Brancheanalyse af miljømæssige forhold i træ- og møbelindustrien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brancheanalyse af miljømæssige forhold i træ- og møbelindustrien"

Transkript

1 Miljøprojekt Nr Brancheanalyse af miljømæssige forhold i træ- og møbelindustrien Knud Erik Kvist, Marianne Fox og Christian J.Kofoed Teknologisk Institut, Træteknik

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold FORORD 7 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 SUMMARY AND CONCLUSIONS 13 1 INDLEDNING PROJEKTFORMÅL AFGRÆNSNING 17 2 BRANCHEPROFILER INDLEDNING BRANCHEPROFILERNES FORMÅL KORTLÆGNINGENS INDHOLD Afgrænsning af brancher Valg af datatyper PRODUKTIONSDATA ENERGIDATA, BESKÆFTIGELSE OG FORDELING AF VIRKSOMHEDER Energidata Beskæftigelse og virksomhedsstørrelse VÆSENTLIGE PRODUKTER OG PROCESSER Væsentlige produkter og processer Udvælgelse af produkter til belysning af træ- og møbelindustriens miljøforhold 33 3 LIVSCYKLUSVURDERING LIVSCYKLUSTANKEGANGEN LCA-METODEN Målsætning Afgrænsning Opgørelse Vurdering UMIP PC-VÆRKTØJET Databasen Indtastningsmodul og beregningsværktøj KOMMENTARER TIL NYE BRUGERE 45 4 TRÆ, HALVFABRIKATA OG KOMPONENTER AF TRÆ TRÆ SOM RÅVARE - SKOVPRODUKTION Træ og drivhuseffekt Generelt om miljødata Fordeling af miljødata for skovbrug på træarter LØVTRÆ NÅLETRÆ FINÉRPRODUKTION Knivskåret finér Skrællet finér TRÆBASEREDE PLADER MDF- plade Spånplader Krydsfinér TRÆBEARBEJDENDE PROCESSER GENERELT FORARBEJDNING AF MASSIVT LØVTRÆ FORARBEJDNING AF MASSIVT NÅLETRÆ Eksempel 1: Møbelprodukt 59 3

4 4.8.2 Eksempel 2: Byggeprodukt PRODUKTION AF FORMSPÆND FORARBEJDNING AF TRÆBASEREDE PLADER, HERUNDER MDF METAL, GLAS OG PLAST MATERIALER OG PROCESSER PLAST METAL SOM MATERIALE TIL BYGGEVARER OG MØBLER Udvinding af malm. Fremstilling og anvendelse af jern / stål Fremstilling og anvendelse af metallisk aluminium METALBEARBEJDENDE PROCESSER GENERELT Forarbejdning af stålrør og plader spåntagende processer til møbeldele Forarbejdning af stålrør og plader svejsning af stålstel til møbler Overfladebehandling af stålstel til møbler Montage af møbelstel formspændte sæde/ryg-emner på stålstel 67 6 LIM, OVERFLADEBEHANDLINGS- OG IMPRÆGNERINGSMIDLER LIM, OVERFLADEBEHANDLINGS- OG IMPRÆGNERINGSMIDLER I TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN Baggrund Lime Overfladebehandlingsmidler, lakker Træimprægneringsmidler Limning og overfladebehandling af træ i indemiljø Imprægnering af træ i udemiljø TOKSIKOLOGISK VURDERING AF OPLØSNINGSMIDLER I LIME, LAKKER OG IMPRÆGNERINGSVÆSKER PROCES- OG PRODUKTDATA FOR PRODUKTION OG ANVENDELSE AF LIME, OVERFLADEBEHANDLINGS- OG IMPRÆGNERINGSPRODUKTER Lime og limpåføring Lak og lakpåføring Brug og bortskaffelse TRÆBESKYTTELSE Konstruktiv træbeskyttelse Trykimprægnering Vakuumimprægnering Brug og bortskaffelse 88 7 BRUGSFASE OG BORTSKAFFELSE BRUGSFASEN Indeklima og træprodukters påvirkning af indeklimaet Drift, rengøring og vedligeholdelse BORTSKAFFELSE 1 8 INDLEDNING TIL VURDERINGERNE GENERELLE KOMMENTARER TIL VURDERINGERNE Vurderingsparametre Tidsmæssig afgrænsning Teknologisk afgrænsning Allokering 14 9 BORD FORMÅL AFGRÆNSNING Vurderingens objekt Afgrænsning af livsforløbet OPGØRELSE Præsentation af datakilder og deres repræsentativitet Beregnede opgørelser VURDERING Beregnede energiforbrug Normalisering Vægtning 118 4

5 9.4.4 Delkonklusioner Alternative modelleringer 12 1 STOL TIL UNDERVISNINGSBRUG TIL KONTRAKTMARKEDET FORMÅL AFGRÆNSNING Vurderingens objekt Afgrænsning af livsforløbet OPGØRELSE Præsentation af datakilder og deres repræsentativitet Beregnede opgørelser VURDERING Beregnede energiforbrug Normalisering Vægtning Delkonklusioner ALTERNATIVE MODELLERINGER Renere teknologiløsninger i produktionsfasen Varierende levetider Alternative bortskaffelsesveje Substitution af bøg med alternativ træart Substitution af syrehærdende lak med vandbaseret lak Delkonklusion VINDUE FORMÅL AFGRÆNSNING Vurderingens objekt Afgrænsning af livsforløbet OPGØRELSE Præsentation af datakilder og deres repræsentativitet Beregnede opgørelser VURDERING Beregnede energiforbrug Normalisering Vægtning Delkonklusioner Alternative modelleringer KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER BRANCHEPROFIL - GRUNDLAG FOR BRANCHEANALYSEN Konklusioner, brancheprofil Anbefaling, brancheprofil RESSOURCER ANVENDT I TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN Træ og træbaserede materialer Metal, glas og plast Lime og overfladebehandlings- og imprægneringsmidler Anbefalinger, lim, overflade- og imprægneringsmidler BRUGSFASE OG BORTSKAFFELSE Konklusioner, brugsfase Konklusioner, bortskaffelse Anbefalinger, brug og bortskaffelse DEN PRODUKTORIENTEREDE MILJØINDSATS OG UMIP-METODEN Konklusioner, den produktorienterede miljøindsats og UMIP-metoden Anbefalinger, den produktorienterede miljøindsats og UMIP-metoden PRODUKTVURDERINGER AF UDVALGTE PRODUKTER Konklusioner, produktvurderinger af udvalgte produkter Anbefalinger, produktvurdering af udvalgte produkter 178 Bilag A 181 Bilag B 185 5

