hærværk i Vor Frelsers Kirke. Af Pascal Faudot Et sjældent, firkantet vikingeskrin fra Næsby. Af Hanne Billeschou Juhl Brand i Aalborg Søfarts- og Marinemuseum. Af Ole Jespersen Hvad forestiller maleriet? Af Winnie Odder Hjemme godt - ude bedst. Af Lisbeth Præstegaard Galionsfigurer restaureres Arbejde for brugerne Rekvirerede opgaver i 2011

4 Beretning Bevaringscenter Nordjylland (BCN) er en selvejende institution, der har til formål at yde bevaringsfaglig bistand til de museer og andre kulturbevarende institutioner, som har indgået samarbejdsaftale med bevaringscenteret. BCN s drift finansieres delvist gennem offentlige tilskud fra Kulturarvsstyrelsen og delvist ved betaling for ydelser fra de tilknyttede institutioner. Desuden har BCN en indtægt fra kunder udenfor museumsverdenen, fx kirker, institutioner og private. BCN ligger i Hammer Bakker på Storemosevej 8, Vodskov. Bygningen lejes af Aalborg Kommune. Det faste personale består af seks fagkonservatorer og en sekretær på deltid. Desuden har der i 2011 været flere projektansatte fagkonservatorer og andet personale. Samarbejdsaftaler I 2011 har BCN indgået samarbejdsaftaler med 11 institutioner. Aftalerne er udformet som individuelle kontrakter mellem BCN og brugerne, og kontrakterne fastsætter betaling for en andel af BCN s arbejde. I andelen indgår både løsning af individuelle opgaver samt en række aktiviteter, som kommer brugerne i fællesskab til gode, fx kurser, metodeblade, tværmuseale projekter, nyhedsbreve og faglig opdatering. Museumsudredning I 2010 igangsatte den daværende kulturminister en udredning, der skulle komme med anbefalinger og forslag til fremtidssikring af museumslandskabet. Udredningens anbefalinger skal danne grundlag for en eventuel revision af museumsloven. Bevaringscenterets samarbejdspartnere har i fællesskab med BCN besluttet at udforme kontrakter for et år ad gangen, indtil anbefalingerne er behandlet politisk, og konsekvenserne af en eventuel revision af museumsloven er kendt. Johannes V. Jensen museet i Farsø åbnede ny permanent udstilling i 2011 med genstande uddeponeret fra Nationalmuseet. Bevaringscenter Nordjylland skal føre årlig tilsyn med samlingen. Foto: Udstillingsarkitekt Eskild Bjerre Laursen.

5 Årets gang 2011 har været et travlt og begivenhedsrigt år for BCN, hvor værkstedets medarbejdere har løst mange spændende opgaver for vores faste brugere og samarbejdspartnere. I 2011 kunne vi ønske Hjørring Kommunearkiv velkommen som brugerinstitution. Et samarbejde vi glæder os til at udvikle fremover. I løbet af året har vi haft en del opgaver og henvendelser af katastrofemæssig karakter både fra museer og fra private rekvirenter, der har henvendt sig i forbindelse med vandskade, hærværk eller brand. Efter det store skybrud i Københavnsområdet i sommer fik grafisk afdeling blandt andet en vandskadet fotosamling ind fra FLSchmidt. Vor Frelsers Kirke i Aalborg var tidligt på året udsat for et omfattende hærværk, hvor flere af værkstedets medarbejdere blev inddraget i restaureringen af det ødelagte inventar. I efteråret blev Bevaringscenter Nordjylland involveret i en meget stor og omfattende opgave, da der udbrød brand på Aalborg Søfartsog Marinemuseum. Branden havde efterladt et tykt ætsende sodlag på alle udstillingsgenstande, og det var derfor vigtigt at skabe overblik og agere hurtigt, så skaderne ikke udviklede sig yderligere. For at få projektet afviklet hurtigt af hensyn til genstandenes bevaring, blev der ansat ekstern arbejdskraft. Vi forventer at afslutte projektet i foråret Under og efter en katastrofe er det vigtigt at reagere hurtigt og få situationen stabiliseret, så skaderne ikke udvikler sig. Konservatorens rolle er central, og de mange akutte opgaver, som BCN har været involveret i i årets løb, understreger behovet for et velfungerende regionalt bevaringsberedskab, som det BCN kan yde. Vi vil derfor i 2012 fortsat udvikle og sætte fokus på beredskab og præventive foranstaltninger. Drachmanns hus blev 4. juni indviet efter en meget omfattende renovering, og BCN har været involveret i projektet fra dets begyndelse i Bevaringscenteret har stået for projektering og udførelsen af det praktiske arbejde med inventaret herunder registrering, fotografering, rengøring, nedpakning, frysedesinficering, kon servering og indflytning. Renoveringen af Drachmanns hus er gennemført i samarbejde med restaureringsarkitekt Søren Kibsgaard. Vi har løst en del opgaver inden for farvelagskonservering, både for vores brugere og for private rekvirenter. Malerikonservator Winnie Odder har periodevis i løbet af året været tilknyttet på deltid. Udover træ- og farvelagskonservering har vi også i årets løb, haft en del opgaver med at frysedesinficere inventar i kirker og pakke inventar i forbindelse med renovering af kirkerum. Vi har efterhånden opbygget et speciale på dette område og har derfor indkøbt en plastsvejser, der gør det muligt på en hurtig og effektiv måde at pakke inventaret ind. Restaureringsarbejde for kirkerne er et område i stor udvikling, og vi har de seneste år fået flere og flere opgaver både i og uden for regionen. I 2011 har vi blandt andet arbejdet med Gylling Kirke ved Odder og Gjesing Kirke ved Auning. Bevaringsarbejdet for vores brugere foregår ikke kun på selve værkstedet, men også i form af konsulentarbejde, rådgivning og assistance ude på museerne. Besøgene giver os en mulighed for at følge og tilse samlingerne og samtidig indgå i dialog med museernes medarbejdere omkring samlingerne. Som et led i museernes afrapportering til Kulturarvstyrelsen og den løbende kvalitetsvurdering af museerne har vi i løbet af året været på konsulentbesøg hos næsten samtlige museer og arkiver, og det er vores mål, at museerne mindst én gang årligt får foretaget en museologisk gennemgang af deres samlinger. For Hjørring Kommunearkiv har grafisk konservator Lisbeth Præstegaard over nogle dage rådgivet arkivets personale vedrørende rengøring, magasinering og håndtering af arkivalier og fotografier. For Vendsyssel Historiske Museum har vi i samarbejde med museets personale gennemgået og ompakket dele af den arkæologiske samling, og udvalgte genstande er blevet konserveret. For Nordjyllands Historiske Museum, har vi i forbindelse med deres udflytning til nyt fællesmagasin stået for en række projekter såsom flytning, frysedesinficering af museets vogne samt Glasperler fundet ved Næsby. Yngre vikingetid. Vesthimmerlands Museum. Foto Ole Jespersen. 5

6 6»Fiskere på stranden ved Løkken 1850«. Signeret Fred. Sørensen. T.v. ses akvarellen efter vådrensning og planering. Vendsyssel Historiske Museum. Foto: Ole Jespersen. pakning og emballering af museets faner, grafik og malerier til transport. Endvidere har vi ydet fundmodtagelse og konservering i forbindelse med flere større og mindre udgravninger. Bevaringscenter Nordjylland yder også bistand i forbindelse med udstillinger på museerne. Det kan eksempelvis være monteringsopgaver ved nyopsætninger af udstillinger eller ind- og udtjekning af genstande ved lån af eller udlån til særudstillinger. Her kan nævnes, at vi for Aalborg Historiske Museum har konserveret og monteret udstillingsgenstande til de to særudstillinger»stærkere end hundrede mænd«og»gavlhuset i Aalborg - byhistorie fra år «. For Vendsyssel Kunstmuseum har vi udført ind- og udtjekning af genstande i forbindelse med to særudstillinger.»ideal (ein Gespräck) en dialog imellem Ingvar Cronhammar og Morten Stræde«og udstillingen»arne L. Hansen. Retrospektiv«. Ved et publikumsarrangement på Lindholm Høje Museet fik vi i vinterferien mulighed for at vise, hvordan en arkæologisk konservator arbejder. I samarbejde med arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum udgravede Lone Billeschou Juhl en jordfæstegrav fra jernalderen foran publikum. Indenfor det arkæologiske område har vi for Vesthimmerlands Museum afsluttet første del af konserveringen af genstandene fra en rig vikingetidsgravplads ved Næsby. I 2011 har museet foretaget nye udgravninger på stedet, og BCN har udført den første fundhåndtering af materialet, som forventes at blive konserveret i I 2011 måtte vi desværre sige farvel til Marianne Thorling Hadsund, som har været værkstedets leder igennem 20 år. Marianne etablerede værkstedet tilbage i 1990, og hun har igennem årene udviklet virksomheden til et kompetent bevaringscenter med mange specialer. Hanne Billeschou Juhl har fungeret som konstitueret leder siden oktober 2010 og er pr. 1. januar 2012 tiltrådt som ny leder. Tilbage i 2010 igangsatte den daværende kulturminister en udredning, der skulle komme med anbefalinger og forslag til fremtidssikring af museumslandskabet. Det var en udredning, som i sidste ende skulle munde ud i en revision af museumsloven. Efter en række tema- og dialogmøder med museumsinstitutionerne fremlagde Kulturarvstyrelsen 12. april 2011»Udredningen om fremtidens museumslandskab«. I udredningen fastslås det, at ansvaret for bevaring ligger hos det enkelte museum, og udredningen foreslår, at bevaringscentrenes driftstilskud overflyttes til de museer, der var begunstiget af den tidligere amtstilskudsordning. Udredningens sigte er at styrke museerne overfor fremtidens udfordringer, men set ud fra et bevaringsperspektiv var det derfor en stor skuffelse, at bevaring, der til trods for at bevaring er en af de fem søjler i museumsloven, kun nævnes med meget få ord, og at de problematikker, som bevaringscentrene er berørt af i dag, ikke behandles eller forsøges løst. Forslaget er endnu ikke behandlet politisk, men forventes at blive gennemført i Bevaringscenteret ser frem til en afgørelse, som forhåbentlig vil styrke bevaringsnetværket.

7 Bestyrelse Ifølge BCN s vedtægter skal bestyrelsen bestå af to repræsentanter for de statsanerkendte museer og andre kulturbevarende institutioner indenfor regionen, med hvem bevaringscenteret har indgået samarbejdsaftale samt tre repræsentanter for kommunekontaktrådet for Region Nordjylland. Kommunekontaktrådet har dog valgt ikke længere at udpege medlemmer til bestyrelsen. På et valgmøde i 2010 blandt brugerne blev der udpeget en bestyrelse bestående af repræsentanter for brugerne. Bestyrelsen fungerer som en midlertidig bestyrelse med mandat til at arbejde for en større kommunal eller anden ekstern repræsentation samt gennemføre den nødvendige vedtægtsændring. Funktionsperioden er ikke fastlagt. Bestyrelsen har følgende sammensætning: Michael Ax, museumsleder, Skagen By- og Egnsmuseum (formand) Aase Bak, museumsinspektør, KUNSTEN Bodil Frandsen, museumsinspektør, Nordjyllands Historiske Museum Ole Jespersen, karetmager, Bevaringscenter Nordjylland (medarbejderrepræsentant) Sine Kildeberg, museumsdirektør, Vendsyssel Kunstmuseum Mogens Thøgersen, museumsdirektør, Vendsyssel Historiske Museum (repræsentant for NMU) Bevaringscenter Nordjyllands leder, Marianne Thorling Hadsund fungerer som sekretær for bestyrelsen (sygemeldt i 2011). Konstitueret leder Hanne Billeschou Juhl deltog som stedfortræder for Marianne Thorling Hadsund. I 2011 blev der afholdt syv bestyrelsesmøder: 28. januar, 1. marts, 23. marts, 29. april, 30. august, 6. oktober og 17. november. Mødernes indhold var især økonomi, personaleforhold samt ansættelse af ny leder. Bestyrelsen har desuden afholdt ansættelsessamtaler og møder i forbindelse med ansættelsen af den nye leder. 7 Mette Westergaard Nielsen renser en sodskadet måge fra Aalborg Søfarts- og Marinemuseum. Foto: Ole Jespersen.

