Brancheanalyse af miljømæssige forhold i træ- og møbelindustrien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brancheanalyse af miljømæssige forhold i træ- og møbelindustrien"

Transkript

1 Miljøprojekt Nr Brancheanalyse af miljømæssige forhold i træ- og møbelindustrien Knud Erik Kvist, Marianne Fox og Christian J.Kofoed Teknologisk Institut, Træteknik

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold FORORD 7 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 SUMMARY AND CONCLUSIONS 13 1 INDLEDNING PROJEKTFORMÅL AFGRÆNSNING 17 2 BRANCHEPROFILER INDLEDNING BRANCHEPROFILERNES FORMÅL KORTLÆGNINGENS INDHOLD Afgrænsning af brancher Valg af datatyper PRODUKTIONSDATA ENERGIDATA, BESKÆFTIGELSE OG FORDELING AF VIRKSOMHEDER Energidata Beskæftigelse og virksomhedsstørrelse VÆSENTLIGE PRODUKTER OG PROCESSER Væsentlige produkter og processer Udvælgelse af produkter til belysning af træ- og møbelindustriens miljøforhold 33 3 LIVSCYKLUSVURDERING LIVSCYKLUSTANKEGANGEN LCA-METODEN Målsætning Afgrænsning Opgørelse Vurdering UMIP PC-VÆRKTØJET Databasen Indtastningsmodul og beregningsværktøj KOMMENTARER TIL NYE BRUGERE 45 4 TRÆ, HALVFABRIKATA OG KOMPONENTER AF TRÆ TRÆ SOM RÅVARE - SKOVPRODUKTION Træ og drivhuseffekt Generelt om miljødata Fordeling af miljødata for skovbrug på træarter LØVTRÆ NÅLETRÆ FINÉRPRODUKTION Knivskåret finér Skrællet finér TRÆBASEREDE PLADER MDF- plade Spånplader Krydsfinér TRÆBEARBEJDENDE PROCESSER GENERELT FORARBEJDNING AF MASSIVT LØVTRÆ FORARBEJDNING AF MASSIVT NÅLETRÆ Eksempel 1: Møbelprodukt 59 3

4 4.8.2 Eksempel 2: Byggeprodukt PRODUKTION AF FORMSPÆND FORARBEJDNING AF TRÆBASEREDE PLADER, HERUNDER MDF METAL, GLAS OG PLAST MATERIALER OG PROCESSER PLAST METAL SOM MATERIALE TIL BYGGEVARER OG MØBLER Udvinding af malm. Fremstilling og anvendelse af jern / stål Fremstilling og anvendelse af metallisk aluminium METALBEARBEJDENDE PROCESSER GENERELT Forarbejdning af stålrør og plader spåntagende processer til møbeldele Forarbejdning af stålrør og plader svejsning af stålstel til møbler Overfladebehandling af stålstel til møbler Montage af møbelstel formspændte sæde/ryg-emner på stålstel 67 6 LIM, OVERFLADEBEHANDLINGS- OG IMPRÆGNERINGSMIDLER LIM, OVERFLADEBEHANDLINGS- OG IMPRÆGNERINGSMIDLER I TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN Baggrund Lime Overfladebehandlingsmidler, lakker Træimprægneringsmidler Limning og overfladebehandling af træ i indemiljø Imprægnering af træ i udemiljø TOKSIKOLOGISK VURDERING AF OPLØSNINGSMIDLER I LIME, LAKKER OG IMPRÆGNERINGSVÆSKER PROCES- OG PRODUKTDATA FOR PRODUKTION OG ANVENDELSE AF LIME, OVERFLADEBEHANDLINGS- OG IMPRÆGNERINGSPRODUKTER Lime og limpåføring Lak og lakpåføring Brug og bortskaffelse TRÆBESKYTTELSE Konstruktiv træbeskyttelse Trykimprægnering Vakuumimprægnering Brug og bortskaffelse 88 7 BRUGSFASE OG BORTSKAFFELSE BRUGSFASEN Indeklima og træprodukters påvirkning af indeklimaet Drift, rengøring og vedligeholdelse BORTSKAFFELSE 1 8 INDLEDNING TIL VURDERINGERNE GENERELLE KOMMENTARER TIL VURDERINGERNE Vurderingsparametre Tidsmæssig afgrænsning Teknologisk afgrænsning Allokering 14 9 BORD FORMÅL AFGRÆNSNING Vurderingens objekt Afgrænsning af livsforløbet OPGØRELSE Præsentation af datakilder og deres repræsentativitet Beregnede opgørelser VURDERING Beregnede energiforbrug Normalisering Vægtning 118 4

5 9.4.4 Delkonklusioner Alternative modelleringer 12 1 STOL TIL UNDERVISNINGSBRUG TIL KONTRAKTMARKEDET FORMÅL AFGRÆNSNING Vurderingens objekt Afgrænsning af livsforløbet OPGØRELSE Præsentation af datakilder og deres repræsentativitet Beregnede opgørelser VURDERING Beregnede energiforbrug Normalisering Vægtning Delkonklusioner ALTERNATIVE MODELLERINGER Renere teknologiløsninger i produktionsfasen Varierende levetider Alternative bortskaffelsesveje Substitution af bøg med alternativ træart Substitution af syrehærdende lak med vandbaseret lak Delkonklusion VINDUE FORMÅL AFGRÆNSNING Vurderingens objekt Afgrænsning af livsforløbet OPGØRELSE Præsentation af datakilder og deres repræsentativitet Beregnede opgørelser VURDERING Beregnede energiforbrug Normalisering Vægtning Delkonklusioner Alternative modelleringer KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER BRANCHEPROFIL - GRUNDLAG FOR BRANCHEANALYSEN Konklusioner, brancheprofil Anbefaling, brancheprofil RESSOURCER ANVENDT I TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN Træ og træbaserede materialer Metal, glas og plast Lime og overfladebehandlings- og imprægneringsmidler Anbefalinger, lim, overflade- og imprægneringsmidler BRUGSFASE OG BORTSKAFFELSE Konklusioner, brugsfase Konklusioner, bortskaffelse Anbefalinger, brug og bortskaffelse DEN PRODUKTORIENTEREDE MILJØINDSATS OG UMIP-METODEN Konklusioner, den produktorienterede miljøindsats og UMIP-metoden Anbefalinger, den produktorienterede miljøindsats og UMIP-metoden PRODUKTVURDERINGER AF UDVALGTE PRODUKTER Konklusioner, produktvurderinger af udvalgte produkter Anbefalinger, produktvurdering af udvalgte produkter 178 Bilag A 181 Bilag B 185 5

6 6 Bilag C 21 Bilag D...23 Bilag E 29 Bilag F 213

7 Forord Arbejdet med miljøindsatsen har tidligere været målrettet mod reduktion af forureninger fra både den producerende industri og bortskaffelsesindustrien. Resultatet har for disse indsatsområder på mange måder været positivt. Samtidigt med dette har den materielle levestandard og derved forbruget af produkter, ressoucer og energi i den industrialiserede verden været markant stigende. Hvor denne miljøindsats har resulteret i reducerede belastninger fra blandt andet industrielle spildevandsudledninger, har forbruget af produkter, energi og dermed også produktionen af affald været stigende. I erkendelse af dette har man nu flyttet fokus fra processer og enkeltudledninger til en målrettet indsats mod den samlede belastning fra industriprodukters livsforløb. Denne ændrede fokus kaldes for den "produktorienterede miljøindsats". Brancheprojekt for træ- og møbelindustrien - miljømæssige forhold i alle faser af træ- og møbelprodukters livscyklus - har til formål at analysere status for miljøindsatsen og forslag til fremtidig indsats på væsentlige områder. Herunder har formålet været at give en vurdering af UMIP-metodens (UMIP = Udvikling af Miljøvenlige Industri Produkter) resultater i forhold til træ- og møbelindustrien etablere det nødvendige datagrundlag på brancheområdet rettet mod produktudviklingsarbejde formidle udviklede værktøjer og videngrundlag til branchen. Projektets arbejdsmetoder ud over UMIP-metoden er baseret på den model for brancheanalyse, der er udviklet i renere teknologiprojekter for byggevareindustrien. Projektets resultater baserer sig på dels en overordnet beskrivelse af branchen og dens miljømæssige forhold, dels på en detaljeret kortlægning af udvalgte, typiske produkters miljøpåvirkninger fra vugge til grav som grundlag for egentlige miljøvurderinger - som del af en produktorienteret miljøindsats. Projektet henvender sig først og fremmest til produktudviklere, producenter, materiale- og udstyrsleverandører til træ- og møbelbranchen samt myndigheder. Sekundært er datamaterialet rettet mod LCA-praktikere. Projektet har indledningsvist kortlagt branchen, baseret på tilgængelige data fra Danmarks Statistik og andre kilder. Brancheprofilerne danner grundlag for udpegning af de vigtigste delbrancher og produktområder, som den detaljerede kortlægning har beskæftiget sig med. Dataindsamlings- og miljøvurderingsdelen af projektet er baseret på UMIP-metoden. Vurdering af branchens miljøforhold er belyst både ved en beskrivelse af de indsamlede data i UMIP-dataformat samt ved miljøvurdering af tre træbaserede produkter: En stol, et bord og et vindue. Projektets styre- og følgegruppe har bestået af følgende medlemmer: Mariane Hounum, Miljøstyrelsen (formand) Lars Elkjær Nielsen, Byggeriets Arbejdsgivere Anette Hastrup, Træets Arbejdsgiverforenings Miljøudvalg John Bredvig, Træets Arbejdsgiverforening Keld Korsager, Foreningen Dansk Møbelindustri Per Nielsen, Institut for Produktudvikling, DTU Jakob U. Christiansen, Direktoratet for Arbejdstilsynet 7

8 Lennart Sørensen, Forbundet Træ-Industri-Byg Joakim Lassen, RAMBØLL Lone Møller, Foreningen for Danmarks farve- og lakindustri/akzo Nobel Industriel Coatings A/S Jan Søndergaard, Dansk Skovforening Chita Christensen, Energistyrelsen Jens Eisling, By- og Boligministeriet Claus Egeris Nielsen, Forbrugerstyrelsen Palle M. Sørensen, Erhvervsfremme Styrelsen Marianne Fox, Teknologisk Institut, Træteknik Christian Kofod, Teknologisk Institut, Træteknik (intern reviewer) Knud Erik Kvist, Teknologisk Institut, Træteknik (projektleder) Brancheanalysen bygger på arbejdsdokumenter og viden indsamlet fra en lang række virksomheder, institutioner og enkeltpersoner bl.a.: Niels Frees, Institut for Produktudvikling, DTU Rådgiver Kjeld Bülow, Taastrup Jørgen Baadsgaard-Jensen, Teknologisk Institut, Træteknik Haslev Møbelsnedkeri A/S MH Stålmøbler A/S, Junckers Industrier A/S Novopan A/S Akzo Nobel Casco Products - samt mange flere, som vi herved retter en stor tak til. Energihandlingsplaner, energistyring og miljøstyring bliver mere og mere udbredt som løsningsmodeller i branchen. Brancheanalysens resultater, koblet med en produktorienteret miljøpolitik, vil yde et væsentligt bidrag til at nedsætte branchens fremtidige samlede miljøbelastning. 8

9 Sammenfatning og konklusioner Denne brancheanalyse for træ- og møbelindustrien har følgende formål: At kortlægge den samlede industris størrelse og sammensætning med udgangspunkt i de produkter, den producerer at identificere og gøre status over branchens miljøpåvirkninger fra vugge til grav i produkternes livscyklus at anbefale handlinger, der kan forbedre branchens samlede miljøindsats gennem udvikling af mere miljøvenlige industriprodukter og samtidig med, at konkurrenceevnen på hjemme- og eksportmarkederne bevares at vise mulighederne for konkret at integrere miljøhensyn i produktudviklingsprocessen ved anvendelse af edb-baserede værktøjer til miljøvurdering. Resultaterne er fremkommet ved dataindsamling, primært hos en række danske leverandører og producenter, sekundært fra relevant viden fra tidligere gennemførte projekter inden for brancheområdet. De indsamlede data er efterfølgende anvendt til en livscyklusvurdering af tre typiske industriprodukter med tilhørende konklusioner og anbefalinger. Ved at vælge disse typiske produkter er det muligt dels at anvende konklusioner og anbefalinger i en bredere sammenhæng, dels at illustrere miljøvurderingsredskabets anvendelighed i produktudviklingen. De tre produkter er: En stol med metalstel og sæde og ryg af lamineret træ Et bord af massivt løvtræ Et vindue af fyrretræ For hver af produkterne er der desuden simuleret produktvarianter for at vise det miljømæssige potentiale i forbindelse med produktudvikling. Livscyklusvurderingerne er udført ved anvendelse af UMIP-metoden (Udvikling af Miljøvenlige IndustriProdukter) og det dertil hørende PC-baserede beregningsværktøj. I projektforløbet har der været afholdt en work- shop samt gennemført koordinerende møder med øvrige igangværende renere teknologiprojekter inden for træ- og møbelbranchen. Udveksling af data og erfaringer med brug af UMIP- metoden er udvekslet med Institut for Produkt Udvikling, IPU, samt med RAMBØLL fra Miljøprojekt nr. 376/1998 "Miljøvurdering og udvikling af et reolsystem". Dette projekt har sammen med brancheanalysen indsamlet relevante data for begge projekter og supplerer brancheanalysen med miljøvurdering af et reolsystem af MDF-plader. Indsamlede data bliver tilgængelige i databasen til Miljøstyrelsens UMIP PC-værktøj og vil kunne udnyttes af branchens virksomheder ved produktvurdering af egne produkter - som del af en produktorienteret miljøindsats. Den indledende kortlægning af branchen er baseret på 1995-data fra Danmarks Statistik og er afrapporteret særskilt. Branchen i tal Den danske træ- og møbelindustri inklusive skovbrug omsatte i 1995 samlet for kr. 25 mia. og beskæftigede i alt ca. 5. mennesker inkl. virksomhedsejere. Branchen er sammensat af mange små og mellemstore virksomheder med ansatte i gennemsnit pr. virksomhed, undtaget skovbrug, hvor den gennemsnitlige beskæftigelse pr. driftsenhed er 1,6 person. Den samlede produktionsværdi på kr. 25 mia. fordeler sig med kr. 1,4 mia. på skovbrug (6 %), kr. 8,9 mia. på savværk og byggevarer (35 %) og kr. 14,8 mia. på møbler og inventar (59 %). 9

10 Møbelindustrien eksporterede i 1995 for kr.11 mia, svarende til 76% af den samlede møbelproduktion (senere tal viser, at eksportandelen af møbelproduktionen er svagt stigende). Værdien af dansk møbelproduktion udgør 1,5% af verdens møbelproduktion. Skovbruget er meget naturligt den største producent, regnet efter produktionsmængde: 1,9 mio. tons i 1995 svarende til 55% af branchens samlede produktion. Hele branchens (eksklusiv skovbrug) registrerede energiforbrug var GJ i 1995, fordelt med 62% til savværk og byggevareindustri og 38% til møbelindustrien. I 1997 er det samlede energiforbrug i branchen registreret som svarende til 8% af Danmarks samlede forbrug. Branchens forbrug af materialer og ressourcer Danske skove leverer ca. 2% af branchens forbrug af træbaserede råvarer, fortrinsvis løvtræ. Den årlige nettotilvækst af vedmasse i danske skove er 5% før det sidste stormfald ultimo Forbruget af træ fra regnskovsområder er mindre end 3% af det samlede forbrug. Disse træarter er ikke omfattet af brancheanalysen. Resten af forbruget (77%), primært nåletræ, importeres hovedsageligt fra vore nordiske naboer, hvor den årlige nettotilvækst af vedmassen er ca. 25%. Træet kommer i stigende grad fra skovbrug, der lader sig certificere efter regler om bæredygtig drift fastsat enten af FSC, Forest Stewardship Council, eller PEFC, Pan European Forest Certification. En skovgeneration fra vore vigtigste forsyningskilder fornyr sig ca. pr. 8 år. Træ er en fornybar ressource, der samtidigt er CO 2 neutral. Det kulstof, der optages under træets vækst lagres efter skovning i det færdige produkt. Den samme mængde CO 2 frigøres først enten ved biologisk nedbrydning eller, hvis produktet efter end levetid bortskaffes ved forbrænding til energiformål. Træaffald fra træ- og møbelindustrien anvendes til at erstatte brændstof fra fossile energikilder (olie, naturgas og kul), der ikke er fornyelige og er væsentlige bidragsydere til den samlede forøgelse af drivhusgasser. Træaffald som energikilde tegner sig således for 4-5% af det samlede energiforbrug i branchen. Potentialet for øget anvendelse af træaffald enten til oparbejdning af nye træbaserede materialer eller som energi til varme og el- produktion er til stede. Danske byggevarer, møbler og inventar forbruger yderligere en lang række andre råvarer end træ. Stål, aluminium, glas, plast, lime, lakker, malinger og træimprægneringsmidler m.m. indgår i de færdige produkter i forskellig mængde afhængigt af de behov, det færdige produkt skal opfylde i brugsfasen hos kunden/forbrugeren. Fælles for metallerne gælder det, at de ikke er fornybare, at der er meget varierende forsyningshorisonter og miljøbelastninger. Jernmalm og bauxit (aluminium) har eksempelvis relativt lange forsyningshorisont på henholdsvis ca. 12 og 2 år, zink vurderes kun at have en forsyningshorisont på ca. 2 år. Et af resultaterne i vurderingerne peger på at stål i stålmøbler udgør en væsentlig miljøbelastning i forhold til de andre materialer i møblet. Den samlede miljøbelastning fra disse møbeltyper vil derfor kunne reduceres væsentligt ved at sikre en korrekt bortskaffelse af stålkomponenterne efter endt brug således, at de kan demonteres og sendes til genbrug. Der er derfor behov for en yderligere dialog mellem branchens producenter og genanvendelsesindustrien for at optimere bortskaffelsesvejene, således at de ikke fornybare ressourcer sikres en længere forsyningshorisont. Lim, overfladebehandling af træ og metaller samt træimprægnering anvendes for at tilføre de færdige produkter flere egenskaber som holdbarhed, styrke og dekorative effekter i designøjemed samt øget levetid funktionskrav, som de naturlige materialeegenskaber ikke kan leve op til. Dette uanset om produkterne skal anvendes i udemiljø eller i indemiljø. Denne nødvendige værditilvækst tilfører produkterne miljøbelastninger fra især påføring af lime, lakker og imprægneringsmidler, der ud over energiforbrug ved deres fremstilling kan afgive flygtige organiske stoffer, VOC er, fra indholdsstofferne primært til luft. Disse emissioner påvirker på denne måde både arbejdsmiljøet i branchens virksomheder og atmosfæren, men for lime og lakkers vedkommende også indeklimaet i brugsmiljøet. 1

11 I dag er kun emission af formaldehyd fra bygningsplader reguleret ved lov, mens øvrige emissioner kun oplyses frivilligt, for eksempel via Dansk Indeklima Mærkning. For produkter med indhold af kemiske stoffer gælder desuden særlige regler for bortskaffelse af farligt affald. I brancheprojektet har der været særlig fokus på indsamling af data for indholdsstoffer på lim, lak og træimprægneringsmidler. Der er foretaget miljøvurdering af indholdsstoffer, der svarer til ca. 95% af branchens forbrug af disse midler. Sammen med myndighederne yder branchens organisationer, materiale- og udstyrsleverandører, producenter og industrielle designere en stor indsats for at reducere de samlede miljøpåvirkninger fra branchens produkter og virksomheder. Udviklingen inden for lim, overfladebehandling- og træimprægneringsmidler har ført til udvikling af lime og lakker med færre emissioner af VOC er, bl.a. reduceret formaldehydemission, vandbaserede træimprægneringsmidler samt forbud mod og udfasning af bl.a. arsen, chrom. Investering i renere teknologi i produktionsfasen samt stigende interesse for indførelse af miljøledelsessystemer har samlet ført til, at træ- og møbelindustrien nærmer sig de reduktionsmål for emission af VOC, som branchen har aftalt med Miljø- og Energiministeriet. Resultatet fra de tre produktvurderinger peger yderligere på, at øget anvendelse af UV- og vandige lakker kan reducere miljøbelastningen fra produkterne væsentligt i produktionsfasen og i særdeleshed i indeklimaet i brugsfasen. Øget anvendelse af nye vandbaserede træimprægneringmidler samt øget fokus på konstruktiv træbeskyttelse ved anvendelse af træs naturlige egenskaber vil også væsentligt forbedre produkternes miljøprofil. Design af produkter med anvendelse af hjælpematerialer med mindre miljøbelastning ved samme niveau af brugskrav samt øget mulighed for demontering, sortering og genbrug vil ud over at nedbringe produktets samlede miljøbelastning også bidrage til reduktion af eventuelle affaldsafgifter, der ikke forventes at blive reduceret i den nærmeste fremtid. Der er behov for på brancheniveau at øge indsatsen for at udbrede både viden og værktøjer til LCA-produktvurderinger og den produktorienterede miljøindsats. Brancheanalysens resultater kan anvendes direkte i produktudviklingen ved hjælp af UMIP-metoden. Konklusionerne kan desuden gøres anvendelige i en bredere sammenhæng ved enklere virkemidler som eksempelvis 6 x R -filosofien. Re-pair Re-duce Re-use Re-place Re-cycle Re-think 6 x R baserer sig på, at der i den miljøorienterede produktudvikling er (mindst) 6 overordnede måder at indarbejde miljøtankegangen i produktudviklingen på. Her anvendes den i 11

12 projektets efterfølgende formidlingsfase til at strukturere projektets konklusioner fra de udvalgte produkter således, at de er anvendelige for producenter af andre, tilsvarende produkter. Dataindsamlingen i dette projekt er meget omfattende, alligevel vil der være materialer og processer, der ikke er inkluderet. Dette kan skyldes at anvendelsen af materialerne er marginal, at datatilgængeligheden har været lav eller økonomiske og tidsmæssige begrænsninger. Se derfor ikke denne rapport som de vises sten, men brug den som inspiration til det videre arbejde med dokumentation og indførelse af produkttankegangen i branchen og i den enkelte virksomheder. Brugen af UMIP-metoden og det dertil hørende PC-værktøj har været essentiel for at kunne påpege branchens indsatsområder. For at øge tilgængeligheden af værktøjet og tankegangen har Miljøstyrelsen igangsat en lang række initiativer, der skal hjælpe brancherne med at indarbejde den produktorienterede tankegang. I takt med den udvikling, branchen og dens omverden har været igennem de sidste par år, er der blandt andet på baggrund af den produktorienterede miljøindsats et øget fokus på dokumentation af dette arbejde. Kravet om lødig dokumentation, hvad enten det er som officielle mærknings- og verificeringsordninger, (FSC, DVC, Svanen, Blomsten, Indeklimamærket, ISO, EMAS) eller ved udarbejdede miljøvaredeklarationer, er stadigt stigende. Dette ses også blandt branchens medlemmer, der i stigende grad bruger miljømæssig dokumentation i deres markedsføringsmateriale. Det er dernæst op til de implicerede at vælge dokumentationsformen således, at den er afpasset formålet. Livscyklusværktøjer vil ikke altid være optimale eller nødvendige til denne dokumentation, men tankegangen vil altid være en god indgangsvinkel. 12

13 Summary and conclusions This environmental analysis of the wood and furniture industry has the following purpose: To analyse the size and composition of the entire industry To identify and assess the environmental impacts of the sector from cradle to grave To recommend actions, which will improve the environmental efforts through development of more environmentally friendly industrial products, thus strengthening the competitiveness on the domestic and the export markets To illustrate the possibilities of integrating environmental considerations into the product development process by using computer-based tools for environmental assessment The results have appeared through data collection, primarily, from a number of Danish suppliers and manufacturers, secondarily, from relevant projects within the sector. The collected data have subsequently been used in life cycle assessments of three typical industrial products along conclusions and recommendations. By choosing these typical products, it is possible partly, to apply conclusions and recommendations in a wider perspective, and partly, by illustrating the applicability of the environmental evaluation tool in the product development. The three products are: A chair with a metal frame and seat and back are made of laminated wood A table made of solid hardwood A window made of pine For each of the products product alternatives have been simulated to show the potential environmental focus points in connection with the product development. The life cycle assesments have been performed according to the Danish EDIP method (Environmental Design of Industrial Products), which includes a specially developed PC-based calculation tool. In the course of the project a workshop has been held and co-ordinating meetings with the other pending cleaner technology projects with the wood and furniture industry. The collected data will be accessible in the Danish PC-tool developed under the EDIP method, the database can be used by the wood and furniture industry in connection with product development as a part of a product oriented environmental effort. The initial survey of the sector is based on 1995-data from Statistics Denmark, which are reported separately. The Sector in Numbers In 1995 the Danish wood and furniture industry including forestry had a total turnover of DKK 25 Mia. and employed approx. 5, employees including owners. Many small and medium-sized companies compose the sector with employees on average per company except for forestry, in which the employees per management unit is 1.6. The total production value of DKK 25 Mia is grouped with DKK 1.4 Mia from the forestry branch (6%), DKK 8.9 Mia in the sawmill and building materials industries (35%), and DKK 14.8 Mia in the furniture and interior furnishings industry (59%). The furniture industry exported in 1995 for DKK 11 Mia corresponding to the total production of furniture (figures received later show that the export share of the furniture production is slightly increasing). The value of manufactured Danish furniture amounts to approx. 1.5% of worlds manufactured furniture. Forestry is naturally the largest manufacturer calculated according to amount of production: 1.9 million tons in 1995 corresponding to 55% of the total production of the sector. 13

14 The total registered energy consumption of the sector excluding forestry was 1,322, GJ in 1995, distributed with 62% on sawmills and building products and 38% on the furniture industry. In 1997 the total energy consumption in the sector was registered corresponding to 8% of Denmark s total consumption. The Consumption of the Sector of Materials and Resources Danish forests deliver approx. 2% of the sector s consumption of wood-based raw materials, primarily, hardwood. The yearly net increase of volume of wood in the Danish forests is 5% before the last windfalls at the end of The consumption of wood from rain forests is less than 3% of the total consumption. These wood species are not comprised by this analysis. The remainder of the consumption (77%) primary softwood is imported from our Nordic neighbours, where the yearly net increase of the volume of wood is approx. 25%. The wood origins increasingly from forestry, which can be certified according to directives on sustainable working laid down either by FSC, Forest Stewardship Council, or by PEFP, Pan European Forest Council. A wood generation from our most important source of supply renews itself in approx. 8 years. Wood is a renewable resource, which at the same time is CO 2 -neutral. The carbon absorbed during the growth of the wood is stored in the finished product after felling. The same amount of CO 2 is released at first either by biological deterioration, or if the product after terminated lifetime is disposed of by combustion. Wood refuse from the wood and furniture industry is used to substitute fuel based on fossil energy sources (oil, natural gas and coal), which are non-renewable and viewed as being essential contributors to the total increase of greenhouse gases. Wood refuse, as an energy source constitutes 4-5% of the total energy consumption of the sector. The potential for increased use of wood refuse either for processing of new wood-based materials or as energy for heat or electricity production is present. Danish building materials, furniture and interior furnishings consume a large number of other raw materials than wood. Steel, aluminium, glass, plastic, adhesives, lacquers, paints and wood preservatives etc. form a large part of the finished products in different amounts depending on the requirements, which the finished product should meet in the use stage with the customer/consumer. All materials, which are non-renewable, have both varied supply horizons and environmental impacts. Iron ore and bauxite (aluminium) have e.g. relatively long supply horizons of approx. 12 and 2 years respectively; zinc is evaluated to have a horizon of supply of only approx. 2 years. One of the results of the assessment indicates that steel in steel furniture constitutes an essential environmental impact in relation to the other materials in the furniture. The total environmental impact from these types of furniture could therefore be reduced considerably by of correct disposal of the steel components after use, so that they can be disassembled for further recycling. At present a further dialogue between the manufacturers of the sector and the recycling industry is needed in order to optimise the recycling channels, so that non-renewable resources will get a longer supply horizon. Adhesives, surface treatment of wood and metals as well as preservative treatment are applied to add the finished products further properties such as durability, strength and decorative effects with respect to design as well as increase the life span functional requirements, to which natural material properties can not measure up. This necessary value increment adds to the products environmental impacts. Apart from increased energy consumption, the main impacts can be related to the emission of volatile organic compounds, VOC s, primary to the air department. These emissions of VOC s effect not only the working and the external environment during application, but can also have a considerable impact on human well being in the use stage of the product. Today only emissions of formaldehyde from wood-based boards are regulated statutory, while the remaining emissions are only informed voluntarily, e.g. via the Danish Indoor Climate La- 14

15 belling. For products containing chemical substances (e.g. preserved wood), special directives for disposal apply. In the sector analysis special focus has been on collection of data on adhesives, lacquers and wood preservatives. An environmental assessment has been performed of compounds corresponding to approx. 95% of the sector s consumption of these agents. Together with the authorities, the organisations, material and equipment suppliers, manufacturers and industrial designers perform a major effort to reduce the total environmental impacts from the products and companies of the sector. The development within adhesives, surface treatment and wood preservatives has lead to development of adhesives and lacquers with lesser emissions of VOC s e.g. reduced formaldehyde emission, water-based wood preservatives and prohibition of and phasing out arsenic and chromium. Investments in cleaner technologies in the production stage as well as increasing interest in the implementation of environmental management systems have resulted in the wood and furniture industry approaching the sectors overall reduction target for the emission of VOC. This reduction target is a result of a voluntary accord between the sector and the Danish Ministry of the Environment and Energy. The findings of the three product assessments indicate, furthermore, that increased use of UV- and water-based lacquers essentially reduces the environmental impacts from the production stage and in the indoor air in the use stage. Increased use of new water-based wood preservatives and increased focus on wood protection through design by utilisation of woods natural properties will also improve the environmental profile of the sector. These products might be designed with application of auxiliary materials with reduced environmental impacts as well as increased possibility of disassembling, grading and recycling. This would in excess of reducing the total environmental impact also contribute to reduction of potential waste charges (of which no reductions are expected in the near future). There is a need at sector level to increase the efforts of disseminating both knowledge and tools for life cycle assessments and the product oriented environmental effort. The findings of the sector analysis can be utilised directly in the product development by means of the EDIP-method. The conclusions can, furthermore, be made applicable in a broader relation via simple means e.g. 6 x R philosophy. The basis of the 6 R s is that the environmental focus points in the product development can be summarised under 6 general headlines: Re-pair Re-duce Re-use Re-place Re-cycle Re-think 15

16 In addition to time-consuming LCA methods the 6 R s represent a guideline, which can be used in order to incorporate environmental reasoning in e.g. the design phase of a product. In this context it is subsequently used to impose a structure on the conclusions of the project from selected products, so that they are applicable for manufacturers of other, similar products. The data collection of this project has been very comprehensive; nevertheless, there are still many materials and processes, which have not been included. The reason for this exclusion of products, materials and processes are many. Where some of the materials or products are regarded as marginal other more important ones are not included due to limited data accessibility or economical or time limitations. Therefore this report does not represent a complete picture of the sector. The main goal has been to compile a report, which can be used as an inspiration for further work with documentation and implementation of the product oriented environmental strategies within the sector. The use of the EDIP-method has been essential to pointing out the projects focus areas. To increase the accessibility of the tool and the reasoning of the LCA method the Danish Environmental Protection Agency has initiated a number of initiatives to further the implementation of the product oriented environmental strategies within the Danish industries. Concurrently with the environmental development of the sector and its surrounding over the last few years, there has been an increased focus on the documentation of the various products environmental impacts. The requirement to valid documentation - whether it is official labelling and verification schemes (FSC, DVC, The Nordic Swan, The European Flower, The Danish Indoor Label, ISO, EMAS) or home made environmental declarations - is steadily increasing. This is also seen among the members of the sector, who to a higher extent use environmental documentation in their marketing efforts. It is subsequently up to the parties involved to choose the level of documentation suited for the purpose. Extensive life cycle assessment methods will not always be optimal for this documentation, but the reasoning will always be a sound approach. 16

17 1 Indledning 1.1 Projektformål Nærværende projekt har haft til formål at analysere de miljømæssige forhold i alle faser af træ- og møbelprodukters livscyklus herunder: Beskrive den samlede branche og dens produkter. Foretage miljøvurdering, der belyser forskelle i miljøbelastning for en række udvalgte produkter, der skal repræsentere hele træ- og møbelbranchen. Etablere et nødvendigt datagrundlag på møbelområdet for inddragelse af miljøforhold i produktudviklingen og udarbejdelse af miljømæssig produktinformation til offentlige og private forbrugere. Formidle udviklede værktøjer herunder videngrundlag til branchen - UMIP-metoden og resultater fra tidligere projekter i træ- og møbelindustrien. Sikre, at projektets resultater bliver rettet mod anvendelse i UMIP- projektets værktøjer, samt at disse kan bidrage til branchekonklusioner om indsatsen vedrørende renere teknologi og prioritering af den miljømæssige indsats på virksomhedsniveau. Gennemføre en workshop til koordinering af renere teknologiprojekter på området. Projektet er udarbejdet med støtte fra Rådet for genanvendelse og mindre forurenende teknologi. 1.2 Afgrænsning Projektet har taget udgangspunkt i den model for brancheanalyse, der er udviklet i renere teknologiprojekter inden for byggeindustrien (Miljøstyrelsen, 1995). Projektet fik ved bevilling af projektmidler en drejning mod indsamling af data til brug af UMIP-metoden med tilhørende database og PC-værktøj. Dette bliver demonstreret i projektets praktiske produkteksempler (afsnit 9, 1 og 11) og forventes at bidrage til større anvendelighed i branchen. Dataindsamlingen har taget udgangspunkt i danske forhold, dvs. dansk industri og danske leverandører af råvarer og hjælpematerialer. Desuden er tidligere udførte projekter med relevans til træ- og møbelindustrien inddraget - med enkelte undtagelser, afstemt efter tilgængelighed og væsentlighed for branchens miljømæssige betydning. Træ fra tropiske skove udgør som råvare kun mindre end 3% af det træ og de træbaserede produkter, der bruges i Danmark. Import af denne råvare er derfor ikke omfattet af dette projekt. Derimod er import af nordisk nåletræ omfattet, da stort set alt nåletræ anvendt i den danske træ- og møbelindustri stammer fra de øvrige nordiske lande. Data fra dansk løvtræ indgår. Arbejdsmiljø indgår ikke i projektet, da projektets drejning over mod UMIP-metoden vil give en skæv fremstilling af arbejdsmiljøproblemerne i denne branche, mens projektets oprindelige udgangspunkt ("brancheanalysemetoden") vil give en løsrevet og overfladisk beskrivelse. Væsentlige arbejdsmiljøaspekter, som anbefales inddraget i LCA-arbejdet, samt henvisninger til relevante udgivelser på området, er beskrevet i bilag D. 17

18 Miljøvurderingerne i denne rapport baseres på UMIP-metoden, (Wenzel et al. 1996), som generelt er i overensstemmelse med internationale principper for livscyklusvurderinger (SETAC og ISO). Livscyklusvurderinger dækker bl.a. forbrug af ressourcer og energi samt emissioner gennem produktets samlede livsforløb. Til belysning af branchens miljøpåvirkninger og brugen af indsamlede data er udvalgt en række typiske produkter, som materiale- og procesmæssigt dækker branchen som helhed: En stol med sæde og ryg af faconspændt finér og stel af metal Et bord af massivt træ Et vindue af nåletræ. Miljøpåvirkning fra opbevaringsmøbler såsom reoler er dokumenteret i det parallelle projekt "Miljøvurdering og udvikling af et reolsystem" (Miljøstyrelsen, 1998). Projektet har været gennemført i tæt samarbejde med dette projekt. Produktion af tekstiler og polsterproduktion indgår ikke i projektet. Miljødata til brug for miljøvurderinger for tekstilmaterialer indsamles i et igangværende projekt (Miljøstyrelsen, 2). 18

19 2 Brancheprofiler 2.1 Indledning Træ- og møbelindustrien hører til de ældste industrier i Danmark. Udviklingen har bevæget sig fra lokalt håndværk til international, specialiseret industri, fra håndarbejde over mekanisering til automatisering, og fra individuel produktion til standardiseret serieproduktion. Træ- og møbelindustri som begreb dækker over såvel byggevarer som møbler, i hele trækæden fra skovbrug til færdigforarbejdede produkter, og involverer foruden træ også en lang række andre materialer, fx stål, aluminium, plast, glas, isolering, polster, tekstil og læder. Udgangspunktet for at betragte brancherne under ét er anvendelsen af træ som det primære grundmateriale. Fælles for dem er den forholdsvis lange levetid, sammenlignet med fx andre konsumprodukter (i størrelsesordenen 2 1 år), mens de adskiller sig fra hinanden på andre punkter, fx ved eksportens andel af den samlede produktion: Møbelindustrien eksporterer årligt 8% af produktionen svarende til ca. 1,5% af verdens samlede møbelproduktion mens byggevareområdet fortrinsvis er orienteret mod hjemmemarkedet. Især i møbelindustrien er eksporten ud over i håndværkstraditionen også dybt forankret i den danske designtradition, som danner grundlag for ca. 4% af møbeleksporten. Trækædens første led kan i grove træk illustreres af figur 2.1. Kæden deler sig efter savværksindustri i byggevare- og møbelindustri. Produkttyper er angivet som eksempler. Til produktion af de angivne produkttyper hører som nævnt også andre materialer og ressourcer. De øvrige led er de øvrige faser ud over materiale- og produktionsfasen i produkternes livsforløb, brugs- og driftsfasen, nedrivning/fjernelse, bortskaffelse samt transportfasen. Figur 2.1 Træ- og møbelindustrien og dens produkter Skovbrug Nåletræ Løvtræ Savværksindustri Konstruktionstræ Træplader (Cellulose) (Papirindustri) Byggevareindustri Møbelindustri Papirindustri Døre Opbevaringsmøbler Papirmasse Vinduer Stole og borde Papir og pap Spær Senge og madrasser Husholdningsartikler Gulve Kontormøbler Kontorartikler Trapper Skolemøbler Tapet Gulve Køkkener Hegn Polstrede møbler Carporte Gaveartikler / inventar Inventar Oversigt over produktionsledene i trækæden samt produkttyper. Papirindustri er medtaget på figuren på grund af dens rolle som aftager af cellulose fra savværker, men er i øvrigt ikke medtaget i rapporten. 2.2 Brancheprofilernes formål Med udgangspunkt i, at en stor del af produktionen hører under byggevareområdet, blev træ- og møbelindustrien i 1995 inkluderet i en generel kortlægning af byggevareindustrien. Her blev identificeret de industriprodukter, som anvendes inden for byggeriet, fastsat mængder og værdier af disse produkter samt de ressourcer, som medgår til deres produktion råvarer, energi og vand. 19

20 Formålet med kortlægningen var tvedelt: Dels at få et overblik over et produktområde, afgrænset ud fra dets anvendelse byggeriet og ikke den materiale- og procesmæssige oprindelse, som man typisk opdeler brancher efter. Dels at kunne pege på de brancher, som set fra en miljømæssig synsvinkel var mest interessante, det vil sige, hvor en miljøindsats vil have størst effekt. Interessen samlede sig om de brancher, hvor der enten bliver produceret meget store mængder, eller hvor materiale- og ressourceforbrug eller processer i sig selv er meget miljøbelastende. Kortlægningen af byggevareområdet førte til udpegning af 13 brancheområder, som vurderedes at være interessante at undersøge nærmere ud fra en miljømæssig synsvinkel. Træ- og møbelindustrien var en af dem. Møbler var inkluderet i den oprindelige undersøgelse på grund af den i indledningen anførte historiske sammenhæng. Brancheprofilerne i det indledende kortlægningsprojekt viste sig at være et nyttigt prioriteringsredskab, og indledningsvist i nærværende projekt er en tilsvarende, men mere detaljeret kortlægning blevet gennemført. Formålet var i princippet det samme som i de først gennemførte brancheanalyser en kortlægning af: Hvad branchen producerer og i hvilke mængder Materiale- og ressourceforbrug Anvendelse af miljøbelastende stoffer Fællestræk i produktionsprocesser på tværs af produkttyper som baggrund for at pege på typiske produktionsprocesser Kortlægningen har dannet baggrund for en udpegning af typiske produkttyper, materialeog ressourceforbrug samt produktionsprocesser, som skal danne baggrund for den videre dataindsamling. Formålet med disse dataindsamlinger er beskrevet i indledningen til dette projekt. 2.3 Kortlægningens indhold Kortlægningen baserer sig på data fra Danmarks Statistik. Derved bliver data struktureret efter de internationale branche- og produktnomenklaturer, branchenomenklaturen NACE og produktnomenklaturen CPA (se ordliste i bilag B). Danmarks Statistik har foretaget de nødvendige koblinger mellem de to Afgrænsning af brancher Den egentlige kortlægning, som projektet har anvendt i det videre forløb, omhandler: Savværksindustri Byggevareindustri Møbelindustri For at sikre data omfattende hele trækæden og fordi materialeflowet fra råvarer til affaldsprodukter også breder sig over disse brancher er skovbrug og papirindustri medtaget i statistikbearbejdningen. Papirindustrien er dog ikke medtaget i rapporten men findes bearbejdet på samme niveau som de øvrige data i bilagsrapporten Brancheprofiler (Fox, 1997). Ud fra den indledende brancheoversigt i figur 2.1 er følgende NACE-brancher udvalgt: 21 Skovbrug 193 Læderindustri 21 Udsavning og høvling af træ; imprægnering 22 Krydsfinér, spånplader mv. 23 Bygningstømmer, snedkeriartikler 24 Træemballage 251 Andre træprodukter, strå, kork og flet 252 Gulve af strå, kork eller flet, kurvemagervarer 2

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Miljøindikatorer - for bygninger

Miljøindikatorer - for bygninger Miljøindikatorer - for bygninger Klaus Hansen Energi og Miljø SBi Fokus Aktuel situation i DK og EU Energi- og materialeforbrug CEN om miljøvurdering af bygninger og byggevarer LCA og miljøindikatorer

Læs mere

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle Fordel Allround aftørringspapir Ideel til rengøring af glas Velegnet til håndaftørring Godkendt til kontakt med fødevarer Tork Easy Handling, emballage som er let at løfte, åbne og folde sammen, når du

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

The soil-plant systems and the carbon circle

The soil-plant systems and the carbon circle The soil-plant systems and the carbon circle Workshop 15. november 2013 Bente Hessellund Andersen The soil-plant systems influence on the climate Natural CO 2 -sequestration The soil-plant systems influence

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse DONG Energy krav til bæredygtig biomasse Indlæg på Naturstyrelsens workshop om skovprogram 3. marts 2014 26. februar 2014 Jens Price Wolf, DONG Energy Thermal Power Dok #: 1814004 Doc ansvarlig: misch

Læs mere

Træpille bæredygtighed WP1. Michael Schytz 8. april 2014

Træpille bæredygtighed WP1. Michael Schytz 8. april 2014 Træpille bæredygtighed WP1 Michael Schytz 8. april 2014 WP1 Træpille bæredygtighed To formål med WP1 Identificer relevante bæredygtighedskriterier og certificeringsmuligheder Sammenligning af CO2 balance

Læs mere

Possibilities for Reuse of Calcium Carbonate Pellets from Drinking Water Softening

Possibilities for Reuse of Calcium Carbonate Pellets from Drinking Water Softening Possibilities for Reuse of Calcium Carbonate Pellets from Drinking Water Softening Camilla Tang, PhD student Laure Lopato (HOFOR), Sally Nyberg Kornholt (HOFOR) & Hans-Jørgen Albrechtsen (DTU) Danish Water

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Building documentation survey indicates Danish building sector s need for a material declaration

Building documentation survey indicates Danish building sector s need for a material declaration Building documentation survey indicates Danish building sector s need for a material declaration 29 august 2017 Martha Lewis In connection with an initiative from Sustainable Build, Henning Larsen has

Læs mere

Trævarestatistik 2014. 15. maj 15

Trævarestatistik 2014. 15. maj 15 Trævarestatistik 2014 15. maj 15 Denne PowerPoint behandler udviklingen i og sammensætningen af den danske trævareproduktion, -eksport og import samt udviklingen på det danske trævaremarkedet. Med Danmarks

Læs mere

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi »Industrial water efficiency Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi Markedet Industriens behov Danske løsninger - aktører »Market Opportunities Global

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

IDA National energiplan Elsystemer

IDA National energiplan Elsystemer IDA National energiplan Elsystemer 2. jan 29 Ingeniørhuset Kbh. Betina Knudsen, Vattenfall Nordic Agenda Vattenfalls klima målsætning Initiativer for at nå klima målsætning Største udfordringer 2 The Investment

Læs mere

INDHOLD / CONTENT BORDE / OFFICE TABLES / STORAGES SHELVES / MIRRORS SIKKERHED / GODKENDELSER / SAFETY / AUTHORISATION

INDHOLD / CONTENT BORDE / OFFICE TABLES / STORAGES SHELVES / MIRRORS SIKKERHED / GODKENDELSER / SAFETY / AUTHORISATION S E A S I D E C O L L E C T I O N SIKKERHED / GODKENDELSER / SAFETY / AUTHORISATION INDHOLD / CONTENT FASCINATIONEN AF DET SIMPLE SOMMERHUSLIV, HAVET, SANDET OG FYRRETRÆERNE ER MØBELDESIGNER SØREN RØRBÆKS

Læs mere

IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element

IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element Miljø, klima og forretningsudvikling i godstransport 24. Oktober 2013 IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element Sustainability Manager, IKEA Jonas Engberg Visionen At skabe en bedre

Læs mere

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Miljø som konkurrenceparameter Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Hvad er container shipping? Hvad er container shipping? Verden forandres kravene til shipping forandres Før handlede det om at være

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France www.bksv.com Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S. Copyright Brüel & Kjær. All Rights Reserved. Turbomeca Turbine manufacturer - France 6,360

Læs mere

Waste and District Heating Aarhus

Waste and District Heating Aarhus Waste and District Heating Aarhus x Waste and District Heating Waste and District Heating Aarhus Staff Department of Climate Action Waste WasteCenter District heating A tariff financed company Politically

Læs mere

Præsentation af BETA II hæve/sænke bord

Præsentation af BETA II hæve/sænke bord Præsentation af BETA II hæve/sænke bord Beskrivelse Beta II Hæve/sænkebord: Stel: Bordplade: Bordet er udført i et enkelt og stringent design, der er lagt vægt på stabilitet og funktionalitet. Bordet er

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Minimering af emballage-forbruget

Minimering af emballage-forbruget Minimering af emballage-forbruget Prof. Mikael Skou Andersen EEA: Det Europæiske Miljø Agentur EEA s formål er at understøtte bæredygtig udvikling og at bidrage til væsentlige og målbare forbedringer i

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark Decommissioning Development Project in Esbjerg Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark 1 Background More than 7000 off-shore constructions world wide More than 600 off-shore

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

Carbondebt(kulstofgæld) hvad er det og hvordan reduceres det?

Carbondebt(kulstofgæld) hvad er det og hvordan reduceres det? Carbondebt(kulstofgæld) hvad er det og hvordan reduceres det? Niclas Scott Bentsen Lektor, PhD Københavns Universitet Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Læs mere

PlanEnergi. Independent consultant Established in 1983 Specialised in:

PlanEnergi. Independent consultant Established in 1983 Specialised in: PlanEnergi Independent consultant Established in 1983 Specialised in: - renewable energy - rational use of energy and energy sawing - energy planning - ecological techniques Region 21 The route to CO2-reduction

Læs mere

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Horizon2020 (2014-2020): budget of just over 70 billion EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Nikolaj Helm-Petersen nikhel@um.dk Innovation Centre Denmark Munich. Danish research attaché

Læs mere

TOPWASTE. Affald og 100% vedvarende energi. Seniorforsker Marie Münster Energi system analyse, DTU MAN ENG, Risø 6/6 2013

TOPWASTE. Affald og 100% vedvarende energi. Seniorforsker Marie Münster Energi system analyse, DTU MAN ENG, Risø 6/6 2013 TOPWASTE Seniorforsker Marie Münster Energi system analyse, DTU MAN ENG, Risø 6/6 2013 Affald og 100% vedvarende energi Affaldsmængder forventes fortsat at stige og energiforbruget at falde => affald kan

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Troldtekt A/S. Bæredygtigt byggeri og DGNB, Aalborg 08.12.2014

Troldtekt A/S. Bæredygtigt byggeri og DGNB, Aalborg 08.12.2014 Troldtekt A/S Bæredygtigt byggeri og DGNB, Aalborg 08.12.2014 Fra bøvl til forretningsmulighed v. marketing- og kommunikationschef Tina Snedker Kristensen Troldtekt A/S Stiftet som handelsselskab i Århus

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Implementation of the Building directive in Denmark. Contents. (from a layman in urban planning)

Implementation of the Building directive in Denmark. Contents. (from a layman in urban planning) Implementation of the Building directive in Denmark Contents (from a layman in urban planning) 3 Average temperature ( C) 4 Hours of sunshine FEMSEK the new secretariat for the Danish Schemes Background

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Biobaserede byggematerialer - Udvikling af biokompositter. 12. oktober 2016 Anne Christine S. Hastrup, Teknologisk Institut

Biobaserede byggematerialer - Udvikling af biokompositter. 12. oktober 2016 Anne Christine S. Hastrup, Teknologisk Institut Biobaserede byggematerialer - Udvikling af biokompositter 12. oktober 2016 Anne Christine S. Hastrup, Teknologisk Institut Plan for præsentationen Indledning Hvorfor biokompositter? Hvad er biokompositter?

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Vore pavilloner gør havedrømme til drømmehave ELEGANT LINE

Vore pavilloner gør havedrømme til drømmehave ELEGANT LINE ELEGANT LINE 29 Råvarer» Company Produkterne fremstilles af højkvalitets nordisk AS Palmako gran. is the leading Træet manufacturer stammer of fra glulam store skovområder and garden log cabins i Rusland

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

Statistik for hjemmekompostering 2001

Statistik for hjemmekompostering 2001 Miljøprojekt Nr. 855 2003 Statistik for hjemmekompostering 2001 Claus Petersen og Martin Kielland Econet A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler

Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler Ting, der holder længe, giver langt mindre miljøbelastning end ting, der kræver løbende udskiftning. Og de giver som regel større brugsglæde og mere

Læs mere

Skibsteknisk Selskab Røggasemissioner fra skibsfart - før, nu og i fremtiden

Skibsteknisk Selskab Røggasemissioner fra skibsfart - før, nu og i fremtiden Skibsteknisk Selskab Røggasemissioner fra skibsfart - før, nu og i fremtiden Skibsfartens udfordring vedrørende CO 2 - hvad sker der i IMO? v/afdelingschef Hans Henrik Petersen Danmarks Rederiforening

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014.

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014. TABLE 1. Plant protection s: Chemical Category Product (new or renewal) Produktansøgni nger (nye eller forny) Type type 1. DK is the examining member state (E.g. Zonal RMS, new as in Dk, me-too or renewal

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Dokumentation af bæredygtighed

Dokumentation af bæredygtighed Dokumentation af bæredygtighed -Krav til miljødokumentation for byggematerialer Netværksmøde Dome of Visions i Århus d. 6. december 2016 Anja S. Brogaard, Dancert Lead Auditor og faglig leder ved Center

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab.

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab. Arni Bragason We are in Alnarp, Sweden Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab Service - Greenhouse and fields - IT, information og documentation - administration Ås, Norway Department

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. Kortlægning af kemiske stoffer i ørepropper Fase 1: Indsamling af ørepropper. nr.

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. Kortlægning af kemiske stoffer i ørepropper Fase 1: Indsamling af ørepropper. nr. Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 27 2003 Kortlægning af kemiske stoffer i ørepropper Fase 1: Indsamling af ørepropper Kjeld Karbæk, Teknologisk Institut, Plastteknologi 2 Indhold

Læs mere

ICELAND 2011. Sustainable architecture. DANSKE ARK states: The future business field for architects is Sustainability.

ICELAND 2011. Sustainable architecture. DANSKE ARK states: The future business field for architects is Sustainability. ICELAND2011 Danish Architects interest in Sustainable Architecture Mikael Koch Chief Advisor Sustainability Danish Association of Architectural Firms Sustainable architecture DANSKE ARK states: The future

Læs mere

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET 22. NOVEMBER 2012 CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET JENS BENNEDSEN INGENIØRDOCENT, LEDER CDL CDL cdio Dev lab HVORFOR? Personlige og sociale kompetencer

Læs mere

Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area. and joint conclusions. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen

Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area. and joint conclusions. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area and joint conclusions Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Content 1. The system 2. Incineration 3. Biological treatment 4. Results

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Model til udpegning af fremtidige indsatsområder inden for Program for renere produkter

Model til udpegning af fremtidige indsatsområder inden for Program for renere produkter Miljøprojekt Nr. 792 2003 Model til udpegning af fremtidige indsatsområder inden for Program for renere produkter Kirsten Schmidt, Preben Bruun Poulsen og Anders Schmidt dk-teknik Energi & Miljø Miljøstyrelsen

Læs mere

Schenker A/S i Danmark

Schenker A/S i Danmark Schenker A/S i Danmark Lars Sandholdt Head of Intermodal and RLF 14. maj 2014 2 Hvem er vi? 3 Hvem er vi? Source: Deutsche Bahn DB Mobility Logistics Daten& Fakten 4 DB s organizational structure consists

Læs mere

Industri FLERE TAL. Industri

Industri FLERE TAL. Industri FLERE TAL Konjunkturbarometer for en Ordre- omsætningsindeks for Produktionsindeks for Lagerbeholdninger ens omsætning fordelt på varer 1 Råvare- tjenesteundesøgelse for en 1 Flere tal Måneds- kvartalsudgivelser:

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Chefkonsulent Anette Berrig abg@danskbyggeri.dk Hvem er Fabriksbetongruppen? Brancheforening for fabriksbetonproducenter i Dansk Beton Dansk Beton er en sektion

Læs mere

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e):

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e): Renere Produkter J.nr.: M 126-0790 Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase m.v. Forfatter(e): Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut 3 Indhold FORORD 6 SAMMENFATNING OG

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Can renewables meet the energy demand in heavy industries?

Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Sune Thorvildsen Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Senior Advisor Sune Thorvildsen DI Energy Confederation of Danish Industry 2 Strong sector associations 3 4 5 Top 10 Receiving

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

Hvad er Asset Management

Hvad er Asset Management Hvad er Asset Management 1 Klaus Rosendal Head of the Water Department Grontmij Denmark M : +45 2723 6645 E: Klaus.Rosendal@grontmij.dk Javier Serrano Alonso Technical Director Grontmij UK M : +44 7738

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun FOKUSGRUPPE TYSKLAND LOGSTOR Claus Brun Market overview Customer Segments Contractors End User Consulting Engineer 60% of turnover Main Focus: 1. Price 2. Delivery performance 3. Product Quality 25% of

Læs mere

Rethink Water International markedsføring og branding af dansk vandekspertise og vandteknologi

Rethink Water International markedsføring og branding af dansk vandekspertise og vandteknologi Rethink Water International markedsføring og branding af dansk vandekspertise og vandteknologi Ideen bag Gøre dansk vandekspertise og danske styrkepositioner internationalt kendte Udvikle dansk vandekspertise

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere