Fuldmægtige m.fl. (DTS) i SKAT og Landsskatteretten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i SKAT og Landsskatteretten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fuldmægtige m.fl. (DTS) i SKAT og Landsskatteretten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i SKAT og Landsskatteretten"

Transkript

1 Cirkulære om organisationsaftale for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i SKAT og Landsskatteretten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i SKAT og Landsskatteretten 2008 Cirkulære af den 12. februar 2009 Perst. nr PKAT nr. 0201, 0243 og 0257 J.nr , , /31-11 og /31-12

2 Dataark (for overenskomstansatte) PKAT med specifikation Fællesoverenskomst 0257 Fuldmægtige m.fl. i SKAT. Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation (CO II/LC/OC-fællesoverenskomsten). Forhandlingsberettiget organisation(er) Statstjenestemændenes Centralorganisation II Niels Hemmingsens Gade 10, København K Tlf.: Fax: Hjemmeside: I tilfælde af afsked kontaktes Den forhandlingsberettigede medlemsorganisations lokalafdeling eller hovedkontor, jf. fællesoverenskomsten. Dansk Told og Skatteforbund Hjalmar Brantings Plads 8 Postboks København Ø Tlf.: Fax: Hjemmeside: Pensionsordning CO II Pension i PFA Pension ATP-sats ATP, sats A. 2

3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden... 6 Organisationsaftale for fuldmægtige m.fl. (DTS) i SKAT og Landsskatteretten 1. Dækningsområde Lønsystemet Løngruppe Løngruppe Løngruppe Tillæg Rådighedstillæg til fuldmægtige Pension Arbejdstid Midlertidig tjeneste i højere stilling Friholdelsesaftale Ikrafttræden og opsigelse...13 Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i SKAT og Landsskatteretten 1. Dækningsområde Lønsystemet mv Løngruppe Løngruppe Løngruppe Løngruppe Løngruppe Løngruppe Pension Ikrafttræden og opsigelse...20 Bilag 1. Aftale om pensionsforhold for tjenestemænd i ToldSkat...23 Bilag A. Skalatrinsforløb

4 4

5 Cirkulære om organisationsaftale for fuldmægtige m.fl. (DTS) i SKAT og Landsskatteretten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i SKAT og Landsskatteretten Generelle bemærkninger 1. Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II har indgået vedlagte organisationsaftale for fuldmægtige m.fl. (DTS) i SKAT og Landsskatteretten samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i SKAT og Landsskatteretten. For så vidt angår overenskomstansatte udgør organisationsaftalen sammen med CO II/LC/OC-fællesoverenskomsten det samlede overenskomstgrundlag. 2. Finansministeriet bemyndiger herved SKAT og Landsskatteretten til at føre forhandlinger om og indgå lokale aftaler i henhold til det nye lønsystem. Finansministeriet forudsætter endvidere, at SKAT og Landsskatteretten videredelegerer denne kompetence i videst muligt omfang med henblik på, at samtlige aftaler, der alene vedrører løndannelsen ved den pågældende institution mv., kan indgås af den lokale ledelse. 3. Statstjenestemændenes Centralorganisation II bemyndiger Dansk Told & Skatteforbund til at føre forhandlinger om og indgå lokale aftaler. 4. Der er aftalt følgende væsentlige ændringer: a) Sammenlægning af de tidligere selvstændige organisationsaftaler for henholdsvis fuldmægtige m.fl. (DTS) i ToldSkat og for fuldmægtige m.fl. (DTS) i Landsskatteretten samt de to tidligere selvstændige aftaler om henholdsvis nyt lønsystem for tjenestemænd i ToldSkat og for tjenestemænd i Landsskatteretten. b) Forhøjelse af basislønnen pr. 1. oktober 2008 for alle løngrupper i organisationsaftalen og i aftalen om nyt lønsystem for tjenestemænd. c) Forhøjelse af rådighedstillægget pr. 1. oktober 2008 for fuldmægtige (løngruppe 1) i både organisationsaftalen og aftalen om nyt lønsystem for tjenestemænd. 5

6 d) Der indsættes en bestemmelse ( 3, stk. 4) i både organisationsaftalen og aftalen om nyt lønsystem for tjenestemænd om, at allerede ansatte, der optages til den interne grunduddannelse i fuldmægtigforløbet i SKAT eller til den skattefaglig diplomuddannelse, som minimum bevarer deres hidtidige løn. e) Der indsættes en bestemmelse ( 3, stk. 5) i både organisationsaftalen og aftalen om nyt lønsystem for tjenestemænd om, at ansættelsesmyndigheden efter konkret vurdering kan forhøje lønancienniteten, selvom den hidtidige beskæftigelse ikke kan medregnes i ancienniteten. f) Det er aftalt, at de hidtidige grænser for honorering af over- og merarbejde ophæves (den hidtidige organisationsaftales 10, stk. 2 og den hidtidige tjenestemandsaftales 13 ). Herefter gælder reglerne om over- og merarbejdsgodtgørelse i den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten. 5. For at lette overblikket er cirkulærebemærkninger, der relaterer sig til en enkelt bestemmelse, nu opført som bemærkning til denne bestemmelse. Andre bemærkninger er opført forrest i cirkulæret under Generelle bemærkninger. De redaktionelle ændringer medfører ikke nogen ændringer i bestemmelsernes, henholdsvis bemærkningernes retlige status. Ikrafttræden Cirkulæret har virkning fra 1. april Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære af 5. januar 2006, (Perst nr ), cirkulære af 5. januar 2006, (Perst nr ), cirkulære af 4. oktober 2006 (Perst nr ) samt cirkulære af 4. oktober 2006 (Perst nr ). Finansministeriet, Personalestyrelsen Den 12. februar 2009 P.M.V. E.B. Lina Gisselbæk Lauritsen 6

7 Organisationsaftale for fuldmægtige m.fl. (DTS) i SKAT og Landsskatteretten Denne organisationsaftale supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation (CO II/LC/OC-fællesoverenskomsten). 1. Dækningsområde Organisationsaftalen omfatter følgende personalegrupper i SKAT og Landsskatteretten: a) Fuldmægtige under uddannelse b) Fuldmægtige c) Specialkonsulenter d) Chefkonsulenter e) Afdelingsledere Stk. 2. Organisationsaftalen omfatter ikke stillinger i lønramme 37 og derover. Stk. 3. Organisationsaftalen er gældende for medarbejdere ansat den 1. november 1999 eller senere. Øvrige ansatte kan vælge at overgå til aftalen. Overgang sker da efter bestemmelserne i bilag 2 i cirkulære af 5. januar 2006 (Perst. nr ). Allerede ansatte på gammelt lønsystem, der genindtræder efter tjenestefrihed, overgår til organisationsaftalen efter samme bestemmelser. Cirkulærebemærkninger til 1: Ansatte, der rekrutteres uden for SKAT og Landsskatteretten til stillinger som specialkonsulenter, chefkonsulenter eller afdelingsledere, kan vælge at blive omfattet af organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK) eller af denne organisationsaftale (DTS). 2. Lønsystemet Lønsystemet er etableret i henhold til den til enhver tid gældende rammeaftale om nye lønsystemer, hvis bestemmelser gælder, hvor intet andet måtte være 7