8 Medarbejdere 8 Fastansatte i 2011 Marianne Thorling Hadsund, ledende konservator (1. januar marts, sygemeldt fra 1. januar) Hanne Billeschou Juhl, konservator, Cand. Scient.Cons. (konstitueret leder i 2011) Lisbeth Præstegaard, konserveringstekniker Lone Billeschou Juhl, konserveringstekniker Ole Jespersen, karetmager Pascal Faudot, møbelsnedker Ane Hvorslev, sekretær, deltid. Øvrige medarbejdere 2011 Winnie Odder, konserveringstekniker, 4. april - 1. juli, 18. juli august og 21. november december Jens Christian Nymose, konserveringstekniker, 22. september januar 2012, deltid Tenna Kirkeby Pedersen, konserveringstekniker, 22. september januar 2012, deltid Mette Westergaard Nielsen, konserveringstekniker, 1. november - 1. december Laura Hesel Bonde, Cand.Scient.Cons, 5. december - 6. januar 2012 Hanne Lauritsen, håndarbejdslærer, 8. november januar 2011 Malene Franck Nielsen, møbelsnedker, 4. april april Maria Malmbak, studentermedhjælper, 26. september oktober og 1. november - 2. december Thor-Gunnar Rasmussen Aakjær, medhjælper, 9. maj - 31.december Tom Hovalt Nielsen, medhjælper, 2. august september. Konserveringstekniker Winnie Odder var ansat til at varetage opgaver indenfor malerikonservering. Winnie er uddannet som malerikonservator på Konservatorskolen, Det Kongelige Danske Kunstakademi. Konserveringstekniker Jens Christian Nymose var ansat i forbindelse med marinemuseumsprojektet. Jens Christian er uddannet som grafisk konservator på Det Kongelige Danske Kunstakademi og er desuden udlært fagfotograf. Konserveringstekniker Tenna Kirkeby Pedersen var ansat i forbindelse med marinemuseumsprojektet. Tenna er uddannet som grafisk konservator på Konservatorskolen, Det Kongelige Danske Kunstakademi. Konserveringstekniker Mette Westergaard Nielsen var ansat til at varetage opgaver indenfor arkæologisk konservering. Mette er uddannet på Göteborgs Universitet og har udover sin konservatoruddannelse en bachelor i arkæologi fra Aarhus Universitet. Cand.Scient.Cons. Laura Hesel Bonde var ansat i forbindelse med marinemuseumsprojektet. Laura Hesel Bonde er uddannet som malerikonservator på Konservatorskolen, Det Kongelige Danske Kunstakademi. Håndarbejdslærer Hanne Lauritzen var i virksomhedspraktik i den kulturhistoriske afdeling. Møbelsnedker Malene Franck Nielsen var i virksomhedspraktik i møbelværkstedet. Medhjælper Maria Malmbak var ansat i forbindelse med marinemuseumsprojektet. Medhjælper Thor-Gunnar Rasmussen Aakjær var i virksomhedspraktik. Gunnars arbejdsområde har været pedelarbejde og medhjælp i forbindelse med forskellige konserveringsopgaver Medhjælper Tom Hovalt Nielsen var i virksomhedspraktik i karetmagerværkstedet. Rengøring Rengøringen blev varetaget af personale fra Proff-Service ApS.

9 Møde- og kursusdeltagelse Hanne Billeschou Juhl marts. KEP symposium. Bevaringsplaner. Hvorfor og hvordan. 16. marts. Temamøde om museumsudredningen. Kulturarvstyrelsen. Musikhuset Esbjerg. 27. april. Kulturarvstyrelsens museumsmøde. Nyborg Strand. 11. november. Frysetørringsseminar. Nationalmuseet. Lisbeth Præstegaard juni. Water and Paper: Conservation Principles. Wien. IADA seminar. 4. oktober. Papirgruppemøde. Odense. NKF. Ole Jespersen 8. marts. Farvestyring. Media College. Aalborg. 17. marts. Grafisk workflow med PDF. Media College. Aalborg. 9 Foredrag og undervisning Hanne Billeschou Juhl 9. marts.»visioner for oprettelse af en lands- dækkende database for udarbejdelse af bevaringsplaner«. KEP symposium. Medlemskaber Bevaringscenter Nordjylland er medlem af følgende organisationer: Arbeitsgemeinschaft der Restauratoren Dansk Antikvitets Conservator Laug Dansk Tekstilhistorisk Forening International Council of Museums (ICOM) Jysk Arkæologisk Selskab Konservatorernes Efteruddannelsespulje, KEP Museumstjenesten Nordisk Konservatorforbund (NKF) Organisationen Danske Museer (ODM) The Institute of Paper Conservation The International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works (IIC) Under NKF deltager værkstedets personale i arbejdsgrupperne for papir, røntgen og arkæologi. Ole Jespersen er medlem af ODM s Håndværks- og Industripulje. BCN deltager desuden i møder i Nordjyske Museers Udviklingsråd.

10 10 Omfattende hærværk i Vor Frelsers Kirke Af Pascal Faudot Lørdag den 12. februar 2011 blev Vor Frelsers Kirke i Aalborg udsat for et omfattende hærværk. Som et råb om hjælp havde en psykisk påvirket ung mand blandt andet skamferet altertavlen og skåret altermaleriet i stykker. Et krucifiks var blevet anvendt som slagvåben og deraf knust. Alterdug, orgelpiber, stole, kirkeskib og glasmosaikvinduer blev ligeledes skadet. I forbindelse med skaderne fra hærværket blev kirken den 1. marts besigtiget af konservator Hanne Billeschou Juhl og møbelkonservator Pascal Faudot. BCN gav tilbud på konservering af krucifiks, alterdug, stole, kirkeskib, altertavlens rammeværk og skærmvæg. Krucifikset blev som nævnt knust. Ikke alle fragmenter af ibenholtkorset blev fundet, og på grund af de omfattende skader på kors og sokkel blev det fra kirkens side besluttet, at der skulle fremstilles et nyt krucifiks. Da den helt sorte ibenholt er udrydningstruet og fredet, er denne træsort ikke længere mulig at skaffe på legal vis. Derfor blev krucifikset fremstillet i sortbejdset og lakeret bøg. Altermaleriet var flænget flere steder. BCN afmonterede det store maleri og pakkede det til forsendelse og efterfølgende restaurering hos Nationalmuseet. Samtidig monterede vi en kopi af maleriet, der meget vellignende var fremstillet med inkjetprint på stof. Efter restaureringen hos Nationalmuseet blev det originale maleri genmonteret. På altertavlens rammeværk var der i nederste felt skrevet med permanent tusch. Hovedparten af den sorte tusch kunne fjernes med renset benzin, men dele af den sorte farve var trængt ind i lakken, og denne måtte derfor partielt fjernes med ethanol for at slette alle sorte spor. Området blev efterfølgende lakeret. På den hvide alterdug var der også skrevet med permanent tusch. Dugen blev vasket, og der blev forsøgt pletrensning/blegning med forskellige midler. Det var dog ikke muligt at T.v. Ved hærværket i Vor Frelsers Kirke blev et krucifiks anvendt som slagvåben og deraf knust. Foto: Ole Jespersen. T.h. Rekonstrueret krucifiks med oprindelig kristusfigur og banner af sølv. Foto: Pascal Faudot.

11 fjerne alle spor af permanent tusch fra alterdugen. Skærmvægge i kirken havde fået slagmærker, der blev fyldt ud med hård voks og efterfølgende retoucheret. Kirkeskibets forreste mast blev rettet op ved at stramme rigningerne, og skibet blev efterfølgende renset for støv med pensel og støvsuger. Tre træstole var ligeledes skadet. Slagmærker blev dampet op med et varmt strygejern og en fugtig klud. Diverse skader blev retoucheret med spritbejdse og lakeret. Et år efter det omfattende hærværk var alle de triste spor slettet. Hærværksmanden havde skrevet med permanent tusch på altertavlen. Foto: Winnie Odder. 11 Altertavlens maleri var ridset og flænset med kniv. Foto: Winnie Odder. Alterdugen er renset, den sorte tusch fjernet fra altertavlen, og det nye krucifiks er på plads på alterbordet. Foto: Pascal Faudot.

12 12 Et sjældent firkantet vikingeskrin fra Næsby Af Hanne Billeschou Juhl På en bakketop ved Næsby syd for Løgstør med udsyn over Limfjorden ligger en gravplads fra yngre vikingetid. Gravpladsen blev første gang opdaget i 1951, hvor man i forbindelse med et vejarbejde stødte på en fornem ryttergrav, som indeholdt både hesteudstyr og våben. Gravpladsen og ryttergravens unikke fundmateriale har således været kendt i de seneste 60 år, men først i 2009 fik Vesthimmerlands Museum mulighed for at foretage yderligere udgravninger på stedet. Ved hjælp af støtte fra Kulturarvsstyrelsens pulje for dyrkningstruede anlæg fik museet under ledelse af museumsinspektør, arkæolog Bjarne Henning Nielsen midler til at foretage udgravninger af hele gravfeltet. Arbejdet blev afsluttet i efteråret Gravpladsen er etableret på det tidspunkt i danmarkshistorien, hvor Harald Blåtand erobrede magten i Nordjylland og samtidig etablerede Aggersborg. Ryttergravens fornemme udstyr vidner om, at der her er begravet en mand med høj status. Bjarne Henning Nielsen mener derfor, at den gravlagte mand i ryttergraven, som kan dateres til omkring 1000 e.kr., må have haft tætte relationer til Harald Blåtand måske endda indsat som lensherre efter Haralds erobring, idet han fik lov til at blive i området og senere fik så overdådig en begravelse. Ved de seneste udgravningerne er der fundet yderligere 21 grave dateret til tiden efter 950 e.kr. Gravpladsen, som indeholder både mands- og kvindegrave, har sandsynligvis været gravplads for flere generationer af samme slægt, hvoraf nogle er samtidige med den gravlagte mand i ryttergraven. Udgravningen har afdækket flere grave, hvor gravform og gravgaver har vist, at de gravlagte har tilhørt samfundets øverste. Flere kvinder er således gravlagt i vognfa- Hanne Billeschou Juhl er i gang med den første udgravning af Næsbyskrinet. Her reduceres præparatets tykkelse, så det kan røntgenfotograferes. Foto: Ole Jespersen.

13 13 Næsbyskrinet er udgravet og imprægneret. Bevaringstilstanden er meget dårlig og skrinkassen formuldet. Kun metalbeslagene og få rester af træ på beslagene er bevaret. Foto: Ole Jespersen. dinger (aftagelige vognkasser), hvilket, vi ved, vidner om høj status. Kvinde i vognfading Ved udgravningen i 2009 blev der gjort et usædvanligt fund i en kvindegrav dateret til anden halvdel af 900-tallet. Kvinden var begravet i en vognfading og iklædt en fornem dragt med ærmegabsbesætninger med indvævet sølvtråd. Ved gravlæggelsen havde hun fået en række fine gravgaver med: En fin hvæssesten, en tenvægt, et nålehylster af ben med sølvbånd, en kniv og en spand. Ved hendes fødder var nedsat et træskrin med metalbeslag, der er et kendetegn for en højstatuskvindes grav. Skrinets bevaringstilstand var meget dårlig. Skrinkassen af træ var formuldet, og der var kun de metalbeslag tilbage, som havde siddet på skrinet, og få rester af træ, som var bevaret i forbindelse med metalbeslagene. Skrinet blev taget op i præparat og bragt til Bevaringscenter Nordjylland, hvor det blev røntgenfotograferet. Røntgenbillederne afslørede til stor overraskelse, at skrinet var kvadratisk. Da skrin fra samme periode normalt er rektangulære, var der derfor ingen tvivl om, at vi her stod med noget ganske særligt. Røntgenfoto af Næsbyskrinet set fra oven. Ved pil ses et hjørne og til venstre en kasseformet forhøjning, hvor riglen fra låget har været skudt ind, når låget skulle lukkes.

14 14 Paralleller Kvadratiske skrin er meget sjældne, og man kender kun to vikingetidsskrin, som med sikkerhed er kvadratiske. Derudover findes der enkelte beslag, som kan have siddet på firkantede skrin. (Kilde: Jeppesen, 2007) Det ene kvadratiske skrin er fundet i Haldum ved Aarhus i Dette skrin har mange lighedspunkter med skrinet fra Næsby både i konstruktion og udsmykning og det er ligesom Næsbyskrinet forsynet med jernbeslag. Det andet skrin er Bambergskrinet fra anden halvdel af 900-årene. Det er en af de fineste museumsgenstande fra vikingetiden. Skrinet har aldrig været lagt i jorden, men blev gennem århundreder anvendt som relikvieskrin i domkirken i den sydtyske by Bamberg, der ligger mellem Würzburg og Bayreuth. Skrinet er kvadratisk 26x26 cm og 13,5 cm højt med hvælvet låg. Bambergskrinet består af små plader af egetræ, hvorpå der er fastgjort 16 reliefplader sandsynligvis af hvalrostand. Disse plader er udskåret med dyr, fugle og masker i Mammenstil. Pladerne er adskilt af forgyldte og rigt ornamenterede bronzebånd. På lågets midte findes et forgyldt bronzebeslag, hvor en hvælvet perle af bjergkrystal er smukt indfattet, og på beslagets fire spidser samt ved lågets hjørner er der skulpturelt udformede dyrehoveder. Midt på hver langsides overkant ser man opretstående beslag med indgraverede masker. Skrinets motivverden og udformning viser tydeligt, at det er sydskandinavisk pragtarbejde, som har fundet vej til Tyskland. Mammenstil Mammenstilen er en nordisk kunst- eller kunsthåndværkerstil fra den sene vikingetid, som opstod i løbet af den første halvdel af 900-tallet og forsvandt i begyndelsen af 1000-tallet. Dens blomstringstid er Harald Blåtands regeringstid, og hans monument, den store Jellingsten, er et af de fornemste eksempler på Mammenstil. Stilarten har fået sit navn fra et fund i en vikingegrav i Mammen øst for Viborg. Her lå en pragtøkse dekoreret med dyr med skællede kroppe indlagt i sølv. Rekonstruktion af Haldumskrinet. Foto: Jens Kirkeby, Moesgaard Museum.