6 6 Bilag C 21 Bilag D...23 Bilag E 29 Bilag F 213

7 Forord Arbejdet med miljøindsatsen har tidligere været målrettet mod reduktion af forureninger fra både den producerende industri og bortskaffelsesindustrien. Resultatet har for disse indsatsområder på mange måder været positivt. Samtidigt med dette har den materielle levestandard og derved forbruget af produkter, ressoucer og energi i den industrialiserede verden været markant stigende. Hvor denne miljøindsats har resulteret i reducerede belastninger fra blandt andet industrielle spildevandsudledninger, har forbruget af produkter, energi og dermed også produktionen af affald været stigende. I erkendelse af dette har man nu flyttet fokus fra processer og enkeltudledninger til en målrettet indsats mod den samlede belastning fra industriprodukters livsforløb. Denne ændrede fokus kaldes for den "produktorienterede miljøindsats". Brancheprojekt for træ- og møbelindustrien - miljømæssige forhold i alle faser af træ- og møbelprodukters livscyklus - har til formål at analysere status for miljøindsatsen og forslag til fremtidig indsats på væsentlige områder. Herunder har formålet været at give en vurdering af UMIP-metodens (UMIP = Udvikling af Miljøvenlige Industri Produkter) resultater i forhold til træ- og møbelindustrien etablere det nødvendige datagrundlag på brancheområdet rettet mod produktudviklingsarbejde formidle udviklede værktøjer og videngrundlag til branchen. Projektets arbejdsmetoder ud over UMIP-metoden er baseret på den model for brancheanalyse, der er udviklet i renere teknologiprojekter for byggevareindustrien. Projektets resultater baserer sig på dels en overordnet beskrivelse af branchen og dens miljømæssige forhold, dels på en detaljeret kortlægning af udvalgte, typiske produkters miljøpåvirkninger fra vugge til grav som grundlag for egentlige miljøvurderinger - som del af en produktorienteret miljøindsats. Projektet henvender sig først og fremmest til produktudviklere, producenter, materiale- og udstyrsleverandører til træ- og møbelbranchen samt myndigheder. Sekundært er datamaterialet rettet mod LCA-praktikere. Projektet har indledningsvist kortlagt branchen, baseret på tilgængelige data fra Danmarks Statistik og andre kilder. Brancheprofilerne danner grundlag for udpegning af de vigtigste delbrancher og produktområder, som den detaljerede kortlægning har beskæftiget sig med. Dataindsamlings- og miljøvurderingsdelen af projektet er baseret på UMIP-metoden. Vurdering af branchens miljøforhold er belyst både ved en beskrivelse af de indsamlede data i UMIP-dataformat samt ved miljøvurdering af tre træbaserede produkter: En stol, et bord og et vindue. Projektets styre- og følgegruppe har bestået af følgende medlemmer: Mariane Hounum, Miljøstyrelsen (formand) Lars Elkjær Nielsen, Byggeriets Arbejdsgivere Anette Hastrup, Træets Arbejdsgiverforenings Miljøudvalg John Bredvig, Træets Arbejdsgiverforening Keld Korsager, Foreningen Dansk Møbelindustri Per Nielsen, Institut for Produktudvikling, DTU Jakob U. Christiansen, Direktoratet for Arbejdstilsynet 7

8 Lennart Sørensen, Forbundet Træ-Industri-Byg Joakim Lassen, RAMBØLL Lone Møller, Foreningen for Danmarks farve- og lakindustri/akzo Nobel Industriel Coatings A/S Jan Søndergaard, Dansk Skovforening Chita Christensen, Energistyrelsen Jens Eisling, By- og Boligministeriet Claus Egeris Nielsen, Forbrugerstyrelsen Palle M. Sørensen, Erhvervsfremme Styrelsen Marianne Fox, Teknologisk Institut, Træteknik Christian Kofod, Teknologisk Institut, Træteknik (intern reviewer) Knud Erik Kvist, Teknologisk Institut, Træteknik (projektleder) Brancheanalysen bygger på arbejdsdokumenter og viden indsamlet fra en lang række virksomheder, institutioner og enkeltpersoner bl.a.: Niels Frees, Institut for Produktudvikling, DTU Rådgiver Kjeld Bülow, Taastrup Jørgen Baadsgaard-Jensen, Teknologisk Institut, Træteknik Haslev Møbelsnedkeri A/S MH Stålmøbler A/S, Junckers Industrier A/S Novopan A/S Akzo Nobel Casco Products - samt mange flere, som vi herved retter en stor tak til. Energihandlingsplaner, energistyring og miljøstyring bliver mere og mere udbredt som løsningsmodeller i branchen. Brancheanalysens resultater, koblet med en produktorienteret miljøpolitik, vil yde et væsentligt bidrag til at nedsætte branchens fremtidige samlede miljøbelastning. 8

9 Sammenfatning og konklusioner Denne brancheanalyse for træ- og møbelindustrien har følgende formål: At kortlægge den samlede industris størrelse og sammensætning med udgangspunkt i de produkter, den producerer at identificere og gøre status over branchens miljøpåvirkninger fra vugge til grav i produkternes livscyklus at anbefale handlinger, der kan forbedre branchens samlede miljøindsats gennem udvikling af mere miljøvenlige industriprodukter og samtidig med, at konkurrenceevnen på hjemme- og eksportmarkederne bevares at vise mulighederne for konkret at integrere miljøhensyn i produktudviklingsprocessen ved anvendelse af edb-baserede værktøjer til miljøvurdering. Resultaterne er fremkommet ved dataindsamling, primært hos en række danske leverandører og producenter, sekundært fra relevant viden fra tidligere gennemførte projekter inden for brancheområdet. De indsamlede data er efterfølgende anvendt til en livscyklusvurdering af tre typiske industriprodukter med tilhørende konklusioner og anbefalinger. Ved at vælge disse typiske produkter er det muligt dels at anvende konklusioner og anbefalinger i en bredere sammenhæng, dels at illustrere miljøvurderingsredskabets anvendelighed i produktudviklingen. De tre produkter er: En stol med metalstel og sæde og ryg af lamineret træ Et bord af massivt løvtræ Et vindue af fyrretræ For hver af produkterne er der desuden simuleret produktvarianter for at vise det miljømæssige potentiale i forbindelse med produktudvikling. Livscyklusvurderingerne er udført ved anvendelse af UMIP-metoden (Udvikling af Miljøvenlige IndustriProdukter) og det dertil hørende PC-baserede beregningsværktøj. I projektforløbet har der været afholdt en work- shop samt gennemført koordinerende møder med øvrige igangværende renere teknologiprojekter inden for træ- og møbelbranchen. Udveksling af data og erfaringer med brug af UMIP- metoden er udvekslet med Institut for Produkt Udvikling, IPU, samt med RAMBØLL fra Miljøprojekt nr. 376/1998 "Miljøvurdering og udvikling af et reolsystem". Dette projekt har sammen med brancheanalysen indsamlet relevante data for begge projekter og supplerer brancheanalysen med miljøvurdering af et reolsystem af MDF-plader. Indsamlede data bliver tilgængelige i databasen til Miljøstyrelsens UMIP PC-værktøj og vil kunne udnyttes af branchens virksomheder ved produktvurdering af egne produkter - som del af en produktorienteret miljøindsats. Den indledende kortlægning af branchen er baseret på 1995-data fra Danmarks Statistik og er afrapporteret særskilt. Branchen i tal Den danske træ- og møbelindustri inklusive skovbrug omsatte i 1995 samlet for kr. 25 mia. og beskæftigede i alt ca. 5. mennesker inkl. virksomhedsejere. Branchen er sammensat af mange små og mellemstore virksomheder med ansatte i gennemsnit pr. virksomhed, undtaget skovbrug, hvor den gennemsnitlige beskæftigelse pr. driftsenhed er 1,6 person. Den samlede produktionsværdi på kr. 25 mia. fordeler sig med kr. 1,4 mia. på skovbrug (6 %), kr. 8,9 mia. på savværk og byggevarer (35 %) og kr. 14,8 mia. på møbler og inventar (59 %). 9

10 Møbelindustrien eksporterede i 1995 for kr.11 mia, svarende til 76% af den samlede møbelproduktion (senere tal viser, at eksportandelen af møbelproduktionen er svagt stigende). Værdien af dansk møbelproduktion udgør 1,5% af verdens møbelproduktion. Skovbruget er meget naturligt den største producent, regnet efter produktionsmængde: 1,9 mio. tons i 1995 svarende til 55% af branchens samlede produktion. Hele branchens (eksklusiv skovbrug) registrerede energiforbrug var GJ i 1995, fordelt med 62% til savværk og byggevareindustri og 38% til møbelindustrien. I 1997 er det samlede energiforbrug i branchen registreret som svarende til 8% af Danmarks samlede forbrug. Branchens forbrug af materialer og ressourcer Danske skove leverer ca. 2% af branchens forbrug af træbaserede råvarer, fortrinsvis løvtræ. Den årlige nettotilvækst af vedmasse i danske skove er 5% før det sidste stormfald ultimo Forbruget af træ fra regnskovsområder er mindre end 3% af det samlede forbrug. Disse træarter er ikke omfattet af brancheanalysen. Resten af forbruget (77%), primært nåletræ, importeres hovedsageligt fra vore nordiske naboer, hvor den årlige nettotilvækst af vedmassen er ca. 25%. Træet kommer i stigende grad fra skovbrug, der lader sig certificere efter regler om bæredygtig drift fastsat enten af FSC, Forest Stewardship Council, eller PEFC, Pan European Forest Certification. En skovgeneration fra vore vigtigste forsyningskilder fornyr sig ca. pr. 8 år. Træ er en fornybar ressource, der samtidigt er CO 2 neutral. Det kulstof, der optages under træets vækst lagres efter skovning i det færdige produkt. Den samme mængde CO 2 frigøres først enten ved biologisk nedbrydning eller, hvis produktet efter end levetid bortskaffes ved forbrænding til energiformål. Træaffald fra træ- og møbelindustrien anvendes til at erstatte brændstof fra fossile energikilder (olie, naturgas og kul), der ikke er fornyelige og er væsentlige bidragsydere til den samlede forøgelse af drivhusgasser. Træaffald som energikilde tegner sig således for 4-5% af det samlede energiforbrug i branchen. Potentialet for øget anvendelse af træaffald enten til oparbejdning af nye træbaserede materialer eller som energi til varme og el- produktion er til stede. Danske byggevarer, møbler og inventar forbruger yderligere en lang række andre råvarer end træ. Stål, aluminium, glas, plast, lime, lakker, malinger og træimprægneringsmidler m.m. indgår i de færdige produkter i forskellig mængde afhængigt af de behov, det færdige produkt skal opfylde i brugsfasen hos kunden/forbrugeren. Fælles for metallerne gælder det, at de ikke er fornybare, at der er meget varierende forsyningshorisonter og miljøbelastninger. Jernmalm og bauxit (aluminium) har eksempelvis relativt lange forsyningshorisont på henholdsvis ca. 12 og 2 år, zink vurderes kun at have en forsyningshorisont på ca. 2 år. Et af resultaterne i vurderingerne peger på at stål i stålmøbler udgør en væsentlig miljøbelastning i forhold til de andre materialer i møblet. Den samlede miljøbelastning fra disse møbeltyper vil derfor kunne reduceres væsentligt ved at sikre en korrekt bortskaffelse af stålkomponenterne efter endt brug således, at de kan demonteres og sendes til genbrug. Der er derfor behov for en yderligere dialog mellem branchens producenter og genanvendelsesindustrien for at optimere bortskaffelsesvejene, således at de ikke fornybare ressourcer sikres en længere forsyningshorisont. Lim, overfladebehandling af træ og metaller samt træimprægnering anvendes for at tilføre de færdige produkter flere egenskaber som holdbarhed, styrke og dekorative effekter i designøjemed samt øget levetid funktionskrav, som de naturlige materialeegenskaber ikke kan leve op til. Dette uanset om produkterne skal anvendes i udemiljø eller i indemiljø. Denne nødvendige værditilvækst tilfører produkterne miljøbelastninger fra især påføring af lime, lakker og imprægneringsmidler, der ud over energiforbrug ved deres fremstilling kan afgive flygtige organiske stoffer, VOC er, fra indholdsstofferne primært til luft. Disse emissioner påvirker på denne måde både arbejdsmiljøet i branchens virksomheder og atmosfæren, men for lime og lakkers vedkommende også indeklimaet i brugsmiljøet. 1

11 I dag er kun emission af formaldehyd fra bygningsplader reguleret ved lov, mens øvrige emissioner kun oplyses frivilligt, for eksempel via Dansk Indeklima Mærkning. For produkter med indhold af kemiske stoffer gælder desuden særlige regler for bortskaffelse af farligt affald. I brancheprojektet har der været særlig fokus på indsamling af data for indholdsstoffer på lim, lak og træimprægneringsmidler. Der er foretaget miljøvurdering af indholdsstoffer, der svarer til ca. 95% af branchens forbrug af disse midler. Sammen med myndighederne yder branchens organisationer, materiale- og udstyrsleverandører, producenter og industrielle designere en stor indsats for at reducere de samlede miljøpåvirkninger fra branchens produkter og virksomheder. Udviklingen inden for lim, overfladebehandling- og træimprægneringsmidler har ført til udvikling af lime og lakker med færre emissioner af VOC er, bl.a. reduceret formaldehydemission, vandbaserede træimprægneringsmidler samt forbud mod og udfasning af bl.a. arsen, chrom. Investering i renere teknologi i produktionsfasen samt stigende interesse for indførelse af miljøledelsessystemer har samlet ført til, at træ- og møbelindustrien nærmer sig de reduktionsmål for emission af VOC, som branchen har aftalt med Miljø- og Energiministeriet. Resultatet fra de tre produktvurderinger peger yderligere på, at øget anvendelse af UV- og vandige lakker kan reducere miljøbelastningen fra produkterne væsentligt i produktionsfasen og i særdeleshed i indeklimaet i brugsfasen. Øget anvendelse af nye vandbaserede træimprægneringmidler samt øget fokus på konstruktiv træbeskyttelse ved anvendelse af træs naturlige egenskaber vil også væsentligt forbedre produkternes miljøprofil. Design af produkter med anvendelse af hjælpematerialer med mindre miljøbelastning ved samme niveau af brugskrav samt øget mulighed for demontering, sortering og genbrug vil ud over at nedbringe produktets samlede miljøbelastning også bidrage til reduktion af eventuelle affaldsafgifter, der ikke forventes at blive reduceret i den nærmeste fremtid. Der er behov for på brancheniveau at øge indsatsen for at udbrede både viden og værktøjer til LCA-produktvurderinger og den produktorienterede miljøindsats. Brancheanalysens resultater kan anvendes direkte i produktudviklingen ved hjælp af UMIP-metoden. Konklusionerne kan desuden gøres anvendelige i en bredere sammenhæng ved enklere virkemidler som eksempelvis 6 x R -filosofien. Re-pair Re-duce Re-use Re-place Re-cycle Re-think 6 x R baserer sig på, at der i den miljøorienterede produktudvikling er (mindst) 6 overordnede måder at indarbejde miljøtankegangen i produktudviklingen på. Her anvendes den i 11

12 projektets efterfølgende formidlingsfase til at strukturere projektets konklusioner fra de udvalgte produkter således, at de er anvendelige for producenter af andre, tilsvarende produkter. Dataindsamlingen i dette projekt er meget omfattende, alligevel vil der være materialer og processer, der ikke er inkluderet. Dette kan skyldes at anvendelsen af materialerne er marginal, at datatilgængeligheden har været lav eller økonomiske og tidsmæssige begrænsninger. Se derfor ikke denne rapport som de vises sten, men brug den som inspiration til det videre arbejde med dokumentation og indførelse af produkttankegangen i branchen og i den enkelte virksomheder. Brugen af UMIP-metoden og det dertil hørende PC-værktøj har været essentiel for at kunne påpege branchens indsatsområder. For at øge tilgængeligheden af værktøjet og tankegangen har Miljøstyrelsen igangsat en lang række initiativer, der skal hjælpe brancherne med at indarbejde den produktorienterede tankegang. I takt med den udvikling, branchen og dens omverden har været igennem de sidste par år, er der blandt andet på baggrund af den produktorienterede miljøindsats et øget fokus på dokumentation af dette arbejde. Kravet om lødig dokumentation, hvad enten det er som officielle mærknings- og verificeringsordninger, (FSC, DVC, Svanen, Blomsten, Indeklimamærket, ISO, EMAS) eller ved udarbejdede miljøvaredeklarationer, er stadigt stigende. Dette ses også blandt branchens medlemmer, der i stigende grad bruger miljømæssig dokumentation i deres markedsføringsmateriale. Det er dernæst op til de implicerede at vælge dokumentationsformen således, at den er afpasset formålet. Livscyklusværktøjer vil ikke altid være optimale eller nødvendige til denne dokumentation, men tankegangen vil altid være en god indgangsvinkel. 12

13 Summary and conclusions This environmental analysis of the wood and furniture industry has the following purpose: To analyse the size and composition of the entire industry To identify and assess the environmental impacts of the sector from cradle to grave To recommend actions, which will improve the environmental efforts through development of more environmentally friendly industrial products, thus strengthening the competitiveness on the domestic and the export markets To illustrate the possibilities of integrating environmental considerations into the product development process by using computer-based tools for environmental assessment The results have appeared through data collection, primarily, from a number of Danish suppliers and manufacturers, secondarily, from relevant projects within the sector. The collected data have subsequently been used in life cycle assessments of three typical industrial products along conclusions and recommendations. By choosing these typical products, it is possible partly, to apply conclusions and recommendations in a wider perspective, and partly, by illustrating the applicability of the environmental evaluation tool in the product development. The three products are: A chair with a metal frame and seat and back are made of laminated wood A table made of solid hardwood A window made of pine For each of the products product alternatives have been simulated to show the potential environmental focus points in connection with the product development. The life cycle assesments have been performed according to the Danish EDIP method (Environmental Design of Industrial Products), which includes a specially developed PC-based calculation tool. In the course of the project a workshop has been held and co-ordinating meetings with the other pending cleaner technology projects with the wood and furniture industry. The collected data will be accessible in the Danish PC-tool developed under the EDIP method, the database can be used by the wood and furniture industry in connection with product development as a part of a product oriented environmental effort. The initial survey of the sector is based on 1995-data from Statistics Denmark, which are reported separately. The Sector in Numbers In 1995 the Danish wood and furniture industry including forestry had a total turnover of DKK 25 Mia. and employed approx. 5, employees including owners. Many small and medium-sized companies compose the sector with employees on average per company except for forestry, in which the employees per management unit is 1.6. The total production value of DKK 25 Mia is grouped with DKK 1.4 Mia from the forestry branch (6%), DKK 8.9 Mia in the sawmill and building materials industries (35%), and DKK 14.8 Mia in the furniture and interior furnishings industry (59%). The furniture industry exported in 1995 for DKK 11 Mia corresponding to the total production of furniture (figures received later show that the export share of the furniture production is slightly increasing). The value of manufactured Danish furniture amounts to approx. 1.5% of worlds manufactured furniture. Forestry is naturally the largest manufacturer calculated according to amount of production: 1.9 million tons in 1995 corresponding to 55% of the total production of the sector. 13

14 The total registered energy consumption of the sector excluding forestry was 1,322, GJ in 1995, distributed with 62% on sawmills and building products and 38% on the furniture industry. In 1997 the total energy consumption in the sector was registered corresponding to 8% of Denmark s total consumption. The Consumption of the Sector of Materials and Resources Danish forests deliver approx. 2% of the sector s consumption of wood-based raw materials, primarily, hardwood. The yearly net increase of volume of wood in the Danish forests is 5% before the last windfalls at the end of The consumption of wood from rain forests is less than 3% of the total consumption. These wood species are not comprised by this analysis. The remainder of the consumption (77%) primary softwood is imported from our Nordic neighbours, where the yearly net increase of the volume of wood is approx. 25%. The wood origins increasingly from forestry, which can be certified according to directives on sustainable working laid down either by FSC, Forest Stewardship Council, or by PEFP, Pan European Forest Council. A wood generation from our most important source of supply renews itself in approx. 8 years. Wood is a renewable resource, which at the same time is CO 2 -neutral. The carbon absorbed during the growth of the wood is stored in the finished product after felling. The same amount of CO 2 is released at first either by biological deterioration, or if the product after terminated lifetime is disposed of by combustion. Wood refuse from the wood and furniture industry is used to substitute fuel based on fossil energy sources (oil, natural gas and coal), which are non-renewable and viewed as being essential contributors to the total increase of greenhouse gases. Wood refuse, as an energy source constitutes 4-5% of the total energy consumption of the sector. The potential for increased use of wood refuse either for processing of new wood-based materials or as energy for heat or electricity production is present. Danish building materials, furniture and interior furnishings consume a large number of other raw materials than wood. Steel, aluminium, glass, plastic, adhesives, lacquers, paints and wood preservatives etc. form a large part of the finished products in different amounts depending on the requirements, which the finished product should meet in the use stage with the customer/consumer. All materials, which are non-renewable, have both varied supply horizons and environmental impacts. Iron ore and bauxite (aluminium) have e.g. relatively long supply horizons of approx. 12 and 2 years respectively; zinc is evaluated to have a horizon of supply of only approx. 2 years. One of the results of the assessment indicates that steel in steel furniture constitutes an essential environmental impact in relation to the other materials in the furniture. The total environmental impact from these types of furniture could therefore be reduced considerably by of correct disposal of the steel components after use, so that they can be disassembled for further recycling. At present a further dialogue between the manufacturers of the sector and the recycling industry is needed in order to optimise the recycling channels, so that non-renewable resources will get a longer supply horizon. Adhesives, surface treatment of wood and metals as well as preservative treatment are applied to add the finished products further properties such as durability, strength and decorative effects with respect to design as well as increase the life span functional requirements, to which natural material properties can not measure up. This necessary value increment adds to the products environmental impacts. Apart from increased energy consumption, the main impacts can be related to the emission of volatile organic compounds, VOC s, primary to the air department. These emissions of VOC s effect not only the working and the external environment during application, but can also have a considerable impact on human well being in the use stage of the product. Today only emissions of formaldehyde from wood-based boards are regulated statutory, while the remaining emissions are only informed voluntarily, e.g. via the Danish Indoor Climate La- 14

15 belling. For products containing chemical substances (e.g. preserved wood), special directives for disposal apply. In the sector analysis special focus has been on collection of data on adhesives, lacquers and wood preservatives. An environmental assessment has been performed of compounds corresponding to approx. 95% of the sector s consumption of these agents. Together with the authorities, the organisations, material and equipment suppliers, manufacturers and industrial designers perform a major effort to reduce the total environmental impacts from the products and companies of the sector. The development within adhesives, surface treatment and wood preservatives has lead to development of adhesives and lacquers with lesser emissions of VOC s e.g. reduced formaldehyde emission, water-based wood preservatives and prohibition of and phasing out arsenic and chromium. Investments in cleaner technologies in the production stage as well as increasing interest in the implementation of environmental management systems have resulted in the wood and furniture industry approaching the sectors overall reduction target for the emission of VOC. This reduction target is a result of a voluntary accord between the sector and the Danish Ministry of the Environment and Energy. The findings of the three product assessments indicate, furthermore, that increased use of UV- and water-based lacquers essentially reduces the environmental impacts from the production stage and in the indoor air in the use stage. Increased use of new water-based wood preservatives and increased focus on wood protection through design by utilisation of woods natural properties will also improve the environmental profile of the sector. These products might be designed with application of auxiliary materials with reduced environmental impacts as well as increased possibility of disassembling, grading and recycling. This would in excess of reducing the total environmental impact also contribute to reduction of potential waste charges (of which no reductions are expected in the near future). There is a need at sector level to increase the efforts of disseminating both knowledge and tools for life cycle assessments and the product oriented environmental effort. The findings of the sector analysis can be utilised directly in the product development by means of the EDIP-method. The conclusions can, furthermore, be made applicable in a broader relation via simple means e.g. 6 x R philosophy. The basis of the 6 R s is that the environmental focus points in the product development can be summarised under 6 general headlines: Re-pair Re-duce Re-use Re-place Re-cycle Re-think 15

16 In addition to time-consuming LCA methods the 6 R s represent a guideline, which can be used in order to incorporate environmental reasoning in e.g. the design phase of a product. In this context it is subsequently used to impose a structure on the conclusions of the project from selected products, so that they are applicable for manufacturers of other, similar products. The data collection of this project has been very comprehensive; nevertheless, there are still many materials and processes, which have not been included. The reason for this exclusion of products, materials and processes are many. Where some of the materials or products are regarded as marginal other more important ones are not included due to limited data accessibility or economical or time limitations. Therefore this report does not represent a complete picture of the sector. The main goal has been to compile a report, which can be used as an inspiration for further work with documentation and implementation of the product oriented environmental strategies within the sector. The use of the EDIP-method has been essential to pointing out the projects focus areas. To increase the accessibility of the tool and the reasoning of the LCA method the Danish Environmental Protection Agency has initiated a number of initiatives to further the implementation of the product oriented environmental strategies within the Danish industries. Concurrently with the environmental development of the sector and its surrounding over the last few years, there has been an increased focus on the documentation of the various products environmental impacts. The requirement to valid documentation - whether it is official labelling and verification schemes (FSC, DVC, The Nordic Swan, The European Flower, The Danish Indoor Label, ISO, EMAS) or home made environmental declarations - is steadily increasing. This is also seen among the members of the sector, who to a higher extent use environmental documentation in their marketing efforts. It is subsequently up to the parties involved to choose the level of documentation suited for the purpose. Extensive life cycle assessment methods will not always be optimal for this documentation, but the reasoning will always be a sound approach. 16

17 1 Indledning 1.1 Projektformål Nærværende projekt har haft til formål at analysere de miljømæssige forhold i alle faser af træ- og møbelprodukters livscyklus herunder: Beskrive den samlede branche og dens produkter. Foretage miljøvurdering, der belyser forskelle i miljøbelastning for en række udvalgte produkter, der skal repræsentere hele træ- og møbelbranchen. Etablere et nødvendigt datagrundlag på møbelområdet for inddragelse af miljøforhold i produktudviklingen og udarbejdelse af miljømæssig produktinformation til offentlige og private forbrugere. Formidle udviklede værktøjer herunder videngrundlag til branchen - UMIP-metoden og resultater fra tidligere projekter i træ- og møbelindustrien. Sikre, at projektets resultater bliver rettet mod anvendelse i UMIP- projektets værktøjer, samt at disse kan bidrage til branchekonklusioner om indsatsen vedrørende renere teknologi og prioritering af den miljømæssige indsats på virksomhedsniveau. Gennemføre en workshop til koordinering af renere teknologiprojekter på området. Projektet er udarbejdet med støtte fra Rådet for genanvendelse og mindre forurenende teknologi. 1.2 Afgrænsning Projektet har taget udgangspunkt i den model for brancheanalyse, der er udviklet i renere teknologiprojekter inden for byggeindustrien (Miljøstyrelsen, 1995). Projektet fik ved bevilling af projektmidler en drejning mod indsamling af data til brug af UMIP-metoden med tilhørende database og PC-værktøj. Dette bliver demonstreret i projektets praktiske produkteksempler (afsnit 9, 1 og 11) og forventes at bidrage til større anvendelighed i branchen. Dataindsamlingen har taget udgangspunkt i danske forhold, dvs. dansk industri og danske leverandører af råvarer og hjælpematerialer. Desuden er tidligere udførte projekter med relevans til træ- og møbelindustrien inddraget - med enkelte undtagelser, afstemt efter tilgængelighed og væsentlighed for branchens miljømæssige betydning. Træ fra tropiske skove udgør som råvare kun mindre end 3% af det træ og de træbaserede produkter, der bruges i Danmark. Import af denne råvare er derfor ikke omfattet af dette projekt. Derimod er import af nordisk nåletræ omfattet, da stort set alt nåletræ anvendt i den danske træ- og møbelindustri stammer fra de øvrige nordiske lande. Data fra dansk løvtræ indgår. Arbejdsmiljø indgår ikke i projektet, da projektets drejning over mod UMIP-metoden vil give en skæv fremstilling af arbejdsmiljøproblemerne i denne branche, mens projektets oprindelige udgangspunkt ("brancheanalysemetoden") vil give en løsrevet og overfladisk beskrivelse. Væsentlige arbejdsmiljøaspekter, som anbefales inddraget i LCA-arbejdet, samt henvisninger til relevante udgivelser på området, er beskrevet i bilag D. 17

18 Miljøvurderingerne i denne rapport baseres på UMIP-metoden, (Wenzel et al. 1996), som generelt er i overensstemmelse med internationale principper for livscyklusvurderinger (SETAC og ISO). Livscyklusvurderinger dækker bl.a. forbrug af ressourcer og energi samt emissioner gennem produktets samlede livsforløb. Til belysning af branchens miljøpåvirkninger og brugen af indsamlede data er udvalgt en række typiske produkter, som materiale- og procesmæssigt dækker branchen som helhed: En stol med sæde og ryg af faconspændt finér og stel af metal Et bord af massivt træ Et vindue af nåletræ. Miljøpåvirkning fra opbevaringsmøbler såsom reoler er dokumenteret i det parallelle projekt "Miljøvurdering og udvikling af et reolsystem" (Miljøstyrelsen, 1998). Projektet har været gennemført i tæt samarbejde med dette projekt. Produktion af tekstiler og polsterproduktion indgår ikke i projektet. Miljødata til brug for miljøvurderinger for tekstilmaterialer indsamles i et igangværende projekt (Miljøstyrelsen, 2). 18

19 2 Brancheprofiler 2.1 Indledning Træ- og møbelindustrien hører til de ældste industrier i Danmark. Udviklingen har bevæget sig fra lokalt håndværk til international, specialiseret industri, fra håndarbejde over mekanisering til automatisering, og fra individuel produktion til standardiseret serieproduktion. Træ- og møbelindustri som begreb dækker over såvel byggevarer som møbler, i hele trækæden fra skovbrug til færdigforarbejdede produkter, og involverer foruden træ også en lang række andre materialer, fx stål, aluminium, plast, glas, isolering, polster, tekstil og læder. Udgangspunktet for at betragte brancherne under ét er anvendelsen af træ som det primære grundmateriale. Fælles for dem er den forholdsvis lange levetid, sammenlignet med fx andre konsumprodukter (i størrelsesordenen 2 1 år), mens de adskiller sig fra hinanden på andre punkter, fx ved eksportens andel af den samlede produktion: Møbelindustrien eksporterer årligt 8% af produktionen svarende til ca. 1,5% af verdens samlede møbelproduktion mens byggevareområdet fortrinsvis er orienteret mod hjemmemarkedet. Især i møbelindustrien er eksporten ud over i håndværkstraditionen også dybt forankret i den danske designtradition, som danner grundlag for ca. 4% af møbeleksporten. Trækædens første led kan i grove træk illustreres af figur 2.1. Kæden deler sig efter savværksindustri i byggevare- og møbelindustri. Produkttyper er angivet som eksempler. Til produktion af de angivne produkttyper hører som nævnt også andre materialer og ressourcer. De øvrige led er de øvrige faser ud over materiale- og produktionsfasen i produkternes livsforløb, brugs- og driftsfasen, nedrivning/fjernelse, bortskaffelse samt transportfasen. Figur 2.1 Træ- og møbelindustrien og dens produkter Skovbrug Nåletræ Løvtræ Savværksindustri Konstruktionstræ Træplader (Cellulose) (Papirindustri) Byggevareindustri Møbelindustri Papirindustri Døre Opbevaringsmøbler Papirmasse Vinduer Stole og borde Papir og pap Spær Senge og madrasser Husholdningsartikler Gulve Kontormøbler Kontorartikler Trapper Skolemøbler Tapet Gulve Køkkener Hegn Polstrede møbler Carporte Gaveartikler / inventar Inventar Oversigt over produktionsledene i trækæden samt produkttyper. Papirindustri er medtaget på figuren på grund af dens rolle som aftager af cellulose fra savværker, men er i øvrigt ikke medtaget i rapporten. 2.2 Brancheprofilernes formål Med udgangspunkt i, at en stor del af produktionen hører under byggevareområdet, blev træ- og møbelindustrien i 1995 inkluderet i en generel kortlægning af byggevareindustrien. Her blev identificeret de industriprodukter, som anvendes inden for byggeriet, fastsat mængder og værdier af disse produkter samt de ressourcer, som medgår til deres produktion råvarer, energi og vand. 19

20 Formålet med kortlægningen var tvedelt: Dels at få et overblik over et produktområde, afgrænset ud fra dets anvendelse byggeriet og ikke den materiale- og procesmæssige oprindelse, som man typisk opdeler brancher efter. Dels at kunne pege på de brancher, som set fra en miljømæssig synsvinkel var mest interessante, det vil sige, hvor en miljøindsats vil have størst effekt. Interessen samlede sig om de brancher, hvor der enten bliver produceret meget store mængder, eller hvor materiale- og ressourceforbrug eller processer i sig selv er meget miljøbelastende. Kortlægningen af byggevareområdet førte til udpegning af 13 brancheområder, som vurderedes at være interessante at undersøge nærmere ud fra en miljømæssig synsvinkel. Træ- og møbelindustrien var en af dem. Møbler var inkluderet i den oprindelige undersøgelse på grund af den i indledningen anførte historiske sammenhæng. Brancheprofilerne i det indledende kortlægningsprojekt viste sig at være et nyttigt prioriteringsredskab, og indledningsvist i nærværende projekt er en tilsvarende, men mere detaljeret kortlægning blevet gennemført. Formålet var i princippet det samme som i de først gennemførte brancheanalyser en kortlægning af: Hvad branchen producerer og i hvilke mængder Materiale- og ressourceforbrug Anvendelse af miljøbelastende stoffer Fællestræk i produktionsprocesser på tværs af produkttyper som baggrund for at pege på typiske produktionsprocesser Kortlægningen har dannet baggrund for en udpegning af typiske produkttyper, materialeog ressourceforbrug samt produktionsprocesser, som skal danne baggrund for den videre dataindsamling. Formålet med disse dataindsamlinger er beskrevet i indledningen til dette projekt. 2.3 Kortlægningens indhold Kortlægningen baserer sig på data fra Danmarks Statistik. Derved bliver data struktureret efter de internationale branche- og produktnomenklaturer, branchenomenklaturen NACE og produktnomenklaturen CPA (se ordliste i bilag B). Danmarks Statistik har foretaget de nødvendige koblinger mellem de to Afgrænsning af brancher Den egentlige kortlægning, som projektet har anvendt i det videre forløb, omhandler: Savværksindustri Byggevareindustri Møbelindustri For at sikre data omfattende hele trækæden og fordi materialeflowet fra råvarer til affaldsprodukter også breder sig over disse brancher er skovbrug og papirindustri medtaget i statistikbearbejdningen. Papirindustrien er dog ikke medtaget i rapporten men findes bearbejdet på samme niveau som de øvrige data i bilagsrapporten Brancheprofiler (Fox, 1997). Ud fra den indledende brancheoversigt i figur 2.1 er følgende NACE-brancher udvalgt: 21 Skovbrug 193 Læderindustri 21 Udsavning og høvling af træ; imprægnering 22 Krydsfinér, spånplader mv. 23 Bygningstømmer, snedkeriartikler 24 Træemballage 251 Andre træprodukter, strå, kork og flet 252 Gulve af strå, kork eller flet, kurvemagervarer 2

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Miljø som konkurrenceparameter Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Hvad er container shipping? Hvad er container shipping? Verden forandres kravene til shipping forandres Før handlede det om at være

Læs mere

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab.

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab. Arni Bragason We are in Alnarp, Sweden Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab Service - Greenhouse and fields - IT, information og documentation - administration Ås, Norway Department

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e):

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e): Renere Produkter J.nr.: M 126-0790 Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase m.v. Forfatter(e): Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut 3 Indhold FORORD 6 SAMMENFATNING OG

Læs mere

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse DONG Energy krav til bæredygtig biomasse Indlæg på Naturstyrelsens workshop om skovprogram 3. marts 2014 26. februar 2014 Jens Price Wolf, DONG Energy Thermal Power Dok #: 1814004 Doc ansvarlig: misch

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area. and joint conclusions. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen

Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area. and joint conclusions. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area and joint conclusions Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Content 1. The system 2. Incineration 3. Biological treatment 4. Results

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Mandag Morgens Klimakonference 26. februar 2013 Poul Alberg Østergaard / Brian Vad Mathiesen Aalborg

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Holmris office A/S. projektmarked.

Holmris office A/S. projektmarked. Miljødeklaration 1 Holmris office A/S Holmris Office Holmris Office produceres hos Holmris Hansen A/S - et familieejet firma, som gennem 3 generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Læs mere

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 Kernekraft - i dag og i morgen Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 DTU og Risø DTU Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 7000 studerende, 4200 ansatte, omsætning 3,2 mia. kr. Risø DTU er nationallaboratorium

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Lithium Batterier til transport; perspektiver og status

Lithium Batterier til transport; perspektiver og status Lithium Batterier til transport; perspektiver og status Poul Norby Department of Energy Conversion and Storage Technical University of Denmark Norge: Mest solgte bil i: oktober 2013: Nissan Leaf september

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Troldtekt A/S Nr.: MD-15005-DA Udstedt: 04-03-2015 Gyldig til: 19-12-2019

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Troldtekt A/S Nr.: MD-15005-DA Udstedt: 04-03-2015 Gyldig til: 19-12-2019 Ejer: Troldtekt A/S Nr.: MD-15005-DA Udstedt: 04-03-2015 Gyldig til: 19-12-2019 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Deklarationens

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

100 years of genuine craftsmanship. Fra Unika til Serieproduktion 23-04-2015

100 years of genuine craftsmanship. Fra Unika til Serieproduktion 23-04-2015 Fra Unika til Serieproduktion Jesper Hejselbæk, Technical Director Product Technology, J. Hvidtved Larsen A/S 100 years of genuine craftsmanship Established in 1915 by Mr. Jacob Hvidtved Larsen as a forging

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Etablering af tekstilmølle i Danmark

Etablering af tekstilmølle i Danmark Etablering af tekstilmølle i Danmark Forundersøgelse Introduktion Tekstilmøllen er en industrivirksomhed der genanvender tekstiler og skaber et unikt dansk produkt. I dag bliver der alene i Danmark smidt

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Årsmøde i Dansk Gas Forening - 2010 Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Naturgas Fyn A/S - Adm. dir. Bjarke Pålsson - 25. november 2010 1 Naturgas Fyn NGF Gazelle NGF Distribution 1,0 mia.

Læs mere

af et Carbon Footprint? - Agenda

af et Carbon Footprint? - Agenda - Agenda Færch Plast - Produktion - Placering - Produkter Værdikæden - Placering i værdikæden - Værdiskabelse i emballagebranchen Case: UK - Udgangspunktet - Sainsbury - Øvrige interessenter Eksempel på

Læs mere

HR portalen har fået en ansigtsløftning... Af Anita Lindhart, HR-chef. Må ikke kopieres eller fjernes!

HR portalen har fået en ansigtsløftning... Af Anita Lindhart, HR-chef. Må ikke kopieres eller fjernes! Uge 45 - nr. 371 PRESS RELEASE (openpr.com) Eurofins partners with leading US certification firm, SCS, for Indoor Air Quality Certification In a landmark move to better serve European customers with interest

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Internationalt overblik over industrielle varmepumper Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Indhold Projektet Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex

Læs mere

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling 100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi og INFORSE International Network for Sustainable Energy Grøn energiomstilling i EU Arr. med

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Temadag Emballage Industrien & Plast Industrien Vibeke Bagger Maj 2008 Agenda Det Norske Veritas Hvad kræver kunderne? Hvorfor bruge en standard?

Læs mere

Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd

Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd Stenløse Kommune Stenløse Syd Billigste køb? 1 kvm beklædningsbrædder lærk, ubehandlet 1 kvm beklædningsbrædder fyr, trykimprægneret.

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

Energieffektivisering i industrien

Energieffektivisering i industrien Energieffektivisering i industrien Brian Elmegaard Sektion Termisk Energi DTU Mekanik Teknologisk Institut Århus 2. Marts 2015 Indhold Potentielle besparelser Udnyttelse af overskudsvarme Analyseværktøjer

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

BYGGEVAREDEKLARATION

BYGGEVAREDEKLARATION BYGGEVAREDEKLARATION 1. GRUNDDATA Vareidentifikation Handelsnavn: LIP Folie, ÅT-remsa Ny Deklaration Ændret deklaration Oprettet/ændret den: 17-04-2015 Varenummer: 101058, 101072, 101089, 101102, 101065,

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Medlemsmøde foråret 2012 Revision B 2011-04-24 Gearbox testing Wednesday 23 rd May 2012 Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Midlertidigt Program/

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy 85/15 Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy DGF Gastekniske Dage 2010 11. maj 2010 1973 Primære energiforsyning 6 % 2 % 1972 92 % Oil

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Danske husholdningers miljøbelastning

Danske husholdningers miljøbelastning Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2002 Danske husholdningers miljøbelastning Ole Dall COWI Rådgivende Ingeniører A/S Jesper Toft ØkoAnalyse Trine Thorup Andersen DHI - Vand & Miljø Miljøstyrelsen

Læs mere

EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804

EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Ejer: Nr.: Udstedt: Gyldig til: [Firmanavn] MD-XXXXX-DA xx-xx-xxxx xx-xx-xxxx 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Deklarationens

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage.

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. Teknologisk Institut, september 2011 Indhold Projektets indhold... 3 Indledning... 4 Sammenligning af

Læs mere

Bæredygtig design. Lektor Torben Lenau Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet lenau@ipl.dtu.dk

Bæredygtig design. Lektor Torben Lenau Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet lenau@ipl.dtu.dk Bæredygtig design Lektor Torben Lenau Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet lenau@ipl.dtu.dk Dette notat beskriver nogle grundbegreber for bæredygtighed og miljøvenlighed i forbindelse

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

CPET s erfaringer med vejledning i offentligt indkøb af lovligt og bæredygtigt træ i UK

CPET s erfaringer med vejledning i offentligt indkøb af lovligt og bæredygtigt træ i UK CPET s erfaringer med vejledning i offentligt indkøb af lovligt og bæredygtigt træ i UK Seminar om certificeret træ -skærpede anbefalinger for offentligt indkøb af træ Dansk Design Center, 8 oktober 2008

Læs mere