8 nævnt i denne aftale. Stk. 2. Lønsystemet består af en basisløn, jf. 3-5, og en tillægsdel, jf Tillægsdelen omfatter centralt aftalte tillæg samt lokalt aftalte funktionstillæg, kvalifikationstillæg, engangsvederlag og resultatløn. Cirkulærebemærkning til 2, stk. 2: Resultatløn forudsætter efter rammeaftalen om nye lønsystemer og fællesoverenskomsten, at der indgås aftale herom. Stk. 3. Ved ansættelse på deltid ydes forholdsmæssig løn. Stk. 4. Basislønnen og tillæg er angivet i årligt grundbeløb (niveau 1. oktober 1997). Cirkulærebemærkning til 2, stk. 4: Basisløn og tillæg reguleres i henhold til den til enhver tid gældende rammeaftale om nye lønsystemer. Eventuelle tillæg, som tidligere har været uregulerede, reguleres fortsat ikke. Stk. 5. Den timeløn, der lægges til grund ved beregning af overarbejdsgodtgørelse, udgør 1/1924 af den samlede faste løn, (inkl. evt. personligt tillæg (udligningstillæg)), samt eventuelle tillæg der er videreført fra det gamle lønsystem, men ekskl. eventuelle rådighedstillæg. Dertil ydes overtidstillæg efter reglerne i aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten. Stk. 6. I de løngrupper, hvor der er flere basisløntrin, indplaceres den ansatte på basislønforløbets 1. trin. Lønancienniteten regnes fra den 1. i ansættelsesmåneden og altid i hele måneder. Lønancienniteten forhøjes med det tidsrum, den pågældende har været beskæftiget med relevant arbejde efter bestået uddannelse, jf. 3, stk Løngruppe 1 Løngruppe 1 omfatter fuldmægtige, der har bestået SKATs interne grunduddannelse for fuldmægtige, den kommunale uddannelse (SKII), den skattefaglige diplomuddannelse eller uddannelser svarende dertil. Gruppen omfatter endvidere ansatte med HA- eller HD-eksamen, der ansættes til arbejde, hvor de pågældendes uddannelse ikke er af afgørende betydning. Endelig indplaceres fuldmægtige, der optages til SKAT s interne grunduddannelse i fuldmæg- 8

9 tigforløbet, i løngruppe 1, jf. stk. 3. Stk. 2. Basislønnen for løngruppe 1 udgør: Basisløntrin Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Trin 5 Trin 6 Trin kr kr kr kr kr kr kr. Basisløntrin 1-6 er et-årige. Oprykning til højere basisløntrin kan ikke modregnes i eventuelle tillæg, jf. 6. Fra 1. oktober 2008 forhøjes trinene i løngruppe 1 til: Basisløntrin Trin 1 Trin 2 Trin 4 Trin 5 Trin 6 Trin kr kr kr kr kr kr. Basisløntrin 1, 2, 5 og 6 er 1-årige. Basisløntrin 4 er 2-årigt. Oprykning til højere basisløntrin kan ikke modregnes i eventuelle tillæg, jf. 6. Cirkulærebemærkning til 3, stk. 2: Fra 1. oktober 2008 udgår trin 3, hvorefter trin 4 bliver 2-årigt. Allerede ansatte, der pr. 1. oktober 2008 er indplaceret på basisløntrin 3, oprykkes på basisløntrin 4 med bevarelse af hidtidig lønanciennitet. Stk. 3. Fuldmægtige, der optages til SKAT s interne grunduddannelse i fuldmægtigforløbet aflønnes efter følgende bestemmelser: 9

10 1. og 2. år 80 pct. af lønnen på basisløntrin 1 3. og 4. år 90 pct. af lønnen på basisløntrin 1 Fuldmægtige under uddannelse er ikke omfattet af kapitel 8 i COII/LC/OCfællesoverenskomsten. Stk. 4. Allerede ansatte, der optages til den interne grunduddannelse i fuldmægtigforløbet i SKAT eller til den skattefaglig diplomuddannelse, bevarer som minimum deres hidtidige løn. Stk. 5. Ansættelsesmyndigheden kan forhøje lønancienniteten, selvom den hidtidige beskæftigelse ikke kan medregnes i ancienniteten. Det forudsætter, at en konkret vurdering af den ansattes arbejdsmæssige erfaringer og kvalifikationer mv. set i relation til stillingen giver grundlag herfor. 4. Løngruppe 2 Løngruppe 2 omfatter specialkonsulenter. Bassislønnen er: Sats I kr Sats II kr Indplacering sker på sats II, hvis andet ikke direkte aftales. Fra 1. oktober 2008 forhøjes sats II i løngruppe 2 til: Sats II kr 5. Løngruppe 3 Løngruppe 3 omfatter chefkonsulenter og afdelingsledere. Basislønnen er: Sats I kr Sats II kr 10

11 Evt. indplacering i/oprykning til sats II sker i henhold til aftale mellem henholdsvis SKAT og Landsskatteretten og Dansk Told & Skatteforbund. Fra 1. oktober 2008 erstattes løngruppe 3 med følgende basislønintervaller til: Basisinterval: Sats I kr. Sats II kr. Cirkulærebemærkning til 5: Chefkonsulenter, der er ansat inden 1. oktober 2008, overføres fra denne dato til basislønintervallet med en basisløn på henholdsvis kr. og kr. En eventuel ændret indplacering inden for intervallet for nuværende og kommende ansatte beror på forhandling og aftale mellem SKAT henholdsvis Landsskatteretten og Dansk Told & Skatteforbund. 6. Tillæg SKAT henholdsvis Landsskatteretten og Dansk Told & Skatteforbund kan indgå aftale om tildeling af tillæg for særlige funktioner, kvalifikationer, uddannelser mv. Stk. 2. SKAT henholdsvis Landsskatteretten og Dansk Told & Skatteforbund aftaler, som en del af lønpolitikken, de overordnede kriterier for tildeling af tillæg, jf. stk. 1. Kriterierne genforhandles med passende intervaller, som udgangspunkt hvert år. Stk. 3. Inden for rammerne af de overordnede kriterier, jf. stk. 2, fastlægges der ved lokale aftaler kriterier for tildeling af tillæg i de enkelte enheder. Stk. 4. Der kan endvidere inden for rammerne af kriterier aftalt mellem SKAT henholdsvis Landsskatteretten og Dansk Told & Skatteforbund indgås lokale aftaler om supplerende resultatbaserede lønordninger. Tillæg efter sådanne ordninger ydes normalt som engangsvederlag. Stk. 5. Tillæg efter stk. 1-4 kan aftales i form af varige tillæg eller midlertidige tillæg. Tillæggene angives i årlige grundbeløb pr. 1. oktober Herudover kan der aftales engangsvederlag, f.eks. som honorering af særlig indsats. Stk. 6. Eksisterende dynamiske tillæg aftrappes hvert år pr. 1. april med de ge- 11

12 nerelle lønstigninger, der er sket pr. denne dato i det pågældende år samt med eventuelle generelle stigninger på andre tidspunkter, siden sidste reguleringstidspunkt. Ved dynamiske tillæg forstås uregulerede tillæg, der aftrappes med generelle lønstigninger af alle former for løndele. Ved avancement til stillinger i løngruppe 2 og 3 samt evt. højere stillinger sker der dog aftrapning med hele lønfremgangen på avancementstidspunktet. Det samme gør sig gældende ved personalelinjeskift. 7. Rådighedstillæg til fuldmægtige Der ydes et pensionsgivende rådighedstillæg på kr. til fuldmægtige i løngruppe 1, som påtager sig rådighedsforpligtelse og forpligtelse til merarbejde på indtil 20 timer pr. kvartal. Fra 1. oktober 2008 forhøjes rådighedstillægget til kr. 8. Pension Ansættelsesmyndigheden indbetaler til COII Pension i PFA Pension et pensionsbidrag på 18 pct. af basislønnen, jf. 3-5, varige tillæg, midlertidige tillæg og dynamiske tillæg. Den ansattes andel af pensionsbidraget anses at udgøre 1/3. Lønspecifikationen skal indeholde oplysninger herom. Stk. 2. Der indbetales et pensionsbidrag på 18 pct. af rådighedstillægget efter 7. Cirkulærebemærkning til 8: Ved OK08 er det aftalt som ændring til rammeaftalen om nye lønsystemer, at der lokalt kan aftales pensionsbidrag af engangsvederlag og resultatløn. I givet fald udgør pensionsbidraget 18 pct. 9. Arbejdstid De ansatte er omfattet af den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten. 10. Midlertidig tjeneste i højere stilling En ansat, der konstitueres i en chefstilling i lønramme 35 eller højere lønram- 12

13 me, ydes funktionsvederlag efter den til enhver tid gældende aftale om funktionsvederlag til tjenestemænd. 11. Friholdelsesaftale Arbejdsstandsninger kan ikke omfatte ansatte, der er beskæftiget med toldkontrol. 12. Ikrafttræden og opsigelse Aftalen har virkning fra den 1. april Den kan af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts Samtidig ophæves organisationsaftale af 5. januar 2006 (Perst nr ) og organisationsaftale af 4. oktober 2006 (Perst nr ). København, den 11. februar 2009 Statstjenestemændenes Finansministeriet Centralorganisation II P.M.V. P. Ibsen E.B. Lina Gisselbæk Lauritsen Dansk Told og Skatteforbund Jørn Rise 13

14 14

15 Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i SKAT og Landsskatteretten 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemænd i SKAT s og Landsskatterettens fuldmægtiglinje: a) Fuldmægtige under uddannelse b) Fuldmægtige c) Specialkonsulenter d) Chefkonsulenter og tjenestemænd i SKAT s og Landsskatterettens assistentlinje: a) Assistenter b) Overassistenter c) Konsulenter d) Specialkonsulenter e) Chefkonsulenter Stk. 2. Aftalen omfatter ikke afdelingsledere samt stillinger i lønramme 37 og derover. Stk. 3. Allerede ansatte på gammelt lønsystem, der genindtræder efter tjenestefrihed, overgår til aftalen efter bestemmelserne i bilag 2 i cirkulære af 5. januar 2006 (Perst nr ). Stk. 4. Bestemmelserne i aftalen supplerer og erstatter bestemmelserne i lønjusteringsaftalen, klassificeringsaftaler, rammeaftalen om nye lønsystemer og andre lønaftaler. Klassificeringsaftalernes bestemmelser om afdelingsledere er dog fortsat gældende. 2. Lønsystemet mv. Bestemmelserne i 2, 6 og 7 (lønsystemet, tillæg og rådighedstillæg til fuldmægtige) i organisationsaftalen for fuldmægtige m.fl. (DTS) i SKAT og Landsskatteretten finder tilsvarende anvendelse for tjenestemænd. 15

16 Stk. 2. Løngruppe 2-4 er opdelt i to satser. Hovedstad dækker stedtillægsområde V og VI samt Roskilde kommune. Provins dækker stedtillægsområde II, III og IV. Cirkulærebemærkning til 2, stk. 2: Fra 1. oktober 2008 sker der ændring af løngruppe 4, hvorefter hovedstads- og provinssatsen afskaffes og der laves en enhedssats. 3. Løngruppe 1 Løngruppe 1 omfatter fuldmægtige, der har bestået SKAT s interne grunduddannelse for fuldmægtige, den kommunale uddannelse (SKII), den skattefaglige diplomuddannelse eller uddannelser svarende dertil. Gruppen omfatter endvidere ansatte med HA- eller HD-eksamen, der ansættes til arbejde, hvor de pågældendes uddannelse ikke er af afgørende betydning. Endelig indplaceres fuldmægtige, der optages til den interne grunduddannelse i fuldmægtigforløbet, i løngruppe 1, jf. stk. 3. Stk. 2. Basislønnen for løngruppe 1 udgør: Basisløntrin Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Trin 5 Trin 6 Trin kr kr kr kr kr kr kr. Basisløntrin 1-6 er 1-årige. Oprykning til højere basisløntrin kan ikke modregnes i eventuelle tillæg, jf. 6 i organisationsaftalen. Fra 1. oktober 2008 forhøjes trinene i løngruppe 1 til: Basisløntrin Trin 1 Trin 2 Trin kr kr kr. 16

17 Trin 5 Trin 6 Trin kr kr kr. Basisløntrin 1, 2, 5 og 6 er 1-årige. Basisløntrin 4 er 2-årigt. Oprykning til højere basisløntrin kan ikke modregnes i eventuelle tillæg, jf. 6 i organisationsaftalen. Stk. 3. Fuldmægtige, der optages til den interne grunduddannelse i fuldmægtigforløbet i SKAT, aflønnes efter følgende bestemmelser: 1. og 2. år 80 pct. af lønnen på basisløntrin 1 3. og 4. år 90 pct. af lønnen på basisløntrin 1 Stk. 4. Allerede ansatte, der optages til den interne grunduddannelse i fuldmægtigforløbet i SKAT eller til den skattefaglig diplomuddannelse, bevarer som minimum deres hidtidige løn. Stk. 5. Ansættelsesmyndigheden kan forhøje lønancienniteten, selvom den hidtidige beskæftigelse ikke kan medregnes i ancienniteten. Det forudsætter, at en konkret vurdering af den ansattes arbejdsmæssige erfaringer og kvalifikationer mv. set i relation til stillingen giver grundlag herfor. 4. Løngruppe 2 Løngruppe 2 omfatter assistenter med faglig uddannelse/erhvervsuddannelse inden for kontorfaget eller tilsvarende kvalifikationer. Provinsen Hovedstaden Basislønnen er: kr kr. Fra 1. oktober 2008 forhøjes satserne i løngruppe 2 til: Provinsen Hovedstaden kr kr. 17

18 5. Løngruppe 3 Løngruppe 3 omfatter overassistenter. Indplacering i løngruppe 3 finder sted, når SKAT s grunduddannelse er gennemført, eller den ansatte har opnået 10 års relevant erhvervserfaring. Endvidere er ansatte, der ved ansættelsen har erhvervet relevant erhvervserfaring, indplaceret i løngruppen. Provinsen Hovedstaden Basislønnen er: Sats I kr kr. Sats II kr kr. Fra 1. oktober 2008 forhøjes satserne i løngruppe 3 til: Provinsen Hovedstaden Sats I kr kr. Sats II kr kr. Stk. 2. Evt. indplacering i/oprykning til sats II sker i henhold til aftale mellem henholdsvis SKAT og Landsskatteretten og Dansk Told & Skatteforbund. Stk. 3. Oprykning fra sats I kan ikke modregnes i eventuelle tillæg, jf. 6 i organisationsaftalen. 6. Løngruppe 4 Løngruppe 4 omfatter konsulenter med en profil, der svarer til den til enhver tid gældende særlige profil for SKATs specialkonsulenter. Provinsen Hovedstaden Basislønnen er: kr kr. Fra 1. oktober 2008 afskaffes hovedstad- og provinssatsen, og der laves én sats i løngruppe 4 på: kr. 18

19 7. Løngruppe 5 Løngruppe 5 omfatter specialkonsulenter. Basislønnen er: Sats I kr. Sats II kr. Fra 1. oktober 2008 forhøjes sats II i løngruppe 2 til: Sats II kr. Stk. 2. Indplacering sker på sats II, hvis andet ikke direkte aftales. 8. Løngruppe 6 Løngruppe 6 omfatter chefkonsulenter. Basislønnen er: Sats I kr. Sats II kr. Fra 1. oktober 2008 erstattes løngruppe 3 med følgende basislønintervaller: Basisløninterval Sats I kr. Sats II kr. Stk. 2. Evt. indplacering i/oprykning til sats II sker i henhold til aftale mellem SKAT henholdsvis Landsskatteretten og Dansk Told & Skatteforbund. Cirkulærebemærkning til 8: Chefkonsulenter, der er ansat inden 1. oktober 2008, overføres fra denne dato til basislønintervallet med en basisløn på henholdsvis kr. og kr. En eventuel ændret indplacering inden for intervallet beror på forhandling og aftale mellem SKAT henholdsvis Landsskatteretten og Dansk Told & Skatteforbund. 9. Pension Tjenestemandsansatte i SKAT med ret til tjenestemandspension er omfattet af aftale om pensionsforhold for gruppen, jf. bilag 1. Tjenestemandsansatte i 19

20 Landsskatteretten med ret til tjenestemandspension er ligeledes omfattet af aftale om pensionsforhold for tjenestemænd i ToldSkat, jf. bilag 1, med virkning fra den 1. november Stk. 2. Som udgangspunkt indbetales kun pensionsbidrag af varige, midlertidige og dynamiske tillæg efter 6 i organisationsaftalen, der overstiger den tjenestemandspensionsgivende løn på den ansattes sluttrin efter 2 i aftale af 2. juli 2004 om pensionsforhold for tjenestemænd i ToldSkat. Stk. 3. Der indbetales et pensionsbidrag på 18 pct. af rådighedstillægget efter organisationsaftalens 7, jf. 8, stk. 2. Stk. 4. Pensionsbidraget på 18 pct. indbetales af ansættelsesmyndigheden til CO II Konto i PFA. Af pensionsbidraget anses 1/3 for at være den ansattes eget bidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysning herom. Stk. 5. Den supplerende pensionsordning er omfattet af bestemmelserne i aftale af 22. april 2002 om pensionsbidrag af visse faste tillæg. Cirkulærebemærkning til 9: Ved OK08 er det aftalt som ændring til rammeaftalen om nye lønsystemer, at der lokalt kan aftales pensionsbidrag af engangsvederlag og resultatløn. I givet fald udgør pensionsbidraget 18 pct. I forbindelse med eventuelle overvejelser om indbetaling af pensionsbidrag af midlertidige tillæg og engangsvederlag til tjenestemænd, for hvem der ikke i forvejen er oprettet en forsikringsmæssig pensionsordning, henledes opmærksomheden på, at de hermed forbundne administrationsomkostninger specielt for så vidt angår mindre og korterevarende tillæg kan være relativt store i forhold til pensionsindbetalingens størrelse og dermed kan reducere pensionsordningens værdi uforholdsmæssigt. 10. Ikrafttræden og opsigelse Aftalen har virkning fra den 1. april Aftalen kan af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts Samtidig ophæves aftale om nyt lønsystem af 5. januar 2006 (Perst nr ) og aftale om nyt lønsystem af 4. oktober 2006 (Perst nr ). 20

21 København, den 11. februar 2009 Statstjenestemændenes Centralorganisation II Peter Ibsen Dansk Told & Skatteforbund Jørn Rise Finansministeriet P.M.V. E.B. Lina Gisselbæk Lauritsen 21

22 22

23 Bilag 1 Aftale om pensionsforhold for tjenestemænd i ToldSkat I henhold til 3 i aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.lign. i forbindelse med nye lønsystemer aftales følgende: 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemænd på nyt lønsystem i ToldSkat. 2. Pensionsgivende skalatrinsforløb De i 1 omhandlede tjenestemænd optjener - i medfør af 3, stk. 1, i aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o. lign. i forbindelse med nye lønsystemer - tjenestemandspensionsret efter det skalatrinsforløb, der fremgår af vedlagte bilag A. Tjenestemænd, der følger andre skalatrinsforløb end de i bilag 1 nævnte, tillægges to ekstra pensionsskalatrin til det skalatrinsforløb eller pensionsskalatrin den enkelte tjenestemand på tidspunktet for implementering af denne aftale er indplaceret på, dog maksimalt til skalatrin 48. De to ekstra skalatrin opnås, når den enkelte tjenestemand i 2 år har haft ret til tjenestemandspension fra det samme skalatrin, som den pågældende jf. ovenstående er indplaceret på, uanset om tiden helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på det hidtidige pensionsberettigende skalatrin er opnået, tillægges de to ekstra skalatrin fra denne aftales virkningstidspunkt. Hvis en tjenestemand avancerer til højere stilling inden for eget ansættelsesområde herunder personalelinjeskift, opnås i pensionsmæssig henseende et ekstra skalatrin fra avancementstidspunktet, hvorefter den resterende del af pensionsskalaen forskydes med et skalatrin, jf. 3, stk. 4-5 i aftalen af 19. december

24 3. Ikrafttrædelse mv. Denne aftale træder i kraft og har virkning fra 1. august Stk. 2. For tjenestemænd, der er pensioneret inden for tidsrummet 1. april 2004 og indtil denne aftales virkningstidspunkt, og som på pensioneringstidspunktet opfyldte betingelserne for oprykning til højere skalatrin, omberegnes pensionen på grundlag heraf med virkning fra pensioneringstidspunktet. Stk. 3. Denne aftale kan ikke opsiges uden sammenhæng med aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.lign. i forbindelse med nye lønsystemer. København, den 2. juli 2004 Dansk Told & Skatteforbund Jørn Rise Told- og Skattestyrelsen Søren Thomas Statstjenestemændenes Centralorganisation II Tommy Agerskov Thomsen Finansministeriet P.M.V. E.B. Pia Staniok 24

25 Bilag A Skalatrinsforløb Nuværende stillingsbetegnelse/personalegruppe Lrm. Sk.tr. Tidspunkt FULDMÆGTIG-FORLØBET: Uddannelsesperiode: Fuldmægtig år Fuldmægtig år Fuldmægtig år Fuldmægtig år Efter bestået uddannelse (rådighedstillæg lrm ): Fuldmægtig år Fuldmægtig år Fuldmægtig år Fuldmægtig år Fuldmægtig år Fuldmægtig år Fuldmægtig år Fuldmægtig år Fuldmægtig år Fuldmægtig år Vurdering (ved udgangen af det 14. år): Fuldmægtig år Fuldmægtig år Fuldmægtig år og fremefter DOG vurdering og typisk oprykning førstkommende 1. oktober efter oprykningen til lrm. 24: Fuldmægtig år (delvist eller helt 16. år) Fuldmægtig år (delvist eller helt 17. år) Fuldmægtig år (delvist eller helt 18. år) Fuldmægtig år (delvist eller helt 19. år) Fuldmægtig år (delvist eller helt 20. år) og fremefter 2 år på sk.tr. 39 medfører pension efter sk.tr

26 Avancementsstillinger efter eller på varierende tidspunkter i ovennævnte forløb: Evt. 1. år osv. på højere trin, jf. alm. indplaceringsregler Specialkonsulent år Specialkonsulent år Specialkonsulent år Specialkonsulent år Specialkonsulent år og fremover 2 år på sk.tr. 43 medfører pension efter sk.tr. 45 Evt.: Evt. 1. år osv. på højere trin, jf. alm. Indplaceringsregler Specialkonsulent år Specialkonsulent år Specialkonsulent år Specialkonsulent år Specialkonsulent år og fremover 2 år på sk.tr. 44 medfører pension efter sk.tr. 46 Evt.: Evt. 1. år på højere trin, jf. alm. Indplaceringsregler Specialkonsulent år Specialkonsulent år Specialkonsulent år og fremover 2 år på sk.tr. 45 medfører pension efter sk.tr. 47 Evt.: Specialkonsulent år og fremover 2 år på sk.tr. 46 medfører pension efter sk.tr. 48 Evt.: Specialkonsulent år og fremover 2 år på sk.tr. 47 medfører pension efter sk.tr. 48 Evt.: Specialkonsulent eller anden stillingsbetegnelse år og fremover Pension efter sk.tr. 48 Evt.: Chefkonsulent eller anden stillingsbetegnelse år og fremover Pension efter sk.tr. 49 ASSISTENT-FORLØBET: 26

27 Assistent år Assistent år Assistent år Assistent år Assistent år Assistent år Assistent år Assistent år Overassistent år Overassistent år Overassistent år Overassistent år Overassistent år Overassistent år Overassistent år Overassistent år Vurdering (ved udgangen af det 16. år): Overassistent år Overassistent år Overassistent år og fremefter DOG vurdering og typisk udnævnelse førstkommende 1. oktober efter oprykningen til lrm. 17: Konsulent år (delvist eller helt 18. år) Konsulent år (delvist eller helt 19. år) Konsulent år (delvist eller helt 20. år) Konsulent år (delvist eller helt 21. år) Konsulent år (delvist eller helt 22. år) Konsulent år (delvist eller helt 23 år) Konsulent "20" år (delvist eller helt 24. år) og fremefter 2 år på sk.tr. 33 medfører pension efter sk.tr. 35 Avancementsstillinger efter eller på varierende tidspunkter i ovennævnte forløb: Evt. 1. år osv. på højere trin, jf. alm. indplaceringsregler Konsulent år Konsulent år Konsulent år Konsulent år Konsulent år Konsulent år 27

28 Konsulent år og fremover 2 år på sk.tr. 36 medfører pension efter sk.tr. 38 Evt.: Evt. 1. år osv. på højere trin, jf. alm. indplaceringsregler Konsulent år Konsulent år Konsulent år Konsulent år Konsulent år Konsulent år Konsulent år og fremover 2 år på sk.tr. 37 medfører pension efter sk.tr. 39 Evt.: Evt. 1. år osv. på højere trin, jf. alm. indplaceringsregler Konsulent år Konsulent år Konsulent år Konsulent år Konsulent år Konsulent år Konsulent år og fremover 2 år på sk.tr. 38 medfører pension efter sk.tr. 40 Evt.: Evt. 1. år osv. på højere trin, jf. alm. Indplaceringsregler Specialkonsulent år Specialkonsulent år Specialkonsulent år Specialkonsulent år Specialkonsulent år og fremover 2 år på sk.tr. 43 medfører pension efter sk.tr. 45 Evt.: Evt. 1. år osv. på højere trin, jf. alm. indplaceringsregler Specialkonsulent år Specialkonsulent år Specialkonsulent år Specialkonsulent år Specialkonsulent år og fremover 2 år på sk.tr. 44 medfører pension efter sk.tr

29 Evt.: Evt. 1. år på højere trin, jf. alm. indplaceringsregler Specialkonsulent år Specialkonsulent år Specialkonsulent år og fremover 2 år på sk.tr. 45 medfører pension efter sk.tr. 47 Evt.: Specialkonsulent år og fremover 2 år på sk.tr. 46 medfører pension efter sk.tr. 48 Evt.: Specialkonsulent år og fremover 2 år på sk.tr. 47 medfører pension efter sk.tr. 48 Evt.: Specialkonsulent eller anden stillingsbetegnelse år og fremover Pension efter sk.tr. 48 Evt.: Chefkonsulent eller anden stillingsbetegnelse år og fremover Pension efter sk.tr

Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Skatteministeriet

Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Skatteministeriet Cirkulære af 5. oktober 2011 Perst.nr. 050-11 PKAT 0201, 0243, 0257 J.nr. 10-333/31-34 Cirkulære om organisationsaftale for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd i ToldSkat

Nyt lønsystem for tjenestemænd i ToldSkat Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd i ToldSkat 2005 Cirkulære af 5. januar 2006 Perst. nr. 002-06 PKAT nr. 201 og 243 J.nr. 04-402-47 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område Cirkulære om organisationsaftale for Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område 2008 Cirkulære af 26. marts 2010 Perst.

Læs mere

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Cirkulære om Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane 2008 Cirkulære af 30. november 2009 Perst.

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT)

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) 2008 Cirkulære af 6. april

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære af 17. august 2011 Perst.nr. 040-11 PKAT 201, 211 J.nr. 10-330/21-42 Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 040-15 PKAT nr.

Læs mere

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer Cirkulære om organisationsaftale for Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer 2014 Cirkulære af 7. maj 2014 Modst.nr.

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 033-14 PKAT nr.

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Naturstyrelsen

Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Naturstyrelsen Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Naturstyrelsen 2013 Cirkulære af 3. september 2013 Modst.nr. 039-13 J.nr. 12-333/75-51 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2005 Cirkulære af 6. februar 2007 Perst. nr. 011-07 PKAT nr.

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære af 21. december 2011 Perst.nr. 071-11 PKAT nr. 201, 202, 206, 211 og 260 J.nr. 10-333/16-6 Cirkulære om organisationsaftale for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 056-08 PKAT nr. 284 J.nr. 07-333/26-2 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære om aftale om nyt lønsystem for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 055-08 PKAT nr.

Læs mere

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære af 4. januar 2012 Perst.nr. 001-12 PKAT nr. 0145, 0201 og 0211 J.nr. 10-333/65-4 Cirkulære om organisationsaftale for Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, landmålingsteknikere,

Læs mere

Visse operative medarbejdere og ledere og aftale om nyt lønsystem for visse operative tjenestemænd i Naviair

Visse operative medarbejdere og ledere og aftale om nyt lønsystem for visse operative tjenestemænd i Naviair Cirkulære om organisationsaftale for Visse operative medarbejdere og ledere og aftale om nyt lønsystem for visse operative tjenestemænd i Naviair 2008 Cirkulære af 26. marts 2010 Perst. nr. 015-10 PKAT

Læs mere

Pensionsforhold for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Pensionsforhold for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Pensionsforhold for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2005 Cirkulære af 13. april 2005 Perst. nr. 008-05 PKAT nr. J.nr. 04-861-52

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for fuldmægtige mv. (DTS) i Told Skat

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for fuldmægtige mv. (DTS) i Told Skat FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for fuldmægtige mv. (DTS) i Told Skat 1999 INDHOLD SIDE Cirkulære Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...1 1. Til 1. Dækningsområde...

Læs mere

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem Cirkulære om organisationsaftale for Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem 2008 Cirkulære af 4. juli 2008 Perst. nr. 037-08 PKAT nr. 134 J.nr. 07-333/51-12 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Tjenestemandsansatte ledere ved voksenuddannelsescentre

Tjenestemandsansatte ledere ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte ledere ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af 19. november 2009 Perst. nr. 065-09 PKAT nr. 127 J.nr. 09-332/31-13 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken Cirkulære af 10. november 2011 Perst.nr. 059-11 PKAT nr. 0254 J.nr. 7-401-7 Cirkulære om aftale om Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Pensionsforhold for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) 2004 Cirkulære af 15.

Læs mere

Pensionsforhold for kontorfunktionærer omfattet af civilarbejderloven

Pensionsforhold for kontorfunktionærer omfattet af civilarbejderloven Cirkulære om aftale om Pensionsforhold for kontorfunktionærer omfattet af civilarbejderloven 2005 Cirkulære af 30. juni 2005 Perst. nr. 037-05 PKAT nr. 240 J.nr. 04-815-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

ernærings- og husholdningsøkonomer aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte

ernærings- og husholdningsøkonomer aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte Cirkulære af 18. april 2012 Modst.nr. 016-12 PKAT nr. 150 J.nr. 10-333-51/27 Cirkulære om organisationsaftale for Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte

Læs mere

Fuldmægtige mv. (DTS) i ToldSkat

Fuldmægtige mv. (DTS) i ToldSkat Cirkulære om organisationsaftale for Fuldmægtige mv. (DTS) i ToldSkat 2002 Cirkulære af 14. september 2004 Perst. nr. 048-04 PKAT nr. 257 J.nr. 01-333/21-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

tat meddelelse 30.09.04 J. nr. 5.1./02-05-9

tat meddelelse 30.09.04 J. nr. 5.1./02-05-9 tat meddelelse 30.09.04 J. nr. 5.1./02-05-9 Om: Aftale om pensionsforhold for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 9 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, og kortteknikere samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende

Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, og kortteknikere samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende Cirkulære om organisationsaftale for Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, landmålingsteknikere, kartografer og kortteknikere samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende

Læs mere

Cirkulære om aftale for

Cirkulære om aftale for Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2014 Cirkulære

Læs mere

2) Der afsættes en pulje på 1,4 mio.kr. til udmøntning efter nærmere aftale mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

2) Der afsættes en pulje på 1,4 mio.kr. til udmøntning efter nærmere aftale mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen. 20. januar 2011 MES J.nr. Resultatet af forhandlingerne mellem Fængselsforbundet, OAO- Stat og henholdsvis Direktoratet for Kriminalforsorgen og Finansministeriet, Personalestyrelsen om udmøntning af forliget

Læs mere

Tjenestemandsansatte ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Tjenestemandsansatte ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2015 Cirkulære

Læs mere

Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende

Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte sygeplejersker i staten (overenskomstansatte, tjenestemænd og tjenestemandslignende

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Moderniseringsstyrelsen, den 3. november David Sembach. CIR nr af 03/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2018

Moderniseringsstyrelsen, den 3. november David Sembach. CIR nr af 03/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2018 CIR nr 11024 af 03/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2018 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2014-1513-0157 Senere ændringer til

Læs mere

Grafiske arbejdere ved en række institutioner

Grafiske arbejdere ved en række institutioner Cirkulære om organisationsaftale for Grafiske arbejdere ved en række institutioner 2014 Cirkulære af 21. januar 2014 Modst.nr. 001-14 PKAT nr. 0185 J.nr. 12-333/06-25 Dataark PKAT med specifikation 0185

Læs mere

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 Cirkulære om organisationsaftale for Håndværkere 2013 Cirkulære af 12. september 2013 Modst.nr. 044-13 PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 J.nr. 12-333/03-12 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale med forsknings- og undervisningsopgaver ved universiteter

Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale med forsknings- og undervisningsopgaver ved universiteter Cirkulære af 19. maj 2011 Perst.nr. 018-11 PKAT 149 J.nr. 10-331-42 Cirkulære om organisationsaftale for Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale med forsknings- og undervisningsopgaver

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem

Offentligt ansatte 2013-2015. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem Offentligt ansatte 2013-2015 Organisationsaftale mellem Den Offentlige Gruppe Finansministeriet og Dansk Metal, Dansk El-Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Malerforbundet i Danmark, Serviceforbundet,

Læs mere

Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemands- og tjenestemandslignende

Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemands- og tjenestemandslignende Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte sygeplejersker i staten (overenskomstansatte og tjenestemands-

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2008 Cirkulære af 10. februar 2009 PKAT nr. 201 J.nr. 09-333/21-37

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Skov- og landskabsingeniører

Skov- og landskabsingeniører Cirkulære af 19. januar 2012 Perst.nr. 003-12 PKAT nr. 0174 J.nr. 10-333/21-44 Cirkulære om organisationsaftale for Skov- og landskabsingeniører 2011 Dataark PKAT med specifikation 0174 Skov- og landskabsingeniører

Læs mere

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Det Jordbrugsvidenskabelige

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Det Jordbrugsvidenskabelige Cirkulære om organisationsaftale for Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet 2008 Cirkulære af 28. juli 2008 Perst.

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Maskinmestre i land 2013 Cirkulære af 7. oktober 2013 Modst.nr. 045-13 PKAT nr. 054 J.nr. 12-333/10-4 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst 054 Maskinmestre

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2017 Cirkulære af 24. januar 2017 Modst. nr. 004-17 PKAT nr. 284 J.nr. 2014-1513-0148 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte sygeplejersker i staten (overenskomstansatte, tjenestemænd og tjenestemandslignende

Læs mere

2. Finansministeriet har tilkendegivet at ville indsætte følgende cirkulærebemærkning til organisationsaftalens 3:

2. Finansministeriet har tilkendegivet at ville indsætte følgende cirkulærebemærkning til organisationsaftalens 3: Foreløbigt resultat af forhandlingerne mellem HK/Stat og Finansministeriet om fornyelse af organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere i staten pr. 1. april 2013. Der er opnået

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 039-15 PKAT nr. 0151 J.nr. 2014-1513-0160 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl.

Læs mere

Farmakonomer og Defektricer

Farmakonomer og Defektricer Cirkulære om organisationsaftale for Farmakonomer og Defektricer 2008 Cirkulære af 22. september 2008 Perst. nr. 053-08 PKAT nr. 0242 J.nr. 07-333/31-14 Dataark PKAT med specifikation 0242 Farmakonom/defektrice

Læs mere

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark Cirkulære om organisationsaftale for Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark 2003 Cirkulære af 11. september 2003 Perst. nr. 066-03 PKAT nr. J.nr. 01-333/21-3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skov- og landskabsingeniører

Skov- og landskabsingeniører Cirkulære om organisationsaftale for Skov- og landskabsingeniører 2013 Cirkulære af 3. september 2013 Modst.nr. 038-13 PKAT nr. 0174 J.nr. 12-333/75-50 Dataark PKAT med specifikation 0174 Skov- og landskabsingeniører

Læs mere

Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2007 Cirkulære af 28. januar 2008 Perst. nr. 002-08 PKAT nr. 640 J.nr. 07-333/04-2 Dataark

Læs mere

Cirkulære om. Aftale om forsøg med nye lønsystemer for luftfartsteknikere i Statens Luftfartsvæsen

Cirkulære om. Aftale om forsøg med nye lønsystemer for luftfartsteknikere i Statens Luftfartsvæsen Cirkulære om Aftale om forsøg med nye lønsystemer for luftfartsteknikere i Statens Luftfartsvæsen 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR LUFTFARTSTEKNIKERE I STATENS LUFTFARTSVÆSEN.

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Politikadetter. Cirkulære af 29. september Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Politikadetter. Cirkulære af 29. september Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Politikadetter 2017 Cirkulære af 29. september 2017 Modst. nr. 014-17 PKAT nr. 249 J.nr. 2017-1514-0123 Dataark Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget organisation(er)

Læs mere

Cirkulære om aftale for

Cirkulære om aftale for Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSUskoler) 2008 Cirkulære

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2004 Cirkulære af 19. februar 2004 Perst. nr. 011-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/26-3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger til de

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem

Offentligt ansatte 2008-2011. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem Offentligt ansatte 2008-2011 Organisationsaftale mellem Finansministeriet og Dansk Metal, Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund, Malerforbundet i Danmark, Forbundet Træ-Industri-Byg, Dansk Funktionærforbund,

Læs mere

Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning

Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 036-14 PKAT nr.

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Ingeniørassistenter og forskningsteknikere ved forskningsinstitutioner mv., forskningsteknikere ved Risø DTU og Dansk Dekommissionering samt konsulenter i Arbejdstilsynet

Læs mere

Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2015 Cirkulære af 30. juni 2015 Modst. nr. 026-15 PKAT nr.

Læs mere

Radioekspedienter i Forsvaret

Radioekspedienter i Forsvaret Cirkulære om organisationsaftale for Radioekspedienter i Forsvaret (den tidligere Lyngby Radio) 2017 Cirkulære af 17. maj 2017 Modst. nr. 013-17 J.nr. 2015-1401-0014 Dataark Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget

Læs mere

Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer,

Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer, konserveringsteknikere/b.sc., inventarkonduktører og tekniske designerelever

Læs mere

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde).

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). Cirkulære om organisationsaftale for Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). 2008 Cirkulære af den 3. juli 2009 Perst. nr. 050-09 PKAT nr. 117 J.nr.

Læs mere

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 043-13 PKAT nr. 640 J.nr. 12-333/21-48 Dataark

Læs mere

Jordbrugsteknologer/jordbrugsteknikere i staten samt forsøgsteknikere ved Aarhus Universitet

Jordbrugsteknologer/jordbrugsteknikere i staten samt forsøgsteknikere ved Aarhus Universitet Cirkulære af 19. januar 2012 Perst.nr. 002-12 PKAT nr. 115 J.nr. 10-333/64-3 Cirkulære om organisationsaftale for Jordbrugsteknologer/jordbrugsteknikere i staten samt forsøgsteknikere ved Aarhus Universitet

Læs mere

Aftale om pensionsforhold for tjenestemænd/tjenestemandslignende

Aftale om pensionsforhold for tjenestemænd/tjenestemandslignende Cirkulære om Aftale om pensionsforhold for tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte sygeplejersker i staten 2004 Cirkulære af 8. december 2004 Perst. nr. 062-04 PKAT nr. 0251 J.nr. 04-861-55 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Visse tjenestemandsansatte konsulenter / tjenestemandsansatte pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde).

Visse tjenestemandsansatte konsulenter / tjenestemandsansatte pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). Cirkulære om aftale for Visse tjenestemandsansatte konsulenter / tjenestemandsansatte pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). 2008 Cirkulære af den 3. juli 2009 Perst.

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr. 032-13 PKAT nr. 252 J.nr. 12-333/02-22 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer, konserveringsteknikere/b.sc., inventarkonduktører og tekniske designerelever

Læs mere

Jordbrugsteknologer/jordbrugsteknikere i staten samt forsøgsteknikere ved Aarhus Universitet

Jordbrugsteknologer/jordbrugsteknikere i staten samt forsøgsteknikere ved Aarhus Universitet Cirkulære om organisationsaftale for Jordbrugsteknologer/jordbrugsteknikere i staten samt forsøgsteknikere ved Aarhus Universitet 2013 Cirkulære af 3. september 2013 Modst.nr. 036-13 PKAT nr. 115 J.nr.

Læs mere

Værkstedsfunktionærer ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet

Værkstedsfunktionærer ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet Cirkulære om organisationsaftale for Værkstedsfunktionærer ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet 2008 Cirkulære af 5. august 2008 Perst. nr. 039-08 PKAT nr. 0058, 0246 J.nr. 07-333/09-3

Læs mere

CIRKULÆRE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR TJENE- STEMÆND/TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE

CIRKULÆRE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR TJENE- STEMÆND/TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE CIRKULÆRE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR TJENE- STEMÆND/TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE i FORSVARSMINISTERIET UNDER FORSVARETS CIVIL ETATS FORHANDLINGSOMRÅDE Finansministeriet og Tjenestemændenes Centralorganisation

Læs mere

Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet

Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet Cirkulære om aftale om Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 11. august 2008 Perst. nr. 040-08 PKAT nr. 206, 211 og 260

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2005 Cirkulære af 12. december 2005 Perst. nr. 066-05 PKAT nr. 0074 J.nr. 04-333/02-25 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet

Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet Cirkulære af 17. august 2011 Perst.nr. 036-11 PKAT 0058, 0246 J.nr. 10-330/09-7 Cirkulære om organisationsaftale for Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet 2011 Dataark

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2008 Cirkulære af 6. oktober 2008 Perst. nr. 063-08 PKAT nr. 252 J.nr. 07-333/02-6 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet

Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet Cirkulære om organisationsaftale for Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet 2013 Cirkulære af 3. september 2013 Modst.nr. 041-13 PKAT nr. 0058, 0246 J.nr. 12-333/09-15

Læs mere

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2005 Cirkulære af 20. september 2006 PKAT nr. 0297 Cirkulære om organisationsaftale for undervisningsassistenter

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Kantineledere. Cirkulære af 3. september Modst.nr PKAT nr. 0265, J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Kantineledere. Cirkulære af 3. september Modst.nr PKAT nr. 0265, J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Kantineledere 2013 Cirkulære af 3. september 2013 Modst.nr. 040-13 PKAT nr. 0265, 0289 J.nr. 12-333/02-24 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2014 Cirkulære

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Bioanalytikere. Cirkulære af 30. november Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Bioanalytikere. Cirkulære af 30. november Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Bioanalytikere 2016 Cirkulære af 30. november 2016 Modst. nr. 035-16 PKAT nr. 0231 J.nr. 2014-1513-0130 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget

Læs mere

Cirkulære af 18. april Perst.nr PKAT 0265, J.nr /09-6. Cirkulære om organisationsaftale for.

Cirkulære af 18. april Perst.nr PKAT 0265, J.nr /09-6. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 18. april 2011 Perst.nr. 010-11 PKAT 0265, 0289 J.nr. 10-333/09-6 Cirkulære om organisationsaftale for Kantineledere 2011 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget

Læs mere

Farmakonomer og Defektricer

Farmakonomer og Defektricer Cirkulære om organisationsaftale for Farmakonomer og Defektricer 2017 Cirkulære af 25. januar 2017 Modst. nr. 006-17 PKAT nr. 0242 J.nr. 2014-1513-0128 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Cirkulære af 9. september Perst.nr PKAT 50, 198. J.nr /15-5. Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære af 9. september Perst.nr PKAT 50, 198. J.nr /15-5. Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære af 9. september 2011 Perst.nr. 045-11 PKAT 50, 198 J.nr. 10-333/15-5 Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer,

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale om

Cirkulære om organisationsaftale om Cirkulære om organisationsaftale om Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten og til overenskomst for ledere og lærere ved en række videregående

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære af 22. juni 2011 Perst.nr. 031-11 PKAT 0074 J.nr. 10-333/02-19 Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2011 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Lager- og handelsarbejdere i hovedstaden

Lager- og handelsarbejdere i hovedstaden Cirkulære af 20. juni 2011 Perst.nr. 030-11 PKAT 0136 J.nr. 10-333/08-2 Cirkulære om organisationsaftale for Lager- og handelsarbejdere i hovedstaden 2011 Dataark PKAT med specifikation Lager- og handelsarbejdere

Læs mere

Lærere ved Den Danske Filmskole

Lærere ved Den Danske Filmskole Cirkulære om organisationsaftale for Lærere ved Den Danske Filmskole 2005 Cirkulære af 29. maj 2006 Perst. nr. 029-06 PKAT nr. 0099 J.nr. 04-334/21-2 Dataark PKAT med specifikation 0099 Lærere ved Filmskolen

Læs mere

Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer

Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer Cirkulære om aftale om Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer 2005 Cirkulære af 15. marts 2007 Perst. nr. 032-07 PKAT nr. J.nr. 06-861-85 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

4. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte ved Kystinspektoratet og Statens Uddybningsmateriel overgik til det nye lønsystem pr. 1. juli 2003.

4. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte ved Kystinspektoratet og Statens Uddybningsmateriel overgik til det nye lønsystem pr. 1. juli 2003. Forhandlingsprotokol over forhandlingerne om revision af aftalen om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kystdirektoratet inden for HK/STAT, Trafik og Jernbanes område af 1.

Læs mere

Fagfotografer, inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen samt helseassistenter og laboratoriemestre ved Dansk Dekommissionering mv.

Fagfotografer, inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen samt helseassistenter og laboratoriemestre ved Dansk Dekommissionering mv. Cirkulære om organisationsaftale for Fagfotografer, inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen samt helseassistenter og laboratoriemestre ved Dansk Dekommissionering mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr.

Læs mere

Ejendomsservicemedarbejdere ved en række statsinstitutioner

Ejendomsservicemedarbejdere ved en række statsinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ejendomsservicemedarbejdere ved en række statsinstitutioner 2013 Cirkulære af 30. august 2013 Modst.nr. 034-13 PKAT nr. 224 J.nr. 12-333/02-20 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Fagfotografer, inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen

Fagfotografer, inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen Cirkulære om organisationsaftale for Fagfotografer, inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen og optikere 2008 Cirkulære af 26. juni 2008 Perst. nr. 018-08 PKAT nr. 0226 J.nr. 07-333/02-10 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation)

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) Cirkulære om organisationsaftale for Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) 2005 Cirkulære af 29. maj 2006 Perst. nr. 028-06 PKAT nr. 289 J.nr. 04-333/02-21 Dataark PKAT med specifikation 289 Fællesoverenskomst

Læs mere

Undervisningsassistenter ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT)

Undervisningsassistenter ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningsassistenter ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 042-14 PKAT nr.

Læs mere

Socialrådgivere i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte socialrådgivere i staten

Socialrådgivere i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte socialrådgivere i staten Cirkulære om organisationsaftale for Socialrådgivere i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte socialrådgivere i staten 2008 Cirkulære af 26. juni 2009 Perst. nr.

Læs mere

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten Cirkulære af 19. april 2012 Modst.nr. 017-12 PKAT nr. 608 (COII), 286 (DM) samt relevante AC-PKAT J.nr. 07-333/31-7 Cirkulære om organisationsaftale om Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt

Læs mere