15 15 Bambergskrinet er fra anden halvdel af 900-årene og en af de fineste museumgenstande fra vikingetiden. Skrinet har aldrig været lagt i jorden, men anvendt som relikvieskrin i domkirken i den tyske by Bamberg mellem Würzburg og Bayreuth. Foto: Inv. No MA 286, Photo No D Bayerisches Nationalmuseum, München. Bambergskrinet befinder sig nu på Bayerisches National museum, München, med museumsnummer MA 286. Udover formen er et særegent træk ved de kvadratiske skrin deres lukke- og låsemekanisme, som adskiller sig helt fra andre skrin. Dele af Bambergskrinets låsemekanisme er på et tidspunkt fjernet, og man har derfor i mange år diskuteret, hvordan skrinets lukke- og låsemekanisme teknisk har fungeret. Selvom kun dele af skrinet fra Haldum var bevaret, gav fundet svar på spørgsmål omkring de tekniske detaljer ved låsemekanismen på Bambergskrinet. Men modsat Haldumskrinet er alle konstruktionselementer og detaljer på Næsbyskrinet bevaret. Fundet kan derfor være med til at underbygge viden om låsemekanismen og supplere med ny information. Hvordan så Næsbyskrinet ud, da det blev sat i graven? Under opholdet i jorden er Næsbyskrinet sunket sammen, og der er sket en forskydning af beslagene i forhold til deres oprindelige placering. Til trods for den meget ringe bevaringstilstand, og at skrinets tredimensionelle form er forsvundet, har det været muligt ved hjælp af røntgen, visuelle betragtninger, mikroskopi og opmålinger at lave beskrivelse og en grafisk rekonstruktion af skrinet. Næsbyskrinet har været et kvadratisk træskrin på cirka 26x26x9,5 cm. og med et svagt hvælvet, pyramideformet låg. Skrinets kanter, hjørner og låg har været beslået med lister og dekorationsbånd af fortinnet jern. Hjørnebeslagene har yderligere været udsmykket med takkede kanter. Låget er inddelt i fire trekantede felter ved hjælp af et diagonalt kryds af dekorationsbånd. Midt på låget har der siddet en cirkulær jernring, der var fastgjort til låget med en jernøsken. Jernringen har fungeret som håndtag, når låget skulle løftes af. På lågets overside har der siddet fire aflange, tungeformede beslag placeret i hvert sit trekantede felt. Beslagene har udover deres dekorationsværdi også været en del af skrinets låse- og lukkemekanisme. På tre af beslagene sidder en lille skyder, som har kunnet køre frem og tilbage i en rille i beslaget og ind i en kassefor-

16 16 Skematiske tegninger af Næsbyskrinet. Hanne Billeschou Juhl. tigere og afsluttet af et stykke bly. Der er ikke fundet et egentligt nøglehul i dækpladen, som det ses på henholdsvis Haldum- og Bambergskrinet, så det vides ikke om Næsbyskrinet har kunnet låses. Ved at analysere længderetningen på det bevarede træ på bagsiden af metalbeslagene, har det været muligt at se, hvorledes skrinkassen og låget har været konstrueret og udformet. Skrinets godstykkelse har været omkring 1 cm. og hjørnerne skåret i gering (45 skråt snit). Træet er skåret således, at længderetningen på træet er gået lodret. De kasseformede forhøjninger, som riglerne fra låget har været skudt ind i, når skrinet var lukket, er udskåret i ét stykke med skrinkassens sider. Analyser af beslagene på låget viser, at låget har været udskåret i ét stykke træ. Skrinet har nu været igennem konservatorens hænder. Det er røntgenfotograferet, udgravet, konserveret, analyseret og dokumenteret, og de tekniske detaljer omkring skrinets konstruktion og materialer er beskrevet. Det er nu arkæologens opgave at sætte skrinet fra Næsby ind i en større kulturhistorisk sammenhæng, hvor der blandt andet kan trækkes paralleller imellem fundet i Haldum og Bambergskrinet. Bevaringscenter Nordjylland har fremstillet en transport- og magasinkasse til Næsbyskrinet. Låget er af akryl, så man kan se den skrøbelige genstand ved håndtering. Til studiebrug vil det ofte ikke være nødvendigt at åbne kassen. Fotos: Ole Jespersen. met forhøjning udskåret i skrinkassens side, og låget har på denne måde kunnet fastgøres til skrinkassen, så skrinet kunne lukkes. Riglernes nuværende placering fortæller os, at skrinet har været lukket, da det blev sat ned til den gravlagte. Det fjerde aflange, tungeformede beslag på låget adskiller sig fra de øvrige ved at være større og kraftigere, ligesom riglen her er meget kraf- Litteratur Jeppesen, J & Schwartz, M. 2007: Fornemt skrin i en kvindegrav fra vikingetid. Kuml S Jeppesen, J & Schwartz, M. 2006: Skrinet fra Haldum. Skalk nr s Muhl, A Der Bamberger und der Camminer Schrein. Zwei im Mammenstil verzierte Prunkkästchen der Wikingerzeit. Off. Berichte und Mitteilung zur Urgeshichte, Frühgeschichte und Mittelalterarchäologie. Band 47, 1990, s Juhl, Hanne Billeschou. 2012: Konserveringsrapport nr. VMAA , Museumsnr. VMÅ 867x178. Bevaringscenter Nordjylland. Upubliceret.

17 Brand i marinemuseum Af Ole Jespersen 17 Aalborg Søfarts- og Marinemuseum er et af landets største maritime museer. Det blev bygget op omkring ubåden Springeren, der er den sidste undervandsbåd, som både er tegnet og bygget på det nu nedlagte Orlogsværft på Holmen i København. Efter flere års forhandlinger med Søværnet lykkedes det for et par driftige aalborgensere at få Springeren til Aalborg i 1990, og herefter begyndte planerne for et egentligt søfarts- og marinemuseum at tage form. Museet blev indviet i 1992 og fortæller nu blandt andet om Aalborg Havn, Aalborg Værft, Søværnet, Farvandsvæsenet og færgefart. Museet viser en omfattende samling af skibsmodeller, ældre maritime instrumenter og en stor samling skibsradioer af det verdenskendte fabrikat Sai lor, som blev fremstillet i Aalborg. Museet skadet ved voldsom brand Lørdag aften den 10. september 2011 blev museet hærget af en voldsom brand, og der skete omfattende skader på både bygninger og museumsgenstande. Branden opstod kort før kl i et styrehus, der er bygget sammen med museet. Da branden var på sit højeste havde Beredskabscenter Aalborg fem slukningskøretøjer og i alt 16 brandfolk på stedet. Ingen personer kom til skade ved branden, men i varierende grad fik omkring m 2 udstillingsareal både brand-, sod-, vand- og røgskader. Tættest ved arnestedet blev bygning og genstande totalskadet, men da museet ikke har brandsektionering blev hele udstillingsområdet sod- og røgskadet. Skadeservice Følgeskader i forbindelse med en brand kan være store, og for at nedbringe omkostningerne ved netop brandskader er det afgørende, at brandvæsenets indsatsleder iværksætter en hurtig og nødvendig indsats efter vurdering af risikoen for følgeskader som eksempelvis Beredskabcenter Aalborg er i gang med at slukke branden, der opstod i en sejlsimulator på Aalborg Søfarts- og Marinemuseum. Foto: René Schütze.

18 18 T.v. Oversigtskort over marinemuseet. Nr. 7 er styrehuset, hvor branden opstod. Bygning nr. 6 og 8 blev sværest skadet, men bygningerne nr. 2-5 blev også sod- og røgskadet. Tegning: Aalborg Søfartsog Marinemuseum. T.h. Det udbrændte styrehus. På gulvet ligger to udbrændte computere. Foto: Jens Nymose. Et kig ind i»den sorte afdeling«, hvor alt var sodsværtet. Foto: Jens Nymose. korrosionsskader. Forsikringsselskaberne dækker betaling for bekæmpelse af følgeskader, og derfor kan indsatsen påbegyndes uden først at skulle undersøge, hvad der er dækket af forsikringen. Brancheorganisationen Forsikring & Pension har udarbejdet vejledningen»bekæmpelse af følgeskader efter brand«, der giver råd om, hvordan en hurtig indsats kan begrænse omfanget af følgeskader. I tilfældet med marinemuseet blev Dansk Bygningskontrol Nordjylland (DB) tilkaldt af beredskabscenteret, og da branden var slukket, iværksatte DB arbejdet med at sikre bygning og museumsgenstande. Indledningsvis rekvirerede DB assistance fra Arepa Danmark. Denne virksomhed er specialiseret i skadeservice ved industri- og elektronikskader, og Arepa blev bestilt til at foretage kloridmålinger og vurdere risikoen for korrosionsskader. Samme aften viste Arepas målinger, at soden var kloridholdig. De målte værdier varierede fra under 2 µg Cl/cm 2 ved indgangen til 77 µg Cl/cm 2 ved skibsradiosamlingen tættest ved branden. Arepas erfaring fortæller, at der med museets genstandstyper opstår korrosionsrisici, når kloridniveauet overstiger 8-10 µg Cl/cm 2. Kloriderne gør størst skade ved høj relativ luftfugtighed, og umiddelbart efter brandslukning med vand kan luftfugtigheden være over 90 %. Arepas målinger blev foretaget ved en luftfugtighed på 73 % RH. Samtidig med Arepas arbejde fortsatte DB med de typiske skadebegrænsende opgaver, som et skadeservicefirma varetager efter brand:

19 Fjerne slukningsvand Dække ødelagte ruder Skaffe kontakt til museets ansatte Aftale praktiske ting med politiet, herunder afklare om områder er afspærret på grund af efterforskning Senere blev der etableret nødbelysning og iværksat affugtning. Ret hurtigt udtalte vagtchef Bent Højgaard fra Nordjyllands Politi til TV2Nord, at der var risiko for en påsat brand. Men senere kunne politiets teknikere dog fastslå, at branden var opstået i en computerstyret sejlsimulator, der var opstillet i styrehuset. Styrehuset er fra en gammel kutter og bygget sammen med en af de træpavilloner, der udgør museet, og dermed havde branden mulighed for at brede sig til selve museet og dets udstillinger. Vurdering af skader For at vurdere skadernes omfang blev Bevaringscenter Nordjylland (BCN) onsdag den 14. september inddraget som konsulent sammen med DB. Arepa havde da allerede fået til opgave at rense og restaurere samlingen af skibsradioer og en del nyere mekanik, og disse genstande blev hurtigt afmonteret og fjernet fra brandstedet. Det var et trøstesløst syn, der mødte BCN s medarbejdere. Tættest på arnestedet var udstillingen helt udbrændt. Det gik blandt andet hårdt ud over en grønlandsk samling og et minidiorama, der detaljeret illustrerede et dansk dronningebesøg i en grønlandsk bygd. Glasmontrer var sprængt på grund af varmen, og alt var sodskadet. Vandrette flader var pudret med sod i en sådan grad, at man skulle tro, de var sortmalede. For overhovedet at kunne se ind i montrerne tættest på branden, måtte man afrense små kighuller, så skader på genstandene kunne vurderes. For at minimere risikoen for yderligere skader, blev montrene ikke åbnet ved besigtigelsen, men genstandene alene betragtet udefra. Fire af BCN s medarbejdere gennemgik museet, og i samarbejde med marinemuseets leder John Hansen udvalgte konservatorerne genstande til afrensning og restaurering hos BCN. Mange kunststoffer og plastmaterialer var brændt, og ved ufuldstændig forbrænding af disse materialer udvikles en meget fedtet og syreholdig sod samtidig med, at der under branden udvikles syreholdige dampe. For at mindske korrossion var det derfor vigtigt at iværksætte en hurtig rensning af genstandene. Øverst: En fin grønlandssamling stod ikke til at redde. Nederst: Inde i montrene var genstandene også pudret med fedtet sod. Her fine»hvide«russiske admiralshandsker og sko. Fotos: Jens Nymose. Genstandsregistreringen forgik på bærbar pc, og udstyret blev kørt rundt på rulleborde. I»den sorte afdeling«var det nødvendigt med beskyttelsesudstyr. Foto: Jens Nymose. 19

20 20 Den første rensning blev foretaget på stedet inden registrering og nedpakning. Når vejret tillod, blev genstande fra den værst skadede afdeling renset og støvsuget udendørs. Fotos: Jens Nymose. Der var især fokus på de mest skadede genstande, shellakpolerede møbler, malerier, sodsværtede tekstiler, blankvåben, skydevåben, antikke navigationsinstrumenter, genstande af høj museal værdi og forskellige andre korroderede metalgenstande som skibsure og barometre. Det blev aftalt, at museets frivillige modelbyggere under vejledning af BCN skulle rense samlingen af skibsmodeller. Ligeledes under vejledning skulle museets medarbejdere selv stå for rensning af mindre-skadede genstande. Til dette brug udarbejdede BCN»Retningslinjer for afrensning af sodskadede genstande«med vejledning til rensning og valg af rensemidler. Det blev aftalt, at BCN skulle fotodokumentere genstandenes placering i museet samt nummerere og registrere de genstande, som blev hjemtaget til BCN. Derfor blev der udviklet et system, så man af nummeret kunne aflæse bygningsnummer, vægnummer og fortløbende genstandsnummer på væggen. Eksempel: svarer til bygning 6, væg nr. 3 og genstand nr. 1 på væggen. Disse oplysninger blev samlet i et Excel regneark, der senere også blev anvendt til at registrere oplysninger om behandlingen af de cirka 700 genstande, som BCN skulle tage sig af. De mange fotografier blev nummereret efter samme system, så man relativt enkelt ved senere genplacering i museet vil kunne finde billeder af genstande og placeringer. Rengøring af bygninger De skadede bygninger og en del af genstandene skulle rengøres af et skadeservicefirma, og BCN blev inddraget som rådgiver også i dette arbejde. Fire skadeservicefirmaer blev inviteret til at give tilbud på opgaven, og ved denne lejlighed orienterede BCN s medarbejdere de enkelte virksomheder om rensning af museumsgenstande samt udleverede de omtalte»retningslinjer for afrensning af sodskadede genstande«. DB blev valgt til at udføre rengøringen samt en del af nedbrydningen af de værst skadede bygningsdele. Konservering af genstande hos BCN Efter fotografering og registrering blev de udvalgte genstande pakket til transport og flyttet til BCN s værksted. Der blev etableret tre mindre magasiner, hvor de skadede genstande kunne isoleres. Samtidig blev værkstedets fotoatelier tømt og inddraget som magasin for de rensede genstande. Ret hurtigt blev genstandene grupperet, og BCN s medarbejdere fik hver især ansvar for genstandstyper som: Møbler og træ Blankvåben Skydevåben Navigationsinstrumenter, ure mv. Grafik, plancher og fotos Malerier Tekstiler Glas, porcelæn og bestik Andre kulturhistoriske genstande. Skibsure og barometre med indre korrosionsskader blev sendt til rensning hos en urmager, uniformer blev sendt til behanding hos et ren-

bevaring rådgivning restaurering konservering mange fagspecialer mere end 20 års erfaring

bevaring rådgivning restaurering konservering mange fagspecialer mere end 20 års erfaring bevaring rådgivning restaurering konservering mange fagspecialer mere end 20 års erfaring bevaringscenter nordjylland Bevaringscenter Nordjylland har til formål at yde bevaringsfaglig bistand til de museer,

Læs mere

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Agenda: Om Bevaringscenter Øst BCØ s beredskabsindsats før 2011 Store

Læs mere

ÅRSBERETNING 2007. Bevaringscenter Nordjylland

ÅRSBERETNING 2007. Bevaringscenter Nordjylland ÅRSBERETNING 2007 Bevaringscenter Nordjylland Årsberetning 2007 Generelt Bevaringscenter Nordjylland (BCN) er en selvejende institution, som har til formål at yde bevaringsfaglig bistand til de museer

Læs mere

DØGNVAGT 70 23 23 06 Når skaden er sket!

DØGNVAGT 70 23 23 06 Når skaden er sket! DØGNVAGT 70 23 23 06 Når skaden er sket! Pro Industri & Skadeservice A/S E-mail: info@proas.dk www.proas.dk HVEM ER PRO? Denne brochure indeholder informationer om, hvad der sker med dine ting, når nu

Læs mere

Døgnvagt 70 23 23 06 Når skaden er sket!

Døgnvagt 70 23 23 06 Når skaden er sket! Døgnvagt 70 23 23 06 Når skaden er sket! Pro Industri & Skadeservice A/S E-mail: info@proas.dk www.proas.dk Hvem er Pro? Denne brochure indeholder informationer om, hvad Pro Industri & Skadeservice A/S

Læs mere

8. Procedure for behandling af genstande før magasinering

8. Procedure for behandling af genstande før magasinering Uddrag fra Brugerhåndbogen 6. udgave, 2015 8. Procedure for behandling af genstande før magasinering 8.1 Rengøring af genstande Genstanden rengøres før magasinering eller præventiv behandling mod skadedyr

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN Oplæg til diskussion af mulighederne for at styrke Strandby som et attraktivt sted for befolkning og turisme -med baggrund i områdets righoldige historie og fund

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

Vikingernes billedfortællinger

Vikingernes billedfortællinger Vikingernes billedfortællinger RUNESTEN Signe og Bjørn hjælper hver dag deres far med arbejdet, så han kan nå at blive færdig med høvdingens store runesten inden solhvervsfesten. Billeder og runeindskrift

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

årsberetning 2012 bevaring & restaurering

årsberetning 2012 bevaring & restaurering årsberetning 2012 bevaring & restaurering Årsberetning 2012 for Bevaringscenter Nordjylland Udgiver Bevaringscenter Nordjylland Storemosevej 8 DK-9310 Vodskov Tlf. +45 9829 2455 bcn@bcnord.dk www.bcnord.dk

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Prisliste gældende fra 01.03.2015 Alle priser er listet som vejledende og inklusive moms.

Prisliste gældende fra 01.03.2015 Alle priser er listet som vejledende og inklusive moms. Prisliste 2015 Prisliste gældende fra 01.03.2015 Alle priser er listet som vejledende og inklusive moms. Alle vores priser er vejledende idet vi ønsker at give individuelle priser på hver enkel bil. Hvorfor

Læs mere

Omfangsvurdering. i forbindelse med brand i Helårsbolig XXXXXXXXXXXXXX

Omfangsvurdering. i forbindelse med brand i Helårsbolig XXXXXXXXXXXXXX Omfangsvurdering i forbindelse med brand i Helårsbolig XXXXXXXXXXXXXX Denne omfangsvurdering beskriver den nødvendige rengøring af bygningsdele og konstruktioner for at opnå et rent og lugtfrit resultat

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

Et større konserveringsprojekt

Et større konserveringsprojekt Et større konserveringsprojekt På Roskilde Museum i Sankt Ols Gade og på Restaurant Håndværkeren i Hersegade er ophængt og udstillet fuglekongeskiver helt tilbage fra 1787 og til vores tid. I årene omkring

Læs mere

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo Lad klassen opleve Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo I 1960`erne fandt og udgravede man de første arkæologiske spor efter vores

Læs mere

Aktiviteter 3.-4. klasse

Aktiviteter 3.-4. klasse Sorter affald Engangshandsker En pose affald 3 kasser til sortering af affald, fx papkasser Tusser Lim Et stort stykke plastik eller en voksdug Tag 3 stykker papir. Skriv genbrug på det ene stykke papir,

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Skattejagt på Amalienborg

Skattejagt på Amalienborg Skattejagt på Amalienborg Nr. 2 Skattejagten på Amalienborgmuseet er planlagt som en rundtur i museets værelser. Inden I går i gang med at løse opgaverne, er museet nødt til at gøre opmærksom på, at det

Læs mere

meddelelser 1 2013 - artikel med peer review 3

meddelelser 1 2013 - artikel med peer review 3 BRAND I AALBORG SØFARTS- OG MARINEMUSEUM Ole Jespersen og Hanne Billeschou Juhl Bevaringscenter Nordjylland var i 2011 og 2012 involveret i et omfattende arbejde med rådgivning samt håndtering, registrering,

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

Fremstilling af print på den lette måde

Fremstilling af print på den lette måde Fremstilling af print på den lette måde Af Max Jens Jensen 2004 Fremstilling af print int på den lette måde Indledning Når man er gør det selv inden for elektronik er de to største problemer som regel

Læs mere

Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad?

Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad? Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad? NÅR DET BRÆNDER: GØR FØLGENDE I NÆVNTE RÆKKEFØLGE: 1. Sørg omgående for at tilkalde hjælp. Ring 112. Tilkendegiv klart adressen hvor det brænder,

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Uret var dårligt samlet med nymoderne skruer det går sandelig ikke!

Uret var dårligt samlet med nymoderne skruer det går sandelig ikke! Til Lars Sørensen. Her er lidt billeder af hvordan jeg har restaureret dit ur. Uret var som forventet i dårlig stand sådan er det altid når man har fat i antikviteter Som bekendt er uret fremstillet i

Læs mere

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 Marts 2014 Afdelingen har besluttet, at der skal foretages en udskiftning af varmerør og

Læs mere

Bacheloruddannelsen Grafisk linje

Bacheloruddannelsen Grafisk linje Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Konservatorskolen Undervisningsplan 2014-2015 Bacheloruddannelsen Grafisk linje GENERELLE OPLYSNINGER Studieprogram 2014-2015

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Bekæmpelse af følgeskade efter brand

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Bekæmpelse af følgeskade efter brand Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Marts 2007 Bekæmpelse af følgeskade efter brand Indholdsfortegnelse (klikbar) 1 Forord 2 Indledning 3 Definitioner 4 Samarbejde

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

100 år mere til dine vinduer

100 år mere til dine vinduer 100 år mere til dine vinduer Tværfaglig synergi ml. glarmester-, snedker-, maler- og smedesvende, der hvert år giver 8.000 vinduer 100 år mere at leve i Byggeriets Vinduesrenovering ApS er de eneste i

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

Hvad gør du hvis skaden sker?

Hvad gør du hvis skaden sker? Hvad gør du hvis skaden sker? Boligselskabet Det boligselskab som ejer den ejendom du bor i, har tegnet en bygningsforsikring som dækker skader på selve ejendommen. Det indebærer, at enhver skade som f.eks.

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre. For at begrænse

Læs mere

Skimmelsanering. Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S

Skimmelsanering. Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S Skimmelsanering Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S Forundersøgelse Tilstandsundersøgelse Fugt og skimmelsvamp Tilstandsvurdering og omfangsbestemmelse Handlingsplan Valg af løsning Løsning af fugtproblemer

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Godt nytår. Lokalhistorisk inspirationsdag 2015 Historisk Samfund inviterer igen i år til Lokalhistorisk Inspirationsdag. Denne gang bliver

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

AKTIVITETER. 3.-4. klasse

AKTIVITETER. 3.-4. klasse 1 Hvor mange reklamer og aviser modtager en familie? I denne aktivitet skal du undersøge, hvor mange reklamer og aviser din familie modtager i løbet af en uge. Du skal finde ud af, hvor mange kilo papir,

Læs mere

Tekstiler fortæller Europas historie

Tekstiler fortæller Europas historie Tekstiler fortæller Europas historie På det gamle Københavns Universitet Amager sidder en gruppe kvinder i et stort lyst lokale med kunstfærdige og farverige billedtæpper på væggene. De har på få år formået

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

Jesper Stub Johnsen. Ikke alle billeder tåler dagens lys! Jesper Stub Johnsen, 2005

Jesper Stub Johnsen. Ikke alle billeder tåler dagens lys! Jesper Stub Johnsen, 2005 Jesper Stub Johnsen Ikke alle billeder tåler dagens lys! Jesper Stub Johnsen, 2005 DINE FAMILIE- OG FERIEBILLEDER FOREVIGT? Velkommen og præsentation Lidt fotohistorie og hvad der kan gå galt Fotografier

Læs mere

- de originale rustikke håndbankede Vindø GulvTegl

- de originale rustikke håndbankede Vindø GulvTegl - de originale rustikke håndbankede Vindø GulvTegl Gule håndbankede med flammer Håndbankede GulvTegl fra Vindø Teglværk ved Mariager Fjord er en direkte fortsættelse af flere århundreders tradition for

Læs mere

White Words Peter Callesen

White Words Peter Callesen White Words Peter Callesen White Words Et udsmykningsprojekt til KUA 2 Tårnet set fra stueetagen i Læringsgaden White Words - Detaljebilleder fra model Toppen af tårnet set fra 3. sal White Window, 2010

Læs mere

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Jesper Stub Johnsen Nationalmuseet Danmark Det nationale museumsmøte Trondheim 2010 8.-11. september Norges Museumsforbund Samlingsforvaltning - forudsætning

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Karen Blixens gardiner

Karen Blixens gardiner Karen Blixens gardiner Karen Blixen museet ved Rungsted Kyst har til huse i forfatterens private hjem på Rungstedlund. Stuerne står som i forfatterens tid, og de er blandt andet kendt for de altid smukke

Læs mere

PRODUKTKATALOG TYVERIMÆRKNING

PRODUKTKATALOG TYVERIMÆRKNING Tyverimærkning Safety House ID Basic Tyverimærkning Safety House ID SuperFlex Tyverimærkning Safety House ID Special Kontantsikring Nøglehåndtering Pengeskabe Piktogrammer Forsegling Mærkning PRODUKTKATALOG

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN

porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN Tekst: Henrik Terney Foto: Thomas Yde porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN SMUKKE GAMLE EJENDOM, MEJLBORG

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Brandskader. - vi gør skaden go igen..

Brandskader. - vi gør skaden go igen.. Brandskader Brandskader Beredskab NERIS har gennem årene opbygget en stor erfaring i brandskader. Vi har et tæt samarbejde med de lokale brandvæsener og -beredskaber, bl.a. på uddannelsesområdet. Totalløsning

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Privat Tæpper Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Vedligeholdelse Tæpper korrekt vedligeholdelse giver størst udbytte Tæpper har en lang række gode egenskaber, der bedst bliver bevaret, hvis

Læs mere

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark

Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark Nedenfor kan du se de kunstværker, som er indkøbt til udlodning ved den kommende generalforsamling d. 17. marts 2011. Bodil Tobiesen er uddannet maler fra

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre

Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre Moesgård Museum Jesper Frederiksen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 4 2005 Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre Jesper Frederiksen

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

Samlevejledning og brugsvejledning

Samlevejledning og brugsvejledning Vare nr. 956049 Samlevejledning og brugsvejledning til Silvan Aktivitetstårn Model B, TÜV-godkendt Læs denne vejledning grundigt igennem!! 1 Myndighedstegning Der skal søges om byggetilladelse, ved offentligt

Læs mere

Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011

Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011 Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011 Indhold Rekonstruktioner af kanonlavet med forstilling Kørsel med borgmester Konservering / restaurering af sociable Sommerkoncerter Opfordring Forstilling

Læs mere

Dit, mit & vores museum

Dit, mit & vores museum Kulturstyrelsens Museumsårsmøde Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 21. og 22. maj 2012 Dit, mit & vores museum Stærke museumstilbud i enkle rammer VELKOMMEN Vi har gennem længere tid drøftet anbefalinger

Læs mere

Spændende lyssætning side 18

Spændende lyssætning side 18 Nr. 16 December 2009 Spændende lyssætning side 18 Fuldautomatisk ESD-system øger sikkerheden i sommerlandet side 10 Få en optimal motorløsning side 28 Horsens vand side 14 I forbindelse med renoveringen

Læs mere

Tekstiler fra 200 år

Tekstiler fra 200 år Tekstiler fra 200 år Hvad dragkisten gemte Onsdage og fredage kl. 15-17, i juli og august Den gamle Købmandsgård i Ballen Kornmagasinet indgang fra Strandvejen Arrangeret af Firmaet L. Rasmussen og Købmandsgårdens

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

Budgetter skal godkendes af Kulturarvsstyrelsen, inden de fremsendes til bygherre.

Budgetter skal godkendes af Kulturarvsstyrelsen, inden de fremsendes til bygherre. RETNINGSLINJER Budget- og regnskabsregler KU LTU RARVSST YRE LSEN H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V Kulturarvsstyrelsen har det overordnede ansvar for, at den arkæologiske virksomhed i Danmark

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere